Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0065(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0348/2010

Внесени текстове :

A7-0348/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0471

Разисквания
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Трафик на хора (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е доклада на г-жа Bauer и г-жа Hedh, от името на комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР (COM(2010)0095 - C7-0087/2010 - 2010/0065(COD)) (A7-0348/2010).

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, съдокладчик.(EN) Г-жо председател, преди всичко искам да изразя моята благодарност към моя съдокладчик г-жа Hedh, Съвета и Комисията, и към всички, които взеха участие в тази изискваща много усилия работа.

Настоящото положение с трафика на хора е тревожно. Броят на жертвите в границите на Европа се изчислява на няколко стотици хиляди – вторият по големина престъпен бизнес, чиято печалба се оценява на 32 млн. щатски долара. Налице са нови тенденции в трафика на хора. Увеличават се жертвите на принудителния труд. Повече жертви идват от държави-членки и освен това сред жертвите има все повече деца. Общият дял на децата жертви се изчислява между 40% и 50%. Неотдавнашен доклад от ОССЕ призова държавите да променят разбирането си за трафика на хора като маргинално явление и ги насърчи да го признаят за съвременна форма на робство в голям мащаб.

За борбата с трафика на хора трябва холистичен подход, макар да разполагаме с ограничен набор от инструменти. Нашата задача е да изменим законодателството. Договорът от Лисабон ни даде ново правно основание – член 83. Той ни дава средства да изградим общ подход с оглед да създадем среда, която разубеждава трафикантите, и в същото време да осигурим по-добра закрила за жертвите.

Предложението, което е консолидиран текст, съгласуван със Съвета и Комисията, дава по-широка дефиниция на трафика, като взема предвид, че формите и тенденциите се променят. Проектът на директивата дава възможности за по-високи санкции, като определя минимум за максимални санкции и насърчава изземването и конфискацията на приходите и имуществото, придобити от трафик. Предложението повдига въпроса за виктимизирането на жертвите като дава право на съдилищата да не налагат наказания за престъпни деяния, извършени от жертвите по принуда.

На жертвите следва да се предоставя помощ и подкрепа преди, по време на и за подходящ период от време след престъпното деяние, без такава помощ и подкрепа да са в зависимост от желанието на жертвите да сътрудничат по време на разследването, наказателното преследване и съдебния процес. Предложението съдържа специална разпоредба да се засили защитата на децата по време на разследването и тяхната подкрепа.

Проектът на директива съдържа също и разпоредба относно създаването на координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, който в бъдеще би могъл да допринесе за по-всеобхватна, по-съгласувана и по-координирана политика за борба с трафика на хора.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, съдокладчик. – (SV) През 2010 г. в Европа се купуват и продават хора като роби. Това се случва въпреки факта, че робството беше забранено преди 250 години. Те са принуждавани да проституират, да извършват принудителен труд или да просят. Изведнъж те се оказват собственост на някого, на когото, колкото и да е абсурдно, те често вярват, че са задължени. Трафикът на хора е едно от най-сериозните престъпления в света и за съжаление то непрекъснато се разраства. Той е тежко нарушение на правата на човека, които ние в ЕС яростно защитаваме и се борим да поддържаме ежедневно.

Ето защо аз бих искала да започна с благодарност към г-жа Малмстрьом за така бързата подготовка на законодателно предложение относно предотвратяването и борбата с трафика на хора. Бих искала да благодаря също и на моята колега от комисията по правата на жените и равенството между половете, г-жа Bauer, за отличното сътрудничество, както и на всички докладчици в сянка, които работиха по директивата. И накрая, голямо благодаря на всички останали членове на екипа, които свършиха удивителна работа.

Трафикът на хора понастоящем е най-бързо разрастващата се трансгранична престъпност. Според доклада на ООН „Трафик на хора“ за 2009 г. трафикът на хора е дейност, която осигурява втория по големина доход за престъпните мрежи след трафика на оръжие. Напълно ясно е, че нито една държава не може сама да реши проблема с трафика на хора. Трафикът на хора се случва непрекъснато във всички държави в Европа и трафикантите на хора превеждат жертвите си през граница ежедневно.

Ето защо трябва да работим заедно и законодателството ни в тази област трябва да бъде възможно най-хармонизирано. Следователно предложението за координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, който да преглежда и координира работата в ЕС заедно с националните координатори, също е добро.

За да се справим с проблема с трафика на хора, ние трябва да имаме санкции, които отразяват сериозността на престъплението и които наистина да се усещат от онези, които правят пари от трафика на хора. Мисля, че постигнахме известен напредък с предложенията за санкции, които се съдържат в законодателното предложение. Предложено беше също държавите-членки по правно уреден начин да изземват имуществото на трафикантите на хора, придобито чрез техните престъпления.

Не е достатъчно обаче да се наказват извършителите. Трябва да се подобри и защитата на жертвите на трафик на хора. Без закрила за жертвите ние никога няма да можем да преследваме трафикантите на хора. Жертвите трябва да получават помощта, от която се нуждаят, и е важно преди всичко да създадем безопасна среда, която ще им позволи да изберат да сътрудничат на полицията.

Предложен е и пасаж относно засилване на защитата на децата, които са жертви на трафик на хора, и аз съм много доволна от това. Тъй като 79% от жертвите на трафика на хора са жени, а засега сексуалната експлоатация е най-често срещаният вид трафик на хора, от решаващо значение е да се разгледа законодателството от перспективата на пола и от тази перспектива да се анализират всички предложени мерки.

В крайна сметка, ако искаме някога да се справим с този проблем, трябва да направим нещо относно неравномерното разпределение на властта между мъжете и жените. Неравенството между мъжете и жените допринася за уязвимо положение, което води до трафик на хора.

За да се справим наистина с проблема с трафика на хора, всички държави-членки трябва да положат големи усилия в работата по предотвратяването му. По принцип това означава да се ограничи търсенето в нашите държави на услугите, предоставяни от жертви на трафик на хора. Ако успеем да намалим търсенето, ще се ограничи и достъпа до такива услуги. Това означава, че трябва да се занимаем с онези, които правят трафика на хора печеливш. Затова предложихме всички държави-членки да бъдат задължени да инкриминират онези, които съзнателно използват услугите на жертви на трафик на хора. Съгласно действащото законодателство на ЕС експлоатацията на жертви на трафик на хора от работодатели е наказуемо деяние. Същият принцип би трябвало да се прилага за всички лица, които експлоатират жертви.

За съжаление, това предложение не беше прието. Следователно държавите-членки няма да бъдат принудени да инкриминират тези хора, но те ще трябва да докладват за мерките, които вземат относно ограничаването на търсенето на услуги, предоставяни от жертви на трафик на хора.

Въпреки това ние включихме този въпрос в дневния ред и на равнище на ЕС получихме подкрепа за нашето предложение от съответните комисии в Парламента, както и от експерти, полицията и доброволчески организации. Мисля, че със споразумението, което ще гласуваме днес, ние отбелязахме добър напредък по въпроса. Нека сега се обединим, за да сложим край на трафика на хора в Европа, който е съвременна форма на робство.

Ние не трябва да се отказваме, защото правото на хората да вземат решения за собствения си живот и собствените си тела е право на човека, което не може да се купува и продава за пари като връзки за обувки или банани.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, позволете ми първо да припомня, че този текст, който ние, надявам се, ще приемем днес с гласуването след малко, е наистина от историческо значение.

Това е първият инструмент на наказателното право на ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон. Мисля, че можем да бъдем удовлетворени от постигнатото съгласие днес.

То е балансиран компромис между институциите. Аз съм наясно, разбира се, че Парламентът, представен от докладчиците, и Комисията биха предпочели малко по-различни формулировки на някои параграфи. Като цяло обаче това е добър резултат, който е напълно в тон с целите на Парламента, на Съвета и на Комисията, а именно – да се борят с трафика на хора, тази ужасна съвременна форма на робство, това ужасно престъпление, което Европа в 2010 г. не заслужава и което е тежко нарушение на основните права на толкова много граждани.

Срещала съм някои от тези жертви: деца, мъже и много жени в бизнеса със сексуалното робство. Техните истории, разбира се, са ужасни. Днес, когато тази директива се приеме, ние ще имаме по-добър инструмент да им помогнем. Това наистина е хубав коледен подарък.

Бих искала искрено да благодаря на Парламента и особено на двамата докладчици, г-жа Bauer и г-жа Hedh, докладчиците в сянка и на всички други, които направиха възможно постигането на съгласие.

Има няколко примера за това как Европейският парламент помогна за подобряването на директивата. Аз ще отбележа конкретната разпоредба относно статута и правата на непридружени малолетни, които са жертви на трафик, в член 14. Той беше включен по ваше предложение и ние сме съгласни, че с това директивата стана по-добра. Също така има и други примери.

Бих искала да спомена съжалението си, че предложението на Комисията не беше подкрепено от Съвета, въпреки че имахме вашата подкрепа. Не успяхме да постигнем съгласие в Съвета относно извънтериториалната компетентност за престъпления, извършени в чужбина от лица с постоянно местожителство в ЕС.

Все още считам, че разпоредба, която гарантира, че всички лица, които живеят с нас в Европа и извършват престъпления, свързани с трафик, в други държави, биха могли да бъдат преследвани в ЕС, щеше да добави значителна стойност. Това обаче не беше възможно. Проблемът ще бъде поставен отново, когато разглеждаме Директивата относно експлоатацията на деца и детската порнография. Извънтериториалната компетентност за престъпления, извършени в чужбина от лица с постоянно местожителство в ЕС, ще бъде дори още по-важна, когато обсъждаме възможностите за изправяне пред съда на педофили, практикуващи секс туризъм.

Считам, че трябва заедно да продължим при разговори със Съвета да настояваме, че такава разпоредба следва да бъде включена в директивата. Както казах, всички ние свършихме много добра работа заедно. Днес имаме много важен инструмент за борба с трафика на хора, защита на жертвите и за изпращане на сигурно послание, че трафикът е много тежко престъпление. То следва да се наказва съответно и сега това е дефинирано по един и същ начин във всички държави-членки. Още веднъж благодаря за вашия принос.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE.(ES) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, трафикът на хора е груба действителност в ЕС.

Сексуалната експлоатация е главната цел на мафиите, които се занимават с трафик на хора, следват я принудителният труд, домашните услуги, принудителните бракове, експлоатацията на деца с цел просия, незаконното осиновяване и отстраняването на органи, които са други бичове и аспекти на проблема.

Новите правомощия, които член 63 от Договора от Лисабон дава на Парламента, трябва да се използват за укрепване на законодателството на ЕС в тази област. Това включва, наред с много други въпроси, призив да се класифицират престъпленията, които все още не са обхванати от съществуващото европейско наказателно законодателство.

Ние трябва да разширим нашето законодателство за защита на жертвите на трафик на хора от две гледни точки: предотвратяване и защита, и интегриране в обществото и на пазара на труда. Ние трябва да установим конкретни мерки за защита на малолетни; да инкриминираме трафикантите и посредниците; да създадем мерки за обезсърчаване на търсенето и конфискация на приходите от престъпната дейност; да установим наказателна отговорност за всяко юридическо лице, което взема участие в някоя от фазите на трафика; да създадем инспекция по заетостта и санкции за експлоатация на работници и за незаконно наемане на нелегални имигранти; да засилим ролята на Европейската агенция за управление на оперативната координация на външните граници и на служителите за връзка по въпросите на имиграцията в разкриването на каналите, използвани от трафикантите и техните оперативни способи; и накрая, да засилим ролята на екипите за съвместно разследване на Европейската полицейска служба (Европол) в борбата с тези мафии.

Бих искал да завърша, като добавя, че координаторът на ЕС за борба срещу трафика на хора би могъл да допринесе съществено за постигането на целите, които споменах, макар че неговите правомощия и капацитет трябва ясно да се определят, за да се предотврати дублирането или смесването с функциите, поверени на Европол.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D.(SK) Г-жо председател, аз бих искала да започна, като изразя възхищение от г-жа Bauer и г-жа Hedh за изчерпателното разглеждане на този изключително важен въпрос.

Трафикът на хора е осъдително явление в днешното цивилизовано общество. Това е третият по доходност вид незаконна търговия в света след трафика на оръжие и наркотици. Тази така наречена форма на съвременно робство е сериозно престъпление, което нарушава основните права на човека. Договорът от Лисабон разшири дейността на Европейския съюз в различни области на наказателното право, включително борбата против трафика на хора. Тук Европейският парламент играе важна роля като съвместен законотворец. Опитът показва обаче, че съществуващата сега правна рамка не е достатъчно ефективна и ние трябва да направим дори повече, за да защитим правата на човека. Ние трябва да приемем мерки, които целят предотвратяването на трафика на хора. Най-голямо внимание трябва да се обърне на децата и жените, като най-уязвими групи. Ние трябва да направим всичко възможно, за да допринесем за осигуряването на достойни условия за живот на потенциалните жертви на такова престъпление, при които е налице тенденция да се маргинализират по отношение на обществото.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова, от името на групата ALDE.(ЕN) Г-жо председател, въпреки все по-големите усилия да се борим с трафика на хора, този сложен проблем продължава да се задълбочава и разраства в Европа. Това е причината за засилените действия и адекватни мерки за защита на лицата от трафик на хора с различни цели, за преследване на трафикантите и за предоставяне на ефикасни средства за защита на жертвите на национално равнище и на равнището на ЕС.

Настоящата правна рамка ще се заеме ефикасно със сложни транснационални проблеми и ще координира съвместните усилия както на национално, така и на равнище ЕС, когато става дума за това тежко нарушаване на правата на човека и конкретна форма на насилие срещу жени. Чрез този правен инструмент ние поемаме съвместен ангажимент да гарантираме, че правата на жените навсякъде в Европа са издигнати в приоритет, като вземем предвид, че това по-широко явление безспорно има непропорционално въздействие върху жените и момичетата.

Бих искала да изтъкна друг важен въпрос, който предлагам да бъде включен в този нормативен документ. Той се отнася до социално-икономическите аспекти на този широкоразпространен проблем в европейските държави или региони, където социалните и икономическите неравенства са най-важната единствена причина за трафика на хора. Благодарение на съвместните ни усилия ние постигнахме положителен резултат в разпоредбата относно проблема, свързан с практики като незаконното осиновяване.

В заключение силно ще подчертая, че главната отговорност за борбата с трафика на хора е на държавите-членки. Те следва да предприемат конкретни действия за предотвратяване и потискане на трафика на хора и за защита на правата на лицата, жертви на трафик, и следва да играят по-голяма роля в работата по този важен проблем.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.(NL) Г-жо председател, позволете ми първо да благодаря на г-жа Hedh и г-жа Bauer за усърдната работа като съдокладчици.

Директивата засяга преследването, предотвратяването и защитата в областта на трафика на хора. Групата на Зелените/Европейски свободен алианс би била доволна да види малко по-задълбочена работа, по-конкретно по отношение на защитата на жертвите на трафика на хора. Тук специално се позовавам на правото на пребиваване в дадена държава след като жертвата е била обект на трафик и вероятно спасена. Как ще гарантираме че жертвите наистина могат да изградят нов живот?

Въпросът не е достатъчно регулиран от настоящата директива. Тук ние говорим просто за форма на разрешение за временно пребиваване, след което не знаете дали ще бъдете върнати обратно или не в мястото, от където сте били изведени. Ето защо ние възлагаме всичките си надежди на преработка на директивата, за да можем да намерим някои решения. Надяваме се, че това ще ни даде възможност да започнем да оказваме действителна помощ на жертвите.

Друг аспект, който води до разгорещено разискване в Парламента е въпросът дали тези, които използват услугите на лице жертва на трафик, би трябвало да бъдат наказвани. Мнозинството в групата на Зелените/Европейски свободен алианс остава на мнение, че да се наказват такива хора означава само, че лицата жертви на трафик ще бъдат обречени на още по-голямо нещастие, защото тяхната дейност тогава става изцяло незаконна.

Аз също съм доволна да видя, че в тази директива държавите-членки ще запазят свободата на избор по този въпрос, но бих искала да попитам всяка държава-членка, която се занимава с такива проблеми, следното: как тогава следва да дадем права на жертвата?

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, от името на групата ECR. (CS) Г-жо председател, аз считам подобрените правни мерки за борба против трафика на хора заедно с Европейската заповед за осигуряване на защита за изключително важни, тъй като те представляват следваща стъпка в защита по-конкретно на жените и децата от насилие. Голяма част от текста е посветена на защитата на децата жертви и на подпомагането на тези жертви, които са най-уязвимата част от населението. Доволна съм, че беше постигнат компромис със Съвета и че този текст е достатъчно недвусмислен, като същевременно дава възможност да запазим ключовите разпоредби на материалното наказателно право. По мое мнение, правна мярка на европейско равнище, която инкриминира клиентите, използващи услуги на жертви на трафик, би могла да бъде много проблематична. Ето защо аз искам да изкажа моята благодарност за тази директива, която заслужава нашата пълна подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-жо председател, преди всичко искам да благодаря на двамата докладчици Те са свършили огромна работа и в резултат е постигнат определен напредък. Може да се каже, че проектът на директивата е изключително важен за стотици хиляди жертви на трафика на хора и следва да сложи край на техния незаконен статут. Директивата стига дотам, че в нея се казва, че роля следва да играе не само защитата, но и предотвратяването и преди всичко обезщетяването.

Тя има широко приложно поле, свързано с трафика на хора. Считаме, че това е правилно макар, разбира се, да имаме трудности с проблема с просията, което признавам открито, а също и в много аспекти на незаконната имиграция.

Правилно е, че в цялата директива могат да се намерят позовавания на пола и това, което за мен е най-важното съображение – че благоденствието на децата е взето предвид в случаите с непридружени малолетни. Бих искала да кажа също от германска гледна точка, че в това отношение ни предстои много работа и аз съм много доволна, че аспектът относно децата играе много важна роля в този проект на директива.

Друго съображение, което заслужава признание, е фактът, че при работата по този проблем трябва да се обърне специално внимание на бременните жени и болните хора или инвалидите. Превантивните мерки, като обучение на държавните служители и въвеждането на координатори в държавите-членки, представляват големи крачки в правилната посока. Ако гласуваме в подкрепа на тази директива днес, ние заслужаваме поздравления.

Надявам се също, че този въпрос ще бъде приет по-сериозно от държавите-членки, защото във всеки случай сега те ще трябва да представят доклади. Вероятно това също е част от пътя към постигане на целта.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, от името на групата EFD.(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, съгласно изчисленията на международни организации и полицейски служби, трафикът на хора сега е на второ място в света по печалби за организираната престъпност след трафика на наркотици. Счита се, че около 30 милиона души са жертви на трафик на органи, проституция и принудителен труд.

Това означава, че борбата срещу това огромно престъпно явление е преди всичко битка за безопасността на нашите граждани срещу незаконната имиграция и срещу престъпността, която поражда престъпност. Изправена пред проблем от такъв мащаб, Европа трябва със сигурност да вземе драстични мерки против онези, които експлоатират хора по различни начини.

Борбата срещу това явление изисква сътрудничество между държавите-членки и между полицейските сили, но преди всичко сигурност по отношение на наказанието на трафикантите. Трябва да се помни също, че много хора са обект на експлоатация, защото не разполагат с достойни условия за живот в своите държави на произход: те живеят в бедност и отчаяние и са готови на всичко – дори да напуснат собствената си родина срещу обещанието за по-добър живот, който, уви, никога не намират.

Заедно с предотвратяването на престъпленията и защитата на жертвите на трафик на хора Европа трябва да направи по-голямо и по-целенасочено усилие да гарантира, че тези хора могат да намерят приемливи условия за живот в собствените си държави. Основният принцип на европейското политическо действие трябва да бъде „да им помогнем в собствените им домове“, така че нашите усилия да са насочени не само към потискане, но и към предотвратяване.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-жо председател, трафикът на хора е, съвсем правилно, пейоративен термин, защото той описва отвратителна практика. Хората, в най-голяма степен жените, са третирани като стоки, дори като добитък, който да бъде транспортиран, използван и често обект на злоупотреби.

Терминът обаче се използва в твърде тесен смисъл. Много малко законна икономическа миграция е наистина доброволна. Повечето хора при равни други условия биха предпочели да останат при собствения си народ в собствените си държави. Те мигрират в търсене на икономическо обогатяване или защото икономически сили са унищожили техните средства за поддържане на поминъка.

Миграцията е вторичният продукт на световния капитализъм, който гледа на хората не като на човешки същества, а като на заменими производствени фактори. Икономическата миграция е толкова форма на трафик на хора, колкото и незаконната миграция, организирана от престъпни мрежи. Трафикантите на хора са правителствата, които съвсем преднамерено отприщват предполагаемо слепи икономически сили в услуга на световния капитализъм. Икономиките следва да съществуват, за да служат на хората. Хората не съществуват, за да служат на икономическите сили.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, измерението, свързано с равенството между половете, в това предложение за директива подпомага инструмента за защита на най-уязвимите хора. Фактът, че има многобройни позовавания на трафика на хора в Договора от Лисабон потвърждава неотложността и сериозността на този проблем. Член 5, параграф 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз забранява практиката, като я признава за форма на робство и принудителен труд.

Докладчиците разшириха обхвата на защитата със специален фокус върху децата и жените и върху ситуациите на уязвимост, които улесняват практикуването на тази форма на робство. Докладът правилно отбелязва също, че трафикът на хора прикрива също и незаконни форми на осиновяване и принудителни бракове.

Мисля, че трябва да изтъкна трудностите, които граничните държави-членки на ЕС срещат в борбата срещу незаконната имиграция. Преди всичко Италия, моята родина, трябва ежедневно да се справя със случаи на трафик на хора, които са пръснати по нашите пътища и в нашето пространство. Ние трябва да общуваме и да повишаваме осведомеността, така че да ангажираме гражданското общество. Внесеният доклад предвижда внимателна защита за жертвите с цел да се премахне явлението. Ето защо аз искам да изразя подкрепата си за внесеното предложение и също поздравявам двамата докладчици.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, като докладчик в сянка аз бих искала да благодаря на докладчиците и да кажа, че според мен тази директива е изключително важна, защото за първи път Европейският съюз предприе правнообвързващо действие в борбата срещу трафика на хора.

Петдесет години след конвенцията на ООН в нашата цивилизована Европа все още има стотици хиляди хора – главно жени и деца – които са превърнати в роби. За първи път ЕС е оборудван с единен инструмент за борба срещу трафика на хора с цел сексуална или трудова експлоатация, включително принудителна просия.

Нашата група имаше три приоритета: да удари трафикантите с единни, по-тежки санкции, включително конфискуване на имущество и използването му за подкрепа на жертвите на трафика; да осигури високо ниво на защита и социална рехабилитация за жертвите чрез свободно юридическо представителство и имунитет срещу преследване за престъпления, извършени във връзка с осъществения трафик; и да насърчи решаващата роля на неправителствените организации, светски и религиозни, които работят в подкрепа на жертвите.

Аз обаче се надявам на преглед на директивата от 2004 г. относно разрешението за пребиваване за жертвите. Бих подчертала също, че в предложението ние предвиждаме защитата на децата чрез засилване на мерките и аз подкрепям призива на члена на Комисията Малмстрьом за по-нататъшни мерки против секс туризма и детската порнография.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE).(DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, като докладчик в сянка за групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, аз също бих искала да изразя искрената си благодарност към двамата докладчици. Благодаря ви за сътрудничеството. Мисля, че днес заедно създадохме добър документ. Днес можем да вземе решение относно нещо, което наистина може да сложи край на трафика с хора. Предизвикателството обаче ще бъде да накараме държавите-членки да приложат тази директива на практика. От жизненоважно значение е органите по прилагането като полицията и съдилищата да бъдат запознати как в действителност да разпознават и да преследват това престъпление. Това е от жизненоважно значение и е важно също да се повиши обществената осведоменост – както г-жа Matera вече спомена – така, че хората да са наясно с факта, че трафикът на хора се случва в ЕС. Той не просто се случва някъде другаде; теоретично той би могъл да се случва точно пред моята входна врата.

Друго важно съображение, във връзка с което, като либерали от Германия, ние имаме затруднения – въпреки че то сега е решено в положителна насока чрез даване на правомощия на държавите-членки – е криминализирането на хора, които се възползват от такъв вид услуги, защото ако някой подлежи на преследване, той може да откаже да даде показания в последващ процес. Ако някой се възползва от това право да откаже да свидетелства – например мъж, който е бил с проститутка, изложена на риск чрез трафик на хора – ще се изгуби информация, която би могла да бъде използвана за окончателното разкриване на тази мрежа за трафик на хора. Затова е добре, че този въпрос е от компетентността на държавите-членки и аз искам много да ви благодаря за сътрудничеството.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Г-жо председател, основата на много от настоящите разработки е поставена преди стотици години. Имам предвид Индустриалната революция, настъпването на представителната демокрация и премахването на робството.

Настоящата борба срещу трафика на хора е продължение на борбата, която някога започна Уилям Уилбърфорс. За съжаление, трафикът на хора е едно от най-лошите скрити престъпления в Европейския съюз. Той подкопава основните права на човека и основите на нашата демокрация. По тази причина аз напълно подкрепям настоящия доклад.

Както аз го разбирам обаче, предложените наказания за повторни нарушения за съжаление ще останат ниски. Настоящото предложение не изисква някакви особено тежки санкции да се налагат на трафиканти на хора, които са арестувани няколко пъти. Изглежда това е неприятно положение. Аз подкрепям подход, при който трафикант, арестуван за второ или трето престъпление, трябва задължително да получи доживотна присъда.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Г-жо председател, за всички е важно да се присъединят към борбата срещу трафика на хора с оглед да го премахнат. Тази форма на съвременно робство е известна с високата си доходност за престъпните организации, които я осъществяват по множество начини – от сексуална експлоатация и принудителен труд до незаконна търговия с човешки органи или дори домакинска работа и други видове необявен труд.

Тези практики, които най-често включват жени и все повече деца, изискват ефективна борба чрез криминализиране на извършителите на такива престъпления и предоставяне на подкрепа за жертвите, за да се освободят от зависимостта си от престъпните организации. И заради това е от жизненоважно значение да се борим с причините за това положение, като създаваме условия за измъкване на хората от бедността, насърчаваме политики за справедливо преразпределение на богатството, като осигуряваме достъп до основни обществени услуги и насърчаваме създаването на работни места с права и нива на заплащане, които позволяват достоен живот. Това е също и път напред, който е от основно значение да насърчим тук в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, доказано е, че най-ефикасният начин за борба с трафика на хора е да се даде пример чрез налагане на стриктни наказания за трафикантите. Горещо препоръчвам, тъй като тук в Парламента имаме склонност да си поставяме цели и да казваме „20%“ или „30%“, да препоръчаме стандартно европейско законодателство, което предвижда най-малко 10-15 години затвор като присъда за трафик на хора, която да не може да бъде намалявана или заменяна с глоба. Ще видите колко ефикасно ще бъде това. Стандартно законодателство на ЕС и минимален срок за затвор 10-15 години. Мисля, че това ще бъде най-ефикасната мярка, която сме вземали. Не можем да приемаме мерки относно изменението на климата и замърсяването на околната среда, без да си поставим количествени цели за борба срещу това престъпление.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Г-жо председател, госпожи и господа, преди всичко трябва да поздравя г-жа Bauer и г-жа Hedh за отличната им работа по този доклад. Трафикът на хора е позор за нашето общество и изисква силна, концентрирана реакция от всички.

Трябва ефикасно да се борим против организираната престъпност зад сексуалната експлоатация, принудителния труд, търговията с човешки органи и други низки практики, но преди всичко трябва да я предотвратим. На риск е изложена защитата на правата на човека и защитата на най-уязвимите лица – особено на жените и децата. Опитът показва, че действащата правна рамка не е достатъчно ефикасна и че Европейският съюз трябва да работи по-усърдно.

По-близкото трансгранично сътрудничество е от основно значение, включително ефикасното споделяне на информация и добри практики. Това предложение правилно подчертава подход, при който в центъра е жертвата. Политиките в тази област би трябвало да покриват аспектите, свързани със социалната дейност и социалното приобщаване, като социалната рехабилитация на жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D).(EN) Г-жо председател, това не е обикновен ден в Парламента. Ние трябва да сме горди с историческата стъпка, която правим днес, както относно трафика на хора, така също и фактически относно Европейската заповед за защита. За първи път наказателното право и всички инструменти, с които разполагаме след Лисабон, са вкарани в действие по един от най-сложните и ужасни проблеми, пред които сме изправени заедно.

Ние в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент сме горди с работата, която свършиха Anna Hedh и нейният съдокладчик г-жа Bauer, и сме горди с постигнатите за първи път неща, отбелязани в този доклад. За първи път ЕС ще дефинира в обвързващ законодателен акт високо равнище на санкции срещу трафика на хора. За първи път има силни гаранции относно защитата на жертвите, специално внимание към децата жертви, непреследване на жертвите, които нарушават закона заради това, че са заробени, и признаването на ролята и подкрепата на НПО в процеса.

И накрая, сложността на каузата по отношение на децата и жените – защото се движим в областта на наказателното право – не би трябвало да са причина да спрем един много добър доклад. Ние сме много горди в нашата група, че това се случи в Парламента. Днес е ден на гордост за целия Парламент.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE). (DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, с тази директива ние правим голяма крачка към борбата срещу трафика на хора по ефективен начин. Докладчиците постигнаха добър резултат по отношение на минималните прагове за присъди, юрисдикцията, непреследването и законовите ограничения – вероятно не всичко това е съвсем каквото ни се искаше да видим, но независимо от това е много практично решение. Всичко друго в известна степен също би подрило националното наказателно право в правните системи на държавите-членки. В това отношение, трябва да сме по-въздържани. Аз съм убеден също, че щяхме да си направим лоша услуга, ако бяхме направили така, че клиентите на проститутки да подлежат на преследване, защото това не е деяние, което бихме преследвали по друг повод.

Аз обаче искам да се върна на общия въпрос за наказателното право и наказателната процедура в държавите-членки. Това е много чувствителна област от националното законодателство, която е развивана в продължение на стотици години. Затова, когато става дума за нея, трябва да действаме много внимателно. Споменавам това и с оглед на предстоящата Европейска заповед за разследване.

Днес обаче ние създадохме добра основа за трансгранично сътрудничество по криминални въпроси. Доволен съм, че направихме тази крачка.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (S&D).(DA) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, ако знаем, че няколко стотици хиляди хора са продавани всяка година като роби в Западна Европа, наш дълг е да предприемем действия. Ето защо аз съм много доволна, че успешно е постигнато споразумение между Съвета и Парламента относно новата директива за предотвратяване и борба с трафика на хора. Новото законодателство е значително по-силно от настоящото законодателство и това е голяма победа в борбата да се осигури по-добра помощ и защита за жертвите. В същото време преследването на безскрупулните хора, отговорни за престъпленията, ще стане още по-целенасочено и ефективно.

Аз съм доволна, че директивата подчертава факта, че жертвите са защитени от всяка форма на преследване или наказание. Когато някой е принуден да извършва престъпни деяния, трябва да бъдат наказвани хората, които стоят зад това, а не жертвите. Европейският парламент счита за важно също предлаганата на жертвите помощ да се предоставя винаги на език и във формат, който е разбираем за тях. Освен това не трябва да забравяме, че доброволческите организации и организациите с идеална цел играят роля от решаващо значение както за предотвратяването, така и за борбата с трафика на хора. Днес би могъл да бъде важен ден за благоприличието, тъй като Европейският парламент, надявам се, ще гласува в подкрепа на това ново законодателство, което ще предложи на жертвите така нужната ръка за помощ и ще доведе до активно преследване на хората, отговорни за тези престъпления.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Г-жо председател, наказателната отговорност на юридическите лица за престъпления, свързани с трафик на хора, помага да се засили борбата срещу тази съвременна форма на робство.

Разбира се, наказанието на юридическо лице не трябва да изключва наказанието на конкретно физическо лице, което по какъвто и да било начин е взело участие в тази дейност. Освен налагането на финансови санкции ефективните мерки против юридическите лица според мен включват отнемане на правото да получават безвъзмездна или друга помощ от държавата, прекратяване на търговската дейност и най-вече – съдебни решения за закриване на въпросния субект. Държавите-членки трябва да осигурят приемането на правни мерки, така че националните органи да могат да решават да не преследват, или да не налагат наказания на жертвите на трафика на хора, и да могат да продължават разследванията дори когато жертвите оттеглят показанията си. Не на последно място, бих искал да изтъкна, че жертвите на тези отблъскващи престъпления често продължават да бъдат виктимизирани и попадат в силно рискови обстоятелства, което е основанието за специална защита и подкрепа. Специалното внимание трябва да се обърне също на малолетните жертви, за които е необходимо да се намерят по-цялостни и трайни решения.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Г-жо председател, всички доклади, които разисквахме тази сутрин, имат едно общо нещо – защитата на основните права на човека в Европейския съюз и общ европейски процес в тази област. Почти невероятно звучи, че в ЕС през ХХI в. няколкостотин хиляди човека годишно, предимно жени и деца, стават жертви на трафик на хора. Тъжен факт е, че в настоящия век този проблем е силно актуален и статистиката, за съжаление, не показва той да е в низходяща тенденция. Точно обратното. Извършителите на това сериозно престъпление извличат астрономически печалби от трафика на хора, които се изчисляват на 32 млрд. щатски долара годишно. Закрилата на правата на човека и човешкото достойнство трябва да бъдат ясен приоритет в нашата работа и от основно значение е общият подход от страна на държавите-членки. Ето защо аз напълно подкрепям предложението за директива, която ще въведе допълнителни инструменти за борба с този тип престъпление и за по-ефикасна защита на жертвите в сравнение със съществуващите правни мерки и която е опит да се постигне по-координиран подход на равнище на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, аз съм много доволна, че в окончателния вариант на доклада участието в престъпни организации, замесени в трафик на хора, е утежняващ фактор, който удвоява минималните наказания от пет на десет години затвор. Освен това член 6a изрично се позовава на изземването и конфискацията на облаги и приходи от този вид престъпления.

Този подход, който считам за напълно правилен и се надявам, че ще бъде пренесен в други нормативни документи, приема фактите и признава, че трафикът на хора с цел различни форми на експлоатация, като например проституция, престъпни дейности и трафик на органи, се извършва от международни престъпни организации.

Доволна съм също от разпоредбите на член 7, който дава указания на държавите-членки да не преследват хора заради тяхното участие в престъпна дейност, която те са били принудени да извършат като жертви на трафик. Фактически, често тези, които страдат от насилието на трафика, не само търпят наранявания, но и биват инкриминирани за деяния, които са били заставени да извършат, като типичен пример е проституцията. Ето защо аз подкрепям доклада и бих искала да благодаря на двамата докладчици.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Г-жо председател, няма какво друго да направим освен да приемем проекта на директива на двамата докладчици, която следва да се обхване всички държави-членки за по-силно и по-строго правораздаване, за да бъдат преследвани и строго наказвани извършителите на престъпления, свързани с трафика на хора, а също и за защита, подпомагане и рехабилитация на жертвите, които са предимно жени и деца.

За да бъдем обаче по-ефикасни и надеждни в тази борба, Европа, като наследница на историята на европейските щати, следва да признае търговията с роби и робството като престъпления срещу човечеството, както направиха някои държави-членки, и по-конкретно Франция.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Г-жо председател, чумата, наречена трафик на хора, е явление, което прие особено обезпокоителни размери. Първоначално то засягаше жени и деца, набирани с цел проституция, а сега жертвите са хора на всякаква възраст и от двата пола, които са поставяни в положение на експлоатация, която не е непременно сексуална, но също така и икономическа. Мрежите на организираната престъпност се възползват от социалната уязвимост, затрудненията на семействата, домашното насилие и инвалидността, за да поддържат имиграция, като експлоатират засегнатите хора чрез използване на сила, злоупотреби и заплахи.

Ние подкрепяме предложената директива. Трябва да увеличим наказанията за трафикантите на хора, като конфискуваме техните активи. Освен това трябва да е налице съгласувано усилие от страна на всички държави-членки да засилят политиките за предотвратяване на трафик на хора и за обучение на хора да идентифицират жертви или потенциални жертви.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(EN) Г-жо председател, този доклад определено беше голяма крачка по пътя на борбата с трафика на хора по принцип, и по-конкретно с трафика на жени. Следващата голяма крачка би трябвало да бъде изследването на кристално ясната връзка между трафика на жени и проституцията.

От една страна, ние правилно говорим за трафика на жени като за брутално, ужасно престъпление, срещу което трябва да се борим. От друга страна, говорим за проституцията като за „секс работа“, като за услуга. Говорим за сводниците и съдържателите на публични домове като за предприемачи и свеждаме проституцията до нещо нормално.

Това, което искам да кажа, е, че клиент, който отива в публичен дом, или клиент, който търси услугите на проститутка, няма как да знае дали тя е „нормална“ проститутка – ако такава въобще има, тъй като е под въпрос дали изобщо съществува съгласие за проституиране – или жена, жертва на трафик.

Следователно няма начин наистина да се атакува трафика на хора, без да се атакува секс индустрията.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, благодаря за това важно разискване. Бих искала да ви уведомя, че днес Комисията ще назначи координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, който ще встъпи в длъжност през следващия месец. Това лице ще подобри координацията и съгласуваността между институциите и агенциите на ЕС и държавите-членки, ще помогне за осигуряването на обмена на информация за най-добрите практики в различните държави-членки, ще развие съществуващите и ще разработи нови политики и ще осъществява контакт с трети държави. Това е много важно. Чрез обединяване на превенцията, прилагането на закона и предпазването на жертвите това лице може да гарантира, че пълноценно се използват подходящи методи за борба с трафика. Аз ще изискам координаторът на ЕС за борба срещу трафика на хора да поддържа близки връзки с Европейския парламент и да ви информира редовно за развитията.

Въпросът за криминализирането заслужава разискване сам по себе си, но в член 19 на директивата се казва, че след няколко години Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за „оценка на въздействието на приложимото национално право, криминализиращо потребителите на експлоатиращи трафика на хора услуги, върху превенцията на трафика на хора, придружен при необходимост от подходящи предложения“. Ние със сигурност ще се върнем на този въпрос и аз не изключвам възможността в тази връзка да бъдат направени нови предложения.

Въпреки това ние можем да бъдем горди с тази директива. Тя е много важен инструмент за борба с трафика и защитата на жертвите. Тя ни дава важен инструмент и показва пред света нашата ангажираност с борбата против съвременното робство и ще засили нашите усилия.

Бих искала да предам моите искрени благодарности на двамата съдокладчици, г-жа Bauer и г-жа Hedh. Днешното разискване показва колко важна е вашата работа, защото получавате подкрепа от всички групи. Бих искала да ви поздравя за това.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, докладчик.(HU) Г-жо председател, аз бих искала специално да благодаря на г-жа Малмстрьом за това, че нарече доклада исторически текст. Това твърдение вероятно е точно, тъй като за първи път ние приемаме наказателен закон въз основа на Договора от Лисабон, но аз бих искала също да се надявам, че това е голяма крачка напред към гаранцията, че нито един извършител, нито един извършител на престъпен трафик на хора, може да остане ненаказан. Особено окуражителна в проведеното разискване беше заявената политическа воля. Самата аз страшно често с ужас съм виждала и понякога съм споделяла схващането, че не достига политическа воля, за да постигнем сериозен напредък в тази област. Това, което чух днес, беше обратното и аз бих искала да благодаря на колегите за показаната политическа воля да се направи огромна крачка напред по отношение на трафика с хора.

Ние получихме две предложения за изменения от групата „Европа на свободата и демокрацията“ и аз бих искала да помоля колегите да не ги подкрепят, тъй като те целят да намалят наказанието до минимум. Бих искала да благодаря също на г-жа Tzavela за това, че поиска точно обратното – да направим наказанието още по-строго. Убедена съм, че това е важна крачка, но днешната крачка трябва да бъде последвана от още такива. Ние имаме да свършим много работа в борбата с търсенето. Със сигурност не можем да решим всички проблеми, свързани с предлагането, но можем да направим много по отношение на търсенето и аз мисля, че в това отношение все още не е настъпил моментът, че тук политическата воля изглежда е недостатъчна, за да се направи крачка напред. Убедена съм, че рано или късно обхватът на закона ще трябва да се разшири и да включи извършителите от трети държави, пребиваващи в ЕС с разрешение за пребиваване, както съм сигурна и че ще трябва да преразгледаме Директивата относно разрешенията за временно пребиваване, за да се осигури законодателна последователност в тази област. Много ви благодаря за подкрепата.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, докладчик.(SV) Г-жо председател, бих искала да благодаря на всички за отличния принос и подкрепата, която получихме в Парламента за този нормативен документ относно предотвратяването на трафика на хора. Сега се надявам, че в бъдеще ние бихме могли дори да подобрим този нормативен документ и да заздравим нашите общи правила в ЕС срещу трафика на хора.

Не трябва обаче да забравяме да продължим да работим непрекъснато по истинските причини за и корените на трафика на хора, а именно бедността, социалното изключване и търсенето. Трябва да употребим енергията си преди всичко за тези проблеми, така че да можем да се справим с проблема с трафика на хора.

Както казах по-рано, не трябва да се отказваме. Правото на хората да решават, когато става дума за техния собствен живот и техните собствени тела, е право на човека, което не може да се купува и продава за пари като някаква стара стока. Борбата срещу трафика на хора в Европа и останалия свят ще продължи. Благодаря ви за подкрепата.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес след няколко минути.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма.(IT) Трафикът на хора в различните форми, които може да приема, включително сексуална експлоатация, незаконна търговия с човешки органи, принудителен труд или незаконно осиновяване, представлява тежко нарушение на правата на човека, изложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Размерът на този проблем е поразителен и опитът показва, че настоящата правна рамка на Европейския съюз относно този проблем не е достатъчно ефикасна. Сътрудничеството между Парламента, Комисията и Съвета следователно играе важна стратегическа роля в разработването на Европейска политика за ефикасно справяне с този проблем.

Договорът от Лисабон засили правомощията на Европейския съюз относно правното и полицейско сътрудничество между държавите-членки по въпросите на престъпността. Аз считам обаче, че наказанията за трафикантите на хора трябва още да се увеличат и че помощта, оказвана на жертвите на насилие, трябва допълнително да бъде развита.

Съгласен съм, че е добра идея Европейският съюз и държавите-членки да се ангажират повече с кампании за повишаване на осведомеността в държавите на произход, транзит и местоназначение на трафика, за да се обезсърчи търсенето. И накрая, аз подкрепям назначаването на координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, който да управлява работата и политиките на Европейския съюз в този конкретен сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Бих искала да поздравя докладчиците за свършената работа, защото тази историческа директива е много важна стъпка в борбата с мащаба на трафика на хора чрез определянето на ясни равнища на наказания и санкции. Макар в тази област вече да са приети многобройни европейски и национални закони и да са поети многогодишни политически ангажименти, изчислено е, че всяка година стотици хиляди хора са обект на трафик в границите на ЕС и отвъд тях. Това показва, че борбата с трафика на хора, особено на жени и деца, остава огромен проблем и едно от най-лошите нарушения на правата на човека. Бих искала да подчертая, че предвид факта, че децата са по-уязвими и че те са изложени на по-голям риск да станат жертви на трафик на хора, следва да се обърне особено внимание на тази група жертви. Предвид факта, че трафикът на хора е съвременна форма на робство и изключително печеливш бизнес за организираната престъпност, трябва да се отделя повече внимание на усилията за предотвратяването му, на защитата на жертвите и на социалните проблеми. Освен това трябва да се създаде враждебна среда за трафикантите на хора. Равнището на наказания и санкции за лицата, които печелят от трафик на хора, следва да отразяват тежестта на престъплението и да действат като ефикасна спирачка за тази дейност. Освен наказания държавите-членки следва да включат санкции като изземване на имущество и да предприемат мерки за конфискуване на облагите и приходите от престъплението, защото тогава тези престъпления не биха били икономически жизнеспособни.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма.(EN) Днешното гласуване относно трафика на хора идва в критичен момент за борбата срещу тази форма на съвременно робство. Както ирландският режисьор Киърън О’Конър изтъкна миналата година в своя филм „Жертви на трафик“, който документира продължаващото въздействие на трафика в Ирландия, това е престъпление, което става все по-развито и безжалостно, колкото и по-упорито властите да се борят да го изтласкат. Мерки като тези са от решаващо значение, за да се дадат на органите инструменти и обща цел, от които се нуждаят, за да се справят с този проблем от европейски мащаб. На национално равнище законодателната власт трябва да притисне сериозно обвинените и да се отделят ресурси за полицията, така че липсата на финансиране или хора да не е причината трафикът да продължава да съществува. Това обаче е престъпление без граници и затова колкото европейското, толкова и националното законодателство действително ще сложат край на робството в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), в писмена форма.(IT) Действията на Европейския съюз по отношение на трафика на хора не може да се ограничат до неговото изобличаване, а трябва да се признае нуждата от точни последващи действия, за да се гарантира, че отговорните за тази варварска практика няма да останат ненаказани.

Тези действия включват хармонизирането на наказанията, както и координацията на предвидените интервенции от страна на ЕС с тези, които вече са приложени от други международни организации, като например ООН. Последващите действия трябва да се съчетават с превантивни действия, които са също толкова важни. Преди всичко трябва да е налице тясно сътрудничество между съдебните и финансовите полицейски органи, за да се гарантира, че икономическите системи, които се въртят около тези криминални дейности, са блокирани в основата си и всички техни разклонения са прерязани.

Освен това е все по-важно да имаме точни и надеждни бази данни, които разграничават различните особености и предоставят изходна точка за различни интервенции, които допринасят за третирането на всеки отделен случай по същество. Чрез това предложение за директива Европейският съюз има за цел да атакува цялата верига на предлагане на една нехуманна търговия, която погазва неговите принципи и основни ценности.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма.(EN) Явлението организирана престъпност е нещо, с което Европейският съюз трябва да се заеме енергично. Ние трябва да бъдем по-скоро активни, отколкото реагиращи по отношение на ситуациите с трафик на хора. Важно е да изследваме ново възникващи начини за трафик на хора, за да пресечем и предотвратим възникващите канали за трафик на хора. Като член на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент аз бих искал да подчертая, че нашата основна цел е да се борим с трансграничната престъпност. Ето защо аз гласувах в подкрепа на тази законодателна инициатива. Като законодатели на Европейския съюз ние трябва за осигурим зачитане на правото на човешко достойнство, правото на почтеност, забрана на изтезанията и не хуманното или унизително отношение, или наказание, и забрана на робството и принудителния труд. Не можем да позволим трафикът и последващата разпродажба на деца да продължи. Трафикантите използват също и набиране на хора чрез интернат Това е много тревожно, тъй като много деца имат достъп до интернет.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), в писмена форма.(EN) Трафикът на хора е престъпление срещу човешкото достойнство, което съсипва живота на много деца и жени навсякъде по света. Настоящото предложение е пробив, защото то поставя жертвите на първо място и третира проблема комплексно, по начин, надхвърлящ границите. Тези нови мерки ще подпомогнат разследването и преследването на случаите на трафик и ще насърчат жертвите да сътрудничат на органите. Това ще бъде обвързващо законодателство, предмет на прилагане от страна на държавата. Този тип наредба е единственият, който може да промени положението за всички уязвими хора, които могат да станат плячка на трафиканти. Призовавам и държавите-членки да следват предложението в този текст и да наказват онези, които съзнателно приемат услуги на жертви на трафик. Борбата с търсенето е ключ към борбата с корените на трафика. Този доклад и морално, и професионално е отлично предложение, и аз поздравявам изтъкнатите си колеги г-жа Bauer и г-жа Hedh за това. Особено съм щастлива, че Съветът и комисиите по правата на жените и равенството между половете (FEMM) и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) успяха да създадат текст, който е подкрепен от съответните институции в ЕС. Надявам се, че скоро той ще бъде официално приет и транспониран в националното законодателство. Жертвите го очакват с нетърпение.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), в писмена форма.(FI) Директивата относно трафика на хора е важна крачка напред, защото трафикът на хора е реалност, дори в Европа. Най-важното е да предотвратим трафика на хора, като се заемем с проблемите на бедността и неравенството и като все по-широко запознаваме хората с проблема.

От жизненоважно значение е да признаем съществуването на трафик на хора и да помогнем на неговите жертви. Жертвите могат да бъдат жени или мъже, деца или възрастни. Работник на строеж може да бъде жертва на трафик на хора. Положението около просяк ром би могло да отговаря на критериите за трафик на хора, ако е организирано и основано на принуда.

За съжаление, често трафикът на хора е свързан със сексуално насочени практики: жените и момичетата свършват като проститутки или насилствено са тласкани към това. Важно е жертвите на трафик на хора да получат шанс за защита и правна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), в писмена форма.(EN) Като резултат от вредните тенденции, които засягат ромските общности, като ниско равнище на образование, дълбока бедност, маргинализация и дискриминация, ромските жени и деца са изключително уязвими по отношение на трафика. Това съвременно робство е дълбоко вкоренено в бедността и изключването и затова елиминирането на неприемливите условия за живот, в които са поставени много роми, трябва да бъде главна стратегическа цел. Освен това ЕС и органите на държавите-членки трябва да предприемат много по-енергични действия за борба с това явление, особено по отношение на премахването на организираната престъпност и защитата на рисковите групи, а именно жените и малолетните от малцинствен произход.

Тази инициатива има за цел да приеме по-широко разбиране за това какво трябва да се счита за трафик на хора и аз считам, че експлоатацията за просия, включително използването на зависими от трафика хора за просия, независимо от техните отношения с извършителите, трябва да попадне в обхвата на това понятие. Наказанията трябва да са по-жестоки, когато престъплението е извършено срещу лице в уязвимо положение въз основа на възраст, пол, бременност, здравословно състояние или инвалидност, и трябва да се отдава дължимото внимание на случаите, когато жертвите са били обект на изтезания, насилствено приемане на наркотици и медикаменти, изнасилване или други сериозни форми на психологическо, физическо или сексуално насилие.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), в писмена форма.(IT) Всяка година в Европа стотици хиляди хора са продавани като предмети и за щастие днес ние усещаме все по-нарастваща необходимост да защитим жертвите на трафик на хора от използването на фалшиви документи, проституция и имиграция.

Когато говорим за трафик на хора, ние трябва да мислим не само за сексуалната експлоатация, принудителния труд и незаконното осиновяване, но също и за проблема за трафика на органи, който става все по-широкоразпространено престъпление. Европейската правна структура не е достатъчно ефективна и в Европейския съюз и в държавите-членки трябва да се направи повече. Ние се нуждаем от установена структура за координация между институциите и агенциите на ЕС, както и тези в държавите-членки и международните партньори.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) В днешното разискване аз бих искал да засегна проблема с трафика на деца. Ние трябва да положим всички усилия да развием и усъвършенстваме правните и институционалните системи във всички държави-членки. Обхватът на дейностите, които са включени в понятието трафик на хора, трябва да бъде преразгледан и разширен. Това е единственият начин да успеем да предотвратим проблеми като: 1) търговско осиновяване или с други думи частно осиновяване, което включва отказ от правата над детето пред семеен съд най-често срещу заплащане; 2) бременни жени, които напускат държавата и се връщат без деца; 3) изчезване на деца, чиито родители са починали в държави, засегнати от военни конфликти.

Предвид факта, че сега голям брой престъпления се извършват чрез интернет, си струва да се назначат специални интердисциплинарни екипи, специализирани в борбата с този тип престъпления. Те ще се занимават не само с наблюдение на престъпните среди, но и ще събират доказателства чрез наблюдаване на финансовото положение на лицата, замесени в трафик на деца. Ние би трябвало да обучим държавните служители и да ги накараме по-добре да осъзнаят положението на децата в семействата, които могат да станат обект на трафик. Това се отнася конкретно за службите, които работят със семейства, получаващи държавна помощ поради затруднено материално положение. Единственият начин да имаме някакъв шанс да премахнем или поне да ограничим трафика на хора, и по-конкретно трафика на деца, е чрез многостранни и хармонизирани мерки, предприети на равнище на 27-те държави-членки.

 
  
  

(Заседанието се прекъсва за няколко минути)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност