Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 25 november 2010 - Straatsburg Uitgave PB

6. Strijd tegen darmkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Schriftelijke verklaring nr. 0068/2010, ingediend door de leden Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen en Alojz Peterle, over de strijd tegen darmkanker in de Europese Unie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend.

Bijgevolg zal deze verklaring, overeenkomstig artikel 123 van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is, en, met de namen van de ondertekenaars, worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik weet dat iedereen met de stemmingen wil beginnen, maar ik wil namens alle medeondertekenaars – mevrouw Brepoels, de heer Buşoi, de heer Lehne, de heer Peterle en mezelf – iedereen danken die onze schriftelijke verklaring over de strijd tegen darmkanker heeft gesteund.

Het feit dat al een maand voor het verstrijken van de goedkeuringstermijn een meerderheid de verklaring heeft ondertekend, toont hoe belangrijk het Parlement deze kwestie vindt. Ik kan u verzekeren dat dit niet een eenmalige gebeurtenis was, maar onderdeel van een grotere actie gericht op de EU en haar lidstaten. Hartelijk dank voor uw steun, collega's.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid