Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0342/2010

Ingivna texter :

A7-0342/2010

Debatter :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0469

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 13 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

17. Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är betänkandet av Agustín Díaz de Mera García Consuegra, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (KOM(2009)0322 - C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)) (A7-0342/2010).

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, föredragande.(ES) Fru talman! Jag vill börja med att tacka mina kolleger Sylvie Guillaume, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Cecilia Wikström och Rui Tavares. Det stöd jag har fått från dem har förbättrat betänkandet.

Jag vill särskilt rikta rådets och kommissionens uppmärksamhet på terminologin. Enligt min mening skulle det vara lämpligare att använda begreppet ”irreguljär invandring”. Tills nu har dold invandring kallats för ”olaglig invandring” i alla de lagstiftningsinstrument som EU har antagit.

En irreguljär inresa eller vistelse utgör visserligen ett brott i vissa medlemsstater, medan begreppet ”irreguljär” inte har någon rättslig eller semantisk innebörd i andra. Men i många andra medlemsstater utgör en irreguljär inresa eller vistelse inte någon olaglig handling och därför bör vi inte allmänt kriminalisera sådana aktiviteter.

I motiveringen till betänkandet uppmanas därför institutionerna att se över den terminologi som används, och behovet av att hitta en mer exakt och lämplig definition av företeelsen dold invandring understryks.

För att fortsätta med ämnet för denna fråga så inrättades nätverket av sambandsmän för invandring genom rådets förordning (EG) nr 337/2004. I detta instrument fastslås att sambandsmännen ska vara företrädare för någon av medlemsstaterna som av en invandringsmyndighet eller annan behörig myndighet har utstationerats för att upprätta och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet i syfte att bidra till att förebygga och bekämpa dold invandring samt bidra till att irreguljära invandrare kan återvända och till hanteringen av laglig invandring.

Sedan förordningen antogs har Frontex inrättats och har i uppdrag att samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltningen av de yttre gränserna, hjälpa medlemsstaterna att utbilda nationella gränsvakter, genomföra riskanalyser, övervaka utvecklingen av kontrollen vid unionens yttre gränser och övervakningsforskningen, bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna och ge dem nödvändigt stöd för genomförandet av gemensamma återsändningsinsatser.

Det är självklart att det viktiga uppdrag som anförtrotts Frontex skulle kunna genomföras effektivare om de kunde tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns i nätverket av sambandsmän, särskilt om man tar hänsyn till att byrån inte har några kontor eller representanter utanför EU:s territorium.

Syftet med förslaget till ändring av förordning (EG) nr 377/2004 är att Frontex ska tillvarata sambandsmännens kunskaper och erfarenheter och vice versa, vilket inte ingick i den ursprungliga förordningen.

I förslaget till ändring föreslås dessutom att man via ICONet, som är det säkrade informations- och samordningsnätverket för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna, ska få tillgång till den information som nätverken av sambandsmän för invandring har samlat in, att man ska använda medel från fonden för yttre gränser för att gynna uppkomsten av nätverk av sambandsmän och, slutligen, att man ska främja ett system för rapportering om nätverkets verksamhet och fastställande av namngivna regioner som är av intresse när det gäller invandring.

Artiklarna 63.3 b och 66 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör rättslig grund för förslaget.

Jag slutar här, fru talman, och kommer med ytterligare synpunkter i andra omgången.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen.(EN) Fru talman! Jag vill tacka utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i allmänhet, och särskilt föredraganden, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, och skuggföredragandena för det arbete de lagt ned på detta mycket viktiga betänkande, och jag välkomnar överenskommelsen med rådet.

Förslaget till ändring kommer att möjliggöra ett närmare samarbete mellan Frontex och nätverken av sambandsmän för invandring, vilket kommer att förbättra informationsutbytet via en webbaserad säker IT-plattform så att rådet och parlamentet blir ordentligt informerade om verksamheten i dessa nätverk.

Jag är dessutom glad över att man tack vare parlamentets ändringsförslag kommer att tillämpa ett rättighetsbaserat synsätt när man rapporterar om situationen i frågor som rör irreguljär invandring i de utvalda tredjeländerna. Låt mig få säga att jag håller helt med föredraganden om att vi borde använda uttrycket ”irreguljär” invandring. Tyvärr används uttrycket ”olaglig” i artikel 79 i fördraget, så det är därför som det finns med, men personligen använder jag också alltid begreppet ”irreguljär” invandring. Därför håller jag helt med dig.

Tack vare de ändringar av regelverket som ni har infört, och enligt Stockholmsprogrammet, kommer nätverken av sambandsmän för invandring att anpassas på ett sätt som kommer att förbättra deras bidrag till en bättre förståelse av orsakerna som ligger till grund för migrationsrörelser, för att man ska kunna ta itu med dessa företeelser på rätt sätt. När ni i morgon röstar om den ändrade förordningen hoppas jag därför att den kommer att antas utan dröjsmål, och att vi således kommer att kunna utnyttja detta mycket viktiga samarbetsverktyg för migrationshanteringen effektivare.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, för PPE gruppen. (PT) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi stöder alltid förslag i parlamentet som syftar till att svara på behovet att på ett lämpligt sätt kunna hantera lagliga såväl som olagliga eller dolda migrationsströmmar. Förslaget är också en del av denna dynamiska kraft och syftar till att införa ändringar – vilka Agustín Díaz de Mera García Consuegra redan mycket övertygande har redogjort för – av rådets förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring, för att skapa de nödvändiga samverkanseffekterna mellan detta viktiga instrument för samarbete och Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), som inte inrättades förrän i ett senare skede.

Som företrädare för medlemsstaterna i utlandet åligger det sambandsmännen – som för närvarande är utstationerade i över 130 tredjeländer – att upprätthålla nödvändiga kontakter med myndigheterna i värdlandet i syfte att bidra till att förebygga och bekämpa olaglig invandring samt bidra till att olagliga invandrare kan återvända och till hanteringen av laglig invandring. Eftersom Frontex inte har någon ständig representation utanför EU:s territorium råder det inte längre några tvivel om hur viktigt ett sådant samarbete har blivit. Frontex måste med utgångspunkt från den information som samlats in av sambandsmännen genomföra riskanalyser och stärka det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeländer.

Den information som nätverken har samlat in kommer därefter att överföras med hjälp av ICONet – det säkrade informations- och samordningsnätverket för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsflödena i medlemsstaterna – och samtidigt bidra till att nätverken kan använda medel från fonden för yttre gränser.

Eftersom Agustín Díaz de Mera García Consuegra säkert undrar varför jag ännu inte har nämnt det vill jag betona att han har gjort ett utmärkt arbete, inte bara när det gäller kvalitet och arbetsinsats, vilket han alltid är mån om i sina betänkanden, utan också på grund av det han gjort för att uppnå samförstånd om denna viktiga fråga vid första behandlingen.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, för S&D-gruppen. (EN) Fru talman! När jag nu tar tillfället i akt och yttrar mig på S&D-gruppens skuggföredragande, Sylvie Guillaumes, vägnar vill jag tacka föredraganden, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, för att han aktivt har rådgjort med alla skuggföredragandena som han brukar och framgångsrikt drivit på förhandlingarna med rådet.

Medan kommissionens förslag till största delen består av tekniska ändringar har detta betänkande, enligt min åsikt, gett utrymme för bättre förståelse för och hänsyn till den komplicerade och omfattande verksamhet som sambandsmännen bedriver. Sambandsmännen för invandring har verkligen hand om en mycket komplex och svåröverblickbar verksamhet. Det är därför absolut nödvändigt – av öppenhetsskäl – att främja ett bättre informationsutbyte med parlamentet å ena sidan och organisationer som UNHCR och stödkontoret för asylfrågor å andra sidan. Det är också mycket viktigt att i sambandsmännens uppdrag inbegripa och främja ett rättighetsbaserat synsätt, vilket kommissionsledamoten just nämnde. Det är säkert onödigt att påminna om att utstationeringen av sambandsmän för invandring i tredjeländer, inom ramen för hanteringen av blandade migrationsströmmar, kan väcka en hel del frågor när det gäller grundläggande rättigheter, särskilt beträffande rätten för enskilda att lämna ett land, däribland sitt eget, och rätten för asylsökande att fly och få skydd från förföljelse.

Slutligen, när det gäller den hetsiga debatten om terminologin, finns det i motiveringen en tillfredsställande kompromiss i vad som tycks vara en oändlig debatt. Jag vill sluta med att tacka Agustín Díaz de Mera García Consuegra och säga att vår grupp till fullo kommer att stödja betänkandet.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, för ALDE-gruppen. (BG) Fru talman! Jag vill också instämma med dem som har uttryckt sin uppskattning av föredraganden Agustín Díaz de Mera García Consuegras insatser, eftersom han har fått till stånd en sådan anda att vi framgångsrikt har kunnat diskutera de ändringar han föreslagit, bättra på de mest komplicerade och nå kompromisser, vilket innebär att vi nu kan vara nöjda med våra insatser.

Som företrädare för ALDE-gruppen vill jag först och främst påpeka att de resultat som uppnåtts till stor del beror på att frågan om mänskliga rättigheter vid detta tillfälle har integrerats i det bredare ämnet invandring och hantering av migrationsprocesser. På detta sätt kan vi samtidigt som de mänskliga rättigheterna respekteras garantera ett genomgående humant och korrekt tillvägagångssätt både från immigrationstjänstemännens sida och från Frontex personal.

Ett stort plus med vårt arbete är för det andra att samarbetet kommer att bli bättre både bland sambandsmännen och mellan dem och Frontex. Slutligen kommer Frontex att använda våra gemensamma insatser för att bygga upp ny kunskap som kommer att vara mer omfattande och mångsidig. Kunskapen kommer att vara tillgänglig för de ansvariga institutionerna och personerna för att de ska kunna kontrollera migrationsprocesserna mer effektivt. Varför behövs det då en effektivare hantering av migrationsprocesserna? Därför att migrationsprocesser kommer att vara verksamma även i fortsättningen och troligen bli allt intensivare i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Fru talman! Jag vill också tacka föredraganden, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, för hans utmärkta arbete. Sambandsmännen för invandring bör inte bara betraktas som ”personer som underlättar utvisningar” – vilket jag faktiskt inte vill att man ser dem som – utan de bör noga övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna i värdländerna och särskilt det skydd som ges asylsökande och återvändande personer.

Jag är mycket glad över att föredraganden har lyckats omnämna de mänskliga rättigheterna och rapporteringen om de mänskliga rättigheterna flera gånger i betänkandet – en aspekt som saknades helt i det ursprungliga förslaget.

Jag välkomnar också att parlamentet får en större roll, eftersom det är det enda direktvalda organet på EU-nivå och har en ännu större roll nu efter Lissabonfördraget - även om inte alla verkar ha insett det ännu.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, för GUE/NGL-gruppen. (PT) Fru talman! Jag vill först, vilket redan har sagts många gånger, gratulera Agustín Díaz de Mera García Consuegra för hans utmärkta arbete och för hans samarbete och dialog med oss under hela denna process. Det gäller framför allt den besvärliga frågan om huruvida man i denna text, och i andra, syftar på ”irreguljära invandrare” eller ”olagliga invandrare”. När det gäller denna fråga har föredraganden, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, haft en mycket konstruktiv och dynamisk inställning. Det är också sant att fördragen och rådets ståndpunkt har hindrat honom från att gå längre i denna fråga och få till stånd en definition som är mer omfattande och tekniskt mer korrekt när det gäller irreguljära och papperslösa invandrare.

Jag anser att det saken gäller i detta sammanhang, och det saken har gällt i många diskussioner som vi har haft om invandring här i parlamentet, är att vi har en repressiv invandringspolitik som nästan har fullföljts helt, utan undantag. Den viktigaste funktionen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), för Schengenavtalet och till och med för sambandsmännen för invandring – där man just nu håller på att införa ändringar, liksom man gjort tidigare – är nämligen att kontrollera gränserna, vilket är en repressiv funktion.

Vi vet dessutom alla här i parlamentet, på vänstersidan och alltmer också på högersidan, att en invandringspolitik som bara innehåller repressiva åtgärder inte är en invandringspolitik överhuvudtaget, för i en invandringspolitik värd namnet måste det också finnas en rättslig del för lagliga invandringskanaler.

Jag anser att om vi bara skulle rösta om Agustín Díaz de Mera García Consuegras betänkande som sådant, med de tankar som han har lagt fram, skulle jag vara helt för det. Men i stället röstar vi vid första behandlingen om kompromissen med rådet och jag anser därför att vi inte har gått så långt som vi skulle ha kunnat i denna fråga.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, för EFD-gruppen. (EN) Fru talman! En av symbolerna för en suverän stat är att den kontrollerar vem som får och inte får komma in i landet. Tyvärr har flera regeringar i Storbritannien lämnat över denna makt till ovalda, anonyma byråkrater i Bryssel. Vilken katastrof det har visat sig vara. Vi har nu en situation med okontrollerad EU-invandring till vårt land, vilket har lett till att lönerna har pressats ned och människor - infödda människor – blir arbetslösa. Jag anser inte att EU:s nätverk av sambandsmän för invandring har någon makt att på något sätt förhindra att detta sker.

Vi har också ett tudelat system för invandring i vårt land, vilket innebär att det finns begränsningar om man kommer från Australien eller Nya Zeeland eller någon annanstans. Men om man är från Lettland eller Polen eller något annat EU-land kan man komma till vårt land hur som helst. Det är fullständigt fel. Det påstås att nätverket ska bidra till att kontrollera den olagliga invandringen, men vad händer om ett land som Rumänien, till exempel, faktiskt ger hundratusentals olagliga invandrare medborgarskap? På detta sätt drar man löje över hela systemet.

Jag stöder att folkvalda politiker i Storbritannien har kontroll över våra egna gränser. Man jag stöder inte oansvariga, utnämnda tjänstemän som inte är folkvalda. Jag anser att man inte skulle behöva stärka detta nätverk om varje enskild medlemsstat hade makt att kontrollera vem som får och inte får komma in i det egna landet. Jag ber därför alla här att rösta nej till betänkandet.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Fru talman! Min kollega från Storbritannien talade om de svårigheter de brittiska arbetstagarna ställs inför till följd av invandringen till deras land. Jag kommer från Ungern, ett land där många människor tyvärr tvingas flytta till England för att hitta arbete, till exempel som sjuksköterskor eller läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal, eftersom lönerna i Ungern är oerhört låga. Dessa människor har utbildats i Ungern, där utbildningen håller en mycket hög standard, och i Ungern är sammanbrottet av ...

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD).(EN) Fru talman! Om läkare och tandläkare och liknande vill komma och arbeta i Storbritannien – och vi behöver deras kompetens – då får de naturligtvis komma, men vad vi har just nu är en situation där vår marknad är mättad. Vi kan inte kontrollera vem som kommer från EU och vem som inte gör det. Det är fullständigt fel. Det är uselt och det gör att människor blir arbetslösa.

Jag ska ge er ett exempel. Taxichauffören som körde mig till flygplatsen i morse var en murare som blivit arbetslös, eftersom det kommit polacker som arbetar för lägre lön än de brittiska arbetstagarna till byggplatsen, så nu kör han taxi. Det kan inte vara rätt.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Fru talman! Det säger sig självt att alla organ som arbetar för att bekämpa den olagliga invandringen kan räkna med mitt stöd. Om sambandsmännen för invandring kan göra till exempel Frontex arbete mer effektivt så är det positivt.

Jag vill betona att vi inte ska ägna så mycket tid åt att stirra på institutionella och byråkratiska processer att vi inte längre ser skogen för bara träd. Problemet med olaglig invandring är ett politiskt problem och ett problem som kräver politisk vilja om vi ska kunna hitta lösningar på det.

Vi har i dag konstaterat att det fortfarande finns medlemsstater, till exempel Belgien, som belönar olaglig invandring av politiska och ideologiska skäl. De belönar olagliga invandrare genom att reglera deras status eller ge dem uppehållstillstånd. På det sättet bekämpas inte olaglig invandring utan uppmuntras aktivt. Vi kan ha hur många sambandsmän för invandring och Frontex-anställda som helst, men under tiden kommer bara problemet att bli värre.

Det som irriterar mig mest med betänkandet är förslaget att vi inte längre ska tala om ”olaglig invandring” utan om ”irreguljär invandring”, som det nu heter. Jag kan faktiskt inte förstå det. Det tycks som om vi vill lösa problemet genom att kalla det något annat eller genom att låtsas att det inte längre finns. Det är verkligen en orwellsk lösning. Låt oss helt enkelt nämna saker vid deras rätta namn. Låt oss vara tydliga och tala om olaglig invandring och olagliga invandrare.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Fru talman! Själva det faktum att nästan alla i dag har gratulerat föredraganden, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, och alla skuggföredragandena som har arbetat med betänkandet, visar vilken stor insats som gjorts och vilket utmärkt resultat som uppnåtts, och naturligtvis gratulerar jag också dem alla. Dagens debatt är oerhört viktig eftersom den illustrerar hur vi nu anstränger oss på EU-nivå för att hantera lagliga och olagliga immigrationsflöden, hur vi anstränger oss för att samordna och verkligen visa vår solidaritet mellan medlemsstaterna och använda alla de instrument som står till vårt förfogande bättre.

Vi har inrättat nätverket av sambandsmän för invandring. Som vi redan har hört ingår cirka 130 länder i nätverket och det bidrar till att vi kan få tillförlitlig information. Vi har inrättat Frontex, vi inrättade nyligen det europeiska stödkontoret för asylfrågor, vi har undertecknat återtagandeavtal, vi utnyttjar alla de EU-medel som står till vårt förfogande och vi utvecklar insatserna så mycket vi kan varje år. Det faktum att vi nu har kommit till en punkt då vi använder och kombinerar alla dessa instrument – med andra ord, vi ser vad Frontex behöver, kopplar samman det med nätverket av sambandsmän för invandring och kombinerar alla de medel och instrument som står till vårt förfogande ännu mer omsorgsfullt – visar att vi går framåt på ett mer effektivt sätt.

Naturligtvis kan ingen säga att vi har nått vår målnivå. 90 procent av de invandrare som olagligen reser in i EU kommer till Grekland – bara det visar att det finns en hel del att göra. Men detta samarbete och de resurser vi har visar att framstegen kan bli ännu mer effektiva. Det gör att vi kan vara optimistiska, i den mån vi kan, om att EU har resurserna och att vi, om alla är solidariska och samarbetar, ska kunna uppnå ännu bättre resultat i framtiden. Fru kommissionsledamot, du kan lita på att vi kommer att stödja alla sådana insatser från kommissionens sida. Du kan vara säker på att vi kommer att stödja alla sådan initiativ från din sida.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Fru talman! Som vi vet utför tjänstemännen i Frontex, EU:s byrå för gränskontroll, ett viktigt arbete som en del av det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer för att bekämpa olaglig invandring. Enligt min uppfattning måste denna bekämpas effektivt, särskilt i transitländerna. Ett tätt nätverk av sambandsmän för invandring och deras nära samarbete är därför en klok åtgärd för att göra det möjligt för oss att på ett effektivt sätt bekämpa massinvandring till Europa med alla dess negativa följder för Europas folk. Vi måste emellertid se till att den information och den bedömning som lämnas av sambandsmännen görs tillgänglig för Frontex och de nationella myndigheterna så snabbt som möjligt utan byråkratisk fördröjning.

På det hela taget behövs definitivt ett större samarbete om invandringsfrågor mellan samtliga aktörer. Enligt min uppfattning bör Frontex befogenheter stärkas så snabbt som möjligt – med medlemsstaternas samtycke - för att man ska kunna vara säker på att dess arbete är enhetligt och effektivt, särskilt vid de yttre gränserna.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Fru talman! Som föredragande av arbetet med Frontexförordningen välkomnar jag den senaste utvecklingen mot den lag som vi har framför oss, eftersom den kommer att vara till stöd för hela vårt arbete att stärka Frontex. Mitt betänkande om byrån och de förändringar som behöver göras angående dess befogenheter lades faktiskt fram förra månaden och tidsfristen för de ändringar som behöver göras går ut just den här veckan. Därför förutspår jag att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor under de närmaste månaderna –januari och februari – kommer att anta ändringsförslagen till Frontexbetänkandet och att vi kommer att kunna avsluta det inom utskottet. Jag hoppas sedan att vi kan slutföra ärendet så snabbt som möjligt. I vilket fall som helst är det en synnerligen positiv utveckling att vi kommer att ha dessa sambandsmän för invandring som kommer att underlätta förmedlingen av information till Frontex.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Fru talman, mina damer och herrar! Betänkandet kunde ha mottagits positivt i omröstningen, men tyvärr har det ändrats genom i vårt tycke onödiga ändringsförslag som kan undvikas, där orden ”olaglig” och ”dold” har ersatts med ordet ”irreguljär” på ett sätt som nästan ser ut som om det skulle finnas en rädsla för att säga som det verkligen är.

Det positiva är emellertid att betänkandet ger utrymme för inrättandet av ett nätverk av sambandsmän för invandring som placeras vid konsulära myndigheter och internationella organisationer och har ansvar för att förhindra olaglig invandring och underlätta återsändande av olagliga invandrare.

Dessutom kan ett direkt utbyte av information om olagliga migrationsströmmar mellan stater, ambassader, och internationella organisationer visa sig användbart i kampen mot verksamheten i kriminella nätverk. Alltför många liv har ödelagts. Att hindra handel med människor är en av de utmaningar som EU måste klara av.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Fru talman! Medlemsstaterna sänder sambandsmän för invandring till tredjeländer för att bekämpa olaglig invandring i samarbete med myndigheterna i dessa länder. Jag anser därför att ett samarbete mellan dessa sambandsmän och Frontex är absolut nödvändigt. Vi behöver ett meningsfullt utbyte av information och bästa praxis, och vi måste även undvika dubbla strukturer. Jag hoppas att sådana synergier kommer att resultera i effektivare gränskontroller – särskilt eftersom Frontex inte har några egna tjänstemän i yttre tjänst i tredjeländer.

En konsekvent förhandling om återtagandeavtal, vare sig det gäller Östeuropa eller Afrika, är en viktig del av detta samarbete, eftersom kaos råder i EU när det gäller återsändande av olagliga invandrare. Somliga medlemsstater agerar mycket kraftfullt, medan andra är mycket långsamma. Detta får naturligtvis negativa konsekvenser för alla medlemsstater.

Det är därför nödvändigt att handla snabbt. Frontex måste stärkas, och EU måste även tvinga myndigheterna i medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Fru talman, mina damer och herrar! Det är uppenbart att betänkandet och det förslag som ligger bakom det främjar invandring och är avsett att förbereda åtgärder som stöder och underlättar denna, vilket vi anser är oacceptabelt. Inrättandet av ett nätverk av sambandsmän för invandring är ännu ett steg i riktning mot en centraliserad åtgärd som kontrolleras av EU och som tjänar till att sprida ut invandrare och flyktingar. Vidare är det oacceptabelt att man tänker ersätta uttrycket ”olaglig invandring” med ”irreguljär invandring” i ett försök att ytterligare legitimera denna i övrigt olagliga handling. Europas folk har haft nog av strömmen av invandrare och vi skulle välkomna om de valda ledamöterna i parlamentet också insåg detta. Tyvärr kan jag inte säga något annat om detta betänkande än att det är sin egen karikatyr. Innehållet av detta betänkande är en karikatyr av Europaparlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Fru talman! Ändringen av förordningen underlättar utbyte av information för att hantera laglig och olaglig invandring. Jag vill inte hantera den; jag vill stoppa den. Migration bygger på det falska antagandet att vi är en produkt av vår kultur och att exponering för europeisk kultur kommer att förvandla icke-européer till européer i den andra generationen, om inte i den första. Ett visst folk är inte en produkt av en viss kultur; tvärtom är en viss kultur en produkt av ett visst folk.

Om vi tar in tredje världens befolkningar i Europa får vi in tredje världen i Europa – inte för en begränsad tid utan för alltid. Det är vad vi har hållit på med under de senaste sex decennierna.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Fru talman! Nu borde det vara dags för oss att slutgiltigt försöka finna och råda bot på grundorsakerna till frågan om invandring. Av humanitära skäl föreslår jag att vi inför allas rätt att bo i sitt fädernesland, i sitt hemland, och att nödvändiga ekonomiska och andra förhållanden ska skapas i världen, även i de länder som betraktas som andra klassens medlemsstater i EU, så att människor kan leva i det land som är deras hemland. För att fortsätta min föregående tankegång vill jag säga att hälsovårdssystemet i Ungern har brutit samman, eller är på gränsen till sammanbrott, eftersom ett stort antal ungerska läkare, sköterskor och anställda med kvalifikationer inom hälsovården tvingas flytta inom EU, till England till exempel, men även till andra länder, där de i huvudsak blir ekonomiska flyktingar. Det skulle vara på tiden att undersöka denna företeelse och bekämpa den, till exempel genom att kräva att medlemsstater i förekommande fall ska garantera tillräcklig utkomst för kvalificerade läkare och sköterskor.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen.(EN) Fru talman! Även om inte debatten har visat det förstår jag att du, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, har ett mycket starkt stöd för ditt förslag. Jag vill gratulera dig till det, för det visar att du har gjort ett mycket viktigt arbete.

Jag vill även upprepa att det gläder mig att ni har betonat de mänskliga rättigheterna starkare genom de ändringsförslag som utskottet har lagt fram. Det kommer att säkerställa att alla relevanta aspekter, särskilt de mänskliga rättigheterna, beaktas när vi tittar på ett land eller en region och när vi rapporterar förhållanden som har samband med irreguljär migration i det land eller den region som berörs. Vi vet att det finns ett mycket tydligt samband mellan situationen för de mänskliga rättigheterna och antalet migranter eller asylsökande. Detta är en mycket viktig pådrivande faktor.

Detta är också en uppgift för stödkontoret för asylfrågor. Kontoret kommer att samla sådana upplysningar om asylsökandes ursprungs- och transiteringsländer. Sambandsmännens huvudfunktion är att etablera och hålla kontakt med värdländernas myndigheter i syfte att hindra och bekämpa irreguljär migration. Att lämna en fullständig bedömning av situationen för de mänskliga rättigheterna i värdlandet ingår emellertid inte i deras kompetens, även om det står högt på agendan.

Jag anser att vi har förbättrat texten med ert förslag och jag ser mycket fram emot er omröstning i morgon. Jag vill än en gång tacka dig och skuggföredraganden för ert viktiga arbete.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, föredragande.(ES) Fru talman, fru kommissionsledamot! Stort tack för dina ord, och även för ditt engagemang! Jag vill än en gång uttrycka min beundran för ditt sätt att sköta det uppdrag som har anförtrotts dig.

Det har varit 18 anföranden i eftermiddag och majoritetsgrupperna har stött betänkandet. Jag vill därför upprepa min djupt kända tacksamhet, eftersom deras deltagande har varit aktivt och berikande och tillfört väsentliga frågor som bör finnas med och som nu finns med.

Jag syftar främst på kapitlet om de mänskliga rättigheterna, Europeiska stödkontoret för asylfrågor och rollen för Förenta nationernas flyktingkommissariat.

Det är självklart att vi i en så bred och mångfacetterad församling inte måste hålla med varandra, vilket gör att det vi alla gjort för att nå ett mycket brett samförstånd är särskilt viktigt. Ur ett center-höger och kristdemokratiskt perspektiv måste jag säga att jag entydigt förordar uttrycket ”irreguljär” och att jag ogillar uttrycket ”olaglig” som rättsligt, semantiskt och etiskt olämpligt.

Jag riktar ett stort tack till er alla mina kolleger i parlamentet för ert stöd liksom för era ord, även de som uttryckte en annan mening.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på tisdag den 14 december.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy