Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0229(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0265/2010

Keskustelut :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Äänestysselitykset
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0115

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 14. joulukuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

10. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Siirrymme nyt äänestysselityksiin.

 
  
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Claude Moraes (A7-0347/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, tämä ei ole ensimmäinen kerta tässä istuntosalissa, kun minusta tuntuu kuin olisin hypännyt ajassa taakse päin jonkinlaisen avaruus-aika-jatkumon kieroutuman tai tunnelin läpi ja tipahtanut takaisin 1970-luvulle. Me olemme jälleen maailmassa, jossa teollisuus on valtion valvonnassa, jossa hinta- ja tulopolitiikkoja sorvataan, jossa työtunteja rajoitetaan ja jossa kannattamattomille yhtiöille syydetään valtion tukea.

Tästä kertoo hyvin tämänpäiväisten äänestysten luettelo, jonka luen ääneen: tukivarojen myöntäminen SI/Muralle Sloveniassa, Heidelberger Druckmaschinen AG:lle Saksassa, autoteollisuudelle Wielkopolskiessa, Puolassa, vähittäiskaupalle Aragónissa, Espanjassa, tekstiilialalle Comunidad Valencianassa, Espanjassa, luonnonkivituotteiden valmistukselle Comunidad Valencianassa, Espanjassa, Learille Espanjassa ja H. Cegielski-Poznańille Puolassa. 1970-luvulla puhuttiin voittajien valitsemisesta. Nyt me itse asiassa valitsemme häviäjiä. Me syydämme EU:n varoja sinne, missä vapaa markkinatalous on julistanut tappion.

Miksi me toimimme näin? Koska EU on nyt järjestelmä, joka jakaa vaurautta onnekkaille asiakasryhmille. Arvoisa puhemies, te tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että tässä ei ole mitään järkeä. Te olitte poikkeuksellisen menestynyt konservatiivijohtaja Kataloniassa. Te ymmärrätte ihmisten ja markkinoiden vapauden merkityksen, ja sen ymmärtävät myös äänestäjämme. Rahat ovat loppumassa. Pian koittaa hetki, jolloin – George Orwellin erinomaista vertausta käyttääkseni – kansa puistaa järjestelmän tiehensä niin kuin hevonen puistaa pois kärpäset.

 
  
  

Suositus: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on tänään omaksunut selkeän kannan ja astunut askeleen lähemmäs Euroopan unionin ja Etelä-Kaukasuksen välisen yhteistyön tiivistämistä. Etelä-Kaukasus ja Georgia ovat EU:lle strategisesti merkittäviä alueita. Kotimaallani Liettualla on aina ollut erityiset suhteet Georgiaan. Me tuimme Georgiaa sen vaikeimpina aikoina emmekä ainoastaan valtion tasolla hallituksena; myös suuri yleisö antoi Georgialle vahvan tukensa. Uskon, että koko Euroopan unioni haluaa Georgian liittyvän eurooppalaisten kansojen joukkoon. Georgia on tehnyt valtavia uhrauksia ollakseen osa Eurooppaa, ja meidän on annettava sille sen ansaitsema tunnustus. Viisumien myöntämisen helpottaminen lisää ihmisten liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä vahvistaa samalla taloudellisia ja kulttuurisia siteitä. Haluan toivottaa Georgian ja georgialaiset tervetulleiksi tällä Euroopan parlamentin tämänpäiväisellä päätöksellä. EU välittää Georgialle viestin siitä, että me toivomme maan liittyvän Euroopan unionin jäseneksi.

 
  
  

Mietintö: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, me emme voi sallia koheesiopolitiikkaan investoitujen valtavien varojen hukkaamista tai haaskaamista. On siis ehdottoman tärkeää kehittää sitä tapaa, jolla näitä varoja hallinnoidaan, ja varmistaa, että varoja käytetään tehokkaammin. Paikallisviranomaiset, jotka tuntevat alueensa tarpeet parhaiten, ovat tässä suhteessa avainasemassa. Huomiota tulisi kiinnittää myös valtioiden rajat ylittäviin alueisiin niiden yhdentymisen helpottamiseksi. Jotta vertikaalista ja horisontaalista yhteistyötä voidaan tehdä onnistuneesti, menettelyitä on yksinkertaistettava ja kansallisten toimeenpanevien elinten palveluksessa toimivien asiantuntijoiden koulutukseen on kohdennettava enemmän varoja. Myös tietoteknisen järjestelmän uudistamista ja laajentamista on tuettava, jotta kaikki edunsaajat voivat saada tietoa helposti ja yhdenvertaisella tavalla.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän on edistettävä monitasoista hallintoa vahvistaaksemme alueviranomaisten osallistumista kehityspolitiikan suunnitteluun erityisesti lähentymistavoitteen kohdealueilla, jotka haluavat kehittyä noustakseen jäsenvaltioiden alueiden tasolle ja kilpaillakseen globaaleilla markkinoilla.

Aluekehityspolitiikkojen tehostaminen edellyttää niiden tahojen osallistumista, jotka tuntevat oman alueensa ja voivat auttaa kehittämään niitä. Tämä on monitasoisen hallinnon ja alueellisen koheesion välinen yhteys, jota esittelijä korostaa.

Säännösten yksinkertaistamisen osalta haluan sanoa, että mitä enemmän hallinnollista taakkaa kevennetään, sitä nopeammin ja paremmin aluekehitykseen investoidaan Euroopassa. Jos komissio avustaisi hallintoviranomaisia nykyistä enemmän, ensimmäisen tason valvonnassa aiemmin tehtyjä virheitä voitaisiin vähentää.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Arvoisa puhemies, aluepolitiikan valvottavuus ja tehokkuus edistää EU:n kansalaisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamista. Tuin äänestyksessä Euroopan parlamentin ehdotusta hyvästä hallintotavasta, sillä olen yhtä mieltä siitä, että alueellisen yhteistyön tiivistäminen on maidemme kehityksen avain. On siis syytä kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään nykyistä paremmin käytettävissä olevia alueiden välisen yhteistyön muotoja. Ensisijainen monitasoinen hallinto voi olla juuri oikea keino auttaa paikallisviranomaisia sekä yksityisiä ja julkisia tahoja löytämään toisensa.

Täytäntöönpanon suhteen myös ajatus paikallis- ja alueviranomaisten osallistumisesta päätöksentekoon ansaitsee tukemme. Yhteisön, jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien tasolla päätöksentekoon osallistuvien viranomaisten suuri määrä tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että epätietoisuutta. EU:n tulee luoda kehykset, jotka takaavat sopivan tasapainon näiden kahden tekijän välille.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Ramona Mǎnescua erittäin hyvästä mietinnöstä. On erittäin tärkeää todeta, että aluepolitiikan alalla tarvitaan hyvää hallintoa. Minun mielestäni hyvään hallintoon kuuluvat ennen muuta oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteet. Meidän täytyy katsoa Euroopan unionia kokonaisuutena eikä niin, että vain otetaan rusinoita pullasta ja tuetaan joitakin tiettyjä alueita. Koko Eurooppaa pitää kehittää tasapuolisesti, ja on huolehdittava siitä, että aluepolitiikan välineitä käyttäen niin myöskin voidaan tehdä ja tehdään.

Kannan myös erityistä huolta siitä, että kun aluepolitiikan kriteereitä ja rahoituskriteereitä käydään läpi, ei katsottaisi pelkästään bruttokansantuotetta. Se ei ole yksistään kestävä kriteeri, kun tarkastelemme syrjäisiä alueita Euroopan unionissa, ja sen vuoksi on tärkeää, että myös harva asutus ja pitkät etäisyydet otetaan huomioon.

Arvoisa puhemies, kun puhutaan hyvästä hallinnosta, niin silloin puhutaan ennen muuta tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta hallinnosta Euroopan unionin aluepolitiikassa.

 
  
  

Mietintö: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, maahanmuuttokysymys on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen koko Euroopan unionin alueella. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että luodaan yhteishenkilöiden verkosto. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan sillä tavalla, että me kehitämme myöskin tältä osin Eurooppaa tasapuolisesti.

Valitettavasti viime aikoina on tullut esille huolestuttavia esimerkkejä siitä, että me emme ole onnistuneet kaikilta osin maahanmuuttopolitiikassa. Ihmiset, jotka ovat saapuneet Eurooppaan ja asettuneet tänne, eivät ole olleet valmiita hyväksymään eurooppalaisia perusarvoja. Sen vuoksi meidän on eurooppalaisina ennen muuta huolehdittava siitä, että ne ydinarvot, joiden varaan koko Euroopan unioni on rakentunut, säilyvät ja että me pidämme niistä kiinni. Niitä ovat demokratia, ihmisoikeudet ja mielipiteenvapaus. Näistä arvoista on erityisesti pidettävä kiinni.

Sen vuoksi luotaessa yhteyshenkilöverkostoa on myös tärkeää luoda sille eettinen ja arvopohjainen koodisto, jonka pohjalta toimitaan, kun maahanmuuttopolitiikkaa tehdään. On tärkeää, että maahanmuuttajat voivat integroitua ja hyväksyä eurooppalaiset perusarvot asuessaan Euroopan unionin alueella.

 
  
  

Mietintö: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Arvoisa puhemies, haluaisin kommentoida eurooppalaista suojelumääräystä koskevaa äänestystä, sillä pidän suojelumääräystä äärimmäisenä tärkeänä asiana. Voin hyvin ymmärtää niiden naisten tilanteen, joita suojelumääräys pääasiassa koskee; he ovat joutuneet käytännössä katsoen vainon kohteeksi, he haluavat muuttaa toisaalle ja tarvitsevat suojelua. Tästä syystä pidän huolestuttavana sitä, että asiakirjalla, josta olemme äänestäneet, ei ole pitävää oikeusperustaa. Olen kuitenkin vakuuttunut, että tekstiä voidaan muuttaa, ja uskon, että tämä ilman muuta hyvä ajatus voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan. Tällä kertaa äänestin kuitenkin näistä syistä tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että äänestyslaitteeni ei toiminut eurooppalaista suojelumääräystä koskevan äänestyksen aikana. Olisin äänestänyt suojelumääräyksen puolesta, sillä kyseessä on hyvin tärkeä asia ja Euroopan parlamentin oli tärkeää hyväksyä eurooppalainen suojelumääräys tänään.

Tämä säädös on Euroopalle ratkaisevan tärkeä. Tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen on ehdottoman tärkeää vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kannalta. Toimeenpanevalla valtiolla on nyt oikeusperusta, jonka nojalla se voi tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen ja estää suojeltavaan henkilöön kohdistuvat rikokset tai uudet rikokset.

Tätä säädöstä tarvitaan naisiin ja muihin henkilöihin kohdistuvan väkivallan estämiseksi. Se on ehdottoman tärkeä, jotta uhrit voivat asua tai oleskella haluamassaan jäsenvaltiossa ja nauttia sitä kautta vapaasta liikkuvuudesta.

 
  
  

Mietintö: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Arvoisa puhemies, ihmiskauppa on hyvin vakava ongelma. Vaalipiirissäni, Pohjois-Irlannissa, on vuodesta 2008 lähtien pelastettu 35 hyväksikäytön uhria. Heistä 25 pelastettiin vuoden 2009 aikana. Ketään ei ole kuitenkaan vielä tuomittu ihmiskaupasta. Ihmiskauppa on moderni orjuuden muoto, vakava rikos ja loukkaus perusihmisoikeuksia kohtaan. Monet Pohjois-Irlannissa pelastetuista naisista olivat kotoisin Kaukoidästä ja he olivat tulleet maahan järjestäytyneiden rikollisliigojen avustuksella. Nämä liigat tekevät valtavaa voittoa ja käyttävät hyväksi uhrejaan pakottamalla nämä seksiorjuuteen tai muuhun pakkotyöhön.

Mietinnössä on monia arvokkaita näkökohtia, ja mielestäni tällä alalla voidaan tehdä laajaa rajat ylittävää poliisiyhteistyötä; Pohjois-Irlannin poliisivoimat ovatkin näyttäneet tässä tietä. Äänestin kuitenkin tyhjää, sillä mielestäni vähimmäisvaatimusten asettaminen on yksin jäsenvaltioiden tehtävä.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, ihmiskauppa on tällä hetkellä yksi keskeisimpiä, isoimpia kysymyksiä ja vakavimpia uhkia Euroopan unionissa. Meidän on pakko tämä tunnistaa ja tunnustaa, vaikka monesti me ikään kuin suojaudumme sen ajatuksen taakse, että olemme nämä ongelmat jo ratkaisseet. Näin ei valitettavasti ole. Meidän täytyy huolehtia siitä, että jokaisen ihmisen perusoikeudet voivat toteutua.

Kun tämä ihmiskaupan termi englanniksi on human trafficking, niin on pakko todeta, että tässä toiminnassa ei ole mitään humaania. Tämä on järkyttävää toimintaa, jolla riistetään ihmisiltä ainutkertaisen elämän mahdollisuus ja ihmisarvo. Erityisessä riskiryhmässä ovat naiset ja lapset. Prostituutio ja elinkauppa ovat tästä räikeimmät esimerkit.

Haluankin peräänkuuluttaa sitä, että tämän mietinnön pohjalta Euroopan unioni todellakin alkaisi toimia, ei vain puhua, vaan toimia, jotta ihmiskauppa saadaan Euroopan unionin alueelta kokonaan loppumaan ja jotta sitä vastaan voidaan kunnolla taistella sellaisilla sanktioilla, joiden ansiosta todellakin jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus ihmisarvoiseen ja hyvään elämään.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, tuin direktiiviä, sillä ihmiskauppa on vastoin vapautta sen laajimmassa merkityksessä.

On hyvä, että uusi direktiivi velvoittaa valtiot parantamaan lainsäädäntöään ihmiskaupan torjumisen tehostamiseksi. Haluan kuitenkin myös muistuttaa, että hyväksikäyttö on tuomittava kaikkialla yhteisössä ennen kuin ihmiskaupan järjestäjiä ryhdytään ajamaan takaa. Kaupankäynti edellyttää aina ostajia, ja nämä ovat usein rikkaiden, demokraattisten maiden asukkaita; he voivat olla meidän naapureitamme. Mietinnössä kiinnitetään huomiota uhreihin, mutta meidän on tehtävä enemmän. Meidän on avattava silmämme ja nähtävä, mitä ympärillämme tapahtuu, jotta köyhyydessä kamppailevat ihmiset eivät koskaan ajaudu uhreiksi.

Meidän on panostettava lasten ja nuorten opetukseen, meidän on jaettava tietoa vanhemmille ja opettajille ja meidän on puhuttava tästä tiedotusvälineissä, sillä tehokkain tapa ehkäistä hyväksikäyttöä on kysynnän poistaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE). - (IT) Arvoisa puhemies, pyysin puheenvuoroa selittääkseni ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjumista koskevaa äänestyspäätöstäni.

Äänestin ilman muuta jäsen Bauerin mietinnön puolesta, sillä ihmiskaupan torjuminen on ja sen täytyy myös jatkossa olla yksi pääpainopisteistämme. Ihmiskaupan ongelma on kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin, että voidaan puhua nykypäivän orjuudesta. Yhteiskunnan haavoittuvimpia jäseniä – naisia ja lapsia  viedään pois kotimaastaan ja heitä käytetään hyväksi prostituution, orjuuden ja pornografian alhaisiin tarkoituksiin.

Maailmassa on vuosittain miljoona ihmiskaupan uhria ja yksistään Euroopassa heitä on 500 000. Ihmiskaupasta hyötyvät tahot toimivat rikollisesti, he rahoittavat ihmiskauppaa ja kohtelevat ihmisiä kauppatavarana.

Kuten mietinnössä korostetaan, meidän on ryhdyttävä toimiin maissa, joista ihmiskaupan uhrit tulevat ja joihin heidät viedään. Ratkaisujen löytäminen edellyttää yhteistyötä. Meidän on lisättävä yhdessä yleistä tietoisuutta ihmiskaupasta sekä tuettava ja autettava sen uhreja. Ennen kaikkea meidän on kuitenkin puututtava ihmiskaupan perimmäisiin syihin, jotta nämä maat voivat laatia lainsäädäntöä kaikkien orjuuden muotojen kieltämiseksi.

 
  
  

Suositus: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentissa on tänään keskusteltu paitsi Euroopan unionin ja Georgian välisestä viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta sopimuksesta, myös Euroopan ja Georgian välisestä sopimuksesta luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamiseksi.

Meidän ei pidä tyytyä käsittelemään vain elämän mukavampia puolia, vaan meidän on puututtava myös vakaviin aiheisiin. Toivon, että Euroopan parlamentti saa kenties vuoden kuluessa väliraportin tämän Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen täytäntöönpanosta ja ennen kaikkea sen tuloksellisuudesta. Toivoisin myös, että Euroopan parlamentti voisi seuraavalla kerralla osallistua huomattavasti tiiviimmin alkukeskusteluihin.

 
  
  

Mietintö: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin selittää, mistä syystä ryhmäni ja minä äänestimme tyhjää EU:n nopeiden valmiuksien luomista koskevassa äänestyksessä. Laajojen katastrofien lisääntyminen EU:n ulkopuolella viime vuosina on johtanut lisääntyviin vaatimuksiin EU:n katastrofivalmiuksien kehittämisestä. Tässä mietinnössä on monia erinomaisia näkökohtia, joihin voin yhtyä, mutta en voi kuitenkaan tukea vaatimusta uusien Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustamisesta.

Tuen vaatimusta, jonka mukaan EU:n pitäisi humanitaaristen katastrofien yhteydessä sovittaa toimensa yhteen muiden kansainvälisten avuntarjoajien kanssa, mutta voin tukea tällaista yhteistyötä ainoastaan, jos se tapahtuu jo olemassa olevien mekanismien puitteissa, kuten EU:n pelastuspalvelumekanismin puitteissa. EU:n on äärimmäisen tärkeää reagoida tehokkaasti humanitaarisiin katastrofeihin, mutta on kuitenkin yhtä tärkeää varmistaa, että me emme ole ainoa taho, joka reagoi.

Sen lisäksi, että panostamme EU:n avustusvalmiuksien kehittämiseen, meidän on panostettava myös katastrofin koettelemien kehitysmaiden ja alueiden valmiuksien vahvistamiseen, jotta voimme toimia yhdessä kansainvälisenä yhteisönä. Muutoin me saamme tehdä kaiken raskaan työn, ja he eivät tee mitään.

 
  
  

Mietintö: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, monet EU:n kansalaiset eivät ole vieläkään tietoisia koheesiopolitiikan merkityksestä yksittäisten alueiden ja jopa kokonaisten maiden kehitykselle. Koheesiopolitiikan päätehtävänä on luoda Euroopan unionin eri alueille tasapuoliset toimintaedellytykset. Sen ansiosta heikommassa asemassa olevilla alueilla asuvat kansalaiset, jotka kärsivät vaikeista maanviljelyolosuhteista tai heikosta viestintäinfrastruktuurista, saavat käyttöönsä samat sosiaali-, koulutus-, kuljetus- ja energiapalvelut kuin paremmassa sosiaalisessa ja taloudellisessa tilanteessa olevien alueiden asukkaat. Koheesion merkitystä ei voi siis yliarvioida.

Tästä syystä meidän on tuettava kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kehittää rakennerahastoista myönnettävien varojen käyttöä ja tehostaa sen yhdistävän vaikutuksen hyödyntämistä. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että koheesiopolitiikan toimenpiteiden vaikutukset tuntuvat ennen kaikkea paikallistasolla ja sitä kautta merkittävissä määrin myös maaseutualueilla. Näiden syiden vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, haluaisin kommentoida jäsen Luhanin mietintöä, joka on tämänpäiväisen keskustelun viimeinen aihe.

Kilpailukyky ja koheesio ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia voimia. Koko EU:n kilpailukyky voidaan kuitenkin turvata vain, jos talouden kasvu on aidosti kestävää. Monet rakennerahastojen tukemat investoinnit, kuten erityisesti infrastruktuurihankkeet, ovat osoittautuneet onnistuneiksi, sillä ne ovat houkutelleet monille alueille ulkomaisia sijoittajia, mikä on edistänyt talouden kehitystä. Koheesiopolitiikka on rahoituskriisin aikana osoittautunut kuitenkin tehokkaaksi välineeksi myös uusien sosiaalis-taloudellisten haasteiden lievittämiseen.

Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä myös siitä, että EU:n alueiden taloudellinen kilpailukyky on tiiviisti sidoksissa keskimääräiseen työllisyyteen, työvoiman koulutukseen ja pätevyyteen, sosiaaliturvaan sekä julkisten palveluiden saatavuuteen, sillä sosiaalisen koheesion tukeminen on äärimmäisen tärkeää alueellisen kehityksen kannalta, jopa kansainvälisellä tasolla.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Reimer Böge (A7-0335/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Tuin äänestyksessä mietintöä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin Madeiralla tapahtuneiden tulvatuhojen ja Ranskassa tapahtuneiden myrskytuhojen korjaamiseksi. Portugali haki solidaarisuusrahastolta tukea poikkeuksellisten sateiden aiheutettua Madeiran saarella helmikuussa 2010 maanvyörymiä ja tulvia, joista seurasi suuria vahinkoja julkiselle ja yksityiselle infrastruktuurille, yrityksille ja maataloudelle. Portugalin viranomaisten virallisten arvioiden mukaan tulvat aiheuttivat Madeiralla 1,08 miljardin euron tuhot. Solidaarisuusrahasto myöntää Portugalille tukea noin 31 miljoonaa euroa. Kävin itse Madeiralla ja sain todeta, että solidaarisuusrahaston olisi syytä myöntää tukea joustavammin ja avokätisemmin; erityisesti lisätukea kaipaavat syrjäiset alueet ja saaret, jotka kärsivät säännöllisesti vaikeista sääolosuhteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Tuin äänestyksessä kunnianarvoisan saksalaiskollegani jäsen Bögen laatiman mietinnön perusteella ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ja 67 miljoonan euron suuruisen tuen myöntämisestä helmikuussa 2010 maanvyörymistä ja tulvista kärsineelle Madeiralle (Portugali) ja Xynthia-myrskyä seuranneista tulvista kärsineelle Ranskalle. Haluan muistuttaa, että tuen määrä vastaa 2,7:ää prosenttia kaikista välittömistä vahingoista, joiden suuruudeksi on arvioitu 2,5 miljardia euroa. Tämä on tietenkin varsin huomattava avustussumma. Ottaen huomioon, että se kuitenkin kattaa vain suhteellisen pienen osan (2,7 prosenttia) kokonaisvahingoista, mietin, eikö Euroopan unionin olisi parempi käyttää nämä varat eurooppalaisten pelastuspalvelujoukkojen perustamiseen. Nämä joukot voisivat ryhtyä auttamaan katastrofien uhreja välittömästi ja puuttua äärimmäisen kiireellisiin ongelmiin, jotka ovat kansallisten joukkojen kykyjen yläpuolella. Pelastuspalvelujoukot eivät tulisi kovin kalliiksi, sillä alun perin niissä olisi kyse olemassa olevien kansallisten pelastuspalvelujoukkojen toiminnan yhteensovittamisesta. Niitä voitaisiin lisäksi hyödyntää myös ulkomailla toteutettavissa operaatioissa, kuten Haitilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen siihen, että parlamentti on hyväksynyt mietinnön 31 255 790 euron tuen myöntämisestä Portugalille Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta Madeiraa viime helmikuussa koetelleiden tulvien vuoksi. Madeiran saarta koetelleet kaatosateet aiheuttivat kaaoksen ja valtavia materiaalisia tuhoja; niistä seurasi maanvyörymiä, siltoja romahti, moottoriteitä suljettiin ja tulvat veivät mukanaan taloja ja autoja.

Madeiraa koetellut katastrofi maksoi 43 ihmisen hengen ja kadoksissa on yhä 13 ihmistä. Euroopan parlamentti on tänään täällä Strasbourgissa osoittanut aitoa eurooppalaista yhteisvastuuta, joka on yksi Eurooppa-hankkeen tärkeimmistä arvoista ja jota on syytä korostaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä olen yhtä mieltä siitä, että Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2010 on syytä ottaa käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 66 891 540 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotka myönnetään hakemuksesta Portugalille maanvyörymien ja tulvien Madeiran saarella aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi sekä Ranskalle Xynthia-myrskyn aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tuen tietenkin solidaarisuusrahastojen varojen käyttöönottoa Madeiralla rankkasateiden seurauksena tapahtuneen luonnonkatastrofin uhrien auttamiseksi. Haluan kiittää kollegaani jäsen Teixeiraa taitavasta ja pitkäjänteisestä työstä, jota hän on tehnyt EU:n toimielinten sisällä katastrofia koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja perustan luomiseksi tarvittavalle tuelle. Haluan jälleen kerran painottaa, että menettelyitä on yksinkertaistettava, jotta solidaarisuusrahaston varat voidaan jatkossa saada käyttöön nopeammin. Liian myöhään saapuva hätäapu tahraa käsityksen unionista tehokkaana toimijana ja nakertaa eurooppalaista yhteisvastuun tunnetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Portugali haki solidaarisuusrahastolta tukea poikkeuksellisten sateiden aiheutettua Madeiran saarella helmikuussa 2010 maanvyörymiä ja tulvia, joista seurasi suuria vahinkoja julkiselle ja yksityiselle paikallisinfrastruktuurille, yrityksille ja maataloudelle. Portugalin viranomaisten yhdessä Madeiran paikallishallinnon kanssa laatimien arvioiden mukaan tulvat aiheuttivat 1,08 miljardin euron välittömät tuhot; tämä vastaa 0,68:aa prosenttia Portugalin bruttokansantuotteesta. Tulvat aiheuttivat merkittävää tuhoa monille kodeille, maatiloille, teille ja vesijohdoille. Sosiaalirahastosta myönnettävä tuki auttaa Portugalin viranomaisia ja erityisesti Madeiran paikallisviranomaisia kattamaan osan tuhojen korjaustöistä. Äänestin tämän mietinnön puolesta velvollisuuden tunteen vuoksi, jotta luonnonkatastrofien koettelemille Portugalin ja Ranskan alueille voidaan myöntää rahoitusapua ilman tarpeetonta viivytystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen. (FR) Xynthia-myrsky iski Ranskan rannikolle 10 kuukautta sitten jättäen jälkeensä 53 kuolonuhria ja 80 loukkaantunutta sekä huomattavia materiaalisia vahinkoja. Euroopan parlamentti on nyt hyväksynyt talousarvion tarkistuksen, jonka avulla EU:n solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa käyttöön 35,6 miljoonan euron verran. Tuhojen korjaaminen on toki tarpeen, mutta kuinka monta tragediaa vielä tarvitaan, ennen kuin saamme viimein aikaiseksi luonnonkatastrofien ehkäisemiseen sovellettavan yhteisön lähestymistavan? Luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit yleistyvät jatkuvasti, minkä vuoksi meidän täytyy varmistaa, että kansalliset toimenpiteet ovat tehokkaampia ja niitä koordinoidaan paremmin ja että unionin toimenpiteet ovat joustavampia kuin nyt. Haluan muistuttaa, että meillä on ollut vuodesta 2006 lähtien Michel Barnier'n raportti luonnonkatastrofeihin vastaamiseen tarkoitettujen nopean toiminnan joukkojen perustamisesta. Mikä estää meistä hyväksymästä sitä? Mikä estää meistä hyödyntämästä sitä?

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jotta EU:n solidaarisuusrahaston varat voidaan ottaa käyttöön vuonna 2010 Portugalissa sattuneiden tulvavahinkojen ja Ranskan Xynthia-myrskyn aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi. Varojen käyttöönotto on osoitus unionin jäsenvaltioiden välisten siteiden vahvuudesta ja muistutus siitä, että luonnononnettomuuksien koettelemia alueita on tärkeää auttaa. Olen iloinen siitä, että solidaarisuusrahaston varoista on otettu käyttöön yli 35 miljoonaa euroa niiden tuhojen korjaamiseksi, joita Xynthia-myrsky aiheutti joillain Ranskan rannikkoalueilla, pääasiassa Charente-Maritimen, Vendéen ja Côtes-d’Armorin departementeissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Komissio ehdottaa solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa yhteensä 66 891 540 euron suuruisen tukisumman myöntämiseksi Portugalille ja Ranskalle; tukea on tarkoitus myöntää 31 255 790 euroa Portugalille ja 35 635 750 euroa Ranskalle. Portugali haki tukea Madeiralla helmikuussa 2010 raivonneen myrskyn jälkeen; rankkasateet aiheuttivat laajaa vahinkoa julkiselle ja yksityiselle infrastruktuurille, yrityksille ja maatiloille. Ranska puolestaan haki solidaarisuusrahaston tukea Xynthia-myrskyn seurauksena. Xynthia koetteli helmikuussa 2010 merkittävää osaa maasta. Se jätti jälkeensä 53 kuolonuhria ja 80 loukkaantunutta sekä aiheutti merkittäviä vahinkoja padoille ja valleille, julkiselle ja yksityiselle infrastruktuurille, tie- ja rautatieverkostoille sekä maatiloille ja yrityksille.

Tuen täysin varojen käyttöönottoa, enkä vähiten siksi, että niillä on valtava merkitys Madeiran autonomiselle alueelle. Olen kuitenkin pettynyt siihen, että varat saadaan käyttöön vasta joulukuussa, toisin sanoen 10 kuukautta Ranskan rannikkoa ja Madeiran saarta koetelleiden katastrofien jälkeen. Meidän on kiireesti löydettävä nopeampia tapoja saada solidaarisuusrahaston menettelyt toimimaan ja meidän on panostettava erityisesti tähän.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Me tuimme tietenkin äänestyksessä tätä mietintöä, jossa ehdotetaan solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa Madeiran saarella helmikuussa 2010 raivonneen myrskyn valtavien tuhojen korjaamiseksi. Me haluamme kuitenkin esittää joitain huomioita.

Solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun asetuksen mukaan "Silloin, kun suurkatastrofeja tapahtuu, yhteisön olisi osoitettava solidaarisuutta asianomaisten alueiden väestöä kohtaan myöntämällä taloudellista tukea kaikkien katastrofin vaikutuksista kärsineiden alueiden normaalien elinolosuhteiden palauttamiseksi mahdollisimman nopeasti." Asetuksessa todetaan myös, että rahaston pitäisi antaa yhteisölle mahdollisuudet "toteuttaa kiireellisiä ja tehokkaita toimia, joilla myötävaikutetaan siihen, että väestön välittömiin tarpeisiin vastaavat pelastuspalvelut saadaan toimimaan mahdollisimman nopeasti, ja edistetään tärkeimpien tuhoutuneiden infrastruktuureiden lyhyen aikavälin jälleenrakentamista."

Rahaston varojen käyttöönottoa koskevat säännöt ja menettelyt ovat kuitenkin jo osoittaneet, että väestön kiireellistä avustamista koskevaa periaatetta ei noudateta käytännössä. Tässä tapauksessa Euroopan parlamentti äänestää varojen käyttöönotosta vasta 10 kuukautta katastrofin jälkeen. Tästä syystä me olemme vaatineet – ja vaadimme jälleen kerran –, että solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevia sääntöjä tarkistetaan, jotta varat voidaan jatkossa ottaa käyttöön joustavammin ja nopeammin ja jotta myönnettävät varat saadaan toimitettua niitä tarvitseville nykyistä pikemmin katastrofin jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), kirjallinen. (FR) Mielestäni EU:n solidaarisuusrahasto kuuluu globalisaatiorahaston ohella niihin talousarviovälineisiin, joissa konkretisoituu kaikkein selkeimmin se yhteisvastuun ajatus, jota me Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän jäsenet pyrimme puolustamaan yhteisön politiikkoja laadittaessa. Helmikuun 27. ja 28. päivänä vuonna 2010 raivonnut Xynthia-myrsky jätti jälkeensä 53 kuolonuhria ja noin 80 loukkaantunutta Vendéen ja Charente-Maritimen departementeissa. Myrsky oli aidosti traumaattinen kokemus alueelle ja koko kansakunnalle, ja sen psykologiset ja taloudelliset vaikutukset tuntuvat yhä 10 kuukautta tapahtumien jälkeen. Euroopan parlamentti ryhtyi toimeen maaliskuun 2010 täysistunnossa ja hyväksyi erittäin suurella enemmistöllä päätöslauselman, jossa vaadittiin rahaston käyttämistä myrskyn uhrien auttamiseksi.

Tämänpäiväinen äänestys, jossa vahvistettiin 35,6 miljoonan euron tuen myöntäminen näille alueille sekä 31,2 miljoonan euron tuen myöntäminen Portugalille, jolle kuuluva Madeiran saari kärsi myrskyn aiheuttamista tulvista, on osoitus Euroopan kansalaisten välisestä aidosta yhteisvastuusta. Juuri tällaista Eurooppaa me haluamme rakentaa – Eurooppaa, joka on lähellä kansalaisiaan, joka kuulee kansalaistensa ongelmat ja kykenee puuttumaan niihin yhteistyössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton puolesta. Olen itse asiassa sitä mieltä, että rahasto on tärkeä väline, jolla Euroopan unioni voi osoittaa solidaarisuutta luonnonkatastrofien koettelemien alueiden asukkaita kohtaan myöntämällä rahoitustukea; sen avulla autetaan takaamaan nopea paluu tavanomaisiin elinoloihin. Tämänpäiväinen äänestys koski kahta tukihakemusta. Ensimmäisen hakemuksen teki Portugali poikkeuksellisten sateiden aiheutettua Madeiran saarella maanvyörymiä ja tulvia, joista seurasi suuria vahinkoja julkiselle ja yksityiselle infrastruktuurille, yrityksille ja maataloudelle.

Toisen hakemuksen teki Ranska Xynthia-myrskyn seurauksena; myrsky aiheutti 53 kuolonuhria ja laajoja tulvia muun muassa asuinalueilla sekä sai aikaan merkittäviä vahinkoja padoille ja valleille, julkiselle ja yksityiselle infrastruktuurille, tie- ja rautatieverkostoille sekä maatiloille ja yrityksille. Haluan vielä mainita, että rahaston varoja otettiin käyttöön 31 255 790 euroa Madeiran tulvatuhoihin ja 35 635 750 euroa Xynthia-myrskyn vahinkojen korjaamiseen; yhteensä varoja otettiin siis käyttöön 66 891 540 euroa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Tuen tätä mietintöä, jolla myönnetään EU:n solidaarisuusrahastosta 31 miljoonaa euroa Portugalille ja 35 miljoonaa euroa Ranskalle. Tämä on merkittävä tuenilmaus Portugalissa helmikuussa koettujen tulvien ja maanvyörymien sekä Ranskan länsirannikkoa koetelleen Xynthia-myrskyn tuhojen johdosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen. (FR) Tuin äänestyksessä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa Portugalin tulva-alueille sekä Xynthia-myrskyn Ranskassa helmikuussa 2010 koettelemille alueille. Myrskystä kärsivät eniten Atlantin rannikolla olevat alueet. Myrsky aiheutti tulvia laajoilla alueilla, myös asuinalueilla, saaden aikaan vakavia inhimillisiä ja materiaalisia vahinkoja. Tämänpäiväinen äänestystulos on vastaus Ranskan viranomaisille, jotka pyysivät näille alueille muun muassa EU:n taloudellista tukea sen nojalla, että aluetta oli koetellut "poikkeuksellinen katastrofi, pääasiassa luonnonkatastrofi, jolla on vakavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia huomattavan väestönosan elinoloille ja talouden vakaudelle alueella." Katastrofin välittömien vahinkojen rahalliseksi arvoksi on arvioitu 1 425,43 miljoonaa euroa; tästä summasta Ranskalle myönnetään 35 635 750 euroa. Solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto on käytännön osoitus siitä, että Eurooppa on lähellä kansalaisiaan, ja tätä kansalaiset myös odottavat. EU:n toimielinten on yhä pyrittävä nopeuttamaan menettelyitään ja toimiaan, joita luonnononnettomuuden aiheuttamien tuhojen kiireellisyys ja laajuus edellyttävät.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Apu, jota Euroopan unioni on päättänyt myöntää Portugalille ja Ranskalle helmikuun 2010 myrskytuhojen korjaamiseksi, on hyvä uutinen. On kuitenkin valitettavaa, että EU ei toimi ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivien kansalaisten auttamiseksi yhtä ripeästi kuin se toimi pelastaakseen kriisin koettelemat pankit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Euroopan unioni on yhteisvastuun alue ja Euroopan solidaarisuusrahasto on osa sitä. Solidaarisuusrahaston tuki on elintärkeää luonnonkatastrofien koettelemille alueille, kuten tulvien koettelemalle Madeiralle (Portugali) ja Xynthia-myrskyn koettelemalle Ranskalle. Tarkistettuaan, että molempien maiden hakemukset täyttivät asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 asetetut edellytykset, komissio ehdotti solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa myöntääkseen Portugalille Madeiran tulvista 31 255 790 euroa ja Ranskalle Xynthia-myrskystä 35 635 750 euroa. Yhteensä tukea on tarkoitus myöntää 66 891 540 euroa ja se vähennetään maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 1 miljardin euron enimmäismäärästä. Haluan kuitenkin korostaa, että tuen käyttöönottoon liittyvää viivettä on lyhennettävä. Menettelystä on tehtävä vähemmän byrokraattinen ja yksinkertaisempi, jotta tuleviin katastrofitilanteisiin voidaan vastata ajoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer, (GUE/NGL) kirjallinen. (ES) Äänestin tuen myöntämistä koskevan ehdotuksen puolesta, mutta pidän tätä kuitenkin vain kapitalistisen mallin seurauksia lievittävänä toimenpiteenä, joka ei millään tavoin edistä kriisin perussyiden kitkemistä. Kannatan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa sellaisten kansalaisten auttamiseksi, jotka on irtisanottu kaupallisissa malleissa tapahtuneiden rakenteellisten muutosten seurauksena tai nykyisen talous- ja rahoituskriisin välittömänä seurauksena. Uskon, että pyydetty yli 250 miljoonan euron lisätukisumma Alankomaissa vähittäismyynnin alalla irtisanottujen yli 600 työntekijän auttamiseksi voi osaltaan helpottaa näiden työntekijöiden paluuta työmarkkinoille. Äänestin ehdotuksen puolesta myös siksi, että uskon tämän tuen täydentävän kansallisessa lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa taattuja irtisanomistukia. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto ei voi siis missään olosuhteissa korvata hallitusten ja yritysten oikeudellisia velvoitteita irtisanottuja työntekijöitä kohtaan tai edistää näiden velvoitteiden väistämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Tuki on tällaisissa olosuhteissa ehdottoman tärkeää, jotta kaikki EU:n jäsenvaltiot voivat tuntea kuuluvansa samaan perheeseen. Kävisi huomattavasti edullisemmaksi, jos Euroopan unionin varoja myönnettäisiin hankkeisiin, joilla voidaan rajoittaa luonnonkatastrofien seurauksia. Tällaisia hankkeita olisivat patojen ja suojavallien rakentaminen sekä investoiminen suuren yleisön tiedottamiseen ja varoitusjärjestelmiin. Mielestäni olisi hyödyllistä laatia myös riskialttiille alueille tarkoitettuja rakentamisvaatimuksia. Jos Euroopan unioni ainoastaan tarjoaa varoja eikä pyri estämään luonnonkatastrofeja, tulevaisuudessa tästä voi aiheutua vakavampia seurauksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (PT) Portugali haki solidaarisuusrahastolta tukea poikkeuksellisten sateiden aiheutettua Madeiran saarella helmikuussa 2010 maanvyörymiä ja vakavia tulvia, joista seurasi suuria vahinkoja julkiselle ja yksityiselle infrastruktuurille, yrityksille ja maataloudelle. Portugalin viranomaiset arvioivat, että katastrofi on aiheuttanut kaikkiaan 1 080 miljoonan euron välittömät vahingot. Ranska haki solidaarisuusrahaston tukea Xynthia-myrskyn koeteltua suurta osaa maasta helmikuussa 2010; eniten katastrofista kärsi Atlantin rannikko ja ennen kaikkea Charente-Maritimen ja Vendéen departementit. Myrsky vaati 53 ihmishenkeä ja aiheutti lähes 80 ihmisen loukkaantumisen. Ranskan viranomaiset ovat arvioineet tuhoalueen välittömien vahinkojen kustannuksiksi 1 425,43 miljoonaa euroa.

Tarkistettuaan, että molempien maiden hakemukset täyttivät asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 asetetut edellytykset, komissio ehdotti solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa myöntääkseen Portugalille Madeiran tulvista 31 255 790 euroa ja Ranskalle Xynthia-myrskystä 35 635 750 euroa. Yhteensä tukea on siis tarkoitus myöntää 66 891 540 euroa. Tapaukset täyttävät kaikki tuen myöntämisedellytykset, joten äänestin mietinnön puolesta osoittaakseni solidaarisuuteni katastrofien uhreille ja niiden koettelemille maille.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), kirjallinen. (FR) Yhdyin Euroopan parlamentissa tänään, tiistaina 14. joulukuuta 2010, toimitetun äänestyksen tulokseen ja siis hyväksyin 35,6 miljoonan euron tuen myöntämisen Ranskalle, jonka länsirannikko tuhoutui osittain helmikuisen Xynthia-myrskyn seurauksena. Tukivaroilla rahoitetaan katastrofin tuhoaman infrastruktuurin korjaustöitä. Vaalipiirini sijaitsee pahiten tuhoutuneilla alueilla ja olen siksi erityisen kiitollinen näistä varoista, joiden avulla myrskyn tuhoja voidaan korjata. Tuen myöntäminen on todellinen helpotus kaikille myrskyn koettelemille Ranskan departementeille. Varojen käyttöönotto osoittaa, että yhteisvastuu ei ole Euroopan unionissa vain pelkkää sanahelinää.

Haluan lopuksi muistuttaa, että helmikuussa 2010 raivonnut Xynthia-myrsky koetteli suurta osaa Ranskasta ja aiheutti tuhoa erityisesti Charente-Maritimen ja Vendéen departementeissa. Myrsky vaati 53 ihmishenkeä ja aiheutti 80 henkilön loukkaantumisen. Materiaalisten vahinkojen suuruudeksi arvioitiin 1 425,43 miljoonaa euroa. Näiden tuhojen korjaamiseksi on EU:n solidaarisuusrahastosta otettu käyttöön kaikkiaan 35,6 miljoonaa euroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Jäsen Bögen mietinnön mukaan Ranskan ja Portugalin vakavien luonnononnettomuuksien seurausten korjaamiseen on varattu 66,9 miljoonaa euroa. Äänestin näin ollen mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä olen yhtä mieltä siitä, että Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2010 on syytä ottaa käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 66 891 540 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotka myönnetään hakemuksesta

– Portugalille maanvyörymien ja tulvien Madeiran saarella aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi sekä

– Ranskalle Xynthia-myrskyn aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Pidän erittäin myönteisenä päätöstä hyväksyä tämä mietintö, joka tarjoaa Portugalille 31 255 790 euroa tukea Madeiran saarta helmikuussa 2010 koetelleen katastrofin laajojen tuhojen korjaamiseksi. Haluan muistuttaa teitä Partido Social Democrata -puoluetta edustavan portugalilaisen valtuuskunnan huomattavasta työstä ja erityisesti jäsen Teixeiran työstä, jonka ansiota tämä lopputulos suurelta osin on.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa tuen myöntämiseksi Portugalille ja Ranskalle talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdan mukaisesti. Toimielinten välisen sopimuksen perusteella solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 1 miljardi euroa. Komissio on tehnyt vuoden 2010 aikana vain yhden ehdotuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta; tämä oli 24. syyskuuta 2010 tehty ehdotus 13,02 miljoonan euron käyttöönotosta Irlannissa marraskuussa 2009 tapahtuneiden tulvien seurauksena (KOM(2010)0534). Tämä ehdotus ja sitä vastaava lisätalousarvioesitys (LTE nro 8/2010) ovat yhä kahden budjettivaltaa käyttävän toimielimen hyväksyttävinä. Komissio on esittänyt samanaikaisesti solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa Portugalin ja Ranskan hyväksi koskevan ehdotuksen kanssa lisätalousarvioesityksen (LTE nro 9/2010, 13.10.2010), jotta vuoden 2010 talousarvioon voidaan ottaa vastaavat maksusitoumus- ja maksumäärärahat, kuten toimielinten sopimuksen 26 kohdassa edellytetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Solidaarisuusrahaston tarkoituksena on osoittaa Euroopan unionin solidaarisuutta luonnononnettomuuksien koettelemien alueiden asukkaille. Tämän vuoden helmikuussa Madeiran aluetta, jolta olen kotoisin, koetteli maanvyörymien ja tulvien aiheuttama katastrofi. Portugali jätti katastrofin seurauksena hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta vahinkojen korjaamiseksi, erityisesti infrastruktuurin korjaamiseksi ja tuhoutuneiden alueiden rakentamiseksi uudelleen.

Myös Ranskan viranomaiset hakivat rahaston varojen käyttöönottoa Xynthia-myrskyn jälkeen. Näiden katastrofien tuhojen yhteenlasketuksi suuruudeksi on arvioitu 66 891 540 euroa, ja tämä summa otetaan käyttöön heti, kun talousarviota on muutettu varojen myöntämisen edellyttämällä tavalla. Helmikuun katastrofien vaikutukset olivat välittömiä; kansalaisille, julkiselle ja yksityiselle infrastruktuurille sekä yrityksille ja sadolle aiheutui laajoja ja vakavia vahinkoja. Alueilla riehuneiden tuhojen vakavuudesta huolimatta EU ei tarjonnut apuaan ripeästi. Katastrofeista on kulunut nyt 10 kuukautta. Varojen käyttöönottomenettelyitä tulee nopeuttaa. Tästä syystä kannatin äänestyksessä varojen käyttöönottoa kyseisten alueiden tukemiseksi ja toivon, että varat otetaan käyttöön mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), kirjallinen. (FR) Talousarvion tarkistuksen hyväksyminen tämänpäiväisessä täysistunnossa EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseksi ja 35,6 miljoonan euron tuen myöntämiseksi komission ehdotuksen pohjalta on hyvä uutinen. Varojen käyttöönotto on vastaus Ranskan hallituksen tekemään hakemukseen, joka koski Xynthia-myrskyn aiheuttamia tuhoja Ranskan rannikolla 27. ja 28. helmikuuta 2010. Myrsky vaati 53 ihmishenkeä ja aiheutti 80 ihmisen loukkaantumisen Vendéen ja Charente-Maritimen departementeissa. Myöntämismenettely on toki pitkä ja kaipaa kehittämistä. Olen kuitenkin mielissäni siitä, että katastrofin uhreille osoitetaan eurooppalaista solidaarisuutta tällä tavoin. Kirjoitin komission jäsen Hahnille tukeakseni Ranskan hallituksen avunpyyntöä, ja hän noudatti lupausta, jonka hän teki minulle vieraillessaan La Rochellen kaupungissa maaliskuun alussa. Solidaarisuusrahasto merkitsee paljon enemmän kuin pelkkää taloudellista tukea; se kuvastaa mantereemme yhteisiä arvoja.

 
  
  

Mietintö: László Surján (A7-0341/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Tuen tätä mietintöä. Perustan kantani aluekehitysvaliokunnan lausuntoon sekä ehdotukseen vähennyksien tekemisestä budjettikohdan "Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet – Euroopan merituulivoimaverkko" maksumäärärahoihin luonnonkatastrofien koettelemien maiden – Portugalin ja Ranskan – auttamiseksi solidaarisuusrahaston kautta. Huomioin myös sen, että tämä päätös asettaa perusedellytykset solidaarisuusrahaston toiminnalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Me kaikki muistamme yhä Xynthia-myrskyn, joka kylvi tuhoa Vendéen departementin rannikolla lähes vuosi sitten. Sittemmin jälleenrakennus on alkanut alueilla, joilla vesi tuhosi kaiken. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on ihanteellinen väline paikallisten toimien tukemiseen. Äänestämällä tämän asiakirjan puolesta olen ollut osaltani ottamassa käyttöön 35 635 750 euron summaa, jota ei ole tarkoitettu yksityisten ihmisten kärsimien vahinkojen korvaamiseen, vaan infrastruktuurin jälleenrakentamiseen. Solidaarisuusrahasto luotiin Saksaa, Itävaltaa, Tšekin tasavaltaa ja Ranskaa vuonna 2002 koetelleiden tulvien jälkeen. Sen tehtävänä on tukea eurooppalaisia alueita, joita on koetellut ennalta arvaamaton katastrofi. Tällä asiakirjalla myönnetään vastaava tukisumma myös viimeaikaisten tulvien koettelemille Portugalin alueille.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tuen tietenkin solidaarisuusrahastojen varojen käyttöönottoa Madeiralla rankkasateiden seurauksena tapahtuneen luonnonkatastrofin uhrien auttamiseksi. Haluan kiittää kollegaani jäsen Teixeiraa hänen taitavasta ja pitkäjänteisestä työstään EU:n toimielinten sisällä katastrofia koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja perustan luomiseksi tarvittavalle tuelle. Haluan jälleen kerran painottaa, että menettelyitä on yksinkertaistettava, jotta solidaarisuusrahaston varat voidaan jatkossa saada käyttöön nykyistä nopeammin. Liian myöhään saapuva hätäapu tahraa käsityksen unionista tehokkaana toimijana ja nakertaa eurooppalaista yhteisvastuun tunnetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Lisätalousarvioesityksen nro 9/2010 ainoa tarkoitus on sisällyttää vuoden 2010 talousarvioon virallisesti Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöönotosta aiheutuvat talousarvion muutokset. Tuin äänestyksessä jo rinnakkaista mietintöluonnosta, jossa suositellaan solidaarisuusrahaston käyttöönottoa varojen myöntämiseksi Portugalille Madeiran tulvista ja Ranskalle Xynthia-myrskystä. Tuin äänestyksessä saman vastuuntunnon vuoksi myös tätä mietintöä, jolla muutetaan talousarviota 31 255 790 euron tuen myöntämiseksi Portugalille ja 35 635 750 euron myöntämiseksi Ranskalle. Tukea myönnetään yhteensä siis 66 891 540 euroa ja tämä summa vähennetään rahaston enimmäismäärästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Energiainfrastruktuuriin ja erityisesti tuulivoimaan investoiminen on tärkeää. Tästä huolimatta tuen äänestyksessä budjettikohdan 06 04 14 03 maksumäärärahojen vähentämistä varojen kohdentamiseksi uudelleen 66 891 540 euron maksumäärärahoihin (budjettikohta 13 06 01), joita tarvitaan Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestäessämme lisätalousarvioesityksestä, joka mahdollistaa solidaarisuusrahaston käyttöönoton madeiralaisten ja Xynthia-myrskyn koettelemien ranskalaisten auttamiseksi – mitä tietenkin tuimme –, on tärkeää ottaa puheeksi muutama asia jo mainitun varojen käyttöönoton hitauden lisäksi.

Komissio katsoo, että vahinkojen vakavuutta koskevat myöntämisedellytykset täyttyvät erityisesti Madeiran tapauksessa. On kuitenkin syytä muistaa, että nyt myönnettävä unionin tuki kattaa vain 2,89 prosenttia kaikista katastrofin aiheuttamista tuhoista. Madeira on syrjäinen alue, joka joutuu kantamaan tästä johtuvat rajoitteet. Lisäksi Madeira pyrkii toteuttamaan lähentymistavoitteita (huolimatta viimeisimmän laajentumisen haitallisista vaikutuksista tässä suhteessa). Nämä erityispiirteet olisi syytä huomioida ja alueelle olisi myönnettävä enemmän tukea joko solidaarisuusrahaston kautta tai muiden välineiden kautta.

Näin ollen kun rahaston toimintasäännöistä keskusteltiin, me ehdotimme taloudellisen tuen lisäämistä koheesiomaille ja lähentymisalueille tuomalla välttämättömän koheesio-ulottuvuuden tähän luonnononnettomuuksien aiheuttamien tuhojen korvaamista koskevaan kysymykseen. Samalla tämä vähentäisi Euroopan unionin eri alueiden ja jäsenvaltioiden välisiä eroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjallinen.(FR) Luonnononnettomuudet koettelevat Eurooppaa tänä päivänä yhä useammin, ja Euroopan unionin on voitava tarjota sopivaa tukea niistä kärsiville jäsenvaltioille. On siis ainoastaan luonnollista, että tuen Euroopan solidaarisuusrahaston käyttöönottoa maaliskuussa Charente-Maritimen ja Vendéen departementtien rannikolla riehuneen Xynthia-myrskyn ja Portugalille kuuluvaa Madeiran saarta helmikuussa koetelleiden tulvien aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi. Katson, että tämä äänestystulos kuvastaa Euroopan kansojen välistä yhteisvastuun tunnetta, joka olisi tarpeen myös monilla muilla aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Luonnonkatastrofin sattuessa – ja niitä sattuu yhä useammin – on ehdottoman tärkeää, että Euroopan unioni tarjoaa tukea jäsenvaltioille ja alueille, jotka joutuvat kärsimään katastrofien pitkäaikaisista vaikutuksista. EU:n solidaarisuusrahasto perustettiin juuri tätä tarkoitusta varten.

Rahaston ansiosta luonnonmullistusten koettelemille alueille, kuten Portugaliin kuuluvalle, tulvien tuhoamalle Madeiran saarelle sekä Xynthia-myrskyn tuhoamille Ranskan alueille, voidaan myöntää taloudellista tukea. Muistan yhä elävästi Puolassa ja muissa Euroopan osissa tänä vuonna koetut tulvat ja siksi yhdyn ehdotukseen tuen myöntämisestä luonnonmullistuksista kärsineille maille. Meidän on osoitetta solidaarisuutta näistä katastrofeista kärsineille tuhansille kansalaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Tuin tätä mietintöä, jossa hyväksytään 66 miljoonan euron siirtäminen Euroopan merituulivoimaverkon määrärahoista EU:n solidaarisuusrahastoon Portugalin tulvien ja Ranskan myrskyn uhrien auttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Tämä lisätalousarvioesitys on perusteltu, sillä solidaarisuusrahaston kautta käyttöön otettuja varoja käytetään maanvyörymien ja vakavien tulvien Madeiran saarella, Portugalissa, aiheuttamien tuhojen ja Ranskassa riehuneen Xynthia-myrskyn vahinkojen korjaamiseen. Tarkistettuaan, että molempien maiden hakemukset täyttivät asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 asetetut edellytykset, komissio ehdotti solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa myöntääkseen Portugalille Madeiran tulvista 31 255 790 euroa ja Ranskalle Xynthia-myrskystä 35 635 750 euroa. Yhteensä tukea on siis tarkoitus myöntää 66 891 540 euroa ja se vähennetään maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 1 miljardin euron enimmäismäärästä. Haluan kuitenkin korostaa, että tuen käyttöönottoon liittyvää viivettä on lyhennettävä. Menettelystä on tehtävä vähemmän byrokraattinen ja yksinkertaisempi, jotta tuleviin katastrofitilanteisiin voidaan vastata ajoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Rahoitus- ja talouskriisin aikana talousarvioon ehdotetut lisäykset olisi periaatteessa hylättävä. Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin mukautuksesta Xynthia-myrskyn Ranskassa ja Portugalissa aiheuttamien vahinkojen huomioimiseksi. Keskinäinen apu ja tuki luonnonkatastrofin sattuessa on osoitus todellisesta eurooppalaisesta solidaarisuudesta, ja sitä on siis kannatettava. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Mietinnön mukaan on varmistettava, että Portugalille ja Ranskalle myönnettävät varat käytetään infrastruktuurin jälleenrakentamiseen ja että niitä käytetään "uudelleenrahoituksen välineenä". Äänestin sen vuoksi mietinnön puolesta. Luonnonkatastrofista kärsiviä ihmisiä on autettava ja heidän elinolosuhteitaan ja alueen taloudellista vakautta on kohennettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen.(PL) Tuen täysin EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönottoa Ranskassa ja Portugalissa sattuneiden luonnonkatastrofien korvaamiseksi. Mielestäni solidaarisuusrahasto on yksi tärkeimpiä välineitä eurooppalaisen identiteetin ja kansalaisten välisen yhteisöllisyydentunteen rakentamiseksi. Puola kuului vuonna 2010 solidaarisuusrahaston tukea saaneisiin maihin, ja tämä sai tiedotusvälineiltä myönteisen vastaanoton. Olisi erittäin tärkeää lisätä yleisön tietoisuutta solidaarisuusrahastosta ja sen käytön tuloksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä olen yhtä mieltä siitä, että Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2010 on syytä ottaa käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 66 891 540 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotka myönnetään hakemuksesta

– Portugalille maanvyörymien ja tulvien Madeiran saarella aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi sekä

– Ranskalle Xynthia-myrskyn aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatan tätä lisätalousarvioesitystä, joka mahdollistaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöönoton yhteensä 66 891 540 euron tuen myöntämiseksi maksusitoumus- ja maksumäärärahojen muodossa. Tästä summasta 31 255 790 euroa tarkoitettu Portugalille, joka haki tukea Madeiran autonomisella alueella helmikuussa 2010 tapahtuneiden laajojen myrskyvahinkojen vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Varainhoitoasetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaan komissio voi tehdä lisätalousarvioesityksiä "väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa". Tässä suhteessa ja EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönoton suhteen komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa tuen myöntämiseksi Portugalille ja Ranskalle talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdan mukaisesti. Toimielinten välisen sopimuksen perusteella solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 1 miljardi euroa. Rahaston käyttöönoton edellytykset on esitetty tässä sekä solidaarisuusrahaston perustamisesta annetussa neuvoston asetuksessa N:o 2012/2002. On tärkeää todeta, että rahaston tavoitteena ei ole yksityisten vahinkojen vaan infrastruktuurin korjaaminen ja että rahasto on uudelleenrahoituksen väline. Komissio on tehnyt vuoden 2010 aikana vain yhden ehdotuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta; tämä oli 24. syyskuuta 2010 tehty ehdotus 13,02 miljoonan euron käyttöönotosta Irlannissa marraskuussa 2009 tapahtuneiden tulvien seurauksena (KOM(2010)0534).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Tämän Euroopan parlamentin asiakirjan tarkoituksena on hyväksyä neuvoston kanta lisätalousarvioesityksestä nro 9/2010 solidaarisuusrahaston käyttöönoton edellyttämisen muutosten toteuttamiseksi. Komissio katsoi Madeiralla tapahtuneen katastrofin "luonnonmullistukseksi" ja Ranskan tapahtumat "poikkeukselliseksi alueelliseksi katastrofiksi" ja hyväksyi molempien maiden viranomaisten tekemät varojen käyttöönottoa koskevat hakemukset.

Varainhoitoasetuksen mukaan komissio voi tehdä lisätalousarvioesityksiä "väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa". Tässä tapauksessa komissio ehdotti solidaarisuusrahaston käyttöönottoa 31 255 790 euron tuen myöntämiseksi Portugalille ja 35 635 750 euron tuen myöntämiseksi Ranskalle. Tuen yhteismäärä on siis 66 891 540 euroa. Me hyväksymme tänään eurooppalaisen yhteisvastuun nimissä tämän summan vähentämisen budjettikohdan 06 04 14 03 – Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet – Euroopan merituulivoimaverkko – maksumäärärahoista infrastruktuurin korjausten ja jälleenrakentamisen rahoittamiseksi katastrofien koettelemilla alueilla.

Kannatan hyväksyttyä toimenpidettä, mutta pidän valitettavana rahaston käyttöönottomenettelyn hitautta, sillä kotialuettani, Madeiran autonomista aluetta, on koetellut tuhoisa tragedia.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0336/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen.(FR) Kannatin äänestyksessä erinomaisen italialaisen kollegani Barbara Materan mietintöä ehdotuksesta päätökseksi ottaa käyttöön 2,2 miljoonaa euroa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varoja Slovenian auttamiseksi, koska maa kärsii irtisanomisista tekstiilialalla. Kyseessä on yritys nimeltä Mura European Fashion Design, joka on irtisanonut 2 554 työntekijää. Mielestäni on kummallista, että irtisanotuista 2 554 työntekijästä 583:lla – toisin sanoen 22,8 prosentilla – on pitkäaikainen terveysongelma tai vamma. En tiedä, täyttävätkö he EGR:n myöntämisedellytykset. On syytä huomata, että 1 114 työntekijää 2 554 irtisanotusta työntekijästä ei ole suorittanut "ei ole suorittanut peruskoulun ala-astetta". On perusteltua asettaa kyseenalaiseksi työntekijöiden koulutustaso ja sopivuus nykyisten alan normien kannalta. Asetan kyseenalaiseksi niiden Slovenian työ-, perhe- ja sosiaaliasioista vastaavan ministeriön virkamiesten riippumattomuuden, jotka toimivat näitä kustannuksia valvovina sääntelyviranomaisina.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen. (FR) Jäsen Materan päätöslauselmat, jotka puoltavat Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönottoa kuudessa eri tapauksessa, ovat täysin perusteltuja hänen viime täysistunnossa esittämiensä ehdotusten tapaan. Globalisaatiorahasto tarjoaa tukea työntekijöille, jotka kärsivät globalisaation haittavaikutuksista Sloveniassa, Saksassa, Puolassa ja Espanjassa. Olen aina pitänyt globalisaatiorahaston käyttöä tehokkaana, sillä se saa aikaan konkreettisia tuloksia ja vastaa tarkkaan määriteltyihin ja tunnistettaviin tarpeisiin. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenenä minun oli yksinkertaisesti pakko äänestää näiden päätöslauselmien puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Koska Slovenia on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 2 554 työntekijän irtisanomisesta vaatealalla toimivassa yrityksessä nimeltä Mura European Fashion Design, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Katson myös, että komission ehdotuksen perusteluosassa annetaan selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerejä ja selitetään, mitkä syyt ovat johtaneet hyväksymiseen parlamentin määrittämien vaatimusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti. Kansainvälisen kaupan rakenneuudistusten valossa on tärkeää, että EU:n talous voi nopeasti panna täytäntöön politiikkoja, joilla tuetaan tällaisten muutosten uhreiksi joutuneita työntekijöitä samalla kun annetaan heille taidot, joita nopea paluu työmarkkinoille edellyttää. Tästä syystä taloudellista tukea olisi myönnettävä tapauskohtaisesti. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Koska Slovenia on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 2 554 työntekijän irtisanomisesta Pomurjen NUTS III -alueella vaatealalla toimivassa yrityksessä nimeltä Mura European Fashion Design, koska 7 prosenttia Pomurjen alueen työssä käyvästä väestöstä oli Muran palveluksessa ja koska alueen tulotaso oli jo ennestään Slovenian keskimääräistä tulotasoa matalampi, äänestän Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönottoa Sloveniassa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentti on viime kuukausien aikana antanut hyväksyntänsä maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsivien työntekijöiden tukemiseksi perustetun Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) käyttöönotolle useita kertoja; mielestäni tämä kertoo hyvin Eurooppaa koettelevan kriisin vakavuudesta. EGR ei ole ratkaisu kriisiin, mutta sen tarjoama apu on erittäin merkittävää. Tässä tapauksessa avun tarkoituksena on puuttua slovenialaisen Mura European Fashion Designin irtisanomisten seurauksiin; tämä vaatealan yritys irtisanoi 2 554 työntekijää. Maailmankaupan rakennemuutokset ovat vaikuttaneet erityisen raskaasti vaatealaan, joka kärsii vaatteiden halpatuonnin vaikutuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien eurooppalaisten ihmisten ja perheiden hädän lieventämisessä sekä heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun kehitetään uutta koulutettua työvoimaa yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Sloveniaa koskeva toimintasuunnitelma on laadittu tässä tilanteessa; se koskee slovenialaisen vaatealan yrityksen Mura European Fashion Designin päätöstä irtisanoa 2 554 työntekijää. Toivon tämän vuoksi, että EU:n toimielimet kaksinkertaistavat ponnistelunsa sellaisten toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, joilla nopeutetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä ja parannetaan sen käyttöastetta, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11:tä prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuukausi toisensa jälkeen jätetään hakemuksia Euroopan globalisaatiorahaston käyttöön ottamiseksi. Nyt meillä on kahdeksan uutta hakemusta neljältä jäsenvaltiolta: Slovenialta, Saksalta, Puolalta ja Espanjalta. Sadat muut eri alojen yritykset ovat sulkemassa oviaan niin autoteollisuudessa kuin tekstiilialalla ja vähittäiskaupan alalla. Kaikkiaan on irtisanottu yli 6 500 työntekijää (tarkkaan ottaen 6 592). Jos tähän vielä lisätään kuukausi sitten keskustelun aiheena olleet irtisanomiset, irtisanottuja on yhteensä lähes 10 000.

Antaessamme hyväksyntämme rahaston käyttöönotolle en voi olla toistamatta, että tässä tilanteessa me todella tarvitsisimme peräeroa uusliberaaleihin politiikkoihin, jotka ovat aiheuttaneet Euroopan unionin maissa näkyvän taloudellisen ja sosiaalisen katastrofin. Lievittäviä toimenpiteitä tarvitaan toki, mutta myös tilanteen perimmäisiin syihin on puututtava.

Meidän on kiireesti pantava täytäntöön ehdotus, jonka esitimme keskusteltaessa vuoden 2011 talousarviosta. Meidän on perustettava työllisyyttä ja kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen ohjelma, johon kohdennetaan 1 prosentti EU:n bruttokansantuotteesta ja jäsenvaltioilta saatavia lisävaroja. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa todellinen lähentyminen edistämällä kunkin valtion mahdollisuuksia, sen resurssien kestävää käyttöä, investointeja tuotantoon ja sellaisten työpaikkojen luomista, joihin kuuluu oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Slovenian hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi. EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

Tämänpäiväisessä äänestyksessä oli kyse avusta slovenialaisen vaatealan yrityksen Mura European Fashion Designin irtisanomille 2 554 työntekijälle; EGR:n rahoittaman tuen määrä on 2 247 940 euroa. Totean lopuksi olevani tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että EGR on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Kannatan Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönottoa slovenialaisyritys Mura European Fashion Designin irtisanomien 2 554 työntekijän auttamiseksi. Toivon, että 2,2 miljoonan euron tuki auttaa työntekijöitä ja aluetta toipumaan nopeasti niitä kohdanneista rakennemuutoksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Äänestän tyhjää huomaavaisuudesta Mura-konsernin slovenialaisia työntekijöitä kohtaan, jotka on uhrattu globalisaation alttarille. Tilanteessa, johon Euroopan unionin puoltama uusiliberalistinen politiikka on heidät ajanut, voisi tuntea houkutusta äänestää mietintöä vastaan ottaen huomioon tämän avustuksen mitättömän määrän. Silti sekin vähä, mitä annetaan, voi helpottaa heidän kärsimystään. Se ei vähennä Euroopan globalisaatiorahaston logiikan sietämättömyyttä. Rahasto tukee ajattelua, jonka perusteella konsernin omistavat sijoitusrahastot ja konserniin investoineet pankit tekevät voittoa heidän kustannuksellaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisoituneessa maailmassa tapahtuvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian, alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä on vahingoksi maille, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän työllistymistään uudelleen. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin käyttäneet EGR:n varoja, joten nyt on syytä myöntää tukea Slovenialle, joka on esittänyt tukihakemuksen. Slovenian hakemus koskee vaatealan yrityksen Mura European Fashion Designin päätöstä irtisanoa 2 554 työntekijää.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Äänestin mietinnön puolesta, kuten olen tehnyt aiemminkin Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönottoa koskevissa äänestyksissä. Meidän on tuettava irtisanottuja työntekijöitä ja annettava heille mahdollisuus käyttää osaamistaan eri aloilla. On todella sääli, että Latvia ei ole käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseen, vaikka 15 prosenttia Latvian väestöstä on vailla työtä ja vaikka olen ollut henkilökohtaisesti yhteydessä Latvian tasavallan pääministeriin ja kertonut hänelle mahdollisuudesta hakea Euroopan globalisaatiorahaston tukea. Näyttää siltä, että Latvian tasavallan johtajien toimettomuudesta on ilmoitettava Euroopan komissiolle. Yli 100 000 latvialaista on jo lähtenyt kotimaastaan. Näyttää siltä, että Latvian hallitus ei välitä lainkaan näiden ihmisten kohtalosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Slovenialainen vaatealan yritys Mura European Fashion Design joutui irtisanomaan 21. lokakuuta 2009 ja 20. helmikuuta 2010 välisenä aikana 2 554 työntekijää talous- ja rahoituskriisin seurauksena. Tästä syystä Slovenia hakee 2 247 940 euroa Euroopan globalisaatiorahastolta voidakseen toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla irtisanotut työntekijät voivat pian palata työmarkkinoille. Äänestin mietinnön puolesta, koska rahaston käyttöönotto on täysin perusteltua.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Jäsen Materan mietinnön mukaan meidän on tuettava globaalin rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanottujen slovenialaistyöntekijöiden paluuta työmarkkinoille. Mielestäni tällaista aloitetta on tuettava, ja äänestin siksi mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Koska Slovenia on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 2 554 työntekijän irtisanomisesta vaatealalla toimivassa yrityksessä nimeltä Mura European Fashion Design, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Kannatan komission ehdotusta, joka koskee vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen perustamista käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Slovenian hakemus Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) käyttöön ottamiseksi tilanteessa, jossa vaatealan yritys Mura European Fashion Design on irtisanonut 21. lokakuuta 2009 ja 20. helmikuuta 2010 välisenä aikana 2 554 työntekijää, täyttää kaikki myöntämisedellytykset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta määrätään, että EGR:n toimialaa laajennetaan tilapäisesti tällaisten tilanteiden kattamiseksi, joissa "vähintään 500 työntekijää vähennetään neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä" globaalin rahoitus- ja talouskriisin välittömän seurauksena. Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotto auttaa näitä työntekijöitä palaamaan työmarkkinoille.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0337/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Koska Saksa on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse yhteensä 1 181 työntekijän irtisanomisesta Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen'in neljässä tuotantoyksikössä, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Pidän myös tärkeänä varmistaa, että Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tuetaan yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään. Haluan toistaa, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti. Kansainvälisen kaupan rakenneuudistusten valossa on tärkeää, että EU:n talous voi nopeasti panna täytäntöön politiikkoja, joilla tuetaan tällaisten muutosten uhreiksi joutuneita työntekijöitä samalla kun annetaan heille taidot, joita nopea paluu työmarkkinoille edellyttää. Tästä syystä taloudellista tukea olisi myönnettävä tapauskohtaisesti. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Koska Saksa on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse yhteensä 1 181 työntekijän irtisanomisesta Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen'in neljässä tuotantoyksikössä, äänestän tämän Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönottoa Saksassa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Olemme tänään hyväksymässä 8 308 555 euron tukipaketin myöntämistä Euroopan globalisaatiorahastosta Saksalle niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joita on aiheutunut yhteensä 1 181 työntekijän irtisanomisesta Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen'in neljässä tuotantoyksikössä. Kuten olen aina muistuttanut, vaikka tällainen apu on hyvin tärkeää tämänhetkisten vaikeuksien lievittämiseksi, se ei ole lopullinen ratkaisu eurooppalaista teollisuutta vaivaaviin ongelmiin, jotka liittyvät sekä kohtaamaamme talouskriisiin että Euroopan tarpeeseen mukautua muuttuvaan maailmaan, jossa kilpailukyky on keskeinen edellytys.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien eurooppalaisten ihmisten ja perheiden hädän lieventämisessä sekä heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun kehitetään uutta koulutettua työvoimaa yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Saksaa koskeva toimintasuunnitelma on laadittu tässä tilanteessa; se koskee yhteensä 1 181 työntekijän irtisanomista Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen'in neljässä tuotantoyksikössä. Toivon tämän vuoksi, että EU:n toimielimet kaksinkertaistavat ponnistelunsa sellaisten toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, joilla nopeutetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä ja parannetaan sen käyttöastetta, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11:tä prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), kirjallinen.(DE) Tämänpäiväisellä päätöksellä myönnetään Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan Heidelberger Druckmaschinen AG:n irtisanomisuhan alaisille työntekijöille noin 8 miljoonaa euroa tukea Euroopan globalisaatiorahastosta. Varoilla on autettava työntekijöitä työllistymään uudelleen mahdollisimman nopeasti. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että varat saadaan näiden ihmisten käyttöön nopeasti ja ilman merkittävää byrokraattista kitkahäviötä. Apua tarvitaan nyt eikä kuuden kuukauden tai vuoden päästä. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on myös rohjettava tekemään muutakin kuin vain lievittämään globalisaation kielteisiä vaikutuksia. Globalisaatio on prosessi, jonka kehitykseen me voimme ja jonka kehitykseen meidän täytyy vaikuttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE), kirjallinen.(DE) Äänestin tyhjää siitä syystä, että Saksan vapaa demokraattipuolue suhtautuu Euroopan globalisaatiorahastoon varauksellisesti mutta myös siitä syystä, että Heidelberger Druckmaschinen AG:n osakkeenomistajana olisin mahdollisesti joutunut eturistiriitaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Saksan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi. EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

Tämänpäiväisessä äänestyksessä oli kysymys tukihakemuksesta, joka koskee yhteensä 1 181 työntekijän irtisanomista Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen'in neljässä tuotantoyksikössä. Tuen määrä on 8 308 555 euroa ja sen rahoittaa EGR. Totean lopuksi olevani tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että EGR on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu sellaisten työntekijöiden tukemiseksi, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista. 1 181 työntekijän irtisanominen Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen AG:n neljässä tuotantoyksikössä vastaa täysin tätä tarkoitusta. Tästä syystä kannatin 8 308 555 euron käyttöönottoa irtisanottujen tukemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestän tyhjää huomaavaisuudesta Heidelberger Druckmaschinen konsernin saksalaisia työntekijöitä kohtaan, jotka on uhrattu globalisaation alttarille. Tilanteessa, johon Euroopan unionin puoltama uusiliberalistinen politiikka on heidät ajanut, voisi tuntea houkutusta äänestää mietintöä vastaan ottaen huomioon tämän avustuksen mitättömän määrän. Silti sekin vähä, mitä annetaan, voi helpottaa heidän kärsimystään. Se ei vähennä Euroopan globalisaatiorahaston logiikan sietämättömyyttä. Rahasto tukee ajattelua, jonka perusteella tämä konserni – maailman johtava painokoneiden valmistaja – siirtää toimintonsa muualle lisätäkseen voittojaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisoituneessa maailmassa tapahtuvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian, alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä on vahingoksi maille, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän työllistymistään uudelleen. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin käyttäneet EGR:n varoja, joten nyt on syytä myöntää tukea Saksalle, joka on hakenut tukea Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen'in irtisanottua yhteensä 1 181 työntekijää neljässä tuotantoyksikössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Talouskriisin vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Myös Saksassa osa yrityksistä taistelee selviytyäkseen ja irtisanoo huomattavia määriä työntekijöitä. Painokoneita valmistava Druckmaschinen AG, jonka toimii Heidelbergissä, joutui kriisin seurauksena irtisanomaan 26. tammikuuta 2010 ja 26. toukokuuta 2010 välisenä aikana 1 181 työntekijää. Saksan liittotasavalta on tästä syystä hakenut Euroopan globalisaatiorahastolta tukea 8 308 555 euroa. Äänestän mietinnön puolesta, sillä kaikki varojen käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Kannatan rahaston käyttöönottoa tämän hakemuksen yhteydessä, sillä varoilla voidaan tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan suurten rakennemuutosten seurauksista sekä auttamaan heidän palaamistaan työmarkkinoille. Äänestin sen vuoksi mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Koska Saksa on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse yhteensä 1 181 työntekijän irtisanomisesta Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen'in neljässä tuotantoyksikössä, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Kannatan komission ehdotusta, joka koskee vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen perustamista käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Saksa on hakenut Euroopan globalisaatiorahastolta tukea Baden-Württembergin osavaltiossa toimivan, painokoneita valmistavan Heidelberger Druckmaschinen'in irtisanottua 26. tammikuuta ja 26. toukokuuta 2010 välisenä aikana yhteensä 1 181 työntekijää neljässä tuotantoyksikössä, ja Saksan hakemus täyttää kaikki lainmukaiset tukikelpoisuusvaatimukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta määrätään, että EGR:n toimialaa laajennetaan tilapäisesti tällaisten tilanteiden kattamiseksi, joissa "vähintään 500 työntekijää vähennetään neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä" globaalin rahoitus- ja talouskriisin välittömän seurauksena. Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotto auttaa näitä työntekijöitä palaamaan työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Heidelberger Druckmaschinen'in hakemusta lukuun ottamatta olen äänestänyt varauksetta kaikkien tänään käsiteltyjen Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönottoa koskevien hakemusta puolesta, sillä kannatan Euroopan globalisaatiorahaston perusideaa ja pidän erityisen tärkeänä tukea ihmisiä, jotka ovat menettäneet työnsä globalisaation seurauksena ilman omaa syytään. Edellä mainitsemani yrityksen, Heidelberger Druckmaschinen'in, kohdalla äänestin kuitenkin tyhjää, sillä suhtaudun sen hakemukseen varauksella. Heidelberger Druckmaschinen on saksalaisen konetekniikan huippuesimerkki. Se teki huomattavaa voittoa useiden vuosien ajan.

Pari–kolme viime vuotta ovat kieltämättä olleet taloudellisesti vaikeita. Heidelberger Druckmaschinen reagoi suuryrityksille ominaiseen tapaan. Se vähensi työntekijöitä korkean palkkatason alueilla, toisin sanoen Saksassa, ja samanaikaisesti investoi ja lisäsi työntekijöitä Kiinassa, jossa palkat ovat matalat. Jos tällaisen prosessin yhteydessä haetaan Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönottoa, niin kyse on hyvin kielteisestä esimerkistä, jossa kansainvälinen yritys keplottelee itsensä eroon sosiaalisesta vastuusta käyttämällä väärin sosiaalisesti merkittävää ja hyvin vastuullista EU:n välinettä.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0359/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen.(FR) Kannatin äänestyksessä italialaisen kollegani Barbara Materan mietintöä ehdotuksesta päätökseksi ottaa käyttöön 0,6 miljoonaa euroa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varoja Puolan auttamiseksi, koska maa kärsii irtisanomisista autoteollisuudessa. Kaksi autoteollisuuden yritystä on irtisanonut Puolassa yhteensä 590 työntekijää. Kannatan sitä, että tätä tukea hallinnoivat ja valvovat Puolassa Euroopan sosiaalirahastosta vastaavat tahot, minkä ansiosta hallinnointi- ja valvontakulut jäävät 2 000 euroon. Haluan jäsen Materan tavoin onnitella komissiota siitä, että se on EGR:n käyttöönoton yhteydessä ehdottanut vaihtoehtoista maksusitoumusmäärärahojen rahoituslähdettä käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan. Pidän kuitenkin valitettavana sitä, että EGR:n käyttöönotto rahoitetaan tässä tapauksessa vähentämällä pk-yritysten ja innovoinnin tukemiseen tarkoitettuja maksumäärärahoja. On valitettavaa, että komissio on epäonnistunut kilpailukykyä ja innovointia tukevien ohjelmien täytäntöönpanossa erityisesti talouskriisin aikana, jolloin tuen tarve todennäköisesti kasvaa huomattavasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Puola on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 590 työntekijän irtisanomisesta kahdessa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Wielkopolskien NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Kannatan myös komission EGR:n käyttöönoton yhteydessä tekemää ehdotusta, joka koskee vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen perustamista käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti. Maailmankaupan rakennemuutokset huomioon ottaen on tärkeää, että Euroopan talous kykenee panemaan tehokkaasti täytäntöön välineitä, jotka on suunniteltu muutoksista kärsivien työntekijöiden tukemiseksi ja tarjoamaan heille uusia taitoja, jotta he voivat integroitua nopeasti uudelleen työmarkkinoille. Tästä syystä taloudellista tukea olisi myönnettävä tapauskohtaisesti. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Ottaen huomioon, että Puola on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 590 työntekijän irtisanomisesta kahdessa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Wielkopolskien alueella, äänestän tämän mietinnön puolesta ja sitä kautta Euroopan globalisaatiorahaston käyttöön ottamiseksi Puolaa varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Talous- ja rahoituskriisi, jota käymme läpi, sekä maailmankaupan rakenteen vaihteluiden aiheuttamat jatkuvat työmarkkinoiden muutokset ovat ajaneet lukuisia ihmisiä työttömyyteen, joka on monissa tapauksissa pitkäaikaista. Euroopan globalisaatiorahasto luotiin toimimaan tämänkaltaisissa tilanteissa. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on kyse yli 600 000 euron käyttöön ottamisesta Puolaa varten tukemaan 613 henkilöä, jotka on irtisanottu kahdesta autoteollisuusyrityksestä 1. maaliskuuta 2009 ja 30. marraskuuta 2009 välisenä aikana. Komissio katsoi hakemuksen arvioinnissaan asianmukaiseksi, totesi sen täyttävän annetut vaatimukset ja suosittelee siksi sen hyväksymistä. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien eurooppalaisten ihmisten ja perheiden hädän lieventämisessä sekä heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun kehitetään uutta koulutettua työvoimaa yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Tässä yhteydessä Puolalle esitetään toimintasuunnitelmaa, joka koskee 613 irtisanomista kahdessa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Wielkopolskien NUTS II -alueella. Toivon tämän vuoksi, että EU:n toimielimet kaksinkertaistavat ponnistelunsa sellaisten toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, joilla nopeutetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä ja parannetaan sen käyttöastetta, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11:tä prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Puolan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi. EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

Tukihakemus koski 1 104 henkilön irtisanomista (joista tuen piiriin on rajattu 590 henkilöä) kahdessa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä. Tuen määrä on 633 077 euroa ja sen rahoittaa EGR. Totean lopuksi olevani tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että EGR on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Komissio on ehdottanut 633 077 euron myöntämistä Euroopan globalisaatiorahastosta kahden moottoriajoneuvoja, perävaunuja ja puoliperävaunuja valmistavan yrityksen irtisanomien 1 104 työntekijän auttamiseksi Puolassa. Äänestin tämän esityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Äänestän tyhjää huomaavaisuudesta Puolan autoteollisuuden työntekijöitä kohtaan, jotka on uhrattu globalisaation alttarille. Tilanteessa, johon Euroopan unionin puoltama uusiliberalistinen politiikka on heidät ajanut, voisi tuntea houkutusta äänestää mietintöä vastaan ottaen huomioon tämän avustuksen mitättömän määrän. Silti sekin vähä, mitä annetaan, voi helpottaa heidän kärsimystään. Se ei vähennä Euroopan globalisaatiorahaston logiikan sietämättömyyttä. Se tukee logiikkaa, jonka perusteella SEWSin ja Leoni Atokabelin kaltaiset yhtiöt siirtävät häpeilemättä toimintojaan muualle lisätäkseen voittojaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisoituneessa maailmassa tapahtuvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian, alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä on vahingoksi maille, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän työllistymistään uudelleen. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin käyttäneet EGR:n varoja, joten nyt on syytä myöntää tukea Puolalle. Puola on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 613 irtisanomista kahdessa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Wielkopolskien NUTS II -alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Voidakseen estää työllisyyttä lisääntymästä huomattavasti rahoitus- ja talouskriisin seurauksena EU:n jäsenvaltiot tarvitsevat varoja, joiden avulla ne voivat panna poliittisia toimenpiteitä täytäntöön nopeasti. Euroopan globalisaatiorahasto tarjoaa niiden käyttöön vuosittain 500 miljardia euroa tätä tarkoitusta varten. Rahaston käyttöönottoa voidaan hakea, jos yhdestä tai useammasta yrityksestä irtisanotaan tietyn ajanjakson sisällä yli 500 työntekijää. Äänestän mietinnön puolesta, sillä 633 077 euron suuruisen tuen myöntäminen NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 29 yrityksistä irtisanottujen 1 104 puolalaistyöntekijän tukemiseksi on aidosti perusteltua.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Äänestin mietinnön puolesta, sillä se koskee toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on auttaa talouskriisistä ja sen seurauksista kärsiviä työntekijöitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Puola on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 590 työntekijän irtisanomisesta kahdessa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Wielkopolskien NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Kannatan komission ehdotusta, joka koskee vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen perustamista käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Puolan esittämä hakemus Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tuen myöntämiseksi asiassa, joka koskee 590 irtisanomista Wielkopolskien NUTS II -alueella NACE Revision 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavissa kahdessa yrityksessä, täyttää kaikki lainmukaiset tukikelpoisuusvaatimukset. Asetuksessa (EY) N:o 546/2009, joka on annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta, säädetään EGR:n toimialan tilapäisestä laajentamisesta, jotta EGR voisi puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin, jotka ovat välitöntä seurausta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä ja joiden tuloksena "vähintään 500 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella". Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotto auttaa näitä työntekijöitä palaamaan työmarkkinoille.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0358/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), kirjallinen. (ES) Äänestin Aragonialle myönnettävän tuen puolesta. Aragonian itsehallintoalueen väestötiheys on matalampi kuin EU:n keskiarvo (112 asukasta/km2). Sen talous perustuu perinteisesti viljakasvien viljelyyn ja lampaankasvatukseen. Aragonian vähittäiskaupan alalla on irtisanottu 1 154 työntekijää 593 yrityksestä yhdeksän kuukauden aikana. Helmikuussa 2010 palvelusektorin työntekijöistä 56 prosenttia oli työttöminä; heistä 73 prosenttia oli naisia. 73,9 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä oli kauppojen ja markettien myyntityöntekijöitä; 14,4 prosenttia toimi vähän koulutusta vaativissa tehtävissä. On valitettavaa, että ongelmiin ryhdyttiin puuttumaan liian myöhään, 11 kuukautta ensimmäisten irtisanomisten jälkeen.

Olisi mielenkiintoista tarkastella niiden tilapäisten ja poikkeuksellisten tukitoimenpiteiden tuloksia, joiden tarkoituksena on auttaa irtisanottuja integroitumaan takaisin työmarkkinoille. On kuitenkin erittäin tärkeää, että nämä toimenpiteet eivät korvaa niitä toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 1 154 työntekijän irtisanomisesta 593:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokiteltavassa yrityksessä Aragonian NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Olen myös samaa mieltä siitä, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti. Maailmankaupan rakennemuutokset huomioon ottaen on tärkeää, että Euroopan talous kykenee panemaan tehokkaasti täytäntöön välineitä, jotka on suunniteltu muutoksista kärsivien työntekijöiden tukemiseksi ja tarjoamaan heille uusia taitoja, jotta he voivat integroitua nopeasti uudelleen työmarkkinoille. Tästä syystä taloudellista tukea olisi myönnettävä tapauskohtaisesti. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 1 154 työntekijän irtisanomisesta 593:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokiteltavassa yrityksessä Aragonian alueella, äänestän tämän mietinnön puolesta ja sitä kautta Euroopan globalisaatiorahaston käyttöön ottamiseksi Espanjan hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Talous- ja rahoituskriisi, jota käymme läpi, sekä maailmankaupan rakenteen vaihteluiden aiheuttamat jatkuvat työmarkkinoiden muutokset ovat ajaneet lukuisia ihmisiä työttömyyteen, joka on monissa tapauksissa pitkäaikaista. Euroopan globalisaatiorahasto luotiin toimimaan tämänkaltaisissa tilanteissa. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on kyse yli 1,5 miljoonan euron käyttöön ottamisesta Espanjaa varten tukemaan 1 154 henkilöä, jotka on irtisanottu 593:sta vähittäiskaupan yrityksestä 1. kesäkuuta 2009 ja 28. helmikuuta 2010 välisenä aikana. Komissio katsoi hakemuksen arvioinnissaan asianmukaiseksi, totesi sen täyttävän annetut vaatimukset ja suosittelee siksi sen hyväksymistä. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien eurooppalaisten ihmisten ja perheiden hädän lieventämisessä sekä heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun kehitetään uutta koulutettua työvoimaa yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Tässä yhteydessä Espanjalle esitetään toimintasuunnitelmaa, joka koskee 1 154 irtisanomista 593:ssa samalle kaksinumerotasolle 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokiteltavassa yrityksessä Aragonian NUTS II -alueella. Toivon tämän vuoksi, että EU:n toimielimet kaksinkertaistavat ponnistelunsa sellaisten toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, joilla nopeutetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä ja parannetaan sen käyttöastetta, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11:tä prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Espanjan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi. EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

Tämänpäiväinen tukihakemus koskee 1 154 työntekijän irtisanomista 593:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokiteltavassa yrityksessä. Tuen määrä on 1 560 000 euroa ja sen rahoittaa EGR. Lopuksi haluan korostaa, että EGR on osoittautunut hyödylliseksi ja tehokkaaksi resurssiksi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Maailmanlaajuisen taantuman vakavuus näkyy tässä Espanjan tekemässä hakemuksessa, joka koskee 1 560 000 euron käyttöönottoa Euroopan globalisaatiorahaton kautta 593:sta vähittäismyyntialan yrityksestä yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanottujen 1 154 työntekijän auttamiseksi. Annoin tukeni hakemukselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisoituneessa maailmassa tapahtuvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian, alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä on vahingoksi maille, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän työllistymistään uudelleen. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin käyttäneet EGR:n varoja, joten nyt on syytä myöntää tukea Espanjalle. Espanja on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 1 154 irtisanomista 593:ssa samalle NACE Revision 2:n kaksinumerotasolle 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokiteltavassa yrityksessä Aragonian NUTS II -alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Espanjassa on irtisanottu 1 154 työntekijää NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) toimivissa 593 yrityksessä NUTS II -alueella Aragoniassa. Rahoitus- ja talouskriisi on johtanut vähittäiskaupan myynnin jyrkkään laskusuuntaukseen. Tällä tilanteella on vakavia seurauksia erityisesti Aragonian alueella, jonka väestöntiheys on EU:n keskitasoa alhaisempi. On mahdollista, että alueelta pois päin suuntautuva muuttoliike, joka oli jo kääntynyt hienoiseen laskuun, lähtee uuteen kasvuun. Äänestän mietinnön puolesta, sillä työttömyyden lisääntymiseen on puututtava ripeästi erityisesti pienillä, talousvaikeuksissa olevilla alueilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Mietintö koskee lisätuen myöntämistä työntekijöille, jotka ovat menettäneet työnsä globaalin rahoitus- ja talouskriisin seurauksena, jotta nämä voisivat lisävarojen turvin integroitua helpommin takaisin työmarkkinoille. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 1 154 työntekijän irtisanomisesta 593:ssa samalle NACE Revision 2:n kaksinumerotasolle 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokiteltavassa yrityksessä Aragonian NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Kannatan komission ehdotusta, joka koskee vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen perustamista käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Espanjan esittämä hakemus Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tuen myöntämiseksi asiassa, joka koskee 1 154 irtisanomista Aragonian NUTS II -alueella NACE Revision 2:n kaksinumerotasolle 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokiteltavissa 593 yrityksessä, täyttää kaikki lainmukaiset tukikelpoisuusvaatimukset. Asetuksessa (EY) N:o 546/2009, joka on annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta, säädetään EGR:n toimialan tilapäisestä laajentamisesta, jotta EGR voisi puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin, jotka ovat välitöntä seurausta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä ja joiden tuloksena "vähintään 500 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella". Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotto auttaa näitä työntekijöitä palaamaan työmarkkinoille.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0357/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), kirjallinen. (ES) Kannatin äänestyksessä Euroopan globalisaatiorahaston tuen myöntämistä Valencialle. Maailmankaupan rakennemuutosten ja rahoituskriisin seurauksena 143 valencialaisesta tekstiilialan yrityksestä irtisanottiin odottamatta yhteensä 544 työntekijää 13. huhtikuuta 2009 ja 12. tammikuuta 2010 välisenä aikana; irtisanomisilla on ollut vakavia paikallisia vaikutuksia. Irtisanotuista 61,7 prosenttia oli miehiä, 22 prosenttia oli yli 55-vuotiaita, 79,9 prosenttia oli suorittanut ainoastaan peruskoulutuksen ja neljä oli vammaisia.

Uskon, että koulutus, jota he saavat 14 kuukautta kestävän palkallisen, osa-aikaisen työharjoittelun aikana, kohentaa heidän ammatillista pätevyyttään ja auttaa heitä pääsemään takaisin työmarkkinoille. Kuten edellisessä tapauksessa, myös tässä tapauksessa on valitettavaa, että toimenpiteisiin ryhdyttiin liian myöhään, vuosi ja kaksi kuukautta ensimmäisten irtisanomisten jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 350 työntekijän irtisanomisesta 143:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 13 (tekstiilien valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencian itsehallintoalueen NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Katson myös, että komission ehdotuksen perusteluosassa annetaan selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerejä ja selitetään, mitkä syyt ovat johtaneet hyväksymiseen parlamentin määrittämien vaatimusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti. Maailmankaupan rakennemuutokset huomioon ottaen on tärkeää, että Euroopan talous kykenee panemaan tehokkaasti täytäntöön välineitä, jotka on suunniteltu muutoksista kärsivien työntekijöiden tukemiseksi ja tarjoamaan heille uusia taitoja, jotta he voivat integroitua nopeasti uudelleen työmarkkinoille. Tästä syystä taloudellista tukea olisi myönnettävä tapauskohtaisesti. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 350 työntekijän irtisanomisesta 143:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 13 (tekstiilien valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencian itsehallintoalueella, äänestän tämän mietinnön puolesta ja sitä kautta Euroopan globalisaatiorahaston käyttöön ottamiseksi Espanjan hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Talous- ja rahoituskriisi, jota käymme läpi, sekä maailmankaupan rakenteen vaihteluiden aiheuttamat jatkuvat työmarkkinoiden muutokset ovat ajaneet lukuisia ihmisiä työttömyyteen, joka on monissa tapauksissa pitkäaikaista. Euroopan globalisaatiorahasto luotiin toimimaan tämänkaltaisissa tilanteissa. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on kyse yli 2 miljoonan euron käyttöön ottamisesta Espanjaa varten tukemaan 544 henkilöä, jotka on irtisanottu 143:sta tekstiilialan yrityksestä 13. huhtikuuta 2009 ja 12. tammikuuta 2010 välisenä aikana. Komissio katsoi hakemuksen arvioinnissaan asianmukaiseksi, totesi sen täyttävän annetut vaatimukset ja suosittelee siksi sen hyväksymistä. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien eurooppalaisten ihmisten ja perheiden hädän lieventämisessä sekä heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun kehitetään uutta koulutettua työvoimaa yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Tässä yhteydessä Espanjalle esitetään toimintasuunnitelmaa, joka koskee 350 irtisanomista 143:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 13 (tekstiilien valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencianan itsehallintoalueen NUTS II -alueella. Toivon tämän vuoksi, että EU:n toimielimet kaksinkertaistavat ponnistelunsa sellaisten toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, joilla nopeutetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä ja parannetaan sen käyttöastetta, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11:tä prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Espanjan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi. EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

Tänään äänestettävänä oleva tukihakemus koskee 544 henkilön irtisanomista (joista tuen piiriin on rajattu 350 henkilöä) 143:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 13 (tekstiilien valmistus) luokiteltavassa yrityksessä. Tuen määrä on 2 059 466 euroa ja sen rahoittaa EGR. Totean lopuksi olevani tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että EGR on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Tekstiiliteollisuus elää haastavia aikoja kaikkialla Euroopassa. Komissio ehdottaa 1 422 850 euron käyttöön ottamista 33:ssa tekstiilialan yrityksessä Espanjassa tehtyjen 528 irtisanomisen vuoksi. Äänestin ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisoituneessa maailmassa tapahtuvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian, alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä on vahingoksi maille, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän työllistymistään uudelleen. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin käyttäneet EGR:n varoja, joten nyt on syytä myöntää tukea Espanjalle. Espanja on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 350 irtisanomista 143:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 13 (tekstiilien valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencianan itsehallintoalueen NUTS II -alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Espanjassa irtisanottiin 13. huhtikuuta 2009 ja 12. tammikuuta 2010 välisenä aikana 544 työntekijää 143:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 13 (testiilien valmistus) luokiteltavassa yrityksessä. Voidakseen auttaa 350:ttä näistä irtisanotuista työntekijöistä Espanja on pyytänyt 2 059 466 euron käyttöön ottamista Euroopan globalisaatiorahaston kautta. Äänestin mietinnön puolesta, koska kaikki EGR:n käyttöönoton edellytykset ovat täyttyneet.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Valtaosa Valencian itsehallintoalueen yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet lähinnä huonekalujen, kenkien, tekstiilien, keramiikan ja lelujen valmistukseen. Alueen kaikista työpaikoista 60 prosenttia on tuotantosektorilla. Tästä syystä kahden viime vuoden aikana tehdyt lukuisat irtisanomiset ovat vaikuttaneet sektoriin erityisen raskaasti. Irtisanomisten paikallinen vaikutus on huomattava. Tästä syystä on erityisen tärkeää vahvistaa tekstiilialaa ja jatkaa sen tukemista. Äänestin sen vuoksi tukihakemuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 350 työntekijän irtisanomisesta 143:ssa samalle NACE Revision 2:n kaksinumerotasolle 13 (tekstiilien valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencian itsehallintoalueen NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Kannatan komission ehdotusta, joka koskee vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen perustamista käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Espanja on esittänyt hakemuksen Euroopan globalisaatiorahaston tuen myöntämiseksi asiassa, joka koskee 544 työntekijän (joista 350 työntekijää on oikeutettuja tukeen) irtisanomista 143:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 13 (tekstiilien valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencian itsehallintoalueen NUTS II -alueella. Komission arvioinnin perusteella hakemus täyttää lainmukaiset tukikelpoisuusvaatimukset. Asetuksessa (EY) N:o 546/2009, joka on annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta, säädetään EGR:n toimialan tilapäisestä laajentamisesta, jotta EGR voisi puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin, jotka ovat välitöntä seurausta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä ja joiden tuloksena "vähintään 500 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella". Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotto auttaa näitä työntekijöitä palaamaan työmarkkinoille.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0356/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), kirjallinen. (ES) Äänestin tämän esityksen puolesta, jotta 330 työntekijää niistä 528 työntekijästä, jotka irtisanottiin yhdeksän kuukauden kuluessa 66 valencialaisesta luonnonkiveä jalostavasta yrityksestä, voivat saada lisätukea päästäkseen takaisin työmarkkinoille. Irtisanotuista 62 prosenttia on yli 45-vuotiaita, kolme on vammaisia, 51 prosentilla ei ole minkäänlaista koulutusta ja 34,4 prosentilla on vain peruskoulutus.

Tämä alue on jo saanut muuta tukea valmistusalan irtisanomisten vuoksi. Sen vuoksi on hyväksyttävä kiireesti muita toimenpiteitä. Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönotto voi olla vain yksi näistä toimenpiteistä. Haluan lopuksi vielä toistaa, että on valitettavaa, että Espanjan valtio haki tukea vasta vuosi ja kolme kuukautta irtisanomisten jälkeen, kun tämän tyyppiset toimenpiteet pitäisi panna täytäntöön välittömästi ja kiireesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 300 työntekijän irtisanomisesta 66:ssa samalle NACE Revision 2:n kaksinumerotasolle 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencian itsehallintoalueen NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Olen myös samaa mieltä siitä, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti. Kansainvälisen kaupan rakenneuudistusten valossa on tärkeää, että EU:n talous voi nopeasti panna täytäntöön välineitä, joilla tuetaan tällaisten muutosten uhreiksi joutuneita työntekijöitä samalla kun annetaan heille taidot, joita vaaditaan nopeaan uudelleen integroitumiseen työmarkkinoille. Tästä syystä taloudellista tukea olisi myönnettävä tapauskohtaisesti. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 300 työntekijän irtisanomisesta 66:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencian itsehallintoalueella, äänestän tämän mietinnön puolesta ja sitä kautta Euroopan globalisaatiorahaston käyttöön ottamiseksi Espanjan hyväksi

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Me keskustelemme yhteensä 1 422 850 euron apupaketin käyttöönoton hyväksymisestä Euroopan globalisaatiorahaston kautta Espanjan hyväksi. Espanja on kärsinyt pahoin maailmanlaajuisesta talouskriisistä ja sen työttömyys on noussut Euroopan keskitason yläpuolelle. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on kyse 528 irtisanomisesta NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) toimivassa 66 yrityksessä. Toivon, että Espanjan talous pystyy reagoimaan kriisiin asianmukaisella tavalla, sillä rahaston käyttöönotto on vain osa ratkaisua.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien Euroopan kansalaisten ja perheiden hädän lieventämisessä, heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun tarjotaan uusia laadukkaita resursseja yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Tämä interventiosuunnitelma Espanjan hyväksi on suunniteltu tällaisessa kontekstissa. Suunnitelma koskee 66:tta samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokiteltavaa yritystä Valencian itsehallintoalueen NUTS II -alueella. Toivon tämän vuoksi, että yhteisön toimielimet vahvistavat pyrkimykset sellaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon, joilla nopeutetaan ja parannetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11:tä prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Espanjan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi. EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

Tänään äänestettävänä oleva tukihakemus koskee 528 henkilön irtisanomista (joista tuen piiriin on rajattu 300 henkilöä) 66:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä. Tuen määrä on 1 422 850 euroa ja sen rahoittaa EGR.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Tämä hakemus koskee yhteensä 1 422 850 euron käyttöön ottamista EGR:n varoista Espanjan hyväksi. Kyse on 528 henkilön irtisanomisesta 66:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä yhdeksän kuukauden viiteajanjakson aikana maaliskuun 31. päivästä joulukuun 30. päivään 2009. Komission arvio perustui seuraaviin tekijöihin: työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välisen yhteyden arviointiin, työntekijöiden vähentämisten ennakoimattomaan luonteeseen, vähennettyjen työntekijöiden määrän ja 2 artiklan a alakohdan mukaisten kriteerien täyttymisen osoittamiseen, selvitykseen työntekijöiden vähentämisen ennakoimattomasta luonteesta, tietoihin irtisanovista yrityksistä ja tuen kohteena olevista työntekijöistä, asianomaisen alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaukseen, työntekijöiden vähentämisten vaikutukseen paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen työllisyyteen, rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin, mukaan luettuna toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, päivämääriin, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa, menettelyihin työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi sekä tietoihin hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä. Komission arvion perusteella hakemus täyttää EGR:sta annetussa asetuksessa annetut tukikelpoisuusvaatimukset ja äänestin sen vuoksi hakemuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestän tyhjää huomaavaisuudesta Levantinan kaltaisten yritysten espanjalaisia työntekijöitä kohtaan, jotka on uhrattu globalisaation alttarille. Tilanteessa, johon Euroopan unionin puoltama uusiliberalistinen politiikka on heidät ajanut, voisi tuntea houkutusta äänestää mietintöä vastaan ottaen huomioon tämän avustuksen mitättömän määrän. Silti sekin vähä, mitä annetaan, voi helpottaa heidän kärsimystään. Se ei vähennä Euroopan globalisaatiorahaston logiikan sietämättömyyttä. Se tukee logiikkaa, jonka perusteella Charterhouse ja Impala Funds voivat kasvattaa pääomaansa Valencianan itsehallintohallintoalueella toimivan Levantinan työntekijöiden kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisaatioon liittyvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian, alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä on vahingoksi maille, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän työllistymistään uudelleen. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin käyttäneet EGR:n varoja, joten nyt on syytä myöntää tukea Espanjalle. Espanja on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 300 irtisanomista 66:sta samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencianan itsehallintoalueen NUTS II -alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Euroopan globalisaatiorahaston kautta voidaan vuosittain ottaa käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa. Espanjassa irtisanottiin 31. maaliskuuta 2009 ja 30. joulukuuta 2009 välisenä aikana 66 yrityksestä yhteensä 528 työntekijää. Näin ollen ei ole lainkaan yllättävää, että Euroopan globalisaatiorahaston kautta ollaan ottamassa käyttöön 1 422 850 euroa. Äänestän mietinnön puolesta, sillä Euroopan globalisaatiorahastoa on suositeltavaa hyödyntää täysin.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Tuen tätä hakemusta, jonka tavoitteena on lievittää alalla tehtyjen lukuisien irtisanomisten vaikutuksia sekä tukea globaalin rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanottujen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 300 työntekijän irtisanomisesta 66:ssa samalle NACE Revision 2:n kaksinumerotasolle 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencian itsehallintoalueen NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Suhtaudun myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen perustaa muu rahoituslähde kuin käyttämättömät Euroopan globalisaatiorahaston varat, jotta voidaan vastata Euroopan parlamentin toistuviin lausuntoihin, joiden mukaan on löydettävä asianmukaisia budjettimekanismeja varojen siirtämiseksi ottaen huomioon, että EGR perustettiin erityiseksi ja erilliseksi välineeksi, jolla on omat tavoitteensa ja rahoituskautensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Espanjan esittämä hakemus Euroopan globalisaatiorahaston käyttöön ottamiseksi tapauksessa, jossa on kyse kaikkiaan 528 työntekijän ja 300 tukikelpoisen työntekijän irtisanomisesta 66:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Valencian itsehallintoalueen NUTS II -alueella, täyttää kaikki lainmukaiset tukikelpoisuusvaatimukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta säädetään EGR:n toimialan tilapäisestä laajentamisesta. Asetuksen nojalla EGR voisi puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin, jotka ovat välitöntä seurausta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä ja joiden tuloksena "vähintään 500 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella". Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotolla edistetään näiden työntekijöiden menestyksellistä integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0351/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), kirjallinen. (ES) Autojen rekisteröinnit ovat vähentyneet 28 prosenttia kriisin myötä. Terras del Ebressä (Katalonia) työllisyysaste palvelualalla on 60 prosenttia. Lear Automotiven lakkauttaminen nosti alueen työttömyysastetta, joka vuonna 2009 oli 22,7 prosenttia, vielä neljällä prosentilla.

Tuella on määrä tarjota yksilöllisten palvelujen paketti, joka vastaa muuta samalla alueella ja samalle alalle myönnettyä tukea, joka eräässä toisessa tapauksessa koski tukea 1 429 henkilölle kaikkiaan 2 330 irtisanotusta. Tässä tapauksessa tuki koskee 508 henkilöä Lear Automotiven lakkauttamisen vuoksi neljän kuukauden aikana vuonna 2010 irtisanotuista 515 henkilöstä. Äänestin aloitteen puolesta, jotta sen soveltamisella voidaan auttaa näiden ihmisten palaamista työmarkkinoille ja auttaa vähentämään työttömyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Koska Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 508 työntekijän irtisanomisesta autoalalla toimivassa Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonalissa, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Katson myös, että komission ehdotuksen perusteluosassa annetaan selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerejä ja selitetään, mitkä syyt ovat johtaneet hyväksymiseen parlamentin määrittämien vaatimusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti. Ottaen huomioon maailmankaupan rakennemuutokset on tärkeää, että Euroopan talous kykenee panemaan tehokkaasti täytäntöön välineitä, jotka on suunniteltu tästä kärsivien työntekijöiden tukemiseksi ja tarjoamaan heille uusia taitoja, jotta he voivat integroitua nopeasti uudelleen työmarkkinoille. Tästä syystä taloudellisen tuen olisi oltava yksilökohtaista. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Koska Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 508 työntekijän irtisanomisesta Kataloniassa autoalalla toimivassa Lear Automotive (EEDS) -yrityksessä, äänestin yleisesti mietinnön puolesta, toisin sanoen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönoton puolesta Espanjassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) Meidän on jälleen tänään määrä hyväksyä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto yhteensä 382 000 euron tukipaketin osoittamiseksi Espanjan autoteollisuudelle. Tässä nimenomaisessa tapauksessa tuki koskee Kataloniassa autoalalla toimivasta Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal -yrityksestä irtisanottuja 515 työntekijää. Espanjan autoala oli ennen kriisiä Espanjan merkittävin vientilähde. Koska näiden tuotteiden kysyntä on kuitenkin vähentynyt Euroopan unionissa kriisin seurauksena, uhkana on, että työpaikkoja menetetään yhä enemmän, eikä pelkästään Espanjassa vaan kaikkialla unionissa, joten on tärkeää, että Euroopan globalisaatiorahaston käytöllä voidaan tehokkaasti auttaa alaa, joka on niin merkittävä Euroopan taloudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien Euroopan kansalaisten ja perheiden hädän lieventämisessä, heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun tarjotaan uusia laadukkaita resursseja yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Tämä interventiosuunnitelma Espanjan hyväksi on suunniteltu tällaisessa kontekstissa, ja sillä on määrä tukea autoalalla toimivasta Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal -yrityksestä irtisanottuja 508 työntekijää. Toivon tämän vuoksi, että yhteisön toimielimet vahvistavat pyrkimykset sellaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon, joilla nopeutetaan ja parannetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11:tä prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Espanjan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi. EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

Tänään hyväksytty mietintö koski tukihakemusta, jossa on kyse 515 työntekijän (joista 508 työntekijää rahaston tuki koskee) vähentämisestä Kataloniassa autoalalla toimivasta Lear Automotive (EEDS) Spain -yrityksestä. Hakemus koskee yhteensä 382 200 euron käyttöönottoa EGR:stä. Totean lopuksi olevani tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että EGR on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Taloudellinen taantuma autoalalla on johtanut 515 työntekijän irtisanomiseen Lear Automotive -yrityksessä (Espanja). Kannatan 382 200 euron käyttöönottoa Euroopan globalisaatiorahastosta heidän auttamisekseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestän tyhjää huomaavaisuudesta Lear Automotiven espanjalaisia työntekijöitä kohtaan, jotka on uhrattu globalisaation alttarille. Tilanteessa, johon Euroopan unionin puoltama uusiliberalistinen politiikka on heidät ajanut, voisi tuntea houkutusta äänestää mietintöä vastaan ottaen huomioon tämän avustuksen mitättömän määrän. Silti sekin vähä, mitä annetaan, voi helpottaa heidän kärsimystään. Se ei vähennä Euroopan globalisaatiorahaston logiikan sietämättömyyttä. Sillä tuetaan logiikkaa, jonka mukaan tämä yhdysvaltalainen monikansallinen yritys ja sen suurimmat osakkaat, Pezna Investment Management ja Kalifornian opettajien eläkerahasto, siirtävät toimintansa ottamatta huomioon niitä, jotka ovat niiden vaurastumisen takana.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisaatioon liittyvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian, alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä vahingoittaa maita, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän työllistymistään uudelleen. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat jo aiemmin käyttäneet EGR:n varoja, joten nyt meidän tulisi myöntää tämä apu Espanjalle, joka on hakenut tukea tilanteessa, jossa Kataloniassa autoalalla toimiva Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal -yritys on irtisanonut 508 työntekijää.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Tiettyjen tarkkaan määritettyjen edellytysten on täytyttävä, jotta tukea voidaan hakea Euroopan globalisaatiorahastosta ja jotta hakemus voidaan hyväksyä. Tuella on autettava maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanottuja työntekijöitä toteuttamalla toimenpiteitä, joilla taataan heidän nopea uudelleen integroitumisensa työmarkkinoille. Rahastosta tarjotaan vuosittain 500 miljoonaa euroa tällaisia tapauksia varten. Jotta Espanja voi hakea näitä varoja, yrityksen on kuitenkin irtisanottava vähintään 500 työntekijää – kuten espanjalainen Lear Automotive -yritys, joka täyttää kaikki edellytykset. Äänestän mietinnön puolesta, sillä Euroopan globalisaatiorahaston varat on tarkoitettu juuri tähän.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Koska Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 508 työntekijän irtisanomisesta autoalalla toimivassa Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonalissa, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Suhtaudun myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen perustaa muu rahoituslähde kuin käyttämättömät Euroopan globalisaatiorahaston varat, jotta voidaan vastata Euroopan parlamentin toistuviin lausuntoihin, joiden mukaan on löydettävä asianmukaisia budjettimekanismeja varojen siirtämiseksi ottaen huomioon, että EGR perustettiin erityiseksi ja erilliseksi välineeksi, jolla on omat tavoitteensa ja rahoituskautensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Espanjan esittämä hakemus Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottamiseksi tapauksessa, jossa autoalalla toimiva Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal -yritys on irtisanonut 508 työntekijää, täyttää kaikki lainmukaiset tukikelpoisuusvaatimukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009 Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta säädetään EGR:n toimialan tilapäisestä laajentamisesta: EGR:n odotettiin voivan puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin, jotka ovat välitöntä seurausta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä ja joiden tuloksena "vähintään 500 työntekijää vähennetään neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä". Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotolla edistetään näiden työntekijöiden menestyksellistä integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0352/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Puola on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 189 työntekijän irtisanomisesta H. Cegielski-Poznań -yrityksessä ja sen neljässä alihankkijassa, jotka toimivat meridieselmoottorien valmistamisen alalla, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Katson myös, että meidän on varmistettava, että Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tuetaan yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti. Kansainvälisen kaupan rakenneuudistusten valossa on tärkeää, että EU:n talous voi nopeasti panna täytäntöön välineitä, joilla tuetaan tällaisten muutosten uhreiksi joutuneita työntekijöitä samalla kun annetaan heille taidot, joita vaaditaan nopeaan uudelleen integroitumiseen työmarkkinoille. Tämän vuoksi taloudellisen tuen olisi oltava yksilökohtaista. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Koska Puola on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 189 työntekijän irtisanomisesta aluksissa käytettäviä dieselmoottoreita ja sähkökeskuksia tuottavassa H. Cegielski-Poznań -yrityksessä ja sen neljässä alihankkijassa, äänestän yleisesti mietinnön puolesta, toisin sanoen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönoton puolesta Puolan tukemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) Meidän on tänään määrä hyväksyä Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) 114 250 euron tukipaketti Puolalle, jotta se voi puuttua meridieselmoottoreita valmistavan H. Cegielski-Poznań -yrityksen neljässä tuotantolaitoksessa ja neljässä alihankkijassa Poznańin kaupungissa ja Poznańin hallintopiirissä toteutettujen 658 irtisanomisen seurauksiin. Kuten olen aina varottanut, vaikka tällainen apu on hyvin tärkeää tämänhetkisten oireiden hoitamisessa, se ei ole lopullinen ratkaisu eurooppalaista teollisuutta vaivaaviin ongelmiin, jotka liittyvät sekä kohtaamaamme talouskriisiin että Euroopan tarpeeseen mukautua muuttuvaan maailmaan, jossa kilpailukyky on olennaista.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien Euroopan kansalaisten ja perheiden hädän lieventämisessä, heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun tarjotaan uusia laadukkaita resursseja yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Tämä interventiosuunnitelma Puolan hyväksi on suunniteltu tällaisessa kontekstissa, ja se koskee meridieselmoottoreiden alalla toimivasta H. Cegielski-Poznań -yrityksestä ja sen neljästä alihankkijasta irtisanottuja 189 työntekijää. Toivon tämän vuoksi, että yhteisön toimielimet vahvistavat pyrkimykset sellaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon, joilla nopeutetaan ja parannetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11 prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Maailmanlaajuinen talouskriisi on saanut aikaan merkittäviä rakennemuutoksia monissa yrityksissä, ja tämän seurauksena valtava määrä ihmisiä menettää työpaikkansa. Nyt tarkasteltavana oleva ehdotus koskee tukea suurelle määrälle Puolan Wielkopolskien alueella irtisanottuja työntekijöitä. Toinen rahoitustukea koskeva ehdotus, josta tänään äänestämme, koskee vielä satoja muita irtisanomisia samalla alueella. Tämän Puolan alueen paikallisilla markkinoilla on siis menossa valtaisa mullistus. Olen iloinen siitä, että Euroopan komissio on vahvistanut hakemuksen täyttävän rahoitustuen myöntämisen edellytykset. Tämän seurauksena irtisanotut työntekijät voivat joko saada entisen työpaikkansa takaisin tai löytää uuden työpaikan, ja yritysten omistajat hyödyntävät tukea maailmalaajuisen kriisin kielteisten vaikutusten lieventämiseen ja markkina-asemansa säilyttämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Puolalle koskevan ehdotuksen puolesta. EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille. Tänään toimitettu äänestys koski tukihakemusta, jossa on kyse 658 työntekijän (joista 189 työntekijää rahaston tuki koskee) irtisanomisesta H. Cegielski-Poznań -yrityksessä ja sen neljässä alihankkijassa, jotka toimivat meridieselmoottorien valmistamisen alalla, Poznańin kaupungissa ja hallintopiirissä. Hakemus koskee yhteensä 114 250 euron käyttöönottoa EGR:stä.

Lopuksi haluan todeta, että tämänpäiväisten mietintöjen hyväksyminen osoittaa jälleen kerran EGR:n merkityksen, sillä se on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden auttamiseksi sekä tehokas väline työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin Euroopan globalisaatiorahastolle osoitetun tukihakemuksen puolesta, joka koskee H. Cegielski-Poznań -yrityksessä ja sen neljässä alihankkijassa, jotka toimivat meridieselmoottorien valmistamisen alalla Poznańin kaupungissa ja sen ympäristössä, irtisanottujen 658 työntekijän tukemista. Komissio ehdotti 114 250 euron käyttöönottoa, ja minä kannatan ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestän tyhjää huomaavaisuudesta Puolan autoteollisuuden työntekijöitä kohtaan, jotka on uhrattu globalisaation alttarille. Tilanteessa, johon Euroopan unionin puoltama uusiliberalistinen politiikka on heidät ajanut, voisi tuntea houkutusta äänestää mietintöä vastaan ottaen huomioon tämän avustuksen mitättömän määrän. Silti sekin vähä, mitä annetaan, voi helpottaa heidän kärsimystään. Se ei vähennä Euroopan globalisaatiorahaston logiikan sietämättömyyttä. Se tukee logiikkaa, joka johtaa Ciegielski-Poznańin kaltaisten valtio-omisteisten yritysten yksityistämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisaatioon liittyvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian, alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä vahingoittaa maita, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän uudelleen työllistymistään. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin käyttäneet EGR:n varoja, joten on syytä myöntää tukea Puolalle, joka on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 189 työntekijän vähentämistä H. Cegielski-Poznań -yrityksessä ja sen neljässä alihankkijassa, jotka toimivat meridieselmoottorien valmistamisen alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Euroopan unioni on perustanut Euroopan globalisaatiorahaston, jotta valtiot, joissa maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi on johtanut työntekijöiden irtisanomiseen, voivat tarjota näille työntekijöille käytännön tukea. Rahaston varojen käyttöönotolla on määrä helpottaa kyseisten työntekijöiden uudelleen integroitumista työmarkkinoille. Äänestän mietinnön puolesta, koska Puolan on tuettava H. Cegielski-Poznán -yrityksen irtisanomia 658 työntekijää.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Puola on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 189 työntekijän irtisanomisesta H. Cegielski-Poznań -yrityksessä ja sen neljässä alihankkijassa, jotka toimivat meridieselmoottorien valmistamisen alalla, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei korvaa toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia,

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Suhtaudun myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen perustaa muu rahoituslähde kuin käyttämättömät Euroopan globalisaatiorahaston varat, jotta voidaan vastata Euroopan parlamentin toistuviin lausuntoihin, joiden mukaan on löydettävä asianmukaisia budjettimekanismeja varojen siirtämiseksi ottaen huomioon, että EGR perustettiin erityiseksi ja erilliseksi välineeksi, jolla on omat tavoitteensa ja rahoituskautensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Puolan esittämä hakemus Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottamiseksi tapauksessa, jossa meridieselmoottorien valmistamisen alalla toimiva H. Cegielski-Poznań -yritys ja sen neljä alihankkijaa ovat irtisanoneet 1. syyskuuta 2009 – 1. tammikuuta 2010 189 työntekijää, täyttää kaikki lainmukaiset tukikelpoisuusvaatimukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009 Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta säädetään EGR:n toimialan tilapäisestä laajentamisesta: EGR:n odotettiin voivan puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin, jotka ovat välitöntä seurausta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä ja joiden tuloksena "vähintään 500 työntekijää vähennetään neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta". Tästä syystä äänestin päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotolla edistetään näiden työntekijöiden menestyksellistä integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0336/2010), (A7-0337/2010), (A7-0359/2010), (A7-0358/2010), (A7-0357/2010), (A7-0356/2010), (A7-0351/2010), (A7-0352/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Hyväksymällä tämän tekstin Euroopan parlamentti pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Se palauttaa myös mieleen toimielinten sitoumuksen sen varmistamiseen, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea. Parlamentti korostaa, että EGR:n rooli irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille voi olla ratkaiseva. Lopuksi se korostaa, että Euroopan globalisaatiorahastosta annetun asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:sta tuetaan irtisanottuja työntekijöitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille, ja toistaa, ettei EGR:n tuen pidä korvata niitä toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle, tai yritysten tai alojen rakennemuutostoimenpiteitä.

 
  
  

Mietintö: Claude Moraes (A7-0347/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) On valitettavaa, että tätä vuodelta 2003 peräisin olevaa ehdotusta, jolla pyritään antamaan pakolaisille pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman oleskeltuaan viisi vuotta laillisesti ja jatkuvasti jäsenvaltiossa, ei ole pantu täytäntöön kuluneena aikana. Euroopan parlamentin huhtikuussa 2008 esittämillä tarkistuksilla, jotka koskevat muun muassa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaa koskevaa hakemusta edeltävän viiden vuoden oleskeluajan laskemista, ja koska neuvostossa ei ole päästy yksimielisyyteen, uudella ehdotuksella tuetaan suoraan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä, jotka ovat oleskelleet EU:n alueella yli viisi vuotta, mutta joilla ei vieläkään ole pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa kannatetaan ehdotuksen soveltamista sekä Geneven sopimuksen alaisiin pakolaisiin että toissijaisen suojeluaseman saaneisiin henkilöihin. Mietinnössä Euroopan parlamentti kannattaa Euroopan komission ehdotusta ja ottaa huomioon sitoumuksen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden etujen suojelemiseen. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tällä hetkellä kansainvälistä suojelua saavien kolmansien maiden kansalaisten tilanne on hämmentävä ja epäselvä, koska aseman myöntämistä koskevia edellytyksiä ei ole yhdenmukaistettu. Komission ehdotuksen mukaan aseman myöntämistä koskevat edellytykset ja menettely tulevat yksinkertaisemmiksi ja selkeämmiksi Euroopan unionissa. Lisäksi uudella direktiivillä annetaan kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, joista tulee pitkään oleskelleita kolmansien maiden kansalaisia, mahdollisuus asettua toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa heidän asemansa tunnustetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä aloite esitettiin jatkona vuoden 2007 ehdotukselle direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten aseman soveltamisalan laajentamista pakolaisiin ja kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin, joka ei koskaan saanut Lissabonin sopimuksen edellyttämää yksimielisyyttä neuvostossa tullakseen voimaan. Sillä pyritään antamaan kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, jotka ovat oleskelleet laillisesta jäsenvaltiossa viiden vuoden ajan, oikeudellinen varmuus oleskeluoikeuksistaan jäsenvaltiossa sekä EU:n kansalaisten oikeuksia vastaavat oikeudet.

Nyt saavutettu kompromissi on hyvin merkittävä, ei pelkästään siksi, että se mahdollistaa pakolaisille EU:ssa korkean tason suojelun ja oikeusvarmuuden, vaan myös koska kaikkien EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaisten syrjivä kohtelu on lopultakin lakkautettu.

Tämä on myös merkittävä poliittinen viesti, koska tämän kaikkiaan kuuden lainsäädäntötekstin ensimmäisen aloitteen hyväksyminen on sekä ensimmäinen askel että osoitus rakentavasta lähestymistavasta, jota kolme toimielintä soveltaa luodakseen yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vuoteen 2012 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin direktiivin hyväksymisen puolesta. Direktiiviehdotuksella muutetaan toista, vuodelta 2003 peräisin olevaa direktiiviä, jotta myös kansainvälistä suojelua saavat henkilöt (erityisesti pakolaiset) saavat oikeuden pitkäaikaiseen oleskelulupaan EU:ssa, jos kyseinen henkilö on jo laillisesti asunut EU:ssa vähintään viisi vuotta. Saatuaan tämän luvan heillä on vastaavanlaiset oikeudet kuin muilla kansalaisilla ja he voivat esimerkiksi liikkua EU:ssa ja asettua mihin tahansa EU:n jäsenvaltioon (lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Tanskaa ja Irlantia). Lisäksi direktiivissä säädetään, että kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voidaan edelleen karkottaa EU:sta, mutta ainoastaan hyvin tiukkojen sääntöjen mukaisesti, ottaen huomioon palauttamiskiellon periaatteen ja pääasiassa perusoikeuskirjassa taatut oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotuksella pyritään laajentamaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY soveltamisalaa koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä, jotka ovat oleskelleet laillisesti jäsenvaltiossa yli viisi vuotta. Toimenpiteellä lakkautetaan eriarvoisuudet, joita on esiintynyt jäsenvaltioiden välillä, kohtelemalla kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä yhdenvertaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Sillä annetaan myös näille henkilöille oikeus oleskella toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa heidän asemansa on laillisesti tunnustettu, mitä ei ole tapahtunut aikaisemmin. Toimenpiteet ovat tärkeitä nimenomaan sen vuoksi, että me rakennamme Eurooppaan yhteistä vapauteen ja turvallisuuteen perustuvaa aluetta, aluetta, jossa niillä, joiden on asianmukaisesti tunnustettu saavan kansainvälisen oikeuden suojelua, on oltava samat oikeudet eri jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Ensimmäisen yrityksen epäonnistuttua kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden oli jo korkea aika saada yhdenvertainen kohtelu muiden pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisten kanssa. Ei todellakaan ole mitään syytä siihen, että heitä olisi kohdeltava eri tavalla tai että heidän asemansa unionissa olisi oltava näin epävarma. Kannatin tämän vuoksi Claude Moraesin mietintöä, jolla muun muassa tehdään mahdolliseksi vahvistaa entisestään takeita "palauttamista" vastaan ja esitetyistä varauksista huolimatta päädytään viiden oleskeluvuoden myönteiseen lukuun. Toinen merkittävä seikka, johon on syytä olla tyytyväinen, on se, että tämä on ainoa turvapaikkapaketin teksti, joka on lopulta hyväksytty Belgian toimiessa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana, huolimatta sitoumuksista sen toimikauden alussa. Meidän on siis jatkettava kovaa työtä sen varmistamiseksi, että muun muassa yhteisiin vastaanottomenettelyihin ja -edellytyksiin perustuva yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä lopultakin toteutuu unionissa. Nyt on selvästi nähtävissä, mistä on kyse: ainoastaan parantamalla ja yhdenmukaistamalla kansallisia turvapaikkajärjestelmiä, jotka tällä hetkellä poikkeavat suuresti toisistaan, voimme saada aikaan yhteisen järjestelmän.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä puolesta. Tein näin, koska minusta on tärkeää taata pakolaisille samat oikeudet kuin pitkään oleskelleille kolmannen maan kansalaisille.

Tämänpäiväisellä äänestyksellä Euroopan parlamentti on täyttänyt aukon Euroopan unionin lainsäädännössä, joka koskee pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten oikeudellista asemaa, jota ei sovellettu pakolaisiin ja kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin. Näiden uusien sääntöjen ansiosta nämä ihmiset saavat suuremman varmuuden oikeudellisesta asemastaan Euroopan unionissa, eikä heitä voida kohdella eriarvoisesti verrattuna kolmansien maiden kansalaisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän ehdotuksen puolesta, jolla pyritään antamaan EU:n alueella laillisesti yli viiden vuoden ajan oleskelleille kansainvälistä suojelua saaville henkilöille pitkään oleskelleen kolmansien maiden kansalaisten asema. Tämä antaa heille todellisen mahdollisuuden integroitua, mikä tarkoittaa kommunikointia ainakin yhdellä asuinjäsenvaltion virallisella kielellä, sekä mahdollisuuden lisätä tietoisuutta heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä asuinjäsenvaltion ydinarvoista. Siksi jäsenvaltion olisi tarjottavaa kielenopetusta pitkään oleskelleille henkilöille. Jäsenvaltioita olisi myös kannustettava kehittämään koulutusohjelmia, jotka koskevat asuinpaikkajäsenvaltion perustavaa laatua olevia lakeja ja ydinarvoja sekä demokratian, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden periaatteita sekä yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia kyseisessä jäsenvaltiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen vakuuttunut siitä, että sillä on myönteisiä vaikutuksia kaikkiin kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin, jotka ovat oleskelleet EU:n alueella laillisesti yli viiden vuoden ajan, mutta joilla ei tällä hetkellä ole pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaa.

Olemme vakuuttuneita tarpeesta taata suurempi varmuus heidän oikeudellisesta asemastaan EU:ssa ja välttää kaikki mahdollinen eriarvoinen kohtelu suhteessa muihin kolmansien maiden kansalaisiin. Jaamme joidenkin jäsenvaltioiden vakavan huolen siitä, että niissä saattaa olla erityisen maantieteellisen tai väestöpoliittisen tilanteen vuoksi suhteettoman paljon kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä.

Tämän vuoksi vaikuttaa siltä, että tarvitaankin muita toimia näiden epätoivottujen seurausten välttämiseksi, kuten esimerkiksi toimia, joilla helpotetaan näiden henkilöiden oikeutta siirtyä ja asettua muuhun kuin kansainvälisen suojan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Tämän vuoksi kannatamme kaikki mahdollisia ehdotettuja takeita palauttamista vastaan (vain kansainvälisen suojan myöntäneellä jäsenvaltiolla on oltava oikeus karkottaa), koska on pyrittävä säilyttämään perheiden yhtenäisyys.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Tarkoituksena on, että tämän mietinnön hyväksynnällä laajennetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY soveltamisalaa koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä, jotka ovat oleskelleet laillisesti jäsenvaltiossa yli viisi vuotta. Tämä mahdollistaa tästä lähtien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun kaikissa jäsenvaltioissa, ja kyseiset henkilöt voivat oleskella toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa heidän asemansa on laillisesti tunnustettu, mitä ei ole tapahtunut aikaisemmin. Toimenpiteet ovat tärkeitä nimenomaan sen vuoksi, että niillä pyritään rakentamaan Eurooppaan yhteistä vapauteen ja turvallisuuteen perustuvaa aluetta, aluetta, jossa niillä, joiden on asianmukaisesti tunnustettu saavan kansainvälisen oikeuden suojelua, on oltava samat oikeudet eri jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Kansainvälinen oikeus ja eettiset periaatteet antavat Euroopan unionille mahdollisuuden nopeuttaa oikeudellisen aseman myöntämistä henkilöille, joille elämä synnyinmaassaan Euroopan ulkopuolella on mahdotonta. Jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen kohteluun. Pakolaisasema on kuitenkin määritettävä siten, että otetaan huomioon kaikki olosuhteet ja kieltämällä kaikki keinottelusopimukset, olipa kyse taloudellisista sopimuksista tai maahanmuuttopolitiikkaan liittyvistä. Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentissa hyväksytään valitettavasti tosiseikkoina asioita, joita ei ole tarkistettu perusteellisesti. Toisinaan oikeuksien puolustajien ja eri henkilöiden esittämät valheelliset lausunnot hyväksytään tosina. On tärkeää, ettei populismia suvaita. Muutoin kokonaiset kansat voivat asettua Eurooppaan pakolaisasemassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Se, missä olosuhteissa ja kuinka pitkän laillisen oleskelun jälkeen pakolaisille myönnetään pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten oleskelulupa, on asia, josta päättävät jäsenvaltiot, eikä EU saa sanella tätä. Se, että ehdotus hyväksyttiin kaksi vuotta myöhässä ja tarkistetussa muodossaan, ei ole täysin ongelmatonta, sillä paljon lainatun Geneven yleissopimuksen asianmukainen tulkinta johtaisi siihen, että vain murto-osa turvapaikkahakemuksista hyväksyttäisiin. Ongelmia ja kysymyksiä herättääkin, että viiden vuoden laillisen oleskelun jälkeen kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä olisi vastaavat oikeudet kuin EU:n kansalaisilla, erityisesti niissä EU:n jäsenvaltioissa, joiden sosiaaliturvajärjestelmät ovat vankkoja, mikä aiheuttaa valtaisia kustannuksia

Soveltamisen ulottaminen pakolaisiin ja toissijaista suojelua saaviin henkilöihin voi vain aiheuttaa lisää julkisia menoja. Meidän on erityisesti aina otettava huomioon pakolaisten houkutteleminen, toisin sanoen se, että toimenpiteet, joilla on määrä tarjota suojelua ja taloudellista turvaa, ovat nimenomaan monille taloudellisille siirtolaisille kannustin muuttaa laittomasti Eurooppaan sillä verukkeella, että haetaan turvapaikkaa epäinhimillisistä ja hengenvaarallisista oloista. Yhtä kyseenalainen on ajatus turvapaikkamenettelyn keston huomioimisesta laskettaessa oikeutta oleskelulupaan. Näistä syistä äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Pakolaisille on myönnettävä pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten oleskelulupa sen jälkeen, kun nämä ovat oleskelleet jäsenvaltiossa viisi vuotta, ja oleskelulupa koskee koko EU:ta. Koska eri jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmät poikkeavat toisistaan tiukkuudessa, asiaan perehtynyt pakolainen asettuu ensin jäsenvaltioon, jonka turvapaikkalainsäädäntö on höllin ja jossa on eniten porsaanreikiä. Viiden vuoden kuluttua hän voi lähteä oleskelumaastaan ja siirtyä vapaasti valitsemaansa Euroopan unionin jäsenvaltioon. Tämän seurauksena syntyy toissijaista maahanmuuttoa matalien kynnysten jäsenvaltioista avokätisten sosiaaliturvajärjestelmien valtioihin. Henkilöt valitsevat ensin jäsenvaltion sen turvapaikkalainsäädännön tiukkuuden mukaan ja sitten sosiaalisten palvelujen tason mukaan. Tästä seuraa tietenkin erityinen taakka Itävallan, Saksan ja Alankomaiden kaltaisille valtioille. Mietinnössä omaksuttu lähestymistapa ei todellakaan ole järkevä tapa tarkastella turvapaikkoja koskevia haasteita EU:ssa ja noudattaa asianmukaista yhdentymispolitiikkaa. Äänestin siis mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska kannatan sitä, että laajennetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY soveltamisalaa koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä, jotka ovat oleskelleet laillisesti jäsenvaltiossa yli viisi vuotta.

Haluan erityisesti korostaa tämän ehdotuksen seurauksena toteutettavan politiikan osallistavaa luonnetta. Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema tarjoaa mahdollisuuden integroida nämä ihmiset, erityisesti koska jäsenvaltioiden on tarjottava kielenopetusta pitkään oleskelleille henkilöille.

Kannatan samasta syystä esittelijän ehdotusta jäsenvaltioiden kannustamisesta kehittämään koulutusohjelmia, jotka koskevat asuinpaikkajäsenvaltion perustavaa laatua olevia lakeja ja ydinarvoja sekä demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteita sekä yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Haluan kiittää jäsen Moraesia tämän erinomaisesta työstä, ja olen samaa mieltä hänen kanssaan rakentavan lähestymistavan omaksumisesta, johon sisältyy suurin osa komission ehdottamista tarkistuksista sekä lukuisia välinettä koskeneissa neuvotteluissa neuvostossa hyväksyttyjä tarkistuksia. Mietintöluonnoksessa esitetään halu ottaa tarkasteltavaksi joitakin jäsenvaltioiden huolenaiheita, jotta päästäisiin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä, sekä sitoumus suojella kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden etuja ennen pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman saamista sekä sen jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, sillä katson, että pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman laajentaminen kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin, jotka ovat oleskelleet jäsenvaltiossa laillisesti yli viiden vuoden ajan, on täysin perusteltua, koska se takaa yhdenvertaisen kohtelun kaikille kolmansien maiden kansalaisille ja edistää Euroopan unionin taloudellista ja sosiaalista koheesiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Komissio esitti vuonna 2001 ehdotuksen direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta. Ehdotetussa direktiivissä säädettiin alun perin, että pakolaiset voisivat saada pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman oleskeltuaan viisi vuotta laillisesti ja jatkuvasti jäsenvaltiossa. Neuvottelujen aikana jäsenvaltiot päättivät kuitenkin sulkea pakolaiset direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 8. toukokuuta 2003 antamassa neuvoston ja komission yhteisessä lausumassa sovittiin sitten, että komissio esittäisi ehdotuksen direktiiviksi, jolla pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema ulotetaan pakolaisiin ja toissijaisen suojelun piiriin kuuluviin henkilöihin.

Komissio esitti tämän ehdotuksen kesäkuussa 2007 käyttäen samaa oikeusperustaa kuin säädöksessä, jota sen oli määrä muuttaa, toisin sanoen EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan a alakohtaa ja 63 artiklan 4 kohtaa. Ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena oli antaa kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, jotka ovat laillisesti oleskelleet jäsenvaltiossa viiden vuoden ajan, oikeusvarmuus heidän oleskeluoikeudestaan jäsenvaltiossa ja oikeudet, jotka ovat verrattavissa EU:n kansalaisten oikeuksiin.

 
  
  

Mietintö: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, jossa hyväksytään viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekeminen Georgian kanssa. Georgian ja Euroopan unionin suhteita halutaan hyvin selvästi lähentää, mikä käy ilmi viime vuosien aikana tehdyistä poliittisista toimista. Esimerkiksi Euroopan unionin ja Georgian kahdenvälistä yhteistyötä on vahvistettu ja Georgia on liittynyt Euroopan neuvostoon ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kannatin päätöslauselmaa, koska uskon vankasti, että viisumien myöntämisen helpottamista koskevalla sopimuksella edesautetaan kansalaisten välisiä henkilökohtaisia suhteita, mikä on ratkaiseva tekijä, joka takaa muun muassa taloudellisten, humanitaaristen, kulttuurialan ja tiedemaailman suhteiden syntymisen.

Uskon, että viisumipakon poistaminen Georgian kansalaisilta on tärkeä edistysaskel maan tiellä kohti Euroopan unionia. Viisumin saannin helpottamisella on suuri merkitys ihmisten elämään, sillä se vahvistaa kansojen välisiä yhteyksiä ja toteuttaa ajatusta siitä, että vapaa liikkuminen kuuluu jokaisen eurooppalaisen perusoikeuksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin Euroopan parlamentin viisumien myöntämisen helpottamisesta Georgian osalta antaman suosituksen puolesta, koska Euroopan unionin laajentuminen oli unionille mahdollisuus luoda uusi yhteistyökehys itäisten ja eteläisten naapuriensa kanssa. Viisumien myöntämisen helpottamista koskevalla sopimuksella edesautetaan erityisesti kansalaisten välisiä henkilökohtaisia suhteita, mikä on ratkaiseva tekijä, joka takaa muun muassa taloudellisten, humanitaaristen, kulttuurialan ja tiedemaailman suhteiden syntymisen. Lisäksi viisumin saannin helpottamisella on suuri merkitys ihmisten elämään, sillä se vahvistaa kansojen välisiä yhteyksiä ja toteuttaa ajatusta siitä, että vapaa liikkuminen kuuluu jokaisen eurooppalaisen perusoikeuksiin. Viisumipakon poistaminen Georgian kansalaisilta on tärkeä myös edistysaskel maan tiellä kohti Euroopan unionia. Hyväksyn Euroopan parlamentin kannan, jonka mukaan unionin ja Georgian välillä tehdyt sopimukset, kuten sopimus laittomasti maassa oleskelevien palauttamisesta ja sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta, ovat ensinnäkin erittäin tärkeä edistysaskel Euroopan unionin ja Georgian välisissä suhteissa. Sopimukset ovat merkittäviä myös alueelliselta kannalta, ja ne tukevat EU:n pyrkimyksiä lisätä yhteistyötä muiden alueen maiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Itä-Eurooppaan laajentumisestaan alkaen Euroopan unioni on vauhdittanut avautumisprosessia Etelä-Kaukasuksen maille aikana, jona alueesta on tullut äärimmäisen merkittävä niin strategisesta kuin vakautta ja turvallisuutta koskevasta näkökulmasta. Euroopalla on nyt velvollisuutensa alueen valtioita kohtaan. Sen sitoutuminen on selkeää, erityisesti kun otetaan huomioon, kuinka lähellä EU:n itärajaa nämä valtiot sijaitsevat. Näiden valtioiden tarjoaman taloudellisen ja kaupallisen potentiaalin lisäksi EU:n ja Georgian välinen Georgian kansalaisten viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus on myös demokratiaa valtiossa rohkaiseva toimenpide. On tärkeää, että EU vie hyvän hallintotavan periaatetta, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Toimintaa vauhditetaan kahdella Georgian kanssa hiljattain allekirjoitetulla sopimuksella. Niistä toinen on sopimus laittomasti maassa oleskelevien palauttamisesta ja toinen on sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Viisumipakon poistaminen Georgian kansalaisilta on tärkeä edistysaskel maan tiellä kohti Euroopan unionia. Viisumin saannin helpottamisella on suuri merkitys ihmisten elämään, sillä se lisää kansojen välisiä yhteyksiä ja toteuttaa ajatusta siitä, että vapaa liikkuminen kuuluu jokaisen eurooppalaisen perusoikeuksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin toimien on perustuttava hyvää hallintotapaa sekä demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeviin periaatteisiin. Suhteissa Etelä-Kaukasuksen alueeseen EU:n on toimittava kumppanina, tuettava alueen taloudellista ja kaupallista kehitystä, turvallisuutta, vakautta, vaurauden edistämistä ja konfliktien ratkaisemista. Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Georgian kanssa edistää osaltaan EU:n laajempaa naapuruuspolitiikkaa lisäämällä yhteistyötä ja molempien osapuolten kansalaisten välistä vaihtoa. Siksi äänestin tämän päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä sopimus merkitsee epäilemättä merkittävää edistymistä EU:n ja Gerogian välisissä suhteissa. Sen jälkeen kun Euroopan unionin ja Georgian kahdenvälistä yhteistyötä on vahvistettu ja Georgia on liittynyt Euroopan neuvostoon ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen, sopimus on jälleen askel kohti oikeusalan parempaa toimintaa ja perusvapauksien yhä suurempaa kunnioittamista Georgiassa. Sopimuksen toivotaan tarjoavan Georgialle kannustimen uudistusten toteuttamiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla.

Samalla sopimuksen on määrä edesauttaa molempien osapuolten kansalaisten välisiä henkilökohtaisia suhteita, mikä on ratkaiseva tekijä, joka takaa muun muassa taloudellisten, humanitaaristen, kulttuurialan ja muiden suhteiden syntymisen. Toivon myös, että Georgiassa toteutetaan tarvittavat tiedotuskampanjat, joilla tiedotetaan Georgian kansalaisille sekä viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdystä sopimuksesta että niistä uusista mahdollisuuksista, joita he voivat nyt hyödyntää.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Euroopan unionin ja Georgian välisistä suhteista on juuri tehty kaksi merkittävää sopimusta: sopimus laittomasti maassa oleskelevien palauttamisesta ja sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta. Nämä kaksi sopimusta ovat ensimmäinen askel Euroopan unionin ja Georgian välisten suhteiden vahvistamisessa. EU haluaa näin kannustaa Georgiaa toteuttamaan tarvittavia uudistuksia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla. Sopimukset ovat merkittäviä myös alueelliselta kannalta. Ne tukevat unionin pyrkimyksiä vahvistaa yhteistyötä Armenian ja Azerbaidžanin kaltaisten muiden Etelä-Kaukasuksen maiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) On aihetta olla tyytyväinen lukuisten viimeaikaisten toimien todistamaan Georgian ja Euroopan unionin välisten suhteiden vahvistumiseen. Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus on jälleen merkittävä askel kohti Georgian yhdentymistä Eurooppaan. Henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi merkittävimmistä EU:n kansalaisilleen tarjoamista oikeuksista, ja tämän vuoksi suhtaudun myönteisesti EU:n ja Georgian väliseen yhteistyöhön. Laittoman maahanmuuton torjunta ja kannustinten tarjoaminen uudistuksille turvallisuuden, vapauden ja oikeuden aloilla voi tuottaa hedelmää, jos molemmin puolin löytyy sitoutumishalukkuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), kirjallinen. (LV) Olen aina korostanut sitä, että Euroopan unioni on velvollinen tarjoamaan auttavan kätensä kansoille, jotka tuntevat kuuluvansa ja haluavat kuulua länteen ja hyväksyä meidän arvomme. Ruusujen vallankumouksessa Georgian kansa tuomitsi pysähtyneisyyden, epärehellisen hallinnon, aiemman ja myöhemmän kommunismin ja valitsi kehityksen, tulevaisuuden ja läntiset arvot. Toimillaan valtio vahvisti toiveensa kuulua nykyaikaiseen kansainväliseen yhteisöön ja sen, ettei se vältä vastuunottoa. Georgia on saavuttanut paljon lyhyessä ajassa. Se on parantanut merkittävästi hallintorakenteitaan, houkutellut merkittäviä investointeja ja vähentänyt huomattavasti korruptiota. Minusta viisumien myöntämisen helpottaminen on merkittävä askel uusien mahdollisuuksien tarjoamisessa Georgian kansalle tutustuttavaksi, ja sillä annetaan georgialaisille yrittäjille mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä yrittäjiin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Näin kaikki voittavat, mutta eniten kuitenkin Georgian kansalaiset. Georgialaisetkin ovat ylpeitä valtiostaan, sen luonnonkauneudesta ja ikivanhasta kulttuurista, aivan kuten me eurooppalaisetkin olemme ylpeitä saavutuksistamme, historiastamme ja kulttuurisista arvoistamme. Toivon, että EU:n ja Georgian välinen viisumien myöntämisen helpotettu järjestelmä rohkaisee myös eurooppalaisia tutustumaan Georgiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Kannatin mietintöä EU:n ja Georgian välisestä viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta sopimuksesta. EU:n ja Etelä-Kaukasuksen maiden, myös Georgian, välisten suhteiden syveneminen parantaa varmasti oikeuskäsittelyjen toteutumista ja vapausoikeuksien noudattamista. Georgian kanssa on tehty hiljattain kaksi sopimusta, sopimus laittomasti maassa oleskelevien palauttamisesta ja sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta, ja nämä sopimukset edistävät täysin mainittuja tavoitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Georgia on ponnistellut huomattavasti kehittääkseen tiiviimpiä suhteita Euroopan unioniin, kuten useat viimeaikaiset toimet osoittavat. Tämä viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus onkin jälleen merkittävä askel kohti Georgian yhdentymistä Eurooppaan. Henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi merkittävimmistä EU:n kansalaisilleen tarjoamista oikeuksista, ja tämän vuoksi EU:n ja Georgian välinen yhteistyö on hyvin merkittävää. On kuitenkin tärkeää jatkaa laittoman maahanmuuton torjumista ja tarjota Georgialle edelleen kannustimia uudistuksiin turvallisuuden, vapauden ja oikeuden aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen. – (FR) Etelä-Kaukasia on Euroopan unionille strategisesti merkittävä alue. Euroopan unionin ja Etelä-Kaukasuksen maiden, myös Georgian, välisten suhteiden vahvistaminen parantaa varmasti oikeuskäsittelyjen toteutumista ja vapausoikeuksien noudattamista. Sopimuksen tekeminen on merkittävä vaihe Euroopan unionin ja Georgian välisissä suhteissa ja rohkaiseva askel eteenpäin, ottaen huomioon Georgian Eurooppaan liittyvät pyrkimykset. Sopimus on merkittävä myös alueelliselta kannalta, ja se tukee unionin pyrkimyksiä lisätä yhteistyötä muiden alueen maiden kanssa.

Georgialle tämä on myös edistysaskel, joka rohkaisee entistä laajempaan yhteistyöhön naapurien ja Euroopan unionin kanssa. Lisäksi tällainen sopimus rohkaisee Georgiaa panemaan täytäntöön tarvittavat uudistukset vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla, kuten laittoman maahanmuuton torjunnassa sekä demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Äänestin tyhjää, sillä olen täysin tietoinen tilanteesta Georgiassa sekä Georgian presidentin määrätietoisesta pyrkimyksestä lisätä arvovaltaansa tämän sopimuksen allekirjoittamisella. Pidän presidentti Saakashvilia sotarikollisena. Hänen hallintonsa on vastuussa tuhansien viattomien siviilien kuolemasta. Näin tämän omin silmin elokuussa 2008 Tskhinvalin kaupungissa. Vähäinenkin flirttailu rikollisen kanssa kannustaa tätä uusiin rikoksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Sopimus Georgian kanssa saisi aikaan valheellisten turvapaikanhakijoiden aallon. Meidän on näin ollen hälvennettävä ensin turvallisuuttamme koskevat huolet. Kuten kokemukset Balkanin osalta osoittavat, viisumivapaata matkustamista ei hyödynnetä pelkästään matkailuun EU:ssa, vaan se käynnistää ilmiön, jossa turvapaikanhakijat etsivät edullisimman kohtelun tarjoavaa maata. On aihetta pelätä, että tämä toistuu Georgian kansalaisten viisumihelpotusten myötä. Yleisesti ottaen muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten viisumien myöntämisen helpottamiseen ei pidä ryhtyä hätiköiden. Ennen kuin niin tehdään, on tarkasteltava mahdollisimman huolellisesti, voidaanko vilpillisiä turvapaikanhakijoita ja taloudellisista syistä maahan muuttavia koskevilla asianmukaisilla takaisinottosopimuksilla estää järjestelmän väärinkäyttö.

Myös toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään liittyvät ongelmat on ratkaistava etukäteen. Lopuksi, viisumivapaan matkailun ei pidä hyödyttää ensisijaisesti turvapaikan hakijoita tai jopa rikollisia. Edellä mainitut ennakkoedellytykset eivät ole täyttyneet, joten tuomitsen voimakkaasti viisumivapaan alueen laajentamisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Mietinnön mukaan viisumivapaussopimuksen toivotaan tarjoavan Georgialle kannustimen uudistusten toteuttamiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla. Sen lisäksi, että avautuu mahdollisuuksia viisumivapausjärjestelmän väärinkäyttöön, tämä päättely on käännettävä päälaelleen: ei viisumineuvotteluja ennen kuin kaikki tarvittavat uudistukset on pantu täytäntöön. Loppujen lopuksi on kyse Euroopan kansalaisten turvallisuudesta, joita on suojeltava viisumituristeja ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Äänestin siis mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin ja Etelä-Kaukasuksen maiden, myös Georgian, välisten suhteiden vahvistaminen on tärkeää, jos haluamme luoda vankkaa, johdonmukaista ja tehokasta ulkopolitiikkaa. Sopimuksen tekeminen viisumimenettelyn yksinkertaistamisesta on selvästi edistänyt osaltaan tämän tavoitteen toteuttamista.

Viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta sopimuksesta tehty päätösluonnos sisältää viisumien myöntämisen helpottamista koskevien EU:n sopimusten vakio-osat, joissa määritetään viisumin myöntämispäätöksen tekemisen määräajat, maksut ja maksuvapautukset ja vaaditut asiakirjat sekä yhteisen julistuksen matkustusasiakirjoja koskevasta yhteistyöstä. Kannatan ehdotusta sisällyttää ehdotukseen Euroopan unionin julistus viisumien myöntämisen helpottamisesta perheenjäsenten osalta, koska Georgia on sitä erityisesti pyytänyt, ja koska sillä helpotetaan useampien sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on perhesiteitä jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleviin Georgian kansalaisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Mitä tulee Georgian kanssa hiljattain tehtyjen kahden sopimuksen täytäntöönpanoon, tuen täysin jäsen Griesbeckin näkemystä, että ihmisille on tiedotettava uudesta tilanteesta, jotta he voivat hyödyntää sen tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Lisäksi muutosten viisumipolitiikassa on näyttävä mahdollisimman pian unionin toimielinten verkkosivuilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin sopimuksen allekirjoittamisen puolesta, koska uskon, että yhdessä laittomasti maassa oleskelevien palauttamisesta tehdyn sopimuksen kanssa se merkitsee hyvin merkittävää edistymistä EU:n ja Georgian välisissä suhteissa, on merkki tärkeästä vaiheesta Georgian Eurooppaan yhdentymisessä ja tarjoaa samalla valtiolle kannustimen edistää tarvittavia uudistuksia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Euroopan unionin laajentuminen 25 jäsenvaltioon vuonna 2004 ja sitten 27 jäsenvaltioon vuonna 2007 oli unionille mahdollisuus luoda uusi yhteistyökehys itäisten ja eteläisten naapuriensa kanssa. Näin Euroopan unioni sitoutui laajentuneeseen naapuruuspolitiikkaan, joka ulottuu aina Etelä-Kaukasuksen alueen valtioihin asti ja jolla pyritään syventämään suhteita EU:n ulkorajoilla sijaitseviin valtioihin, edistämään niiden turvallisuutta, vakautta ja kehitystä sekä ehkäisemään Euroopan maanosan uusia jakautumisia. Eurooppa osoitti näin kasvavan mielenkiintonsa Etelä-Kaukasuksen valtioita kohtaan, ja sen on nyt noudatettava sitoumuksiaan alueen valtioita kohtaan lähellä rajojaan sijaitsevana suojeltavana alueena.

EU:n ja Etelä-Kaukasuksen maiden, myös Georgian, välisten suhteiden syveneminen parantaa varmasti oikeuskäsittelyjen toteutumista ja vapauksien kunnioittamista. Georgian kanssa on tehty hiljattain kaksi sopimusta – sopimus laittomasti maassa oleskelevien palauttamisesta ja sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta – ja nämä sopimukset edistävät täysin mainittuja tavoitteita.

 
  
  

Mietintö: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomisesta laaditun mietinnön puolesta. Tarkoituksena on tarkastella EU:n ulkopuolella viime vuosina tapahtuneita luonnon tai ihmisen aiheuttamia suuronnettomuuksia. Katson nimittäin, että on parannettava EU:n katastrofivalmiuksien tehokkuutta ja että tarvitaan kipeästi ehkäiseviä toimia koskevaa suunnitelmaa EU:n globaalina ja yhdennettynä toimintana. Haitin katastrofi osoitti tarpeen toteuttaa perustavaa laatua olevia uudistuksia EU:n katastrofivalmiuksissa, jotta voidaan toimia nopeasti ja tehokkaasti. Jotta toimet olisivat nopeita ja tehokkaita, katson, että tarvitaan myös enemmän poliittista tahtoa eri osapuolilta. On myös muotoiltava uudelleen toimivaltaa, jotta EU:n katastrofivalmiuksien johdonmukaisuutta ja koordinointia voidaan lisätä. Katson, että on tärkeää panna täytäntöön vuoden 2006 Barnier'n Euroopan pelastuspalvelujoukkoja käsitelleessä selonteossa esitettyjä konkreettisia ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Kannatin päätöslauselmaa, sillä on ilmeistä, että laajojen katastrofien lisääntyminen EU:n ulkopuolella viime vuosina on johtanut vaatimuksiin EU:n katastrofivalmiuksien kehittämisestä. Yksi merkittävimmistä askeleista kohti entistä yhtenäisempiä valmiuksia oli pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun sisällyttäminen yhden komission jäsenen vastuualaan, mikä mahdollistaa entistä johdonmukaisemman ja koordinoidun Euroopan unionin katastrofiavun. On kuitenkin valitettavaa, että kaksi vuotta komission tiedonannon julkaisemisen jälkeen vuonna 2008 monet toimintasuunnitelmat toimet odottavat edelleen täytäntöönpanoa, vaikka EU:n toimet hiljattaisissa kriiseissä ovat paljastaneet nykyjärjestelmän rajoitukset.

Vaikka viime aikoina on pyritty vahvistamaan pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun välistä johdonmukaisuutta ja koordinointia, edistyminen Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustamisessa on ollut hyvin vähäistä. Tarvitaan siis voimakasta poliittista tahtoa, jotta hätätilanteisiin voidaan vastata tehokkaasti ja nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Kannatan sitä, että EU:n on tarjottava koordinoitua, johdonmukaista ja korkean profiilin toimintaa katastrofeissa. Tämän vuoksi minusta on tärkeää kehittää EU:n katastrofivalmiuksia, jotka ovat saatavissa pysyvästi ja toimivat sotilaallisista rakenteista riippumattomasti. Minusta nykyisiä välineitä olisi vahvistettava EU:n pelastuspalvelujoukoilla, joko katastrofivalmiuskoulutuksella tai katastrofihallinnolla kehittämällä aloitteita valmistelevien toimien aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Koska pääasiassa ilmastonmuutoksen aiheuttamia vakavia katastrofeja on tapahtunut paljon ja yhä useammin, äänestin italialaisen kollegani Zanicchin erinomaisen mietinnön puolesta, joka sisältää Euroopan parlamentin suosituksen neuvostolle nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomisesta. On aika parantaa EU:n katastrofivalmiuksia tehokkuuden, koordinoinnin ja näkyvyyden kannalta. On yhä tärkeämpää luoda nopeiden avustustehtävien valmiuksia, tai kuten Barnier'n mietinnössä suositeltiin, EU:n pelastuspalvelujoukot. Kansallisten pelastuspalvelujoukkojen koordinointi vaikuttaa selvästi hyödylliseltä keinolta auttaa jäsenvaltiota, joka ei kykene selviytymään yksinään suurimittaisesta katastrofista (tulipalo, tulva, luonnonkatastrofi jne.). Euroopan pelastuspalvelujoukot olisivat myös hyvin hyödyllisiä Haitin kaltaisissa ulkopuolisissa onnettomuuksissa toimimisessa. Viettäessämme Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta 2011 tällaiset toimet herättäisivät Euroopassa mielenkiintoa ja voisivat vahvistaa Euroopan kansalaisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Inhimillistä, taloudellista ja ympäristövahinkoa aiheuttavat katastrofit lisääntyvät kaikkialla maailmassa, ja tällaiset kriisit ovat tulevaisuudessa voimakkaampia, yleisempiä ja ulottuvat laajemmille alueille maailmassa. Vaikka viime vuosina on edistytty Euroopan unionin katastrofiavun johdonmukaistamisessa, on edelleen tehtävä työtä EU:n tämän alan toimien tehokkuuden, johdonmukaisuuden ja koordinoinnin takaamiseksi.

On kehitettävä toimintasuunnitelma, joka käsittää konkreettisia toimia, joilla vähitellen kehitetään katastrofiavun eri välineiden koordinointia yhdenmukaisemmaksi, ja tarkasteltava EU:n ja jäsenvaltioiden mahdollisia valmiuksia. Hiljattain perustettu Euroopan ulkosuhdehallinto on otettava mukaan näihin toimiin EU:n ulkopuolella annettavan tuen koordinoimiseksi entistä tehokkaammin. Lisäksi on varmistettava riittävät rahavarat tarvittavien tukitoimenpiteiden rahoittamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Kannatin päätöslauselmaa, sillä on ilmeistä, että luonnon tai ihmisen aiheuttamien laajojen katastrofien lisääntyminen EU:n ulkopuolella viime vuosina on johtanut vaatimuksiin EU:n katastrofivalmiuksien uudistamisesta ja nykyisten katastrofivalmiuksien tehokkuuden lisäämisestä. Esimerkiksi EU:n katastrofiavun näkyvyyden puutetta on korostettu yhtenä katastrofivalmiuksien pääasiallisena puutteena. On luotava selkeät sopimukset ja menettelyt kaksinkertaisen näkyvyyden (sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin) varmistamiseksi jäsenvaltioiden ottaessa käyttöön pelastuspalveluresursseja EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Toinen ongelma koskee koordinointia, ja tämän vuoksi Euroopan parlamentti odottaa tulevaisuudessa Euroopan ulkosuhdehallinnolta yhteisiä toimia kriisien suhteen, mikä edellyttää olemassa olevien kriisifoorumien järkeistämistä. On laadittava myös selkeät koordinointimekanismit komission ja neuvoston välille, myös mitä tulee EU:n sotilasresurssien käyttöön ja koordinointiin katastrofitilanteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Nopeiden avustustehtävien valmiuksien luominen hätätilanteita varten johdonmukaistaisi ja tehostaisi paljon Euroopan unionin toimia luonnonkatastrofeissa tai onnettomuuksissa. Haitin tuhoisan maanjäristyksen yhteydessä Euroopan unionin toimet olivat nopeita ja niillä vastattiin todellisiin tarpeisiin. On kuitenkin yhtä ilmeistä, että meidän on opittava tositilanteista ja parannettava aina tarjoamaamme apua. Haitin maanjäristystä seurasi välittömästi sekaannus siitä, kuka johtaa EU:n toimien yleistä koordinointia. Vastaisuudessa Euroopan ulkosuhdehallinnolta odotetaan yhteisiä toimia kriisien suhteen, mikä edellyttää olemassa olevien kriisifoorumien järkeistämistä.

On määritettävä selvästi jokaisen jäsenvaltion vastuuala katastrofitilanteessa ja tehtävä tarvittavat logistiset valmistelut, jotta korkeimman mahdollisen standardin mukaiset valmiudet ovat käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Toimet Haitissa osoittivat, että ne ovat tehokkaita silloin, kun jokainen jäsenvaltio erikoistuu tiettyyn palveluun, kuten esimerkiksi Ranskan tarjoamiin vedenpuhdistusyksiköihin ja Italian toimittamaan erikoistuneeseen lääketieteelliseen yksikköön.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), kirjallinen. (CS) Odotan suosituksen EU:n nopean toiminnan valmiuksien luomisesta muodostavan entistä suuremmat paineet parantaa EU:n nykyisten katastrofivalmiuksien tehokkuutta niin ihmisen kuin luonnonkin aiheuttamissa katastrofeissa. Pidän yhteisön nykyistä pelastuspalvelumekanismia tärkeänä, mutta riittämättömänä askeleena kohti aidosti toimintakykyistä mahdollisimman tehokasta pelastuspalvelumekanismia. Nykyisen pelastuspalvelumekanismin rajoitukset olivat ilmeisiä esimerkiksi Haitin tämänvuotiseen kriisiin vastaamisessa, jossa toisaalta toimittiin suhteellisen joustavasti ja kattavasti, mutta josta toisaalta puuttui tehokkuutta, koordinointia ja näkyvyyttä. Oli myös epäselvää, kenen kuului johtaa EU:n toiminnan yleistä koordinointia. Kriisin laajuus huomioon ottaen EU:n apua koordinoi loppujen lopuksi korkea edustaja Ashton tiiviissä yhteistyössä kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen Georgievan kanssa. Katson, että EU:n katastrofivalmiuksia on laajennettava, erityisesti luomalla jatkuvasti saatavilla olevia siviilivalmiuksia, jotka toimivat riippumattomina sotilaallisista rakenteista. On myös korotettava tutkimusbudjetteja ja kehitettävä teollisuuskapasiteettia (esimerkiksi satelliittikuvausta GMES-ohjelman yhteydessä).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Inhimillistä, taloudellista ja ympäristövahinkoa aiheuttavien katastrofien lisääntyessä Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomisesta on erityisen tärkeä. Äänestin ehdotuksen puolesta, koska katson, että se kattaa tarkasteltavat perustavaa laatua olevat seikat. Näitä ovat muun muassa se, että siinä toistetaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön toiminnalliset ja rahoitusta koskevat edut ja tunnustetaan, että kokonaisvaltainen toimintatapa katastrofien hallinnassa sisältää avun lisäksi niiden ehkäisemisen ja toimintavalmiudet sekä katastrofin jälkeisen jälleenrakentamisen. Lisäksi katson, että on tärkeää parantaa Euroopan valmiuksien koordinointia ja tehokkuutta, eikä vähiten luomalla Euroopan pelastuspalvelujoukot.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin tyhjää EU:n nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomista koskevasta mietinnöstä, vaikka siihen sisältyy myönteisiä ajatuksia ja osatekijöitä, koska siinä yhdistetään näihin valmiuksiin myös sotilaalliset keinot ja läsnäolo. On oikein hyvä, että mietinnössä todetaan, että "pelastuspalveluresurssien käytön humanitaarisessa kriisissä olisi oltava tarvelähtöistä ja humanitaarista apua täydentävää sekä johdonmukaista sen kanssa […] jotta voidaan taata sitoutumattomuutta, humaanisuutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevien humanitaaristen periaatteiden noudattaminen". Mietinnössä on kuitenkin kohtia, jotka ovat täysin päinvastaisia tämän kanssa, ja tämän vuoksi äänestin tyhjää. Tällainen on esimerkiksi se, että valmiuksilla olisi vastattava myös "sotilaallisiin kriiseihin" tai "sotilasresurssien ja sotilaallisten valmiuksien käyttö katastrofiavussa", vaikka se olisikin "poikkeuksellista".

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Maailmaa hiljattain koetelleet luonnonkatastrofit korostavat valtavaa tarvetta nopeisiin ja tehokkaisiin valmiusmekanismeihin tuhoisien sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen vaikutusten vähentämiseksi alueilla.

Aiempien Euroopan parlamentin päätöslauselmien jälkeen, erityisesti niiden, jotka koskivat Haitin maanjäristystä sekä luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisemistä, parlamentti painii taas saman aiheen kanssa. Kannatan yleisesti kollegani Zanicchin mietintöä, ja korostan, että EU:n tulevien katastrofivalmiuksien on perustuttava Euroopan ja kansainvälisen tason saatavilla oleviin mekanismeihin ja että on vältettävä päällekkäisyyksiä, hyödynnettävä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja perustettava Euroopan pelastuspalvelujoukot nykyisen yhteisön pelastuspalvelumekanismin pohjalle.

Olen tyytyväinen siihen, että Haitin tragedian jälkeen on löytynyt entistä suurempaa poliittista halukkuutta ja pyrkimyksiä vahvistaa pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun alan välistä johdonmukaisuutta ja koordinointia. Olen tyytyväinen myös osapuolten tekemään työhön tämän tavoitteen saavuttamiseksi. On kuitenkin valitettavaa, että Euroopan parlamentin aiempia ehdotuksia, erityisesti Barnier'n mietinnössä esitettyjä, ei ole vieläkään pantu täysimääräisesti täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Olipa kyse Haitista tammikuun maanjäristyksen jälkeen tai Pakistanista tämänkesäisten tulvien jälkeen, Eurooppa kyllä tekee paljon, mutta epäorganisoidulla tavalla. Jokainen jäsenvaltio lähettää omaa henkilöstöään, omat pelastuskoiransa, omat lentokoneensa ja niin edelleen. Yhdistettyinä hätiköidysti järjestetyt yksittäiset toimet eivät kuitenkaan koskaan voita suunniteltuja ja organisoituja eurooppalaisia toimia. Euroopan unioni, jonka 27 jäsenvaltiota toimivat yhdessä, on maailman suurin humanitaarisen avun ja kehitysavun antaja. Meillä on käytössämme laaja valikoima siviili- ja sotilasresursseja hätäapu- ja jälleenrakennustarpeisiin vastaamiseksi. Niin kauan kun toimitaan kansallisten tilapäistoimien kautta, emme kuitenkaan valitettavasti voi todella hyödyntää tätä mahdollista kollektiivista voimaa. Tarvitsemme aitoja nopeiden avustustehtävien valmiuksia. Hätätilanteessa toimiminen tehokkaasti ja nopeasti edellyttää yhtä lailla enemmän voimakasta poliittista tahtoa kaikilta osapuolilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) Nopea vastaus on olennaista katastrofeissa ja luonnonkatastrofeissa, sillä usein tällaisen tapahtuman jälkeisinä ensimmäisinä tunteita voidaan pelastaa suurin määrä ihmisiä. Lisäksi viime vuosina olemme todistaneet joko luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien merkittävää lisääntymistä, ja nämä edellyttävät korkea tason teknistä asiantuntemusta ja katastrofivalmiuksien koordinointia. Yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustaminen voi olla ensimmäinen askel, mutta olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että asiassa on tehtävä enemmän. EU:n nopeiden ja tehokkaiden katastrofivalmiuksien koordinointi ja yhteistyö voivat olla hyvin menestyksekkäitä, kuten Haitin maanjäristyksessä tammikuussa 2010. On tärkeää, että valmiudet ovat tällaiset.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Luonnonkatastrofeja voidaan ja niitä tuleekin ehkäistä. Tehomaankäytön, heikosti suunnitellun kaupunkien kasvun, maaseudun autioitumisen ja aavikoitumisen kaltaiset tekijät muiden muassa aiheuttavat lisääntyvää katastrofivaaraa. Järkevän maankäytön edistäminen ja luonnon kanssa sopusoinnussa oleva talous- ja yhteiskuntakehitys ovat keskeinen tekijä katastrofien ehkäisyssä. Ennen kaikkea tässä Euroopan parlamentin on tehostettava pyrkimyksiään, pantava täytäntöön parlamentin mietinnössä hiljattain esitetyt suositukset ja vahvistettava tätä yhteistyöpolitiikan näkökohtaa.

Niiden valmiuksien osalta, joilla vastataan ennakoimattomiin katastrofeihin, on myös selvästi vahvistettava yhteistyötä, vastavuoroista tukea ja interventioita jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä.

Parhaat keinot ja muodot tämän toteuttamiseen on löydettävä keskustelussa, johon osallistuvat kansalliset pelastuspalveluviranomaiset ja muut viranomaiset samalla jokaisen jäsenvaltion suvereeniutta kunnioittaen.. Tämä tie mietinnössä olisi pitänyt esittää, ei pelastuspalvelujoukkojen välitöntä perustamista tai sotilaskeinojen käyttöä humanitaarista apua vaativissa tilanteossa, joita mietinnön mukaan voitaisiin toteuttaa ilman YK:n mandaattia ja koordinointia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), kirjallinen. (IT) Tämä äänestys on merkittävä askel kohti sellaisten Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustamista, jotka voivat toimia nopeasti ja tehokkaasti vakavissa hätätilanteissa.

Kuten me kaikki muistamme, vaikka Euroopan valmiudet avun tarjoamiseksi Haitin kansalle toimivatkin nopeasti ja kattavasti, tapaus osoitti lukuisia kriittisiä ongelmia toiminnan hallinnossa, koordinoinnissa ja näkyvyydessä, jotka perustuvat nykyisen järjestelmän mekanismiin, sillä se perustuu erillisten kansallisten päätöksentekoprosessien mukaan päätettäviin vapaaehtoisiin ja tilapäisiin panoksiin.

Euroopan komission hiljattaisessa tiedonannossa pelastuspalvelujen ja humanitaarisen avun tehtävästä pyrittiin nimenomaan luomaan perustaa tehokkaalle ja johdonmukaiselle synergialle kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason jo toteutettujen toimien välille. Lissabonin sopimus tarjoaa mahdollisuuden kehittää entistä perusteellisempia, koordinoituja ja toiminnallisia nopeiden avustustehtävien valmiuksia. On aika nopeuttaa niitä menettelyjä, joilla varustetaan EU nykyaikaisilla ja tehokkailla pelastuspalveluvalmiuksilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan parlamentin suosituksen neuvostolle Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomisesta sisältävän mietinnön puolesta, koska minusta Euroopan unionin on pyrittävä voimakkaasti varmistamaan koordinoidut ja tehokkaat valmiudet viimeaikaisten kaltaisiin suuriin katastrofeihin vastaamisessa.

Tällaisten sitoumusten tarvetta korostettiin komission viimeisimmässä tiedonannossa Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta, joka sisälsi toimintasuunnitelman yhdennetyn koordinoinnin perustamiseksi katastrofivalmiuksia koskevien eri välineiden välille. Lisäksi olen samaa mieltä esittelijä Zanicchin kanssa siitä, että meidän on korkea aika tunnustaa Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien vahvistamisen poliittinen merkitys, ja että tähän tavoitteeseen on pyrittävä kaikin keinoin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – Suhtaudun myönteisesti mietintöön, jossa:

muistutetaan korkean edustajan / varapuheenjohtajan keskeisestä asemasta Euroopan unionin operaatioiden koordinoinnissa kolmansissa maissa ja niiden alueilla;

painotetaan, että Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) rakenteen ja työtapojen pitäisi tähdätä Euroopan unionin toiminnan johdonmukaisuuteen ja yhtenäisyyteen kriisitilanteissa;

kehotetaan siksi neuvostoa myöntämään korkealle edustajalle / varapuheenjohtajalle pysyvät valtuudet aktivoida kriisitoimintaryhmä, johon on koottu edustajia komission ja neuvoston kaikista asiaan liittyvistä yksiköistä ja kaikista EU:n suunnitteluyksiköistä (seuranta- ja tiedotuskeskus MIC, kriisinhallinta- ja suunnittelulinja CMPD, EU:n sotilasesikunta EUMS, siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavara CPCC), EU:n toiminnan koordinoimiseksi katastrofien tapahduttua, jotta toimeen voidaan ryhtyä nopeasti ilman, että on käännyttävä järjestelmällisesti neuvoston puoleen;

ehdotetaan, että tämän toimintaryhmän tueksi voitaisiin perustaa joukkue, joka voidaan siirtää muutaman tunnin kuluttua kriisin puhkeamisesta, joka koostuu siviili- (SVR, MIC), sotilas- ja siviili-sotilasyksiköiden (EUMS, CPCC) asiantuntijoista ja jonka tukemisessa voidaan myös hyödyntää WEU:n kriisien tarkkailukeskuksen (SITCEN) ja WEU:n satelliittikeskuksen (SATCEN) keräämiä tietoja;

korostetaan, että EU:n katastrofivalmiuden ja muiden välineiden yhteistyö on koordinoitava mahdollisimman hyvin – tämä koskee erityisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) siviili- tai sotilasoperaatioita ja välineitä (eli taisteluryhmiä).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Nopean vastauksen keinojen löytäminen on olennaista katastrofeissa ja luonnonkatastrofeissa, sillä usein tällaisen tapahtuman jälkeisinä ensimmäisinä tunteita voidaan pelastaa suurin määrä ihmisiä. Lisäksi viime vuosina olemme valitettavasti todistaneet joko luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien merkittävää lisääntymistä, ja nämä edellyttävät valmiuksia mielekkäisiin ja nopeisiin toimiin. Yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustaminen on tämän vuoksi hyvin tärkeää, mutta asiassa on tehtävä vielä paljon enemmän.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen.(FR) Suurten katastrofien määrä kasvaa jatkuvasti yhtä lailla EU:n jäsenvaltioissa kuin kolmansissa maissa, eikä vähiten ilmastonmuutoksen ja lisääntyneen kaupungistumisen vuoksi. Katastrofit koettelevat pahiten kehitysmaita, joissa kuolonuhrien määrät ovat erityisen suuria. Myös tällaisten katastrofien taloudelliset kustannukset ovat kehitysmaissa suurempia. Nopeiden avustustehtävien valmiuksien luominen antaa EU:lle ja jäsenvaltioille mahdollisuuden koordinoida paremmin pyrkimyksiään ja antaa EU:n toiminnalle laajempaa näkyvyyttä. Tämän vuoksi kannatin suositusta. Sen laatijan tavoin vaadin Barnier'n mietinnössä esitettyjen monien erinomaisten käytännön ehdotusten ottamista huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Esittelijä Zanicchi on nostanut esiin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomisen merkittävän viivästymisen jälkeen, mutta aiheen ajankohtaisuus ei ole vähentynyt. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin velvollisuus on lisätä merkittävästi nopean toiminnan joukkojen valmistelun, varustamisen ja laajentamisen rahoitusta. Luonnonkatastrofeja tapahtuu yhä useammin ilmastonmuutoksen seurauksena. Me emme selviydy ilman ammattimaisia pelastusjoukkoja, joiden ammatilliset valmiudet mahdollistavat nopean siirtymisen ja tehokkaan valvonnan tulipaloissa ja teollisissa katastrofeissa. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Nopea pelastuspalveluyksikkö olisi hyvä asia ja auttaisi Euroopan ja muiden valtioiden kansalaisia kaikkein vaikeimpina aikoina. Valitettavasti esittelijää ei vaikuta huolettavan humanitaarisen avun tai EU:n pelastuspalveluohjelman vahvistaminen, vaan pikemminkin EU:n leiman näkyväksi tekeminen. Nopeiden avustustehtävien valmiuksien yksikön tehtävän ei pidä olla EU:n mainostaminen maailmalla. Yhdistyneiden Kansakuntien johtoaseman ja sotavoimien hätäavun tarjoamiseen osallistumisen vuoksi vaarana on myös riippumattomuutemme menettäminen, mitä en halua kannattaa. Äänestin tästä syystä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Monissa viime vuosina kokemissamme tilanteissa on osoittautunut tarpeelliseksi parantaa EU:n nykyisiä katastrofivalmiuksia. Mainitsen vain monia Euroopan valtioita koetelleet tuhoisat tulvat ja metsäpalot. Toinen esimerkki on Unkarissa hiljattain tapahtunut laaja-alainen ympäristöonnettomuus. Tällaisissa tilanteissa yhdelläkään valtiolla ei ole valmiuksia riittävän korkeatasoisiin toimiin yksinään. EU:n jäsenvaltioiden välillä on myös solidaarisuusvelvoite. Mietinnössä esitetään kriteerit, jotka nopeiden valmiusjoukkojen on täytettävä, sekä edellytykset sille, että ne voivat toteuttaa toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Vaikuttaa siltä, että mietinnössä ei olla niinkään kiinnostuneita lisäämään kehitysavun tehokkuutta tai kansalaisten suojelua kuin edistämään EU:n brändiä ja kiinnittämään huomiota siihen. Äänestin tästä syystä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unionin toimintavalmiuksien tarve viime vuosina lisääntyneisiin suurkatastrofeihin vastaamiseksi tehokkaasti sai minut äänestämään mietinnön puolesta. Viime vuosina on usein vaadittu, että EU tehostaisi valmiuksiaan, ja tällä hetkellä on vielä paljon tehtävää johdonmukaisen ja näkyvän edistymisen varmistamiseksi. Minusta meidän on otettava käyttöön kaikki saatavilla olevat resurssit tämän tavoitteen saavuttamiseksi, koska olemme vuoden 2008 ja komission viimeisimmän asiaa koskevan tiedonannon jälkeen edenneet kohti EU:n kattavia ja yhdennettyjä valmiuksia. Me kaikki odotamme, että tämän mietinnön täytäntöönpano johtaa konkreettiseen toimintasuunnitelmaan entistä yhdennetymmän koordinoinnin aikaansaamiseksi asteittain katastrofivalmiuksia koskevien eri välineiden välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatan ehdotusta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomisesta luonnonkatastrofeja varten. Itse asiassa Haitin kokemuksista saadut opetukset osoittavat tarpeen uudistaa jälleen EU:n katastrofivalmiuksia, kuten itse asiassa jo totesin lausunnossani luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisyyn sovellettavasta yhteisön lähestymistavasta.

Nopeat ja tehokkaat toimet hätätilanteissa ovat aivan olennaisia, jos haluamme varmistaa, että EU osoittaa solidaarisuutta joko jäsenvaltioita tai kolmansia maita kohtaan, ja tämä edellyttää eri päätöksentekoelimiltä voimakasta poliittista tahtoa.

Yleisesti tunnustetaan, että parhaillaan on meneillään merkittäviä pyrkimyksiä pelastuspalvelujoukkojen ja humanitaarisen avun eri alojen välisen johdonmukaisuuden ja koordinoinnin vahvistamiseksi. On kuitenkin toteutettava järkeviä toimia Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustamiseksi, kuten myös todetaan lausunnossani luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettavasta yhteisön lähestymistavasta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä: on aika edistyä pidemmälle tässä asiassa, erityisesti Barnier'n mietinnön konkreettisten ehdotusten täytäntöönpanossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Olen samaa mieltä esittelijä Zanicchin kanssa siitä, että meidän on korkea aika tunnustaa Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien vahvistamisen poliittinen merkitys, ja että tähän tavoitteeseen on pyrittävä kaikin keinoin. Olen samaa mieltä esittelijä Zanicchin kanssa myös siitä, että valmistelutoimen 2008 kannustavia tuloksia olisi edelleen arvioitava ja että ajatusta jäsenvaltioiden resurssien vapaaehtoisesta keskinäisestä jakamisesta varallaolojärjestelmällä välitöntä käyttöä varten EU-operaatioissa olisi edelleen kehitettävä.

Tässä yhteydessä esittelijä halusi muistuttaa neuvostoa ja komissiota Barnier'n selonteon suosituksesta, jonka mukaan eurooppalaisten pelastuspalvelujoukkojen luominen edellyttää ennakoivaa organisoitumista ja olemassa olevien resurssien keskinäistä jakamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, sillä olen samaa mieltä siitä, että meidän on tärkeää pyrkiä toteuttamaan toimia vahvistaaksemme EU:n valmiuksia vastata katastrofeihin edistämällä näiden toimien tehokkuutta, koordinointia ja näkyvyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Laajojen (luonnon tai ihmisen aiheuttamien) katastrofien lisääntyminen Euroopan unionin ulkopuolella viime vuosina on johtanut vaatimuksiin EU:n katastrofivalmiuksien tehokkuuden lisäämisestä. Vaikka EU:n katastrofivalmiudet ovatkin jatkuvasti kehittyneet yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisen jälkeen vuonna 2001, esittelijä katsoo, että on vielä paljon tehtävää EU:n koordinoidun, johdonmukaisen ja näkyvän toimintavalmiuden varmistamiseksi. Johdonmukaisten toimintavalmiuksien tarvetta korostettiin myös komission viimeisimmässä tiedonannossa Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta, joka annettiin maaliskuussa 2008. Tiedonannon oli määrä olla ensimmäinen askel kohti EU:n kattavia ja yhdennettyjä valmiuksia. Se sisälsi toimintasuunnitelman lukuisine käytännön toimineen yhdennetyn koordinoinnin kehittämiseksi vaiheittain katastrofivalmiuksien eri välineiden välillä. Nyt meillä on parlamentin vastaus tähän ongelmaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Nyt kun inhimillistä, taloudellista ja ympäristövahinkoa aiheuttavat katastrofit lisääntyvät kaikkialla maailmassa ilmastonmuutoksen takia, on tärkeää, että Euroopan unioni kykenee toimimaan nopeasti. Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustaminen tarjoaa selkeän rakenteen nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomiselle. Olemme oppineet Haitin maanjäristyksen jälkeen, että meidän on lisättävät unionin tehokkuutta, koordinointia ja näkyvyyttä. Kannatan tämän vuoksi pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun yhdistämistä yhden komission jäsenen vastuualueeseen. Katson myös, että humanitaariset toimet on aina toteutettava YK:n koordinoinnin alaisuudessa.

Tässä mietinnössä komissiota kehotetaan laatimaan ohjelmia katastrofialueita varten yhteistyössä kansallisten hallitusten, paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa paikallisyhteisöjen auttamiseksi ehkäisemään ja hallitsemaan katastrofeja. Sotilaallisia ja siviilipuolustusta koskevia resursseja on hyödynnettävä katastrofeissa vasta viimeisenä keinona.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Ihmisen ja luonnon aiheuttamat katastrofit ovat lisääntyneet sekä määrältään että laajuudeltaan ja näin myös niiden inhimilliset, sosioekonomiset ja ympäristöä koskevat vaikutukset. Tämä velvoittaa EU:n tarkastelemaan uudelleen katastrofistrategiaansa sekä ennaltaehkäisyn, hallinnon että tuen osalta, jotta siitä tulee toiminnaltaan yhdennetympää ja tehokkaampaa.

Olen tyytyväinen tämän mietinnön hyväksymiseen, koska siinä käytetään Haitin hiljattaista katastrofia esimerkkinä ja kehotetaan perustamaan sellaiset Euroopan unionin pelastuspalvelujoukot, jotka kykenevät luomaan synergiaa jäsenvaltioiden ja yhteisön toimielinten välille katastrofien ehkäisemiseksi ja kolmansien maiden auttamiseksi, erityisesti katastrofista kärsivän kehitysmaan. Tämän aloitteen humanitaarinen luonne kuvastaa EU:n solidaarisuuden ulkoisen ulottuvuuden yhä konkreettisempaa luonnetta.

Katson kuitenkin, että on hyvin tärkeää, että samalla aloitteella pyritään koordinoimaan ja hallinnoimaan myös Euroopan unionissa tapahtuvia katastrofeja. Muistan Madeiraa viime helmikuussa tuhonneen katastrofin, ja katson tämän perusteella, että on tärkeää perustaa pelastuspalvelujoukot hyödyntämällä samalla parhaalla mahdollisella tavalla nykyisiä mekanismeja.

 
  
  

Mietintö: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Työt jatkuvat rahoitussääntelyn alalla. Äänestin tämän Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta, jolla pyritään saamaan kaikki rahoitustuotteet markkinaviranomaisten valvontaan. Avoimuuden puute on haitallista markkinoiden tehokkuudelle ja se on ollut rahoituskriisiä pahentava tekijä. Rahoitusvälineiden markkinoista annetulla direktiivillä helpotettiin siirtymistä kohti entistä säännellympiä ja avoimempia kauppapaikkoja. Mietinnössä toistetaan syyskuussa 2009 Pittsburghissa tehdyt G20-päätökset, joiden mukaan kaikilla standardoiduilla OTC-johdannaissopimuksilla olisi käytävä kauppaa pörsseissä tai sähköisillä kaupankäyntipaikoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin käyttöönoton jälkeen Euroopan pääomamarkkinat ovat viime aikoina kokeneet ennennäkemättömiä muutoksia, niin direktiivin kuin muiden kriisiin liittyvien syiden vuoksi. Tämän vuoksi toivottujen sääntelytavoitteiden saavuttaminen ei ole ollut mahdollista. Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin voimaantulo on johtanut markkinoiden pirstoutumiseen, mikä puolestaan on edistänyt HFT-strategioiden käytön räjähdysmäistä kasvua. Markkinat ovat mukautuneet laajojen toimeksiantojen nimettömänä käytävään kauppaan ("Broker crossing networks") ja rahoitusvälineiden markkinoista annettuun direktiiviin sisältyvien poikkeusten käyttöön tällaisiin toimiin, silloin kun niiden suorittajina ovat järjestäytyneet kauppapaikat ("dark transactions"), kun toimeksiannot ennen tapahtuivat säännellyillä markkinoilla. Tekniikan kehittyminen edellyttää asianmukaista lainsäädäntöä, jotta sen käytön sääntelyyn ei jää aukkoja ja varmistetaan, ettei siitä vahingossa aiheudu riskejä markkinoiden yleiselle toiminnalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentti jatkaa mietintöjen hyväksymistä rahoituksen sääntelyn tietyistä osatekijöistä, muttei koskaan pääse asian ytimeen. On tietenkin hyvä, että säännellään jonkin verran yksityisten välittäjien ja/tai rahoituslaitosten kauppoja. Se ei nyt kuitenkaan ole pohjimmainen asia.

Mietinnössä ei mennä pidemmälle kuin esitetään argumentteja kauppapaikkojen sääntelystä, viitaten tarpeeseen "lisätä rahoitusvälineiden markkinoiden avoimuutta ja turvallisuutta" sekä "yhtäläisen kohtelun" tarpeeseen monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja säänneltyjen markkinoiden osalta.

Pohjimmiltaan tässä on kysymys saman vanhan keinottelujärjestelmän jatkuvasta olemassaolosta, mutta mietinnössä puututaan ainoastaan keinottelun muotoon eikä sen tärkeimpään näkökohtaan: sisältöön.

Omalta osaltamme vaadimme edelleen johdannaiskaupan ja veroparatiisien lakkauttamista sekä poliittisten voimien tehokasta valtaa rahoitusvallasta, ei päinvastoin. Siihen asti, kunnes tämä toteutuu, muut toimet ovat lähinnä kosmeettisia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Vaikuttaa siltä, että merkittävin seuraus rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin täytäntöönpanosta on markkinoiden pirstoutuminen, joka puolestaan on edistänyt HFT-strategioiden käytön räjähdysmäistä kasvua. Asetuksessa on otettava huomioon, että tekniikan kehittyminen edellyttää asianmukaista lainsäädäntöä, jotta sen käytön sääntelyyn ei jää aukkoja ja ettei siitä vahingossa aiheudu riskejä markkinoiden toiminnalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin käyttöönoton jälkeen Euroopan pääomamarkkinat ovat viime aikoina kokeneet ennennäkemättömiä muutoksia, niin direktiivin kuin muiden kriisiin liittyvien syiden vuoksi. Tämän vuoksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin toivottujen sääntelytavoitteiden saavuttaminen ei ole ollut mahdollista. Markkinat ovat mukautuneet laajojen toimeksiantojen nimettömänä käytävään kauppaan ("Broker crossing networks") ja rahoitusvälineiden markkinoista annettuun direktiiviin sisältyvien poikkeusten käyttöön tällaisiin toimiin, silloin kun niiden suorittajina ovat järjestäytyneet kauppapaikat ("dark transactions"), kun toimeksiannot ennen tapahtuivat säännellyillä markkinoilla. Tämän vuoksi on tärkeää alkaa soveltaa tekniikan kehittymisen edellyttämää asianmukaista lainsäädäntöä, jotta sen käytön sääntelyyn ei jää aukkoja ja varmistetaan, ettei siitä vahingossa aiheudu riskejä markkinoiden yleiselle toiminnalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Tietojen kustannukset ovat liian korkeita Euroopassa. Ne ovat toisinaan kymmenen kertaa suurempia kuin Yhdysvalloissa. Mietinnössä on joitakin hyviä ehdotuksia näiden ja muiden tarpeettomien kustannusten vähentämiseksi. Pelkään kuitenkin esittelijän olevan väärillä jäljillä hänen suunnitelmissaan vähentää kustannuksia ottamalla käyttöön lukuisia lisäsäännöksiä. Tähän liittyy vaara, että yksi byrokraattinen este vain korvataan toisella. Äänesti siksi tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Päätin äänestää mietinnön A7-0326/2010 puolesta Euroopan pääomamarkkinoiden tilanteen vuoksi, sillä tekniikan kehittymisen ansiosta niillä on käynnissä ennennäkemätön mullistus. Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin ansiosta, jolla edistetään toimeksiantojen toteutusta koskevan kauppapaikkojen välistä kilpailua, hinnanmuodostusprosessi on tehostunut ja sijoittajien valinnanvapaus lisääntynyt. Markkinoiden pirstoutuminen on kuitenkin johtanut OTC-kaupan kaupan jälkeisen avoimuuden vähenemiseen, ja tilanne edellyttää kaupan jälkeisiä konsolidoituja tietoja varten tehokkaampaa sääntelykehystä. Minusta sääntelyviranomaisten on varmistettava, että ne voivat milloin tahansa rekonstruoida toimeksiantoluettelon voidakseen ymmärtää markkinadynamiikkaa ja markkinaosapuolten toimintaa. Uusi teknologia ja uusien markkinaosapuolten tulo markkinoille on nopeuttanut kaupankäyntiä ja parantanut kauppapaikkojen jäsenten asiakkaiden suoraa pääsyä markkinoille. Vaikka rahoitusvälineiden markkinoista annetulla direktiivillä saatiin aikaan uudistuksia, vaikuttaa siltä, että se on myös osaltaan edistänyt markkinoiden sirpaloitumista. Äänestin mietinnön puolesta, koska katson, että tekniikan kehittyminen edellyttää asianmukaista lainsäädäntöä, jotta sen käytön sääntelyyn ei jää aukkoja ja ettei siitä vahingossa aiheudu riskejä markkinoiden toiminnalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatan sitä, että komissiota kehotetaan vahvistamaan kaikkia kauppapaikkoja ja selvitysjärjestelmiä koskevia markkinainfrastruktuureja, niin että ne selviytyvät tulevista riskeistä avoimuuden lisäämisen, suuremman joustavuuden ja kaikkien liiketoimien valvonnan avulla. Äänestinkin parlamentin päätöslauselman puolesta, koska siinä kannatetaan ajatusta, jonka mukaan:

– monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin on sovellettava samantasoista valvontaa ja siksi samanlaista sääntelyä,

– sijoituspalveluyritysten, jotka tarjoavat salkunhoitopalveluja ja toimivat salkunhoitajina, on saatava "paras toteutus" sijoitusyhtiöiltä,

– komission olisi tutkittava, miten toimeksiannon vähimmäiskoon määrittäminen vaikuttaa kaikkiin dark pool -kauppoihin ja

– on tutkittava yrityksiä, jotka käyttävät HFT-strategioita, jotta varmistetaan, että niillä on vakaat järjestelmät ja valvontamekanismit ja että ne tarkistavat käyttämiään algoritmeja säännöllisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Tuen täysimääräisesti esittelijä Swinburnea ja hänen ajatustaan kilpailun edistämisestä toimeksiantojen toteutusta koskevien kauppapaikkojen välillä. Tämä on lisännyt sijoittajien valinnanvapautta, madaltanut kustannuksia ja auttanut lisäämään hinnanmuodostusprosessin tehokkuutta. EU:ssa toimii nyt pääpörssien lisäksi 136 monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää, jotka yhdessä muodostavat järjestäytyneet kauppapaikat.

Nämä järjestäytyneet kauppapaikat vastaavat noin 60 prosentista kaupasta. Lopusta huolehtivat välittäjä-myyjät, ja tästä kaupasta käytetään yhteisnimitystä OTC-kauppa. Kahdenvälisistä liiketoimista, joissa asiakas antaa välittäjälle toimeksiannon ja tämä etsii sopivan vastapuolen ja jotka aikaisemmin olivat pääasiallisesti suullisia toimeksiantoja, on suurimmaksi osaksi tullut sähköisiä toimeksiantoja. Vaikka kauppaa edeltävää avoimuutta ei ole määritelty OTC-toimeksiantojen osalta, niistä on rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin mukaan kuitenkin ilmoitettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Olen samaa mieltä siitä, että komission olisi tutkittava, miten toimeksiannon vähimmäiskoon määrittäminen vaikuttaa kaikkiin dark pool -kauppoihin ja sitä, voitaisiinko vähimmäiskoon noudattamista valvoa tiukasti, jotta ylläpidetään riittävää kauppavirtaa avoimilla kauppapaikoilla hintatietojen selvittämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Vaikuttaa siltä, että merkittävin seuraus rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin täytäntöönpanosta on markkinoiden pirstoutuminen, joka puolestaan on edistänyt HFT-strategioiden käytön räjähdysmäistä kasvua. Asetuksessa on otettava huomioon, että tekniikan kehittyminen edellyttää asianmukaista lainsäädäntöä, jotta sen käytön sääntelyyn ei jää aukkoja ja ettei siitä vahingossa aiheudu riskejä markkinoiden toiminnalle. Tässä oli lyhyt yhteenveto Euroopan parlamentin tänään hyväksymän tekstin sisältämästä ehdotuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), kirjallinen. (EN) Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä asetetaan keskustelukehys rahoitusvälineiden markkinoista annetusta direktiivistä, johon OTC-direktiivi, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustaminen ja tietenkin myös yhdennetty tietojenhallintajärjestelmä EMIR liittyvät. Jo mietinnön nimi auttaa ihmisiä ymmärtämään tarvittavien, usein monimutkaisten sääntelymuutosten luonteen.

Sääntelemättömillä markkinoilla on ollut suodattamaton pääsy virallisille kauppapaikoille sponsorien kautta. Tähän on saatava muutos.

Olen myös samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että kauppaa edeltävään ja niitä seuraavan avoimuuteen on saatava aikaan parannus, ja että erityisesti kaupan jälkeisen tiedot muiden kuin osakkeisiin liittyvien rahoitusvälineiden osalta on tarjottava konsolidoidussa muodossa.

On tärkeää ymmärtää markkinadynamiikkaa ja varustaa sääntelijät välineillä sekä tiedoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Pankit, pörssit ja rahastot kehittävät uusia rahoitustuotteita ja kauppatapoja niin nopeasti, että rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi on jo vanhentunut. Avoimuussääntöjen soveltamisalaa on laajennettava kattamaan myös pankkien sisäiset kauppajärjestelmät, ja poikkeukset on rajattava niin tiukasti, että rahoituslaitokset ja rahoitustuotteet eivät voi välttää tehokasta valvontaa.

Kauppaa edeltävien ja sitä seuraavien tietojen paljastaminen, josta aiemmin säädettiin vain osakkeiden osalta, laajennetaan nyt obligaatioihin, keskusvastapuoliselvitykseen soveltuviin johdannaisiin, strukturoituihin tuotteisiin, rahastoihin ja sertifikaatteihin, mikä lisää hinnanmuodostusprosessin tehokkuutta ja avoimuutta.

 
  
  

Mietintö: Ana Gomes (A7-0349/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska minusta on tärkeää, että EU valmistautuu kemiallisiin, biologisiin sekä säteily- ja ydinalan (CBRN) riskeihin, jotka ovat mahdollisten terrori-iskujen, onnettomuuksien ja luonnonkatastrofien uusi ulottuvuus niiden ylikansallisen ja runsaasti uhreja aiheuttavan luonteen vuoksi. EU:n tällaisiin vaaroihin reagoimiseen ei sisälly ainoastaan jälkikäteen toteutettavia toimenpiteitä koskevia ohjelmia, vaan sen on alettava jo paljon aikaisemmin kyseisten materiaalien, niiden asianmukaisen varastoinnin, saatavuuden rajoittamisen ja valvonnan ollessa kyseessä. Minusta on olennaista, että onnettomuuden jälkeisiä toimia täydentää merkittävä koordinointi jäsenvaltion eri viranomaisten (pelastuspalvelu, sotavoimat, poliisi jne.) välillä sekä eri jäsenvaltioiden ja unionin toimielimien välillä. Toisin sanoen minusta tärkeintä on koordinoitu ja kattava lähestymistapa. Komissio esitti kesäkuussa 2009 EU:n kolmivuotisen CBRN-toimintasuunnitelman vuosiksi 2010–2012, ja siihen kuuluivat seuraavat osatekijät: ennaltaehkäisy, havaitseminen sekä valmistautuminen ja valmiudet. Katson tämän osalta, että jokaisen vaiheen merkityksen tunnustaminen on ratkaisevaa, jotta varmistetaan riskinarviointiselvitysten, valmiuksien ja vastatoimien asianmukainen täytäntöönpano.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän merkittävän mietinnön puolesta, koska on korkea aika kiinnittää huomiota kemiallisiin, biologisiin sekä säteily- ja ydinalan (CBRN) riskeihin, jotka ovat mahdollisten terrori-iskujen, onnettomuuksien, luonnonkatastrofien ja/tai pandemioiden uusi ulottuvuus niiden ylikansallisen ja runsaasti uhreja aiheuttavan luonteen vuoksi. Tällaisiin vaaroihin reagoimiseen asianmukaisella tavalla ei sisälly ainoastaan jälkikäteen toteutettavia toimenpiteitä koskevia ohjelmia, vaan sen on alettava jo paljon aikaisemmin kyseisten materiaalien, niiden asianmukaisen varastoinnin, saatavuuden rajoittamisen ja valvonnan ollessa kyseessä. Samalla jälkikäteen toteutettavat toimenpiteet edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri viranomaisten välillä jäsenvaltion sisällä. Tämän vuoksi CBRN-toimintasuunnitelman olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden ja EU:n aloitteiden tehokas koordinointi CBRN-riskeihin varautumisessa ja tarvittavien reagointitapojen valmistelussa.

Koska CBRN-onnettomuudet ja -terrori-iskut aiheuttavat vakavan uhan EU:n väestön turvallisuudelle ja voivat häiritä keskeisten infrastruktuurien toimintaa ja ylipäätään yhteiskunnan normaalia toimintaa yhdessä tai useammassa EU:n jäsenvaltiossa rajojen yli, kannatan sitä, että Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan neuvostoa ja komissiota tarkastelemaan toimintasuunnitelmaa pikaisesti uudelleen ja vahvistamaan sitä tämän mietinnön suositusten mukaisesti sekä varmistamaan sen nopean täytäntöönpanon.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Kemialliset, biologiset sekä säteily- ja ydinalan (CBRN) riskit ovat yhteiskunnan uusi haaste, sekä pohja mahdollisille terroristi-iskuille, teollisuusonnettomuuksille, luonnonkatastrofeille tai pandemioille. Haluan tässä yhteydessä kiittää jäsen Gomesia tämän mietinnöstä, sillä siinä tarjotaan meille perusta asianmukaiselle kriisivalmiusmekanismille. Tarkastellessamme uudelleen EU:n CRBN-toimintasuunnitelmaa meidän on tarkasteltava myös parlamentin ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan tällaisten riskien yhteydessä turvallisuutta parantavia perusaloja. Minusta on tärkeää jakaa parhaita käytäntöjä niiden valtioiden kanssa, jotka ovat kehittäneet asiantuntemusta CBRN-riskin arvioinnissa, ehkäisyssä, havaitsemisessa, tiedonvälityksessä ja reagoinnissa.

Minusta on tärkeää ylläpitää hyvin hallinnoituja varastoja, jotta varmistetaan, että lääkinnällisistä tai muun tyyppisistä välineistä koostuvat reagointiresurssit ovat täysin toimintavalmiudessa, nykyaikaisia ja ajan tasalla. Tämän vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Onnettomuuksien tai terrori-iskujen seurauksena kemialliset, biologiset, säteily- tai ydinkatastrofit ovat vakava uhka EU:n kansalaisten turvallisuudelle ja terveydelle ja aiheuttavat ympäristön pilaantumista ja saastumista. Vaikka CBRN-materiaalia käsittävien tapausten, terroriteot mukaan luettuina, määrä on tähän mennessä ollut suhteellisen alhainen ja suurin osa katastrofeista, joissa CBRN-aineita on ollut mukana, on aiheutunut teollisuusonnettomuuksista tai vaarallisten patogeenien lisääntymisestä ja maailmanlaajuisesta leviämisestä, on olemassa suunnittelemattomien tai tarkoituksellisten CBRN-katastrofien riski. Äänestin mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että Euroopan komission ehdottamassa CBRN-toimintasuunnitelmassa, jolla pyritään varmistamaan CBRN-riskejä koskevien kansallisten ja EU:n aloitteiden tehokas vuorovaikutus ja valmistelemaan tarvittavia valmiuksia, aliarvioidaan riskejä, jotka eivät kunnioita EU:n rajoja. Katson, että myös kansainvälisiä CBRN-riskejä olisi arvioitava ja ne olisi sisällytettävä CBRN-toimintasuunnitelmaan, ja tämän vuoksi ennaltaehkäisevissä toimissa on varmistettava kansainvälinen ulottuvuus ja korostettava ydinaseita ja kemiallisia aseita koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) On tärkeää, että hyväksymme tehokkaan toimintasuunnitelman, jotta voimme vastata nykyisiin ja jatkuviin kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinalan (CBRN) katastrofien riskiin EU:n alueella. Niin suunnittelemattomat kuin tarkoituksellisetkin katastrofit ovat vakava uhka, ja niillä saattaa olla tuhoisia ja kauaskantoisia vaikutuksia Euroopan kansalaisten turvallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä ympäristöön, kulttuuriperintöömme ja perusinfrastruktuuriin. CBRN-materiaalia käsittävien tapausten, terroriteot mukaan luettuina, määrä on tähän mennessä ollut onneksi suhteellisen alhainen.

Toimintasuunnitelma osoittaa kattavien ja rajat ylittävien valmiuksien tarpeen, sillä CBRN-katastrofin vaikutukset eivät tunnusta rajoja, ja tällaisen suunnitelman on perustuttava seuraaviin tekijöihin: ennaltaehkäisy, havaitseminen sekä valmistautuminen ja valmiudet. Toimintasuunnitelman avulla pitäisi voida varmistaa jäsenvaltioiden ja EU:n aloitteiden tehokas koordinointi CBRN-riskeihin varautumisessa ja tarvittavien reagointitapojen valmistelussa sekä vaikutusten rajoittamisessa. Olen esittelijän tavoin varma siitä, että meidän on hyväksyttävä EU:n toimintasuunnitelma, mutta pahoittelen komission kunnianhimon puutetta, sillä esitetystä toimintasuunnitelmasta puuttuu tietyissä asioissa voimaa ja johdonmukaisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Vaikka hyväksyn pääosin Gomesin mietinnön, äänestin sitä vastaan, koska siinä keskitytään liikaa siihen, että EU koordinoisi siviili- ja sotilasalan yhteistyötä. Sotilaallisen toimivallan on kuuluttava jäsenvaltioille eikä EU:lle tai komissiolle. Minulle ei ole ongelma, että jäsenvaltiot tekevät yhdenvertaista yhteistyötä CBRN-materiaalien ollessa kyseessä – ja se on ratkaisevaa silloin, kun tällaisesta seuraa ympäristökatastrofi – mutta minulle on valtava ongelma se, että mietinnöllä mahdollisesti avataan ovi EU:n militarisoinnille.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin mietinnön puolesta, koska katson, että siinä ehdotetaan tehokkaita toimenpiteitä CBRN-materiaalia käsittävien tapausten ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. On ehdottoman tärkeää, että mietinnössä edistetään nopean valmiusmekanismin käsitettä tapauksessa, jossa yhdessä jäsenvaltiossa tapahtuisi CBRN-katastrofi. Lisäksi mekanismi perustuu kaikkien EU:n jäsenvaltioiden solidaarisuudesta muodostuviin valmiuksiin. Toinen aivan yhtä merkittävä seikka on se, että parlamentin hyväksymässä mietinnössä ehdotetaan eurooppalaisten kriisiryhmien perustamista, joihin kuuluisi hoitohenkilökuntaa, lainvalvontahenkilöstöä sekä sotilashenkilöstöä, ja jotka mahdollistaisivat tehokkaat valmiudet kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvissä katastrofeissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän varjoesittelijän, kollegani Hankissin aikaansaamien kompromissien tuloksena äänestämme tänään paljon yksityiskohtaisemmasta ja tasapainoisemmasta tekstistä, jossa katsotaan merkittävimmiksi monet kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinalaan liittyvät erityisseikat, eikä pelkästään onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi ja asianmukaisten valmiuksien aikaansaamiseksi luonnonkatastrofeihin, vaan myös viittaamalla tällaisen terrorismin asettamaan selkeään ja olemassa olevaan uhkaan. Olemme kohdanneet yhä enemmän erilaisia ja epätavanomaisia uhkia ja tämän vuoksi Euroopalla on oltava asianmukainen niiden ennaltaehkäisyä, jäljittämistä ja niiltä suojautumista koskeva strategia, jotta eurooppalaisten turvallisuus ja terveys voidaan taata. Komission on jatkettava näillä linjoilla, joten äänestän puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Kemialliset, biologiset sekä säteily- ja ydinalan (CBRN) riskit ovat mahdollisten terrori-iskujen, onnettomuuksien, luonnonkatastrofien ja pandemioiden uusi ulottuvuus niiden ylikansallisen ja runsaasti uhreja aiheuttavan luonteen vuoksi. Komissio esitti kesäkuussa 2009 EU:n CBRN-toimintasuunnitelman, jota neuvosto muutti marraskuussa. Suunnitelma pannaan täytäntöön seuraavien kolmen vuoden aikana – 2010–2012 – ja se perustuu kolmeen pääasialliseen osatekijään: ennaltaehkäisy, havaitseminen sekä valmistautuminen ja valmiudet. Neuvoston toimintasuunnitelmaan tekemät muutokset ovat kuitenkin tehneet siitä vähemmän vankan sekä muuttaneet sekä suunnitellut toimenpiteet että niiden soveltamisen seurannan ja valvonnan vähemmän sitoviksi. Olen tämän vuoksi tyytyväinen tämän mietinnön hyväksymiseen, koska sillä pyritään antamaan komissiolle vahvempi sääntelyasema, sillä katson, että se on ainoa mahdollinen tapa täyttää eri jäsenvaltioiden tällä alalla myöntämän toimivallan nykyiset aukot.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Jos ilmenisi aitoja huolia kemiallisista, biologisista, säteily- ja ydinalan (CBRN) uhkista, tietyt EU:n jäsenvaltiot eivät vaatisi säilyttämään äärimmäisen voimakkaita ydinasevarastoja, joita voitaisiin hyödyntää sotilaallisissa hyökkäyksissä. Myöskään Yhdysvaltojen ydinaseet eivät olisi sijoitettuina moniin Euroopan valtioihin, mikä on räikeästi vastoin yhtä ydinsulkusopimuksen kolmesta pilarista, jota meidän oletetaan tukevan.

Mietinnössä ei mainita tiettyjä päätöksiä, kuten esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan hiljattain tekemää päätöstä myydä ydinteknologiaa Intialle, valtiolle, joka ei ole allekirjoittanut ydinsulkusopimusta, tai Ranskan ja Saksan päätöstä tehdä yhteistyötä ydinaseidensa ylläpidossa, jota perustellaan tekopyhästi kustannusten järkeistämisellä. Mitään ei sanota myöskään suurimpien EU-valtojen ja Naton antamasta tuesta hankkeelle, joka koskee ohjuspuolustusjärjestelmän asentamista Eurooppaan, tai Naton päätöksestä säilyttää asemansa ydinaseliittona.

Aikana, jona kapitalismin kriisi on tehostunut, mietinnössä tehdään selväksi, että tärkeintä ovat konkreettiset toimet, eivät aiejulistukset: Nämä toimet osoittavat, että sotilaallinen voima on edelleen talouden kapitalistisen globalisaation resurssi.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) , kirjallinen. – (EN) Äänestysselitys Gomesin mietinnöstä "kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden edistämisestä Euroopan unionissa – EU:n CBRN-toimintasuunnitelma" (A7-0349/2010). Vaikka hyväksyn pääosin Gomesin mietinnön, äänestin sitä vastaan, koska siinä keskitytään liikaa siihen, että EU koordinoisi siviili- ja sotilasalan yhteistyötä. Sotilaallisen toimivallan on kuuluttava jäsenvaltioille eikä EU:lle tai komissiolle. Minulle ei ole ongelma, että jäsenvaltiot tekevät yhdenvertaista yhteistyötä CBRN-materiaalien ollessa kyseessä – ja se on ratkaisevaa silloin, kun tällaisesta seuraa ympäristökatastrofi – mutta minulle on valtava ongelma se, että mietinnöllä mahdollisesti avataan ovi EU:n militarisoinnille.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Kemialliset, biologiset sekä säteily- ja ydinalan (CBRN) riskit ovat mahdollisten terrori-iskujen, onnettomuuksien, luonnonkatastrofien ja/tai pandemioiden uusi ulottuvuus niiden ylikansallisen ja runsaasti uhreja aiheuttavan luonteen vuoksi. Tällaisiin vaaroihin reagoimiseen asianmukaisella tavalla ei sisälly ainoastaan jälkikäteen toteutettavia toimenpiteitä koskevia ohjelmia, vaan sen on alettava jo paljon aikaisemmin kyseisten materiaalien, niiden asianmukaisen varastoinnin, saatavuuden rajoittamisen ja valvonnan jne. ollessa kyseessä. Samalla jälkikäteen toteutettavat toimenpiteet edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri viranomaisten välillä jäsenvaltion sisällä (pelastuspalvelu-, sotilas- ja lainvalvontaviranomaiset jne.) sekä eri jäsenvaltioiden viranomaisten ja EU:n elinten välillä. Tämän vuoksi tarvitaan kaikkiin onnettomuuksiin sovellettavaa koordinoitua lähestymistapaa. Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa esitetään tällainen koordinoitu lähestymistapa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Meidän on epäilemättä suojauduttava kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydintuotteiden, materiaalien ja organismien pahantahtoiselta käytöltä. Meidän on kuitenkin oltava eniten huolissamme niiden jokapäiväisestä käytöstä. Tässä tekstissä ei mainita kertaakaan tarvetta löytää vaihtoehtoja ydinenergialle. Tällä hetkellä se aiheuttaa vakavan uhan kaikille kansalaisille. Mitä tulee tässä mietinnössä keskeiseen asemaan nostettuun terrorismiin, miksi apuun pyydetään Natoa, järjestöä, joka on suurin uhka maailmanrauhalle? Kaikki nämä epäjohdonmukaisuudet estävät minua äänestämästä tekstin puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Minusta EU:lla on oltava valmiudet kohdata mikä tahansa eurooppalaisten turvallisuutta ja terveyttä uhkaava hyökkäys tai onnettomuus. Tämän vuoksi tarvitaan CBRN-toimintasuunnitelma, sekä ennaltaehkäisemään kaikenlaisia EU:n alueella ilmeneviä uhkia tai onnettomuuksia että tarjoamaan valmiudet niissä toimimiseksi. Nykyuhat ovat monenlaisia, mikä tarkoittaa, että asia on luonteeltaan monimutkainen, mutta meillä on nyt asianmukainen ja riittävä mekanismi hyvin monenlaisiin tilanteisiin vastaamiseksi. Siksi äänestin tällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen.(FR) Kemialliset, biologiset sekä säteily- ja ydinalan (CBRN) riskit ovat mahdollisten terrori-iskujen, onnettomuuksien, luonnonkatastrofien ja/tai pandemioiden uusi ulottuvuus niiden ylikansallisen ja runsaasti uhreja aiheuttavan luonteen vuoksi. Tällaisiin vaaroihin vastaamisen on alettava jo kyseisten materiaalien, niiden asianmukaisen varastoinnin, saatavuuden rajoittamisen ja valvonnan ollessa kyseessä. Jälkikäteen toteutettavat toimenpiteet edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri viranomaisten välillä jäsenvaltion sisällä sekä eri jäsenvaltioiden viranomaisten ja EU:n elinten välillä. Tärkeintä on vahvistaa sulkujärjestelyjä ja aseriisuntaa panemalla yleisesti ja täysimittaisesti täytäntöön kaikki asiaa koskevat yleissopimukset ja kansainväliset sopimukset.

On myös tärkeää ottaa huomioon terroristien toiminnasta aiheutuva CBRN-materiaalien leviäminen. Myös Euroopan kriisinhallintavalmiuksien nopea perustaminen on tarpeen. Niissä olisi koordinoitava siviilien ja sotilaskapasiteettia sen varmistamiseksi, että Euroopan unionilla on nopeat valmiudet puuttua CBRN-katastrofeihin. Lopuksi on hyväksyttävä myös eurooppalaiset laatu- ja turvallisuusstandardit.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Äänestin puolesta, koska tällä hetkellä Euroopan unioni ei valitettavasti olisi täysin tietoinen mahdollisista seurauksista, jos kemiallista, biologista, säteily- ja ydinturvallisuutta ei paranneta. Mietintö on eräänlainen selitys, ei toimintasuunnitelma. Kattavan asiakirjan laatimiseksi ydinturvallisuudesta tarvitaan kattavaa ydinenergiaosaamista ja ydinteknologian käyttöä koskevaa osaamista omaavien asiantuntijoiden osallistumista. Tällainen työ voi vaatia useita vuosia, mutta se on tehtävä. Euroopan unioni ja varsinkaan Euroopan parlamentti ei voi laatia tällaista asiakirjaa yksinään. Äänestin puolesta, mutta katson, että tämä mietintö on lähinnä esipuhe EU:n ydinturvallisuutta koskevaan kirjaan. Toivon, että tällaista kirjaa aletaan laatia lähitulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Siviiliväestön turvallisuus kemiallisen, biologisen, säteily- tai ydinalan mahdollisissa tapahtumissa on hyvin tärkeä asia ja tätä koskevia kunnianhimoisia tavoitteita on tuettava. Valitettavasti tämän mietinnön osalta minusta tuntuu, että pyrkimyksenä on torjua sellaista terrorismia, jota ei onneksi hyvin järjestäytyneessä muodossaan ole olemassa Euroopassa. Pyrkimyksenä on siis saada aikaan enemmän paniikkia, jotta voidaan panna täytäntöön erityisiä toimia. Lisäksi mietinnössä tarkastellaan hyvin paljon solidaarisuutta. Minusta meidän on jossain vaiheessa osattava sanoa, että nykyinen taso on riittävä terrorismin vastaisissa toimissa, ja sama koskee EU:n solidaarisuutta. Tämän vuoksi äänestin tyhjää tästä mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin kemiallisen, biologisen, säteily- ja ydinturvallisuuden lisäämisen puolesta Euroopan unionissa, ja olen iloinen siitä, että sain toimia varjoesittelijänä tässä asiassa. Vaikka kyseisten aineiden aiheuttamien katastrofien ennalta ehkäiseminen ja niiltä suojautuminen kuuluu jäsenvaltioille, tarvitsemme yhteisen lähestymistavan. Euroopan komission tiedonanto on askel kohti yhteistä toimintasuunnitelmaa kansalaisten suojelemiseksi erilaisilta katastrofeilta EU:ssa. Elämme suhteellisen epävakaita aikoja, ja uhkia syntyy sekä ihmisten vastuuttomista toimista että suunnitelmallisista toimista. Asia on hyvin ajankohtainen kotimaassani Liettuassa, jota kemialliset onnettomuudet ja ydinonnettomuudet ympäröivät. Ensinnäkin Itämeren pohjassa on edelleen toisen maailmansodan aikaisia kemiallisia aseita, ja toiseksi Liettuan rajan lähelle suunnitellaan kahden ydinvoimalan rakentamista. Meidän on arvioitava tilannetta, nykyisiä turvallisuusstandardeja ja niiden soveltuvuutta nykytarpeisiin. Vain arvioimalla nykyisen tilanteen voimme määrittää, tarvitaanko uusia turvallisuusstandardeja. Arvioinnin ja standardien asettamisen kehyksen on oltava riittävän joustava, jotta sitä voidaan mukauttaa kehittyvään teknologiaan, joka sekä helpottaa elämäämme että voi muuttua tappavaksi aseeksi terroristien käsissä. Toisaalta turvallisuuden takaamisesta ei saa tulla syy tai veruke kansalaisten suojelemisen keskittämiselle. Vaikka yhteisten turvallisuusstandardien laatiminen ja valvonta auttaa takaamaan turvallisuutta, meidän ei missään tapauksessa pidä luoda uusia toimielimiä tai saada aikaan perusteettoman monimutkaisia menettelyjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Äänestin kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden edistämisestä Euroopan unionissa – EU:n CBRN-toimintasuunnitelmasta laaditun mietinnön puolesta Euroopan kansanpuoleen (kristillisdemokraatit) ryhmän esittämistä syistä. Haluan korostaa EU:n tason lähestymistavan tarvetta hyökkäyksien ja/tai onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi ja jäljittämiseksi, koska CBRN-hyökkäysten uhka on globaali, ja koska on kiinnitettävä huomiota CBRN-turvallisuuden vahvistamiseen, jos aiomme ehkäistä terrorihyökkäyksiä.

Haluan myös korostaa kahden suurimman poliittisen ryhmän aikaansaaman kompromissin merkitystä siinä, missä määrin koko kemianteollisuutta velvoitettiin korvaamaan hyvin riskialttiita materiaaleja riippumatta niitä koskevista riskeistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Voin vain tukea esittelijä Gomesia, ja olen täysin samaa mieltä hyväksytyn kemiallisen, biologisen, säteily- ja ydinalan (CBRN) toimintasuunnitelman tavoitteista. Sen olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden ja EU:n aloitteiden tehokas koordinointi CBRN-riskeihin varautumisessa ja tarvittavien reagointitapojen valmistelussa.

Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että hyväksytty EU:n CBRN-toimintasuunnitelma on heikko ja joiltain osin epäjohdonmukainen. On ratkaisevan tärkeää korostaa, että CBRN-toimintasuunnitelma tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden panna täytäntöön Lissabonin sopimuksessa vaalittu solidaarisuuslauseke. Valitettavasti neuvoston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa ei edes viitata solidaarisuuslausekkeeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Kemialliset, biologiset sekä säteily- ja ydinalan (CBRN) riskit ovat mahdollisten terrori-iskujen, onnettomuuksien, luonnonkatastrofien ja/tai pandemioiden uusi ulottuvuus niiden ylikansallisen ja runsaasti uhreja aiheuttavan luonteen vuoksi. Tällaisiin vaaroihin reagoimiseen asianmukaisella tavalla ei sisälly ainoastaan jälkikäteen toteutettavia toimenpiteitä koskevia ohjelmia, vaan sen on alettava jo paljon aikaisemmin kyseisten materiaalien, niiden asianmukaisen varastoinnin, saatavuuden rajoittamisen ja valvonnan jne. ollessa kyseessä. Samalla jälkikäteen toteutettavat toimenpiteet edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri viranomaisten välillä jäsenvaltion sisällä (pelastuspalvelu-, sotilas- ja lainvalvontaviranomaiset jne.) sekä eri jäsenvaltioiden viranomaisten ja EU:n elinten välillä. Tämän vuoksi tarvitaan kaikkiin onnettomuuksiin sovellettavaa koordinoitua lähestymistapaa.

Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä kehotetaan neuvostoa ja komissiota tarkastelemaan toimintasuunnitelmaa pikaisesti uudelleen ja vahvistamaan sitä tämän mietinnön suositusten mukaisesti sekä varmistamaan sen nopean täytäntöönpanon, sillä CBRN-onnettomuudet ja -terrori-iskut aiheuttavat vakavan uhan EU:n väestön turvallisuudelle ja voivat häiritä keskeisten infrastruktuurien toimintaa ja ylipäätään yhteiskunnan normaalia toimintaa yhdessä tai useammassa EU:n jäsenvaltiossa rajojen yli.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Kemiallisia, biologisia, säteily- tai ydinmateriaaleja hyödyntävät terroristi-iskut ovat vakava uhka Euroopan kansalaisille. Tämän vuoksi on tunnustettava tarve panna täytäntöön tehokas toimintasuunnitelma asianmukaisten yhteyksien varmistamiseksi eri jäsenvaltioiden ja EU:n aloitteiden välille CBRN-onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi sekä toiminnan valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kemialliset, biologiset sekä säteily- ja ydinalan (CBRN) riskit ovat mahdollisten terrori-iskujen, onnettomuuksien, luonnonkatastrofien ja/tai pandemioiden uusi ulottuvuus niiden ylikansallisen ja runsaasti uhreja aiheuttavan luonteen vuoksi. Tällaisiin vaaroihin reagoimiseen asianmukaisella tavalla ei sisälly ainoastaan jälkikäteen toteutettavia toimenpiteitä koskevia ohjelmia, vaan sen on alettava jo paljon aikaisemmin kyseisten materiaalien, niiden asianmukaisen varastoinnin, saatavuuden rajoittamisen ja valvonnan jne. ollessa kyseessä. Samalla jälkikäteen toteutettavat toimenpiteet edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri viranomaisten välillä jäsenvaltion sisällä (pelastuspalvelu-, sotilas- ja lainvalvontaviranomaiset jne.) sekä eri jäsenvaltioiden viranomaisten ja EU:n elinten välillä. Tämän vuoksi tarvitaan kaikkiin onnettomuuksiin sovellettavaa koordinoitua lähestymistapaa. Tähän me pyrimme hyväksymällä tämän mietinnön.

 
  
  

Mietintö: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, ja minusta se on hyvin merkittävä talous- ja rahoitusalan kriisin aikana, koska on tärkeää varmistaa, että kaikki Euroopan unionin alueet kehittyvät sopusointuisesti. Kannatan yleistä aikomusta saada aikaan EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välinen kolmikantasopimus, sillä nykyaikaistaminen, toisiinsa liittyvät infrastruktuurit sekä jokaisen alueen erityispiirteitä kunnioittavien investointisuunnitelmien ja kehityshankkeiden tukeminen on ratkaisevan tärkeää. Katson myös, että on tärkeää jatkaa investointeja infrastruktuuriin monilla Euroopan alueilla, erityisesti etelässä ja idässä. Koska Euroopan alueilla hajauttamisen taso vaihtelee, on löydettävä tasapaino suunniteltaessa horisontaalista lähestymistapaa hallinnon eri tasojen välillä ja kaikkien toimialojen välillä. Pyrkimykset hallinnon nykyaikaistamiseen ja alueiden uudistamiseen yhdistettyinä komission korkealaatuiseen tekniseen tukeen ovat olennaisia ennakkoedellytyksiä EU:n investointien tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle. Rakennerahastojen ja koheesiorahaston menettelyjen ja varojen myöntämisen yksinkertaistaminen kaikkien asianosaisten kannalta on olennaista. Tämä takaa toisaalta kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistumisen ja toisaalta EU:n ohjelmien, välineiden ja politiikan paremman soveltamisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Äänestin tärkeän päätöslauselman puolesta, koska koheesiopolitiikan toteuttaminen on laajalti hajautettu ja perustuu siihen, että alueviranomaiset ottavat vastuun. Olen samaa mieltä siitä, että monitasoista lähestymistapaa tulisi soveltaa paitsi vertikaalisesti myös horisontaalisesti saman tason toimijoiden keskuudessa kaikissa unionin politiikoissa, joissa toimivalta on jaettu, myös koheesiopolitiikassa, joka on edelläkävijä monitasoisen hallinnon soveltamisessa ja väline, jolla parannetaan päätöksentekoprosessien laatua siten, että alueellisen tason viranomaiset osallistuvat aktiivisesti lainsäädännön suunnitteluvaiheen vuoropuheluun.

On myös tärkeää korostaa, että rahoituksen hakumenettelyt ovat liian monimutkaisia ja päällekkäisiin tarkastuksiin liittyy riski, että mahdolliset edunsaajat kääntävät huomionsa pois koheesiopolitiikasta eikä varoja voida hyödyntää tehokkaasti ja varmistaa mahdollisimman laajaa vaikutusta. Tämän vuoksi tarvitaan riittäviä hallinnollisia valmiuksia koheesiopolitiikan tuoman lisäarvon kasvattamiseksi ja varmistamaan toimien kestävyyden.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), kirjallinen. (IT) Päätin äänestää mietinnön puolesta, koska meidän on lähetettävä voimakas viesti siitä, että EU haluaa tehdä yhteistyötä paikallisen ja erityisesti alueellisen hallinnon kanssa.

Aikana, jona hajauttaminen on eriasteista jäsenvaltioissa, meidän on osoitettava, että myös Euroopan parlamentti on täysin sitoutunut tekemään aluepolitiikasta Euroopan paremman hallinnon välineen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Minusta aluepolitiikka on yksi EU:n tärkeimmistä politiikanaloista. Sen kautta kaikkialle Eurooppaan jaettavilla varoilla edistetään eri alueiden välistä koheesiota ja autetaan niitä tulemaan kilpailukykyisiksi. Tiettyjä asioita voidaan kuitenkin parantaa edelleen, erityisesti monitasoisen hallinnon osalta; toisin sanoen unionin, sen jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten tahojen välisiä koordinoituja toimia. Aluepolitiikkaa vaivaa sen menettelyjen monimutkaisuus, joka usein estää paikallisia toimijoita turvautumasta siihen. Näistä menettelyistä huolimatta sääntöjenvastaisuuksia ilmenee kuitenkin edelleen liian paljon. Äänestin Euroopan parlamentin aloitteen puolesta, koska siinä korostetaan sitä ratkaisevaa asemaa, joka paikallisviranomaisilla on aluepolitiikan täytäntöönpanossa, ja vaaditaan samalla parantamaan monitasoista hallintoa. Siinä myös suositellaan, että komissio toimisi paremmin niin alueellisten toimijoiden tukemiseksi että sen varmistamiseksi, että varat käytetään hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin romanialaisen kollegani Ramona Nicole Mănescun aiheesta "Hyvä hallintotapa EU:n aluepolitiikan kannalta: Euroopan komission tuki- ja valvontamenettelyt" laatiman valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta. Kannatan yksinkertaistamisvaatimusta, sillä se on ennakkoedellytys sille, että paikallisviranomaiset ymmärtävät ja käyttävät paremmin unionin varoja. Kollegojeni ylivoimaisen enemmistön tavoin kannatan vahvaa koheesiopolitiikkaa, jonka rahoitusvarat säilytetään vielä vuoden 2013 jälkeenkin, ja torjun uudelleenkansallistamiseen tähtäävät pyrkimykset. Omasta puolestani haluan lisätä, että paras tapa estää koheesiopolitiikan uudelleenkansallistaminen on "eurooppalaistaa" se. Minusta on valitettavaa, että koheesiopolitiikan resursseja aivan liian usein käytetään alueellisen tai toisinaan kansallisen ulottuvuuden hankkeisiin, mutta harvemmin eurooppalaisen ulottuvuuden hankkeisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. (LT) Euroopan unionin koheesiopolitiikka on ensisijainen keino varmistaa kestävä alueellinen kehitys. Koheesiopolitiikan toteuttaminen on laajalti hajautettu ja perustuu siihen, että alueviranomaiset ottavat vastuun. Lissabonin sopimuksen myötä alueelliset viranomaiset voivat osallistua entistä laajemmin päätöksentekomenettelyihin ja helpottaa koheesiopolitiikan toimenpiteiden entistä parempaa ja tehokkaampaa täytäntöönpanoa yksittäisten alueiden ja niiden väestöjen tarpeiden mukaisesti. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Minusta on tarpeen maksimoida alueellisen yhteistyön mahdollisuudet, jotka tähän mennessä ovat joillain alueilla jääneet hyödyntämättä, ja edistää kumppanuusperiaatteen aktiivisempaa soveltamista, koska sillä varmistetaan yksityisen ja julkisen sektorin tehokas yhteistyö.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen. (FR) Jäsen Mănescun mietinnöllä pyritään tuomaan EU:ta lähemmäksi kansalaisiaan. Siinä kannatetaan sitä, että komissio valvoo paremmin paikallisviranomaisten osallistumista koheesiopolitiikan kehittämiseen. Asiakirja on osa prosessia, jolla pyritään yksinkertaistamaan hyvin monimutkaisia alueiden kehittämiseen tähtääviä menettelyjä ja lisäämään paikallisviranomaisten välistä yhteistyötä eri jäsenvaltioissa. Se, että mietintö hyväksyttiin suurella enemmistöllä, vahvistaa sitä, kuinka merkittävänä unionin varojen käyttöä pidetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin mietinnön puolesta, koska koheesiopolitiikassa päätöksentekomenettelyjä parannetaan soveltamalla monitasoista hallintoa ja ottamalla alueelliset viranomaiset mukaan päätöksentekoon. Komission tämän hetkinen valvonta katsotaan riittämättömäksi, eikä sillä voida korvata kansallisen tason tehottomia valvontajärjestelmiä koko monivuotisen ajanjakson aikana. Valvontajärjestelmän parantamiseksi ja alueellisten viranomaisten tuen lisäämiseksi komission on siis vahvistettava valvontatehtäviään ja menettelyjään. Suuremmilla investoinneilla niin rahoitustukeen kuin koulutukseen on varmistettava kansallisten ja alueellisten hallintojen valmiuksien lisääminen ja ohjelmahallinnosta vastaavien viranomaisten sääntöjen tuntemus. On myös pantava merkille, että liian monimutkaisiin rahoituksen hakumenettelyihin liittyy riski, että mahdolliset edunsaajat kääntävät huomionsa pois koheesiopolitiikasta. Meidän on siis vastaisuudessa kehitettävä käyttäjäystävällisempää politiikkaa ja entistä koordinoidumpia rakennerahastosääntöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin konservatiivijäsenet äänestivät tyhjää Mănescun mietintöä koskevassa lopullisessa äänestyksessä seuraavista syistä:

Ensinnäkin mietinnössä luvataan säilyttää voimakkaasti rahoitettu koheesiopolitiikka, kun taas me katsomme, että koheesio- ja sosiaalivaroja ei pidä sitoa ja että EU:n olisi pikemminkin keskityttävä ohjaamaan varoja kohtaamiinsa uusiin haasteisiin kuin koheesiopolitiikan kaltaisiin vanhoihin tavoitteisiin. Olemme myös sitä mieltä, että mietinnössä ei esitetä mielekästä edistymistä entistä tiukemmassa ja laajemmassa näiden ohjelmien rahoitusvalvonnassa. Korkeintaan mietinnön ehdotuksilla peitellään entistä enemmän rahoitusmekanismeja ja sotketaan asioita.

Olisimme myös toivoneet, että mietinnössä olisi vakuuttavasti arvioitu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen esittämiä rahoitusta koskevia seikkoja, mitä siinä ei yksinkertaisesti tehdä. Näin ollen Euroopan parlamentin konservatiivijäsenet äänestivät tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Jäsenvaltioiden toimivallan hajauttaminen perustuu vastuunjakoon hallinnon eri tasojen välillä. Tämän vuoksi alue- ja paikallisviranomaisten valmiuksia panna täytäntöön EU:n politiikkaa on vahvistettu. Kannatan tämän päätöslauselman hyväksymistä, koska siinä keskitytään paikallisten ja alueellisten haasteiden erityisluonteeseen, korostetaan tarvetta tarkastella yhdennettyjä lähestymistapoja, joissa painotetaan alueiden erityispiirteitä, kuten maantieteellisiä haittoja ja luonnonhaittoja, väestökatoa ja syrjäisimpien alueiden erityispiirteitä, mutta tunnustetaan myös eri jäsenvaltioiden erilaiset hallintomenettelyt. Näiden lähestymistapojen on myös mahdollistettava eri toimijoiden intressien koordinointi monitahoisen hallinnon helpottamiseksi. Mietinnössä korostetaan myös sitä, että rahoituksen hakumenettelyt ovat liian monimutkaisia ja niihin liittyy liikaa tarkastuksia, jotka kenties saavat mahdolliset edunsaajat kääntämään huomionsa pois koheesiopolitiikasta. Siinä myös korostetaan sitä, että on kuultava kansalaisia päätöksentekomenettelyn legitimoimiseksi. Olen samaa mieltä myös siitä, että alueellisen ja paikallisen tason entistä vahvempaa asemaa on vastattava myös komission entistä voimakkaamman valvontatehtävän ja että koheesio- ja rakennepolitiikan välistä koordinointia on lisättävä.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa ehdotetaan monitasoisen hallinnon vahvistamista, jotta saadaan lisättyä alueellisten ja paikallisten viranomaisten osallistumista politiikan kehittämisvaiheeseen. Katson, että kansalaisten edut tulevat paljon paremmin edustetuiksi, jos alueelliset ja paikalliset viranomaiset osallistuvat alusta alkaen päätöksentekomenettelyihin.

Lisäksi Euroopan komission asema rakennerahastojen hallinnoinnissa on kiistaton. Tätä Euroopan komission valvonta-asemaa on kuitenkin vielä vahvistettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) Koheesiorahasto vastaa yli kolmannesta EU:n talousarviosta. Sen keskeisenä tavoitteena on eri alueiden välisten taloudellisten kehityserojen vähentäminen suuntaamalla resursseja erityisesti kasvuun ja työllisyyteen. Financial Times -sanomalehti julkaisi kuitenkin hiljattain selvityksen siitä, kuinka koheesiorahaston varat todellisuudessa käytetään, ja kuvattu kaava on hyvin huolestuttava: rahastoa käytetään kategorisesti sellaisiin tarkoituksiin, johon sitä ei ole tarkoitettu. Samasta syystä katson, että koheesiorahaston soveltamista ja käyttöä koskevia komission valvontamenettelyjä on tärkeää vahvistaa, ja on lujitettava hyvän hallintotavan mekanismeja.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme samaa mieltä tarpeesta noudattaa vaikuttavuuden, tehokkuuden, kurinalaisuuden ja avoimuuden edellytyksiä kaikissa rakennerahastojen ohjelmien suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa. Myönnämme, että varainhoitoasetuksen ja rakennerahastosääntöjen meneillään oleva yksinkertaistaminen voi olla hyvin tärkeää tiettyjen niiden saatavuutta haittaavien esteiden poistamiseksi erityisesti vähemmän kehittyneiden alueiden osalta. Yhteisrahoituksen periaatteen osalta tunnustamme, että on tärkeää, että alueviranomaiset ottavat suuremman vastuun koheesiopolitiikan toimeenpanosta, mutta katsomme, että nykyisessä syvässä kriisissä, joka on vaikuttanut erityisesti tiettyihin jäsenvaltioihin ja niiden alueisiin, yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä on joustavoitettava. Tämä mahdollistaisi koheesiopolitiikkaan osoitettujen varojen entistä paremman hyödyntämisen. Erityisesti yhteisrahoituksen enimmäisastetta on laskettava kymmeneen prosenttiin kaikkien rakennerahastojen osalta.

Olemme edelleen eri mieltä joistakin mietinnössä esitetyistä näkökohdista ja vastustamme niitä. Yksi esimerkki on julkisiin palveluihin vaadittu hyvä hallintotapa, joka esittelijä mukaan on saavutettavissa vain julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kautta. Toinen esimerkki on Eurooppa 2020 -strategiaan esitettyjen kritiikittömien viittausten sekasotku. Strategiaa ohjaa liberalisointi, yksityistäminen ja työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen, joten koko lähestymistapa on täysin koheesiopolitiikan tavoitteiden vastainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Kannatin tätä mietintöä, koska Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 kertomuksessa osoitettiin, että koheesiopolitiikan valvontajärjestelmät eivät ole riittävän tehokkaita ja korvattujen kulujen virheosuus oli liian korkea (12 prosenttia). Vuotta 2008 käsittelevä vuosikertomus vahvisti tiedon, jonka mukaan 11 prosenttia maksetuista korvauksista oli virheellisiä. Rakennerahastoja ohjaavat liian monimutkaiset säännöt ovat osaksi syynä näihin virheisiin. Koheesiopolitiikalle ominaisessa yhteisessä hallintojärjestelmässä sääntöjä tulkitaan ja sovelletaan hyvin monimutkaisella tavalla, koska järjestelmässä on mukana lukuisia toimijoita. Tämän vuoksi sääntöjä olisi yksinkertaistettava, jotta varmistettaisiin helppokäyttöisemmät menettelyt eikä estettäisi mahdollisia edunsaajia osallistumasta hankkeisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Viime vuosikymmeninä vallan hajauttaminen on monissa jäsenvaltioissa huomattavasti vahvistanut alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltuuksia yhteisöpolitiikan täytäntöönpanossa. Uudistussopimuksen myötä alueellinen toissijaisuusperiaate sisällytettiin yhteisön lainsäädäntöön niillä politiikan aloilla, joilla sovelletaan jaettua toimivaltaa. Tämän ansiosta alueviranomaiset voivat nykyään entistä syvemmin olla mukana päätöksentekoprosessissa niin politiikan suunnittelun kuin täytäntöönpanonkin alueella, ja osallistuvat näin arvokkaina kumppaneina yhteisön tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä tärkeä askel kohti parempaa monitasoista hallintoa on vastaus parlamentin toistuviin kehotuksiin vahvistaa alueviranomaisten osallistumista politiikan suunnitteluun kunnioittaen aina erilaisia kansallisia perustuslaillisia etuja.

Tehokas täytäntöönpano riippuu merkittävästi siitä, miten politiikka on suunniteltu; paikallis- ja alueviranomaisten mukaan ottaminen myös tässä vaiheessa – sillä he tuntevat parhaiten alueensa ja väestönsä tarpeet – takaa tehokkaat tulokset myöhemmässä vaiheessa. Niinpä on olennaisen tärkeää painottaa lainsäädännön suunnitteluvaihetta päätöksentekoprosessissa sekä paikallis- ja aluetasolla täytäntöönpannuista parhaista käytännöistä Euroopan unionin alueellisten strategioiden kehitykselle tarjottua lisäarvoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Teksti täydentää Euroopan makroalueiden luomista. Voidakseen yhä enemmän määrätä tällaisista kilpailukykyisistä klustereista, jotka palvelevat pyhien yhteismarkkinoiden etuja, parlamentti ehdottaa, että niitä valvoo vaaleilla valittujen hallitusten sijaan Euroopan komissio. EU:n aluepolitiikassa on keskityttävä Euroopan alueilla elävien tulojen ja elinolojen eriarvoisuuksien vähentämiseen. Tästä ollaan todella kaukana.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Koska joillain alueilla kärsitään selvästi muun muassa väestökadon kaltaisista maantieteellisistä haitoista ja luonnonhaitoista, katson, että toimenpide on hyvin tärkeä, jos haluamme tehostaa koheesiopolitiikkaa. Ratkaisevan tärkeää on kurinalaisuus rakennerahastojen soveltamisessa, jotta EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välistä epäsymmetriaa voidaan vähentää. Näin saamme aikaan entistä avoimemman, vähemmän byrokraattisen ja oikeudenmukaisemman menettelyn rahoituksen jakamiseen. Sen seurauksena erot kilpailukyvyn tasoissa vähenevät. Siksi äänestin tällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Vihdoinkin! Vihdoinkin joku on ajatellut sitä, mitä kutsutaan aluepolitiikaksi. Pelkästään Latvian tapauksessa voin rehellisesti sanoa, etten edes minä ole onnistunut saamaan täsmällisiä tietoja EU:n rakennerahastoja koskevista suunnitelmista Latvian talousministeriön viranomaisilta. Tietoja säilytetään suurena salaisuutena, eikä niitä kerrota Latvian kansalaisille. Minkälaisen harkinnan tuloksena on mahdollista saada tietoja Euroopan komission Latviaa koskevista suunnitelmista ja mahdollisesta rahoituksesta? Äänestin tämän puolesta toivoen, että prosessi tulee kaikille avoimeksi ja etteivät Euroopan komission suunnitelmat ole salaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Mietinnöllä pyritään vahvistamaan komission asemaa alueellisten ja paikallisten viranomaisten tukemisessa. Näin pyritään laajentamaan komission yleistä toimivaltaa, ja tätä minä vastustan hyvin määrätietoisesti. Sen vuoksi äänestin esitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Viime vuosina paikallisviranomaisista on tullut yhä tärkeämpiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Alueen hallinnon hajauttaminen pienempiin, paikallisiin elimiin on merkinnyt sitä, että toissijaisuusperiaatteen nojalla nämä ovat saaneet enemmän toimivaltaa ja vaikutusvaltaa, pääasiassa jäsenvaltioiden niille delegoimaa erityistä toimivaltaa. Näin alueelliset viranomaiset ovat päässeet suoraan yhteyteen yhteisön toimielimiin. Äänestin jäsen Mănescun mietinnön puolesta nimenomaan sen vuoksi, että tässä tilanteessa tarvitaan Euroopan komissiolta entistä laajempaa aluepolitiikan valvontaa ja tukea. Mietinnössä tähdätään myös alueellista koheesiota koskevaan valkoiseen kirjaan, mikä olisi EU:lle todellinen edistysaskel kohti monitasoista hallintoa, jossa yhdentyisivät täydellisesti yhteisön, kansallinen ja alueellinen toimivalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksella käyttöön otettu alueellinen toissijaisuusperiaate tuo käytäntöön tavoitteen ottaa alueet mukaan yhteisön päätöksentekoprosesseihin. Lisääntynyt vuoropuhelu Euroopan komission kanssa käsittää hyvän hallintotavan periaatteen aluepolitiikassa sekä muiden tuki- ja valvontamenettelyjen käyttöönoton. Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka koskee alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimivaltaa ja asemaa koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa koskevassa prosessissa. Alueviranomaiset voivat nyt osallistua entistä suoremmin ja aktiivisemmin päätöksentekomenettelyihin. Tämä koskee myös politiikan laatimista ja täytäntöönpanoa EU:n tavoitteita toteuttavina todellisina kumppaneina.

Olen tyytyväinen tähän merkittävään hallinnolliseen edistysaskeleeseen, joka vastaa Euroopan parlamentin toistuviin kehotuksiin vahvistaa alueviranomaisten osallistumista politiikan suunnitteluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Onnittelen esittelijä Mănescua tämän erinomaisesta työstä ja olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että alueellisen yhteistyön potentiaalia voidaan paremmin hyödyntää monitasoisen hallinnon kautta yksityisten ja julkisten toimijoiden välille yli kansallisten rajojen kehitettyjen suhteiden ansiosta. Kannatan myös tiedonvaihdon edistämistä jo perustettujen ja perusteilla olevien eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymien välillä käytössä olevien ohjelmien puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Viime vuosikymmeninä vallan hajauttaminen on monissa jäsenvaltioissa huomattavasti vahvistanut alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltuuksia yhteisöpolitiikan täytäntöönpanossa. Painottamalla lainsäädännön suunnitteluvaihetta päätöksentekoprosessissa sekä paikallis- ja aluetasolla täytäntöönpannuista parhaista käytännöistä Euroopan unionin alueellisten strategioiden kehitykselle saatavaa lisäarvoa autetaan takaamaan niiden tehokkuus ja kestävyys. Seuraavia seikkoja on tarkasteltava sen ymmärtämiseksi, miten monitasoista hallintoa voidaan kehittää paremmin koheesiopolitiikan alalla: hallinnon vertikaalinen ja horisontaalinen ulottuvuus, todellisen kumppanuuden järjestäminen alue- ja paikallisviranomaisten kanssa, alueellinen koheesio ja yhteistyö, säännösten yksinkertaistaminen yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla (jäsenvaltioiden olisi yksinkertaistettava kansallisia säännöksiään ja kehitettävä arviointikulttuuria kaikilla tasoilla tehokkaan valvonnan takaamiseksi ja virheiden välttämiseksi – vuonna 2008 11 prosenttia maksetuista korvauksista oli virheellisiä).

Komission roolia alue- ja paikallisviranomaisten tukemisessa on vahvistettava tarkastelemalla huolellisesti tapoja, joilla hallintoa voidaan parantaa, ja näin myös parantaa rakennerahastojen jakelujärjestelmän hallintoa ja tehokkuutta vuoden 2013 jälkeisellä aikakaudella.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Katson, että on parannettava aluepolitiikan hallintoa, jotta rakennerahastojen ja koheesiopolitiikan hallinnosta tulee sekä entistä tehokkaampaa että tasapainoisempaa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on pyrittävä sellaiseen komission politiikkaan, jossa vastaisuudessa korostetaan entistä enemmän tuloksia ennen kaikkea toimien laadun ja strategisten hankkeiden kehittämisen perusteella. Katson myös, että eurooppalaisten parhaiden käytäntöjen vaihtoa koskevien verkostojen aloitteita on vahvistettava, sillä tämä edistää osaltaan näiden menettelyjen soveltamista käytännössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Viime vuosikymmeninä vallan hajauttaminen on monissa jäsenvaltioissa huomattavasti vahvistanut alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltuuksia yhteisöpolitiikan täytäntöönpanossa. Uudistussopimuksen myötä alueellinen toissijaisuusperiaate sisällytettiin yhteisön lainsäädäntöön niillä politiikan aloilla, joilla sovelletaan jaettua toimivaltaa. Tämän ansiosta alueviranomaiset voivat nykyään entistä syvemmin olla mukana päätöksentekoprosessissa niin politiikan suunnittelun kuin täytäntöönpanonkin alueella, ja osallistuvat näin arvokkaina kumppaneina yhteisön tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä tärkeä askel kohti parempaa monitasoista hallintoa on vastaus parlamentin toistuviin kehotuksiin vahvistaa alueviranomaisten osallistumista politiikan suunnitteluun kunnioittaen aina erilaisia kansallisia perustuslaillisia etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen.(PL) Hallinnon hajauttaminen lisää alue- ja paikallisviranomaisten vastuuta. Paikallisen tason viranomaiset todellakin ymmärtävät parhaiten alueensa ja siellä asuvien ihmisten tarpeita, minkä ansiosta ne voivat mukauttaa yleisiä tavoitteita oman potentiaalinsa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Me voimme onnistua tässä, jos jäsenvaltiot identifioivat työn, johon sitoutuvat, ja vastuu siitä osoitetaan asianmukaisen tason viranomaisille. Meidän on tuettava ruohonjuuritason lähestymistapaa, jonka on oltava joustava ja yhtenäinen.

On tärkeää, että koheesiopolitiikka on käyttäjäystävällistä. Hallinnollisia kustannuksia on vähennettävä ja menettelyjä yksinkertaistettava, sillä niiden monimutkainen luonne johtaa useissa tapauksissa sekä virheisiin että siihen, että edunsaajat eivät hyödynnä saatavilla olevaa tukea. Puhumme virheriskin alentamisesta, mutta meidän ei pidä unohtaa suunnitelmia ja tavoitteita, joista olemme päättäneet. Tarkoitan tässä innovatiivisia toimenpiteitä. Olemme antaneet innovatiivisille menetelmille merkittävän sijan, joten meidän on tunnustettava riskit ja virheiden mahdollisuus. Meidän on tämän vuoksi kysyttävä itseltämme haluammeko toteuttaa luonteeltaan kokeellisia toimia 2020-strategian painopisteiden hengessä, vai haluammeko sen sijaan vähentää virheiden määrää, mikä tarkoittaisi sitä, että emme rohkaise kansalaisia innovatiivisiin mutta toisinaan epävarmoihin toimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan aluepolitiikan hyvä hallintotapa on olennaista, jos politiikalle toivotaan menestystä. Hallinnon on oltava näkyvämpää useilla tasoilla, ja tavoitteena on oltava kaikkien toimielinten osallistumisen lisääminen lainsäädäntömenettelyssä. Tämän vuoksi on tärkeää, että lisätään alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista niin politiikan valmisteluun kuin sen täytäntöönpanoonkin. Korostan, että Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan alueellinen toissijaisuusperiaate, eikä pelkästään aluepolitiikan alalla vaan myös horisontaalisesti, mikä tarkoittaa kaikkea yhteisön politiikkaa.

Uskon, että kun osallistuminen on laajempaa ja parempaa kaikilla eri päätöksentekotasoilla, yhdentymiseen perustuva alueellisen koheesion tavoite toteutuu. On kuitenkin omaksuttava alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa, sillä paikalliset ja alueelliset toimielimet ymmärtävät parhaiten alueiden ominaispiirteitä ja ongelmia. Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvä paikallis- ja alueviranomaisten välinen alueellinen sopimus voi lisäksi vahvistaa tätä panosta älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteiden osalta. Kumppanuus- ja yhteisrahoitusperiaatteet edistävät osaltaan näiden toimielinten vastuun lisäämistä, ja Euroopan komission valvontavaltaa on lisättävä erityisesti parantamalla valvonta- ja tarkastusjärjestelmää.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä esitetään tärkeitä kehotuksia komissiolle sen seurantatehtävän vahvistamiseksi, jotta voidaan vähentää tilintarkastustuomioistuimen hiljattaisessa kertomuksessa kuvattua virheiden määrää. Komission on myös kuultava paikallis- ja alueviranomaisia kaikissa alueita koskevan lainsäädännön vaiheissa, jotta niillä olisi suurempi vastuu entistä enemmän tuloksiin suuntautuvan politiikan toteuttamisessa. Tämän olisi autettava myös laskemaan virhetasoa, parantamaan valvontajärjestelmiä ja lisäämään alue- ja paikallisviranomaisten tukea. Minusta mietinnössä edetään pitkälle paremman yhteistyön edistämisessä eri jäsenvaltioiden alueiden välillä, millä on vain myönteistä vaikutusta koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen kaikkialla EU:ssa ja sen varmistamiseen, että kaikki Euroopan unionin alueet kehittyvät yhtenäisesti.

 
  
  

Mietintö: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Kannatin äänestyksessä tätä mietintöä, jossa pyritään hyödyntämään maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja Frontexin tietoa ja kokemusta molempien osapuolten hyväksi. Tätä kysymystä ei otettu huomioon alkuperäisessä vuonna 2004 annetussa asetuksessa. On selvä parannusten tarve ja uusia seikkoja on otettava huomioon, kuten yhteyshenkilöiden ja Frontexin toimivallan hyödyntäminen molempien osapuolten hyväksi, yhteyshenkilöverkostojen saamien tietojen hyödyntäminen ja niiden vaihtaminen ICONetin (maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustettu suojattu tieto- ja koordinointiverkosto) välityksellä, oikeus saada käyttää ulkorajarahastoa yhteyshenkilöverkostojen perustamisen edistämiseen ja niiden sujuvan toiminnan turvaamiseen sekä puolivuotiskertomusten esittämistä koskevan järjestelmän parantamiseen. Olen vakuuttunut siitä, että muutokset ovat hyvin asianmukaisia ja tarpeellisia, sillä EU kohtaa ja sen on hallinnoitava kasvavaa laillisten sekä laittomien maahanmuuttajien virtaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Neuvoston asetuksella (EY) N:o 377/2004, annettu 19. helmikuuta 2004, perustettiin maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden verkosto. Nämä viranomaiset ovat jäsenvaltioiden edustajia, jotka on lähetetty kolmanteen maahan helpottamaan EU:n pyrkimyksiä torjua laitonta maahanmuuttoa kokoamalla erityisesti tietoja Frontexille. Tämän vielä lapsenkengissä olevan politiikan koordinointia voidaan kuitenkin vielä parantaa. Näiden yhteishenkilöiden sekä komission ja Frontexin edustajien välillä on järjestettävä tapaamisia. Lisäksi on rohkaistava laajempaan yhteistyöhön muiden elinten, kuten Euroopan turvapaikanhakijoiden tukiviraston ja Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston kanssa. Tämän vuoksi katsottiin tarpeelliseksi muuttaa asetusta (EY) N:o 377/2004. Äänestin tämän tekstin puolesta, jolla sekä toistetaan perusoikeuksia koskevat edellytykset, joiden on täytyttävä tässä politiikassa, että esitetään keinot, joilla valvotaan tehokkaasti EU:n ulkorajojen hallintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. (LT) Kannatan Frontexin ja maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston yhteistyön parantamista koskevan asetuksen muuttamista. Entistä aktiivisempi yhteistyö auttaisi Frontexia sen pääasiallisten tehtävien toteuttamisessa laittoman maahanmuuton torjunnassa, toisin sanoen laittoman maahanmuuton ehkäisemisessä ja laittomien maahanmuuttajien palauttamisessa. Koska viraston toiminta koskee maahanmuuttoa EU:n alueelle, kolmansiin maihin lähetetyt maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt voisivat osaltaan edistää merkittävästi Frontexin tavoitteiden saavuttamista unionin ulkopuolella.

Virastolla olisi näin mahdollisuus entistä tehokkaampaan tietojen vaihtoon kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa EU:n rajavalvontaa koskevissa asioissa, rajavartijoiden kouluttamisen, operatiivisten tietojen vaihtamisen ja yhteisten operaatioiden toteuttamisen kautta. Tietoja olisi mahdollista vaihtaa ICONetin (maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustettu suojattu tieto- ja koordinointiverkosto) välityksellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska maahanmuuttovirtojen kasvaessa on tärkeää luoda yhteyshenkilöverkosto. Koska nykyinen taloudellinen, rahoitusalaa ja sosiaalialaa koskeva kriisi on saanut yhä useampia ihmisiä muuttamaan maasta, Euroopan unionin on tehtävä kaikki voitavansa sen varmistamiseksi, että maahanmuuttovirtoja hallinnoidaan asianmukaisesti. Verkostojen perustaminen sekä auttaisi säätelemään laillista, sääntöjen vastaista ja laitonta maahanmuuttoa että helpottaisi myös jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä ja edistäisi puolivuotisraporttien järjestelmää. Lisäksi viranomaisten välinen tiiviimpi yhteistyö takaisi entistä paremman teknisen tiedon vaihtamisen ja yhteydet kolmansissa maissa työskenteleviin kollegoihin. Haluan korostaa, että Euroopan unionin toimielinten on jatkuvasti pyrittävä varmistamaan turvallinen ja nopea maahanmuuttomenettely ja taattava EU:n kansalaisten suojeleminen sääntöjenvastaisen ja laittoman maahanmuuton mahdollisilta vaaroilta. Tämä on mahdollista vain käyttämällä kaikkia mahdollisia kansainvälisen ja sisäisen yhteistyön tehokkaita välineitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Katson, että parlamentin kanta maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 muuttamiseen edistää osaltaan niin laillisen kuin laittoman ja luvattoman maahanmuuttovirran asianmukaista hallintaa. Itse asiassa on vahvistettava jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä synergiaa ja operatiivista yhteistyötä erityisesti yhteyshenkilöiden kautta. Katson myös, että on tärkeää analysoida maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston toimintaa Euroopan unionin erityisen mielenkiinnon alueilla ja/tai valtioissa, erityisesti jos näiden alueiden ja/tai valtioiden olosuhteilla on merkitystä laittoman maahanmuuton tai ihmisoikeuksien osalta. Komission on osaltaan kehitettävä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston kehittämistä koskevia suosituksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamista koskevaa mietintöä vastaan, koska sillä on tarkoitus vahvistaa edelleen Frontexia, joka tekee kaikkensa Eurooppa-linnakkeen edistämiseksi. Toisin sanoen ajatus on maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa tarvittavan edistyksen korvaaminen sortopolitiikalla, joka on sekä perusperiaatteiden ja -oikeuksien vastaista että myös tehotonta, ja sillä voi myös olla tuhoisa vaikutus vastaanottaviin yhteisöihin, alkuperäyhteisöihin sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien elämään.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin mietinnön puolesta, koska minusta sillä parannetaan huomattavasti maahanmuuttovirtojen hallintaa Euroopan unionissa. Kolmansissa maissa toimivien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden vastuualan laajentaminen auttaa helpottamaan Frontexin tehokasta toimintaa, koska se perustuu näiden henkilöiden antamiin tietoihin ja tukeen. Toinen aivan yhtä merkittävä seikka on se, että näillä yhteyshenkilöillä on velvollisuus kunnioittaa perusoikeuksia tehtäviensä aikana. Säännölliset raportit todellakin toimitetaan Euroopan parlamentin tarkasteltavaksi, jotta se voi seurata näiden oikeuksien kunnioittamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) perustamisen jälkeen on tullut tarpeelliseksi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla unionin rajavalvontaresursseja. Tämän osalta on tullut välttämättömäksi saada aikaan entistä tiiviimpää yhteistyötä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston ja Frontexin välille. Sekä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden että Frontexin taitojen hyödyntäminen maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustetun suojatun tieto- ja koordinointiverkoston tietojenvaihdon perusteella antaa mahdollisuuden Frontexin entistä parempaan riskinarviointiin sekä laajempaa yhteistyöhön laillisen ja laittoman maahanmuuton osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Asiakirjan varjoesittelijänä kannatan jäsen Diaz de Meran mietintöä, jonka ansiosta olemme ylittäneet komission ehdottamat tekniset muutokset, kun nyt ymmärrämme paremmin maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden monimutkaista työtä ja sen avoimuuden puutetta. Eri ryhmistä koostuvien muuttovirtojen yhteydessä on todellakin tärkeää sisällyttää niiden toimintaan lähestymistapa, jossa otetaan entistä paremmin huomioon ihmisoikeudet ja kunnioitetaan niitä. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tehtävissä tarvitaan myös entistä suurempaa avoimuutta ja demokraattista valvontaa. Tämä toteutetaan nyt toisaalta Euroopan parlamentin kanssa tapahtuvan ja toisaalta Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston sekä Euroopan turvapaikanhakijoiden tukiviraston kanssa tapahtuvan vahvistetun tietojen vaihdon kautta. Neuvoston vastustuksen vuoksi kompromississa lopulta aikaansaatu terminologisen ristiriidan ratkaisu (laiton maahanmuutto vastaan sääntöjen vastainen maahanmuutto) vaikuttaa tyydyttävältä, mutta se voi olla vasta ensimmäinen askel. Yhteisön toimielinten on osoitettava sitoumuksensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), kirjallinen.(FR) Parhaiden käytäntöjen vaihto eri valtioiden poliisivoimien välillä on toisinaan tarpeen ja sen tavoitteet ovat kannatettavia. Meidän on kuitenkin muistettava, että kansainvälisen poliisiyhteistyö oli olemassa jo kauan sitten, 1800-luvulla, kauan ennen Euroopan yhdentymistä. Mietinnössä ehdotetaan entistä parempaa tietojen vaihtoa laittomista maahanmuuttovirroista, laittomasta maahanmuutosta sekä luvatta oleskelevien ihmisten karkottamisesta Frontexin (Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto) yhteydessä, ja siihen sisältyy myös maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustaminen. Euroopan enemmistön toivomaan uuteen aloitteeseen voitaisiin olla tyytyväisiä, jos sillä todella pyrittäisiin vähentämään dramaattisesti maahanmuuttoa. Todellisuus on kuitenkin aivan toinen, ja viraston toiminta, kuten kansallisten hallitustenkin toimenpiteet, ovat epäonnistuneet. Ranskaan ja Eurooppaan tulvii maahanmuuttajia. Eurooppaan tulee vuosittain laittomasti noin 900 000 henkilöä Euroopan unionin virallisen luvun mukaan. Koska laittomia maahanmuuttajia, edes ulkomaisia rikollisia, ei lähetetä takaisin lähtömaahansa, on syytä ihmetellä, kuinka lisäsäännökset voisivat kääntää muuttovirrat, jos kerran puuttuu toimilla täydennettyä todellista poliittista rohkeutta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Ehdotuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/2004 muuttamisesta pyritään hyödyntämään maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja Frontexin tietoa ja kokemusta molempien osapuolten hyväksi, mitä alkuperäisessä asetuksessa ei käsitelty.

Muutosehdotuksen tavoitteet ovat seuraavat: yhteyshenkilöiden ja Frontexin toimivallan hyödyntäminen molempien osapuolten hyväksi, yhteyshenkilöverkostojen saamien tietojen hyödyntäminen ja niiden vaihtaminen ICONetin (maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustettu suojattu tieto- ja koordinointiverkosto) välityksellä, oikeus saada käyttää ulkorajarahastoa yhteyshenkilöverkostojen perustamisen edistämiseen ja niiden sujuvan toiminnan turvaamiseen sekä puolivuotiskertomusten esittämistä koskevan järjestelmän parantamiseen. Pidän toimenpidettä tervetulleena.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) perustamisen jälkeen on tullut tarpeelliseksi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla unionin rajavalvontaresursseja. Tämän osalta on tullut välttämättömäksi saada aikaan entistä tiiviimpää yhteistyötä maahanmuuttoalan eri yhteyshenkilöverkostojen ja Frontexin välille. Sekä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden että Frontexin tietojen vaihtaminen ja taitojen hyödyntäminen maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustetun suojatun tieto- ja koordinointiverkoston avulla antaa mahdollisuuden Frontexin entistä parempaan riskinarviointiin sekä laajempaan valvontaan laillisen ja laittoman maahanmuuton osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen.(FR) Kannatan asetusta, jolla on määrä muuttaa maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta 19. helmikuuta 2004 annettua asetusta. Muutokset ovat tarpeen, koska alalla sovellettava yhteisön lainsäädäntö ja sen täytäntöönpano ovat kehittyneet. Uudessa asetuksessa säädetään muun muassa: • Frontexin ja yhteyshenkilöiden välisestä oikeusperustasta • ICONetin entistä paremmasta hyödyntämisestä ja • verkoston toimintaa koskevan raportointijärjestelmän rationalisoinnista. Toivomme, että uuden asetuksen myötä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostosta tulee entistä tehokkaampi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Rajaturvallisuusvirasto Frontexilla on merkittävä asema laittoman maahanmuuton torjunnassa. Sitä voidaan torjua tehokkaasti vain kauttakulkumaissa. Tiheä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden verkosto ja näiden tiivis yhteistyö on siis järkevä tapa, jolla laajaa maahanmuuttoa Eurooppaan voidaan torjua, koska sillä on kielteisiä vaikutuksia Euroopan kansalaisiin. Näin voi kuitenkin tapahtua vain, jos yhteyshenkilöiden tiedot ja arviot saadaan Frontexin ja kansallisten viranomaisten käyttöön mahdollisimman nopeasti ja ilman byrokratiaa. Mitä tulee erityisesti yhteistyöhön, siinä on vielä parantamisen varaa ja sitä on hyödynnettävä maahanmuuttoasioissa. Frontexin toimivaltaa voitaisiin esimerkiksi lisätä jäsenvaltioiden suostumuksella mahdollisimman nopeasti, jotta varmistetaan sen yhdenmukainen ja tehokas toiminta erityisesti ulkorajoilla.

Olisi tärkeää saada aikaan kattava strategia siitä, kuinka EU:n ulkorajoja voidaan suojella paremmin ja maastamuuton syitä torjua lähtömaissa. Tämä on komission tehtävä. Vaikka mietinnössä ei tarkastella riittävästi näitä seikkoja, se edustaa kuitenkin parannusta nykytilaan, joten äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 muuttamisesta esitetään muutoksia, joilla pyritään hyödyntämään maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) tietoa ja kokemusta molempien osapuolten hyväksi. Itse asiassa Frontex ei voisi toimia täysimääräisesti ilman tällaisen yhteyshenkilöverkoston perustamista.

Kannatan ehdotetun muutoksen tavoitteita, erityisesti: yhteyshenkilöiden ja Frontexin tietojen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen, yhteyshenkilöverkostojen saamien tietojen hyödyntäminen ja niiden vaihtaminen maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustetun suojatun tieto- ja koordinointiverkoston välityksellä, oikeus saada käyttää ulkorajarahastoa yhteyshenkilöverkostojen perustamisen edistämiseen ja niiden sujuvan toiminnan turvaamiseen sekä puolivuotiskertomusten esittämistä koskevan järjestelmän parantamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Olen samaa mieltä jäsen Díaz de Mera García Consuegran kanssa siitä merkittävästä panoksesta, jonka kolmansissa maissa toimivat maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt voisivat toimivaltansa ansiosta tarjota Frontexille sen tavoitteiden saavuttamiseksi, varsinkin kun virastolla ei ole edustusta Euroopan unionin ulkopuolella.

Kannatan myös muutosehdotusta, jolla on seuraavat tavoitteet: yhteyshenkilöiden ja Frontexin toimivallan hyödyntäminen molempien osapuolten hyväksi, yhteyshenkilöverkostojen saamien tietojen hyödyntäminen ja niiden vaihtaminen ICONetin (maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustettu suojattu tieto- ja koordinointiverkosto) välityksellä, oikeus saada käyttää ulkorajarahastoa yhteyshenkilöverkostojen perustamisen edistämiseen ja niiden sujuvan toiminnan turvaamiseen sekä puolivuotiskertomusten esittämistä koskevan järjestelmän parantamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Katson, että on tärkeää muuttaa asetusta aidon perustan tarjoamiseksi maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden sekä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston väliselle tiedonvaihdolle. Tietojen vaihto tuo todellakin lisäarvoa molempien osapuolten työhön.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kun 19. helmikuuta 2004 annettiin asetus, jota nyt on tarkoitus muuttaa, Frontexia ei ollut vielä virallisesti perustettu. Neuvosto antoi asetuksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) perustamisesta kahdeksan kuukautta myöhemmin 26. lokakuuta 2004. Työjärjestyksensä mukaisen toimivaltansa nojalla Frontexin tehtävänä on toteuttaa riskianalyysejä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sille toimittamien tietojen pohjalta, helpottaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä sekä tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa esimerkiksi seuraavilla aloilla: rajavalvontakysymyksiä koskevien kokemusten vaihtaminen, rajavartijoiden kouluttaminen, operatiivisten tietojen vaihtaminen ja yhteisten operaatioiden toteuttaminen. Nyt ehdotetut muutokset ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Euroopan unionin kokemat vaikeat ajat edellyttävät maahanmuuttovirtojen asianmukaista hallintaa. Tässä on nähtävä kaksi puolta: laillisen maahanmuuton hallinta sekä laittoman ja luvattoman maahanmuuton hallinta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä taloudellinen maahanmuutto on kasvava haaste EU:lle. EU:n on tämän vuoksi kehitettävä tasapainoiset laillisen maahanmuuton kanavat, jotka täyttävät työmarkkinoidemme tarpeet ottaen samalla huomioon demografiset ja taloudelliset haasteet, joita EU joutuu kohtaamaan lähitulevaisuudessa. Olen vakuuttunut siitä, että tämän direktiivin hyväksyminen yksinkertaistaa menettelyjä pääsyn myöntämiseksi kolmansien maiden kansalaisille työntekoa varten, vähentää hallinnollisia kustannuksia ja sen avulla on myös helpompaa valvoa henkilöitä, joille on myönnetty pääsy ja työlupa jäsenvaltion alueelle.

Yksinkertaistetun menettelyn osalta minun on korostettava, että kansallisten viranomaisten päätöksenteon oikeudellinen varmuus ja avoimuus on varmistettava. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että näillä päätöksillä on suuri vaikutus kyseisten henkilöiden elämään ja ne on sen vuoksi tehtävä täysin avoimesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Direktiivissä kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävästä yhdistelmäluvasta ja Euroopan parlamentin sitä koskevassa mietinnössä katsotaan maahanmuuttajat halvaksi työvoimaksi, joka on pääoman julman hyväksikäytön armoilla. Maahanmuuttajalla on oikeus oleskella EU:n jäsenvaltion alueella ainoastaan, jos tekee työtä rahavallan kirstujen täyttämiseksi. Muutoin hänet katsotaan laittomaksi maahanmuuttajaksi ja häntä kohdellaan ei-toivottuna kohteena, joka voidaan vangita jopa 18 kuukaudeksi ja sitten heittää ulos maasta. Mikään ei erota maahanmuuttajia EU:n jäsenvaltioiden paikallisista työntekijöistä. Heitä yhdistää työntekijöiden, hyväksikäytettyjen, pääoman sieppaamaan vaurauden tuottajien yhteinen kohtalo. Taistelu maahanmuuttajien oikeudenmukaisten vaatimusten puolesta, heidän laillistamisensa, pimeän ja vakuuttamattoman työn lakkauttamisen puolesta, korkeampien palkkojen ja samasta työstä maksettavan saman palkan puolesta, sosiaalisten oikeuksien ja kansalaisoikeuksien täysimääräisen suojelun puolesta sekä Dublinin sopimuksen kumoamisen puolesta on yhteinen taistelu.

Maahanmuuttajien ongelmat voidaan ratkaista vain yhdentämällä heidät työväenliikkeeseen ja vahvistamalla sen taistelua EU:n ja sen porvarihallitusten ruohonjuuritason vastaista ja kiihkokansallista politiikkaa vastaan, sillä se on syypää paikallisten työntekijöiden ja maahanmuuttajien köyhyyteen ja kurjuuteen EU:ssa ja kaikkialla maailmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. (IT) Olen vakuuttunut siitä, että voimme torjua tehokkaasti laitonta maahanmuuttoa ja pimeää työtä ainoastaan kehittämällä tasapainoisia laillisen maahanmuuton kanavia, jotka täyttävät työmarkkinoidemme tarpeet.

Direktiivin hyväksymisen edut ovat ilmeisiä: yhden hakemuksen menettelyn avulla voidaan myöntää yksi asiakirja oleskelulupaa ja työmarkkinoille pääsyä varten, mikä yksinkertaistaa huomattavasti vastaanottojärjestelmää, vähentää sen kustannuksia ja lyhentää menettelyn kestoa.

Direktiivi on hyväksyttävä, jotta voidaan ottaa käyttöön lisätoimenpiteitä kausityöntekijöiden ja yrityksen sisällä siirtyvien työntekijöiden osalta. Toivonkin, että se hyväksytään mahdollisimman pian, ottaen asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden päätösvallan kolmansista maista tulevien työntekijöiden enimmäiskiintiöistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Äänestimme keskiviikkona kollegani Véronique Mathieun direktiiviluonnoksesta, joka koski kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa. Äänestin tämän asiakirjan puolesta. Valitettavasti sitä ei hyväksytty. Teksti tarjosi mahdollisuuden yhdenmukaistaa ulkomaisiin työntekijöihin sovellettavaa järjestelmää ja sillä puututtiin näin sosiaaliseen polkumyyntiin. Sääntelemällä entistä tehokkaammin laitonta maahanmuuttoa se tarjosi unionille mahdollisuuden panna kuriin pimeää työtä ja laittomia aloja. Sosialistit vastustivat direktiiviä sillä verukkeella, että joitakin kategorioita jäi sen soveltamisalan ulkopuolelle. Liberaalien kanta oli kuitenkin täysin odottamaton ja johti siihen, että teksti hylättiin. Nähtyään yhden kantansa hylättyyn tarkistukseen he äänestivät koko tekstiä vastaan varoittamatta etukäteen, kuinka merkittävänä pitivät kyseistä seikkaa. Näin hukattiin yhden vuoden arvokas työ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen.(FR) Ihmisten on ymmärrettävä, että Euroopan parlamentti ei toimi neuvoston alaisuudessa. Tästä lähtien jäsenvaltioiden on otettava Euroopan parlamentin jäsenet vakavasti, myös maahanmuuttoasioissa. Tavallinen lainsäätämisjärjestys on todellinen. Kolmansien maiden kansalaisten yhdistelmäluvasta annettu direktiiviluonnos hylättiin täysistunnossa: se on voimakas viesti parlamentilta, koska asia oli hyvin tärkeä. Olemme jo vuosia puhuneet yhdistelmäluvan kehittämisestä kolmansien maiden kansalaisille, jotka haluavat asua ja työskennellä jäsenvaltiossa. Aloite oli aluksi kiitettävä, mutta Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän esittämissä tarkistuksissa nykymuodossaan kiistetään koko yhdistelmäluvan ydin. Tarkistukset ovat myös vastoin kaikkien tasavertaisen kohtelun periaatetta, ja niillä luodaan erilaisia työntekijäkategorioita, mitä ei yksinkertaisesti voida hyväksyä.

Tasavertaista kohtelua ei voida vaarantaa. Vastauksena PPE-ryhmän tarkistuksiin me äänestimme enemmistöllä lopullista ehdotusta vastaan: se hylättiin äänin 350 vastaan ja 306 puolesta, joten se on palautettava Euroopan komissiolle. Meidän on pystyttävä parempaan: on kannatettava vastuullista yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja vastustettava rajoittavaa ja syrjivää sellaista!

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestäessään tänään kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta direktiivistä Euroopan parlamentti hylkäsi Euroopan komission ehdotuksen ja palautti sen parlamentin toimivaltaiseen valiokuntaan, jotta direktiiviehdotuksen sisältöä parannettaisiin edelleen. Äänestys on voitto Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmälle ja kaikille työntekijöille Euroopan unionissa. Korostan, että koska meille luvatut direktiivin puitteet, kuten tietyt kausityöntekijöiden, yrityksen sisällä siirtyvien ja pakolaisten kaltaiset työntekijäkategoriat oli jo poistettu komission ehdotuksesta, Euroopan parlamentti ei voinut hyväksyä direktiiviä. Direktiivin on oltava yleinen puitedirektiivi kolmansista maista tulevien työntekijöiden oikeuksista, ja sen olisi tarjottava puitteet erityisdirektiiveille, sillä Euroopan unionin yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa koskeva tavoite voidaan saavuttaa vain tällä tavalla. Äänestämällä näin me osoitimme, ettei Euroopan unionissa ole sijaa kaksille työmarkkinoille kaksinaismoralistisine sääntöineen, sillä se vaarantaisi kaikki aiemmin aikaansaadut sosiaaliset normit.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Äänestin tarkistusten 30, 34, 65, 103, 109 ja 114 puolesta, sillä vaikka kannatan täysimääräisesti siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelua koskevaa YK:n kansainvälistä yleissopimusta, katson, että työmarkkinoille pääsyn, sosiaaliturvajärjestelmien ja asuntotarjonnan sääntely kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä niitä pidä säännellä yhteisön tasolla. Ratifioimalla edellä mainitun yleissopimuksen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet sisällyttämään sen kansallisiin järjestelmiinsä luovuttamatta määräysvaltaa tässä asiassa unionille.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), kirjallinen. (IT) Mietintö oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävästä yhdistelmäluvasta Euroopan unionissa on antanut meille mahdollisuuden tarkastella maahanmuuttajien merkittävää asemaa yhteiskunnissamme ja keskustella siitä. Laillinen maahanmuutto, tehokas integroituminen ja lainsäädännön noudattaminen ovat olennaisia ennakkoedellytyksiä tälle merkittävälle asemalle ja ne tarjoavat mahdollisuuden maahanmuuttajien laajempaan osallistumiseen heidät vastaanottavien yhteisöjen kehitykseen. Tämän osalta yhdistelmälupa, josta nyt äänestettiin, voisi tarjota keinon hallita maahanmuuttoa ja turvata kaikkien yhteisön muodostavien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Kannatin direktiiviehdotusta, myös niitä osia, joilla ei rajoiteta EU:n lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin sisältyviä myönteisempiä säännöksiä ja määräyksiä. Pahoittelen sitä, että parlamentti ei hyväksynyt käsiteltävänä olevaa ehdotusta, jonka uskon voivan edistää hyödyllisellä tavalla eurooppalaisen vapauden ja yhdentymisen alueen luomista niiden ihmisten kesken, jotka haluavat tehdä yhdessä työtä EU:n kasvun eteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Olemme jo vuosia puhuneet yhdistelmäluvan kehittämisestä kolmansien maiden kansalaisille, jotka haluavat asua ja työskennellä jäsenvaltiossa. Aloite on hyvä, ja sen alkuperäinen tavoite on yksinkertaistaa kolmansien maiden kansalaisiin kohdistuvia hallinnollisia vaatimuksia antamalla heille mahdollisuus saada työlupa ja oleskelulupa yhden asiointipisteen menettelyssä. Alkuperäisessä lainsäädäntöehdotuksessa säädettiin, että kolmansista maista tulevilla työntekijöillä on oltava oikeus samaan kohteluun kuin valtion kansalaisilla työntekijän oikeuksien osalta (kuten sosiaaliturvan ja koulutuksen saatavuus). Esittelijän tarkistaman tekstin mukaan jäsenvaltioilla olisi kuitenkin ollut oikeus rajoittaa joitain näistä oikeuksista. Tämä on vastoin tasavertaisen kohtelun periaatetta, eikä sitä voida hyväksyä. Äänestimme tämän vuoksi enemmistöllä lopullista ehdotusta vastaan, ja se hylättiin. Inhimillisen ja vastuullisen maahanmuuttopolitiikan laatiminen on perustavaa laatua oleva haste yhteiskunnalle muutaman seuraavan vuoden aikana, mutta se voidaan tehdä vain EU:n tasolla vaaliohjelmien ja kansallisten tilapäisreaktioiden välttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. – (PT) On kyse ehdotuksesta kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista. Tämä edellyttää sellaisten kaikkien jäsenvaltioiden yhteisten sääntöjen olemassaoloa, joilla pyritään poistamaan nykyiset erot eri jäsenvaltioiden lähestymistavoissa ja joilla tehtäisiin laillisen aseman myöntämisestä työntekijöille nopeampaa, yhdenmukaisempaa ja avoimempaa kaikkialla unionissa. Toisaalta laillinen työperäinen maahanmuutto ja ennen kaikkea ammattitaitoisen työvoiman maahanmuutto auttaa torjumaan pimeää työtä ja voi auttaa parantamaan talouden kilpailukykyä ja nykyisistä puutteista selviytymistä. Toisaalta emme kuitenkaan voi unohtaa sitä, että taloudellisen kriisin ja haavoittuvuuden aikana, kun työttömyys lisääntyy, työvoiman maahanmuuton on oltava joustavaa, kuten komissio esittää, mutta myös kestävää ja järkevää.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE) , kirjallinen. – (IT) Olen aidosti pettynyt siihen, että jäsen Mathieun mietintö oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä laadittu mietintö hylättiin. Mietintö oli tasapainoinen, ja sitä parannettiin äänestysvaiheessa paljon Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän tarkistuksilla, jotka hyväksyttiin liberaalien ja konservatiivien merkittävällä panoksella.

Olen surullinen siitä, että Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä ei kyennyt kunnioittamaan sopimusta, sekä Euroopan konservatiivien ja reformistien virhearvioinnista, sillä tämä avaa ovet komission uudelle ehdotukselle, joka on todennäköisesti huonompi kuin tämä.

Laillisten maahanmuuttajien mahdollisuus saada tarvittavat oleskelua ja työskentelyä koskevat asiakirjat yhdessä menettelyssä koko Euroopan unionin aluetta varten olisi ollut merkittävä askel eteenpäin sekä oikea ja asianmukainen tulos laittoman maahanmuuton torjunnan välttämättömästä vahvistamisesta rannikolla sijaitsevien jäsenvaltioiden välisen entistä tiiviimmän yhteistyön kautta ja Frontexin vahvistamisesta.

Sen sijaan, kuten monissa muissakin tapauksissa, vallalla ovat edelleen eräät vasemmiston sinnikkäät ideologiset jäänteet, kun nämä pyrkiessään umpimähkään avaamaan rajoja päätyvät epäämään Eurooppaan työskentelemään tulevien rehellisten ulkomaalaisten suojelun tarpeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Meistä on hyvin merkittävää, että Euroopan parlamentin enemmistö hylkäsi ehdotuksen direktiiviksi oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä, sillä parlamentin tekstillä, josta oli jo neuvoteltu neuvoston kanssa, olisi ajettu vain suuryritysten ja talousryhmittymien etuja. Nämä ryhmät vaativat sosiaalista polkumyyntiä saadakseen ulkomaista työvoimaa, jota voisivat hyväksikäyttää matalalla palkalla ja vähäisin oikeuksin.

Vaikka asia esitettiin yhtenäisen säännöksen verukkeella, käytännössä nämä ryhmät halusivat laillistaa sosiaalisen polkumyynnin, lisätä työpaikkojen epävarmuutta, lisätä eriarvoisuutta ja tehdä mahdolliseksi erilaiset lopputulokset ja lainsäädännöt, joilla vaarannetaan kaikkien työntekijöiden tasa-arvoa ja oikeutta koskevat periaatteet.

He pyrkivät eräällä tavalla elvyttämään pahamaineisen Bolkesteinin direktiivin alkuperämaaperiaatteen, joka hylättiin työntekijöiden keskitetyn vastustuksen vuoksi. Nyt työntekijöiden ja ammattiliittojen vastustus ja argumentit eri jäsenvaltioissa vaikuttivat Euroopan parlamenttiin, mikä osoittaa, että kamppailu oli vaivan arvoinen. Myös portugalilaiset työntekijät edistivät osaltaan tätä myönteistä tulosta 24. marraskuuta järjestetyllä yleislakolla. Meidän on kuitenkin tärkeää pysyä edelleen valppaina.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Aikana, jona 25 miljoonaa eurooppalaista on rekisteröity työttömiksi, esitettiin jälleen direktiiviä, jolla pyrittiin helpottamaan työnhakijoiden maahanmuuttoa. On myönnettävä, että tässä on jotain hävytöntä. Lisäksi tekstillä pyrittiin takaamaan maahanmuuttajatyöntekijöille tiettyjä taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, muka sosiaalisen polkumyynnin tai epäreilun kilpailun välttämiseksi syntyperäisten työntekijöiden tai jo Euroopassa olevien työntekijöiden taholta. Näin myönnetään implisiittisesti, että maahanmuutto polkee eurooppalaisia palkkoja eikä vastaa minkäänlaiseen työvoimapulaan, vaan pikemminkin saa aikaan suoraa kilpailua työntekijöidemme kanssa.

Jotkin tarkistukset, joilla pyrittiin edistämään yhdenvertaisia oikeuksia – ja yhdenvertaisia kustannuksia – asukkaiden ja maahanmuuttajien välillä, olisivat itse asiassa johtaneet siihen, että kaikille maahanmuuttajille, tekivätpä nämä työtä tai eivät, olisi tarjottu pääsy sosiaalietuihin. Tämä vastaa valintaa sosiaalisen polkumyynnin ja automaattisten maksujen välillä, mitä ei enää voida hyväksyä poliittisesti tai taloudellisesti. On aika päättää jäsenvaltioiden tasolla maahanmuuttovirtojen kääntämisestä, sillä niistä on tullut kestämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja jopa kulttuurisia taakkoja, sekä harjoittaa kansallista ja yhteisön etuuskohtelua kaikilla alueilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) EU:n jäsenvaltiot joutuvat jatkuvasti taistelemaan laittoman maahanmuuton ja kolmansien maiden kansalaisten harmaassa taloudessa tekemän työn kanssa. On toteutettava asianmukaiset toimet näiden ongelmien torjumiseksi tehokkaasti. Kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja oleskelulupien myöntämistä koskevien menettelyjen yksinkertaistaminen ja standardoiminen, jotta nämä voisivat työskennellä jäsenvaltiossa, auttaa rajoittamaan laitonta maahanmuuttoa. Samalla se mahdollistaa Euroopan markkinoiden työvoimavaatimusten täyttämisen. Ehdotetuissa säännöksissä jätetään vastaanottaville valtioille tietty harkintavalta, erityisesti maahantulon epäämisen edellytysten osalta. Näin varmistetaan asianmukainen oikeusvarmuuden taso eikä puututa jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Nyt tarkasteltavana oleva direktiivi antaa kaikille jäsenvaltioille mahdollisuuden omaksua yhteinen kanta taloudellisesta maahanmuutosta. Näin varmistetaan avoin sääntely, syrjintää kokevien työntekijöiden turvallisuus ja oikeussuoja, laittoman maahanmuuton torjunnan jatkuminen ja lopulta toimenpiteet epäreilun kilpailun torjumiseksi. Tästä syystä kannatan esittelijän kantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Komissio teki vuonna 2001 ehdotuksen direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä palkkatyötä tai itsenäistä ammatinharjoittamista varten. Euroopan parlamentin puoltavasta lausunnosta huolimatta tämä kunnianhimoinen ehdotus, jolla pyrittiin vahvistamaan taloudellista toimintaa varten unioniin saapuvien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja oleskelua koskevat edellytykset, ei selvinnyt ensimmäistä käsittelyä pidemmälle neuvostossa, ja komissio peruutti sen virallisesti vuonna 2006. Olen iloinen siitä, että Lissabonin sopimuksen tarjoama oikeusperusta antaa tälle ehdotukselle hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin ryhmäni kanssa tämän mietinnön puolesta, koska katson sen vastaavaan hyvin niihin merkittäviin demografisiin haasteisiin, joita Euroopan unioni kohtaa tulevina vuosina, ottamalla käyttöön yhtenäinen asiointijärjestelmä niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka haluavat oleskella jäsenvaltiossa työskennelläkseen siellä.

Parlamentin hylkäys valitettavasti viivästyttää tämän merkittävän direktiivin analysointia, jolla olisi yksinkertaistettu usein monimutkaisia hallinnollisia menettelyjä taloudellisten maahanmuuttajien vastaanotossa. Se olisi antanut jäsenvaltioiden työmarkkinoille mahdollisuuden vastata nykyisiin ja tuleviin työvoimatarpeisiin ja tarjonnut keinon torjua hyväksikäyttöä ja syrjintää, joiden uhreiksi nämä työntekijät liian usein joutuvat. Direktiivillä pyritään vähentämään kansallisten lainsäädäntöjen välisiä eroja: yhtenäisen asiointijärjestelmän ansiosta hallinnollinen menettely olisi yksinkertaisempi, halvempi ja nopeampi.

Ehdotuksessamme ei olisi määritelty kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa koskevia edellytyksiä: maahantuloa koskevien edellytysten määritteleminen ja niiden alueelle työskentelemään tulevien maahanmuuttajien määrä ovat aina jäsenvaltioiden vastuulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Mietintö ja direktiiviluonnos, jota sillä tarkistetaan, ovat häpeällisiä. Niillä otetaan käyttöön markkinavaatimusten ohjaava valikoiva maahanmuutto. Niillä riistetään oikeudet kaikilta maahanmuuttajilta, joista ei ole hyötyä tai joista ei enää ole hyötyä näille markkinoille. Vaikka niissä annetaan työntekijöille rajattuja oikeuksia, niissä tarjotaan myös mahdollisuus tiukentaa niitä edelleen vastaisuudessa. Maahanmuuttajat eivät ole toisen luokan ihmisiä! Tämä direktiivi on yksinkertaisesti epäinhimillinen. Äänestän sitä vastaan, ja myös tuomitsen sen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Asiakirja, jonka parlamentin enemmistö hylkäsi, oli lainsäädäntöä, joka olisi mahdollistanut maahanmuuttovirtojen paremman hallinnan. Siinä pyrittiin poistamaan jäsenvaltioiden väliset erot niiden työ- ja oleskelulupia koskevissa menettelyissä ja antamaan EU:ssa laillisesti työskenteleville kolmansien maiden kansalaisille tiettyjä oikeuksia. Se oli siis askel eteenpäin kahdesta syystä. Olemme ensinnäkin perustamassa uutta välinettä, jonka on määrä auttaa kolmansien maiden kansalaisia, jotka haluavat muuttaa jäsenvaltion alueelle, antamalla heille tiettyjä oikeuksia. Toiseksi sillä olisi lähetetty ulkomaille poliittinen viesti, jossa kumottaisiin ajatus Euroopan sulkeutuneisuudesta ja pelkästään rajoittavista toimenpiteistä, ja vahvistettu turvallisuutta aikana, jona me vastaamme Tukholman ohjelmassa esitettyihin huoliin luomalla joustavaa maahanmuuttopolitiikkaa EU:n talouskehityksen tukemiseksi. Siksi äänestin tällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Olosuhteet, joissa kolmansien maiden kansalaisten sallitaan oleskella ja työskennellä EU:n jäsenvaltiossa, kuuluvat kyseisen jäsenvaltion toimivaltaan, eivät EU:lle. Se, että tietyillä alueilla hyvin koulutettujen ammattitaitoisten kausityöntekijöiden maahanmuutto voi olla hyödyllistä, ei saa johtaa avoimien ovien politiikkaan, koska ensisijaisesti on otettava töihin omia kansalaisiamme, toisin sanoen EU:n kansalaisia. Jos meillä on työvoimapulaa useilla aloilla, meidän on tutkittava syitä tähän ja vastattava mukauttamalla koulutusta tarpeiden mukaisesti sekä tarjottava uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia. Se, että työvoiman maahanmuutto voi olla työntekijöille ongelma, koska se laskee palkkatasoa ja voi johtaa myös hintojen polkemiseen, on osoitettu aina uudelleen.

Tästä syystä otettiin käyttöön esimerkiksi työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevat siirtymäajanjaksot, joita hyvin kehittyneitä sosiaaliturvaverkostoja omaavat valtiot vaativat. Keskustelussa ei pidä unohtaa sitä, että ovelat yritykset voivat hyväksikäyttää työvoiman tarjontaa koskevia sääntöjä ja säännöksiä. Tämän vuoksi äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin mietinnön puolesta, koska Euroopan unioni on jo useiden vuosien ajan tarvinnut laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulevien työntekijöiden oikeuksia koskevia selkeitä sääntöjä ja menettelyjä. Tarvitsemme tällaisia sääntöjä ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin, vaikka meidän onkin tarjottava etuisuuskohtelu EU:n työntekijöille, laillisesti oleskelevat työntekijät osallistuvat jäsenvaltion talouselämään ja ovat oikeutettua suojeluun ja takeisiin. Heidät on katsottava EU:n talouden valttikortiksi eikä uhaksi EU:n työntekijöille.

Toiseksi tällaiset selkeät säännöt auttaisivat valvomaan maahanmuuttoa paremmin. Toisaalta, jos vältämme tällaisten sääntöjen laatimista, rohkaisemme laittomaan maahanmuuttoon ja pimeään työntekoon kaikkine seurauksineen. Minun on valitettavasti todettava, että tuomitsen mietinnön ja kehotan komissiota esittämään uuden ehdotuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin jäsen Mathieun mietinnön puolesta, koska toivon, että vahvistetaan vuosien työn jälkeen suuntaviivat direktiivin laatimiseksi kolmansista maista tulevien työntekijöiden lupia ja oikeuksia koskevasta yhtenäisestä eurooppalaisesta säännöstöstä. Olemme työskennelleet tätä koskevan yhteisön direktiivin parissa vuodesta 2001 ilman tuloksia. Toivokaamme nyt, että neuvosto hyväksyy sen yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa ja että päästään ratkaisuun tässä merkittävässä asiassa. Tämä on Euroopan kehityksen kannalta ratkaiseva seikka, sillä kasvava työvoiman tarve vie meitä yhä lähemmäs sitä, mitä kutsutaan taloudelliseksi maahanmuutoksi, joten tarvitaan kiireesti yhteistä sääntelyä. On tuettava unionin pitkän ajanjakson talouskehitystä, joten meidän on yksinkertaistettava niitä kolmansien maiden kansalaisia koskevia hallinnollisia lupamenettelyjä, jotka haluavat päästä jäsenvaltion alueelle työskentelemään, ja turvattava heidän oikeudellinen asemansa. Direktiivi tarjoaa meille mahdollisuuden vastata nykyisiin ja tuleviin työvoimatarpeisiin ja tarjoaa keinon torjua hyväksikäyttöä ja syrjintää, joiden uhreiksi nämä työntekijät liian usein joutuvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jota ei hyväksytty lopullisessa äänestyksessä. Tein näin, koska katson, että maahanmuuton seuranta Euroopan unionissa on perustavaa laatua oleva osa vastuullista vastaanottopolitiikkaa jäsenvaltioissa. Paras tapa torjua laitonta maahanmuuttoa ja pimeää työtä on kehittää laillista maahanmuuttoa koskevaa tasapainoista politiikkaa, vastaanottaa maahanmuuttajia vastaanottavan valtion työmarkkinoiden tarpeiden perusteella.

Aikana, jona talouskasvua ei ole, on tärkeää olla luomatta vääriä odotuksia tai rohkaista niukkaa työvoimaa edistävää politiikkaa. Ehdotus, joka koskee yhden työ- ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen jättämistä vastaanottavalle jäsenvaltiolle, olisi ratkaissut tämän huolen.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Olen samaa mieltä esittelijä Mathieun kanssa ja kannatan direktiiviehdotusta, joka on osa Euroopan unionin pyrkimyksiä kehittää yleistä maahanmuuttopolitiikkaa ja kolmansien maiden kansalaisia koskeva puite-ehdotus. Sillä on kaksi tavoitetta: a) yhden hakemuksen menettely yhdelle oleskelu- ja työluvalle jäsenvaltiossa ja b) yhtenäiset oikeudet kolmansien maiden työntekijöille, jotka työskentelevät ja oleskelevat laillisesti Euroopan unionissa EU:n kansalaisten kanssa yhdenvertaisen kohtelun perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE), kirjallinen.(SV) Laillinen maahanmuutto EU:n jäsenvaltioihin on tärkeää talouskasvun kannalta. Maahanmuutto työntekotarkoituksissa voi parantaa kilpailukykyä ja lisätä talouden elinvoimaisuutta, ja kun otetaan huomioon EU:n tulevaisuudessa väestön ikääntyessä kohtaamat huomattavat demografiset haasteet, on tärkeää laatia joustavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen, jolla pyritään ottamaan käyttöön yhdistelmälupamenettely kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle työntekoa varten. Tämän pitäisi yksinkertaistaa maahanmuuttajien vastaanottoon liittyviä monimutkaisia hallinnollisia muodollisuuksia. Sen olisi määrä myös antaa jäsenvaltioiden työmarkkinoille mahdollisuus vastata nykyisiin ja tuleviin työvoimatarpeisiin ja tarjota keino torjua hyväksikäyttöä ja syrjintää, joiden uhreiksi nämä työntekijät liian usein joutuvat.

Vastustamme kuitenkin lisäasiakirjoja koskevia tarkistuksia, joilla ehdotuksesta tehdään ristiriitainen ja merkityksetön. Yhdistelmälupamenettelystä ja yhdestä asiakirjasta tulee merkityksettömiä, jos jäsenvaltiot voivat antaa ja vaatia muita asiakirjoja. Tarkistus, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat laatia oleskeluluvan lisäksi toisen asiakirjan, jota voidaan tarkistaa ja joka voidaan peruuttaa oleskeluluvan haltijan työmarkkinatilanteen muuttuessa, hyväksyttiin äänestyksessä. Koska olimme tyytymättömiä tekstiin ja olisimme halunneet ehdotuksen menevän toiseen käsittelyyn ennen sen hyväksyntää, äänestimme vastaavuustaulukoiden sisällyttämisen puolesta vastoin neuvoston tahtoa. Näitäkään ei hyväksytty äänestyksessä, ja tilanteessa, jossa äänestäminen mietinnön puolesta olisi johtanut siihen, että ensimmäisessä käsittelyssä olisi hyväksytty sellainen sisältö, jonka katsomme vaarantavan koko yhtä asiakirjaa EU:ssa useamman sijaan koskevan ehdotuksen, äänestimme ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Yksi parhaista tavoista torjua laitonta maahanmuuttoa ja pimeää työtä on kehittää tasapainoisia laillisen maahanmuuton kanavia, jotka täyttävät työmarkkinoidemme tarpeet. Taloudellinen maahanmuutto on tosiasia ja se on saatava järjestykseen, mutta se on myös välttämättömyys, kun otetaan huomioon demografiset ja taloudelliset haasteet, joita EU joutuu kohtaamaan lähitulevaisuudessa. Maahanmuuttopolitiikkaa voidaan näin ollen pitää työmarkkinatarpeitamme sääntelevänä välineenä, joka auttaa panemaan täytäntöön Eurooppa 2020 -strategian.

EU:n lainsäädännössä ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää omat sosiaaliturvajärjestelmänsä. Ilman yhdenmukaistamista unionin tasolla jokaisen jäsenvaltion lainsäädännössä on säädettävä edellytyksistä, joiden mukaan sosiaaliturvaetuuksia myönnetään, sekä etuuksien määrästä ja kestosta.

Tätä toimivaltaansa harjoittaessaan jäsenvaltioiden on kuitenkin noudatettava EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi on kunnioitettava työehtoja, myös palkkaa ja irtisanomista, terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla, työaikaa, vuosilomaa ja kurinpidollisia menettelyjä koskevia sääntöjä ottaen huomioon voimassa olevat työehtosopimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin on valmistauduttava tulevaisuuden demografisiin haasteisiin. Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvillä asioilla on merkitystä kilpailukyvyn ja talouden elinvoimaisuuden kannalta. Molemmat edellyttävät tasapuolista kohtelua ja huolellista harkintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen.(FR) Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti hylkäsi yhdistelmälupaa koskevan ehdotuksen. Tämänpäiväinen äänestys viitoittaa tietä uusille neuvotteluille, ja oikeuksien myöntäminen työntekijöiden markkina-arvon perusteella hylättiin. Direktiivissä, jolla ei todellakaan taattu yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen perustuvia yhtenäisiä oikeuksia kaikille maahanmuuttajatyöntekijöille, ehdotettiin laillisesta maahanmuutosta sirpaleista käsitettä, jossa maahanmuuttajatyöntekijän markkina-arvo määrittäisi tämän oikeuksien laajuuden. Kaikkien siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 20-vuotispäivän aattona tällaista hierarkkista järjestelyä ei todellakaan voida hyväksyä. Unionin on lopultakin omaksuttava useiden tutkimusten tulokset, jotka osoittavat, että niin yksilölliset kuin kollektiivisetkin, taloudelliset ja yhteiskunnalliset edut yhtä lailla vastaanottavissa jäsenvaltioissa kuin alkuperämaissa kulkevat käsi kädessä maahanmuuttajien oikeuksien täysimääräisen ja tehokkaan harjoittamisen kanssa. Vihreät kiinnittävät jatkossakin tiiviisti huomiota tähän asiaan auttaakseen varustamaan unionin kunnianhimoisella maahanmuuttopolitiikalla, joka perustuu perusoikeuksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden periaatteeseen. Tämän kauhean sopimuksen hylkäyksestä seuraavissa uusissa neuvotteluissa on kyse juuri tästä.

 
  
  

Mietintö: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Esityksellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä pyritään ehkäisemään rikoksia. Esitys perustuu siihen, että vaikka jäsenvaltiot tarjoavat suojelua rikosten urheille rajojensa sisällä, on osoittautunut tarpeelliseksi kehittää Euroopan laajuinen varhaisen varoituksen järjestelmä ja ennaltaehkäisymekanismi. Tässä otetaan huomioon Tukholman ohjelmassa annetut suositukset ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon aiheuttamat menettelyt, jotka sallivat mietintöjen laatimisen monialaiselta perustalta, sekä neuvoston 5. tammikuuta 2010 antama ensimmäinen ehdotus direktiiviksi eurooppalaisesta uhrien suojelumääräyksestä. Kannatan laajaa lähestymistapaa, jotta mukaan saadaan erityyppisten rikosten uhrit, sekä tarkistuksia, joilla säädetään suojelumääräyksen kumoamiseen liittyvistä järjestelyistä, varmistetaan oikeudellisen suojan jatkuvuus, säädetään määräaika määräyksen täytäntöönpanolle ja selkeytetään yhdestä jäsenvaltiosta toiseen muuttavia uhreja koskevaa kantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska se tukee neuvoston ehdotusta direktiiviksi, jossa määrätään selkeät toimenpiteet rikosten ehkäisemiselle ja erityisesti uhrien suojelulle. On tärkeää, että ehkäistään väkivallan uhrien joutuminen rikoksentekijöiden vahingoittamiksi omassa maassaan, ja että uhrien käytössä on tällaisia ehkäiseviä toimenpiteitä myös kaikkialla Euroopan unionissa. Tämän direktiivin hyväksyminen ja täytäntöönpano osoittaisivat, että EU aikoo määrätietoisesti toteuttaa Tukholman toimintasuunnitelmaa eli Euroopan unionin aloitetta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

On tärkeää painottaa, että eurooppalaista suojelumääräystä pitäisi voida käyttää kaikkiin rikoksen uhreihin, kuten ihmiskaupan, pakkoavioliittojen, kunniamurhien, sukupuoleen perustuvan väkivallan, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreihin uhrin iästä tai sukupuolesta riippumatta, kun rikoksentekijä on tunnistettu. Uhrien suojelu ei tarkoita pelkästään fyysistä suojelua, vaan myös uhrien ihmisarvo on otettava huomioon. Siksi olen vahvasti samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä ottaa mukaan sellainen uhrien suojelu, jolla pyritään palauttamaan heidän ihmisarvonsa ja heille ihmisinä kuuluva kunnioitus.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), kirjallinen. (IT) Parlamentin äänestys ehdotuksesta direktiiviksi uhrien eurooppalaisesta suojelumääräyksestä antaa selkeän merkin väkivallasta kärsineiden henkilöiden suojelun puolesta. Vaikka neuvostossa ei ollut määräenemmistöä sen jälkeen, kun Alankomaat siirtyi aloitetta vastustavien maiden puolelle, tällä ei valitettavasti ole vaikutusta tämänpäiväisen äänestyksen tärkeyteen.

Euroopan lainsäädännön tyhjiö väkivallan uhrien suojelussa on täytettävä konkreettisella vastauksella, joka ei kata ainoastaan sitä valtiota, jossa uhri oleskelee, vaan ylittää rajat. 12 jäsenvaltion, muun muassa Italian, yhteistyön tavoitteena on perustaa varhaisen varoituksen järjestelmä ja ennakkovaroitusmekanismi Euroopan unionin alueelle.

Olen vakuuttunut tätä välinettä koskevan sopimuksen saavuttamisen tärkeydestä – myös poliittisessa mielessä – koska sillä taataan suojelu kaikentyyppisten rikosten uhreille ja määrätään rajoituksia ja kieltoja uhkaa aiheuttaville henkilöille. Yhtä tärkeä näkökohta on uhrin mahdollisuus muuttaa toiseen jäsenvaltioon ja saada tarvittavat tiedot ja apu uuden elämän aloittamiseen ilman, että hän menettää suojelutoimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. (IT) Kannatan suojelumääräyksen perusajatusta. Väkivallan uhreja on suojeltava rikostentekijöiden toistuvilta hyökkäyksiltä ja heillä on oltava käytössään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koko Euroopan unionissa.

Direktiiviluonnos on askel kohti Tukholman toimintasuunnitelman ja Euroopan unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ylläpitämistä ja kehittämistä koskevan aloitteen tavoitteiden saavuttamista.

Tiedän, että aloite on monitahoinen. Jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä on eroja samoin kuin niiden rikos- ja siviilioikeudellisissa menettelyissä. Tästä huolimatta katson, että esittelijät ovat onnistuneet vahvistamaan oikeudellisen suojan jatkuvuutta ja takaamaan uhreille parhaan mahdollisen suojelun sekä varmistamaan samalla oikeusvarmuuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Väkivallan uhrit voivat hyötyä suojelutoimenpiteistä rikoksentekijöitä vastaan omissa jäsenvaltioissaan. Tämä suojelu päättyy kuitenkin heidän omien jäsenvaltioidensa rajoille, ja tähän saakka ei ole ollut keinoa ulottaa suojelua rajojen yli. Äänestin tämän uuden direktiivin puolesta, joka sallii niiden jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten, joissa on pantu täytäntöön suojelutoimenpiteitä kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti, antaa eurooppalaisen suojelumääräyksen, joka suojelee uhreja muiden jäsenvaltioiden alueella. Direktiivi koskee selvästikin ensisijaisesti naispuolisia väkivallan uhreja, mutta sitä voidaan soveltaa kaikkiin sukupuolesta tai iästä riippumatta, sekä potentiaalisiin uhreihin että heidän sukulaisiinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä esitystä direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, jolla pyritään suojelemaan rikosten uhreja koko Euroopan unionissa. Aloitteella pyritään luomaan jäsenvaltioiden välinen oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten mekanismi, jotta uhrit, jotka ovat suojelutoimenpiteen kohteena yhdessä jäsenvaltiossa, eivät joudu toistamaan koko oikeusprosessia saadakseen suojelutoimenpiteitä, ja jotta heitä suojellaan myös siinä tapauksessa, että he päättävät asua tai oleskella muussa EU:n jäsenvaltiossa.

Eurooppalainen suojelumääräys annetaan suojeltavan henkilön pyynnöstä eikä sitä pidä antaa ainoastaan naisille, jotka ovat perheväkivallan uhreja ja tärkein suojelua saava ryhmä, vaan myös kaikille muille uhreille, kuten ihmiskaupan, naisten sukuelinten silpomisen, pakkoavioliittojen, kunniamurhien, insestin, sukupuoleen perustuvan väkivallan, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreille.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Kannatin äänestyksessä ehdotusta direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, koska sen perustavoitteet ovat rikosten ennaltaehkäisy ja uhrien suojelu. Nykyinen tilanne on se, että vaikka jäsenvaltiot ovat antaneet uhrien suojelumääräyksiä, niistä seuraavat täytäntöönpanotoimet pysähtyvät määräyksen antaneen valtion rajalle. Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa rikosten ja vainon estämiseksi EU:n tasolla. Vain silloin voimme taata uhreille turvallisen ympäristön rajoittamatta heidän oikeuttaan liikkuvuuteen. Vaikka jäsenvaltioiden rikos-, yksityis- ja hallinto-oikeudelliset menettelyt poikkeavat toisistaan, kaikkien valtioiden on työskenneltävä yhdessä rikosten uusimisen estämiseksi.

Mielestäni on erittäin tärkeää ottaa ehdotukseen mukaan henkistä tukea koskeva näkökohta. Rikoksilla on useimmille uhreille erilaisia psykologisia ja henkisiä seurauksia, jotka jatkuvat pitkään rikoksen jälkeen. EU:n on huolehdittava ennaltaehkäisyn ja suojelun lisäksi myös uhreille annettavasta henkisestä tuesta, jotta he voivat aloittaa uuden elämän missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), kirjallinen. (CS) Äänestin eurooppalaista suojelumääräystä koskevan mietinnön puolesta, koska sen pyrkimyksenä on parantaa väkivallan uhrien oikeudellista asemaa. Oikeudellista suojaa tarvitsevat erityisesti ne, jotka joutuvat lähisukulaistensa toistuvan väkivallan kohteiksi, ne, jotka joutuvat väkivallan uhreiksi sukupuolensa takia tai ne, jotka joutuvat muunlaisen väkivallan uhreiksi jäsenvaltiossa, jossa heillä ei ole kansalaisuutta eikä asuinpaikkaa. Olin samaa mieltä tarkistusehdotuksista, joilla rajoitetaan syitä, joiden perusteella voidaan kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaista suojelumääräystä tai torjua se, säädetään 20 päivän määräaika määräyksen täytäntöönpanolle tai selkeytetään kantaa, joka koskee yhdestä jäsenvaltiosta toiseen muuttavia uhreja.

Olen tyytyväinen, että oikeusperustaa koskeva ongelma, jonka neuvosto ja erityisesti komissio ovat tuoneet toistensa käsiteltäviksi, on selvitetty. Eurooppalaista suojelumääräystä koskeva erityinen siviili- ja rikosoikeudellisten näkökohtien ristiriita on mielestäni poistettu hyväksymällä tarkistusehdotus, joka lisää tuomioistuinten päätösten tunnustamisen rikostapauksia koskevaan yhteistyöhön. Tällä huomioidaan komission vastalause, jonka mukaan eurooppalainen suojelumääräys rikkoo sen yksinomaista aloiteoikeutta siviilioikeuden alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatan tätä päätöslauselmaa, koska mielestäni on olennaisen tärkeää, että väkivallan uhrit voivat hyötyä rikoksia ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja suojelusta koko Euroopan unionissa. Toisin sanoen tätä suojelua ei pitäisi rajoittaa vain yhteen jäsenvaltioon, vaan sen olisi sallittava henkilön asuminen tai oleskelu muissa EU:n jäsenvaltioissa. Toimenpidettä pitäisi soveltaa kaikkiin ihmiskaupan, naisten sukuelinten silpomisen, pakkoavioliittojen, kunniamurhien, insestin, sukupuoleen perustuvan väkivallan, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreihin. Tämän saavuttamiseksi on hyväksyttävä se tosiasia, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät poikkeavat toisistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä direktiiviluonnos pyrkii korjaamaan rikosten uhreja koskevan puutteen nykyisestä lainsäädännöstä, joka ei vastaa rikosten ennaltaehkäisyn ongelmaan eikä tarpeeseen nopealle ja tehokkaalle Euroopan laajuiselle varhaisen varoituksen järjestelmälle ja ennaltaehkäisymekanismille uhrien suojelemiseksi. Näistä syistä eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisesta pitäisi tulla tärkeä keino uhrien suojelemiseen riippumatta siitä, millaista väkivaltaa he ovat joutuneet kokemaan. Sen on toimittava jäsenvaltioiden rajojen yli, jotta uhrit eivät joudu aloittamaan koko oikeusprosessia alusta saadakseen suojelutoimenpiteitä, jos he muuttavat toiseen jäsenvaltioon.

Vaikka yhtäältä olemme juuri hyväksyneet lainsäädännön epäiltyjen siviili- ja prosessuaalisista oikeuksista EU:ssa, emme toisaalta voi unohtaa uhrien siviili- ja prosessuaalisia oikeuksia, koska uhrit ovat epäilemättä haavoittuvia ja enemmän suojelun tarpeessa. Tämän direktiivin hyväksyminen on tärkeä askel kohti uhrien auttamista, mutta toivon, että komissio voi mennä pidemmälle ja esitellä laajan ja kattavamman uhreja koskevan lainsäädäntöpaketin mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen.(FR) Kannatin äänestyksessä esitystä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Toisin kuin ehkä jotkin vastustavista jäsenvaltioista (muun muassa Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat hallituksen vaihtumisen jälkeen), vastustan soveltamisalan kaikkein tiukinta rajoittamista rikosoikeudenkäyntimenettelyihin ja kannatan sitä, että mukaan otetaan laajempi kirjo menettelyitä. Toivon, että Euroopan parlamentin täysistunnossa antama vahva merkki varmistaa sen, että neuvoston määrävähemmistön aiheuttama tämänhetkinen umpikuja ratkaistaan ja että aiheen käsittely myös jatkuu tulevalla Unkarin puheenjohtajakaudella.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Rikosten uhreille annettava oikeudellinen suoja on olennaista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomiselle. Tästä syystä olen samaa mieltä, muutamin varauksin, nykyisen ehdotuksen tavoitteista, joilla pyritään parantamaan nykyistä oikeudellista tilannetta seuraavien osalta: (i) eurooppalaisen suojelumääräyksen kumoamiseen liittyvien järjestelyiden parantaminen, (ii) oikeudellisen suojan jatkuvuus, (iii) niiden syiden rajoittaminen, joiden perusteella voidaan kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaista suojelumääräystä tai torjua se, (iv) määräajat määräyksen täytäntöönpanolle ja (v) muuttavia uhreja koskevan kannan selkeyttäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä direktiivi koskee suojelutoimenpiteiden soveltamista rikosten uhrien auttamiseen, kun rikokset uhkaavat uhrin henkeä tai ruumiillista, henkistä tai seksuaalista hyvinvointia.

Suojelutoimenpiteitä on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta ne eivät ole voimassa, jos henkilö ylittää valtion rajat. Eurooppalaisen suojelumääräyksen tavoitteena on varmistaa, että henkilölle yhdessä jäsenvaltiossa tarjottavaa suojelua ylläpidetään ja jatketaan toisessa jäsenvaltiossa, johon henkilö muuttaa tai on muuttanut.

Tämä on Euroopan parlamentin tänään hyväksymä kanta äänestyksessä, jossa 610 äänesti sen puolesta, 13 äänesti sitä vastaan ja 56 äänesti tyhjää. Tämä perustuu kompromissiin, jonka parlamentin jäsenet ja EU:n puheenjohtajavaltio Belgian edustajat neuvottelivat. Teksti on kuitenkin vielä vahvistettava jäsenvaltioiden määräenemmistöllä neuvostossa.

Vaikka suurin osa suojelutoimenpiteistä on tarkoitettu naisille, jotka ovat olleet perheväkivallan uhreja, uusien sääntöjen pitäisi koskea kaikkia uhreja: hyväksytyssä mietinnössä todetaan, että "tätä direktiiviä sovelletaan suojelutoimenpiteisiin, joilla pyritään suojelemaan kaikkia uhreja eikä pelkästään sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja ottaen huomioon kunkin asiaan liittyvän rikoksen lajin erityispiirteet".

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Eurooppalaisessa suojelumääräyksessä konkretisoituu puheenjohtajavaltio Espanjan painopistealueeksi asettama naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. Uhreja, joihin kohdistuvilla toimenpiteillä säädetään etäisyys, jota rikoksentekijöiden on noudatettava, suojellaan heidän oman maansa rajojen ulkopuolella, ja he voivat näin ollen aloittaa uuden elämän haluamassaan maassa. Annetulla eurooppalaisella suojelumääräyksellä on sama lainvoima koko unionissa. Tekstin soveltamisala on laajennettu sisältämään hengen, ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon, henkilökohtaisen vapauden tai seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojelu. Tämä laaja määritelmä sisältää muun muassa pakkoavioliiton, pedofilian, ihmiskaupan ja sukuelinten silpomisen käsitteet. Tämä toimenpide täyttää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ensisijaisen tavoitteen, joka on suojelevan Euroopan rakentaminen. Siksi äänestin tämän tekstin puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen eurooppalaiseen suojelumääräykseen. Se on erinomainen aloite, joka varmistaa, että toimenpiteet uhrien suojelemiseksi ovat voimassa jäsenvaltioiden välillä. Tällä hetkellä suojelumääräykset pysähtyvät maan rajalla ja jättävät uhrin puolustuskyvyttömäksi. Eurooppalainen suojelumääräys on valtava edistysaskel uhrien oikeuksille. Se on voimakas oikeusväline, jolla taataan väkivallan uhreille parempi turvapaikka jäsenvaltioiden rajojen yli. Yli 100 000:een EU:ssa asuvaan naiseen kohdistuu suojelutoimenpiteitä. Olen kuitenkin hyvin huolissani neuvoston määrävähemmistöstä, johon Irlanti kuuluu. Toivon, että mietinnön parlamentin tasolla saama laaja hyväksyntä kannustaa määrävähemmistöä harkitsemaan kantaansa uudelleen. En hyväksy heidän perusteluaan, jonka mukaan mietinnön oikeusperusta on virheellinen. Sekä neuvosto että parlamentin oikeudellinen yksikkö totesivat oikeudellisen perustan olevan riittävä, ja oikeudellisen asioiden valiokunnan yksimielisesti kannattamassa suojelumääräyksessä ei esitetä velvoitteita kansallisten järjestelmien muuttamiselle suojelumääräysten käyttöönottamiseksi, koska jäsenvaltiota, johon uhri matkustaa, pyydetään tarjoamaan suojelua sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope ja Marina Yannakoudakis (ECR), kirjallinen. (EN) ECR-ryhmä tukee täysin ehdotetun eurooppalaisen suojelumääräyksen päämääriä ja tavoitteita, ja haluamme nähdä, että väkivallan, terrorismin, perheväkivallan, vaanimisen ja/tai häirinnän uhreja suojellaan, jos ja kun he muuttavat EU:n alueella. ECR-ryhmä ymmärtää ahdingon, jota fyysinen, psyykkinen ja seksuaalinen hyväksikäyttö voi aiheuttaa, ja hyväksikäytön uhrien haavoittuvan tilan.

Emme voineet äänestää tänään mietinnön puolesta direktiivin oikeudellista pohjaa ja soveltamisalaa koskevien huoltemme takia. Ehdotuksella on rikosoikeudellinen perusta, mutta jotkut niistä rikoksista, jotka tällä esityksellä pyritään kattamaan, ovat siviilioikeuteen kuuluvia asioita, ja siitä huolimatta SEUT-sopimuksen 81 artiklaa ei käytetä. ECR-ryhmä on huolissaan siitä, kuinka tehokkaasti tämä esitys pantaisiin täytäntöön ja millaisen viestin tämä poikkeama lähettää EU:n kansalaisille siitä, miten säädämme lakeja. ECR-ryhmä uskoo vahvasti, että EU:n tasolla laadittavan lainsäädännön on oltava oikeudellisesti vahvaa ja vakaata, eikä se saa vaarantaa jäsenvaltioiden oikeudellisia järjestelmiä.

Näistä syistä ECR-ryhmä pidättyi äänestämästä mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) 12 jäsenvaltion jättämä esitys direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on aloite, jonka tavoite on rikosten ennaltaehkäisy. Vaikka jäsenvaltiot ovat säätäneet uhrien suojelumääräyksistä, niistä seuraavat täytäntöönpanotoimet pysähtyvät määräyksen antaneen valtion rajalle. Uhrit voivat kuitenkin liikkua yhdestä jäsenvaltiosta toiseen monista syistä, joista vähäpätöisin ei suinkaan ole rikoksen välttäminen. Muuttaessaan tällä tavoin he ovat puolustuskyvyttömiä, jos oikeus- ja lainvalvontaviranomaiset eivät kykene suojelemaan heitä panemalla täytäntöön nopeaa, tehokasta ja Euroopan laajuista varhaisen varoituksen järjestelmää ja ennaltaehkäisymekanismia. Tällaisten yhteistyöjärjestelyiden perustaminen on tämän aloitteen tarkoituksena. Jäsenvaltioiden toimet osoittavat, että rikoksia voidaan ehkäistä Euroopan tasolla, kun tekijät ovat tiedossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), kirjallinen. (IT) Neuvoston ja erityisesti kahden esittelijän ja valiokunnassa jätettyjen tarkistusten ansiosta esitys direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä tarjoaa uhreille erinomaista suojelua ilman kansallisten lainsäädäntöjen rajoituksia. Se pitäisi nähdä symbolina Euroopan lainsäädännön kehitykselle, joka etenee askel kerrallaan sen varmistamiseksi, että oikeudet ja suojelu ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa.

Kuten on esitetty, eurooppalainen suojelumääräys tekee niiden uhrien suojelusta, jotka haluavat liikkua vapaasti Euroopan unionissa, määrätietoisemman ja nopeamman prosessin. Erot oikeusjärjestelmissämme ja niiden menettelyissä ovat edelleen selkeä rajoite. Määritelty soveltamisala tekee kuitenkin valtioiden sopeutumisesta uuteen määräykseen nopeaa ja vahvistaa näin unionia ja tarjoaa Euroopan kansalaisille, erityisesti kaikkien haavoittuvimmille, enemmän suojelua.

Kannatan siksi voimakkaasti tätä esitystä, joka antaisi toivoa monille niille ihmisille, joiden vapautta ja ihmisarvoa loukataan jatkuvasti ja joilla ei ole kaikkia keinoja reagoida tilanteeseen. Tulevaisuudessa he voivat ehkä jopa aloittaa uuden elämän toisessa maassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Perusoikeuksiin kuuluu, että rikoksen uhrin, joka on saanut suojelumääräyksen yhdessä jäsenvaltiossa, pitäisi saada suojelua myös siinä tapauksessa, että hän päättää asua tai oleskella muussa EU:n jäsenvaltiossa. Tämä on päämäärä, joka takia hyväksyimme tänään nämä uudet säännöt. Kaikkien uhrien, eikä ainoastaan perheväkivallan uhrien, pitäisi voida hyötyä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Suojelutoimenpiteitä on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta ne eivät ole voimassa, jos henkilö ylittää valtion rajat. Eurooppalaisen suojelumääräyksen tavoitteena on varmistaa, että henkilölle yhdessä jäsenvaltiossa tarjottavaa suojelua ylläpidetään ja jatketaan toisessa jäsenvaltiossa, johon henkilö muuttaa tai on muuttanut riippumatta rikoksesta, jonka uhriksi hän on joutunut.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen.(FR) Tuomittavan teon uhrin, joka saa suojelua Euroopan unionin jäsenvaltiossa, tulisi saada samaa suojelua matkustaessaan muuhun EU:n jäsenvaltioon. Vaikka monet toimenpiteistä koskevat seksuaalisen väkivallan naispuolisia uhreja, on määritettävä, että kaikkien väkivallan uhrien, myös lasten, on hyödyttävä tästä aloitteesta. Lisäksi voimme olla tyytyväisiä siihen, että suojelumääräyksen voi pyytää myös suojellun henkilön perheelle. Suojelua ei kuitenkaan pidä rajoittaa uhrin fyysiseen suojeluun. Myös uhrin ihmisarvo on otettava huomioon. Olen hyvin tietoinen aloitteen monitahoisuudesta ja sen edessä olevista haasteista, ei vähiten jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien sekä rikosoikeudellisten, siviilioikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen mahdollisten erojen takia. Jäsenvaltioita on kuitenkin kannustettava jatkamaan tällä linjalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Kannatan mietintöä ja pidän sitä parhaana mietinnöistä, joista äänestämme 14. joulukuuta. Perusedellytykset on määritetty, kaikki kysymykset on käyty perusteellisesti läpi ja tavoite on selkeä. Nyt henkilöille, jotka ovat joutuneet rikosten urheiksi, taataan tuomioistuinten suojelu kaikissa Euroopan unionin valtioissa, jos he muuttavat yhdestä EU:n jäsenvaltiosta toiseen. Tämä antaa tutkintaviranomaisille ja yleiselle syyttäjälle mahdollisuuden suorittaa tutkimuksensa tehokkaasti ja rikosten uhrit eivät jätä tutkimusten aikana tärkeitä tietoja kertomatta pelon takia. Olen kiitollinen esittelijälle hänen mietinnöstään.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Vaikka viime vuosina on suoritettu joitakin toimenpiteitä uhrien suojelemiseksi, asianosaiset jätetään usein pulaan. Asianajajat ja tuomarit oppivat koulutuksensa aikana paljon vastaajien oikeuksista, mutta heille ei kerrota mitään oikeasta tavasta kohdella todistajia ja todistajina toimivia uhreja. Jos aikataulu on määritetty vain vastaajan mukaan eikä uhria, joka on nostanut siviilikanteen toista henkilöä vastaan, oteta millään tavoin huomioon, tämä on kuin isku vasten kasvoja. Tietoisuuden lisääminen on tässä tärkeää, ja sitä tarvitaan myös lääketieteen koulutuksessa, jotta perheväkivalta voidaan tunnistaa paremmin. Siviiliasioiden korvauskanteiden vanhentumisajan kysymys on tärkeä lasten hyväksikäytön kohdalla. Uhrien suojelu sisältää myös sen, että lastemme kanssa saavat työskennellä vain sellaiset henkilöt, joilla on puhdas rikosrekisteri. Jos pakkoavioliitoista nostetaan nyt syyte Liechtensteinissa, myös ilman uhrin lupaa, ja on mahdollista ryhtyä oikeustoimiin alaikäisen sukupuolielinten silpomisen seurauksena, tämä osoittaa selvästi paljon kiitetyn monikulttuurisen rikastumisen mahdolliset vaarat.

Koska uhrien suojelu on edelleen lapsenkengissään ja asianosaiset eivät useinkaan tiedä, kenen puoleen kääntyä omassa maassaan ja mitkä heidän oikeutensa ovat, on tärkeää, että uhrien suojelu yhdenmukaistetaan EU:ssa. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä esitystä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, koska EU tarvitsee järjestelmän, joka lisää väkivallan uhreiksi joutuneiden kansalaisten hengen, turvallisuuden sekä ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden ja sukupuolisen itsemääräämisoikeuden suojelua. Direktiiviehdotuksella pyritään vahvistamaan tämäntyyppisten rikosten uhrien suojelua EU:ssa, koska tällä hetkellä suojelutoimenpiteet rajoittuvat jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön. Tällä päätöslauselmalla pyritään paikkaamaan lainsäädännön aukkoja varmistamalla väkivallan uhreille suojelu myös heidän omien maidensa ulkopuolella, ja näin uhreille taataan riittävä suojelu kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioita ei vaadita yhdenmukaistamaan kansallisia lakejaan, mutta valtiot voivat mukauttaa lakejaan niin, että ne tunnustetaan vastavuoroisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Kannatin tänään äänestyksessä esitystä direktiiviksi, jolla hyväksytään vakiomekanismi rikosten uhreille annetun suojelun edistämiseksi ja vahvistamiseksi, kun uhrit muuttavat jäsenvaltioiden välillä hyödyntäen oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Direktiivi suojelee nyt uhreja rikoksilta, jotka voivat vaarantaa uhrin hengen, ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden tai henkilökohtaisen vapauden, ja viime kädessä sen tavoitteena on estää vastaavat rikokset tulevaisuudessa.

Neuvoston kanssa käytyjen neuvotteluiden seurauksena direktiiviä on parannettu erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

– Oikeudellista suojelua on laajennettu, eikä uhrin tarvitse enää aloittaa uudestaan koko oikeusprosessia suojelutoimenpiteiden saamiseksi, kun hän muuttaa toiseen jäsenvaltioon.

– Eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisen ehtoja on parannettu ja yksinkertaistettu.

– Syitä, joiden perusteella voidaan kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaista suojelumääräystä tai torjua se, on rajoitettu.

– Määräyksen täytäntöönpanolle on määritetty selkeä määräaika.

– Suojelu kattaa ruumiillisen koskemattomuuden lisäksi myös uhrin ihmisarvon.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä mietintö on ristiriidassa jo hyväksytyn Tukholman toimintasuunnitelman kanssa, joka on Euroopan unionin aloite, jolla ylläpidetään ja kehitetään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Vaikka tarkistusten oikeudellisessa perustassa oli ongelmia, päätin äänestää tämän mietinnön puolesta, koska katson, että rikosten uhrien tai potentiaalisten uhrien suojelutoimenpiteet ovat myönteinen asia. Mahdollisuus laajentaa oikeudellisen suojamääräyksen soveltamisalaa yhdestä jäsenvaltiosta ("määräyksen antanut valtio") toiseen jäsenvaltioon, johon suojeltu henkilö muuttaa ("täytäntöönpanovaltio"), tuo käytännössä merkittävää edistystä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomiseen Euroopan unionissa, ja tämä on ihanne, jota kannatan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Perheväkivalta on perusihmisoikeuksien loukkaus ja voi koskettaa ketä tahansa uskonnosta, ihonväristä tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Romaniassa perheväkivalta lisääntyi 35 prosentilla vuonna 2009 verrattuna vuoteen 2008. Vuonna 2010 perheväkivaltatapausten määrän on raportoitu jopa lisääntyvän. Perheväkivaltatapausten on arvioitu vaikuttavan 1 200 000 henkilöön joka vuosi, mutta vain 1 prosentilla väkivallan uhreista on rohkeutta ilmoittaa siitä viranomaisille.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen on oltava voimakas oikeusväline, jolla väkivallan uhreille voidaan taata parempi turvapaikka jäsenvaltioiden rajojen yli. Tämä sisältää myös suojelun ryhmien tekemää väkivaltaa vastaan ja koskee kaikkia rikosten uhreja, kuten ihmiskaupan, naisten sukuelinten silpomisen, pakkoavioliittojen, kunniamurhien, insestin, sukupuoleen perustuvan väkivallan sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreja.

Jäsenvaltioiden on jatkossakin taattava oikeudellinen suoja, rajoitettava syitä, joiden perusteella voidaan kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaista suojelumääräystä tai torjua se, säädettävä 20 päivän määräaika määräyksen täytäntöönpanolle ja selkeytettävä kantaa, joka koskee yhdestä jäsenvaltiosta toiseen muuttavia uhreja.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Neuvoston direktiivi on mielestäni erittäin myönteinen, koska sen tavoitteena on luoda aito vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Yhdyn kuitenkin esittelijöiden esittämiin huolenaiheisiin, erityisesti teknisten puutteiden sekä heidän osoittamiensa jäsenvaltioiden oikeudellisten järjestelmien välisten erojen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen. (IT) Haluan kiittää Teresa Jiménez-Becerril Barriota ja Carmen Romero Lópezia heidän erinomaisesta työstään. Rikosten uhreille, joilla on oikeus suojeluun yhdessä jäsenvaltiossa, taataan samantasoinen suojelu koko unionissa tänään hyväksytyn uuden eurooppalaisen suojelumääräyksen ansiosta. Se laajentaa lainsäädännön soveltamisalan koskemaan kaikkia rikosten uhreja eikä ainoastaan sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja, kuten alun perin ehdotettiin. Suojelutoimenpiteitä on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta niiden voimassaolo päättyy, kun uhrit ylittävät valtion rajat. Eurooppalaisen suojelumääräyksen tulisi varmistaa, että henkilölle yhdessä jäsenvaltiossa annettu suojelu koskee kaikkia muita jäsenvaltioita, joihin hän matkustaa tai on matkustanut. Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa suojeltavan henkilön pyynnöstä, jos hän päättää muuttaa toiseen jäsenvaltioon tai vain haluaa viettää aikaa kyseisessä valtiossa. Jäsenvaltio, joka antoi suojelumääräyksen, on vastuussa eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisesta ja sen lähettämisestä siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen henkilö aikoo matkustaa. Teksti on vielä vahvistettava jäsenvaltioiden määräenemmistöllä neuvostossa, ja jäsenvaltioilla on kolme vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) 12 jäsenvaltion jättämä esitys direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on aloite, jonka tavoite on rikosten ennaltaehkäisy. Vaikka jäsenvaltiot ovat säätäneet uhrien suojelumääräyksistä, niistä seuraavat täytäntöönpanotoimet pysähtyvät määräyksen antaneen valtion rajalle. Uhrit voivat kuitenkin liikkua yhdestä jäsenvaltiosta toiseen monista syistä, joista vähäpätöisin ei suinkaan ole rikoksen välttäminen. Muuttaessaan tällä tavoin he ovat puolustuskyvyttömiä, jos oikeus- ja lainvalvontaviranomaiset eivät kykene suojelemaan heitä panemalla täytäntöön nopeaa, tehokasta ja Euroopan laajuista varhaisen varoituksen järjestelmää ja ennaltaehkäisymekanismia. Tällaisten yhteistyöjärjestelyiden perustaminen on tämän aloitteen taustalla. Jäsenvaltioiden toimet osoittavat, että rikoksia voidaan ehkäistä Euroopan tasolla, kun tekijät ovat tiedossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), kirjallinen.(PL) Kannatin äänestyksessä päätöslauselmaa esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Direktiivi on välttämätön, jotta väkivallan uhrit voivat tuntea olonsa verrattain turvalliseksi koko Euroopan unionissa riippumatta siitä, missä he asuvat. Kun direktiivi on hyväksytty, on tärkeää järjestää säännöllisiä koulutuksia oikeuselimille ja muille toimivaltaisille elimille, jotta ne voivat tarjota uhreille asianmukaista apua. On välttämätöntä järjestää myös tiedotuskampanja, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta mahdollisuudesta eurooppalaisen suojelumääräyksen antamiseen.

Sen seurauksena väkivallan uhrit saavat huomattavasti enemmän suojelua, ja kyseisten rikosten määrä laskee. Direktiivi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on tärkeä askel kohti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa EU:n direktiiviä. On laadittava ja toteutettava mahdollisimman nopeasti yhteinen kattava EU:n strategia, jonka tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tarvitsemme kiireesti eurooppalaiset lainsäädäntönormit naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen. Tämä on ainoa keino, jolla voimme tukea naisia ja vastustaa yhteiskunnan perheväkivallalle osoittamaa hyväksyntää ja tähän rikokseen syyllistyvien rankaisematta jättämistä. Toivon, että Puola tulevana puheenjohtajavaltiona edistää merkittävästi asiaa koskevan direktiiviehdotuksen laatimista ja hyväksyntää. Olen jo kirjoittanut asiaa käsittelevän kirjeen Puolan pääministeri Donald Tuskille, mutten ole vielä saanut vastausta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), kirjallinen.(FR) Olen tyytyväinen eurooppalaista suojelumääräystä koskevan mietinnön hyväksymiseen selvällä enemmistöllä. Tänään hyväksytty toimenpide mahdollistaa sen, että yhdessä jäsenvaltiossa suojelua saavat henkilöt voivat nauttia samaa suojelua missä tahansa muussa jäsenvaltiossa, johon he matkustavat. Tämä direktiivi koskee perheväkivallan uhrien lisäksi myös pakkoavioliittojen, ihmiskaupan ja naisten sukuelinten silpomisen uhreja. Tämä on merkittävä edistysaskel uhrien oikeuksille ja heidän liikkuvuudelleen Euroopan unionissa. Kehotan nyt neuvostoa noudattamaan Euroopan parlamentin kantaa antamalla voimakkaan tukensa eurooppalaiselle suojelumääräykselle.

 
  
  

Mietintö: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew (EFD), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue (UKIP) tuomitsee kaikki ihmiskaupan muodot orjuuden nykyaikaisena ilmentymänä ja vaatii Yhdistyneessä kuningaskunnassa tällaisesta toiminnasta kovimpia mahdollisia rangaistuksia. UKIP äänesti kuitenkin tätä mietintöä vastaan, koska emme voi oikeutetusti perustella lisävaltuuksien antamista EU:lle rikosoikeudessa ja rajojen suojelussa. Ehdotuksen mukaan EU päättäisi rikoksen vähimmäisrangaistuksesta jäsenvaltioissa, eikä se ole EU:n asia. Valittujen kansallisten hallitusten on päätettävä tällaisista rangaistuksista yksitellen ja tehtävä yhteistyötä muiden maiden kanssa, jotta ihmiskaupasta voidaan tehdä loppu.

EU myös pahentaa ihmiskaupan ongelmaa. EU:n liikkumisvapauden ja avointen rajojen sekä yhtenäisvaluutan ansiosta järjestäytynyt rikollisuus voi esteettömästi toimia paljon entistä tehokkaammin. Jos jäsenvaltioilla olisi kunnolliset rajatarkastukset ja valvonta, tällaisten pahojen rikollisjärjestöjen toimintaa olisi paljon helpompi häiritä. EU on itse asiassa osa ongelmaa, ei sen ratkaisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sonia Alfano (ALDE), kirjallinen. (IT) Mikään ei ole sen epäinhimillisempää kuin toisten elävien olentojen elämän hyväksi käyttäminen voiton saamiseksi jokaista perusoikeutta rikkomalla. Ihmiskauppa on ihmiskunnan historian alhaisimpia toimintoja; se on laajalle levinnyt ja erittäin monimutkainen ilmiö. Olen tyytyväinen siitä, että parlamentti on ensimmäisessä käsittelyssä hyväksynyt ihmiskauppaa koskevan direktiiviehdotuksen. Sillä on suuri merkitys pyrittäessä torjumaan ilmiötä, joka on päätoimiala suurelle joukolle kansainvälisiä rikollisjärjestöjä. Tärkeintä on tunnustaa, että pääongelma on järjestäytynyt rikollisuus. EU tekee lopultakin todellisen ja selkeän eron rikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden välille, koska viimeksi mainittu on todellakin erillinen asia. Ehdotukseen liittyy monia muitakin myönteisiä tekijöitä, kuten hyväksikäytön entistä laajempi määritelmä, uhrien parempi suojelu ja sääntö, jonka mukaan ihmiskaupan uhreja ei aseteta syytteeseen rikoksista, jotka heidät on pakotettu tekemään käyttämällä heihin kohdistuvaa väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Kuten Amnesty International huomauttaa, ihmiskaupan uhreja olevat naiset pidätetään usein prostituutiosta tai heille ei taata täyttä oikeussuojaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Tuen tätä päätöslauselmaa, koska ihmiskauppa on orjuuden nykyaikainen muoto, vakava rikos ja ihmisen perusoikeuksien vakava rikkomus. Lissabonin sopimuksella vahvistettiin EU:n toimintaa oikeudellisen ja poliisiyhteistyön alalla rikosasioissa, myös ihmiskaupan torjunnassa, ja Euroopan parlamentilla on siinä täysimääräinen tehtävä toisena lainsäätäjänä. Tuen vahvasti Euroopan parlamentin ehdotusta, jonka mukaan ihmiskauppiaiden rangaistuksia on kovennettava vuoden 2009 ehdotuksen tasolle, varojen takavarikointia on sovellettava ja uhreille, erityisesti lapsiuhreille, annettavaa apua on kehitettävä edelleen.

Olen vakuuttunut siitä, että EP:n on esitettävä jäsenvaltioille selkeä vaatimus tehostaa toimintaansa, jotta ihmiskaupan uhrien palvelujen kysyntä heikkenisi, järjestämällä valistuskampanjoita, koulutusta ja niin edelleen. Tässä kaikessa on otettava huomioon sukupuolinäkökulma. On tärkeää korostaa, että orjatyövoimaa käyttäviin työnantajiin kohdistettavilla rikosoikeudellisilla seuraamuksilla on voimakas ehkäisevä vaikutus, joten niitä on kehitettävä edelleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), kirjallinen. (IT) Taloudellisen ja kulttuurisen epätasa-arvon jatkuminen maailmanlaajuisella tasolla on johtanut uudenlaisen orjuuden syntymiseen. Se ei enää välttämättä liity seksuaalisen hyväksikäytön alaan, vaan kyse on myös taloudellisesta hyväksikäytöstä.

Tilanteet eivät ehkä vastaa historiasta saamaamme näkemystä orjuudesta, mutta ne ovat yhtä loukkaavia. Uhreilta riistetään ne vapauden ja tasa-arvon arvot, joihin nyky-yhteiskunta perustuu. Uhrit hinnoitellaan ja myydään tai heillä käydään vaihtokauppaa; heidän ihmisarvonsa viedään. Ihmiskauppa on järjestäytyneelle rikollisuudelle erittäin tuottoisaa liiketoimintaa, ja sillä on nyt rajat ylittävä ulottuvuus.

Vuoden kuluttua Lissabonin sopimuksen voimaantulosta poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla rikosasioissa on tehty monia aloitteita. Meidän on nyt lujitettava EU:n työtä antamalla kannustimia ihmiskaupan vastaiseen toimintaan, keräämällä tietoja, jotta voidaan koota luotettavia tilastoja, ja perustamalla entistä tiiviimpi rajat ylittävä yhteistyö, johon sisältyy myös tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa, sekä lähentämällä yhteistyötä Eurojustin ja Europolin kanssa.

Meidän on myös otettava käyttöön uhrilähtöinen lähestymistapa. Uhrit tarvitsevat suojelua, myös oikeudellista suojelua. He tarvitsevat apua ja yhteiskuntaan sopeutusohjelmia. Ennen kaikkea on tärkeää koventaa ihmiskauppiaiden ja niiden työnantajien rangaistuksia, jotka käyttävät hyväkseen osaksi alaikäisten uhrien heikkoa asemaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kreikan kommunistista puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta annettua komission direktiiviehdotusta ja sitä koskevaa Euroopan parlamentin mietintöä vastaan, koska niissä yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä ja rangaistuksia. EU on ottanut asiakseen hyödyntää työntekijöiden heikkoa asemaa ja pyrkii vähitellen saamaan heidät uskomaan, että kaikilla aloilla ja kaikissa jäsenvaltioissa tarvitaan samanlaisia yhtenäisiä rikosoikeuden sääntöjä. Yhdenmukaisen rikosoikeuden saattaminen voimaan EU:n jäsenvaltioissa, millä on häpeämättömänä julkituotuna tavoitteena lujittaa Euroopan yhtenäistämistä ja valtion sortomekanismeja monopolien vallan vakiinnuttamiseksi, merkitsee jälleen uutta raskasta iskua ruohonjuuritason vapauksille. Samalla se merkitsee vaarallista ruohonjuuritason itsenäisyyden ja jäsenvaltioiden suvereenien oikeuksien rajoitusta, mitä ei voida hyväksyä.

EU:n kiinnostus ihmiskaupan torjumiseen on teeskenneltyä, koska se tulee kapitalistiselta, monikansalliselta unionilta, joka myöntää avoimesti perustuvansa kapitalistiseen järjestelmään. Työvoiman muuttaminen kapitalistiseksi hyödykkeeksi muuttaa ihmiset hyödykkeeksi, joka palvelee mädän hyväksikäyttöjärjestelmän ainoaa tunnustettua arvoa: kapitalistista voittoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. (IT) Olen tyytyväinen ehdotuksen hyväksymiseen ja uusiin rangaistuksiin. Ihmiskauppa on törkeä rikos ja ihmisen perusoikeuksien vakava loukkaus. Toivon, että uusi direktiivi onnistuu täyttämään edeltävien oikeudellisten puitteiden aukot ja että ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin tehtävä perustetaan selkeässä lainsäädäntökehyksessä.

Vaikka Lissabonin sopimuksella vahvistetaan Euroopan parlamentin tehtävää rikosoikeuden alan poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä, jäsenvaltioilla on keskeinen tehtävä tämän rikollisuuden torjumisessa. Jos haluamme saada aikaan voimakkaan ehkäisevän vaikutuksen, jäsenvaltioiden on säädettävä rikokseksi ihmiskaupan uhrien palvelujen tietoinen käyttö.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Ihmiskauppa on inhottava asia, jota Euroopan unioni ei valitettavasti voi jättää huomiotta. Unionin viranomaiset eivät hyväksy sitä, olipa motiivina sitten seksuaalinen hyväksikäyttö tai työ. Tästä syystä Euroopan unionilla jo jonkin aikaa ollut voimassa laaja valikoima ilmiön torjumiseen tarkoitettua lainsäädäntöä. Uusi direktiivi, jonka puolesta äänestin, korvaa aiemman puitepäätöksen asiaa koskevan uuden toimivallan mukaisesti. Kokoamalla yhteen alaa koskevan yhteisön säännöstön ja keskittämällä sen yhteen tekstiin direktiivin on tarkoitus toimia merkittävässä asemassa ihmiskaupan torjumisessa. Siinä määritellään periaatteet, joihin jäsenvaltioiden lainsäädännön on perustuttava, asetetaan sovellettavat rangaistukset, vahvistetaan oikeushenkilöiden vastuu, suojataan uhreja syytteeseenpanolta, joka johtuu heidän asemastaan, sekä otetaan käyttöön uhrien avustus- ja suojelutoimenpiteitä. Lisäksi siihen sisältyy naisia ja lapsia koskevia erityissäännöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen. (GA) EU:ssa käydään joka vuosi kauppaa sadoilla tuhansilla ihmisillä tarkoituksena muun muassa seksuaalinen hyväksikäyttö, pakkotyö, laiton elinkauppa ja kerjääminen. Tämä orjuuden nykyaikainen muoto on hirvittävä rikos ja ihmisen perusoikeuksien karkea loukkaus.

Olen tyytyväinen siitä, että mietinnön mukaan ihmiskaupan estämiseksi otetaan käyttöön entistä ankarampia toimenpiteitä, ihmiskauppiaille asetetaan entistä kovempia rangaistuksia ja uhrien suojelua parannetaan. Tätä nykyaikaista orjuuden muotoa on torjuttava, ja uhrien tukemisesta, suojelemisesta ja tehokkaasta avustamisesta on säädettävä. Ennaltaehkäisyä ja seurantaa on vahvistettava.

Kansainvälisiä rikollisjärjestöjä on torjuttava, ja EU:n ja kansainvälisellä tasolla on saatava aikaan yhteistyötä, jotta se voidaan tehdä kunnolla.

Olen tyytyväinen siitä, mitä mietinnössä todetaan ihmiskauppiaiden kovemmista rangaistuksista ja varojen takavarikoinnista. Lapset ovat suurimmassa vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi, ja kaikkien ihmiskaupan uhrien, erityisesti lasten, on saatava apua ja suojelua.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Kannatan tätä mietintöä. Ihmiskauppa on törkeä rikos ja ihmisen perusoikeuksien vakava loukkaus. Rikos on maailmassa laajalle levinnyt, ja se voi esiintyä monissa muodoissa, jotka liittyvät seksuaaliseen hyväksikäyttöön, pakkotyöhön, laittomaan elinkauppaan, laittomiin adoptioihin jne. Siitä syystä meidän on kiireesti ryhdyttävä toimiin, joilla tuetaan ihmiskaupan vastaista strategiaa. Ihmiskaupan torjuntaan ja estämiseen on kiinnitettävä merkittävästi huomiota.

Lisäksi on tarpeen varmistaa uhrien tehokas avustus- ja tukijärjestelmä, jossa säädetään oikeudesta korvauksiin, tarvittavaan lääkinnälliseen hoitoon ja ilmaiseen oikeus- ja psykologiseen apuun siten, että lapsiin kiinnitetään erityistä huomiota. Ihmiskaupan vastaiseen strategiaan on sisällytettävä myös sosiaalinen ulottuvuus sekä maahanmuutto-, turvapaikka- ja yhteiskuntaan sopeuttamispolitiikkojen näkökohdat. Lisäksi rikosten määrän vähentämiseksi on välttämätöntä säätää tehokkaat ja asianmukaiset rangaistukset niille, jotka rikkovat direktiivin säännöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), kirjallinen. (BG) Tuen mietintöä, koska ihmiskauppa on vakava ongelma, johon meidän on puututtava, ja Lissabonin sopimuksessa esitetyt toimenpiteet eivät ole riittävän voimakkaita tämän alan rikollisuuden voittamiseksi. Ihmiskauppa on eräänlaista orjuutta, ja Euroopan on suojeltava naisiaan, lapsiaan, kansalaisiaan tältä uhalta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Se on törkeä rikos ja ihmisen perusoikeuksien valtava loukkaus, jolla ihmiset pakotetaan riippuvaisuuteen uhkaamalla, väkivallalla ja nöyryyttämisellä. Säädettävän minimirangaistuksen olisi oltava kymmenen vuotta. Lisäksi meidän on mielestäni omaksuttava uhrilähtöinen lähestymistapa, johon sisältyy kaiken tyyppisten uhrien tunnistaminen ja erityistoimenpiteet heidän suojelemisekseen keskittymällä erityisesti lapsiin ja muihin riskiryhmiin, kuten Edit Bauer mietinnössään mainitsi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Euroopan parlamentti hyväksyi tänään historiallisen ja erityisen tärkeän direktiivin, joka vahvistaa ihmiskaupan vastaista taistelua. Direktiivi on hyvin tärkeä askel pyrittäessä vähentämään tätä hirvittävää rikollisuutta, koska siinä asetetaan entistä kovemmat rangaistukset ja seuraamukset ja tehostetaan edelleen ennaltaehkäisyä ja uhrien suojelua. Äänestin mietinnön puolesta, koska ihmiskauppiaita ja heidän hirvittäviä rikoksiaan on kohdeltava entistä ankarammin ja on otettava käyttöön entistä kovemmat rangaistukset ja seuraamukset, jotta niiden taso vastaa tehdyn rikoksen vakavuutta ja jotta ne toimisivat tehokkaana pelotteena. Uusi direktiivi sisältää erittäin tärkeän säännöksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden on rangaistusten lisäksi otettava käyttöön sellaisia seuraamuksia kuin omaisuuden takavarikointi ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet rikosten tekovälineiden ja rikoshyödyn takavarikoimiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen, koska vain siten nämä rikokset lakkaavat olemasta taloudellisesti kannattavia. Haluan kiinnittää huomiota siihen tosiseikkaan, että kun näiden rikosten määrä Euroopassa lisääntyy, EU:n lähestymistavassa on suuntauduttava aiempaa enemmän ihmisoikeuksiin siten, että eniten huomiota kiinnitetään ennaltaehkäiseviin toimiin, uhrien suojeluun, paluu- ja yhteiskuntaan sopeutuspolitiikkaan sekä sosiaalisiin kysymyksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin tehtävän perustaminen Euroopan unionin tasolla lisäisi tämän nykypäivän orjuuden vastaisten toimien yhtenäisyyttä. Asiaa koskeva valtioiden välinen yhteistyö erityisesti EU:n tasolla on hyväksi. Usein kuitenkin jätetään huomiotta toimet, joita tarvitaan ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden sopeuttamiseksi yhteiskuntaan. Koulutus- ja ehkäisykampanjat on tietenkin keskitettävä Euroopan unionin vähiten kehittyneisiin valtioihin, joissa laajat väestönosat ovat haavoittuvassa asemassa aineellisen puutteen takia.

Jotta ilmiöstä saataisiin entistä parempi ja tarkempi kuva, on kerättävä yhdenmukaistettuja tietoja, joihin pitäisi sisältyä tiedot ihmiskaupan kohteena olevien ihmisten määrästä sekä tiedot uhrien sukupuolesta, iästä ja kansallisuudesta, samoin kuin ihmiskaupan muodosta, niiden palveluiden lajista, joihin uhreja käytetään, pidätettyjen, syytteeseen asetettujen ja tuomittujen ihmiskauppiaiden määrästä sekä menettelyistä, joita käytetään tapausten siirtämiseksi kansallisille turvapaikkaviranomaisille. Tällä hetkellä ihmiskaupan laajuus on valtava, mutta emme tunne ilmiön todellista mittakaavaa, koska keskitettyjä täsmällisiä EU:n tietoja ei ole.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Haluan kiittää Edit Baueria ja Anna Hedhiä siitä, että he ovat ottaneet hoitaakseen vaikean tehtävän laatia tätä ajankohtaista aihetta koskeva mietintö. Ihmiskauppa on aikamme suurimpia vitsauksia ja verrattavissa orjuuteen. Häikäilemättömät rikollisjärjestävät riistävät uhrejaan hyväksikäytöllä ja riippuvaisuudella.

Valitettavasti ilmiöllä on valtaisat mittasuhteet, vaikka tietojen puutteen vuoksi emme tiedä tarkalleen, kuinka valtaisat. Siitä syystä sen todellinen laajuus on selvitettävä erityistutkimuksilla. Samaan aikaan Euroopassa on edistettävä politiikkaa, joka mahdollistaa yhteistyön lisäämisen rikostutkinnassa ja oikeudellisella alalla. Ne voidaan toteuttaa Lissabonin sopimuksen 79 artiklan perusteella, joka muodostaa oikeusperustan yhteisen maahanmuuttopolitiikan puitteissa.

Lopuksi haluan yhtyä esittelijän vaatimuksiin: ihmiskauppiaiden rangaistuksia on kovennettava, ja heidän varansa on takavarikoitava, ihmiskaupan uhrien palvelujen tietoinen käyttö on säädettävä rikokseksi, ja uhreille on annettava entistä enemmän apua.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman ja Nigel Farage (EFD), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue (UKIP) tuomitsee kaikki ihmiskaupan muodot orjuuden nykyaikaisena ilmentymänä ja vaatii Yhdistyneessä kuningaskunnassa tällaisesta toiminnasta kovimpia mahdollisia rangaistuksia. UKIP äänesti kuitenkin tätä mietintöä vastaan, koska emme voi oikeutetusti perustella lisävaltuuksien antamista EU:lle rikosoikeudessa ja rajojen suojelussa. Ehdotuksen mukaan EU päättäisi rikoksen vähimmäisrangaistuksesta jäsenvaltioissa, eikä se ole EU:n asia. Valittujen kansallisten hallitusten on päätettävä tällaisista rangaistuksista yksitellen ja tehtävä yhteistyötä muiden maiden kanssa, jotta ihmiskaupasta voidaan tehdä loppu. EU myös pahentaa ihmiskaupan ongelmaa. EU:n liikkumisvapauden ja avointen rajojen sekä yhtenäisvaluutan ansiosta järjestäytynyt rikollisuus voi esteettömästi toimia paljon entistä tehokkaammin. Jos jäsenvaltioilla olisi kunnolliset rajatarkastukset ja valvonta, tällaisten pahojen rikollisjärjestöjen toimintaa olisi paljon helpompi häiritä. EU on itse asiassa osa ongelmaa, ei sen ratkaisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin direktiivin puolesta, koska ihmiskaupan torjumiseen liittyvien ponnistelujen lisääminen on sen olennainen osa. EU:n toiminta kattaa nyt prostituution ja muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, työntekijöiden hyväksikäytön pakkotyössä ja kerjäämisessä, elinkaupan, laittoman adoption, pakkoavioliitot, huumausainekaupan ja jopa henkilön hyväksikäyttämisen pikkurikollisuudessa tai ryöstöissä. Mielestäni asiakirjalla vahvistetaan rikosten ehkäisyä ihmiskaupan osalta erityisesti säätämällä tiettyjä tekoja rikoksiksi ja käyttämällä rangaistuksia, tavaroiden takavarikointia tai rikollisiin tarkoituksiin käytettyjen laitosten pysyvää sulkemista. Katson, että myös uhrien auttaminen tehostuu, kun tarjotaan vaadittava majoitus, oikeudellista neuvontaa sekä aineellista, psykologista ja lääkinnällistä apua.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Ihmiskauppa on orjuuden nykymuoto ja järjestäytyneen rikollisuuden toiseksi tuottoisinta toimintaa koko maailmassa. Direktiivi on ensimmäinen asiaa koskeva säädös, jossa hyödynnetään Lissabonin sopimuksen tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Siinä on määritelty yhteinen lähestymistapa ihmiskaupan torjuntaan ja uhrien suojeluun, ja se täyttää siten merkittävän aukon aiemmassa säädöskehyksessä. Direktiivissä on saatu aikaan tasapainoinen kompromissi, ja luodulla välineellä on mahdollista käsitellä tämän tyyppistä rikollista toimintaa aiempaa tehokkaammin. Politiikoista voidaan laatia entistä tiukempia ja rangaistuksista entistä kovempia, kuten viidestä kymmeneen vuoden vankeusrangaistus ja rikoshyötyjen takavarikoiminen. Samaan aikaan direktiivillä vahvistetaan ennaltaehkäisyn ja uhrien suojelun aloja siten, että lapsiin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Tuen myös ehdotusta ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin perustamisesta EU:hun, vaikka on vältettävä tehtävien päällekkäisyyttä muiden jo olemassa olevien elinten kanssa, kuten Euroopan poliisiviraston.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Ihmiskauppa vaikuttaa Euroopassa joka päivä satoihin ihmisiin, joista suurin osa on naisia ja nuoria tyttöjä. Näin ollen on kiireesti täytettävä oikeudellinen aukko, joka joissakin Euroopan maissa vallitsee, kuten Espanjassa, jossa sivumennen sanoen avattiin juuri suuri bordelli viiden kilometrin päässä Ranskan rajalta. Euroopan unioni on siten viimein laatinut itselleen välineen, jonka avulla on mahdollista luoda ihmiskauppiaita pelottava ympäristö ja varmistaa, että ihmiskaupan uhreille annetaan apua ja suojelua. Tästä eteenpäin rikokset ja ihmiskauppiaisiin sovellettavat rangaistukset määritellään yhteisillä säännöillä. Tämä merkitsee uutta askelta kohti ihmisarvon suojelua ja loppua ihmisten kohtelemiselle hyödykkeinä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Nykypäivän ihmiskauppa on uhreilleen tämän päivän epäinhimillistä orjuutta. Tekijöilleen – rikollisjärjestöille, jotka ovat mukana prostituutiossa ja seksuaalisessa hyväksikäytössä, laittomissa adoptioissa, pakkotyössä, laittomassa maahanmuutossa ja laittomassa elinkaupassa – se on äärimmäisen tuottoisaa toimintaa. Koska monet Euroopan maat ovat tällaisten verkostojen kohde, olen tyytyväinen aloitteesta perustaa yhteiset puitteet ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Euroopan tasolla. Lähestymistapa on lähtöisin parlamentin päätöslauselmaehdotuksesta, josta äänestimme 10. helmikuuta 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ihmiskauppa on vakava ihmisoikeusrikkomus ja erittäin tuottoisaa järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tämän nykypäivän orjuuden merkitys on valtava, vaikka emme tiedäkään sen todellista laajuutta.

Lissabonin sopimuksella vahvistettiin Euroopan unionin politiikkaa oikeusviranomaisten ja poliisin yhteistyön alalla rikosasioissa, myös ihmiskaupan torjunnassa. Nyt kun Euroopan parlamentista on tullut toinen lainsäätäjä, sillä on tästä eteenpäin alalla tärkeä tehtävä.

Olen tyytyväinen mietinnössä hyväksyttyihin toimenpiteisiin, jotka koskevat tarvetta kerätä tietoja ihmiskaupan kohteena olevien henkilöiden määrästä ja uhrien sukupuolesta, iästä ja kansallisuudesta, tavasta, jolla ihmiskauppa toteutuu, palveluista, joita uhrit lopuksi päätyvät tarjoamaan, pidätettyjen, tuomioistuimeen vietyjen ja tuomittujen ihmiskauppiaiden määrästä sekä kansallisista menettelyistä, joilla asiat siirretään kansallisille turvapaikkaviranomaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tiedämme, että ei riitä antaa säädöksiä ihmiskaupan torjumiseksi ja sen uhrien suojelemiseksi. Ihmiskaupan poistaminen on nähtävä painopisteenä ihmisoikeuksien puolesta käytävässä kamppailussa. Tähän vaaditaan poliittista tahtoa. Ennen kaikkea on kuitenkin toimittava ehkäisevästi, ja se edellyttää muita talous- ja sosiaalipolitiikkoja ja vaatii kapitalistisen riiston ja uusliberalististen politiikkojen lopettamista.

On luotava edellytykset, joilla asianomaiset yksilöt vapautuvat köyhyydestä, edistämällä vaurauden tasapuolista jakamista, takaamalla olennaisten julkisten palvelujen käyttöoikeus ja edistämällä sellaisten työpaikkojen luomista, joihin liittyy oikeuksia ja ihmisarvoisen elintason takaava palkka.

Näistä syistä tämän asiakirjan hyväksyminen on vain yksi askel pitkässä kovassa taistelussa, jota on jatkettava, jos haluamme lopettaa ihmiskaupan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjallinen.(FR) Hyväksyimme viime viikolla mietinnön ihmiskaupan ehkäisyä ja torjuntaa sekä uhrien suojelua koskevasta direktiiviehdotuksesta, ja olen hyvin tyytyväinen äänestyksen lopputulokseen. Ensinnäkin "ihmiskaupan" määritelmä on nyt paljon aiempaa laajempi ja käsittää ihmiskaupan seksiteollisuuteen ja työvoiman hyväksikäyttöön erityisesti maatalous- ja kotitalousaloilla sekä pakotettua kerjäämistä varten. Toiseksi tekstissä vahvistetaan seuraamukset ja vähimmäisrangaistukset ihmiskauppiaille. Kolmanneksi tekstissä säädetään laajasta joukosta apu- ja tukitoimenpiteitä uhreille, eikä pidä unohtaa, että Euroopan unionissa on raporttien mukaan useita satoja tuhansia uhreja joka vuosi. Aika on osoittanut, että voimassa olleet puitteet eivät olleet riittävän tehokkaita. Viime viikolla hyväksymämme teksti osoittaa, että meillä on tahtoa tehostaa toimiamme kansalaisten suojelemiseksi ja ihmiskauppiaitten saattamiseksi tuomioistuimiin koko Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Ihmiskauppa on nykypäivän orjuutta. Rikollisjärjestöille se on myös äärimmäisen tuottoisaa liiketoimintaa, joka voi toteutua monissa eri muodoissa, kuten seksuaalisena hyväksikäyttönä, pakkotyönä, elinkauppana, kerjäämisenä, laittomana adoptiona ja kotiorjuutena. Teksti on ensimmäinen sitova EU:n säädös asiasta. Se vahvistaa sekä uhrien suojelua että tekijöiden seuraamuksia. Tekstiä tukeva sukupuolinäkökulma on hyvä asia, koska naiset joutuvat usein ihmiskaupan uhreiksi. Toinen merkittävä kohta on, että uhreja ei aseteta syytteeseen rikoksista, jotka on tehty ihmiskaupan seurauksena, kuten maahanmuuttolakien rikkomisesta. Annan tukeni tekstille.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope ja Marina Yannakoudakis (ECR), kirjallinen. (EN) ECR-ryhmän vakaan näkemyksen mukaan on kerta kaikkiaan iljettävää, että orjuutta on edelleen meidän mantereellamme. Ryhmä katsoo, että ihmiskauppaa voidaan torjua vain, jos kansakunnat tekevät yhteistyötä korkeimmalla tasolla sen ehkäisemiseksi. Nykyinen EU:n lainsäädäntö on vanhentunutta ja kaikkea muuta kuin tehokasta, joten ECR-ryhmä tukee sen tarkistamista. ECR-ryhmä äänesti tänään direktiivin puolesta, sillä siinä keskitytään rajat ylittävään yhteistyöhän tämän iljettävän rikollisuuden muodon – ihmiskaupan – ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

ECR-ryhmä pyysi kuitenkin erillistä äänestystä 4 artiklan 1 ja 2 kohdasta sekä 15 artiklan 4 kohdasta ja äänesti näitä kohtia vastaan, sillä sen mielestä EU:n ei pidä asettaa enimmäisrangaistuksia rikoksista. Se ei myöskään pidä hyvänä rikoksen määrittelyä siten, kuin 15 artiklan 4 kohdassa on tehty. ECR-ryhmä tukee päätöslauselmaa yleisesti sekä LIBE- ja FEMM-valiokuntien tekemiä tarkistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Ihmiskauppa on orjuuden nykymuoto ja ihmisen perusoikeuksien vakava loukkaus. Ihmiskauppa on myös eräs rikollisjärjestöjen tuottoisimmista toiminnoista.

Lissabonin sopimuksen voimaantulo antoi EU:lle lisää toimivaltaa poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla rikosasioissa, ja tänään hyväksytty mietintö, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä uhrien suojelemisesta, edustaa EU:n lainsäätäjän sitoutumista tällä alalla. Tekstissä yksilöidään vähimmäissäännöt rikosten määrittelyä ja ihmiskauppiaitten seuraamuksia varten, ja siinä otetaan käyttöön yhteiset säännöt, joilla parannetaan ennaltaehkäisyä ja uhrien suojelua. Uhreilla on oikeus saada apua, myös oikeudellinen edustus. Ihmiskauppa on ilmiö, joka on läheisessä yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen samalla lailla kuin huumausainekauppa ja rahanpesu, ja sitä on torjuttava voimakkailla ja tehokkailla toimenpiteillä. Vuosien mittaan saatu kokemus osoittaa, että tämän tyyppisten rikosten torjunnassa oikeudellinen ja poliisiyhteistyö sekä yksittäisten kansallisten lakien laajamittainen yhdenmukaistaminen ovat olennaisen tärkeitä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Ihmiskauppa on nykypäivän orjuutta, törkeä rikos ja ihmisen perusoikeuksien vakava loukkaus, joka alentaa ihmiset riippuvuuteen uhkien, väkivallan ja nöyryytysten avulla. Ihmiskauppa on myös järjestäytyneelle rikollisuudelle äärimmäisen tuottoisaa liiketoimintaa, johon liittyvät korkeat voittomahdollisuudet ja rajoitettu riskinotto. Se voi toteutua monissa muodoissa, kuten seksuaalisena hyväksikäyttönä, pakkotyönä, laittomana elinkauppana, kerjäämisenä (myös huollettavan henkilön käytöllä kerjäämiseen), laittomina adoptioina ja kotityönä. Ilmiön mittakaava on vaikuttava, vaikkakaan ei täysin tiedossa. Lissabonin sopimuksella vahvistettiin EU:n toimintaa oikeudellisen ja poliisiyhteistyön alalla rikosasioissa, myös ihmiskaupan torjunnassa. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentista on tullut toinen lainsäätäjä tällä alalla, jolla EP:llä on nyt täysimittainen tehtävä. Tuen tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Kansainvälisen työjärjestön äskettäin julkistamat tulokset paljastavat, että koko maailmassa vähintään 2,45 miljoonaa ihmistä on pakkotyössä ihmiskaupan seurauksena. Ilmiö on kasvanut viime vuosina, ja nyt sitä esiintyy myös Euroopan maissa. Siitä syystä katson, että tätä mätäpaisetta on torjuttava EU:ssa kovin ottein, samalla kun varmistetaan uhrien asianmukainen auttaminen ja suojelu. Siksi äänestin tällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) On selvää, että ihmiskauppa on törkeä rikos ja perusoikeuksien vakava loukkaus. On selvää, että jokainen äänestää entistä tiukempien ihmiskaupan vastaisten lakien puolesta. On selvää, että Alexander Mirsky kannattaa entistä tiukempaa lakia yhdessä muiden jäsenten kanssa. Tämä on aihe, joka hyödyttää kaikkia. Jokainen kannattaa sitä, ja sen seurauksena mietinnön laatijat saavat lisää plussaa. Ehkä voitaisiin löytää tärkeämpikin aihe? Tällä tavoin voitaisiin kirjoittaa sata mietintöä lisää erilaisista paheista, terrorismista, tappamisesta, fanatismista, petoksesta, ryöstöistä, raiskauksista, loukkauksista. Ja niin edelleen ja niin edelleen... Onko tämä Euroopan parlamentin tehtävä? Äänestän mietinnön puolesta. Äänestääkö joku vastaan?

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Virallisesti orjuutta ei enää ole. Epävirallisesti se on kuitenkin erittäin paljon voimissaan ihmiskaupan muodossa. Tästä rikollisuuden muodosta on tullut monille ihmisille tuottoisaa liiketoimintaa, jossa tehdään miljardien voittoja. Ihmiskaupan torjunta kulkee kaukana järjestäytyneen rikollisuuden perässä. Tavoite voidaan viime kädessä saavuttaa vain yhdistelemällä erilaisia toimenpiteitä. Toisaalta turvallisuusjärjestelmä on viime vuosina nääntynyt varojen puutteeseen, ja se on elvytettävä. EU:ssa voidaan tosiasiassa torjua vain ihmiskaupan sivuseurauksia, vaikka meidän pitää poistaa tukirakenne. Oheisaloja, kuten kerjäämistä, olisi suhteellisen helppo torjua asettamalla koko EU:hun yleinen kerjäämiskielto.

Toisaalta on olennaisen tärkeää tehdä yhteistyötä muun muassa pakkotyön ja pakkoprostituution alkuperämaiden kanssa. Siitä syystä tiedotus- ja valistuskampanjat koulutusjärjestelmien kautta alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaissa ovat tärkeä väline ihmiskaupan torjunnassa. Eräät mietinnössä esitetyt perusnäkemykset ovat oikeita, mutta toisilla aloilla en voi antaa varauksetonta hyväksyntääni. Tästä syystä äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Romanialaisia lapsia tuodaan Keski-Eurooppaan, ja heidät pakotetaan varastamaan ja kerjäämään, ja myös ikääntyneitä ja vammautuneita ihmisiä pakotetaan kerjäämään. Samaan aikaan kerjäysmafioiden päälliköt elävät luksushuviloissa. Ihmiskauppa on tuottoisaa ja nopeasti kasvavaa liiketoimintaa. Europolin mukaan pelkästään EU:ssa on satoja tuhansia uhreja. Tästä syystä on suhtauduttava myönteisesti siihen, että EU tehostaa ihmiskaupan torjuntaa. Erityisen myönteinen näkökulma on se, että myös järjestäytyneeseen kerjäämiseen puututaan ensimmäistä kertaa. Vasemmistolaiset romantikot sulkevat usein silmänsä ja haluavat yleisön uskovan, että ihmiset kerjäävät vapaaehtoisesti ja että kerjäämismatkailua tai kerjäämismafioita ei ole olemassa. Eräät ehdotetuista toimenpiteistä menevät kuitenkin liian pitkälle. Sen sijaan, että asetettaisiin alkuperämaille velvoite tuhota mafiarakenteet ja tarjota ihmisille paikallista apua ja koulutusmahdollisuuksia ja sitä kautta tulevaisuus omassa maassaan, EU siirtyy kohti oleskelulupia ja ihmiskaupan uhrien vapautumista rangaistuksista. Näin lähetetään väärä signaali: näitä ihmisiä houkutellaan jo nyt Eurooppaan väärillä lupauksilla. Oleskeluluvat uhrien suojelun yhteydessä ja vapautus rangaistuksesta, jos joku saadaan kiinni varastamisesta, vain lisää kannustimia asettautua mafian käsiin. Siksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Päätökseni äänestää mietinnön A7-0348/2010 puolesta perustuu inhimillisyyteen. Yksilönvapauden suojelu on puolustettava perusoikeus, ja ihmisoikeusrikkomukset, joilla ihmiset alennetaan riippuvuuteen käyttämällä uhkaa, nöyryyttämistä ja väkivaltaa, ovat iljettäviä ja erittäin törkeitä rikoksia. Valitettavasti ihmiskaupasta on viime vuosina tullut järjestäytyneelle rikollisuudelle erittäin tuottoisaa liiketoimintaa, johon liittyvät erinomaiset voittomahdollisuudet ja rajoitettu riskinotto, mistä syystä ilmiö kasvaa hallitsemattomasti. Tämän takia Euroopan unioni ryhtyy toimiin ilmiön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi soveltamalla rikoksen määrittelyä ja seuraamuksia koskevia sääntöjä järjestäytyneen rikollisuuden alalla. Puollan ilmiön torjuntaa, koska toivon, että kehitetään toimintaa ihmiskaupan torjumiseksi ja uhrilähtöistä lähestymistapaa kiinnittämällä naisiin ja lapsiin erityishuomiota, ja lopuksi että järjestetään koulutusjärjestelmien kautta tiedotus- ja valistuskampanjoita ihmiskaupan alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Ihmiskaupan ehkäisy- ja torjuntapolitiikka on olennainen EU:n ytimeen kuuluva kysymys. Yhdyn tavoitteeseen luoda alalle entistä tiukemmat säännöt, ihmiskauppiaille vihamielinen ympäristö, uhrien aiempaa parempi suojelu ja entistä tinkimättömämmät ehkäisytoimenpiteet. Yhdyn siten Euroopan parlamentin ehdotukseen perustaa ihmiskaupan torjunnan koordinaattori. Haluan myös korostaa ehdotettujen rangaistusten myönteistä luonnetta, erityisesti enintään kymmenen vuoden vankeusrangaistusta ja mahdollisuutta rikollisen varojen takavarikointiin. Samoin pidän myönteisenä neuvoston ehdotusta, jossa kehotetaan jäsenvaltioita käyttämään takavarikoituja varoja uhrien avustamiseen ja suojeluun sekä heille maksettaviin korvauksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Ihmiskauppa on maailmanlaajuisesti toteutettua luvatonta toimintaa sekä vakava ihmisoikeusloukkaus ja yhteiskunnallinen ilmiö, jolla on vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Ihmiskauppaan liittyy strategisia riskejä, jotka vaikuttavat haitallisesti vakauteen ja sosio-ekonomiseen kehitykseen. Se johtaa työmarkkinoiden epävakauteen, järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun ja monipuolistumiseen, rahanpesun laajuudesta johtuvaan talouden epävakaisuuteen, väestörakenteen epävakauteen, julkisen sektorin lisääntyneeseen korruptioon ja sisäisten taloudellisten investointien epävakauteen. Romaniassa rekisteröitiin noin 780 uhria vuonna 2009. Näistä ainakin 416 oli pakkotyön uhreja ja 320 pakkoprostituution uhreja. Viime vuonna tunnistettuihin uhreihin sisältyi myös 176 pakkotyöhön ja prostituution kaupattua lasta. Jäsenvaltioiden on annettava varoja uhrien auttamiseen ja suojeluun myös tarjoamalla uhreille korvauksia ja valvomalla EU:n ihmiskaupan vastaisen lain rajat ylittävää täytäntöönpanoa. Lapsiuhrien osalta on ensi sijassa otettava huomioon lapsen etu ja ihmiskauppiaille on annettava entistä kovempia rangaistuksia. Tehtyjen tarkistusten ansiosta on mahdollista luoda ihmiskauppiaille vihamielinen ympäristö, suojella uhreja ja ehkäistä tätä toimintaa aiempaa tehokkaammin, koska perusoikeuksia on kunnioitettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska katson, että ihmiskaupan vastainen koordinoitu ja konsolidoitu Euroopan unionin strategia on olennaisen tärkeä. Nyt kun Euroopan parlamentista on tullut toinen lainsäätäjä, sillä on tästä eteenpäin alalla tärkeä tehtävä. Katson, että 10. helmikuuta 2010 annetun päätöslauselman mukaisesti ihmiskaupan torjunnassa on asetettava etusijalle maailmanlaajuinen näkemys ja keskityttävä ihmisoikeuksien puolustamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen.(IT) Onnittelen Edit Baueria ja Anna Hedhiä erinomaisesta työstä: tänään hyväksytyllä tekstillä kovennetaan ihmiskauppiaitten rangaistuksia, parannetaan uhrien suojelua ja tehostetaan ennaltaehkäisyä.

Prostituutio, lasten hyväksikäyttö, pakkotyö: lasketaan, että Euroopassa myydään joka vuosi satoja tuhansia ihmisiä, ikään kuin he olisivat esineitä. EU katsoo, että ihmiskaupan tärkeimmät uhrit ovat naisia ja lapsia, joita hyödynnetään prostituutioon (43 prosenttia) tai pakkotyöhön (32 prosenttia). Ihmisten hyväksikäyttöön on monia muitakin syitä kuin prostituutio ja pakkotyö: pakkokerjääminen, laittomat adoptiot, elinkauppa ja niin edelleen. Kaikki nämä sisältyvät direktiivin tekstiin.

Uusien sääntöjen mukaan uhreille on annettava apua ja erityisesti asianmukainen majoitus ja aineellista apua, tarvittavaa lääkinnällistä hoitoa psykologinen apu mukaan luettuna, neuvontaa ja tiedotusta sekä tarvittaessa käännöspalveluja. Laillinen edustus on tarjottava ilmaiseksi ainakin, jos uhreilla ei ole riittäviä rahavaroja. Ihmiskaupan uhreilla pitäisi myös olla pääsy todistajien suojeluohjelmiin, jos kansalliset viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tämä säädös merkitsee tärkeää askelta epäinhimillisen ja alentavan rikoksen torjunnassa, ja olemme tyytyväisiä sen hyväksymiseen. Direktiivin tavoitteena oli kuitenkin käsitellä ehkäisyä, syytteeseen asettamista ja suojelua, ja vihreät pahoittelevat sitä, että uhrien suojelua koskevat säännökset eivät ole niin vahvoja kuin katsomme olevan mahdollista ja tarpeen. Uhrien asema ja heidän oikeudellinen asemansa tai heidän oikeutensa oikeusapuun voisivat olla ja niiden pitäisi olla paljon vahvempia. Toivottavasti komissio esittää nyt ehdotuksen ihmiskaupan uhrien oleskelulupia koskevan direktiivin tarkistamiseksi, jotta tämän iljettävän rikoksen käsittelyyn saadaan todella kokonaisvaltainen lähestymistapa, kuten alussa suunniteltiin. Olen myös iloinen siitä, että tekstissä ei ole suoraa viittausta, joka vaatisi jäsenvaltioita toteuttamaan oikeudellisia toimenpiteitä niiden rankaisemiseksi, jotka käyttävät palveluja (esimerkiksi syövät ravintolassa, jossa on työssä ihmiskaupan uhreja). Sen lisäksi, että kaikessa tässä olisi mutkikasta ja oikeudellisesti epävarmaa erottaa "mitä, kuka ja missä", tällaisissa toimenpiteissä on vaarana, että ihmiskaupan uhrit joutuvat entistä kauemmas viranomaisten ulottumattomiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), kirjallinen.(FR) Olemme juuri hyväksyneet valtavalla enemmistöllä mietinnön ihmiskaupan ehkäisyä ja torjuntaa sekä uhrien suojelua koskevasta direktiiviehdotuksesta. Kyseessä on historiallinen äänestys useasta syystä. Ensinnäkin kyseessä on ensimmäinen kerta Euroopan unionin historiassa, kun ihmiskaupan torjuntaan hyväksytään sitovaa EU:n lainsäädäntöä. Toiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä, mikä tarkoittaa, että direktiivin säännökset pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Kolmanneksi direktiivillä kovennetaan ihmiskauppiaitten rangaistuksia (vähimmäisrangaistus viisi vuotta) ja vahvistetaan uhrien suojelua ja avustamista. Uusia sääntöjä sovelletaan ihmiskauppaan seksiteollisuutta varten ja työvoiman hyväksikäyttöä varten muun muassa rakennus- ja maatalous- ja kotitaloustyön aloilla. Siitä syystä olen ilahtunut tämän historiallisen äänestyksen tuloksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Laitonta ihmiskauppaa on todella pidettävä tämän päivän orjuutena. Se on kolmanneksi nopeimmin kasvava rikollisuuden ala, jonka liikevaihto on noin 23 miljardia euroa vuodessa. Lissabonin sopimuksella vahvistettiin EU:n toimintaa oikeudellisen ja poliisiyhteistyön alalla rikosasioissa – myös ihmiskaupan torjunnassa. Siitä syystä meidän on kovennettava ihmiskauppiaitten rangaistuksia ja tehostettava vastaavasti uhreille, erityisesti lapsille, annettavaa tukea.

 
  
  

Suositus: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Päätöslauselmassa hyväksytään luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekeminen Georgian kanssa. Sopimuksella laajennetaan vapauden ja turvallisuuden alueen rajoja ja ulotetaan se Euroopan unionin ulkopuolelle, myös tähän naapurimaahan. Olen vakuuttunut siitä, että tämä sopimus merkitsee askelta eteenpäin Euroopan unionin ja Georgian välisissä suhteissa. Se todistaa Georgian pyrkimyksistä lähentyä Eurooppaa ja merkitsee siten Euroopan unionin osalta voimakasta signaalia. Se edistää ystävällisiä suhteita, vakautta, turvallisuutta ja kansalaisten hyvinvointia, joita niin kovasti tarvitaan tällä alueella. Lisäksi se kannustaa Georgiaa toteuttamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla tarvittavia uudistuksia. Tuen voimakkaasti EU:n ja Georgian välistä sopimusta luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta, koska Georgialla on riittävän vakaat puitteet varmistamaan, että sopimuksen kohteena olevien henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. (LT) EU:n laajeneminen vuosina 2004 ja 2009 on kannustanut EU:ta luomaan uudet puitteet yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelmälle EU:n itäisillä ja eteläisillä ulkorajoilla sijaitsevien naapureiden kanssa, mikä on edistänyt niiden turvallisuutta, vakautta ja kehitystä sekä estänyt uusien jakolinjojen syntymistä Euroopan mantereelle. Äänestin tämän sopimuksen puolesta. Euroopan unionin on jatkettava yhteistyötä Etelä-Kaukasian maiden kanssa ja suojeltava aluetta.

Alue on Euroopan unionille strategisesti merkittävä, ja se voi auttaa alueen taloudellista ja kaupallista kehitystä. Ennen kaikkea EU:n on toiminnallaan kannustettava hyvän hallinnon periaatteita ja ihmisoikeuksien ja demokratian ehdotonta kunnioittamista. Mielestäni Georgian kanssa tehtävä sopimus on merkittävä myös alueelliselta kannalta, ja se tukee EU:n pyrkimyksiä lisätä yhteistyötä muiden alueen maiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen. (FR) Tiistaina, 14. joulukuuta Euroopan parlamentin täysistunnossa äänestettiin kahdesta kysymyksestä: viisumien myöntämisen helpottamisesta Georgian kansalaisille ja luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Kummatkin sopimukset koskevat ihmisten liikkuvuutta EU:n ja Georgian välillä, ja kollegani Nathalie Griesbeck toimi molempien esittelijänä. Georgian kanssa tehtävä sopimus tähtää viisumihakemusprosessin lyhentämiseen, tarvittavan paperisodan yksinkertaistamiseen ja jopa joidenkin henkilöryhmien vapauttamiseen viisumin hakemisesta, kuten opiskelijoiden, toimittajien ja eläkeläisten. Samaan aikaan äänestimme takaisinottamista koskevasta sopimuksesta, jossa EU ja Georgia sitoutuvat vastavuoroisesti ottamaan takaisin luvattomasti maassa oleskelevat omat kansalaisensa. Kumpikin sopimus on merkki EU:n ja Georgian halusta tehdä yhteistyötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin toimien on perustuttava hyvää hallintotapaa sekä demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeviin periaatteisiin. Suhteissa Etelä-Kaukasian alueeseen EU:n on toimittava kumppanina, tuettava alueen taloudellista ja kaupallista kehitystä, turvallisuutta, vakautta, vaurauden edistämistä ja konfliktien ratkaisemista. Tällä perusteella äänestin Georgian kanssa tehtävän luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen puolesta, koska katson, että se edistää edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Itäistä kumppanuutta koskevan Prahan huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa 7. toukokuuta 2009 korostettiin olevan tärkeää tukea kansalaisten liikkuvuutta turvallisessa ympäristössä helpottamalla viisumien saantia ja tekemällä takaisinottosopimuksia. Takaisinottosopimus täydentää siten tarpeellisella tavalla Georgian kanssa tehtävää viisumien myöntämisen helpottamista koskevaa sopimusta, johon olisi välttämättä liitettävä turvallisuusolojen parantaminen rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Toivon, että EU ja Georgia voivat tämän sopimuksen perusteella ja yhteisen sitoumuksen hengessä torjua tehokkaasti laitonta maahanmuuttoa ja edistää demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan kehittämistä Georgiassa.

Olen ottanut huomioon EU:n ja Georgian välisen ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun tulokset tänä vuonna sekä sen, että Georgia on ratifioinut joukon perusoikeuksia koskevia merkittäviä kansainvälisiä yleissopimuksia, on jäsenenä Euroopan neuvostossa ja osallistuu itäiseen kumppanuuteen, jonka perustana on sitoutuminen kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, ja sillä perusteella äänestin tämän sopimuksen allekirjoittamisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) On aihetta olla tyytyväinen siitä, että useat viimeaikaiset toimet todistavat Georgian ja Euroopan unionin välisten suhteiden tiivistymisestä. Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus on tärkeä kannustin suhteiden lujittamiseen Georgian, sen naapurimaiden ja Euroopan unionin välillä, samoin kuin laittoman maahanmuuton torjuntaan. Kannustinten tarjoaminen uudistuksille turvallisuuden, vapauden ja oikeuden aloilla voi tuottaa hedelmää, jos molemmin puolin löytyy sitoutumishalukkuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Olen tyytyväinen mietintöön, joka on viisumien myöntämistä EU:n ja Georgian välillä koskevan mietinnön pari. Paketilla helpotetaan matkustamista ja parannetaan EU:n suhteita tähän maailman osaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Georgia on ponnistellut huomattavasti kehittääkseen tiiviimpiä suhteita Euroopan unioniin, kuten useat viimeaikaiset toimet osoittavat. Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus on tärkeä kannustin suhteiden lujittamiseen Georgian, sen naapurimaiden ja Euroopan unionin välillä, samoin kuin laittoman maahanmuuton torjuntaan. On kuitenkin olennaisen tärkeää, että Georgiaa kannustetaan jatkossakin toteuttamaan uudistuksia turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Kannatan mietintöä, koska toivon vakaasti, että kun Mikheil Saakašvili piiloutuu Georgian valtionsyyttäjältä Euroopan unionin alueelle ilman oleskelulupaa, hänet palautetaan sopimuksen mukaisesti nopeasti ja ongelmitta Georgian viranomaisille. Sopimus on todellakin hyvin tarpeellinen. Äänestän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten viisumien myöntämisen helpottamiseen ei pidä ryhtyä hätiköiden. Ennen kuin niin tehdään, on tarkasteltava mahdollisimman huolellisesti, voidaanko vilpillisiä turvapaikanhakijoita ja taloudellisista syistä maahan muuttavia koskevilla asianmukaisilla takaisinottosopimuksilla estää järjestelmän väärinkäyttö. Myös toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään liittyvät ongelmat on lopultakin ratkaistava. Lopuksi, viisumivapaan matkailun ei pidä hyödyttää ensisijaisesti turvapaikan hakijoita tai jopa rikollisia.

Paljon riippuu tosiasiassa siitä, pannaanko sopimus todellisuudessa täytäntöön ja missä määrin. Sopimus lisää joka tapauksessa Georgian yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Mielestäni takaisinottosopimus ei ole riittävän rajoittava, ja siitä syystä äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Viime vuosina eräät Georgian erittäin merkittävät poliittiset toimet, kuten maan liittyminen Euroopan neuvostoon ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen, ovat tuoneet sen lähemmäksi Euroopan unionia kuin koskaan aiemmin. Äänestin viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemistä Euroopan unionin ja Georgian välillä koskevan neuvoston päätösehdotuksen puolesta, koska katson olevan äärimmäisen tärkeää, että EU toteuttaa naapuruuspolitiikkaa naapurimaiden kanssa, erityisesti ongelmapaikoissa, kuten Kaukasiassa, jossa EU:n omia etuja vastaa tärkeä kauppakumppanuus. Lisäksi byrokratian ja valvonnan keventäminen suhteessa naapurimaahan voi vain parantaa suhteita siihen, mikä luo edellytyksiä alueen valvonnan lisäämiseen ja sitä kautta turvallisuuden, kehityksen ja vakauden parantamiseen. Tehdyt sopimukset – luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus ja viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus – ovat näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta ehdottoman tärkeitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin ja Etelä-Kaukasian maiden, myös Georgian, välisten suhteiden vahvistaminen on tärkeää, jos haluamme luoda vankkaa, johdonmukaista ja tehokasta ulkopolitiikkaa.

Kannatan Euroopan unionin ja Georgian välistä sopimusta luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta. Korostan erityisesti seuraavia myönteisiä toimenpiteitä: sopimuksessa määritellyt takaisinottovelvoitteet on laadittu täysin vastavuoroisuuden perustalle, ja ne koskevat sekä omia kansalaisia, kolmannen valtion kansalaisia että valtiottomia henkilöitä. Velvoite ottaa takaisin omat kansalaiset koskee myös entisiä kansalaisia, jotka ovat luopuneet kansalaisuudesta, menettäneet kansalaisuuden tai joiden kansalaisuus on otettu pois ilman, että he ovat saaneet jonkin toisen valtion kansalaisuutta. Kansalaisten takaisinottovelvoite koskee myös perheenjäseniä – puolisoita ja alaikäisiä tai avioliiton ulkopuolisia lapsia –, joilla ei ole oleskeluoikeutta takaisinottoa pyytävässä maassa, näiden kansalaisuudesta riippumatta. Lisäksi on olemassa niin sanottu nopeutettu menettely, josta on sovittu raja-alueella kiinni otettujen henkilöiden osalta, toisin sanoen alueella, joka ulottuu viiden kilometrin päähän satamista, myös tullivyöhykkeeltä, ja kansainvälisiltä lentokentiltä jäsenvaltioissa tai Georgiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Olen täysin samaa mieltä Nathalie Griesbeckin lausuman kanssa, että tiedotuskampanjat ovat olennaisen tärkeitä Georgiassa, jotta ihmiset saavat tietää uudesta tilanteesta ja voivat käyttää hyödykseen uusia mahdollisuuksia. Lisäksi viisumipolitiikan muutokset on julkaistava mahdollisimman pian unionin toimielinten verkkosivustoissa.

Yhdyn myös esittelijän suositukseen, jonka mukaan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja sopimusten soveltamisen seurannasta vastuussa olevan Euroopan komission on sopimusten voimaantulon jälkeen yksilöitävä mahdolliset esteet tai yksipuoliset esteet niiden asianmukaiselle soveltamiselle ja menettelyjen vastavuoroisuudelle sekä konsulipalvelujen tasolla että ylitettävillä rajoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin sopimuksen allekirjoittamisen puolesta, koska uskon, että yhdessä viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn sopimuksen kanssa se merkitsee hyvin merkittävää edistymistä EU:n ja Georgian välisissä suhteissa, on merkki tärkeästä vaiheesta sen Eurooppaan yhdentymisessä ja tarjoaa samalla valtiolle kannustimen edistää tarvittavia uudistuksia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Me äänestimme tätä sopimusta vastaan seuraavista syistä: Sopimuksen tarkoituksena on palauttaa ihmisiä maahan, jossa on YK:n pakolaisvaltuutetun "Global Appeal 2010–2011" -asiakirjan mukaan yli 16 vuoden ajan ollut noin 212 000 maansisäistä pakolaista, jotka tarvitsevat suojaa ja apua tullakseen omavaraisiksi, ja jossa seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta rehottaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja poliisin harjoittamaa pahoinpitelyä suvaitaan yleisesti. Sopimusta sovelletaan myös niihin Abhasian ja Etelä-Ossetian entisiin asukkaisiin, joilla ei ole mitään tosiasiallisia siteitä Georgiaan. Sopimus ei sisällä perusoikeuksien loukkausten varalta tiukkoja suojatoimia, joilla taattaisiin vastaanottoa koskevat korkeat vaatimukset; ne ovat nykyisin Georgiassa heikot. Sopimus sisältää lukuisia porsaanreikiä ja tulkinnanvaraisuuksia, joita saatetaan selkiyttää takaisinoton sekakomiteassa. Siinä Euroopan parlamentilla ei kuitenkaan valitettavasti ole sananvaltaa, vaikka tämä olisi täysin oikeutettua Euroopan parlamentin uuden toimivallan perusteella. Sopimus ei takaa riittävää henkilötietojen suojaa, vaan tietoja voidaan välittää edelleen "muille tahoille" ilman asianosaisen suostumusta.

 
  
  

Mietintö: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön tukemien periaatteiden puolesta, sillä ne vahvistavat ajatusta, että Euroopan unioni voi olla maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen vain, jos sen alueiden ja jäsenvaltioiden lähentyminen saadaan tukemaan sitä. Olen samaa mieltä siitä, että edistyksestä huolimatta alueellisia eroja on pienennettävä, jotta voidaan vahvistaa sisämarkkinoita ja Eurooppa 2020 -strategiaa, jolla voidaan saada aikaan käytännön tuloksia vain, jos kaikkien alueiden lähtökohdat otetaan huomioon. Vaikka olen toisaalta samaa mieltä siitä, että monilla alueilla tarvitaan edelleen investointeja infrastruktuuriin ja kulkuyhteyksiin, toisaalta haluan korostaa tutkimukseen ja innovaatioon tehtävien investointien tärkeyttä. Siinä ovat olennaisen tärkeitä hallinnon kaikkien tasojen ja yksityisten toimijoiden osallistuminen, jotta rahoituksen käyttöönottoa ja hyödyntämistä voidaan parantaa. Jotta tämä ajatus voidaan toteuttaa, tarvitaan selkeää kumppanuuskäsitettä komissiolta, ja EU:n tuki pienille ja keskisuurille yrityksille on tarkistettava ja vakautettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (EN) Tuen tätä päätöslauselmaa, sillä se tarjoaa paljon kaivatut puitteet, joissa korostetaan koheesiopolitiikan yhdentävää tehtävää ja panosta, jolla se lisää EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä. Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein väline, jolla se auttaa alueita vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla lisääntyviin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen, sosiaaliseen muuttoliikkeeseen, energiakysymyksiin tai talous- ja rahoituskriisiin, ja sitä kautta lisää EU:n maailmanlaajuista taloudellista kilpailukykyä. Kannatan esittelijän näkemystä, että tämä voidaan saavuttaa varmistamalla yhteinen elintaso kaikille EU:n kansalaisille ja tukemalla kehitystä siten, että hyödynnetään paikallisia ja alueellisia erityispiirteitä ja synnytetään siten lisäarvoa ja taloudellista tuottavuutta.

On tärkeää korostaa, että sen jälkeen kun on saavutettu tavoite varmistaa samanlainen elämänlaatu antamalla käyttöön infrastruktuurit ja laadukkaat palvelut, alueet voivat keskittyä toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on kehittää paikallista taloudellista potentiaalia. Siinä tärkeää vaihetta edustaa paikallisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkojen sekä asianmukaisen alueellisen infrastruktuurin kehittäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen koheesiopaketin hyväksyminen on keskeisessä asemassa, kun päätetään Euroopan unionin painopisteistä ja tavoitteista, joilla taataan henkilökohtainen ja taloudellinen kehitys sekä edistetään jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuutta. Pidän tärkeänä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämistä infrastruktuureja kehittämällä, jotta varmistetaan EU 2020 -strategian onnistuminen olosuhteissa, joissa uudella strategialla on puututtava taloudellisen kehityksen pullonkauloihin.

Lisäksi kilpailukyky voidaan saavuttaa vain edistämällä tutkimusta, innovaatiota ja teknistä kehitystä sekä tarjoamalla vastaavasti laadukasta ammatillista koulutusta EU:n kansalaisille. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska katson, että koheesiopolitiikka on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, joka tarjoaa joustavia ratkaisuja talous- ja rahoituskriisin tuomiin sosio-ekonomisiin haasteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen.(FR) Äänestin erinomaisen romanialaisen kollegani Petru Constantin Luhanin laatiman, todellisen alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamista Euroopan unionissa käsittelevän mainion valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta. Tuen täysin mietinnön toteamusta, jonka mukaan "taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttaminen on välttämätön muttei riittävä edellytys maailmanlaajuisen kilpailukyvyn takaamiselle, joka edellyttää merkittäviä investointeja keskeisille aloille, kuten energia, ympäristö, infrastruktuurit, koulutus, tutkimus ja kehittäminen, luovat toimialat ja palvelut, logistiikka ja liikenne". Tässä esitetään pähkinänkuoressa tärkeä suunnitelma investoida 1 000 miljardia euroa, mitä olen vaatinut nykyisen vaalikauden alusta. Se on olennainen edellytys, jotta mantereemme voi kehittyä kilpailukyvyltään ja tarjota EU:n kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet riippumatta siitä, missä päin unionia he asuvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. (LT) Euroopan unioni voi olla kilpailukykyinen vain, mikäli sisäpolitiikat tukevat sen kykyä vastata nykypäivän haasteisiin. Kestävä alue- ja koheesiopolitiikka on olennaisen tärkeä talouden kehityksen esteiden poistamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi sisämarkkinoilla ja maailmanlaajuisesti. Yhtenäisen ja koordinoidun aluepolitiikan tärkeys Euroopan unionissa on selvä. Talous- ja rahoituskriisi samoin kuin Eurooppaa aiemmin vallinnut kaasukriisi osoittavat, että asianmukaisen aluepolitiikan puute vaikuttaa koko Eurooppaan.

Katson, että koheesiopolitiikka on EU:n avainpolitiikka, jotta alueet pystyvät voittamaan esiin tulleet ongelmat. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että alueellisen koheesiopolitiikan kehittämisellä on suora vaikutus EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja että on välttämätöntä mahdollisimman pian analysoida, johtaako EU:n erityisalueille antama tuki käytännön tuloksiin, joilla varmistetaan aluepolitiikan kestävyys.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen.(FR) Ajankohtana, jolloin alueelliset erot Euroopan unionin eri alueiden välille tulevat yhä selvemmiksi, eräs tehokkaimmista välineistä Eurooppa 2020 -strategian kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi on entistä älykkäämpi EU:n koheesiopolitiikka, joka nojaa voimakkaasti innovaatioon, tutkimukseen ja kehitykseen, samalla kun alueiden erityistilanteista huolehditaan. Tämä lähestymistapa vahvistetaan Petru Constantin Luhanin mietinnössä, jossa EU:n koheesiopolitiikka esitetään eräänä keskeisenä tekijänä alueidemme taloudellisen elinkelpoisuuden kannalta. Tällainen politiikka tuo meidät lähemmäksi entistä kestävämpää Euroopan taloutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska meidän on keskusteltava EU:n ja kansallisella tasolla hyväksytyistä sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on täyttää EU:n politiikkojen tavoitteet, myös maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantaminen. Koheesiopolitiikka on tosiasiassa EU:n avainpolitiikka, jotta alueet voivat vastata talous- ja rahoituskriisin, ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen, sosiaalisen muuttoliikkeen tai energiakysymysten aiheuttamiin haasteisiin. Tavoitteet voidaan saavuttaa tukemalla kehitystä paikallisella ja alueellisella tasolla sekä tietenkin varmistamalla kaikille EU:n kansalaisille yhteinen elintaso. Haluan korostaa, että Eurooppa on yhdentynyt, joten on hyvin tärkeää pienentää eroja Euroopan alueiden kehitystasoissa sekä varmistaa taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus. Lisäksi koheesiopolitiikan olisi aiempaa enemmän suuntauduttava tuloksiin, ja on tärkeää tavoitella yhä enemmän tehokkuutta ja hyödyllisyyttä, koska vain siten koheesiopolitiikasta tulee tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä myös kuluttajien kannalta. Jotta voimme saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, meidän on pantava täytäntöön koheesio- ja aluepolitiikka ja varmistettava, että politiikka on riippumatonta ja kattaa kaikki Euroopan alueet.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Kiitän Petru Constantin Luhania hänen työstään mietinnön laatimisessa. Tuen mietintöä. Olen myös vakuuttunut siitä, että tehokas koheesiopolitiikka voi vähentää taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja ja auttaa lisäämään maailmanlaajuista taloudellista kilpailukykyä. Tässä yhteydessä alueet, jotka voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja siten lisätä kilpailukykyä ja ohjata Eurooppaa kohti tasapainoista talouden elpymistä, ovat yhä tärkeämpiä.

Koko Eurooppaa edelleen vaivaavan rahoituskriisin ja EU 2020 -strategian valossa on mielestäni hyödyllistä vahvistaa koheesiorahastoa ja rakennerahastoja ottamalla alueet entistä enemmän mukaan. Viimeksi totean, että koheesiopolitiikka on olennainen Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta, mutta tulosten vakauttamiseksi tarvitaan jatkuvia investointeja infrastruktuuriin perustana Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn lisäämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Todellisen alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamista Euroopan unionissa koskevan mietinnön tärkein tavoite on lisätä EU:n yritysten maailmanlaajuista kilpailukykyä. Mietinnön lähtökohta on täysin väärä, koska siinä katsotaan sen kummempia analysoimatta, että kilpailukyky ja yhteenkuuluvuus eivät ole ristiriitaisia ja yhteensopimattomia käsitteitä. Tosiasiassa kilpailukyky siten, kuin se tänään toimii, myös Euroopan tasolla, merkitsee entistä alhaisempia palkkoja ja leikkauksia työläisten oikeuksiin sekä yksityistämisen lisäämistä suurten liikeyritysten eduksi. Samalla se sotii taloudellisen ja poliittisen yhteenkuuluvuuden käsitettä vastaan. Mietinnössä kuvataan EU:n alueilla kohdattuja ongelmia, mutta siinä ei pystytä tarjoamaan vakuuttavia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, koska siinä pysytään uskollisena Lissabonin ja EU 2020 -strategioille.

Lopuksi siinä katsotaan, että talouskriisi ja sen tuhoisat seuraukset, jotka vaikuttavat haitallisesti useimpiin Euroopan alueisiin, on myös ongelma, joka alueiden on hoidettava, mutta siinä vaietaan ongelman syistä. Sillä tavoin mietinnössä periaatteessa peitellään EU:n koheesiopolitiikan riittämättömyys ja heikkous ennen kriisiä. Tästä syystä äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Unionin koheesiopolitiikka on osoittautunut olennaisen tärkeäksi Euroopan eri alueiden välisten kehityserojen pienentämisessä. Hallinnon eri tasojen välillä on varmistettava horisontaalinen ja vertikaalinen koordinointi, jotta voidaan saavuttaa yhteiset kehitysvaatimukset ja taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus. Tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen tukeminen on olennainen toimenpide osallisuutta edistävien työmarkkinoiden varmistamiseksi, ja siihen on liitettävä alueellisen tason politiikkoja. Paikallis- ja alueviranomaisten aktiivinen asema on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan varmistaa entistä parempi kilpailukyky maailmanlaajuisilla markkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan yhdeksi unionin perusarvoista se, että unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta (Rooman sopimuksen 3 artikla).

Koheesiopolitiikan päätavoite on edistää tasapainoista kehitystä EU:n 271:lla eri alueella vähentämällä eroja alueiden kehitystasoissa. Erityishuomiota kiinnitetään muita heikommassa asemassa oleviin alueisiin, kuten maaseutualueisiin, teollisessa siirtymävaiheessa oleviin alueisiin, vakavista ja pysyvistä luonnonhaitoista tai demografisista haitoista kärsiviin alueisiin sekä saari-, raja- ja vuoristoalueisiin.

Olen tältä osin puoltanut tarvetta yhdenmukaistaa koheesiopolitiikka Eurooppa 2020 -strategian strategisten tavoitteiden kanssa ja kannustanut lisäämään avoimuutta rahoituksen jakamisessa. Mielestäni kaikki koheesiopolitiikan rahoitussuunnitelmien hyväksymiseen ja toteuttamiseen liittyvät tiedot olisi annettava suuren yleisön käytettäväksi tosiaikaisesti verkkosivustossa jaettuna mahdollisimman yksityiskohtaiseen NUTS-luokitukseen: esimerkiksi NUTS-tason 3 toteutus olisi esitettävä aina, kun tämä nimike on olemassa. Puollan tätä koheesiopolitiikkaan liitetyssä lausunnossani: "Lausunto koheesiopolitiikan vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamista käsittelevästä raportista 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin todellisuus nykypäivänä kumoaa voimakkaasti ja suoraviivaisesti mietinnön väitteen, jonka mukaan koheesiopolitiikka on vastannut tehokkaasti kriisin aiheuttamiin sosio-ekonomisiin vaikeuksiin. Toinenkin ajatus kulkee läpi koko mietinnön: koheesiopolitiikan liittäminen niin sanottuun Eurooppa 2020 -strategiaan. Tiedetään hyvin, että vanhan Lissabonin strategian perillinen, Eurooppa 2020 -strategia, seuraa samoja poliittisia linjoja: vapauttaminen, yksityistäminen ja työlainsäädännön joustot. Tällaiset suuntaviivat, joita on noudatettava, eivät edesauta yhteenkuuluvuutta. Päinvastoin, ne pahentavat maiden ja alueiden välisiä eroja, samoin kuin eroja kunkin maan sisällä. EU:n talousarvion tasaava tehtävä – mikä on olennaisen tärkeä, jotta yhteenkuuluvuuden periaate voitaisiin toteuttaa käytännössä – vaarantuu vakavasti, koska sen merkitys on niin pieni.

Tähän on lisättävä yhtenäismarkkinoille tulemisesta, talous- ja rahaliitosta ja kansainvälisen kaupan sääntelyn purkamisesta EU:n heikoimmille talouksille aiheutuvat kustannukset, näkökohta, jota mietinnössä ei oteta huomioon. Tuotannon elpyminen jokaisessa maassa ja jokaisella alueella, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristön suojeleminen muodostavat jokaisen maan taloudellisen kehityksen strategiset kanavat yhdessä uusien asianmukaiset oikeudet tarjoavien työpaikkojen luomisen ja julkisten palvelujen verkoston sekä valtion sosiaalisten tehtävien vahvistamisen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Olen samaa mieltä mietinnön kanssa, koska perussopimusten hengen mukainen koheesiopolitiikka, joka tähtää kehitystasojen erojen pienentämiseen ja valmistelee alueita vastaamaan pitkän ja lyhyen aikavälin haasteisiin (maailmanlaajuistuminen, väestörakenteen muutos, maaseutualueiden väestökato, ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden suojelu) ottamalla huomioon niiden erityisvahvuudet ja -heikkoudet, on osoittautunut olennaisen tärkeäksi Euroopan yhdentymisessä. Vahva ja hyvin rahoitettu koheesiopolitiikka on EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen ennakkoehto. Kaikkia alueita olisi kehitettävä yhdenmukaisesti. Olen tyytyväinen komissiolle esitettyihin vetoomuksiin tutkia ja ehdottaa työmenetelmiä, jotka edistävät kaupungin ja maaseudun kumppanuutta, torjuvat maaseutualueiden väestökatoa ja samalla kannustavat kestävään kaupunkikehitykseen, koska lähes 80 prosenttia EU:n väestöstä asuu kaupunkialueilla. Kaupunki- ja maaseutualueilla on dynaaminen tehtävä alueellisessa talouskehityksessä. Seuraavalla ohjelmakaudella on investoitava sekä kaupunkien että niiden reuna-alueiden hankkeisiin, ja koordinointia maaseudun kehittämisohjelmien kanssa on parannettava. Yrittäjyyttä on edistettävä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä on tuettava. On tunnustettava niiden keskeinen asema taloudellisen kilpailukyvyn lisäämisessä ja työpaikkojen luomisessa. Erityisesti pk-yritysten rahoituksen saantia on helpotettava ja varmistettava riskipääoman ja mikrorahoituksen helppokäyttöisyys. Komissio jatkaa sekä rakennerahastojen että koheesiorahastojen käyttömenettelyjen yksinkertaistamista vähentääkseen rahoituksen edunsaajien hallinnollista rasitusta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Yleisö on tukenut Euroopan yhdentymistä pääasiassa sen takia, että elämän laatua on parannettu luomalla turvallisia ja entistä laadukkaampia työpaikkoja ja varmistettu kaikenlaisten infrastruktuurien käyttömahdollisuus – olipa kyse liikenteestä, sosiaalisesta tai koulutusinfrastruktuurista tai tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon liittyvistä infrastruktuureista. Koheesiopolitiikalla voidaan varmistaa EU:n koossapitävä kehitys erityistavoitteiden ja välineiden avulla, millä tyydytetään Euroopan kansalaisten taloudellisia ja sosiaalisia tarpeita. Samaan aikaan EU:n jäsenvaltiot joutuvat suoraan kohtaamaan maailmanlaajuistumisen vaikutukset. Mietinnöllä, jonka otsikko on "Mietintö todellisen alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisesta EU:ssa − maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys?", pyritään herättämään Euroopan parlamentin jäsenten keskuudessa keskustelua toimenpiteistä, joita EU:n ja kansallisella tasolla on hyväksytty EU:n politiikkojen tavoitteiden saavuttamiseksi myös maailmanlaajuisen taloudellisen kilpailukyvyn lisäämiseksi, sekä toimenpiteiden keskinäisestä riippuvuudesta ja toisiaan täydentävästä luonteesta. Mietinnössä pyritään luomaan runko, jolla korostetaan koheesiopolitiikan yhdentävää tehtävää ja osuutta EU:n maailmanlaajuisen kilpailukyvyn lisäämisessä. Olen tyytyväinen mietintöön ja keskusteluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Mietintö koskee ensisijaisesti alueellista ja Euroopan kilpailukykyä ja tuottavuuden lisäämistä. Se on täysin Eurooppa 2020 -strategian mukainen. Tämä tarkoittaa sitä, että mietinnössä esitetyn ainoan kiinnostavan kohdan –"julkisten palvelujen laatu (---) kaikkien Euroopan kansalaisten ulottuvissa riippumatta siitä, missä he asuvat tai työskentelevät" – vaikutus mitätöidään. Äänestin siis päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Voimakkaan koheesiopolitiikan avulla unioni on onnistunut pienentämään kehityseroja Euroopan eri alueiden välillä. On olennaisen tärkeää, että unioni varmistaa jatkossakin kaikkien hallintotasojen välisen koordinoinnin, jotta voidaan saavuttaa EU:n suosimat tavoitteet kehityksen sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden suhteen. Tutkimukselle, innovaatiolle ja koulutukselle annettava tuki on olennainen toimenpide, jotta voidaan taata työmarkkinat kaikille. Niistä on saatava kaikki irti, jotta taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen maailmanlaajuisilla markkinoilla voidaan varmistaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Äänestin mietinnön puolesta, koska tuen yhteenkuuluvuutta, jollei muuten niin siksi, että latvialaiset lahjuksenantajat lukittaisiin tyrmään eivätkä he enää voisi sotkeutua EU:n rakennerahastojen asianmukaiseen käyttöön. Tässä mielessä yhteenkuuluvuus on toteutettava käytännössä valtionsyyttäjien, poliisin ja tuomioistuinten tasolla, ei pelkästään Latviassa, vaan koko Euroopan unionin alueella. Tällä tavoin miljardit eurot käytetään ensinnäkin tarkoitetulla tavalla ja toiseksi määräaikojen mukaisesti. Kolmanneksi, ne käytetään kansalaisten eduksi eikä yksittäisten virkamiesten ja poliittisten ryhmittymien eduksi. Kannatan yhteenkuuluvuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Koheesiopolitiikka on EU:lle keskeisen tärkeä, jotta rikkaiden ja köyhien alueiden välistä suhdetta voidaan tasapainottaa. Sen tarkoituksena on myös tasoittaa epätasaisen taloudellisen kehityksen aiheuttamia seurauksia. Näin ollen pitäisi olla mahdollista myös saavuttaa yhteinen elintaso. Erityisesti maailmanlaajuistuneessa maailmassa olisi kiinnitettävä runsaasti huomiota alueiden kilpailukykyyn. Äänestän mietintöä vastaan, koska ei ole selvää, missä määrin yksittäisten jäsenvaltioiden alueilla on jo tarvittava asiantuntemus käytettävissään.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Alueellista, sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta koskevassa mietinnössä pyritään nähdäkseni luomaan kattava runko, jolla korostetaan koheesiopolitiikan yhdentävää tehtävää ja osuutta EU:n maailmanlaajuisen kilpailukyvyn lisäämisessä. Äänestän puolesta, koska pyrin herättämään Euroopassa keskustelua toimenpiteistä, joita EU:n ja kansallisella tasolla on hyväksytty EU:n politiikkojen tavoitteiden saavuttamiseksi myös maailmanlaajuisen taloudellisen kilpailukyvyn lisäämiseksi, sekä toimenpiteiden keskinäisestä riippuvuudesta ja toisiaan täydentävästä luonteesta. Yleisö on tukenut Euroopan yhdentymistä pääasiassa sen takia, että elämän laatua on parannettu luomalla turvallisia ja entistä laadukkaampia työpaikkoja. Alueellisuutta on suojeltava ja kehitettävä sosiaalisen toiminnan kautta, jotta voidaan varmistaa yleisön täysimääräinen mukaan tulo – myös taloudellisesti. Koheesiopolitiikalla voidaan nyt varmistaa koossapitävä kehitys erityistavoitteiden ja välineiden avulla, millä tyydytetään yleisön taloudellisia ja sosiaalisia tarpeita.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Tämä nimenomainen valiokunta-aloitteinen mietintö, jonka puolesta äänestin, jatkaa pitkää ja kovaa keskustelua Kreikalle hyvin arkaluontoisesta aiheesta. On totta, että tähän mennessä saavutettu poliittinen yhteenkuuluvuus on auttanut vähentämään tasa-arvoeroja alueiden välillä. Taloudellinen aika on kuitenkin nyt erilainen, ja koheesiopolitiikan on sopeuduttava siihen. Koheesiopolitiikka on yhteisön tärkein yhteisvastuullisuuden väline EU:n köyhimpien ja rikkaimpien alueiden välillä, ja koheesiopolitiikan uutena tehtävänä pitäisi olla lisätä ponnisteluja, joilla estetään uusköyhien taloudellisten saarekkeiden tai alueiden syntyminen EU:n sisälle. Meillä on siis selkeä ja aivan erityinen haaste.

Kreikan on kiinnitettävä erityishuomiota kahteen asiaan: 1. Koheesiopolitiikan tavoitteen 1 alueet; tämä kohta liittyy lähentymiseen bruttokansantuotteen kannalta, mitä on voimakkaasti vahvistettava. 2. Alueet, joilta tuki poistetaan vaiheittain (joihin kuuluu Attika). Ne on tutkittava tapauskohtaisesti viimeisimpien taloudellisten tietojen perusteella, koska talouskriisi on saattanut muuttaa aiempien vuosien tietoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Mietintö syntyi koheesio- ja aluepolitiikan tulevaisuudesta käydyn keskustelun aikana tehdystä Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) aloitteesta. Euroopan unionin alueellista, sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta on voimistettava maailmanlaajuisen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Olen täysin samaa mieltä mietinnön perustavoitteesta, joka on korostaa koheesiopolitiikan tehtävää taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen pienentämisessä, uusien työpaikkojen luomisessa, kasvun lisäämisessä ja infrastruktuurien kehittämisessä. Alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden pitäisi muodostaa perusta uudelle politiikalle, jolla kyetään varmistamaan kestävä kasvu ja entistä parempi kilpailukyky maailmanlaajuisella tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Onnittelen esittelijä Petru Constantin Luhania erinomaisesta työstä, ja yhdyn hänen kantaansa, jonka mukaan yleisö on tukenut Euroopan yhdentymistä pääasiassa sen takia, että on tarpeen parantaa elämän laatua luomalla turvallisia ja entistä laadukkaampia työpaikkoja ja varmistamalla kaikenlaisten infrastruktuurien käyttömahdollisuus – olipa kyse liikenteestä, sosiaalisesta tai koulutusinfrastruktuurista tai tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon liittyvistä infrastruktuureista.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että koheesiopolitiikka on EU:n tärkein väline, jolla se auttaa alueita vastaamaan haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja sitä kautta lisää EU:n maailmanlaajuista taloudellista kilpailukykyä varmistamalla yhteinen elintaso kaikille EU:n kansalaisille ja tukemalla kehitystä siten, että hyödynnetään paikallisia ja alueellisia erityispiirteitä ja synnytetään sitä kautta lisäarvoa ja taloudellista tuottavuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE), kirjallinen.(SV) Tuemme yhteistä koheesiopolitiikkaa, ja katsomme, että se on tärkeä Euroopan yhdentymisen kannalta. On tärkeää pitää yhtä aikana, jolloin EU:ssa on huomattavia jännitteitä. Katsomme kuitenkin, että ensisijaisesti alueiden ja jäsenvaltioiden olisi vastattava aluepolitiikasta ja että EU:n tuen olisi keskityttävä köyhimpiin alueisiin ja erilaisiin alueellisen yhteistyön ohjelmiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Mietinnössä korostetaan koheesiopolitiikan saavutuksia, jotka ovat olennaisia EU 2020 -strategian menestyksekkään toteuttamisen kannalta välineenä poistaa alueiden väliset erot. Tutkimukseen ja innovaatioon on osoitettu kaudella 2007–2013 noin 86 miljardia euroa. Tulevalla ohjelmakaudella on tarpeen edistää ja soveltaa niin sanotun osaamiskolmion onnistuneita malleja, jotta varmistetaan tutkimuksen ja innovaation alueellisten strategisten puiteohjelmien onnistunut kehitys.

Esittelijä kehottaa Euroopan komissiota antamaan käytännön ehdotuksia alueellisen koheesion tavoitteen määrittelystä ja sen johdonmukaisesta täytäntöönpanosta edistämällä hajautusperiaatetta paikallisviranomaisten tasolle saakka (alhaalta ylöspäin suuntautuvaa menettelytapaa) varojen hyödyntämisen parantamiseksi. On haitallista, että alueet hallinnoivat keskimäärin vain 30,5 prosenttia koheesiopolitiikkaan myönnetystä kokonaistalousarviosta ja että lopusta huolehtivat keskushallinnot.

Kumppanuuden periaatetta on sen vuoksi vahvistettava merkittävästi tulevaisuudessa. Mietinnössä suositellaan, että jäsenvaltiot ja komissio kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota sellaisten suurten hankkeiden tukemiseen, jotka kattavat vähintään kaksi vaikutuksiltaan Euroopan tasolla merkittävää toimenpideohjelmaa ja jotka luovat lisäarvoa ja korkealaatuisia työpaikkoja ja turvaavat alueiden kestävän kehityksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin koheesiopolitiikka on ratkaisevassa asemassa, jotta alueet voivat vastata uuden kansainvälisen tilanteen haasteisiin. Vakautamme eurooppalaista hanketta tukemalla kehitystä, vahvistamalla paikallisia ja alueellisia erityispiirteitä ja varmistamalla, että eurooppalaisten elintasoissa vallitsevat erot pienenevät. On kuitenkin tarpeen vahvistaa tutkimukselle, kehitykselle ja innovaatiolle annettavaa tukea alueellisella tasolla toteutettavien politiikkojen ja toimenpiteiden kautta, samalla kun kehitetään koulutusta ja eurooppalaisten tarvitsemaa ammattitaitoa osallistavien työmarkkinoiden varmistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen. (IT) Tässä parlamentissa hyväksyttiin tänään valiokunta-aloitteinen mietintö, jossa korostetaan koheesiopolitiikan asemaa taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen pienentämisessä, uusien työpaikkojen luomisessa, kasvun lisäämisessä, infrastruktuurien kehittämisessä sekä sen varmistamisessa, että EU:ta kehitetään koossapitävällä tavalla sen erityistavoitteiden ja -välineiden kautta ja täytetään siten EU:n kansalaisten taloudelliset ja sosiaaliset tarpeet.

Koheesiopolitiikka oli eräs ensimmäisistä politiikoista, johon sisällytettiin alueellinen ulottuvuus, mikä lisäsi sen lisäarvoa ja auttoi varmistamaan sen tehokkuuden ja kestävyyden. Tapa, jolla kukin jäsenvaltio hyödyntää mahdollisuuksia, joita EU:n sisämarkkinoille kuuluminen tarjoaa, riippuu sen kypsyydestä ja kehitystasosta, jotka vaihtelevat valtiosta toiseen. Siitä seuraa, että jokaisen jäsenvaltion tehtävänä on nimetä tehokkaimmat toimenpiteet, joiden avulla sen talous voi toimia maailmanlaajuisessa järjestelmässä. Mietinnössä ehdotetaan uusia suuntaviivoja politiikan tulevaa rakennetta varten, jotta sen suoritusta voidaan parantaa sekä taata voimakas, kestävä kasvu ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn lisääminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (ES) Koko mietinnön laatimisen ajan ryhmämme ilmaisi usein laatijan ehdottamasta linjauksesta perustavasti poikkeavia näkemyksiä. Viime kädessä meillä ei ollutkaan muuta vaihtoehtoa kuin äänestää sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen.(PL) Koheesiorahastosta ja rakennerahastoista saadut varat ovat viime vuosina edistäneet dynaamista kehitystä monissa kaupungeissa ja merkittävällä osalla maaseutualueista. Koheesiopolitiikka osoittaa EU:n kansalaisille konkreettisesti EU:n tasolla toteutettujen toimien myönteisen vaikutuksen paikallisyhteisöihin ja alueisiin. Pääsemme hitaasti ulos kriisistä, joka on lisännyt epätasa-arvoa EU:n sisällä. Koheesiopolitiikka on osoittautunut joustavaksi välineeksi, joka on onnistunut vastaamaan yksittäisten alueiden erityistarpeisiin ja pystynyt tietyssä määrin lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia. Alueiden välinen yhteenkuuluvuus on ainutlaatuinen lisäarvo, jolla on myönteinen vaikutus EU:n taloudelliseen kilpailukykyyn. EU voi vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin lähentämällä alueiden kehitystasoa ja varmistamalla kaikkialle samanlaisen elämän laadun ja yhtäläiset infrastruktuurien käyttömahdollisuudet. EU voi keskittyä aiempaa enemmän innovaatioon, tutkimukseen ja kehitykseen tehtäviin investointeihin.

Ympäristön kannalta kestävä osaamistalous merkitsee, että olemme entistä kilpailukykyisempiä, koska kilpailukyky paranee, jos työttömyys alueilla laskee ja jos tuemme korkean ammattitaidon omaavan liikkuvan työvoiman luomista sekä kaupunki- että maaseutualueille. Keskeinen kysymys on pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen, sillä ne työllistävät suurimman osan EU:n kansalaisista. Tarvitsemme voimakasta koheesiopolitiikkaa, mikä vuorostaan edellyttää asianmukaista, vähintään nykyisen suuruista budjettia, jotta sen kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus on maailmanlaajuisen kilpailukyvyn välttämätön edellytys mutta ei yksinään riitä takaamaan sitä. EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on pienentää alueellisia eroja ottamalla huomioon maailmanlaajuiset haasteet, kuten ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos, energiaongelmat ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, sekä talous- ja rahoituskriisistä johtuvat uudet haasteet. Siitä syystä tuen esittelijän, joka on kollegani aluekehitysvaliokunnassa, esittämää tekstiä. Siinä toistetaan ajatus, jonka mukaan yhteenkuuluvuus ja kilpailukyky eivät ole ristiriitaisia tai yhteensovittamattomia, vaan niillä on toisiaan täydentäviä elementtejä.

Euroopan unionissa kilpailukyky voidaan saavuttaa vain kestävällä taloudellisella kasvulla, jossa koheesiopolitiikka nähdään osana Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden onnistunutta täytäntöönpanoa ja vastauksena sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Alueellista ulottuvuutta ei siis pidä unohtaa, vaan sitä on vahvistettava joko lisäämällä alueellisten ja paikallisten yksiköiden osallistumista tai korostamalla kaupunki- ja maaseutualueiden asemaa, koska voimme saavuttaa vakaan kilpailukyvyn maailmanlaajuisella tasolla vain kannustamalla alueellista kilpailukykyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Mietinnössä esitetään parlamentin suunnitelmat parantaa EU:n rakennerahoituksen ja innovaatioon käytettävien menojen koordinointia tapana poistaa eroja alueiden kehitystasossa koko EU:ssa ja ylläpitää alueellista kilpailukykyä. Tuen näitä vaatimuksia, samoin kuin lisävaatimuksia yksinkertaistaa rahoitukseen liittyviä menettelyjä erityisesti pk-yritysten kannalta. Meidän olisi autettava pk-yrityksiä nykyisessä talousilmapiirissä vähentämällä niihin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta. Mietinnössä asetetaan myös tärkeitä indikaattoreita, joissa korostetaan hajautusperiaatteen tärkeyttä (alhaalta ylöspäin -menettelytapa). Tavoitteena on parantaa kumppanuusperiaatetta suhteessa paikallisviranomaisiin, jotka usein ovat parhaassa asemassa tunnistamaan kansalaisten tarpeet koko EU:ssa ja erityisesti Walesissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), kirjallinen. (SK) Kun me tässä parlamentissa puhumme yhteenkuuluvuudesta, puhumme toivomuslistoista. Äänestäjämme ja me itse haluaisimme elää Euroopassa, jossa jokainen menestyy, kukaan ei ole köyhä eikä työpaikoista ole pulaa. Siitä syystä mietintö muistuttaa aika lailla toivomuslistaa, jonka lapsi voisi lähettää joulupukille. Mietinnön kiistaton hyve on, että siihen sisältyy kenties kaikki, mitä haluaisimme nähdä joulupuun alla – ellei tänä vuonna, niin ehkä vuonna 2020. Jäljellä on vain yksi ongelma. Kaikki nämä asiat maksavat rahaa. Aivan kun lapsiperheiden, meidänkin on asetettava asiat tärkeysjärjestykseen. Mielestäni tämä on parlamentin alkuperäinen tehtävä. Käsiteltäväksi annettu mietintö on melko surullinen osoitus siitä, että edes kriisi ei saa meitä hoitamaan tehtäväämme yhtään paremmin.

Meillä on aina liikaa painopisteitä. Jokaisella perheellä on kuitenkin vain määrätty määrä rahaa käytettävissään, ja lahjat ostetaan sillä, mitä jää jäljelle, kun perhe on ruokittu ja vaatetettu ja kaikki asumis- ja energialaskut on maksettu. Tuki, jota niin mahtipontisesti vaadimme tähän tai tuohon, on rahaa, joka tulee veronmaksajien taskuista; äitien ja isien, jotka joka kuukausi päättävät, mikä on todella tärkeää ja mikä saa odottaa. Tätä ei pidä unohtaa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö