Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2761(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0131/2010 (B7-0565/2010)

Rozpravy :

PV 25/11/2010 - 5
CRE 25/11/2010 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie o revízii pravidiel hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce, ktorú Komisii položila pani Bowlesová v mene Výboru pre hospodárske a menové veci (O-0131/2010 – B7-0565/2010).

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil, zastupujúci autorku.(ES) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, platnosť dvoch nariadení o skupinových výnimkách, z ktorých jedno sa týka dohôd o špecializácii a druhé výskumu a vývoja, uplynie 31. decembra tohto roka. Komisia vypracovala dva legislatívne návrhy, dva návrhy nariadení, ktoré majú nahradiť nariadenia, ktorých platnosť sa končí, a ktoré sú teraz v Parlamente.

Od prijatia počiatočných nariadení pretieklo už veľa vody. Došlo k významným zmenám v právnych predpisoch, najmä v súvislosti s balíkom modernizácie z roku 2003. V tejto oblasti boli vynesené rozhodujúce právne rozsudky a Komisia sa z praxe značne poučila, čo je tiež dôležitý aspekt.

Komisia otvorila dve kolá rokovaní so zainteresovanými stranami, čo je dobrý postup v duchu správnej tvorby právnych predpisov a získania verejnej podpory. Zásadná otázka teraz znie: ako využije odpovede od subjektov zapojených do konzultácií? Zoberie ich na vedomie alebo tieto názory jednoducho skončia v koši? V tejto súvislosti chcú Parlament a Výbor pre hospodárske a menové veci vedieť v podstate šesť vecí. Aké sú návrhy a konkrétne predstavy, ktoré zainteresované strany predložili a ktoré Komisia zohľadní pri navrhovaní a definovaní týchto nariadení a pri tom, keď ich bude premieňať z úvah na realitu?

Po druhé, čo si Komisia myslí o horizontálnych dohodách, ktoré nie sú zastrešené nariadeniami o výnimkách týkajúcich sa špecializácie alebo výskumu a vývoja? Čo povedali zainteresované strany v tomto kole rokovaní? Aké výhody by z pohľadu priemyslu, reálnej ekonomiky a ochrany hospodárskej súťaže malo navrhnutie nových nariadení zohľadňujúcich horizontálne dohody, na ktoré sa nevzťahujú dve nariadenia o skupinových výnimkách, o ktorých momentálne uvažujeme? Má Komisia v úmysle vypracovať nové nariadenia, ktoré by sa nimi zaoberali? Áno alebo nie? Táto otázka je relatívne jasná.

Tretím problémom, o ktorom sa vo Výbore pre hospodárske a menové veci dlho viedla rozprava, je téma známa ako patentová pasca. Ako pán komisár vie, k takejto situácii dochádza, keď jedna zo zainteresovaných spoločností, ktorá sa zúčastňuje na tvorbe noriem, zamlčí informácie o patentoch, ktoré vlastní alebo ktoré plánuje v budúcnosti zaregistrovať. Spôsobí to vážne škody a nepríjemnosti tým spoločnostiam, ktoré nepoznajú takéto informácie a konajú podľa stanovených parametrov.

Tu je otázka relatívne konkrétna, keďže ide o prípad narúšania hospodárskej súťaže a bariér na vnútornom trhu, čo je v našej inštitúcii kardinálnym hriechom. Plánuje Komisia riešiť problém patentovej pasce v rámci nových návrhov nariadení alebo sa domnieva, že doplňujúce právne predpisy špecifické pre odvetvia sú potrebné, aby sa zabránilo zneužívaniu patentových práv? Je Komisia odhodlaná zaistiť, aby v oblasti práv duševného vlastníctva existoval integrovaný a jednotný právny rámec bez vnútorných rozporov medzi pravidlami hospodárskej súťaže a právnymi predpismi špecifickými pre odvetvia?

Štvrtá a piata otázka sa týkajú hospodárskeho riadenia alebo riadenia hospodárskej súťaže, ak je vám tento pojem bližší. Dozvedeli sme sa, že sa treba pokúsiť o zblíženie s inými úradmi pre hospodársku súťaž. A v tejto súvislosti je dôležité vedieť, v akej miere Komisia pri vypracovaní týchto nariadení využila súdne rozhodnutia a rozhodnutia vnútroštátnych a medzinárodných orgánov.

Posledná otázka sa týka témy, ktorá je pre náš výbor mimoriadne chúlostivá, a som si istý, že pán Schwab k nej určite niečo povie. Týka sa reťazca uvádzania potravinových výrobkov na trh. Je zrejme jasné, že medzi podmienkami výrobcov a poľnohospodárov na jednej strane a veľkých reťazcov na strane druhej panuje nerovnosť. Má Komisia v úmysle urobiť niečo na zaručenie rovnakého, spravodlivého zaobchádzania pre slabšiu stranu v tomto zmluvnom vzťahu? To sú otázky, pán komisár, na ktoré by som si rád vypočul vaše maximálne vyčerpávajúce, jasné a presné odpovede.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážená pani predsedajúca, chcem veľmi pekne poďakovať váženému poslancovi za otázku, pretože pre Európsku úniu je toto skutočne veľmi dôležitá oblasť zodpovednosti.

Konkurenčné spoločnosti často spolupracujú napríklad vo výskume a vývoji, vo výrobe, pri nákupe, pri štandardizácii produktov a pri výmene informácií. Ako viete, pre spotrebiteľov to môže byť prínosom, môže to viesť k nižším cenám, väčšiemu výberu a lepším výrobkom. Tieto horizontálne dohody – voláme ich horizontálne, pretože spolupracujúce spoločností aktívne pôsobia na tom istom stupni dodávateľského reťazca – umožňujú spoločnostiam reagovať na rastúce konkurenčné tlaky a trh meniaci sa v dôsledku globalizácie.

Je tu však aj riziko, že takýto druh dohôd povedie k závažným problémom v súvislosti s hospodárskou súťažou, keď sa strany napríklad dohodnú na stanovení pevných cien, na rozdelení trhu alebo obmedzení výstupu. Uplynulé dva roky Komisia skúmala usmernenia hospodárskej súťaže pre horizontálne dohody aj pomocou hĺbkového hodnotenia a rozsiahlych konzultácií. Nové pravidlá, ktoré by mali byť prijaté do konca tohto roka, budú oveľa podrobnejšie, zrozumiteľnejšie pre používateľov a jasnejšie. Budú poskytovať lepší prehľad o tom, aké druhy spolupráce sú povolené.

Komisia musela ako vždy dosiahnuť starostlivú rovnováhu medzi potrebami rôznych zainteresovaných strán. Dva hlavné prvky nových pravidiel hospodárskej súťaže sa týkajú tvorby noriem a výmeny informácií. V reakcii na verejné konzultácie vyjadrili svoje názory na štandardizáciu približne dve tretiny zainteresovaných strán.

Dobre fungujúci systém tvorby noriem je rozhodujúci pre celé európske hospodárstvo a hlavne pre odvetvie informačných a komunikačných technológií. Horizontálne usmernenia podporujú systém tvorby noriem, ktorý je transparentný a ktorý vedie k predvídateľným nákladom v čase udeľovania licencií na práva duševného vlastníctva. Vyžaduje si to snahu o dosiahnutie rovnováhy medzi niekedy protichodnými záujmami spoločností s rôznymi obchodnými modelmi, ktoré sa zapájajú do procesu tvorby noriem. Na jednom konci spektra máte výlučného novátora a na druhej strane výlučného výrobcu, pričom každý z nich má iné priority a iné potreby.

Nové pravidlá zaistia, že budú existovať dostatočné stimuly pre ďalšie inovácie, ako aj to, že spotrebitelia pocítia tradičné prínosy zo štandardizácie. Ak chceme zabrániť, aby sa dohody o tvorbe noriem museli vyhodnocovať podľa pravidiel hospodárskej súťaže, a ak chceme, aby patrili do takzvaného bezpečného prístavu, čo znamená, že sa predpokladá, že sú v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže, musia sa splniť tri všeobecné podmienky.

Prvou je, že organizácia tvoriaca normy musí mať vyváženú politiku v oblasti práv duševného vlastníctva, čo si vyžaduje zverejňovanie relevantných práv duševného vlastníctva v dobrej viere a záväzok udeľovať licencie na tieto práva na základe spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok. Druhou je, že proces tvorby noriem musí byť otvorený a transparentný, aby bola účasť otvorená pre všetky príslušné subjekty. Treťou podmienkou je to, že aj proces tvorby noriem musí prebiehať transparentným spôsobom, ktorí zaistí, že zainteresované strany sa budú môcť informovať o nadchádzajúcej, prebiehajúcej a dokončenej práci.

Spomenuli ste aj patentové pasce. Reálne príklady v EÚ aj USA ukazujú, že patentové pasce môžu byť vážnym problémom, lebo priemyslu bránia kvalifikovane rozhodovať o potenciálnych nákladoch na technológie zvolené v norme. Prístup Komisie spočíva v poskytnutí stimulov normalizačným organizáciám, aby mali jasné pravidlá zverejňovania patentov. Aj keď sa tým riziko úplne neodstráni, aspoň sa obmedzí.

Pri dohodách v oblasti výskumu a vývoja je to naopak. Je tam obmedzený počet strán, často len dve, a verejné konzultácie ukázali, že zainteresované strany sa nedomnievajú, že by tam bol reálne nejaký problém patentovej pasce. Strany sú totiž motivované, aby prinášali inovácie, a všetky potenciálne problémy sa dajú vyriešiť vopred zmluvne medzi stranami.

Čo sa týka výmeny informácií, tá môže podporovať hospodársku súťaž, ak majú spoločnosti možnosť zhromažďovať všeobecné údaje o trhu, ktoré im umožnia lepšie slúžiť zákazníkom. Aj tu sú však situácie, keď sa dá výmena informácií o trhu zneužiť, napríklad ak spoločnosti používajú citlivé informácie na koordináciu správania. V reakcii na dôrazné žiadosti zainteresovaných strán toto usmernenie obsahuje novú kapitolu vymedzujúcu všeobecné zásady hodnotenia hospodárskej súťaže v oblasti výmeny informácií.

Posledná otázka položená Parlamentom sa týkala témy nákupných združení. Komisia sa stále domnieva, že spoločné nákupné skupiny medzi malými maloobchodníkmi môžu byť pre hospodársku súťaž prínosom, najmä v porovnaní s veľkými dodávateľmi. Od roku 2000 horizontálne usmernenia poskytujú pozitívne hodnotenie tohto typu spolupráce až do určitých limitov trhového podielu. Po procese preskúmania Komisia navrhuje, aby sa nákupné dohody, pokiaľ bude trhový podiel účastníkov tvoriť 20 % alebo menej, považovali za dohody v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Komisia si však uvedomuje aj to, že medzinárodné nákupné združenia medzi veľkými maloobchodníkmi môžu mať negatívny vplyv na hospodársku súťaž, pričom tieto problémy Komisia skúma v súvislosti so svojou prácou na lepšie fungujúcich dodávkach potravín.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš , v mene poslaneckého klubu PPE.(LV) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, nikto z nás nechce zaplatiť viac za veci, ktorých skutočnú hodnotu ani len nepoznáme. Podobne nechceme platiť príliš veľa v dôsledku nečestných obchodov medzi podnikmi. Politika hospodárskej súťaže v Európskej únii sa až doteraz zameriavala na nečestné podniky. Nariadenie o horizontálnej spolupráci medzi podnikmi patrí podľa mňa medzi spôsoby, akými Komisia úspešne rieši problém hospodárskej súťaže, keď podniky spolupracujú v oblastiach, ako sú výskum a vývoj, úplne využitie objemu produkcie, distribúcia bežných tovarov a štandardizácia. Pozornosť venovaná otázke štandardizácie v nových pravidlách o obchodnej spolupráci je vítaná. Umožní to podnikom a odvetviam prijímať jednoznačné rozhodnutia, pokiaľ ide o patenty, ktoré by chceli využívať. Každá norma pozostáva z patentov registrovaných vynálezcami a podnikmi. Ak sa má zaviesť norma, je potrebné presne vedieť, aké technologické riešenie sa ponúka a akú protihodnotu chce držiteľ patentu získať za používanie svojho patentu. Práve preto by sme mali podporiť mechanizmus, v ktorom budú všetky zainteresované strany v priebehu výberu normy jednoznačne poznať výhody a nevýhody jedného alebo druhého vynálezu a cenu, ktorú zaplatia za použitie patentu. V našich každodenných životoch sa chceme rozhodovať kvalifikovane a je len prirodzené, že to isté chcú aj podniky investujúce veľké finančné prostriedky do vývoja a výroby nových technológií s vysokou pridanou hodnotou. Podľa mňa tieto nové pravidlá o horizontálnej spolupráci medzi podnikmi aspoň sčasti pomôžu podnikom, aby za využívanie patentu neplatili neprimerané sumy. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo, v mene skupiny S&D.(ES) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, konkurencia nie je protikladom spolupráce. Medzi spoločnosťami, ktoré si konkurujú na tej istej úrovni trhu, existujú dohody o spolupráci, ktoré sú konkurenčné a v súlade s pôvodným právom Európskej únie.

Z dôvodu právnej istoty a vzhľadom na zložitosť problematiky a rovnováhy, ktorú treba dosiahnuť, potrebujú mať podniky nástroje na určenie toho, ktoré horizontálne dohody porušujú zákazy stanovené v zmluve a obmedzujú hospodársku súťaž.

Je najvyšší čas, lebo usmernenia o horizontálnych dohodách majú jedno desaťročie a platnosť nariadení o skupinových výnimkách týkajúcich sa dohôd o špecializácii a dohôd o inováciách a vývoji uplynie koncom tohto roka. Únia preto musí bezodkladne aktualizovať tieto nástroje a nemôže si dovoliť luxus legislatívnej medzery, ktorá vytvorí pochybnosti a neistotu a ochromí činnosť našich podnikov.

Bola by to neprípustná brzda nášho hospodárstva a bolo by to ohromne nezodpovedné v kontexte krízy, ktorá vyžaduje iniciatívy na pomoc podnikom pri obnovení a oživení ich činnosti. Keďže je navyše časový rámec na revíziu predĺžený do 31. decembra 2022, európskemu priemyslu sa musia poskytnúť prostriedky, aby mohol reagovať na hlavné zmeny, ku ktorým v nadchádzajúcich rokoch dôjde na medzinárodnej hospodárskej scéne.

Pred niekoľkými mesiacmi počas španielskeho predsedníctva Európska únia prijala stratégiu Európa 2020, ktorá je pevným záväzkom voči inkluzívnej spoločnosti na základe znalostí a inovácií. Nový legislatívny rámec musí podporovať vývoj inteligentného, prepojeného hospodárstva, ktoré je schopné spájať obchodné siete a využívať synergie medzi podnikmi prostredníctvom dohôd podporujúcich štandardizáciu, špecializáciu, výskum a vývoj v prospech európskych spotrebiteľov, ale aj dohôd, ktoré prispievajú k spoločnej produkcii, nákupu a uvádzaniu na trh a presadzujú združenia a obchodné skupiny najmä medzi malými a strednými podnikmi.

Podporujeme Komisiu vo využívaní tohto balíka iniciatív na zvýšenie účinnosti, podporu vedeckého a technického pokroku, zabezpečenie výhod pre koncových spotrebiteľov a stručne na zlepšenie celkovej konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja našich podnikov.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážená pani predsedajúca, odznelo tu veľa vecí najmä z úst našich kolegov pána Garcíu-Margalla y Marfila a pána Sáncheza Preseda o rušných diskusiách vo Výbore pre hospodárske a menové veci a o potrebe rýchlo prijať správy, ako to práve povedal pán Sánchez Presedo, s cieľom objasniť rámec fungovania našich podnikov. Ja sa budem venovať dvom bodom, ktoré sú o niečo viac všeobecné a politické.

Po prvé, vo všetkých našich krajinách kríza spôsobila, že ľudia ustupujú a že sa objavujú nacionalistické a protekcionistické pokušenia, a my v Parlamente sme preto zvlášť pozorní, pokiaľ ide o vnútorný trh a jeho netrieštenie. Je tu problém – vidím, že niektorí kolegovia z príslušného výboru prikyvujú. Je to veľmi dôležité a vieme, že pán komisár Barnier na tom pracuje s podporou správy pána Montiho. My v Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu skutočne veríme v rivalitu, ktorá motivuje inovácie.

Musíme si však tiež uvedomiť, že európske podniky sa ocitajú v globálnej hospodárskej súťaži a že najmä pre malé a stredné podniky a predovšetkým pre výskum a vývoj je mimoriadne dôležité budovať prepojenia. Musíme zaistiť, aby sa hospodárska súťaž nepremenila na vzájomné ničenie v prospech podnikov v iných častiach sveta, ktoré voči svojim konkurentom navyše nie vždy praktizujú veľmi čestnú hospodársku súťaž. Pre nás je teda veľmi dôležité, aby sa nám podarilo nájsť prostriedky na zabránenie zneužívaniu patentov a aby sme pritom súčasne umožnili hospodársku súťaž, samozrejme, pri súčasnom dodržiavaní vlastníckych práv, ako už bolo spomínané. Ako to často býva, ide tu o nastolenie veľmi jemnej rovnováhy.

Na záver by som chcela osobitne zdôrazniť, že súhlasím s tým, čo o hospodárskej súťaži v oblasti potravinárskych výrobkov povedal pán García-Margallo y Marfil. V Európe máme veľmi zvláštnu situáciu, keď veľmi dôsledne sledujeme hospodársku súťaž v určitých odvetviach a oveľa menej dôsledne to robíme v iných. Je jasné, že nepomer medzi počtom výrobcov a počtom nákupcov spôsobuje problémy v hospodárskej súťaži. Teší ma preto, pán komisár, že ste podporili slová pána Garcíu-Margalla y Marfila.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dovoľte mi zopakovať to, čo povedali naši kolegovia poslanci, a predovšetkým oceniť, že Európska komisia do revízie pravidiel týkajúcich sa dohôd o horizontálnej spolupráci začlenila ešte v ranej fáze obchodné spoločenstvo, členské štáty a Európsky parlament. Veď napokon, platnosť existujúcich nariadení o skupinových výnimkách uplynie koncom roka. Domnievam sa, že návrh z mája 2010 obsahuje niektoré dôležité zmeny najmä v oblastiach noriem a výmeny informácií, o čom sa už hovorilo. Obe tieto zmeny prinesú väčšiu právnu istotu a jasnejšie pravidlá pre podniky, čo je veľmi dôležité v záujme dodržiavania právnych predpisov. Už sme počuli, že dodržiavanie právnych predpisov na európskom vnútornom trhu je zásadou, ktorou sa musia riadiť všetky podniky.

Hospodárska súťaž a inovácie sú kľúčové prvky nášho hospodárstva, a práve preto je dôležité upraviť pravidlá z roku 2009 vzhľadom na našu súčasnú situáciu a zaviesť účinné mechanizmy na podporu dodržiavania pravidiel a vykonávania právnych predpisov o hospodárskej súťaži pre podniky a verejné orgány. Práve z tohto dôvodu podporila túto parlamentnú otázku veľká väčšina vo výbore, čo si veľmi cením. Rád by som sa opýtal na niečo, čo ste práve povedali. Faktom je, že dohody o nákupe veľkých medzinárodných obchodných reťazcov možno zaradiť do kategórie dohôd o horizontálnej spolupráci. V minuloročnom oznámení o fungovaní potravinového reťazca v Európe ste boli veľmi kritický k sile dopytu, ale zdá sa, že teraz to vnímate veľmi pozitívne. Práve ste povedali, že spoluprácu medzi malými maloobchodníkmi vítate za predpokladu, že dohody o nákupe budú tvoriť maximálne 20 % podielu na trhu. Moja otázka pre vás znie: aký je dôvod tejto zmeny vášho vnímania týchto horizontálnych dohôd o nákupe? Čo motivovalo túto zmenu názoru?

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Vážená pani predsedajúca, aj ja chcem v prvom rade uvítať návrhy Európskej komisie týkajúce sa revízie pravidiel hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce. Ich zámerom je objasnenie podmienok získania výnimiek, úprava obmedzení a poskytnutie informácií o právach duševného vlastníctva.

Hospodárska a finančná kríza zdôraznila potrebu užšej spolupráce v týchto oblastiach a potrebu spoločného globálneho hospodárskeho regulačného rámca.

Musíme tiež vyhodnotiť možnosť častejšej a globálnejšej výmeny informácií o konkurencii, ako aj možnosť vytvorenia globálneho riadenia v tejto oblasti.

Zefektívnenie dohôd o spolupráci medzi konkurentmi podporuje inovácie a pomáha oživiť konkurencieschopnosť európskych spoločností.

V dôsledku toho si myslím, že treba vykonať analýzu možností zavedenia nariadení o skupinových výnimkách príležitostne aj pre iné typy horizontálnych dohôd.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, som presvedčený, že prostredníctvom zavedenia jednotných pravidiel dokážeme organizovať hospodársku súťaž. Preto ma zaujíma, aké možnosti máme v odvetví telekomunikácií, najmä v oblasti udeľovania licencií na frekvencie, ktoré by nám umožnili regulovať aukcie alebo takzvané súťaže krásy v telekomunikačných procesoch. Lebo nové technológie dostupné v rámci sietí štvrtej generácie otvoria celý nový svet možností.

Keď cestujete do inej krajiny v Európe, zistíte, že mnohé z cien, ktoré sa objavujú na displeji vášho telefónu, sú rovnaké. Máte nejaké plány ďalej stimulovať hospodársku súťaž v odvetví roamingových služieb? Aké podmienky predpokladáte na zaistenie toho, aby boli roamingové služby súčasťou riadnej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, a ako môžete zabezpečiť, aby ceny niekoľkotisícnásobne nestúpli po prekročení geografických hraníc?

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážená pani predsedajúca, som váženým poslancom veľmi zaviazaný za túto rozpravu, pretože nám pomáha pripraviť základy týchto veľmi dôležitých zmien v právnom rámci, v ktorom budú naše spoločnosti v budúcnosti fungovať. V plnej miere súhlasím so všetkými z vás, ktorí vyzývali na spravodlivú hospodársku súťaž, pretože len tá môže viesť k čestným praktikám a, samozrejme, k skutočným a nie pevne stanoveným cenám. Pre občanov Európy je veľmi dôležitá otázka, ako vytvoriť prostredie, ktoré nám pomôže dosiahnuť pozitívne výsledky, ale na trhu zabráni možnosti pevne stanovených cien.

Môžem vás ubezpečiť, že hľadáme všetky možné spôsoby na dosiahnutie riešenia, pri ktorom by ceny za patenty neboli príliš vysoké. Z rozpravy o tejto téme viete veľmi dobre, aké je to ťažké. Môžem vám povedať, že v Komisii vôbec nemáme radosť z oneskorenia – tak dlho sa nám nepodarilo nájsť vhodné riešenie patentu –, pretože by sa tým jednoznačne vytvorili podmienky na pokrok v spôsobe ochrany práv duševného vlastníctva a spôsobe podstatného zlepšenia a zvýšenia konkurencieschopnosti Európy v oblasti patentovej ochrany na medzinárodnej úrovni.

Právna istota a nový právny rámec sú dve veľmi dôležité témy, na ktoré sa počas prípravy našich návrhov sústredíme. O tejto veci sme viedli pomerne rozsiahle verejné konzultácie. Predložených bolo 190 dokumentov, pričom zainteresované strany boli z priemyslu, právnických firiem, akademickej obce aj vlád. Myslíme si teda, že sa nám napokon podarí dosiahnuť primeranú rovnováhu.

Som veľmi vďačný za zdôraznenie významu stratégie EÚ 2020, pretože práve preto musíme zlepšiť a zmeniť rámec, v ktorom spoločnosti fungujú. Musíme sa pozrieť na to, ako vytvoriť pozitívne, prospešné prostredie, aby sa mohli spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja a spoločnosti angažujúce sa v inováciách rozvíjať. Musíme tiež preskúmať, ako by mohli tieto spoločnosti priniesť ďalšiu pridanú hodnotu európskym hospodárstvam a ako sa dajú vytvoriť podmienky na to, aby zostali v Európe a nehľadali príležitosti vyrábať výrobky niekde inde.

Môžem vás ubezpečiť, že to bol jeden z prvkov, ktorým venovali Komisia a moji kolegovia, najmä páni komisári Almunia a Barnier, mimoriadnu pozornosť z hľadiska zákona o jednotnom trhu. Pretože vďaka jednotnému trhu teraz máme nové príležitosti na odhalenie nového potenciálu, na otvorenie nových ciest a vytvorenie podmienok, ktoré budú dôležité na dosiahnutie skutočne významného pokroku najmä v odvetví výskumu a vývoja.

Prejdem ešte na konkrétne otázky pána Schwaba, ktorý poukázal na isté rozdiely v prístupe Komisie k tomuto konkrétnemu problému malých dodávateľov v reťazci voči veľkým spoločnostiam v reťazci. Po veľmi serióznom procese preskúmania a veľmi rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami a s členskými štátmi sme dospeli k záveru, že prístup, ktorý obhajujeme teraz, oveľa lepšie zodpovedá aktuálnej situácii, súčasným údajom, ktoré sme dostali, a to bolo dôvodom, prečo do budúcnosti navrhujeme tento prístup.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – V súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku som dostala jeden návrh uznesenia(1) v mene Výboru pre hospodárske a menové veci.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes, vo štvrtok 25. novembra 2010, o 12.00 hod.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 hod. a pokračovalo o 12.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: GIANNI PITTELLA
podpredseda

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia