Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2059(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0275/2010

Debatten :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Stemmingen :

PV 25/11/2010 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0435

Debatten
Donderdag 25 november 2010 - Straatsburg Uitgave PB

4. Verslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2009 – Speciaal verslag van de Europese Ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van zijn ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie inzake klacht 676/2008/RT (overeenkomstig artikel 205, lid 2, eerste deel, van het Reglement van het Europees Parlement) – 26ste jaarverslag betreffende de controle op de toepassing van het EU-recht (2008) (debat)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de verslagen over de Europese Ombudsman en de toepassing van het EU-recht:

– het verslag over het jaarverslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2009 [2010/2059(INI)] – Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010);

– het verslag over het speciaal verslag van de Europese Ombudsman in aansluiting op zijn ontwerp van aanbeveling aan de Europese Commissie naar aanleiding van klacht 676/2008RT [2010/2086(INI)] – Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010); en

– het verslag over het 26ste jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (2008) [2010/2076(INI)] – Commissie juridische zaken. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010).

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, rapporteur. − (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Diamandouros, mijnheer de commissaris, dames en heren, volgens mij is de taak van de Europese Ombudsman gebaseerd op twee doelstellingen.

Ten eerste is er de juridische doelstelling, die luidt dat de Europese instellingen behoorlijk bestuur garanderen, een van de grondrechten. Eerbiediging van dit recht is de kerntaak van de Ombudsman. En wij bevinden ons hier op een scharniermoment, omdat het Verdrag van Lissabon, dat tegenwoordig het Handvest van de grondrechten omvat, dit recht in artikel 41 van het Handvest juridisch afdwingbaar maakt. De Ombudsman beschikt dus nu over een mijns inziens versterkte rechtsgrondslag om zijn werkzaamheden goed te kunnen verrichten.

Om deze beoogde waarborg van behoorlijk bestuur te realiseren, moet de Ombudsman ten opzichte van de instellingen onvermurwbaar blijven. De speciale verslagen zijn hiervoor het instrument bij uitstek. Zij bieden de Ombudsman de gelegenheid een geval van uitgesproken slecht bestuur aan te pakken, wanneer alle mogelijkheden van geschillenbeslechting zijn uitgeput. De zaak-Porsche is daar een duidelijk voorbeeld van. Ik verheug mij over het doorzettingsvermogen, als ik het zo mag uitdrukken, waarmee de heer Diamandouros probeert de informatie te verkrijgen waarom hij met alle recht mag vragen.

De tweede doelstelling is van morele orde. De Ombudsman moet een cultuur van dienstbaarheid bevorderen. Die wordt in de Verdragen niet uitdrukkelijk genoemd, maar maakt wel deel uit van de toezeggingen die de instellingen hebben gedaan. Om deze cultuur van dienstbaarheid te waarborgen, zijn twee zaken van wezenlijk belang. Allereerst moet de Ombudsman, zoals hij reeds verscheidene jaren doet, betrokkenen aanmoedigen een minnelijke schikking te treffen. Ik wijs erop dat voor 56 procent van de ontvangen klachten een minnelijke regeling wordt gevonden.

Vervolgens dient hij zijn inspanningen op het terrein van de communicatie te bestendigen, zodat de Europese burgers over hun rechten en de bestaande procedures geïnformeerd worden, met het oog op de eerbiediging daarvan. Wat dit betreft is de totstandbrenging van een interactieve gids een belangrijke stap voorwaarts en ik denk dat veel van onze burgers u daar dankbaar voor zijn.

In 2009 heeft de Ombudsman dus prima werk geleverd. Dat heb ik geprobeerd in mijn verslag aan te geven. Ik heb daarin echter ook enkele aanbevelingen opgenomen. Ten eerste lijkt het me van het grootste belang de banden met de nationale parlementen en nationale ombudsmannen te versterken. Actie ondernemen in Brussel zonder de band op nationaal niveau te verzekeren, doet sterk afbreuk aan de efficiëntie van die actie. Daarom verzoek ik de Ombudsman de nationale ombudsmannen aan te zetten tot regelmatige gedachtewisselingen met de nationale parlementen, naar het voorbeeld van de gedachtewisselingen tussen de Europese Ombudsman en het Europees Parlement.

Hiertoe is het Europees netwerk van ombudsmannen een belangrijk instrument. Volgens mij is de uitwisseling van informatie en goede praktijken hierbij van primaire betekenis. Ik wil hier wijzen op het belang van een gemeenschappelijk intranetportaal voor de ombudsmannen om al deze informatie met elkaar te kunnen delen.

Mijnheer de Voorzitter, de burger moet bij al onze overwegingen centraal staan. Transparantie, nabijheid, behoorlijk bestuur, cultuur van dienstbaarheid, dat zijn de begrippen waar het om draait. Deze nabijheid wordt mede bewerkstelligd via ons Parlement. Daarom wil ik de heer Diamandouros opnieuw prijzen, omdat hij zo veel moeite doet om voortdurend met het Europees Parlement en vooral met de Commissie verzoekschriften in contact te blijven. Zoals ik in mijn verslag heb onderstreept, geloof ik dat het voor onze beide instellingen én voor de Europese burgers erg heilzaam zou zijn wanneer er tijdens een ambtshalve onderzoek van de Ombudsman meer informatie wordt uitgewisseld.

Tot op heden heeft de heer Diamandouros zich zeer goed gekweten van zijn taak die inhoudt dat hij de instellingen tot de orde roept wanneer zij zich op het slinkse pad van ondoorzichtigheid en onbehoorlijk bestuur begeven.

Mijnheer de Ombudsman, ik wens u het allerbeste en wacht met spanning uw activiteitenverslag voor het jaar 2009 af.

 
  
MPphoto
 

  Chrysoula Paliadeli, rapporteur. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, in maart 2007 heeft een milieuorganisatie gevraagd om de openbaarmaking van de correspondentie tussen de Europese Commissie en de auto-industrie, dit in het kader van de beraadslaging over de voorbereiding van een wetgevingsvoorstel over de uitstoot van koolstofdioxide.

Acht maanden later heeft de Commissie toegang gegeven tot zestien van de negentien documenten, maar weigerde – zonder juridische argumenten – drie van Porsche afkomstige documenten openbaar te maken. De milieuorganisatie heeft zich tot de Europese Ombudsman gewend, die een maand later een ontwerpvoorstel indiende bij de Commissie waarin werd gevraagd om, conform artikel 228 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, binnen een termijn van drie maanden te antwoorden.

De Commissie heeft vijf keer om een verlenging gevraagd alvorens in juni 2009 te komen met de verklaring dat zij nog altijd niet in staat is – een jaar na het ontwerpvoorstel van de Ombudsman – om de correspondentie tussen de Commissie en de onderhavige autofabrikant openbaar te maken omwille van het lopend beraad tussen hen. In oktober 2010 had de Ombudsman nog steeds geen informatie tot zijn beschikking.

Deze ongeoorloofde vertraging heeft hem ertoe gebracht om een speciaal verslag naar het Europees Parlement uit te brengen, waarin hij zich beklaagt over het feit dat de Commissie weigert loyaal en te goeder trouw met de Ombudsman samen te werken, waarbij hij tevens wijst op het gevaar dat voortvloeit uit de uitholling van de mogelijkheden van de twee instituties om toezicht op de Commissie uit te oefenen.

Het resultaat van dit speciale verslag van de Ombudsman, het eerste verslag dat handelt over een bestuurlijke onregelmatigheid en met betrekking waartoe het Parlement vandaag wordt opgeroepen om ervoor te stemmen, was dat de documenten van de onderhavige autofabrikant uiteindelijk, vijftien maanden na het oorspronkelijke verzoek van de Ombudsman openbaar werden gemaakt. Gedurende de periode van september 2008 tot februari 2010 kwam de Commissie tot een besluit dat op basis van een ontwerpvoorstel van de Ombudsman reeds vijftien maanden eerder aan haar werd voorgesteld. Tegelijkertijd is gebleken dat de onderhavige autofabrikant uiteindelijk akkoord was gegaan met de – zij het gedeeltelijke – openbaarmaking van diens documenten.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de Commissie zich uiteraard diende te houden aan het desbetreffende artikel van de verordening van het Europees Parlement, waarin staat dat de Europese instellingen en organen de toegang tot documenten moeten weigeren indien openbaarmaking hiervan een risico oplevert voor de handelsbelangen van bepaalde natuurlijke personen of rechtspersonen. Echter, gelet op het feit dat uit de controle van de brieven ten kantore van de Ombudsman al eerder was gebleken dat hier geen gegevens in stonden die de handelsbelangen van de onderhavige autofabrikant zouden kunnen schaden, had de Commissie onverwijld moeten overgaan tot, eventueel gedeeltelijke, openbaarmaking ervan, met inachtneming van de aanwijzingen van de Ombudsman. Als de Commissie echter nog enige bedenkingen had ten aanzien van het ontwerpvoorstel, dan had zij ter motivering van haar keuzes eveneens juridische overwegingen moeten overleggen van gelijk gewicht, op basis waarvan dan zou moeten blijken dat het niet uitgesloten was dat de desbetreffende autofabrikant zich zou kunnen wenden tot een rechtbank, een en ander op basis van het hierop betrekking hebbende artikel van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement.

Ik wil hier niet ingaan op het diepe zwijgen van deze specifieke autofabrikant als antwoord op de aanmaningen van de Commissie. Maar ik acht het onaanvaardbaar dat deze weigering van een particuliere onderneming, waaruit een bijna minachtende houding ten opzichte van de Europese instellingen blijkt, om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen als argument gebruikt wordt door het hoogste uitvoerende orgaan van de Europese Unie, te meer daar uit de inhoud van de documenten van deze onderneming geen gegevens blijken op basis waarvan het desbetreffende artikel van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement in werking treedt en waardoor de Commissie voor het gerecht zou kunnen worden gedaagd.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, rapporteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijn verslag over de toepassing van het gemeenschapsrecht is van het grootste belang voor het Europees Parlement. Hier in het Europees Parlement hebben we een wetgevingsproces dat, ondanks zijn complexiteit, tot de meest transparante behoort als je hem vergelijkt met die van de nationale parlementen. Ik wil erop wijzen dat ik lid ben geweest van een nationale volksvertegenwoordiging, dus ik weet waarover ik het heb.

Dit langdurige proces waarbij zowel de regeringen van de lidstaten als het Europees Parlement betrokken zijn, levert resultaten op die vaak pas zichtbaar zijn als er sprake is van omzetting in de nationale wetgeving. Indien die omzetting in de verschillende nationale parlementen echter niet plaatsvindt of niet efficiënt is, dan hebben wij, de leden van dit Huis, het Parlement zelf en de Europese Unie als geheel een groot probleem met betrekking tot onze geloofwaardigheid. In mijn ogen is dit een bijzonder ernstige kwestie. Als leden van het Europees Parlement krijgen we continu te maken met burgers die ons vertellen wat de tekortkomingen van het systeem zijn. Ook de Commissie ontvangt regelmatig klachten van burgers over de manier waarop nationale wetten worden toegepast. Ik zou een paar voorbeelden willen noemen: neem bij voorbeeld de afvalcrisis in Napels. Dit is een steeds terugkerend probleem, waarvan we niet voor de eerste of de tweede maar voor de derde keer getuige zijn. We zien echter dat de Europese richtlijnen inzake afvalverwerking in dit geval niet zijn toegepast. De Commissie heeft hier wel ingegrepen maar dat heeft er niet toe geleid dat de beginselen van afvalverwerking die wij in Europa essentieel vinden, ook worden toegepast op nationaal niveau. Laten we eens kijken naar mijn land, Oostenrijk, waar de toepassing van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn tekort schiet. Het geval van de sluiting van een skioord heeft duidelijk aangetoond dat er op dit punt enorme problemen zijn. Nog een ander voorbeeld is te zien op vervoersgebied. De lidstaten dienen volgens de bepalingen in het vervoersbeheer de rusttijd van chauffeurs te respecteren en er zijn controles vereist om de naleving van de regels te garanderen. Het onthutsend gebrek aan controle in deze sector leidt echter tot een toenemend aantal ongevallen door oververmoeidheid van de chauffeurs. In dit verband wil ik erop wijzen dat we moeten vermijden dat we de Europese burgers teleurstellen in hun verlangen naar toepassing van het gemeenschapsrecht. Ze dienen tijdig te worden geïnformeerd over de wetgeving en ze zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat het proces op een transparante manier verloopt.

Als leden van het Europees Parlement hebben wij dringend behoefte aan een procedure die ons in staat stelt om die feedback te krijgen van onze burgers, terwijl de eisen aangaande vertrouwelijkheid onverminderd worden nageleefd. Ik zou u willen vragen, mijnheer de commissaris, of u bereid bent de procedure die wij in ons verslag voorstellen, te ondersteunen. Dat zou een belangrijke stap zijn in de richting van transparantie, openheid en duidelijkheid in het Europese proces.

Tenslotte zou ik nogmaals nadrukkelijk dit willen zeggen: als we onze geloofwaardigheid verliezen omdat we onvoldoende aandacht besteden aan de toepassing van het gemeenschapsrecht in de Europese lidstaten, dan zal dit de hele Europese Unie een geloofwaardigheidsprobleem opleveren.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, Ombudsman. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik dank u voor deze gelegenheid om u toe te spreken. Ik bedank de Commissie verzoekschriften en met name haar voorzitster, mevrouw Mazzoni. Zij geven mij altijd waardevolle steun en raad, zoals blijkt uit de aan dit Huis overgelegde uitstekende verslagen van mevrouw Nedelcheva en mevrouw Paliadeli, die ik hartelijk bedank voor hun warme woorden.

Zowel het Parlement als de Ombudsman streven ernaar dat EU-burgers en -ingezetenen hun rechten ten volle kunnen doen gelden, maar doen dit op verschillende wijzen. Het mandaat van de Ombudsman is beperkter. Ik behandel alleen klachten tegen EU-instellingen, terwijl u ook kunt onderzoeken wat de lidstaten doen. Als soevereine politieke instelling kan het Parlement bovendien verzoekschriften behandelen waarin wordt verzocht om wijzigingen van de wetgeving of nieuwe wetgeving. Mijn rol bestaat er daarentegen in te helpen om onbehoorlijk bestuur of wanbeheer aan de kaak te stellen en te proberen dit te corrigeren.

In tegenstelling tot rechterlijke uitspraken hebben de besluiten van de Ombudsman geen bindende rechtskracht. Ik moet mij dus op mijn overredingskracht verlaten om de EU-instellingen mijn aanbevelingen te doen opvolgen of een voor beide partijen aanvaardbare minnelijke schikking te treffen.

Als een EU-instelling weigert mijn aanbevelingen op te volgen, is het van essentieel belang dat de Ombudsman kan rekenen op de steun van het Parlement en ik ben natuurlijk bijzonder dankbaar dat het Parlement deze blijft verlenen, zoals blijkt uit het verslag-Nedelcheva en het verslag-Paliadeli.

Dit is het eerste jaarverslag dat aan u is overgelegd sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Ik zal nauw blijven samenwerken met het Parlement ter verwezenlijking van onze gemeenschappelijke doelstelling om de Europese burgers hun rechten uit hoofde van het Verdrag ten volle te doen uitoefenen, waarbij ik mij steeds zal houden aan mijn mandaat als onafhankelijk en onpartijdig onderzoeker van vermeend wanbeheer – een onafhankelijkheid en onpartijdigheid die zowel van toepassing is op de klager als op de instelling waarover wordt geklaagd.

In 2009 heeft mijn instelling 318 onderzoeken afgerond, waarvan 70 procent binnen een jaar. 55 procent werd binnen drie maanden afgerond. De gemiddelde duur van de behandeling van een klacht was negen maanden, waarmee mijn standaarddoel om onderzoeken binnen een jaar af te ronden, ruim is bereikt.

Tot mijn vreugde kan ik meedelen dat in 2009 in 56 procent van de gevallen de kwestie ofwel door de instelling zelf werd geregeld ofwel in der minne werd geschikt. Dit is een grote verbetering ten opzichte van 2008, toen dit percentage 36 procent was. In 35 gevallen heb ik kritische opmerkingen gemaakt. Een hele verbetering ten opzichte van 2008, toen ik 44 kritische opmerkingen heb gemaakt, of zelfs 2007, toen dit er 55 waren. Deze aanhoudende daling is weliswaar goed nieuws, maar dit aantal is nog steeds te groot.

Dames en heren, ik span mij ervoor in iedere klager die zich tot de Ombudsman richt, te helpen, zelfs in gevallen waarin de klacht niet onder mijn mandaat valt. In 2009 heb ik in totaal 2 392 van dit soort klachten ontvangen, een daling van 6 procent ten opzichte van 2008. Deze daling is bemoedigend. Een afname van het aantal niet-ontvankelijke klachten is een oude wens van het Parlement. Ik schrijf dit resultaat ten minste gedeeltelijk toe aan het feit dat meer burgers zich direct tot het juiste adres weten te richten.

In januari 2009 heb ik een interactieve gids gelanceerd op mijn nieuwe website, die in alle 23 EU-talen toegankelijk is. Deze gids is erop gericht klagers te verwijzen naar de voor de behandeling van hun klachten meest geschikte instantie, of dit nu mijn eigen instelling is, nationale of regionale ombudsmannen in de lidstaten of probleemoplossende mechanismen zoals het grensoverschrijdende online netwerk Solvit.

In 2009 is de gids door meer dan 26 000 mensen gebruikt. Het is erg belangrijk dat burgers van meet af aan worden verwezen naar de voor de behandeling van hun klachten meest geschikte instantie en niet zelf hoeven te achterhalen welke dit is, met alle bijbehorende frustraties en vertragingen.

Dit betekent ook dat klachten sneller en effectiever worden afgehandeld, waardoor burgers de rechten die zij aan de EU-wetgeving ontlenen, ten volle kunnen uitoefenen en deze wetgeving ook correct wordt uitgevoerd.

De afgelopen drie jaar heb ik tevens aanzienlijke inspanningen geleverd met het oog op een grotere bewustwording van de diensten die ik kan verlenen aan bedrijven, verenigingen, ngo's, regionale autoriteiten en andere doelgroepen, dat wil zeggen iedereen die betrokken is bij EU-projecten of -programma's en direct te maken heeft met de administratie van de EU.

Om de bewustwording van het werk van de Ombudsman te vergroten, heb ik ook de samenwerkingsbanden met andere informatie- en probleemoplossende netwerken zoals Europe Direct en Solvit aangehaald. Daarnaast heb ik nog intensiever contact gezocht met potentiële klagers door een scala van publieke evenementen te organiseren; al deze outreach-activiteiten, in combinatie met de voor de klagers bereikte solide resultaten, hebben ertoe geleid dat de mediadekking van het werk van de Ombudsman met 85 procent is toegenomen.

Het aantal ingestelde onderzoeken, op basis van in 2009 ontvangen klachten, steeg van 293 naar 335. Deze stijging moet ten minste gedeeltelijk worden toegeschreven aan outreach-activiteiten. Ook ben ik blijven streven naar een betere kwaliteit van de aan burgers en potentiële klagers geboden informatie omtrent de rechten die zij aan de EU-wetgeving ontlenen, en wel via het Europees Netwerk van Ombudsmannen, dat er wezenlijk toe bijdraagt dat klachten sneller kunnen worden doorverwezen naar de bevoegde Ombudsman of een vergelijkbaar orgaan.

Ik ben er bovendien naar blijven streven dat de EU-instellingen de burger bij al hun werkzaamheden centraal stellen. Deze taak moet samen met de instellingen worden uitgevoerd. Om deze doelstelling te promoten, onderhoud ik, voor wat de Commissie betreft, nauw contact met de vicevoorzitter van de Commissie die verantwoordelijk is voor de relaties met de Ombudsman, commissaris Šefčovič, die ik bedank voor zijn aanwezigheid hier vandaag, en ik ben dankbaar voor zijn uitgebreide medewerking en steun tot op heden.

De klachten die ik in 2009 heb onderzocht, hadden in de meeste gevallen betrekking op gebrek aan transparantie. Dit was in 36 procent van de onderzoeken het geval. Ik maak mij enigszins zorgen over het aanhoudend hoge percentage van dit soort klachten. Verantwoording en transparantie van de EU-administratie is ongetwijfeld de sleutel tot een groter vertrouwen onder de burgers. Ook betreur ik de langdurige vertragingen door de Commissie bij het reageren op zaken die de toegang tot documenten betreffen. Het schandaligste geval wordt behandeld in het verslag van mevrouw Paliadeli, dat duidelijk maakt dat het Parlement van de Commissie verwacht dat zij in dit opzicht haar leven substantieel zal beteren.

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon was dé gebeurtenis van 2009. In dit Verdrag worden nieuwe beloften gedaan aan de burgers inzake grondrechten, grotere transparantie en meer mogelijkheden voor participatie in de beleidsvorming van de Unie. Met de inwerkingtreding van dit Verdrag heeft het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, inclusief het recht op goed bestuur, bovendien bindende werking gekregen.

De herziening van het Financieel Reglement biedt een uitgelezen extra gelegenheid om het grondrecht op goed bestuur in praktijk te brengen. Ik ben van mening dat de relevante regels als richtsnoer moeten dienen voor de manier waarop de functionarissen zouden moeten zorgen voor zowel goed financieel beheer als goed bestuur. Dames en heren, ik heb een strategie voor de hele duur van mijn mandaat ontplooid en deze ook recentelijk aangenomen. Het document waarin deze is vervat, is deze week verspreid aan uw Bureau, de Conferentie van voorzitters en de Commissie Verzoekschriften voor informatie.

Deze strategie is gericht op de uitvoering van de missieverklaring voor mijn instelling die ik in 2009 heb aangenomen en die als volgt luidt: "De Europese Ombudsman zoekt billijke oplossingen voor klachten tegen instellingen van de Europese Unie, moedigt transparantie aan en bevordert een administratieve cultuur van dienstverlening. Hij tracht vertrouwen te wekken via dialoog tussen burgers en de Europese Unie en de hoogste gedragsnormen binnen de instellingen van de Unie te stimuleren."

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in deze geest van de missieverklaring zal ik blijven werken, waarbij ik uitvoering geef aan het mandaat dat deze eerbiedwaardige instelling mij heeft toevertrouwd.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik vraag om uw geduld, want ik zal proberen te reageren op zowel onze drie rapporteurs als de Ombudsman. Allereerst zou ik graag mevrouw Nedelcheva, mevrouw Paliadeli en mevrouw Lichtenberger willen bedanken voor hun verslagen. Het is heel duidelijk dat wij dezelfde doelen nastreven: een efficiënt en professioneel bestuur en eerbiediging van de Europese wetgeving. Op die basis willen wij deze zaken bespreken en op zoek gaan naar een mooi resultaat.

Ik richt me tot de heer Diamandouros om mijn waardering te uiten voor de nauwe samenwerking met de Commissie. Dit moet een bijzondere dag voor hem zijn omdat hij ziet dat zijn werk ook zeer gewaardeerd wordt door het Europees Parlement. Ik verzeker u dat de communicatie tussen ons en tussen onze diensten zeer intensief is. Er gaat zelden een week voorbij zonder dat ik de Ombudsman een toelichting stuur en een antwoord van hem ontvang. Op deze manier proberen we de juiste oplossingen te vinden in ons werk. Er staan natuurlijk nog een aantal kwesties open, waar we aan werken, maar dit zie ik alleen maar als een bewijs van onze productieve communicatie.

Ik wil graag benadrukken dat de Commissie zeer te spreken is over het verslag van mevrouw Nedelcheva, dat een grondig en duidelijk overzicht van de activiteiten van de Ombudsman in het vorige jaar geeft. In het verslag van de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2009 worden de uitkomsten van zijn verschillende onderzoeken namelijk heel duidelijk gepresenteerd, toegelicht met voorbeelden en ingedeeld in categorieën naar gelang de aard van de gevallen van onbehoorlijk bestuur of de betreffende Europese instelling.

Zoals al eerder is vermeld door de heer Diamandouros, heeft de Ombudsman 3 098 klachten ontvangen in 2009, in vergelijking met 3 406 in 2008. Dit betekent weliswaar een daling van 9 procent, maar we zijn ons ervan bewust dat bij 56 procent van de onderzoeken de Commissie betrokken was. We zijn ons er tevens van bewust dat de meest voorkomende klacht over onbehoorlijk bestuur betrekking had op een gebrek aan transparantie, inclusief een onthouding van informatie, en ik zal er alles aan doen om dit soort zaken aan te pakken.

De Commissie is enthousiast over de inspanningen die de Ombudsman zich getroost heeft om de gemiddelde duur van een onderzoek verder te bekorten tot negen maanden. De Commissie benadrukt echter dat de Ombudsman bij zijn inspanningen om de duur van een onderzoek te bekorten rekening moet houden met de deadlines die de Commissie hanteert voor intern overleg en voor het goedkeuren van haar antwoorden. Ieder antwoord wordt bevestigd en goedgekeurd door het college van commissarissen, en het duurt even om het college te bereiken.

Het is belangrijk om te vermelden dat de Ombudsman een intensieve informatiecampagne heeft gevoerd, die gezorgd heeft voor een grotere bekendheid van burgerrechten en voor meer kennis over zijn bevoegdheden. In dit verband moet worden opgemerkt dat de Ombudsman geneigd is snel perscommuniqués uit te brengen en dat die vaak al worden gepubliceerd in de fase waarin de Ombudsman nog maar net een ontwerpaanbeveling naar de Commissie heeft gestuurd. Dit laat de Commissie geen ruimte om zichzelf te verdedigen, omdat zij dan nog bezig is met het formuleren van haar antwoord.

In sommige gevallen kan een zaak in der minne geschikt worden wanneer de instelling de klager een vergoeding aanbiedt. Deze oplossing wordt uit eigen beweging aangeboden, zonder aansprakelijkheidskwesties hierbij te betrekken of een juridisch precedent te scheppen. Wanneer geen minnelijke schikking getroffen kan worden, kan de Ombudsman aanbevelingen doen om de zaak op te lossen. Wanneer de betreffende instelling deze aanbevelingen niet ter harte neemt, kan hij een speciaal verslag aan het Parlement sturen. In 2009 heeft de Ombudsman geen speciale verslagen naar het Parlement gestuurd. In 2010 is er wel een speciaal verslag naar het Parlement gestuurd, inzake een klacht over de toegankelijkheid van documenten van de Commissie.

De verhouding met de Ombudsman heeft wel eens geleid tot een verschil van mening. Dit was het geval bij onderzoeken die betrekking hadden op inbreukprocedures. De Ombudsman betoogt vaak dat de Commissie haar positie onvoldoende heeft toegelicht, wat natuurlijk vraagt om een antwoord van de Commissie waarin ze haar redenering inhoudelijk toelicht, en dit neigt naar een discussie over de intrinsieke waarde van haar beleid. Desondanks geeft de Commissie over het algemeen uitgebreide reacties aan de Ombudsman, waarbij ze de door haar gehanteerde juridische interpretaties uitvoerig uiteenzet en onderbouwt. Tegelijkertijd laat ze ook expliciet de mogelijkheid open dat de wet verschillend geïnterpreteerd kan worden en onderstreept ze dat de uiteindelijke scheidsrechter het Europees Hof van Justitie is.

Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren bij de registratie en behandeling van klachten (het project ‘EU Pilot’), zoals beschreven in het jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht in 2009, zou de Commissie graag in de nabije toekomst haar mededeling van 23 maart 2002 betreffende betrekkingen met de klager inzake inbreuken op het gemeenschapsrecht willen herzien. Ik heb een persoonlijke ontmoeting gehad met de Ombudsman om hem te informeren over deze ontwikkelingen.

Waar het transparantie en toegankelijkheid van documenten betreft, wil ik zeggen dat de Commissie alle klachten die zij ontvangt van de Ombudsman uitgebreid bestudeert.

Een van deze zaken bracht de Ombudsman ertoe om in 2010 een speciaal verslag bij het Parlement in te dienen. Dit is het onderwerp van het verslag van mevrouw Paliadeli. Ik betreur het feit dat dit speciale verslag gestuurd is kort nadat de Commissie een definitief besluit in betreffende de zaak had genomen. Desondanks geef ik toe dat de tijd die genomen is om dit besluit te nemen buitensporig was, ook al was de oorzaak daarvan dat de derde partij verzuimde te reageren op het voorstel van de Commissie. Ik wil benadrukken dat de Commissie waarde hecht aan een goede samenwerking met de Ombudsman. Er is absoluut geen sprake van dat de Commissie niet wil meewerken en er is zeker geen intentie om het werk van de Ombudsman op welke wijze dan ook te dwarsbomen. De Commissie streeft altijd naar een nauwe samenwerking met de Ombudsman. Daar staat tegenover dat een aantal verzoeken om toegang tot documenten zeer ingewikkeld of omvangrijk zijn en niet behandeld kunnen worden binnen het normale tijdsbestek. De Commissie ontvangt ongeveer 5 000 verzoeken om toegang per jaar, waarvan er slechts 15 tot 20 aanleiding geven tot een klacht voor de Ombudsman.

De inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft het mogelijk gemaakt na te denken over een gezamenlijke aanpak voor het creëren van een open, effectief en onafhankelijk Europees bestuur. De Commissie is daarom van mening dat een dialoog nodig is tussen de instellingen voordat er wetgevingsvoorstellen ingediend worden. Het is goed mogelijk dat hier positieve zaken uit voortkomen, en samenwerking tussen de twee instellingen zal hier vast en zeker voor zorgen.

Ik hoop dat u me toestaat, mijnheer de Voorzitter, om ook te reageren op mevrouw Lichtenberger, omdat zij veel moeite heeft gedaan om hier vanochtend aanwezig te zijn. Ik wil haar verzekeren dat de Commissie de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht heel belangrijk vindt en, zoals u weet, was het een van de prioriteiten van de Commissie-Barroso. Al in onze mededeling 'Een Europa van resultaten' uit 2007 nam de Commissie het op zich om te werken aan een verbetering van werkmethoden ten behoeve van betere oplossingen voor problemen die voortkomen uit de toepassing van het gemeenschapsrecht, waarbij de nadruk ligt op kwesties die de meeste problemen voor burgers en bedrijven veroorzaken. In deze mededeling gaf ik reeds aan dat het jaarlijks verslag een strategische evaluatie van de toepassing van het gemeenschapsrecht is, waarin de grootste struikelblokken worden beschreven, prioriteiten worden gesteld en het werk aan de hand van deze prioriteiten wordt geprogrammeerd. De Commissie is zeer tevreden met het antwoord van het Parlement op dit verslag. Ik zal nu dieper ingaan op een aantal belangrijke kwesties.

Met betrekking tot informatie over inbreuken op het gemeenschapsrecht werkt de Commissie aan het uitvoeren van de nieuwe kaderovereenkomst met het Parlement. Zij spant zich ervoor in het Parlement de informatie te schaffen waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen. De Commissie kijkt tevens uit naar de samenwerking met het Parlement voor de website ‘Uw Europa’ waarmee burgers precies de informatie kunnen vinden die ze zoeken.

We waarderen de erkenning van het Parlement voor de bijdrage die het project ‘EU Pilot’ levert aan een goed functionerende Europese Unie die zich richt op de burger, overeenkomstig het Verdrag van Lissabon. Dit project is in het leven geroepen om te zorgen dat de bezorgdheid en klachten van burgers met betrekking tot de toepassing van het gemeenschapsrecht worden behandeld, en dat is vanzelfsprekend een belangrijk punt voor ons. Hierbij is de Commissie gebonden aan de vertrouwelijkheid waarvan het Europees Hof van Justitie heeft bevestigd dat de lidstaten hier recht op hebben bij onderzoeken naar vermeende toepassingskwesties en potentiële inbreukprocedures.

Daaruit volgt dat, hoewel de Commissie uitvoerige informatie heeft gegeven in haar verslag van maart van dit jaar over de voortgang van het project ‘EU Pilot’, zij geen toegang verleent tot, of informatie geeft over, de specifieke kwesties die behandeld worden in het kader van de EU Pilot. De Commissie erkent tegelijkertijd het belang van een tijdige reactie aan burgers in de vorm van een volledige en duidelijke evaluatie van de resultaten van de samenwerking met de lidstaten in de EU Pilot, en zij zal ervoor zorgen dat klagers de mogelijkheid wordt geboden om te reageren op de uitkomst.

Wat betreft de kwestie van het aannemen van een “procedurecode” overeenkomstig artikel 298, heeft de Commissie begrepen dat in het Parlement een werkgroep in het leven is geroepen om de eventuele reikwijdte en inhoud van een dergelijk initiatief te bestuderen. De Commissie beschouwt het ook als gepast om eerst de uitkomst van voorbereidend werk over het vraagstuk in zijn totaliteit af te wachten voordat ze ingaat op specifieke details. Daarom geven we momenteel geen commentaar, over geen enkel aspect.

De Commissie bereidt zich ook voor op het geven van actuele informatie over de middelen die beschikbaar zijn gemaakt voor de toepassing van het gemeenschapsrecht. Wij bespreken vandaag een ontwerpresolutie die een groot aantal kwesties omvat en de Commissie zal extra toelichtingen geven in haar reactie op de resolutie. Het zou te ingewikkeld zijn om die toelichtingen vandaag te geven, voornamelijk vanwege een gebrek aan tijd.

Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, wij delen gelukkig een gezamenlijke interesse in de huidige toepassing van het gemeenschapsrecht ten dienste van de burgers en bedrijven van de EU. Een effectieve toepassing van het gemeenschapsrecht is een van de pijlers van de EU, en speelt een sleutelrol bij slimme regelgeving.

Mijn excuses aan de tolken voor het feit dat ik zo snel sprak. Hartelijk bedankt voor uw geduld, en ik dank u allen voor uw aandacht.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Ja, ik vrees dat u de neiging had sneller te gaan praten. Dank u.

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland, rapporteur voor advies van de Commissie verzoekschriften. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, in deze gecombineerde behandeling van meerdere verslagen spreek ik namens de voorzitter van de Commissie verzoekschriften, die helaas ziek is, en met mijn opmerkingen zou ik me willen beperken tot het verslag van mevrouw Paliadeli.

Dit Huis heeft vaak gedebatteerd en gediscussieerd over de kwestie van de toegang tot documenten en de voordelen van transparantie en de vraag waar de lijn moet worden getrokken tussen enerzijds de legitieme rechten en belangen van het publiek in het algemeen, en anderzijds de legitieme belangen van individuele personen en bedrijven. Trouwens, mevrouw Paliadeli, de rollen kunnen ook worden omgedraaid, in die zin dat informatie ter beschikking wordt gesteld aan een ngo en dat een bedrijf of individuele persoon dan probeert na te gaan welke informatie precies verstrekt is. Het gaat ons hier niet om de vraag wie goed of fout is, maar het gaat gewoon om een kwestie van tijdskaders en tijdslimieten. Die tijdslimieten moeten gerespecteerd worden wanneer het gaat om individuele burgers en natuurlijk om de Europese Ombudsman. Dat zou je een grondbeginsel van goed bestuur kunnen noemen. Wij verwachten van de Commissie – die, zoals de vicevoorzitter al zei, heeft laten zien hoeveel belang zij erin stelt dat er schot komt in de zaak – dat zij deze kwestie onder de loep neemt en verbeteringen aanbrengt.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie.(RO) Mijnheer de Voorzitter, ik neem graag het woord als schaduwrapporteur namens de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) voor het speciale verslag van de Europese Ombudsman. Ik wil allereerst benadrukken dat het bereiken van consensus tussen alle fracties het gemakkelijker maakte het verslag op te stellen. Ik merk op dat er niet één amendement werd ingediend en ik wil tegelijkertijd mevrouw Paliadeli bedanken voor dit resultaat.

Het is zorgwekkend dat het gebrek aan medewerking dat de Commissie jegens de Ombudsman aan den dag legt, kan leiden tot een groot gebrek aan vertrouwen van burgers in Europese instellingen. Een gebrek aan goede samenwerking kan het vermogen van de Ombudsman en het Europees Parlement om effectief toe te zien op de Europese Commissie in gevaar brengen. Ik wil ook herinneren aan het beginsel van oprechte samenwerking dat in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is vastgesteld. Het houdt in dat betrekkingen in goed vertrouwen tussen de instellingen van de EU worden verstevigd. Helaas wordt de Ombudsman zeer vaak geconfronteerd met het feit dat de Commissie de uiterste termijnen voor het verlenen van openbare toegang tot documenten niet nakomt.

Een ander zorgwekkend aspect is dat de Ombudsman, als laatste middel om de Commissie tot betere samenwerking te overreden, een speciaal verslag moest samenstellen. Zulke incidenten zouden zich niet meer mogen voordoen. Ik wil de Europese Commissie derhalve vragen doeltreffender met de Ombudsman samen te werken. Er mag niet over het hoofd worden gezien dat telkens als de Commissie deze verplichting niet aangaat, het Parlement sancties kan toepassen. De in het verslag aan het licht gebrachte situatie schept een systematisch probleem. Het ontzegt burgers een van de belangrijkste voordelen die zij verwachten over te houden aan het grondrecht om klachten in te dienen.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie. – (SK) Ik zou alle drie collega's willen bedanken voor de vandaag in het gezamenlijk debat behandelde verslagen en ik zou graag met name stil willen staan bij het verslag van mevrouw Lichtenberger, dat in mijn ogen buitengewoon precies is en dat voor het overgrote deel aansluit bij mijn eigen mening. Daarom, mijnheer de vicevoorzitter, zou ook ik me graag vandaag iets kritischer willen opstellen.

In het algemeen kan worden gezegd dat de Commissie niet echt voldoende met de burgers en het Parlement communiceert over de vraag hoe zij toeziet op de toepassing van het communautaire recht. Daarentegen is de actieve rol van de burger van de Europese Unie ondubbelzinnig vastgelegd in het verdrag over de Europese Unie; zie bijvoorbeeld het Europese burgerinitiatief. Het doet mij buitengewoon deugd, mijnheer de vicevoorzitter, dat u hier vandaag aanwezig bent bij ons debat, omdat ik weet dat u persoonlijk niet alleen competent bent, maar dat u zich bovendien altijd buitengewoon sterk hebt gemaakt voor het Europese burgerinitiatief.

Desondanks moet ik constateren dat het jaarlijkse verslag van de Europese Commissie inzake de toepassing van het Europees communautair recht in zijn huidige gedaante de burger en het Parlement te weinig informatie verschaft over de huidige stand van zaken. De Commissie heeft zich totnogtoe veel te veel op de omzetting van het Europees recht in de nationale wetgeving gericht, zonder verder veel aandacht te besteden aan de daadwerkelijke tenuitvoerlegging ervan. Enkel de verwijzing naar de formele procedures die zijn opgestart naar aanleiding van het feit dat een bepaalde lidstaat het communautair recht niet heeft omgezet, zegt de burger en ook ons niet bijster veel. Wij moeten en willen meer te weten komen over de gevallen waarin de Commissie onvolledige of zelfs geheel foute omzetting in onderzoek heeft. Pas als we volledig over dergelijke gevallen worden geïnformeerd, kan er echt sprake zijn van nauwlettend toezicht op de toepassing van het communautair recht.

Zoals we allemaal heel goed weten, geachte collega's, heeft het Europees Parlement bepaalde verplichtingen en ook bevoegdheden jegens de Commissie. Dit betreft onder meer het toezicht op, respectievelijk de beoordeling van haar activiteiten. Wij hier in dit Europees Parlement zijn oprecht geïnteresseerd in een zinvolle beoordeling van de door de Commissie ten aanzien van haar taken geboekte voortgang, te weten het hoeden van de verdragen en de toepassing van het communautaire recht. We hebben echter onvoldoende toegang tot de gegevens die de basis vormen van de door de Commissie gevoerde inbreukprocedures. En dat, mijnheer de vicevoorzitter, wordt niet voor de eerste keer gezegd.

Zo hebben we reeds in februari in de resolutie inzake het herziene kaderakkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie, de Commissie verzocht om, en ik citeer: "het Parlement te voorzien van beknopte gegevens over alle inbreukprocedures op basis van de schriftelijke aanmaning […] indien het Parlement hierom verzoekt", einde citaat. Ik roep de Commissie dan ook dringend op om ons, en via ons de Europese burger, deze gegevens daadwerkelijk te verstrekken.

Tot slot, mijnheer de vicevoorzitter, heb ik bij eerdere gelegenheden reeds meermaals aangegeven dat het Europees Parlement er oprecht in geïnteresseerd is de Commissie te helpen en haar zelfs te steunen ingeval van een conflict met de Raad. Wij willen de Commissie dan ook vragen om het Europees Parlement daarvoor die informatie te verschaffen die wij niet alleen voor onszelf vragen, maar ook voor de burgers van de lidstaten van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DA) Mijnheer de Voorzitter, voor de Commissie verzoekschriften, dat wil zeggen de commissie die de klachten van burgers behandelt, staat de eerbiediging van de wetgeving van de EU centraal. De burgers wenden zich tot ons, omdat nationale of lokale overheden verzuimen om de EU-wetgeving inzake de bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid of de natuur na te leven. Neem alleen al de vele klachten die we hebben ontvangen over de langdurige afvalcrisis in Campanië ondanks een duidelijk arrest van het Europees Hof van Justitie, alsmede over de bevriezing van gelden. Er is niet echt iets gedaan om het probleem op te lossen. Zowel de burgers als de natuur hebben hieronder te lijden, en dan te bedenken dat we dit gebied het 'gelukkige Campanië' noemden – ach! Hier moet de Commissie onmiddellijk alle beschikbare middelen inzetten.

Het Verdrag geeft de Commissie een sleutelrol. Zij moet de naleving van de EU-wetgeving door de lidstaten bewaken. Daarom letten wij in de Commissie verzoekschriften bijzonder aandachtig op de manier waarop de Commissie omgaat met overtredingen van de regels. In het licht hiervan verwelkom ik het door mevrouw Lichtenberg opgestelde verslag. Zij maakt heel duidelijk dat het niet voldoende is om klachten over inbreuken door lidstaten eenvoudigweg terug te sturen naar de lidstaten zelf om ze door hen te laten oplossen. Zij zijn het immers op wie de klachten betrekking hebben. Op deze manier worden burgers totaal aan hun lot overgelaten.

In dit verband wil ik graag de Europese Ombudsman complimenteren voor het feit dat hij op eigen initiatief juist een onderzoek heeft uitgevoerd naar de nieuwe manier waarop de Commissie klachten over veronachtzaming van het communautaire recht door de lidstaten registreert of misschien juist niet registreert. De Ombudsman heeft de bevoegdheid om zich een inhoudelijk oordeel over een zaak te vormen, indien de Commissie beschuldig wordt van niet optreden tegen inbreuken, hoewel het in laatste instantie natuurlijk het Hof van Justitie is dat over de zaak moet beslissen.

In elk geval zou het een stap voorwaarts betekenen, indien we het voorstel in het door mevrouw Nedelcheva opgestelde verslag aannemen om een fatsoenlijke wet inzake de bestuurlijke procedures van de EU te creëren, waarvoor we nu eindelijk een basis hebben in artikel 298 van het Verdrag van Lissabon.

Hoewel het jaarverslag van de Ombudsman vele tekenen bevat die wijzen op verbetering, is het nog steeds verontrustend dat meer dan een derde van de klachten gaat over een gebrek aan transparantie en toegang tot documenten en informatie. In dit verband is het beschamend dat zowel de Commissie als meerdere lidstaten proberen om belangrijke lobbyisten te beschermen tegen de burgers door middel van iets dat duidelijk lijkt op misbruik van de gegevensbeschermingsregels.

Een vreselijk voorbeeld hiervan is het speciaal verslag van de Ombudsman over Porsche en de correspondentie over bescherming van de CO2-grenswaarden voor auto's. Denkt iemand hier dat een klein of middelgroot bedrijf door de Commissie geraadpleegd is over de toegang tot brieven of dat de Commissie de zaak vijftien maanden zou hebben vertraagd omwille van een klein bedrijf? Natuurlijk niet! Het was omdat het Porsche was en uiteraard misschien ook omdat het de heer Verheugen was. Het speciaal verslag van de Ombudsman bevat een langer verhaal en ik zou iedereen willen aanbevelen om zowel het uitstekende verslag-Paliadeli als het speciaal verslag zelf te lezen. Het is onderhoudend en zal u keer op keer de ogen openen. Het ernstigste aan deze zaak is echter het feit dat de Commissie verzuimt om loyaal met de Ombudsman samen te werken. Dit is een belangrijk verslag. Het Parlement moet zich duidelijk over deze zaak uitspreken. Ik wil graag de Ombudsman en mevrouw Paliadeli danken.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie. – (CS) Mijnheer de Voorzitter, het jaarverslag van de Europese Ombudsman is een goed voorbeeld van hoe wij onze activiteiten bij het grote publiek voor het voetlicht horen te brengen. Het jaarverslag is begrijpelijk, treffend en to the point. Ik heb buitengewone waardering voor uw inspanningen en de moeite die u zich hebt getroost, en zou u graag persoonlijk hiervoor mijn complimenten willen overbrengen. Tegelijkertijd wil ik hier echter opmerken dat de activiteiten van de Ombudsman mijns inziens een structureel probleem vertonen, te weten met betrekking tot de publieke bekendheid. Want laten we wel zijn, de Europese Unie is als internationale organisatie bar moeilijk te begrijpen, en dat niet alleen ten aanzien van de door haar geleverde vormen van financiële steun, maar ook voor wat betreft haar bevoegdheden, instellingen, besluitvormingsprocessen, beleidsvormen en wetgeving. Als ik zeg bar moeilijk te begrijpen, dan bedoel ik bar moeilijk te begrijpen voor de gewone burger. Logischerwijze geldt dat ook voor de organisatie van de Europese Ombudsman. Ik weet zeker dat indien we onder de Europese burgers een onderzoek zouden uitvoeren en hun zouden vragen wat de taak is van de Europese Ombudsman, zijn bevoegdheden en zijn werk, we er helaas achter zouden komen dat hij een ver van mijn bed show is voor de burger en dat deze vaak niet eens weet dat er überhaupt zoiets als een Europese Ombudsman bestaat. De feiten spreken voor zich. Het overgrote deel van de door mijn landgenoten uit Tsjechië ingediende klachten valt niet onder de bevoegdheden van de Europese Ombudsman. In de andere lidstaten is dat al niet veel beter.

Bij de behandeling van het verslag over 2008 riepen we hier allemaal op tot grotere publieke bekendheid. Er werden omvangrijke informatiecampagnes voorgesteld en er werd waardering uitgesproken voor het feit dat er een website was gelanceerd. Ik heb gisteren even fictief geprobeerd om een klacht in te dienen op uw website. Helaas moest ik constateren dat de interactieve gids te ingewikkeld is en voor de gemiddelde burger eerlijk gezegd bar moeilijk te begrijpen. Ook het klachtenformulier zelf is te ingewikkeld. Ik moest een beetje denken aan de belastingaangifte in mijn land, die een gewone burger zonder belastingadviseur niet correct invullen kan. Eerlijk gezegd weerhoudt uw website de burger eerder van het indienen van een klacht dan dat deze hem ertoe aanmoedigt. Ik wil hier dan ook pleiten voor vereenvoudiging van de website.

Verder acht ik het van buitengewoon belang dat de periode voor de behandeling van een klacht wordt ingekort. We weten per slot van rekening allemaal heel goed dat indien iemand een klacht indient, het uit oogpunt van vertrouwen van cruciaal belang is dat deze zo snel mogelijk in behandeling wordt genomen en dat de klagende burger zo snel mogelijk antwoord krijgt. En als een bepaalde kwestie niet binnen de bevoegdheid valt van het orgaan waaraan de klacht gericht is, dan dient de klacht direct te worden doorgegeven aan nationale of regionale ombudsmannen die wel over de bevoegdheid beschikken de zaak in behandeling te nemen.

Dames en heren, een overdaad aan communicatie leidt tot non-informatie. Een overdaad aan informatie maakt de Europese burger monddood. De Europese Ombudsman dient zich niet alleen te richten op het oplossen van problemen, maar juist eerder op het voorkomen van ambtelijke dwalingen. Ik acht het dan ook van cruciaal belang dat dit orgaan niet misbruikt wordt voor grote mediacampagnes en dat de bevoegdheden ervan niet worden uitgebreid. Na zijn verkiezing tot Europees Ombudsman, zei de heer Diamandouros: "Ik zal de inspanningen ter verhoging van de kwaliteit van het ambtelijk apparaat van de Europese Unie voortzetten." Ik zou dan ook graag tot slot willen vragen aan welk structureel probleem u iets gedaan hebt, wat u concreet hebt weten te verbeteren en wat uw speerpunten zijn voor het komende jaar. Vooral bij het oplossen van de structurele problemen wens ik u veel succes toe.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijn fractie zou mevrouw Nedelcheva willen bedanken voor dit verslag, dat ons voorziet van een schat aan informatie van de Commissie verzoekschriften over het werk van de Europese Ombudsman.

Het gaat om een bijzonder uitvoerig verslag over alle werkzaamheden over het jaar 2009 en waarin een groot deel van de klachten zijn opgenomen, die trouwens met 9 procent gedaald zijn ten opzichte van het vorig jaar. Meer dan de helft van de klachten heeft betrekking op de Europese Commissie.

Ik geloof dat in de klachten die zijn ingediend die bij de Europese Ombudsman onbehoorlijke bestuurlijke praktijken aan de kaak worden gesteld, zoals het gebrek aan transparantie en de weigering om documenten te overleggen. We mogen er blij mee zijn dat het overgrote deel van deze klachten wordt afgehandeld doordat de Europese Ombudsman ze in behandeling neemt, en dat we dus op de goede kant opgaan.

De doelstellingen voor 2010 waren samengevat in vijf doelstellingen: openstaan voor suggesties om betere werkwijzen vast te stellen; manieren proberen te vinden om sneller resultaten te bereiken; overtuigen om meer invloed te hebben op de bestuurlijke cultuur van de instellingen; gedetailleerde, nuttige informatie verstrekken, die makkelijk toegankelijk is; en aanpassen om een goed beheer van hulpbronnen, doeltreffendheid en efficiëntie te garanderen. Ik denk dat de doelstellingen die voor 2010 geformuleerd werden buitengewoon relevant zijn.

We staan voor de noodzaak om mechanismen te moderniseren die ons in staat stellen oplossingen te vinden voor gevallen van gebrek aan transparantie en informatie, die ongetwijfeld zullen voorkomen. We hebben het voorbeeld van het verslag-Paliadeli over het bedrijf Porsche, en daar deze autoproducent, of beter gezegd de Commissie, weigerde om een aantal brieven van dit bedrijf vrij te geven aan de openbaarheid, moet dit Parlement de Europese Ombudsman steunen en moet de Ombudsman kunnen rekenen op het Europees Parlement om meer informatie te krijgen over deze kwesties.

Het recente besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie tot nietigverklaring van de beslissing van de Commissie om de lijst van begunstigden van steunmaatregelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te publiceren, is bijzonder verontrustend. Dit besluit van het Hof druist namelijk in tegen de fundamentele transparantiebeginselen, die van toepassing zouden moeten zijn op alles wat verband houdt met de Europese begroting, en het is een rechtstreekse aanval op van het recht van de burger om te weten waar zijn belastinggeld naartoe gaat. Ik denk dat dit een onbehoorlijke praktijk is, waaraan we een einde moeten zien te maken via het Parlement en middels de vereiste wetgevingsveranderingen.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, namens de EFD fractie. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, na het jaarlijkse verslag van de Europese Ombudsman over het jaar 2009 te hebben gelezen moet ik de heer Diamandouros complimenteren, want hij dient en vertegenwoordigt op een waardige manier het instituut dat Europese burgers verenigt en hen een veilig gevoel geeft.

Het is uiteraard de taak van de Europese Ombudsman om ervoor te zorgen dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zich bij hem kan melden als er problemen ontstaan tussen deze persoon en de organen van de Europese Unie, waarbij te denken valt aan het over de schreef gaan van deze organen en/of alles wat onder wanbeheer valt.

Na het lezen van dit verslag realiseer ik mij dat het succes van de werking van dit instituut en van zijn ambtenaren te maken heeft met de volgende feiten: ten eerste waren de meeste onderzoeken – inmiddels al 70 procent – binnen een jaar afgerond en meer dan de helft, 55 procent om precies te zijn, binnen drie maanden. Dit is illustratief voor de snelheid waarmee de Europese Ombudsman en zijn mensen in actie komen, en dus ook voor de soepele werking van dit instituut.

Ten tweede bleek de Ombudsman in staat om in 80 procent van de door hem behandelde gevallen de belanghebbende op de een of op de andere manier te helpen in het oplossen van zijn probleem, door hem naar het juiste bevoegde orgaan te verwijzen of door hem van advies te voorzien over de instantie tot wie hij zich moet wenden voor een spoedige oplossing van zijn probleem. Dit geeft de doeltreffendheid aan van het instituut.

We moeten niet vergeten dat 84 procent van de meldingen door particulieren werd gedaan en slechts 16 procent door ondernemingen en verenigingen. Ook dit bewijst dat de Europese burger die vindt dat hij slachtoffer is van wanbeheer, grote waarde toekent aan dit instituut en zijn vertegenwoordigers. Specifiek zou ik willen benadrukken dat negen van de in 2009 afgeronde zaken voorbeelden zijn van goede praktijken. Daarnaast wil ik zeggen dat het mij persoonlijk verheugde dat in de inleiding van het verslag de intentie van de Europese Ombudsman wordt uitgesproken dat hij ook wil helpen om er voor te zorgen dat de Europese Unie aan haar burgers de voordelen kan bieden die hen door het verdrag van Lissabon waren beloofd. Hierbij wil ik de heer Diamandouros dus feliciteren.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ooit heb ik ook een klacht voorgelegd aan de Europese Ombudsman, en ofschoon de zaak voor mij niet op gunstige wijze uitpakte en ik niet blij was met de uitspraak, zou ik de Europese Ombudsman toch willen gelukwensen met zijn werk. Ik denk dat het voor ons in dit Huis heel belangrijk is dat we het werk dat hij doet ondersteunen.

In zijn openingsbijdrage heeft de Ombudsman er terecht op gewezen dat het welslagen van zijn werk in hoge mate afhankelijk is van het optreden van de instellingen. Kijken we bijvoorbeeld naar het zaak-Porsche, dan zien we duidelijk in hoeverre de Ombudsman in zijn bevoegdheden beperkt is en hoe sommige instellingen tekort schieten wat betreft het serieus nemen van zijn aanbevelingen.

Natuurlijk moeten we ook in onze eigen instelling orde op zaken stellen, wat bijvoorbeeld blijkt uit de koop van het Altiero Spinelli-gebouw, waarbij zich enorme onregelmatigheden hebben voorgedaan. De Ombudsman heeft een aantal duidelijke aanbevelingen ter zake gedaan en er zijn amendementen op ingediend. Totnogtoe is er echter in dit Parlement eigenlijk nauwelijks enige vooruitgang geboekt in deze zaak. De amendementen werden verworpen. Dat toont eens temeer aan hoe dit Parlement deze aanbevelingen beoordeelt. Wat ik probeer te zeggen is dat het voor ons van groot belang is om orde op zaken te stellen in dit Huis en de aanbevelingen van de Europese Ombudsman serieus te nemen, waarmee wij zijn positie verstevigen.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, zoals elk jaar legt de Commissie juridische zaken aan het Parlement een verslag van de Europese Commissie betreffende de toepassing van het gemeenschapsrecht voor en zoals elk jaar hebben de leden van de Commissie juridische zaken heel wat aanmerkingen, zowel op de inhoud als op de vorm waarin de Commissie het verslag heeft opgesteld.

Het lijdt geen twijfel dat de kwestie van de omzetting van het gemeenschapsrecht in de nationale rechtssystemen in de Unie een heel belangrijk probleem is. Dezelfde voorschriften worden door verschillende landen op verschillende momenten ingevoerd, wat om bepaalde redenen natuurlijk begrijpelijk is. Dit mag echter niet leiden tot vertragingen die een gebrek aan rechtszekerheid veroorzaken, en het de burgers dientengevolge onmogelijk maken om van hun rechten gebruik te maken. Onze rapporteur merkt terecht op dat vertraging bij de omzetting van het gemeenschapsrecht of een onjuiste toepassing ervan reële kosten met zich meebrengen en leiden tot een gebrek aan vertrouwen van de burger in de Europese instellingen. Daarom steun ik met genoegen alle initiatieven van de Commissie, zoals overleg met deskundigen en bilaterale dialoog tussen de Commissie en de lidstaten, die tot doel hebben bovenstaande problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ik ben erg geïnteresseerd in het "EU Pilot"-programma, dat een instrument moet vormen om snel te reageren op alle gevallen van verkeerde toepassing of omzetting van het gemeenschapsrecht in de nationale wetgeving.

We willen nogmaals de rol benadrukken, die de nationale rechtbanken spelen bij de praktische toepassing en interpretatie van het gemeenschapsrecht. Deze rol kan echter niet correct worden vervuld, als er geen aangepaste opleidingen en samenkomsten worden georganiseerd en als er geen Europese juridische cultuur wordt gecreëerd. Wat het Parlement betreft – en ik richt me hierbij tot mijn collega's – het recht, dat wij als wetgevers maken, moet helder en begrijpelijk zijn, want alleen als het begrijpelijk is, zal het gemakkelijk kunnen worden omgezet in de nationale systemen en zullen er minder problemen uit voortvloeien.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, wanneer ik dit verslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2009 analyseer, merk ik tot mijn genoegen dat de samenwerking tussen de Ombudsman en de Commissie verzoekschriften verder evolueert. Ik ben uiterst tevreden over het werk van professor Diamandouros, die sinds 2003 de rol van Ombudsman vervult, en over zijn inspanningen om de burgers te informeren over de mogelijkheden om klachten in te dienen in verband met slecht functioneren van de administratie van de Europese Unie, en om de burgers aan te zetten van hun rechten gebruik te maken.

Aangezien slechts 23 procent van de meer dan drieduizend in 2009 geregistreerde klachten onder de bevoegdheden van de Ombudsman vielen, is het absoluut noodzakelijk om de informatiecampagne voort te zetten. Door zijn beperkte bevoegdheden kan de Ombudsman immers enkel klachten behandelen, die betrekking hebben op de instellingen en organen van de Europese Unie. Wat echter wel belangrijk is, is dat iedereen die zich tot de Ombudsman wendt met klachten die om formele redenen onontvankelijk zijn, informatie ontvangt over de bevoegde instantie waartoe men zich in dat concrete geval kan wenden.

Het dient ook te worden benadrukt dat de invoering van het Verdrag van Lissabon duidelijk de democratische legitimiteit van de Ombudsman versterkt en zijn bevoegdheden uitbreidt tot het buitenlandse beleid. Ook dient te worden opgemerkt dat de Ombudsman steeds vaker op eigen initiatief optreedt, bijvoorbeeld op het gebied van achterstallige betalingen van de Europese Unie, invaliditeit of discriminatie. Zijn werk droeg ook bij tot het ontstaan van de Europese Code van Goed Administratief Gedrag. Ik ben ook verheugd dat de duur van de onderzoeken tot negen maanden is verkort.

Het grote aantal afgeronde zaken waarbij de instelling waartegen een klacht werd ingediend, een minnelijke schikking aanvaardde of de kwestie in het voordeel van de klager behandelde, getuigt ook van de doeltreffendheid van de Ombudsman en zijn goede samenwerking met andere instellingen. In 2009 gold dit voor 56 procent van de gevallen. Ik hoop dat de Ombudsman, gesteund door ons, het Parlement en de andere instellingen, zijn werk zal voortzetten met evenveel energie en met een nog grotere doeltreffendheid dan tot nu toe.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, mijn dank gaat uit naar de Europese Ombudsman en zijn Bureau voor het waardevolle werk dat zij in moeilijke omstandigheden hebben gedaan. Transparantie, het recht op toegang tot informatie en het recht op goed bestuur zijn essentiële voorwaarden voor het vertrouwen van het publiek in het vermogen van de Europese instellingen om hun rechten te monitoren. Het is zorgwekkend dat jaar in jaar uit de grootste bestuurlijke misstand het gebrek aan transparantie is en soms zelfs een weigering om gegevens en documenten te verstrekken. De zaak Porsche is in dit verband zeer ernstig. Door vijftien maanden te wachten met het geven van de gevraagde documenten heeft de Commissie op ernstige wijze haar plicht om eerlijk met de Ombudsman samen te werken verzaakt. Deze houding van de Commissie heeft het vertrouwen van onze burgers in de Commissie geschonden en het publieke imago van de Europese Unie geschaad.

Nu een commissaris en de Ombudsman daar vredig naast elkaar zitten, denk ik dat het goed zou zijn als zij een vertrouwelijk en grondig gesprek zouden voeren over de vragen of zij elkaars werk respecteren en of zij bereid zijn samen te werken en op te treden overeenkomstig de eigen grondbeginselen van de Europese Unie. Ik wil in dit verband geen enkele afzonderlijke commissaris de schuld geven, maar de Commissie zou een serieus debat hierover moeten voeren, omdat het publieke imago van de Europese Unie beslist niet zo goed is dat wij ons in de toekomst zaken als die met betrekking tot Porsche kunnen permitteren.

De rechten van onze burgers moeten worden geëerbiedigd door de Commissie, de Raad en natuurlijk ook het Parlement – door alle Europese instellingen.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, de heer Diamandouros is voor onze burgers en voor de Europese Unie een echte aanwinst geweest en ik zou hem oprecht willen bedanken voor zijn werk. Natuurlijk raken we hiermee ook een gevoelig punt, namelijk het gebied waarop dingen moeten worden verbeterd. De zaak-Porsche is zojuist genoemd, en als Duitse burger moet ik zeggen dat wat er gebeurd is mij met schaamte vervult. Het betreft een Duits Commissielid en een Duits automobielbedrijf en de briefwisseling tussen die twee. Alle correspondentie tussen de Commissie en andere autoproducenten in Italië, Spanje en overige landen wordt openbaar gemaakt, maar niet die met Duitsland. De Ombudsman heeft niet een, niet twee maar drie berispingen doen uitgaan, en nog werden er geen stappen genomen. Dit moet dringend beter. Ik zou dat in de krachtigste bewoordingen willen benadrukken.

De tweede opmerking die ik zou willen maken is dat we, wanneer we het woord "pilot" gebruiken, doorgaans denken aan een beroepsgroep die zijn werktijd hoog boven de grond doorbrengt. Ik vraag me af hoe de Commissie op het idee is gekomen om dit nieuwe project voor afhandeling van de klachten van Europese burgers aan te duiden als "pilot project", want in wezen heeft het niets nieuws te bieden. Onze burgers dienen eerst een gerechtvaardigde klacht in in hun eigen land. Daar wordt dan geen actie ondernomen. Dus wenden zij zich tot de Commissie. Wat doet de Commissie dan? Zij stuurt die klacht met een retourvlucht terug naar het land van herkomst, en weer gebeurt er niets. Ik denk niet dat dit een adequate manier is om met de problemen en klachten van onze burgers om te gaan, en ik zou deze gelegenheid willen aangrijpen om commissaris Šefčovič, die ik bijzonder hoogacht, te vragen of hij wil aangeven dat hij ofwel van plan is om dit project op te geven dan wel om nogmaals te overwegen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de klachten van onze burgers verstuurd worden naar de plaats waar ze feitelijk in behandeling zullen worden genomen, en dat de burgers recht wordt gedaan.

 
  
  

VOORZITTER: ISABELLE DURANT
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik ben niet van plan om hier een hoorcollege te geven, maar zoals u wel weet, ontstond het ambt van Ombudsman voor het eerst bijna driehonderd jaar geleden in Europa. Het is daarom ook niet vreemd dat we in deze zaken geïnteresseerd zijn en er zoveel aandacht aan besteden.

Ik denk dat alle drie verslagen onze aandacht verdienen, maar met één bedenking. Er is een aspect in het verslag van Mariya Nedelcheva dat ik verontrustend vind. Met alle respect voor zijn nobele en goede daden, moet het ambt van de Europese Ombudsman bijna negen miljoen euro kosten? Is het niet mogelijk om de bijna Byzantijnse manier van functioneren van deze instelling te beperken? Daarom onthoudt mijn fractie zich van de stemming over deze materie, in het bijzonder over dit verslag, hoewel we de Ombudsman, en in het bijzonder alle burgers die zich met hun klachten tot hem wenden, het beste toewensen.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL). - (PT) Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de heer Diamandouros bedanken voor zijn werk en voor het verslag dat hij ons heeft voorgelegd. Het is uitstekend werk, van grote kwaliteit, en daar wil ik hem voor bedanken. Ik wil het meer over de kwantiteit hebben dan over de kwaliteit, omdat het ook interessant is te weten hoe vaak de burgers van deze diensten gebruik maken.

Er blijken enkele duizenden klachten te zijn, en enkele van die duizenden klachten zijn niet ontvankelijk. Maar het is interessant om te weten waarom er niet méér klachten zijn. Dat wil zeggen: is dit een glas dat halfvol is, of halfleeg? Ik vraag me af in hoeverre de moeizame relatie tussen de burgers en de Europese instellingen te maken heeft met de complexiteit en het gebrek aan transparantie van deze instellingen en van de wet- en regelgeving die hun grondslag vormt. Oftewel: om een klacht te kunnen indienen, moet je je rechten kennen, en om je rechten te kennen moet je de wet- en regelgeving kennen en de procedures om deze klacht te kunnen indienen. In plaats van u voorstellen te doen, mijnheer Diamandouros, zou ik u als Ombudsman liever vragen om aan ons, het Parlement als wetgevend orgaan, voorstellen te doen voor de vereenvoudiging van de wetgevingsprocedures en, voor zover mogelijk, van de institutionele mechanismen van de Europese Unie. Er wordt veel gesproken over transparantie en helderheid, maar een andere democratische waarde, die we vaak vergeten, is eenvoud, omdat de instellingen daarmee voor iedereen toegankelijk worden.

Mijnheer Diamandouros, ik zit ook in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, waarin dan ook een stemming plaatsvindt. Ik beloof u dat ik met belangstelling kennis zal nemen van uw antwoorden op dit gebied.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Mevrouw de Voorzitter, misschien wel het meest schandelijke aspect van het gedrag van de commissaris dat in dit verslag aan het licht wordt gebracht, nog eens boven op de ontzettend slechte behandeling van de klager in deze zaak, is dat dit geen op zichzelf staand geval van wanbeheer is geweest. Sterker nog, de feiten die in dit scherpzinnig verslag aan het licht zijn gebracht, zijn meer dan louter nalatigheid en luiheid. Veeleer is de redelijke conclusie te trekken dat dit soort gedrag van de kant van de Commissie zeer weloverwogen en niets minder dan een berekende gedragslijn is, die erop gericht is om het harde werk van de Ombudsman te dwarsbomen en de rechtsstaat bij het vuilnis te zetten.

Zijn werk is al moeilijk genoeg zonder het extra probleem van een Commissie die zich ten doel stelde, zoals de feiten hier hebben laten zien, om bij elke gelegenheid te verhinderen dat hij zijn ambt fatsoenlijk kon uitvoeren. Er was ooit een tijd dat als dergelijk verachtelijk gedrag van de zijde van ambtenaren naar buiten kwam, zowel de functionarissen als de verantwoordelijke minister zich in hun zwaard stortten. In plaats daarvan zullen we naar ik vermoed een arrogante en aanmatigende Commissie zien doen wat zij het beste kan, een lange neus trekken naar de mensen, terwijl de schuldigen er ongestraft vanaf komen. Geen wonder dat de EU nog nooit zo impopulair is geweest!

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). (HU) Uit het verslag van de Ombudsman blijkt duidelijk dat het gebrek aan transparantie bij de Europese instellingen een van de grootste problemen vormt. De meeste klachten gaan over de Commissie, die met haar standaard late antwoorden het vertrouwen in de Europese instellingen aan het wankelen brengt. We moeten de transparantie vergroten door het werk van de instellingen te optimaliseren en de communicatie uit te breiden, terwijl we er tegelijkertijd op letten dat de kosten hierdoor niet stijgen. Aan propaganda en eigen reclame heeft de Europese Unie toch al astronomische bedragen uitgegeven.

Het aantal klachten zal waarschijnlijk bovendien verder toenemen bij de invoering van het Verdrag van Lissabon en bij de gebrekkige of trage toepassing van de Europese wetgeving in de lidstaten. Om dit te voorkomen, moeten er uitgebreidere en op elkaar afgestemde justitietrainingen worden georganiseerd voor nationale rechters, praktiserende juristen en ambtenaren in het overheidsapparaat. Daarnaast moeten de burgers ervan bewust worden gemaakt dat daden die in strijd zijn met het Europese recht, ook kunnen worden aangevochten ten overstaan van rechtbanken in eigen land. In het eerste halfjaar van 2011 verzorgt Hongarije het voorzitterschap van de Europese Unie, en ook daarom rust er een belangrijke taak op de schouders van ons, Hongaarse Parlementsleden, voor de implementatie van de wetgevingsharmonisatie.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer Diamandouros, mijnheer de commissaris, de Ombudsman als instelling heeft in Europa een zeer indrukwekkende geschiedenis. Op basis van een concept dat oorspronkelijk in Zweden is ontwikkeld, proberen ombudsmannen nu al tweehonderd jaar lang als onpartijdige tussenpersonen geschillen en problemen op te lossen. In mijn ogen komt het idee voor een ombudsman voort uit een diepe menselijke behoefte om geschillen op vreedzame wijze op te lossen.

Dit jaarverslag is het vijftiende van de Europese Ombudsman en het zevende van de heer Diamandouros. Dat zijn aantallen om trots op te zijn, en ik wil de heer Diamandouros daarmee feliciteren. Toen hij vorig jaar werd gekozen, heb ik gezegd dat ik hoopte dat de Ombudsman zijn uiterste best zou doen om ervoor te zorgen dat het besluitvormingsproces in de EU transparanter en relevanter voor de burgers zou worden en dat hij doelmatig zou samenwerken met de Commissie verzoekschriften. Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat we hier samen in zijn geslaagd. Ik zie nog ruimte voor verbetering in de coördinatie tussen de functies en taken van de Ombudsman en die van de Commissie verzoekschriften. We ontvangen steeds meer verzoekschriften die raken aan aspecten van het klassieke recht van petitie en aan elementen van de taakopdracht van de Ombudsman. Dan heb ik het over mensenrechten, eigendomsrechten en belemmeringen voor economische activiteiten. Het is redelijk en passend dat we op deze gebieden samenwerken, zodat we de Commissie samen kunnen aanpakken, in positieve zin, en de relevante antwoorden in het vereiste tijdsbestek ontvangen.

Ook wil ik de nieuwe website met de interactieve richtsnoeren verwelkomen. Deze zullen ervoor zorgen dat mensen bewust worden gemaakt van de mogelijkheden die hun ter beschikking staan om hun stem te laten horen in Europa. Ik hoop dat de heer Diamandouros zijn goede en belangrijke werk met succes zal voortzetten en erin zal slagen om waar mogelijk verbeteringen door te voeren. De Commissie verzoekschriften zal ook alles blijven doen wat in haar mogelijkheden ligt om ook in de toekomst een nauwe samenwerking met de Ombudsman te bevorderen, in het belang van de burgers van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Mevrouw de Voorzitter, vandaag behandelen wij hier twee zeer belangrijke onderwerpen. Het eerste betreft de belangen van Europese burgers. Het tweede handelt over de verzoening tussen Europese burgers en de Europese instituties.

De drie werkelijk voortreffelijke verslagen van de drie rapporteurs en de inzet van de Europese Ombudsman doen mij, voor wat betreft de Europese burgers, denken aan de heer Diamandouros in de rol van d'Artagnan en de drie rapporteurs als de drie musketiers die strijden voor de belangen van de Europese burgers.

Het is bijzonder jammer dat de Europese Commissie in deze hele kwestie niet zo intensief deelneemt als dat zij eigenlijk zou moeten. Het enige positieve dat ik in de uiteenzettingen van de commissaris van vandaag kan ontdekken, is zijn spreektempo. Als de Europese Commissie met een dergelijk tempo zou handelen, zouden wij vandaag dit debat niet hoeven voeren.

Het is bijzonder belangrijk dat de Europese burgers vertrouwen krijgen in de Europese instituties, dat zij die zullen gaan beschouwen als iets positiefs en gaan ervaren als instituties die zich inzetten voor hun belangen. Een vertraging van vijftien maanden – zoals mevrouw Paliadeli in haar verslag meldt – in de levering van drie brieven van een in snelle bolides gespecialiseerde autofabrikant, is nogal een oxymoron! Als er in plaats van een autofabrikant sprake was geweest van de belangen van een enkele Europese burger, zou dan de vertraging ook zo groot zijn? Ik vraag het me af!

Hoe het ook zij, ik denk dat we eerlijk moeten zijn. We moeten allemaal samenwerken, we moeten vertrouwen hebben in wat de commissaris heeft gezegd, we moeten er vanuit gaan dat de commissaris van goede wil is en zal samenwerken met de Europese Ombudsman, we moeten ons allemaal echt inzetten voor de belangen van de Europese burgers. Laten we hopen dat de Commissie met dezelfde snelheid handelt als de snelheid waarmee de commissaris zijn toespraak hield – hij maakte het de tolken niet makkelijk.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(ES) Bon dia, Mevrouw de Voorzitter. Het is jammer dat de heer Vidal-Quadras de vergadering niet langer voorzit, want ik weet zeker dat hij mijn betoog zou hebben gewaardeerd.

In de eerste plaats wil ik de Europese Ombudsman bedanken voor zijn werk en hem aansporen om het dapper te blijven opnemen voor het recht van de Europeanen, die vaak bedreigd worden door sommige bestuurlijke overheden.

In dit verband wil ik erop wijzen dat een culturele vereniging in Valencia 650 000 handtekeningen heeft opgehaald ter ondersteuning van een wetgevingsinitiatief om de ontvangst van radio- en televisieprogramma's in het Catalaans veilig te stellen. Dit is gewoon een kwestie van naleving van artikel 12, lid 2 van het Europees Handvest van regionale of minderheidstalen van de Raad van Europa en van de richtlijn inzake diensten van audiovisuele media zonder grenzen.

Welnu, de Spaanse regering heeft geweigerd die 650 000 handtekeningen in aanmerking te nemen. Wij hopen dat de Europese Ombudsman die handtekeningen in ontvangst zal nemen en de rechten zal beschermen van die 650 000 Europeanen die beschermd worden door de Europese wetgeving.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Ter inleiding zou ik graag willen zeggen dat het jaarlijkse verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht nog wel voor verbetering vatbaar is. In zijn huidige gedaante verschaft het noch de burger, noch de desbetreffende instellingen inzicht in de daadwerkelijke stand van zaken ten aanzien van de toepassing van het communautair recht.

Vooral voor wat betreft inbreukprocedures naar aanleiding van een onjuiste omzetting van het EU-recht zou het goed zijn als de Commissie in de toekomst ten minste de belangrijkste feiten zou geven over de aard en de omvang van de inbreuk. Het is zelfs zo dat het Europees Parlement al op 4 februari 2010 middels een resolutie vroeg beter geïnformeerd te worden over inbreukprocedures op basis van een schriftelijke aanmaning.

Ik beschouw het als een positief punt in de woorden van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Šefčovič, dat de Commissie voornemens is te kijken naar de mogelijkheid voor de invoering van een "procedurecode", waarin alle verschillende aspecten ten aanzien van de inbreukprocedure, zoals bepaalde minimumtermijnen, het recht op wederhoor, de verplichting tot aanvoering van redenen, en dergelijke worden weergegeven.

Ik ben ervan overtuigd dat dankzij een nauwere samenwerking tussen de Commissie en het Europees Parlement het toezicht op de toepassing van het EU-recht er alleen maar beter en transparanter op kan worden

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). (HU) De Europese Ombudsman is het democratische geweten van de Europese Unie. Jaar in jaar uit draagt hij bij aan de versterking van het vertrouwen van klagende burgers in de Europese instellingen. Het doet me bijzonder veel deugd dat met de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon de Ombudsman ook zal toezien op het respecteren van het Handvest van de grondrechten, waarbij hij in de eerste plaats zal waken over de naleving van het recht op de adequate behartiging van zaken. Ik vind het Europese netwerk van ombudsmannen uitermate nuttig, aangezien de bekendheid bij de bevolking en de kwaliteit van de overheidsdienst in bepaalde lidstaten, waaronder Roemenië, mijn thuisland, achterblijven bij het Europese gemiddelde. Dit wordt ook weerspiegeld in het verslag over de activiteiten van de Ombudsman. Juist om die reden vraag ik de Ombudsman om in de toekomst ook de bij de nationale ombudsmannen ingediende klachten over de toepassing van het Europese recht door de lidstaten te verzamelen, aangezien de burgers meestal via hun eigen overheidsinstanties in aanraking komen met het Europese recht.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Mevrouw de voorzitter, mijnheer de commissaris, om te beginnen zou ik de Europese Ombudsman willen feliciteren voor het uitzonderlijk goede werk dat hij gedurende deze hele periode geleverd heeft. Ook de drie rapporteurs wil ik feliciteren.

Specifiek zou ik willen ingaan op het verslag van mevrouw Paliadeli. Het is werkelijk een schokkende kwestie: de weigering om de complete inhoud te onthullen van de correspondentie tussen de Commissie en autofabrikant Porsche in het kader van de voorbereidingen van de richtlijn over de uitstoot van voertuigen. Dit roept vragen op omtrent de objectiviteit van de wetgevingsvoorstellen van de Commissie, en in hoeverre de Commissie werkelijk onafhankelijk is als het om industriële belangen gaat.

In het verslag wordt terecht voorgesteld om een deel van de begroting van de Commissie te blokkeren als zij doorgaat met dergelijke praktijken. Het Parlement zal dat ook doen, mijnheer de commissaris, als u deze praktijken niet verandert.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, het is vanzelfsprekend dat een vergadering als deze met de Europese Ombudsman en de commissaris een buitengewoon belangrijke rol speelt in het kader van de huidige situatie in Europa, die zich in het algemeen belang op dynamische en tastbare wijze ontwikkelt.

Aangezien de burgers op grond van de instrumenten die sinds het Verdrag van Lissabon beschikbaar zijn, wetgevingsinitiatieven kunnen indienen, gebiedt de eerlijkheid nu evenwel te zeggen dat het Parlement achter de eisen en verwachtingen van de burgers staat.

Het is waar dat de effectieve toepassing van de wet in de eerste plaats afhankelijk is van de vraag hoe goed de Commissie, met de gezaghebbende steun van de Ombudsman, presteert. Het is belangrijk dat we luisteren naar de eisen en verwachtingen van de burgers, en dat we eisen dat de instrumenten werkelijk in het algemeen belang worden ingezet. We kunnen het verzoek tot het opstellen van een procedurehandboek dat in het initiatief wordt gedaan, alleen maar toejuichen.

Informatie moet worden verstrekt op basis van toegankelijkheid, samenhang en volledige transparantie. We zijn namelijk van mening dat diverse regio's van de Commissie verwachten dat zij zich meer energie stopt in de aangevoerde doelstelling. We mogen niet vergeten hoe belangrijk de bijdrage van andere Europese ombudsmannen kan zijn in het kader van interparlementaire samenwerking.

Als we vooropstellen dat de nationale parlementen en het Europees Parlement effectief moeten samenwerken in het belang van de burger, want dat moeten ze inderdaad, lijdt het geen twijfel dat deze verrijking op het persoonlijke vlak door de verschillende achtergronden en op het professionele vlak door de uiteenlopende rechtsculturen tijdens deze samenwerking ruimte moet bieden voor bemiddeling als een effectieve manier om in het belang van de burger problemen op te lossen.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Mevrouw de Voorzitter, ik dank de Ombudsman voor zijn verslag. De rol van de Europese Ombudsman is vooral van belang om burgers te helpen problemen op te lossen die zich hebben voorgedaan, en om de transparantie van de instellingen en de controleerbaarheid van hun werk te verbeteren. De Europese Ombudsman verlangt van de instellingen van de Europese Unie dat hun besluiten inzichtelijk zijn voor burgers, omdat burgers in staat moeten zijn de verlangde informatie te krijgen. Dit sterkt hun vertrouwen in het vermogen van de instellingen om hun rechten te beschermen en op te komen tegen discriminatie, machtsmisbruik door de instellingen, vertraagde afhandeling van informatieverzoeken of het achterhouden van informatie. Bij de Commissie komen tal van klachten binnen over wanbeheer. De Commissie doet er goed aan actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat er snel gereageerd wordt op verzoeken om inzage in documenten, aangezien een correcte tenuitvoerlegging van de wetgeving van de Europese Unie rechtstreekse inwerkt op het dagelijks leven van de burgers en de uitoefening van hun rechten. Een incorrecte tenuitvoerlegging van wetgeving ondermijnt verder het vertrouwen in de instellingen van de Europese Unie en leidt tot extra kosten.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) . (PL) Mevrouw de Voorzitter, om te beginnen wil ik de rapporteur bedanken voor het uitstekende, uitgebreide en evenwichtig verslag, en ik wil ook de Ombudsman bedanken voor zijn onverdroten ijver om onbehoorlijk bestuur te bestrijden en de standaarden voor het bestuur in de Europese Unie te verbeteren.

De rapporteur merkte terecht op dat de Ombudsman in het voorbije jaar zijn plichten goed vervuld heeft en vooruitgang heeft geboekt bij het verminderen van het aantal klachten en het inkorten van de behandeling van klachten. Ik denk dat dat ook het effect is van de continuïteit bij de uitoefening van dit ambt. De keuze van de heer Diamandouros was duidelijk een goede beslissing. De Ombudsman moet echter nog sneller reageren op de behoeften van de burger. Om dit mogelijk te maken moet hij nog nauwer samenwerken met de nationale ombudsmannen. De functie van Europese Ombudsman is een functie die samen mettertijd verandert, maar hij moet wel een vaste, universele waardenset vertegenwoordigen. Ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn volgende ambtstermijn nog intensiever naar de stem van de burger zal luisteren.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). – (MT) Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur, mevrouw Nedelcheva, complimenteren, evenals de heer Diamandouros voor zijn harde werk. Ik wil hem in het bijzonder complimenteren met het feit dat hij zich heeft ingespannen om de wachttijd voor geregistreerde procedures te verkorten, omdat ik vind dat dit de juiste manier is om de instellingen van de Europese Unie dichter bij de burgers te brengen.

In de tweede plaats wil ik het grote belang van interinstitutionele samenwerking benadrukken, zoals mijn collega's ook al deden. Ik denk dat onze ervaring met de Ombudsman, met name met de huidige, de mate van samenwerking weerspiegelt tussen deze vergadering, dit Parlement, en in het bijzonder de Commissie verzoekschriften, en het bureau van de Ombudsman.

Bovendien zou ik de hier aanwezige commissaris, de heer Šefčovič, willen voorstellen ons voorbeeld te volgen, omdat ik denk dat de Europese Commissie op het gebied van klachten van burgers niet zo veel samenwerkt met het Parlement als de Ombudsman. We weten dat veel burgers hun klachten rechtstreeks bij de Europese Commissie indienen, maar we weten eigenlijk niet hoeveel mensen klagen bij de Europese Commissie, waarover zij klagen, en wat het uiteindelijke resultaat van die klachten is.

We worden daarentegen wel op de hoogte gehouden van alle klachten die de Ombudsman ontvangt, en de klachten die door de Commissie verzoekschriften worden behandeld zijn bekend, omdat die openbaar zijn.

Tot slot heb ik een boodschap voor de burgers. Bij lezing van het verslag wordt duidelijk dat het grootste aantal klachten, naar verhouding, toevallig afkomstig is uit Malta en Luxemburg. Dat is interessant, en ik denk niet dat dat komt omdat de mensen uit Malta en Luxemburg gewoon veel klagen, maar omdat deze burgers voor hun rechten opkomen, en ik vind het belangrijk dat ze dat doen.

 
  
MPphoto
 

  Pascale Gruny (PPE). - (FR) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de Ombudsman, mijnheer de commissaris, dames en heren, laten wij het Europa van de burgers een gezicht geven. Het is de verantwoordelijkheid van alle Europese instellingen om alles in het werk te stellen om de burgers te informeren over alle beroepsmiddelen die hun ter beschikking staan wanneer het gemeenschapsrecht wordt geschonden of de Europese instellingen zich aan onbehoorlijk bestuur schuldig maken.

Allereerst ben ik ingenomen met het verslag van mijn collega, mevrouw Nedelcheva, over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2009. Daarin wordt de Europese Commissie het meest door de Ombudsman op de vingers getikt, dikwijls omdat zij verzuimt informatie te verstrekken. Het verslag van onze collega Paliadeli, waar ik ook blij mee ben, geeft hiervan overduidelijke voorbeelden.

Vervolgens wil ik onze Europese Ombudsman bedanken voor al het werk dat hij samen met zijn team heeft verricht, voor zijn beschikbaarheid en voor zijn uitstekende samenwerking met de Commissie verzoekschriften. Dat is erg belangrijk. De taak die hij vervult, vormt een essentiële waarborg voor de eerbiediging van het beginsel van transparantie en behoorlijk bestuur en dat biedt onze medeburgers werkelijke bescherming.

Ten slotte is het tijd dat onze medeburgers beter geïnformeerd worden over de beroepsmiddelen die zij tegen de Europese Commissie kunnen inzetten, te weten de Europese Ombudsman en de Commissie verzoekschriften. Daarvoor hebben wij inderdaad een internetportaal nodig, die echter wel een gemeenschappelijk karakter moet hebben, zoals wij reeds in ons verzoek aan u hebben aangegeven. Een dergelijk portaal zou werkelijk een nuttig hulpmiddel voor onze burgers vormen.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Mevrouw de Voorzitter, ik zou de Ombudsman graag willen bedanken voor zijn werk. Hij heeft een heel specifieke taak, namelijk wanbeheer aanpakken, en daarom is het belangrijk dat de burger begrijpt wat die term inhoudt.

Veel van wat ik zo dadelijk ga zeggen heeft niet rechtstreeks met de Ombudsman te maken, maar ik denk dat het officieel genoteerd moet worden. Sommige van de grootste problemen en klachten die we krijgen gaan over onze eigen lidstaten. Burgers klagen dan, zoals de heer Busuttil al zei, rechtstreeks bij de Commissie, die krachtens deze proefregeling naar de lidstaat teruggaat om de kwestie te laten oplossen als de burgers daar zelf niet in geslaagd zijn. Dat mechanisme is niet transparant en daar moet naar worden gekeken. Dat moet in dit Huis aan de orde komen.

De tweede kwestie die naar voren komt, heeft te maken met de aankoop van onroerend goed en transacties tussen burgers in verschillende lidstaten. We hebben geen opdracht op dit gebied, maar het is een steeds groter punt van zorg en we moeten het op de een of andere manier aanpakken.

En als laatste punt: de Ierse Ombudsman heeft twee verslagen gepubliceerd die onze eigen regering heeft verworpen. Het is zeer zorgwekkend dat een Ombudsman in een lidstaat zijn werk letterlijk doorgescheurd ziet worden. U bent zich daar van bewust, mijnheer de Ombudsman. Ik ben blij dat u instemmend knikt. Dit moet aangepakt worden. Dit kan niet langer zo doorgaan.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Mevrouw de Voorzitter, ik verwijs naar het derde punt: de toepassing van het Europees recht. Je zou kunnen stellen dat het enige wat nog erger is dan duidelijk en transparant Europees recht, onduidelijk en onzeker EU-recht is.

De agenda van de Commissie van betere regelgeving en vereenvoudiging lijkt net zo ongrijpbaar als de heilige graal. De kwaliteit van het Engels in een deel van de voorgestelde wetgeving deed me aanvankelijk concluderen dat het oorspronkelijk uit een zuidelijk dialect van het Albanees kwam. Maar al vroeg ontdekte ik dat het merendeel van de ergste voorbeelden oorspronkelijk uit het Engels kwam.

Slecht opgestelde wetgeving wordt er door het wetgevingsproces niet beter op. Amendementen worden op het laatst mogelijke moment naar de leden van het EP gestuurd; stemmingen worden gesplitst en vervolgens weer bij elkaar gezet; we zijn naar de Kamer gegaan in het volste vertrouwen dat we de laatste, meest definitieve versie van de stemlijst hadden, om er vervolgens achter te komen dat deze alweer door een andere vervangen is.

Die leden van het EP van de grote fracties die het prima vinden om lobbyvoer voor hun partijleider te zijn hoeven zich niet ongerust te maken. Ze volgen eenvoudigweg het gebarenspel van de bookmakers van hun partij. Maar voor gewetensvolle EP-leden en de leden van de niet-gebonden fracties is het een nachtmerrie.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, zoals we allemaal weten, probeert de Europese Unie al decennia lang de bureaucratie te verminderen en de transparantie te vergroten. Daar valt echter weinig van te zien in het Europees Parlement zelf. Integendeel, je krijgt het gevoel dat het papierwerk jaar in jaar uit alleen maar toeneemt.

Voorafgaand aan de hoorzittingen voor de meest recente verkiezingen lag het woord transparantie op ieders lippen. Dankzij het gezag dat hun functie met zich meebrengt, en de bijbehorende rechten kunnen leden van het Parlement hun stem laten horen. Datzelfde kan niet worden gezegd voor de burgers van Europa. Daarom hebben zij de Europese Ombudsman. Wanneer meer dan een derde van de onderzoeken van de Ombudsman gevallen betreft waarin een gebrek aan transparantie wordt geconstateerd, en wanneer 56 procent van alle gevallen in der minne wordt geschikt, is het belang van de Europese Ombudsman duidelijk aangetoond.

Om de Ombudsman zelf aan te halen: burgers hebben het recht om te weten wat de EU en de diensten van de EU doen. Misschien mag ik hier aan toevoegen dat onze burgers ook het recht hebben om te weten hoe de Europese Unie hun belastinggeld besteedt en waar geld wordt verspild. Het is hoog tijd dat de Commissie begrotingscontrole eindelijk eens in vorm raakt, zodat haar verslagen misschien wel bijna even nuttig worden als die van de Ombudsman.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, in mijn inleidende opmerkingen praatte ik te snel en ik zal dat daarom proberen te corrigeren. Ik zal proberen om de leden van het Parlement niet te imponeren met mijn spreektempo, maar met de belofte die ik hier heel duidelijk doe dat de Commissie zeer veel belang hecht aan een zo goed mogelijke, nauwe samenwerking met de Ombudsman. Ik denk dat de heer Diamandouros dit weet.

Hij weet hoe nauw wij samenwerken en ik denk dat het succespercentage wat betreft het oplossen van de problemen met betrekking tot wanbeheer of andere kwesties die hij momenteel onderzoekt, zo hoog is, omdat wij zeer nauw en met een zeer positieve instelling samenwerken. Uiteraard zijn er soms gevallen waarbij bijkomende problemen komen kijken, die extra energie kosten om aan te pakken, en dat was duidelijk het geval in de zaak waarnaar de meesten van u hebben verwezen.

Dit was heel duidelijk een situatie waarbij de Commissie verscheurd werd tussen enerzijds de inspanningsverplichting van transparantie en de wettelijke verplichtingen die uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie voortvloeien, en anderzijds onze inspanningsverplichting om het beroepsgeheim te eerbiedigen. Als we de informatie bekend hadden willen maken, hetgeen in dit bijzondere geval zeer relevant was, dan hadden we de toestemming van de derde partij nodig, die we verschillende maanden zonder succes hebben proberen te verkrijgen. Pas toen wij heel duidelijk hadden gemaakt dat wij de informatie toch zouden publiceren en het bedrijf hadden ingelicht dat het tien dagen de tijd had om een klacht bij het Europees Hof van Justitie in te dienen zijn we tot een akkoord gekomen.

Wat zou er gebeurd zijn als we niet volgens onze wettelijke verplichtingen hadden gehandeld? De klacht zou waarschijnlijk bij het Europees Hof van Justitie zijn ingediend en misschien hadden wij die informatie zelfs vandaag nog niet in de openbaarheid gebracht. Heb dus alstublieft soms geduld met ons. Wij voelen ons echt heel sterk verplicht tot transparantie, maar we moeten altijd een heel nauw luisterend evenwicht bewaren tussen de verschillende inspanningsverplichtingen die wij in deze zeer ingewikkelde gevallen moeten eerbiedingen.

Desalniettemin geef ik toe, zoals ik in mijn inleidende opmerkingen heb aangegeven, dat dit een lang oponthoud is geweest en dat wij het bedrijf waarschijnlijk meer onder druk hadden moeten zetten. Wij hadden hun reactie sneller moeten krijgen, en ik kan u verzekeren dat de Commissie haar uiterste best zal doen om deze situatie in vergelijkbare gevallen niet te herhalen; wij zullen niet naar manieren zoeken om het proces vijftien maanden te rekken, wat inderdaad ondraaglijk lang was. Ik ben het in dit opzicht volledig met mevrouw Paliadeli eens.

Wat de toegang tot informatie betreft, geldt nogmaals dat we de cijfers in de juiste verhouding moeten zien. Wij krijgen ongeveer vijfduizend verzoeken per jaar binnen en we hebben tachtig mensen die zich daarmee bezighouden. Sommige dossiers die we toegankelijk moeten maken, zijn wel zó dik. Vele ervan zijn verzoeken van burgers, maar ik kan u zeggen dat er ook veel vragen van zeer vermaarde advocatenkantoren bij zijn, die extra informatie proberen te verkrijgen over zeer gevoelige dossiers op mededingingsgebied. Wij moeten zeer voorzichtig omgaan met dit proces. Ik vind dat we het goed doen in dit opzicht, omdat van deze vijfduizend dossiers er slechts vijftien tot twintig op het bureau van de Ombudsman belanden. 85 procent van deze verzoeken wordt toegelaten bij het eerste verzoek, dus u kunt wel uitrekenen hoeveel duizenden dossiers er elk jaar toegankelijk worden gemaakt. Wij nemen deze inspanningsverplichting zeer serieus en wij zullen op deze manier blijven doorgaan.

Wat de omzetting en tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving betreft: op dit gebied kan ik u verzekeren dat wij zeer nauwe samenwerking met het Europees Parlement zoeken. Wij zijn ons er volledig van bewust dat een gepaste snelle omzetting en juiste tenuitvoerlegging dingen zijn die de Europese Unie bij elkaar houden. Zij zijn absoluut van essentieel belang voor het goed functioneren van de interne markt. Daarom proberen wij honderd procent te garanderen dat wat de tenuitvoerlegging en omzetting van de Europese wetgeving betreft, wij zeer nauwgezet en zeer streng zijn. Als u mij toestaat dat ik citeer, in de kaderovereenkomst zijn wij reeds overeengekomen dat:

"Om een beter toezicht op de omzetting en uitvoering van het recht van de Unie te verzekeren, streven de Commissie en het Parlement ernaar verplichte concordantietabellen op te nemen en een bindend tijdschema voor de omzetting, die bij richtlijnen gewoonlijk een termijn van twee jaar niet mag overschrijden.

Naast de specifieke verslagen en het jaarverslag over de toepassing van het recht van de Unie stelt de Commissie het Parlement beknopte gegevens ter beschikking over alle inbreukprocedures vanaf de ingebrekestelling, waaronder, zo het Parlement hierom verzoekt, per geval en met inachtneming van de vertrouwelijkheidsregels, met name die welke erkend zijn door het Hof van Justitie van de Europese Unie, de kwesties waarop de inbreukprocedure betrekking heeft."

Er is dus nog een manier waarop we kunnen communiceren en het Europees Parlement beter op de hoogte kunnen houden. Als ik de hulp van het Europees Parlement op dit specifieke gebied mag vragen, ik zou u willen vragen om wat meer aan te dringen op de concordantietabellen als het om richtlijnen gaat. Dat is altijd het voorstel van de Commissie. Wij kunnen het er niet altijd door krijgen in de definitieve procedures wanneer de wetgever de laatste hand legt aan de onderhandelingen over het voorstel van de Commissie, maar dit is mogelijk in het Parlement en de Raad. Door de concordantietabellen wordt het veel gemakkelijker voor de Commissie om te controleren of de Europese wetgeving juist wordt toegepast en om fouten te vinden en naar correcties te zoeken.

In antwoord op de vraag van de heer Hefner met betrekking tot het EU-proefproject en waarom het zo heet: dit komt doordat toen we met dit nieuwe project zijn begonnen over het scheppen van extra mogelijkheden voor de lidstaten om zelf hun fouten sneller te corrigeren het een geaccepteerde procedure was die door enkele lidstaten was begonnen. Nu passen de meeste lidstaten het toe. We bevinden ons nog steeds in de aanvangsfase. Tot nu toe zijn de resultaten zeer positief. Wanneer we het stadium bereiken dat alle lidstaten dit instrument voor een betere en snellere toepassing van de Europese wetgeving gebruiken, dan ben ik er uiteraard zeker van dat we een andere naam zullen zoeken, omdat het dan niet langer een proefproject is.

Tot slot, mevrouw de Voorzitter, zou ik de leden van het Europees Parlement willen bedanken en uiteraard onze Ombudsman voor de zeer bevredigende samenwerking, en voor een heel goed debat en de vele nieuwe ideeën die ik vanochtend in dit debat heb gehoord. Ik zou ons allen nog even eraan willen herinneren dat dankzij het Verdrag van Lissabon de burgers recht op goed bestuur hebben. De eerbiediging van de Europese wetgeving is uiteraard cruciaal daarvoor, voor het gelijke speelveld in de EU. Ik ben er zeker van dat we dat samen met het Europees Parlement en de Ombudsman zullen bereiken.

Nu ik mevrouw Durant onze zitting van vanochtend zie voorzitten, zou ik nog één element naar voren willen halen. Dat is het feit dat we erin geslaagd zijn om de laatste hand te leggen aan een overeenkomst over het gezamenlijke transparantieregister van de EU, hetgeen extra licht en transparantie zal brengen over lobbyactiviteiten en de activiteiten van de vertegenwoordigers van belangengroepen in Brussel. Ik meen dat dit ook een zeer belangrijke bijdrage aan de toegenomen transparantie en hogere kwaliteit van het wetgevingsproces van de EU is.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, Ombudsman. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik alle leden die de tijd hebben genomen om op mijn verslag te reageren heel hartelijk bedanken. Ik wil hen bedanken voor hun warme steun voor het werk van de ombudsman. Ik put veel voldoening maar ook inspiratie uit de aanmoedigingen die ik van u ontvang en ik wil openlijk tegen u zeggen dat dit soort aanmoedigingen ook het gevoel van verantwoordelijkheid vergroten dat ik op mijn schouders voel voor het verdedigen van de rechten van burgers.

Ik wil u daar heel hartelijk voor bedanken – voor uw betrokkenheid, niet alleen bij het jaarverslag, maar natuurlijk ook bij het speciale verslag – en ik wil de twee rapporteurs bedanken die de tijd hebben genomen om uitstekende verslagen op te stellen over mijn jaarverslag en mijn speciale verslag.

(FR) Graag wil ik mevrouw Nedelcheva bedanken voor haar opmerkingen. Ik wil in het bijzonder tegen u zeggen, mevrouw Nedelcheva, dat ik nota heb genomen van uw opmerkingen waarmee u mij aanspoort een dialoog met mijn nationale collega's aan te gaan over de correcte toepassing van het gemeenschapsrecht.

Ik kan u verzekeren dat ik op de volgende vergadering van nationale ombudsmannen in Kopenhagen dit punt nadrukkelijk aan de orde zal stellen. Dat zeg ik u dus toe en ik wil u tevens bedanken voor uw opmerkingen over het belang van de interactieve gids, waar uw collega's van andere partijen ook al op hebben gewezen.

ombudsman. (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil me nu concentreren op enkele van de opmerkingen van vicevoorzitter Šefčovič. Ik wil beginnen met een algemene opmerking. Ik wil aan dit Parlement duidelijk maken dat de heer Šefčovič zijn uiterste best heeft gedaan om nauw samen te werken met de Ombudsman en ik ben hem heel dankbaar voor wat hij tot nu toe heeft gedaan.

Ik wil ook aan dit Parlement duidelijk maken dat de heer Šefčovič, toen hij zijn functie aanvaardde, in feite – dit zijn mijn woorden – het standpunt van zijn voorganger heeft omgekeerd en openlijk heeft erkend, met betrekking tot de situatie met Porsche, dat de reactie van de Commissie onbevredigend en betreurenswaardig was geweest. Daarom wil ik onderscheid maken tussen de commissaris als persoon en de institutionele reactie van de Commissie op deze kwestie, die ertoe heeft geleid dat ik – voor het eerst in vijftien jaar – mij genoodzaakt heb gezien een verslag bij deze instantie in te dienen met betrekking tot dit gedrag. Ik moet dit onderscheid maken met betrekking tot de afhandeling van de situatie en ik wil de heer Šefčovič nogmaals bedanken voor zijn inspanningen om verder te komen en constructief te zijn op dit gebied.

Dat gezegd hebbende, wil ik nog een paar dingen zeggen. Mijnheer de commissaris, ik acht de mededeling van 2002 betreffende burgers van fundamenteel belang voor de toepassing van goed bestuur van de Unie. Als de Commissie overweegt deze mededeling te wijzigen, hoop ik daarom dat de Commissie overleg zal plegen met zowel de Ombudsman als de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement, voordat zij daadwerkelijk wijzigingen aanbrengt in een instrument dat van fundamenteel belang is voor de burgers.

We zijn het er sterk over eens – en ik ben blij dat u dit ook hebt genoemd – dat de rechtbanken de hoogste en enige autoriteiten zijn die besluiten kunnen nemen over een dwingende interpretatie van de wet. Ik ben erg blij dat de Commissie dat ook erkent. Met betrekking tot ontwerpaanbevelingen wil ik een kleine verduidelijking aanbrengen, commissaris.

Een ontwerpaanbeveling betekent dat de Ombudsman wanbeheer heeft vastgesteld. Dat betekent niet dat de betrokken instelling niet kan reageren op de betreffende ontwerpaanbeveling en de zaak niet kan rechtzetten, en ik zal dat in aanmerking nemen bij het afronden van de zaak. Een persbericht op het moment dat er een geval van wanbeheer is geconstateerd, is dus op geen enkele manier bedoeld om te zorgen dat een instelling niet meer hoeft te reageren of kan reageren – daar wil ik u persoonlijk van verzekeren.

Tot slot nog een verduidelijking met betrekking tot het speciale verslag. Het verslag is ingediend vanwege de buitensporige vertraging. Het is niet zo – want ik zag uw spijt – dat het is uitgebracht net nadat de Commissie de documenten had vrijgegeven. Die twee gebeurtenissen stonden los van elkaar. De aanleiding tot het verslag was dat het antwoord zo lang op zich liet wachten, en ik ben erg blij dat ik het antwoord heb gekregen. Maar nogmaals, u hebt daar een standpunt over aangenomen.

Tot slot hoop ik dat er zal worden geprobeerd iets te doen aan de vertragingen. Wat ik zal zeggen over de vertragingen, mijnheer de commissaris, is dat ik verwacht dat de Commissie zich kan houden aan de regels met betrekking tot termijnen die zij zelf heeft aangenomen en die zij probeert na te leven. Ik zal me aan mijn deadlines houden bij het behandelen van dit soort situaties. Ik denk dat dat tot een beter resultaat zal leiden.

Ik zal nog twee dingen zeggen. Ik wil de heer Vlasák – ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, want ik spreek geen Tsjechisch – bedanken voor zijn opmerkingen, want die geven mij de gelegenheid om te zeggen dat ik uitkijk naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van de Eurobarometer om meer te weten te komen over wat de burgers denken en vinden van de Ombudsman en de behandeling van klachten. Ik wil hem daarvoor bedanken.

Ik zal mijn best doen om te kijken hoe de website gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt. Ik wil hem ervan verzekeren dat de website vele testfasen heeft doorlopen en aan veel doelgroepen is voorgelegd, en dat die hem allemaal zeer gebruiksvriendelijk vonden. Meer dan 46 000 mensen hebben hem tot nu toe gebruikt en die kwamen direct op de juiste plaats terecht. Ik wil hem er in antwoord op zijn vraag van verzekeren dat dit is wat we doen om wanbeheer te bestrijden en dat de interactieve gids veel heeft bijgedragen om wanbeheer bij de instellingen te verminderen.

Nog twee dingen. Mevrouw Geringer de Oedenberg: het is misschien niet eenvoudig te begrijpen dat de grote meerderheid van de klachten, of die nu aan de Europese ombudsman of aan de nationale ombudsman worden gericht, betrekking hebben op het EU-recht. Daarom hebben we het door mij gecoördineerde netwerk van ombudsmannen om de klachten van het begin af aan naar de juiste instelling te kunnen sturen en zo problemen te voorkomen. Als we ons alleen richten op zaken die binnen de taken van de Ombudsman vallen, gaan we voorbij aan het feit dat het netwerk ervoor zorgt dat de meeste klachten op het gebied van EU-recht bij de juiste nationale of regionale ombudsman terechtkomen en daar worden behandeld.

Een opmerking over de vraag van de heer Migalski. Ik kan hem ervan verzekeren dat de begroting van de Ombudsman zonder wijzigingen door de Raad is goedgekeurd. We zijn ons zeer bewust van de beperkingen, maar we voelen ons ook gesterkt door het feit dat de belangrijkste begrotingsinstantie – niet alleen het Parlement – haar heeft goedgekeurd.

Met betrekking tot de vraag van de heer Szegedi: we zijn het er nadrukkelijk over eens dat de rechtbanken van de lidstaten onvoldoende op de hoogte zijn van het EU-recht en ik besteed tijdens mijn bezoeken aan alle lidstaten, waar ik vaak ben geweest, speciale aandacht aan het bezoeken van de rechterlijke macht om die in de juiste richting te helpen.

Tot slot – en hiermee sluit ik af – heeft de heer Sógor ook verzocht het mogelijk te maken dat de Ombudsman klachten met betrekking tot EU-recht ontvangt die op nationaal niveau zijn ingediend. Helaas valt dat buiten mijn mandaat. Ik zou mijn mandaat schenden als ik die taak zou aanvaarden en ik zou inbreuk maken op de juridische verantwoordelijkheden en taken van mijn collega's in de lidstaten als ik dat zou doen. Ik probeer met hen samen te werken op dat gebied, maar ik ben niet bevoegd om klachten te ontvangen die betrekking hebben op de toepassing van het EU-recht in de lidstaten.

(FR) Mevrouw de Voorzitter, ik hoop dat ik alle opmerkingen heb beantwoord en ik wil nogmaals alle afgevaardigden voor hun aanmoedigende opmerkingen bedanken. Tevens wil ik u, mevrouw de Voorzitter, zoals ook de commissaris reeds heeft gedaan, feliciteren met het belangrijke initiatief om een gemeenschappelijk register van Parlement en Commissie goed te keuren. Ik ben ervan overtuigd dat dat een zeer grote stap voorwaarts betekent.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, rapporteur. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer Diamandouros, mijnheer Šefčovič, dames en heren, ik dank u hartelijk voor uw bijdragen. Daaruit – en daar geloof ik vast in – valt duidelijk op te maken hoe belangrijk de activiteiten van de Europese Ombudsman zijn en hoeveel waarde ons Parlement daaraan hecht. Ik profiteer van deze gelegenheid om mijn collega's van de Commissie verzoekschriften te bedanken, die door hun werk de band tussen de Europese burgers en de instellingen van de Unie nog concreter maken.

Mijnheer Diamandouros, in 2009 bestond de Europese Ombudsman vijftien jaar. In datzelfde jaar trad ook het Verdrag van Lissabon in werking. Uw verkiezing door het Europees Parlement heeft aan uw functie extra legitimiteit toegevoegd. Ik zeg bewust 'toegevoegd', want eigenlijk verlenen wij allen, Europese burgers, uw functie legitimiteit. Wij kunnen ons tot u wenden en dankzij uw bemoeienis een oplossing vinden voor onze problemen.

Wat de functie van Europese Ombudsman echter zo fascinerend maakt, is dat niets ooit vanzelfsprekend is. Dat het aantal klachten vermindert, dat sneller een oplossing wordt gevonden, dat klachten in der minne worden geschikt, is een vooruitgang, maar de vraag zal altijd blijven. Tegen de achtergrond van deze feiten moeten we mijns inziens twee belangrijke uitdagingen niet uit het oog verliezen: zorgen voor een transparantere werking van de instellingen en voor een betere dialoog tussen de burgers en de instellingen op Europees en nationaal niveau.

Mijnheer Diamandouros, ik wil u bedanken en ik sluit af met de opmerking dat u in uw dagelijkse werkzaamheden concreet laat zien dat het niet alleen mogelijk is deze uitdagingen op te pakken, maar vooral ook om de burgers adequate en bevredigende antwoorden te verschaffen. Zeker, het is geen gemakkelijke taak, maar met het jaarverslag van 2009 en gezien de toezegging die u zojuist met betrekking tot de ontmoeting in Kopenhagen hebt gedaan, geloof ik dat we op de goede weg zijn.

 
  
MPphoto
 

  Chrysoula Paliadeli, rapporteur. – (EL) Mevrouw de voorzitter, mijnheer Diamandouros, mijnheer de commissaris, ik vind dat het desbetreffende verslag van de heer Diamandouros, waarvan mij de eer toekwam om dit aan het Europese Parlement te presenteren, vooral een formeel verslag betreft dat niet de essentie van de zaak raakt. Voor mij is dit heel erg belangrijk.

Een vertraging van vijftien maanden in het geven van een antwoord en een definitief besluit, herhaald uitstel van de oorspronkelijke deadline, en vooral het naar mijn mening curieuze besluit van de Commissie om de door haar voor deze specifieke autofabrikant opgestelde brief niet bekend te maken, een brief waarin stond dat zij een aantal documenten openbaar zou maken: dat zijn ernstige zaken. Maar naar mijn mening vormt vooral het besluit om de brief niet te onthullen een zeer ernstige kwestie.

Als na zo lange tijd – en dat ligt niet aan u, mijnheer de commissaris, aangezien u nog maar zeer recentelijk de verantwoordelijkheid voor de desbetreffende sector op u hebt genomen; maar als de Commissie had besloten om op 18 februari aan de heer Diamandouros de door haar voor deze specifieke autofabrikant opgestelde brief bekend te maken, dan zou wellicht dit speciale verslag niet nodig zijn geweest. De heer Diamandouros besloot om steeds maar weer akkoord te gaan met het door de Commissie herhaaldelijk gevraagde uitstel.

Desondanks vind ik dat we dankzij deze vertraging, ja dit verzuim van de Commissie om de heer Diamandouros te informeren nu een verslag in handen hebben kunnen krijgen waarin kwesties worden behandeld die zowel vorm als inhoud hebben. Over de inhoud wil ik het helemaal niet hebben. Maar de Commissie moet er goed van doordrongen zijn – en ik ben blij dat u dit al zei voordat ik het nu zelf doe – dat elk probleem dat u voor de Europese Ombudsman tijdens de uitoefening van zijn werk veroorzaakt, een probleem is dat de eenheid van de Europese Unie schaadt, het vertrouwen van de burgers in de Europese instituties ondermijnt en de publieke opinie over de werking hiervan aantast.

Wij willen inderdaad dat wat u eerder vertelde een verbintenis inhoudt, wij zijn namelijk allemaal medeverantwoordelijk. Specifiek wil ik de heer Diamandouros bedanken, omdat hij ons dankzij zijn verslag de mogelijkheid heeft gegeven om inzicht te krijgen in de macht die ook wij bij het Europees Parlement hebben, zodat wij kwesties aan de orde kunnen stellen die wij voor de Europese cohesie van het hoogste belang achten.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, rapporteur.(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik wil mijn samenvatting graag beginnen met een speciaal woord van dank aan de Ombudsman. Ik ben van mening dat zijn werk bijzonder waardevol is en ik ben me ervan bewust hoe belangrijk dat werk is voor onze burgers, omdat zijn bureau een belangrijk contactpunt voor hen is geworden.

Ik wil terugkomen op wat de heer Šefčovič heeft gezegd, vooral met betrekking tot het project EU Pilot, dat door een aantal leden van het Parlement scherp is bekritiseerd, omdat het, zoals u zelf duidelijk hebt verklaard, "meer mogelijkheden voor de lidstaten" biedt dan voor de burgers.

Ik ben van mening dat we nader moeten bekijken of dat echt het geval is, want wat we nodig hebben is grotere transparantie. Een brief aan een klager waarin wordt verklaard dat we zijn of haar klacht hebben ontvangen, is niet genoeg. Dat antwoord moet meer helderheid bieden en relevanter zijn voor onze burgers, want anders krijgen we op de lange termijn een geloofwaardigheidsprobleem.

Daarnaast hebben we natuurlijk betekenisvolle sancties nodig voor als we echte inbreuken constateren. De gevolgen voor lidstaten die verzuimen wetgeving toe te passen en die hierover zelfs opscheppen in de nationale media, mogen er niet toe beperkt blijven dat ze alleen maar een nieuwe brief ontvangen. We moeten een stap verder gaan om de belangen van de burgers van de Europese Unie te beschermen.

Naar mijn mening is het van centraal belang dat de mededeling uit 2002 wordt herzien, vooral met betrekking tot de rechten van klagers. In dit verband zou ik ook graag zien dat de rechten van het Parlement worden gerespecteerd. Er moet een register van ontvangen klachten komen, zodat we feedback krijgen over onze wetgevende activiteiten. Ik hoef niet te weten wie er tegen wie geklaagd heeft over wie.

Het onderwerp van de klacht en de gevolgen voor de klager zullen belangrijke feedback vormen voor de hele wetgevende macht. Dat is wat we nodig hebben. Het is om die reden dat ik u vraag om ook dit in aanmerking te nemen. We moeten een duidelijk register hebben dat ons inzicht verschaft in de belangrijkste oorzaken van klachten en wat er van ons wordt verlangd. Ik zou graag zien dat u op korte termijn met een voorstel hiervoor komt en ik ben bereid om daar samen met u aan te werken. We helpen u met alle plezier met de kruisreferentietabellen. Ook dat is belangrijk. Wederkerigheid is belangrijk en ik sta te popelen om daarvoor te zorgen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – De gecombineerde behandeling is gesloten.

De stemming vindt vandaag, donderdag 25 november 2010, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), schriftelijk. (RO) De toepassing van Europese wetgeving is van vitaal belang: zo kunnen EU-burgers ten volle de voordelen genieten van de interne markt. Zelfs de meest doeltreffende wetgeving wordt waardeloos indien niet toegepast. Met betrekking tot de wetgeving inzake de interne markt kan er grote vooruitgang worden geboekt met betrekking tot de Dienstenrichtlijn of de Richtlijn betreffende erkenning van beroepskwalificaties. Toegegeven, deze wetgeving is technisch, wat de toepassing bemoeilijkt. Daarom is samenwerking tussen de Europese instellingen en de nationale overheden essentieel. Gebleken is dat het voor diensten gebruikte informatiesysteem bijzonder nuttig is. Ik meen dat we erop vooruit zullen gaan door het gebruik ervan naar andere sectoren uit te breiden. Ik dring bij de lidstaten echter aan op de noodzaak omzetting serieus te nemen en uitstel zo veel mogelijk te vermijden, want dit leidt ertoe dat de interne markt met minder goede parameters functioneert. Tot besluit dring ik aan op de noodzaak dat burgers hun problemen die verband houden met de toepassing van Europese wetgeving, snel en tegen zo laag mogelijke kosten kunnen oplossen Om dit te bereiken, moet het SOLVIT-netwerk worden opgewaardeerd en dient er sprake te zijn van actieve promotie van dit instrument voor het informeel oplossen van problemen. Tot slot, maar niet in het minst: er moet voorrang worden gegeven aan het bedenken van alternatieve methoden om geschillen op te lossen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), schriftelijk. – (HU) Staat u mij toe om als rapporteur van advies voor de openbare toegang tot documenten namens het Parlement in de marge van het verslag waarin de jaarlijkse activiteiten van de Ombudsman worden geëvalueerd, stil te staan bij de transparantie van de instellingen. Het deed me deugd dat de opsteller van de evaluatie, mevrouw Nedelcheva, bij het onderzoek naar de klachten die burgers bij de Ombudsman hadden ingediend, bijzondere aandacht heeft besteed aan het verband tussen transparantie en goed bestuur. Het recht op behoorlijk bestuur is in de zin van het Verdrag van Lissabon bindend geworden, en tegelijkertijd is de volledige handhaving van persoonlijkheidsrechten van even groot belang.

Tijdens een recente discussie met de heer Diamandouros hebben we het gehad over het precaire evenwicht tussen institutionele transparantie en gegevensbescherming. We hebben toen apart stilgestaan bij de uitspraak die de Europese Commissie in juni in de zaak Bavarian Lager had gedaan en die het debat over transparantie over het dode punt heen had geholpen; deze uitspraak is van cruciaal belang omdat hiermee een richtsnoer wordt geboden voor gevallen waarin een vermeend of werkelijk publiek belang in conflict komt met het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Ik was erg blij dat de heer Diamandouros ook het basisbeginsel heeft onderstreept op grond waarvan persoonsgegevens uitsluitend met de toestemming van de betrokkenen mogen worden vrijgegeven.

Ik vind het dan ook belangrijk om te benadrukken dat ik het streven naar meer transparantie in het werk van de Europese instellingen en de voorbereiding op het gebruik van de juiste administratieve technieken ten zeerste steun. De spil van de activiteiten van de Europese Ombudsman wordt volgens het jaarverslag bij uitstek gevormd door het bevorderen hiervan.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), schriftelijk. – (LV) Ik steun het werk van de Europese Ombudsman volledig. Zijn volharding en principiële opstelling hebben concrete resultaten opgeleverd, omdat hij zijn taak op integere en consequente wijze verricht. In Letland is een geheel tegenovergestelde situatie ontstaan. De Letse Saeima heeft de heer Romāns Apsītis formeel gekozen als ombudsman. In de praktijk echter is de heer Apsītis, die op 1 januari 2007 is aangesteld als ombudsman, feitelijk nooit aan het werk gegaan. Hij heeft helaas niet opgemerkt dat er zo'n 300 000 mensen in Letland zijn van wie de fundamentele burgerrechten zijn afgenomen. De Letse regering en de Saeima blijken een ombudsman te hebben gekozen, de heer Apsītis, die meegaand en zwijgzaam is en geen initiatief toont, iemand die feitelijk blind is voor ernstige overtredingen in de Letse wetgeving. Ik wijs u erop dat, in overeenstemming met het kantoor waarin hij werkt, de heer Apsītis de volgende taken heeft: 1. Het bevorderen van de naleving van het gelijkheidsbeginsel en het voorkomen van discriminatie. In Letland is dit aan de orde op het gebied van onderwijs. 2. Het bevorderen van de objectieve herziening van wettelijke en andere zaken binnen een redelijke termijn. Op dit punt heeft Letland al zo'n tien zaken verloren bij het Europese Hof. 3. Het voorkomen van onvolkomenheden in kwesties met betrekking tot schendingen van mensenrechten. Van zo'n 300 000 mensen in Letland, van wie velen al hun hele leven in Letland wonen, zijn de fundamentele burgerrechten afgenomen. In Letland wordt momenteel gelachen om het woord "ombudsman". Als de situatie niet verandert, staat het gelijk aan het woord "clown".

 
Juridische mededeling - Privacybeleid