Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2231(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0280/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 20
CRE 13/12/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0468

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť – Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o týchto správach:

– (A7-0309/2010) pána Petra Constantina Luhana v mene Výboru pre regionálny rozvoj o územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti

(2009/2233(INI)) a

– (A7-0280/2010) pani Ramony Nicole Mănescovej v mene Výboru pre regionálny rozvoj o dobrej správe vecí verejných a regionálnej politike EÚ

(2009/2231(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan, spravodajca.(RO) Vážený pán predsedajúci, touto správou sme chceli odpovedať na otázku v názve o tom, či dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti je absolútne nevyhnutným predpokladom pre globálnu konkurencieschopnosť v Európskej únii s mimoriadnym dôrazom na úlohu, ktorú politika súdržnosti zohráva v tejto súvislosti.

Je znepokojivé, že existujú také obrovské rozdiely medzi 271 regiónmi Európskej únie. Zatiaľ čo najrozvinutejší región má HDP na obyvateľa, ktorý predstavuje 334 % priemeru 27 štátov EÚ, v najchudobnejšom regióne je to iba 26 %, inými slovami 13-násobne menej.

Ďalším nepriaznivým faktorom je tempo hospodárskeho rastu v Európskej únii, ktoré je pomalšie v porovnaní s našimi medzinárodnými konkurentmi. Z tohto dôvodu, ako sa spomína aj v stratégii EÚ 2020, potrebujeme rozvíjať strategické oblasti a hľadieť za hranice Európskej únie, aby sme sa stali silnejšími.

Európa má neľahkú úlohu, keďže okrem vplyvu súčasnej krízy bude musieť riešiť aj ďalšie veľké problémy, ako napríklad prispôsobenie sa globalizácii, demografické zmeny, zmenu klímy a problémy energetickej bezpečnosti.

Úloha politiky súdržnosti v stratégii EÚ 2020 je nepopierateľná. Domnievam sa, že priority tejto politiky sa musia zosúladiť s cieľmi budúcej stratégie, ale za zmienku stojí, že stále musí zostať nezávislou politikou. Ciele stratégie možno jednoduchšie dosiahnuť posilnením synergie medzi programami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na jednej strane a programami politiky súdržnosti na druhej strane. Musíme podporovať veľké projekty so zásadným vplyvom na úrovni EÚ, ktoré naštartujú hospodársky rast, vytvoria pracovné miesta a zaručia trvalo udržateľný rozvoj pre regióny.

Mimoriadnu dôležitosť treba pripisovať aj investíciám do akéhokoľvek druhu infraštruktúry, či už ide o infraštruktúru v doprave, v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), sociálnych vecí, vzdelávania, výskumu a vývoja alebo životného prostredia, ktorá pomôže dosiahnuť primeranú úroveň dostupnosti pre všetkých európskych občanov tým, že im ponúkne rovnaké príležitosti na potenciál rozvoja.

Usmernenia na miestnej a regionálnej úrovni budú predurčené konkrétnymi charakteristikami oblasti s možnosťou vytvorenia okamžitej pridanej hodnoty. Uplatnenie zásady decentralizácie treba podporiť až po úroveň miestnych orgánov s cieľom zlepšiť čerpanie európskych finančných prostriedkov.

Pri podpore hospodárskej konkurencieschopnosti a vytváraní pracovných miest sa nesmie prehliadať mimoriadne dôležitá úloha, ktorú zohrávajú malé a stredné podniky (MSP). Musia mať lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ, k nástrojom finančného inžinierstva a k ďalším úverovým zdrojom. Maximalizácia vplyvu politiky súdržnosti je absolútne nevyhnutná na podporu hospodárskej konkurencieschopnosti. Na tomto mieste by som chcel zdôrazniť potrebu pokračovať v zjednodušovaní postupov na využívanie finančných prostriedkov EÚ, zaručiť ich flexibilné použitie, pokračovať v používaní HDP ako hlavného kritéria na určovanie oprávnenosti regiónov v zmysle politiky súdržnosti a potrebu konkrétneho návrhu od Komisie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev.

Pokiaľ ide o posilňovanie globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie, domnievam sa, že časť finančných prostriedkov vyčlenených pre politiku súdržnosti by sa mala použiť na dosiahnutie a zachovanie úlohy Európy ako celosvetového lídra v odvetviach, kde už má konkurenčnú výhodu, a v odvetviach, kde má potenciál stať sa celosvetovým lídrom.

Z tohto dôvodu je, dámy a páni, dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti spolu so strategickými investíciami absolútne nevyhnutné na zaručenie globálnej hospodárskej konkurencieschopnosti Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu, spravodajkyňa.(RO) Vážený pán predsedajúci, súčasná celosvetová kríza opäť zdôraznila, aká dôležitá je dobrá správa vecí verejných na všetkých úrovniach, ako aj potreba neustáleho zapojenia miestnych a regionálnych orgánov ako rovnocenných partnerov pri navrhovaní a vykonávaní politík a stratégií EÚ, najmä preto, že presadzujú takmer 70 % právnych predpisov EÚ.

Politika súdržnosti zohráva kľúčovú úlohu pri uplatňovaní viacúrovňového riadenia. Vzhľadom na značný vplyv, ktorý to má pri dosahovaní územnej súdržnosti v Európe, by sa mala zásada viacúrovňového riadenia stať povinnou pre všetky členské štáty. Aktívne zapojenie sa miestnych a regionálnych orgánov už od predlegislatívnej fázy rozhodovacieho procesu spolu s príslušnou analýzou účinnosti mechanizmov spoločného riadenia s rozličnými zodpovednosťami, ktoré majú Komisia a členské štáty, v skutočnosti zaručia, že sa dosiahnu lepšie výsledky v súvislosti s čerpaním európskych finančných prostriedkov v budúcom programovom období.

Realita nám v praxi ukázala, že ucelený prístup k regionálnej politike je oveľa účinnejší, pokiaľ ide o dosiahnuté výsledky. Práve preto by sa tento prístup mal stať tiež povinným. Potrebujeme spoločnú definíciu koncepcie partnerstva. V tomto bode som žiadala Európsku komisiu, aby vytvorila túto definíciu ako podmienku na vytvorenie riadnych partnerstiev s miestnymi a regionálnymi orgánmi.

Z tohto dôvodu je prijatie metodiky miestneho rozvoja založeného na miestnych partnerstvách riešením, ktoré majú členské štáty k dispozícii na zlepšenie úlohy miestnych a regionálnych orgánov pri riadení a vykonávaní európskych programov, najmä tých, ktoré súvisia s mestským, vidieckym a cezhraničným rozvojom. Zjednodušenie nariadení na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni nielen ako dôsledok hospodárskej krízy, ale aj ako všeobecná zásada budúcej politiky súdržnosti, je nevyhnutným predpokladom lepšieho riadenia pri uplatňovaní politiky súdržnosti, keďže je to jediný spôsob, ako budeme môcť podporovať potenciálnych prijímateľov.

Okrem toho sa domnievam, že pre budúce programové obdobie potrebujeme spoločný súbor nariadení na využívanie európskych finančných prostriedkov platných pre všetky členské štáty, čím sa zabráni tomu, aby členské štáty zaviedli dodatočné podmienky, ktoré v skutočnosti obmedzujú prístup k financovaniu.

Ak je naším dlhodobým cieľom mať politiku, ktorá je jednoznačnejšia, zameraná na výsledky a jednoduchšie sa uplatňuje, Komisia musí zlepšiť schopnosť miestnych a regionálnych orgánov pomáhať a systémy monitorovania činnosti vykonávanej na vnútroštátnej úrovni. Domnievam sa, že odborná príprava a usmernenia týchto orgánov pomocou procesu vykonávania programov pomôžu znížiť vysokú chybovosť, najmä v súvislosti s neoprávnenými výdavkami a verejným obstarávaním. S cieľom predísť zdvojeniu auditov a nadmernej úrovni kontrol, ktorým momentálne čelia prijímatelia, sme požiadali Komisiu, aby vypracovala príručku jednotného modelu auditu na všetkých úrovniach. V neposlednom rade musíme prijať opatrenia na podporu zapojenia sa súkromného odvetvia do európskych projektov. Prvým krokom v tomto smere je zjednodušiť nariadenia na využívanie nástrojov finančného inžinierstva so zameraním sa na malé a stredné podniky.

Na záver sa chcem zmieniť o dobrej spolupráci s predstaviteľmi Komisie počas konzultácií, ako aj o úsilí a podpore, ktorú preukázali pri účinnom podporovaní opatrení uvedených v tejto správe, čo je ďalšou zárukou toho, že Komisia napokon prijme tieto opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, člen Komisie. (DE) Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, najmä pani Mănescová a pán Luhan, chcel by som sa vám obidvom osobitne poďakovať za vaše dve správy, ktoré sú opäť konštruktívne a veľmi pozitívne pre regionálnu politiku a ktoré prišli presne v správnom čase vzhľadom na pokračujúcu rozpravu o budúcej štruktúre regionálnej politiky, a to najmä v očakávaní fóra o súdržnosti koncom januára alebo začiatkom februára.

Je dôležité, aby sme neustále posudzovali regionálnu politiku najmä ako investičnú politiku – ako politiku investovania do regiónov, do ľudí, do Európanov. V oblastiach inovácií a regionálnej politiky bolo celkovo vyčlenených 86 miliárd EUR pre toto finančné obdobie a sú určené najmä na pomoc malým a stredným podnikom pri zlepšovaní kvality ich pracovnej sily, výrobných metód a služieb, ktoré môžu ponúknuť. Čo však musíme urobiť, a v tom máte obidvaja úplnú pravdu, je zlepšiť našu stratégiu ďalej do budúcnosti, aby sme sa okrem kontrol, ktoré budú naďalej nevyhnutné v budúcnosti, inými slovami okrem správneho financovania, sústredili oveľa viac na hodnotenia našej práce zamerané na výsledky. Vždy hovorím – a to je stredobodom správy o súdržnosti a jej záverov –, že nie je žiadny rozpor medzi sústredením sa na niekoľko priorít stanovených v stratégii EÚ 2020 a flexibilitou pri ich vykonávaní vo veľmi rozdielnych regiónoch Európy.

Územná súdržnosť je mimoriadne dôležitá. Pre mňa je to kľúčová záležitosť a poskytuje nám informácie o tom, ako môžeme ďalej zlepšovať životnú úroveň v regiónoch, čo je našou úlohou, s cieľom zaručiť, aby ľudia mali vyhliadky do budúcnosti v regiónoch, v ktorých sa narodili. Zároveň to prispeje k ďalšej vnútornej súdržnosti v Európe.

V tejto súvislosti je dôležité – a toto by sa malo zdôrazniť v ďalšom programovom období – obnoviť zameranie sa na úlohu miest a veľkomiest vzhľadom na skutočnosť, že približne 70 % Európanov žije v mestskom prostredí, ale zároveň je potrebné, aby sme nezabudli na dôležitosť vzťahov medzi mestami a vidiekom. Závisí to od využívania iných finančných prostriedkov na ďalšie zlepšovanie rozhraní a na predchádzanie zbytočnému prekrývaniu.

Zároveň je dôležité – o čom sme pred časom veľmi komplexne a podľa môjho názoru veľmi dobre diskutovali v tomto Parlamente – venovať pozornosť oblastiam s osobitnými zemepisnými podmienkami a, samozrejme, zvážiť otázku demografických zmien v Európe, s ktorými sa budeme veľmi často stretávať a ktorými sa budeme musieť zaoberať. Na jednej strane vidíme veľmi závažné tendencie k úbytku obyvateľstva vidieckych oblastí a na druhej strane veľké zvýšenie príťažlivosti mestských oblastí, pričom výsledkom je nielen čoraz viac ľudí žijúcich v malom priestore, ale aj tomu zodpovedajúci úbytok obyvateľstva. Do istej miery proti tomu možno bojovať investíciami do starej a novej infraštruktúry. Toto veľmi významne prispeje k zaručeniu rastu.

Otázka partnerstva – spolupráce – je veľmi dôležitá, ako bolo uvedené predovšetkým v správe pani Mănescovej. Áno, je dôležité rozvíjať viacúrovňové riadenie. Chcel by som však tento Parlament zvlášť upozorniť na dôležitosť toho, aby regióny zapojili aj miestnu úroveň. Keď v regiónoch o niečom diskutujem, niekedy mám dojem, že miestni zástupcovia nie sú zapojení regionálnymi zástupcami a že regionálni zástupcovia nie sú zapojení zástupcami na vnútroštátnej úrovni. Tu musíme rozvíjať nástroje.

Súhlasím s vami, ale naopak musím tiež veľmi jasne konštatovať, že, samozrejme, musíme rešpektovať ústavný rámec každého členského štátu a učiniť mu zadosť. Podporujem vás však v otázke zapojenia čo najväčšieho množstva úrovní – ale aj čo najväčšieho množstva zainteresovaných subjektov vrátane mimovládnych organizácií – do rozvoja nášho partnerstva a investičných programov.

Možno sa budem podrobnejšie venovať otázke finančných kontrol vo svojich záverečných poznámkach, keďže som už prekročil svoj rečnícky čas. Zároveň by som chcel srdečne privítať nového predsedajúceho, ktorý sa ujal predsedania.

 
  
  

PREDSEDÁ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula, v mene poslaneckého klubu PPE.(RO) Vážený pán predsedajúci, politika súdržnosti je jednou z najdôležitejších a najúspešnejších politík EÚ. Lisabonská zmluva umožňuje územným orgánom, aby boli viac zapojené do rozhodovacieho procesu, čo je dôležitý krok smerom k skutočnému viacúrovňovému riadeniu. Toto musí zohrať kľúčovú úlohu nielen v nasledujúcom programovom období, ale aj vo všetkých fázach navrhovania a vykonávania stratégie EÚ 2020.

Správa pani Mănescuovej, za ktorú jednohlasne hlasoval Výbor pre regionálny rozvoj, sa chce sústrediť na kompetencie a úlohu regionálnych a miestnych orgánov v procese uskutočňovania politiky súdržnosti. Správa zdôrazňuje, že viacúrovňový prístup sa musí uplatňovať horizontálne vo všetkých politikách EÚ. Viacúrovňové riadenie je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie územnej súdržnosti a na podporu jej potenciálu. Malo by byť založené na prístupe zdola nahor so zohľadnením rozmanitosti administratívnych systémov, ktoré v súčasnosti fungujú v členských štátoch.

Väčší dôraz sa musí klásť na ucelený prístup počas súčasného programového obdobia a v budúcnosti, čo sa tiež vzťahuje nielen na zlepšovanie administratívnej kapacity, ale aj na využívanie nástrojov finančného inžinierstva. Úloha miestnych a regionálnych orgánov sa musí rozšíriť prijatím metodiky miestneho rozvoja založeného na miestnych partnerstvách, najmä pokiaľ ide o projekty vzťahujúce sa na mestské, vidiecke a cezhraničné aspekty. Úlohou týchto partnerstiev je napomôcť dosiahnutie vyváženého rozvoja, a keďže presahujú vnútroštátne rámce, prispievajú k posilňovaniu územnej súdržnosti Únie. Okrem toho zdôraznia nielen spoločný potenciál rozvoja, ale aj konkrétne miestne aspekty.

Viacúrovňové riadenie založené na jasných, transparentných postupoch teda povedie k decentralizácii, ktorá je stále potrebná v niektorých členských štátoch. Rozšírenie úlohy regionálnych a miestnych orgánov zahŕňa dať im zodpovednosť za zefektívnenie projektov, čo bude znamenať prijatie prístupu, ktorý je viac založený na výsledkoch.

Blahoželám pani Mănescovej a pánovi Luhanovi k vynikajúcim správam, ktoré predstavili a ktoré dodajú významnú pridanú hodnotu budúcnosti politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi pochváliť svojich kolegov pána Luhana a pani Mănescovú za ich vynikajúcu prácu. My všetci súhlasíme s tým, že politika súdržnosti zohráva významnú úlohu pre konkurencieschopnosť európskych regiónov. V súvislosti s ďalším pokračovaním tejto politiky a jej úspechov chceme vidieť primerané prostriedky alebo prinajmenšom mať k dispozícii nemenej peňazí pre politiku súdržnosti, ako máme v súčasnosti.

Nechceme ani dodatočnú záťaž pre prijímateľov. Budúca podoba kohéznej politiky závisí od rozhodnutia, ktoré urobíme spoločne. Komisia však zohráva dôležitú úlohu s návrhom, ktorý pripravuje, a v tom sa spoliehame na vás, pán komisár Hahn, pretože podľa môjho názoru niektoré z týchto návrhov, ako napríklad navrhované predpoklady pre členské štáty, aby dostali finančnú pomoc Európskej únie, potrebujú ďalšie spresnenie.

Politiky súdržnosti pre všetky regióny potrebujú podporu a nemali by sme dovoliť, aby došlo k situácii, v ktorej budú trpieť pre neefektívnosť niektorých národných vlád. V tomto s vami opäť súhlasím, pán komisár, že je dôležité rozvíjať tieto úrovne. Z tohto dôvodu je kľúčové nenahradiť komplexnosť podmienečnosťou a opäť neskomplikovať život konečným prijímateľom. S cieľom zaručiť, aby politika súdržnosti viedla k pozitívnym výsledkom, dovoľme regiónom, aby sa aktívne zapájali, umožnime im pocit, že sú vlastníkmi tohto procesu, dajte im primerané prostriedky a zabezpečte, aby ich použili najúčinnejším spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner, v mene skupiny ALDE.(FI) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, najskôr by som sa chcela poďakovať spravodajcom za ich skvelú prácu. Tieto dve správy skutočne tvoria pevný základ pre budúcnosť politiky súdržnosti.

Životaschopná politika súdržnosti platná pre celú Európu je absolútne nevyhnutným predpokladom pre našu globálnu konkurencieschopnosť, o tom niet pochýb. Ako povedal pán komisár, regionálna politika nie je nič viac ako investičná politika. Je to niečo, o čo by sme sa mali v budúcnosti tiež usilovať. Prostredníctvom politiky súdržnosti môžeme tiež aktívne reagovať na ciele stratégie Európa 2020. Ak chceme lepší výskum, vývoj a inovácie, musíme tiež vidieť politiku súdržnosti ako neoddeliteľnú súčasť týchto cieľov a musíme získať na ne širší pohľad.

Politika súdržnosti skutočne nie je len vecou solidarity. Samozrejme, čiastočne je, ale vďaka politike súdržnosti teraz máme veľmi štedro financovaný výskum, vývoj a inovácie. Z tohto dôvodu je veľmi správne, aby sme do politiky súdržnosti počas ďalšieho obdobia financovania vložili prinajmenšom rovnaké množstvo peňazí, ako sme do nej vložili doteraz. Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vynikajúco zohľadňuje tieto faktory a je tiež veľmi dôležité, aby sme investovali viac času a peňazí do úspechu.

Správa pani Mǎnescovej rieši veľmi dôležitú kľúčovú otázku politiky súdržnosti, a to ako zaviesť takú politiku, ktorá by bola dobrá a ktorá by zohľadňovala každú úroveň. Mali sme určité výsledky, ktoré boli sklamaním, pokiaľ ide napríklad o čísla súvisiace s vykonávaním. Ako predstavitelia regionálnej politiky by sme mali brať vážne tieto problémy politiky súdržnosti a navyše by sme sa mali snažiť hľadať pre ne riešenia. Podľa môjho názoru správa pani Mǎnescovej vynikajúco rieši tieto otázky.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Besset, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa vo svojom vystúpení sústrediť na správu pána Luhana.

Politiky regionálnej súdržnosti zohrávajú kľúčovú úlohu v Európe pre vyvážený, sociálne harmonický a ekologicky účinný hospodársky rozvoj, ktorý je v konečnom dôsledku globálne konkurencieschopnejší.

Ďakujem pánovi Luhanovi za to, že zohľadnil niektoré z našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na dosiahnutie nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré zaručí biodiverzitu. Napriek tomu nemôžeme hlasovať za jeho uznesenie, pretože podporuje víziu politiky súdržnosti ako nástroja globálnej konkurencieschopnosti, ktorá sa nám stále zdá príliš úzka, príliš obmedzená a neprimeraná.

Musíme poukázať na dva problematické body. Po prvé, pán spravodajca sa takmer výlučne spolieha na kvantitatívne opatrenia, pokiaľ ide o infraštruktúru ako hnaciu silu rastu, pričom posilnenie je jeho hlavným kritériom. Nepovažujeme to za primerané v súčasnej situácii. Spomína napríklad 246 operačných programov vo výskume a vývoji a je na ne hrdý, ale bez toho, aby sa pýtal, o čom sú. Výskum je dobrá vec, ale potrebujeme tiež vedieť, čo skúmame.

Druhým problematickým bodom je, že spravodajca nepredkladá dostatočne jasné plány. Chceli sme mať na výber, aby sme mohli splniť úlohy stanovené v tejto správe, voľbu zeleného hospodárstva, novej zelenej zmluvy, ktorá je jedinou možnosťou schopnou posunúť Európu a jej regióny nahor.

 
  
MPphoto
 

  Charalampos Angourakis, v mene skupiny GUE/NGL.(EL) Vážený pán predsedajúci, tieto správy sú rovnako protiľudové ako strategické plány monopolných skupín v Európskej únii a buržoáznych vlád, ktoré im slúžia. Súdržnosť v Európskej únii nikdy nebola, ani nikdy nemôže byť napriek úsiliu využiť politickú súdržnosť na manipuláciu verejnosti. Politiku Európskej únie ovplyvňujú dva hlavné prvky: prvým je hlboko zakorenená nerovnosť, ktorá je neodmysliteľnou charakteristikou metódy kapitalistického rozvoja, a druhým hlavným prvkom je, že rozpočtové prostriedky Spoločenstva sa neprideľujú podľa potrieb ľudu, prideľujú sa dielam a infraštruktúram, ktoré podporujú návrat kapitálu a horúcich peňazí monopolným skupinám prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev.

Keďže dnes pokračuje kapitalistická kríza, upúšťa sa dokonca aj od zavádzajúco nazvanej zásady solidarity Spoločenstva a nahrádza sa konkurencieschopnosťou kapitálu. Správy a plány politických predstaviteľov kapitálu o budúcej politike súdržnosti slúžia súčasným potrebám obchodných skupín, rýchlejšej kapitalistickej reštrukturalizácii prostredníctvom protiľudovej stratégie EÚ 2020 a krutému útoku na pracovné práva, práva na poistenie a sociálne práva pracujúcej triedy. Európska únia a metóda kapitalistického rozvoja nie sú schopné naplniť naliehavé potreby, ako je napríklad ochrana pred zemetraseniami, vzdelávanie, zdravie a dobré životné podmienky. Z tohto dôvodu je odchod z Európskej únie oveľa nevyhnutnejší dnes ako kedykoľvek predtým, ako aj boj za plánované socialistické hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 

  Trevor Colman, v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, dnes večer vystupujem preto, že môj kolega pán Bufton, ktorý vás mal osloviť, sa necíti dobre. V jeho mene vám predstavím toto. Ako vieme, regionálne fondy predstavujú spolu so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) najväčšiu časť rozpočtu EÚ. Dlhé desaťročia sú britskí občania nútení platiť účty za rôzne projekty v rámci EÚ, z ktorých väčšina nemá vôbec žiadny prínos pre britských daňových poplatníkov.

Úrad investigatívneho žurnalizmu v Spojenom kráľovstve nedávno odhalil skutočnosť, že regionálne fondy EÚ sa používajú na podporu spoločností obchodujúcich so zbraňami vo východnej Európe, pričom niektoré projekty dostávajú finančné prostriedky vo výške miliónov eur, hoci ide o jedny z najbohatších spoločností. Skutočne potrebujú dotácie EÚ? Vzhľadom na endemické podvody a míňanie v tomto rozpočtovom riadku a na spôsob, akým sa prostriedky dokonca nepoužívajú na účely, ktoré prezentujú prívrženci, vyzývam koalíciu v Spojenom kráľovstve, aby stiahla finančné prostriedky, keďže potrebujeme tieto peniaze doma – čo je ďalší dôvod na odchod z EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Maďarsko je určite vo výnimočnej pozícii, pokiaľ ide o vytváranie a podporu regiónov tvoriacich cezhraničné hospodárske celky. Je to historická skutočnosť, že tieto regióny boli raz jedným celkom v rámci Karpatskej kotliny. Členovia strany Jobbik preto podporujú spoluprácu medzi regiónmi a považujú ju tiež za nevyhnutnosť v súčasnej situácii, ktorá by mohla ďalej zmierniť dočasné bariéry medzi maďarským ľudom.

Namiesto vyplatenia a kontroly prostriedkov priamo z Bruselu však môžeme iba predvídať financovanie v podobe projektov, ktoré sa začali a ktoré boli schválené v spolupráci, na základe partnerstva medzi danými krajinami. Na miestnej a regionálnej úrovni môžu byť identifikácia aj riadenie problémov účinnejšie pri zohľadnení cezhraničnej povahy hospodársky prepojených regiónov uvedených ako príklad. Toto by sa malo podporiť dokonca aj vtedy, ak vezmeme do úvahy iba hospodárske hľadisko. Podobne by sa malo podporiť zjednodušenie pravidiel, zapojenie MSP do európskych projektov a proces pomoci hospodársky menej rozvinutým regiónom, aby sa vyrovnali ostatným, keby tieto populárne opatrenia neznamenali rozšírenie kompetencie a dozornej úlohy Bruselu a Komisie na úkor vnútroštátnej kontroly. Uprednostnenie regiónov a poskytnutie priamej hospodárskej podpory pre ne by dokonca mohlo podnietiť začiatok novej éry pre Maďarov v Karpatskej kotline.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, existuje niekoľko európskych politických stratégií, ktoré podnecujú mnohé emócie a spory. Politiku súdržnosti, ktorú niektorí považujú za socialistickú politiku par excellence, iní pokladajú za kapitalistickú politiku. Niektorí ju považujú za spravodlivú politiku a iní za nespravodlivú. Niektorí ju vnímajú ako spôsob odstránenia nerovností, kým iní ju vnímajú ako posilňovanie konkurencieschopnosti.

V skutočnosti neexistujú žiadne rozpory v rámci tejto politiky, ktorej cieľom je v zásade podporiť väčšiu súdržnosť medzi oblasťami Európskej únie, nielen pokiaľ ide o sociálnu spravodlivosť, ale aj z hľadiska rovnakých príležitostí v súvislosti s konkurencieschopnosťou. Inými slovami je to súdržnosť pre konkurencieschopnosť. Obidve správy hovoria o tomto a poukazujú na určité aspekty, ktoré sú dôležité nielen pre dnešnú situáciu, ale aj v diskusii o budúcnosti politiky súdržnosti. Chcel by som upriamiť pozornosť na skutočnosť, že obidve správy sa zameriavajú predovšetkým na zásadu partnerstva.

Vyzývam pána komisára, aby dôsledne zvážil uvedenie požiadavky pre členské štáty v navrhovanej zmluve o rozvoji. Takáto požiadavka by konštatovala, že pred podpísaním zmluvy je členský štát povinný odsúhlasiť všetky pokyny pre rozvoj, priority a zásady s miestnymi a regionálnymi partnermi. Malo by to byť povinné, aby Európska komisia mohla jednoznačne prisúdiť všetkým členským štátom zodpovednosť za vykonanie ich jednotlivých súčastí politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis (S&D).(EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcel by som začať blahoželaním a poďakovaním pani spravodajkyni Mănescovej za vynikajúcu spoluprácu a za skutočnosť, že bola vždy pripravená diskutovať a vziať do úvahy návrhy poslancov v súvislosti s obsahom správy. Pokiaľ ide o obsah tejto správy, o ktorej vedieme rozpravu, nemožno pochybovať o tom, že dobrá správa vecí verejných je zásadná pre úspech akejkoľvek politiky, najmä politiky súdržnosti, ktorá je založená na spoločnej správe, za ktorú sa väčšina zodpovednosti presunula na vnútroštátne a regionálne orgány. Existuje iba jedna odpoveď na problémy tohto komplexného správneho systému: viacúrovňové riadenie.

Chcel by som zdôrazniť, že ak vezmeme do úvahy budúce smerovanie politiky súdržnosti, prinajmenšom ako by vyzeralo v rámci rozsahu piatej správy o súdržnosti, viacúrovňové riadenie v horizontálnom aj vertikálnom rozmere bude nápomocné životaschopnosti akejkoľvek rozvojovej iniciatívy a úspechu politiky. Takisto vítam výzvu na jednoduchšie pravidlá a väčšiu technickú pomoc pre miestne orgány zo strany Európskej komisie ako faktory, ktoré zaručia väčšiu účasť potenciálnych prijímateľov na programoch a využívanie finančných prostriedkov realizovateľným spôsobom. Hodnotenia, ktoré teraz vykonáva Európska komisia, nám poskytujú informácie o tom, ktoré orgány majú neustále problémy z hľadiska ich riadiacich schopností pri vykonávaní politických programov súdržnosti. Ako uvádza správa, dodatočná technická pomoc pre tieto orgány v súvislosti s presadzovaním iniciatívy „Školiť školiteľov“ podporí riadiace schopnosti dokonca aj toho najmenšieho orgánu na miestnej úrovni. Na záver, domnievam sa, že jednotnejšie a harmonizované pravidlá pre štrukturálne fondy poskytnú pevný základ úsiliu smerujúcemu k zjednodušeniu a spoľahlivému finančnému riadeniu.

 
  
MPphoto
 

  Filiz Chakaevová Chiusmenovová (ALDE).(BG) Vážený pán predsedajúci, iba pred niekoľkými dňami Komisia hlasovala za akčný plán dunajskej stratégie, budem teda hľadieť na správu pána Luhana cez prizmu tejto udalosti, najmä keď v dôvodovej správe uvádza, že jeho cieľom je stimulovať diskusiu o závislosti a vzájomne sa dopĺňajúcej povahe opatrení na európskej a vnútroštátnej úrovni. K tomu by som chcela pridať regionálnu úroveň. Správa načrtáva rámec, v ktorom môže politika súdržnosti zohrať úlohu pri zlepšovaní konkurencieschopnosti Únie. Výslovne nestanovuje úlohu makroregiónov v tomto procese, ale analýza ukazuje, že dunajská stratégia je presne takým istým rámcom v menšej miere, ako bola predošlá stratégia pre oblasť Baltského mora. Domnievam sa, že podmienky v tejto správe sa zhodujú so skutočnosťami v dunajskom akčnom pláne. Navyše sú princípy zvyšovania konkurencieschopnosti, ktoré obsahuje správa, zásadné pre túto stratégiu. Správa napríklad kladie veľký dôraz na vytváranie prepojení s ostatnými územiami. Zdôrazňuje, že členské štáty musia podporovať miestne orientovaný prístup k formulovaniu a realizácii politiky súdržnosti. A všetky tieto operačné techniky sú zakotvené v novej politike pre podunajský makroregión.

Obdivujem aj tvrdenie v správe o dôležitosti poskytovania neustálej podpory, a to najmä znevýhodneným regiónom. Vďaka tomu je dunajská stratégia osobitným prípadom v správe pána Luhana, ktorá je v úplnom súlade s jej závermi. Cieľom môjho porovnania je ukázať správnu cestu politiky súdržnosti. Domnievam sa, že tieto zásady a prevádzkové metódy by mali tvoriť základ politiky súdržnosti počas ďalšieho programového obdobia a zahŕňať miestnu politiku orientovanú na výsledky prostredníctvom makroregiónov.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni správy o dobrej správe vecí verejných. Predovšetkým chcem vyjadriť vďačnosť za jej pozitívnu spoluprácu a zablahoželať jej k tejto vynikajúcej správe. Táto správa ukazuje Komisii, čo sa musí stať v blízkej dobe, najmä v oblasti zásady partnerstva. Konštatuje, ako sa musí zaručiť, aby miestne a regionálne úrovne boli tiež zapojené, a ako sa hospodárski a sociálni partneri, ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti musia zapojiť do všetkých fáz – pri vykonávaní a hodnotení štrukturálnych fondov. Predstavuje to záväzok členských štátov k skutočnému partnerstvu. Znamená to, že partneri budú mať právomoc hovoriť so správami ako rovnocenní prostredníctvom iniciatív odbornej prípravy a finančnej podpory. Znamená to, že partneri budú mať skutočný vplyv na podobu, ktorú budú mať programy. Doteraz sme však videli málo odhodlania zo strany Komisie. To isté platí pre súčasné obdobie, ako aj pre návrhy, ktoré v tejto veci predložila. Vítam skutočnosť, že pán Olbrycht povedal, že ak sa táto zmluva o partnerstve v oblasti rozvoja a investícií stane skutočnosťou, bude to možné iba vtedy, ak bude existovať partnerstvo a ak budú partneri zapojení do rozvoja týchto plánov na rovnakom základe. V opačnom prípade hrozí, že sa posunieme od Európy regiónov k Európe členských štátov, čo nie je naším cieľom. Naším cieľom je regionálny rozvoj a zapojenie miestnych a regionálnych úrovní, hospodárskych a sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, táto rozprava sa koná vo vhodnom čase, keďže hospodárske, sociálne a územné rozdiely v rámci Európskej únie sa zhoršili spôsobom, ktorý je znepokojujúci: nerovnosť, ktorá existuje medzi krajinami a regiónmi, a nerovnosti v rámci jednotlivých krajín sa zhoršujú. Jednoznačne sme zlyhali pri dosahovaní územnej súdržnosti.

Politika súdržnosti nie je izolovaná od ostatných oblastí politiky: ovplyvňuje a je zásadne ovplyvňovaná prevládajúcimi politickými usmerneniami a makroekonomickým rámcom. Útoky na mzdy a práva pracovníkov, rušenie a znehodnocovanie verejných služieb, útok na sociálne funkcie štátu a škrty vo verejných investíciách sú neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych a menových politík, ktoré Európska únia zaviedla v členských štátoch. Sú to politiky, ktoré vedú k zvýšeniu chudoby a nerovnosti a ktoré nám každodenne naďalej bránia dosiahnuť súdržnosť.

Je pravda, že politika súdržnosti neznížila vplyv ani nerovnosti spôsobené začleňovaním sa hospodárstiev s veľmi rozdielnymi úrovňami rozvoja na jednotný trh alebo do hospodárskej a menovej únie. Nedostatočnosť finančných prostriedkov vyčlenených pre súdržnosť a nesúlad makroekonomických politík, ktoré sa utkvelo sústredia na nominálnu konvergenciu, ale znemožňujú skutočnú konvergenciu, sú významnými príčinami, ktoré treba napraviť zvýšením pridelených rozpočtových prostriedkov pre súdržnosť a zásadnou zmenou makroekonomickej politiky.

Podpora výroby a rozvoj výrobných kapacít jednotlivých krajín a regiónov s plným využitím miestneho potenciálu, ktorý majú prostredníctvom trvalo udržateľného využívania zdrojov, ochrany životného prostredia a vytvárania pracovných miest s právami, ako aj posilnenie systémov sociálneho zabezpečenia a verejných služieb sú strategicky nevyhnutné pre účinnú hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vítam správu pani Mǎnescovej.

Viacúrovňové riadenie zohráva kľúčovú úlohu v politike súdržnosti a v tejto súvislosti sa viacúrovňový prístup, ktorý poskytuje spoluprácu a spoločné zodpovednosti naprieč jednotlivými úrovňami vlády, v praxi uskutočňuje pri hospodárení s regionálnymi finančnými prostriedkami. Komisia podporuje iniciatívy v prospech regionálnych a miestnych orgánov. Musí existovať väčšia motivácia podporovať takéto návrhy s cieľom zaručiť skutočnú koordináciu a účinnú realizáciu európskych programov.

Partnerstvo musí zaručovať kultúra založená na dialógu medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Spolupráca na regionálnej úrovni musí byť transparentná a musí zaručiť spravodlivé zastúpenie všetkých, ktorých sa týka.

Z tohto dôvodu je dôležité poskytnúť primeranú odbornú prípravu zástupcov orgánov na nižšej ako štátnej úrovni prostredníctvom iniciatív, ako je napríklad program Erasmus pre regionálnych a miestnych úradníkov, ktorých finančné náklady musí niesť Komisia. Zároveň je to užitočné na výmenu osvedčených postupov a na zlepšovanie kvality a účinnosti hospodárenia s kohéznymi fondmi.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Zeller (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, po prvé, považujem za poľutovaniahodné, že dôležitá rozprava o politike súdržnosti bola opäť vytlačená takmer na posledné miesto v programe. Nie je to vôbec spravodlivé pre túto politiku a jej dôležitosť. Chcel by som sa poďakovať spravodajcom za ich správy, ktoré nám dôrazne ukázali oblasť politiky, v ktorej bola Európska únia skutočne úspešná – a to politiku súdržnosti –, a skutočnosť, že je nevyhnutné pokračovať v tejto politike a robiť to s politickým systémom s viacerými úrovňami, inými slovami s viacúrovňovým riadením.

Projekty v oblasti politiky súdržnosti zviditeľňujú európske aktivity priamo pre našich občanov: v projektoch v oblasti infraštruktúry, v sociálnych projektoch, v podpore výskumu a inovácií, v zachovávaní konkurencieschopnosti a zamestnanosti v regiónoch. V súčasnej diskusii o budúcnosti Európskej únie by sme okrem diskutovania o mene a financiách mali rovnako intenzívne diskutovať o tom, čo Európska únia potrebuje, aby zaručila svoju vnútornú súdržnosť tak, aby sa regióny neoddelili hospodársky, sociálne alebo politicky. Koniec koncov vzhľadom na celosvetové problémy a nástup nových konkurentov na svetový trh potrebujeme väčšiu jednotu a väčšiu spolupatričnosť. Politika súdržnosti k tomu môže výrazne prispieť.

Na to však potrebujeme, aby sa politika súdržnosti viac sústredila na tie projekty a oblasti projektov, vďaka ktorým napreduje Európa ako celok, ktoré umožňujú silným zostať silnými a ktoré dávajú slabším príležitosť dobehnúť silných. Podľa môjho názoru, ak to chceme dosiahnuť, je nevyhnutné zachovať a rozšíriť ciele politiky súdržnosti, ktoré platili doteraz. Považujem však tiež za nevyhnutné, aby bolo financovanie viac podmienečné a viac zamerané na stredoeurópske iniciatívy, či už v odvetví dopravy, v odvetví energetiky, v rozvoji vidieka a miest alebo vo výskume a inováciách. Spôsob, ktorý Komisia opísala v piatej správe o súdržnosti, sa mi zdá nevyhnutnou súčasťou uvedeného – a to začleniť fondy do spoločného strategického rámca, ktorého výsledkom bude partnerstvo medzi Komisiou, členskými štátmi a zástupcami regiónov v oblasti rozvoja a inovácií. Zahŕňa však tiež zapojenie sa miestnych a regionálnych správ do tohto procesu čo najskôr. Vďaka tomu by mohli nové formy regionálnej spolupráce skutočne podporiť proces rozvoja skutočného viacúrovňového riadenia.

Vážený pán predsedajúci, dúfam, že mi dovolíte pripomienku k tomu, čo povedal pán Colman, ktorý, žiaľ, opustil Parlament. Chcel by som mu pripomenúť, že Európska únia je dobrovoľným združením štátov. Ak z nej krajiny chcú odísť, majú na to právo. Nie som však toho názoru, že to občania Škótska, Walesu, Severného Írska a Anglicka skutočne chcú.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, komisári, dámy a páni, staviame základy Európy roku 2020 s predstavou, že bude začleňujúca, inteligentná a inovačná, a keď tak robíme, musíme jasne situovať problémy, ktorým čelíme v globálnych súvislostiach.

Môžeme iba hrať a zvíťaziť v boji o konkurencieschopnosť, ak sa nám podarí vytvoriť jednotné úrovne v rámci Európskej únie. Tri aspekty politiky súdržnosti – sociálny, hospodársky a územný – spolu so štrukturálnymi fondmi sú nástroje, na ktoré musíme sústrediť pozornosť. V skutočnosti nesmieme pomýšľať na škrty v politike súdržnosti s cieľom prekonať finančnú krízu. Naopak, musíme prevziať zodpovednosť za jej vykonávanie a zlepšiť ju tam, kde zlyhala.

Na základe zhromaždených údajov a analýzy získaných výsledkov Výbor pre regionálny rozvoj zdôrazňuje v správe pána Luhana úzky vzťah medzi hospodárskou súťažou a súdržnosťou a navrhuje nápravné opatrenia pre ďalšie programové obdobie. Niet pochýb o tom, že Európa sa môže stať konkurencieschopnou iba vtedy, ak úspešne prekoná územné nerovnosti, ktoré existujú medzi jednotlivými regiónmi.

V tejto súvislosti ďakujem pánovi Luhanovi za to, že uznal môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na zopakovanie možnosti zaviesť výhodné daňové ustanovenia pre prechodné obdobia s dĺžkou nepresahujúcou päť rokov – možnosti, ktorá už bola v uznesení, o ktorom tento Parlament hlasoval vo februári 2006. Je to užitočný spôsob, ako zabrániť niektorým ťažkostiam, ku ktorým došlo pri uplatňovaní politiky súdržnosti, ako sú napríklad komplexné postupy, neprimerané kontroly a potreba účinnejšieho monitorovania.

Bolo predložených niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov o týchto bodoch s cieľom optimalizovať vplyv politiky súdržnosti, a tým posilniť hospodársku konkurencieschopnosť Únie. Ako vyzdvihuje správa pána Luhana, dôraz treba klásť na horizontálne aj vertikálne partnerstvá medzi miestnymi orgánmi a na spolufinancovanie, pričom tieto prvky treba považovať za základné princípy.

Je tiež dôležité urýchliť procesy zjednodušovania a prístup k financovaniu, ako aj zaujať ucelený prístup k rozdeľovaniu finančných prostriedkov a zachovať prechodné režimy, najmä v tomto zložitom období. Rozhodovací proces zdola nahor so zapojením dotknutých regiónov zaručuje podporu rozvoja využitím konkrétnych regionálnych aspektov.

Napokon správa zdôrazňuje dva hlavné ciele v tejto súvislosti: inovácie a infraštruktúru. Domnievam sa, že táto správa je dôležitá, pretože poskytuje nám všetkým jasnú stratégiu, aby sme vyčerpávajúco reagovali na problém uvedený v názve správy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Chcel by som vám povedať, že ako osoba v predsedníctve zodpovedná za tlmočenie a preklad požiadam Parlament o umiestnenie kontrolky, ktorú tu mám a ktorá upozorňuje na to, že tlmočníci vás nestíhajú tlmočiť, na každé miesto, pretože im veľmi nepomáha informovať iba mňa. Môžem vás, samozrejme, informovať sám, ale domnievam sa, že bude účinnejšie, ak budeme môcť mať túto kontrolku na každej lavici.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE).(PT) Vážený pán predsedajúci, chcel by som na úvod zablahoželať pánovi Luhanovi a pani Mănescovej k pozoruhodnej práci, ktorú vykonali na svojich správach. Obidvaja výrazne prispeli k diskusii o novej politike súdržnosti na roky 2014 – 2020, ktorá sa pripravuje.

Teraz je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné dosiahnuť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, aby sme presadili konkurencieschopnosť Európskej únie v celosvetovom meradle. Tento cieľ sa dosiahne, ak si uvedomíme, že iba posilňovaním a rozvíjaním regionálneho rozmeru môžeme vytvoriť Európu, ktorá bude vnútorne súdržná a navonok konkurencieschopná.

Predovšetkým by som chcel zdôrazniť tri body, ktoré považujem za kľúčové: po prvé, decentralizáciu, zaručenie toho, aby sa miestne a regionálne orgány, najmä tie s legislatívnymi právomocami viac zúčastňovali a prispievali k lepšiemu uskutočňovaniu politiky súdržnosti, po druhé, naliehanie na členské štáty, aby vyzvali regionálne a miestne orgány ako rovnocenných partnerov vnútroštátnych orgánov a zástupcov k účasti na rokovaniach o budúcnosti štrukturálnych fondov a napokon posilnenie úlohy regionálnych orgánov na príprave, riadení a vykonávaní programov. Iba prostredníctvom väčšieho zapojenia týchto orgánov do celého procesu bude možné dodržať zásadu subsidiarity.

Ďalším aspektom, ktorý považujem za kľúčový, je hľadanie jednoduchšej štruktúry pre fondy po roku 2013, nie ako dôsledok hospodárskej krízy, ale skôr ako všeobecná zásada budúcej politiky súdržnosti s cieľom uľahčiť čerpanie finančných prostriedkov. Veľkým záujmom Lisabonskej zmluvy bolo priblížiť Európu k občanom. Namiesto iba toho im aj uľahčime životy tým, že zabránime zbytočnému administratívnemu zaťaženiu, ktoré ich odrádza od účasti. Iba takto dosiahneme cieľ skutočnej územnej súdržnosti. Iba takto dosiahneme zmenšenie absolútne protikladných nerovností, ktoré dnes existujú v rámci Európskej únie, kde je momentálne obrovská priepasť medzi bohatými a chudobnými regiónmi. Väčšia účasť znamená aj väčšiu zodpovednosť a je to práve zodpovednosť, ktorú by mali všetci prevziať a podieľať sa na nej, a tým robiť viac pre vytvorenie silnejšej, konkurencieschopnejšej Európy a robiť to lepšie.

 
  
MPphoto
 

  Hermann Winkler (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som sa pridať k blahoželaniam a poďakovaniam obidvom spravodajcom za ich úspešnú prácu. Pripomienky pána Luhana na tému budúcej štruktúry politiky súdržnosti po roku 2013 treba zvlášť uvítať. Hoci závery piatej správy o súdržnosti už naznačujú pôvodné myšlienky Komisie na túto tému, správa pána Luhana je dôležitým príspevkom k vymedzeniu pozície Parlamentu vo vzťahu ku Komisii. Podobne ako pán spravodajca považujem z tohto dôvodu za mimoriadne rozumné, aby politika súdržnosti bola v budúcnosti v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020. Jednotlivé regióny však musia mať vždy možnosť rozhodovať o svojich vlastných prioritných oblastiach.

Nie všetky regióny sú rovnaké, dokonca aj v rámci jedného členského štátu sa regióny líšia. Maximálne dve alebo tri priority – z ktorých jedna je už možno povinná – nechávajú regiónom malý priestor na manévrovanie. Regióny musia dostať priestor na investovanie do svojej vlastnej infraštruktúry a ľudí podľa svojich vlastných priorít. Pri tomto scenári sa konkrétne otázky, ako napríklad demografické zmeny, nemusia dostatočne zohľadniť. To by sotva znamenalo regionálnu politiku prispôsobenú potrebám regiónov, o ktorej Komisia vždy hovorí. Z tohto dôvodu sa domnievam, že my ako Parlament musíme dať od začiatku celkom jasne najavo, že nesmieme dovoliť, aby sa regióny stali slabším príbuzným členských štátov. Zásadu partnerstva treba ďalej posilňovať.

Význam regiónov EÚ sa veľmi líši v závislosti od štruktúry štátu. Z tohto dôvodu sa musí pripisovať mimoriadna dôležitosť zásade subsidiarity. Treba to zohľadniť v myšlienke Komisie o vytvorení partnerstiev v oblastiach inovácií a rozvoja medzi Komisiou a členskými štátmi v budúcnosti.

Bez prílišného zachádzania do detailov by som možno mohol v krátkosti spomenúť dôležitosť cieľa 3. Výslovne súhlasím s pánom spravodajcom, keď hovorí o ťažkostiach v pohraničných územiach EÚ – či už na vnútorných, alebo vonkajších hraniciach. Tento cieľ treba v budúcnosti viac zapojiť do hry. Podľa môjho názoru sa cieľu 3 prikladá príliš malá váha v aktuálnej rozprave o budúcnosti politiky súdržnosti. Predovšetkým spoluprácu medzi regiónmi, ktoré sa nachádzajú na predošlých vonkajších hraniciach EÚ – a tu mám na mysli svoj domovský región Saska –, treba oveľa viac rozvíjať.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, údaje, ktoré poskytol Dvor audítorov vo výročných správach z rokov 2006 a 2008 o používaných systémoch riadenia politiky súdržnosti, sú určite znepokojujúce.

Tieto systémy neboli také účinné, ako mali byť, mali mieru chýb 12 % pre sumy refundované v roku 2006 a 11 % v roku 2008. Ak chceme znížiť túto mieru chýb, Európska komisia musí posilniť svoju úlohu dohľadu vo vzťahu k miestnym a regionálnym politikám.

Vytvorenie príručky pre verejné a súkromné subjekty a vytvorenie programu odbornej prípravy a mobility na tému, ako v praxi uplatňovať politiku viacúrovňového riadenia, by mohlo predstavovať účinné opatrenia na zlepšenie regionálnej politiky.

Okrem toho musia členské štáty posilniť úlohu regionálnych a miestnych orgánov, najmä po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

Je rovnako nevyhnutné uľahčiť cezhraničnú regionálnu spoluprácu, keďže v mnohých oblastiach Európskej únie je skutočne nesmierny potenciál na spoluprácu medzi regiónmi a miestnymi spoločenstvami pohraničných členských štátov, najmä v odvetviach ako cestovný ruch, poľnohospodárstvo, priemysel a životné prostredie.

Využijem to, že som skončila svoj prejav v rámci prideleného času, aby som sa poďakovala tlmočníkom, ktorí sú k nám vždy veľmi dobrí.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, na úvod by som chcel zdôrazniť, že považujem správu za mimoriadne dôležitú a blahoželám pánovi Luhanovi k vynikajúcej práci. Domnievam sa, že politika súdržnosti by mala byť vlajkovou loďou politiky Európskej únie a že jej význam by sa mal zvyšovať v budúcich rokoch. Ako horizontálna politika by mala určovať smerovania odvetvových politík a prispievať k zlepšovaniu konkurencieschopnosti európskych regiónov a posilňovaniu pozície Európskej únie na svetových trhoch. Systém uskutočňovania politiky súdržnosti musí byť moderný a flexibilný, založený na viacúrovňovom modeli riadenia, ako sa mnohokrát spomínalo. Mal by tiež podporovať koordináciu štrukturálnych fondov s ostatnými európskymi nástrojmi a s vnútroštátnymi fondmi.

Riadil som región s 2 200 000 obyvateľmi počas dvoch volebných období a bol som zodpovedný za uplatňovanie nástrojov politiky súdržnosti na základe centralizovaného modelu v rokoch 2004 – 2006 a decentralizovaného modelu – regionálneho operačného programu – v rokoch 2007 – 2013. Na základe týchto skúseností môžem s plnou zodpovednosťou konštatovať, že decentralizovaný model umožňuje lepšie využívanie miestneho potenciálu na uskutočňovanie strategických riešení a na dosiahnutie pozitívnych zmien, a preto som presvedčený o tom, že ciele by sa mali odsúhlasovať na európskej úrovni, ale spôsoby ich dosiahnutia by sa mali definovať v súlade so zásadou subsidiarity na tej najvhodnejšej úrovni, čo v prípade politiky súdržnosti znamená regionálnu a miestnu úroveň. Zároveň je nevyhnutné prepojiť čerpanie finančných prostriedkov s dosiahnutím merateľných cieľov a výsledkov: hospodárskeho rastu s vyššou mierou zamestnanosti a sociálneho začlenenia.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Vážený pán predsedajúci, takisto by som chcela zablahoželať nášmu kolegovi pánovi Luhanovi k všetkému úsiliu pri zostavovaní tejto správy, ktorá je mimoriadne dôležitá aj pre Rumunsko. Domnievam sa, že stratégia EÚ 2020 musí podporovať plán trvalo udržateľného rozvoja. V tejto súvislosti sa požaduje silnejšie zastúpenie navonok a účinnejšia vnútorná koordinácia.

Táto správa je dôležitá, pretože spomína úspechy politiky súdržnosti. V skutočnosti hlavnú úlohu pripisuje podpore globálnej konkurencieschopnosti regiónov. Pridelenie finančných prostriedkov projektom v oblasti rozvoja a investícií bude určite veľkým prínosom pre našu krajinu. Mali by sme poukázať na to, že Rumunsko môže byť oprávnené dostať podstatné finančné prostriedky teraz, aj v období po roku 2013.

V tejto súvislosti boli na vnútroštátnej úrovni…

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, je pravda, že politika súdržnosti je dôležitá, pretože prispieva k rastu a prosperite, ako aj k podpore rozvoja vyváženého medzi regiónmi. Je pravda, že rozvoj vyvážený medzi regiónmi je nevyhnutný na fungovanie vnútorného trhu a samotnej Únie a že politika súdržnosti je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020. Je rovnako pravda, že politika súdržnosti je užitočná pre životné prostredie, na vytváranie pracovných miest, formovanie a vytváranie modernej dopravnej siete. Na základe všetkých týchto vecí, vážený pán predsedajúci, pán komisár, je neprijateľné, aby Komisia využila úspechy týchto regiónov a teraz ich chce opäť použiť ako hrozbu proti členským štátom, ktoré nespĺňajú makroekonomické kritériá. Platí to najmä vzhľadom na to, že v týchto situáciách regióny dokonca neboli ani zapojené a nemajú priame zodpovednosti, a vzhľadom na to, že budú najviac zasiahnuté obmedzeniami používania štrukturálnych fondov. Nie je to správne, pán komisár, a chcel by som počuť vašu reakciu.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL) . – (LV) Vážený pán predsedajúci, chcel by som upriamiť pozornosť tohto Parlamentu na sociálnu súdržnosť. Považujem za zložité pri rozhovoroch s voličmi vysvetliť im, že tu robíme rozhodnutia premysleným a rozvážnym spôsobom, keď ich životný štandard sa zhoršil od vstupu do Európskej únie. Hovorím o Lotyšsku. Tridsaťštyri percent obyvateľstva Lotyšska v súčasnosti žije z minimálnej mzdy a na hranici chudoby. Minimálny dôchodok je 64 LVL a dostáva ho 12 % obyvateľstva. To, čo vidím a počujem v tomto Parlamente a čo obsahujú tieto správy, je niečím, čo za seba nemôžem podporiť, pretože nevidím, že by sa tu sociálnym otázkam venovala veľká pozornosť. To, čo tu opäť máme, sú rozhovory o ďalšej liberalizácii trhu, konkurencieschopnosti...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som uviesť štyri pripomienky k týmto správam.

Prvá je, že Európska únia má pre ľudí zmysel iba vtedy, ak sa snaží zmierňovať hospodárske, sociálne a územné nerovnosti.

Druhá je, že európska politika súdržnosti je kľúčovým nástrojom finančnej politiky na dosiahnutie tohto cieľa.

Mojou treťou pripomienkou je, že tí, ktorí toto kritizujú, by mali skutočne prísť s alternatívou. Ak nevedia ponúknuť žiadnu alternatívu, potom by mali byť ticho.

Mojou štvrtou pripomienkou je, že môj domovský región – pochádzam z východného Nemecka – je oblasťou, kde táto politika urýchlila hospodársky rozvoj. Sme na správnej ceste, ale ešte stále máme kus cesty pred sebou. Z tohto dôvodu budeme naďalej potrebovať ďalšiu podporu po roku 2013, ak máme ďalej napredovať.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, Tip O’Neill, slávny írsko-americký politik, raz povedal: „Všetka politika je miestna.“ To isté by sa dalo povedať o Európskej únii z hľadiska rozvoja. Všetok rozvoj je regionálny.

Predovšetkým úspech mojej vlastnej krajiny v rámci politiky súdržnosti, odkedy sme vstúpili do Európskej únie, je toho dokonalým príkladom. Mali sme o trochu viac ako polovičný HDP pri našom vstupe v roku 1973, ale teraz máme jeden a pol násobok priemerného HDP napriek súčasným finančným ťažkostiam krajiny.

Po druhé, v priebehu času bude pre nás jedným z kľúčových aspektov zjednodušiť postup, klásť dôraz na výsledky a pridanú hodnotu a pokúsiť sa obmedziť byrokraciu a reguláciu. Mohli by ste vypĺňať formuláre odteraz až donekonečna, ale ak tam nie je žiadna pridaná hodnota, nemá to žiadny zmysel. Ak tak urobíme, môžeme pokračovať v napredovaní a určite sa teším na regionálnu politiku...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Efektívne uplatňovanie politiky súdržnosti, ktoré je v súčasnosti značne decentralizované, predpokladá ďalšie posilnenie zodpovednosti orgánov na regionálnej a miestnej úrovni, pretože tieto najlepšie poznajú potreby danej oblasti a jej obyvateľstva.

Som presvedčený, že vytvorenie skutočného partnerstva s regionálnymi a miestnymi orgánmi si vyžaduje jasnejšie vymedzenie takzvanej zásady partnerstva a aktívne zapájanie miestnych a regionálnych orgánov do konzultácií o regionálnej politike Európskej únie. Zdôrazňujem, že zabezpečenie lepšej koordinácie medzi jednotlivými stupňami kontroly, zvýšenie flexibility, ako aj transparentné a jasné postupy nielenže predstavujú faktory dobrej správy vecí verejných, ale predovšetkým by mali uľahčiť čerpanie fondov a zvýšiť účasť potenciálnych partnerov na projektoch.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, člen Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať za veľmi živú rozpravu a chcel by som tiež využiť túto príležitosť, aby som povedal ešte niekoľko slov o finančných kontrolách. Ako sústavne zdôrazňujem pri rôznych príležitostiach, skutočne sa tomu musíme postaviť a zjednodušiť veci, najmä vzhľadom na skutočnosť, že potrebujeme vyvinúť väčšie úsilie s cieľom zaručiť, aby malé a stredné podniky takisto využili príležitosti, ktoré chceme poskytnúť prostredníctvom európskeho financovania a tiež napríklad revolvingového financovania, ktoré chceme v budúcnosti viac poskytovať. Skutočne sa musíme zamyslieť nad tým, ako by sme mohli zminimalizovať byrokraciu.

Na druhej strane musím tiež sústavne poukazovať na to, že veľká časť byrokracie pribúda na vnútroštátnej úrovni. Inými slovami nie všetka byrokracia, ktorá vzniká pri európskych projektoch, pochádza z Bruselu, skôr ide o kombináciu účinkov procesov na vnútroštátnej a európskej úrovni. Musíme na tom pracovať spoločne. Pani Mănescová, súhlasím s vami v tom, že musíme vyvinúť úsilie na rozvoj štandardov v tejto oblasti – hoci, samozrejme, nemôžem celkom opomenúť vnútroštátne právne predpisy a okolnosti. V zásade však s vami absolútne súhlasím.

Otázka podmienečnosti je takisto niečo, čo si vyžaduje podrobnejšie zváženie, na ktoré tu nemáme dostatok času. Ide nepochybne o záležitosť rozpoznania dôvodov oneskorenia projektov v každej jednotlivej krajine a v každom jednotlivom regióne podľa potreby. Vo všeobecnosti už vieme, ktoré to sú. Vo väčšine prípadov to nemá nič do činenia s peniazmi – alebo prinajmenšom nie primárne – je to však skôr pre iné nedostatky. Myšlienka za podmienečnosťou je zbaviť sa ich v predstihu s cieľom zaručiť rýchlejšie následné spracovanie, ktoré je v záujme všetkých zúčastnených.

Rovnako som vďačný rečníkom, ktorí hovorili o zmluve v oblasti rozvoja a partnerstva, a o skutočnosti, že to predstavuje príležitosť, ako povedal pán Olbrycht, presadzovať ďalšie zapojenie sa regionálnych a miestnych orgánov. Určité prehodnotenie bude v tomto nevyhnutné, pokiaľ ide o to, ako to môžeme v skutočnosti vykonať o niečo inštitucionalizovanejším spôsobom a – nezabúdajme – spôsobom, ktorý je prijateľný pre členské štáty. V tejto veci sa spolieham na podporu a staviam na podpore a pomoci Európskeho parlamentu, keďže Európsky parlament, Komisia a Výbor pre regióny sú v tom zajedno. Sú tu však aj ďalší účastnícu, ktorými sú členské štáty. Musíme presvedčiť členské štáty, že tiež budú mať úžitok z pridanej hodnoty, ak zapoja viac ľudí do plánovania programov, čím sa títo ľudia s nimi oveľa viac stotožnia.

Som vďačný aj za pripomienky – ktoré boli, tuším, od Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie – týkajúce sa rastu. Obhajujem kvalitatívny aj kvantitatívny rast. Potrebujeme obidvoje. Vezmime si napríklad výskum: v skutočnosti je to niečo, čo patrí do kategórie kvalitatívneho rastu. Ak je jedným z našich hlavných cieľov zvýšiť napríklad podiel obnoviteľnej energie, ale v zásade chceme byť aj energeticky účinnejší, potom by veľmi dôležitou témou výskumu mohla byť otázka, ako môžem uskladniť elektrinu, mať ju pripravenú a potom ju sprístupniť, keď ju potrebujem, aby sme mohli zefektívniť našu výrobu energie.

Celkovo sa vyjasnila jedna vec: budeme schopní dosiahnuť naše ciele iba vtedy, ak budeme skutočne mať regionálnu politiku, ktorá sa dostane do všetkých regiónov Európy. Ako bolo dnes tiež spomenuté, ak chceme realizovať stratégiu EÚ 2020, budeme toho schopní iba vtedy, ak budeme môcť túto politiku preniesť a zrealizovať vo všetkých regiónoch, pričom sa zohľadnia potreby a požiadavky, ktoré existujú na miestnom základe.

Ešte raz sa chcem veľmi poďakovať – najmä obidvom spravodajcom – za túto veľmi cennú prácu.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan, spravodajca.(RO) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa na úvod poďakovať všetkým kolegom poslancom, ktorí významne prispeli k tejto správe a v konečnom dôsledku k politike súdržnosti a jej budúcnosti. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom, ktorí predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a príspevky, ktoré boli nemenej dôležité, a tiež za to, že sme veľmi jednoducho spoločne dosiahli dohodu.

Nechcem zachádzať do prílišných podrobností o tom, čo sa povedalo. Zároveň by som sa vám chcel poďakovať za milé poznámky na moju adresu. Chcel by som však zdôrazniť predovšetkým to, čo povedal pán komisár, poznámky, ktoré stoja za zmienku. Povedal, že politika súdržnosti je politikou investícií do regiónov a ľudí, ktorá je nevyhnutným predpokladom na zlepšovanie životnej úrovne v regiónoch Európskej únie. V plnej miere súhlasím s týmto názorom.

Zároveň súhlasím aj s tým, že máme vašu podporu – za ktorú sme vám vďační – týkajúcu sa zvýšenia investícií do infraštruktúry akéhokoľvek druhu ako absolútne nevyhnutného predpokladu na odstránenie nerovností v Európskej únii.

Čo sa týka názoru, ktorý vyjadril pán Besset, jednoducho chcem povedať, že keby si podrobnejšie prečítal správu, zistil by, že spomína aj hospodársky rast založený na ekologickom hospodárstve. Je tiež pravda, že som sa priamo zmienil o stratégii EÚ 2020, ktorá tiež predstavuje ekologické hospodárstvo. Z tohto dôvodu vám chcem povedať, že správa má momentálne väčšinovú podporu.

Ešte raz vám všetkým ďakujem a dúfam, že budúca politika súdržnosti sa bude uberať správnym smerom.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu, spravodajkyňa.(RO) Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať kolegom poslancom za ich významné príspevky k tejto správe, predovšetkým k jej konečnej verzii, ako aj tieňovým spravodajcom a ostatným kolegom poslancom, ktorí predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, nehovoriac o tých, ktorí vystúpili v takú neskorú hodinu počas plenárnej rozpravy.

Vzhľadom na to, že hlasovanie, ktoré sa konalo vo Výbore pre regionálny rozvoj, zaznamenalo široký konsenzus medzi politickými skupinami o potrebe realizácie princípov a opatrení navrhovaných v tejto správe, nemôžem inak ako tešiť sa, že dnešná rozprava sa niesla v podobnom duchu.

Pracovný dokument bol vypracovaný po konzultáciách s Európskou komisiou, Výborom pre regióny a zástupcami prijímateľov, ktorým by som sa chcela ešte raz poďakovať za ich príspevky. Ako som už spomenula aj vo svojom predchádzajúcom vystúpení, som pevne presvedčená o tom, že Európska komisia bude mať pochopenie a odhodlanie potrebné na zaručenie toho, že riešenia, ktoré sme zistili a navrhli vo Výbore pre regionálny rozvoj, jednoducho neostanú iba v štádiu návrhov. Prišli sme s konkrétnymi návrhmi, pán komisár. Stačí, ak ich seriózne zvážite. Spomínam to predovšetkým preto, že v nasledujúcich mesiacoch Európska únia bude musieť definovať a prijať budúcu politiku súdržnosti a stratégiu na rok 2020, ako aj podmienky na ich úspešnú realizáciu.

Našou túžbou je nový prístup k viacúrovňovému riadeniu, ktoré bude riadne slúžiť životne dôležitým cieľom EÚ, ako aj Európa občanov, ktorú bude charakterizovať hospodársky rast, sociálny pokrok a trvalo udržateľný rozvoj.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne.(BG) Aby sa dosiahla skutočná sociálna a hospodárska súdržnosť medzi členskými štátmi, najprv musíme riešiť ich rozdiely nielen z hľadiska hospodárskeho rastu a rozvoja, ale aj z hľadiska ich fyzickej polohy. V tomto štádiu nevidím žiadny zmysel diskusií o spoločných opatreniach. Opatrenia pre jednotlivé členské štáty sa musia líšiť, pretože ich potreby sa líšia. Pokiaľ ide o úlohu Komisie pri postupoch na poskytovanie pomoci a monitorovanie dobrého riadenia v regionálnej politike, podľa môjho názoru Komisia musí najprv jasne popísať a určiť svoju účasť. Z vlastnej skúsenosti s riešením otázok s Komisiou môžem povedať, že som buď dostal vyhýbavú odpoveď, alebo mi jednoducho bolo povedané, že otázka nie je v jej kompetencii. Pochádzam z krajiny, kde bolo vyhýbanie sa zodpovednosti štandardným postupom, a želám si, aby kompetencie Komisie boli jasne stanovené, aby sme mohli dostať jasné odpovede a presné kroky v konkrétnych situáciách.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) V súčasnosti existuje veľmi zreteľný efekt hranice medzi regiónmi, ktoré sú oprávnené na financovanie v rámci cieľa zbližovania a ktoré nie sú. Toto je mimoriadne škodlivé pre niektoré regióny, ktoré možno nie sú chudobné, ale určite nie sú bohaté. Bolo by veľkou pomocou, keby sa tento efekt hranice dal zmierniť vytvorením strednej kategórie regiónov medzi cieľom „zbližovania“ a cieľmi „regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti“. Teší ma, že je to jeden z návrhov predložených v záveroch piatej správy o súdržnosti. Táto stredná kategória by sa mohla vzťahovať na regióny s HDP na obyvateľa od 75 % do 90 % priemeru EÚ. Bol by som tiež rád, keby tento systém nahradil prechodný mechanizmus a pokryl iné regióny ako tie, ktoré vyplývajú z cieľa zbližovania. V súvislosti s rokovaniami o budúcom viacročnom finančnom rámci by rozpočet pre túto prepracovanú politiku súdržnosti mal zostať rovnaký. Stojí však za zmienku, že iba o málo viac ako 20 regiónov by sa malo vyňať z cieľa zbližovania, čo bude znamenať úsporu 10 miliárd EUR ročne. Tieto peniaze by sa určite mohli presunúť do novej strednej kategórie regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), písomne.(HU) Blahoželám pánovi Luhanovi k jeho práci na tejto správe. V súvislosti so správou by som chcel poukázať na dva body. Pokiaľ ide o súvislosť medzi realizáciou stratégie EÚ 2020 a lepšou konkurencieschopnosťou, je dôležité poukázať na to, že súdržnosť a lepšia konkurencieschopnosť sú procesy, ktoré sa vzájomne predpokladajú a dokonca sa vzájomne posilňujú. Nemôžeme sa sústrediť na podporovanie najviac rozvinutých regiónov s cieľom maximalizovať konkurencieschopnosť EÚ, keďže by to predstavovalo nebezpečenstvo, že menej rozvinuté regióny budú ešte viac zaostávať, čo by zase viedlo k významným sociálnym tlakom a nestabilite celej Európskej únie. Navyše je dôležité preukázať, že hoci politika súdržnosti významne prispieva k realizácii stratégie EÚ 2020, ona samotná nemôže byť zodpovedná za dosiahnutie cieľov stratégie. Z tohto dôvodu musíme dosiahnuť súlad medzi realizáciou cieľov stratégie EÚ 2020 a cieľov politiky súdržnosti, pričom ostatné oblasti politiky musia takisto prispieť k primeranej úrovni dosiahnutia cieľov stratégie. Ako druhé zistenie by som chcel zdôrazniť, že plne súhlasím s pánom spravodajcom v tom, že HDP by mal ostať kritériom, na základe ktorého sa určuje oprávnenosť členských štátov, keďže HDP je doteraz najspoľahlivejším ukazovateľom úrovne rozvoja. Na úrovni členských štátov môžu vnútroštátne orgány použiť aj iné ukazovatele pri rozdeľovaní prostriedkov, ale na úrovni EÚ sa musí zachovať HDP ako kritérium oprávnenosti na pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Správa o riadnej správe regionálnej politiky posilní právomoci regionálnych a miestnych orgánov pri vykonávaní politík EÚ. Parlament dlhodobo podporuje väčšie zapojenie verených orgánov na inej ako vnútroštátnej úrovni do koncipovania politík Spoločenstva. Zásadu partnerstva v zmysle Bielej knihy Výboru regiónov o viacúrovňovej správe treba posilniť už od ranej fázy rokovaní v rámci diskusií v EÚ. Správa podporuje ďalšie zjednodušovanie legislatívnych a nelegislatívnych nariadení. Tu by sa však malo zdôrazniť, že najmä niektoré členské štáty a ich verejné orgány často prispievajú k administratívnej záťaži, ktorú nevyžadujú nariadenia Spoločenstva. Tu je ďalšia náprava nevyhnutná. Pravidlá programov dotácií by sa mali zjednodušiť tak, aby boli jednotlivé postupy zrozumiteľnejšie a aby neodradzovali možných prijímateľov od účasti na projektoch. Vo vykonávaní programov a ich financovania sa vykazuje vysoké percento chýb pri preplácaných výdavkoch (12 %). Najväčšie percento chýb je vykazované stále v oblasti verejného obstarávania a takzvaných neoprávnených nákladov. Dohľad zo strany Európskej komisie je nedostatočný a je zrejmé, že Komisia nemôže tvoriť kontrolný systém na všetkých vnútroštátnych úrovniach. Je nevyhnutné, aby monitorovacia úloha Komisie bola zachovaná a podporená na začiatku programov, ale v ich priebehu by sa mohla vo väčšej miere preniesť na členské štáty a ich regionálne a miestne orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), písomne.(LV) Aby sa rozšíril vplyv politiky súdržnosti, určité rozhodujúce reformy sú nevyhnutné. Podpora, ktorú poskytuje politika súdržnosti, sa musí sústrediť do troch hlavných smerov. Nevyhnutná je v prvom rade zemepisná koncentrácia, po druhé, koncentrácia rozsahu podpory a po tretie, administratívna koncentrácia. To znamená, že rozsah finančnej podpory sa musí nasmerovať do tých členských štátov EÚ a do tých regiónov, ktoré to najviac potrebujú. Inými slovami zlepšenie sociálno-hospodárskej situácie je nemožné bez konkrétnej podpory politiky súdržnosti EÚ. To znamená, že každý región musí vyhodnotiť odvetvia, ktoré najnaliehavejšie potrebujú dostať podporu, namiesto nominovania všetkých možných odvetví bez hlbšej analýzy. Každý región by si mal vybrať od troch do piatich z desiatich odvetví ponúkaných Komisiou, v ktorých sústredí 100 % dostupnej podpory. To znamená, že musíme pokračovať v odľahčovaní administratívneho zaťaženia. Musíme posilniť úroveň dôvery zúčastnených inštitúcií, aby bolo možné optimalizovať počet funkcií vykonávaných týmito inštitúciami. Chcem zdôrazniť, že existujúce kritérium rozdeľovania podpory politiky súdržnosti EÚ – HDP podľa parity kúpnej sily na obyvateľa (do 75 % priemeru EÚ) – je primeraným, osvedčeným a bezpečným kritériom na definovanie skupiny regiónov oprávnených na podporu v rámci zbližovania, pretože odráža skutočné nerovnosti medzi členskými štátmi a regiónmi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne.(ET) Stotožňujem sa so stanoviskom pána spravodajcu, že politika súdržnosti Únie je jednou z najdôležitejších politík, ktoré pomáhajú posilňovať konkurencieschopnosť regiónov a zaručiť trvalo udržateľný rozvoj. Keďže medzinárodná finančná kríza má negatívny vplyv na všetky regióny Európy v menšom alebo väčšom rozsahu, politika súdržnosti, ktorá prináša pridanú hodnotu, určite zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zaručovaní toho, aby regióny mohli byť po kríze silnejšie. Smutné je, že vlády mnohých členských štátov EÚ nerozumejú úlohe a dôležitosti regiónov – miestnych orgánov – dostatočne dobre, keďže sa obávajú straty svojho vplyvu na regióny. Napríklad vláda mojej domovskej krajiny, Estónskej republiky, často prijíma dôležité zákony týkajúce sa miestnych orgánov bez toho, aby zohľadnila rozhodovacie procesy daného orgánu. Aby tieto rôzne regióny neboli diskriminované, malo by sa teraz venovať viac pozornosti regulačnej činnosti, ktorú vykonávajú vlády členských štátov na zaručenie toho, aby ich konanie nebolo v protiklade s vlastnými zákonmi členských štátov a európskymi hodnotami. Je pravda, že teraz je v Európe veľa regiónov, ktoré získali veľkú politickú podporu európskeho Výboru pre regióny, Európskeho súdneho dvora a Komisie v prípadoch, keď vlády členských štátov ignorovali práva miestnych orgánov. Domnievam sa, že účinná európska politika súdržnosti a plnenie cieľov stanovených v smernici pomôžu zaručiť životaschopnosť regiónov, ale životaschopné regióny zvýšia životaschopnosť Európskej únie ako celku a zároveň to pomôže zabrániť marginalizácii pohraničných regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne. (FR) Správy pána Luhana a pani Mănescovej celkom správne stanovujú zásady, na ktorých by mala byť založená naša politika súdržnosti. Chcela by som však vyzdvihnúť tri oblasti, v ktorých musíme byť ambicióznejší. Prvou je územná súdržnosť. Tento koncept sa často cituje, ale málokedy sa konkrétne realizuje. Mali by sme napríklad venovať mimoriadnu pozornosť pohraničným regiónom. Znevýhodnenia a problémy, ktoré tieto regióny majú, odrážajú obmedzenia európskej integrácie. Tieto oblasti, ktoré označujú zlom, by sa mali zmeniť na oblasti, ktoré pomáhajú vytvárať prepojenia. Ďalšou oblasťou je rozdielny prístup k regiónom, ktoré oscilujú medzi cieľom 1 a cieľom 2. Rozdiel v pomoci poskytnutej určitým regiónom s rovnakým HDP môže byť až desaťnásobný. Je čas, aby sme zaviedli prechodný mechanizmus, ktorý zaručuje rovnaký prístup k všetkým regiónom s HDP od 75 % do 90 % priemeru EÚ. Napokon musíme pracovať na nových ukazovateľoch výkonu. Problémy rozvoja, ktorým čelia regióny, súvisia s ich vlastnými miestnymi obmedzeniami. Potrebujeme zlepšiť naše kritériá na všetkých úrovniach riadenia, aby sme mohli presne zmerať potreby a ciele regionálneho rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), písomne.(DE) Mimoriadnu pozornosť treba venovať politike súdržnosti EÚ v záujme väčšieho trvalo udržateľného rastu a lepšej konkurencieschopnosti. V Európe regiónov by mal byť HDP naďalej hlavným kritériom pri určovaní regionálnej oprávnenosti na financovanie. Európska regionálna politika však musí zahŕňať všetky regióny a zároveň musí byť dostatočne pružná, aby mohla zohľadniť regionálne a územné rozdiely. Ak chceme v plnej miere využiť potenciál na rast regiónov a dosiahnuť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Európskej únii, je nevyhnutné venovať mimoriadnu pozornosť konkurencieschopnosti. Zároveň musíme tiež brať do úvahy drobné problémy v bohatých členských štátoch. Predovšetkým výskum a inovácie by mali zohrávať dôležitú úlohu vo všetkých regiónoch ako prostriedok na zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ, a preto je nevyhnutné pokračovať v podpore týchto oblastí v budúcnosti. Hoci ciele stratégie EÚ 2020 sú definované na úrovni Spoločenstva, je nevyhnutné, aby boli miestne a regionálne orgány viac zapojené do ich uskutočňovania. Prístup zdola nahor je nevyhnutný, ak máme účinne realizovať hospodárske ciele stratégie EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. (SK) Kohézna politika po roku 2013 musí aj naďalej ostať kľúčovou politikou EU s dostatočným finančným krytím s týmito podmienkami: – zjednodušenie postupov prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov – vytvorenie rámca pre verejno-súkromné partnerstva – infraštruktúra sa stane základnou podmienkou na zvyšovanie globálnej konkurencieschopnosti – partnerstvo ako podmienka vybudovania skutočných partnerstiev s regionálnymi a miestnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou a ako prostriedok k efektívnosti zákonnosti a transparentnosti v štádiu programovania a využívania štrukturálnych fondov – uplatňovanie viacúrovňového riadenia tak na vertikálnej úrovni, ako aj na horizontálnej úrovni. Určite podmienok je ešte viac, ale ak chceme úlohy stratégie 2020 naplniť, považujem dodržiavanie spomenutých podmienok za kľúčové.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), písomne.(PL) Európa v súčasnosti prechádza zložitým obdobím. Finančnú krízu z rokov 2008 – 2009 ešte stále silno cítiť v hospodárstve, čo spôsobuje rozširujúcu sa priepasť medzi bohatými regiónmi západnej Európy a chudobnejšími regiónmi strednej a južnej Európy. Táto situácia si vyžaduje posilnenie mechanizmov, ktoré sú účinné v boji proti kríze. Najdôležitejšími z týchto mechanizmov na úrovni Únie sú politika súdržnosti a regionálne fondy. V dôsledku spolufinancovania investícií na miestnej úrovni sa stali účinným symbolom európskej spolupráce, ktorá sa povzniesla nad vnútroštátne záujmy. Takisto významne prispeli k rozšíreniu oblasti, ktorá sa tešila z hospodárskeho rastu od roku 2004 do roku 2007, ako aj k zmenšeniu priepasti medzi krajinami starej a novej Európy.

Z tohto dôvodu začalo byť také dôležité zvýšiť finančné prostriedky Únie pre politiku súdržnosti vo finančnom rámci na roky 2013 – 2020 s cieľom zachovať zbližovanie ako prvoradý cieľ a zachovať súčasný mechanizmus výberu prijímateľov na základe úrovní HDP v jednotlivých regiónoch. Domnievam sa, že možnosť zvýšenia úrovne spolufinancovania investícií zo 75 % na 80 % a zároveň zníženia financovania vzdialených regiónov je takisto dôležitá. Z hľadiska krajín západnej Európy sa domnievam, že je tiež dôležité pokračovať vo financovaní investícií do infraštruktúry, a to najmä na vertikálnom pásme, ktoré spája severnú a južnú Európu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia