Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2059(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0275/2010

Разисквания :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0435

Разисквания
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

4. Годишен доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2009 г. – Специален доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 676/2008/RT (съгласно член 205, параграф 2, 1-ва част) – 26-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.) (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване по докладите за дейността на Европейския омбудсман и прилагането на правото на Европейския съюз:

— доклад на г-жа Неделчева от името на комисията по петиции относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2009 г. (2010/2059 (INI)) (A7-0275/2010);

— доклад на г-жа Paliadeli от името на комисията по петиции относно специалния доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 676/2008/RT (2010/2086(INI)) (A7-0293/2010); и

— доклад на г-жа Lichtenberger от името на комисията по правни въпроси относно 26-ия годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.) (COM(2009)06752010/2076(INI)) (A7-0291/2010).

 
  
MPphoto
 

  Мария Неделчева, докладчик.(FR) Г-н председател, г-н Диамандорос, г-н член на Комисията, госпожи и господа, според мен можем да разглеждаме мисията на Европейския омбудсман като обхващаща две цели.

На първо място е правната цел, която е свързана с гарантиране на зачитането от страна на европейските институции на основното право на добро администриране. Осигуряването на спазване на това право е самата същност на функцията на омбудсмана. Моментът е ключов в този смисъл, че Договорът от Лисабон, който вече включва Европейската харта на основните права, в своя член 41 постановява това право като правно обвързващо. Така днес омбудсманът разполага с правна основа, и то, бих казала, с укрепена правна основа за надлежно изпълнение на своите дейности.

За да се постигне тази цел за пълно зачитане на доброто администриране, омбудсманът трябва да бъде непреклонен по отношение на институциите. Специалните доклади са инструмент, който придобива особен смисъл в това отношение. Те дават възможност на омбудсмана да посочва случаи на крещящо лошо администриране, когато всички средства за разрешаване на спорове бъдат изчерпани. Случаят „Порше“ е особено значим в това отношение. Бих искала тук да приветствам непоколебимостта, ако мога така да се изразя, на г-н Диамандорос в неговите усилия да получи информацията, която има пълното право да изисква.

Втората цел е морална по своето естество. Омбудсманът трябва да насърчава култура на обслужване, която не е изрично посочена в договорите, но без съмнение е част от поетите от институциите ангажименти. За да бъде гарантирана такава култура на обслужване, са необходими две неща. На първо място, омбудсманът трябва да продължи да насърчава доброволното уреждане, както прави вече от редица години. Ще припомня отново, че 56% от получените жалби се разрешават по такъв начин.

По-нататък той трябва да продължи своите усилия в областта на комуникацията, така че европейските граждани да бъдат информирани за своите права и за съществуващите процедури за гарантиране на спазването на тези права. Във връзка с това въвеждането на интерактивното ръководство е важна крачка напред и смятам, че много от нашите съграждани са Ви благодарни за това.

И така, равносметката за дейностите на омбудсмана през 2009 г. е изцяло положителна и именно това се опитах да изразя в доклада си. В него обаче включих и редица препоръки. На първо място, смятам за особено важно да се укрепват връзките с националните парламенти и националните омбудсмани. Предприемането на действия в Брюксел, без да е осигурена връзка на национално равнище, намалява до голяма степен ефективността. Ето защо призовавам Европейския омбудсман да насърчава още повече националните омбудсмани за редовен обмен на мнения с националните им парламенти по модела на установения обмен между Европейския омбудсман и Европейския парламент.

Европейската мрежа на омбудсманите е важен инструмент за тази цел. Смятам, че споделянето на информация и добри практики е от основно значение в това отношение. Отново ще повторя колко е важно да бъде открит общ интранет портал за омбудсмани, на който да се обменя цялата тази информация.

Г-н председател, гражданите трябва да са в центъра на нашите усилия. Прозрачност, близост, добро администриране, култура на обслужване – такива са ключовите думи. Тази близост обаче се отнася и до нашата институция. Именно затова бих искала още веднъж да поздравя г-н Диамандорос, който полага толкова много усилия за поддържането на постоянна връзка с Европейския парламент и по-специално с комисията по петиции. Както подчертавам в доклада си, аз съм убедена, че за нашите две институции, а и за европейските граждани, ще бъде от голяма полза да общуваме повече, когато омбудсманът осъществява проверка по своя инициатива.

До днес г-н Диамандорос се справя много добре със задачата си да призовава към ред институциите, когато те се отклонят по кривия път на непрозрачността и лошото администриране.

Г-н Диамандорос, моля да приемете най-добрите ми пожелания и очаквам с нетърпение доклада за Вашата дейност за 2010 г.

 
  
MPphoto
 

  Chrysoula Paliadeli, докладчик.(EL) Г-н председател, през март 2007 г. една екологична организация поиска кореспонденцията между Европейската комисия и автомобилната индустрия да бъде разкрита в хода на консултациите по изготвянето на законодателно предложение относно емисиите на въглероден диоксид.

Осем месеца по-късно Комисията даде достъп до 16 от 19 писма, като отказа – без правно основание – да разкрие съдържанието на три писма от „Порше“. Екологичната организация се обърна към Европейския омбудсман, който един месец по-късно изготви проектопрепоръка до Комисията, в която я призоваваше да отговори в рамките на три месеца в съответствие с член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Комисията петкратно поиска удължавания само за да заяви накрая – през юни 2009 г. – че една година след проектопрепоръката на омбудсмана не е в състояние да разкрие кореспонденцията с конкретния производител на автомобили поради продължаващи консултации с него. До октомври 2010 г. омбудсманът не разполагаше с информация по въпроса.

Това неоправдано забавяне доведе до специален доклад до Европейския парламент, в който Комисията е обвинена в отказ да сътрудничи лоялно и добросъвестно и същевременно се изтъква опасността от подкопаване на възможността на двете институции да упражняват надзор над Комисията.

В резултат от специалния доклад на омбудсмана, по който Парламентът днес трябва да гласува и който е първият доклад за лошо администриране, съдържанието на писмата от конкретния производител на автомобили беше оповестено петнадесет месеца след първоначалното искане на омбудсмана. Между септември 2008 г. и февруари 2010 г. Комисията стигна до решението, предложено петнадесет месеца по-рано в проектопрепоръката на омбудсмана. В същото време беше доказано, че конкретният производител на автомобили в крайна сметка се е съгласил писмата му да бъдат оповестени, макар и частично.

От горното следва, че Комисията, разбира се, е била задължена да вземе под внимание съответния член от регламента на Европейския парламент, съгласно който институциите следва да отказват достъп до документи, ако тяхното предоставяне ще наруши защитата на търговските интереси на физическо или юридическо лице. Същевременно, като се има предвид, че службата на омбудсмана извърши проверка на писмата и установи, че те не съдържат информация, която би могла да засегне търговските интереси на конкретния производител на автомобили, Комисията е трябвало незабавно да разкрие най-малкото някои от тези писма в съответствие с предложението на омбудсмана. Ако обаче е имала резерви при тълкуването на проектопрепоръката, тя е била задължена, за да обоснове своите решения, да представи също толкова силни правни съображения, потвърждаващи възможността въпросният производител на автомобили да се обърне към съда на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент.

Не желая да коментирам тук пълното мълчание на въпросния производител на автомобили в отговор на искането на Комисията. Смятам обаче за неприемливо върховният изпълнителен орган на Европейския съюз да използва отказа – отказ, който почти показва презрение към европейските институции от страна на частно дружество – като аргумент, за да не отговори на подобно искане, още повече, че писмата на дружеството не съдържат информация, която би могла да доведе до прилагането на съответния член на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и да даде основание за завеждане на дело срещу Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, докладчик.(DE) Г-н председател, моят доклад относно прилагането на правото на Европейския съюз е изключително важен за Европейския парламент. Именно тук, в Европейския парламент, тече процес на законотворчество, който, макар и много сложен, е един от най-прозрачните в сравнение с националните парламенти. Бих искала да подчертая, че съм била член на национално събрание, така че знам за какво говоря.

Този дълъг процес, който ангажира правителствата на държавите-членки и Европейския парламент, създава резултати, които често стават видими едва след като бъдат приложени в националните законодателства. Ако обаче прилагането в различните национални парламенти не бъде осъществено или е неефективно, тогава пред нас, членовете на Парламента, пред самия Парламент и пред Европейския съюз като цяло възниква важен въпрос за доверието. Смятам, че това е изключително сериозен проблем. Към нас като членове на Европейския парламент постоянно се обръщат граждани, които ни разказват за проблеми в системата. Комисията редовно получава жалби от граждани във връзка с прилагането на националното право. Ще посоча само два примера. Нека да разгледаме кризата с отпадъците в Неапол. Това е повтарящ се проблем, с който се срещаме не за първи или за втори, а за трети път. Установяваме обаче, че европейските директиви относно изхвърлянето на отпадъците не са били приложени. Комисията се намеси, но тази намеса не успя да доведе до прилагане на национално равнище на принципите за изхвърляне на отпадъците, които в Европа смятаме за критично важни. Да вземем за пример моята страна, Австрия. В нея директивата за оценка на въздействието върху околната среда беше недобре приложена. Един случай, свързан със затварянето на ски курорт, ясно показва, че в тази област съществуват огромни проблеми. Друг пример може да се открие в областта на транспорта, където е постановено, че в рамките на управлението на движението държавите-членки трябва да гарантират време за почивка на водачите и за целта са необходими проверки. Шокиращата липса на проверки в сектора води до нарастващ брой катастрофи поради умора на водачите. В този контекст е необходимо да се заяви, че не трябва да допускаме неудовлетвореност у нашите граждани във връзка с прилагането на правото на Общността. Те трябва да получават своевременна информация за законодателството и трябва да могат да разчитат, че процесът се развива по прозрачен начин.

Ние като членове на Европейския парламент се нуждаем спешно от процедура, която да ни даде възможност да получаваме обратна информация от нашите граждани, като същевременно изискванията за поверителност продължават да се спазват. Бих искала да Ви попитам, г-н член на Комисията, дали сте готови да подкрепите процедурата, която предлагаме в нашия доклад. Това би представлявало значима крачка напред към прозрачност, откритост и яснота в европейския процес.

Накрая бих искала отново да подчертая: ако изгубим кредита си на доверие затова, че не обръщаме достатъчно внимание на прилагането на правото на Общността в държавите-членки на ЕС, това ще доведе до проблем с доверието в Европейския съюз като цяло.

 
  
MPphoto
 

  Никифорос Диамандорос, омбудсман.(EN) Г-н председател, уважаеми колеги, благодаря за предоставената ми възможност да говоря пред вас. Искам да благодаря на комисията по петиции и най-вече на нейния председател, г-жа Mazzoni. Те продължават да ми предоставят ценна подкрепа и съвети, за което свидетелстват отличните доклади, представени пред Парламента от г-жа Неделчева и г-жа Paliadeli, към които отправям горещите си благодарности за милите им думи.

И Парламентът, и омбудсманът работят за това, гражданите на ЕС и неговите жители да могат да се ползват в пълна степен от своите права, но правим това по различни начини. Мандатът на омбудсмана е по-ограничен. Аз разглеждам само жалби срещу институции на ЕС, докато вие можете да проучвате и дейността на държавите-членки. Освен това Парламентът като суверенен политически орган може да разглежда петиции, които искат промени в правната уредба или нова правна уредба. За разлика от това моята роля е да подпомагам разкриването на лошото администриране и да се опитвам да променям нещата към по-добро.

За разлика от съдебните решения тези на омбудсмана не са правно обвързващи. Мога да използвам само силата на убеждението, за да накарам институциите на Европейския съюз да следват моите препоръки или да постигат решения, които удовлетворяват и двете страни.

Когато институциите на ЕС отказват да следват моите препоръки, от основно значение е омбудсманът да може да се обърне към Парламента за подкрепа и разбира се съм много благодарен, че Парламентът продължава да осигурява такава, както става ясно от докладите Неделчева и Paliadeli.

Това е първият годишен доклад, представен пред вас след влизането в сила на Договора от Лисабон. Аз ще продължа да работя в тясно сътрудничество с Парламента, за да продължим да преследваме нашата обща цел – да осигуряваме на европейските граждани възможно най-много ползи от техните права съгласно Договора, като действам винаги в съответствие с моя мандат за независими и безпристрастни проверки на твърдения за лошо администриране – независимост и безпристрастност, които се прилагат в еднаква степен и към жалбоподателя, и към институцията, срещу която е подадена жалбата.

През 2009 г. моята служба приключи 318 жалби, 70% от които бяха приключени в рамките на една година. 55% от жалбите бяха приключени в рамките на три месеца. Средно за приключването на жалбите бяха необходими девет месеца, което се вписва в моята стандартна цел за приключване на жалбите в рамките на една година.

С удоволствие отбелязвам, че през 2009 г. 56% от всички разследвани случаи или бяха решени от институцията, или завършиха с доброволно уреждане. Това е съществено подобрение в сравнение с 2008 г., когато този процент беше 36%. В 35 от случаите отправих критични забележки. Това е съществено подобрение в сравнение с 2008 г., когато отправих 44 критични забележки, или дори с 2007 г., когато отправих 55 такива. Продължаващото им намаляване е добра новина, но техният брой все още е твърде висок.

Уважаеми колеги, аз полагам усилия да подпомагам всеки жалбоподател, който се обръща към омбудсмана, дори и в случаите, в които жалбата не попада в моите правомощия. През 2009 г. получих общо 2 392 подобни жалби, което е с 6% по-малко, отколкото през 2008 г. Това намаление е насърчително. Намаляването на броя на недопустимите жалби беше отдавнашно искане на Парламента. Отдавам този резултат поне отчасти на факта, че повече граждани откриват правилния адрес, по който да се обърнат, още от първия път.

През януари 2009 г. пуснах интерактивно ръководство на новия си уебсайт, достъпно на всички 23 езика на ЕС. Това ръководство е предназначено да насочва жалбоподателите към органа, който най-добре може да им помогне, независимо дали се касае за моята служба, службите на националните или регионалните омбудсмани в държавите-членки, или механизмите за решаване на проблеми, като трансграничната онлайн мрежа „Solvit“.

През 2009 г. ръководството беше използвано от повече от 26 000 души. За гражданите е много важно да бъдат насочвани към най-подходящия орган за разглеждане на жалби от самото начало, за да им се спести неудовлетвореността и забавянето, свързани с необходимостта сами да определят нужната институция.

Това също така означава, че жалбите се приключват по-бързо и по-ефикасно, като по този начин се осигурява на гражданите възможността да се ползват в пълна степен от своите права съгласно правото на ЕС, а също така се гарантира правилно прилагане на правото на ЕС.

През последните три години полагах и сериозни усилия за повишаване на осведомеността относно услугите, които мога да предложа на предприятия, асоциации, НПО, регионални органи и други целеви групи, а именно всички, които са ангажирани в проекти или програми на ЕС и които са в преки взаимоотношения с администрацията на ЕС.

За да продължа да повишавам осведомеността относно работата на омбудсмана, през 2009 г. задълбочих сътрудничеството с други информационни мрежи и мрежи за решаване на конфликти като „Europe Direct“ и „Solvit“. Също така увеличих усилията си за достигане до потенциални жалбоподатели чрез организиране на редица публични събития; всички тези информационни дейности, съчетани със значимите резултати, постигнати за жалбоподателите, доведоха до увеличаване с 85% на средния обхват на работата на омбудсмана.

Броят на започнатите проверки на основата на жалби, получени през 2009 г., се увеличи от 293 на 335. Това увеличаване следва да се отдаде поне частично на информационните дейности. Аз също така продължих усилията си за подобряване на качеството на информацията за гражданите и потенциалните жалбоподатели относно техните права съгласно европейското право чрез Европейската мрежа на омбудсманите, която улеснява бързото пренасочване на жалбите към компетентния омбудсман или към сходен орган.

Освен това продължих да работя за възприемането на насочен към гражданите подход от страна на институциите на ЕС във всички техни дейности. По тази задача трябва да се работи съвместно с институциите. За насърчаване на целта по отношение на Комисията поддържам тясна връзка със заместник-председателя на ЕК, който отговаря за отношенията с омбудсмана, г-н Шефчович, на когото искам да благодаря за присъствието му тук днес, както и за неговото тясно сътрудничество и подкрепа.

Най-често срещаното твърдение за лошо администриране, което съм разглеждал през 2009 г., беше за липса на прозрачност. То се срещаше в 36% от всички проверки. Отбелязвам с известна загриженост все така високия процент на подобни жалби. Отговорното и прозрачно управление на ЕС без съмнение е ключов фактор за укрепване на доверието на гражданите. Със съжаление отбелязвам и продължителните закъснения, с които Комисията отговаря при случаите във връзка с достъп до документи. Най-скандалният случай се разглежда в доклада на г-жа Paliadeli, който ясно показва, че Парламентът очаква съществено подобрение от страна на Комисията в това отношение.

Влизането в сила на Договора от Лисабон беше ключовото събитие на 2009 г. Договорът дава нови уверения на гражданите във връзка с основните права, увеличена прозрачност и по-големи възможности за участие в изработването на политиката на Съюза. Той също така придава правно обвързваща сила на Хартата на основните права, включително правото на добро администриране.

Реформата на Финансовия регламент предоставя допълнителна отлична възможност за прилагане на практика на основното право на добро администриране. Смятам, че съответните правила трябва да дават насоки на служителите за това как да осигуряват едновременно добро финансово управление и добро администриране. Уважаеми колеги, аз разработих и неотдавна приех стратегия, която обхваща целия период на моя мандат. Документът, в който се съдържа стратегията, беше предаден миналата седмица в Бюрото, Председателския съвет и комисията по петиции за сведение.

Стратегията е предназначена да приложи мисията на моята институция, която приех през 2009 г. и която гласи следното: „Европейският омбудсман се стреми да постигне справедливи резултати по жалбите срещу институциите на Европейския съюз и насърчава прозрачността и административната култура на обслужване. Той цели да изгради доверие посредством диалог между гражданите и Европейския съюз, както и да насърчава най-високи стандарти на поведение в институциите на Съюза.“

Именно в този дух, г-н председател, уважаеми колеги, в духа на изявлението на Комисията ще продължа да работя в изпълнение на мандата, който този почитаем орган ми е възложил.

 
  
MPphoto
 

  Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател, моля за Вашето търпение, тъй като ще се опитам да отговоря на тримата докладчици и на омбудсмана. Бих искал първо да благодаря на г-жа Неделчева, г-жа Paliadeli и г-жа Lichtenberger за техните доклади. Съвсем очевидно е, че споделяме едни и същи цели, а именно ефективност и професионализъм на администрирането и спазване на европейското законодателство. На такава основа възнамеряваме да обсъждаме тези въпроси и, сигурен съм, да търсим положителен резултат.

Като се обръщам към г-н Диамандорос, бих искал също така да изразя високата си оценка за тясното му сътрудничество с Комисията. Смятам, че днес е важен ден за него, тъй като той може да установи, че работата му е също така много високо ценена и от Европейския парламент. Мога да ви уверя, че комуникацията между нас и между нашите служби е много наситена. Не минава и седмица, без да изпратя писмо с обяснения до омбудсмана и да получа отговор от него. Така ние се опитваме да стигаме до правилните решения в нашата работа. Разбира се, съществуват редица нерешени въпроси, по които работим, но смятам, че това е само доказателство за нашето плодотворно сътрудничество.

Бих искал да подчертая, че Комисията приветства доклада на г-жа Неделчева, който представя ясен и изчерпателен преглед на дейностите на омбудсмана за изминалата година. Всъщност докладът на омбудсмана за дейностите му през 2009 г. и резултатите от различните му проверки са ясно представени, илюстрирани с примери и разпределени по категории в зависимост от естеството на случаите на лошо администриране или от съответната институция.

Както вече каза г-н Диамандорос, през 2009 г. омбудсманът е регистрирал общо 3 098 жалби в сравнение с 3 406 през 2008 г. Това представлява намаление с 9% за годината, но си даваме сметка, че 56% от проверките бяха насочени към Комисията. Също така си даваме сметка, че най-често срещаното твърдение за лошо администриране засяга липсата на прозрачност, включително отказ за предоставяне на информация, и аз се ангажирам с по-нататъшното разглеждане на подобни случаи.

Комисията приветства усилията на омбудсмана за по-нататъшно намаляване на средната продължителност на неговите проверки до девет месеца. Комисията обаче подчертава, че нейните вътрешни срокове за вътрешни консултации и за отговор от страна на Колегиума на членовете на Комисията следва да бъдат взети под внимание от омбудсмана в неговите усилия за намаляване на необходимото за приключване на жалбите време. Всеки отговор се потвърждава и подкрепя от Колегиума, а също така е необходимо определено време, за да стигне той в Колегиума.

Трябва да се отбележи, че омбудсманът проведе интензивна информационна кампания, която доведе до по-висока осведоменост за правата на гражданите и по-добро разбиране на неговите области на компетентност. Във връзка с това омбудсманът често издава съобщения за пресата, които нерядко се публикуват на етапа, в който омбудсманът току-що е изпратил до Комисията проектопрепоръка, като по този начин не се оставя на Комисията възможност за защита, тъй като нейният отговор още не е готов.

В някои случаи може да бъде постигнато доброволно уреждане, ако ответната институция предложи обезщетение на жалбоподателя. Такова решение се предлага свободно, без да включва въпроси за отговорността или да въвежда правен прецедент. Ако не може да се постигне доброволно уреждане, омбудсманът може да отправи препоръки за решаване на случая. Ако институцията не приеме неговите препоръки, той може да изготви специален доклад до Парламента. През 2009 г. не бяха изготвяни специални доклади на омбудсмана до Парламента. През 2010 г. беше изпратен специален доклад до Парламента във връзка с жалба относно достъп до документи на Комисията.

Взаимоотношенията с омбудсмана понякога водят до различия в мненията. Такъв е случаят с проверките във връзка с процедурите за нарушения. Омбудсманът често твърди, че Комисията не дава достатъчно обяснения на своето становище, което очевидно изисква отговор от Комисията за същностното съдържание на нейната обосновка и се доближава до разискване по силните страни на линията на Комисията. Комисията обаче отговаря много подробно на омбудсмана, като детайлно излага и подкрепя приложените тълкувания на правото и същевременно добавя забележка относно различията в тълкуването на правото и подчертава, че окончателният арбитър е Съдът на Европейските общности.

Като се имат предвид настъпилите през последните години развития в регистрирането и обработката на жалбите (проектът „EU Pilot“), както се потвърждава в годишния й доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС през 2009 г., Комисията възнамерява в близко бъдеще да актуализира своето съобщение от 23 март 2002 г. относно връзките с жалбоподателя във връзка с нарушенията на правото на Общността. Лично се срещнах с омбудсмана и имах възможността да го информирам за тези изменения.

В областта на прозрачността и достъпа до документи Комисията разглежда подробно всички жалби, изпратени до нея от омбудсмана.

Един от тези случаи доведе до внасянето през 2010 г. на специален доклад от омбудсмана в Парламента и именно това е темата на доклада на г-жа Paliadeli. Съжалявам, че този конкретен доклад беше изпратен малко след като Комисията взе окончателно решение по случая. Независимо от това признавам, че времето, за което беше взето това решение, беше прекомерно дълго, макар и това да се дължеше на факта, че третата страна не отговори на предложението на Комисията. Бих искал да подчертая, че Комисията е изцяло ангажирана с лоялно сътрудничество с омбудсмана. Не може да се говори за нежелание за сътрудничество от страна на Комисията, нито за намерение да се възпрепятства работата на омбудсмана. Комисията винаги се стреми да сътрудничи отблизо с омбудсмана. Някои искания за достъп до документи обаче са особено сложни или обемисти и не могат да бъдат обработени в нормални срокове. Комисията разглежда близо 5 000 искания за достъп годишно, само 15 или 20 от които водят до жалби до омбудсмана.

Влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз даде възможност да се започне обмислянето на общ подход за установяване на открито, ефективно и независимо европейско администриране. Ето защо Комисията смята, че е необходим диалог между институциите, преди да се представи каквото и да било законодателно предложение. Положителният резултат тук изглежда възможен, а сътрудничеството по въпроса между двете институции би трябвало да осигури такъв.

Ако позволите, г-н председател, ще отговоря и на г-жа Lichtenberger, тъй като тя положи големи усилия, за да може да присъства тук днес. Бих искал да я уверя, че Комисията отдава голямо значение на правилното прилагане на правото на ЕС и както знаете, това е измежду приоритетите на Комисията Барозу. Още в нашето съобщение „Европа на резултатите“ от 2007 г. Комисията се ангажира с усъвършенстване на методите си на работа за осигуряване на по-ефективно решаване на възникващите в хода на прилагането на правото на ЕС проблеми, като се съсредоточи върху въпросите, които създават най-много проблеми на гражданите и предприятията. В това съобщение аз заявих, че годишният доклад представлява нещо повече от стратегическа оценка на прилагането на правото на ЕС, като определя основните предизвикателства, посочва приоритети и програмира дейности в съответствие с тези приоритети. Комисията приветства отговора на Парламента на доклада. Следващите бележки се спират на някои от ключовите аспекти.

Относно предоставянето на информация за нарушения в Комисията в момента тече процес на изпълнение на новото рамково споразумение с Парламента. Тя се ангажира да предоставя на Парламента посочената в споразумението информация. Комисията също така очаква да приобщи Парламента към своята работа по портала „Вашата Европа“, предназначен да осведоми гражданите къде да се обърнат, за да намерят търсената от тях информация.

Ние приветстваме признаването от страна на Парламента на приноса на проекта „EU Pilot“ за добре функциониращ и насочен към гражданите Европейски съюз в съответствие с Договора от Лисабон. Проектът е предназначен да осигури проследяване на проблемите и жалбите на гражданите във връзка с прилагането на правото на ЕС, което без съмнение е важен аспект за нас. Тук Комисията трябва да спазва правото на поверителност, което Съдът на ЕО потвърди, че държавите-членки имат във връзка с разследването на твърдения за проблеми при прилагането и потенциални процедури за нарушение.

Ето защо макар Комисията да представи обширна информация относно функционирането на проекта „EU Pilot“ в своя доклад, приет през март т.г., тя не предоставя достъп до конкретните случаи, разглеждани в неговите рамки, и не разкрива информация за тях. В същото време Комисията признава колко е важно на гражданите да се предоставя навременна, пълна и ясна оценка за резултатите от работата с държавите-членки в рамките на проекта „EU Pilot“ и се ангажира да осигури възможност за жалбоподателите да коментират резултатите.

Във връзка с приемането на процесуалния кодекс съгласно член 298 Комисията разбира, че в Парламента е създадена работна група, която да проучи евентуалния обхват и съдържание на подобна инициатива. Комисията също така смята за уместно да прецени резултата от първоначалната работа по целия въпрос, преди да разгледа нови конкретни елементи. Поради това ние засега не заемаме позиция по никой от аспектите.

Комисията също така се подготвя да предостави актуална информация за ресурсите, предназначени за прилагането на правото на ЕС. Проекторезолюцията, която се обсъжда днес, обхваща широк спектър от въпроси, и в своя отговор на резолюцията Комисията ще предостави допълнителни обяснения, каквито биха били много трудни за даване днес най-вече поради липсата на време.

Г-н председател, уважаеми колеги, ние сме щастливи, че споделяме общ интерес в прилагането на правото на ЕС в полза на гражданите и предприятията в Съюза. Ефективното прилагане на правото на ЕС е един от крайъгълните камъни на ЕС и ключов компонент на разумното регулиране.

Бих искал да се извиня на преводачите, че говорих толкова бързо. Благодаря ви много за търпението и благодаря на всички вас за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Да, опасявам се, че наистина говорихте малко бързо. Благодаря Ви.

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland, докладчик по становището на комисията по петиции. – (DE) Г-н председател, г-н Диамандорос, г-н член на Комисията, днес провеждаме общо разискване. Говоря от името на председателя на комисията по петиции, която за съжаление е болна, и бих искал да огранича бележките си до доклада на г-жа Paliadeli.

Парламентът често е разисквал и обсъждал въпроса за достъпа до документи и ползата от прозрачността, както и въпроса за това, къде трябва да преминава границата между законните права и интереси на обществеността в широк смисъл, от една страна, и законните интереси на частните лица и предприятията, от друга страна. Впрочем, г-жо Paliadeli, нещата биха могли да стоят и другояче, например когато информацията се предоставя на НПО, а предприятие или частно лице след това се опитват да разберат точно каква информация е била споделена. Тук не разглеждаме въпроса за това кой е добър или лош, а единствено въпроса за времеви граници и срокове. Сроковете трябва да бъдат спазвани, доколкото са свързани с гражданите и, разбира се, с омбудсмана. Именно това може да се нарече основен принцип на доброто администриране. Бихме очаквали Комисията, която показа такъв интерес в ускоряването на нещата, както вече спомена заместник-председателят й, да разгледа по-задълбочено въпроса и да внесе подобрение.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, от името на групата PPE.(RO) Г-н председател, бих искала да взема думата като докладчик в сянка за групата на Европейската народна партия (Християндемократи) за специалния доклад на Европейския омбудсман. Ще започна, като подчертая, че постигането на консенсус между всички политически групи улесни изготвянето на доклада. Трябва да посоча, че не беше внесено нито едно изменение, за което искам да поздравя г-жа Paliadeli.

Обезпокоително е, че нежеланието за сътрудничество на Комисията спрямо омбудсмана може да породи съществена липса на доверие в институциите на ЕС. Липсата на добро сътрудничество застрашава способността на омбудсмана и на Европейския парламент да упражняват ефективен надзор над Комисията. Искам също така да припомня принципа на лоялно сътрудничество, утвърден в Договора за функционирането на Европейския съюз. Той се свързва с укрепване на добронамерените взаимоотношения между институциите на ЕС. За съжаление омбудсманът много често се сблъсква със случаи, в които Комисията не спазва сроковете за предоставяне на публичен достъп до документи.

Друг обезпокоителен аспект е необходимостта омбудсманът да съставя специален доклад като последна мярка да убеди Комисията да бъде по-склонна на сътрудничество. Такива инциденти не бива да се случват за в бъдеще. Във връзка с това бих искала да призова Европейската комисия да продължи да полага усилия за по-ефективно сътрудничество с омбудсмана. Не бива да се пренебрегва фактът, че винаги, когато Комисията не прави това, Парламентът ще може да налага санкции. Представеното в доклада положение създава систематичен проблем. То лишава гражданите от една от ключовите ползи, които те се надяват да получат в резултат от основното право на подаване на жалби.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D.(SK) Г-н председател, бих искала да благодаря на колегите за докладите, по които водим това общо разискване днес, като искам да говоря по-специално за доклада на г-жа Lichtenberger, тъй като според мен той свидетелства за извънредна стриктност и аз подкрепям много от казаното в него. И аз, г-н заместник-председател, бих искала днес да бъда малко по-критична.

Може да се каже най-общо, че като цяло Комисията не дава на гражданите или на Парламента достатъчно информация за това как следи прилагането на правото на Общността. В същото време Договорът за Европейския съюз ясно отрежда активна роля на гражданите на ЕС, по-специално с европейската гражданска инициатива (ЕГИ). И аз много се радвам, г-н заместник-председател, че сте с нас днес тук на това разискване, тъй като знам, че лично Вие имате както компетентността, така и извънредно тясна ангажираност в ЕГИ.

Въпреки това обаче годишните доклади на Европейската комисия относно контрола върху прилагането на правото на ЕС в настоящата им форма не предоставят на Парламента или на обществеността достатъчно информация за положението на нещата. Досега Комисията се е съсредоточавала прекомерно върху транспонирането на европейското право в националното и до голяма степен е пренебрегвала действителното му прилагане. Само кратко позоваване на официални процедури в случая на държава-членка, която още не е транспонирала право на ЕС на национално равнище, не означава кой знае колко много за нас или за нашите граждани. Ние трябва и искаме да научаваме повече за случаи, в които Комисията разследва неточни или напълно неправилни транспонирания. Едва когато бъдем изцяло информирани за такива случаи, ще можем да говорим за последователен контрол върху прилагането на правото на ЕС.

Както всички ние без съмнение знаем, госпожи и господа, Европейският парламент има определени задължения и правомощия по отношение на Комисията. В тях се включват мониторинг и оценка. Ние в Европейския съюз сме искрено заинтересовани да оценяваме разумно напредъка на Комисията в изпълняването на нейните задачи, опазването на споразуменията и съобразяването с правото на ЕС. Ние обаче нямаме достатъчен достъп до информацията, на основата на която Комисията разглежда нарушенията на правната уредба. Това не е ново искане, г-н заместник-председател.

През февруари в резолюцията относно преразгледаното рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията ние поискахме от Комисията, цитирам, „да предоставя на Европейския парламент обобщена информация относно всички производства за установяване на неизпълнение по отношение на правната уредба на основата на официално искане от Европейския парламент“, край на цитата. Бих искала настоятелно да призова Комисията да ни предоставя тази информация, а чрез нас да я дава и на гражданите на ЕС.

В заключение, г-н заместник-председател, аз на няколко пъти посочих в изказването си, че Европейският парламент е искрено заинтересован да съдейства на Комисията и дори да я подкрепя срещу Съвета. Сега се обръщаме към Вас с искане Комисията в замяна да предоставя на Европейския парламент исканата от нас информация не само за нас самите, а и за гражданите на държавите-членки на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE.(DA) Г-н председател, в комисията по петиции, която всъщност е комисията, разглеждаща жалби на граждани, зачитането на законодателството на ЕС е от абсолютно ключово значение. Гражданите се обръщат към нас, тъй като националните или местните органи не спазват законодателството на ЕС, например по отношение на закрилата на човешкото здраве или опазването на околната среда. Достатъчно е да разгледаме само множеството жалби, които получихме във връзка с дълго продължаващата криза с отпадъците в Кампания независимо от ясното решение на Съда на ЕО и във връзка със замразяването на средства. Всъщност нищо не е реално направено за решаването на проблема. От това страдат и гражданите, и защитената околна среда. И това се нарича „щастлива Кампания“, боже мой! Комисията трябва незабавно да задейства всички средства, с които разполага в това отношение.

Договорът отрежда ключова роля на Комисията. Тя трябва да следи за спазване на законодателството на ЕС от държавите-членки. Ето защо в нашата комисия обръщаме особено внимание на това как Комисията третира нарушенията на правилата. В светлината на това аз приветствам доклада на г-жа Lichtenberger. Тя съвършено ясно показва, че не е достатъчно жалбите във връзка с нарушенията на държавите-членки просто да се изпращат обратно до същите тези държави, които сами да ги решават. Именно срещу тях са подадени жалбите. Така гражданите биват оставени действително с вързани ръце.

Във връзка с това бих искала да поздравя Европейския омбудсман за проведеното по негова инициатива проучване именно на новия начин, по който Комисията разглежда жалби и нарушения, конкретно на начина, по който Комисията регистрира или може би просто не регистрира жалби срещу държави-членки за неспазване на правото на Общността. Омбудсманът също така притежава правомощието да дава становище по същество, когато Комисията е обвинявана, че не е проследила нарушенията, макар и, разбира се, Съдът на ЕО да решава въпроса като последна инстанция.

Във всички случаи ще представлява напредък, ако сега приемем предложението от доклада на г-жа Неделчева за законодателство относно процедурите на администриране в ЕС, за каквото в крайна сметка имаме основание в член 298 от Договора от Лисабон.

Добре е, че в годишния доклад на омбудсмана се посочват много признаци на подобрение, но е все още обезпокоително, че повече от една трета от жалбите са свързани с липса на прозрачност и достъп до документи и информация. Във връзка с това е позорно, че и Комисията, и редица държави-членки се опитват да защитават големите лобисти от гражданите чрез подход, който очевидно прилича на злоупотреба с правилата за защита на данни.

Един ужасяващ пример в това отношение е даден със специалния доклад на омбудсмана за „Порше“ и кореспонденцията относно защитата на праговите стойности на CO2 за автомобили. Нима някой тук вярва, че Комисията се е консултирала с някое малко или средно предприятие във връзка с достъпа до писма или че Комисията е искала да забави случая с 15 месеца заради някое малко предприятие? Разбира се, че не! А защото просто е ставало дума за „Порше“ и, разбира се, може би и защото просто е ставало дума за г-н Ферхойген. Специалният доклад на омбудсмана разказва една по-дълга история и искам да препоръчам на всички да прочетат и прекрасния доклад на г-жа Paliadeli, и самия доклад на омбудсмана. Това четиво е извънредно увлекателно. То ще ви отваря очите отново и отново. Най-сериозният аспект на случая обаче е липсата на лоялно сътрудничество с омбудсмана от страна на Комисията. Този доклад е важен. Парламентът трябва да излезе с ясно становище по въпроса. Бих искала да благодаря на омбудсмана и на г-жа Paliadeli.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, от името на групата ECR. (CS) Г-н председател, годишният доклад на омбудсмана е добър пример за това как трябва да представяме нашите дейности на обществеността. Докладът е разбираем, стегнат и по темата. Ето защо аз категорично приветствам Вашите усилия и положения от Вас труд и бих искал да Ви поздравя лично. Същевременно бих искал и да заявя на този етап, че откривам един глобален проблем в дейностите на службата на омбудсмана. Той е свързан с осведомеността на обществеността. Нека да приемем, че Европейският съюз като международна организация до голяма степен е труден за разбиране, и то не само в областта на неговите субсидии, но и в областта на неговите правомощия, институции, процеси на вземане на решения и приети политики и законодателство. Искам да кажа, че е труден за разбиране за обикновения гражданин. Същото логично е валидно и за службата на омбудсмана. Доста сигурен съм, че ако проведем анкета сред европейските граждани за ролята на Европейския омбудсман, неговите правомощия и дейности, за съжаление ще установим, че той е възприеман като твърде далечен и в много случаи хората дори не знаят за неговото съществуване. Фактите са относително ясни. Голямата част от подадените жалби от моите сънародници от Чешката република не попадат в компетенциите на Европейския омбудсман. Положението не е по-различно при другите държави-членки.

Когато през 2008 г. тук обсъждахме доклада, всички призоваха за по-голяма обществена осведоменост. Бяха предложени обхватни информационни кампании и беше разгледано създаването на уебсайтове. Самият аз обаче се опитах пробно да подам жалба на уебсайта Ви вчера. Трябва да кажа, че интерактивното ръководство е прекалено сложно и, честно казано, неразбираемо за обикновения гражданин. Настоящият формуляр за жалби също така е сложен. Това малко ми напомня на данъчните формуляри в Чешката република, които обикновените граждани не могат да попълнят без съдействието на данъчен съветник. Казано направо, Вашият уебсайт разубеждава гражданите да подават жалби. Във връзка с това бих искал да отправя призив за опростяване.

Още нещо, което смятам за извънредно важно, е намаляването на времето за разглеждане на случаите. В крайна сметка знаем, че ако някой подава жалба, от гледна точка на истината е изключително важно тази жалба да бъде разгледана възможно най-бързо и жалбоподателят да получи възможно най-бързо отговор. Освен това ако даден въпрос не е от компетентността на органа, до който е подадена жалбата, то тя трябва да бъде пренасочена пряко към националния или регионалния омбудсман, който разполага със съответните правомощия.

Госпожи и господа, прекалено многото комуникация унищожава информацията. Прекалено многото информация унищожава европейските граждани. Според мен би следвало приоритет на омбудсмана да бъде не само решаването, но и предотвратяването на неправилни бюрократични процедури. Затова смятам за изключително важно да не се злоупотребява с тази институция за медийни кампании и да не се разширяват нейните правомощия. След избирането му за омбудсман г-н Диамандорос заяви: „Аз ще продължа усилията за подобряване на качеството на администрирането на Европейския съюз“. Ето защо в заключение искам да попитам кой глобален проблем конкретно сте успели да подобрите и към какво възнамерявате да насочите вниманието си през идната година. Желая Ви успехи в намирането на глобални решения.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL.(ES) Г-н председател, моята група иска да благодари на г-жа Неделчева за нейния доклад, който ни предоставя богата информация от комисията по петиции за работата на Европейския омбудсман.

Докладът е много подробен и обхваща всички дейности през 2009 г. и голяма част от жалбите, които впрочем са намалели с 9% в сравнение с предходната година. Повече от половината от жалбите са свързани с Европейската комисия.

Смятам, че изпратените до омбудсмана жалби критикуват лоши управленчески практики като липсата на прозрачност или отказване на достъп до документи. Можем да сме доволни, че голяма част от жалбите се решават вследствие на разглеждането им от омбудсмана, а значи се движим в правилната посока.

Целите за 2010 г. са обобщени в пет точки: открито изслушване на предложения с оглед откриване на добри практики, работа за постигане на по-бързи резултати, убеждаване за по-добро въздействие върху административната култура на институциите, осигуряване на навременна и полезна информация, до която може да бъде осигурен бърз достъп, и адаптиране с цел осигуряване на добро управление на ресурсите, ефективност и ефикасност. Смятам, че определените за 2010 г. цели са извънредно уместни.

Срещаме се с необходимостта от актуализиране на механизмите, с чиято помощ да се решават случаи, засягащи липсата на прозрачност и информация, каквито без съмнение възникват. Имаме примера на доклада Paliadeli във връзка със случая „Порше“ и тъй като „Порше“ отказа или по-скоро Комисията отказа да публикува някои от писмата на автомобилната компания, Парламентът трябва да подкрепи омбудсмана, а омбудсманът също трябва да разчита на Европейския парламент за получаване на по-добра информация по тези въпроси.

Неотдавнашното решение на Съда на Европейските общности, което отменя решението на Комисията да публикува списъка на получателите на субсидии по общата селскостопанска политика, е много обезпокоително. С други думи, решението върви срещу основните принципи на прозрачност, които би трябвало да управляват всичко, свързано с европейския бюджет, и представлява пряка атака срещу правото на европейците да знаят къде отиват техните данъци. Смятам, че това е лоша практика, с която трябва да се опитаме да се справим в Парламента чрез необходимите законодателни промени.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD.(EL) Г-н председател, след като прочетох доклада на Европейския омбудсман за 2009 г., се чувствам задължен да поздравя г-н Диамандорос, тъй като той представлява и с чест служи на институцията, която обединява европейските граждани и им вдъхва сигурност.

Разбира се, задача на Европейския омбудсман е да проследи за това всяко частно или юридическо лице, което срещне проблеми с институциите на Европейския съюз в областта на злоупотреба с власт или всякаква друга форма на лошо администриране, да може да се обърне към него.

След като прочетох доклада, разбирам, че успехът на институцията и на нейните служители се дължи на факта, че, първо, повечето – близо 70% – от проверките се приключват в рамките на една година, а повече от половината – всъщност 55% – се приключват в рамките на три месеца. Това свидетелства за бързината, с която действат Европейският омбудсман и неговите служители, както и за гладкото функциониране на институцията.

На второ място, в 80% от разглежданите случаи омбудсманът е съумял да помогне на заинтересованата страна да реши проблема по един или друг начин, било като я пренасочи към компетентния орган, или като я посъветва към кой орган да се обърне за бързо решаване на проблема. Това доказва ефективността на институцията.

Не бива да пренебрегваме факта, че 84% от петициите са подадени от частни лица и само 16% – от предприятия или сдружения. Това също доказва голямото уважение към институцията и нейните представители от страна на европейските граждани, които смятат, че са потърпевши от лошо администриране. Бих искал да посоча, че девет от приключените през 2009 г. случая са примери за добра практика. Трябва да заявя, че лично на мен много ми допадна изявлението във въведението към доклада, в което се посочва, че Европейският омбудсман възнамерява да способства за гарантиране на ползите за гражданите, обещани с Договора от Лисабон от страна на Европейския съюз. Поздравления, г-н Диамандорос!

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Г-н председател, и аз веднъж подадох жалба до омбудсмана и независимо че нещата не се развиха особено добре за мен и не бях удовлетворен от решението, все пак бих искал да поздравя омбудсмана за неговата работа. Смятам, че за нас в Парламента е много важно да подкрепяме работата, която той върши.

Във встъпителното си слово омбудсманът с право посочи, че неговият успех или неуспех до голяма степен зависи от действията на институциите. Ако разгледаме например случая с „Порше“, то границите на правомощията на омбудсмана и несериозното отношение на някои институции към неговите препоръки стават твърде очевидни.

Разбира се, за нас е необходимо и да подредим собствения си дом, например в случая със закупуването на сградата Altero-Spinelli, в който имаше огромни нередности. Омбудсманът направи някои ясни препоръки и бяха предложени изменения. Засега обаче в Парламента действителният напредък е много малък. Измененията бяха отхвърлени. Това за пореден път показва как Парламентът гледа на тези изменения. Искам да кажа, че за нас е много важно да подредим собствения си дом и да приемем сериозно препоръките на омбудсмана, като по този начин укрепим неговата позиция.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE).(PL) Г-н председател, както всяка година комисията по правни въпроси представя на Парламента своя доклад относно доклада на Европейската комисия за прилагането на правото на ЕС и както всяка година членовете на комисията по правни въпроси имат много резерви по отношение на съдържанието и формата, в които Комисията е изготвила доклада.

Без съмнение въпросът за транспонирането на правото на ЕС в националните правни системи е много сериозен проблем в ЕС. Едни и същи правни уредби се въвеждат от различни държави по различно време, което в редица отношения, разбира се, е разбираемо. Това обаче не бива да води до закъснения, предизвикващи липса на правна сигурност и като следствие, невъзможност за гражданите да упражняват правата си. Както с право посочи нашият докладчик, закъсненията в транспонирането, както и неправилното прилагане на правото на ЕС водят до реални разходи и до липса на доверие у гражданите към институциите на ЕС. Също и по тази причина аз приветствам всички инициативи на Комисията, като срещи на експерти и двустранен диалог между Комисията и държавите-членки, чиято цел е възможно най-бързото решаване на тези проблеми. С голям интерес наблюдавам пилотната програма на ЕС, предназначена да осигури бърз отговор на всички случаи на неправилно прилагане или адаптиране на правото на ЕС към националното законодателство.

Също така за пореден път подчертаваме ролята на националните съдилища за практическото прилагане и тълкуване на правото на ЕС. Тази роля обаче не може да бъде правилно изпълнена, ако не се осигури подходяща подготовка, не се провеждат срещи и не се създава правна култура на ЕС. По отношение на Парламента – и тук се обръщам към моите колеги парламентаристи – правото, което създаваме, защото ние сме законотворци, трябва да е ясно и разбираемо, защото само когато е разбираемо, то лесно може да бъде транспонирано в националните правни системи и ще възникват по-малко проблеми във връзка с него.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).(PL) Г-н председател, при анализа на дейностите на Европейския омбудсман за 2009 г. с радост отбелязах продължаващото развитие на сътрудничеството между омбудсмана и комисията по петиции. Оценявам много високо работата на професор Диамандорос, който е омбудсман от 2003 г., както и неговите усилия да информира гражданите за възможностите им да подават жалби относно неправилното функциониране на администрацията на ЕС и да насърчава гражданите да упражняват правата си.

Като се има предвид, че само 23% от повече от 3 000 регистрирани през 2009 г. жалби попадат в компетенциите на омбудсмана, той непременно трябва да продължава дейностите си в информационната област. Поради ограничените си компетентности той може да проверява само жалби относно институциите и органите на Европейския съюз. Важното обаче е всеки, който подава до омбудсмана жалба, която не може да бъде приета по формални причини, да получава информация към кой орган да се обърне във всеки конкретен случая.

Също така е важно да се подчертае, че влизането в сила на Договора от Лисабон съществено укрепва демократичната легитимност на омбудсмана и разширява неговите компетенции и до външната политика. Трябва още да се отбележи, че омбудсманът все по-често предприема действия по своя инициатива; например във връзка със забавени плащания от Европейския съюз, граждани с увреждания и дискриминация. Неговите действия също така доведоха до създаването на Европейския кодекс за добро поведение на администрацията. Друга добра новина е, че необходимото за водене на процедурите време е намалено на девет месеца.

Високият процент на приключените случаи, в които институцията, срещу която е подадена жалба, постига споразумение или случаят е решен в полза на жалбоподателя, също свидетелства за ефективността на омбудсмана и доброто му сътрудничество с други органи. Това е станало в цели 56% от случаите през 2009 г. Надявам се, че омбудсманът, подкрепян от Парламента и от другите институции, ще продължи своята работа със същата енергия и с още по-голяма ефективност.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Г-н председател, изразявам благодарност към Европейския омбудсман и неговата служба за забележителната им работа в трудни обстоятелства. Откритостта, правото на достъп до информация и правото на добро администриране са от критично значение за доверието на обществеността в способността на институциите на ЕС да следят за техните права. Обезпокоително е, че година след година най-големият административен недостатък в системата е липса на прозрачност и дори отказ да се даде достъп до информация и документи. Във връзка с това случаят „Порше“ е много сериозен. Когато Комисията изчака 15 месеца, преди да предаде исканите от нея документи, тя сериозно пренебрегна своя дълг за лоялно сътрудничество с омбудсмана. Това отношение от страна на Комисията подрони доверието на нашите граждани в Комисията и навреди на публичния образ на ЕС.

Днес, когато член на Комисията и омбудсманът кротко седят тук един до друг, смятам, че би било добре те да започнат поверителна и задълбочена дискусия относно това дали всеки от тях зачита работата на другия и дали са готови да сътрудничат и да действат в съответствие с основните принципи на ЕС. Не искам да обвинявам никой конкретен член на ЕК, но Комисията трябва да проведе истински дебат по въпроса, защото образът на ЕС в очите на обществеността без съмнение не е толкова добър, че да можем да си позволяваме други подобни на „Порше“ случаи в бъдеще.

Правата на нашите граждани трябва да бъдат зачитани от Комисията, Съвета и очевидно от Парламента – от всички институции на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, г-н Диамандорос е много ценен за нашите граждани и за Европейския съюз и бих искал искрено да му благодаря за неговата работа. Разбира се, засягаме болно място, а именно областта, в която са необходими подобрения. Вече беше споменат случаят „Порше“. Като германски гражданин трябва да заявя, че съм силно засрамен от случилото се. Имаме германски член на Комисията и германска автомобилна компания, които разменят кореспонденция. Цялата кореспонденция между Комисията и други производители на автомобили в Италия, Испания и други държави се публикува, но не и германската. Омбудсманът издаде не едно или две, а цели три предупреждения, но действия все така не се предприемаха. Нещата трябва спешно да се подобрят. Бих искал изрично да подчертая това.

Второто, което искам да кажа, е, че когато говорим за „пилоти“, ние обикновено имаме предвид група професионалисти, които прекарват работното си време високо над земята. Не съм много сигурен как Комисията е стигнала до идеята да говори за новия си проект относно разглеждането на жалбите на европейските граждани като за „пилотен проект“, защото по същество той не предлага нищо ново. Гражданите първо подават обосновани жалби в собствените си страни. Там не се предприемат никакви действия. Затова те се обръщат към Комисията. Какво прави Комисията? Тя праща жалбоподателя в обратен полет до страната му на произход и за пореден път нищо не е свършено. Не смятам, че това е подходящ начин да се действа с проблемите и жалбите на нашите граждани, и бих искал да се възползвам от възможността да помоля члена на Комисията, г-н Шефчович, когото много уважавам, да заяви, че възнамерява или да се откаже от този проект, или да преразгледа как можем да гарантираме, че жалбите на нашите граждани се изпращат там, където действително ще бъдат разгледани, и че гражданите ще получат справедливост и обезщетение.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ISABELLE DURANT
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, нямам намерение да превръщам Парламента в университетска аудитория. Както обаче знаете, службата на омбудсмана е създадена за първи път в Европа преди близо 300 години. Затова не е учудващо, че ние се интересуваме от тези въпроси и им отделяме толкова голямо внимание.

Смятам, че и трите доклада заслужават внимание, като имам само една резерва. В доклада на г-жа Неделчева има един раздел, който намирам за тревожен. Като оставим настрани ценната и качествена работа, извършвана от Европейския омбудсман, необходимо ли е службата на омбудсмана да струва близо девет милиона евро? Не е ли възможно да се ограничи почти византийският начин, по който функционира службата? Именно по тази причина моята група се въздържа от гласуване по въпроса, конкретно по този доклад, независимо че желаем всичко най-добро на омбудсмана и конкретно на гражданите, които подават жалбите си до него.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL).(PT) Г-жо председател, преди всичко бих искал да благодаря на г-н Диамандорос за неговата работа и за изготвения от него доклад. Работата без съмнение е извършена стриктно и с високо качество, за което искам да му благодаря. Бих искал да говоря по въпроса за количеството, а не за качеството, тъй като е интересно да се види доколко обществеността се обръща към тези услуги.

Очевидно има няколко хиляди жалби, някои от които не са валидни. Интересно е обаче да се види защо няма повече жалби. С други думи, въпросът е за „наполовина пълната или наполовина празната чаша“. Питам се до каква степен изключително сложното и непрозрачно естество на самите европейски институции и на законодателството, на което те са основани, е в корена на трудните взаимоотношения между обществеността и институциите. С други думи, за да подадете жалба, трябва да познавате правата си, а за да познавате правата си, трябва да познавате законодателството и механизмите за подаване на такава жалба. Ето защо вместо да Ви правя предложения, г-н Диамандорос, бих искал да Ви помоля в качеството си на омбудсман Вие да направите предложения до Парламента като законодателна камара относно опростяването на законодателните процеси и доколкото е възможно, на институционните механизми на ЕС. Говори се много за прозрачност и яснота, но простотата също е демократична ценност, за която често забравяме, тъй като тя прави възможен широкия публичен достъп до институциите.

Г-н Диамандорос, сега съм член и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, която гласува в същото време. Бих искал да Ви уверя, че внимателно ще проследя техните отговори по въпроса.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Г-жо председател, може би най-неприятният аспект в поведението на члена на Комисията, разкрито от доклада, отвъд ужасното отношение към жалбоподателя, в случая е това, че не се касае за изолиран случай на лошо администриране. Действително разкритите в този критичен доклад факти надхвърлят чистата небрежност и нехайство. По-скоро може да се направи разумното заключение, че подобно отношение от страна на Комисията е както умишлен, така и пресметнат начин на поведение, предназначен да попречи на задълбочената работа на омбудсмана и да обезсмисли принципите на правовата държава.

Работата на омбудсмана е достатъчно трудна и без към нея да се добавя проблем с Комисията, която, както показват фактите, се стреми на всеки един етап да възпрепятства доброто изпълняване на неговата служба. Едно време, когато е било разкривано подобно низко поведение от страна на длъжностни лица, както те, така и отговорният министър са поемали вината и наказанието. Вместо това обаче предполагам, че ще видим пред нас арогантна и високомерна Комисия, която най-добре знае какво върши и вири носа си пред обществеността, докато виновниците остават ненаказани. Нищо чудно, че ЕС днес е толкова непопулярен!

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Г-жо председател, докладът за дейността на омбудсмана ясно показва, че липсата на прозрачност в институциите на Европейския съюз е един от най-големите проблеми. Повечето от жалбите засягат Комисията, която редовно закъснява с отговорите си, а това разклаща доверието в институциите на ЕС. Ние трябва да увеличим прозрачността, като оптимизираме работата на институциите и като водим по-обхватни комуникационни дейности, като в същото време гарантираме, че тези мерки няма да увеличат разходите. ЕС вече похарчи огромна сума за пропаганда и самореклама.

Нещо повече, броят на жалбите без съмнение ще продължи да нараства с влизането в сила на Договора от Лисабон и непълното или закъсняло прилагане на европейското законодателство от държавите-членки. За да се предотврати това, е необходимо да се осигури разширено и хармонизирано обучение за националните съдии, практикуващите юристи, длъжностните лица и работещите в администрацията. Освен това трябва да информираме гражданите, че нарушенията на правото на ЕС могат да бъдат атакувани и пред съответните национални съдилища. През първата половина на 2011 г. Унгария ще поеме ротационното председателство на Европейския съюз, като по този начин ние, унгарските членове на Парламента, ще бъдем натоварени с важна задача, а именно с транспонирането на хармонизацията на законодателството.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-жо председател, г-н Диамандорос, г-н член на Комисията, институцията на омбудсмана има впечатляваща история в Европа. Като доразвиват първоначално разработената в Швеция концепция, омбудсманите вече 200 години се опитват да решават спорове и проблеми по безпристрастен начин. Смятам, че идеята за омбудсман се основава на дълбока човешка необходимост от решаване на спорове с мирни средства.

Този доклад е петнадесетият доклад от Европейския омбудсман и седмият доклад от г-н Диамандорос. Това е рекорд, достоен за гордост, и бих искал да поздравя г-н Диамандорос. Когато той беше избран миналата година, аз изразих надеждата, че омбудсманът ще направи всичко, което е по силите му, за да може процесът на вземане на решения в ЕС да стане по-прозрачен и подходящ за гражданите, а ние ще сътрудничим ефективно с комисията по петиции. Според мен днес спокойно можем да кажем, че успяхме в това. Все още има какво да се усъвършенства в координацията между функциите и задачите на омбудсмана и тези на комисията по петиции. Ние получаваме все повече петиции, свързани с аспекти на класическото право на петиции, както и с елементи от задълженията на омбудсмана. Говоря за правата на човека, правата на собственост и пречките пред икономическата дейност. Разумно и уместно е да работим заедно в тези области, за да можем заедно да се обръщаме към Комисията и да получаваме подходящите отговори в определените срокове.

Бих искал също да приветствам новия уебсайт с интерактивни насоки, предназначени да спомагат за осведомеността на хората относно възможностите, с които разполагат, за да бъде чут техният глас в Европа. Надявам се, че г-н Диамандорос ще продължи все така успешно да върши своята добра и важна работа и ще успее да въведе подобрения, където е възможно. Комисията по петиции също ще продължи да прави всичко, което е по силите й, за да насърчава тясно сътрудничество с омбудсмана и за в бъдеще в интерес на гражданите на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Г-жо председател, днес обсъждаме два много важни въпроса. Единият засяга интересите на европейските граждани, а другият – помирението между европейските граждани и европейските институции.

Трите доклада на тримата докладчици, които са наистина изключителни, и дейностите на Европейския омбудсман ме карат да мисля за г-н Диамандорос от името на гражданите на Европа като за Д’Артанян, а за тримата докладчици – като за тримата мускетари, пазещи интересите на европейските граждани.

Наистина е жалко, че Европейската комисия не е толкова ангажирана във всичко това, колкото би трябвало да бъде. За мен единственото положително нещо в изявлението на члена на Комисията днес беше скоростта на неговото изказване. Ако и Европейската комисия действаше със същата скорост, нямаше да има нужда да водим това разискване.

За европейските граждани е много важно да имат доверие на европейските институции, да гледат на тях в положителна светлина и да усещат, че тези институции работят в техен интерес. Петнадесетмесечното забавяне, което г-жа Paliadeli посочи в доклада си, в разкриването на три писма от производител на автомобили, който се специализира в бързи автомобили, е истински оксиморон. Дали ако интересите на някой частен европейски гражданин, а не на производител на автомобили, бяха поставени на карта, забавянето щеше да е толкова дълго? Наистина се чудя.

Както и да е, аз смятам, че трябва да сме честни. Всички трябва да работим заедно, трябва да покажем доверие в казаното от члена на Комисията, да повярваме, че Комисията е готова да сътрудничи с Европейския омбудсман, и всички ние трябва да работим за интересите на европейския гражданин. Да се надяваме, че Комисията ще действа също толкова бързо, колкото бързо говореше членът на Комисията. Без съмнение той изпоти преводачите.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(ES) Bon dia, г-жо председател. Съжалявам, че г-н Vidal-Quadras не продължи да председателства заседанието, тъй като съм сигурен, че той щеше да оцени моето изказване.

Първо бих искал да благодаря на Европейския омбудсман за неговата работа и да го насърча да продължава смело да защитава правата на европейците, които често са застрашавани от някои публични органи.

Във връзка с това бих искал да кажа, че едно културно сдружение от Валенсия е събрало 650 000 подписа в подкрепа на законодателна инициатива за гарантиране на приемане на радио- и телевизионни канали на каталонски. Въпросът е просто да се изпълни член 12, параграф 2 от Европейската харта за регионалните или малцинствени езици на Съвета на Европа, както и директивата за аудиовизуалните медийни услуги без граници.

Само че испанското правителство отказа да вземе под внимание тези 650 000 подписа. Надяваме се, че Европейският омбудсман ще се заеме с това и ще защити правата на тези 650 000 европейци, които са закриляни от европейското законодателство.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Г-жо председател, бих искал първо да споделя мнението си, че в годишните доклади на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на ЕС има някои проблеми, след като в настоящата си форма те не предоставят на гражданите или на засегнатите институции необходимата информация относно актуалното положение във връзка с прилагането на правото на ЕС.

Особено в случаи, в които Комисията действа по нарушение, предизвикано от неправилно транспониране на правото на ЕС, би било добре за в бъдеще да се посочва поне основната информация във връзка с естеството и обхвата на нарушението. Европейският парламент вече е искал повече информация по процедури за нарушения с официално искане в резолюцията си от 4 февруари 2010 г.

Приемам като положителен признак казаното от заместник-председателя на Комисията, г-н Шефчович, че Комисията възнамерява да преразгледа възможността за въвеждане на процедурни правила за разследвания, които да определят различни аспекти на процедурата за нарушения на правото, включително срокове, право на изслушване, задължение за представяне на основания и т.н.

Убеден съм, че тясното сътрудничество между Комисията и Европейския парламент може да доведе до по-добър и по-прозрачен механизъм за контрол върху прилагането на правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Г-жо председател, Европейският омбудсман е демократичната съвест на Европейския съюз. Година след година тази институция допринася за укрепване на доверието на жалбоподателите в европейските институции. Особено ми е приятно, че с влизането в сила на Договора от Лисабон сега ЕС предвижда съответствие и с Хартата на основните права, най-вече чрез осигуряване на съответствие с правото на добро администриране. Смятам Европейската мрежа на омбудсманите за извънредно полезна, защото осведомеността на гражданите и качеството на обществените услуги в някои от държавите-членки, включително в моята страна, Румъния, са под европейското равнище. Това е отразено и в доклада за дейностите на омбудсмана. Ето защо призовавам омбудсмана да се опита в бъдеще да събира и жалбите, подадени до национални омбудсмани във връзка с прилагането на европейското право от държавите-членки, тъй като в повечето случаи гражданите влизат в досег с европейското право чрез своите национални органи.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, първо бих искал да поздравя Европейския омбудсман за изключителната работа, свършена от него през целия период. Поздравявам и докладчиците.

Бих искал да се изкажа конкретно по доклада на г-жа Paliadeli. Случаят действително е шокиращ: отказ да бъде разкрито цялото съдържание на кореспонденцията между Комисията и „Порше“ по време на подготвянето на директивата за автомобилните емисии. Това поставя въпроса за обективността на законодателните предложения на Комисията и дали Комисията действително е независима от промишлените интереси.

В доклада с основание се предлага, ако Комисията продължи с такива практики, част от нейния бюджет да бъде блокиран. Парламентът ще го направи, г-н член на Комисията, ако не промените тези практики.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, заседание като това днес с Европейския омбудсман и члена на Комисията естествено има особено съществена роля в актуалното положение в Европа, което се развива динамично и осезаемо в обществен интерес.

След като обаче наскоро предоставените с Договора от Лисабон инструменти дават законодателна инициатива на гражданите, сега е справедливо да се каже, че Парламентът се отъждествява отблизо с исканията и очакванията на гражданите.

Действително, реалното прилагане на правото зависи на първо място от качеството на работа на Комисията, с авторитетната подкрепа на омбудсмана. Важно е да се изслушват исканията и очакванията на хората и да се изисква действителното използване на инструментите да е в името на обществения интерес. Можем само да приветстваме призива в инициативата за процедурен кодекс.

Трябва да се предоставя информация на достъпна, последователна и абсолютно прозрачна основа, защото ние смятаме, че много региони очакват от Комисията по-енергичен подход във връзка с посочената тук цел. Не бива да забравяме колко важен може да бъде приносът на други европейски омбудсмани във връзка с междупарламентарното сътрудничество.

Ако националните парламенти и Европейският парламент трябва да сътрудничат ефективно в обществен интерес, а те действително трябва да поддържат такова сътрудничество, то без съмнение личното обогатяване на професионалната история и различните правни култури следва да намерят в това сътрудничество време за посредничество като ефективен метод за решаване на проблеми в обществен интерес.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Г-жо председател, г-н омбудсман, благодаря Ви за доклада. Ролята на Европейския омбудсман е особено важна за съдействие на гражданите при изясняване на възникнали проблеми и за подобряване на прозрачността и отчетността в работата на институциите. Европейският омбудсман иска решенията на институциите на Европейския съюз да бъдат достъпни за гражданите, тъй като гражданите трябва да имат възможност да получават исканата информация, за да могат да имат доверие в способността на институциите да отстояват техните права по отношение на дискриминация, злоупотреба с власт от страна на институциите, непредоставяне на бърз отговор на запитвания и отказ на информация. Комисията получава множество жалби за лошо администриране. Ето защо за нея е важно да предприеме действия, за да може исканията за достъп до документи да получават бързи отговори, тъй като правилното прилагане на законодателството на Европейския съюз има пряко въздействие върху ежедневния живот на гражданите и прилагането на техните права. Нещо повече, неправилното прилагане на законодателството подкопава доверието в институциите на Европейския съюз и води до допълнителни разходи.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Г-жо председател, първо искам да благодаря на докладчика за нейния много добър, обхватен и балансиран доклад, както и на омбудсмана за неговата неспирна борба с лошото администриране и работата му за повишаване на стандартите на администриране в Европейския съюз.

Както с право посочва докладчикът, през последната година от работата на омбудсмана се отбелязват добро администриране и напредък в намаляването на броя на жалбите, както и съкращаване на процедурата за проучване на жалби. Смятам, че това е резултат и от непрекъснатостта в изпълнението на длъжността. Както може да се види, изборът на г-н Диамандорос беше много добро решение. Омбудсманът обаче трябва да реагира по-бързо на нуждите на гражданите. За да бъде възможно това, той трябва да сътрудничи по-тясно с националните омбудсмани. Функцията на Европейския омбудсман е роля, която се изменя с времето, но тя трябва да включва набор от постоянни и всеобщи ценности. Смятам, че през следващата година от службата му той ще се вслушва още по-неуморно в гласовете на гражданите.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Г-жо председател, бих искал да започна, като поздравя докладчика, г-жа Мария Неделчева, както и г-н Диамандорос за задълбочената му работа. Бих искал специално да го поздравя за дейността му за намаляване на времето за чакане при регистрираните процедури, тъй като смятам, че това е правилна крачка към доближаване на институциите на Европейския съюз до гражданите.

На второ място, бих искал да изтъкна особената важност на междуинституционалното сътрудничество, както вече направиха моите колеги. Смятам, че нашият опит с омбудсмана, особено с настоящия омбудсман, отразява степента на сътрудничество между Парламента, и по-специално комисията по петиции, и службата на омбудсмана.

Освен това искам да призова присъстващия член на Комисията, г-н Шефчович, да вземе пример от това, тъй като смятам, че в областта на жалбите от граждани Европейската комисия не сътрудничи с Парламента в същата степен като омбудсмана. Даваме си сметка, че много граждани се оплакват направо пред Европейската комисия, но ние всъщност не знаем колко души се оплакват пред нея, от какво се оплакват и какъв е крайният резултат от техните жалби.

От друга страна, ние имаме информация за всички жалби, които се подават до омбудсмана, а получаваните в комисията по петиции жалби са известни, защото са публични.

Накрая бих искал да предам едно послание до гражданите. От доклада става ясно, че най-големият брой жалби, пропорционално на броя на населението, идват от Малта и от Люксембург. Това е интересно, мисля, не само защото хората от Малта и от Люксембург се оплакват много, а защото тези граждани отстояват правата си, а аз смятам, че е важно те да правят това.

 
  
MPphoto
 

  Pascale Gruny (PPE). (FR) Г-жо председател, г-н Диамандорос, г-н член на Комисията, госпожи и господа, нека да дадем лице на Европа на гражданите. Всички европейски институции са длъжни да правят възможно най-много, за да бъдат информирани гражданите за всички средства за защита в случаи на нарушения на правото на Общността или на лошо администриране от страна на европейските институции.

На първо място, бих искала да приветствам работата на моята колега г-жа Неделчева, в нейния доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2009 г. Европейската комисия е на прицел в повечето от критиките на омбудсмана, често за липса на информация. Докладът на моята колега г-жа Paliadeli, която също искам да поздравя, е ярък пример за това.

По-нататък бих искала да благодаря на нашия Европейски омбудсман за извършената заедно с целия му екип работа, както и за неговата достъпност и прекрасното му сътрудничество с комисията по петиции. Това е много важно. Неговата роля е важна гаранция за спазването на принципа на прозрачност и добро администриране и именно в нея е истинската защита на нашите съграждани.

Накрая, време е нашите съграждани да бъдат по-добре информирани за средствата за защита, с които разполагат по отношение на Европейската комисия, а именно Европейския омбудсман и комисията по петиции. За тази цел без съмнение се нуждаем от интернет портал, но общ, както вече сме посочвали. Такъв портал би предоставил действителна помощ на нашите съграждани.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-жо председател, бих искала да благодаря на омбудсмана за неговата работа. Тази работа е много специфична, тя засяга лошото администриране и затова е важно гражданите да разбират какво означава това.

Много от онова, което ще кажа, няма пряко въздействие върху омбудсмана, но смятам, че трябва да бъде изречено. Някои от най-големите проблеми и жалби, които получаваме, засягат собствените ни държави-членки. В такива случаи гражданите, както посочи г-н Busuttil, се оплакват пряко пред Комисията, която съгласно въпросната пилотна схема се обръща обратно към държавата-членка, за да се опита да реши проблема там, където гражданите вече са се сблъскали с неуспех. Този механизъм е непрозрачен и трябва да бъде преразгледан. Необходимо е да го обсъдим в Парламента.

Вторият възникващ въпрос е свързан със закупуването на недвижими имоти и сделките между граждани в различни държави-членки. Ние нямаме компетенции в тази област, но тя създава все повече безпокойства и трябва по някакъв начин да я разгледаме.

Накрая, ирландският омбудсман публикува два доклада, отхвърлени от нашето правителство. Изключително обезпокоително е, когато работата на омбудсман в която и да било държава-членка бъде практически унищожена. Вие знаете това, г-н омбудсман. Радвам се, че кимате в съгласие. Този въпрос трябва да бъде разгледан. Не можем да допуснем това да продължава.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-жо председател, аз ще говоря по третата точка: прилагането на европейското право. Може да се каже, че по-лошо от ясното и прозрачно европейско право е само двусмисленото и несигурно право на ЕС.

Планът на Комисията за „по-добро регулиране и опростяване“ изглежда мистериозен като Светия Граал. Качеството на английския език в някои законодателни предложения първоначално ме накара да си мисля, че произхождат от някой южноалбански диалект. Твърде скоро обаче открих, че повечето от най-лошите примери произхождат от английски.

Законодателният процес не подобрява зле съставеното законодателство. Измененията се изпращат до членовете на Европейския парламент в последния възможен момент; гласуванията се разделят, а после се събират; ние влизаме на заседания тук с убеждението, че разполагаме с последния и окончателен вариант на списъка с поправките, само за да разберем, че в течение на сутринта той е бил сменен.

Парламентаристите от големи групи, които се задоволяват с това да бъдат покорна маса за своите председатели на партии, няма защо да се безпокоят. Те просто следват знаците на своите партийни регулировчици. За съвестните членове на Парламента обаче, както и за независимите такива, положението е просто кошмарно.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, както знаем, от десетилетия Европейският съюз се стреми да намали бюрокрацията и да повиши прозрачността. Често това не се забелязва в Европейския парламент. Напротив, оставаме с впечатлението, че бумащината се увеличава с всяка следваща година.

Преди изслушванията във връзка с последните избори всички говореха за прозрачност. Благодарение на авторитета на длъжността си и правата, които идват с нея, членовете на Парламента могат да бъдат чути. Същото не може да се каже за гражданите на Европа. Затова имат Европейския омбудсман. Когато повече от една трета от започнатите проверки от омбудсмана се отнасят до липсата на прозрачност и когато 56% от всички случаи са завършили с постигане на споразумение за доброволно уреждане на спора, това само потвърждава значението на омбудсмана.

Цитирам думите на омбудсмана: гражданите имат право да знаят какво вършат ЕС и неговата администрация. Бих могъл да добавя, че нашите граждани имат право да знаят също така как Европейският съюз харчи данъците и къде се пилеят средства. Крайно време е бюджетният контрол да бъде приведен в надлежен вид, за да може неговите доклади да бъдат поне малко по-близки по полезност до тези на омбудсмана.

 
  
MPphoto
 

  Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-жо председател, във встъпителните си бележки говорих много бързо, затова сега ще се опитам да се коригирам. Няма да се опитвам да впечатля членовете на Европейския парламент със скоростта на речта си, а с ангажимента, който съвсем ясно поемам тук, като заявявам, че Комисията е силно заинтересована от възможно най-доброто тясно сътрудничество с омбудсмана. Смятам, че г-н Диамандорос знае това.

Той знае колко отблизо си сътрудничим и според мен процентът на успешно решените проблеми, които той проучва във връзка с лошо администриране или други, е толкова висок, защото си сътрудничим много тясно и в много позитивен дух. Разбира се, понякога в определени случаи има допълнителни проблеми, за чието решаване е нужна повече енергия, и това е напълно вярно за случая, който повечето от вас посочиха.

Съвсем очевидно в конкретната ситуация Комисията беше раздвоена между, от една страна, ангажимента за прозрачност и правните задължения, произтичащи от практиката на Съда на ЕО, и от друга страна, нашия ангажимент да спазваме професионалната тайна. Ако искахме да разкрием информацията – което в конкретния случай беше много уместно – се нуждаехме от съгласието на третата страна, за чието получаване безуспешно се борихме няколко месеца наред. Едва след като съвсем ясно заявихме, че във всички случаи ще публикуваме информацията, и уведомихме компанията, че разполага с десетдневен срок, за да подаде жалба до Съда на ЕО, постигнахме съгласие.

Какво щеше да стане, ако не бяхме действали в съответствие с правните си задължения? Вероятно жалбата щеше да бъде подадена до Съда на ЕО и може би дори и днес тази информация нямаше да бъде публична. Така че ви моля да проявявате разбиране към нас понякога. Ние действително сме много ангажирани с прозрачността, но винаги трябва да внимаваме за много тънката разделителна линия между различните ангажименти, които трябва да спазваме в тези изключително сложни случаи.

Независимо от това признавам, както казах и във встъпителните си бележки, че закъснението беше голямо и че сигурно е трябвало да окажем повече натиск върху компанията. Трябваше да получим по-бързо техния отговор и мога да ви уверя, че Комисията ще направи всичко възможно, за да не се повтаря това в други подобни случаи – няма да търсим начини да протакаме процеса 15 месеца, което действително беше нетърпимо. Напълно съм съгласен с г-жа Paliadeli в това отношение.

Във връзка с достъпа до информация: отново нека все пак разглеждаме нещата в относителен план. Получаваме близо 5 000 искания годишно, по които работят 80 души. Някои от досиетата, до които трябва да дадем достъп, са ето толкова дебели. Много от тях са искания на граждани, но мога да ви уверя, че редица запитвания идват от много известни правни кантори, които се опитват да получат допълнителна информация по извънредно чувствителни досиета в областта на конкуренцията. Трябва да сме извънредно внимателни с този процес. Смятам, че в това отношение вършим добра работа, тъй като от тези 5 000 случая само 15 до 20 стигат до бюрото на омбудсмана. Осемдесет и пет процента от исканията получават достъп още от първия път, така че сами можете да пресметнете колко хиляди досиета стават достъпни ежегодно. Ние се отнасяме много сериозно към този наш ангажимент и ще продължим да се отнасяме по същия начин.

Относно транспонирането и прилагането в ЕС: по този въпрос мога да ви уверя, че търсим много тясно сътрудничество с Европейския парламент. Напълно си даваме сметка, че доброто и бързо транспониране и правилното прилагане са фактори за единството на Европейския съюз. Те са абсолютно важни за добрата работа на единния пазар. Ето защо ние се опитваме да бъдем абсолютно сигурни, че в областта на прилагането и транспонирането на правото на ЕС проявяваме голяма прецизност и стриктност. Ако ми позволите да цитирам, ние вече постигнахме съгласие в рамковото споразумение по следното:

„С цел да се осигури по-добро наблюдение на транспонирането и прилагането на законодателството на Съюза, Комисията и Парламентът се стремят да включват задължителни таблици за съответствие и обвързващи крайни срокове за транспониране, които, в случая на директивите, следва обикновено да не надвишават период от две години.

В допълнение към специалните доклади и годишния доклад за прилагането на правото на Съюза Комисията предоставя на Парламента обобщена информация относно всички производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава-членка от етапа на официалното уведомително писмо, включително, по искане на Парламента, поотделно за всеки случай и при зачитане на правилата за поверителност, по-специално тези, признати от Съда на Европейския съюз, относно въпросите, до които се отнася процедурата за установяване на неизпълнение.“

Така че сега има и допълнителен начин за комуникация между нас, за да може Европейският парламент да бъде по-добре информиран. Ако мога да поискам съдействие от Европейския парламент в тази конкретна област, бих ви помолил да настоявате малко повече на таблиците за съответствие, що се отнася до директивите. Това винаги се съдържа в предложението на Комисията. Не винаги успяваме да го прокараме в заключителните процедури, когато законодателят финализира преговорите по предложението на Комисията, но това може да стане в Парламента и в Съвета. Таблиците за съответствие значително улесняват Комисията в проследяването на правилното прилагане на европейското право и за намиране на грешки и търсене на корекции.

В отговор на въпроса на г-н Hefner относно пилотния проект „EU Pilot“ на ЕС и защо е наречен така: защото когато започнахме с новия проект за създаване на допълнителни възможности за държавите-членки да коригират сами и по-бързо грешките си, това беше приета процедура, започната от няколко държави-членки. Днес повечето държави я прилагат. Все още сме в първоначалната фаза. Засега резултатите са много положителни. Разбира се, когато стигнем до фазата, в която всички държави-членки ще използват този инструмент за по-добро и по-бързо прилагане на европейското право, сигурен съм, че ще потърсим и друго име, защото проектът вече няма да е пилотен.

В заключение, г-жо председател, бих искал да благодаря на членовете на Европейския парламент и разбира се на нашия омбудсман за много удовлетворителното сътрудничество, за така доброто разискване и редицата нови идеи, които чух в хода му днес. Бих искал само да припомня на всички нас, че благодарение на Договора от Лисабон гражданите имат право на добро администриране. Разбира се, от ключово значение за това е спазването на европейското право на равнището на ЕС. Сигурен съм, че заедно с Европейския парламент и с омбудсмана ще постигнем това.

Като виждам г-жа Durant да председателства заседанието ни тази сутрин, бих искал да изтъкна един допълнителен елемент. Това е фактът, че ние успяхме да финализираме споразумение за съвместния регистър за прозрачност на ЕС, който ще внесе допълнителна светлина и прозрачност в лобистките дейности и дейностите на представителите на различни интереси в Брюксел. Смятам, че това също е много важен принос за нарастваща прозрачност и по-високо качество на законодателния процес в ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Никифорос Диамандорос, омбудсман.(EN) Г-жо председател, преди всичко бих искал да благодаря сърдечно на всички членове на Европейския парламент, които отделиха време, за да коментират моя доклад. Искам да им благодаря за сърдечната им подкрепа за работата на омбудсмана. Получавам голямо удовлетворение, но и вдъхновение от насърчението, което ми давате, и искам открито да заявя, че този вид насърчение увеличава и чувството за отговорността, която ми е възложена – да продължавам с усилията си в защита на правата на гражданите.

Искам сърдечно да ви благодаря за това – за вашето внимание не само към годишния доклад, но разбира се и към специалния доклад – и да благодаря на двамата докладчици, които отделиха време да подготвят прекрасни доклади по моя годишен доклад и моя специален доклад.

(FR) Позволете ми също така да благодаря на г-жа Неделчева за нейните коментари. Искам да Ви кажа специално, г-жо Неделчева, че взех предвид Вашите коментари, които ме насърчават да започна диалог с националните си колеги относно правилното прилагане на правото на Общността.

Мога да Ви уверя, че идната година, по време на следващата среща на националните омбудсмани в Копенхаген, ще мога да наблегна именно на този аспект. Така че можете да сте убедена в това и Ви благодаря и за Вашите коментари относно важността на интерактивното ръководство, което също вече беше споменато от Ваши колеги парламентаристи от други партии.

(EN) Г-жо председател, сега ми позволете да се спра на някои от направените от заместник-председателя на Комисията, г-н Шефчович, бележки. Ще започна с нещо по-общо. Бих искал да стане ясно на Парламента, че г-н Шефчович положи всички усилия, за да работи в много тясна връзка с омбудсмана, и аз съм му много благодарен за направеното досега.

Бих искал също така да стане ясно на Парламента, че след като пое своите задължения, г-н Шефчович – и това са точните ми думи – зае коренно различна позиция спрямо своя предшественик и публично призна, че в ситуацията с „Порше“ отговорът на Комисията беше незадоволителен и жалък. Ето защо искам да направя разграничение между члена на Комисията и институционалния отговор на Комисията по този въпрос, който ме принуди – за първи път от 15 години – да внеса доклад тук. Мой дълг е да направя това разграничение във връзка със ситуацията и отново да благодаря на г-н Шефчович за усилията му да бележи напредък и да бъде конструктивен в тази област.

След като поясних това, искам да кажа още няколко неща. Г-н член на Комисията, смятам, че съобщението от 2002 г. относно гражданите е от основно значение за прилагането на доброто администриране на Съюза. Ето защо ако Комисията възнамерява да измени съобщението, много се надявам, че тя няма да пропусне да се консултира както с омбудсмана, така и с комисията по петиции на Европейския парламент, преди да внесе реални промени в този инструмент, който е от основно значение за гражданите.

Ние всички сме съгласни – и аз се радвам, че и вие споменахте това – че съдилищата са върховният и единствен орган, който може да взема решения относно авторитетното тълкуване на правото. Много се радвам, че и Комисията признава това. Г-н член на Комисията, бих искал да направя едно малко уточнение във връзка с проектопрепоръките.

Проектопрепоръката представлява констатация на омбудсмана за лошо администриране. Това не възпрепятства въпросната институция да отговори на конкретната проектопрепоръка и да коригира нещата и аз ще го взема предвид за приключването на случая. Следователно съобщението за пресата на етапа на откриване на случай на лошо администриране в никакъв случай не е предназначено да лиши от право или да възпрепятства дадена институция да отговори и бих искал лично да Ви уверя в това.

Накрая, що се отнася до специалния доклад, още едно уточнение. Докладът беше внесен поради прекомерното забавяне. Не може да се каже – защото аз отбелязах Вашето съжаление – че той беше съставен точно след като Комисията даде достъп до документите. Между двете нямаше връзка. Прекалено дългото време за отговор предизвика доклада и аз бях много доволен от отговора, който получих. Но отново Вие заехте позиция по въпроса.

Накрая, аз се надявам, че ще се полагат усилия за справяне със забавянията. Във връзка с тях, г-н член на Комисията, мога да кажа, че се надявам Комисията да може да спазва правилата във връзка със сроковете, които сама е приела и които се опитва да спазва. Аз ще спазвам моите срокове при разглеждане на подобни ситуации. Смятам, че това ще доведе до по-добри резултати.

Бих искал да кажа още две неща. Искам да благодаря на г-н Vlasák – надявам се да произнасям името му правилно, тъй като нямам никакви познания по чешки – за неговите бележки, тъй като те ми дават възможност да заявя, че активно очаквам възможността да използвам възможностите на Евробарометър, за да науча повече за това какво мислят и чувстват гражданите за омбудсмана и за разглеждането на жалбите. Искам да му благодаря за това.

Ще направя всичко по силите си, за да стане уебсайтът по-лесен за използване. Само ще го уверя, че той премина през много пилотни фази и извънредно много целеви групи и всички те го намериха много удобен за използване. Досега са го използвали повече от 46 000 души и още от първия път са били насочвани към правилното място. Бих искал да го уверя, че ние правим това, за да можем да се борим с лошото администриране, а интерактивното ръководство допринесе много за намаляване на лошото администриране в институциите, това като отговор на неговия въпрос.

И още две неща. Г-жо Geringer de Oedenberg: може да не е лесно да се разбере, че голямата част от жалбите, подадени до Европейския омбудсман или до националните омбудсмани, действително засягат европейското право. Затова разполагаме с мрежата на омбудсманите, която координирам, за да мога да изпращам жалбите до правилната институция още от самото начало с цел избягване на проблеми. Съсредоточаването само върху съдържащото се в мандата на омбудсмана пренебрегва факта, че благодарение на мрежата голямата част от жалбите стигат до съответния национален или регионален омбудсман във връзка с правото на ЕС и се разглеждат там.

Коментар по въпроса на г-н Migalski. Мога да го уверя, че бюджетът на омбудсмана беше одобрен от Съвета без никакви промени. Ние не забравяме за ограниченията, но сме и насърчени от факта, че основната бюджетна институция, а не само Парламентът, го одобри.

Що се отнася до въпроса на г-н Szegedi, ние категорично се съгласяваме, че съдилищата в държавите-членки не познават достатъчно добре правото на ЕС, и при моите посещения във всички държави-членки, в които съм бил много пъти, аз специално посещавам представители на съдебната власт, за да им съдействам да се движат в правилната посока.

Накрая и ще приключа с това, г-н Sógor също поиска омбудсманът да може да получава жалби относно правото на ЕС, подадени на национално равнище. За съжаление това не влиза в моите задачи. Бих нарушил своя мандат, ако приемех такава задача, а също така бих посегнал на правните отговорности и мандати на моите колеги в държавите-членки, ако го сторя. Опитвам се да сътруднича с тях по тези въпроси, но нямам правомощията да получавам жалби, засягащи прилагането на правото на ЕС в държавите-членки.

(FR) Г-жо председател, надявам се, че отговорих на всички коментари, и бих искал още веднъж да благодаря на всички членове на Европейския парламент за техните насърчителни думи, а също така и да Ви поздравя, г-жо председател, както вече направи членът на Комисията, за важната инициатива, насочена към одобряване на съвместен регистър на Парламента и на Комисията. Убеден съм, че това ще бъде много важна крачка напред.

 
  
MPphoto
 

  Мария Неделчева, докладчик.(FR) Г-жо председател, г-н Диамандорос, г-н Шефчович, госпожи и господа, благодаря ви за изказванията, които, твърдо съм убедена в това, от една страна ясно показаха колко важни са дейностите на Европейския омбудсман, а от друга, свидетелстват за интереса, който проявява нашата институция към тези дейности. Ще се възползвам от възможността да благодаря на колегите си от комисията по петиции, които чрез своята работа създават по-осезаема връзка между европейските граждани и институциите на Съюза.

Г-н Диамандорос, през 2009 г. се навършиха 15 години от създаването на институцията на Европейския омбудсман. През същата година влезе в сила Договорът от Лисабон. Вследствие на Вашето избиране от Европейския парламент към функцията Ви беше добавена допълнителна легитимност. Казвам „добавена“, защото всъщност легитимността на Вашата функция произтича от всички онези европейски граждани, които са имали възможност да се обърнат към Вас и да намерят решение благодарение на Вашата намеса.

От друга страна, още по-вълнуващо в работата на Европейския омбудсман е, че никога нищо не може да бъде прието за даденост. Намаляването на броя на жалбите, намаляването на времето за намиране на решение, доброволно уредените жалби – напредъкът съответства на нуждите. Отвъд тези факти смятам, че съществуват две основни предизвикателства, които не бива да забравяме: постигането на повече прозрачност във функционирането на институциите и по-добър диалог между гражданите и институциите на европейско и на национално равнище.

Бих искала да Ви благодаря, г-н Диамандорос, и ще завърша с думите, че в резултат на Вашата ежедневна работа ние разполагаме с конкретни доказателства, че е възможно не само да се приемат тези предизвикателства, но най-вече, да се дадат подходящи и задоволителни отговори на гражданите. Тази задача определено е нелека, но с годишния доклад за 2009 г. и с ангажимента, който току-що поехте във връзка със срещата в Копенхаген, смятам, че сме поели в правилната посока.

 
  
MPphoto
 

  Chrysoula Paliadeli, докладчик.(EL) Г-жо председател, г-н Диамандорос, г-н член на Комисията, аз смятам, че специалният доклад на г-н Диамандорос, който имах честта да представя пред Европейския парламент, е официален доклад, който не засяга същността на въпроса. За мен това е много важно.

Смятам, че петнадесетмесечното закъснение за отговор и окончателно решение, последователните удължавания на първоначалния срок и най-вече онова, което според мен е странно решение на Комисията – да не разкрива писмото, подготвено за конкретния производител на автомобили, с което му съобщава, че ще оповести съдържанието на някои от неговите писма – са сериозни въпроси; решението да не се разкрива писмото е много сериозен въпрос.

Ако след толкова много време – за това грешката не е Ваша, г-н член на Комисията, Вие едва наскоро поехте този ресор – ако Комисията беше решила да предостави на 18 февруари на г-н Диамандорос подготвеното от нея писмо за конкретния производител на автомобили, вероятно нямаше да съществува специален доклад. Г-н Диамандорос реши да приеме последователните удължавания, поискани от Комисията.

Аз обаче смятам, че благодарение на това забавяне, благодарение на това, че Комисията не осведоми г-н Диамандорос, ние можахме да получим доклад, в който се описват проблеми, притежаващи както форма, така и съдържание. Смятам да обсъждам само съдържанието. Комисията обаче трябва да вземе сериозно предвид – и аз се радвам, че Вие го казахте преди мен – това, че всякакви затруднения, причинявани на Европейския омбудсман в неговата работа, вредят на единството на Европейския съюз, подкопават доверието на неговите граждани в институциите му и засягат публичния образ на неговото функциониране.

Ние искаме казаното от Вас по-рано да бъде ангажимент, защото всички ние носим съвместна отговорност. Благодаря по-конкретно на г-н Диамандорос, защото именно благодарение на този доклад той ни даде възможност да осъзнаем в Европейския парламент нашата власт да разглеждаме въпроси, които смятаме от първостепенна важност за европейското сближаване.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, докладчик.(DE) Г-жо председател, позволете ми да започна моето обобщение с особени благодарности към омбудсмана. Смятам неговата работа за много ценна и знам колко е важен той за нашите съграждани, защото неговата служба днес е ключово място за контакт за тях.

Бих искала да се върна към казаното от г-н Шефчович по-конкретно във връзка с пилотния проект „EU Pilot“, който беше остро разкритикуван от редица членове на Парламента, защото, както Вие ясно казахте, предлага „повече възможности на държавите-членки“, но не и на гражданите.

Смятам, че трябва да анализираме по-отблизо дали това наистина е така, тъй като всъщност се нуждаем от повече прозрачност. Писмо до жалбоподател, с което го уведомяваме, че сме получили жалбата му, не е достатъчно. Тук се нуждаем от повече яснота, повече уместност за нашите граждани, в противен случай в дългосрочен план ще възникне проблем с доверието.

Освен това, разбира се, се нуждаем от смислени санкции в случаите на действителни нарушения. Последиците за държавите-членки, които не прилагат законодателството и които всъщност дори се хвалят с това в националните си медии, не могат да се изразяват само в получаване на поредното писмо. Трябва да стигнем по-далеч, когато се отнася до интересите на гражданите на Европейския съюз.

Смятам, че е от основна важност да се преразгледа съобщението от 2002 г., особено по отношение на правата на жалбоподателите. Във връзка с това бих искала също така правата на Парламента да се спазват. Необходим ни е регистър на получените жалби, за да разполагаме с известна обратна връзка за законодателната ни работа. Не ми е необходимо да знам кой на кого и за какво се е оплакал.

Предметът на жалбата и последиците от нея ще предоставят важна обратна връзка за цялата законодателна власт. Именно от това се нуждаем. По тази причина Ви призовавам да вземете това под внимание. Нуждаем се от ясен регистър, който да ни дава поглед върху основните причини за подаване на жалби и за какво се призовава. Бих искала това предложение да бъде направено скоро. С радост бих работила заедно с Вас по него. Ще се радваме да Ви съдействаме с таблиците на съответствие. Аз също смятам, че те са важни. Важният въпрос е за взаимността и именно него искам да подкрепя.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе днес, четвъртък, 25 ноември 2010 г., от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), в писмена форма.(RO) Прилагането на европейското право е жизненоважно, за да могат гражданите на ЕС да се ползват в пълна степен от ползите на вътрешния пазар, тъй като и най-ефективното законодателство става излишно, когато не се прилага. Във връзка със законодателството относно вътрешния пазар може да бъде отбелязан съществен напредък, особено във връзка с директивата за услугите или директивата за признаване на професионалните квалификации. Това законодателство е несъмнено специализирано, което усложнява процеса на прилагане. Поради това сътрудничеството между институциите на ЕС и националните администрации е от основно значение. Информационната система за вътрешния пазар, използвана за услугите, се доказа като особено полезна. Смятам, че ще спечелим, ако разширим използването й и в други сектори. Настоятелно призовавам обаче държавите-членки да се отнасят сериозно към транспонирането и да избягват закъснения, доколкото е възможно, тъй като те водят до функциониране на вътрешния пазар при параметри, които не са оптимални. Накрая призовавам настоятелно за това гражданите да могат да решават проблемите си във връзка с прилагането на европейското право бързо и с минимални разходи. За целта ресурсите на SOLVIT трябва да бъдат допълнени и този инструмент трябва активно да бъде насърчаван за неформално решаване на проблеми. Не на последно място, е необходимо да се даде приоритет на създаването на алтернативни методи за уреждане на спорове.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE) , в писмена форма. (HU) Във връзка с годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман бих искала да кажа няколко думи за институционалната прозрачност в качеството си на автор на становището на Парламента за публичния достъп до документи. Допадна ми, че когато разглежда жалбите на граждани, подадени до омбудсмана, авторът на доклада, г-жа Неделчева, отделя специално внимание на връзката между прозрачност и добро администриране. Правото на добро администриране има законно обвързваща сила съгласно Договора от Лисабон, а освен това право е важно да се зачитат изцяло и личните права.

В неотдавнашна дискусия с г-н Диамандорос обсъдихме крехкото равновесие между институционалната прозрачност и защитата на данните. Засегнахме специално и решението от юни на Съда на ЕО по дело Bavarian Lager, което изведе от задънена улица разискванията относно прозрачността. Това е от съществено значение, тъй като предоставя насоки за случаи, в които действителен или предполагам общ интерес е в конфликт с правата на защита на личните данни. Бях много удовлетворена, че и г-н Диамандорос подчерта основния принцип, според който лични данни могат да се разкриват само с разрешението на засегнатото лице.

Ето защо смятам за важно да подчертая, че изцяло подкрепям усилията, насочени към постигане на повече прозрачност в работата на институциите на Европейския съюз и създаването на основа за подходящи административни техники. Съгласно годишния доклад именно насърчаването на тази цел е в центъра на дейностите на Европейския омбудсман.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма.(LV) Напълно подкрепям работата на Европейския омбудсман. Неговото упорство и принципно поведение доведоха до конкретни резултати, защото той изпълнява с чест и постоянство своята задача. В Латвия се наблюдава коренно противоположна ситуация. Латвийският Saeima официално избра за омбудсман Romāns Apsītis. Всъщност обаче от 1 януари 2007 г., когато г-н Apsītis зае службата омбудсман, той фактически така и не е започвал да работи. Той за съжаление не е забелязал, че в Латвия има близо 300 000 души, чиито основни граждански права са им отнети. Изглежда латвийското правителство и Saeima са избрали омбудсман – г-н Apsītis – който е подходящ, мълчалив и лишен от инициативност, който всъщност остава сляп за сериозните нарушения в латвийското законодателство. Припомням ви, че в съответствие със службата, която заема, г-н Apsītis има следните задължения: 1. Да насърчава спазването на принципа на равенство и предотвратяване на дискриминация. В Латвия това съществува в областта на образованието. 2. Да насърчава обективния преглед на правни и други въпроси в разумни срокове. Латвия вече изгуби близо 10 дела в Съда на ЕО в тази връзка. 3. Да гарантира, че няма пропуски по въпроси, свързани с нарушения на правата на човека. Основните граждански права на близо 300 000 души в Латвия, повечето от които са живели в страната през целия си живот, са отнети. Днес в Латвия думата „омбудсман“ предизвиква само подсмихване. Ако положението не се промени, тя скоро може да бъде приравнена към думата „палячо“.

 
Правна информация - Политика за поверителност