Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15.  – Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predseda. – Ďalším bodom programu sú jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).(ES) Vážený pán predseda, minulý mesiac som v tomto Parlamente organizovala vypočutie týkajúce sa obetí terorizmu, na ktorom sa zúčastnili predseda Parlamentu a viacerí poslanci Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

Obete sa obrátili na nás ako na svojich zástupcov v Európe, aby sme im zaručili ich právo na spravodlivosť, ktoré bolo toľkokrát pošliapané v ich vlastných krajinách, ako napríklad v Španielsku, kde vláda Rodrígueza Zapatera španielskych občanov neprestáva klamať o rokovacom procese so skupinou teroristov, ktorí sa stále nevzdali svojich zbraní.

Práve z tohto dôvodu ešte nebol dôkladne prešetrený taký vážny prípad, aký sa stal v podniku Bar Faisán, kde teroristi dostali výstrahu o pripravovanom zásahu na ich zatknutie.

Demokratické vlády sa nemôžu obrátiť chrbtom k obetiam terorizmu; tie už zaplatili najvyššiu cenu v boji za slobodu.

Parlament musí presadiť európsku chartu, ktorá uznáva oprávnené požiadavky obetí, ako napríklad nerokovať s teroristami a zabezpečiť, aby si v plnej miere odpykali tresty odňatia slobody.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Vážený pán predseda, dámy a páni, počas posledného pracovného týždňa roka by som vás chcel stručne informovať o svojich skúsenostiach s administratívou Európskeho parlamentu. V súlade so stanoviskom európskeho ombudsmana zo 6. decembra chcem povedať, že tím Európskeho parlamentu a jeho zamestnanci si zasluhujú ocenenie za svoju prácu na dosiahnutí pokroku v rovnakých príležitostiach a najmä zlepšení situácie osôb so zdravotným postihnutím. Dúfam, že v týchto otázkach nebude v budúcnosti viesť cesta späť. Chcel by som poďakovať trom ľuďom. Predovšetkým chcem z dôvodu adaptácie poďakovať vedúcim oddelenia odbornej prípravy pani Erike Landiovej a pánovi Pierrovi Debatymu. Chcem poďakovať vedúcej oddelenia rovnakých príležitostí a rozmanitosti pani Rose Brignonovej za to, že v Európskom parlamente poskytla zamestnanie 61 osobám so zdravotným postihnutím. Tento program im môže poskytnúť prácu a zároveň im poskytuje primeranú pomoc. Pána Buzeka chcem požiadať, aby v záujme budúcnosti Európskej únie naďalej venoval pozornosť týmto programom.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Vážený pán predseda, napĺňa ma spokojnosťou, že rumunská víťazka Novinárskej ceny Európskeho roka 2010, ktorú jej udelila Európska komisia, je príslušníčkou maďarského národného spoločenstva v Rumunsku. Víťazka tejto ceny získala uznanie Komisie so správou napísanou v maďarčine, jej rodnom jazyku. Maďarčina nie je v Rumunsku úradným jazykom, ale pre jedenapolmiliónové maďarské spoločenstvo žijúce v tejto krajine predstavuje jazyk, v ktorom sa dozvedá o udalostiach, ktoré sa dejú v jeho okolí. Som vďačný za to, že Komisia pochopila, že dôvodom vylúčenia zo súťaže nemôže byť to, ak sa niekto do nej prihlási s publikáciou, ktorá nie je napísaná v úradnom jazyku jeho krajiny. Mám však aj pocit, že niečo chýba, keďže národné spoločenstvá, ktoré nehovoria úradnými jazykmi EÚ – ako Katalánci, Baskovia, Korzičania a mnohí ďalší –, nemali možnosť prihlásiť sa do súťaže, pričom informovali svoje spoločenstvá vo svojom rodnom jazyku. Je čas zobrať do úvahy európsku realitu, mnohojazyčnosť a spoločnú existenciu kultúr vo všetkých rozhodnutiach Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Vážený pán predseda, ako vidieť zo zatknutí teroristov riadených vládou pána Rodrígueza Zapatera, nemusím ani hovoriť, že dnešné obvinenia namierené proti španielskej vláde sú evidentne rozporuplné.

Aby sme však prešli k môjmu bodu; pripomíname si sté výročie básnika Miguela Hernándeza, nenahraditeľnú obeť občianskej vojny a neobyčajný hlas, ktorý sa vynára z hĺbky ľudskej duše. Pastier „kôz a trápení“ bol súčasníkom Nerudu a Aleixandreho, nositeľov Nobelovej ceny.

Na tomto fóre, ktoré by malo byť fórom slobody, tolerancie, mieru a kultúry, čítam: „Som otvorené okno, ktoré počúva, / cez ktoré vidieť chmáry života. / Ale v boji je slnečný lúč, / ktorý vždy porazí tieň“.

V týchto temných časoch neprestávajme veriť v básnikov svetelný lúč, ktorý prekoná tmu, tmu tých časov, teraz a navždy. Parafrázujúc Miguela Hernándeza, „musíme hovoriť o mnohých veciach“, alebo z Vallejovej poézie, ktorú minulý týždeň v Štokholme citoval Vargas Llosa, „bratia, treba veľa vykonať“, v tejto Európe…

(Predseda prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Vážený pán predseda, minulý týždeň Európska komisia uverejnila správu o vykonávaní stratégie z roku 2007 týkajúcej sa výživy a obezity. Táto správa zdôraznila nielen niektoré z konkrétnych opatrení prijatých v boji proti nezdravej strave a obezite v Európskej únii, ale aj skutočnosť, že mnohé zo stanovených cieľov stratégie neboli dosiahnuté. V stratégii sa predpokladali záväzky na rozširovanie a podporu vzdelávania o výžive medzi deťmi. Na úrovni EÚ sa však vykonalo príliš málo na splnenie týchto záväzkov. Európsky školský program podpory konzumácie ovocia napríklad obsahuje vzdelávacie prvky, ale je zameraný len na obmedzený počet detí. Aj keď má stále pozitívny vplyv, myslíme si, že je dosť obmedzený.

Ďalším veľkým problémom je reklama potravín zameraná na deti. Komisia v roku 2007 vypracovala kódexy správania na reguláciu uvádzania potravín na trh so zameraním na deti. Bohužiaľ, niektoré členské štáty majú ešte aj teraz priamu reklamu nezdravých potravín zameranú na deti, ako aj veľmi rozdielne výklady usmernení týkajúcich sa kódexu správania.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE).(SL)Vážený pán predseda, chcel by som, aby sme dnes v tejto rokovacej sále Európskeho parlamentu venovali pozornosť a v istom zmysle si všimli varovania týkajúce sa mierového procesu na Blízkom východe, ktoré 26 bývalých najvyšších štátnikov a štátničiek Európskej únie adresovalo celosvetovej verejnosti.

Hovorím o osobách, ktoré osobne riadia medzinárodné úrady a ktoré sú preto schopné získať publicitu. Myslím si, že by bolo správne, aby sme všetci v tomto Parlamente venovali osobitnú pozornosť zneniu tohto varovania, ktoré nás vyzýva, aby sme intenzívnejšie pracovali na posilnení mierového úsilia v tomto regióne a v prípade potreby zaujali prísnejší postoj, pokiaľ ide o zapojenie Izraela do rokovaní a zabezpečenie mieru nielen v regióne, ale aj v štáte Izrael a jeho obyvateľom.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Vážený pán predseda, európsky podporný mechanizmus ukladá Komisii ďalšie povinnosti chrániť zásady európskeho právneho štátu. Prekvapilo ma však, že sa deje presný opak. Mám k dispozícii písomnú odpoveď pána komisára Rehna týkajúcu sa memoranda s Gréckom. Osobne tiež podpísal túto odpoveď, v ktorej sa uvádza, že iniciatíva a zodpovednosť za podmienky sú výlučne na strane gréckej vlády. K dispozícii mám ďalšiu písomnú odpoveď od pána komisára Almuniu, v ktorej s určitosťou oznamuje, že nepovažuje za potrebné poskytnúť informácie o vykonávaní parlamentnej kontroly, ktoré sme od neho požadovali.

Zdá sa, že Komisia pri uplatňovaní zásad európskeho právneho štátu a európskych politík zámerne vytvára sivé zóny pre viaceré krajiny. Demokratická kontrola sa zatláča do úzadia, keďže sa vlády jednotlivých štátov skrývajú za Komisiu a za trojku, pokiaľ ide o najzákladnejšie opatrenia, pričom Komisia sa v týchto veciach odvoláva na vlády jednotlivých štátov. A tak sa Komisia, strážkyňa zmlúv, mení na strážkyňu neoficiálneho výnimočného stavu, ktorý osobne ticho vyhlásila. V tejto zložitej situácii zavedenie podporného mechanizmu nemôže znamenať skončenie uplatňovania zásad európskeho právneho štátu.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL). (EL) Vážený pán predseda, politika Európskej únie, Medzinárodného menového fondu a buržoáznych vlád členských štátov namierená proti radovým občanom sa vystupňovala do vojny, v ktorej ide o základnú mzdu, prácu a sociálne práva, za získanie ktorých pracujúca trieda dlho a ťažko bojovala.

Hromadná nezamestnanosť, chudoba, zrušenie vnútroštátnych kolektívnych zmlúv, drastické znižovanie platov a dôchodkov, vyšší vek odchodu do dôchodku, zrušenie namáhavých a nezdravých profesií, vyššia DPH, radikálne zníženie príjmov radových občanov o 25 % v súkromnom a verejnom sektore, odpredaj štátnych spoločností a stupňovanie autokracie a kruté potláčanie hnutia pracujúcej triedy a radových občanov. Typickými príkladmi sú zavedenie hanebného politického opatrenia týkajúceho sa náboru nezamestnaných námorníkov v Grécku, výnimočný stav na úkor nezamestnaných pracovníkov riadenia letovej prevádzky v Španielsku, fyzické útoky na žiakov a študentov v Anglicku a spochybňovanie základných slobôd radových občanov vo všeobecnosti.

Zároveň sme však videli balík dotácií a urážlivé daňové prázdniny…

(Predseda prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Vážený pán predseda, ťažký rok pre ľudí aj Európu – Európa overila svoju spoločnú menu a súdržnosť – sa blíži ku koncu. Boli navrhnuté a uplatňovali sa nové ochranné a podporné inštitúcie s cieľom brániť spoločnú menu a podporiť dve hlavné krajiny s úplne odlišnými hospodárstvami: Grécko a Írsko. Myslím si, že sme sa všetci, najmä európski vedúci predstavitelia, poučili z tejto krízy a že teraz je medzi nami väčší pocit solidarity. Verím, že je to tak. Som preto presvedčený, že v roku 2011 sa uskutočnia správne kroky na zachovanie sociálnej súdržnosti bez extrémov spôsobených neobmedzenými úspornými rozpočtovými opatreniami. Musím zdôrazniť, že v Spojených štátoch sa uplatňuje opačná hospodárska politika. Musíme pochopiť, že v eurozóne sa musia prijať opatrenia na vytvorenie podmienok na plynulú obnovu trhov v Grécku, Írsku a Portugalsku a zabránenie podobným problémom v Španielsku.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Vážený pán predseda, dámy a páni, počas uplynulých šiestich mesiacov začala dvojtretinová väčšina vlády v Maďarsku ofenzívu proti demokratickým inštitúciám. V tomto procese zrušili predchádzajúci úrad pre dohľad nad médiami založený na rovnocennosti a nahradili ho úradom zloženým zo zástupcov vládnej strany. Takzvaná mediálna ústava, ktorá bola nedávno prijatá v Maďarsku, umožňuje vláde cenzurovať aj niektoré internetové stránky, ak sa pre to rozhodne, dokonca podľa vzoru čínskej cenzúry. Predsedníčka mediálneho úradu Annamária Szalaiová sa tým v rozhovore hrdo pochválila. Ako príklad uviedla najčítanejší pravicový spravodajský portál www.kuruc.info, ktorý vďaka anonymite, ktorú poskytuje internet, zohrával hlavnú úlohu pri odhaľovaní porušení právnych predpisov zo strany bývalej vlády. Žiadam Európsky parlament a Komisiu, aby naliehavo vyzvali stranu Fidesz, aby čo najskôr skončila protidemokratické procesy, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú v Maďarsku. Jediné, čo maďarskej opozícii ostalo, je mocné oko verejnosti, a teraz nás chcú pripraviť ešte aj o to.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, od uznania Asie Bibiovej, katolíckej roľníčky z Pakistanu, za vinnú z trestného činu rúhania uplynul viac než mesiac.

Nesmieme zabudnúť na význam ochrany nedotknuteľných ľudských práv, medzi ktoré v našej charte práv zahŕňame slobodu prejavu.

V krajinách ako Pakistan obvinenie z rúhania za uplynulých 10 rokov viedlo k úmrtiu už 46 ľudí, podnecovaniu čoraz väčšej náboženskej neznášanlivosti, a teda aj islamského fundamentalizmu. Všetci títo ľudia boli po obvinení z rúhania zabití mimo väzenia alebo ich našli mŕtvych vo väzení. Život Asie Bibiovej je ohrozený nielen uplatňovaním pakistanského zákona, ale aj rukami fanatikov. Pakistanský zákon preto podnecuje túto atmosféru prenasledovania a nespravodlivých úmrtí.

Na záver chcem naliehavo vyzvať celé medzinárodné spoločenstvo, aby dôrazne žiadalo odstránenie zákona o rúhaní z pakistanského trestného zákonníka a zaručenie toho, aby bol každý, kto bol uznaný za vinného z trestného činu, ktorý obmedzuje slobodu prejavu, čo najskôr prepustený z väzenia.

 
  
MPphoto
 

  Marija Nedelčevová (PPE).(BG) Vážený pán predseda, dámy a páni, dnes nadobúda platnosť vyhlásenie, ktoré som podpísala so štyrmi kolegami a ktoré vyzýva na spravodlivé rozdeľovanie poľnohospodárskych dotácií medzi starými a novými členskými štátmi po roku 2013. Podľa súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky musia všetci poľnohospodári v Európskej únii plniť rovnaké povinnosti, ktoré znamenajú nákladné investície. Kým sú však ich povinnosti rovnaké, ich nároky rovnaké nie sú. Preto verím, že systém priamych platieb musí od roku 2013 zaručiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi v celej Európskej únii. Musíme zrušiť historický model, definovať spoločné kritériá a zohľadniť špecifické potreby poľnohospodárstva v jednotlivých regiónoch. Okrem toho musíme vybudovať systém, ktorý umožňuje presun finančných prostriedkov z druhého do prvého piliera, aby tak mohla väčšia časť poľnohospodárskych výrobcov z nových členských štátov využívať výhody podporných opatrení a nástrojov. Je čas zrušiť spôsob, akým spoločná poľnohospodárska politika (SPP) oddeľuje staré členské štáty od nových, a úprimne dúfam, že všetci túto vec podporíte.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE).(PT) Vážený pán predseda, tornádo, ktoré v utorok minulý týždeň zasiahlo Portugalsko, spôsobilo v regióne Tomar obrovské škody. Bohužiaľ, tento druh prírodných katastrof je čoraz častejší. Dôležité je sprístupniť núdzové mechanizmy, ktoré umožnia rýchly zásah na pomoc postihnutým obyvateľom.

Úloha EÚ je mimoriadne dôležitá, pretože má k dispozícii mechanizmy a nástroje ako Fond solidarity, ktorých účelom je reagovať na tento typ problému. Je však absolútne nevyhnutné, aby sa tieto mechanizmy aktivovali a uplatňovali spôsobom, ktorý je rýchly, pružný a jednoduchý. Preto vyzývam Komisiu a Radu, aby podnikli opatrenia na zvýšenie pružnosti Fondu solidarity, aby sa mohol uplatniť tak rýchlo, ako to malo byť v tomto prípade, ako i v mnohých ďalších podobných prípadoch.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Vážený pán predseda, Európska komisia v období pred pristúpením Rumunska k Európskej únii pozorne sledovala situáciu týkajúcu sa medzinárodných adopcií a odporučila zastaviť tieto aktivity po odhalení nezákonných postupov adopcií. V roku 2009 som však v súvislosti s konferenciou o problémoch v postupoch adopcií v Európe, ktorú organizovali Európska komisia a Rada Európy, poslal pánovi Jacquovi Barrotovi list, ktorým som chcel upozorniť na následky opätovného otvorenia trhu s medzinárodnými adopciami. Tiež som vyzval Európsku komisiu, aby bola dôsledná.

Po skončení vyšetrovania, ktoré vykonali rumunské noviny, sme postavení pred možnosť, že Európska komisia sa dopustila zneužitia moci, a to s tým vysvetlením, že Komisia nariadila záver oficiálnej správy konferencie, v ktorej sa odporúča zriadenie Európskej agentúry pre adopciu. Myslím si, že obraz Európskej únie utrpí v dôsledku toho, že strážkyňa európskych zmlúv sa podieľala na falšovaní oficiálneho dokumentu. Z tohto dôvodu očakávam od Európskej komisie jasnú, zdôvodnenú odpoveď, ktorá odstráni tento otáznik visiaci nad jej vertikálnou štruktúrou.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D).(IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, skupinu 250 osôb vrátane 80 Eritrejčanov viac ako mesiac zadržiavajú obchodníci s ľuďmi ako rukojemníkov v Sinajskej púšti v Egypte. Časti tejto skupiny bol predtým odmietnutý vstup na pobrežie niektorých európskych krajín. Únoscovia požadujú za ich prepustenie výkupné vo výške 8 000 USD a medzitým ich vystavujú najodpornejším formám zneužívania a obmedzovania. Šesť ľudí už zomrelo a šíria sa tiež chýry o odstránení orgánov, ktoré majú byť predané na čiernom trhu.

Je čas, aby medzinárodné spoločenstvo a Európska únia povedali „dosť“; je čas priamo hovoriť o záruke práva na azyl kdekoľvek a je čas, aby niektoré vlády prehodnotili svoje iluzórne politiky návratu. Žiadal to pápež a žiadali to tiež nadácie, združenia a politické osobnosti.

Vyzývame vás, pán predseda, spolu s pani komisárkou Ashtonovou, aby ste prijali okamžité opatrenia na skončenie tohto utrpenia.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Vážený pán predseda, od januára bude Maďarsko tretím novým členským štátom, ktorý preberie rotujúce predsedníctvo EÚ. Bude to veľká skúška a výzva pre Maďarsko. Uskutoční sa to zároveň so začiatkom hospodárskeho riadenia EÚ, s prvým finančným polrokom a so zmenou a doplnením Lisabonskej zmluvy v súvislosti s vytvorením trvalého mechanizmu krízového riadenia. Dúfame, že skončia prístupové rokovania s Chorvátskom a že sa Rumunsko a Bulharsko stanú súčasťou schengenského priestoru. Maďarské demokratické strany okrem extrémnej pravice sa dohodli a spolupracujú na zabezpečení úspechu maďarského predsedníctva. Tento Parlament však musí tiež riešiť rozpor, ktorý spočíva v tom, že zatiaľ čo by maďarské predsedníctvo malo dohliadať na dodržiavanie základných ľudských práv v EÚ, súčasná maďarská vláda zavádza prísne obmedzenia týkajúce sa demokracie, slobody prejavu a práv odborových zväzov. Dúfam, že maďarská vláda sa bude správať v Európe inak, ako sa správa doma.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). – Vážený pán predseda, jednou z tém, ktoré sa minulý týždeň riešili na samite EÚ – Rusko v Bruseli, bolo dodržiavanie zásad právneho štátu v Ruskej federácii.

Chcem vám pripomenúť, že rozsudok druhého súdneho procesu s Michailom Chodorkovským a Platonom Lebedevom bude vynesený ráno 15. decembra.

Členovia medzinárodného spoločenstva vrátane EÚ súdny proces veľmi pozorne sledujú a som presvedčená, že výsledok súdneho procesu nám umožní vyvodiť konkrétne závery o dodržiavaní zásad právneho štátu v Rusku. Keďže sa ďalšie zasadnutie parlamentného výboru pre spoluprácu medzi Európskou úniou a Ruskom koná tento týždeň v Štrasburgu, dúfam, že sa touto témou budeme zaoberať s kolegami z Ruskej štátnej dumy a Rady federácie, a chcela by som podporiť svojich kolegov tu v Parlamente, aby sa tým tiež zaoberali.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Vážený pán predseda, Európska únia zohrala významnú úlohu v podpore mierového procesu a procesu zmierenia v Severnom Írsku a v pohraničných oblastiach tejto krajiny. Európska únia od roku 1994 celkovo investovala 1,3 milióna EUR do troch programov pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska (program PEACE). Únia od roku 1989 investovala 349 miliónov EUR do Medzinárodného fondu pre Írsko. Medzinárodný fond pre Írsko podporil v Írsku viac ako 6 000 projektov.

Podpora zo strany EÚ umožnila spoločenstvám v Severnom Írsku a v pohraničnej oblasti využiť príležitosti vyplývajúce z mierového procesu. Budovanie mieru a dosiahnutie zmierenia je dlhodobý proces a pevne verím, že naďalej treba pokračovať v podpore programu Peace III a Medzinárodného fondu pre Írsko (MFI). Vítam nedávne kroky zo strany USA, podporované orgánmi Spojeného kráľovstva a Írska, týkajúce sa preskúmania možnosti pokračovať v určitom rozsahu a cielene v programe MFI po roku 2010. Na záver chcem povedať, že je absolútne nevyhnutné naďalej podporovať mierový program.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(ES) Vážený pán predseda, smernica Televízia bez hraníc z roku 1989 ustanovila, že členské štáty nesmú obmedziť audiovizuálne vysielanie z iných členských štátov.

Revíziou tejto smernice v roku 2007 sa tento cieľ posilnil a prispôsobil novým technológiám a zmenám v štruktúre audiovizuálneho trhu. Štátna hranica na severe Katalánska však aj naďalej plní funkciu kultúrnej a jazykovej hranice a porušuje ustanovenia týchto smerníc. Presnejšie povedané, pod zámienkou technických kritérií sú katalánsky rozhlas a katalánska televízia systematicky vylučované z rozsahu regulovaného vysielania.

Európske inštitúcie by preto mali presadzovať svoje smernice a vysielatelia s cezhraničnou pôsobnosťou by mali byť schopní poskytovať svoje služby celému svojmu jazykovému a kultúrnemu spoločenstvu, ak toto spoločenstvo presahuje územie jedného štátu, ako je to v prípade Katalánska.

Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).(GA) Vážený pán predseda, vítam to, na čom sa dohodlo na 16. schôdzi konferencie zmluvných strán (COP 16) v Cancúne. Nemali by sme si však nahovárať, že sme tam, kde máme byť. Teraz je potrebné stanoviť ciele, ktoré sú pevnejšie, jasnejšie a záväzné.

Vlády musia stavať na práci, ktorá sa vykonala v Cancúne, aby sa budúci rok v Južnej Afrike podarilo dosiahnuť ambicióznu, záväznú dohodu. Musíme konať aj doma.

Okamžite musíme dosiahnuť dohodu o znížení úrovne emisií CO2 v Európe minimálne o 30 % – nielen v záujme medzinárodnej dohody, ale aj vo vlastnom záujme –, aby sme odteraz mohli byť konkurencieschopní.

Európa musí zaručiť, že z hľadiska spotreby energie budeme oveľa efektívnejší. Nepodarilo sa nám to dosiahnuť v súvislosti s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %, ktorý nebol právne záväzný. To sa musí teraz zmeniť.

 
  
MPphoto
 

  Slavi Binev (NI).(BG) Vážený pán predseda, dámy a páni, chcem vás upozorniť na problémy, ktorým čelia bulharskí cestní dopravcovia, ktorí zostanú naozaj bez peňazí, ak dovolíme, aby sa zaviedli ďalšie poplatky za znečistenie ovzdušia, hlukové emisie a iné poplatky. Odvetvie je v kríze a zvyšovanie týchto poplatkov znamená riziko nielen zintenzívnenia krízy, ale aj toho, že tomuto odvetviu nezostane priestor na obnovu vozidlového parku. Ako bulharský občan nesúhlasím s výpočtami Komisie, v ktorých nezohľadnila rozdiely v územnom rozmiestnení jednotlivých členských štátov. Bulharsko sa nachádza na okraji Európskej únie a bulharskí dopravcovia budú týmito ďalšími poplatkami najviac postihnutí. Ak sa pozrieme na výskum, zistíme, že bulharské hospodárstvo na všetky tieto scenáre doplatí.

Vážení kolegovia, dúfam, že Európsky parlament má politickú vôľu zabrániť zhoršovaniu problémov, ktoré majú krajiny nachádzajúce sa na hraniciach Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Nadežda Neinská (PPE).(BG) Vážený pán predseda, pred niekoľkými dňami predseda Barroso upozornil, že Európa čelí rastúcej vlne populizmu a nacionalizmu. Vyzval vedúcich európskych politických predstaviteľov na boj proti manipulácii založenej na strachu ľudí a iracionálnych argumentoch; domnieva sa, že práve to umožnilo, aby sa populizmu darilo v mnohých krajinách. Jeho vyhlásenie mi poskytlo dôvod na to, aby som upozornila na nebezpečenstvo ohrozenia demokracie v bývalých komunistických krajinách. Práve tam viac než kdekoľvek inde musia byť európski vedúci predstavitelia nekompromisní pri každom pokuse oslabiť právo na súkromné vlastníctvo. Príkladom toho je čiastočné znárodnenie osobných príspevkov do profesionálnych dôchodkových fondov a ich presun do štátneho systému sociálneho zabezpečenia. Európa musí byť tiež na pozore v súvislosti s právom na slobodnú voľbu a musí zabrániť, aby bolo toto právo v akejkoľvek forme oslabované. Okrem toho musia byť európski vedúci predstavitelia nekompromisní voči pokusom o manipuláciu verejnej mienky a rozšírené používanie zariadení určených na zvláštny dohľad a oficiálne zverejňovanie tajných informácií na vyvíjanie nátlaku na ľudí a oslabovanie ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(GA) Vážený pán predseda, toto je veľmi dôležitá otázka. Samozrejme, je veľký rozdiel medzi ziskom, ktorý dosahujú poľnohospodári, a ziskom, ktorý dosahujú obchodné reťazce.

V našej krajine je v mliekarskom odvetví zamestnaných približne 22 000 ľudí. Samotný trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v Írsku má ročne hodnotu 1 miliardu EUR. Nemyslím si, že Európska únia robí dosť, aby poľnohospodárom pomohla; a nehovorím o dotáciách – dotácie sú dobré.

Veľa vecí týkajúcich sa trhu je nesprávnych. Napríklad poľnohospodárom by sa malo zaplatiť za ich výrobky do 30 dní. Tento termín sa vôbec nedodržuje. Okrem toho sa mlieko v supermarketoch predáva so zľavou, ale poľnohospodári sú tí, ktorí prichádzajú o peniaze.

Som sklamaný, že sa týmito problémami nebudeme zaoberať. Musíme urobiť oveľa viac, aby sme chránili poľnohospodárov pred silou supermarketov.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Vážený pán predseda, základné práva tvoria základné zásady Európskej únie. Základnou povinnosťou všetkých európskych inštitúcií je sledovať dodržiavanie týchto práv.

V Rumunsku, členskom štáte Európskej únie, sme svedkami vážneho porušovania základných práv. Po hospodárskom a sociálnom zruinovaní krajiny súčasná rumunská vláda teraz zavádza absurdné opatrenia, ktoré vedú k vážnym porušeniam základných práv uznávaných v Európskej únii – práva na dôchodok, práv odborových zväzov, práva na plat a práv mladých matiek. Okrem toho chcem upozorniť, že v Rumunsku sa tiež pripravujú zmeny a doplnenia zákona o ochrane a podpore práv osôb so zdravotným postihnutím. Schválenie návrhu zákona predloženého rumunskou vládou len skomplikuje život ľudí so zdravotným postihnutím, urobí ich závislými od štátu namiesto toho, aby sa zvýšila ich ochrana a podpora ich sociálneho začlenenia. Bude to mať ďalekosiahly negatívny vplyv na záujmy a dôstojnosť ľudí so zdravotným postihnutím.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Vážený pán predseda, rád by som sa vás opýtal, čo znamená výraz „skúšobný pilot“. Znamená pilota, ktorý skúša lietadlo počas letu. Čo je to „skúšobný cestujúci“? Túto koncepciu nedávno vyvinula lotyšská letecká spoločnosť airBaltic. Len škoda, že spoločnosť airBaltic neinformovala cestujúcich o tom, že sa zúčastňujú na skúškach. Spoločnosť airBaltic napríklad posadí cestujúcich do lietadla a neskôr počas letu sa ukáže, že lietadlo má technické problémy, v dôsledku čoho núdzovo pristane. Podľa mňa by lietadlo malo byť pripravené pred letom a nie počas letu, najmä ak sú v ňom cestujúci.

Spoločnosť airBaltic v poslednej dobe zaznamenala veľmi veľký počet núdzových pristátí. Chcel by som upozorniť poslancov a Európsku komisiu na problém leteckej bezpečnosti. Ľahkovážny prístup môže mať tragické následky. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE) . – (FR) Vážený pán predseda, teraz som sa druhýkrát dozvedel, že otázka na ústne zodpovedanie týkajúca sa referenda o budúcnosti Južného Sudánu nebude znovu zaradená do programu práce.

Chcem vám pripomenúť, že podľa komplexnej mierovej dohody z roku 2005 má Južný Sudán po skončení päťročného obdobia možnosť hlasovať o tom, či zostane alebo nezostane súčasťou sudánskeho štátu.

Uskutočnenie referenda je naplánované na 9. januára budúci rok. Množstvo nevyriešených problémov, konkrétne vypracovanie volebných zoznamov, vyriešenie rozdielov týkajúcich sa hranice medzi severom a juhom, nehovoriac o prijatí bezpečnostných opatrení v prípade potreby, by však malo byť predmetom výmeny názorov v tomto Parlamente.

Ak budeme donekonečna odkladať túto rozpravu, pripravíme sa o právo poskytnúť politickú hybnú silu. To je môj názor. Naďalej verím, že rozumnejšie by bolo snažiť sa predchádzať konfliktným situáciám, ako nerobiť nič a čakať, kým sa stane tragédia.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predseda, najnovšie údaje Eurostatu ukazujú, že Portugalsko je jednou z krajín s najvyššími úrovňami neistoty zamestnania: 22 % pracovníkov má neisté pracovné miesta, kým priemer Európskej únie je 13,5 %.

Najviac postihnutými sú ženy a mládež. Viac ako 23 % ľudí vo veku do 25 rokov je nezamestnaných a chudoba v Portugalsku dosiahla 18 %. Stále viac sa to týka aj chudobných pracujúcich, ktorí nezarobia dosť, aby unikli chudobe.

Ako je preto možné pochopiť neprijateľný tlak, ktorý Európska komisia vyvíja na portugalskú vládu, aby zmenila pracovné právne predpisy a umožnila tak ešte jednoduchšie prepúšťanie ľudí? Potrebná je väčšia podpora vytvárania pracovných miest s právami a slušnými mzdami.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predseda, napriek obmedzovaniu rozpočtových výdavkov, napriek Medzinárodnému menovému fondu, napriek stabilizačnému fondu a napriek mechanizmu na koordináciu hospodárstva založenému na pokutách útok na euro pokračuje prostredníctvom špekulatívnych útokov na štátne dlhopisy viacerých krajín.

Treba priznať, že chyba môže byť len v prijatých politických rozhodnutiach. Vždy, keď kancelárka Merkelová a prezident Sarkozy špekulujú na verejnosti, špekulanti im okamžite poďakujú a špekulujú podobne. Je jasné, že vždy, keď povedia „nie“ najmä eurodlhopisom, špekulanti im poďakujú, lebo sú vďační za cenu. Cenou tejto špekulácie je rozdelenie v Európe.

Toto je Európa bez solidarity a Európa, v ktorej sú okrajové krajiny čoraz okrajovejšie. Pán predseda, musí sa to zmeniť.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Vážený pán predseda, dlho som obhajoval euro, ale teraz je v stávke jeho budúcnosť. Predsedovia vlád v Európe nemajú odvahu konečne prestať zbytočne rozhadzovať peniaze. Je čas prestať hovoriť: „Odložme problém o niekoľko rokov.“ Namiesto toho musíme byť konečne odvážni a dostatočne zodpovední, aby sme prijali zníženie hodnoty dlhu. Až potom budú banky schopné niesť zodpovednosť. Zasiahne to tiež ľudí, ako sme my, a to prostredníctvom našich dôchodkových fondov a životného poistenia. Pokiaľ však ide o toto, musíme prehltnúť horkú pilulku teraz namiesto toho, aby sme predlžovali utrpenie. V tom spočíva veľký problém. V tejto súvislosti chcem vyzvať všetkých kolegov poslancov, aby sa zapojili do iniciatív Výboru pre hospodárske a menové veci, najmä pokiaľ ide o financewatch.org, aby sme v budúcnosti skutočne mohli nájsť spôsob, ako postupovať proti bankám, proti lobistom, ktorí tu, bohužiaľ, stále riadia veci, a aby sme získali nezávislé informácie.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D) . – (RO) Vážený pán predseda, pristúpenie Bulharska a Rumunska k schengenskému priestoru má pre stabilitu východnej hranice EÚ prvoradý význam. Po druhé, a to môže byť rovnako dôležité, je to prirodzený krok, ktorý nasleduje po tom, ako obe krajiny v roku 2007 získali štatút plnoprávnych členských štátov Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa však musí zakladať na technickej praktickosti a nie na sentimentalite či vášni. V Európskej únii sú niektoré vládnuce strany, ktoré veria, že môžu získať niektoré volebné argumenty, ak sa postavia proti tomuto rozhodnutiu a obvinia Rumunsko a Bulharsko z problémov s integráciou Rómov na úrovni EÚ.

Na druhej strane, ak záver správy bude mať priaznivý výsledok a kontrola vykonaná v oboch členských štátoch ukáže, že obidve krajiny sú pripravené na pristúpenie k schengenskému priestoru, povedal by som, že je nesmierne dôležité, aby sme ich naďalej podporovali, najmä keď sme im len nedávno dali kladné hodnotenie.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predseda, po skončení ďalšej konferencie o zmene klímy si myslím, že aby sme boli k sebe úprimní, jediné, čo môžeme povedať, je to, že bola lepšia ako kodanská konferencia, lebo sa dosiahli niektoré výsledky a dosiahol sa určitý pokrok. Bola lepšia preto, lebo sa dosiahol kompromis opäť pod záštitou Organizácie Spojených národov. Bola lepšia preto, lebo Európska únia prišla z konferencie v Cancúne s lepším výsledkom a bol to oveľa transparentnejší proces než ten predchádzajúci. Len toto však nemôže byť pre nás útechou a musíme pripustiť, že je to stále veľmi málo.

Existuje základ pre ďalšiu prácu, ale musíme tiež pripustiť, že tento základ, aj keď pozitívny, zostáva založený na sľuboch. Vlády musia zájsť oveľa ďalej, aby uspokojili potreby verejnosti a aby uspokojili potreby skutočnej krízy so skutočnými obeťami. Teší ma, že o tom budeme zajtra podrobnejšie diskutovať. Pripomenutie si Všeobecnej deklarácie ľudských práv nebude mať veľký zmysel, ak tieto práva budeme ďalej zanedbávať. Už by sme mali vedieť, že trh nerieši všetko a že je čas uprednostniť ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predseda, pred niekoľkými dňami člen Snemovne reprezentantov Ron Paul položil v Kongrese USA rozhodujúcu otázku: ak vojna začne lžou, je dôležitejšie držať to v utajení alebo povedať verejnosti pravdu? Rovnaká vec, ktorá zaujíma nášho kolegu poslanca na druhej strane Atlantického oceánu, zaujíma aj mňa v súvislosti s prípadom WikiLeaks. Sú tajomstvá, ktoré sú opodstatnené a nevyhnutné. Problém vzniká, keď sa tajomstvá stávajú skôr pravidlom než výnimkou, a v uplynulých rokoch sme zaznamenali rast kultúry utajovania, ktorá sa len prehlbuje, obchádza demokratickú kontrolu a ktorá teraz dôrazne obhajuje svoje privilégiá, ako sme videli z reakcií niektorých vlád a podnikov na prípad WikiLeaks.

V dôsledku politického tlaku spoločnosti Amazon, Visa, MasterCard a dokonca aj Swiss bank, ktoré predtým poskytovali finančné služby portálu WikiLeaks, odrezali portál od finančných zdrojov. Francúzsky minister požadoval, aby Francúzsko neumožnilo prevádzkovať túto internetovú stránku na území Francúzska. Dámy a páni, neexistuje ani najmenší právny základ pre takýto tlak. Dôvera je obojsmerná cesta a vlády môžu požadovať dôveru verejnosti len vtedy, keď sú pripravené dôverovať verejnosti.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predseda, dnes uplynulo presne šesť mesiacov od konania federálnych parlamentných volieb v Belgicku. Musím to zdôrazniť, pretože nikdy predtým sme neboli v situácii, v ktorej predsedníctvo EÚ vykonávala celých šesť mesiacov dočasná vláda.

Dnes tu nie je politické zastúpenie Rady. Je to dosť poľutovaniahodné, lebo táto zvláštna situácia stojí za zmienku. Umelo vytvorený štát, akým je Belgicko, nie je možné riadiť dnes, ako to nebolo možné ani pred šiestimi mesiacmi, a nedá sa s tým nič robiť, lebo Flámsko a Valónsko sa vyvinuli do dvoch rôznych krajín s úplne odlišnými politickými a sociálno-ekonomickými kultúrami.

Pán predseda, situácia v Belgicku sa dostala do úplne bezvýchodiskovej situácie až natoľko, že Európska únia by sa radšej mala pripraviť na vznik dvoch nových členských štátov: Flámska a Valónska.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Vážený pán predseda, nedávne zmeny a doplnenia Zákonníka práce v Rumunsku ešte viac zhoršia situáciu zamestnancov, ktorých už ťažko zasiahla recesia. Predĺži sa výpovedná lehota požadovaná od zamestnancov, ktorí dali výpoveď, aj skúšobná doba, čo znamená, že pracovné zmluvy sa môžu zrušiť bez výpovede v priebehu alebo na konci tohto obdobia, počas ktorého môžu byť viac ako tri osoby zamestnané po sebe na tom istom mieste. Cieľom najhanebnejšieho opatrenia, ktoré očividne porušuje základné ľudské práva, však je možnosť zákonne dočasne zrušiť pracovnú zmluvu každého zamestnanca, pokiaľ sa zúčastňuje štrajku.

Chcem jednoducho protestovať proti tomuto pokusu zmeniť zamestnancov na otrokov svojich zamestnávateľov. Chcem tiež vyzvať európske politické sily a inštitúcie, aby zasiahli a zastavili úpadok postavenia zamestnancov v Rumunsku.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Týmto uzatváram tento bod rokovania.

 
  
  

PREDSEDÁ: LIBOR ROUČEK
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia