Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 13 december 2010 - Straatsburg Uitgave PB

15. Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Aan de orde zijn de opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, vorige maand heb ik in dit Parlement een bijeenkomst gehouden voor slachtoffers van terrorisme. Hierbij waren de Voorzitter van dit Parlement en verscheidene afgevaardigden van de Europese Volkspartij aanwezig.

De slachtoffers richtten zich tot ons, hun vertegenwoordigers in Europa, omdat ze gerechtigheid willen die zo vaak met voeten getreden is in hun eigen landen, zoals ook in Spanje, waar de regering van Rodríguez Zapatero de Spaanse burgers blijft voorliegen over een onderhandelingsproces met een terroristische groepering die nog altijd haar wapens niet heeft ingeleverd.

Daarom zijn ernstige incidenten zoals in de Bar Faisán, waar terroristen werden ingelicht over de operatie om ze te arresteren, nog altijd niet tot op de bodem zijn uitgezocht.

Democratische regeringen mogen de slachtoffers van terrorisme niet de rug toekeren, want die hebben de allerhoogste prijs betaald in hun strijd voor vrijheid.

Dit Parlement moet aandringen op een Europees Handvest waarin de eisen van de slachtoffers erkend worden, zoals het niet onderhandelen met terroristen en ervoor zorgen dat ze hun straffen volledig uitzitten.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in deze laatste werkweek van het jaar wil ik u een samenvatting geven van mijn ervaringen met het bestuur van het Europees Parlement. Ik sluit mij aan bij de mening van de Europese Ombudsman van 6 december jongstleden als ik zeg dat het team en het personeel van het Europees Parlement een pluim verdienen voor hun werk ter bevordering van gelijke kansen en, in het bijzonder, het verbeteren van de situatie van personen met handicaps. Ik hoop dat op die gebieden de goede lijn zal worden voortgezet. Ik wil mijn dank uitspreken aan drie personen. Om te beginnen wil ik vanwege de aanpassingen die zijn verricht, mijn dank uitspreken aan Erica Landi en Pierre Debaty, hoofden van de eenheid Opleiding. Ook bedank ik Rosa Brignone, hoofd van de eenheid Gelijke kansen en diversiteit, voor het feit dat zij 61 mensen met een handicap aan een baan bij het Europees Parlement heeft geholpen. Dankzij het programma kunnen zij met passende ondersteuning aan de slag. Ik verzoek de heer Buzek om met het oog op de toekomst van de Europese Unie aandacht aan de programma's te blijven besteden.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Mijnheer de Voorzitter, het doet mij deugd dat de Europese Commissie de EU-prijs voor de journalistiek in 2010 heeft toegekend aan een Roemeense die afkomstig is uit de Hongaarse gemeenschap in Roemenië. De winnares heeft de prijs gewonnen met een rapport dat zij in het Hongaars, haar moedertaal, heeft geschreven. Het Hongaars is geen officiële taal in Roemenië, maar voor de Hongaarse gemeenschap van anderhalf miljoen zielen in dat land is het de taal waarin zij kennis nemen van de gebeurtenissen die in de wereld rond hen heen plaatsvinden. Ik ben er dankbaar voor dat de Commissie geen reden ziet iemand te diskwalificeren die publiceert in een andere dan de officiële taal van het land van herkomst. Toch heb ik het gevoel dat er iets ontbreekt. Mensen uit nationale gemeenschappen die geen officiële EU-taal spreken – bijvoorbeeld Catalanen, Basken, Corsicanen enzovoort – kregen immers niet de kans om aan de competitie mee te doen, omdat zij niet in hun moedertaal werden geïnformeerd. Het is tijd dat de Commissie in haar besluitvorming rekening houdt met de Europese realiteit, meertaligheid en het naast elkaar bestaan van culturen.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, de beschuldigingen aan het adres van de Spaanse regering zijn nogal verschillend van aard en dat zegt wel genoeg. De arrestaties van terroristen onder de regering van Rodríguez Zapatero spreken voor zich.

Maar ik ga over tot mijn eigenlijke punt: dit jaar wordt stilgestaan bij de dichter Miguel Hernández, die 100 jaar zou zijn geworden. Miguel Hernández is een onvervangbaar slachtoffer van de Spaanse burgeroorlog en een unieke stem die klinkt uit het hart van het volk. Hij was herder van "verdriet en geiten" en lid van de groep waarvan ook Nobelprijswinnaars Pablo Neruda en Vicente Aleixandre deel uitmaakten.

In deze vergadering, die staat voor vrijheid, tolerantie, vrede en cultuur, wil ik het volgende voorlezen: "Ik ben een open raam dat luistert, / en het leven door een floers aanschouwt. / Maar de strijd is een zonnestraal / die de schaduw immer verslaat."

In dit soort donkere tijden blijven we hopen op de enkele lichtstraal die deze dichter noemt. Een lichtstraal die de duisternis van toen en nu voor altijd zal doen oplichten. Om Miguel Hernández te parafraseren: "we moeten over vele zaken spreken", of zoals de dichtregel van César Vallejo, die vorige week door Mario Vargas Llosa werd aangehaald in Stockholm: "Broeders, er is veel te doen," in dit Europa …

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken.)

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - (RO) De Europese Commissie heeft vorige week een verslag gepubliceerd met betrekking tot de uitvoering van de strategie over voeding en obesitas uit 2007. In dit verslag staat een aantal concrete acties beschreven voor de bestrijding van ongezonde voeding en obesitas in de Europese Unie. Het geeft echter ook aan dat vele doelstellingen uit de strategie niet zijn gehaald. De strategie bevatte een aantal afspraken met betrekking tot het uitbreiden van educatie aan kinderen over voeding. Op Europees niveau is er echter te weinig gedaan om deze afspraken na te komen. Het Europees programma "Schoolfruit" bevat bijvoorbeeld wel educatieve elementen, maar richt zich slechts op een beperkt aantal kinderen en heeft daarom slechts een beperkt effect.

Een ander belangrijk probleem is de op kinderen gerichte reclame voor voedingsmiddelen. In 2007 heeft de Commissie de contouren beschreven van gedragscodes voor de marketing van voedingsmiddelen voor kinderen. Toch bestaat er helaas ook nu nog in bepaalde lidstaten directe, op kinderen gerichte reclame voor ongezonde voeding. Ook bestaan er zeer uiteenlopende definities van de richtsnoeren in de gedragscode.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE).(SL) Laten wij vandaag in het Parlement de waarschuwing in acht nemen van 26 voormalige staatslieden van de EU over het vredesproces in het Midden-Oosten, die zij tot het publiek wereldwijd hebben gericht.

Ik heb het over mensen die ieder afzonderlijk internationale autoriteit bezitten en daarom in staat zijn de aandacht te trekken. Ik denk dat het goed zou zijn als wij in dit huis bijzondere aandacht besteden aan de formulering van deze waarschuwing, die ons oproept harder te werken aan de vredesinspanningen in deze regio en indien nodig een fermere houding aan te nemen om Israël aan de onderhandelingstafel te krijgen om vrede te bereiken, niet alleen in de regio, maar ook in de staat Israël en voor zijn burgers.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE). - (EL) Mijnheer de Voorzitter, het Europees steunmechanisme schept voor de Commissie extra verplichtingen om de Europese rechtsorde te beschermen. Ik stel echter met verbijstering vast dat precies het tegenovergestelde gebeurt. Ik heb hier een schriftelijk antwoord van commissaris Rehn over het memorandum met Griekenland. Hij heeft dit antwoord persoonlijk medeondertekend, waarin staat dat het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de condities uitsluitend bij de Griekse regering liggen. Ik heb hier ook een andere schriftelijke verklaring, van commissaris Almunia, die onomwonden verklaart dat hij het niet nodig vindt om informatie te verschaffen die wij hem vragen voor de uitoefening van de parlementaire controle.

Voor een aantal landen schijnt de Commissie bewust grijze zones te creëren bij de toepassing van de Europese rechtsorde en het Europese beleid. De democratische controle wordt opzij geschoven, aangezien de nationale regeringen zich voor de meest fundamentele zaken achter de Commissie en de Trojka verschuilen en de Commissie op haar beurt naar de nationale regeringen verwijst. Zo wordt de Commissie van hoedster van de Verdragen tot hoedster van een informele noodsituatie die zij zelf stilzwijgend heeft afgekondigd. In dit moeilijke tijdsgewricht kan het activeren van het steunmechanisme niet het buiten werking stellen van de Europese rechtsorde betekenen.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL). - (EL) Mijnheer de Voorzitter, het hevig antivolkse beleid van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de burgerlijke regeringen in de lidstaten heeft de vorm aangenomen van een oorlog tegen fundamentele loonrechten, arbeidsrechten en sociale rechten, die de arbeidersklasse in een lange strijd heeft verworven.

Massawerkloosheid, armoede, afschaffing van Cao's, drastische verlaging van lonen en pensioenen, verhoging van de pensioenleeftijd, afschaffing van de zware en ongezonde beroepen, verhoging van de btw, afpakken van 25 procent van de arbeiderslonen in het bedrijfsleven en bij de overheid, uitverkoop van openbare bedrijven, hevige toename van autocratie en repressie van de arbeiders en het volk. Typische voorbeelden zijn het opleggen van de schandelijke politieke maatregel om de stakende zeevarenden in Griekenland te dwingen om weer aan het werk te gaan, de noodtoestand vanwege de stakende vluchtleiders in Spanje, het afranselen van leerlingen en studenten in Engeland en in het algemeen het betwisten van fundamentele rechten van het volk.

Tegelijkertijd zien wij echter dat er een fortuin aan subsidies is en provocerende belastingvrijstellingen …

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD). - (EL) Mijnheer de Voorzitter, een moeilijk jaar loopt ten einde, zowel voor de mensheid als voor Europa, een Europa waarvan de gemeenschappelijke munt en de samenhang op de proef werden gesteld. Nieuwe instellingen voor bescherming en steun werden geconcipieerd en toegepast om de gemeenschappelijke munt te beschermen en met name twee landen met een geheel verschillende economie te ondersteunen: Griekenland en Ierland. Ik geloof dat wij allen, en in het bijzonder de Europese leiders, van deze crisis hebben geleerd en dat er een groter gevoel van solidariteit tussen ons is. Ik heb er vertrouwen in dat dit zo is. Ik geloof daarom dat in 2011 de juiste stappen zullen worden genomen om de sociale samenhang in stand te houden, zonder in de uitersten te vervallen waartoe een onbeteugelde financiële discipline leidt. Ik moet benadrukken dat in de Verenigde Staten het tegenovergestelde financiële beleid wordt toegepast. We moeten begrijpen dat er in de eurozone maatregelen moeten worden genomen om de omstandigheden te creëren voor een normale terugkeer tot de marken van Griekenland, Ierland en Portugal en om soortgelijke problemen in Spanje te voorkomen.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). (HU) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de op een tweederdemeerderheid leunende regering van Hongarije heeft in het afgelopen halfjaar een offensief ontketend tegen democratische instellingen. Het orgaan dat toezicht hield op de media en op basis van pariteit was samengesteld, werd opgeheven en vervangen door een orgaan waarin gedelegeerden van de regeringspartij zitting hebben. Met de zogeheten mediawet die onlangs in Hongarije is aangenomen, kan de regering bepaalde websites naar believen censureren, waarbij zelfs het Chinese model van censuur niet wordt geschuwd. Sterker nog, de president van de media-autoriteit, Annamária Szalai, gaf daar hoog over op in een interview. Daarbij noemde zij de meest gelezen rechtse internetportal www.kuruc.info, dat, dankzij de anonimiteit waarin internet voorziet, voorop liep bij de onthulling van schendingen die de vorige regering had begaan. Ik verzoek het Europees Parlement en de Commissie er bij Fidesz op aan te dringen zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de huidige antidemocratische processen in Hongarije. Het enige dat Hongarije nog heeft is het waakzame oog van het publiek en nu willen ze ons ook dat nog afnemen.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, er is nu meer dan een maand verstreken sinds de veroordeling van de katholieke Pakistaanse boerin Asia Bibi wegens godslastering.

Wij mogen de bescherming van de onvervreemdbare rechten van de mens niet vergeten. In onze grondwetten wordt ook de vrijheid van meningsuiting tot die rechten gerekend.

In landen als Pakistan heeft de beschuldiging van godslastering de afgelopen tien jaar al geleid tot de dood van 46 mensen en de religieuze onverdraagzaamheid en het islamitisch fundamentalisme aangewakkerd. Al die mensen zijn naar aanleiding van beschuldigingen wegens godslastering buiten de gevangenis vermoord of dood in de gevangenis aangetroffen. Het leven van Asia Bibi verkeert in gevaar, niet alleen als gevolg van de toepassing van de Pakistaanse wet, maar mogelijk ook door het optreden van fanatici. De Pakistaanse wet stimuleert dit klimaat van vervolging waarin mensen zonder reden ter dood worden gebracht.

Tot slot wil ik de hele internationale gemeenschap aansporen met kracht te vragen om de afschaffing van de blasfemiewet in het Pakistaanse wetboek van strafrecht, zodat alle veroordeelden in verband met misdrijven waarvan de strafbaarstelling een schending van het recht op vrije meningsuiting vormt, op korte termijn worden vrijgelaten.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(BG) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, vandaag wordt er door mij en vier van mijn collega’s een verklaring uitgegeven en ondertekend, waarin wij oproepen tot een rechtvaardige verdeling van de landbouwsubsidies onder oude en nieuwe lidstaten ná 2013. Op grond van het huidig gemeenschappelijk landbouwbeleid dienen alle boeren in de Europese Unie te voldoen aan dezelfde verplichtingen, hetgeen kostbare investeringen met zich meebrengt. Maar waar de plichten wel gelijk zijn, zijn de rechten dat niet. Ik geloof daarom dat vanaf 2013 het systeem van rechtstreekse betalingen een eerlijke behandeling van alle boeren in de Europese Unie moet waarborgen. Wij moeten het historische model beëindigen, gemeenschappelijke criteria opstellen en rekening houden met de specifieke behoeften van de landbouw in afzonderlijke regio’s. Daarnaast moeten wij werken aan een systeem op basis waarvan de fondsen kunnen worden overgezet van de tweede naar de eerste pijler, zodat een groter deel van de landbouwproducenten in de nieuwe lidstaten kan profiteren van de steunmaatregelen en -instrumenten. Het wordt tijd dat wij een eind maken aan de manier waarop het GLB onderscheid maakt tussen oude en nieuwe lidstaten, en ik hoop oprecht dat u allen dit streven zult ondersteunen.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, de tornado die Portugal vorige week dinsdag heeft geteisterd, heeft rond Tomar enorme schade aangericht. Dit soort natuurrampen komt helaas steeds vaker voor. Het is belangrijk noodmechanismen beschikbaar te stellen waardoor de getroffenen snel kunnen worden geholpen.

De rol van de EU is van fundamenteel belang, daar zij onder meer beschikt over instrumenten als het Solidariteitsfonds waarmee gereageerd kan worden op dit soort problemen. Het is echter noodzakelijk dat deze mechanismen snel, flexibel en vereenvoudigd geactiveerd en toegepast kunnen worden. Daarom roep ik de Commissie en de Raad op het Solidariteitsfonds flexibeler te maken, zodat het in dit en soortgelijke gevallen met de vereiste snelheid kan worden toegepast.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - (RO) Voordat Roemenië lid was van de Europese Unie, heeft de Europese Commissie de situatie van internationale adopties aandachtig gevolgd en heeft zij aanbevolen om deze te beëindigen, nadat er misstanden waren gebleken in de adoptiepraktijk. In 2009 echter, tegen de achtergrond van de conferentie van de Europese Commissie en de Europese Raad met betrekking tot de uitdagingen van de adoptieprocedures in Europa, heb ik een brief geschreven aan de heer Jacques Barrot waarin ik heb gewezen op de gevolgen van het opnieuw openstellen van de markt voor internationale adopties. Ik heb toen ook de Europese Commissie opgeroepen tot consequent handelen.

Door onderzoek van een Roemeense krant is de hypothese ontstaan dat de Europese Commissie machtsmisbruik heeft gepleegd door de conclusie van het officiële verslag van de conferentie op te leggen, waarin wordt aanbevolen om een Europees agentschap voor adopties op te richten. Ik ben van mening dat het imago van de Europese Unie te lijden heeft onder deze associatie van de hoedster van de Verdragen met het vervalsen van een officieel document. Zodoende verwacht ik van de Commissie een duidelijk, gemotiveerd antwoord, waarin dit vraagteken met betrekking tot de correctheid van haar motieven wordt opgehelderd.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, sinds meer dan maand worden 250 mensen, onder wie 80 Eritreërs, gegijzeld gehouden door mensenhandelaren in de Sinaïwoestijn in Egypte. Een deel van deze mensen was eerder teruggestuurd door enkele Europese landen toen ze daar de kust hadden weten te bereiken. De ontvoerders vragen 8 000 dollar losgeld voor de gijzelaars die op verschrikkelijke wijze worden misbruikt en gruwelijke ontberingen lijden. Er zijn al zes doden gevallen, terwijl er ook verhalen de ronde doen over de explantatie van organen die op de illegale markt terecht zouden zijn gekomen.

Het is tijd dat de internationale gemeenschap en de EU "Stop!" zeggen. Er moet nu duidelijke taal gesproken worden over het garanderen van het universele recht op asiel, en een aantal regeringen dienen zich te bezinnen op het valse beleid van het terugsturen! De Heilige Vader en ook vele stichtingen, verenigingen en politieke persoonlijkheden hebben daar om gevraagd.

Wij verzoeken u, mijnheer de Voorzitter, om u samen met commissaris Ashton in te zetten voor de onmiddellijke beëindiging van deze lijdensweg.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Mijnheer de Voorzitter, in januari wordt Hongarije de derde nieuwe lidstaat die het roterend voorzitterschap van de EU zal bekleden. Dat wordt een grote test en uitdaging voor Hongarije. De wisseling van het voorzitterschap vindt gelijktijdig plaats met de start van economische governance in de EU, het eerste financiële semester, en de wijziging van het Verdrag van Lissabon voor de vaststelling van een permanent mechanisme voor crisisbeheer. We hogen dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië zullen worden afgerond en dat Roemenië en Bulgarije zich zullen aansluiten bij het Schengengebied. De democratische partijen van Hongarije, met uitzondering van extreemrechts, zijn tot overeenstemming gekomen en werken samen om van het Hongaarse voorzitterschap een succes te maken. Dit Parlement moet echter ook de tegenstelling aan de orde stellen dat het Hongaars voorzitterschap weliswaar moet toezien op de naleving van de fundamentele vrijheden in de EU, maar dat de huidige regering in Hongarije ernstige beperkingen oplegt aan de democratie, de vrijheid van meningsuiting en de rechten van de vakbonden. Ik hoop dat de Hongaarse regering zich in Europa anders zal gedragen dan in Hongarije zelf.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, een van de kwesties die tijdens de Top EU-Rusland vorige week in Brussel aan de orde kwam, was de rechtsstaat in de Russische Federatie.

Ik herinner u eraan dat in de voormiddag van 15 december uitspraak wordt gedaan in het tweede proces tegen Mikhail Khodorkovsky en Platon Lebedev.

Leden van de internationale gemeenschap, waaronder de EU, hebben het proces zeer nauwlettend gevolgd en ik ben ervan overtuigd dat de uitkomst van het proces ons in staat zal stellen enkele concrete conclusies te trekken over de rechtsstaat in Rusland. Tijdens de volgende vergadering van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland die deze week in Straatsburg wordt gehouden, hoop ik deze kwestie aan de orde te stellen bij collega’s van de Russische Staatsdoema en de Federale Raad, en ik nodig mijn collega’s hier in het Parlement uit hetzelfde te doen.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) De Europese Unie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van het vredes- en verzoeningsproces in Noord-Ierland en in de grensregio’s van het land. De Europese Unie heeft in totaal 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in de drie PEACE-programma’s sinds 1994. Sinds 1989 heeft de Unie 349 miljoen geïnvesteerd in het Internationaal Fonds voor Ierland. Het Internationaal Fonds voor Ierland heeft meer dan 6 000 projecten in Ierland ondersteund.

(EN) Dankzij EU-steun hebben gemeenschappen in Noord-Ierland en de grensregio de mogelijkheden kunnen benutten die het vredesproces bood. Vredesopbouw en verzoening zijn een langdurig proces en ik ben stellig van mening dat de steun voor PEACE III en het Internationaal Fonds voor Ierland (IFI) moet worden voortgezet. Ik verwelkom de recente initiatieven van de VS, die door het Verenigd Koninkrijk en de Ierse autoriteiten worden gesteund, om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het IFI-programma na 2010 op beperkte en gerichte schaal voort te zetten. Tot besluit wijs ik erop dat voortzetting van de steun voor het vredesprogramma van het grootste belang is.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, in 1989 werd door middel van de richtlijn "Televisie zonder grenzen" besloten dat de lidstaten audiovisuele uitzendingen uit andere lidstaten op hun grondgebied niet mogen belemmeren.

Met de herziening van deze richtlijn in 2007 werd deze doelstelling versterkt en aangepast aan de nieuwe technologieën en de veranderingen in de structuur van de audiovisuele markt. De Catalaanse noordgrens blijft echter een taal- en cultuurgrens, waarmee deze richtlijnen geschonden worden. In concreto houdt dit in dat de radio- en televisie-uitzendingen in het Catalaans, zogenaamd vanwege technische beperkingen, systematisch worden geweerd uit de reguliere uitzendingen.

Daarom moeten de Europese instellingen eraan herinnerd worden dat ze moeten voldoen aan hun eigen richtlijnen en dat audiovisuele media, die zichzelf ten doel hebben gesteld om een publiek te bereiken buiten hun grenzen, hun diensten moeten kunnen aanbieden aan hun gehele taal- en cultuurgemeenschap, als deze zich, zoals in het geval van Catalonië, niet alleen binnen de grenzen van een enkele lidstaat bevindt.

Hartelijk dank.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).(GA) Ik verwelkom de afspraken van de COP 16 in Cancún. We moeten ons echter niet wijsmaken dat we er nu al zijn. Er moeten nu striktere, duidelijkere en meer bindende doelen worden gesteld.

De regeringen moeten voortbouwen op het werk van Cancún om volgend jaar in Zuid-Afrika een ambitieuze, bindende overeenkomst te bereiken. Ook thuis moeten we actie ondernemen.

Er moet onmiddellijk overeenstemming komen over een reductie van ten minste 30 procent CO2-uitstoot in Europa – niet alleen vanwege internationale overeenkomsten maar voor onszelf – zodat we van nu af aan concurrerend kunnen zijn.

Europa moet veel efficiënter omgaan met zijn energieverbruik. We zijn er niet in geslaagd om dat te doen doordat de energie-efficiëntiedoelstelling van 20 procent niet bindend is gemaakt. Dit moet nu gaan veranderen.

 
  
MPphoto
 

  Slavi Binev (NI).(BG) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zou graag uw aandacht willen vestigen op de problemen waarmee wegtransporteurs in Bulgarije te stellen hebben. Deze zullen in ernstige geldnood komen als wij toestaan dat er extra luchtvervuilings-, geluidsemissie- en overige heffingen worden opgelegd. De sector bevindt zich in een crisis, en als wij deze heffingen verhogen, riskeren wij niet alleen dat de crisis wordt verhevigd, maar bieden wij de bedrijfstak tevens geen ruimte voor vernieuwing van de vloot. Als Bulgaars staatsburger ben ik tegen de berekeningen die de Commissie heeft gemaakt, waarbij verzuimd is rekening te houden met de verschillen tussen de territoriale situering van de afzonderlijke lidstaten. Bulgarije bevindt zich aan de rand van de Europese Unie, en de Bulgaars wegtransporteurs zullen het hardst worden getroffen door deze extra heffingen. Op basis van onderzoek valt te constateren dat de Bulgaarse economie bij al deze scenario’s als verliezer uit de bus komt.

Geachte leden, ik hoop dat het Europees Parlement de politieke wil heeft om te voorkomen dat de problemen van landen langs de grenzen van de Europese Unie zich verslechteren.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky (PPE).(BG) Mijnheer de Voorzitter, een aantal dagen terug heeft voorzitter Barroso nog gewaarschuwd dat Europa te maken heeft met een opkomende golf van populisme en nationalisme. Hij deed een beroep op politieke leiders om zich te verzetten tegen manipulatie op basis van angsten onder de bevolking en irrationele argumenten, waardoor naar zijn oordeel het populisme in zoveel landen floreert. Zijn uitspraken geven mij reden aandacht te vestigen op de gevaren voor de democratie in de voormalige communistische landen. Meer dan elders zullen de Europese leiders juist daar zich onverzettelijk moeten tonen bij alle pogingen om het recht op privébezittingen te ondermijnen. Een voorbeeld hiervan is de gedeeltelijke nationalisering van de persoonlijke bijdragen aan professionele pensioenfondsen en de overdracht daarvan aan het sociale stelsel van de staat. Europa moet ook waakzaam zijn als het gaat om het recht op vrije keuze en zal moeten voorkomen dat dit op ongeacht welke wijze wordt ondermijnd. Maar bovenal zullen de Europese leiders onverzettelijk moeten zijn als het gaat om pogingen om de publieke opinie te manipuleren, om het wijdverbreide gebruik van speciale bewakingsapparatuur en om de officiële bekendmaking van geheime informatie met als doel mensen onder druk te zetten en de mensenrechten te ondermijnen.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(GA) Het gaat om een buitengewoon belangrijk vraagstuk. Er is een groot verschil tussen de winst van de boeren en de winst van de supermarkten.

In mijn land zijn er ongeveer 22 000 mensen werkzaam in de zuivelindustrie. De zuivelmarkt is alleen al in Ierland jaarlijks een miljard euro waard. Ik denk niet dat de EU genoeg doet om de boeren te helpen. Ik bedoel dan niet de subsidies – de subsidies zijn prima.

Er is veel mis met de markt. De boeren zouden bijvoorbeeld binnen 30 dagen voor hun producten betaald moeten worden. Dat gebeurt helemaal niet. Daarnaast verkopen de supermarkten de melk met korting, maar de boer verliest erop.

Ik ben teleurgesteld dat deze problemen niet worden aangepakt. We moeten veel meer doen om de boeren tegen de supermarkten te beschermen.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - (RO) De grondrechten zijn de basisprincipes van de Europese Unie. De controle op het respecteren hiervan is de belangrijkste plicht van alle Europese instellingen.

In de lidstaat Roemenië is er sprake van ernstige inbreuken op de grondrechten. De huidige regering van Roemenië heeft het land in een economisch en sociaal faillissement gestort en neemt nu absurde maatregelen die een zware inbreuk vormen op de in de Europese Unie erkende grondrechten – het recht op pensioen, vakbondsrechten, het recht op salaris en de rechten van jonge moeders. Erger nog, op dit moment bereidt men in Roemenië een wijziging voor van de wet betreffende de bescherming en bevordering van de rechten van personen met een handicap. Het aannemen van dit wetsontwerp van de Roemeense regering zal niet leiden tot een betere bescherming van personen met een handicap of bevordering van sociale insluiting, integendeel, hun leven wordt bemoeilijkt doordat ze afhankelijk worden gemaakt van de staat. De belangen en de waardigheid van personen met een handicap zullen ernstig worden geschaad.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Ik zou u willen vragen, mijnheer de Voorzitter, wat de term "testpiloot" betekent? Het is een piloot die tijdens het vliegen het vliegtuig test. Wat is een "testpassagier"? Dit concept is onlangs uitgevonden door de Letse maatschappij airBaltic. Het is echter spijtig dat airBaltic de passagiers niet heeft ingelicht dat zij aan tests zouden deelnemen. airBaltic laat bijvoorbeeld passagiers aan boord gaan en later, in de lucht, blijkt dat het vliegtuig technische problemen heeft en een noodlanding moet maken. Naar mijn mening moet een vliegtuig vóór de vlucht gereedgemaakt worden, niet tijdens de vlucht en vooral niet met passagiers erin.

AirBaltic heeft onlangs een zeer groot aantal noodgevallen gehad. Ik wil de aandacht van de leden van het Parlement en de Europese Commissie vestigen op veiligheid in de luchtvaart. Een lichtzinnige houding kan tragische gevolgen hebben.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, tot tweemaal toe is mijn verzoek om een mondelinge vraag betreffende het referendum over de toekomstige status van Zuid-Soedan op de agenda in te schrijven, nu al geweigerd.

Ik wil u eraan herinneren dat Zuid-Soedan volgens het alomvattende vredesakkoord uit 2005 de mogelijkheid heeft om zich er na een periode van vijf jaar over uit te spreken of het wel of niet deel wil blijven uitmaken van de Soedanese staat.

Dit referendum moet op 9 januari 2011 plaatsvinden. Er zijn echter nog tal van onopgeloste kwesties – zoals het opstellen van de kieslijsten, de afhandeling van grensgeschillen tussen het Noorden en het Zuiden, om nog maar te zwijgen van de veiligheidsmaatregelen die zo nodig getroffen moeten worden – waarover binnen ons Parlement een gedachtewisseling zou moeten plaatsvinden.

Door dit debat eindeloos uit te stellen, ontzeggen wij onszelf het recht om een politieke impuls te geven. Dat is mijn gezichtspunt. En ik blijf geloven dat het verstandiger zou zijn om te proberen conflictsituaties te voorkomen dan om passief af te wachten tot er rampen uitbreken.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, de laatste cijfers van Eurostat laten zien dat Portugal een van de landen met het grootste aantal onzekere banen is. In mijn land heeft 22 procent van de werknemers een onzekere baan, terwijl dat percentage voor de Europese Unie gemiddeld 13,5 procent is.

Vrouwen en jongeren zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 23 procent van de jongeren onder de 25 is werkloos, terwijl 18 procent van de Portugese bevolking in armoede leeft. Onder die laatste groep zijn steeds meer arme werknemers die niet voldoende verdienen om uit de armoede te geraken.

Hoe valt tegen die achtergrond de ontoelaatbare druk te begrijpen die de Europese Commissie uitoefent op de Portugese regering om de arbeidswetgeving te wijzigen en ontslag nog gemakkelijker te maken? Er moeten juist meer banen met rechten en fatsoenlijke salarissen worden geschapen.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, hoewel er sterk bezuinigd wordt op de begrotingen, het Internationaal Monetair Fonds en het Stabilisatiefonds interveniëren en er nu een op sancties gestoeld economisch coördinatiesysteem is, staat de euro nog steeds onder druk via speculatieve aanvallen op de staatsschuld van meerdere landen.

We dienen te erkennen dat de schuld alleen ligt bij de genomen politieke besluiten. Telkens wanneer mevrouw Merkel of de heer Sarkozy in het openbaar speculeert, tonen de speculanten hun dankbaarheid en komen ze meteen in actie. Telkens wanneer deze politici zich uitspreken tegen euro-obligaties tonen de speculanten zich dankbaar, want de verdeeldheid van Europa is de prijs van hun speculatief handelen.

Het is een Europa zonder solidariteit, waar de perifere landen steeds verder weg komen te liggen. Mijnheer de Voorzitter, die stand van zaken dienen we te veranderen.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik ben al sinds jaren een voorstander van de euro, maar nu is die in gevaar. We gooien goed geld achter slecht geld aan, en de dames en heren die in de lidstaten aan het roer staan hebben niet de moed om daar eindelijk mee te stoppen. We kunnen het ons niet meer permitteren om te zeggen: we schuiven het probleem nog een paar jaartjes voor ons uit. We moeten eindelijk de knoop doorhakken, we moeten eindelijk de moed hebben voor een haircut. Dat is de enige manier om de banken te laten meebetalen. Dat raakt ook mensen als u en ik, via onze pensioenfondsen en levensverzekeringen, maar liever een dramatisch einde dan een drama zonder einde. Dit is een groot probleem, en ik zou alle collega’s willen verzoeken om zich aan te sluiten bij de initiatieven van de Economische Commissie, met name in verband met de zogenaamde financewatch.org, zodat we in de toekomst werkelijke instrumenten kunnen ontwikkelen voor het aanpakken van de banken en van de lobbyisten, die het in dit huis helaas nog steeds voor het zeggen hebben. We hebben informatie uit onafhankelijke bronnen nodig.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D). - (RO) De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied is van groot belang voor de stabiliteit van de oostgrens van de EU. Bovendien, en net zo belangrijk, is het een logische stap nadat deze twee landen in 2007 volledig lid zijn geworden van de Europese Unie.

Toch moet het een technische beslissing zijn en geen gevoelsmatige. Er zijn regeringspartijen in de Europese Unie die denken electoraal gewin te kunnen behalen door zich te verzetten tegen deze beslissing, en Roemenië en Bulgarije de schuld te geven van de problemen met de integratie van Roma in Europa.

Als het verslag bovendien gunstige conclusies trekt en de op dit moment in de beide lidstaten uitgevoerde controle laat zien dat zij klaar zijn om toe te treden tot het Schengengebied, vind ik dat wij moeten doorgaan met onze steun te geven, des te meer omdat we onlangs nog een positief oordeel hebben gegeven.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). − (PT) Mijnheer de Voorzitter, na de zoveelste conferentie over klimaatverandering denk ik dat we eerlijk tegenover onszelf moeten zijn en dienen in te zien dat we hoogstens kunnen zeggen dat deze conferentie beter was dan de conferentie van Kopenhagen, daar er enkele resultaten zijn geboekt en stappen vooruit zijn gezet. Deze laatste conferentie was beter omdat er deze keer weer een compromis in het kader van de Verenigde Naties is gesloten. De conferentie van Cancún was ook beter omdat de Europese Unie er beter uit te voorschijn is gekomen en het onderhandelingsproces veel transparanter was dan daarvoor. Maar dat is op zich slechts een schrale troost en we moeten erkennen dat het nog steeds zeer weinig is.

Er is een positieve basis gelegd om verder te werken. We moeten echter erkennen dat die basis nog steeds gestoeld is op beloften. De regeringen moeten veel meer doen om een antwoord te geven op de noden van de burgers ten gevolge van deze reële crisis die concrete slachtoffers maakt. Het stelt me tevreden dat we hier morgen nog grondiger over kunnen spreken. Het heeft weinig zin de Universele Verklaring van de rechten van de mens te herdenken als we die blijven negeren. We zouden toch moeten weten dat de markt niet alle problemen oplost en dat het tijd is om de persoon centraal te stellen.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, enkele dagen geleden heeft het Amerikaanse Congreslid Ron Paul een essentiële vraag gesteld: als een oorlog begint met een leugen is het dan het belangrijkste dat geheim te houden of de burgers de waarheid te vertellen? Ik deel de zorgen van onze geachte collega aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in verband met WikiLeaks. In bepaalde gevallen is geheimhouding gerechtvaardigd en noodzakelijk. Het wordt echter problematisch wanneer geheimhouding de regel wordt en niet meer de uitzondering is. De afgelopen jaren hebben we de geheimhoudingscultuur zien groeien. Dat leidt ertoe dat de democratische controle steeds meer ontweken wordt en de privileges van regeringen en ondernemingen meedogenloos worden verdedigd, zoals we hebben kunnen zien bij de reacties van een aantal regeringen en ondernemingen op WikiLeaks.

Na het uitoefenen van politieke druk hebben Amazon, Visa, MasterCard en zelfs een Zwitserse bank besloten geen of minder zaken te doen met WikiLeaks. Een Franse minister heeft geëist dat Frankrijk de site op Frans grondgebied zou verbieden. Dames en heren, deze druk is volkomen onwettig. Vertrouwen dient wederzijds te zijn en regeringen kunnen van hun burgers alleen vertrouwen eisen als ze bereid zijn hun burgers vertrouwen te schenken.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Het is vandaag exact zes maanden geleden dat de federale parlementsverkiezingen in België hebben plaatsgevonden. Daar mag wel eens op gewezen worden, want het is nog nooit gebeurd dat een EU-voorzitterschap integraal voor de volle zes maanden wordt waargenomen door een ontslagnemende regering.

De Raad is hier vandaag niet politiek vertegenwoordigd. Dat is een beetje jammer, want die surrealistische toestand is toch wel het vermelden waard. De Belgische constructie is vandaag nog altijd even onbestuurbaar als zij zes maanden geleden was en dat kan ook niet anders, want Vlaanderen en Wallonië zijn twee verschillende landen geworden met totaal verschillende politieke en sociaaleconomische culturen.

De Belgische impasse, mijnheer de Voorzitter, is totaal, zodanig dat de Europese Unie zich maar beter kan voorbereiden op het ontstaan van twee nieuwe lidstaten, Vlaanderen en Wallonië.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). - (RO) De laatste wijzigingen in de arbeidswetgeving van Roemenië zullen de situatie van de door de recessie al zwaar getroffen werknemers nog verergeren. Als iemand ontslag wil nemen, moet hij dat langer van tevoren melden, en ook de wettelijke proeftijd wordt verlengd. Het arbeidscontract kan in deze periode of aan het eind ervan, waarin achtereenvolgens meer dan drie personen voor dezelfde functie kunnen worden aangenomen, zonder voorafgaande mededeling worden beëindigd. De ergste maatregel is echter het van rechtswege onderbreken van het arbeidscontract bij stakingen, een grove schending van de grondrechten.

Ik protesteer tegen deze pogingen om werknemers tot slaven van de werkgevers te maken. Ik roep de Europese politieke krachten en de instellingen op om op te treden tegen deze verslechtering van de positie van werknemers in Roemenië.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Hiermee is dit agendapunt afgehandeld.

 
  
  

VOORZITTER: LIBOR ROUČEK
Ondervoorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid