Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2761(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0131/2010 (B7-0565/2010)

Разисквания :

PV 25/11/2010 - 5
CRE 25/11/2010 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Преразглеждане на правилата в областта на конкуренцията, приложими спрямо споразуменията за хоризонтално сътрудничество (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е разискването на въпроса, изискващ устен отговор, зададен от г-жа Bowles, от името на комисията по икономически и парични въпроси, към Комисията относно преглед на хоризонталните правила за сътрудничество в областта на конкуренцията (O-0131/2010 – B7-0565/2010).

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil, в качеството на заместник на автора.(ES) Г-жо председател, г-н член на Комисията, действието на двата регламента за групово освобождаване, единият отнасящ се до споразуменията за специализацията, а другият до научните изследвания и разработките, изтича на 31 декември тази година. Комисията изготви две законодателни предложения: две предложения за регламенти, които са представени на Парламента и които да заменят регламентите, чиито срок на действие изтича.

Измина дълъг период от приемането на първоначалните регламенти. Имаше значителни промени в законодателството, по-специално пакетът за модернизация от 2003 г., в тази област бяха приети основни правни преценки и Комисията научи много неща от практиката, което също е важен аспект.

Комисията откри два кръга на консултации със заинтересованите страни, което представлява добра практика в духа на доброто законотворчество и осигуряване на подкрепата на обществеността. В момента големият въпрос е следният: как да използва отговорите, получени от заинтересованите страни по време на консултациите? Дали ще ги вземе под внимание, или тези становища просто ще бъдат хвърлени в кошчето? В този контекст това, което искат да знаят Парламентът и комисията по икономически и парични въпроси, по същество са шест неща. Какви са предложенията и конкретните идеи, които заинтересованите страни са представили на Комисията и които тя ще вземе под внимание, когато изготвя и съставя тези регламенти и превръщайки ги в реално законодателство?

Второ, какво е мнението на Комисията относно хоризонталните споразумения, които не са включени в регламентите за освобождаване относно специализацията и относно научноизследователската и развойната дейност. Какво споделиха заинтересованите страни по време на този кръг на консултации? Какви биха били предимствата от гледна точка на промишлеността, реалната икономика и защитата на конкуренцията, от това, че се предлага новите регламенти да вземат под внимание хоризонталните споразумения, които не са включени в двата регламента за групово освобождаване, които разглеждаме в момента? Има ли намерение Комисията да изготви нови регламенти, в които те да бъдат включени? Да или не? Въпросът е сравнително ясен.

Третият проблем, който беше разискван задълбочено в комисията по икономически и парични въпроси, е въпросът за така наречената „патентна засада“, която, както е известно на г-н члена на Комисията, е налице, когато едно от заинтересованите дружества, което участва в създаването на стандарти, прикрие информация относно патентите, притежавани от него, или патентите, които планира да регистрира в бъдеще. Това води до сериозни вреди и неудобства за дружествата, които не разполагат с тази информация и поемат ангажимент да спазват установените параметри.

Въпросът е сравнително специфичен, тъй като това е случай на нарушаване на конкуренцията и бариери във вътрешния пазар, което е смъртен грях в нашата институция: възнамерява ли Комисията да се занимае с проблема „патентна засада“ в рамките на новите проекти за регламенти, или, с други думи, счита ли, че ще бъде необходимо допълващо специализирано отраслово законодателство, за да се предотврати злоупотребата с патентни права? Съществува ли решимост от страна на Комисията да осигури интегрирана законодателна рамка за правилата на конкуренция и специализираното отраслово законодателство в областта на правата на интелектуална собственост?

Четвъртият и петият въпроси са свързани с икономическото управление или – ако предпочитате – управление на конкуренцията. Осъзнахме, че трябва да се опитаме да намерим допирни точки с други органи в областта на конкуренцията и в това отношение е важно да се знае до каква степен Комисията е използвала съдебните решения и решенията на национални и международни органи при изготвянето на тези регламенти.

Последният въпрос е свързан с тема, която е особено чувствителна за комисията, на която съм член, и съм убеден, че г-н Schwab ще има какво да добави. Става въпрос за търговската верига на хранителни продукти. Изглежда безспорен фактът, че има неравенство в условията сред производители, между земеделските стопани, от една страна, и големите вериги, от друга. Възнамерява ли Комисията да предприеме мерки, за да гарантира равнопоставено, справедливо отношение за по-слабата страна по този договор? Г-н член на Комисията, това са въпросите, на които бих искал да отговорите възможно най-изчерпателно, ясно и точно.

 
  
MPphoto
 

  Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-жо председател, искам искрено да благодаря на уважаемия колега за въпроса, тъй като това действително е много важна област на отговорност за Европейския съюз.

Конкуриращи се дружества често работят съвместно например в областта на научноизследователската и развойната дейност, производството, закупуването, стандартите за продукти и обмена на информация. Както ви е известно, това може да е от полза за потребителите и да доведе до понижаване на цените, по-голям избор и по-добри продукти. Тези хоризонтални споразумения – наричаме ги хоризонтални, защото сътрудничещите си дружества работят на едно и също равнище от веригата на предлагане – могат да позволят на дружествата да откликнат на все по-нарастващия натиск на конкуренцията и променящ се пазар, обусловен от глобализация.

Съществува обаче и риск този вид споразумение да доведе до сериозни проблеми, свързани с конкуренцията, например в случаите, когато страните се договарят за фиксиране на цените, разпределяне на пазарите или ограничаване на продукцията. През последните две години Комисията направи преглед на насоките за конкуренция за хоризонталните споразумения, като извърши задълбочена оценка и проведе широки консултации. Новите правила, които следва да бъдат приети до края на тази година, ще бъдат много по-подробни, удобни и ясни, ще предоставят по-добри насоки за това кои са разрешените видове сътрудничество.

Както винаги, Комисията трябваше да намери деликатно равновесие между нуждите на различните заинтересовани страни. Двата основни елемента на новите правила в областта на конкуренцията са свързани с определянето на стандарти и обмена на информация. В отговорите на публичните консултации около две трети от заинтересованите страни коментираха стандартизацията.

Добре функционираща система за определяне на стандарти е от жизненоважно значение за европейската икономика като цяло, и по-специално за сектора на информационните и комуникационните технологии. Насоките за хоризонтално сътрудничество насърчават система за определяне на стандарти, която е прозрачна и води до предвидими разходи, когато се предоставят права на интелектуална собственост. Това изисква стремеж за намиране на баланс между понякога противоречащи си интереси на дружества с различни бизнес модели, които участват в процеса на определяне на стандарти. В единия край на спектъра стои истинският изобретател, а в другия е истинският производител, всеки със свои приоритети и нужди.

Новите правила ще гарантират както че има достатъчни стимули за бъдещи иновации, така и че потребителите ще се възползват от традиционните ползи от стандартизациите. С цел да се избегне необходимостта споразуменията за определяне на стандарти да бъдат оценявани съгласно правилата в областта на конкуренцията и да не попаднат в така наречената защитена област – което означава, че за тях се предполага, че са в съответствие с правилата в областта на конкуренцията – трябва да бъдат изпълнени три условия.

Първото е, че организацията, определяща стандартите, трябва да има балансирана политика в областта на правата на интелектуалната собственост, което изисква добросъвестно разкриване на съответните права на интелектуална собственост и ангажимент те да бъдат лицензирани съгласно справедливи, разумни и недискриминационни условия. Второто е, че процесът на определяне на стандарти трябва да бъде открит и прозрачен за всички съответни участници. Третото е, че процесът на определяне на стандарти трябва също да бъде прозрачен по начин, който гарантира, че заинтересованите страни могат да се осведомяват за предстояща, настояща и приключена дейност.

Споменахте и патентни засади. Опитът от отделните случаи както в Европейския съюз, така и в Съединените американски щати, показва, че патентната засада може да бъде истински проблем и да попречи на промишлеността да прави информиран избор за евентуалните разходи за технологиите, избрани в стандарта. Подходът на Комисията предвижда да предостави стимули на организациите за определяне на стандарти за изготвянето на ясни правила относно разкриването на патенти. Макар това да не премахва напълно риска, поне го намалява.

За разлика от горепосоченото, споразуменията за научноизследователска и развойна дейност, при които има ограничен брой страни – често само две – обществените консултации показаха, че заинтересованите страни считат, че на практика няма истински проблем с патентна засада, тъй като страните имат стимул иновациите да стигат до пазара и всички евентуални проблеми могат да бъдат решени предварително от страните посредством договорни средства.

Що се отнася до обмена на информация, това може да има насърчително действие по отношение на конкуренцията, когато дава възможност на дружествата да събират данни за пазара, които да им позволят да обслужват по-добре клиентите. Има обаче и ситуации, при които с обмена на информация за пазара може да се злоупотреби, например когато дружествата използват чувствителна информация, за да координират поведение. В отговор на настоятелните искания на заинтересованите страни насоките съдържат нова глава, която установява общи принципи за оценка на конкуренцията на обмена на информация.

Последният въпрос, поставен от Парламента, е свързан с кооперациите за поръчки. Комисията винаги е считала, че съвместните групи за закупуване сред малките търговци на дребно могат да са от полза за конкуренцията, особено в сравнение с големите доставчици. От 2000 г. насам насоките за хоризонтално сътрудничество допринасят за положителна оценка на този вид сътрудничество до определени прагове на пазарния дял. След като завърши процеса на преразглеждане по отношение на споразуменията за покупки, Комисията предлага – при условие че пазарният дял на участниците е 20% или по-малък – да се изхожда от предположението, че отговарят на правилата за конкуренция. Комисията обаче е наясно и че международните споразумения за съвместни покупки сред големите търговци на дребно може да окажат отрицателно въздействие върху конкуренцията, като въпросите се разглеждат по отношение на работата на Комисията за по-добро функциониране на предлагането на храни.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš , от името на групата PPE.(LV) Г-жо председател, г-н член на Комисията, никой от нас не иска да плаща нереални цени за неща, чиято истинска стойност не знаем. По същия начин не искаме да плащаме твърде много в резултат на непочтени договорки между предприятия. Досега политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията беше насочена към непочтени предприятия. Регламентът за хоризонталното сътрудничество между предприятията е един от начините, по които според мен Комисията успешно решава проблема с конкуренцията, като предприятията си сътрудничат по въпроси, като например научноизследователска и развойна дейност, пълно използване на обема на производство, разпространението на стоки с общо предназначение и стандартизация. Приветствам вниманието, което се отделя на въпроса за стандартизацията в новите правила относно стопанското сътрудничество. Това ще позволи на предприятията и секторите да направят ясен избор що се отнася до патентите, които желаят да използват. Всеки стандарт се състои от патенти, регистрирани от изобретатели и предприятия. За да бъде въведен един стандарт, трябва да е ясно точно какво технологично решение се предлага и какво възнаграждение би желал да получи притежателят на патента за използването на неговия патент. Именно поради тази причина следва да подкрепим механизъм, при който всички заинтересовани страни в процеса по избор на стандарт са напълно наясно с предимствата и недостатъците на едно или друго изобретение и с цената, която ще трябва да заплатят, за да използват патента. Искаме да правим информиран избор в ежедневието си и поради тази причина е съвсем естествено предприятията, инвестиращи значителни средства в разработката и производството на нови технологии с добавена стойност, също да желаят да имат възможност за такъв избор. Считам, че тези нови правила за хоризонтално сътрудничество между предприятията поне частично ще помогнат на предприятията да не плащат прекомерни суми за използването на патенти. Благодаря ви за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D.(ES) Г-жо председател, госпожи и господа, конкуренция не е антоним на сътрудничество. Споразумения за сътрудничество се сключват между дружества, конкуриращи се на едно и също пазарно равнище, които са конкурентоспособни и отговарят на първоизточника в правото на Европейския съюз.

Поради причини, свързани с правната сигурност, предвид сложността на темата и баланса, който трябва да бъде постигнат, предприятията трябва да разполагат с инструменти, за да определят кои споразумения за хоризонтално сътрудничество нарушават забраните, предвидени в Договора, и ограничават конкуренцията.

Моментът е критичен, защото насоките за хоризонталните споразумения са отпреди десетилетие и регламентите за групово освобождаване относно споразуменията за специализация и относно иновации и разработки изтичат в края на тази година. Поради тази причина Съюзът трябва да актуализира незабавно тези инструменти и не може да си позволи и лукса да има законодателен продукт, който предизвиква съмнения, неясноти и блокира дейностите на нашите предприятия.

Това би представлявало недопустима пречка за нашата икономика и изключителна безотговорност по отношение на кризата, която изисква наличието на инициативи, които да спомогнат за възстановяването и насърчаването на предприятията. Освен това, тъй като графикът за преразглеждане е удължен до 31 декември 2022 г., те трябва да осигурят на европейската промишленост мерки за справяне с мащабните промени, които ще настъпят на международната икономическа сцена през следващите години.

Преди няколко месеца Европейският съюз прие стратегията „Европа 2020“ при мандата на испанското председателство, която е категоричен ангажимент за интегративно общество, основано на знанията и иновациите. Новата законодателна рамка трябва да насърчи развитието на интелигентна, свързана икономика, която може да свързва мрежи от предприятия и да се възползва от синхронизацията между предприятията посредством споразумения, насърчаващи стандартизация, специализация, научноизследователска и развойна дейност, които са в полза на европейските потребители, а също така и споразумения, които са насочени към създаването на кооперации за съвместно производство, покупки, маркетинг и реклама, както и търговски обединения, най-вече сред малките и средните предприятия.

Подкрепяме Комисията по отношение на използването на този пакет от инициативи с цел увеличаване на ефективността, насърчаване на научен и технически напредък, осигуряване на ползи за крайните потребители и, накратко казано, за подобряване на общата конкурентоспособност и устойчивото развитие на нашите предприятия.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, от името на групата ALDE.(FR) Г-жо председател, бяха казани много неща, по-специално от моите колеги г-н García-Margallo y Marfil и г-н Sánchez Presedo, относно интензивността на обсъжданията, които проведохме в комисията по икономически и парични въпроси, както и относно необходимостта да бъдат приети бързо доклади – както посочи преди малко г-н Sánchez Presedo – за да бъде изяснен обхватът от дейности на нашите предприятия. Ще се огранича до два коментара, които са до известна степен от по-общ и политически характер.

Първо, във всичките ни държави кризата принуди хората да се отдръпнат и доведе до засилване на уклоните към национализъм и протекционизъм и поради тази причина ние в Парламента сме особено бдителни, когато става въпрос за вътрешния пазар и запазване на неговата цялост. Изправени сме пред предизвикателство – виждам, че някои колеги от съответната комисия кимат. Това е много важно и знаем, че г-н Барние работи в тази посока в подкрепа на доклада на г-н Монти. Ние от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа сме убедени привърженици на съревнование, което стимулира иновации.

Трябва обаче да осъзнаем, че европейските предприятия се намират в условията на глобална конкуренция и че най-вече за малките и средните предприятия и преди всичко за изследванията и разработките е от основна важност да градят мостове, а ние трябва да гарантираме, че конкуренцията няма да се превърне във взаимно разрушение, от което ще се възползват предприятия от други части на света, които освен това не винаги практикуват много лоялна конкуренция по отношение на конкурентите си. Поради тази причина за нас е много важно да успеем да открием начини, чрез които да избегнем злоупотреби с патенти, като в същото време позволяваме конкуренция и, разбира се, спазваме правата на собственост, като беше посочено. Както често се случва, това предполага намирането на много деликатно равновесие.

В заключение, искам да подчертая много ясно, че съм съгласна с казаното от г-н García-Margallo y Marfil относно конкуренцията в областта на хранителните продукти. В Европа съществува много необичайна ситуация, при която подлагаме на много задълбочен контрол конкуренцията в определени сектори, но в други контролът е далеч по-слаб. Ясно е, че липсата на пропорционалност между броя на производителите и броя на купувачите представлява проблем на конкуренцията. Поради тази причина искам да изразя задоволството си, г-н член на Комисията, че подкрепихте казаното от г-н García-Margallo y Marfil.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE).(DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, позволете ми да изразя съгласие с казаното от моите колеги и преди всичко да приветствам факта, че Европейската комисия включва на ранен етап деловите среди, държавите-членки и Европейския парламент в процеса на преразглеждане на правилата, приложими спрямо споразуменията за хоризонтално сътрудничество; в крайна сметка срокът на действащите регламенти за групово освобождаване предстои да изтече в края на годината. Считам, че проектът от май 2010 г. съдържа някои важни промени, по-специално в областите на стандартите и обмена на информация, както вече беше посочено. И двата ще допринесат за по-добра правна сигурност и по-ясни правила за предприятията, което е изключително важно за съответствието. Вече чухме, че съответствието в европейския вътрешен пазар е принцип, който трябва да се спазва от всички предприятия.

Конкуренцията и иновациите са ключови елементи за нашата икономика, което е причината да адаптираме правилата от 2009 г. към настоящото положение и да въведем ефективни механизми за насърчаване на съответствие и прилагане на правото в областта на конкуренцията по отношение предприятията и публичните организации. Именно поради тази причина парламентарният въпрос беше подкрепен от толкова голямо мнозинство в комисията – факт, който горещо приветствам. Искам да задам въпрос, свързан с казаното току-що от Вас. Факт е, че споразуменията за покупки на големи, международни търговски вериги могат да се определят като споразумения за хоризонтално сътрудничество. В миналогодишното съобщение относно функционирането на веригата на предлагането на храни в Европа Вие бяхте доста критичен по отношение на силата на търсенето, но сега изглежда сте настроен доста положително. Току-що казахте, че приветствате сътрудничеството между малките търговци на дребно, при условие, че споразуменията за покупки са в порядъка до 20% пазарен дял. Въпросът ми към Вас е следният: каква е причината да промените мнението си и какво смятате за тези хоризонтални споразумения за покупки? Какво мотивира тази промяна на становището Ви?

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Г-жо председател, на първо място, аз също искам да приветствам предложенията на Европейската комисия относно преразглеждането на правилата в областта на конкуренцията, приложими спрямо споразуменията за хоризонтално сътрудничество. Целта им е да изяснят условията за получаване на освобождаване, адаптиране на ограниченията и предоставяне на информация за правата на интелектуална собственост.

Финансово-икономическата криза подчерта необходимостта от по-тясно сътрудничество в тези области и от обща глобална икономическа регулаторна рамка.

Трябва също така да направим преценка на възможността обменът на информация за конкуренцията да се извършва по-често и на по-глобално равнище, както и възможността за установяване на глобално управление в тази област.

Рационализирането на споразуменията за сътрудничество между конкуренти насърчава иновациите и спомага за повишаване на конкурентоспособността на европейските дружества.

Поради тази причина считам, че трябва да бъде извършен анализ на възможностите за въвеждане в отделни случаи на регламенти за групово освобождаване по отношение на други видове споразумения за хоризонтално сътрудничество.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-жо председател, считам, че можем да въведем ред в областта на конкуренцията, като въведем единни правила, което е и причината да попитам какви възможности за избор имаме в сектора на далекосъобщенията, по-специално в областта на издаването на лицензи за честоти, които да ни позволят да регулираме търгове или така наречените конкурси за красота в процесите в областта на далекосъобщенията. В края на краищата новите технологии, които имаме на разположение с навлизането на мрежите от четвърто поколение, ще открият огромно множество от нови възможности.

Ако пътувате в друга европейска държава, ще установите, че много от цените, които се изписват на дисплея на вашия телефон, са същите. Имате ли планове допълнително да насърчите конкуренцията в сектора на роуминга? Как считате, че роумингът може да бъде предмет на правилно функционираща конкуренция на вътрешния пазар и как можете да гарантирате, че цените няма да се увеличат с хиляда пъти при преминаването на географски граници?

 
  
MPphoto
 

  Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-жо председател, изключително съм задължен на уважаемите колеги за провеждането на това разискване, тъй като то ни помага да подготвим почвата за тези много важни промени в правната рамка, в която дружествата ни ще работят в бъдеще. Напълно съм съгласен с тези, които призоваха за лоялна конкуренция, защото само тя може да доведе до лоялна практика и, разбира се, до реални, а не фиксирани цени. Това е от изключителна важност за европейските граждани: как да бъде създадена благоприятна среда, така че да постигнем положителни резултати, но да не допуснем възможността на пазара да се появят фиксирани цени.

Мога да ви уверя, че разглеждаме всички възможни варианти за постигане на решение, съгласно което цените за патентите да не бъдат твърде високи. От днешното разискване по този въпрос ви става ясно, че това е изключително трудно. Мога да ви кажа, че в Комисията сме доста разочаровани от забавянето – дълго време не успяхме да намерим подходящо решение за патента – защото то определено би създало условията за съществен напредък по въпроса как да защитим правата на интелектуална собственост и как да подобрим и да направим Европа много по-конкурентна по отношение на защита на патенти на международно равнище.

Правна сигурност и нова правна рамка са два много важни въпроса, върху които сме съсредоточили усилията си при изготвянето на предложенията. Проведохме доста широки публични консултации по този въпрос. Получихме 190 становища, като имаше заинтересовани страни от промишлеността, юридически кантори, научни институции и правителства, и затова считам, че що се отнася до крайния резултат ще успеем да постигнем подходящия баланс.

Изказвам голяма благодарност за това, че беше подчертана важността на стратегията „ЕС 2020“, защото именно от това се нуждаем, за да подобрим и променим рамката, в която работят дружествата, да обсъдим как да създадем положителни, благоприятни условия, така че дружествата, занимаващи се с изследвания и разработки, и дружествата, работещи в областта на иновациите, да просперират и как те могат да донесат добавена стойност за европейските икономики, а така също и как да създадем условията за това те да останат в Европа, а не да търсят възможности за производство на продуктите си извън нея.

Мога да ви уверя, че това беше един от елементите, на които Комисията и моите колеги, най-вече г-н Алмуния и г-н Барние, отделиха особено внимание по отношение на Акта за единния пазар. Благодарение на единния пазар сега имаме нови възможности да се възползваме от нов потенциал, да проправим нови пътища и да създадем условия, които ще бъдат важни за един истински добър напредък, най-вече в секторите на изследванията и разработките.

По отношение на конкретните въпроси, поставени от г-н Schwab, който подчерта определени разлики в подхода на Комисията спрямо този конкретен въпрос, засягащ малките търговци на дребно срещу големите търговски вериги, мога да кажа, че след много задълбочено преразглеждане и изключително широки консултации със заинтересованите страни, а така също и с държавите-членки, стигнахме до извода, че подходът, който защитаваме в момента, отговаря по-добре на настоящото положение и на текущите данни, които получихме, и поради тази причина предлагаме и за в бъдеще да се придържаме към него.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Внесено е едно предложение за резолюция(1) съгласно Член 115, параграф 5 от Правилника за дейността от името на комисията по икономически и парични въпроси.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес, четвъртък, 25 ноември 2010 г., от 12,00 ч.

(Заседанието, прекъснато в 11,30 ч., се възобновява в 12,00 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: GIANNI PITTELLA
Заместник-председател

 
  

(1)Вж. протокола

Правна информация - Политика за поверителност