Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Program práce
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predseda. – Konečné znenie návrhu programu, ktorý navrhla Konferencia predsedov na svojom zasadnutí vo štvrtok 9. decembra 2010 v súlade s článkami 137 a 138 rokovacieho poriadku, bolo rozdané.

Boli navrhnuté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Streda

Dostal som žiadosť od Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), aby bola správa pána Szájera týkajúca sa mechanizmov kontroly uplatňovania vykonávacích právomocí Komisie členskými štátmi doplnená do programu práce.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). – Vážený pán predseda, ako ste správne povedali, náš poslanecký klub žiada, aby sa do programu zaradilo nariadenie týkajúce sa vykonávacích aktov. Cítim sa trochu nepríjemne, že to robíme, pretože to nie je žiadosť len nášho poslaneckého klubu; niekoľko ďalších skupín podporuje túto myšlienku. Vo Výbore pre právne veci sme o tejto správe a o rôznych spoločných dohodách a vyhláseniach, ktoré boli k nej pripojené, hlasovali jednomyseľne.

Chcel by som pripomenúť kolegom poslancom, že Lisabonská zmluva nadobudla platnosť pred rokom. Toto nariadenie o vykonávacích aktoch prichádza po roku veľmi tvrdých rokovaní v oblasti, v ktorej sú nové delegované a vykonávacie akty pre Parlament veľmi dôležitou otázkou. Myslím si, že po roku môžeme toto právo plne uplatňovať. Preto by bolo dobré prediskutovať a prijať toto nové nariadenie.

Chcel by som vás tiež informovať – ako naši kolegovia poslanci vedia –, že v Rade bola veľmi ťažká situácia s dvomi blokujúcimi menšinami. Je to teda veľmi chúlostivé nariadenie, a preto si myslím, že je správne, aby bolo čo najskôr schválené. Všetky práva Parlamentu sú v tejto správe dodržané. Žiadam o podporu všetkých ostatných skupín.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Ďakujem vám, pán Szájer. Má tento návrh podporu?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). (DE) Vážený pán predseda, nemáme žiadne námietky proti tomu, aby bola táto téma zaradená do programu. Chcel by som vás však upozorniť na skutočnosť, že členovia niektorých výborov – a myslím si, že nielen z našej skupiny – majú stále obavy týkajúce sa určitých pravidiel. Určite potrebujeme lehotu na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby sme mohli hlasovať najneskoršie vo štvrtok. Chcel by som však len povedať, že niektoré diskusie stále prebiehajú a nemôžem dopredu povedať, či naša skupina bude alebo nebude hlasovať za. Rozpravy ešte len prídu. Nemáme však žiadne námietky proti tomu, aby bola táto téma v programe.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Navrhujem, aby sme postupovali nasledovne. Rozprava sa uskutoční v stredu a rokovanie sa skončí o 21.00 hod. Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bude do stredy 10.00 hod. Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

(Parlament schválil návrh.)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D). (FR) Vážený pán predseda, naša skupina by bola v skutočnosti rada, keby sa znovu zaradili do programu práce dve otázky na ústne zodpovedanie týkajúce sa správy pracovnej skupiny pána Van Rompuya, ako aj šiestich legislatívnych balíkov Komisie o hospodárskom riadení.

Po prvé, z inštitucionálneho dôvodu, keďže článok 9 Lisabonskej zmluvy nám dáva túto výsadu a právomoc uplatňovať horizontálnu sociálnu doložku a predovšetkým štúdiu sociálneho vplyvu na radikálne opatrenia, smernice a rozhodnutia, ktoré majú dôsledky pre našich občanov.

John Monks, generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov, práve napísal o svojich obavách z toho, že úsporné plány majú priamy vplyv na príjmy pracujúcich, na ich mzdy a tiež na ich dôchodky. Pán predseda, politickým dôvodom tejto žiadosti v mene našej skupiny je to, že musíme ukázať, že keď diskutujeme o regulácii trhu, nerozhodujeme len o trhoch, ale tiež hlasujeme a tvoríme právne predpisy v prospech našich spoluobčanov.

Bola by som rada, keby Parlament mohol podporiť opätovné zaradenie týchto otázok na ústne zodpovedanie do programu práce.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Kto chce podporiť tento návrh? Kto vystúpi na podporu návrhu?

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD). (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, práve pre vzťah, ktorý musí existovať medzi tromi inštitúciami – Radou, Komisiou a Parlamentom –, považujem za vhodné podporiť návrh kolegyne poslankyne.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Chce sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Nevidím nikoho, kto sa chce vyjadriť proti. Preto pristúpime k hlasovaniu.

(Parlament schválil návrh.)

Predseda. – Tieto dve otázky na ústne zodpovedanie budú doplnené do programu práce v stredu popoludní. Rokovanie bude pokračovať približne do 21.00 hod.

(Program práce bol prijatý.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia