Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 13. prosince 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

14. Plán práce
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předseda. – Bylo rozdáno konečné znění návrhu pořadu jednání, který v souladu s články 137 a 138 jednacího řádu vypracovala Konference předsedů na svém zasedání ve čtvrtek 9. prosince 2010.

Byly navrženy následující pozměňovací návrhy:

Středa

Obdržel jsem žádost skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), aby do plánu práce byla přidána zpráva poslance Szájera o mechanismech, jimiž členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). – Pane předsedo, jak jste správně řekl, naše skupina žádá, aby na pořad jednání bylo zařazeno nařízení o prováděcích aktech. Připadám si při tom poněkud nepatřičně, protože se nejedná o žádost pouze mé skupiny; tento záměr podporuje i několik dalších skupin. Ve Výboru pro právní záležitosti jsme o této zprávě a jednotlivých společných stanoviscích a prohlášeních, která tvoří její přílohy, hlasovali jednomyslně.

Rád bych kolegům připomenul, že před rokem vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Toto nařízení o prováděcích aktech je výsledkem ročních velmi náročných jednání v oblasti, v níž jsou nové akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty pro Parlament velmi důležitou otázkou. Mám za to, že po jednom roce můžeme tuto pravomoc plně vykonávat. Proto by bylo dobré, abychom o tomto novém nařízení diskutovali a přijali je.

Chtěl bych vás také informovat o tom, že situaci v Radě, jak naši kolegové vědí, velmi komplikovaly dvě blokační menšiny. Tento akt je tedy velmi citlivý, a proto se domnívám, že je na místě jej co nejdříve schválit. Tato zpráva zachovává veškerá práva Parlamentu. Žádám všechny ostatní skupiny o podporu.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Děkuji vám, pane poslanče Szájere. Má tento návrh podporu?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). (DE) Pane předsedo, nemáme nic proti tomu, aby bylo toto téma zařazeno na pořad jednání. Chtěl bych vás však upozornit na to, že členové některých výborů – mám za to, že nejen z naší skupiny – dosud mají vůči některým pravidlům výhrady. Samozřejmě musí být stanovena konečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, abychom nejpozději ve čtvrtek mohli hlasovat. Chtěl bych pouze uvést, že se o některých otázkách stále diskutuje a nemohu předem říci, zda naše skupina bude hlasovat pro zprávu či ne. Diskuse teprve musí proběhnout. Proti tomu, aby toto téma bylo na pořadu jednání, však nemáme námitek.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Navrhuji, abychom dále postupovali takto: rozprava se bude konat ve středu a zasedání ukončíme v 21:00. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude stanovena na středu do 10:00. Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

(Parlament návrh schválil)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D).(FR) Pane předsedo, moje skupina si přeje, aby do plánu práce byly znovu zařazeny dvě otázky k ústnímu zodpovězení o zprávě pracovní skupiny předsedy Van Rompuye a o šesti legislativních balíčcích Komise týkajících se správy ekonomických záležitostí.

První důvod je institucionální, protože článek 9 Lisabonské smlouvy nám dává výsadu a pravomoc využít horizontální sociální klauzuli a především provést posouzení sociálního dopadu u důležitých opatření, důležitých směrnic a rozhodnutí, které budou mít dopad na naše občany.

Generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů John Monks právě písemně vyjádřil svoji obavu z toho, že úsporné plány budou mít přímý dopad na příjmy zaměstnanců, na jejich mzdy a rovněž důchody. Politickým důvodem, proč jménem své skupiny vznáším tuto žádost, je nutnost ukázat, že v době, v níž diskutujeme o regulaci trhu, se nevyslovujeme pouze o trzích, ale rovněž hlasujeme a přijímáme právní předpisy ve prospěch našich spoluobčanů.

Byla bych ráda, kdyby tato sněmovna dokázala podpořit opětovné zařazení těchto otázek k ústnímu zodpovězení do pořadu jednání.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Kdo by chtěl promluvit ve prospěch návrhu? Kdo se hlásí o slovo ve prospěch návrhu?

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Pane předsedo, dámy a pánové, už kvůli vztahu, který mezi těmito třemi orgány – Radou, Komisí a Parlamentem – musí existovat, považuji za vhodné podpořit návrh paní poslankyně.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Chce se někdo vyslovit proti návrhu? Nevidím nikoho, kdo by chtěl hovořit proti návrhu. Proto přistoupíme k hlasování.

(Parlament návrh schválil)

Předseda. – Tyto dvě otázky k ústnímu zodpovězení budou do plánu práce zařazeny na středeční odpoledne. Zasedání bude pokračovat přibližně do 21:00.

(Plán práce byl přijat)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí