Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0065(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0348/2010

Předložené texty :

A7-0348/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.20
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0471

Rozpravy
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Obchodování s lidmi (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva, kterou předložila paní Bauerová a paní Hedhová jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/JHA (KOM(2010)0095 - C7-0087/2010 - 2010/0065(COD)) (A7-0348/2010).

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, spoluzpravodajka. – Paní předsedající, především bych ráda vyjádřila svůj vděk spoluzpravodajce, paní Hedhové, Radě a Komisi a všem těm, kdo se na této náročné práci podíleli.

Současná situace v oblasti obchodování s lidmi je znepokojující. Odhadované počty obětí obchodování se v Evropě pohybují kolem několika set tisíc osob, jedná se o druhý největší byznys napojený na organizovaný zločin s odhadovaným ziskem v objemu 32 milionů USD. V obchodování s lidmi jsou nové trendy. Máme více obětí nucené práce. Máme více obětí pocházejících z členských států a k tomu je ještě mezi oběťmi více dětí. Celosvětový podíl dětských obětí je odhadován na 40 % až 50 %. Nedávná zpráva OBSE vyzvala země, aby změnily své vnímání obchodování s lidmi a přestali ho považovat za okrajový jev, ale naopak aby jej uznaly za moderní formu otroctví masivních rozměrů.

Boj proti obchodování s lidmi vyžaduje celistvý přístup, a to přestože máme jen omezený rejstřík nástrojů. Naším úkolem je pozměnit právní předpisy. Lisabonská strategie nám poskytla nový právní základ – článek 83. Ten nám dává prostředek k tomu, abychom zavedli společný postup s výhledem na vytvoření prostředí, které by pachatele více odrazovalo a zároveň poskytovalo obětem silnější ochranu.

Návrh, jenž je konsolidovaným zněním, na němž jsme se dohodli s Radou a Komisí, rozšiřuje definici obchodování s lidmi a zároveň zohledňuje, že jeho formy a trendy se mění. Návrh poskytuje možnosti vyšších trestů, přičemž definuje nejnižší možnou výši a podporuje zabavení a konfiskaci výnosů a zisků z takového obchodování. Návrh otevírá téma viktimizace obětí a dává pravomoci soudům neudělovat tresty obětem za jejich trestnou činnost, jež je páchána pod nátlakem.

Pomoc a podpora by měla být obětem poskytována před, v průběhu a po odpovídající dobu po skončení trestního řízení, přičemž tato pomoc a podpora obětem se nepodmiňuje ochotou obětí napomáhat při vyšetřování, trestního stíhání a hlavního líčení. Návrh obsahuje zvláštní ustanovení na posílení ochrany dětí v průběhu vyšetřování a na to, aby jim byla poskytnuta pomoc.

Návrh směrnice také obsahuje ustanovení týkající se evropského koordinátora pro boj proti obchoduovánís lidmi, jenž by v budoucnu mohl přispět ke komplexnější, koherentnější a koordinovanější politice boje proti obchodování s lidmi.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, spoluzpravodajka. – (SV) V roce 2010 se v Evropě lidé kupují a prodávají jako otroci. To se děje bez ohledu na skutečnost, že otroctví bylo zakázáno před více než 250 lety. Jsou nuceni k prostituci, nucené práci nebo žebrání. Najednou se ocitnou u majitele, o němž si často absurdně myslí, že jsou mu zavázáni. Obchodování s lidmi je jedním z nejvážnějších zločinů na světě a naneštěstí je neustále na vzestupu. Jedná se o závažné porušení lidských práv, které v EU tak ohnivě bráníme a bojujeme za jeho prosazování.

Ráda bych proto začala tím, že poděkuji paní Malmströmové, že vytvořila legislativní návrh o prevenci obchodování s lidmi a boji proti němu tak rychle. Ráda bych také poděkovala své kolegyni z Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, paní Bauerové, za její vynikající spolupráci a všem stínovým zpravodajům, kteří na směrnici pracovali. A nakonec velké díky všem ostatním zaměstnancům, kteří odvedli fantastickou práci.

Obchodování s lidmi je v současnosti nejrychleji rostoucím přeshraničním zločinem. Podle zprávy OSN „Obchodování s lidmi“ za rok 2009 je obchodování s lidmi činností, která poskytuje zločineckým sítím druhý největší příjem hned po obchodu se zbraněmi. Je naprosto jasné, že žádná země nemůže vyřešit problém obchodování s lidmi sama. Obchodování s lidmi se odehrává ve všech zemích Evropy a obchodníci s lidmi pašují své oběti přes hranice členských států každý den.

Je proto nutné, abychom spolupracovali, a je nutné, aby naše právní předpisy v této oblasti byly co nejvíce harmonizovány. Proto je návrh na zřízení funkce koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi, jenž má přezkoumávat a koordinovat práci EU spolu s vnitrostátními koordinátory, také velmi dobrý.

Abychom mohli řešit problém obchodování s lidmi, musíme mít tresty, které odráží závažnost tohoto zločinu a které skutečně poškodí ty, kdo na obchodování s lidmi vydělávají peníze. Myslím, že jsme v případě návrhů trestů, které jsou obsaženy v legislativním návrhu, udělali pokrok. Bylo také navrženo, aby členské státy právně jistým způsobem zabavovaly jmění obchodníků s lidmi získané z trestné činnosti.

Nestačí ovšem jen trestat pachatele. Ochrana obětí obchodování s lidmi se také musí zlepšit. Bez ochrany obětí nebudeme nikdy schopni obchodníky s lidmi stíhat. Obětem se musí dostat pomoci, kterou potřebují, a je především důležité vytvořit bezpečné prostředí, jež jim umožní dobrovolně spolupracovat s policií.

Je také navržena pasáž týkající se zvýšené ochrany dětí, které jsou oběťmi obchodování s lidmi, což je něco, co mě velmi těší. Vzhledem k tomu, že 79 % obětí obchodování s lidmi jsou ženy a protože je sexuální vykořisťování zdaleka nejobvyklejším typem obchodování s lidmi, je důležité, aby právní předpisy byly nahlíženy z hlediska genderové perspektivy a aby byla z tohoto hlediska analyzována všechna navrhovaná opatření.

A nakonec, pokud se někdy máme vypořádat s tímto problémem, musíme udělat něco s nerovnoměrným rozdělením moci mezi muže a ženy. Nerovnost mezi muži a ženami je nepřímou příčinou zranitelnosti, která vede k obchodování s lidmi.

Abychom skutečně řešili problém obchodování s lidmi, všechny členské státy musí vynaložit velké úsilí na prevence. V zásadě se jedná o snížení poptávky v našich zemích po službách, které poskytují oběti obchodování s lidmi. Pokud budeme schopni snížit poptávku, pak se sníží i přístup ke službám. Znamená to, že se musíme zabývat těmi, díky nimž se obchodování s lidmi vyplácí. Proto navrhujeme, aby členské státy povinně trestně stíhaly ty, kdo vědomě využívají služeb obětí obchodování s lidmi. Podle stávajících právních předpisů EU je pro zaměstnavatele trestným činem vykořisťovat oběti obchodování s lidmi. Ten samý princip by měl být uplatněn u jednotlivců, kteří oběti vykořisťují.

Žel tento návrh se nám nepodařilo prosadit. Členské státy tedy nebudou nuceny tyto lidi trestně stíhat, ale budou muset předkládat zprávy o opatřeních, která přijaly pro snížení poptávky po službách, které poskytují oběti obchodování s lidmi.

Daly jsme však toto téma na pořad jednání a na úrovni EU jsme pro náš návrh získaly podporu příslušných výborů Parlamentu stejně jako odborníků, policie a dobrovolnických organizací. Myslím, že s dohodou, o níž dnes budeme hlasovat, jsme ušli kus cesty. Držme nyní pospolu, abychom skoncovali s obchodováním s lidmi v Evropě, které je moderní formou otroctví.

Nesmíme se vzdát, protože právo lidí na rozhodování o vlastním životě a těle je lidským právem, které nelze za peníze koupit ani prodat jako tkaničky do bot nebo banány.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komise. – Paní předsedající, dovolte, abych na začátku připomněla, že se skutečně jedná o historický text, který dnes – doufejme – v hlasování za několik minut přijmeme.

Jedná se o první trestněprávní nástroj EU po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost. Myslím, že s dnešní dohodou můžeme být spokojeni.

Je to vyrovnaný kompromis mezi orgány. Jsem si samozřejmě vědoma toho, že Parlament zastoupený zpravodajkami a Komise by upřednostňovaly v některých odstavcích odlišné formulace. Obecně se ale jedná o dobrý výsledek, jenž je plně v souladu se záměry Parlamentu, Rady a Komise, a sice bojovat proti obchodování s lidmi, proti tomuto hroznému modernímu otroctví, tomuto hroznému zločinu, jenž není hoden Evropy roku 2010 a jenž je hrubým porušením základních práv tolika občanů.

Setkala jsem se s některými z těchto obětí: dětmi, muži a mnoha ženami v byznysu sexuálního otroctví. Jejich příběhy jsou samozřejmě strašné. Dnes, kdy bude tato směrnice přijata, budeme mít lepší nástroj k tomu, abychom jim pomohli. Jedná se o skutečně dobrý vánoční dárek.

Ráda bych poděkovala Parlamentu a zejména oběma zpravodajkám, paní Bauerové a paní Hedhové, stínovým zpravodajům a všem ostatním, kdo nám umožnili dosáhnout dohody.

Je několik příkladů, kdy Evropský parlament pomohl směrnici vylepšit. Zmínila bych specifické ujednání týkající se statusu a práv nezletilých bez doprovodu, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi, v článku 14. Byl zaveden na vaše vyžádání a souhlasíme, že směrnici zlepšil. Máme i jiné příklady.

Ráda bych zmínila jeden bod, v jehož případě mi je líto, že návrh Komise Rada nepodpořila, i když jsme měli vaši podporu. V Radě ale nebylo možné dosáhnout dohody v bodě týkajícím se extrateritoriální pravomoci soudu v případě trestných činů spáchaných v zahraničí osobami s trvalým pobytem v EU.

Stále věřím, že by značnou hodnotu přineslo ustanovení zaručující, aby všechny osoby žijící s námi v EU, které spáchaly trestnou činnost spojenou s obchodováním s lidmi v jiných zemích, mohly být stíhány v EU. Nebylo to ale možné. Toto téma se vrátí, až budeme jednat o směrnici o vykořisťování dětí a dětské pornografii. Extrateritoriální pravomoc soudu pro osoby s trvalým pobytem bude ještě důležitější, až budeme diskutovat o možnosti postavit před soud pedofily žijící v Evropě a cestující za sexuální turistikou.

Jsem toho názoru, že bychom spolu měli pokračovat v rozhovorech s Radou a trvat na tom, že takové ustanovení by mělo být do směrnice zahrnuto. Jak jsem řekla, všichni jsme společně odvedli velmi dobrou práci. Dnes máme velmi důležitý nástroj pro boj proti obchodování s lidmi a na ochranu obětí a zajistíme, abychom vyslali vzkaz, že se jedná o velmi vážný zločin. Měl by být odpovídajícím způsobem potrestán a nyní je definován ve všech členských státech stejně. Ještě jednou vám děkuji za přispění.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, jménem skupiny PPE.(ES) Paní předsedající, komisařko, obchodování s lidskými bytostmi je v EU tvrdou realitou.

Sexuální vykořisťování je hlavním cílem mafií, které s lidmi obchodují, hned za tím je pak nucená práce, práce v domácnosti, nucené sňatky, zneužívání dětí pro žebrání, nelegální adopce a odebírání orgánů, což jsou další rány a stránky tohoto problému.

Nové pravomoci, které článek 63 Lisabonské smlouvy dává Parlamentu, musí být využity, aby se v této oblasti posílily právní předpisy EU. To mezi mnoha jinými věcmi zahrnuje i výzvu ke klasifikaci zločinů, které stále ještě nejsou pokryty trestněprávními předpisy EU.

Abychom chránili oběti obchodování s lidmi, musíme naše právní předpisy posílit ze dvou pohledů: prevence a ochrany a integrace do společnosti a na trh práce. Musíme zavést specifická opatření na ochranu nezletilých; stíhat pachatele a zprostředkovatele; zavést opatření na odrazování od poptávky a zkonfiskovat výnosy ze zločinu; zavést trestní odpovědnost jakýchkoliv právnických osob, které se podílejí na kterékoliv fázi obchodování s lidmi; urychlit kontroly zaměstnavatelů a tresty za vykořisťování zaměstnanců a nezákonné najímaní nelegálních přistěhovalců; posílit úlohu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie a styčných úředníků pro přistěhovalectví při zjišťování kanálů, které obchodníci s lidmi využívají, a jejich modus operandi; a konečně posílit roli společných vyšetřovacích týmů Evropského policejního úřadu (Europolu) při boji s mafiemi.

Na závěr bych ráda doplnila, že postava evropského koordinátora pro boje proti obchodování s lidmi by mohla významně přispět k dosažení cílů, které jsem zmínila, byť jeho pravomoci a oprávnění musejí být jasně definovány, aby se předešlo tomu, že by akce byly duplicitní nebo zasahovaly do funkcí, které jsou svěřeny Europolu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, za skupinu S&D. – Paní předsedající, úvodem mi dovolte vyslovit uznání paní kolegyni Bauerové a paní kolegyni Hedhové za komplexní zpracování této mimořádně důležité problematiky.

Obchodování s lidmi je v dnešní civilizované společnosti odsouzeníhodným fenoménem. Po obchodě se zbraněmi a drogami je z hospodářského hlediska třetím nejlukrativnějším nelegálním obchodem na světě. Tato tzv. moderní forma otroctví je závažným zločinem hrubě zasahujícim do základních lidských práv. Lisabonskou smlouvou se posílila činnost Evropské unie v různých trestněprávních oblastech včetně boje proti obchodování s lidmi. Evropský parlament zde jako spoluzákonodárce zastává důležitou úlohu. Praxe však ukazuje, že současný právní rámec není dostatečně účinný a v zájmu ochrany lidských práv je nutné udělat ještě víc. Je nutné přijmout preventivní opatření zaměřená na samotné obchodování s lidmi. Největší pozornost je nutné věnovat zejména dětem a ženám jakožto nejohroženějším skupinám. Musíme udělat vše pro to, abychom přispěli k důstojnějším životním podmínkám potenciálních obětí tohoto zločinu, občanů žijících často na okraji společnosti.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, jménem skupiny ALDE. – Paní předsedající, bez ohledu na rostoucí úsilí v boji proti obchodování s lidmi tento složitý problém i nadále vzkvétá a expanduje za hranice Evropy. To je důvod pro zintenzivnění kroků a pro odpovídající opatření na ochranu jednotlivců před praxí obchodování prováděnou za různým účelem, pro stíhání pachatelů a poskytování účinné pomoci obětem na úrovni EU.

Současný právní rámec bude účinně řešit složité nadnárodní problémy a bude při řešení tohoto vážného porušování lidských práv a zvláštní formy násilí na ženách koordinovat společné úsilí, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Tímto právním nástrojem se společně zavazujeme, že zajistíme, aby byla právům žen v Evropě přikládána vysoká důležitost, a to s ohledem na skutečnost, že tento širší jev má nepopiratelně nepoměrný dopad na ženy a dívky.

Ráda bych zdůraznila jiné důležité téma a navrhuji, aby bylo do tohoto právního předpisu zahrnuto. Souvisí se socioekonomickými aspekty tohoto problému rozšířeného v evropských zemích nebo regionech, v nichž jsou sociální a ekonomické nerovnosti tou nejdůležitější příčinou obchodování s lidmi. Díky našemu společnému úsilí jsme dosáhli pozitivního výsledku v ustanovení týkajícím se praktik, jako jsou například nelegální adopce.

Závěrem bych velmi zdůraznila, že primární odpovědnost za boj proti obchodování s lidmi leží na členských státech. Ty by měly přijmout konkrétní opatření, aby obchodování s lidmi předcházely a potlačovaly ho a aby chránily lidská práva lidí, se kterými je obchodováno, a měly by hrát větší úlohu při řešení tohoto závažného problému.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, jménem skupiny Verts/ALE.(NL) Paní předsedající, dovolte mi, abych zahájila poděkováním paní Hedhové a paní Bauerové za jejich tvrdou práci v roli spoluzpravodajek.

Směrnice se týká trestního stíhání, prevence a ochrany v oblasti obchodování s lidmi. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance by bývala ráda viděla poněkud důkladnější práci, zejména co se týče ochrany obětí obchodování s lidmi. Odkazuji zde zejména na právo pobytu v zemi poté, co bylo s obětí obchodováno a co byla případně zachráněna. Jak zajistíme, aby oběť opravdu mohla začít nový život?

Směrnice tuto otázku dostatečně neupravuje. Hovoříme zde prakticky pouze o formě časově omezeného povolení k pobytu, po jehož vypršení nevíte, zda budete nebo nebudete posláni zpět na místo, kde jste se stali předmětem obchodování. Upínáme proto naše naděje k tomu, že bude směrnice přepracována, a budeme tedy schopni věci nějak vyřešit. Doufáme, že nám to umožní začít poskytovat obětem skutečnou pomoc.

Jinou záležitostí, která v této sněmovně vede k bouřlivé diskusi, je otázka týkající se toho, zda ti, kteří využívají služeb obchodovaných jednotlivců mají, nebo nemají být potrestáni. Většina ze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance je i nadále toho názoru, že trestání takových lidí jen slouží k uvržení obchodovaných jednotlivců do ještě většího utrpení, protože jejich činnost se tak stává již naprosto nelegální.

Těší mě také, že v této směrnici si členské státy z tohoto důvodu ponechají svobodu volby, ale ráda bych se zeptala kteréhokoliv členského státu, jenž tyto věci řeší, na následující: jak bychom tedy měli posílit postavení oběti?

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, za skupinu ECR (CS). – Zlepšení právní úpravy týkající se boje proti obchodování s lidmi považuji vedle evropského ochranného příkazu za nesmírně důležité, protože to znamená další krok k ochraně především žen a dětí před násilím. Velká část textu je věnována ochraně dětských obětí a pomoci těmto obětem, které jsou nejzranitelnější částí populace. Jsem ráda, že došlo ke kompromisu s Radou a tento text je dostatečně důrazný a přitom umožňuje zachovat klíčová ustanovení trestního práva hmotného. Domnívám se, že např. právní úprava kriminalizace klientů užívajících služeb obchodovaných osob na evropské úrovni by byla velmi problematická. Chci tedy poděkovat za tuto směrnici, která si zaslouží plnou podporu

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, jménem skupinyGUE/NGL.(DE) Paní předsedající, především bych ráda poděkovala oběma spoluzpravodajkám. Odvedly obrovský kus práce a výsledkem je dosažení jednoznačného pokroku. Dalo by se říci, že návrh směrnice je nesmírně důležitý pro stovky tisíc obětí obchodování s lidmi a měl by skoncovat s jejich protiprávním statusem. Jde tak daleko, že říká, že by svou roli měla hrát nejen ochrana, ale i prevence a především odškodnění.

Ve vztahu k obchodování s lidmi má široké uplatnění. Jsme přesvědčeni, že je to tak správné, ačkoliv samozřejmě máme problém s otázkou žebrání – což otevřeně přiznávám – a v mnoha ohledech i s nelegální migrací.

Je v pořádku, že jsou v celé směrnici odkazy na aspekt pohlaví – což je pro mě nejdůležitější – a blaho dětí je bráno v potaz v případě nezletilých bez doprovodu. Z německého pohledu bych pak ráda řekla, že v tomto případě máme hodně co napravovat a těší mě, že toto hledisko týkající se dětí hraje v návrhu směrnice velmi důležitou úlohu.

Dalším bodem hodným uznání je skutečnost, že když řešíme tento problém, musíme počítat s těhotnými ženami a lidmi, kteří trpí nemocí nebo postižením. Preventivní opatření, jako je školení státních úředníků a zavedení koordinátorů v členských zemích, představují velké kroky správným směrem. Pokud toto dnes odhlasujeme, můžeme si pogratulovat.

Doufám, že toto téma bude v členských státech bráno vážněji, protože stejně musí nyní předkládat zprávy. To k tomu možná také přispěje.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, jménem skupiny EFD.(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, podle odhadů z mezinárodních organizací a policejních jednotek je nyní obchodování s lidmi druhým největším zdrojem příjmů pro organizovaný zločin na světě hned po obchodu s drogami. Má se za to, že oběťmi obchodování s orgány, prostituce a nucených prací je zhruba 30 milionů lidí.

Znamená to, že boj proti tomuto obrovskému trestnému činu je především bojem za bezpečnost našich občanů proti nezákonnému přistěhovalectví a proti zločinu, jenž vede zase jen ke zločinu. Když je Evropa konfrontována s problémem takovýchto rozměrů, musí správně přijmout drastická opatření proti těm, kdo různým způsobem lidské bytosti vykořisťují.

Boj proti tomuto jevu vyžaduje spolupráci mezi členskými státy a mezi policejními jednotkami, ale také především jistotu trestu pro osoby obchodující s lidmi. Musíme mít také na paměti, že je mnoho lidí vykořisťováno proto, že nemají ve své zemi původu slušné životní podmínky: žijí v chudobě a v zoufalství a jsou ochotni udělat cokoliv – dokonce opustit svou zemi za příslib lepšího života, který ale bohužel nikdy nenaleznou.

Vedle prevence zločinu a ochrany obětí obchodování s lidmi musí Evropa vynaložit větší a uváženější úsilí, aby zajistila, že tito lidé budou moci nalézt přijatelné životní podmínky ve své vlastní zemi. Základní zásadou evropského politického postupu musí být „pomoci jim v jejich vlastních domovech“, aby naše úsilí bylo zaměřeno nejen na potlačení, ale také na prevenci.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Paní předsedající, obchodování s lidmi je, celkem správně, pejorativní termín, protože popisuje nechutnou praxi. S lidskými bytostmi, většinou ženami, se zachází, jako kdyby byly zboží, nebo dokonce dobytek, který je transportován, využíván a často i zneužíván.

Termín je ale používán příliš úzce. Jen málo legální ekonomické migrace je skutečně dobrovolné. Většina lidí, další věci zůstávají stejné, by upřednostňovalo zůstat u svého vlastního národa ve své zemi. Migrují za účelem ekonomického obohacení nebo proto, že ekonomické síly odstranily jejich prostředky obživy.

Migrace je vedlejším produktem globálního kapitalismu, který lidi nevidí jako lidské bytosti, ale jako faktory výroby, které jsou nahraditelné. Ekonomická migrace je stejně tak formou obchodování s lidmi jako nezákonná migrace organizovaná zločineckými sítěmi. Osobami obchodujícími s lidmi jsou vlády, které celkem vědomě dávají volnost údajně slepým ekonomickým sílám ve službách globálního kapitalismu. Ekonomiky by měly existovat, aby sloužily lidem. Lidé zde nejsou proto, aby sloužily ekonomickým silám.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Paní předsedající, komisařko, dámy a pánové, genderový rozměr tohoto návrhu směrnice umožňuje, aby nástroj ochraňoval ty nejzranitelnější lidi. Skutečnost, že je mnoho odkazů na obchodování s lidmi v Lisabonské smlouvě, potvrzuje naléhavost a vážnost problému. Ustanovení čl. 5 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie tuto praktiku zakazují a uznávají ji jako formu otroctví a nucené práce.

Zpravodajky rozšířily rozsah ochrany se zvláštním zřetelem k dětem a ženám a k zranitelným situacím, které usnadňují provozování této formy otroctví. Zpráva také správně poznamenává, že za obchodováním s lidmi se také skrývají ilegální formy adopce a nucené sňatky.

Musím zdůraznit obtíže, které mají členské státy na hranicích EU s bojem s nelegálním přistěhovalectvím. Především Itálie, má vlastní země, musí denně řešit případy obchodování, jež zaplavuje našesilnice a náš prostor. Musíme komunikovat, a zvýšit tak informovanost, aby se zapojila občanská společnost. Zpráva v podobě, v jaké byla předložena, poskytuje důkladnou ochranu obětí s cílem tento jev vyhladit. Ráda bych proto vyjádřila svou podporu tomuto návrhu v jeho současné podobě a také pogratulovala oběma spoluzpravodajkám.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, jako stínová zpravodajka bych ráda poděkovala zpravodajkám a řekla, že tuto směrnici považuji za výjimečně důležitou, protože je to poprvé, kdy Evropská unie přijala právně závazný postup v boji proti obchodování s lidmi.

Padesát let po úmluvě OSN v naší civilizované Evropě stále existují statisíce lidí – hlavně žen a dětí – které jsou zredukovány na otroky. Poprvé je EU vybavená jediným nástrojem pro boj proti obchodování s lidskými bytostmi, ať již se s nimi obchoduje za účelem sexuálního nebo pracovního vykořisťování, včetně nuceného žebrání.

Naše skupina měla tři priority: postihovat osoby, které s lidmi obchodují, jednotnými, přísnějšími sankcemi, včetně konfiskace zisků a jejich využití na podporu obětí obchodování; zajistit obětem vysokou úroveň ochrany a jejich opětovné začlenění do společnosti, včetně bezplatného právního zastupování a imunity před stíháním za zločiny spáchané v souvislosti s tím, že s obětí bylo obchodováno; a podpořit důležitou úlohu nevládních organizací, jak světských tak náboženských, které pomáhají obětem.

Doufám ale, že bude revidována směrnice z roku 2004 o povolení k pobytu pro oběti. Také bych podtrhla, že v návrhu umožňujeme ochranu dětí prostřednictvím posílených opatření a podporuji výzvu komisařky Malmströmové, aby byla přijata další opatření proti sexuální turistice a dětské pornografii.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE).(DE) Paní předsedající, paní komisařko, jako stínová zpravodajka skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu bych také ráda vyjádřila své díky oběma zpravodajkám. Děkuji vám za spolupráci. Myslím si, že jsme dnes společně dali dohromady dobrý dokument. Můžeme dnes přijmout rozhodnutí o něčem, co skutečně může skoncovat s obchodováním s lidmi. Výzvou ale bude přimět členské státy, aby tuto směrnici uvedly do praxe. Je důležité, aby donucovací orgány, jako jsou policie a soudy, byly informované o tom, jak tento zločin rozpoznat a trestat. Je to životně důležité a je také velmi důležité zvýšit informovanost veřejnosti – jak již zmínila paní Materová – aby si lidé byli vědomi skutečnosti, že se obchodování s lidmi v EU děje. Neděje se to jen někde jinde; teoreticky by se to také mohlo dít přímo před mými dveřmi.

Dalším důležitým bodem, s nímž jsme zejména jako liberálové z Německa měli problém – i když to nyní bylo kladně vyřešeno posílením členských států – je trestní stíhání lidí, kteří využili tohoto druhu služby, protože pokud někdo podléhá stíhání, může odmítnout u následného soudního řízení výpověď. Pokud někdo využije práva odmítnout svědectví – například muž, jenž byl s prostitutkou, která byla ohrožena obchodování s lidmi – ztratí se informace, která by mohla být dále použita ke konečnému rozkrytí této sítě osob obchodujících s lidmi. Je proto dobré, že tato záležitost spadá pod členské státy, a velmi ráda bych vám poděkovala za spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Paní předsedající, základy mnohého ze současného vývoje byly položeny před staletími. Mám teď na mysli průmyslovou revoluci, příchod zastupitelské demokracie a zrušení otroctví.

Současný boj proti obchodování s lidmi je pokračováním úsilí, které kdysi započal William Wilberforce. Žel obchodování s lidmi je jedním z nejhorších skrytých problémů v Evropské unii. Podkopává základní práva našich lidí a základy naší demokracie. Z tohoto důvodu plně podporuji tuto zprávu.

Jak tomu ale rozumím, navržená trestní sazba pro recidivisty zůstane naneštěstí nízká. Stávající návrh nevyžaduje, aby osobám, které obchodují s lidmi a byly již několikrát trestány, byl udělen obzvláště těžký trest. To se mi zdá být nešťastné. Jsem zastáncem přístupu, že osoba, která obchoduje s lidmi a byla již podruhé nebo potřetí uvězněna, musí povinně dostat doživotní trest.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Paní předsedající, je důležité, aby se každý k boji proti obchodování s lidmi připojil za účelem jeho vymýcení. Ví se, že tento druh moderního otroctví je výnosný pro zločinecké organizace, které ho provozují mnoha způsoby, od sexuálního vykořisťování a nucené práce až po nelegální obchod s lidskými orgány nebo práce v domácnosti a další druhy nelegální práce.

S těmito praktikami – které se zejména týkají žen a stále více také dětí – je proto nutné účinně bojovat stíháním pachatelů těchto zločinů a poskytováním pomoci obětem, aby ze své závislosti na zločineckých organizacích unikly. Proto je také důležité bojovat s příčinami této situace vytvořením podmínek pro pozvednutí lidí z chudoby, podporou politik na spravedlivé rozdělení bohatství, zajištěním přístupu k základním veřejným službám a podporou tvorby pracovních míst s právy a úrovní platů, která umožňuje slušný život. To je také cestou kupředu, kterou je nutné zde v Evropské unii podporovat.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Paní předsedající, paní komisařko, bylo dokázáno, že nejúčinnějším způsobem boje proti obchodování s lidmi je dát příklad a udělit přísné tresty osobám, které s lidmi obchodují. Vzhledem k tomu, že zde v Parlamentu máme sklony udávat cíle jako „20%“ nebo „30%“, velmi doporučuji, abychom navrhli standardní evropský právní předpis, který stanoví jako minimální výši trestu odnětí svobody pro osoby, které obchodují s lidmi, 10–15 let, která nemůže být snížena nebo nahrazena pokutou. Uvidíte, jak toto bude účinné. Standardní právní předpisy EU a minimální trest odnětí svobody v rozmezí 10–15 let. Myslím si, že to bude nejúčinnější opatření, které jsme kdy přijali. Nemůžeme zde přijímat opatření proti změně klimatu nebo znečištění prostředí, aniž bychom nestanovili kvantifikovatelné cíle pro boj s touto trestnou činností.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, především musím pogratulovat paní Bauerové a paní Hedhové k vynikající práci, kterou na této zprávě odvedly. Obchodování s lidmi je ostudou naší společnosti a vyžaduje od všech tvrdou, koordinovanou reakci.

S organizovaným zločinem, jenž je v pozadí sexuálního vykořisťování, nucené práce, obchodu s odebíráním lidských orgánů a ostatních nečestných praktik, je nutno bojovat účinně, ale primárně je mu nutné předcházet. V sázce je obrana lidských práv a ochrana nejzranitelnějších jednotlivců, zejména žen a dětí. Zkušenost ukázala, že platný právní rámec není dostatečně účinný a že se Evropská unie musí více snažit.

Důležitá je užší přeshraniční spolupráce, včetně účinného sdílení informací a osvědčených postupů. Tento návrh správně zdůrazňuje přístup, jenž je zaměřen na oběti. Politiky v této oblasti by měly pokrývat aspekty, které mají vztah k sociálním věcem a sociálnímu začleňování, jako je opětovné začlenění obětí do společnosti.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). – Paní předsedající, pro Parlament se nejedná o běžný den. Měli bychom být hrdí na dnešní historický krok týkající se obchodování s lidmi a samozřejmě i evropského ochranného příkazu. Poprvé byly trestní právo a všechny nástroje, které máme po Lisabonu k dispozici, zapojeny do jednání o jednom z nejsložitějších a nejstrašnějších problémů, jimž musíme společně čelit.

Ve skupině S&D jsme hrdí na práci paní Anny Hedhové a její spoluzpravodajky, paní Bauerové, a jsme hrdí na všechna ta „poprvé“ v této zprávě. Poprvé bude EU v závazném legislativním aktu definovat vysokou úroveň trestů za obchodování s lidmi. Poprvé zde existují výrazné záruky ochrany obětí, zvláštní pozornost zaměřená na dětské oběti, nestíhání obětí, které poruší zákon z důvodu jejich zotročení, a uznání úlohy a pomoci nevládních organizací v tomto procesu.

A nakonec, složitost této záležitosti ve vztahu k dětem a ženám – protože jsme se posunuli do trestního práva – by nemělo být důvodem zablokovat velmi dobrou zprávu. V naší skupině jsme velmi hrdí na to, že k tomuto došlo napříč sněmovnou. Jedná se o den plný hrdosti pro celý Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE). (DE) Paní předsedající, paní komisařko, touto směrnicí děláme velký, účinný krok v boji proti obchodování s lidmi. Zpravodajky dosáhly dobrého výsledku ve smyslu minimálních hranic trestů, soudní příslušnosti, nestíhání a promlčení – patrně to není všechno z toho, co bychom ve zprávě rádi viděli, ale jedná se nicméně o velmi schůdné řešení. Všechno ostatní by také do určité míry narušilo vnitrostátní trestní právo v právních systémech členských států. V tomto ohledu musíme být zdrženlivější. Jsem také přesvědčen, že bychom si bývali udělali špatnou službu, kdyby zákazníci prostitutek měli být trestně stíháni, protože v jiném případě by tomu tak nebylo.

Rád bych se ale vrátil k obecné otázce trestního práva a trestního řízení v členských státech. Jedná se o velmi citlivou oblast vnitrostátních právních předpisů, která se vyvíjela staletí. Měli bychom proto na tuto půdu vstupovat opatrně. Zmiňuji to i s ohledem na bezprostředně hrozící evropský vyšetřovací příkaz.

Nicméně jsme dnes položili dobrý základ přeshraniční spolupráce v trestních záležitostech. Těší mě, že jsme tento krok učinili.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (S&D).(DA) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, pokud víme, že několik stovek tisíc lidí je každým rokem prodáváno jako otroci do západní Evropy, je naší povinností jednat. Těší mě proto, že se Radou a Parlament úspěšně dosáhly dohody o této nové směrnici o prevenci obchodování s lidmi a boji proti němu. Nový právní předpis je významně silnější než stávající legislativa a jedná se o velké vítězství v boji za zajištění lepší pomoci obětem a jejich ochrany. Zároveň se hon na bezohledné lidi, jenž je v pozadí, stane ještě více cíleným a účinným.

Těší mě, že směrnice zdůrazňuje skutečnost, že oběti musí být chráněny před jakoukoliv formou stíhání nebo trestu. Pokud byl někdo donucen vykonávat trestnou činnost, musí být potrestáni lidé v pozadí, nikoliv oběti. Evropský parlament je také přesvědčen, že je důležité, aby pomoc, která je obětem nabízena, byla vždy poskytována v jazyce a v podobě, které mohou rozumět. Nesmíme dále zapomínat, že dobrovolnické a neziskové organizace hrají důležitou úlohu v prevenci i v boji proti obchodování s lidmi. Dnešek by mohl být důležitým dnem pro slušnost, protože Evropský parlament bude doufejme hlasovat pro tento nový právní předpis, který podá tolik potřebnou pomocnou ruku obětem a bude mít za následek intenzivní hon na lidi v pozadí těchto zločinů.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Postihování právnických osob za trestné činy související s obchodováním s lidmi přispěje k zintenzivnění boje proti této novodobé formě otroctví.

Samozřejmě ale postih právnických osob nesmí vyloučit postih konkrétních fyzických osob, které se na tomto činu jakýmkoliv způsobem podílely. Za účinné opatření vůči právnickým osobám považuji, vedle uložení peněžitých trestů, i vyjmutí z nároku na veřejné dávky nebo pomoc, pozastavení výkonu obchodní činnosti a především soudní rozhodnutí o zrušení právnické osoby. Členské státy musí přijetím právních předpisů zajistit, aby vnitrostátní orgány mohly rozhodnout o nestíhání nebo o neuložení trestu obětem obchodování s lidmi, aby mohly pokračovat ve vyšetřování i v případě, kdy oběť svou výpověď stáhla. V neposlední řadě připomínám, že oběti těchto ohavných činů jsou často i nadále viktimizované a ocitají se ve velmi prekérních situacích, což je důvodem pro zvláštní ochranu a podporu. Zvláštní pozornost musí také být věnovaná obětem v dětském věku, pro něž je zapotřebí hledat komplexnější a trvalá řešení.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Všechny zprávy projednávané dnes dopoledne mají jedno společné – ochranu základních lidských práv v Evropské unii a společný evropský postup v této oblasti. Je téměř neuvěřitelné, že v Evropské unii 21. století je oběťmi obchodování s lidmi několik stovek tisíc osob ročně, a to převážně žen a dětí. Je smutným faktem, že i v dnešní době je tento problém vysoce aktuální, a statistiky bohužel nenaznačují, že by byl na ústupu. Naopak. Pachatelům této závažné kriminality přináší obchod s lidmi astronomické zisky, odhady hovoří až o 32 miliardách dolarů ročně. Ochrana lidských práv a lidské důstojnosti musí být v naší práci nezpochybnitelnou prioritou a společný postup členských států nezbytností. Proto návrh směrnice, který zavádí oproti stávajícím právním úpravám další nástroje na potírání této formy kriminality, účinnější ochranu obětí a který se snaží o koordinovanější přístup na úrovni EU, plně podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, těší mě, že v konečné verzi zprávy je zapojení do zločineckých organizací, které páchají zločiny mající vztah k obchodování s lidmi, přitěžujícím faktorem, jenž zdvojnásobuje minimální tresty z pěti na deset let vězení. Navíc článek 6a výslovně odkazuje na zajištění a konfiskaci prostředků a výnosů z tohoto druhu trestné činnosti.

Tento přístup – o němž jsem přesvědčena, že je naprosto v pořádku, a doufám, že přejde i do jiných právních předpisů – se dívá skutečnosti do tváře a uznává, že obchodování s lidmi za účelem různého druhu vykořisťování, jako je například prostituce, trestná činnost a obchodování s orgány, je vykonáváno mezinárodními zločineckými organizacemi.

Těší mě také ustanovení článku 7, jenž členským státům nařizuje nestíhat lidi za jejich zapojení do trestné činnosti, kterou byli donuceni páchat jako oběti obchodování. Často ti, kdo trpí násilím obchodování, jsou nejen zranění, ale také trpí zkompromitováním za to, co byli donuceni dělat: typickým příkladem je prostituce. Proto zprávu podporuji a ráda bych oběma zpravodajkám poděkovala.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Paní předsedající, nelze než podpořit návrh směrnice, který předložily obě zpravodajky a jenž by měl být rozšířen do všech členských států za účelem silnější a pevnější jurisdikce, aby bylo možné stíhat a těžce trestat pachatele zločinu, jímž je obchodování s lidmi, a také chránit, pomáhat a rehabilitovat oběti, kterými jsou převážně ženy a děti.

Aby ale Evropa, jakožto dědička dějin evropských států,byla v tomto boji efektivnější a věrohodnější, měla by uznat obchod s otroky a otrokářství za zločiny proti lidskosti, jak to již některé členské státy učinily, a zde chci zejména jmenovat Francii.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Paní předsedající, pohroma obchodování s lidmi je jevem, jenž nabral obzvláště hrozivých rozměrů. Zatímco původně zahrnoval převážně ženy a děti, které byly získávány pro prostituci, nyní jsou oběťmi lidé každého věku a obou pohlaví a jsou vrženi do cyklu vykořisťování, jež nemusí být nutně sexuální, ale může být také ekonomické. Sítě organizovaného zločinu využívají sociální zranitelnosti, rodinných problémů, domácího násilí a postižení, aby podporovaly přistěhovalectví a vykořisťovaly zapojené lidi prostřednictvím násilí, týrání a výhrůžek.

Jsme pro navrhovanou směrnici. Musíme zvýšit tresty pro osoby, které obchodují s lidmi, a konfiskovat jejich výnosy. Dále by mělo dojít ke koordinovanému úsilí všech členských států a k posílení politik prevence obchodování s lidmi a školení lidí k tomu, aby dokázaly identifikovat oběti nebo potenciální oběti.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Paní předsedající, tato zpráva byla zajisté velkým krokem na cestě v boji proti obchodování s lidmi obecně a proti obchodování se ženami obzvláště. Dalším velkým krokem bude prozkoumat očividný vztah mezi obchodováním se ženami a prostitucí.

Na jedné straně správně hovoříme o obchodování se ženami jako o brutálním, hrozném zločinu, s nímž bychom měli bojovat. Na druhé straně hovoříme o prostituci jako o „sexuální práci“, jako o službě. Mluvíme o pasácích a majitelích nevěstinců jako o podnikatelích a z prostituce děláme normální činnost.

Chci říci, že klient, který jde do nevěstince nebo požádá o službu prostitutky, prakticky nemůže vědět, zda se jedná o „normální“ prostitutku – pokud něco takového existuje, protože je otázkou, zda je prostituce kdy vykonávána dobrovolně – nebo ženu, která je obětí obchodování.

Nelze tedy zaútočit na obchodování s lidmi, aniž bychom nezaútočili na sexuální průmysl.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komise. – Paní předsedající, děkuji vám za tuto důležitou rozpravu. Ráda bych vás informovala, že dnes Komise jmenuje koordinátora pro boj proti obchodování s lidmi, jenž se ujme funkce příští měsíc. Tato osoba zlepší koordinaci a soudržnost mezi orgány EU a agenturami a členskými státy, pomůže zajistit, aby byly osvědčené postupy sdíleny v různých členských státech, bude rozvíjet existující a připravované politiky a bude kontaktní osobou pro třetí země. To je velmi důležité. Tím, že svede dohromady prevenci, vynucování zákonů a prevenci obětí, tato osoba zajistí, aby byly použity odpovídající metody boje proti obchodování s lidmi a aby byly odpovídajícím způsobem mobilizovány. Požádám koordinátora pro boj proti obchodování s lidmi, aby se s Evropským parlamentem spojil a aby vás o vývoji informoval.

Otázka trestního stíhání by si zasluhovala samostatnou rozpravu, ale v článku 19 směrnice je uvedeno, že Komise za několik let předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě „ve které posoudí účinky stávajících vnitrostátních právních předpisů, které stanoví povinnost trestně stíhat osoby využívající služby, jež jsou předmětem vykořisťování v rámci obchodování s lidmi, na prevenci obchodování s lidmi, a v případě potřeby připojí vhodné návrhy“. Určitě se k tomuto tématu vrátíme a nevylučuji, že budeme mít k tomuto tématu další návrhy.

Myslím, že můžeme být dnes na tuto směrnici hrdí. Je důležitým nástrojem pro boj proti obchodování s lidmi a na ochranu obětí. Poskytla nám důležitý nástroj, ukázala světu naše odhodlání bojovat s moderním otroctvím a posílí naše úsilí.

Chtěla bych upřímně poděkovat oběma spoluzpravodajkám, paní Bauerové a paní Hedhové. Dnešní rozprava ukázala, jak byla vaše práce důležitá, protože máte podporu všech skupin. Chtěla bych vám k tomu pogratulovat.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, zpravodajka.(HU) Paní předsedající, zejména bych chtěla poděkovat paní Malmströmové za to, že nazvala zprávu historickým textem. Toto prohlášení je patrně přesné, protože je to poprvé, co přijímáme trestněprávní předpis na základě Lisabonské smlouvy, ale také doufám, že se jedná o velký krok vpřed při zajišťování toho, aby žádný pachatel, žádný pachatel obchodování s lidmi, nemohl zůstat nepotrestán. Na této rozpravě byla obzvláště uklidňující přítomnost politické vůle. Sama jsem nesmírně často viděla, a sama někdy i ten názor sdílela, že zde panuje nedostatečná politická vůle na to, aby mohlo dojít v této oblasti ke skutečnému pokroku. To, co jsem dnes slyšela, bylo pravým opakem a ráda bych poděkovala kolegům poslancům za to, že tuto politickou vůli ukázali, abychom mohli ve vztahu k obchodování s lidmi obrovsky pokročit.

Obdrželi jsme dva pozměňovací návrhy ze skupiny EFD a chtěla bych kolegy poslance požádat, aby je nepodpořili, protože mají v úmyslu snížit tresty na minimum. Ráda bych také poděkovala paní Tzavelové za to, že požadovala pravý opak, že tresty ještě zpřísníme. Jsem přesvědčena o tom, že se jedná o důležitý krok, ale dnešní krok musí být následován celou řadou dalších kroků. Máme před sebou hodně práce co do boje s poptávkou. Jistě nemůžeme vyřešit všechny problémy týkající se dodávky, ale mohli bychom udělat mnohé s poptávkou a mám pocit, že v této oblasti ještě čas nedozrál, že v této oblasti je politická vůle patrně nedostatečná k tomu, abychom učinili krok vpřed. Jsem přesvědčená o tom, že oblast působnosti právního předpisu bude dříve či později třeba rozšířit o pachatele z třetích zemí, kteří žijí na území EU a mají povolení k pobytu, a jsem také přesvědčena, že budeme muset revidovat směrnici o časově omezených povoleních k pobytu, abychom v této oblasti zajistili legislativní soudržnost. Děkuji vám za podporu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, zpravodajka.(SV) Paní předsedající, ráda bych poděkovala za všechny vynikající příspěvky a za podporu, které se ve sněmovně dostalo tomuto právnímu předpisu zaměřenému na prevenci obchodování s lidmi. Nyní doufám, že jej v budoucnu vylepšíme a upevníme naše společné předpisy EU proti obchodování s lidmi.

Nesmíme ale zapomenout průběžně pokračovat v práci na tom, co jsou skutečné důvody a kořeny veškerého obchodování s lidmi, tedy zejména chudoba, sociální vyloučení a poptávka. Musíme na tyto problémy především zaměřit svou energii, abychom bylo schopni řešit problém obchodování s lidmi.

Jak jsem řekla dříve, nesmíme se vzdát. Právo lidí rozhodnout o svém vlastním životě a vlastním těle je lidským právem, které nelze za peníze koupit ani prodat jako staré zboží. Boj proti obchodování s lidmi v Evropě a ve zbytku světa bude pokračovat. Děkuji vám za veškerou podporu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování proběhne dnes během několika minut.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písemně.(IT) Obchodování s lidskými bytostmi – v různých formách, které může mít, včetně sexuálního vykořisťování, nezákonného obchodu s lidskými orgány, nucené práce nebo nelegálních adopcí – představuje vážné porušení lidských práv stanovených v Listině základních práv Evropské unie.

Rozsah tohoto problému je zarážející a zkušenosti ukázaly, že stávají příslušný právní rámec Evropské unie není dostatečně účinný. Spolupráce mezi Parlamentem, Komisí a Radou proto hraje strategickou úlohu v rozvoji evropské politiky, aby bylo možné se problémem zabývat účinně.

Lisabonská smlouva posílila pravomoci Evropské unie týkající se justiční a policejní spolupráce mezi členskými státy v trestních záležitostech. Věřím ale, že tresty pro osoby obchodující s lidmi musejí být zvýšeny a že pomoc poskytovaná obětem násilí musí být ještě dále rozvinuta.

Souhlasím, že abychom odradili poptávku, bylo by dobré, aby se Evropská unie a členské státy zavázaly k rozsáhlejším informačním kampaním v zemích původu, transitních a cílových zemích obchodování s lidmi. A nakonec podporuji jmenování koordinátora pro boje proti obchodování s lidmi, který bude řídit práci a politiku Evropské unie v tomto specifickém odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně.(LT) Ráda bych pogratulovala oběma zpravodajkám za práci, kterou vykonaly, protože tato historická směrnice je velmi důležitým krokem v boji proti míře obchodování s lidskými bytostmi, protože stanoví jasné hranice trestů a sankcí. Ačkoliv již bylo přijato mnoho evropských i vnitrostátních právních předpisů a byly v této oblasti učiněny i víceleté politické závazky, počítá se, že je ročně v EU a za jejími hranicemi obchodováno s několika stovkami tisíců lidí. To ukazuje, že boj proti obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi, zůstává obrovským problémem a jedním z nejhorších případů porušování lidských práv. Ráda bych zdůraznila, že vzhledem k tomu, že děti jsou zranitelnější a jsou více ohroženy tím, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi by měla být této skupině obětí věnována zvláštní pozornost. S ohledem na to, že je obchodování s lidmi moderní formou otroctví a extrémně výdělečným byznysem pro organizovaný zločin, musí být více pozornosti věnováno preventivnímu úsilí, ochraně obětí a sociálním věcem. Dále musí být vytvořeno nepřátelské prostředí pro osoby, které s lidmi obchodují. Úroveň trestů a sankcí pro lidi, kteří profitují z obchodu s lidskými bytostmi, by měla odrážet závažnost spáchaného zločinu a sloužit jako účinný zastrašující prostředek pro takové aktivity. K trestům by členské státy měly přidat takové sankce, jako je zabavení majetku a přijmout nezbytná opatření na zajištění a konfiskaci prostředků a výnosů z trestné činnosti, protože pak by tyto zločiny nebyly ekonomicky výhodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písemně. – Dnešní hlasování o obchodování s lidmi přichází v důležitém bodě pokračujícího boje proti této formě moderního otroctví. Jak irský režisér Ciarán O’Connor naznačil loni ve svém filmu „Trafficked“, který dokumentoval pokračující dopady obchodování s lidmi v Irsku, jedná se o zločin, který je stále rozvinutější a bezohlednější, čím víc se úřady snaží jej potlačit. Opatření, jako jsou tato, jsou důležitá k tomu, aby úřadům poskytla nástroje a společný cíl, který potřebují pro řešení tohoto celoevropského problému. Na vnitrostátní úrovni musí právní předpisy tvrdě potrestat ty, kdo jsou usvědčeni, a musí být poskytnuty zdroje policejním sborům, aby se nestalo, že obchodování s lidmi může pokračovat z důvodu nedostatku finančních nebo lidských zdrojů. Jedná se ale o zločin, který nezná hranic, a tak s tímto otroctvím v Evropě skutečně skoncují evropské právní předpisy stejně jako ty vnitrostátní.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), písemně.(IT) Boj Evropské unie proti obchodování s lidmi se nemůže omezovat na jeho odsuzování, ale musí uznat, že jsou potřeba přesné, dodatečné kroky na zajištění toho, aby osoby zodpovědné za takovouto barbarskou praxi nevyvázly bez trestu.

Tyto kroky zahrnují harmonizaci trestů stejně jako koordinaci intervencí umožněných EU spolu s těmi, jež jsou již uplatňovány jinými mezinárodními organizacemi, jako je Organizace spojených národů. Následné kroky musí být kombinované s preventivními kroky, které jsou stejně důležité. Především zde musí být úzká spolupráce mezi justicí a orgány finanční policie, aby bylo zajištěno, že ekonomické systémy kolem těchto kriminálních aktivit budou zablokovány u zdroje a veškeré jejich odnože budou odříznuty.

Dále je stále důležitější mít přesné a spolehlivé databáze, které budou rozlišovat mezi různými specifiky a poskytnou startovací bod pro různé intervence, které přispějí k tomu, aby byl v každém jednotlivém případě uvalen přísný postih. Tímto návrhem směrnice směřuje Evropská unie k tomu, aby zaútočila na celý zásobovací řetěz nelidského obchodu, jenž pošlapává její principy a základní hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. – Fenomén organizovaného zločinu je něčím, čemu se Evropská unie musí postavit čelem. V situacích týkajících se obchodování s lidmi se musíme situaci spíše předjímat, než abychom na ni pouz reagovali. Je důležité, abychom studovali nové, teprve se objevující způsoby obchodování s lidmi, abychom zachycovali nově se objevující trasy tohoto obchodu s lidmi a zabránili jim. Jako člen skupiny S&D bych rád zdůraznil, že jedním z našich klíčových cílů je boj s přeshraničním zločinem. Proto jsem hlasoval pro tuto legislativní iniciativu. Jako zákonodárci Evropské unie musíme zajistit dodržování práva na lidskou důstojnost, práva na nedotknutelnost, zákazu mučení a nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání a zákazu otroctví a nucené práce. Nemůžeme dovolit, aby pokračovalo obchodování s dětmi a jejich následné prodávání. Osoby obchodující s lidmi také využívají k hledání obětí internet. To je velmi alarmující vzhledem k tomu, že mnoho dětí má k internetu přístup.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), písemně. – Obchodování s lidmi je zločinem proti lidské důstojnosti, jenž ničí životy mnoha dětí a žen po celém světě. Současný návrh je průlomový, protože staví oběti na první místo a zabývá se problémem komplexně a z mezinárodního hlediska. Tato nová opatření umožní rekognoskaci a trestní stíhání případů obchodování s lidmi a povzbudí oběti, aby spolupracovaly s úřady. Bude to závazný právní předpis, jehož dodržování budou státy vynucovat. Tento typ nařízení je jediný, jenž může přinést změnu všem zranitelným lidem, kteří se mohou stát kořistí obchodníků s lidmi. Vyzývám také členské státy, aby se řídily návrhem v tomto textu a trestaly ty, kdo vědomě přijímají služby obětí obchodování. Boj s poptávkou je klíčovým pro boj s kořeny obchodování s lidmi. Tato zpráva je vynikajícím návrhem, morálně i profesionálně, a váženým kolegyním, paní Bauerové a paní Hedhové, k tomuto gratuluji. Zejména mě těší, že Rada a výbory FEMM a LIBE dokázaly vytvořit text, jejž podporují všechny příslušné orgány EU. Doufám, že bude brzy formálně přijat a převeden do rpávních řádů členských států. Oběti se toho nemohou dočkat.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písemně.(FI) Směrnice vztahující se k obchodování s lidmi je důležitým krokem vpřed, protože obchodování s lidmi je skutečností, dokonce i v Evropě. Nejdůležitější je předcházet obchodování s lidmi tím, že se budeme zabývat problémy chudoby a nerovnosti, a tím, že budeme lidi o tomto problému více informovat.

Je životně důležité uznat existenci obchodování s lidmi a pomoci jeho obětem. Oběťmi mohou být ženy nebo muži, děti nebo dospělí. Zaměstnanec na stavbě by mohl být obětí obchodování s lidmi. Situace žebrajícího Roma může naplňovat kritéria obchodování s lidmi, pokud je organizované a konané pod nátlakem.

Obchodovábí s lidmi je naneštěstí často napojeno na sexuální praktiky. Ženy a dívky skončí jako prostitutky nebo jsou k tomu donuceny. Je důležité, aby oběti obchodování s lidmi měly možnost dostat ochranu a právní poradenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písemně. – Důsledkem škodlivých tendencí dopadajících na romské komunity – jako je nízká úroveň vzdělání, hluboká chudoba, marginalizace a diskriminace – jsou romské ženy a děti obchodování s lidmi vystavené v extrémní míře. Toto moderní otroctví je hluboce zakořeněné v chudobě a vyloučení, a proto odstranění nepřijatelných životních podmínek, jimž mnoho Romů čelí, musí být významným strategickým cílem. Dále EU a orgány členských států musí přijmout ráznější kroky v boji proti tomuto jevu, zejména co se týče vymýcení tohoto organizovaného zločinu a ochrany ohrožených skupin, především žen a nezletilých pocházejících z menšin.

Tato iniciativa si klade za cíl přijmout širší koncept toho, co má být považováno za obchodování s lidmi, a věřím, že vykořisťování za účelem žebrání, včetně případů, kdy jsou k žebrání využívány osoby, které jsou na obchodování závislé, bez ohledu na jejich vztah k pachatelům, musí do tohoto rámce spadat. Tresty by měly být přísnější tam, kde je zločin spáchán na osobách zranitelných na základě věku, pohlaví, těhotenství, zdravotního stavu nebo postižení, a musí řádně zohlednit případy, kdy byla oběť vystavena mučení, nucenému přijímání drog nebo léčiv, znásilnění nebo dalším závažným formám psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písemně.(IT) Každým rokem jsou v Evropě statisíce lidí prodávány, jako kdyby byly předměty, a naštěstí dnes cítíme vzrůstající potřebu chránit oběti obchodování s lidmi před použitím falešných dokumentů, před prostitucí a před přistěhovalectvím.

Když hovoříme o obchodování s lidmi, musíme myslet nejen na sexuální vykořisťování, nucenou práci nebo nelegální adopce, ale také na problém obchodu s orgány, jenž se stává čím dál tím rozšířenějším zločinem. Evropská právní struktura není dostatečně účinná a Evropská unie a členské státy musí udělat více. Potřebujeme zavedenou strukturu pro koordinaci mezi orgány a agenturami EU i členských států a mezinárodních partnerů.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písemně.(PL) V dnešní rozpravě bych se rád dotkl problému obchodování s dětmi. Měli bychom se vynasnažit vytvořit a zlepšit právní a institucionální systémy a systémy péče o děti ve všech členských státech. Rozsah aktivit zahrnutých pod termínem obchodování s lidmi by měl být zrevidován a rozšířen. Tak jedině budeme schopni předcházet takovým problémům jako: 1) komerční adopce, neboli jinými slovy soukromé adopce, které zahrnují zřeknutí se práva na dítě před rodinnými soudy, a to většinou za úplatu; 2) těhotné ženy odjíždějící ze země a vracející se zpět bez dítěte; 3) zmizení dětí, jejichž rodiče zemřeli v zemích zasažených ozbrojeným konfliktem.

Vzhledem k tomu, že je dnes spousta zločinů páchána přes internet, je vhodné ustanovit speciální mezioborové týmy specializované na boj s tímto typem kriminality. Nezabývaly by se jen sledováním kriminálního prostředí, ale také sběrem důkazů prostřednictvím monitorování finanční situace jednotlivců zapojených do obchodování s dětmi. Měli bychom školit státní úředníky a lépe je informovat o situaci dětí v rodinách, v nichž se děti mohou stát obětí obchodování. To se týká zejména služeb pracujících s rodinami, které jsou příjemci statní pomoci s ohledem na jejich obtížnou hmotnou situaci. Jediný způsob, jak budeme mít naději na odstranění nebo alespoň omezení obchodování s lidmi a zejména s dětmi, je prostřednictvím multilaterálních a harmonizovaných opatření, která budou přijata na úrovni všech 27 členských států.

 
  
  

(Zasedání bylo na několik minut přerušeno)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí