Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0112(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0347/2010

Predkladané texty :

A7-0347/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 19
CRE 13/12/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0463

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Clauda Moraesa v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o rozšírení pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (KOM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD) (A7-0347/2010)).

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, spravodajca. – Vážený pán predsedajúci, obávam sa, že keď začnem s prvým odsekom svojho prejavu, zostanem v Parlamente len ja, pani koordinátorka poslaneckého klubu PPE a pani komisárka. Obdivujem vás pre vašu vytrvalosť, pani komisárka. Nikdy by som nevyužil svoj rečnícky čas, aby som to povedal, ale nemohol som si pomôcť. Ďakujem poslaneckému klubu PPE, že je tiež tu v túto nočnú hodinu.

Pani komisárka, vy a Rada ste odviedli vynikajúcu prácu pri záchrane tohto návrhu, ktorý teraz prinesie úžitok ľuďom, ktorí by neboli bývali nikdy vyňatí spod pôsobnosti pôvodnej smernice o dlhodobom pobyte. V roku 2008 sa naskytla ďalšia príležitosť ich zahrnúť, a keďže sme, nanešťastie, opäť nedosiahli jednomyseľnú zhodu v Rade, nemohlo sa tak stať. Dnešok je teda veľmi šťastným dňom, pretože návrh, ktorého sa ujala moja predchodkyňa pani Martine Rourová ako koordinátorka v našom poslaneckom klube, je teraz predmetom dohody. Som veľmi povďačný aj Rade. V predchádzajúcej rozprave som poznamenal, že nie je prítomná, ale keby tu bola prítomná dnes, poďakoval by som sa aj Rade, pretože počas belgického predsedníctva sa nám podarilo dosiahnuť výrazný pokrok. Za to som veľmi vďačný.

Návrh prinesie priamy úžitok všetkým osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, ktoré sa zdržiavajú v EÚ dlhšie ako päť rokov, ale nemôžu sa v súčasnosti stať osobami s dlhodobým pobytom. Ukončí rozdielne zaobchádzanie s týmito osobami v porovnaní s inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín a poskytne im väčšiu istotu, pokiaľ ide o ich situáciu v EÚ.

Hlavná téma rokovaní sa obmedzila na výpočet trvania oprávneného pobytu, ktorý má dosiahnuť päť rokov. Podporili sme stanovisko Komisie, že treba zohľadniť celkové trvanie postupu. Rada sa však rázne postavila proti tomu. Toto nás zvlášť znepokojovalo, pretože azylové postupy môžu v niektorých členských štátoch trvať mnoho rokov. Kompromis, ktorý sme pri rokovaniach dosiahli, spočíva v tom, že sa vezme do úvahy aspoň polovica trvania azylového postupu a ak postup presiahne 18 mesiacov, zohľadní sa obdobie celého postupu.

Váham, či sa mám pustiť do otázky tabuliek zhody, ale viaže ma povinnosť povedať o nich pár slov – uprednostnil by som však, keby som nemusel. Napriek tomu by som rád požiadal inštitúcie, aby v súvislosti s touto otázkou dosiahli horizontálnu dohodu. Chcel by som najmä vyzvať Radu, aby uznala význam tabuliek zhody pri vykonávaní dohľadu nad uplatňovaním právnych predpisov. Ocitli sme sa vo veľmi ťažkej situácii, keď sa mnoho dokumentov, ktorým skupiny tohto Parlamentu pripisujú mimoriadny význam, mohlo pre tento problém oneskoriť.

Tiež ma veľmi teší, že do rozsahu pôsobnosti návrhu patria aj utečenci a osoby požívajúce subsidiárnu ochranu. Je mimoriadne dôležité aj naďalej pokračovať v trende harmonizácie noriem ochrany a práv udelených obom skupinám, ako aj pri prepracúvaní smernice o oprávnení. Dohoda tiež obsahuje mnoho záruk proti navracaniu. Keďže osoby požívajúce ochranu sa teraz budú môcť pohybovať medzi členskými štátmi, je dôležité, aby sa nikdy nezabúdalo na ich postavenie chránených osôb. Členské štáty budú preto povinné uviesť do povolenia na dlhodobý pobyt poznámku a poradiť sa s členským štátom, ktorý poskytol ochranu, v prípade možného vyhostenia. V návrhu sa zohľadňuje aj prevod ochrany na iný členský štát podľa vnútroštátnych opatrení. Povolenie na dlhodobý pobyt sa musí zodpovedajúcim spôsobom upraviť, aby poskytovalo záruky proti navracaniu.

Zaručili sme tiež, aby sa v prípade vyhostenia do iného členského štátu podporovala zásada celistvosti rodiny, ale je takisto zrejmé, že by nemalo ísť o automatický postup v prípadoch, keď nemusí byť v najlepšom záujme členov rodiny, aby sa pripojili k vyhostenej osobe.

Dohoda, ktorú sme v tejto záležitosti dosiahli, je signálom novej spolupráce, ktorá môže existovať medzi tromi inštitúciami v oblasti azylu a zákonnej migrácie a ktorú podporuje nový rámec Lisabonskej zmluvy. Dokazuje, že môžeme dosiahnuť dohodu s členskými štátmi o pokrokových právnych predpisoch v oblasti azylu.

Znovu sa chcem poďakovať svojim tieňovým spravodajcom z rôznych skupín, pani Nedelčevovej (Mariya Nedelcheva), pani Wikströmovej a ostatným kolegom, ktorí prispeli k tomu, čo by som nazval príjemným trialógom – ak si to neprotirečí! Rád by som poďakoval všetkým zúčastneným, že sa nám toto podarilo uskutočniť.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, na úvod by som sa chcela poďakovať spravodajcovi Európskeho parlamentu pánovi Claudovi Moraesovi. Spolu so svojím tímom tieňových spravodajcov odviedol vynikajúcu prácu. Parlament, Komisia a Rada skutočne dosiahli dohodu. Značnú pomoc poskytol aj minister.

Kompromis, ktorý sme dosiahli, je vyvážený a je v súlade s návrhom z roku 2007. Rozšírenie právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu zabezpečí vyššiu úroveň ochrany a právnej istoty pre utečencov v Európe a umožní lepšiu integráciu do našich spoločností.

Ide tiež o prvý stavebný kameň nášho azylového balíka – prvý zo šiestich právnych predpisov – a o prvý krok k nášmu spoločnému cieľu dosiahnuť spoločný európsky azylový systém do roku 2012. Vyšle silný politický signál, že sa vieme dohodnúť, že sme ochotní vydať sa na túto ťažkú, ale nevyhnutnú cestu a dosiahnuť pokrok a že v tejto záležitosti dokážeme konať rozumne a konštruktívne. Za to by som sa vám chcela naozaj poďakovať.

Pokiaľ ide o často spomínanú otázku tabuliek zhody, Komisia predložila vyhlásenie Rade. S vaším dovolením by som ho rada prečítala nahlas: „Komisia pripomína svoj záväzok zabezpečiť, aby členské štáty vytvorili tabuľky zhody, v ktorých sa prepoja nimi prijaté transpozičné opatrenia s ustanoveniami smernice EÚ, a oznámili ich Komisii v rámci transponovania právnych predpisov EÚ, v záujme občanov, lepšej tvorby právnych predpisov a zvýšenia právnej transparentnosti a s cieľom napomôcť preskúmanie súladu vnútroštátnych predpisov s ustanoveniami EÚ.

Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa v dostatočnej miere nepodporilo ustanovenie uvedené v návrhu Komisie z roku 2007, ktorým sa menila a dopĺňala smernica o dlhodobom pobyte, ktorej cieľom bolo zaviesť vytváranie tabuliek zhody ako povinnosť.

Komisia, v duchu kompromisu a s cieľom zabezpečiť okamžité prijatie návrhu smernice o dlhodobom pobyte, prijíma nahradenie ustanovenia o povinných tabuľkách zhody uvedeného v texte príslušným odôvodnením, v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby dodržiavali tento postup.

Stanovisko, ktoré Komisia zaujala v tomto dokumente, sa však nebude považovať za precedens. Komisia bude aj naďalej vyvíjať úsilie s cieľom dospieť spolu s Európskym parlamentom a Radou k primeranému riešeniu tejto horizontálnej inštitucionálnej otázky.“

Na tom sa hádam zhodneme. Je dôležité, aby sa toto vyhlásenie uviedlo v protokole a aby bolo vypočuté. Ako som už povedala v skoršej rozprave, Komisia opakuje tento argument.

V prípade tejto konkrétnej správy je však veľmi dôležité, že sme dosiahli dohodu. Ešte raz vám všetkým ďakujem za príspevky.

 
  
MPphoto
 

  Marija Nedelčevová, v mene poslaneckého klubu PPE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán Moraes, dámy a páni, v prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi Moraesovi k vynikajúcej práci, ktorú vykonal, a k príkladnej spolupráci s tieňovými spravodajcami, Komisiou a Radou.

Touto správou sme urobili veľký krok vpred smerom k harmonizovanému európskemu azylovému systému. Dohoda dosiahnutá s Radou bola nevyhnutná a veľmi ma teší, že sa nám v tejto záležitosti podarilo pokročiť. Azylový balík je omnoho rozsiahlejší a skutočne treba vykonať ešte veľa práce. Musíme sa mať preto na pozore a dúfam, že Rada prijme rovnaký kooperatívny prístup v rokovaniach o budúcich otázkach. To som chcela povedať na úvod.

Pokiaľ ide o podstatu dokumentu, bez toho, aby som opakovala slová pána spravodajcu, by som sa chcela vrátiť k dvom bodom. Po prvé, chcela by som zdôrazniť, aké je dôležité začleniť štátnych príslušníkov tretích krajín do našich spoločností. Migranti, ktorí prichádzajú do našich krajín, predstavujú pre naše hospodárstva veľký prínos. Nemôžeme však privítať každého za každých podmienok. Viacero vlád si za posledné mesiace uvedomilo, že ich integračný model zlyhal.

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE.(SV) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Moraesovi. Správu, na ktorú máme vyjadriť svoje názory, vypracoval – ako zvyčajne – na veľmi vysokej úrovni a s úprimným prianím vyzdvihnúť humanitárne zásady a zásadu rešpektovania ostatných ľudí.

Osoby požívajúce medzinárodnú ochranu v členskom štáte v ňom často zostanú veľmi dlhú dobu, možno aj zvyšok svojho života, keďže ich zraniteľnosť a prenasledovanie v krajine, z ktorej utiekli, väčšinou pretrváva veľmi dlho. Mnoho osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu sa preto ocitne v rovnakej situácii ako osoby označované za utečencov. Je tiež rozumné označovať ľudí, ktorí v určitej krajine žijú päť rokov, za rezidentov tejto krajiny. Toto bol prístup Komisie aj Parlamentu. Rada chcela prijať odlišný prístup, čo vnímam ako poľutovaniahodné.

Chcela by som tiež zdôrazniť, že rodinní príslušníci osoby, ktorá požíva medzinárodnú ochranu, musia mať príležitosť formovať svoj život. Napríklad v prípade vyhostenia sa rodine musí umožniť rozhodnúť sa, či bude nasledovať vyhosteného člena alebo zostane, kde je. Teší ma, že Parlament teraz prijme túto správu. Je poľutovaniahodné, že Rada neschválila tabuľky zhody, ale vítam skutočnosť, že vyvíjame nátlak prostredníctvom správ, ktoré sa majú zahrnúť do spoločného európskeho azylového systému.

Zostáva dúfať, že Rada bude teraz viac načúvať. Všetci musíme dodržať rovnaký termín, a tým je rok 2012. Musíme teraz upustiť od svojich starých, hlboko zakorenených názorov a smerovať k celoeurópskemu prístupu a k tomu, čo je najlepšie pre všetkých, keď ide o azyl a migráciu. Inak slovo „solidarita“ zanedlho stratí svoj význam.

Ešte raz by som sa chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Moraesovi za kvalitnú prácu a za veľmi dobrú, ak nie vynikajúcu spoluprácu na tejto správe.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážený pán predsedajúci, minulý týždeň sme s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci navštívili Atény a počas svojho pobytu tam som sa rozprávala s Mamuthom. Mamuth má 26 rokov a pochádza z Eritrey. Do Európskej únie sa dostal cez Grécko a cestoval ďalej do Holandska, kde by bol radšej zostal, pretože tam má zopár kontaktov, ale poslali ho naspäť do Grécka. Mamuth sa vyjadril, že keď mu bude konečne priznané postavenie utečenca v Grécku, nebude môcť voľne cestovať, a že bude trvať celú večnosť, kým získa grécke občianstvo.

Mladí ľudia ako Mamuth majú právo na nový život a nezaslúžia si, aby ich presúvali z jednej krajiny do druhej a späť, a preto ma teší, že tento Parlament teraz zmení túto situáciu a že spravodajcovi Claudovi Moraesovi sa podarilo urobiť tento prvý krok v rámci našich azylových balíkov. Je tiež dôležité, aby sa Mamuthovi, ktorý by vlastne radšej žil svoj nový život v Holandsku, poskytol dôstojný základ pre porovnanie, pretože tento mladý muž má právo vidieť, ako sa k rôznym záležitostiam pristupuje v Grécku a v Holandsku alebo kdekoľvek inde, kde si chce ďalej budovať svoj život.

Ďakujem vám, pán Moraes, ďakujem za vašu spoluprácu a uvidíme, ako dlho bude tento proces trvať Mamuthovi.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som sa chcel poďakovať pánovi Claudovi Moraesovi a zablahoželať mu k jeho správe. Súhlasím so správou a vítam ju s uspokojením, pretože zaručí nové práva ľuďom, ktorí budú žiadať o medzinárodnú ochranu, vrátane utečencov. Poskytne im to práva, ktoré už, koniec koncov, majú štátni príslušníci tretích krajín legálne sa zdržiavajúci v krajine Európskej únie päť rokov. V tejto správe je však aj niekoľko ťažkostí. Pochádzam z krajiny, ktorá zakúsila tieto problémy, konkrétne ide o to, že päť rokov je príliš dlhá čakacia doba na získanie práva, ktoré zaručuje tento právny predpis. Platí to najmä v prípade tých krajín, ktoré vydržiavajú obrovské množstvá ľudí, ktorí tam uviazli – zostali v krajine, do ktorej najprv prišli. Okrem mojej krajiny existujú ďalšie, ktoré majú za poslednú dobu podobné skúsenosti, Grécko je jednou z nich. Sú hosťovskou krajinou obrovského množstva ľudí, ktorí musia čakať päť rokov, aby mohli požívať tieto práva, ako ich stanovuje tento právny predpis. Prirodzene, nakoniec majú prospech z dlhodobého pobytu, ale môžu tiež odísť do iných krajín Európskej únie, čo by mohlo veľmi pomôcť krajinám, ako sú Grécko, Malta, Cyprus a iné. Preto som presvedčený, že hoci je tento právny predpis dobrý, bolo by ho možné zlepšiť znížením stanovenej päťročnej čakacej lehoty. Tu by som rád na záver poďakoval spravodajcovi Claudovi Moraesovi za to, že túto skutočnosť uznal a že urobil, čo mohol, keď do dôvodovej správy na konci vložil odkaz, hoci pre neho len symbolický.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Vážený pán predsedajúci, aj ja musím na úvod zablahoželať nášmu kolegovi pánovi Claudovi Moraesovi k tejto správe. Chcem sa mu tiež poďakovať za výnimočné úsilie, ktoré vynakladá ako koordinátor v rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Myslím si, že je vynikajúce, že táto nová smernica konečne vypĺňa právne vákuum, pokiaľ ide o právo na pobyt, v ktorom sa osoby požívajúce medzinárodnú ochranu ocitajú v celej Európskej únii. Tieto osoby, ktoré sa usadili v jednom z členských štátov, sa z hľadiska právnej istoty v súčasnosti nachádzajú v neistej situácii, a to na základe skutočnosti, že za terajších podmienok nie sú na rozdiel od ostatných príslušníkov tretích krajín oprávnení získať povolenie na dlhodobý pobyt. Musí sa im priznať právo na dlhodobý pobyt nediskriminačným spôsobom s jedinou podmienkou – predchádzajúcim oprávneným pobytom, ako je to aj v prípade ostatných štátnych príslušníkov tretích krajín. Myslím si, že pri tomto výpočte by bolo lepšie vziať do úvahy celkové trvanie oprávneného pobytu v rámci Európskej únie, a to od momentu podania žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Zároveň treba zohľadniť skutočnosť, že títo ľudia sú neustále zraniteľní mimo Európskej únie, takže pri prijímaní akéhokoľvek opatrenia na účel odňatia medzinárodnej ochrany alebo práva na pobyt sa musia v plnej miere rešpektovať ich základné práva a zásada nenavracania.

V tejto smernici sa uvádzajú nevyhnutné dodatočné ustanovenia o postupoch, ktoré možno uplatniť v prípade vyhostenia alebo ukončenia medzinárodnej ochrany. Domnievam sa, že musíme hlasovať za správu Clauda Moraesa, keďže je súčasťou všeobecného balíka upravujúceho azylový systém a systém migrácie Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, nepozerám sa na túto správu cez ružové okuliare. Úmyselne na ňu hľadím očami občanov v našich domovských krajinách, ktorí majú obavy, pretože po päťročnom pobyte v členskom štáte sa utečencom prizná právne postavenie osôb s dlhodobým pobytom. To bude potom platiť na celom území EÚ. Po usadení sa v krajine s pomerne miernymi právnymi predpismi v oblasti azylu bude teda utečenec po piatich rokoch môcť zmeniť miesto svojho pobytu a presťahovať sa do ktoréhokoľvek iného členského štátu, ktorý si vyberie – a, prirodzene, bude v prvom rade hľadať krajinu, ktorá má v právnych predpisoch medzery alebo sú jej predpisy mierne, a následne sa dlhodobo usadí, kdekoľvek sú sociálne normy zjavne vysoké. Dôsledkom bude sekundárna migrácia a zneužívanie. Problematické je dokonca nahromadenie doby trvania piatich rokov v azylovom systéme, keďže administratívne postupy sú často predmetom úmyselných zdržaní a prešetrovaní. Rozšírenie pôsobnosti smernice by uvalilo ešte väčšiu záťaž na tie členské štáty s vysokým sociálnym štandardom, ktoré majú už teraz obrovské problémy v každom prípade, a pre utečencov by bolo predsa len ťažšie začleniť sa do spoločnosti. Budem voči tejto správe mimoriadne kritický.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, nemám veľmi čo dodať. Prevláda tu značná názorová zhoda, že prácu pána Moraesa na tejto veľmi dôležitej smernici treba podporiť.

Znovu však chcem požiadať pána Moraesa a ostatných, aby si uvedomili, že ide o dôležitý stavebný kameň. Som presvedčená, že pri zajtrajšom hlasovaní získa silnú podporu. Toto je prvý krok na našej spoločnej ceste k roku 2012 a k azylovému balíku. Len dúfam, že tento duch konštruktívnej spolupráce vydrží, pretože potrebujem vašu podporu v prípade ostatných smerníc a spolieham sa na ňu.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, spravodajca. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa znovu formálne poďakovať pani komisárke za jej prácu v tejto záležitosti.

Jedným z dôvodov, prečo dúfame, že počas zajtrajšieho hlasovania – a ja dúfam, že pôjde o jednoznačné hlasovanie – možno dokončíme prvý krok v otázke azylu, je, že hoci otázka azylu zostáva jedným z veľmi citlivých problémov pre tento Parlament, najmä pre menšie krajiny, ako vysvetlil pán Busuttil, každý právny predpis v tejto oblasti môže mať neprimeraný účinok, a to nielen na malé krajiny, ale aj na tie popredné, ako je Grécko.

Všetci by sme mali postupovať opatrne, ako sme postupovali pri tejto správe, a v dôvodovej správe je niekoľko otázok, ktoré zabezpečia, aby sa brali veľmi vážne obavy poslancov, najmä ak pochádzajú zo strany serióznych poslancov. Napríklad si myslím, že sme dokázali zahrnúť obavy pani Nedelčevovej v súvislosti so začlenením a obavy pani Wikströmovej, keď hovorila o členoch rodiny a vyhostení, ako aj problémy domáceho násilia a iné otázky. Presne pri takomto druhu spolupráce na vyššej úrovni medzi Komisiou a Radou idú rokovania veľmi dobre vďaka práci, ktorú v Parlamente odvedieme s kolegami.

Na záver, pani Sargentiniová, skutočne som chcel nájsť tvorivý spôsob, ako vyjadriť, že tabuľky zhody sú mimoriadne dôležité. Povedať, že žiadatelia o azyl v súčasnosti čakajú, aby sa tabuľky zhody zaviedli, je pravdepodobne najtvorivejší a najnápaditejší spôsob lobovania za tabuľky zhody, aký môže byť, takže dúfam, že Rada počúvala. Ešte raz ďakujem všetkým svojim kolegom za ich podporu pri tejto správe po takej dlhej dobe.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 14. decembra 2010.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia