Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2075(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0326/2010

Ingivna texter :

A7-0326/2010

Debatter :

PV 13/12/2010 - 22
CRE 13/12/2010 - 22

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0466

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 13 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

22. Reglering av handeln med finansiella instrument - ”dark pools” etc. (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är betänkandet från Kay Swinburne för utskottet för ekonomi och valutafrågor om regleringen av handel med finansiella instrument - ”dark pools” etc. (2010/2075 (INI)) (A7-0326/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, föredragande.(EN) Herr talman! Jag har svårt att förklara för dem som inte är insatta i finansjargongen exakt vad mitt betänkande om ”mörka pooler” (”dark pools”) syftar på. Formellt handlar mitt betänkande om handeln med finansiella instrument, inklusive ”dark pools”, vilket är finansiella transaktioner och aktiehandel som genomförs utan information före handeln, även kallat mörka transaktioner. I ett bredare perspektiv utgör betänkandet en utvärdering av tillämpningen av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) från 2007 när det gäller aktier, i syfte att komma till rätta med vissa strukturella problem som framträder mycket tydligt på aktiemarknaderna i nuläget.

Trots att detta är ett ytterst tekniskt betänkande finner jag det uppmuntrande att debatten har förts på en så hög nivå i utskottet. Det gläder mig att mina kollegers hårda arbete har lett till att ett brett stöd har etablerats över de politiska gruppernas gränser, och att 194 ändringar har blivit till 26 kompromisser som de flesta av grupperna kunde skriva under på.

Med tanke på tidpunkten för detta initiativbetänkande och omröstningen denna vecka anser jag också att Europaparlamentet på ett betydande sätt har bidragit till kommissionens nyligen publicerade samråd angående översynen av MiFID II, där man tar hänsyn till många av de problem som tagits upp vid överläggningar i utskottet. Genom detta betänkande har Europaparlamentet krävt ett antal utredningar av de olika handelsplatser som i nuläget regleras enligt MiFID, samtidigt som man efterlyser en noggrannare analys för att säkerställa att forum som erbjuder likvärdiga tjänster också regleras på en likvärdig nivå.

Jag tror att kommissionen i sitt samrådsdokument kan ha gått ett steg längre mot att utvidga sin definition av organiserade handelsplatser till att omfatta alla forum som sammanför köpare och säljare. Detta innebär att ett betydande kryphål kan ha täppts till. Ändå garanterar denna lösning att proportionaliteten kan upprätthållas genom att man tillåter betydande differentiering inom de olika kategorierna för reglerade marknader, MTF-, SI-, BCN- och derivat-plattformar.

Den nya granskningsnivå som föreslås för dem som spekulerar i ”mörka pooler” borde välkomnas av investerarna eftersom de, samtidigt som de i nuläget ger skydd från den bredare marknaden, också har en viss potential för att missbruka sin ställning. Genom att ge tillsynsmyndigheterna full tillgång till affärsmodeller bör man kunna se till att de kan fortsätta som ett forum för diskret utbyte av kundordrar utan att ge dem möjligheten att expandera till proportioner som påverkar prisbildningen eller erbjuda ett skydd för missbruk av marknaden.

Utöver detta är Europaparlamentet och kommissionen överens om att undantag från MiFID måste omdefinieras och att tillämpningen av sådana undantag måste standardiseras inom hela EU. Att som i dagsläget bedriva arbitrage mellan EU-medlemsstater, där man väljer den bästa tolkningen av samma regel, bör inte längre vara möjligt. Under sammanställningen av detta betänkande och dess ändringar stod det klart att den största bristen i tillämpningen av MiFID är avsaknaden av en marknadsversion av ett europeiskt system för konsoliderad handelsinformation (”European consolidated tape”). Amerikanska investerare kan inte förstå hur vi inom EU kan arbeta utan ett sådant verktyg. Det har funnits en allmän acceptans inom branschen, och särskilt bland investerarna, för att ett sådant verktyg behövs, men under de tre år som gått sedan MiFID tillämpades har marknadsaktörerna ännu inte lyckats enas om att skapa ett europeiskt system för konsoliderad handelsinformation. Utskottet för ekonomi och valutafrågor är, i likhet med kommissionen, återhållsamt när det gäller att göra mer än att föreskriva att de godkända formerna för offentliggörande ska följas, men om en marknadslösning inte går att hitta måste lagstiftningen stöttas.

De mikrostrukturella problem som just nu påverkar aktiemarknaderna har varit föremål för en hetsig debatt i utskottet. Man är ense om att metoder som flash orders, spoofing och pinging är orättvisa eller till och med oegentliga. Däremot har utskottet haft betydligt svårare att enas när det gäller vissa marknadsaktörers roll, i synnerhet de eventuella fördelarna med handelsstrategier som bygger på hög frekvens. Utan tydliga uppgifter är det svårt att dra några tillförlitliga slutsatser angående deras roll, vare sig den är positiv eller negativ. Innan vi föreslår en lagändring måste vi därför försäkra oss om att vi har de uppgifter som behövs, så att vi inte inför lagar som kan hindra de europeiska marknaderna från att fungera effektivt.

Framför allt måste vi säkra integriteten på våra finansmarknader. De är inte till för att mellanhänder eller smyghandlare ska kunna samverka med varandra. De är till för att erbjuda en marknadsplats för investerare som förmedlar kapital till företag och organisationer som agerar i den verkliga ekonomin. Denna fundamentala funktion som marknaderna fyller måste stå i centrum för oss alla när vi går igenom lagstiftningsprocessen för MiFID II.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin (PPE).(FR) Herr talman, mina damer och herrar och, naturligtvis, Kay Swinburne! Den här texten är oerhört komplicerad, men vad handlar den egentligen om? Än en gång handlar det om att lära sig något av krisen. Nej, vi får inte göra som tidigare, och ja, vi måste ändra spelreglerna och återinföra ordning i systemet.

Det finns människor i olika länder inom unionen som just nu utnyttjar krisen och människors oro för att skylla allt på EU. Överallt hör man folk säga: ”Det är på grund av EU som saker och ting inte fungerar, det är på grund av euron, och lösningen är att vi måste gå ur EU, vi måste sätta stopp för euron ...” Till alla dessa personer måste vi fortsätta att om och om igen säga: jo, vi behöver gemensamma regler, vi måste fortsätta att säga att om de europeiska länderna inte vore enade, om de vore isolerade från varandra, så skulle de vara döda nu. Ja, vi behöver reglering, en gemensam politik, gemensamma regler och en översyn av våra regler och ett system som fungerar bättre.

Mina damer och herrar, när det kommer till kritan är det hela ganska enkelt: tillsammans är vi starka, men om vi isolerar oss går vi under!

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Herr talman! Tack för att du är så generös med tiden. Hädanefter ska jag vara uppmärksam på vilka sammanträden du håller i och försöka gå på allihop. Kay Swinburnes betänkande är mycket viktigt eftersom det innebär att vi äntligen diskuterar en reglering av handeln med finansiella instrument. Det första och mest betydande misstaget i samband med betänkandet är att betänkandet och efterlysningen av ytterligare reglering är en senkommen åtgärd. För det andra, om det är så att regelverket har varit oklart hittills, så måste vi nu i efterhand gå in på djupet och utforska allt som har hänt. Att undanta stora investeringar från den strängare övervakningen är enligt min mening en meningslös och rent ut sagt felaktig åtgärd. Det är inte bara själva handelns natur som måste utredas, utan även de derivat som ges ut, och nyemissioner måste omfattas av strängare regler.

Inflationen stimuleras faktiskt av finansmarknadens derivatprodukter. Priset för detta betalas av befolkningen, medan vinsterna går i fickan på diverse internationella bolag vars bakgrund ibland är oklar. Det vore heller inte fördelaktigt att omdirigera dessa vinster till den verkliga ekonomin, eftersom det skulle kunna leda till att hela världen gradvis hamnar i fickorna på de allra rikaste.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Herr talman! Kay Swinburnes betänkande är inriktat på att se till att det råder lika villkor för multilaterala handelsplatser. Jag anser att det dessutom är precis lika viktigt att tillämpa samma nivå av övervakning på dem. Jag vill lyfta fram behovet av en lämpligare lagstiftning med syftet att reducera den systemiska risken och garantera rättvis konkurrens på marknaden.

För tillfället råder en oroväckande brist på tillgänglig information om handelsstrategier. Enda sättet att verkligen ta reda på om marknaden fungerar korrekt är att se till att tillsynsmyndigheterna har tillräcklig information. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten borde utforma gemensamma standarder och format för rapportering som kan tillämpas på alla uppgifter, både om organiserade handelsplatser och OTC.

Jag anser att det vore lämpligt att undersöka effekterna av att införa en minimiordersumma för alla mörka transaktioner. På så sätt kunde man fastställa huruvida det kontinuerliga handelsflödet är tillräckligt.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, kommissionsledamot.(EN) Herr talman! På kommissionens vägnar, och särskilt på kommissionsledamot Michel Barniers vägnar, ska jag svara att en ökad insyn på finansmarknaderna och en lämplig nivå av reglering för samtliga aktörer på marknaden tillhör de främsta prioriteringarna för den här kommissionen och för G20.

Jag ber att få gratulera Kay Swinburne och utskottet för ekonomi och valutafrågor till betänkandet om handel med finansiella instrument, ”dark pools” etc. Betänkandet utgör ett viktigt steg i den pågående översynen av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID). Kommissionen har tagit till sig rekommendationerna i betänkandet vid utarbetandet av förslaget om en ändring av det befintliga direktivet under 2011. Översynen av MiFID är en viktig del av kommissionens planer för att skapa ett stabilare och mer insynsvänligt finanssystem som tjänar samhället och ekonomin som helhet. Många delar är redan på plats, inte minst den nya EU-tillsynsmyndigheten som införs nästa månad.

Kommissionen åtar sig att lämna förslag inom de återstående områdena senast sommaren 2011. Vi räknar med att Europaparlamentet ger oss sitt stöd genom att snabbt anta de nödvändiga reformerna så att de kan tillämpas så snart som möjligt därefter.

Som ni vet är MiFID en hörnsten för EU:s regelverk för finansmarknaderna. Det kom till före finanskrisen men har ändå i stort sett visat sig fungera väl, även under den svåra och turbulenta tid som vi har gått igenom de senaste åren.

Vissa tillkortakommanden har givetvis förekommit. Tekniska framsteg och en snabb utveckling på finansmarknaderna har också medfört att regleringsverktyg som var toppmoderna för några år sedan är fullständigt omoderna i dag.

Den 8 december publicerade kommissionen ett utkast till förslag om samråd. Vi tänker vara ambitiösa och uttömmande när det gäller att möta alla utmaningar. Samtidigt som vi kan bekräfta att de ursprungliga syftena med MiFID fortfarande gäller måste vi nu kritiskt granska hur våra finansmarknader fungerar, hur öppna och insynsvänliga de behöver vara och hur investerare kan få tillgång till finansiella instrument och investeringsmöjligheter.

Precis som utskottet för ekonomi och valutafrågor gör i sitt förslag till betänkande ser även vi ett behov av förbättringar i regleringen av nya typer av handelsplattformar och handelsmetoder. Regleringen bör ta vederbörlig hänsyn till verksamhetens natur för att garantera lika villkor för aktörerna och fullgott skydd för investerarna samt mot otillbörlig marknadspåverkan.

Vi håller också med om att det finns ett behov av att förbättra reglerna för öppenhet när det gäller handeln med aktier och att införa nya krav för handel med andra instrument. Ett annat viktigt område som också tas upp i Kay Swinburnes betänkande är att förbättra funktionen och regleringen av marknaderna för råvaruderivat i enlighet med G20-principerna.

Dessutom tänker vi införa riktade förbättringar av de befintliga reglerna om skydd för investerare. Att se till att samtliga produkter och säljmetoder i tillräcklig utsträckning omfattas av jämlika regler är en mycket viktig del av processen att bygga upp investerarnas förtroende på nytt.

Slutligen kommer denna översyn att stärka tillsynen och verkställandet på de olika finansmarknaderna, där den nya europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten väntas spela huvudrollen. Kommissionens enheter för arbetet framåt genom ett nära samarbete med våra internationella partner, i synnerhet med ansvariga myndigheter i USA, som står inför samma problem som vi, för att garantera en internationell samverkan och undvika risken för regleringsarbitrage.

Kay Swinburnes betänkande kommer vid en tidpunkt då vi står inför ett viktigt vägskäl i processen att reformera vårt regelverk. Det är en uppmuntran för oss att se parlamentsledamöternas engagemang och att konstatera att era analyser och rekommendationer ligger väldigt nära våra egna. Detta betänkande stärker grunden för det arbete vi har framför oss.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00.

Nästa sammanträde kommer att äga rum i morgon, torsdagen den 14 december 2010, från kl. 9.00 till 13.00, från 15.00 till 20.30 och från 21.00 till 24.00.

Föredragningslistan är publicerad och finns på Europaparlamentets webbplats.

Sammanträdet är härmed avslutat.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy