Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0065(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0348/2010

Predkladané texty :

A7-0348/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.20
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0471

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa pani Bauerovej a pani Hedhovej v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV (KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD)) (A7-0348/2010).

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, spoluspravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som chcela vyjadriť vďaku svojej spoluspravodajkyni pani Hedhovej, Rade, Komisii a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto náročnej práci.

Aktuálna situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi je znepokojujúca. Odhadovaný objem v rámci Európy je niekoľko státisícov obetí, takže je to druhé najväčšie zločinecké podnikanie s odhadovanými ziskami 32 miliónov USD. V obchodovaní s ľuďmi sa objavili nové trendy. Máme viac obetí v oblasti nútenej práce. Máme viac obetí pochádzajúcich z členských štátov a okrem toho je medzi obeťami viac detí. Odhadovaný celosvetový podiel detských obetí je medzi 40 a 50 %. Nedávna správa organizácie OBSE vyzvala krajiny, aby zmenili svoje vnímanie obchodovania s ľuďmi ako okrajového fenoménu, a nabádala ich, aby ho uznali za moderné otroctvo v rozsiahlom meradle.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vyžaduje holistický prístup, hoci máme len obmedzené množstvo nástrojov. Našou úlohou je novelizovať právne predpisy. Lisabonská zmluva nám dala nový právny základ – článok 83. To nám dáva prostriedky na dosiahnutie spoločného prístupu s cieľom vytvoriť odrádzajúcejšie prostredie pre obchodníkov s ľuďmi a zároveň posilniť ochranu obetí.

Návrh, ktorý je konsolidovaným textom, na ktorom sme sa dohodli s Radou a Komisiou, rozširuje definíciu obchodovania s ľuďmi a zohľadňuje to, že jeho formy a trendy sa menia. Návrh umožňuje uložiť vyššie tresty, definuje minimálne a maximálne tresty a posilňuje možnosti zadržania a konfiškácie ziskov a majetku z obchodovania s ľuďmi. Návrh otvára otázku viktimizácie obetí a oprávňuje súdy neukladať tresty za trestnú činnosť obetí spáchanú pod nátlakom.

Obetiam by sa pred trestným konaním, počas neho a na dostatočnú dobu po ňom mala poskytnúť pomoc a podpora, pričom táto pomoc a podpora nebudú podmienené ochotou obetí spolupracovať pri trestných vyšetrovaniach, stíhaniach a súdnych procesoch. Návrh obsahuje osobitné ustanovenie na posilnenie ochrany detí počas vyšetrovania a na pomoc týmto deťom.

Návrh smernice tiež obsahuje ustanovenie o európskom koordinátorovi pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý by v budúcnosti mohol prispieť ku komplexnejšej, koherentnejšej a koordinovanejšej politike boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, spoluspravodajkyňa.(SV) V roku 2010 sa ľudia v Európe nakupujú a predávajú ako otroci. Deje sa to napriek tomu, že otroctvo bolo zakázané pred viac ako 250 rokmi. Sú nútení k prostitúcii, nútenej práci alebo žobraniu. Zrazu zisťujú, že majú vlastníka, pričom dosť často absurdne veria, že mu niečo dlhujú. Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najzávažnejších zločinov na svete a, bohužiaľ, jeho rozsah neustále rastie. Predstavuje vážne porušovanie ľudských práv, ktoré tu v EÚ ostro bránime a každý deň bojujeme za ich dodržiavanie.

Chcela by som teda začať poďakovaním pani Malmströmovej za takú rýchlu prípravu legislatívneho návrhu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu. Chcela by som tiež poďakovať svojej kolegyni poslankyni z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť pani Bauerovej za vynikajúcu spoluprácu a všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí na tejto smernici pracovali. A nakoniec, veľká vďaka patrí všetkým ostatným členom personálu, ktorí odviedli fantastickú prácu.

Obchodovanie s ľuďmi je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúcim cezhraničným trestným činom. Podľa správy OSN „Obchodovanie s ľuďmi“ za rok 2009 je obchodovanie s ľuďmi činnosťou, ktorá prináša zločineckým sieťam druhé najvyššie príjmy po obchodovaní so zbraňami. Je úplne evidentné, že žiadna krajina nedokáže sama vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi. K obchodovaniu s ľuďmi dochádza vo všetkých krajinách Európy a obchodníci s ľuďmi dennodenne prevážajú svoje obete cez hranice jednotlivých štátov.

Musíme preto pracovať spoločne a naše právne predpisy v tejto oblasti musia byť čo najharmonizovanejšie. Preto je dobrým krokom aj návrh na vytvorenie pozície koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude kontrolovať a koordinovať prácu EÚ spolu s vnútroštátnymi koordinátormi.

S cieľom vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi musíme zaviesť tresty, ktoré budú odrážať závažnosť tohto trestného činu a skutočne postihnú tých, ktorí na obchodovaní s ľuďmi zarábajú. Myslím si, že sme dosiahli istý pokrok s návrhmi na tresty obsiahnutými v legislatívnom návrhu. Bolo tiež navrhnuté, aby členské štáty právne istým spôsobom zadržiavali majetok obchodníkov s ľuďmi získaný touto trestnou činnosťou.

Nestačí však len trestať páchateľov. Musí sa zlepšiť aj ochrana obetí obchodovania s ľuďmi. Bez ochrany obetí nikdy nebudeme schopní stíhať obchodníkov s ľuďmi. Obete musia dostať potrebnú pomoc a predovšetkým je dôležité vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa budú môcť rozhodnúť pre spoluprácu s políciou.

Súčasťou návrhu je aj pasáž týkajúca sa posilnenej ochrany detí, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, čo ma veľmi teší. Keďže 79 % obetí obchodovania s ľuďmi sú ženy a sexuálne vykorisťovanie je zďaleka najbežnejším typom obchodovania s ľuďmi, je rozhodujúce pozerať sa na právne predpisy z rodového hľadiska a analyzovať všetky navrhované opatrenia z pohľadu pohlavia.

Napokon, ak chceme niekedy vyriešiť tento problém, musíme niečo urobiť s nerovnomerným rozdelením moci medzi mužmi a ženami. Nerovnosť medzi mužmi a ženami prispieva k zraniteľnosti, ktorá vedie k obchodovaniu s ľuďmi.

Ak chceme skutočne vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi, všetky členské štáty musia vyvinúť veľké úsilie na prevenciu. V zásade je to otázka zníženia dopytu po službách poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi v našich krajinách. Ak dokážeme obmedziť dopyt, potom klesne aj prístup k službám. Znamená to, že sa musíme zaoberať tými, vďaka ktorým je obchodovanie s ľuďmi výnosné. Preto sme navrhli, aby bolo pre všetky členské štáty povinné trestne stíhať tých, ktorí vedome využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi. Podľa súčasných právnych predpisov EÚ je vykorisťovanie obetí obchodovania s ľuďmi zamestnávateľmi trestným činom. Rovnaká zásada by mala platiť aj pre jednotlivcov, ktorí vykorisťujú obete.

Bohužiaľ, nepodarilo sa nám dosiahnuť prijatie tohto návrhu. Členské štáty teda nebudú nútené trestne stíhať týchto ľudí, ale budú musieť podávať správy o opatreniach, ktoré prijali s cieľom obmedziť dopyt po službách poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi.

Podarilo sa nám však dosiahnuť, aby sa táto otázka dostala na program, a na úrovni EÚ sme získali podporu pre náš návrh od príslušných výborov v Parlamente, ako aj od odborníkov, polície a dobrovoľníckych organizácií. Myslím si, že s dohodou, o ktorej dnes budeme hlasovať, sme prešli dobrý kus cesty. Prejavme teraz jednotu a skoncujme s obchodovaním s ľuďmi v Európe, ktoré predstavuje modernú formu otroctva.

Nesmieme sa vzdať, pretože právo ľudí rozhodovať o svojom živote a svojom tele je ľudské právo, ktoré sa nedá kupovať a predávať za peniaze ako šnúrky do topánok či banány.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi na úvod pripomenúť, že text, ktorý dnes v hlasovaní o niekoľko minút, dúfam, prijmeme, má skutočne historický význam.

Toto je prvý nástroj trestného práva EÚ po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že so súčasnou dohodou môžeme byť spokojní.

Je to vyvážený kompromis medzi inštitúciami. Som si, samozrejme, vedomá toho, že Parlament zastúpený spravodajkyňami i Komisia by uprednostnili o niečo odlišné znenie niektorých odsekov. Celkovo je to však dobrý výsledok, ktorý je plne v súlade s cieľmi Parlamentu, Rady a Komisie, a to bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, tomuto strašnému modernému otroctvu, tomuto strašnému zločinu, ktorý nie je hodný Európy v roku 2010 a ktorý je závažným porušením základných práv toľkých občanov.

S niektorými z týchto obetí som sa stretla: s deťmi, mužmi a mnohými ženami v podnikaní stojacom na sexuálnom otroctve. Ich príbehy sú, samozrejme, strašné. Dnes po prijatí tejto smernice budeme mať lepší nástroj na to, aby sme im dokázali pomôcť. To je naozaj dobrý vianočný darček.

Chcela by som naozaj poďakovať Parlamentu a najmä dvom spravodajkyniam pani Bauerovej a pani Hedhovej, tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným, ktorí umožnili dosiahnuť dohodu.

Existuje viacero príkladov, keď Európsky parlament pomohol zlepšiť túto smernicu. Spomenula by som osobitné ustanovenie týkajúce sa postavenia a práv maloletých osôb bez sprievodu, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, v článku 14. Bolo začlenené na vašu žiadosť a súhlasíme, že sa tým smernica zlepšila. Sú tu aj ďalšie prípady.

Chcela by som spomenúť jeden bod, pri ktorom ľutujem, že Rada nepodporila návrh Komisie, hoci vy ste ho podporili. Nepodarilo sa však dosiahnuť dohodu s Radou v súvislosti s extrateritoriálnou súdnou právomocou v prípade trestných činov spáchaných v zahraničí osobami s obvyklým pobytom v EÚ.

Stále som presvedčená, že ustanovenie zaručujúce, aby všetky osoby, ktoré s nami žijú v Európe a ktoré sa dopustia trestného činu obchodovania s ľuďmi v iných krajinách, mohli byť stíhané v EÚ, by pridalo značnú hodnotu. Nebolo to však možné. K tejto otázke sa opäť vrátime, keď sa budeme zaoberať smernicou o vykorisťovaní detí a detskej pornografii. Extrateritoriálna súdna právomoc v prípade osôb s obvyklým pobytom bude ešte dôležitejšia, keď budeme diskutovať o možnostiach postavenia pedofilných sexuálnych turistov žijúcich v Európe pred súd.

Domnievam sa, že v rozhovoroch s Radou by sme spoločne mali aj naďalej trvať na tom, aby sa takéto ustanovenie začlenilo do smernice. Ako som povedala, všetci spoločne sme vykonali veľmi dobrú prácu. Dnes tu máme veľmi dôležitý nástroj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, na ochranu obetí a na zaistenie toho, aby sme vyslali odkaz, že toto je veľmi závažný trestný čin. Podľa toho by mal byť aj trestaný a teraz je rovnakým spôsobom definovaný vo všetkých členských štátoch. Ešte raz vám ďakujem za váš príspevok.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, v mene poslaneckého klubu PPE.(ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, obchodovanie s ľuďmi je v EÚ krutou realitou.

Sexuálne vykorisťovanie je hlavným cieľom mafií, ktoré obchodujú s ľuďmi, nasledujú nútená práca, služby v domácnosti, nútené manželstvá, vykorisťovanie detí na žobranie, nelegálna adopcia a odoberanie orgánov, ktoré sú ďalšími negatívnymi javmi a aspektmi tohto problému.

Nové právomoci, ktoré článok 63 Lisabonskej zmluvy dáva Parlamentu, sa musia použiť s cieľom posilniť právne predpisy EÚ v tejto oblasti. Okrem mnohých iných otázok to zahŕňa aj požiadavku na klasifikáciu trestných činov, ktoré ešte stále nie sú zahrnuté do niektorých európskych trestných právnych predpisov.

Musíme posilniť naše právne predpisy na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi z dvoch pohľadov: prevencie a ochrany a tiež integrácie do spoločnosti a na trhu práce. Musíme zaviesť konkrétne opatrenia na ochranu maloletých osôb, trestné stíhanie obchodníkov s ľuďmi a prostredníkov, odradenie od dopytu v tejto oblasti a skonfiškovanie zisku z tejto trestnej činnosti, zaviesť trestnú zodpovednosť všetkých právnických osôb, ktoré sa podieľajú na ktorejkoľvek fáze obchodovania s ľuďmi, zintenzívniť kontrolu zamestnávateľov a zaviesť tresty za vykorisťovanie zamestnancov a nelegálne najímanie nedovolených prisťahovalcov, posilniť úlohu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach a imigračných styčných dôstojníkov pri odhaľovaní kanálov využívaných obchodníkmi s ľuďmi a ich modus operandi a nakoniec posilniť úlohu spoločných vyšetrovacích tímov Európskeho policajného úradu (Europolu) v boji s mafiami.

Na záver by som chcel dodať, že osoba koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi by mohla výrazne prispieť k dosiahnutiu cieľov, o ktorých som hovoril, ale jeho právomoci a možnosti musia byť jasne definované s cieľom vyhnúť sa duplicitnej činnosti či zasahovaniu do funkcií zverených Europolu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, za skupinu S&D.(SK) Úvodom mi dovoľte vysloviť uznanie pani kolegyni Bauer a pani kolegyni Hedh za komplexné spracovanie tejto mimoriadne dôležitej problematiky.

Obchodovanie s ľuďmi je v dnešnej civilizovanej spoločnosti odsúdeniahodným fenoménom. Po obchode so zbraňami a drogami je z ekonomického hľadiska tretím najlukratívnejším nelegálnym obchodom na svete. Táto tzv. moderná forma otroctva je závažným zločinom hrubo zasahujúcim do základných ľudských práv. Lisabonskou zmluvou sa posilnila činnosť Európskej únie v rôznych trestnoprávnych oblastiach vrátane boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Európsky parlament tu ako spoluzákonodarca zohráva dôležitú úlohu. Prax však ukazuje, že aktuálny právny rámec nie je dostatočne účinný a v záujme ochrany ľudských práv je potrebné urobiť ešte viac. Je potrebné prijať preventívne opatrenia zamerané voči samotnému obchodovaniu s ľuďmi. Najväčšiu pozornosť je nutné venovať najmä deťom a ženám ako najohrozenejším skupinám. Musíme urobiť všetko preto, aby sme prispeli k dôstojnejším životným podmienkam potenciálnych obetí tohto zločinu, občanov žijúcich často na periférii spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Antonija Parvanovová, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, napriek stúpajúcemu úsiliu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi tento komplikovaný problém aj naďalej prekvitá a rozširuje sa po celej Európe. To je dôvodom zintenzívnenia činnosti a prijatia primeraných opatrení na ochranu osôb pred praktikami obchodovania s ľuďmi na rôzne účely, na trestné stíhanie obchodníkov s ľuďmi a na zavedenie účinných nápravných opatrení pre obete na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ.

Súčasný právny rámec bude účinne riešiť zložité nadnárodné problémy a koordinovať spoločné úsilie na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ pri riešení tohto závažného porušovania ľudských práv a špeciálnej formy násilia na ženách. Prostredníctvom tohto právneho nástroja sa spoločne zaväzujeme zaistiť, aby boli práva žien v celej Európe pozdvihnuté na prioritnú úroveň, pričom berieme do úvahy, že tento širší fenomén má nepochybne neúmerný dosah na ženy a dievčatá.

Chcela by som upozorniť aj na inú dôležitú otázku, ktorá by sa, ako navrhujem, mala stať súčasťou tohto právneho predpisu. Týka sa sociálno-ekonomických aspektov tohto rozšíreného problému európskych krajín či regiónov, v ktorých sú sociálna a hospodárska nerovnosť najdôležitejšími príčinami obchodovania s ľuďmi. Vďaka spoločnému úsiliu sme dosiahli pozitívny výsledok, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa praktík, ako je napríklad nelegálna adopcia.

Na záver by som chcela jasne zdôrazniť, že hlavnú zodpovednosť za boj proti obchodovaniu s ľuďmi nesú aj naďalej členské štáty. Mali by prijímať konkrétne opatrenia na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a jeho potláčanie a na ochranu ľudských práv obetí obchodovania s ľuďmi a mali by zohrávať dôležitejšiu úlohu pri riešení tohto významného problému.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi začať poďakovaním spoluspravodajkyniam pani Hedhovej a pani Bauerovej za ich usilovnú prácu.

Táto smernica sa týka trestného stíhania, prevencie a ochrany v oblasti obchodovania s ľuďmi. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia by bola rada videla o čosi dôkladnejšiu prácu, najmä pokiaľ ide o ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Hovorím teraz konkrétne o práve na pobyt osoby v krajine potom, ako sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi a prípadne bola zachránená. Ako zaistíme, aby si obete mohli naozaj vybudovať nový život?

Túto otázku teda táto smernica dostatočne nevyriešila. Hovoríme tu len o istej forme dočasného povolenia na pobyt, po ktorého uplynutí neviete, či vás pošlú naspäť na miesto, kde ste sa pôvodne stali obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo nie. Preto dúfame v prepracovanie smernice, aby sme mohli prísť s nejakým riešením. Dúfame, že vďaka tomu začneme skutočne pomáhať obetiam.

Ďalší aspekt, o ktorom sa v tomto Parlamente vášnivo diskutuje, je otázka, či sa majú trestať tí, ktorí využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi, alebo nie. Väčšina poslancov Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie však zostáva názor, že potrestanie takýchto ľudí len dostane obete obchodovania s ľuďmi do ešte väčšieho nešťastia, pretože ich činnosť sa tak stane úplne nelegálnou.

Teší ma tiež, že podľa tejto smernice si členské štáty zachovajú slobodu voľby v tejto otázke, chcela by som však všetkým členským štátom, ktoré sa týmito problémami zaoberajú, položiť nasledujúcu otázku: ako sa potom máme postarať o obeť?

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, v mene skupiny ECR. (CS) Vážená pani predsedajúca, zlepšenie právnych opatrení na boj proti obchodovaniu s ľuďmi považujem spolu s európskym ochranným príkazom za mimoriadne dôležité, pretože predstavujú ďalší krok smerom k ochrane najmä žien a detí pred násilím. Veľká časť textu je venovaná ochrane detských obetí a pomoci týmto obetiam, ktoré sú najzraniteľnejšou zložkou obyvateľstva. Som rada, že sa dosiahol kompromis s Radou a že tento text je dostatočne dôrazný, pričom zároveň umožňuje zachovať kľúčové ustanovenia hmotného trestného práva. Podľa môjho názoru by právne opatrenie na európskej úrovni trestajúce klientov, ktorí využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi, bolo veľmi problematické. Chcem teda vyjadriť vďaku za túto smernicu, ktorá si zaslúži našu plnú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som rada poďakovala obom spravodajkyniam. Urobili obrovský kus práce a výsledkom je rozhodne pokrok. Dalo by sa povedať, že návrh smernice je mimoriadne dôležitý pre státisíce obetí obchodovania s ľuďmi a mal by ukončiť ich bezprávne postavenie. Zachádza až tak ďaleko, že hovorí, že súčasťou opatrení by mala byť nielen ochrana, ale aj prevencia a predovšetkým odškodnenie.

V oblasti obchodovania s ľuďmi má široký rozsah uplatnenia. Myslíme si, že je to správne, hoci máme, samozrejme, problém s otázkou žobrania – čo otvorene priznávam – a tiež v mnohých aspektoch týkajúcich sa nelegálnej migrácie.

Je pravda, že v smernici sa často hovorí o pohlaví a – to je pre mňa najdôležitejším bodom – že v prípade maloletých osôb bez sprievodu sa berie do úvahy aj dobro týchto detí. Chcela by som tiež povedať, že z pohľadu Nemecka máme v tejto súvislosti čo doháňať a veľmi ma teší, že tento aspekt týkajúci sa detí je významnou súčasťou tohto návrhu smernice.

Ďalší bod, ktorý si zaslúži vyzdvihnúť, je skutočnosť, že pri riešení tohto problému sa zvláštna pozornosť musí venovať tehotným ženám a ľuďom trpiacim chorobou alebo zdravotným postihnutím. Preventívne opatrenia, ako sú odborná príprava verejných predstaviteľov a zavedenie funkcie koordinátorov v členských štátoch, predstavujú dôležité kroky správnym smerom. Ak dnes budeme hlasovať za tento návrh, zaslúžime si blahoželanie.

Dúfam tiež, že členské štáty budú brať túto tému vážnejšie, pretože v každom prípade teraz budú musieť predkladať správy. Možno aj to nejako pomôže k dosiahnutiu nášho cieľa.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, v mene skupiny EFD.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, podľa odhadov medzinárodných organizácií a policajných zložiek je dnes obchodovanie s ľuďmi celosvetovo druhým najväčším zdrojom ziskov organizovaného zločinu po obchodovaní s drogami. Predpokladá sa, že približne 30 miliónov ľudí je obeťou obchodovania s orgánmi, prostitúcie a nútenej práce.

To znamená, že boj proti tomuto obrovskému zločineckému fenoménu je predovšetkým bitkou za bezpečnosť našich občanov proti nelegálnemu prisťahovalectvu a proti zločinu, ktorý vytvára ďalší zločin. Tvárou v tvár problému takýchto rozmerov musí Európa oprávnene prijať drastické opatrenia proti tým, ktorí rôznymi spôsobmi vykorisťujú ľudí.

Boj proti tomuto fenoménu vyžaduje spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi policajnými zložkami, ale najmä istotu v súvislosti s trestami pre obchodníkov s ľuďmi. Musíme tiež pamätať na to, že mnohí ľudia sú vykorisťovaní, pretože nemajú slušné životné podmienky vo svojich krajinách pôvodu. Žijú v chudobe a beznádeji a sú ochotní urobiť všetko – dokonca opustiť vlastnú krajinu s prísľubom lepšieho života, ktorý, bohužiaľ, nikdy nenájdu.

Popri predchádzaní tejto trestnej činnosti a ochrane obetí obchodovania s ľuďmi musí Európa vyvinúť väčšie a cielenejšie úsilie na zaistenie toho, aby títo ľudia mali prijateľné životné podmienky vo svojich vlastných krajinách. Základnou zásadou európskych politických opatrení musí byť „pomôcť im v ich vlastných domovoch“, aby tak naše úsilie nesmerovalo len k potláčaniu, ale aj k predchádzaniu.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážená pani predsedajúca, obchodovanie s ľuďmi je celkom správne hanlivý výraz, pretože opisuje nechutnú praktiku. S ľuďmi a nepomerne viac so ženami sa zaobchádza, akoby to boli komodity či dokonca dobytok, ktorý sa len preváža, využíva a často zneužíva.

Tento výraz sa však používa vo veľmi úzkom zmysle. Veľmi malá časť legálnej hospodárskej migrácie je skutočne dobrovoľná. Väčšina ľudí, ak by ostatné veci zostali rovnaké, by uprednostnila zostať so svojimi ľuďmi vo svojich krajinách. Migrujú s cieľom hospodárskeho obohatenia alebo z dôvodu hospodárskych síl, ktoré zničili zdroje ich živobytia.

Migrácia je vedľajším produktom globálneho kapitalizmu, ktorý nevidí človeka ako ľudskú bytosť, ale ako faktor produkcie, ktorý je nahraditeľný. Hospodárska migrácia je takou istou formou obchodovania s ľuďmi ako nezákonná migrácia organizovaná zločineckými sieťami. Obchodníkmi s ľuďmi sú vlády, ktoré svojvoľne uvoľňujú údajne slepé hospodárske sily v službách globálneho kapitalizmu. Hospodárstva by mali byť na to, aby slúžili ľuďom. Ľudia tu nie sú na to, aby slúžili hospodárskym silám.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, rodový rozmer tohto návrhu smernice umožňuje vytvorenie nástroja na ochranu najzraniteľnejších ľudí. Skutočnosť, že obchodovanie s ľuďmi sa spomína aj na mnohých miestach Lisabonskej zmluvy, potvrdzuje naliehavosť a závažnosť problému. Článok 5 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie zakazuje túto činnosť a považuje ju za formu otroctva a nútenej práce.

Spravodajkyne rozšírili rozsah ochrany s osobitným dôrazom na deti a ženy a na rizikové situácie, v ktorých sa táto forma otroctva ľahšie vykonáva. Správa tiež správne poznamenáva, že za obchodovaním s ľuďmi sa skrývajú aj nelegálne formy adopcie a nútených manželstiev.

Cítim, že musím upozorniť na ťažkosti, ktoré majú pohraničné členské štáty EÚ pri boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Predovšetkým Taliansko, naša krajina, musí každý deň riešiť prípady obchodovania s ľuďmi, ktoré sa rozšírilo na našich cestách a v našom priestore. Musíme komunikovať a tým zvyšovať informovanosť, aby sa zapojila aj občianska spoločnosť. Predložená správa umožňuje dôslednú ochranu obetí s cieľom odstrániť tento fenomén. Chcela by som preto prejaviť podporu tomuto predloženému návrhu a tiež zablahoželať obom spravodajkyniam.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ako tieňová spravodajkyňa by som chcela poďakovať spravodajkyniam a povedať, že si myslím, že táto smernica je mimoriadne dôležitá, pretože je to po prvýkrát, čo Európska únia prijíma právne záväzné opatrenie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Päťdesiat rokov po dohovore OSN sú v našej civilizovanej Európe stále státisíce ľudí – najmä žien a detí –, ktorí sú odsúdení na otroctvo. Po prvýkrát je EÚ vybavená jedným nástrojom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, či už z dôvodu sexuálneho vykorisťovania, alebo vykorisťovania pracovníkov vrátane núteného žobrania.

Naša skupina má tri priority: postihovať obchodníkov s ľuďmi jednotnými, prísnejšími trestami vrátane konfiškácie majetku a jeho použitia na podporu obetí obchodovania s ľuďmi, zaistiť vysokú úroveň ochrany a sociálnej rehabilitácie obetí s bezplatným právnym zastupovaním a imunitou voči stíhaniu za trestné činy spáchané v postavení obete obchodovania s ľuďmi a presadzovať kľúčovú úlohu sekulárnych i náboženských mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú podpore obetí.

Dúfam však v revíziu smernice z roku 2004 o povolení na pobyt pre obete. Chcela by som tiež zdôrazniť, že v návrhu zavádzame možnosť ochrany detí prostredníctvom posilnených opatrení, a podporujem požiadavku pani komisárky Malmströmovej na ďalšie opatrenia proti sexuálnej turistike a detskej pornografii.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, ako tieňová spravodajkyňa Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu chcem aj ja vyjadriť úprimnú vďaku obom spravodajkyniam. Ďakujem vám za spoluprácu. Myslím si, že sme dnes dali dohromady dobrý dokument. Dnes môžeme rozhodnúť o niečom, čo môže naozaj zastaviť obchodovanie s ľuďmi. Výzvou však bude docieliť, aby členské štáty uplatňovali túto smernicu v praxi. Rozhodujúce je, aby príslušné orgány, ako sú polícia a súdy, vedeli skutočne rozpoznať a stíhať tento trestný čin. To je rozhodujúce a tiež je veľmi dôležité zvyšovať informovanosť verejnosti – ako už povedala pani Materová –, aby ľudia vedeli o tom, že v EÚ dochádza k obchodovaniu s ľuďmi. Nedeje sa to len niekde inde, teoreticky sa to môže stať aj pred mojimi dverami.

Ďalším dôležitým bodom, s ktorým najmä my liberáli z Nemecka máme problém – hoci to bolo teraz vyriešené kladným spôsobom udelením právomocí členským štátom –, je trestné stíhanie ľudí, ktorí využívajú takýto druh služieb, pretože ak niekomu hrozí stíhanie, môže odmietnuť svedčiť v nasledujúcom súdnom procese. Ak niekto využije toto právo odmietnuť poskytnúť dôkazy – napríklad muž, ktorý bol s prostitútkou ohrozenou obchodovaním s ľuďmi –, stratia sa informácie, ktoré by sa ďalej mohli využiť na konečné odhalenie tejto siete obchodníkov s ľuďmi. Preto je dobrou vecou, že toto zostáva v pôsobnosti členských štátov, a chcela by som vám veľmi pekne poďakovať za spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážená pani predsedajúca, základ mnohých súčasných udalostí bol položený už pred sto rokmi. Mám na mysli priemyselnú revolúciu, zrod zastupiteľskej demokracie a zrušenie otroctva.

Súčasný boj proti obchodovaniu s ľuďmi je pokračovaním úsilia, ktoré kedysi začal William Wilberforce. Žiaľ, obchodovanie s ľuďmi je jedným z najhorších skrytých problémov v Európskej únii. Porušuje základné práva našich občanov a základy našej demokracie. Z tohto dôvodu plne podporujem predloženú správu.

Bohužiaľ, ako som pochopil, navrhovaná trestná sadzba pre páchateľov opakovaných trestných činov zostane nízka. Aktuálny návrh nevyžaduje, aby boli obchodníci s ľuďmi, ktorí boli viackrát zatknutí, postihovaní zvlášť prísnymi trestami. Považujem to za nešťastné. Som za taký prístup, aby obchodník s ľuďmi, ktorý je zatknutý za druhý alebo tretí trestný čin, dostal nepodmienečný doživotný trest.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážená pani predsedajúca, je dôležité, aby sa všetci pridali k boju proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom odstrániť ho. O tomto druhu moderného otroctva sa vie, že je pre zločinecké organizácie mimoriadne výnosný a že ho uskutočňujú rôznymi spôsobmi, počínajúc sexuálnym vykorisťovaním a nútenou prácou až po nelegálne obchodovanie s ľudskými orgánmi či dokonca prácu v domácnosti a iné druhy nelegálnej práce.

Proti týmto praktikám – ktoré sa týkajú najmä žien a čoraz viac aj detí – sa teda musí účinne bojovať prostredníctvom stíhania páchateľov týchto trestných činov a poskytovania podpory obetiam, aby sa vymanili zo závislosti od zločineckých organizácií. Aj preto je dôležité bojovať proti príčinám tejto situácie vytvorením podmienok na to, aby sa ľudia dostali z chudoby, presadzovaním politík smerujúcich k spravodlivému prerozdeleniu bohatstva, zaistením prístupu k základným verejným službám a podporou vytvárania pracovných miest s právami a úrovňou miezd, ktoré umožňujú slušný život. Zároveň je to cesta vpred, ktorú je tu v Európskej únii nevyhnutné podporovať.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, je dokázané, že najúčinnejším spôsobom boja proti obchodovaniu s ľuďmi je ísť príkladom stanovením prísnych trestov pre obchodníkov s ľuďmi. Dôrazne odporúčam, keďže tu v Parlamente máme tendenciu stanovovať ciele a hovoriť „20 %“ alebo „30 %“, aby sme odporučili prijatie štandardného európskeho právneho predpisu, ktorý by stanovoval minimálny trest odňatia slobody pre obchodníkov s ľuďmi na 10 – 15 rokov a nedal by sa znížiť ani nahradiť pokutou. Uvidíte, aké to bude účinné. Štandardný právny predpis EÚ a minimálny trest odňatia slobody na 10 – 15 rokov. Myslím si, že to bude najúčinnejšie opatrenie, aké sme kedy prijali. Nemôžeme tu prijímať opatrenia v oblasti zmeny klímy a znečistenia životného prostredia bez toho, aby sme stanovili kvantifikovateľné ciele boja proti tomuto trestnému činu.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade musím zablahoželať pani Bauerovej a pani Hedhovej k vynikajúcej práci, ktorú vykonali na tejto správe. Obchodovanie s ľuďmi je hanbou našej spoločnosti a vyžaduje dôraznú spoločnú reakciu od každého.

S organizovaným zločinom stojacim za sexuálnym vykorisťovaním, nútenou prácou, obchodovaním s odobratými ľudskými orgánmi a inými hanebnými praktikami musíme účinne bojovať, v prvom rade mu však musíme predchádzať. V stávke je obrana ľudských práv a ochrana tých najzraniteľnejších osôb, najmä žien a detí. Skúsenosti ukázali, že platný právny rámec nie je dostatočne účinný a že Európska únia musí pracovať usilovnejšie.

Rozhodujúca je užšia cezhraničná spolupráca vrátane účinnej výmeny informácií a osvedčených postupov. Návrh správne zdôrazňuje prístup zameraný na obete. Politiky v tejto oblasti by mali zahŕňať aspekty spojené so sociálnymi vecami a sociálnym začlenením, napríklad sociálnu rehabilitáciu obetí.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). – Vážená pani predsedajúca, toto nie je pre Parlament obyčajný deň. Mali by sme byť hrdí na historický krok, ktorý sme dnes urobili, a to pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi i európsky ochranný príkaz. Po prvýkrát boli v boji proti jednému z najzložitejších a najstrašnejších problémov, ktorým spoločne musíme čeliť, použité trestné právo a všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

V skupine S&D sme hrdí na prácu Anny Hedhovej a jej spoluspravodajkyne pani Bauerovej a sme hrdí na všetky veci, ktoré po prvýkrát prináša táto správa. Po prvýkrát EÚ zadefinuje prostredníctvom záväzného legislatívneho aktu vysokú úroveň trestov pre obchodníkov s ľuďmi. Po prvýkrát sú tu pevné záruky týkajúce sa ochrany obetí, zvláštnej pozornosti venovanej detským obetiam, možnosti trestne nestíhať obete, ktoré v dôsledku svojho zotročenia porušili zákon, a uznania úlohy a podpory mimovládnych organizácií v tomto procese.

A nakoniec, zložitosť tejto problematiky vo vzťahu k deťom a ženám – pretože sme sa dostali do oblasti trestného práva – by nemala byť dôvodom na zastavenie tejto veľmi dobrej správy. V našej skupine sme veľmi hrdí, že sa to udialo v tomto Parlamente. Pre celý Parlament je dnešok dňom veľkej hrdosti.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE). (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, s touto smernicou robíme obrovský krok smerom k účinnému boju proti obchodovaniu s ľuďmi. Spravodajkyne dosiahli dobrý výsledok v súvislosti s minimálnymi hranicami trestov, súdnou právomocou, možnosťou trestne nestíhať obete a zákonným obmedzením – možno nie všetko toto je presne to, čo sme chceli dosiahnuť, je to však napriek tomu veľmi schodné riešenie. Čokoľvek iné by tiež do istej miery narušilo vnútroštátne trestné právo v právnych systémoch členských štátov. V tejto súvislosti musíme byť zdržanlivejší. Som tiež presvedčený, že by sme si urobili zlú službu, keby sme zákazníkov prostitútok urobili trestne zodpovednými, pretože to je niečo, čo by sme inak trestne nestíhali.

Chcel by som sa však vrátiť k všeobecnej otázke trestného práva a trestného poriadku v členských štátoch. Toto je veľmi citlivá oblasť vnútroštátnych právnych predpisov, ktorá sa vyvíja už stovky rokov. V takýchto situáciách by sme sa teda mali správať veľmi opatrne. Spomínam to aj v súvislosti s nastávajúcim európskym vyšetrovacím príkazom.

Dnes sme však vytvorili dobrý základ cezhraničnej spolupráce v trestných veciach. Som rád, že sme dnes uskutočnili tento krok.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (S&D).(DA) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, ak vieme, že státisíce ľudí sa každý rok predávajú ako otroci do západnej Európy, máme povinnosť konať. Veľmi ma preto teší, že sa úspešne dosiahla dohoda medzi Radou a Parlamentom o tejto novej smernici o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu. Tento nový právny predpis je podstatne dôraznejší ako ten súčasný a je veľkým víťazstvom v boji za zaistenie lepšej pomoci a ochrany pre obete. Zároveň sa pátranie po bezohľadných ľuďoch, ktorí za tým stoja, stane ešte cielenejším a efektívnejším.

Som rada, že smernica zdôrazňuje skutočnosť, že obete by mali byť chránené pred akoukoľvek formou trestného stíhania alebo trestu. Keď je niekto prinútený konať trestné činy, potrestané by mali byť osoby, ktoré sú za to zodpovedné, nie obete. Európsky parlament si tiež myslí, že je dôležité vždy ponúknuť pomoc obetiam v jazyku a vo formáte, ktorým budú rozumieť. Okrem toho nesmieme zabúdať, že v oblasti predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu zohrávajú kľúčovú úlohu dobrovoľnícke a neziskové organizácie. Dnešok by mohol byť dôležitým dňom pre slušnosť, pretože Európsky parlament bude, dúfam, hlasovať za tento nový právny predpis, ktorý podá veľmi potrebnú pomocnú ruku obetiam a bude viesť k intenzívnemu pátraniu po ľuďoch stojacich za týmito trestnými činmi.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Postih právnických osôb za trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi prispeje k zintenzívneniu boja proti tejto novodobej forme otroctva.

Samozrejme, postih právnickej osoby nesmie vylučovať postih konkrétnych fyzických osôb, ktoré sa na tomto čine akýmkoľvek spôsobom podieľali. Za účinné opatrenia voči právnickým osobám považujem, vedľa ukladania peňažných trestov, aj vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc, pozastavenie výkonu obchodnej činnosti a predovšetkým súdne rozhodnutie o zrušení právnickej osoby. Členské štáty musia zabezpečiť prijatím právnych ustanovení, aby vnútroštátne orgány mohli rozhodnúť o nestíhaní alebo o neuložení trestu obetiam obchodovania s ľuďmi, aby mohli pokračovať práve vo vyšetrovaní aj v prípade, ak obeť stiahla svoju výpoveď. V neposlednom rade pripomínam, že obete týchto ohavných činov sú často naďalej viktimizované a ocitajú sa vo veľmi prekérnych podmienkach, čo je dôvodom pre špeciálnu ochranu a podporu. Zvláštna pozornosť musí byť taktiež venovaná obetiam v detskom veku, pre ktoré treba hľadať aj komplexnejšie a trvalé riešenia.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Vážená pani predsedajúca, všetky správy, o ktorých sa dnes ráno diskutovalo, majú jedno spoločné – ochranu základných ľudských práv v Európskej únii a spoločný európsky postup v tejto oblasti. Je takmer neuveriteľné, že v 21. storočí sa v EÚ každoročne stanú obeťami obchodovania s ľuďmi státisíce ľudí, väčšinou žien a detí. Je smutnou skutočnosťou, že v dnešnej dobe je tento problém veľmi aktuálny, a štatistiky, bohužiaľ, nenasvedčujú tomu, že by bol na ústupe. Práve naopak. Páchatelia tohto závažného trestného činu majú z obchodovania s ľuďmi astronomické zisky odhadované až na 32 miliárd USD ročne. Ochrana ľudských práv a ľudskej dôstojnosti musí byť jasnou prioritou našej práce, pričom rozhodujúci je spoločný prístup členských štátov. Plne preto podporujem návrh smernice, ktorá zavádza ďalšie nástroje na boj proti tomuto typu trestného činu a na účinnejšiu ochranu obetí v porovnaní s jestvujúcimi právnymi opatreniami a ktorá sa pokúsi dosiahnuť koordinovanejší prístup na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, veľmi ma teší, že podľa konečnej verzie správy je v prípade trestných činov obchodovania s ľuďmi účasť v zločineckých organizáciách priťažujúcou okolnosťou, ktorá zdvojnásobuje minimálne tresty z päť na desať rokov odňatia slobody. Okrem toho článok 6a explicitne hovorí o zhabaní a konfiškácii prostriedkov a príjmov z tohto typu trestnej činnosti.

Tento prístup – ktorý považujem za úplne správny a ktorý, dúfam, by sa mohol využiť aj pri iných právnych predpisoch – sa pozerá faktom priamo do očí a uznáva, že obchodovanie s ľuďmi na účely rôznych foriem vykorisťovania, ako sú napríklad prostitúcia, trestná činnosť a obchodovanie s orgánmi, vykonávajú medzinárodné zločinecké organizácie.

Mám tiež radosť z ustanovení článku 7, ktorý usmerňuje členské štáty, aby trestne nestíhali ľudí za podiel na trestnej činnosti, ktorú boli nútené vykonávať ako obete obchodovania s ľuďmi. Často totiž tí, ktorí trpia násilím súvisiacim s obchodovaním s ľuďmi, trpia nielen ublížením na zdraví, ale aj urážkou tým, že sú obvinení za niečo, čo boli nútení robiť, pričom typickým príkladom je prostitúcia. Preto podporujem správu a chcela by som poďakovať obom spravodajkyniam.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Vážená pani predsedajúca, človek môže jedine podporiť návrh smernice dvoch spravodajkýň, ktorá by sa mala rozšíriť na všetky členské štáty s cieľom zakotviť silnejšiu a prísnu súdnu právomoc na účely trestného stíhania a prísneho trestania páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi, ale aj na účely ochrany obetí, pomoci obetiam a rehabilitácie obetí, ktorými sú v drvivej väčšine prípadov ženy a deti.

Ak však Európa chce byť efektívnejšia a dôveryhodnejšia v tomto boji, mala by ako dedič histórie európskych štátov uznať obchod s otrokmi a otroctvo za zločiny proti ľudskosti, ako to už urobili niektoré členské štáty, pričom chcem spomenúť najmä Francúzsko.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Vážená pani predsedajúca, pliaga, ktorou je obchodovanie s ľuďmi, je fenoménom, ktorý získava mimoriadne hrozivé rozmery. Kým pôvodne sa týkal predovšetkým žien a detí lákaných na prostitúciu, dnes sú obeťami ľudia každého veku a oboch pohlaví, ktorí sa dostávajú do kruhu vykorisťovania, ktoré nemusí byť len sexuálne, ale aj hospodárske. Siete organizovaného zločinu využívajú sociálnu zraniteľnosť, rodinné problémy, domáce násilie a zdravotné postihnutie na nalákanie týchto ľudí na prisťahovalectvo, pričom potom ich vykorisťujú použitím sily, zneužívania a hrozieb.

Sme za navrhovanú smernicu. Musíme zvýšiť tresty pre obchodníkov s ľuďmi a skonfiškovať ich majetok. Okrem toho by všetky členské štáty mali vyvinúť spoločné úsilie na posilnenie politík zameraných na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a na odbornú prípravu ľudí v oblasti identifikácie obetí či potenciálnych obetí.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Vážená pani predsedajúca, táto správa bola rozhodne veľkým krokom na ceste boja proti obchodovaniu s ľuďmi vo všeobecnosti a konkrétne proti obchodovaniu so ženami. Ďalším dôležitým krokom by malo byť skúmanie jednoznačného vzťahu a spojenia medzi obchodovaním so ženami a prostitúciou.

Na jednej strane správne hovoríme o obchodovaní so ženami ako o brutálnom, strašnom zločine, proti ktorému by sme mali bojovať. Na druhej strane hovoríme o prostitúcii ako o „poskytovaní sexuálnych služieb“, teda ako o službe. O pasákoch a majiteľoch nevestincov hovoríme ako o podnikateľoch a normalizujeme prostitúciu.

Chcem povedať, že klient, ktorý ide do nevestinca, alebo klient, ktorý požiada o službu prostitútku, v podstate nemá ako vedieť, či je „normálnou“ prostitútkou – ak také niečo vôbec existuje, pretože je ďalšou otázkou, či sa vôbec dá hovoriť o súhlase s prostitúciou – alebo obeťou obchodovania so ženami.

Neexistuje teda žiaden spôsob, ako skutočne napadnúť obchodovanie s ľuďmi bez napadnutia sexuálneho priemyslu.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za túto dôležitú rozpravu. Chcela by som vás informovať, že dnes Komisia vymenuje koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa ujme svojej funkcie budúci mesiac. Táto osoba bude zlepšovať koordináciu a súdržnosť medzi inštitúciami a agentúrami EÚ a členskými štátmi, bude pomáhať zaisťovať výmenu osvedčených postupov medzi rôznymi členskými štátmi, rozvíjať existujúce a budúce politiky a bude kontaktnou osobou pre tretie krajiny. To je veľmi dôležité. Tým, že spojí prevenciu, vymáhanie práva a ochranu obetí, môže táto osoba zaistiť primerané využívanie a mobilizáciu vhodných metód boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Požiadam koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, aby nadviazal úzky kontakt s Európskym parlamentom a aby vás informoval o vývoji v tejto oblasti.

Otázka trestného stíhania si zaslúži rozpravu sama osebe, ale v článku 19 smernice sa píše, že Komisia o niekoľko rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, „v ktorej posúdi vplyv existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov stanovujúcich povinnosť trestne stíhať osoby využívajúce služby, ktoré sú predmetom vykorisťovania súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, a podľa potreby k nej pripojí legislatívne návrhy“. K tejto otázke sa rozhodne ešte vrátime a nevylučujem možnosť, že v tejto veci predložíme ďalšie návrhy.

Z týchto dôvodov si myslím, že dnes môžeme byť na túto smernicu hrdí. Je to veľmi dôležitý nástroj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochranu obetí. Dáva nám dôležitý nástroj, ukázala svetu naše odhodlanie bojovať proti modernému otroctvu a posilní naše úsilie.

Chcela by som vyjadriť úprimnú vďaku obom spoluspravodajkyniam pani Bauerovej a pani Hedhovej. Dnešná rozprava ukázala, aká dôležitá je vaša práca, pretože máte podporu všetkých skupín. K tomu by som vám chcela zablahoželať.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer , spravodajkyňa.(HU) Vážená pani predsedajúca, predovšetkým chcem poďakovať pani Malmströmovej za to, že nazvala túto správu historickým textom. Toto vyhlásenie je pravdepodobne presné, pretože je to po prvýkrát, keď prijímame trestný právny predpis vychádzajúci z Lisabonskej zmluvy. Dúfam však tiež, že je to veľký krok vpred v snahe dosiahnuť to, aby ani jeden páchateľ, ani jediný páchateľ obchodovania s ľuďmi nezostal nepotrestaný. V rozprave, ktorá tu prebehla, bolo zvlášť povzbudzujúce vidieť prítomnosť politickej vôle. Ja sama som veľmi často videla – a sama som sa niekedy s takým názorom stotožnila –, že je tu nedostatok politickej vôle dosiahnuť akýkoľvek podstatný pokrok v tejto oblasti. Dnes som počula opak a chcem poďakovať kolegom poslancom za prejavenie tejto politickej vôle vykonať obrovský krok vpred vo vzťahu k obchodovaniu s ľuďmi.

Dostali sme dva návrhy na zmenu a doplnenie od skupiny EFD a chcela by som požiadať kolegov poslancov, aby ich nepodporili, pretože chcú obmedziť tresty na minimum. Chcela by som tiež poďakovať pani Tzavelovej za to, že žiadala presný opak, teda aby sme tresty ešte sprísnili. Som presvedčená, že toto je dôležitý krok, dnešný krok však musí byť nasledovaný celou škálou ďalších krokov. Máme veľa práce v oblasti boja proti dopytu. Určite nemôžeme vyriešiť všetky problémy súvisiace s ponukou, môžeme však urobiť veľa s dopytom a mám pocit, že v tejto oblasti čas ešte nedozrel a že je tu možno nedostatočná vôľa urobiť krok vpred. Som presvedčená, že rozsah tohto právneho predpisu sa bude musieť skôr či neskôr rozšíriť na páchateľov z tretích krajín žijúcich v EÚ s povolením na pobyt, pretože som tiež presvedčená, že budeme musieť preskúmať smernicu o dočasných povoleniach na pobyt s cieľom zaistiť legislatívnu dôslednosť v tejto oblasti. Srdečne vám ďakujem za podporu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, spravodajkyňa.(SV) Vážená pani predsedajúca, chcela by som vyjadriť vďaku za všetky skvelé príspevky a za podporu, ktorú sme pre tento právny predpis zameraný na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi získali v Parlamente. Teraz dúfam, že v budúcnosti budeme môcť tento právny predpis ešte zlepšiť a sprísniť naše spoločné pravidlá EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi.

Nesmieme však zabudnúť nepretržite pracovať na riešení problémov, ktoré sú skutočnými príčinami a podstatou obchodovania s ľuďmi, teda chudoby, sociálneho vylúčenia a dopytu. Predovšetkým týmto problémom musíme venovať našu energiu, aby sme dokázali vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi.

Ako som už povedala, nesmieme sa vzdať. Právo ľudí rozhodovať o svojom živote a svojom tele je ľudským právom, ktoré sa nedá kúpiť ani predať za peniaze ako iné tradičné komodity. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi v Európe a vo zvyšku sveta bude pokračovať. Všetkým vám ďakujem za podporu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o niekoľko minút.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne.(IT) Obchodovanie s ľuďmi – v rôznych formách, v ktorých môže existovať, vrátane sexuálneho vykorisťovania, nelegálneho obchodovania s ľudskými orgánmi, nútenej práce či nelegálnych adopcií – predstavuje vážne porušenie ľudských práv ustanovených v Charte základných práv Európskej únie.

Rozsah tohto problému je zarážajúci a skúsenosti ukázali, že súčasný právny rámec Európskej únie v tejto otázke nie je dostatočne účinný. Spolupráca medzi Parlamentom, Komisiou a Radou preto zohráva strategickú úlohu pri rozvoji európskej politiky na účinné riešenie tohto problému.

Lisabonská zmluva posilnila právomoci Európskej únie v oblasti súdnej a policajnej spolupráce medzi členskými štátmi v trestných veciach. Domnievam sa však, že tresty pre obchodníkov s ľuďmi sa musia zvýšiť a že ešte viac sa musí skvalitniť pomoc poskytovaná obetiam násilia.

Súhlasím s tým, že s cieľom odrádzať od dopytu by bolo dobrým nápadom, keby sa Európska únia a členské štáty viac zapájali do informačných kampaní v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľových krajinách obchodovania s ľuďmi. A nakoniec, podporujem vymenovanie európskeho koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude riadiť prácu a politiku Európskej únie v tejto špecifickej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Chcela by som zablahoželať obom spravodajkyniam k vykonanej práci, pretože táto historická smernica je veľmi dôležitým krokom v boji proti celej škále aktivít súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, pretože stanovuje jasné sadzby trestov a sankcií. Hoci v tejto oblasti už boli prijaté mnohé právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy a boli prijaté viacročné politické záväzky, podľa výpočtov sa každoročne státisíce ľudí stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi v EÚ a za jej hranicami. To dokazuje, že boj proti obchodovaniu s ľuďmi a najmä so ženami a deťmi zostáva obrovským problémom a jedným z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Chcela by som zdôrazniť, že vzhľadom na skutočnosť, že deti sú zraniteľnejšie a čelia väčšiemu riziku toho, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi, by sa tejto skupine obetí mala venovať zvláštna pozornosť. Vzhľadom na to, že obchodovanie s ľuďmi je modernou formou otroctva a mimoriadne výnosným obchodom pre organizovaný zločin, viac pozornosti sa musí venovať jeho prevencii, ochrane obetí a sociálnym otázkam. Okrem toho sa musí vytvoriť nepriaznivé prostredie pre obchodníkov s ľuďmi. Výška trestov a sankcií pre ľudí, ktorí zarábajú na obchodovaní s ľuďmi, by mala odzrkadľovať závažnosť spáchaného trestného činu a pôsobiť ako účinný odstrašujúci prostriedok pre takúto činnosť. Okrem trestov by členské štáty mali zaviesť aj také sankcie, ako je zhabanie majetku, a prijať nevyhnutné opatrenia na zhabanie a konfiškáciu nástrojov a ziskov z tejto trestnej činnosti, pretože potom by táto trestná činnosť nebola hospodársky životaschopná.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Dnešné hlasovanie o obchodovaní s ľuďmi prichádza v kľúčovej chvíli prebiehajúceho boja proti tejto forme moderného otroctva. Ako upozornil írsky režisér Ciarán O’Connor vo svojom minuloročnom filme s názvom Trafficked, ktorý dokumentoval pretrvávajúci dosah obchodovania s ľuďmi v Írsku, je to zločin, ktorý je čoraz rozvinutejší a bezohľadnejší, pretože úrady sa viac snažia potlačiť ho. Takéto opatrenia sú kľúčové, pretože poskytujú úradom nástroje a spoločný cieľ, ktoré potrebujú na riešenie tohto celoeurópskeho problému. Na vnútroštátnej úrovni musia právne predpisy tvrdo trestať usvedčené osoby a policajné zložky musia dostať zdroje, aby nemohlo obchodovanie s ľuďmi pokračovať práve pre nedostatok finančných prostriedkov či ľudskej sily. Toto je však zločin bez hraníc, preto to popri vnútroštátnych právnych predpisoch budú v rovnakej miere práve európske právne predpisy, čo skutočne ukončí otroctvo v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), písomne.(IT) Opatrenia Európskej únie v oblasti obchodovania s ľuďmi sa nesmú obmedziť len na jeho pranierovanie, ale musíme si uvedomiť aj potrebu presných opatrení ex-post, ktoré zaistia potrestanie tých, ktorí sú za tieto barbarské praktiky zodpovední.

Tieto opatrenia zahŕňajú harmonizáciu trestov, ako aj koordináciu zásahov zo strany EÚ s tými, ktoré už vykonávajú iné medzinárodné organizácie, napríklad OSN. Opatrenia ex-post sa musia kombinovať s preventívnymi opatreniami, ktoré sú rovnako dôležité. Predovšetkým sa musí rozvinúť úzka spolupráca medzi súdnymi orgánmi a orgánmi finančnej polície s cieľom zaistiť zablokovanie hospodárskych systémov, ktoré sa týkajú tejto trestnej činnosti, a prerušenie všetkých väzieb.

Okrem toho je čoraz dôležitejšie mať presné a spoľahlivé databázy, ktoré rozlišujú medzi rôznymi špecifikami a predstavujú východiskový bod pre rôzne zásahy prispievajúce k podchyteniu každého jednotlivého prípadu v jeho základoch. Prostredníctvom tohto návrhu smernice chce Európska únia zaútočiť na celý dodávateľský reťazec neľudského obchodu, ktorý pošliapava jej zásady a základné hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. – Fenomén organizovaného zločinu je niečo, proti čomu musí Európska únia dôrazne bojovať. V situáciách obchodovania s ľuďmi musíme byť považovaní za aktívnych, nie za reagujúcich. Je dôležité, aby sme skúmali nové vznikajúce spôsoby obchodovania s ľuďmi s cieľom zachytávať a vopred potláčať vznikajúce spôsoby obchodovania s ľuďmi. Ako poslanec skupiny S&D by som chcel zdôrazniť, že jedným z našich kľúčových cieľov je boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. To je dôvod, prečo som hlasoval za túto legislatívnu iniciatívu. Ako zákonodarcovia Európskej únie musíme zaistiť dodržiavanie práva na ľudskú dôstojnosť, práva na integritu, zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania či trestania a zákazu otroctva a nútenej práce. Nemôžeme dovoliť, aby aj naďalej dochádzalo k obchodovaniu s deťmi a k následnej dražbe detí. Obchodníci s ľuďmi využívajú na získavanie obetí aj internet. To je veľmi znepokojivé, pretože mnoho detí má prístup k internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), písomne. – Obchodovanie s ľuďmi je zločinom proti ľudskej dôstojnosti, ktorý ničí životy mnohých detí a žien na celom svete. Aktuálny návrh je zlomovým, pretože dáva na prvé miesto obete a problém rieši komplexným spôsobom na cezhraničnej úrovni. Tieto nové opatrenia umožnia rozpoznanie a trestné stíhanie prípadov obchodovania s ľuďmi a povzbudia obete k spolupráci s orgánmi. Bude to záväzný právny predpis a budú ho vykonávať jednotlivé štáty. Takýto typ právneho predpisu je jediným, ktorý môže priniesť zmenu pre všetkých zraniteľných ľudí, ktorí by sa mohli stať obeťou obchodovania s ľuďmi. Vyzývam tiež členské štáty, aby sa riadili návrhom v tomto texte a trestali tých, ktorí vedome prijímajú služby od obetí obchodovania s ľuďmi. Boj proti dopytu je kľúčom v boji proti príčinám obchodovania s ľuďmi. Táto správa je vynikajúcim návrhom z morálneho i odborného hľadiska a svojim cteným kolegyniam pani Bauerovej a pani Hedhovej k tomu blahoželám. Zvlášť ma teší, že Rada, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci dokázali vytvoriť text, ktorý podporujú všetky zainteresované inštitúcie EÚ. Dúfam, že bude čoskoro oficiálne prijatý a transponovaný do vnútroštátnych právnych predpisov. Obete sa toho nevedia dočkať.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písomne.(FI) Smernica týkajúca sa obchodovania s ľuďmi je dôležitým krokom vpred, pretože obchodovanie s ľuďmi je realitou, a to dokonca aj v Európe. Najdôležitejšie je predchádzať obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom riešenia problémov chudoby a nerovnosti a zvyšovaním informovanosti ľudí o tejto problematike.

Je mimoriadne dôležité uznať existenciu obchodovania s ľuďmi a pomôcť jeho obetiam. Obeťami môžu byť ženy alebo muži, deti alebo dospelí. Obeťou obchodovania s ľuďmi môže byť zamestnanec na stavbe. Situácia rómskeho žobráka môže zodpovedať kritériám obchodovania s ľuďmi, ak je to organizovaná činnosť založená na donútení.

Bohužiaľ, obchodovanie s ľuďmi je často spojené so sexuálnymi praktikami, keď ženy a dievčatá končia ako prostitútky alebo sú k tomu donútené. Je dôležité, aby obete obchodovania s ľuďmi dostali možnosť ochrany a právneho poradenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne. – V dôsledku škodlivých tendencií postihujúcich rómske komunity – ako sú nízka úroveň vzdelania, veľká chudoba, marginalizácia a diskriminácia – sú rómske ženy a deti mimoriadne zraniteľné, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Toto moderné otroctvo má svoje prvotné príčiny v chudobe a vylúčení, preto musí byť odstránenie neprijateľných životných podmienok, v ktorých mnohí Rómovia žijú, hlavným strategickým cieľom. Okrem toho musia EÚ a orgány členských štátov prijať omnoho prísnejšie opatrenia na boj proti tomuto fenoménu, najmä pokiaľ ide o skoncovanie s organizovaným zločinom a ochranu rizikových skupín, konkrétne žien a maloletých osôb menšinového pôvodu.

Cieľom tejto iniciatívy je prijať širšiu koncepciu toho, čo by sa malo považovať za obchodovanie s ľuďmi, a domnievam sa, že vykorisťovanie na účely žobrania vrátane zneužívania osoby závislej od obchodníka s ľuďmi na žobranie bez ohľadu na vzťah tejto osoby s páchateľmi musí patriť do jej rozsahu. Tresty by mali byť prísnejšie v prípadoch, keď je tento trestný čin spáchaný na osobách zraniteľných z hľadiska veku, pohlavia, tehotenstva, zdravotného stavu či zdravotného postihnutia. Musí sa dostatočne prihliadať na prípady, keď obeť trpela mučením, násilným podávaním drog alebo liekov, znásilnením či inými vážnymi formami psychického, fyzického a sexuálneho násilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písomne.(IT) Každoročne sa v Európe predávajú státisíce ľudí, akoby to boli veci. Dnes, našťastie, cítime stále rastúcu potrebu chrániť obete obchodovania s ľuďmi pred používaním falošných dokladov, prostitúciou a prisťahovalectvom.

Keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, nesmieme myslieť len na sexuálne vykorisťovanie, nútenú prácu a nelegálne adopcie, ale aj na problém obchodovania s orgánmi, ktorý je čoraz rozšírenejším trestným činom. Európska právna štruktúra nie je dostatočne účinná a Európska únia a členské štáty musia urobiť viac. Potrebujeme stabilnú štruktúru koordinácie medzi inštitúciami a agentúrami EÚ, ako aj medzi členskými štátmi a medzinárodnými partnermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne.(PL) V rámci dnešnej rozpravy by som sa chcel venovať problému obchodovania s deťmi. Mali by sme sa čo najviac snažiť vytvárať a zlepšovať právne a inštitucionálne systémy a systémy starostlivosti o deti vo všetkých členských štátoch. Rozsah činností, ktoré zahŕňa pojem obchodovanie s ľuďmi, by sa mal preskúmať a rozšíriť. To je jediný spôsob, akým dokážeme predchádzať problémom, ako sú: 1) komerčná adopcia, inými slovami súkromná adopcia zahŕňajúca zrieknutie sa práv na dieťa pred rodinnými súdmi, najčastejšie za peniaze; 2) tehotné ženy, ktoré opustia krajinu a vrátia sa bez dieťaťa; 3) zmiznutie detí, ktorých rodičia zomreli v krajinách postihnutých ozbrojenými konfliktmi.

Vzhľadom na to, že značné množstvo trestných činov sa teraz pácha prostredníctvom internetu, stálo by za to vymenovať zvláštne medzidisciplinárne tímy, ktoré by sa špecializovali na tento typ trestnej činnosti. Venovali by sa nielen sledovaniu zločineckého prostredia, ale aj zhromažďovaniu dôkazov prostredníctvom monitorovania finančnej situácie osôb podieľajúcich sa na obchodovaní s deťmi. Mali by sme vyškoliť verejných činiteľov a poskytnúť im viac informácií o situácii detí v rodinách, v ktorých sa deti môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi. Týka sa to predovšetkým pracovníkov služieb, ktorí pracujú s rodinami poberajúcimi štátnu pomoc z dôvodu hmotnej núdze. Jediný spôsob, ktorý by nám dal nejakú šancu zastaviť alebo aspoň obmedziť obchodovanie s ľuďmi a najmä s deťmi, je prostredníctvom viacstranných a harmonizovaných opatrení prijatých na úrovni 27 členských štátov.

 
  
  

(Rokovanie bolo na niekoľko minút prerušené.)

 
  
  

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia