Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Понеделник, 13 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

14. Ред на работа
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Окончателният проект на дневен ред, изготвен от Председателския съвет на неговото заседание от 9 декември 2010 г., четвъртък, съгласно членове 137 и 138 от Правилника за дейността, е раздаден.

Предложени са следните изменения:

Сряда

Внесено е искане от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) за вписване в дневния ред на доклада на г-н Szájer относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE).(EN) Г-н председател, както с основание посочихте, нашата група иска регламентът относно изпълнителните актове да бъде вписан в дневния ред. Чувствам се малко неудобно да правя това предложение, тъй като това е искане не само на нашата група, но и на няколко други групи. Ние гласувахме с единодушие в комисията по правни въпроси по този доклад и по различните приложени към него общи схващания и декларации.

Бих искал да припомня на колегите, че Договорът от Лисабон влезе в сила преди една година. Този регламент относно изпълнителните актове идва след една година много тежки преговори в област, в която новите делегирани актове и изпълнителни актове са много важен въпрос за Парламента. Една година по-късно аз смятам, че можем изцяло да упражняваме това право. Именно затова ще е добре да обсъдим и приемем този нов регламент.

Бих искал също така да Ви уведомя — както колегите вече знаят — че в Съвета имаше много трудна ситуация с две блокиращи малцинства. Ето защо се касае за много деликатен акт и именно затова смятам, че е правилно да се спрем на него възможно най-скоро. В този доклад са зачетени всички права на Парламента. Призовавам всички други групи да дадат подкрепата си.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря, г-н Szájer. Кой подкрепя това предложение?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Г-н председател, ние не възразяваме тази тема да бъде включена в дневния ред. Бих искал обаче да Ви обърна внимание на факта, че членовете на някои комисии – и мисля, не само от нашата група – все още изразяват известни безпокойства във връзка с конкретните правила. Разбира се, ние имаме нужда от краен срок за внасяне на изменения, за да можем да гласуваме най-късно в четвъртък. Бих искал обаче да заявя, че редица разисквания все още продължават и не мога да кажа предварително дали нашата група ще гласува в подкрепа. Разискванията още предстоят. Ние обаче не възразяваме тази тема да бъде включена в дневния ред.

 
  
MPphoto
 

  Председател. — Предлагам да процедираме по следния начин. Ще проведем разискването в сряда и заседанието ще приключи в 21,00 ч. Срокът за внасяне на изменения ще бъде 10,00 ч. в сряда. Гласуването ще се проведе в четвъртък.

(Парламентът одобрява искането)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D).(FR) Г-н председател, всъщност моята група иска в дневния ред отново да бъдат включени двата въпроса с искане за устен отговор относно доклада на работната група на Ван Ромпьой и шестте законодателни пакета на Комисията относно икономическото управление.

На първо място, по институционални причини, тъй като член 9 от Договора от Лисабон ни дава възможност и правомощия да прилагаме хоризонталната социална клауза, и по-специално проучването за социално въздействие по отношение на мащабните мерки, обхватните директиви и решения, които имат последици за нашите граждани.

Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, г-н Джон Монкс, наскоро сподели писмено своята загриженост от това, че плановете за строги ограничения имат преки въздействия върху доходите на работниците, заплатите и пенсиите им. Политическата причина за това искане на моята група, г-н председател, е следната: ние трябва да покажем, че когато обсъждаме регулирането на пазара, не само се произнасяме по пазарите, но също така гласуваме и създаваме законодателство в полза на нашите съграждани.

Бих искала Парламентът да подкрепи повторното вписване в дневния ред на тези въпроси с искане за устен отговор.

 
  
MPphoto
 

  Председател. — Кой иска да се изкаже в подкрепа на това искане? Кой ще се изкаже в подкрепа?

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, именно на основата на връзката, която трябва да съществува между трите институции — Съвета, Комисията и Парламента — смятам за уместно да подкрепя предложението на моята колега.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Някой има ли възражения срещу предложението? Не виждам желаещи да се изкажат против него. Тогава пристъпваме към гласуване.

(Парламентът одобрява искането)

Председател. — Тези два въпроса с искане за устен отговор ще бъдат вписани в дневния ред за сряда следобед. Заседанието ще продължи до около 21,00 ч.

(Редът на работа е приет)

 
Правна информация - Политика за поверителност