Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 13 december 2010 - Straatsburg Uitgave PB

14. Regeling van de werkzaamheden
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Aan de orde is de definitieve ontwerpagenda die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld overeenkomstig artikel 137 en 138 van het Reglement tijdens haar vergadering van donderdag 9 december 2010.

De volgende wijzigingen zijn voorgesteld:

Met betrekking tot de woensdag:

Ik heb een verzoek ontvangen van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) om toevoeging aan de agenda van het debat over het verslag van de heer Szájer over de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, zoals u terecht opmerkte, heeft onze fractie verzocht om inschrijving op de agenda van de verordening inzake uitvoeringshandelingen. Ik voel me hier een beetje ongemakkelijk bij, omdat het niet alleen een verzoek van mijn fractie is; verschillende andere fracties steunen dit idee. De stemming in de Commissie juridische zaken over dit verslag en de diverse gemeenschappelijke inzichten en verklaringen die als bijlage zijn bijgevoegd, was unaniem.

Ik herinner de collega’s eraan dat het Verdrag van Lissabon een jaar geleden van kracht is geworden. Deze verordening inzake uitvoeringshandelingen volgt na een jaar van zeer harde onderhandelingen op een terrein waarbij de nieuwe gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen voor dit Parlement een rol van groot belang spelen. Nu we een jaar verder zijn, kunnen we dit recht naar ik meen volledig uitoefenen. Daarom zou het goed zijn om deze nieuwe verordening te bespreken en aan te nemen.

Ik wil u ook graag meedelen dat zich in de Raad een zeer moeilijke situatie heeft voorgedaan in verband met twee blokkeringsminderheden, zoals onze collega’s weten. Het is derhalve een zeer gevoelige handeling en ik denk dan ook dat het goed is om deze zo snel mogelijk af te ronden. Alle rechten van het Parlement worden in dit verslag gerespecteerd. Ik vraag alle andere fracties om hun steun.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Dank u, mijnheer Szájer. Zijn er leden die dit voorstel steunen?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Mijnheer de Voorzitter, we hebben er geen bezwaar tegen dat dit onderwerp op de agenda komt te staan. Ik zou er echter op willen wijzen dat leden van verschillende commissies – en volgens mij niet alleen maar uit onze fractie – toch nog steeds bezwaren hebben tegen de concrete regelingen. We moeten ongetwijfeld de tijd krijgen voor het indienen van amendementen, zodat we op zijn laatst op donderdag kunnen stemmen. Ik wil echter wel zeggen dat de discussies nog niet afgesloten zijn, en ik kan nu nog niet zeggen of we hiermee wel of niet zullen instemmen. Er zullen debatten worden gevoerd, maar we hebben er niets tegen dat dit onderwerp op de agenda komt.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Ik stel voor dat we als volgt te werk gaan. We houden het debat op woensdag en de vergadering sluit om 21.00 uur. De termijn voor de indiening van amendementen is woensdag 10.00 uur. De stemming vindt donderdag plaats.

(Het Parlement stemt in met het voorstel)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D).(FR) Mijnheer de Voorzitter, mijn fractie zou inderdaad graag willen dat de twee mondelinge vragen betreffende het rapport van de Van Rompuy-taskforce en de zes wetgevingspakketten van de Commissie op het gebied van economisch bestuur opnieuw op de agenda worden ingeschreven.

Ons verzoek heeft in de eerste plaats een institutionele reden, aangezien artikel 9 van het Verdrag van Lissabon ons dit voorrecht en deze bevoegdheid toekent om de horizontale sociale clausule en, in het bijzonder, de sociale effectbeoordeling te laten toepassen voor ingrijpende maatregelen en ingrijpende richtlijnen of besluiten die gevolgen hebben voor onze medeburgers.

De heer John Monks, secretaris-generaal van het Europees Verbond van Vakverenigingen, heeft onlangs schriftelijk zijn zorgen geuit over het feit dat de bezuinigingsplannen een directe weerslag hebben op de inkomsten van werknemers, op hun salaris, maar ook op hun pensioen. De politieke reden waarom ik u, namens mijn fractie, dit verzoek doe, mijnheer de Voorzitter, is dat wij, nu wij de regulering van de markten bespreken, moeten laten zien dat wij ons niet alleen over de markten uitspreken, maar dat wij ook stemmen en wetten vervaardigen ten behoeve van onze medeburgers.

Ik hoop dat onze Vergadering de herinschrijving van deze mondelinge vragen op de agenda kan steunen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Wie wil het woord voeren vóór dit voorstel?

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, juist met het oog op de betrekkingen die de drie instellingen – Raad, Commissie en Parlement met elkaar zouden moeten onderhouden vind ik het gepast het voorstel van mevrouw Trautmann te steunen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Is er iemand die zich tegen het voorstel wil uitspreken? Ik zie niemand die het woord wil voeren tegen het voorstel. Wij gaan daarom over tot de stemming.

(Het Parlement willigt het verzoek in)

Deze twee mondelinge vragen zullen worden toegevoegd aan de agenda van woensdagmiddag. De vergadering zal tot ongeveer 21.00 uur duren.

(Het Parlement stelt de agenda vast)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid