Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 13 декември 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 3.Изявления на председателството
 4.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 5.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 6.Състав на Парламента: вж. протокола
 7.Състав на междупарламентарните делегации: вж. протокола
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 9.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 11.Петиции: вж. протокола
 12.Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола
 13.Внесени документи: вж. протокола
 14.Ред на работа
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи - Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица - Либерализация на визовия режим в Сърбия и бившата югославска република Македония - Прилагане на споразумението за облекчаване на визовия режим между ЕС и Русия (разискване)
 17.Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (разискване)
 18.Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа (разискване)
 19.Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила
 20.Териториално, социално и икономическо сближаване - Доброто управление и регионалната политика на ЕС (разискване)
 21.Въздействие на рекламите върху поведението на потребителите (кратко представяне)
 22.Регулиране на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (кратко представяне)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (692 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1758 kb)
Правна информация - Политика за поверителност