Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0098(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0342/2010

Indgivne tekster :

A7-0342/2010

Forhandlinger :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Afstemninger :

PV 14/12/2010 - 9.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0469

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 13. december 2010 - Strasbourg EUT-udgave

17. Oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A7-0342/2010) af Díaz de Mera García Consuegra for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (KOM(2009)0322 – C7–0055/2009 – 2009/0098(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ordfører. – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne indlede med at takke mine kolleger fru Guillaume, hr. Ilchev, fru Keller, fru Wikström og hr. Tavares. Deres støtte har forbedret denne betænkning.

Jeg vil især gerne henlede Rådets og Kommissionens opmærksomhed på terminologien. Ud fra mit synspunkt ville det være mere hensigtsmæssigt, hvis vi brugte betegnelsen "irregulær indvandring". Hidtil er hemmelig indvandring blevet omtalt som "illegal indvandring" i alle de retsakter, som EU har vedtaget.

Selv om det er sandt, at en irregulær indrejse eller et irregulært ophold i nogle medlemsstater udgør en forbrydelse, og at ordet "irregulær" i andre medlemsstater ikke har nogen juridisk eller semantisk betydning, er en irregulær indrejse eller et irregulært ophold i mange andre medlemsstater ikke en retsstridig handling, hvilket er grunden til, at vi ikke skal kriminalisere disse handlinger på et overordnet plan.

Derfor beder man i betænkningens begrundelse om, at institutionerne reviderer den anvendte terminologi, og understreger behovet for at finde en mere nøjagtig og hensigtsmæssig definition på fænomenet hemmelig indvandring.

Hvis vi går videre til sagens kerne, så blev netværket af indvandringsforbindelsesofficerer oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 377/2004. Dette instrument fastslår, at forbindelsesofficererne er repræsentanter for en medlemsstat, som indrejsekontrollen eller en anden kompetent myndighed udsender for at etablere og opretholde kontakt med værtslandets myndigheder med henblik på at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af hemmelig indvandring, tilbagesendelse af irregulære indvandrere og håndtering af lovlig migration.

Siden forordningens vedtagelse er Frontex-agenturet blevet oprettet, og dets opgave er at koordinere et operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne om forvaltning af de ydre grænser, bistå medlemsstaterne i uddannelse af nationale grænsevagter, udføre risikoanalyser, overvåge udviklingen i kontrollen med de ydre grænser og overvågningsforskningen, bistå medlemsstaterne under omstændigheder, som kræver øget teknisk og operationel bistand ved ydre grænser, og yde dem den nødvendige støtte til planlægning af fælles tilbagesendelsesoperationer.

Det er indlysende, at den vigtige opgave, som er betroet Frontex, kan gennemføres mere effektivt, hvis de kunne trække på netværket af indvandringsforbindelsesofficerers viden og erfaring, især hvis vi tager højde for den kendsgerning, at det europæiske agentur ikke har kontorer eller repræsentanter uden for EU-territorium.

Ændringsforslaget til forordning (EF) nr. 337/2004 tager sigte på, at Frontex kan drage fordel af indvandringsforbindelsesofficerernes viden og erfaring og vice versa, hvilket den oprindelige forordning ikke lagde op til.

Ændringsforslaget foreslår endvidere at anvende den information, som netværket af forbindelsesofficerer har indhentet, og udveksle den via ICONet, som er et sikkert informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder, at anvende midler fra Fonden for De Ydre Grænser til at fremme oprettelsen af netværk af forbindelsesofficerer og endelig at fremme en mekanisme til fremlæggelse af rapporter om netværkets aktivitet og udpegelse af specifikke regioner af særlig interesse i indvandringsområdet.

Det relevante retsgrundlag for forslaget er EF-traktatens artikel 63, stk. 3, litra b, og artikel 66.

Jeg vil stoppe der og vil komme med yderligere bemærkninger i anden runde.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil meget gerne takke Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender generelt og i særdeleshed ordføreren, hr. Díaz de Mera García Consuegra, og skyggeordførerne for arbejdet med denne meget vigtige betænkning, og jeg hilser den aftale, som er opnået med Rådet.

Ændringsforslaget vil give mulighed for et tættere samarbejde mellem Frontex og netværket af indvandringsforbindelsesofficerer, og det vil forbedre informationsudvekslingen via en sikker webbaseret it-platform og sørge for, at Rådet og Parlamentet er ordentligt informeret om disse netværks aktiviteter.

Jeg er endvidere også glad for, at der gennem Parlamentets ændringsforslag vil blive taget hensyn til menneskerettighedsaspekter, når der rapporteres om situationen i sager knyttet til irregulær indvandring i de udvalgte tredjelande. Lad mig sige, at jeg er helt enig med ordføreren i, at vi bør bruge ordet "irregulær" migration. Desværre henviser traktaten i artikel 79 til "ulovlig", så det er derfor, det står der, men jeg bruger også altid selv ordet "irregulær" migration, så jeg er helt enig med Dem.

Takket være ændringsforslagene til den lovramme, De har indført, og i overensstemmelse med Stockholmprogrammet vil netværkene af forbindelsesofficerer blive tilpasset på en måde, der vil øge deres bidrag til en bedre forståelse af de grundlæggende årsager til migrationsbevægelser med henblik på at håndtere disse fænomener korrekt. Så jeg håber, at den, når De stemmer om den ændrede forordning i morgen, vil blive vedtaget uden nogen forsinkelser og således give os mulighed for at udnytte dette meget vigtige samarbejdsværktøj mere effektivt til migrationsforvaltning.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, for PPE-Gruppen. – (PT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Vi støtter altid forslag i Parlamentet, som sigter mod at opfylde behovet for hensigtsmæssig forvaltning af lovlige såvel som ulovlige eller hemmelige strømme af migranter. Dette forslag er også en del af denne dynamik og har til formål at indføre ændringsforslag – som allerede er skitseret med stor autoritet af hr. Díaz de Mera – til Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer for at skabe de nødvendige synergier mellem dette vigtige samarbejdsinstrument og det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex), som først blev oprettet på et senere stadie.

Som repræsentanter for medlemsstaterne i udlandet er det forbindelsesofficerernes opgave – de er for øjeblikket udstationeret i mere end 130 tredjelande – at opretholde de nødvendige kontakter med myndighederne i værtslandet for at bidrage til at forebygge og bekæmpe ulovlig indvandring, tilbagesende ulovlige indvandrere og forvalte lovlig indvandring. Eftersom Frontex ikke har faste repræsentanter uden for Unionens territorium, er der ikke længere nogen tvivl om, hvor vigtigt et sådant samarbejde er blevet. Frontex skal på grundlag af den information, som indhentes af forbindelsesofficererne, fortsætte med risikoanalyser og med at styrke det operationelle samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande.

Den information, som indhentes af disse netværk, vil derefter blive overført ved hjælp af ICONet – et sikkert informationsnet til at koordinere de tjenester, der er ansvarlige for forvaltningen af migrationsstrømme i medlemsstaterne – og vil samtidig gøre disse netværk i stand til at udnytte de midler, som er tilgængelige i Fonden for de Ydre Grænser.

Da hr. Díaz de Mera allerede må undre sig over, hvorfor jeg endnu ikke har nævnt det, vil jeg gerne understrege, at han har gjort et fremragende stykke arbejde, ikke kun på grund af den kvalitet og den indsats, han har lagt i det, som han altid gør med disse betænkninger, men også på grund af sine bestræbelser på at nå til enighed om dette vigtige spørgsmål ved førstebehandlingen.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Når jeg benytter denne lejlighed til at tale for S&D's skyggeordfører, fru Guillaume, vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Díaz de Mera García Consuegra, for, som altid, aktivt at have rådført sig med alle skyggeordførerne og med succes at have fremskyndet forhandlingerne med Rådet.

Mens Kommissionens forslag hovedsageligt består af tekniske ændringer, har denne betænkning derimod efter min mening givet mulighed for en bedre forståelse af og større opmærksomhed på kompleksiteten og rækkevidden af forbindelsesofficerernes aktiviteter. Indvandringsforbindelsesofficerer er faktisk engageret i temmelig komplekse og uigennemsigtige aktiviteter. Det er derfor absolut nødvendigt – af gennemsigtighedsårsager – at fremme en bedre informationsudveksling med på den ene side Parlamentet og på den anden side organisationer som UNHCR og Det Europæiske Asylstøttekontor. Det er også af fundamental betydning at indlemme og fremme menneskerettighedsaspektet af indvandringsforbindelsesofficerers mission, som kommissæren netop har nævnt. Det er sikkert overflødigt, når vi taler om håndtering af blandede migrationsbevægelser, at minde om, at udpostering af indvandringsforbindelsesofficerer i tredjelande kan vække megen bekymring, hvis man tænker på grundlæggende rettigheder, især hvad angår individers ret til at forlade et land, herunder deres eget, og asylsøgeres ret til at flygte og blive beskyttet mod forfølgelse.

Endelig, hvad angår den ophedede debat om terminologi, har vi i begrundelsen et tilfredsstillende kompromis for det, der forekommer at være en endeløs debat. Jeg vil slutte med at takke hr. Díaz de Mera García Consuegra og sige, at vores gruppe vil støtte hans betænkning fuldt ud.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, for ALDE-Gruppen. – (BG) Fru formand! Jeg vil også gerne slutte mig til dem, der har udtrykt deres påskønnelse af ordføreren hr. Díaz de Meras bestræbelser, eftersom han skabte en atmosfære, som gav os mulighed for med succes at drøfte hans forslag til ændringer, at redigere de mest komplekse af dem og nå til nogle kompromiser, hvilket betyder, at vi nu kan være tilfredse med vores bestræbelser.

Som en repræsentant for ALDE-Gruppen vil jeg først og fremmest gerne påpege, at de opnåede resultater i stor grad skyldes den kendsgerning, at spørgsmålet om menneskerettigheder ved denne lejlighed blev integreret i det større spørgsmål om indvandring og forvaltning af indvandringsprocesser. På denne måde kan vi, idet vi overholder menneskerettighederne, sikre en vedvarende human og hensigtsmæssig behandling fra såvel indvandringsofficerer som Frontex-personale.

For det andet er et stort fortrin ved vores arbejde, at samarbejdet vil forbedres, både blandt kommunikationsansatte og mellem dem og Frontex. Og endelig vil Frontex udnytte vores fælles bestræbelser til at etablere en ny kompetence, som vil være større i omfang og mere varieret i sine funktioner. Denne kompetence vil være i hænderne på de ansvarlige institutioner og personer for at give dem mulighed for at kontrollere indvandringsprocesserne mere effektivt. Og hvad er det, der gør det nødvendigt med en mere effektiv forvaltning af indvandringsprocesserne? Det er den kendsgerning, at indvandringsprocesserne fortsat vil være aktive og sandsynligvis vil intensiveres i nær fremtid.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil også gerne takke ordføreren, hr. Díaz de Mera García Consuegra, for hans fantastiske arbejde. Indvandringsforbindelsesofficererne bør ikke kun opfattes som "udvisningsagenter" – hvilket jeg i virkeligheden ikke vil have, de bliver opfattet som – de bør nøje overvåge menneskerettighedssituationen i værtslandet og især den beskyttelse, der gives asylsøgere og repatrierede.

Jeg er meget glad for, at det lykkedes vores ordfører at indføre en henvisning til menneskerettigheder og rapportering om menneskerettigheder flere gange i betænkningen – et aspekt, der manglede fuldstændigt i det oprindelige forslag.

Jeg glæder mig også over, at Parlamentet har fået en større rolle, idet det er det eneste direkte valgte organ på EU-plan og spiller en endnu større rolle nu efter Lissabontraktaten – selv om ikke alle synes at have indset det endnu.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Fru formand! Jeg vil gerne først og fremmest, som det allerede er blevet sagt flere gange, lykønske hr. Díaz de Mera med hans fremragende arbejde og med hans samarbejde og dialog med os i denne proces, særligt hvad angår det ømtålelige spørgsmål om, hvorvidt henvisningerne i denne betænkning, og i andre tekster, er til "irregulære indvandrere" eller til "ulovlige indvandrere". Ordføreren, hr. Díaz de Mera, havde en meget konstruktiv og dynamisk indstilling. Det er også sandt, at traktaterne og holdningen i Rådet selv ikke tillod ham at gå videre med dette spørgsmål og fastlægge en definition, som var mere vidtrækkende, samt mere teknisk korrekt, for tilfælde af irregulære og papirløse indvandrere.

Jeg mener, at det, der er på spil her, og som har været på spil i mange af vores drøftelser om indvandring i Parlamentet, er, at vi har en repressiv indvandringspolitik, som har været næsten helt fuldendt, uden nogen mangler. Den primære funktion for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex), for Schengenaftalen og endda for forbindelsesofficererne – som nu er ved at blive ændret, som den er blevet før – er at kontrollere grænser, hvilket er en repressiv funktion.

Endvidere ved vi alle her i Parlamentet, på venstresiden og i større og større grad på højresiden, at en indvandringspolitik, som kun omfatter repressive foranstaltninger, slet ikke er nogen indvandringspolitik, for en indvandringspolitik, der lever op til sit navn, kræver også en lovparagraf for lovlige indvandringskanaler.

Jeg tror, at hvis vi kun stemte om hr. Díaz de Meras betænkning i sig selv, med de idéer, han har fremført, så ville jeg være fuldstændig positiv til den. Vi stemmer imidlertid i stedet om kompromiset med Rådet, ved førstebehandlingen, så jeg mener, vi ikke er gået så langt, som vi kunne være gået med dette.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! Et af samlingspunkterne for en suveræn stat er, at den kontrollerer, hvem der kan og hvem der ikke kan komme ind i dens eget land. Desværre har flere regeringer i Det Forenede Kongerige overladt denne magt til ikke-valgte, ansigtsløse bureaukrater i Bruxelles. Det har vist sig at være lidt af en katastrofe. Vi har nu en situation, hvor vi har ukontrolleret EU-indvandring til vores land, hvilket har resulteret i, at lønningerne presses nedad og folk – den indfødte befolkning – bliver fyret. Jeg tror ikke, at dette netværk af EU-indvandringsforbindelsesofficerer har nogen magt til at forhindre dette i at ske overhovedet.

Vi har også et todelt indvandringssystem i vores land, i henhold til hvilket du må gå tiggergang, hvis du er fra Australien eller New Zealand eller alle andre steder. Hvis du imidlertid er fra Letland eller Polen eller nogen af EU-landene, kan du komme til vores land, hvad enten du vil eller ej. Dette er grundlæggende forkert. Der argumenteres med, at dette netværk vil være med til at kontrollere ulovlig indvandring, men hvad sker der, hvis et land som Rumænien f.eks. slet og ret giver statsborgerskab til hundredtusindvis af ulovlige indvandrere? Det, der sker, er, at det gør nar af hele systemet.

Jeg støtter valgte politikere i Det Forenede Kongerige, som har kontrol med vores egne grænser. Hvad jeg ikke støtter, er uansvarlige, ikke-valgte folk, der er udpeget til opgaven. Jeg mener, at det ikke havde været nødvendigt at styrke dette netværk, hvis hver enkelt medlemsstat havde magten til at kontrollere, hvem der sætter og hvem der ikke sætter sin fod på dens territorium. Jeg bønfalder derfor alle om at forkaste denne betænkning.

(Taleren indvilligede i at besvare et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Fru formand! Min kollega fra Det Forenede Kongerige talte om de vanskeligheder, som britiske arbejdstagere står over for som følge af indvandring i deres hjemland. Jeg kommer fra Ungarn, et land, hvor et stort antal mennesker desværre er tvunget til at flytte til England for at finde arbejde, f.eks. som sygeplejersker eller læger eller andre faglærte inden for sundhedssektoren, eftersom lønningerne i Ungarn er ekstremt lave. Disse mennesker blev uddannet i Ungarn efter en meget høj standard, og Ungarn oplever et sammenbrud ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD).(EN) Fru formand! Hvis læger og tandlæger og lignende vil komme til Det Forenede Kongerige for at arbejde – og vi har brug for deres kompetencer – så bør de for alt i verden komme, men det, vi oplever for øjeblikket, er en situation, hvor vores marked er mættet. Vi kan ikke kontrollere, hvem der kommer fra EU, og hvem der ikke gør. Dette er grundlæggende forkert. Det er dårligt, og det gør folk arbejdsløse.

Jeg skal give Dem et eksempel. Taxichaufføren, som kørte mig til lufthavnen i morges, var en murer, der var blevet afskediget som følge af, at der kom polakker på byggepladsen, som underbød de britiske arbejdstagere, og nu kører han taxi. Det kan ikke være rigtigt.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Fru formand! Ethvert agentur, der arbejder med bekæmpelse af ulovlig indvandring, kan naturligvis regne med min støtte. Hvis indvandringsforbindelsesofficerer f.eks. kan gøre Frontex' arbejde mere effektivt, er det positivt.

Jeg vil gerne understrege, at vi ikke bør bruge så meget tid på at se på institutionelle og bureaukratiske processer, at vi ikke længere kan se skoven for bare træer. Problemet med ulovlig indvandring er et politisk problem, der kræver politisk vilje, hvis vi skal finde løsninger.

I dag har vi kunnet konstatere, at der stadig er medlemsstater som f.eks. Belgien, der belønner ulovlig indvandring af politiske og ideologiske årsager. De belønner ulovlige indvandrere ved at legalisere deres status eller give dem opholdstilladelse. På denne måde bekæmper man ikke ulovlig indvandring, men tilskynder tværtimod aktivt hertil. Vi kan have så mange indvandringsforbindelsesofficerer og Frontex-ansatte, som vi ønsker, men problemet vil i mellemtiden blot blive stadig forværret.

Det mest irriterende ved nærværende betænkning er henstillingen om, at vi ikke længere bør tale om "ulovlig indvandring", men om "irregulær indvandring", som det nu kaldes. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. Vi ønsker således tilsyneladende at løse problemet ved at kalde det noget andet eller ved at foregive, at problemet ikke længere eksisterer. Det er helt Orwellsk. Lad os blot kalde en spade for en spade. Lad os sige det klart og tale om ulovlig indvandring og ulovlige indvandrere.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE). (EL) Fru formand! Den blotte kendsgerning, at næsten alle her i dag har lykønsket vores ordfører, hr. Díaz de Mera García Consuegra, og alle skyggeordførerne, der bidrog til denne betænkning, vidner om den meget store indsats, der er blevet gjort, og de fremragende resultater, der er blevet opnået, og jeg vil naturligvis også gerne lykønske dem alle. Forhandlingen i dag er yderst vigtig, fordi den vidner om de bestræbelser, der også gøres på EU-plan, for at forvalte lovlige, ikke lovlige og ulovlige indvandringsstrømme, og vores bestræbelser på at samordne og virkelig udvise solidaritet medlemsstaterne imellem og gøre bedre brug af alle de instrumenter, som vi har til rådighed.

Vi har oprettet netværket af indvandringsforbindelsesofficerer. Som vi allerede har hørt, omfatter dette netværk omkring 130 lande, og det giver os mulighed for at få pålidelige oplysninger. Vi oprettede Frontex, for nylig oprettede vi Det Europæiske Asylstøttekontor, vi underskrev tilbagetagelsesaftalen, vi gør brug af alle tilgængelige europæiske fonde og styrker dem i videst muligt omfang år for år. Det forhold, at vi nu er nået til et punkt, hvor vi gør brug af og kombinerer disse redskaber – vi afdækker med andre ord Frontex' behov, slutter os til netværket af indvandringsforbindelsesofficerer og kombinerer i endnu højere grad alle de midler og instrumenter, som vi har til rådighed – viser, at vores indsats er blevet mere effektiv.

Ingen kan naturligvis påstå, at vi har nået vores mål. Grækenland modtager 90 % af de ulovlige indvandrere i Europa, og alene det viser, at der er lang vej igen. På baggrund af dette samarbejde og de tilgængelige redskaber kan vi imidlertid yde en endnu mere effektiv indsats fremover. Vi kan således være optimistiske, idet Europa har redskaberne, og hvis alle udviser solidaritet og arbejder tæt sammen, vil vi kunne opnå endnu bedre resultater fremover. De kan være forvisset om, at vi vil støtte alle Kommissionens bestræbelser på dette område. De kan være forvisset om, at vi vil støtte alle Deres initiativer på dette område.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Fru formand! Grænseagenturet Frontex varetager som bekendt vigtige opgaver inden for rammerne af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande i bekæmpelsen af ulovlig indvandring. Ulovlig indvandring bør efter min mening bekæmpes effektivt, navnlig i transitlandene. Et tæt netværk af og samarbejde mellem indvandringsforbindelsesofficerer er derfor en fornuftig foranstaltning, der giver os mulighed for effektivt at bekæmpe masseindvandring til Europa, der har en lang række negative konsekvenser for borgerne i Europa. Det skal imidlertid sikres, at Frontex og de nationale myndigheder får adgang til de oplysninger og vurderinger, der tilvejebringes af forbindelsesofficerer, så hurtigt som muligt og uden bureaukrati.

Vi har generelt helt bestemt brug for større samarbejde omkring indvandringsspørgsmål mellem alle aktørerne. Frontex' beføjelser bør efter min mening udvides hurtigst muligt – med medlemsstaternes accept – således at vi kan sikre, at agenturet yder en ensartet og effektiv indsats, navnlig ved de ydre grænser.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). (MT) Fru formand! Som ordfører for Frontex-forordningen glæder jeg mig over de seneste ændringsforslag til nærværende forordning, da de vil bidrage til vores bestræbelser på at styrke Frontex-agenturet. Min betænkning om agenturet og om de nødvendige ændringer af dets mandat blev rent faktisk fremlagt i sidste måned, og fristen for ændringsforslag udløber i denne uge. Jeg regner derfor med, at LIBE-udvalget vedtager ændringsforslagene til Frontex-betænkningen i løbet af de kommende måneder – januar og februar – og at den vil blive vedtaget af udvalget. Jeg håber derefter, at vi kan indlede forhandlingen med henblik på at lukke denne sag så hurtigt som muligt. Oprettelsen af dette netværk af indvandringsforbindelsesofficerer, som vil fremme formidlingen af oplysninger til Frontex, er imidlertid en yderst positiv udvikling.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Vi kunne have stemt for denne betænkning, men den omfatter desværre en række efter vores opfattelse undgåelige og unødvendige ændringsforslag, hvor begrebet "ulovlig indvandring" er blevet erstattet med "irregulær indvandring", nærmest som om der var en frygt for at sige tingene, som de virkelig er.

Forslaget om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer udsendt til konsulære myndigheder og internationale organisationer, der skal bekæmpe ulovlig indvandring og fremme repatrieringen af ulovlige indvandrere, er imidlertid positivt.

Den direkte udveksling af oplysninger om ulovlige indvandringsstrømme mellem stater, ambassader og internationale organisationer kan endvidere vise sig at være nyttig i bekæmpelsen af kriminelle netværks aktiviteter. For mange liv er blevet ødelagt. Bekæmpelse af menneskehandel er en af de udfordringer, som EU skal imødegå.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Fru formand! Medlemsstaterne sender indvandringsforbindelsesofficerer til tredjelande for at bekæmpe ulovlig indvandring i samarbejde med myndighederne i de pågældende lande. Jeg mener derfor, at samarbejdet mellem disse officerer og Frontex er tvingende nødvendigt. Vi skal sikre en meningsfuld udveksling af oplysninger og bedste praksis, og vi skal også undgå overlappende strukturer. Jeg håber, at disse synergier vil sikre en mere effektiv grænsekontrol – navnlig da Frontex ikke har nogen repræsentation i tredjelande.

Et centralt element i dette samarbejde skal være en konsekvent gennemførelse af tilbagetagelsesaftaler, både med Østeuropa og det afrikanske kontinent, idet situationen med hensyn til repatriering af ulovlige indvandrere er kaotisk i EU. Nogle medlemsstater er meget resolutte, mens andre er meget langsomme. Det har naturligvis negative konsekvenser for alle medlemsstaterne.

Det er derfor tvingende nødvendigt at gribe ind. Frontex skal styrkes, og EU skal også tvinge myndighederne i medlemsstaterne til at leve op til deres ansvar.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). (HU) Fru formand, mine damer og herrer! Formålet med betænkningen og det underliggende forslag er klart at skabe grundlag for fremme og lettelse af indvandring, hvilket efter vores opfattelse er uacceptabelt. Oprettelsen af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer er et yderligere skridt hen imod en centraliseret foranstaltning styret af EU, som har til formål at sprede indvandrere og flygtninge. Det er desuden uacceptabelt, at man agter at erstatte begrebet ”ulovlig indvandring” med ”irregulær indvandring” og således forsøger at legitimere denne i andre henseender ulovlige handling yderligere. Borgerne i Europa har fået nok af indvandringsstrømme, og det ville glæde os, hvis de valgte medlemmer i Europa-Parlamentet også anerkendte dette. Jeg kan desværre kun sige om denne betænkning, at den er en karikatur af sig selv. Denne betænkning er en karikatur af Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). (EN) Fru formand! Ændringsforslagene til forordningen letter udvekslingen af oplysninger med henblik på at forvalte lovlig og ulovlig indvandring. Jeg ønsker ikke at forvalte den. Jeg ønsker at stoppe den. Indvandring er baseret på den falske antagelse, at vi er produkter af vores kultur, og at borgere fra tredjelande bliver europæere i anden – hvis ikke i første – generation, når de lever i en europæisk kultur. Særlige folkeslag er ikke produktet af særlige kulturer. Særlige kulturer er produktet af særlige folkeslag.

Når vi modtager borgere fra den tredje verden i Europa, kommer den tredje verden til Europa, ikke midlertidigt, men for altid. Det er det, der er sket gennem de sidste 60 år.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Fru formand! Tiden er nu inde til langt om længe at forsøge at finde og gøre noget ved de dybereliggende årsager til indvandring. Af menneskelige årsager mener jeg, at alle skal have ret til at bo i deres fødeland, i deres hjemland, og der bør skabes rimelige forhold i økonomisk henseende og på andre områder i verden, herunder i lande, der opfattes som andenrangs EU-medlemsstater, for at sikre, at borgerne kan leve i deres hjemland. Jeg vil i denne forbindelse gerne understrege, at sundhedssystemet i Ungarn er brudt sammen eller på sammenbruddets rand, da ungarske læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale tvinges til at migrere i stort antal inden for EU, f.eks. til England såvel som til andre lande, og således i bund og grund bliver økonomiske flygtninge. Tiden er inde til at se nærmere på dette problem og gribe ind for at løse det, f.eks. ved at kræve, at medlemsstaterne i nødvendigt omfang sikrer uddannede læger og sygeplejersker en passende indkomst.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Selv om det ikke fremgår af forhandlingen, er der meget stor opbakning bag deres betænkning, hr. Díaz de Mera! Jeg vil gerne ønske Dem tillykke, da det viser, at De har udarbejdet en meget vigtig betænkning.

Jeg vil gerne understrege, at jeg glæder mig over, at De har styrket menneskerettighedsaspektet gennem de ændringsforslag, som udvalget har stillet. Det vil sikre, at alle relevante aspekter, navnlig menneskerettighederne, tages i betragtning, når vi ser på et land eller en region, og når vi rapporterer om emner i relation til irregulær indvandring i de pågældende lande eller regioner. Vi ved, at der er en meget klar sammenhæng mellem menneskerettighedssituationen og antallet af indvandrere og asylansøgere. Det er en vigtig pushfaktor.

Det er også Det Europæiske Asylstøttekontors opgave. Det skal indsamle disse oplysninger om asylansøgernes oprindelses- og transitlande. Indvandringsforbindelsesofficerernes (ilo'ernes) centrale opgave er at etablere og opretholde kontakt med værtslandets myndigheder med henblik på at forebygge og bekæmpe irregulær indvandring. Det henhører imidlertid ikke under deres kompetenceområde at foretage en samlet vurdering af menneskerettighedssituationen i værtslandet, selv om det er et vigtigt punkt på dagsordenen.

Jeg mener, at vi har forbedret teksten med Deres forslag, og jeg glæder mig meget til afstemningen i morgen. Jeg vil gerne på ny takke Dem og skyggeordførerne for denne vigtige betænkning.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ordfører. (ES) Fru formand, fru kommissær! Mange tak for Deres ord samt for Deres engagement. Jeg vil endnu engang give udtryk for min beundring over Deres forvaltning af den portefølje, som De har fået overdraget.

Der har været 18 indlæg her i eftermiddag, og de fleste grupper har støttet denne betænkning. Jeg vil derfor gerne på ny understrege, at jeg er dybt taknemmelig over, at de har deltaget aktivt og beriget og stillet ændringsforslag på væsentlige områder, som bør indarbejdes, og som nu er indarbejdet.

Jeg tænker her navnlig på menneskerettighedskapitlet, Det Europæiske Asylstøttekontor og De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninges rolle.

Europa-Parlamentet er en meget bred og mangfoldig forsamling, og derfor er vi naturligvis ikke forpligtet til at nå til enighed, og derfor er den indsats, som vi alle har gjort for at nå til meget bred enighed, særlig bemærkelsesværdig. Som medlem af centrum-højrefløjen og De Kristelige Demokrater vil jeg gerne understrege, at jeg går fuldt ud ind for begrebet "irregulær indvandring", og at jeg forkaster begrebet "ulovlig indvandring", da det er upassende af juridiske, semantiske og etiske årsager.

Jeg vil gerne takke alle mine kolleger for deres støtte samt for deres indlæg, herunder de kritiske indlæg.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag den 14. december 2010.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik