Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

14. Porządek obrad
zapis wideo wystąpień
Protokół
MPphoto
 
 

  Przewodniczący − Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art.137 i 138 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w czwartek, 9 grudnia 2010 r.

Zaproponowano następujące zmiany:

Środa

Otrzymałem wniosek od Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w sprawie dodania do porządku obrad sprawozdania posła Szájera dotyczącego trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE) – Panie Przewodniczący, jak Pan słusznie zauważył, nasza grupa wnioskuje o uwzględnienie w porządku obrad rozporządzenia w sprawie aktów wykonawczych. Czyniąc to, czuję się nieco niezręcznie, ponieważ nie jest to jedynie wniosek naszej grupy; pomysł ten popiera też kilka innych grup. W Komisji Spraw Prawnych poddaliśmy przedmiotowe sprawozdanie oraz szereg załączonych doń oświadczeń i porozumień pod głosowanie, i jego wynik był jednogłośny.

Pragnę przypomnieć Koleżankom i Kolegom, że traktat z Lizbony wszedł w życie rok temu. Przedmiotowe rozporządzenie w sprawie aktów wykonawczych pojawia się po roku niezwykle twardych negocjacji w dziedzinie, w której nowe akty delegowane i akty wykonawcze stanowią dla tego Parlamentu bardzo ważną kwestię. Uważam, że po upływie roku możemy w pełni wykonać przedmiotowe uprawnienie. Dlatego byłoby dobrze na początek omówić, a następnie przyjąć to nowe rozporządzenie.

Pragnę też Państwa poinformować – o czym wiedzą już nasze koleżanki i koledzy – że mieliśmy w Radzie do czynienia z bardzo trudną sytuacją, wywołaną przez dwie blokujące mniejszości. Jest to więc akt nader delikatnej natury, dlatego uważam, że słuszne byłoby doprowadzenie tej sprawy jak najszybciej do końca. W przedmiotowym sprawozdaniu uczyniono zadość wszystkim uprawnieniom Parlamentu. Zwracam się do wszystkich pozostałych grup z prośbą o udzielenie poparcia.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Dziękuję Panu, Panie Pośle. Czy jest poparcie dla tej propozycji?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D) (DE) Panie Przewodniczący! Nie mamy zastrzeżeń do umieszczenia tego tematu w porządku obrad. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, że członkowie niektórych komisji – wywodzący się, jak sądzę, nie tylko z naszej grupy – nadal żywią pewne obawy w odniesieniu do konkretnych przepisów. Oczywiście potrzebny nam jest ostateczny termin wnoszenia poprawek, abyśmy mogli najpóźniej w czwartek przeprowadzić głosowanie. Chciałbym tylko zauważyć, że pewne dyskusje nadal się toczą, i nie mogę z góry powiedzieć, czy nasza grupa zagłosuje za przyjęciem przedmiotowego dokumentu, czy też nie. Debaty dopiero mają się odbyć. Nie mamy jednak żadnych zastrzeżeń do umieszczenia tej kwestii w porządku obrad.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Proponuję, abyśmy przyjęli następujący tryb postępowania. Debatę przeprowadzimy w środę, a posiedzenie potrwa do godz. 21.00. Poprawki można będzie wnosić do godz. 10.00 w środę. Głosowanie odbędzie się w czwartek.

(Parlament przyjął wniosek)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D)(FR) Panie Przewodniczący! Moja grupa życzyłaby sobie w zasadzie ponownego włączenia dwóch pytań ustnych dotyczących sprawozdania grupy zadaniowej Van Rompuya oraz sześciu pakietów prawodawczych Komisji w sprawie zarządzania gospodarczego do porządku prac Parlamentu.

Po pierwsze, z przyczyn instytucjonalnych, ponieważ art. 9 traktatu z Lizbony nadaje nam prerogatywę i uprawnienie do zastosowania horyzontalnej klauzuli społecznej, w szczególności zaś badania wpływu społecznego w przypadku zdecydowanych działań, przełomowych dyrektyw i radykalnych decyzji, które rodzą konsekwencje dla naszych obywateli.

Pan John Monks, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, opisał właśnie swoje obawy, z jakimi śledzi plany oszczędności wywierające bezpośredni wpływ na dochody pracowników pobierających wynagrodzenie, ich płace i emerytury. Natomiast polityczną przyczyną wysunięcia przedmiotowego wniosku w imieniu mojej grupy jest fakt, Panie Przewodniczący, że musimy pokazać, że kiedy dyskutujemy nad nową regulacją rynku, nie tylko wydajemy werdykt w sprawie rynków, lecz także głosujemy i uchwalamy prawodawstwo z korzyścią dla naszych obywateli.

Chciałabym się przekonać, że nasz Parlament jest w stanie poprzeć ponowne uwzględnienie wspomnianych dwóch pytań ustnych w porządku prac.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Kto chciałby się wypowiedzieć za przyjęciem wniosku? Kto podejdzie do mównicy, aby poprzeć przyjęcie wniosku?

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD) (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Właśnie przez wzgląd na relację, która powinna istnieć pomiędzy trzema instytucjami, jakimi są Rada, Komisja i Parlament, uważam za stosowne poprzeć wniosek pani poseł.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Czy ktoś chciałby zabrać głos przeciwko przyjęciu wniosku? Nie widzę nikogo, kto chciałby wypowiedzieć się przeciwko przyjęciu wniosku. Przejdziemy zatem do głosowania.

(Parlament przyjął wniosek)

Przewodniczący – Wspomniane dwa pytania ustne zostaną dołączone do porządku prac przewidzianego na środę po południu. Posiedzenie potrwa do ok. godz. 21.00.

(Przyjęto porządek prac)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności