Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0098(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0342/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0342/2010

Keskustelut :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0469

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 13. joulukuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

17. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustaminen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana Agustín Díaz de Mera García Consuegran kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 muuttamisesta (KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)) (A7-0342/2010).

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi kiittää kollegojani Sylvie Guillaumea, Stanimir Ilcheviä, Franziska Kelleriä, Cecilia Wikströmiä ja Rui Tavaresia. Heiltä saamani tuki on parantanut mietintöäni.

Haluaisin erityisesti kiinnittää neuvoston ja komission huomion terminologiaan. Minun mielestäni olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää termiä "sääntöjen vastainen maahanmuutto". Tähän asti luvattomasta maahanmuutosta on puhuttu "laittomana maahanmuuttona" kaikissa EU:n antamissa säädöksissä.

Vaikka on totta, että joissakin jäsenvaltioissa sääntöjen vastainen maahantulo tai maassa oleskelu on rikos ja joissakin termillä "sääntöjen vastainen" ei ole oikeudellista tai semanttista merkitystä, monissa muissa jäsenvaltioissa sääntöjen vastainen maahantulo tai maassa oleskelu ei ole laitonta, minkä vuoksi meidän ei pitäisi yleisesti kriminalisoida niitä.

Tämän vuoksi mietinnön perusteluissa pyydetään toimielimiä tarkistamaan käytettyä terminologiaa ja korostetaan tarvetta löytää tarkempi ja asianmukaisempi määritelmä luvattoman maahanmuuton ilmiölle.

Siirryn nyt käsittelemään tämän aiheen sisältöä eli maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostoa, joka on luotu neuvoston asetuksella (EY) N:o 377/2004. Tässä asetuksessa todetaan, että yhteyshenkilöt ovat jäsenvaltion edustajia, jotka maahanmuuttoviranomaiset tai muut toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet solmimaan ja ylläpitämään yhteyksiä vastaanottavan maan viranomaisiin edistääkseen laittoman maahanmuuton ehkäisemistä ja torjuntaa, laittomien maahanmuuttajien paluuta ja laillisen maahanmuuton hallintoa.

Asetuksen hyväksymisen jälkeen on perustettu Frontex-virasto, jonka tehtävänä on koordinoida jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajojen hallinnassa, auttaa jäsenvaltioita kansallisten rajavartioiden kouluttamisessa, laatia riskianalyysejä, seurata ulkorajojen valvontaa ja vartiointia koskevan tutkimuksen kehitystä, auttaa jäsenvaltioita tilanteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan aiempaa enemmän teknistä ja operatiivista apua, ja tarjota niille tarvittavaa tukea yhteisten palautusoperaatioiden järjestämisessä.

On selvää, että Frontex voisi toteuttaa saamansa tärkeän tehtävän tehokkaammin, jos se voisi hyödyntää maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston tietämystä ja kokemusta erityisesti, jos otetaan huomioon se, että tällä erillisvirastolla ei ole toimistoja tai edustajia EU:n alueen ulkopuolella.

Ehdotuksella asetuksen (EY) N:o 337/2004 muuttamisesta pyritään hyödyntämään maahanmuuttoviranomaisten tietoa ja kokemusta Frontexin hyväksi ja toisin päin. Tätä asiaa ei ole otettu huomioon alkuperäisessä asetuksessa.

Lisäksi ehdotetussa muutoksessa esitetään, että käytetään yhteyshenkilöverkostojen saamia tietoja ICONetin (maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustettu suojattu tieto- ja koordinointiverkosto) välityksellä, annetaan oikeus käyttää ulkorajarahastoa yhteyshenkilöverkostojen perustamisen edistämiseen ja helpotetaan verkoston toimintaa koskevien kertomusten esittämisen mekanismia ja nimetään maahanmuuton kannalta kiinnostavat alueet.

Ehdotuksen oikeusperustana ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 66 artikla.

Lopetan tähän, arvoisa puhemies, ja esitän lisää huomioita toisella kierroksella.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa yleisesti ja erityisesti esittelijää Díaz de Mera García Consuegraa sekä varjoesittelijöitä heidän tämän hyvin tärkeän asiakirjan puolesta tekemästään työstä, ja olen tyytyväinen neuvoston kanssa tehtyyn sopimukseen.

Ehdotettu muutos mahdollistaa Frontexin ja maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston välisen tiiviimmän yhteistyön, mikä parantaa tiedonvaihtoa verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tietotekniikka-alustan kautta ja varmistaa, että neuvostolle ja parlamentille tiedotetaan asianmukaisesti näiden verkostojen toimista.

Olen tyytyväinen myös siihen, että parlamentin esittämien tarkistusten ansiosta mukaan saadaan ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa raportoitaessa sääntöjen vastaiseen maahanmuuttoon liittyvien asioiden tilanteesta tietyissä kolmansissa maissa. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän pitäisi käyttää sanaa "sääntöjen vastainen" maahanmuutto. Valitettavasti perustamissopimuksen 79 artiklassa puhutaan "laittomasta", joten siksi sitä on käytetty tässä, mutta itse käytän myös aina termiä "sääntöjen vastainen" maahanmuutto, joten olen täysin samaa mieltä kanssanne.

Sääntelykehykseen esittämienne tarkistusten ansiosta ja Tukholman ohjelman mukaisesti yhteyshenkilöverkostoa mukautetaan niin, että se auttaa heitä ymmärtämään paremmin maahanmuuttoliikkeiden perimmäisiä syitä ja paneutumaan asianmukaisesti näihin ilmiöihin. Siksi toivon, että kun te äänestätte huomenna muutetusta asetuksesta, se hyväksytään viipeettä, jolloin voimme hyödyntää tätä hyvin tärkeää yhteistyövälinettä tehokkaammin maahanmuuton hallintaan.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, PPE-ryhmän puolesta.(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, me parlamentissa tuemme aina ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vastata niin laillisten kuin laittomien tai luvattomienkin maahanmuuttajavirtojen asianmukaisen hallinnan tarpeeseen. Tämä ehdotus on myös osa tätä dynamiikkaa, ja sen tarkoituksena on esittää muutoksia – joista kollega Díaz de Mera jo antoi asiantuntevan yhteenvedon – neuvoston asetukseen (EY) N:o 377/2004 maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta, jotta voidaan luoda tarvittavia yhteisvaikutuksia tämän tärkeän yhteistyövälineen ja vasta myöhäisemmässä vaiheessa perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston Frontexin välille.

Jäsenvaltioiden edustajina ulkomailla – tällä hetkellä yli 130 kolmannessa maassa – yhteyshenkilöiden tehtävänä ylläpitää tarvittavia yhteyksiä kohdemaan viranomaisiin laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja torjumiseksi laittomien maahanmuuttajien palauttamista ja laillisen maahanmuuton hallintaa varten. Koska Frontexilla ei ole pysyviä edustajia unionin alueen ulkopuolella, ei ole enää epäilystäkään siitä, miten tärkeäksi tällainen yhteistyö on muodostunut. Frontexin on yhteyshenkilöiden keräämien tietojen perusteella tehtävä riskianalyysejä ja vahvistettava jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä.

Näiden verkostojen hankkimat tiedot välitetään ICONetin – suojatun tietoverkon, jolla koordinoidaan jäsenvaltioiden maahanmuuttajavirtojen hallinnasta vastaavia viranomaisia – kautta, mikä samanaikaisesti mahdollistaa sen, että nämä verkostot hyötyvät Euroopan ulkorajarahastosta saatavista varoista.

Koska kollega Díaz de Mera varmasti jo ihmettelee, miksi en ole vielä maininnut tätä, haluan painottaa, että hän on tehnyt erinomaista työtä sekä laadun että ponnistelujensa suhteen, kuten hän aina tekee mietintöjä laatiessaan, mutta myös siksi, että hän on työskennellyt niin ahkerasti sopimuksen pääsemiseksi tästä tärkeästä sopimuksesta ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, S&D-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, hyödynnän tämän tilaisuuden puhua S&D-ryhmän varjoesittelijä Sylvie Guillaumen puolesta ja kiitän esittelijä Díaz de Mera García Consuegraa siitä, että hän on tavalliseen tapaansa aktiivisesti kysynyt neuvoa kaikilta varjoesittelijöiltä ja vienyt onnistuneesti eteenpäin neuvotteluja neuvoston kanssa.

Komission ehdotus koostuu enimmäkseen teknisistä muutoksista, kun taas tässä mietinnössä on mielestäni ymmärretty paremmin ja tarkasteltu lähemmin yhteyshenkilöiden toiminnan monimuotoisuutta ja laajuutta. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden toiminta on todellakin varsin monitahoista ja vaikeaselkoista. Siksi on ehdottoman välttämätöntä – avoimuuden vuoksi – edistää parempaa tiedonvaihtoa toisaalta Euroopan parlamentin ja toisaalta eri järjestöjen, kuten UNHCR:n ja turvapaikanhakijoiden tukiviraston kanssa. On myös oleellista sisällyttää ihmisoikeuslähtöinen lähestymistapa maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tehtävään ja edistää sitä, kuten komission jäsen juuri mainitsi. On varmasti tarpeetonta muistuttaa, että paneuduttaessa erilaisiin maahanmuuttoliikkeisiin maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden lähettäminen kolmansiin maihin voi aiheuttaa monia huolia perusoikeuksien näkökulmasta, erityisesti koskien henkilöiden oikeutta lähteä jostain maasta oma maansa mukaan lukien, ja turvapaikanhakijoiden oikeutta paeta ja saada suojaa vainoa vastaan.

Lopuksi haluaisin sanoa terminologiaa koskevasta kiivaasta keskustelusta, että meillä on perustelussa tyydyttävä kompromissi tästä loppumattomalta vaikuttavasta keskustelusta. Kiitän vielä lopuksi Díaz de Mera García Consuegraa ja totean, että meidän ryhmämme tukee hänen mietintöään täysin.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, ALDE-ryhmän puolesta.(BG) Arvoisa puhemies, minäkin haluan yhtyä niihin, jotka ovat ilmaisseet kiitoksensa esittelijä Díaz de Meran työstä, sillä hän on luonut ilmapiirin, jossa me pystyimme onnistuneesti keskustelemaan ehdotetuista muutoksista, muokkaamaan monimutkaisimpia ehdotuksia ja saavuttamaan kompromisseja, minkä ansiosta voimme nyt olla tyytyväisiä työhömme.

ALDE-ryhmän edustajana haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että saavuttamamme tulokset ovat pitkälti sen ansiota, että tässä tilanteessa ihmisoikeuskysymys sisällytettiin laajempaan maahanmuuton ja maahanmuuttoprosessien hallinnan aiheeseen. Tällä tavoin voimme ihmisoikeudet huomioiden taata, että sekä maahanmuuttovirkailijoiden että Frontexin henkilökunnan suhtautuminen on aina humaania ja asianmukaista.

Toiseksi yksi työmme suuri ansio on se, että yhteistyö paranee sekä yhteyshenkilöiden kesken että heidän ja Frontexin välillä. Frontex myös luo yhdistettyjen toimiemme avulla uutta ja laaja-alaisempaa tietämystä moniin eri tarkoituksiin. Tätä tietämystä vastuulliset toimielimet ja henkilöt voivat hyödyntää tehostaakseen maahanmuuttoprosessien valvomista. Entä miksi tehokkaampi maahanmuuttoprosessien hallinta on välttämätöntä? Siksi, että maahanmuuttoprosessit jatkuvat ja todennäköisesti voimistuvat lähitulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin kiittää esittelijä Díaz de Mera García Consuegraa hänen hienosta työstään. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä ei pidä nähdä vain "maastakarkoitusten helpottajina" – jollaisina en tosiasiassa haluaisi heitä pidettävän – vaan heidän pitäisi seurata tiiviimmin kohdemaansa ihmisoikeustilannetta ja erityisesti turvapaikanhakijoille ja palautetuille tarjottua suojelua.

Olen iloinen siitä, että esittelijämme onnistui sisällyttämään mietinnön useaan kohtaan viittauksen ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuksia koskevaan raportointiin – tämä näkökohta puuttui alkuperäisestä ehdotuksesta kokonaan.

Olen myös tyytyväinen Euroopan parlamentin aseman parantamiseen, koska se on ainoa suoraan valittu toimielin EU:n tasolla ja on nyt Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen merkittävämmässä asemassa – vaikka kaikki eivät sitä ole vielä huomannetkaan.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(PT) Arvoisa puhemies, haluaisin ensinnäkin onnitella, kuten jo monet muut minua ennen, esittelijä Díaz de Meraa hänen erinomaisesta työstään sekä hänen yhteistyöstään ja vuoropuhelustaan meidän kanssamme koko prosessin ajan: erityisesti hankalasta aiheesta eli siitä, viitataanko tässä tekstissä ja muissa teksteissä "sääntöjen vastaisiin maahanmuuttajiin" vai "laittomiin maahanmuuttajiin". Esittelijä Díaz de Meralla oli tähän aiheeseen hyvin rakentava ja dynaaminen asenne. On myös totta, että perussopimukset ja neuvoston itsensä kanta eivät sallineet hänen menevän tässä asiassa pidemmälle ja luovan määritelmää, joka olisi laaja-alaisempi ja teknisesti oikeampi sääntöjen vastaisen maahanmuuton ja rekisteröimättömien maahanmuuttajien tapauksissa.

Mielestäni tässä ja monissa Euroopan parlamentissa käydyissä maahanmuuttoa koskevissa keskusteluissa on ollut kyse siitä, että meillä harjoitetaan maahanmuuton suhteen sortopolitiikkaa, jota on toteutettu lähes täydellisesti mitään unohtamatta: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontexin), Schengenin sopimuksen samoin kuin yhteyshenkilöiden ensisijaisena tehtävänä – jota parhaillaan muutetaan niin kuin sille on tehty aiemminkin – on valvoa rajoja, mikä on sortavaa toimintaa.

Lisäksi me kaikki täällä parlamentissa vasemmalla ja entistä enemmän myös oikealla tiedämme, että maahanmuuttopolitiikka, joka koostuu vain sortotoimenpiteistä, ei ole mitään maahanmuuttopolitiikkaa, koska tämän nimen ansaitseva maahanmuuttopolitiikka edellyttäisi myös laillisia maahanmuuttokanavia koskevaa lainsäädännöllistä osaa.

Jos me äänestäisimme pelkästään kollega Díaz de Meran mietinnöstä sellaisenaan sen sisältämine ajatuksineen, kannattaisin sitä täysin. Sen sijaan me äänestämme neuvoston kanssa tehdystä kompromissista ensimmäisessä käsittelyssä, joten me emme mielestäni ole käsitelleet tässä asiassa niin perusteellisesti kuin olisimme voineet.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, EFD-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, yksi suvereenin valtion merkeistä on se, että se valvoo sitä, kuka saa tulla maahan ja kuka ei. Valitettavasti useat Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat luovuttaneet tämän oikeuden Brysselin kasvottomille byrokraateille, joita ei ole valittu vaaleilla. Se on osoittautunut varsinaiseksi katastrofiksi. Me olemme nyt tilanteessa, jossa EU-maahanmuutto maahamme on hallitsematonta, mikä on johtanut palkkojen alenemiseen ja ihmisten – alkuperäisväestön – joutumiseen työttömiksi. Mielestäni tällä EU:n maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostolla ei ole mitään mahdollisuuksia estää tämän tapahtumista.

Meidän maassamme on myös kaksitasoinen maahanmuuttojärjestelmä, joten Australiasta tai Uudesta-Seelannista tai mistä tahansa muualta tulijoille on olemassa yläraja. Jos on lähtöisin Latviasta tai Puolasta tai mistä tahansa EU-maasta, voi tulla maahamme esteettä. Tässä on jotain perusteellisesti vialla. Väitetään, että tämä verkosto auttaa valvomaan laitonta maahanmuuttoa, mutta mitä tapahtuu, jos esimerkiksi Romanian kaltainen maa periaatteessa antaa kansalaisuuden sadoilletuhansille laittomille maahanmuuttajille? Se tekee koko järjestelmän naurunalaiseksi.

Kannatan sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan vaaleilla valitut poliitikot valvovat omia rajojamme. En kannata sitä, että niin tekevät tehtäväänsä nimitetyt henkilöt, joilla ei ole mitään vastuuta ja joita ei ole valittu vaaleilla. Mielestäni tämän verkoston vahvistaminen ei olisi tarpeen, jos jokaisella yksittäisellä jäsenvaltiolla olisi valta valvoa sitä, kuka tulee ja kuka ei tule sen maaperälle. Siksi pyydän hartaasti kaikkia hylkäämään tämän mietinnön.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Arvoisa puhemies, kollegani Yhdistyneestä kuningaskunnasta puhui maansa työntekijöiden vaikeuksista, jotka johtuvat maahanmuutosta hänen maahansa. Minä tulen Unkarista, maasta, josta suuri määrä ihmisiä on valitettavasti joutunut muuttamaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan etsimään töitä esimerkiksi sairaanhoitajina tai lääkäreinä tai muina ammattitaitoisina terveydenhuoltoalan työntekijöinä, koska Unkarissa palkat ovat erittäin pieniä. Nämä ihmiset ovat saaneet erittäin korkeatasoisen koulutuksen Unkarissa, ja Unkarissa on nähtävissä romahdus …

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, jos lääkärit ja hammaslääkärit ja vastaavat henkilöt haluavat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan töihin – me tarvitsemme heidän ammattitaitoaan – heidän pitäisi kaikin mokomin antaa tulla, mutta tällä hetkellä markkinamme ovat kyllästyneet: me emme voi valvoa, kuka tulee EU:sta ja kuka ei. Siinä on jotain perusteellisesti vialla. Se on väärin, ja ihmiset joutuvat työttömiksi.

Kerron teille tästä esimerkin. Minut aamulla lentokentälle tuonut taksinkuljettaja oli muurari, joka oli sanottu irti, koska työmaalle oli tullut Puolasta ihmisiä, jotka polkevat brittiläisten työntekijöiden palkkoja, ja nyt hän ajaa taksia. Se ei voi olla oikein.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Arvoisa puhemies, on sanomattakin selvää, että jokainen laittoman maahanmuuton torjumiseen osallistuva virasto voi laskea minun tukeni varaan. Jos maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt voivat tehostaa esimerkiksi Frontexin työtä, se on myönteinen asia.

Haluan korostaa sitä, että meidän ei pitäisi jäädä tuijottamaan institutionaalisia ja byrokraattisia prosesseja niin pitkään, että emme enää näe metsää puilta. Laittoman maahanmuuton ongelma on poliittinen, ja ratkaisujen löytäminen siihen vaatii poliittista tahtoa.

Tänään meille on selvinnyt, että jotkin jäsenvaltiot, kuten Belgia, palkitsevat yhä laittomasta maahanmuutosta poliittisista ja ideologisista syistä. Nämä maat palkitsevat laittomia maahanmuuttajia laillistamalla heidän asemansa tai myöntämällä heille oleskeluluvan. Näin laitonta maahanmuuttoa ei torjuta vaan siihen kannustetaan aktiivisesti. Meillä voi olla vaikka kuinka paljon maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä ja Frontexin henkilökuntaa, mutta ongelma vain pahenee.

Eniten minua ärsyttää käsiteltävänä olevassa mietinnössä suositus, jonka mukaan meidän ei enää pitäisi puhua "laittomasta maahanmuutosta" vaan "sääntöjen vastaisesta maahanmuutosta", joksi sitä nyt kutsutaan. Minä en vain voi ymmärtää sitä: ihan kuin me haluaisimme ratkaista ongelman antamalla sille uuden nimen tai teeskentelemällä, että ongelmaa ei enää ole olemassakaan. Se on myönteistä orwellilaisuutta. Meidän pitää kutsua lapiota lapioksi, puhua selvin sanoin laittomasta maahanmuutosta ja laittomista maahanmuuttajista.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Arvoisa puhemies, se tosiasia, että lähes kaikki ovat tänään onnitelleet esittelijäämme Díaz de Mera García Consuegraa ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet töitä tämän saavuttamiseksi, kuvaa sitä, miten paljon sen laatimiseen on panostettu ja miten loistavia tuloksia on saavutettu, ja minä haluan tietysti myös onnitella heitä kaikkia. Tämänpäiväinen keskustelu on äärimmäisen tärkeä, koska se kuvaa pyrkimystämme hallita unionin tasolla laillisia ja laittomia maahanmuuttovirtoja, pyrkimystämme koordinoida ja todella osoittaa jäsenvaltioiden välistä solidaarisuuttamme ja hyödyntää paremmin kaikki käytettävissämme olevat välineet.

Me olemme perustaneet maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston. Kuten olemme jo kuulleet, tähän verkostoon kuuluu noin 130 maata, ja sen avulla voimme hankkia luotettavaa tietoa. Me olemme perustaneet Frontexin, me olemme hiljattain perustaneet Euroopan turvapaikanhakijoiden tukiviraston, me olemme allekirjoittaneet takaisinottosopimuksen, me hyödynnämme kaikkia käytettävissämme olevia EU:n rahastoja ja vahvistamme niitä vuosi vuodelta mahdollisimman paljon. Se, että olemme nyt päässeet vaiheeseen, jossa hyödynnämme ja yhdistämme näitä välineitä – toisin sanoen näemme, mitkä ovat Frontexin vaatimukset, teemme yhteistyötä yhteyshenkilöverkoston kanssa ja yhdistämme kaikki käytettävissämme olevat keinot ja välineet vieläkin tiiviimmin – osoittaa, että menemme entistä tehokkaammin eteenpäin.

Kukaan ei tietystikään voi sanoa, että olisimme saavuttaneet tavoitetasomme. Kun 90 prosenttia Eurooppaan tulevista laittomista maahanmuuttajista tulee Kreikkaan, se yksin osoittaa, että meillä on paljon tehtävää. Tämä yhteistyö ja käytettävissämme olevat keinot ja välineet osoittavat kuitenkin, että me voimme edetä vieläkin tehokkaammin. Niiden ansiosta voimme olla mahdollisimman optimistisia sen suhteen, että Euroopalla on keinot ja välineet ja että solidaarisuuden ja tiiviin yhteistyön avulla voimme kaiken kaikkiaan saavuttaa vieläkin parempia tuloksia tulevaisuudessa. Hyvä komission jäsen, voitte luottaa siihen, että me tuemme kaikkia tällaisia komission toimia. Ei ole epäilystäkään siitä, että me tuemme kaikkia vastaavia tekemiänne aloitteita.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, kuten tiedämme, rajavalvontavirasto Frontexin virkailijat tekevät tärkeää työtä osana jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Mielestäni sitä on torjuttava tehokkaasti myös erityisesti kauttakulkumaissa. Siksi tiivis maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto ja heidän tiivis yhteistyönsä on järkevä toimenpide, jolla voimme torjua tehokkaasti Euroopan unioniin suuntautuvaa joukkomaahanmuuttoa ja kaikkia sen unionin kansalaisille aiheuttamia kielteisiä seurauksia. On kuitenkin varmistettava, että yhteyshenkilöiden antamat tiedot ja arvioinnit ovat Frontexin ja kansallisten viranomaisten käytettävissä mahdollisimman nopeasti ja ilman byrokratiaa.

Yleisesti ottaen me tarvitsemme maahanmuuttoasioissa varmasti enemmän kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä. Mielestäni Frontexin valtuuksia pitäisi laajentaa mahdollisimman nopeasti – jäsenvaltioiden suostumuksella – jotta voidaan varmistaa, että työ on yhdenmukaista ja tehokasta erityisesti ulkorajoilla.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Arvoisa puhemies, Frontex-asetusta koskevan mietinnön esittelijänä olen tyytyväinen viimeaikaiseen kehitykseen, jota on tapahtunut käsiteltävänä olevan lain suhteen, koska se auttaa meitä Frontex-viraston vahvistamisprosessissa. Minun mietintöni virastosta ja sen vastuualueeseen tehtävistä muutoksista esiteltiin itse asiassa viime kuussa, ja määräaika tarkistusten jättämiselle siihen on juuri tällä viikolla. Siksi ennakoin, että tulevina kuukausina – tammi- ja helmikuussa – LIBE-valiokunta hyväksyy Frontex-mietintöön tehtävät tarkistukset ja me saamme sen päätökseen valiokunnassa. Toivon sitten, että me voisimme aloittaa prosessin kohti tämän asian käsittelyn päättämistä mahdollisimman nopeasti. Silti se tosiasia, että meillä tulee olemaan nämä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt, jotka auttavat välittämään tietoa Frontexille, on erittäin myönteinen kehityssuunta.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tämä mietintö olisi voinut saada yhden puoltavan äänen, mutta valitettavasti sitä on muutettu mielestämme vältettävissä olevilla ja tarpeettomilla tarkistuksilla, joilla on vaihdettu sanat "laiton" ja "luvaton" sanaan "sääntöjen vastainen", ikään kuin pelättäisiin sanoa, miten asiat oikeasti ovat.

Myönteistä kuitenkin on, että mietinnössä esitetään konsulaatteihin ja kansainvälisiin järjestöihin lähetettyjen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden verkoston perustamista. Sen vastuulla olisi laittoman maahanmuuton ehkäisy ja laittomien maahanmuuttajien palauttamisen helpottaminen.

Lisäksi suora tiedonvaihto laittomista maahanmuuttovirroista valtioiden, suurlähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen välillä voi osoittautua hyödylliseksi rikollisverkostojen toiminnan torjumisessa. Liian monta elämää on tuhottu. Ihmiskaupan estäminen on yksi haasteista, jotka EU:n täytyy voittaa.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Arvoisa puhemies, jäsenvaltiot lähettävät maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin torjuakseen laitonta maahanmuuttoa yhdessä näiden maiden viranomaisten kanssa. Siksi pidän näiden yhteyshenkilöiden ja Frontexin välistä yhteistyötä todella välttämättömänä. Tarvitsemme mielekästä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, ja meidän on myös vältettävä kaksinkertaisten rakenteiden syntyminen. Toivon, että tällaiset yhteisvaikutukset auttavat tehostamaan rajatarkastuksia – erityisesti siksi, että Frontexilla ei ole omia virkailijoita kolmansissa maissa.

Yhtenä tämän yhteistyön tärkeänä osana on oltava takaisinottosopimusten johdonmukainen käsittely niin Itä-Euroopassa kuin Afrikan mantereella, koska EU:ssa tilanne laittomien maahanmuuttajien palauttamisen suhteen on kaoottinen. Osa jäsenvaltioista toimii hyvin tarmokkaasti, kun taas osa on hyvin hitaita. Tästä on luonnollisesti kielteisiä seurauksia kaikille jäsenvaltioille.

Siksi on ryhdyttävä kiireesti toimiin. Frontexia on vahvistettava, ja EU:n on myös pakotettava jäsenvaltioiden viranomaiset kantamaan vastuunsa.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, mietintö ja sen taustalla oleva ehdotus palvelevat selvästi ja niillä on tarkoitus valmistella maahanmuuton edistämistä ja helpottamista, mitä ei meidän mielestämme voida hyväksyä. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston luominen on jälleen yksi askel kohti Euroopan unionin valvomaa keskitettyä toimenpidettä, joka lisää maahanmuuttajien ja pakolaisten leviämistä. Sitä ei myöskään voida hyväksyä, että he aikovat korvata termin "laiton maahanmuutto" termillä "sääntöjen vastainen maahanmuutto" ja pyrkivät siten edelleen oikeuttamaan tämän muuten laittoman toiminnan. Euroopan unionin kansalaiset ovat saaneet tarpeekseen maahanmuuttajien virrasta, ja me olisimme tyytyväisiä, jos tässä parlamentissa istuvat vaaleilla valitut jäsenet myös tunnustaisivat sen. Valitettavasti en voi sanoa tästä mietinnöstä mitään muuta, kuin että se on itsensä irvikuva. Tässä mietinnössä ruumiillistuu Euroopan parlamentin irvikuva.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Arvoisa puhemies, asetuksen muuttaminen helpottaa laillisen ja laittoman maahanmuuton hallintaa koskevaa tiedonvaihtoa. En halua hallita sitä: haluan lopettaa sen. Maahanmuutto perustuu väärään oletukseen siitä, että me olemme kulttuurimme tuotteita ja että altistuminen eurooppalaiselle kulttuurille muuttaa muut kuin eurooppalaiset eurooppalaisiksi toisessa sukupolvessa, ellei ensimmäisessä. Erilaiset ihmiset eivät ole erilaisten kulttuurien tuotos: erilaiset kulttuurit ovat erilaisten ihmisten tuotos.

Jos tuodaan kolmannen maailman väestöä Eurooppaan, tuodaan kolmas maailma Eurooppaan – ei väliaikaisesti vaan iäksi. Niin me olemme tehneet kuudenkymmenen viime vuoden ajan.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Arvoisa puhemies, meidän olisi nyt aika lopulta yrittää löytää ja korjata maahanmuutto-ongelman perimmäiset syyt. Ehdotan inhimillisistä syistä, että kaikille annetaan oikeus elää omassa maassaan, kotimaassaan, ja luodaan maailmaan, myös toisen luokan EU-jäsenvaltioihin, asianmukaiset taloudelliset ja muut olosuhteet sen varmistamiseksi, että ihmiset voivat elää kotimaassaan. Jatkaakseni aiempaa ajatuksenkulkuani haluan todeta, että Unkarin terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut tai on romahtamaisillaan, koska unkarilaiset lääkärit, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat muuttamaan suurin joukoin maasta Euroopan unioniin, esimerkiksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja muihin maihin, ja heistä tulee periaatteessa talouspakolaisia. Olisi aika tutkia tätä ilmiötä ja ryhtyä toimiin sen torjumiseksi esimerkiksi vaatimalla tarvittaessa jäsenvaltioita varmistamaan riittävä toimeentulo päteville lääkäreille ja sairaanhoitajille.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, vaikka keskustelu ei sitä osoittanutkaan, teidän ehdotuksellanne, esittelijä Díaz de Mera, on ymmärtääkseni hyvin vahva tuki. Onnittelen teitä siitä, koska se osoittaa, että olette tehnyt hyvin tärkeää työtä.

Haluan myös ilmaista uudelleen olevani iloinen siitä, että te olette vahvistanut sen ihmisoikeusnäkökohtia valiokunnan tekemillä tarkistuksilla. Se takaa, että kaikki asiaankuuluvat näkökohdat, erityisesti ihmisoikeudet, otetaan huomioon, kun tarkastellaan maata tai aluetta ja kun raportoimme sääntöjen vastaiseen maahanmuuttoon liittyvistä asioista kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella. Me tiedämme, että ihmisoikeustilanteen ja maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden määrän välillä on selvä vastaavuussuhde. Se on tärkeä asiaa vauhdittava tekijä.

Tämä on myös yksi turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtävä. Se kerää näitä tietoja turvapaikanhakijoiden alkuperä- ja kauttakulkumaista. Yhteyshenkilöiden perustehtävänä on luoda yhteyksiä kohdemaiden viranomaisiin ja ylläpitää niitä laittoman maahanmuuton estämiseksi ja torjumiseksi. Kohdemaan ihmisoikeustilanteen täydellinen arvioiminen ei kuitenkaan kuulu heidän toimivaltaansa, vaikka se onkin tärkeysjärjestyksellä korkealla.

Mielestäni teidän ehdotuksenne ovat parantaneet tekstiä, ja odotan innolla huomista äänestystänne. Kiitän teitä ja varjoesittelijöitä vielä kerran tärkeästä työstänne.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitän teitä sanoistanne ja sitoutumisestanne. Haluan vielä kerran ilmaista ihailuni siitä, miten hyvin te hallitsette vastuualueenne.

Tänä iltapäivänä on käytetty 18 puheenvuoroa, ja suurin osa ryhmistä on tukenut tätä mietintöä. Siksi haluan toistaa syvän ja vilpittömän kiitollisuuteni, koska he ovat osallistuneet aktiivisesti ja rikastuttaneet ja täydentäneet oleellisia asioita, jotka pitäisi ottaa mukaan ja on nyt otettu.

Viittaan erityisesti ihmisoikeuslukuun, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoon ja Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettuun.

Tietysti näin laajassa ja monimuotoisessa täysistunnossa meillä ei ole velvollisuutta olla samaa mieltä muiden kanssa, minkä vuoksi kaikki ponnistelumme erittäin laajan konsensuksen saavuttamiseksi ovat erityisen tärkeitä. Hyvät kuulijat, keskusta-oikeiston ja kristillisdemokraattien näkökulmasta sanon todellakin, että kannatan yksiselitteisesti ilmausta "sääntöjen vastainen" ja hylkään ilmauksen "laiton" oikeudellisesti, semanttisesti ja eettisesti epäasianmukaisena.

Esitän suuret kiitokseni kaikille kollegoille heidän tuestaan samoin kuin puheenvuoroistaan, mukaan lukien eriävät puheenvuorot.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina 14. joulukuuta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö