Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0098(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0342/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0342/2010

Συζήτηση :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0469

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0342/2010) του Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εισηγητής.(ES) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς,θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους βουλευτές κκ. Guillaume, Keller και Wikström, καθώς και τους συνδέλφους βουλευτές κκ. Ilchev και Tavares. Η στήριξη που μου προσέφεραν συνέβαλε στη βελτίωση της παρούσας έκθεσης.

Θα ήθελα, ειδικότερα, να επιστήσω την προσοχή του Συμβουλίου και της Επιτροπής στην ορολογία. Κατά την άποψή μου, θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τον όρο «παράτυπη μετανάστευση». Η λαθραία μετανάστευση αποδιδόταν μέχρι στιγμής με τον όρο «παράνομη μετανάστευση» σε όλα τα νομοθετικά μέσα που έχει θεσπίσει η ΕΕ.

Μολονότι αληθεύει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, η παράτυπη είσοδος ή διαμονή συνιστά αξιόποινη πράξη, ενώ σε κάποια άλλα, ο όρος «παράτυπος» δεν έχει νομική ή σημασιολογική σημασία, σε πολλά άλλα κράτη μέλη, η παράτυπη είσοδος ή διαμονή δεν συνιστά παράνομη πράξη, και για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει, γενικά, να ποινικοποιούμε αυτές τις δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου, στη σχετική αιτιολογική έκθεση, ζητείται από τα θεσμικά όργανα να αναθεωρήσουν την ορολογία που χρησιμοποιείται, εμμένοντας στην ανάγκη ανεύρεσης ακριβέστερου και καταλληλότερου ορισμού του φαινομένου της λαθραίας μετανάστευσης.

Για να υπεισέλθουμε στην ουσία του θέματος, το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης δημιουργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου. Αυτή η πράξη ορίζει ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι είναι εκπρόσωποι κράτους μέλους τοποθετημένοι στο εξωτερικό από την υπηρεσία μετανάστευσης ή άλλη αρμόδια αρχή με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση επαφών με τις αρχές της χώρας υποδοχής, με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της λαθραίας μετανάστευσης, τον επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών και τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, συστήθηκε ο οργανισμός Frontex, αποστολή του οποίου είναι να συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων· να συνδράμει τα κράτη μέλη στην κατάρτιση εθνικών συνοριακών φυλάκων· να εκπονεί αναλύσεις κινδύνου· να παρακολουθεί την ανάπτυξη ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και έρευνας εποπτείας· να συνδράμει τα κράτη μέλη σε συνθήκες που απαιτούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα εξωτερικά σύνορα και να τους παρέχει την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επιστροφής.

Είναι προφανές ότι η σημαντική αποστολή που ανατέθηκε στον οργανισμό Frontex θα μπορούσε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα, εάν αξιοποιούσε τη γνώση και την εμπειρία του δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός οργανισμός δεν διαθέτει γραφεία ή εκπροσώπους εκτός της επικράτειας της ΕΕ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 337/2004 επιδιώκει να ωφεληθεί ο Frontex από τη γνώση και την εμπειρία των αξιωματικών μετανάστευσης και αντίστροφα, κάτι που δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό κανονισμό.

Επίσης, η προτεινόμενη τροποποίηση συστήνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που λαμβάνει το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μέσω του ICONet, ενός ασφαλούς δικτύου πληροφοριών και συντονισμού των υπηρεσιών διαχείρισης της μετανάστευσης των κρατών μελών, την πρόσβαση στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την προώθηση της δημιουργίας δικτύων αξιωματικών συνδέσμων και, τέλος, τη διευκόλυνση μηχανισμού για την παρουσίαση εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτύου και την υπόδειξη σαφών περιοχών ενδιαφέροντος στον τομέα της μετανάστευσης.

Οι σχετικές νομικές βάσεις της πρότασης είναι το άρθρο 63, παράγραφος 3, στοιχείο β), και το άρθρο 66 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Θα σταματήσω εδώ, κυρία Πρόεδρε, και θα προβώ σε περαιτέρω παρατηρήσεις στον δεύτερο γύρο.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων γενικότερα και, ειδικότερα, τον εισηγητή, κ. Díaz de Mera García Consuegra, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές, για το έργο που επιτέλεσαν στο πλαίσιο αυτής της σημαντικότατης νομοθετικής πράξης, και επικροτώ την επιτευχθείσα συμφωνία με το Συμβούλιο.

Η προτεινόμενη τροποποίηση θα επιτρέψει στενότερη συνεργασία μεταξύ του Frontex και του δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, και τούτο θα βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μιας ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΤΠ, και θα διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενημερώνονται δεόντως για τις δραστηριότητες αυτών των δικτύων.

Επίσης, είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι, μέσω των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο, θα εφαρμοσθεί μια προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την υποβολή εκθέσεων επί της κατάστασης, σε θέματα συναφή με την παράτυπη μετανάστευση στις επιλεγμένες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του εισηγητή ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο «παράτυπη» μετανάστευση. Δυστυχώς, στο άρθρο 79, η Συνθήκη αναφέρεται στην «παράνομη» μετανάστευση, για αυτό και χρησιμοποιείταε ν προκειμένω, αλλά και εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ πάντα τον όρο «παράτυπη» μετανάστευση· συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.

Χάρη στις τροποποιήσεις επί του ρυθμιστικού πλαισίου που υποβάλατε, και σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, τα δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων θα προσαρμοστούν με τρόπο που θα βελτιώσει τη συμβολή τους στην καλύτερη κατανόηση των βαθύτερων αιτιών των μεταναστευτικών ροών, με στόχο την κατάλληλη αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Συνεπώς, ελπίζω ότι, κατά την αυριανή ψηφοφορία για την τροποποίηση του κανονισμού, θα εγκριθεί χωρίς καμία καθυστέρηση, και έτσι θα μας επιτρέψει να εκμεταλλευθούμε αποτελεσματικότερα αυτό το πολύ σημαντικό μέσο συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πάντα στηρίζουμε στο Κοινοβούλιο προτάσεις οι οποίες επιδιώκουν να ανταποκριθούν στην ανάγκη για επαρκή διαχείριση των νόμιμων, καθώς και των παράνομων ή λαθραίων μεταναστευτικών ροών. Η εν λόγω πρόταση εντάσσεται εξίσου σε αυτήν τη δυναμική και επιδιώκει να εισαγάγει τροπολογίες –που ήδη συνοψίστηκαν εξαιρετικά εύστοχα από τον κ. Díaz de Mera– στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνεργίες ανάμεσα σε αυτό το σημαντικό μέσο συνεργασίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), που δημιουργήθηκε όμως σε μεταγενέστερο στάδιο.

Δεδομένης της ιδιότητάς τους ως εκπροσώπων των κρατών μελών στο εξωτερικό, εναπόκειται στους αξιωματικούς συνδέσμους –που είναι σήμερα τοποθετημένοι σε περισσότερες από 130 τρίτες χώρες– να διατηρούν τις αναγκαίες επαφές με τις αρχές της χώρας υποδοχής, ώστε να συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την επιστροφή παράνομων μεταναστών και τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Επειδή δε ο Frontex δεν διαθέτει μόνιμους εκπροσώπους εκτός της επικράτειας της Ένωσης, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για τη σπουδαιότητα πλέον μιας τέτοιας συνεργασίας. Βάσει πληροφοριών που θα συλλέγουν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι, ο Frontex θα πρέπει να προβαίνει στις αναλύσεις κινδύνου και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα δίκτυα θα μεταδίδονται στη συνέχεια με χρήση του ICONet –ενός ασφαλούς δικτύου πληροφοριών για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κράτη μέλη– και, παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα στα εν λόγω δίκτυα να επωφελούνται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.

Επειδή όμως ο κ. Díaz de Mera θα αναρωτιέται ήδη γιατί δεν το ανέφερα ακόμα, θα ήθελα να τονίσω ότι επιτέλεσε εξαίρετο έργο, όχι μόνο από την άποψη της ποιότητας και της προσπάθειας που κατέβαλε, όπως κάνει πάντα με αυτές τις εκθέσεις, αλλά και για τις προσπάθειες που κατέβαλε για την επίτευξη συμφωνίας επί αυτού του σημαντικούς θέματος σε πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(EN) Κυρία Πρόεδρε, δραττόμενος της ευκαιρίας να λάβω τον λόγο εξ ονόματος της σκιώδους εισηγήτριας της Ομάδας S&D, κ. Guillaume, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Díaz de Mera García Consuegra, διότι πραγματοποίησε δυναμικές διαβουλεύσεις με όλους τους σκιώδεις εισηγητές, όπως συνηθίζει άλλωστε, και προώθησε επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Ενώ η πρόταση της Επιτροπής περιέχει κυρίως τεχνικές τροποποιήσεις, η παρούσα έκθεση επιτρέπει, κατά την άποψή μου, καλύτερη κατανόηση και συνεκτίμηση του σύνθετου χαρακτήρα και του πεδίου εφαρμογής των δραστηριοτήτων των αξιωματικών συνδέσμων. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης επιλαμβάνονται πράγματι αρκετά σύνθετων και αδιαφανών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, είναι απολύτως αναγκαίο –για λόγους διαφάνειας– να προωθηθεί η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφενός και με οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο αφετέρου. Επίσης, είναι θεμελιώδους σημασίας να συμπεριληφθεί και να προωθηθεί η προσανατολισμένη προς τα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση της αποστολής των αξιωματικών συνδέσμων, στην οποία μόλις αναφέρθηκε η κ. Επίτροπος. Περιττό, ασφαλώς, να υπενθυμίσω ότι, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης μεικτών μεταναστευτικών ροών, η τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες ενδέχεται να εγείρει διάφορες ανησυχίες από πλευράς θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα των ατόμων να εγκαταλείπουν μια χώρα, συμπεριλαμβανομένης της δικής τους, και το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο να διαφεύγουν και να βρίσκουν προστασία από τις διώξεις.

Τέλος, όσον αφορά τη ζωηρή συζήτηση σχετικά με την ορολογία, στην αιτιολογική έκθεση επιτυγχάνεται ικανοποιητική συμβιβαστική λύση ως προς αυτό που αποτελεί, κατά τα φαινόμενα, αντικείμενο ατέρμονων συζητήσεων. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Díaz de Mera García Consuegra και να δηλώσω ότι η Ομάδα μας θα στηρίξει πλήρως την έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(BG) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις προσπάθειες του εισηγητή, κ. Díaz de Mera, διότι δημιούργησε ένα κλίμα το οποίο μας επέτρεψε να συζητήσουμε γόνιμα τις προτεινόμενες αλλαγές του, να επεξεργαστούμε τις πιο περίπλοκες και να επιτύχουμε συμβιβασμούς, οι οποίοι μας επιτρέπουν με τη σειρά τους να είμαστε πλέον ικανοποιημένοι με τις προσπάθειές μας.

Ως εκπρόσωπος της Ομάδας ALDE, θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν οφείλονται εν πολλοίς στο γεγονός ότι, στην προκειμένη περίπτωση, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενσωματώθηκε στο ευρύτερο θέμα της μετανάστευσης και της διαχείρισης των μεταναστευτικών διεργασιών. Με αυτόν τον τρόπο, σεβόμενοι παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή ανθρωπιστική και κατάλληλη προσέγγιση τόσο από τους αξιωματικούς μετανάστευσης όσο και από το προσωπικό του Frontex.

Δεύτερον, μια σημαντική αρετή του έργου μας είναι ότι πρόκειται να βελτιωθεί η συνεργασία, τόσο μεταξύ των αξιωματικών συνδέσμων όσο και μεταξύ αυτών και του Frontex. Και, τέλος, ο Frontex θα χρησιμοποιήσει τις συνδυασμένες προσπάθειές μας για να δημιουργήσει νέα τεχνογνωσία, η οποία θα είναι ευρύτερη ως προς το πεδίο εφαρμογής της και πιο ποικίλη ως προς τις λειτουργίες της. Αυτή η τεχνογνωσία θα βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και προσώπων και θα τους επιτρέψει να ελέγχουν αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές διεργασίες. Και τι καθιστά αναγκαία την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών διεργασιών; Το γεγονός ότι οι μεταναστευτικές διεργασίες θα παραμείνουν ενεργές και πιθανότατα θα εντατικοποιηθούν στο εγγύς μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Díaz de Mera García Consuegra, για το εξαίρετο έργο του. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης δεν πρέπει μόνο να θεωρούνται «παράγοντες διευκόλυνσης απελάσεων» –ασφαλώς, δεν θα ήθελα να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι–, αλλά πρέπει να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες υποδοχής και, κυρίως, την προστασία που παρέχεται σε αιτούντες άσυλο και επαναπατριζόμενους.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι ο εισηγητής μας κατόρθωσε να συμπεριλάβει την αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εκθέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα πολλές φορές στην έκθεση – πτυχή που απουσίαζε παντελώς από την αρχική πρόταση.

Επικροτώ επίσης τον μεγαλύτερο ρόλο που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο σε επίπεδο ΕΕ, και αναλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο τώρα, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας – αν και φαίνεται πως αυτό δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα όλοι.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (PT) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα, όπως έχει ήδη ειπωθεί αρκετές φορές, να συγχαρώ τον κ. Díaz de Mera για το εξαίρετο έργο του και για τη συνεργασία και τον διάλογο που είχε μαζί μας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας: ειδικότερα, για το ακανθώδες ζήτημα του να γνωρίζουμε εάν οι αναφορές που υπάρχουν στο παρόν κείμενο και σε άλλα γίνονται σε «παράτυπους μετανάστες» ή «παράνομους μετανάστες». Στο θέμα αυτό, ο εισηγητής, κ. Díaz de Mera, τήρησε ιδιαίτερα εποικοδομητική και δυναμική στάση. Αληθεύει επίσης ότι οι Συνθήκες και η θέση του ίδιου του Συμβουλίου δεν του επέτρεψαν να προωθήσει το θέμα και να εισαγάγει έναν ορισμό που θα είναι ευρύτερος, αλλά και τεχνικά ορθότερος για περιπτώσεις παράτυπων μεταναστών και μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.

Θεωρώ ότι το κρίσιμο ζήτημα εν προκειμένω, όπως και το κρίσιμο ζήτημα πολλών άλλων συζητήσεων που είχαμε σχετικά με τη μετανάστευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ότι ασκούμε μια κατασταλτική πολιτική μετανάστευσης, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, χωρίς να παρουσιάζει ελλείψεις: η πρωταρχική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), όπως ορίζεται στη συμφωνία του Σένγκεν, ακόμα και η αρμοδιότητα των αξιωματικών συνδέσμων –η οποία τροποποιείται επί του παρόντος, όπως συνέβη και παλαιότερα– συνίσταται στον έλεγχο των συνόρων· πρόκειται για κατασταλτική αρμοδιότητα.

Επίσης, όλοι γνωρίζουμε στο Κοινοβούλιο, στην αριστερή πτέρυγα και ολοένα περισσότερο και στη δεξιά, ότι μια πολιτική μετανάστευσης που περιλαμβάνει μόνο κατασταλτικά μέτρα δεν συνιστά επ’ ουδενί τρόπο πολιτική μετανάστευσης, διότι μια πολιτική μετανάστευσης που αξίζει να φέρει αυτήν την ονομασία απαιτεί επίσης ένα νομικό τμήμα για διαύλους νόμιμης μετανάστευσης.

Φρονώ ότι, εάν η ψηφοφορία μας αφορούσε μόνο την έκθεση του κ. Díaz de Mera, αυτή καθαυτή, με τις ιδέες που προτείνει, θα την υπερψήφιζα οπωσδήποτε. Αντιθέτως, όμως, ψηφίζουμε επί της συμβιβαστικής λύσης με το Συμβούλιο, σε πρώτη ανάγνωση, και, συνεπώς, θεωρώ ότι δεν έχουμε εξαντλήσει το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κυρία Πρόεδρε, μία από τις θεμελιώδεις αξίες ενός κυρίαρχου κράτους είναι ο έλεγχος που ασκεί επί των ατόμων που μπορούν ή δεν μπορούν να εισέρχονται στο έδαφός του. Δυστυχώς, διάφορες κυβερνήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο εκχώρησαν αυτήν την εξουσία σε μη εκλεγμένους, απρόσωπους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες. Και τούτο αποδείχθηκε ολέθριο. Επί του παρόντος, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση από την ΕΕ στη χώρα μας, γεγονός το οποίο οδήγησε τελικά στη μείωση των ημερομισθίων και την απόλυση ανθρώπων – αυτοχθόνων ανθρώπων. Θεωρώ ότι το εν λόγω κοινοτικό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης αδυνατεί πλήρως να θέσει τέρμα σε αυτό το φαινόμενο.

Επίσης, έχουμε στη χώρα μας ένα δίπτυχο σύστημα μετανάστευσης, στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες από την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία, αλλά και από άλλες περιοχές, υπόκεινται σε περιορισμούς. Απεναντίας, πολίτες από τη Λετονία, την Πολωνία ή οιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ μπορούν να εισέρχονται στη χώρα μας χωρίς κανέναν προγραμματισμό. Πρόκειται για θεμελιώδες σφάλμα. Υποστηρίζεται ότι αυτό το δίκτυο θα συμβάλει στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, αλλά τι θα συμβεί σε περίπτωση που μια χώρα όπως η Ρουμανία, για παράδειγμα, χορηγήσει ουσιαστικά υπηκοότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες; Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γελοιοποιείται ολόκληρο το σύστημα.

Τάσσομαι υπέρ της δυνατότητας ελέγχου των οικείων συνόρων μας από εκλεγμένους πολιτικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τάσσομαι όμως κατά των ανεξέλεγκτων, μη εκλεγμένων, διορισμένων αξιωματούχων. Θεωρώ ότι η ενίσχυση αυτού του δικτύου δεν θα ήταν αναγκαία εάν κάθε επιμέρους κράτος μέλος είχε την εξουσία να ελέγχει ποιος εισέρχεται και ποιος δεν εισέρχεται στην επικράτειά του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, θερμά όλους να απορρίψετε την παρούσα έκθεση.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Κυρία Πρόεδρε, ο συνάδελφος βουλευτής από το Ηνωμένο Βασίλειο μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βρετανοί μισθωτοί συνεπεία της μετανάστευσης στη χώρα τους. Κατάγομαι από την Ουγγαρία, μια χώρα όπου μεγάλος αριθμός ανθρώπων αναγκάζονται, δυστυχώς, να μεταναστεύσουν στη Βρετανία προς ανεύρεση εργασίας, για παράδειγμα, ως νοσηλευτές ή γιατροί ή ως άλλοι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, διότι οι μισθοί στην Ουγγαρία είναι εξαιρετικά χαμηλοί. Οι άνθρωποι αυτοί καταρτίστηκαν στην Ουγγαρία, με ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα, και η Ουγγαρία βιώνει τώρα την κατάρρευση ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD).(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, εάν γιατροί και οδοντίατροι και άνθρωποι με παρόμοια επαγγελματικά προσόντα επιθυμούν να έλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εργασθούν –και χρειαζόμαστε τις δεξιότητές τους– ασφαλώς και είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά αυτό που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος είναι μια κατάσταση στην οποία η αγορά μας είναι κορεσμένη: δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιος έρχεται από την ΕΕ και ποιος όχι. Αυτό είναι το θεμελιώδες σφάλμα. Πρόκειται για δυσμενή κατάσταση, η οποία θέτει επίσης τους ανθρώπους εκτός αγοράς εργασίας.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο οδηγός ταξί που με μετέφερε στο αεροδρόμιο το πρωί ήταν οικοδόμος που απολύθηκε λόγω της έλευσης στο εργοτάξιο Πολωνών, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι οι βρετανοί εργάτες· και τώρα είναι οδηγός ταξί. Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κυρία Πρόεδρε, είναι αυτονόητο ότι κάθε οργανισμός που εργάζεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης μπορεί να βασιστεί στη στήριξή μου. Εάν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης μπορούν να καταστήσουν αποτελεσματικότερο το έργο του Frontex, επί παραδείγματι, τούτο συνιστά θετική εξέλιξη.

Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να αναλώσουμε πολύ χρόνο εξετάζοντας τις θεσμικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, διότι θα βλέπουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος. Το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης είναι πολιτικό πρόβλημα, πρόβλημα που απαιτεί πολιτική βούληση, προκειμένου να ανευρεθούν οι λύσεις του.

Ανακαλύψαμε, λοιπόν, σήμερα ότι υπάρχουν ακόμα κράτη μέλη, όπως το Βέλγιο, τα οποία επιβραβεύουν την παράνομη μετανάστευση, για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Επιβραβεύουν τους παράνομους μετανάστες νομιμοποιώντας το καθεστώς τους ή χορηγώντας τους άδειες διαμονής. Δεν καταπολεμάται με αυτόν τον τρόπο η παράνομη μετανάστευση· αντιθέτως, ενθαρρύνεται δυναμικά. Όσους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης και όσα μέλη προσωπικού του Frontex και αν διορίσουμε, το πρόβλημα θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο στην εν λόγω έκθεση είναι η σύσταση να μην μιλούμε πια για «παράνομη μετανάστευση» αλλά για «παράτυπη μετανάστευση», όπως ονομάζεται πλέον σήμερα. Μα μου είναι εντελώς αδύνατον να το συλλάβω: φαίνεται πως θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα αποδίδοντάς του μια άλλη ονομασία ή προσποιούμενοι ότι το πρόβλημα έχει πάψει πλέον να υφίσταται. Αυτό θυμίζει, ασφαλώς, Όργουελ. Ας πούμε επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους· ας είμαστε σαφείς και ας αναφερόμαστε, λοιπόν, στην παράνομη μετανάστευση και τους παράνομους μετανάστες.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, και μόνο το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι δώσαμε τα συγχαρητήριά μας σήμερα στον κ. Díaz de Mera García Consuegra, τον εισηγητή μας, και όλους τους σκιώδεις εισηγητές που εργάστηκαν για αυτήν την προσπάθεια αναδεικνύει την πολύ σοβαρή προσπάθεια που έγινε και τα πολύ καλά αποτελέσματα, και βεβαίως συγχαρητήρια και από εμένα σε όλους. Η σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ότι, σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, στην προσπάθεια που κάνουμε για να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές, νόμιμες και μη νόμιμες και παράνομες, στην προσπάθεια που κάνουμε να συντονιστούμε και να δείξουμε εμπράκτως την αλληλεγγύη μας μεταξύ των κρατών μελών, χρησιμοποιούμε ακόμη καλύτερα όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε.

Δημιουργήσαμε το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων για τη μετανάστευση. Ειπώθηκε και προηγουμένως, περίπου 130 χώρες αφορά το δίκτυο αυτό και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε καλή πληροφόρηση. Δημιουργήσαμε τη FRONTEX, δημιουργήσαμε πρόσφατα την ευρωπαϊκή υπηρεσία για το άσυλο, προχωράμε στη συμφωνία για την επανεισδοχή, αξιοποιούμε όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία που διαθέτουμε και τα ενισχύουμε όσο μπορούμε χρόνο με το χρόνο. Το γεγονός ότι πλέον φτάνουμε στο σημείο να αξιοποιούμε αυτά τα εργαλεία και να τα συνδυάζουμε, να βλέπουμε δηλαδή ποιες είναι οι ανάγκες FRONTEX, να συνδυάζουμε με το δίκτυο των αξιωματικών συνδέσμων, να συνδυάζουμε κάθε μέσο και κάθε εργαλείο που διαθέτουμε ακόμη πιο στενά, αυτά και μόνο δείχνουν ότι προχωράμε ακόμη πιο αποτελεσματικά.

Βεβαίως δεν λέει κανείς ότι έχουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Όταν κανείς βλέπει ότι στην Ελλάδα έχουμε 90% παράνομη είσοδο των λαθρομεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό και μόνο δείχνει ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Αυτή η συνεργασία όμως και οι δυνατότητες που έχουμε αποδεικνύουν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, στο βαθμό που μπορούμε, ότι η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες και ότι με την αλληλεγγύη και τη στενή συνεργασία όλων μας θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια. Κυρία Επίτροπε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα στηρίζουμε κάθε τέτοια προσπάθεια της Επιτροπής! Μην έχετε καμία τέτοια αμφιβολία ότι σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία σας θα είμαστε αρωγοί!

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας συνοριακής φύλαξης του Frontex επιτελούν σημαντικό έργο στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Κατά την άποψή μου, η τελευταία πρέπει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά κυρίως στις χώρες διέλευσης. Η δημιουργία, επομένως, ενός πυκνού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και η στενή τους συνεργασία συνιστά εύλογο μέτρο, το οποίο θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τη μαζική μετανάστευση προς την Ευρώπη, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της για τους λαούς της Ευρώπης. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες και οι αξιολογήσεις που παρέχουν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι τίθενται στη διάθεση του Frontex και των εθνικών αρχών το ταχύτερο δυνατόν και χωρίς καμία γραφειοκρατία.

Εν γένει, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μεγαλύτερη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης μεταξύ όλων των παραγόντων. Κατά τη γνώμη μου, οι εξουσίες του Frontex πρέπει να ενισχυθούν το ταχύτερο δυνατόν –με τη συναίνεση των κρατών μελών– προκειμένου να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι το έργο του είναι ενιαίο και αποτελεσματικό, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Κυρία Πρόεδρε, ως εισηγητής για τον κανονισμό του Frontex, είμαι στην ευχάριστη θέση να επικροτήσω την τελευταία τροποποίηση επί του νομοθετήματος που κρατούμε ανά χείρας, διότι θα μας βοηθήσει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ενίσχυσης του οργανισμού Frontex. Η έκθεσή μου σχετικά με τον οργανισμό και τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στην αποστολή του παρουσιάστηκε για την ακρίβεια τον προηγούμενο μήνα, ενώ η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υλοποιηθούν οι τροπολογίες λήγει αυτήν ακριβώς την εβδομάδα. Συνεπώς, προβλέπω ότι κατά τους προσεχείς μήνες –Ιανουάριο και Φεβρουάριο– η επιτροπή LIBE θα εγκρίνει τις τροπολογίες επί της έκθεσης Frontex, και ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα στο πλαίσιο της επιτροπής. Στη συνέχεια, ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την περάτωση αυτής της νομοθετικής πράξης το ταχύτερο δυνατόν. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι θα διαθέτουμε τους εν λόγω αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, οι οποίοι θα διευκολύνουν τη διαβ´βιαση πληροφοριών στον Frontex, αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η εν λόγω έκθεση θα μπορούσε να λάβει ευνοϊκή ψήφο, αλλά, δυστυχώς, τροποποιήθηκε από περιττές, κατά την άποψή μας, τροπολογίες, οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν αποφευχθεί, και οι οποίες αντικατέστησαν τις λέξεις «παράνομος» και «λαθραίος» από τη λέξη «παράτυπος», σχεδόν σαν να υπήρχε φόβος να ειπωθούν τα πράγματα με το πραγματικό τους όνομα.

Ωστόσο, θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η έκθεση προβλέπει τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, τοποθετημένων σε προξενικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι θα είμαι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης και της διευκόλυνσης του επαναπατρισμού παράνομων μεταναστών.

Επίσης, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών επί παράνομων μεταναστευτικών ροών μεταξύ κρατών, πρεσβειών και διεθνών οργανισμών ενδέχεται να αποβεί χρήσιμη για την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων εγκληματικών κυκλωμάτων. Δυστυχώς, έχουν καταστραφεί πολλές ζωές. Η πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων συγκαταλέγεται μεταξύ των προκλήσεων που θα κληθεί η ΕΕ να αντιμετωπίσει επιτυχώς.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, τα κράτη μέλη αποστέλλουν αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης σε τρίτες χώρες, προκειμένου να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση σε συνεργασία με τις αρχές των εν λόγω χωρών. Συνεπώς, θεωρώ τη συνεργασία μεταξύ αυτών των αξιωματικών και του Frontex επειγόντως αναγκαία. Χρειαζόμαστε ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, ενώ πρέπει επίσης να αποφύγουμε την επικάλυψη των δομών. Ελπίζω ότι αυτές οι συνεργίες θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερους συνοριακούς ελέγχους – λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι ο Frontex δεν διαθέτει δικούς του εξωτερικούς αξιωματικούς σε τρίτες χώρες.

Βασικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας πρέπει να είναι η συνεπής εξέταση των συμφωνιών επανεισδοχής, είτε στην ανατολική Ευρώπη είτε στην αφρικανική ήπειρο, διότι στην ΕΕ επικρατεί χαώδης κατάσταση όσον αφορά τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών. Ορισμένα κράτη μέλη προχωρούν με ταχύ ρυθμό, ενώ άλλα είναι ιδιαίτερα βραδυκίνητα. Φυσικά, αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις για όλα τα κράτη μέλη.

Συνεπώς, η ανάληψη δράσης συνιστά επιτακτική ανάγκη. Ο Frontex πρέπει να ενισχυθεί, και η ΕΕ πρέπει επίσης να υποχρεώσει αυστηρά τις αρχές των κρατών μελών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση και η πρόταση που την διέπει εξυπηρετεί σαφώς τον σκοπό –και προλειαίνει συναφώς το έδαφος– της προώθησης και της διευκόλυνσης της μετανάστευσης, σκοπό τον οποίο θεωρούμε απαράδεκτο. Η δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης συνιστά ένα ακόμα βήμα προς τη θέσπιση ενός συγκεντρωτικού μέτρου, ελεγχόμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εξυπηρετεί την εξάπλωση μεταναστών και προσφύγων. Επίσης, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι σκοπεύουν να αντικαταστήσουν τον όρο «παράνομη μετανάστευση» με τον όρο «παράτυπη μετανάστευση», επιχειρώντας έτσι να νομιμοποιήσουν περαιτέρω αυτήν την κατά τα άλλα παράνομη πράξη. Οι λαοί της Ευρώπης υπέστησαν αρκετά την αθρόα άφιξη μεταναστών, και θα επικροτούσαμε το εν λόγω μέτρο, εάν και οι εκλεγμένοι βουλευτές του παρόντος Σώματος αναγνώριζαν με τη σειρά τους αυτό το στοιχείο. Δυστυχώς, το μοναδικό σχόλιο που μπορώ να κάνω για την παρούσα έκθεση είναι ότι πρόκειται για μια καρικατούρα του ορισμούς της. Όλα όσα περικλείονται σε αυτήν την έκθεση αποτελούν καρικατούρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η τροποποίηση του κανονισμού διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών για τη «διαχείριση της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης». Εγώ δεν θέλω να την διαχειριστώ: θέλω να την σταματήσω. Η μετανάστευση βασίζεται στη εσφαλμένη υπόθεση ότι είμαστε προϊόντα του πολιτισμού μας, και ότι η έκθεση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό θα μετατρέψει τους μη Ευρωπαίους σε Ευρωπαίους στη δεύτερη γενιά, εάν όχι ήδη από την πρώτη. Οι ξεχωριστοί λαοί δεν είναι το προϊόν ξεχωριστών πολιτισμών: οι ξεχωριστοί πολιτισμοί είναι το προϊόν ξεχωριστών λαών.

Καλώντας τους πληθυσμούς του Τρίτου Κόσμου στην Ευρώπη, καλείτε και τον Τρίτο Κόσμο στην Ευρώπη – όχι προσωρινά, αλλά για πάντα. Αυτό ακριβώς κάνουμε τα τελευταία εξήντα χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Κυρία Πρόεδρε, τώρα θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να προσπαθήσουμε τελικά να εντοπίσουμε και να εξαλείψουμε τα βαθύτερα αίτια του ζητήματος της μετανάστευσης. Για ανθρωπιστικούς λόγους, προτείνω τη θέσπιση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου να διαμένει στην πατρίδα του, στη γενέτειρά του, ενώ κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που θεωρούνται κράτη μέλη της ΕΕ δεύτερης διαλογής, κατάλληλων οικονομικών και άλλων συνθηκών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα των ανθρώπων να ζουν στη χώρα που αποτελεί την πατρίδα τους. Συνεχίζοντας τον προηγούμενο συλλογισμό μου, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Ουγγαρίας έχει καταρρεύσει ή βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης, διότι ούγγροι γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι που ειδικεύονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αναγκάζονται να μεταναστεύσουν μαζικά στην ΕΕ, στη Βρετανία, για παράδειγμα, καθώς και σε άλλες χώρες, και γίνονται, ουσιαστικά, οικονομικοί πρόσφυγες. Θα ήταν πλέον η κατάλληλη στιγμή να διερευνήσουμε αυτό το φαινόμενο και να αναλάβουμε δράση για την καταπολέμησή του, απαιτώντας, επί παραδείγματι, από τα κράτη μέλη –εφόσον κρίνεται αναγκαίο– να διασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για ειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτές.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, ακόμα και αν η συζήτηση δεν το κατέδειξε, αντιλαμβάνομαι, κύριε Díaz de Mera, ότι έχετε ιδιαίτερα ισχυρή στήριξη για την πρότασή σας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό, διότι αποδεικνύει ότι επιτελέσατε εξαιρετικά σημαντικό έργο.

Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ενισχύσατε τις πτυχές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των τροπολογιών που συνέταξε η επιτροπή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι συναφείς πτυχές, ιδίως τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά την εξέταση μιας χώρας ή μιας περιφέρειας, καθώς και κατά την καταγραφή ζητημάτων σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση στη δεδομένη χώρα ή περιφέρεια. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σαφέστατη συσχέτιση μεταξύ της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του αριθμού των μεταναστών ή των αιτούντων άσυλο. Πρόκειται για σημαντικό παράγοντα άσκησης πιέσεων.

Πρόκειται δε εξίσου για καθήκον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Θα συλλέγει πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των αιτούντων άσυλο. Η κεντρική αρμοδιότητα των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης συνίσταται στη δημιουργία και τη διατήρηση επαφών με τις αρχές των χωρών υποδοχής, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Ωστόσο, η παροχή πλήρους αξιολόγησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα υποδοχής δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, μολονότι το θέμα είναι κορυφαίας προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη.

Θεωρώ ότι βελτιώσαμε το κείμενο με την πρότασή σας, και αδημονώ για την αυριανή σας ψηφοφορία. Θα ήθελα να εκφράσω εκ νέου τις ευχαριστίες μου προς εσάς και τους σκιώδεις εισηγητές για το σημαντικό έργο που επιτελέσατε.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εισηγητής.(ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας, καθώς και για τη δέσμευσή σας. Θα ήθελα και πάλι να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε το χαρτοφυλάκιο που σας ανατέθηκε.

Σήμερα το απόγευμα εκφωνήθηκαν 18 ομιλίες, και, στην πλειοψηφία τους, οι Ομάδες στήριξαν την παρούσα έκθεση. Συνεπώς, θα ήθελα να επαναλάβω τη βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου, διότι συμμετείχαν ενεργά, εμπλουτίζοντας και τροποποιώντας σημαντικά θέματα που έπρεπε να συμπεριληφθούν, και τώρα πλέον συμπεριλαμβάνονται.

Αναφέρομαι ουσιαστικά στο κεφάλαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και στον ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Προφανώς, σε ένα τόσο ευρύ και διαφοροποιημένο Σώμα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνούμε μεταξύ μας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικές οι προσπάθειες που καταβάλαμε για την επίτευξη ευρύτατης συναίνεσης. Κυρίες και κύριοι, από τη θέση της Κεντροδεξιάς και των Χριστιανοδημοκρατών όπου ανήκω, δηλώνω πράγματι ότι τάσσομαι κατηγορηματικά υπέρ του όρου «παράτυπος», και ότι απορρίπτω τον όρο «παράνομος» ως νομικά, σημασιολογικά και δεοντολογικά ακατάλληλο.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους βουλευτές για τη στήριξή τους, καθώς και για τις παρεμβάσεις τους, περιλαμβανομένων και των διαφωνούντων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου