Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2059(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0275/2010

Keskustelut :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0435

Puheenvuorot
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

4. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2009 - Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus Euroopan parlamentille kantelua 676/2008/RT koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (työjärjestyksen 205 artiklan 2 kohta, 1. osa) - 26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008) (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu Euroopan oikeusasiamiestä ja Euroopan unionin oikeuden soveltamista koskevista mietinnöistä:

– Mariya Nedelchevan vetoomusvaliokunnan puolesta laatima mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2009 (2010/2059 (INI)) (A7-0275/2010)

– Chrysoula Paliadelin vetoomusvaliokunnan puolesta laatima mietintö Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta kantelua 676/2008/RT koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (2010/2086(INI)) (A7-0293/2010)

– Eva Lichtenbergerin oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö 26. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008) (COM(2009)06752010/2076(INI)) (A7-0291/2010).

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, esittelijä.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Euroopan oikeusasiamies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, mielestäni Euroopan oikeusasiamiehen tehtävän voidaan nähdä sisältävän kaksi tavoitetta.

Ensinnäkin tehtävällä on oikeudellinen tavoite, joka sisältää sen, että Euroopan unionin toimielimet kunnioittavat hyvää hallintoa koskevaa perusoikeutta. Sen takaaminen, että tätä oikeutta kunnioitetaan, on koko oikeusasiamiehen toiminnan ydin. Olemme nyt ratkaisevassa vaiheessa siinä mielessä, että Lissabonin sopimus, joka nyt sisältää Euroopan unionin perusoikeuskirjan, tekee 41 artiklassaan tästä oikeudesta oikeudellisesti sitovan. Siksi oikeusasiamies on nyt saanut oikeusperustan – mielestäni entistä vahvemman oikeusperustan – hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Jotta tähän tavoitteeseen päästään, eli hyvää hallintoa noudatetaan kaikilta osin, oikeusasiamiehen on oltava suhteessa toimielimiin järkähtämätön. Erityiskertomukset ovat väline, joka on tässä asiassa omiaan. Ne antavat oikeusasiamiehelle mahdollisuuden osoittaa tapaukset, joissa on kyse ilmeisestä hallinnollisesta epäkohdasta, jos kaikki keinot riitojen ratkaisemiseksi on käytetty loppuun. Porschen tapaus on tässä suhteessa hyvin merkittävä. Haluaisinkin tässä kiittää oikeusasiamies Diamandourosin päättäväisyyttä, niin sanoakseni, hänen ponnisteluissaan niiden tietojen saamiseksi, joiden pyytämiseen hänellä on täysi oikeus.

Toinen tavoite on luonteeltaan moraalinen. Oikeusasiamiehen osalta se merkitsee, että hän edistää palvelukulttuuria, jota ei ole nimenomaan mainittu perussopimuksissa mutta joka epäilemättä on osa niistä velvoitteista, jotka toimielimiä koskevat. Jotta sellaisen palvelukulttuurin vakiinnuttaminen varmistetaan, tarvitaan kaksi asiaa. Ensinnäkin oikeusasiamiehen tulee edelleen kannustaa selvittämään tapaukset sovintoratkaisuilla, kuten hän on tehnytkin useita vuosia. Muistutankin, että 56 prosentissa tehdyistä kanteluista löydetään sovintoratkaisu.

Hänen on siten jatkettava ponnistelujaan tiedottamisen suhteen, jotta kansalaiset saavat tietoa oikeuksistaan sekä niistä olemassa olevista menettelyistä, joilla näiden oikeuksien kunnioittaminen varmistetaan. Tässä suhteessa tärkeä askel eteenpäin on interaktiivisen oppaan käyttöönotto. Uskon, että monet kansalaisistamme ovat teille siitä hyvin kiitollisia.

Siten oikeusasiamiehen vuosikertomusta 2009 voi pitää kaiken kaikkiaan myönteisenä, ja tätä yritin tuoda esiin mietinnössäni. Sisällytin siihen kuitenkin lukuisia suosituksia. Ensinnäkin on mielestäni olennaisen tärkeää voimistaa yhteyksiä kansallisiin parlamentteihin ja kansallisiin oikeusasiamiehiin. Jos Brysselissä toimitaan varmistumatta yhteydestä kansalliseen tasoon, toiminta on vähemmän tehokasta. Tästä syystä pyydän Euroopan oikeusasiamiestä kannustamaan enemmän kansallisia oikeusasiamiehiä säännöllisin keskusteluihin kansallisten parlamenttien kanssa Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin keskustelujen antaman mallin mukaisesti.

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto on tässä tärkeä väline. Mielestäni tiedonvaihto ja hyvät käytännöt ovat siinä olennaisen tärkeitä. Haluan mainita tässä jälleen, miten tärkeää on ottaa käyttöön yhteinen sisäinen verkkopalvelu, jonka avulla oikeusasiamiehet voivat vaihtaa kaikkia näitä tietoja.

Arvoisa puhemies, kaiken toimintamme keskiössä on oltava kansalaisten paras. Avoimuus, läheisyys, palvelukulttuuri – siinä ovat avainsanat. Tämä läheisyys koskee kuitenkin myös omaa toimielintämme. Siksi haluan vielä kerran kiittää oikeusasiamies Diamandourosia siitä, että hän on omistautunut niin vahvasti pitämään yllä jatkuvaa yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja erityisesti vetoomusvaliokuntaan. Kuten mietinnössäni korostin, mielestäni olisi sekä molempien toimielinten että Euroopan kansalaisten kannalta hyödyllistä, jos meillä olisi enemmän keskustelua, kun oikeusasiamies toteuttaa oma-aloitteisen tutkimuksen.

Tähän saakka oikeusasiamies Diamandouros on käynyt erittäin hyvin käsiksi hänelle uskottuun tehtävään eli palauttanut toimielimiä järjestykseen, kun ne ovat eksyneet mutkikkaalle läpinäkymättömyyden ja huonon hallinnon tielle.

Arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, toivotan teille kaikkea hyvää, ja odotan hyvin kiinnostuneena vuosikertomustanne 2010.

 
  
MPphoto
 

  Chrysoula Paliadeli, esittelijä.(EL) Arvoisa puhemies, maaliskuussa 2007 muuan ympäristöjärjestö pyysi hiilidioksidipäästöjä koskevan lainsäädäntöehdotuksen valmisteluihin liittyneiden neuvottelujen aikana Euroopan komission ja autoteollisuuden välisen kirjeenvaihdon sisällön ilmaisemista.

Kahdeksan kuukautta myöhemmin komissio antoi käyttöön 16 kirjettä 19:stä, eli se kieltäytyi – ilman laillista perustetta – ilmaisemasta Porschen kolmen kirjeen sisältämiä tietoja. Ympäristöjärjestö turvautui Euroopan oikeusasiamieheen, joka laati kuukautta myöhemmin suositusluonnoksen komissiolle pyytäen sitä vastaamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 288 artiklan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa.

Komissio pyysi viisi kertaa lykkäystä. Kesäkuussa 2009 se ilmoitti, ettei se, vuosi oikeusasiamiehen suositusluonnoksen jälkeen, voinut ilmaista tämän nimenomaisen autonvalmistajan kanssa käydyn kirjeenvaihdon sisältöä, syynä sen kanssa edelleen käytävät neuvottelut. Vielä lokakuussa 2010 oikeusasiamies ei ollut saanut käyttöönsä tietoja.

Tämä tarpeeton viivytys johti erityiskertomukseen Euroopan parlamentille. Siinä syytettiin komissiota kieltäytymisestä toimimasta vilpittömässä yhteistyössä sekä korostettiin kyseisten kahden toimielimen kyvyn valvoa komissiota olevan vaarassa heikentyä.

Seurauksena tästä oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta, joka on ensimmäinen hallinnollista epäkohtaa koskeva kertomus ja jolle tänään pyydetään parlamentin hyväksyntää, tämän nimenomaisen autonvalmistajan kirjeiden sisältö ilmaistiin. Aikaa oikeusasiamiehen alkuperäisestä pyynnöstä oli kulunut viisitoista kuukautta. Syyskuun 2008 ja helmikuun 2010 välisenä aikana komissio sai aikaan päätöksen, jota sille oli ehdotettu oikeusasiamiehen suositusluonnoksessa viisitoista kuukautta aikaisemmin. Samaan aikaan osoitettiin, että tämä nimenomainen autonvalmistaja oli lopulta suostunut kirjeidensä sisältämien tietojen ilmaisemiseen, vaikkakin osittain.

Edellä olevan perusteella on selvää, että komissio oli tietenkin velvollinen ottamaan huomioon Euroopan parlamentin asetuksen asiaa koskevan artiklan, jossa vaaditaan toimielimiä kieltäytymään antamasta tutustuttavaksi asiakirjoja, jos niiden sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taloudellisten etujen suojaa. Kun tiedettiin, että oikeusasiamiehen toimisto oli tarkastanut kirjeet ja todennut, etteivät ne sisältäneet tietoja, jotka vahingoittaisivat kyseisen autonvalmistajan taloudellisia etuja, komission olisi pitänyt oikeusasiamiehen ehdotuksen mukaisesti ilmaista välittömästi niiden sisältö ainakin osittain. Jos sillä kuitenkin oli varauksia suositusluonnoksen tulkinnasta, se olisi, päätösten oikeuttamiseksi, ollut velvollisuus esittää yhtä vahvat oikeudelliset arviot arviointi, joissa olisi vahvistettu se mahdollisuus, että kyseinen autonvalmistaja voisi Euroopan parlamentin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 perusteella vedota tuomioistuimiin.

En halua tässä kommentoida sitä täydellistä hiljaisuutta, jota kyseinen autonvalmistaja on noudattanut reaktiona komission pyyntöön. Mielestäni on todella mahdoton hyväksyä, että Euroopan unionin ylin toimeenpaneva elin käyttää kieltäytymistä – kieltäytymistä, joka on yksityisen yrityksen taholta miltei EU:n toimielimiä vähättelevää – argumenttina evätä vastaus kyseiseen pyyntöön, erityisesti kun sen kirjeet eivät sisällä mitään sellaista tietoa, joka voisi käynnistää Euroopan parlamentin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 asiaa koskevan artiklan soveltamisen ja antaa aiheen viedä komissiota oikeuteen.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, mietintöni yhteisön oikeuden täytäntöönpanosta on yksi Euroopan parlamentin äärimmäisen tärkeistä mietinnöistä. Meillä täällä Euroopan parlamentissa on lainsäädäntöprosessi, joka on erittäin monitahoinen ja mutkikas, mutta se on kuitenkin yksi avoimimmista verrattuna kansallisiin parlamentteihin. Pystyn tähän vertailuun, koska olen ollut kansallisen parlamentin jäsen.

Tämä pitkä prosessi, johon osallistuvat sekä jäsenvaltioiden hallitukset että Euroopan parlamentti, tuottaa tuloksia, jotka usein nähtävissä vasta kun ne on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Jos kuitenkaan tämä täytäntöönpano eri kansallisissa parlamenteissa ei toimi, jos se ei ole tehokasta, silloin meille, tämän parlamentin jäsenille, parlamentille ja Euroopan unionille kokonaisuutena tulee uskottavuusongelma. Mielestäni tämä on hyvin vakava asia. Me Euroopan parlamentin jäsenet tapaamme jatkuvasti kansalaisia, jotka kertovat meille järjestelmän puutteista. Komissio saa säännöllisesti kanteluja kansalaisilta siitä, miten kansallista oikeutta pannaan täytäntöön. Haluaisin vain mainita muutamia pieniä esimerkkejä: Katsotaanpa Napolin jätekriisiä. Katsokaamme tätä kriisiä, joka ei toistu ensimmäistä eikä toista kertaa, vaan jo kolmatta kertaa. Silti toteamme, että esimerkiksi jätteidenkäsittelyä koskevia unionin direktiivejä ei ole pantu täytäntöön. Komissio on puuttunut asiaan, mutta tämä puuttuminen ei ole johtanut siihen, että niitä jätteidenkäsittelyn periaatteita, jotka meistä ovat ratkaisevan tärkeitä, olisi pantu kansallisella tasolla täytäntöön. Katsotaanpa minun kotimaatani Itävaltaa. Ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpano on ollut kelvotonta. Erästä hiihtokeskusta koskeva tapaus osoittaa selvästi, että ongelmia on erittäin paljon. Yksi esimerkki on nähtävissä esimerkiksi kuljetusalalla, jota koskee määräys, että jäsenvaltioissa ammattiliikenteen kuljettajien on noudatettava työ- ja lepoaikoja ja että tätä noudattamista on valvottava. Valvonnan puute alalla on tyrmistyttävä ja johtaa kuljettajien väsymyksestä johtuvien onnettomuuksien lisääntymiseen. Tässä yhteydessä on todettava, että meidän on vältettävä turhauttamasta kansalaisiamme, jotka toivovat yhteisön oikeuden täytäntöönpanoa. Heidän on saatava oikea-aikaisesti selkeää tietoa, ja heidän on myös voitava luottaa siihen, että menettely toimii avoimesti.

Me Euroopan parlamenttina tarvitsemme kiireesti menettelyn, joka antaa meille mahdollisuuden vastaanottaa tätä palautetta kansalaisiltamme, mutta jossa samalla kunnioitetaan vetoomusten esittäjien henkilötietojen suojaa. Arvoisa komission jäsen, kysyisin teiltä, oletteko valmis tukemaan mietinnössämme ehdottamaamme menettelyä. Se olisi merkittävä askel kohti Euroopan yhdentymishankkeen avoimuutta ja selkeyttä.

Lopuksi haluaisin jälleen korostaa, että jos me menetämme uskottavuutemme siksi, ettemme kiinnitä riittävästi huomiota yhteisön oikeuden täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, seurauksena on uskottavuusongelma koko Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, oikeusasiamies.(EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän tästä tilaisuudesta saada puhua teille. Haluan kiittää vetoomusvaliokuntaa ja erityisesti sen puheenjohtajaa jäsen Mazzonia. Valiokunnalta saan jatkuvasti arvokasta tukea ja neuvoja, kuten jäsen Nedelchevan ja jäsen Chrysoula Paliadelin parlamentille esittämät erinomaiset mietinnöt osoittavat. Kiitän molempia lämpimästi heidän ystävällisistä sanoistaan.

Sekä parlamentti että oikeusasiamies työskentelevät sen varmistamiseksi, että kansalaiset ja EU:n asukkaat voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti, mutta me toimimme siinä eri tavoin. Oikeusasiamiehen valtuudet ovat rajatummat. Minä käsittelen vain EU:n toimielimiä vastaan tehtyjä kanteluja, kun te voitte tutkia myös jäsenvaltioiden tekemisiä. Lisäksi parlamentti täysivaltaisena poliittisena elimenä voi käsitellä vetoomuksia, jotka vaativat lakimuutoksia tai uusia lakeja. Sitä vastoin minun tehtäväni on auttaa paljastamaan hallinnollisia epäkohtia ja pyrkiä saamaan niihin korjaus.

Toisin kuin tuomioistuinten päätökset oikeusasiamiehen päätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Voin käyttää ainoastaan taivuttelua pyrkiessäni saamaan EU:n toimielimet noudattamaan suosituksiani tai saamaan aikaan molempia osapuolia tyydyttäviä sovintoratkaisuja.

Silloin kun EU:n toimielimet kieltäytyvät noudattamasta suosituksiani, on olennaisen tärkeää, että oikeusasiamies voi kääntyä parlamentin puoleen ja pyytää siltä tukea. Olenkin hyvin kiitollinen, että saan sitä parlamentilta edelleen, kuten jäsenten Nedelcheva and Paliadeli mietinnöt osoittavat.

Tämä on ensimmäinen teille Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen esitetty vuosikertomus. Aion tulevaisuudessakin työskennellä tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa edistääkseni yhteistä tavoitettamme eli sitä, että unionin kansalaiset voivat mahdollisimman hyvin hyötyä perussopimuksen mukaisista oikeuksistaan, ja toimin aina valtuutukseni mukaisesti väitettyjen hallinnollisten epäkohtien itsenäisenä ja puolueettomana tutkijana. Tämä itsenäisyys ja puolueettomuus koskee yhtä lailla kantelijaa kuin sitä toimielintä, jota vastaan kantelu on tehty.

Vuonna 2009 toimistoni sai päätökseen 318 tutkimusta, ja näistä 70 prosenttia käsiteltiin vuodessa. 55 prosenttia saatiin päätökseen kolmen kuukauden kuluessa. Tutkimukset saatiin päätökseen keskimäärin yhdeksän kuukauden kuluessa, millä pääsin hyvin vakiotavoitteeseeni, joka on saada tutkimukset päätökseen vuoden kuluessa.

Voin tyytyväisenä panna merkille, että vuonna 2009 56 prosentissa kaikista tutkimuksista toimielin sopi asian tai hyväksyi sovintoratkaisun. Tämä on suuri parannus verrattuna vuoteen 2008, jolloin kyseinen luku oli 36 prosenttia. 35 tapauksessa annoin kriittisen huomautuksen. Tämä on merkittävä parannus verrattuna vuoteen 2008, jolloin annoin 44 kriittistä huomautusta, puhumattakaan vuodesta 2007, jolloin annoin niitä 55. Jatkuva vähentyminen on hyvä uutinen, mutta luku on yhä liian suuri.

Hyvät parlamentin jäsenet, pyrin auttamaan jokaista kantelijaa, joka kääntyy oikeusasiamiehen puoleen, ja näin on myös tapauksissa, joissa kantelu ei kuulu toimivaltaani. Vuonna 2009 sain kaikkiaan 2 392 sellaista kantelua, mikä merkitsi 6 prosentin vähentymistä vuoteen 2008 verrattuna. Tämä vähentyminen on rohkaiseva uutinen. Parlamentin pitkäaikainen toive on ollut, että niiden kantelujen määrä, joita ei voida ottaa tutkittavaksi, vähenisi. Mielestäni tämä tulos johtuu ainakin osaksi siitä, että yhä useammat kansalaiset löytävät heti ensi kerralla oikean osoitteen, jonka puoleen kääntyä.

Käynnistin tammikuussa 2009 uudella verkkosivustollani vuorovaikutteisen oppaan, joka on käytettävissä EU:n 23 kielellä. Tällä oppaalla pyritään ohjaamaan kantelijat sen elimen puoleen, joka voi parhaiten auttaa heitä, olipa kyse sitten omista palveluistani, jäsenvaltioiden kansallisten tai alueellisten oikeusasiamiesten palveluista tai esimerkiksi rajat ylittävästä online-pohjaisesta SOLVIT-verkostosta.

Vuonna 2009 opasta käytti yli 26 000 ihmistä. On tärkeää, että kansalaiset ohjataan alun pitäen tarkoituksenmukaisimman kanteluja käsittelevän elimen puoleen ja heidät säästetään turhautumisilta ja viivästyksiltä, kun heidän ei tarvitse löytää oikeaa toimielintä omin päin.

Tämä merkitsee myös, että kantelut selvitetään ripeämmin ja tehokkaammin, jolloin varmistetaan se, että kansalaiset voivat käyttää Euroopan unionin oikeuden mukaisia oikeuksiaan täysimääräisesti, ja myös se, että unionin oikeutta pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Olen myös kolmen viime vuoden aikana pyrkinyt sinnikkäästi lisäämään tietoisuutta palveluista, joita voin tarjota yrityksille, yhdistyksille, kansalaisjärjestöille, alueellisille viranomaisille ja muille kohderyhmille, toisin sanoen kenelle tahansa, joka on tekemisissä EU-hankkeiden tai ohjelmien kanssa ja jolla on suoraa kanssakäymistä EU:n hallinnon kanssa.

Lisätäkseni edelleen tietoisuutta oikeusasiamiehen työstä tehostin vuoden 2009 aikana yhteistyötä muiden tiedotus- ja ongelmanratkaisuverkostojen kuten Europe Directin ja SOLVITin kanssa. Tehostin myös ponnistelujani tavoittaakseni mahdollisia kantelijoita ja järjestin siksi joukon julkisia tapahtumia; kaikki nämä tukitoiminnot yhdistettynä kantelijoiden osalta saatuihin vakaisiin tuloksiin johtivat oikeusasiamiehen työn medianäkyvyyden 85 prosentin kasvuun.

Käynnistettyjen tutkimusten määrä, joka perustuu vuonna 2009 saatuihin kanteluihin, kasvoi 293:sta 335:een. Tämän lisäyksen täytyy johtua ainakin osaksi tukitoiminnoista. Olen myös jatkanut ponnistelujani parantaakseni sen tiedon laatua, jota kansalaisille ja mahdollisille kantelijoille heidän Euroopan unionin oikeuden mukaisista oikeuksistaan tarjotaan. Keinona tässä on ollut Euroopan oikeusasiamiesten verkosto, joka suuresti helpottaa kantelujen nopeaa siirtoa toimivaltaiselle oikeusasiamiehelle tai vastaavalle elimelle.

Lisäksi pyrin jatkuvasti varmistamaan, että EU:n toimielimet omaksuvat kaikessa toiminnassaan kansalaislähtöisen lähestymistavan. Tämä on tehtävä, johon on käytävä käsiksi yhteistyössä toimielinten kanssa. Edistääkseni tätä tavoitetta suhteessa komissioon pidän tiivistä yhteyttä suhteista oikeusasiamieheen vastaavaan komission varapuheenjohtajaan Šefčovičiin. Kiitän häntä hänen läsnäolostaan täällä tänään samoin kuin hänen tähänastisesta tiiviistä yhteistyöstään ja tuestaan.

Yleisin vuonna 2009 tutkimani syytös oli avoimuuden puute. Tämä ilmeni 36 prosentissa kaikista tutkimuksista. Jossain määrin huolestuneena totean tällaisten kanteluiden osuuden olevan jatkuvasti suuri. Vastuullinen ja avoin EU:n hallinto on varmasti kansalaisten luottamuksen avain. Pidän myös valitettavana pitkällisiä viivästyksiä komission reagoinnissa asiakirjojen saantia koskevissa tapauksissa. Kaikkein pöyristyttävintä tapausta käsitellään Chrysoula Paliadelin mietinnössä, jossa tehdään selväksi, että parlamentti odottaa komissiolta olennaista parannusta tässä suhteessa.

Lissabonin sopimuksen voimaantulo oli vuoden 2009 keskeinen tapahtuma. Sopimuksessa annetaan kansalaisille uusia lupauksia, jotka koskevat perusoikeuksia, avoimuuden lisäämistä ja parempia mahdollisuuksia osallistua unionin päätöksentekoon. Siinä myös saatetaan oikeudellisesti sitovaksi perusoikeuskirja, johon sisältyy oikeus hyvään hallintoon.

Varainhoitoasetuksen uudistus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden toteuttaa käytännössä hyvän hallinnon perusoikeutta. Mielestäni asiaan liittyvien sääntöjen olisi annettava virkamiehille opastusta tavasta, jolla he varmistavat sekä moitteettoman varainhoidon että hyvän hallinnon. Arvoisat parlamentin jäsenet, olen kehittänyt ja äskettäin hyväksynyt koko toimikauttani koskevan strategian. Sen sisältävä asiakirja on tällä menneellä viikolla toimitettu tiedoksi puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle ja vetoomusvaliokunnalle.

Strategia pyrkii toteuttamaan oikeusasiamiehen toimiston toiminta-ajatusta, jonka hyväksyin vuonna 2009 ja joka kuuluu seuraavasti. "Euroopan oikeusasiamies pyrkii löytämään oikeudenmukaiset ratkaisut EU:n toimielimiä vastaan tehdyissä kanteluissa. Hän kannustaa toimielinten hallintoa avoimuuteen ja edistää palveluhenkistä hallintokulttuuria. Hänen tavoitteenaan on lisätä luottamusta kansalaisten ja EU:n välillä vuoropuhelun avulla sekä kehittää ja vaalia parhaita hallintokäytäntöjä EU:n toimielimissä."

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tässä hengessä, tässä komission julkilausuman hengessä haluan jatkaa työtä sen tehtävän täyttämiseksi, jonka tämä kunnianarvoinen elin on minulle uskonut.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komission varapuheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, koettakaa kestää minua, koska yritän vastata kolmelle esittelijällemme ja oikeusasiamiehelle. Haluaisin aluksi kiittää jäseniä Nedelcheva, Paliadeli ja Lichtenberger heidän mietinnöistään. On hyvin selvää, että meillä on samat tavoitteet: nimittäin, että hallinnon tulee olla tehokasta ja ammattimaista ja että EU:n lainsäädäntöä on noudatettava. Se on perusta, jolta aiomme keskustella näistä asioista ja, olen varma, löytää myönteisiä tuloksia.

Haluan myös esittää kiitokseni oikeusasiamies Diamandourosille hänen tiiviistä yhteistyöstään komission kanssa. Tämä päivä on hänelle varmaan erityinen, koska hän voi nähdä, että Euroopan parlamentti arvostaa suuresti hänen työtään. Voin vakuuttaa teille, että yhteydenpito välillämme ja yksikköjemme välillä on hyvin tiivistä. Kuluu tuskin viikkoakaan, etten lähetä oikeusasiamiehelle selvityskirjettä ja saa häneltä vastausta. Tällä tavoin yritämme löytää työssämme oikeita ratkaisuja. On tietenkin joitakin avoimia kysymyksiä, joita työstämme, mutta mielestäni se on vain osoitus hedelmällisestä yhteydenpidostamme.

Haluan korostaa, että komissio on tyytyväinen jäsen Nedelchevan mietintöön, joka tarjoaa selkeän ja perusteellisen katsauksen oikeusasiamiehen toimintaan edellisenä vuonna. Oikeusasiamiehen kertomuksessa hänen toiminnastaan vuonna 2009 hänen eri tutkimustensa tulokset on esitetty selvästi, niitä on havainnollistettu esimerkein, ja ne on jaettu luokkiin hallinnollista epäkohtaa koskevien tapausten luonteen tai kyseessä olevan toimielimen mukaan.

Kuten oikeusasiamies Diamandouros jo totesi, vuonna 2009 oikeusasiamies rekisteröi kaikkiaan 3 098 kantelua, kun niitä vuonna 2008 rekisteröitiin 3 406. Tämä merkitsee 9 prosentin vähennystä vuodessa. Olemme kuitenkin täysin tietoisia siitä, että 56 prosenttia tutkimuksista oli osoitettu komissiolle. Olemme myös tietoisia, että useimmat hallinnollisia epäkohtia koskevat kantelut koskivat avoimuuden puutetta, mihin kuuluu kieltäytyminen antamasta tietoja. Olen sitoutunut selvittämään näitä tapauksia edelleen.

Komissio on tyytyväinen oikeusasiamiehen pyrkimyksiin lyhentää tutkimusten keskimääräinen kesto yhdeksään kuukauteen. Komissio kuitenkin korostaa, että oikeusasiamiehen pitäisi pyrkimyksissään lyhentää valituksen käsittelemiseen käytettävää aikaa ottaa huomioon komission omat määräajat eli aika, jonka komissio tarvitsee omiin sisäisiin neuvotteluihin ja siihen, että komission jäsenten kollegio hyväksyy komission vastaukset. Kollegio vahvistaa jokaisen vastauksen, ja vie jonkin aikaa saada kollegio kokoon.

On syytä todeta, että oikeusasiamies on pannut toimeen intensiivisen tiedotuskampanjan, joka on lisännyt kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja oikeusasiamiehen vastuualueiden tuntemusta. Siten oikeusasiamiehellä on tapana antaa helposti lehdistötiedotteita, ja ne julkaistaan usein siinä vaiheessa, jolloin oikeusasiamies on juuri lähettänyt komissiolle suositusluonnoksen. Siten komissiolle ei jää aikaa puolustautumiseen, koska sen vastausta parhaillaan laaditaan.

Joissain tapauksissa saatetaan löytää sovintoratkaisu, jos toimielin tarjoaa kantelijalle hyvitystä. Tätä ratkaisua tarjotaan vapaasti, ilman että siihen liitetään vastuukysymyksiä tai oikeudellista ennakkopäätöstä. Jos sovintoratkaisua ei löydetä, oikeusasiamies voi antaa suosituksia tapauksen ratkaisemiseksi. Jos toimielin ei hyväksy hänen suosituksiaan, hän voi laatia erityiskertomuksen parlamentille. Vuonna 2009 oikeusasiamies ei lähettänyt parlamentille erityiskertomuksia. Vuonna 2010 parlamentille lähetettiin erityiskertomus, joka koski kantelua oikeudesta tutustua komission asiakirjoihin.

Suhteet oikeusasiamieheen ovat ajoittain synnyttäneet näkemyseroja. Näin on ollut, kun kyseessä ovat olleet rikkomismenettelyyn liittyvät tutkimukset. Oikeusasiamiehen perusteluna on usein, ettei komissio ole selittänyt riittävästi kantaansa, mikä epäilemättä edellyttää komission vastareaktiota sen perustelujen asiasisällöstä, ja hipoo keskustelua komission linjan ansioista. Komissio on kuitenkin pyrkinyt näkemään paljon vaivaa vastauksissaan oikeusasiamiehelle, esittäen yksityiskohtaisesti ja perustellen sovelletut lainsäädännön tulkinnat. Se on kuitenkin lisännyt vastuuvapauslausekkeen lainsäädännön tulkinnan eroista ja korostanut, että lopullinen sovittelija on Euroopan unionin tuomioistuin.

Kuten komissio vuosikertomuksessaan (2009) yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta vahvistaa, se haluaisi kantelujen rekisteröinnissä ja käsittelyssä viime vuosina tapahtuneen kehityksen (EU Pilot -hanke) huomioon ottaen lähitulevaisuudessa päivittää 23. maaliskuuta 2002 antamansa tiedonannon kantelijan asemasta yhteisön oikeuden rikkomista koskevissa asioissa. Olen tavannut oikeusasiamiehen henkilökohtaisesti ja saatoin tiedottaa hänelle tästä kehityksestä.

Mitä tulee kysymykseen avoimuudesta ja asiakirjajulkisuudesta, voin todeta, että komissio tutkii tarkoin kaikki oikeusasiamiehen sille osoittamat kantelut.

Yksi näistä tapauksista johti siihen, että oikeusasiamies antoi vuonna 2010 parlamentille erityiskertomuksen, ja tämä on jäsen Paliadelin mietinnön aiheena. On valitettavaa, että tämä erityiskertomus lähetettiin vain vähän sen jälkeen, kun komissio oli tehnyt asiassa lopullisen ratkaisun. Myönnän kuitenkin, että tämän päätöksen tekemiseen käytetty aika oli kohtuuton, vaikka se johtuikin siitä, että kolmas osapuoli jätti vastaamatta komission ehdotukseen. Haluan korostaa, että komissio on täysin sitoutunut toimimaan yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa. Komission yhteistyöhalua ei ole mitään syytä kyseenalaistaa, eikä komissiolla ole todellakaan mitään aikomusta vaikeuttaa oikeusasiamiehen työtä millään tavalla. Komissio pyrkii aina toimimaan tiiviissä yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa. On kuitenkin niin, että jotkut asiakirjojen saantia koskevat pyynnöt ovat erityisen monitahoisia tai laajoja, eikä niitä voida käsitellä normaalissa aikataulussa. Komissio käsittelee noin 5 000 pyyntöä vuodessa. Näistä vain 15–20 johti kanteluihin oikeusasiamiehelle.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantulo on tehnyt mahdolliseksi alkaa pohtia sitä, miten saavuttaa yhteinen lähestymistapa, niin että EU:hun voidaan vakiinnuttaa avoin, tehokas ja riippumaton hallinto. Siksi komissio katsoo, että tarvitaan toimielinten välistä vuoropuhelua ennen kuin mitään lainsäädäntöehdotusta esitetään. Myönteinen tulos tässä näyttää mahdolliselta, ja yhteistyön näiden kahden toimielimen kesken tässä asiassa pitäisi taata se.

Arvoisa puhemies, jos sallitte, vastaan myös jäsen Lichtenbergerille, koska hän on nähnyt paljon vaivaa ollakseen täällä tänä aamuna. Haluaisin vakuuttaa hänelle, että komissio pitää EU:n lainsäädännön asianmukaista soveltamista hyvin tärkeänä, ja kuten tiedätte, tämä on yksi Barroson komission asettamista ensisijaisista tavoitteista. Jo vuonna 2007 annetussa tiedonannossa "Tulosten Eurooppa" komissio sitoutui parantamaan työskentelymenetelmiään varmistaakseen tehokkaamman otteen EU:n lainsäädännön soveltamisessa ilmenevissä ongelmissa, ja keskittymään siinä kysymyksiin, jotka aiheuttavat kansalaisille ja yrityksille eniten ongelmia. Totesin tuossa tiedonannossa, että vuosikertomus on enemmänkin strateginen arviointi Euroopan unionin oikeuden soveltamisesta. Siinä määritetään keskeiset haasteet ja asetetaan painopisteet ja ohjelmoidaan työ kyseisten painopisteiden mukaisesti. Komissio on tyytyväinen parlamentin suhtautumiseen tähän kertomukseen. Poimin seuraavissa huomioissa esiin muutamia keskeisiä kysymyksiä.

Mitä tulee rikkomuksia koskevan tiedon antamiseen, komissio panee parhaillaan täytäntöön parlamentin kanssa solmittua uutta puitesopimusta. Se on sitoutunut toimittamaan parlamentille tuossa sopimuksessa mainitut tiedot. Komissio myös toivoo yhteistoimintaa parlamentin kanssa sen työstäessä Sinun Eurooppasi -portaalia, jolla pyritään ohjaamaan kansalaiset löytämään hakemansa tiedot.

Olemme tyytyväisiä siihen, että parlamentti on tunnustanut sen, että EU Pilot -hankkeella edistetään asianmukaisesti toimivaa, kansalaiskeskeistä Euroopan unionia Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Hanke on suunniteltu varmistamaan, että kansalaisten huolenaiheet ja kantelut EU:n lainsäädännön soveltamisesta tutkitaan. Tämä on meille luonnollisesti olennainen seikka. Tässä työssä komission on kunnioitettava sitä luottamuksellisuutta, johon Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut jäsenvaltioiden olevan oikeutetut, kun kyseessä on väitettyjen soveltamiskysymysten ja mahdollisten rikkomuskanteiden tutkinta.

Näin ollen, kun komissio tämän vuoden maaliskuussa antamassaan kertomuksessa tarjosi laajalti tietoa EU Pilot -hankkeen toiminnasta, se ei luovuta tai paljasta EU Pilot -hankkeessa käsiteltävänä oleviin tapauksiin liittyviä tietoja. Samalla komissio myöntää, että on tärkeää varmistaa se, että kansalaisille toimitetaan oikea-aikaisesti perusteellinen ja selkeä arvio tuloksesta siinä työssä, jota jäsenvaltioiden kanssa on tehty EU Pilot -hankkeessa. Komissio on sitoutunut varmistamaan, että kantelijoilla on tilaisuus kommentoida tulosta.

Mitä tulee 298 artiklan mukaisten menettelysääntöjen hyväksymistä koskevaan kysymykseen, komissio on ymmärtänyt, että parlamentissa on asetettu työryhmä, joka tutkii kyseisen aloitteen mahdollista soveltamisalaa ja sisältöä. Komissio myös pitää tarkoituksenmukaisena punnita koko asiaa koskevan valmistelutyön tulosta ennen kuin se pohtii enempiä elementtejä. Siksi emme vielä tällä hetkellä ilmoita kantaamme kaikkiin näkökohtiin.

Lisäksi komissio valmistelee parhaillaan ajantasaisten tietojen antamista unionin oikeuden soveltamiseen osoitetuista resursseista. Tänään keskusteltavana oleva päätöslauselmaluonnos kattaa laajan kirjon kysymyksiä, ja vastauksessaan päätöslauselmaan komissio aikoo antaa lisäselvityksiä, joita etupäässä ajan puutteen takia olisi hyvin vaikea antaa tänään.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme iloisia, että meillä on yhteinen intressi soveltaa nyt unionin oikeutta EU:n kansalaisten ja yritysten parhaaksi. Euroopan unionin oikeuden tehokas soveltaminen on yksi EU:n kulmakivistä sekä järkevän sääntelyn avaintekijä.

Haluan pyytää anteeksi tulkeilta sitä, että puhuin kovin nopeasti. Paljon kiitoksia kärsivällisyydestänne, ja kiitos kaikille mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Kyllä vain, kyllä te todella lisäsittekin hieman vauhtia. Kiitos teille.

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland, vetoomusvaliokunnan lausunnon valmistelija.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, arvoisa komission jäsen, meillä on täällä meneillään yhteiskeskustelu. Puhun vetoomusvaliokunnan puheenjohtajan puolesta, joka valitettavasti on sairas. Haluaisin rajoittaa huomautukseni kollega Paliadelin mietintöön.

Täällä parlamentissa on käyty useita väittelyjä keskusteluja asiakirjajulkisuudesta, avoimuuden merkityksestä ja avoimuuden hyödyistä, ja myös siitä, mihin pitäisi vetää raja yhtäältä suuren yleisön oikeutettujen etujen ja toisaalta yksittäisten henkilöiden ja yritysten oikeutettujen etujen kesken. Hyvä kollega Paliadeli, asia voi joskus olla myös päinvastoin, nimittäin niin, että kansalaisjärjestölle on jaettu joitain tietoja, ja sitten yritys tai yksittäinen henkilö haluaa tietää tarkkaan, mitä tietoja on annettu. Tässä ei nyt ole kysymys hyvästä tai pahasta, vaan yksinkertaisesti aikatauluista ja määräajoista. Näitä määräaikoja on noudatettava, ja määräaikoja kansalaisiin päin ja tietenkin myös oikeusasiamieheen päin on noudatettava. Tätä voisi kutsua hyvän hallinnon perusperiaatteeksi. Tässä odotamme komissiolta, joka on osoittanut kovin suurta kiinnostusta asioiden vauhdittamiseen, kuten varapuheenjohtaja jo mainitsi, kiinnittäisi tähän asiaan tarkempaa huomiota ja saisi siinä aikaan parannusta.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, PPE-ryhmän puolesta.(RO) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää puheenvuoron Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) oikeusasiamiehen erityiskertomusta käsittelevänä varjoesittelijänä. Haluan aluksi korostaa, että pääsy yksimielisyyteen kaikkien poliittisten ryhmien kesken helpotti mietinnön laadintaa. On huomattava, ettei yhtään tarkistusta jätetty. Samalla haluaisin onnitella Chrysoula Paliadelia tästä tuloksesta.

Komissio yhteistyöhaluton käytös oikeusasiamiestä kohtaan on huolestuttavaa, koska se voi luoda kansalaisissa merkittävän luottamuspulan suhteessa EU:n toimielimiin. Hyvän yhteistyön puute vaarantaa oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin kyvyn valvoa komissiota tehokkaasti. Haluan myös muistuttaa vilpittömän yhteistyön periaatteesta, josta on määrätty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa. Siihen sisältyy vilpitön suhteiden lujittaminen EU:n toimielinten kesken. Valitettavasti oikeusasiamies on hyvin usein joutunut toteamaan, ettei komissio ole noudattanut määräaikoja, kun kyse on ollut asiakirjojen saatavuudesta.

Toinen huolestuttava näkökohta on, että oikeusasiamiehen oli laadittava erityiskertomus eli käytettävä äärimmäistä toimenpidettä komission taivuttamiseksi parempaan yhteistyöhön. Sellaisia tapauksia ei pitäisi joutua kohtaamaan enää tulevaisuudessa. Näin ollen pyytäisin Euroopan komissiota pyrkimään entistä toimivampaan yhteistyöhön oikeusasiamiehen kanssa. On huomattava, että aina kun komissio ei aio noudattaa tuota sitoumusta, parlamentti voi asettaa sanktioita. Mietinnössä kerrottu tilanne luo systemaattisen ongelman. Se vie kansalaisilta yhden niistä keskeisistä eduista, jotka he odottavat saavansa tuloksena perusoikeudestaan jättää kanteluja.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, S&D-ryhmän puolesta.(SK) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kaikkia kolmea jäsentä mietinnöistä, joista tänään keskustelemme täällä yhteiskeskustelussa. Haluaisin erityisesti puhua jäsen Lichtenbergerin mietinnöstä, koska se mielestäni osoittaa poikkeuksellista tarkkuutta ja yhdyn paljolti sen sanomaan. Siksi, arvoisa varapuheenjohtaja, minäkin haluaisin olla hieman kriittisempi tänään.

Yleisesti voidaan sanoa, että komissio ei kaiken kaikkiaan kerro kansalaisille tai parlamentille riittävästi siitä, miten se valvoo yhteisön oikeuden täytäntöönpanoa. Samaan aikaan Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistetaan selvästi EU:n kansalaisten aktiivinen rooli, jota merkitsee esimerkiksi eurooppalaisen kansalaisaloite. Arvoisa varapuheenjohtaja, olen iloinen, että osallistutte tänään tähän keskusteluun, koska tiedän, että te ette ole ainoastaan pätevä, vaan olette myös erittäin sitoutunut eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen.

Tästä huolimatta Euroopan komission vuosikertomukset Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta eivät nykymuodossaan anna parlamentille tai kansalaisille riittävästi tietoa asioiden tilasta. Komissio on toistaiseksi keskittynyt liikaa EU:n lainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta suuresti laiminlyönyt sen varsinaisen soveltamisen. Lyhytsanainen viittaus viralliseen menettelyyn tapauksessa, jossa jäsenvaltio ei ole vielä siirtänyt jotain unionin lakia kansalliselle tasolle, ei kerro meille tai kansalaisillemme kovin paljoa. Meidän pitää ja me haluamme oppia enemmän tapauksista, joissa komissio tutkii epätarkkaa tai täysin puutteellista siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Vain silloin, kun meillä on kattavat tiedot tällaisista tapauksista, voimme puhua Euroopan unionin oikeuden soveltamisen johdonmukaisesta valvonnasta.

Hyvät kuulijat, kuten me kaikki varmasti tiedämme, Euroopan parlamentilla on tiettyjä velvollisuuksia ja valtuuksia suhteessa komissioon. Tähän kuuluu valvonta ja arviointi. Me Euroopan parlamentissa olemme vilpittömästi kiinnostuneita arvioimaan järkevästi komission edistymistä siinä, miten täyttää tehtävänsä, valvoo sopimuksia ja noudattaa Euroopan unionin oikeutta. Saatavillamme ei ole kuitenkaan riittävästi tietoa, jonka pohjalta komissio säännösten rikkomisia käsittelee. Arvoisa varapuheenjohtaja, tämä ei ole uusi pyyntö.

Helmikuussa pyysimme komissiota päätöslauselmassa tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta, jonka mukaan komission on annettava parlamentille yhteenvetotiedot kaikista rikkomusmenettelyistä virallisesta ilmoituksesta lähtien, jos parlamentti niin pyytää. Haluaisin esittää voimakkaan vetoomuksen komissiolle, että se toimittaisi meille ja kauttamme Euroopan unionin kansalaisille nämä tiedot.

Lopuksi totean, arvoisa varapuheenjohtaja, että olen puheenvuoroissani sanonut useita kertoja, että Euroopan parlamentilla on vilpitön halu tukea komissiota, ja tukea sitä jopa neuvostoa vastaan. Me esitämme nyt teille pyynnön, että komissio vuorostaan antaisi Euroopan parlamentille tiedot, joita emme ole pyytämässä vain itsellemme vaan myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DA) Arvoisa puhemies, vetoomusvaliokunnassa, toisin sanoen valiokunnassa, joka käsittelee kansalaisten kanteluja, EU:n lainsäädännön noudattaminen on ehdottoman keskeistä. Kansalaiset kääntyvät puoleemme, koska kansallis- tai paikallisviranomaiset eivät noudata EU:n lainsäädäntöä. esimerkiksi ihmisten terveyden suojelua tai ympäristönsuojelua koskevissa asioissa. Tarvitsee vain tarkastella niitä monia kanteluja, joita olemme saaneet pitkään jatkuneesta jätekriisistä Campaniassa, vaikka Euroopan unionin tuomioistuin on antanut asiasta selkeän päätöksen, ja kanteluja varojen jäädyttämisestä. Mitään todellista ei ole tehty tämän ongelman ratkaisemiseksi. Niin kansalaiset kuin suojeltu ympäristö kärsivät. Tätä me kutsuimme onnekkaaksi Campaniaksi – voi ei! Komission on välittömästi otettava tässä käyttöön kaikki keinonsa.

Perussopimuksessa komissiolle asetetaan keskeinen tehtävä. Komission tehtävänä on valvoa, että jäsenvaltiot noudattavat EU:n lainsäädäntöä. Valiokunnassa me luonnollisesti seuraamme tarkasti sitä, miten komissio käsittelee sääntöjen rikkomisia. Näin ollen olen hyvin tyytyväinen kollega Lichtenbergerin mietintöön. Hän tekee täysin selväksi, ettei kerta kaikkiaan riitä, että kantelut jäsenvaltioiden rikkomuksista lähetetään niille takaisin niiden itsensä selvitettäviksi. Kanteluissahan on kyse juuri jäsenvaltioista. Tämä on kansalaisten jättämistä täysin pulaan.

Tässä yhteydessä haluaisin kiittää Euroopan oikeusasiamiestä siitä, että hän on tehnyt omasta aloitteestaan tutkimuksen komission uudesta tavasta rekisteröidä kanteluja ja rikkomuksia, erityisesti tavasta, jolla se rekisteröi tai kenties jättää rekisteröimättä jäsenvaltioita vastaan yhteisön lainsäädännön sivuuttamisesta tehtyjä kanteluja. Oikeusasiamiehellä on myös valtuudet antaa pääasiaa koskeva lausunto, jos komissiota syytetään siitä, ettei se ole tutkinut rikkomuksia tarkemmin, vaikka tietenkin viime kädessä asiasta päättää unionin tuomioistuin.

On joka tapauksessa edistystä, jos me nyt hyväksymme jäsen Nedelchevan mietinnön, niin että meillä on EU:n hallintomenettelyjä koskeva asianmukainen laki, jolle vihdoin olemme saaneet perustan Lissabonin sopimuksen 298 artiklassa.

On hyvä, että oikeusasiamiehen vuosikertomus osoittaa monia merkkejä parannuksista, mutta on yhä huolestuttavaa, että yli kolmannes kanteluista koskee avoimuuden puutetta ja asiakirjojen ja tiedon saatavuutta. Tässä suhteessa on häpeällistä, että sekä komissio että useat jäsenvaltiot yrittävät varjella kansalaisten sijasta isoja lobbaajia asialla, joka selvästi vaikuttaa tietosuojasääntöjen väärinkäytöltä.

Yhden tyrmistyttävän esimerkin tästä antaa oikeusasiamiehen erityiskertomus Porschesta ja autojen hiilidioksidirajojen varjelua koskevasta kirjeenvaihdosta. Uskooko kukaan täällä komission kuulleen yhtään pientä tai keskisuurta yritystä kysymyksessä oikeudesta tutustua kirjeisiin, tai että komissio olisi halunnut viivyttää tapausta viisitoista kuukautta pienyrityksen takia? Ei tietenkään! Näin toimittiin, koska kyseessä oli Porsche, ja ehkä myös siksi, että asiaan liittyi Günter Verheugen. Oikeusasiamiehen erityiskertomus kertoo pidemmän tarinan, ja suosittelisin, että jokainen lukisi itse sekä jäsen Paliadelin erinomaisen mietinnön että oikeusasiamiehen kertomuksen. Se on hyvin viihdyttävää. Se avaa silmänne yhä uudelleen. Vakavin näkökohta tässä tapauksessa on kuitenkin se, että komissiolta puuttuu lojaali yhteistyö oikeusasiamiehen kanssa. Tämä on tärkeä mietintö. Parlamentin on laadittava selvä kannanotto tähän asiaan. Kiitokseni oikeusasiamiehelle ja jäsen Paliadelille.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, ECR-ryhmän puolesta. (CS) Arvoisa puhemies, oikeusasiamiehen vuosikertomus on hyvä esimerkki siitä, miten meidän pitäisi esitellä toimintaamme kansalaisille. Kertomus on kattava, ytimekäs ja relevantti. Siksi arvostan suuresti ponnistelujanne ja vaivannäköänne, ja haluan tällä tavoin myös henkilökohtaisesti onnitella teitä. Samalla haluan kuitenkin todeta tässä, että näen oikeusasiamiehen toimiston toiminnassa yhden järjestelmää koskevan ongelman. Se ongelma on kansalaisten tietoisuus. Onhan nimittäin myönnettävä, että Euroopan unioni kansainvälisenä rakennelmana on huomattavan vaikeaselkoinen, eikä se ole sitä vain tukiensa suhteen, vaan myös toimivaltansa, toimielimiensä, päätöksentekoprosessien ja toteutetun politiikan ja lainsäädännön suhteen. Tällä tarkoitan, että tavallisen kansalaisen on vaikea ymmärtää sitä. Sama pätee loogisesti myös oikeusasiamiehen toimistoon. Olen aivan varma, että jos tekisimme Euroopan kansalaisten keskuudessa tutkimuksen Euroopan oikeusasiamiehen tehtävistä ja hänen valtuuksistaan ja toiminnasta, joutuisimme toteamaan, että hänet mielletään joksikin hyvin kaukaiseksi, ja monissa tapauksissa ihmiset eivät edes tietäisi hänen olemassaolostaan. Tosiseikat ovat verrattain selvät. Valtaosa kotimaani Tšekin tasavallan kansalaisten tekemistä kanteluista ei kuulunut Euroopan oikeusasiamiehen vastuualueeseen. Tilanne ei ole erilainen muiden jäsenvaltioiden osalta.

Kun keskustelimme parlamentissa vuoden 2008 kertomuksesta, jokainen täällä vaati kansalaisten tietoisuuden lisäämistä. Ehdotettiin laajoja tiedotuskampanjoita, ja harkittiin verkkosivujen perustamista. Minä tein kuitenkin eilen yrityksen postittaa kantelun verkkosivultanne. Minun on sanottava, että vuorovaikutteinen opas on liian monimutkainen ja totta puhuen ei tavallisen kansalaisen käsitettävissä. Itse kantelulomake on yhtä monimutkainen. Se muistuttaa minusta hiukan Tšekin tasavallan veroilmoituslomakkeita, joita tavalliset kansalaiset eivät osaa täyttää ilman veroneuvojaa. Totta puhuen verkkosivustonne saa kansalaiset luopumaan kantelujen teosta. Haluaisin siksi vedota niiden yksinkertaistamiseksi.

Toinen mielestäni erityisen tärkeä asia on, että tapausten käsittelyyn tarvittava aikaa lyhennetään. Tiedämmehän loppujen lopuksi, että jos joku tekee kantelun, luottamuksen näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että kantelu käsitellään mahdollisimman pian ja että kantelija saa vastauksen mahdollisimman pian. Lisäksi jos tietty asia ei kuulu sen elimen toimivaltaan, jolle kantelu on osoitettu, kantelija olisi ohjattava ottamaan yhteys suoraan siihen kansalliseen tai alueelliseen oikeusasiamieheen, jolla on asiaankuuluva toimivalta.

Hyvät kuulijat, liiallinen tiedonvälitys hukuttaa tiedon. Liika tieto hukuttaa Euroopan kansalaiset. Mielestäni oikeusasiamiehen ensisijaisena tavoitteena ei pitäisi olla vain selvittää epätarkoituksenmukaisia byrokraattisia menettelyjä vaan myös estää niitä. Siksi mielestäni on tärkeää, ettei kyseistä toimielintä käytetä hyväksi mediakampanjoissa eikä sen valtuuksia laajenneta. Valintansa jälkeen oikeusasiamies Diamandouros sanoi jatkavansa ponnisteluja Euroopan unionin hallinnon parantamiseksi. Siksi haluaisin kysyä teiltä lopuksi, mihin järjestelmää koskeviin ongelmiin olette erityisesti onnistunut saamaan parannuksen, ja mihin aiotte kohdistaa huomionne tulevana vuonna. Toivotan teille paljon onnea järjestelmää koskevien ratkaisujen löytämiseen.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, ryhmäni haluaisi kiittää jäsen Nedelchevaa tästä mietinnöstä, jossa vetoomusvaliokunta tarjoaa meille runsaasti tietoa Euroopan oikeusasiamiehen työstä.

Se on hyvin kuvaileva kertomus, joka kattaa koko toiminnan vuonna 2009 ja suuren osan kanteluista, jotka muuten vähenivät 9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yli puolet kanteluista koskee Euroopan komissiota.

Oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa kritisoidaan huonoja hallinnollisia käytäntöjä, kuten avoimuuden puutetta ja asiakirjoihin tutustumisen epäämistä. Voimme olla tyytyväisiä, että suuri osa näistä kanteluista ratkaistaan oikeusasiamiehen käsittelyssä ja että me siksi olemme menossa oikeaan suuntaan.

Vuoden 2010 päämäärät koottiin viideksi tavoitteeksi: kuunnellaan avoimesti ehdotuksia tarkoituksena tunnistaa parhaat käytännöt, toimitaan niin, että löydetään tapoja saavuttaa nopeampia tuloksia, pyritään taivutteluin vaikuttamaan tehokkaammin toimielinten hallintokulttuuriin, annetaan oikea-aikaista, hyödyllistä tietoa, joka on saatavissa nopeasti, ja pyritään mukauttamisella varmistamaan hyvä resurssien hallinnointi, tehokkuus ja tuloksekkuus. Mielestäni vuodelle 2010 asetetut tavoitteet ovat erittäin keskeisiä.

Meidän on päivitettävä mekanismejamme, jotka mahdollistavat sen, että voimme selvittää avoimuuden ja tiedon puutetta koskevat tapaukset, joita varmasti ilmenee. Meillä on jäsen Paliadelin mietinnön esimerkki Porschen tapauksesta. Koska Porsche, tai pikemminkin komissio, kieltäytyi julkistamasta muutamia autonvalmistajan kirjeitä, parlamentin on tuettava oikeusasiamiestä, ja myös oikeusasiamiehen on luotettava Euroopan parlamenttiin, jotta näitä asioita koskevaa tiedonsaantia voidaan parantaa.

Euroopan unionin tuomioistuimen äskettäinen päätös, jolla kumottiin komission päätös YMP-tuen saajien luettelon julkistamisesta, on hyvin huolestuttava. Toisin sanoen tuo päätös on vastoin avoimuuden periaatteita, joiden pitäisi ohjata kaikkea, mikä liittyy Euroopan unionin talousarvioon. Päätös on suora isku kohti eurooppalaisten oikeutta tietää, mihin heidän veronsa menevät. Mielestäni tämä on huono käytäntö, ja meidän pitäisi parlamentin avulla yrittää purkaa se tarpeellisilla lainsäädäntömuutoksilla.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, EFD-ryhmän puolesta.(EL) Arvoisa puhemies, luettuani Euroopan oikeusasiamiehen vuoden 2009 kertomuksen katson, että minun on sanottava kiitokseni oikeusasiamies Diamandourosille, koska hän edustaa ja palvelee kunniakkaasti toimielintä, joka yhdistää Euroopan kansalaisia ja saa heidät tuntemaan olonsa turvalliseksi.

On tietenkin Euroopan oikeusasiamiehen tehtävä varmistaa, että jokainen yksityishenkilö tai oikeushenkilö, joka kohtaa ongelmia Euroopan unionin toimielinten kanssa – vallan väärinkäyttöä tai muunlaisia hallinnollisia epäkohtia – voi turvautua häneen.

Luettuani kertomuksen huomaan, että toimielimen ja sen virkamiesten menestys johtuu ensinnäkin siitä tosiasiasta, että useimmat tutkimukset – luku on jo 70 prosenttia – saadaan päätökseen vuodessa ja yli puolet, tarkemmin sanoen 55 prosenttia, saadaan päätökseen kolmessa kuukaudessa. Se kuvaa sitä, miten ripeästi Euroopan oikeusasiamies ja hänen kollegansa työskentelevät, ja miten kitkattomasti tämä toimielin toimii.

Toiseksi se johtuu siitä, että 80 prosentissa käsitellyistä tapauksista oikeusasiamies pystyi auttamaan asianosaista tavalla tai toisella, joko siirtämällä heidän asiansa toimivaltaiselle elimelle, tai neuvomalla heitä siitä, mihin elimeen heidän tulee ottaa yhteyttä saadakseen ongelmansa nopeasti ratkaistuksi. Tämä osoittaa, kuinka tehokas tämä toimielin on.

On syytä huomata, että 84 prosenttia vetoomusten jättäjistä oli yksityishenkilöitä ja vain 16 prosenttia yrityksiä tai yhdistyksiä. Tämäkin osoittaa, miten suuresti Euroopan kansalaiset, jotka tuntevat joutuneensa hallinnollisen epäkohdan uhriksi, luottavat tähän toimielimeen ja sen edustajiin. Haluaisin korostaa, että vuonna 2009 päätökseen saaduista tapauksista yhdeksän ovat esimerkkejä parhaista käytännöistä. Minun on sanottava, että henkilökohtaisesti olin erityisen iloinen kertomuksen johdannon lausumasta, jonka mukaan Euroopan oikeusasiamies aikoo auttaa varmistamaan, että Euroopan unioni voi antaa kansalaisilleen ne edut, jotka heille on Lissabonin sopimuksessa luvattu. Siksi onnitteluni oikeusasiamies Diamandourosille.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Arvoisa puhemies, minäkin jätin kerran kantelun oikeusasiamiehelle, ja vaikka asiat eivät kannaltani sujuneet kovinkaan hyvin enkä ollut tyytyväinen päätökseen, haluaisin silti lausua oikeusasiamiehelle kiitokset hänen työstään. Mielestäni on hyvin tärkeää, että me täällä parlamentissa annamme tukemme hänen työlleen.

Avauspuheenvuorossaan oikeusasiamies aivan oikein korosti sitä, että hänen onnistumisensa tai epäonnistumisensa riippuu paljon toimielinten toiminnasta. Jos tarkastelemme esimerkiksi Porschen tapausta, selviksi käyvät niin oikeusasiamiehen toimivallan rajat kuin se, miten leväperäisesti jotkut toimielimet suhtautuvat hänen suosituksiinsa.

On tietenkin välttämätöntä, että panemme asiat täällä parlamentissa järjestykseen. Esimerkistä käy Altero-Spinelli-rakennuksen oston tapaus, mihin on liittynyt laajoja väärinkäytöksiä. Oikeusasiamies antoi selkeitä suosituksia, ja tarkistuksia tehtiin. Silti parlamentissa ei ole tähän mennessä edistytty tässä kovinkaan paljon. Tarkistukset hylättiin. Tämä osoittaa jälleen kerran, miten parlamentti suhtautuu näihin suosituksiin. Tällä haluan sanoa, että meidän on tärkeää panna asiat täällä parlamentissa järjestykseen ja ottaa oikeusasiamiehen suositukset vakavasti, jolloin vahvistamme hänen asemaansa.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, kuten joka vuosi, oikeudellisten asioiden valiokunta antaa nyt parlamentille mietintönsä Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvontaa koskevasta komission kertomuksesta, ja kuten joka vuosi, oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenillä on monia varauksia niin komission laatiman kertomuksen sisältöön kuin sen muotoon.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Euroopan unionin oikeuden siirtäminen osaksi kansallisia järjestelmiä ole unionissa varsin vakava ongelma. Samoja säännöksiä otetaan käyttöön eri maissa eri aikoina, mikä on tietenkin joissain suhteissa ymmärrettävää. Tämä ei saisi kuitenkaan johtaa viivästyksiin, jotka aiheuttavat oikeusvarmuuden puuttumisen ja niin ollen estävät kansalaisia käyttämästä oikeuksiaan. Kuten esittelijä aivan oikein korostaa, täytäntöönpanon viivästykset samoin kuin unionin oikeuden virheellinen soveltaminen tuovat mukanaan todellisia kustannuksia ja johtavat siihen, että kansalaisten luottamus EU:n toimielimiin häviää. Tästäkin syystä suhtaudun myönteisesti kaikkiin komission aloitteisiin, joiden tavoitteena on ratkaista nämä ongelmat mahdollisimman nopeasti, esimerkkeinä asiantuntijatapaamiset ja kahdenvälinen vuoropuhelu komission ja jäsenvaltioiden kesken. Seuraan hyvin kiinnostuneena EU:n pilottiohjelmaa, jonka pitäisi olla väline, joka mahdollistaa nopean reagoinnin kaikissa tapauksissa, joissa Euroopan unionin oikeutta ei ole sovellettu oikein tai sen vaatimuksia on mukautettu virheellisesti kansalliseen lainsäädäntöön.

Korostamme vielä kerran sitä tehtävää, joka kansallisilla tuomioistuimilla on Euroopan unionin oikeuden käytännön soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä tehtävää ei kuitenkaan täytetä oikein, ellei anneta asianmukaista koulutusta, pidetä kokouksia ja luoda eurooppalaista oikeuskulttuuria. Tälle parlamentilla haluaisin sanoa – ja osoitan sanani kollegoilleni – että lain, jonka me lainsäätäjinä luomme, on oltava selvä ja ymmärrettävä. Vain silloin, kun laki on ymmärrettävä, se voidaan siirtää helposti osaksi kansallisia järjestelmiä ja siihen liittyy vastaisuudessa vähemmän ongelmia.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).(PL) Arvoisa puhemies, analysoidessani Euroopan kertomusta oikeusasiamiehen toiminnasta vuonna 2009 olin iloinen todetessani yhteistyön oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan kesken edelleen kehittyneen. Arvostan hyvin paljon professori Diamandourosin työtä, jota hän on tehnyt oikeusasiamiehenä vuodesta 2003 alkaen. Arvostan myös hänen pyrkimyksiään tiedottaa kansalaisille heidän mahdollisuuksistaan tehdä kanteluita EU:n hallinnon epäasianmukaisesta toiminnasta ja rohkaista kansalaisia käyttämään oikeuksiaan.

Kun otetaan huomioon se, että vain 23 prosenttia yli 3 000:sta vuonna 2009 rekisteröidystä kantelusta kuului oikeusasiamiehen vastuualueeseen, hänen olisi ehdottomasti jatkettava edelleen tiedotustoimintaansa. Rajallisen toimivaltansa takia hän voi tutkia vain Euroopan unionin toimielimiä ja laitoksia koskevia kanteluja. On kuitenkin tärkeää, että jokainen, joka jättää oikeusasiamiehelle kantelun, jota ei voida hyväksyä muodollisista syistä, saa tiedon siitä, minkä viranomaisen puoleen hänen on asiassaan käännyttävä.

On myös tärkeää korostaa, että Lissabonin sopimus lujittaa merkittävästi oikeusasiamiehen demokraattista legitiimiyttä ja laajentaa hänen toimivaltuuksiaan ulkopolitiikkaan. On myös syytä huomata, että oikeusasiamies ryhtyy yhä useammin toimiin omasta aloitteestaan. Esimerkkeinä voidaan mainita Euroopan unionin maksujen myöhästymiseen, vammaisuuteen ja syrjintään liittyvät asiat. Hänen toimensa ovat johtaneet myös Euroopan hyvän hallintotavan säännöstön luomiseen. Hyvä uutinen on myös se, että prosessien hoitamisen vaatima aika on lyhentynyt yhdeksään kuukauteen.

Myös suuri niiden käsiteltyjen tapausten osuus, joissa kantelun kohteena ollut toimielin pääsi sopimukseen tai joissa tapaus ratkaistiin kantelijan eduksi, todistaa oikeusasiamiehen tehokkuudesta ja hänen hyvästä yhteistyöstään muiden elinten kanssa. Näin oli vuonna 2009 peräti 56 prosentissa tapauksia. Toivon, että oikeusasiamies, jolla on meidän, parlamentin ja muiden toimielinten tuki, jatkaa työtään yhtä energisesti ja vieläkin tehokkaammin kuin tähän asti.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Arvoisa puhemies, kiitokset oikeusasiamiehelle ja koko hänen toimistolleen arvokkaasta työstä vaikeissa oloissa. Avoimuus, oikeus tutustua tietoihin ja oikeus hyvään hallintoon ovat keskeisiä edellytyksiä kansalaisten luottamukselle EU-toimielinten kykyyn valvoa heidän oikeuksiaan. On huolestuttavaa, että vuosi vuoden jälkeen suurin hallinnollinen epäkohta on avoimuuden puute, jopa kieltäytyminen tietojen ja asiakirjojen antamisesta. Porsche-tapaus on tässä suhteessa erittäin vakava. Viivyttämällä pyydettyjen asiakirjojen antamista 15 kuukautta komissio laiminlöi vakavasti velvollisuutensa tehdä vilpitöntä yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa. Tämä komission asenne rapautti kansalaisten luottamusta sekä komissioon että EU:n julkiseen kuvaan.

Nyt kun komission edustaja ja oikeusasiamies istuvat siinä sovussa vierekkäin, minusta olisi hyvä, että aloitettaisiin luottamuksellinen ja perusteellinen keskustelu siitä, kunnioitetaanko toisen työtä, ollaanko valmiita tekemään yhteistyötä ja toimimaan EU:n omien perusperiaatteiden mukaan. En halua tässä syyttää ketään yksittäistä komission jäsentä, mutta asiasta olisi syytä aloittaa komissiossa todellinen keskustelu, koska ei EU:n julkinen kuva kyllä niin hyvä ole, että tällaisiin Porsche-tapauksiin olisi tulevaisuudessa varaa.

Kansalaisten oikeuksia täytyy kunnioittaa komissiossa, neuvostossa ja tietysti myös parlamentissa, kaikissa EU-toimielimissä.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, se, että meillä on oikeusasiamies Diamandouros, on ollut kansalaisten ja Euroopan unionin kannalta todella onnellinen asia, ja haluankin sanoa vilpittömät kiitokset hänen työstään. Se osuu luonnollisesti myös kipeisiin kohtiin, nimittäin asioihin, joihin tarvitaan parannusta. Edellä on juuri mainittu Porschen tapaus. Minun on Saksan kansalaisena sanottava, että häpeän suuresti tässä esiin tulleita tapahtumia. Tässä on kyseessä saksalainen komission jäsen ja saksalainen autonvalmistaja ja niiden välinen kirjeenvaihto. Kaikkien muiden autonvalmistajien eli italialaisten, espanjalaisten ja muiden kanssa käyty kirjeenvaihto julkistetaan, mutta ei saksalaisen kanssa käytyä kirjeenvaihtoa. Oikeusasiamies on antanut yhdet, toiset ja kolmannetkin moitteet, mutta mitään ei ole tapahtunut. Tässä asioihin on saatava kiireesti parannus. Sitä haluaisin korostaa erityisen painokkaasti.

Toiseksi haluaisin sanoa, että kun käytämme pilotti-sanaa, ajattelemme yleensä ammattiryhmää, joka viettää työelämänsä korkealla yläilmoissa. Minulle ei ole aivan selvää, miten komissio päätyi ajatukseen nimittää uutta kansalaisten kantelujen käsittelyä koskevaa hankettaan pilottihankkeeksi, koska se ei pohjimmiltaan tarjoa mitään uutta. Kansalaiset jättävät perustellut kantelunsa ensin omassa maassaan. Siellä ei tapahdu mitään. Sitten he kääntyvät komission puoleen. Mitä tekee komissio? Se lähettää kantelun paluulennolla sen alkuperämaahan, sinne, missä ei ole tehty mitään, ja taaskaan siellä ei tehdä mitään. Mielestäni tämä ei ole asianmukainen tapa käsitellä kansalaisten huolenaiheita ja kanteluita. Haluaisinkin tässä yhteydessä pyytää komission jäsentä Šefčovičia, jota suuresti arvostan, ilmoittamaan joko sen, että hän lopettaa tämän hankkeen, tai että hän miettii uudelleen, miten varmistaa se, että kansalaisten kantelut päätyvät sinne, missä niitä todella käsitellään, ja että kansalaiset saavat oikeutta ja asiassaan avun.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, en halua muuttaa tätä parlamenttia yliopiston luentosaliksi. Kuten kuitenkin tiedätte, Euroopan ensimmäinen oikeusasiamiehen virka perustettiin lähes 300 vuotta sitten. Tästä syystä ei ole mikään yllätys, että me olemme niin kiinnostuneita kyseisistä asioista ja omistamme niille niin paljon huomiota.

Mielestäni kaikki kolme mietintöä ansaitsevat huomion, mutta yhdellä varauksella. Jäsen Nedelchevan mietinnössä on yksi osuus, joka on mielestäni hälyttävä. Euroopan oikeusasiamies tekee arvokasta ja hyvää työtä. Siitä huolimatta, pitääkö oikeusasiamiehen toimiston maksaa lähes 9 miljoonaa euroa? Eikö ole mahdollista rajoittaa sitä lähes bysanttilaista tapaa, jolla tämä toimisto toimii? Tämä on syy, jonka vuoksi ryhmäni äänestää tyhjää tässä asiassa ja erityisesti tämän mietinnön suhteen, vaikka toivotamme hyvää menestystä oikeusasiamiehelle ja erityisesti kansalaisille, jotka jättävät kantelujaan hänelle.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, aluksi haluaisin kiittää oikeusasiamies Diamandourosia hänen työstään ja antamastaan kertomuksesta. Hänen työnsä on kurinalaista ja hyvää, ja haluaisin kiittää häntä siitä. Haluaisin puhua määrästä enkä niinkään laadusta, koska on mielenkiintoista selvittää, miten paljon kansalaiset käyttävät näitä palveluja.

Tuhansia kanteluja, ja kaikkia niitä ei tietenkään voida hoitaa. On kuitenkin mielenkiintoista pohtia, miksi kanteluita ei ole enempää. Toisin sanoen tässä on eräänlainen "onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä" -tapaus. Mietin, missä määrin kansalaisten ja toimielinten välisen vaikean suhteen aiheuttajina ovat itse EU:n toimielinten kovin monimutkainen ja vaikeaselkoinen luonne ja se lainsäädäntö, johon ne perustuvat. Toisin sanoen, kantelun tekemiseksi henkilön on tunnettava oikeutensa, ja oikeuksiensa tuntemiseksi hänen on tunnettava lainsäädäntö ja mekanismit, joita kyseisen kantelun tekeminen vaatii. Siksi en teekään ehdotuksia teille, herra Diamandouros, vaan haluaisin pyytää teitä, että te oikeusasiamiehenä tekisitte ehdotuksia parlamentille, joka on lainsäädäntöelin, lainsäädäntömenettelyjen ja mikäli mahdollista EU:n institutionaalisten mekanismien yksinkertaistamisesta. Paljon puhutaan avoimuudesta ja selkeydestä. Kuitenkin usein unohdetaan helppotajuisuus, vaikka se on myös demokraattinen arvo, koska se antaa kansalaisille mahdollisuuden tutustua laajasti toimielimiin.

Arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, kuulun myös oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaan, joka pitää äänestyksiä samaan aikaan. Haluan vakuuttaa teille, että kiinnitän huomiota sen tätä asiaa koskeviin vastauksiin.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, tässä mietinnössä paljastetun komission käytöksen kenties kaikkein häpeällisin seikka – kantelijan tässä tapauksessa saaman tyrmistyttävän kohtelun lisäksi – on se, ettei se ollut mikään yksittäinen esimerkki hallinnollisesta epäkohdasta. Tässä terävässä mietinnössä esiin tuodussa seikoissa on todellakin kyse muustakin kuin pelkästä huolimattomuudesta ja saamattomuudesta. On pikemminkin järkeenkäypää tehdä se johtopäätös, että tällainen käyttäytyminen on komissiolta sekä täysin harkittua että suorastaan laskelmoitua, ja että sen tarkoitus on tehdä tyhjäksi oikeusasiamiehen tekemä kova työ ja tuhota oikeusvaltioperiaate.

Hänen työnsä on riittävän vaikeaa ilman sitä lisäongelmaa, että komissio ryhtyy – kuten tosiasiat tässä osoittavat – estämään joka käänteessä hänen virkansa asianmukaista hoitoa. Oli aika, jolloin sekä virkamiehet että asiasta vastaava ministeri olisivat kaatuneet miekkaansa, mikäli virkamiesten taholta olisi paljastunut näin raukkamaista käytöstä. Sen sijaan otaksun, että näemme tässä pöyhkeän ja ylimielisen komission, joka tekee sitä mitä se tekee parhaiten eli viis veisaa kansalaisista samaan aikaan kun syylliset kulkevat rangaistuksetta. Ei siis ole mikään ihme, että EU ei ole koskaan ollut näin epäsuosittu!

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). (HU) Arvoisa puhemies, oikeusasiamiehen toimintakertomus osoittaa selvästi, että Euroopan unionin toimielinten avoimuuden puute on yksi suurimmista ongelmista. Useimmat kantelut koskevat komissiota, jonka vastaus säännöllisesti viivästyy, ja tämä horjuttaa luottamusta EU:n toimielimiin. Meidän on lisättävä avoimuutta optimoimalla toimielinten työ sekä laajentamalla tiedottamista. Samaan aikaan on varmistettava, että nämä toimenpiteet eivät lisää kuluja. EU on käyttänyt suunnattomasti rahasummia propagandaan ja itsensä mainostamiseen.

Lisäksi kantelujen määrä epäilemättä kasvaa edelleen Lissabonin sopimuksen tultua voimaan ja EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon jäsenvaltioissa ollessa epätäydellistä tai viivästyessä. Jotta tämä ehkäistään, kansallisille tuomareille, juristeille, julkisille viranomaisille ja hallintovirkamiehille on annettava kattavaa ja yhdenmukaista oikeudellista koulutusta. Lisäksi meidän on tiedotettava kansalaisille siitä, että Euroopan unionin oikeuden rikkomistapaukset voidaan viedä myös kansallisiin tuomioistuimiin. Unkari toimii vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla Euroopan unionin puheenjohtajana, ja siten meidän unkarilaisten Euroopan parlamentin jäsenten vastuulla on suuri tehtävä, nimittäin oikeudellisen yhtenäisyyden voimaansaattaminen.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, arvoisa komission jäsen, oikeusasiamiesinstituutiolla on takanaan hyvin vaikuttava historia. Oikeusasiamiehet, joka käsite on peräisin Ruotsista, ovat jo 200 vuoden ajan pyrkineet puolueettomasti toimien ratkaisemaan riitoja ja poistamaan ongelmia. Toisin sanoen ajatus oikeusasiamiehestä kumpuaa ihmisen syvästä tarpeesta ratkaista riitakysymykset maltillisin keinoin.

Käsillä oleva toimintakertomus on Euroopan oikeusasiamiehen viidestoista kertomus ja oikeusasiamies Diamandourosin seitsemäs kertomus. Tästä saavutuksesta voi olla ylpeä, joten haluan onnitella oikeusasiamies Diamandourosia. Hänen valintansa yhteydessä viime vuonna ilmaisin toiveeni, että oikeusasiamies tekisi parhaansa sen hyväksi, että EU:n päätöksentekoprosessi olisi avoimempi ja kansalaisläheisempi. Toivoin myös hyvää yhteistyötä vetoomusvaliokunnan kanssa. Voi hyvin sanoa, että olemme yhdessä onnistuneet tässä. Parantamisen aihetta näen yhä oikeusasiamiehen toiminnan ja vetoomusvaliokunnan toiminnan yhteensovittamisessa. Saamme yhä enemmän vetoomuksia, jotka sivuavat niin perinnäisen vetoomusoikeuden olennaisia piirteitä kuin oikeusasiamiehen tehtävien elementtejä. Niissä on kyse ihmisoikeuksista, omistusoikeuksista ja taloudellisen toiminnan esteistä. On järkevää ja asianmukaista työskennellä näillä aloilla yhdessä, jotta voimme myönteisellä tavalla kamppailla yhdessä suhteessa komissioon ja saada vaaditussa aikataulussa asiaankuuluvat vastaukset.

Pidän myös hyvänä asiana uutta verkkosivustoa ja siellä olevaa vuorovaikutteista opasta, jonka pitäisi auttaa varmistamaan, että ihmiset saavat tiedon mahdollisuuksistaan, joita heillä Euroopassa on. Toivon, että oikeusasiamies Diamandouros onnistuu jatkamaan hyvää työtään ja mahdollisesti myös parantamaan sitä. Myös vetoomusvaliokunta pyrkii jatkossakin kaikin tavoin edistämään tiivistä yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa Euroopan unionin kansalaisten parhaaksi.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Arvoisa puhemies, keskustelemme täällä tänään kahdesta hyvin tärkeästä aiheesta. Yksi aihe on Euroopan kansalaisten etu. Toinen Euroopan kansalaisten ja Euroopan toimielinten yhteensovittaminen.

Kolmen esittelijän kolme mietintöä, jotka ovat todella poikkeuksellisia, ja Euroopan oikeusasiamiehen toiminta saavat minut ajattelemaan, että oikeusasiamies Diamandouros on ikään kuin Euroopan kansalaisia puolustava D'Artagnan, ja kolme esittelijää ovat kuin Euroopan kansalaisten etuja turvaavat kolme muskettisoturia.

On todella sääli, että Euroopan komissio ei ole niin sitoutunut tähän kuin sen pitäisi olla. Minun kannaltani ainoa myönteinen asia komission jäsenen katsauksessa tänään oli hänen puheensa nopeus. Jos Euroopan komissio toimisi yhtä nopeasti, meillä ei olisi tarvetta tähän keskusteluun.

Unionin kansalaisten kannalta on hyvin tärkeää, että he voivat luottaa EU:n toimielimiin, nähdä ne myönteisessä valossa ja tuntea, että toimielimet tekevät työtä heidän parhaakseen. Viidentoista kuukauden viivyttely, kuten jäsen Paliadeli totesi mietinnössään, ja tuloksena kolme kirjettä nopeisiin autoihin erikoistuneelta autonvalmistajalta – täysin absurdia! Jos kyseessä olisivat olleet yksittäisen Euroopan kansalaisen edut eivätkä autonvalmistajan edut, olisiko viivytys ollut yhtä pitkä? Tuskinpa vain.

Oli miten oli, mielestäni meidän pitäisi olla rehellisiä. Meidän kaikkien on työskenneltävä yhdessä, meidän on osoitettava luottavamme siihen, mitä komission jäsen sanoi, meidän on uskottava, että komissio on valmis tekemään yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa, ja meidän kaikkien on tehtävä työtä Euroopan kansalaisten parhaaksi. Toivokaamme, että komissio toimii yhtä nopeasti kuin komission jäsen puhui. Tulkeilla oli epäilemättä täysi työ pysyä mukana.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(ES) Bon dia, arvoisa puhemies. On valitettavaa, ettei varapuheenjohtaja Vidal-Quadras johda enää istuntoa, koska hän olisi varmasti antanut arvoa puheelleni.

Ensiksi haluaisin kiittää Euroopan oikeusasiamiestä hänen työstään ja kannustaa häntä edelleen puolustamaan rohkeasti eurooppalaisten oikeuksia, joita julkiset viranomaiset usein uhkaavat.

Tästä esimerkkinä haluaisin sanoa, että Valencian kulttuuriyhdistys on kerännyt 650 000 allekirjoitusta lakialoitteen puolesta, joka takaa katalaaninkielisten radio- ja televisiokanavien vastaanoton. Tässä on yksinkertaisesti kyse Euroopan neuvoston alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan 12 artiklan 2 kohdan ja Audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja -direktiivin toteuttamisesta.

Espanjan hallitus on kieltäytynyt ottamasta näitä 650 000:ta allekirjoitusta huomioon. Me toivomme, että Euroopan oikeusasiamies panee ne merkille ja turvaa näiden 650 000 eurooppalaisen oikeudet, eurooppalaisten, joilla on suojanaan Euroopan unionin lainsäädäntö.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa tuomalla esiin mielipiteeni, että komission vuosikertomuksissa Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta on tiettyjä puutteita. Ne eivät nykymuodossaan anna kansalaisille tai kyseessä oleville instituutioille tarvittavaa tietoa Euroopan unionin oikeuden soveltamisen ajankohtaisesta tilanteesta.

Erityisesti tapauksissa, joissa komissio toimii rikkomisasiassa, joka on syntynyt unionin oikeuden virheellisestä soveltamisesta, olisi vastedes hyvä ilmoittaa ainakin perustiedot rikkomuksen luonteesta ja laajuudesta. Euroopan parlamentti on jo 4. helmikuuta 2010 antamaansa päätöslauselmaan sisältyvällä virallisella pyynnöllä vaatinut, että rikkomusmenettelyistä tiedotetaan paremmin.

Pidän Euroopan komission varapuheenjohtajan puheen myönteisenä signaalina sitä, että komissio aikoo arvioida mahdollisuutta ottaa käyttöön tutkimuksia koskevat menettelysäännöt, joissa tuotaisiin julki lainrikkomusprosessin eri näkökulmat, myös aikarajat, oikeus tulla kuulluksi, velvollisuus esittää syyt, ja niin edelleen.

Uskon lujasti, että komission ja Euroopan parlamentin välinen tiivis yhteistyö voi johtaa parempaan ja avoimempaan mekanismiin Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnassa.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). (HU) Arvoisa puhemies, Euroopan oikeusasiamies on Euroopan unionin demokraattinen omatunto. Vuosi toisensa jälkeen tämä instituutio auttaa vahvistamaan kantelijoiden luottamusta Euroopan unionin toimielimiin. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan EU valvoo nyt myös perusoikeuskirjan noudattamista ensisijaisesti varmistamalla, että oikeutta hyvään hallintoon noudatetaan. Pidän Euroopan oikeusasiamiesten verkostoa erittäin hyödyllisenä, koska kansalaisten valistuneisuus ja julkisen palvelun laatu tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Romaniassa, josta olen kotoisin, ovat eurooppalaisen keskiarvon alapuolella. Tämä käy ilmi myös oikeusasiamiehen toimintaa koskevasta kertomuksesta. Tästä syystä pyydän oikeusasiamiestä pyrkimään tulevaisuudessa kokoamaan yhteen myös kansallisille oikeusasiamiehille tehdyt kantelut EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, koska useimmissa tapauksissa kansalaiset joutuvat tekemisiin EU:n lainsäädännön kanssa omien kansallisten viranomaistensa kautta.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aluksi haluaisin onnitella Euroopan oikeusasiamiestä hänen koko tällä kaudella tekemästään poikkeuksellisesta työstä. Onnitteluni myös esittelijöille.

Kertoisin huomioitani erityisesti jäsen Paliadelin mietinnöstä. On todella tyrmistyttävää, että autojen päästöjä koskevan direktiivin valmistelun aikaisen komission ja Porschen välisen kirjeenvaihdon täyttä sisältöä on kieltäydytty ilmaisemasta. Herää kysymys komission lainsäädäntöehdotusten objektiivisuudesta ja siitä, onko komissio todella riippumaton teollisuuden intresseistä.

Mietinnössä aivan oikein ehdotetaan, että jos komissio jatkaa tällaisia käytäntöjä, osa sen määrärahoista pidätettäisiin. Arvoisa komission jäsen, parlamentti toteuttaa tämän, ellette muuta käytäntöjänne.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on luonnollista, että tämänkaltainen kokoontuminen yhteen Euroopan oikeusasiamiehen ja komission jäsenen kanssa saa näin merkittävän roolin tällaisessa vaiheessa, jolloin Eurooppaa halutaan kehittää aktiivisesti kansalaisten parhaaksi.

Hiljattain Lissabonin sopimuksen myötä käyttöön saadut välineet mahdollistavat kansalaisaloitteen, minkä vuoksi nyt voidaan sanoa, että parlamentti todella tunnistaa kansalaisten vaatimukset ja odotukset.

On totta, että lain tehokas soveltaminen riippuu ensisijaisesti siitä, miten hyvin komissio toimii, tukenaan vaikutusvaltainen oikeusasiamies. On tärkeää kuunnella ihmisten pyyntöjä ja odotuksia ja vaatia, että välineitä todella käytetään kansalaisten parhaaksi. Voimme vain olla tyytyväisiä aloitteessa tehtyyn vaatimukseen menettelysäännöistä.

Tietojen antamisessa olisi oltava kriteereinä esteettömyys, johdonmukaisuus ja ehdoton avoimuus, koska katsomme, että monet alueet odottavat komission osoittavan suurempaa aktiivisuutta täällä julki tuotujen tavoitteiden suhteen. Emme saa unohtaa, miten tärkeä muiden eurooppalaisten oikeusasiamiesten panos voi olla parlamenttien välisen yhteistyön alalla.

Jos kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti aikovat tehdä tehokasta yhteistyötä kansalaisten parhaaksi, kuten asian tulee olla, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä eri henkilöiden ammattitaustan ja eri oikeuskulttuurien yhdistyminen rikastuttaisi tätä sovitteluyhteistyötä ja toimisi tehokkaana metodina ratkaistaessa ongelmia kansalaisten parhaaksi.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Arvoisa puhemies, arvoisa oikeusasiamies, kiitän teitä kertomuksestanne. Euroopan oikeusasiamiehen tehtävä on erityisen tärkeä, sillä sen kautta kansalaisia autetaan selvittämään syntyneitä ongelmia ja parannetaan toimielinten työn avoimuutta ja vastuullisuutta. Euroopan oikeusasiamies haluaa Euroopan unionin toimielinten päätösten olevan kansalaisten saatavilla, koska kansalaisilla pitää olla mahdollisuus saada haluamansa tiedot, jotta he voivat luottaa toimielinten kykyyn puolustaa heidän oikeuksiaan silloin, kun esiintyy syrjintää, kun toimielimet käyttävät väärin valtaansa, kun tiedusteluihin ei ole vastattu nopeasti ja kun on kieltäydytty antamasta tietoja. Komissio saa lukuisia valituksia hallinnollisista epäkohdista. Siksi on tärkeää, että komissio varmistaa, että pyyntöihin saada tutustua asiakirjoihin annetaan vastaukset nopeasti, koska Euroopan unionin lainsäädännön asianmukaisella soveltamisella on suora vaikutus kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Lisäksi lainsäädännön epäasianmukainen soveltaminen horjuttaa luottamusta Euroopan unionin toimielimiin ja johtaa lisäkustannuksiin.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen erittäin hyvästä, kattavasta ja tasapainoisesta mietinnöstään, sekä oikeusasiamiestä hänen herkeämättömästä työstään Euroopan unionia koskevien hallinnollisten standardien kohottamiseksi.

Kuten esittelijä aivan oikein korosti, oikeusasiamiehen työstä voi todeta, että siinä on vallinnut hyvä hallinto, kantelujen määrä on vähentynyt, ja kantelujen tutkintaprosessi on lyhentynyt. Uskon, että tähän on vaikuttanut myös viranhoidon jatkuvuus. Kuten voidaan nähdä, oikeusasiamies Diamandourosin valinta oli erittäin hyvä päätös. Oikeusasiamiehen pitää kuitenkin reagoida nopeammin kansalaisten tarpeisiin. Jotta tämä on mahdollista, hänen on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. Euroopan oikeusasiamiehen tehtävä muuttuu ajan myötä, mutta tehtävän pitää edustaa pysyviä ja yleismaailmallisia arvoja. Uskon, että oikeusasiamies tulevina vuosina toimessaan kuuntelee entistä voimakkaammin kansalaisten ääniä.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi onnitella esittelijä Mariya Nedelchevaa samoin kuin oikeusasiamies Diamandourosia hänen tehokkaasta työstään. Haluaisin erityisesti onnitella häntä siitä, että hän on pyrkinyt lyhentämään rekisteröityjen menettelyjen odotusaikaa. Mielestäni tämä on oikea askel kohti Euroopan unionin toimielinten lähentämistä kansalaisiin.

Toinen näkökohta, jota kollegojeni tavoin halusin tähdentää, on toimielinten välisen yhteistyön suuri merkitys. Mielestäni kokemuksemme oikeusasiamiehestä, erityisesti nykyisestä oikeusasiamiehestä heijastaa parlamentin, erityisesti vetoomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen välisen yhteistyön määrää.

Lisäksi haluaisin vedota läsnä olevaan komission jäseneen Šefčovičiin, jotta hän noudattaisi esimerkkiämme, sillä käsitykseni on, että kansalaisten kantelujen alalla Euroopan komissio ei tee parlamentin kanssa yhtä paljon yhteistyötä kuin oikeusasiamies. Me tiedämme, että monet kansalaiset kantelevat suoraan Euroopan komissiolle, mutta meillä ei todella ole käsitystä siitä, kuinka monet ihmiset Euroopan komissiolle kantelevat, mistä he kantelevat, ja mikä kyseisten kantelujen lopputulos on.

Toisaalta me saamme tiedot kaikista kanteluista, jotka tulevat oikeusasiamiehelle. Myös ne kantelut, jotka tulevat vetoomusvaliokunnalle, tiedetään, koska ne ovat julkisia.

Lopuksi haluaisin lähettää viestin kansalaisille. Mietinnöstä käy ilmi, että suhteellisesti suurempi osuus kanteluista on sattumalta peräisin Maltasta ja Luxemburgista. Tämä on mielenkiintoista, enkä luule, että se johtuu pelkästään siitä, että maltalaiset ja luxemburgilaiset ovat kovia kantelemaan, vaan siitä, että nämä kansalaiset pitävät puolensa oikeuksiensa suhteen. Mielestäni on myös tärkeää, että he tekevät niin.

 
  
MPphoto
 

  Pascale Gruny (PPE). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, antakaamme kansalaisten Euroopalle kasvot. On Euroopan unionin toimielinten velvollisuus tehdä kaikkensa, jotta kansalaiset saavat tiedot kaikista muutoksenhakukeinoistaan, jos unionin toimielimet rikkovat yhteisön oikeutta tai osoittavat huonoa hallintoa.

Ennen kaikkea haluaisin kiittää kollegaani Mariya Nedelchevaa hänen työstään ja Euroopan unionin oikeusasiamiehen vuosikertomusta 2009 koskevasta mietinnöstään. Oikeusasiamiehen kritiikki on kohdistunut useimmissa tapauksissa Euroopan komissioon, ja syynä on ollut usein se, että tietoa ei ole saatu. Kollegani Paliadelin mietintö, josta myös haluan onnitella, on silmiinpistävä esimerkki.

Seuraavaksi haluaisin kiittää Euroopan oikeusasiamiestä ja hänen koko tiimiään kaikesta heidän tekemästään työstä. Kiitän oikeusasiamiestä myös siitä, että hän on ollut käytettävissä, ja hänen erinomaisesta yhteistyöstään vetoomusvaliokunnan kanssa. Se on hyvin tärkeää. Hänen tehtävänsä on avoimuusperiaatteen ja hyvän hallinnon noudattamisen tärkeä takaaja, ja sen ansiosta kansalaisemme voivat saada aitoa suojaa.

Lopuksi toteaisin, että on aika, että kansalaisillemme tiedotetaan paremmin heidän käytettävissään olevista muutoksenhakukeinoista komissiota vastaan, nimittäin Euroopan oikeusasiamiehestä ja vetoomusvaliokunnasta. Tähän pääsemiseksi tarvitsemme epäilemättä internet-portaalin, mutta yhteisen portaalin, jota me olemme teiltä jo pyytäneet. Se olisi todellinen apu kansalaisillemme.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa oikeusasiamiehelle kiitokset hänen työstään. Hänellä on hoidettavanaan hyvin erityinen työ, nimittäin hallinnolliset epäkohdat, ja on tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät, mitä tuo termi tarkoittaa.

Suuri osa siitä, mitä aion sanoa, ei vaikuta suoraan oikeusasiamieheen, mutta mielestäni se on syytä tuoda julki. Suurimmissa ongelmissa ja saamissamme kanteluissa on usein kyse omista jäsenvaltioistamme. Kansalaiset kantelevat siis – kuten jäsen Busuttil sanoi – usein suoraan komissiolle, joka tässä pilottimallissa vie asian jäsenvaltioihin ja yrittää ratkaista sen siellä, kun kansalaiset itse eivät ole onnistuneet. Tuo mekanismi ei ole avoin ja sitä on tarpeen pohtia. Tarvitsemme parlamentissa keskustelun tästä.

Toinen esiin nouseva ongelma koskee kiinteistöjen ostoja ja eri jäsenvaltioissa olevien kansalaisten välisiä liiketoimia. Meillä ei ole toimivaltaa tällä alueella, ja meidän on puututtava siihen jollain tavalla.

Lopuksi toteaisin, että Irlannin oikeusasiamies on julkistanut kaksi kertomusta, jotka oma hallituksemme on hylännyt. On hyvin huolestuttava asia, jos minkä tahansa jäsenvaltion oikeusasiamiehen työ kirjaimellisesti romutetaan. Te olette tietoinen tästä, arvoisa oikeusasiamies. Olen iloinen, että nyökkäätte hyväksyvästi. Tähän on puututtava. Sen ei voi antaa jatkuvan.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Arvoisa puhemies, käsittelen kolmatta asiakohtaa, Euroopan unionin lainsäädännön soveltamista. Voisi sanoa, että selkeä ja avoin unionin lainsäädäntö olisi parempi kuin hämärä ja epämääräinen unionin lainsäädäntö.

Komission sääntelyn parantamista ja yksinkertaistamista koskeva ohjelma näyttää olevan yhtä vaikeasti tavoitettava kuin Graalin malja. Ehdotetun lainsäädännön joidenkin osien englannin taso sai minut ensin ajattelemaan, että se on eteläisen Albanian murretta. Varhaisessa vaiheessa totesin kuitenkin, että useimmat pahimmista esimerkeistä olivat kyllä alun pitäen englantia.

Lainsäädäntöprosessi ei paranna surkeasti laadittua lainsäädäntöä. Tarkistukset lähetetään parlamentin jäsenille viime tingassa, äänestykset toimitetaan erillisinä ja sitten yhdistetään. Me menemme parlamenttiin luottaen siihen, että meillä on viimeisin, lopullisin versio äänestysluettelosta, mutta havaitsemme, että se on korvattu aamun aikana.

Niiden suurten ryhmien parlamentin jäsenten, jotka ovat tyytyväisiä oloonsa puoluejohtajiensa käskyläisinä, ei tarvitse olla huolissaan. He yksinkertaisesti seuraavat puolueensa merkinantomiesten viittoilua. Tunnollisille parlamentin jäsenille ja sitoutumattomien ryhmän jäsenille se on kuitenkin painajainen.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, kuten tiedämme, Euroopan unioni on vuosikymmenten ajan pyrkinyt vähentämään byrokratiaa ja lisäämään avoimuutta. Itse Euroopan parlamentissa siitä ei ole kuitenkaan paljon merkkejä. Päinvastoin, tuntuu siltä, että byrokraattinen paperityö lisääntyy vuosi vuodelta.

Myös ennen viime vaaleihin liittyneitä kuulemisia avoimuudesta oli korkeintaan joitain merkkejä. Euroopan parlamentin jäsenillä on virkansa ja siihen liittyvien oikeuksien ansiosta mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. EU:n kansalaisista ei voi sanoa samaa. Siksi heillä on Euroopan oikeusasiamies. Jos yli kolmannes oikeusasiamiehen tutkimuksista oli tapauksia, joissa oli kyse avoimuuden puutteesta, ja jos 56 prosentissa kaikista tapauksista saatiin aikaan sovintoratkaisu, oikeusasiamiehen toimiston tärkeys on aivan ilmeinen.

Oikeusasiamies itse on sanonut tästä: Kansalaisilla on oikeus tietää, mitä EU ja sen hallinto tekevät. Tätä voi vielä laajentaa sanomalla, että kansalaisillamme on myös oikeus tietää, miten Euroopan unioni käyttää heidän verorahojaan ja missä ne tuhlataan. On korkea aika saada talousarviovalvonta kuntoon, jotta sen raportit olisivat joskus edes likimain yhtä hyödyllisiä kuin oikeusasiamiehen kertomukset.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komission varapuheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, puhuin avauspuheenvuorossani liian nopeasti, joten yritän korjata asian. En aio tehdä parlamentin jäseniin vaikutusta puheeni nopeudella, vaan antamalla täällä selvin sanoin lupauksen siitä, että komissio on hyvin kiinnostunut parhaasta mahdollisesta tiiviistä yhteistyöstä oikeusasiamiehen kanssa. Uskon, että oikeusasiamies Diamandouros tietää tämän.

Hän tietää, miten tiivistä yhteistyötä teemme, ja luulen, että onnistumisaste eroteltaessa esiin hallinnon epäkohtien ongelmia tai muita hänen tutkimiaan kysymyksiä on niin suuri siksi, että työskentelemme hyvin tiiviissä yhteistyössä ja hyvin myönteisessä hengessä. Joskus on tietenkin tapauksia, joihin liittyy lisäongelmia, joista selviytyminen vaatii enemmän energiaa, ja tämä pätee selvästi siihen tapaukseen, jonka useimmat teistä ovat maininneet.

Sellainen tilanne oli selvästi silloin, kun komissiota revittiin kahteen suuntaan, kun se on yhtäältä sitoutunut avoimuuteen ja sitä koskevat Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuvat oikeudelliset velvoitteet, ja kun se toisaalta on sitoutunut kunnioittamaan salassapitovelvollisuutta. Jos olisimme halunneet luovuttaa tiedot – jotka olivat tässä nimenomaisessa tapauksessa hyvin olennaisia – olisimme tarvinneet kolmannen osapuolen suostumuksen, jonka saamiseen käytimme useita kuukausia, tuloksetta. Vasta kun olimme tehneet selväksi, että julkistaisimme tiedot joka tapauksessa, ja ilmoittaneet yritykselle, että sillä oli kymmenen päivää aikaa jättää valitus Euroopan unionin tuomioistuimeen, pääsimme sopimukseen.

Mitä olisi tapahtunut, jos emme olisi edenneet oikeudellisten velvoitteidemme mukaisesti? Luultavasti Euroopan unionin tuomioistuimeen olisi luultavasti tehty kantelu, ja kyseiset tiedot olisivat kenties tänä päivänäkin julkistamatta. Olkaa siis välillä kärsivällisiä suhteemme. Olemme todella hyvin sitoutuneita avoimuuteen, mutta joudumme aina hakemaan sitä sitoumustemme välillä olevaa herkkää rajaa, jota meidän näissä erittäin monimutkaisissa tapauksissa on kunnioitettava.

Myönnän – kuten avauspuheenvuorossani sanoin – että joka tapauksessa tämä viivästys oli pitkä ja että meidän olisi luultavasti pitänyt painostaa yritystä lisää. Meidän olisi pitänyt saada sen vastaus aikaisemmin. Voin vakuuttaa teille, että komissio tekee kaikkensa, ettei tämä tilanne toistu missään vastaavassa tapauksessa. Emme siis hae tapoja pitkittää prosessia viiteentoista kuukauteen, sillä se oli todella kestämättömän pitkä aika. Olen jäsen Paliadelin kanssa täysin yhtä mieltä tässä suhteessa.

Mitä tiedonsaantiin tulee, säilyttäkäämme lukuja tarkastellessamme suhteellisuus. Me saamme noin 5 000 pyyntöä vuodessa, ja meillä on 80 ihmistä työskentelemässä niiden parissa. Jotkut asiakirjat, jotka meidän on annettava tutustuttavaksi, ovat näin paksuja. Monet niistä ovat kansalaisten pyyntöjä. Voin kuitenkin kertoa teille, että monet niistä ovat kysymyksiä erittäin arvostetuilta lakitoimistoilta, jotka yrittävät saada lisätietoja hyvin arkaluonteisiin kilpailuasioihin liittyvistä asiakirjoista. Meidän on oltava tässä prosessissa hyvin varovaisia. Mielestäni teemme tässä hyvää työtä, koska näistä 5 000 tapauksesta vain 15–20 päätyy oikeusasiamiehen pöydälle. 85 prosentissa näistä pyynnöistä mahdollisuus tutustua annetaan ensi pyynnöstä, joten voitte laskea, kuinka monta tuhatta tapausta tulee saataville joka vuosi. Suhtaudumme hyvin vakavasti tähän sitoumukseen, ja aiomme jatkossakin edetä tällä tavalla.

Mitä tulee EU:n lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa voin vakuuttaa teille, että pyrimme toimimaan hyvin tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Olemme täysin tietoisia siitä, että asianmukainen ja pikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja oikea täytäntöönpano ovat asioita, jotka liimaavat Euroopan unionia yhteen. Ne ovat ehdottoman tärkeitä sisämarkkinoiden hyvän toiminnan kannalta. Siksi yritämme ehdottomasti huolehtia siitä, että olemme hyvin täsmällisiä ja tinkimättömiä, kun kyse on unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta ja saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Siteeraisin tässä, mitä sovimme jo puitesopimuksessa:

"Varmistaakseen unionin lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen ja soveltamisen paremman seurannan komissio ja parlamentti pyrkivät sisällyttämään osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiseen pakolliset vastaavuustaulukot ja sitovat määräajat, jotka eivät direktiivien yhteydessä saa yleensä olla kahta vuotta pidempiä."

"Komissio antaa erityiskertomusten ja unionin lainsäädännön soveltamista koskevan vuosittaisen selonteon ohella parlamentille yhteenvetona tiedot kaikista rikkomusmenettelyistä alkaen virallisista ilmoituksista ja parlamentin niin pyytäessä myös tapauskohtaisesti ja noudattaen luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä ja erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen tunnustamia luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä asioista, joita rikkomusmenettely koskee."

Siten meillä on lisäkeino olla yhteydessä keskenämme ja pitää Euroopan parlamentti paremmin ajan tasalla. Jos saan pyytää Euroopan parlamentin apua tällä nimenomaisella alueella, haluaisin pyytää teitä vaatimaan hiukan enemmän direktiivejä koskevia vastaavuustaulukoita. Tämä on aina komission ehdotus. Emme pysty aina saamaan sitä läpi lopullisessa käsittelyssä, kun lainsäätäjä saattaa päätökseen neuvotteluja komission ehdotuksesta, mutta se on mahdollista parlamentissa ja neuvostossa. Vastaavuustaulukkojen ansiosta komission on paljon helpompi valvoa Euroopan unionin oikeuden asianmukaista soveltamista ja löytää virheitä ja pyrkiä korjauksiin.

Vastauksena jäsen Hefnerin kysymykseen EU pilot -hankkeesta ja siitä, miksi sille on annettu kyseinen nimi, totean seuraavaa. Syy oli se, että aloittaessamme tämän uuden hankkeen, jolla luotiin jäsenvaltioille uusia mahdollisuuksia korjata virheensä itse nopeammin, se oli muutamien jäsenvaltioiden aloittama hyväksytty menettely. Nyt useimmat niistä käyttävät sitä. Olemme yhä alkuvaiheessa. Toistaiseksi tulokset ovat hyvin myönteisiä. Kun saavutamme sen asteen, jolloin kaikki jäsenvaltiot käyttävät tätä välinettä, joka parantaa ja nopeuttaa Euroopan unionin oikeuden soveltamista, olen varma, että etsimme toisen nimen, koska silloin se ei enää ole pilottihanke.

Arvoisa puhemies, lopuksi haluaisin sanoa kiitokset Euroopan parlamentin jäsenille ja tietenkin myös Euroopan oikeusasiamiehelle sangen tyydyttävästä yhteistyöstä. Kiitän myös hyvästä keskustelusta ja monista uusista ajatuksista, joita olen tämän aamun keskustelussa kuullut. Haluaisin vain muistuttaa meitä kaikkia siitä, että Lissabonin sopimuksen ansiosta kansalaisilla on oikeus hyvään hallintoon. Euroopan unionin oikeuden kunnioittaminen on tietenkin avain siihen – EU:n tasavertaisiin toimintaedellytyksiin. Olen varma, että yhdessä Euroopan parlamentin ja oikeusasiamiehen kanssa pääsemme siihen.

Koska näin varapuhemies Durantin johtavan puhetta istunnossamme tänä aamuna, haluaisin korostaa vielä yhtä seikkaa. Se on se, että olemme onnistuneet lyömään lukkoon sopimuksen EU:n yhteisestä avoimuusrekisteristä, joka tuo lisävalaistusta ja avoimuutta lobbaustoimintaan ja Brysselissä työskentelevien edunvalvojien toimintaan. Mielestäni tämäkin edistää merkittävällä tavalla avoimuutta ja parantaa EU:n lainsäädäntöprosessin laatua.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, oikeusasiamies.(EN) Arvoisa puhemies, aivan ensin haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka käyttivät kertomustani koskevan puheenvuoron. Haluan kiittää heitä heidän lämpimästä tuestaan oikeusasiamiehen työlle. Saan kosolti tyydytystä mutta myös innoitusta siitä kannustuksesta, jota saan teiltä, ja haluan sanoa teille avoimesti, että tällainen kannustus myös lisää vastuuntunnetta, jonka tunnen olevan asetetun hartioilleni pyrkimyksessäni jatkuvasti puolustaa kansalaisten oikeuksia.

Haluan sanoa teille suuret kiitokset siitä – kiinnostuksestanne ei vain vuosikertomusta vaan myös erityiskertomusta kohtaan – ja kiittää kahta esittelijää, jotka käyttivät aikaansa tuottaakseen erinomaiset mietinnöt vuosikertomuksestani ja erityiskertomuksestani.

(FR) Haluan kiittää myös jäsen Nedelchevaa hänen huomioistaan. Haluan sanoa erityisesti teille, hyvä jäsen Nedelcheva, että olen pannut merkille tekemänne huomiot, jotka ovat kannustaneet minua pyrkimään vuoropuheluun jäsenvaltioissa toimivien kollegojeni kanssa yhteisön oikeuden asianmukaisesta soveltamisesta.

Voin vakuuttaa teille, että ensi vuonna Kööpenhaminassa pidettävässä kansallisten oikeusasiamiesten seuraavassa kokouksessa voin korostaa nimenomaan tuota näkökohtaa. Teillä on siksi lupaukseni, ja kiitän teitä myös ajatuksistanne vuorovaikutteisen oppaan tärkeydestä. Oppaanhan mainitsivat myös kolleganne muista puolueista.

(EN) Arvoisa puhemies, haluan nyt keskittyä joihinkin varapuheenjohtaja Šefčovičin huomautuksiin. Aloittaisin yleisellä huomautuksella. Haluan tehdä parlamentille selväksi, että varapuheenjohtaja Šefčovič on pyrkinyt kaikin tavoin työskentelemään hyvin tiiviisti oikeusasiamiehen kanssa, ja olen hyvin kiitollinen hänelle siitä, mitä hän on tähän mennessä tehnyt.

Haluan tehdä parlamentille selväksi myös sen, että varapuheenjohtaja Šefčovič, velvollisuutensa sisäistettyään, itse asiassa – nämä ovat minun sanojani – peruutti edeltäjänsä kannan ja myönsi julkisesti, että Porschen tilanteessa komission vastaus oli ollut epätyydyttävä ja valitettava. Siksi haluan tehdä eron komission jäsenen henkilön ja komission tähän kysymykseen toimielimenä antaman vastauksen kesken, joka johti siihen, että tunsin, että minun oli – ensimmäistä kertaa 15 vuoteen – annettava kyseiselle elimelle kertomus mainitusta käyttäytymisestä. On velvollisuuteni erottaa nämä asiat tilanteen hoitamisen suhteen, ja jälleen kiitän varapuheenjohtaja Šefčovičia hänen pyrkimyksistään yrittää päästä eteenpäin ja olla siinä rakentava.

Seuraavaksi muutamasta muusta asiasta. Arvoisa komission jäsen, pidän vuoden 2002 kansalaisia koskevaa tiedonantoa unionin hyvän hallinnon soveltamisen kannalta keskeisen tärkeänä. Siksi, jos komissio harkitsee tiedonannon muuttamista, toivoisin kovasti, että komissio huolehtii siitä, että se kuulee sekä oikeusasiamiestä että Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaa ennen kuin se nyt muuttaa tätä välinettä, joka on kansalaisten kannalta keskeisen tärkeä.

Olemme paljolti yhtä mieltä siitä – ja olen iloinen, että te myös mainitsitte tämän – että tuomioistuimet ovat korkein ja ainoa auktoriteetti, joka voi tehdä päätöksiä lain virallisesta tulkinnasta. Olen hyvin iloinen, että komissio myös myöntää tämän. Suositusluonnosten osalta haluaisin tehdä pienen selvennyksen, arvoisa komission jäsen.

Suositusluonnos on merkki oikeusasiamiehen havaitsemasta hallinnollisesta epäkohdasta. Se ei estä kyseistä toimielintä vastaamasta tähän nimenomaiseen suositusluonnokseen ja oikaisemasta asiaa, ja otan sen huomioon, ja asian käsittely voidaan päättää. Siksi lehdistötiedotetta siinä vaiheessa, kun on havaittu hallinnollisen epäkohdan tapaus, ei ole millään tavalla tarkoitettu korvaamaan tai estämään toimielimen mahdollisuutta vastata, ja haluan antaa teille siitä henkilökohtaisen lupaukseni.

Lopuksi vielä selvennys erityiskertomuksen osalta. Kertomus annettiin kohtuuttoman viivästyksen vuoksi. Asia ei ollut niin – panin merkille harmistuksenne – että se olisi julkistettu heti sen jälkeen, kun komissio oli julkistanut asiakirjat. Näillä kahdella ei ollut mitään tekemistä keskenään. Kertomuksen antamiseen antoi aiheen vastaamisen pitkittyminen, ja olin hyvin tyytyväinen, että sain sitten vastauksen. Olette kuitenkin hyväksyneet sitä koskevan kannan.

Lopuksi toivon, että viivästyksiin pyritään käymään käsiksi. Arvoisa komission jäsen, viivästyksistä haluan sanoa sen, että odotan, että komissio pystyy noudattamaan niitä sääntöjä, jotka se on viivästyksistä itse antanut ja joita se yrittää noudattaa. Minä noudatan määräaikojani tämänkaltaisen tilanteen hoitamisessa. Uskon, että tämä johtaa parempaan lopputulokseen.

Sanon vielä kaksi muuta asiaa. Haluan kiittää jäsen Vlasákia – toivon, että äännän nimen oikein, sillä en osaa lainkaan tšekkiä – hänen huomautuksistaan, koska saan tilaisuuden sanoa, että odotan innolla mahdollisuutta hyödyntää Eurobarometrin palveluja siinä, että voin saada paremmin selville, mitä kansalaiset ajattelevat oikeusasiamiehestä ja kantelujen käsittelystä. Haluan kiittää häntä siitä.

Aion tehdä parhaani huolehtiakseni siitä, että verkkosivusto saadaan käyttäjäystävälliseksi. Haluan vain vakuuttaa hänelle, että me testasimme sitä hyvin monissa pilottivaiheissa ja monilla kohderyhmillä ja että ne kaikki pitivät sitä hyvin käyttäjäystävällisenä. Yli 46 000 ihmistä on käyttänyt sitä toistaiseksi, ja he ohjautuivat oikeaan paikkaan ensimmäisellä kerralla. Haluan vakuuttaa hänelle vastauksena hänen kysymykseensä, että toimimme näin voidaksemme torjua hallinnollisia epäkohtia, ja että vuorovaikutteinen opas on auttanut hyvin paljon vähentämään hallinnollisia epäkohtia toimielimissä.

Sitten kaksi muuta asiaa. Jäsen Geringer de Oedenberg, ei ehkä ole helppo käsittää, että valtaosalla kanteluita, sekä Euroopan oikeusasiamiehelle että kansalliselle oikeusasiamiehelle tehdyillä kanteluilla, on todella tekemistä Euroopan unionin oikeuden kanssa. Sen vuoksi meillä on oikeusasiamiesten verkosto, jota minä koordinoin. Siten kantelut voidaan lähettää alun perin oikealle instituutiolle ja välttää siten ongelmat. Jos keskitytään vain siihen, mikä kuuluu oikeusasiamiehen toimivaltaan, ei oteta huomioon sitä tosiasiaa, että verkosto takaa sen, että suurin osa Euroopan unionin oikeutta koskevista kanteluista menee oikealle kansalliselle oikeusasiamiehelle ja että ne käsitellään siellä.

Sitten kommentti jäsen Migalskin kysymykseen. Voin vakuuttaa hänelle, että oikeusasiamiehen budjetin hyväksyi neuvosto ilman muutoksia. Olemme hyvin tietoisia rajoituksista, mutta meitä rohkaisee myös se seikka, että tärkeä budjettivaltaa käyttävä toimielin – ei vain parlamentti – on hyväksynyt sen.

Mitä tulee jäsen Szegedin kysymykseen, olemme ehdottomasti samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden tuomioistuimet eivät tunne Euroopan unionin oikeutta riittävän hyvin. Aina käydessäni jäsenvaltioissa – joissa olen ollut useita kertoja – pidän erityisen tärkeänä vierailla oikeuslaitoksissa ja pyrkiä auttamaan niitä toimimaan tähän nimenomaiseen suuntaan.

Lopuksi totean – ja tämä on viimeinen aiheeni – että myös jäsen Sógor pyysi, että oikeusasiamies ottaisi vastaan Euroopan unionin oikeutta koskevia kansallisella tasolla esitettyjä kanteluja. Valitettavasti tämä ei kuulu toimivaltaani. Olisi valtuuksieni vastaista, jos hyväksyisin tämän tehtävän, ja loukkaisin myös jäsenvaltioissa olevien kollegojeni oikeudellisia velvollisuuksia ja valtuuksia, jos tekisin niin. Yritän tehdä yhteistyötä, jotta voin toimia niin, mutta minulla ei ole valtaa ottaa vastaan kanteluja, jotka koskevat Euroopan unionin oikeuden soveltamista jäsenvaltioissa.

(FR) Arvoisa puhemies, toivon, että olen vastannut kaikkiin huomautuksiin, ja haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia jäseniä heidän kannustavista sanoistaan, ja haluaisin komission jäsenen tavoin onnitella myös teitä tärkeästä aloitteesta, jonka tavoitteena on parlamentin ja komission yhteisen rekisterin hyväksyminen. Olen vakuuttunut, että tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, esittelijä.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, hyvä jäsen Šefčovič, hyvät kuulijat, kiitokset teille puheenvuoroistanne, jotka, kuten vahvasti uskon, ovat yhtäältä selvästi osoittaneet Euroopan oikeusasiamiehen toiminnan tärkeyden ja toisaalta sen kiinnostuksen, jota toimielimemme osoittaa tuota toimintaa kohtaan Euroopan parlamentissa. Käytän hyväkseni tätä tilaisuutta kiittääkseni vetoomusvaliokuntaan kuuluvia kollegoitani, jotka luovat työllään konkreettisempaa yhteyttä unionin kansalaisten ja unionin toimielinten välille.

Arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, vuosi 2009 merkitsi viidettätoista vuotta Euroopan oikeusasiamiehen instituution historiassa. Se merkitsi myös Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Euroopan parlamentin tekemän valinnan ansiosta tehtävänne sai lisää legitimiteettiä. Sanon "sai lisää", koska teidän tehtävänne legitimiteetin luovat kaikki ne unionin kansalaiset, jotka ovat voineet kääntyä teidän puoleenne ja löytää ratkaisun teidän väliintulonne ansiosta.

Toisaalta Euroopan oikeusasiamiehen tehtävässä on vieläkin kiehtovampaa se, että mitään ei voi koskaan pitää itsestään selvänä. Kantelujen määrän väheneminen, ratkaisun löytämiseen käytetyn ajan lyheneminen, sovintoratkaisulla selvitetyt kantelut – on aina yhtä monia edistysaskelia kuin on tarpeita. Näiden seikkojen takana on mielestäni kaksi suurta haastetta, joita meidän ei pitäisi unohtaa: on saatava lisää avoimuutta toimielinten toimintaan, ja on luotava parempi vuoropuhelu kansalaisten ja toimielinten välille sekä unionin tasolla että kansallisella tasolla.

Arvoisa oikeusasiamies, haluan kiittää teitä ja sanoa lopuksi, että päivittäisen työnne tuloksena meillä on konkreettinen näyttö siitä, ettei ole mahdollista vain vastata näihin haasteisiin, vaan ennen kaikkea tuottaa asianmukaisia ja tyydyttäviä vastauksia kansalaisille. Tehtävä ei varmasti ole helppo, mutta vuosikertomuksen 2009 ja Kööpenhaminan kokousta koskevan äskeisen lupauksenne ansiosta uskon, että olemme oikealla tiellä.

 
  
MPphoto
 

  Chrysoula Paliadeli, esittelijä.(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, arvoisa komission jäsen, katson, että oikeusasiamies Diamandourosin erityiskertomus, joka minulla oli kunnia esitellä Euroopan parlamentille, oli virallinen kertomus, jossa ei käsitellä pääasiaa. Se on minulle kuitenkin hyvin tärkeä.

Katson, että komission viidentoista kuukauden viivyttely vastauksessaan ja lopullisessa päätöksessään, alkuperäisen määräajan perättäiset pidennykset ja ennen kaikkea komission mielestäni omituinen päätös olla ilmaisematta tälle nimenomaiselle autonvalmistajalle laaditun kirjeen sisältöä, kertoen sille, että se ilmaisisi joidenkin sen kirjeiden sisällön, ovat vakavia asioita; päätös olla ilmaisematta kirjeen sisältöä on erittäin vakava asia.

Jos komissio olisi niin pitkän ajan jälkeen – ja tämä ei ole teidän virheenne, arvoisa komission jäsen, tehän olette ottanut tämän nimenomaisen alan vastuullenne vasta hiljattain –, jos se olisi päättänyt ilmaista tälle nimenomaiselle autonvalmistajalle laatimansa kirjeen sisällön 18. helmikuuta oikeusasiamies Diamandourosille, luultavasti mitään erityiskertomusta ei olisi tullut. Oikeusasiamies Diamandouros päätti suostua komission pyytämiin perättäisiin pidennyksiin.

Kaikesta huolimatta katson, että tämän viivyttelyn ansiosta, sen ansiosta, ettei komissio antanut tietoja oikeusasiamies Diamandourosille, olemme saaneet kertomuksen, johon on kirjattu asioita, joissa on puututtu sekä muotoon että sisältöön. Tarkoitukseni on keskustella vain sisällöstä. Komission on kuitenkin otettava vakavasti huomioon se tosiasia, että – ja olen iloinen, että te sanoitte sen ennen minua – kaikki vaikeudet, joita te aiheutatte oikeusasiamiehelle hänen työssään, vahingoittavat Euroopan unionin yhtenäisyyttä, horjuttavat kansalaisten luottamusta unionin toimielimiin ja vaurioittavat sen julkisuuskuvaa.

Haluamme pitää aikaisemmin sanomaanne lupauksena, koska olemme kaikki yhdessä vastuussa. Kiitokseni erityisesti oikeusasiamies Diamandourosille, koska hän kertomuksellaan hän antoi meille tilaisuuden ymmärtää valtaamme Euroopan parlamentissa puuttua asioihin, joita pidämme Euroopan yhteenkuuluvuuden kannalta kaikkein tärkeimpinä.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, saanen aloittaa yhteenvetoni erityisellä kiitoksella oikeusasiamiehelle. Arvostan paljon hänen työtään, ja tiedän, miten vaikeaa se on kansalaisillemme, koska hänen toimistostaan on tullut heille ratkaisevan tärkeä yhteyspiste.

Haluaisin nyt kuitenkin ensisijaisesti palata siihen, mitä varapuheenjohtaja Šefčovič sanoi erityisesti EU pilot -hankkeesta, jota muutamat Euroopan parlamentin jäsenet ovat arvostelleet voimakkaasti koska se, kuten te itse totesitte, tarjoaa "enemmän mahdollisuuksia jäsenvaltioille", muttei kansalaisille.

Mielestäni meidän on tutkittava vielä kerran, onko todella näin, koska tarvitsemme nimenomaan lisää avoimuutta. Kantelijalle lähetetty kirje, jossa ilmoitetaan kantelu vastaanotetuksi, ei riitä. Tarvitsemme tässä lisää selkeyttä, ja tarvitsemme enemmän kansalaisläheisyyttä, sillä muussa tapauksessa meillä on pitkällä aikavälillä uskottavuusongelma.

Lisäksi tarvitaan tietenkin mitä kiireimmin merkitseviä seuraamuksia, jos kyse on todellisista rikkomuksista. Seuraukset jäsenvaltioille, jotka eivät pane lainsäädäntöä täytäntöön ja jotka kansallisessa mediassa ovat vielä jopa ylpeitä siitä, eivät voi olla vain siinä, että niille lähetetään ehkä vielä kerran kirje. Meidän on vietävä asiat askel pidemmälle, kun kyse on Euroopan unionin kansalaisten eduista.

Mielestäni on erityisen tärkeää tarkistaa vuoden 2002 tiedonanto erityisesti kantelijan oikeuksien osalta. Haluaisin, että siinä yhteydessä myös kunnioitettaisiin parlamentin oikeuksia. Tarvitsemme lainsäädäntötyötämme koskevana palautteena rekisterin saaduista kanteluista. Minun ei tarvitse tietää, kuka kanteli, kenelle ja mistä.

Kantelun aihe ja kantelun seuraukset antaisivat tärkeää palautetta koko lainsäädäntään. Sitä me tarvitsemme. Siksi pyydän teitä ottamaan tämänkin huomioon. Tarvitsemme selkeän rekisterin, joka antaa käsityksen kantelujen keskeisistä syistä ja siitä, mitä niissä vaaditaan. Haluaisin nähdä tämän ehdotuksen pian. Olen valmis yhteistyöhön kanssanne. Autamme teitä mielellämme vastaavuustaulukkojen suhteen. Pidän niitä myös tärkeinä. Tässä on tärkeää vastavuoroisuus, ja siitä pidän kiinni.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (FR) Yhteiskeskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään torstaina 25. marraskuuta 2010 klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), kirjallinen.(RO) Euroopan unionin oikeuden soveltaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta EU:n kansalaiset voivat täysin hyötyä sisämarkkinoiden eduista, sillä tehokkaimmastakin lainsäädännöstä tulee tarpeetonta, jos sitä ei sovelleta. Sisämarkkinalainsäädännössä on paljon kehitettävää, erityisesti palveludirektiivin tai ammattipätevyyksien tunnustamisesta annetun direktiivin osalta. Tämä lainsäädäntö on kieltämättä teknistä, mikä mutkistuttaa soveltamisprosessia. Tästä syystä EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Palvelujen osalta sovellettu sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmä on osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Katson, että hyötyisimme sen laajentamisesta muille aloille. Kehotan kuitenkin jäsenvaltioita ottamaan kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen vakavasti ja välttämään kaikin tavoin viivästyksiä, jotka johtavat siihen, että sisämarkkinat ja niiden parametrit eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Lopuksi korostan, että kansalaisten on voitava ratkaista Euroopan unionin oikeuden soveltamista koskevat ongelmansa nopeasti ja mahdollisimman vähin kustannuksin. Tämän saavuttamiseksi on lisättävä SOLVIT-verkoston resursseja, ja samalla on aktiivisesti tuettava tätä epävirallista ongelmanratkaisuvälinettä. Lopuksi toteaisin, että ensisijaiseksi on asetettava vaihtoehtoisten menetelmien keksiminen riitojen ratkaisemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE) , kirjallinen. (HU) Haluan Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen käsittelyn yhteydessä sanoa asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevan parlamentin lausunnon laatijana muutaman sanan toimielinten avoimuudesta. Olin tyytyväinen, että tarkasteltaessa oikeusasiamiehen rekisteröimiä kanteluita mietinnön laatija jäsen Nedelcheva omisti erityistä huomiota avoimuuden ja hyvän hallinnon väliselle yhteydelle. Oikeudesta hyvään hallintoon on tullut Lissabonin sopimuksen kautta sitova, ja tämän oikeuden myötä on tärkeää myös se, että henkilökohtaisia oikeuksia kunnioitetaan kaikilta osin.

Hiljattain oikeusasiamies Diamandourosin kanssa käymässämme keskustelussa käsittelimme toimielinten avoimuuden ja tietosuojan välistä herkkää tasapainoa. Käsittelimme erityisesti myös Euroopan unionin tuomioistuimen kesäkuussa Bavarian Lageria koskevassa asiassa antamaa tuomiota, joka toi keskustelut avoimuudesta pois umpikujasta. Tämä on hyvin merkittävää, koska se antaa suuntaviivat tapauksille, joissa todellinen tai sellaiseksi mielletty yhteinen etu on ristiriidassa henkilötietojen suojaa koskevien oikeuksien kanssa. Olin hyvin tyytyväinen, että myös oikeusasiamies Diamandouros korosti sitä perusperiaatetta, jonka mukaan henkilötietoja saa tuoda julki vain kyseisten henkilöiden luvalla.

Siksi pidän tärkeänä korostaa, että tuen täysin niitä pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on tehdä Euroopan unionin toimielinten työstä avoimempaa ja luoda perusta asianmukaisille hallinnollisille tekniikoille. Vuosikertomuksen mukaan juuri tämän tavoitteen edistäminen on Euroopan oikeusasiamiehen toiminnan ydin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen.(LV) Tuen täysin Euroopan oikeusasiamiehen työtä. Hänen itsepintaisuutensa ja periaatteellinen toimintansa on tuottanut konkreettisia tuloksia, koska hän hoitaa tehtävänsä rehellisesti ja johdonmukaisesti. Täysin vastakkainen tilanne on kehittynyt Latviassa. Latvian parlamentti Saeima valitsi virallisesti oikeusasiamieheksi Romāns Apsītisin. Hän aloitti virassaan 1. tammikuuta 2007, muttei tosiasiassa ole koskaan ryhtynyt työhönsä. Hän ei valitettavasti ole pannut merkille, että Latviassa on noin 300 000 ihmistä, joilta on viety heidän perusoikeutensa. Vaikuttaa siltä, että Latvian hallitus ja Saeima ovat valinneet oikeusasiamiehen, Romāns Apsītisin, joka on sopiva, äänetön ja aloitteeton, eli henkilön, joka on tosiasiallisesti sokea Latvian lainsäädäntöä koskeville vakaville rikkomuksille. Huomautan teille, että Romāns Apsītisin hoitamaan virkaan kuuluvat seuraavat tehtävät: 1. Hänen tulee edistää sitä, että noudatetaan tasa-arvon periaatetta ja että ehkäistään syrjintää. Latviassa sitä esiintyy koulutuksen alalla. 2. Hänen tulee edistää oikeudellisten kysymysten puolueetonta arviointia järkevillä aikatauluilla. Latvia on hävinnyt jo noin kymmenen tätä asiaa koskevaa tapausta Euroopan unionin tuomioistuimessa. 3. Hänen tulee varmistaa, että puutteet ihmisoikeusrikkomuksia koskevien kysymysten käsittelyssä ehkäistään. Latviassa on noin 300 000 ihmiseltä, joista monet ovat eläneet koko elämänsä Latviassa, viety kansalaisen perusoikeudet. Tämän päivän Latviassa sana "oikeusasiamies" hymyilyttää. Jos tilanne ei muutu, voi yhtä hyvin käyttää sanaa "klovni".

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö