Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0160(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0340/2010

Внесени текстове :

A7-0340/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0478

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

15. Агенции за кредитен рейтинг (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка от дневния ред е докладът на г-н Gauzès, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2010)0289 - C7-0143/2010 - 2010/0160(COD)) (A7-340/2010).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, докладчик.(FR) Г-н председател, г-н Шастел, г-н член на Комисията, сега сме в третото действие на финансовото законодателство за 2010 г. След надзора, след директивата относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, още веднъж се спираме на агенциите за кредитен рейтинг. Казвам „още веднъж“ защото Европа не забави в съставянето на регламент в тази област, който беше създаден през 2009 г. и сега влиза в сила.

Агенциите за кредитен рейтинг като цяло публикуват становища, буквално под формата на рейтинги, относно кредитоспособността на предприятия и държави и относно комплексни финансови продукти. Рейтингът отразява оценката на риска на издателите на финансови инструменти, които не могат да плащат своите дългове. Тези агенции постепенно станаха много важни във финансовия свят поради редица причини.

Първо, рейтингите се вземат предвид при банковите регулации, за да се определят количествата собствени средства, която ще бъдат използвани, за да се подкрепят инвестициите. Втората причина е, че рейтингите са били фактор за успеха на емисиите на финансови инструменти от момента, в който те станаха основен показател за инвеститорите.

Въпреки че агенциите за кредитен рейтинг не бяха основната причина за настоящата финансова криза, те действително оказаха вредно въздействие. Действително те подцениха вероятността, че емитентите на определени комплексни финансови инструменти могат да изпаднат в неизпълнение.

Изправена пред необходимостта да възстанови доверието в пазарите и да засили защитата за инвеститорите, през 2009 г. Европейската комисия предложи система за контрол и надзор на агенциите за кредитен рейтинг. Така през същата година беше приет Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг.

По време на дебатите в Европейския парламент преди приемането на този регламент, вашият докладчик подчерта необходимостта от интегриран надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и от общ контрол по отношение на техните продукти на равнището на Европейския съюз. По това време европейски надзор от този вид беше законодателно невъзможен. Комисията обаче се зае да изготви законодателно предложение и Вие, г-н член на Комисията, спазихте това обещание.

Споразумението, постигнато между Съвета и Европейския парламент, за структурата на европейския надзор, което ще влезе в сила на 1 януари 2011 г., вече дава възможност за ефективно осъществяване на надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

В регламента за създаването на Европейски орган за ценни книжа и пазари се подчертава, че този орган ще упражнява своите надзорни правомощия по-специално по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Това беше целта на допълнителния регламент за изменение, върху който се споразумяхме и който ще гласуваме утре.

Това, което исках – и моите колеги подкрепиха това искане, беше другите въпроси, свързани с агенциите за кредитен рейтинг, разпределението на държавния дълг, схемите за плащания и конкуренцията, да бъдат отложени и разгледани в проучване под формата на доклад по собствена инициатива, който да предхожда законодателното предложение, което Вие трябва да представите през първата половина на 2011 г. и за което започнахте обществено обсъждане.

Считам че с установяването на европейски надзор на агенциите за кредитен рейтинг, ние правим голяма крачка в същата посока като договореностите за надзор, които бяха внедрени. Сега бих искал да благодаря на белгийското председателство за неговите неуморни усилия по въпросите на финансовите досиета, на Вас и на Вашите екипи, г-н член на Комисията, и разбира се, на моите колеги от Европейския парламент, които участваха в това проучване и подкрепиха нашите позиции.

 
  
MPphoto
 

  Оливие Шастел, действащ председател на Съвета.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, след г-н  Gauzès и доклад като неговия за мен наистина е удоволствие да бъда сред вас от името на белгийския министър на финансите – Дидие Рейндерс в деня на разискването относно изменението на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг.

Още веднъж, както току-що казахте, говорим за мярка, свързана с финансови услуги, за която трите институции току-що постигнаха споразумение за рекордно кратко време.

Изключително доволни сме също, че споразумението ще бъде гласувано в Парламента утре, както беше съгласувано, между трите институции.

Следователно регламентът ще бъде изменен, за да определи допълнителни правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Това ще позволи на органа да упражнява по-строг надзор върху дейностите на агенциите за кредитен рейтинг в ЕС. Това е важна стъпка, за която също мислим, че ще допринесе за подобряване на стабилността на финансовите пазари и която ще подпомогне за развитието на много по-ефикасна надзорна рамка.

Следователно, след като регламентът влезе в сила, компетентният орган ще има правомощия относно регистрацията и прекия надзор на агенциите за кредитен рейтинг. Той също така ще има правомощието да определи, че дадена агенция за кредитен рейтинг е нарушила действащия регламент, както и правомощието да налага подходящи санкции.

Разбира се, ще бъде предоставена и законодателна рамка за сътрудничество между компетентните органи в държавите-членки и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Ние обаче сме готови да проведем едно по-задълбочено разискване по въпроса за регулирането на самия сектор на агенциите за кредитен рейтинг щом Комисията ни предостави нейното предложение относно подробния преглед на този сектор, който е определен за следващата година. Макар че очевидно се надявам на положителен резултат от вашето гласуване утре, бих искал да изкажа специални благодарности на председателя на комисията по икономически и парични въпроси г-жа Bowles на парламентарния докладчик г-н Gauzès и на неговите докладчици в сянка, разбира се, както и на члена на Комисията г-н Барние, който заедно с министъра на финансите на Белгия г-н Рейндерс вършеше важна работа в продължение на шест месеца, обезпечавайки бързи споразумения, които прераснаха именно в този Парламент в истински решения във финансовия сектор. Благодаря ви за ползотворното и ефикасно сътрудничество в тази област. Сигурен съм, че ще продължите да работите по този начин и по време на идните председателства.

 
  
MPphoto
 

  Мишел Барние, член на Комисията.(FR) Г-н председател, добър ден на всички. Вие се изказахте много добре, г-н Gauzès, както и г-н Шастел току-що от името на г-н Рейндерс, относно надзора и регулирането на големите хедж фондове и частния капиталов сектор днес, както и относно втория етап на регламента за агенциите за кредитен рейтинг утре, което очевидно е предприет с вас и благодарение на вас, госпожи и господа, както и благодарение на Съвета и първоначалната работа на Комисията. Относно предмета на регламента, Европа показва конкретен и действителен напредък и учи уроците си от кризата, тъй като всички данъкоплатци, които са също и европейски граждани, изискват.

Госпожи и господа, споразумението за надзора върху агенциите за кредитен рейтинг е важна стъпка и бих искал също да благодаря и на Вас, г-н Gauzès, и разбира се, на тези, които работиха заедно с Вас, на председателя на комисията г-жа Bowles, както и на докладчиците в сянка г-н Klinz, г-н Giegold, г-н Pittella и г-н Fox. След няколко дни това председателство ще приключи, след като постигна голям успех и отбеляза голям напредък, и бих искал да изразя моите искрени благодарности на г-н Рейндерс и на целия негов екип за добрите отношения, които поддържахме през последните шест месеца.

Това е добро споразумение, макар че трябва да кажа, че би било дори отлично, ако като последен компромис бяхме приели правилата, които Комисията първоначално предложи за засилване на прозрачността по отношение на структурираните финансови инструменти. Както беше посочено в съображенията на регламента обаче, ще се върнем на тази тема, ако искате, по време на следващия преглед на регламента през 2011 г.

Както току-що каза г-н Шастел, от юли 2011 г. това изменение на регламента от 2009 г. ще даде на ЕОЦКП, новия надзорен орган за ценни книжа и пазари, преки правомощия за надзор над агенциите за кредитен рейтинг на европейско равнище. Госпожи и господа, важността на решението, което вие вземате днес, трябва да бъде наистина разбрана. Това е първият път, в който ЕОЦКП, този нов европейски орган, ще има правомощия пряко да контролира финансови институции, осъществяващи дейност в Европа.

Това изменение допълва новата европейска надзорна рамка. То значително засилва правомощията на ЕОЦКП, както Вие много добре обяснихте, г-н Gauzès, и както г-н Giegold, който е тук, беше също нетърпелив да отбележи по време на разискването относно надзора. Следователно това е много важна тема за вас и също толкова важна за нас.

ЕОЦКП ще стане институцията, отговорна за регистрирането на агенциите за кредитен рейтинг и за техния надзор в рамките на ЕС, а също и ще упражнява строг контрол. Законодателството ще й предостави всички правомощия, счетени за необходими с цел да бъдат принудени агенциите за кредитен рейтинг да спазват условията на регламента.

ЕОЦКП ще може да упражнява надзор – във връзка с това имам предвид искания за информация и правомощието да извършва внезапни проверки – и ако забележи, че агенция за кредитен рейтинг извършва нарушение, ще трябва да предприеме необходимите мерки, за да принуди агенцията да прекрати това нарушение. ЕОЦКП ще разполага и с правомощия, строго регулирани от ясни правила, да налага глоби и санкции на агенциите за кредитен рейтинг, които не спазват регламента. Разбира се, този регламент ще гарантира и правата на защита на агенциите за кредитен рейтинг, по-специално правото на изслушване, достъп до документи и други процесуални гаранции. Накрая, при изпълнението на надзорни правомощия ЕОЦКП ще спазва правата, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и другите принципи и разпоредби на правото на Европейския съюз, включително принципа на пропорционалност.

Новият регламент относно агенциите за кредитен рейтинг ще гарантира също единна точка за контакт за всички агенции за кредитен рейтинг, регулативна рамка, която е хармонизирана в Европейския съюз, с равно третиране и по-последователно прилагане на правилата за агенциите в целия Европейски съюз.

Затова считам, че регламентът представлява изключителен принос към ефективността, прозрачността и сигурността в рамките на общата структура, която градим седмица след седмица, за да постигнем интелигентен надзор и ефикасно регулиране.

Г-н председател, не искам да говоря твърде продължително, но може би бих доразвил казаното от г-н Шастел и бих споменал следващия етап, тъй като самият аз казах, че трябва да продължим напред, за да гарантираме правилното регулиране на агенциите за кредитен рейтинг, като същевременно отбележим, че агенциите вече не създават проблемите и вълненията на финансовите пазари. Термометърът не причинява температурата, но все пак се налага да работи правилно, което не беше така в миналото, и това е, което искаме да поправим, така да се каже, с тези последващи регламенти.

Комисията вече обмисля следващия етап: беше лансирано обществено допитване на 5 ноември 2010 г., за да се разшири разискването и да се съберат гледните точки на всички заинтересовани страни, а, както знаете, няма нищо пресилено в разискванията, свързани с всички тези регламенти. Госпожи и господа, наистина отдавам огромно значение и ще се вслушам във всяко предложение за съдействие, критика или идея, дадени във връзка с това обсъждане.

Сега следва да вземем предвид, първо, последствията от модела „емитентът плаща“, който е широко разпространен сред агенциите за кредитен рейтинг, второ, зависимостта на банките и другите институционални инвеститори от кредитните рейтинги, трето, рейтинга на държавния дълг – което не е лесен въпрос, четвърто, повишаването на прозрачността, за да се управляват по-добре конфликтите на интереси и пето, създаването на по-голяма конкуренция и разнообразие на пазара на агенциите за кредитен рейтинг, който понастоящем е концентриран едва в няколко ръце.

Допитването е открито до следващия януари и въз основа на всички отговори, които ще получим, и на доклада по собствена инициатива на г-н Klinz, ще вземем решение в даден момент през 2011 г., но не твърде късно, относно мерките, които искаме да приложим, за да завършим чрез третия етап тези два регламента относно агенциите за кредитен рейтинг, които сега са почти напълно приложени.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu, докладчик по становището на комисията по правни въпроси.(EN) Г-н председател, като заместник-председател на комисията по правни въпроси бих искал да представя някои важни аспекти, които бяха предмет на разискванията и измененията, обсъждани в комисията.

Първо, понастоящем плащането за структурните инструменти, оценени от агенциите, се извършва от емитиращото дружество. Може да има конфликти на интереси, тъй като оценяваните дружества са заинтересовани да имат добър рейтинг. Другата възможност са потребителите на рейтинги, които плащат. Интересите на потребителите са по-различни и затова не само един интерес може да доведе до конфликт на интереси. Има потребители, които предпочитат добър рейтинг, когато искат да продадат акции например, както и такива, които предпочитат лош рейтинг, когато искат да закупят акции.

Второ, режимът за агенциите за кредитен рейтинг може да спечели от правилата, които са установени за одиторите. Агенциите за кредитен рейтинг и одиторите носят голяма отговорност за добрата репутация на дружествата и правилното функциониране на пазара. Одиторите обаче изглежда подлежат на много по-стриктни правила, отколкото агенциите за кредитен рейтинг.

Трето, Европейският орган за ценни книжа и пазари, ЕОЦКП, следва да има компетентност за надзор над агенциите за кредитен рейтинг, за да проверява възможните съществени несъответствия между рейтингите, определени от различни агенции за един и същ структуриран финансов инструмент. ЕОЦКП следва също да има по-големи правомощия за прилагане.

Четвърто, директивата въвежда нов принцип, взет от най-новото законодателство на САЩ. Когато агенция, различна от тази, която е наета да направи оценката, може да даде своята оценка за същия инструмент, тя се подчинява на договорената оценка. За тази цел първата агенция трябва да разкрие определена информация свързана с оценявания инструмент. По този начин се получават два положителни ефекта – първо, има второ мнение и второ, отговорността, която пада върху наетата агенция, намалява.

Накрая искам да подчертая факта, че разпоредбите на тази директива, които представляват нова регулаторна рамка, следва да се прилагат единствено за структурираните финансови инструменти, тъй като агенциите за кредитен рейтинг сами по себе си са важна част от структурното финансиране. Останалите финансови инструменти като 150-годишните обикновени акции или обикновени облигации, които не представляват риск, следва да не бъдат част от тази директива, ако искаме да бъдем строги, но да не прекаляваме с регулирането, ако искаме да бъдем конкурентоспособни, но да нямаме високи административни разходи, и ако искаме да задържим капитал в Европа, а не да го отклоним към нововъзникващите икономики в чужбина.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, от името на групата S&D.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, благодарение на нашето добре изпитано сътрудничество работихме продуктивно с г-н Gauzès по този регламент, за да гарантираме някои важни подобрения в правилата, управляващи една от най-спорните области за стабилността на финансовите пазари.

Едно такова подобрение е несъмнено планът новосформираният Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да може пряко да санкционира агенциите за кредитен рейтинг за нарушения. Това беше въпросът, относно който особено много настоявах. По този начин Парламентът показва, че се бори за създаването на силен европейски надзорен орган, снабден с реални правомощия.

Наясно сме също, че този регламент все още не урежда всички проблеми в сектора, който през последните години изключително много утежняваше кризата. Препятствията, които трябва да бъдат преодолени и които са предмет на парламентарен доклад, вече съставен от г-н Klinz, засягат по-специално два проблема: оценката на държавния дълг на държавите-членки и общата структура на пазара, която се характеризира с очевиден олигопол.

Европейският съюз трябва да има ясна цел във връзка с тези въпроси, а именно – да направи финансите по-малко зависими от рейтингите. Пълномощията, които понастоящем се съдържат в законите и регулациите относно агенциите за кредитен рейтинг, трябва да бъдат заменени от алтернативни стандарти за кредитоспособност. САЩ и Г-20 вече се придвижиха в тази посока.

На международно равнище се нуждаем от смелост и амбиция да променим правилата, основополагащи за Базел II, с което имам предвид задължението да използваме рейтинги – механизъм, който реално ръководеше банковия сектор в миналото и все още го ръководи, но който се предаде напълно по отношение на надзора, последствията от което са очевидни.

Ще завърша с кратък преглед на въпроса за рейтинга на държавния дълг, който не следва да бъде вече в обхвата на отговорност на агенциите за кредитен рейтинг, тъй като доста често те възпламеняваха пазара с техните рейтинги, подхранващи спекулацията. Следва да помислим вместо това за възможността европейска институция – може би съществуваща институция като Европейската сметна палата – да играе роля в тази област.

Наистина се надявам, че предложенията ми ще бъдат подкрепени от моите колеги и ще получат пълната авторитетна подкрепа на високоуважавания от мен член на Комисията Барние.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, от името на групата ALDE(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, след няколко седмици ще имаме нова надзорна структура в Европа, която до голяма степен беше оформена от Европейския парламент. Сред тези три нови надзорни органа ще има един, който ще отговаря за пазарите и ценните книжа: Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

ЕОЦКП ще има последната дума относно регистрацията и контрола на агенциите за кредитен рейтинг и ще бъде отговорен да гарантира, че агенциите за кредитен рейтинг наистина спазват към новите регламенти. По своя преценка ЕОЦКП ще може да делегира тази трансгранична отговорност на националните надзорни органи, ако тези надзорни органи са малки и могат да функционират само на национално равнище.

Следователно предложението не е нищо повече от адаптиране на регламента от април 2009 г. към новите обстоятелства, но то засилва ролята на ЕОЦКП. То дава на новия надзорен орган повече правомощия и нещо, което е напълно ново, то дава на ЕОЦКП правомощията да санкционира за неизпълнение на регламента. Силно приветствам това, тъй като считам, че засилването на позицията на новия надзорен орган по европейски модел изключително много ще увеличи доверието в този орган на пазара.

Имам само една критика. Когато съставяхме регламента през април 2009 г., взехме политическо решение във връзка с това как следва да постъпваме с рейтингите от трети държави в Европа. Тогава решихме, че те могат да бъдат използвани в Европа или ако спазват процедурата за еквивалентност, или ако са потвърдени от агенция за кредитен рейтинг, регистрирана и одобрена в Европа, така наречената процедура по признаване на рейтингите.

Комисията сега промени това на ниво 2, заявявайки, че признаването вече няма да бъде възможно. Следователно реално се прилага само системата за еквивалентност. Считам това, тъй като беше предприето едностранно, за недемократичен начин на решаване на нещата и считам, че следва да се придържаме към решението, което взехме тогава през април 2009 г.

Както и г-н членът на Комисията спомена, все още има много нерешени проблеми, свързани с агенциите за кредитен рейтинг, като липсата на конкуренция, недостатъчната прозрачност, бизнес модела, при който въпросът е дали следва да плати емитентът или инвеститорът, които трябва да бъдат разгледани критично. Има въпроси, свързани с платежната система, както и с прекомерната зависимост, тъй като в действителност е вярно, че в резултат на регулаторните разпоредби много агенции за кредитен рейтинг всъщност се превърнаха в регулаторни органи за сертифициране. Приемам това като задача за моя доклад по собствена инициатива и съм доволен, че Комисията смята да постави за разглеждане законодателно предложение по този проблем следващата година.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, г-н Шастел, г-н Барние, г-н Gauzès, госпожи и господа и докладчици в сянка, наистина съм доволен, че предприемаме тази стъпка сега и за първи път сектор на европейската финансова система ще бъде поставен под пряк европейски надзор. Това е също така стъпка в посока на силна Европа на вътрешния пазар и строг контрол на сектор, който допринесе за кризата. Бих искал да направя още един коментар по този въпрос. Г-н Барние, разбира се, в момента тече процеса на избор на нови органи, а новите органи ще бъдат толкова добри, колкото добър е техният персонал. Мога само да се надявам, че персоналът наистина ще бъде избран въз основа на експертния опит, независимостта от финансовата индустрия, която ще контролира, и ясното желание да работи в интерес на обществото, както и че няма да виждаме отново национални квоти в процеса на избор, които да омаловажат тези важни критерии.

Освен това все още имаме доста работа в сферата на агенциите за кредитен рейтинг. Все още няма истинска прозрачност що се отнася до информацията, с която работят агенциите за кредитен рейтинг, и има твърде голяма употреба на регулативни рейтинги във финансовия сектор и в ръководните за финансовата индустрия регламенти. Има сериозни конфликти на интереси, доста ясно очертано е господството на пазара на три основни доставчика и никой не носи отговорност за небрежно присъдени рейтинги. Г-н член на Комисията, добре е, че допитването протича сега и с интерес чакаме резултатите от него. Гражданското общество, по-специално, следва да се включи в това допитване, но в такъв случай Вие ще трябва да дадете смело предложение. Вече с нетърпение очаквам Вашето предложение. Моля Ви да бъдете толкова смел, колкото бяхте досега, и нека заедно създадем законодателство догодина, което да реши проблемите, които все още съществуват на пазара за кредитен рейтинг, по наистина европейски начин. Дължим това на нашите граждани.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, от името на групата ECR.(FR) Г-н председател, бих искал да благодаря на г-н Gauzès за неговата чудесна работа по тази тема. Доволен съм, че чл. 8а и 8б бяха премахнати по време на тристранния диалог. Първоначално проектът на Комисията предложи създаването на защитени уебсайтове. Не успях да се убедя в това. Можем да видим как се развива положението в Съединените Щати и ако сайтовете се окажат полезни, можем винаги да ги въведем тук в Европа впоследствие.

Г-н председател, с удоволствие Ви информирам, че моята група ще гласува утре в подкрепа на доклада и още веднъж благодаря на г-н Gauzès.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-н председател, г-н Шастел, г-н Барние, госпожи и господа, последните няколко месеца от началото на тази година показаха щетите, които агенциите за кредитен рейтинг могат да нанесат. Следователно има неотложна нужда от действие. Затова аз също приветствам директивата, по-специално факта, че надзорът и регистрацията на агенциите за кредитен рейтинг ще бъдат прехвърлени на ЕОЦКП. Това е важна и положителна стъпка в правилната посока.

Множество добри и далновидни предложения обаче бяха забравени по време на преговорите относно доклада. Бих искал да спомена това още веднъж. Така назначаването на ЕОЦКП остава единствената реална и положителна промяна. Предложенията за публична база данни за издаването на кредитни рейтинги отпаднаха, както и всички препоръки за създаване на публична агенция за кредитен рейтинг. Последователната и непрекъсната проверка на издадените рейтинги от надзорните органи също беше забравена. Освен това Комисията беше предложила насърчаването на случайни кредитни рейтинги, за да се справи с катастрофалните инструкции на емитента за оценка на продукти на финансовия пазар. Тази идея също не претърпя развитие.

Надявам се, че тези аспекти ще бъдат взети предвид в докладите на тази тема, които предстои да бъдат изготвени и които бяха споменати от г-н Gauzès и от Вас, г-н Барние.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, наближаваме времето на горещи молитви в светлината на днешните новини, отново свързани с еврото, за което сме признателни. Силно се надявам, че с Вашия решителен подход няма да изостанете от съвременността. Бих искал да потвърдя това, което каза ораторът преди мен, и да ви помоля спешно да гарантирате във вашата сфера на влияние, че подборът ще бъде извършван не само въз основа на националните квоти, но също така, че партийните политически предпочитания ще бъдат оставени встрани, така че в крайна сметка да можем да премахнем една много неприятна традиция във връзка с длъжностните лица, характерна за Европа, и в действителност да доведем тук най-добрите хора.

Второто ми искане е за по-голяма прозрачност по отношение на конкурентите на международния пазар извън ЕС, които непрекъснато превръщаха в политически проблем своите рейтинги и твърдяха, че са всезнаещи, което по никакъв начин не съответства на това, което в действителност се случва на пазара или дори на тяхната значимост.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Г-н председател, г-н Gauzès, госпожи и господа, наистина е голямо удоволствие за мен да отбележа, че г-н Gauzès е изготвил толкова добър доклад. Темата е от изключителна важност и като имаме предвид навиците и действията на агенциите за кредитен рейтинг, тя винаги е актуална. Усилията на докладчика да гарантира, че агенциите за кредитен рейтинг и техните продукти се контролират интегрирано, въз основа на единни стандарти за ЕС, заслужават подкрепа. Важно е обаче и да знаем какво точно се оценява и как. Трябва да зададем тези въпроси, тъй като е общоизвестно, че преди кризата тези агенции за кредитен рейтинг дадоха отлични рейтинги, оценявайки на до няколко хиляди милиарда долара съмнителни или лоши ценни книжа, като по този начин, за съжаление, предоставиха неограничени възможности за спекулация.

Преди всичко трябва да проучим въпроса за независимостта, тъй като, ако е вярно, че банките и определени групи от инвеститори финансират таксите на оценките, вероятно трябва да си зададем въпроса дали решенията на агенциите за кредитен рейтинг са наистина неповлияни от външни интереси. Вторият въпрос е методологията на рейтингите. Третият въпрос е за съгласуваните снижавания на рейтингите и отрицателните слухове, чрез които всяка държава може да бъде представена като неплатежоспособна и по този начин да бъде принудена да вземе нови заеми и да се превърне в наистина уязвим клиент на пазара на длъжниците. Малките отворени икономики и държавите-членки извън еврозоната са особено уязвими.

Затова съм убедена, че е неправилно да приемаме, че агенциите за кредитен рейтинг не са отговорни за рейтингите, който присъждат. Госпожи и господа, нека поставим рейтингите на подходящото им място и да разчитаме на тях единствено до степента на тяхната достоверност и да ги приемаме като ръководни насоки, когато установяваме регулаторната рамка. Докладът е повече от достоен за подкрепа. Световната икономическа криза показа, че регулацията и надзорът на равнище на ЕС върху функционирането на тези институции са необходими.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LIBOR ROUČEK
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Г-н председател, г-н Шастел, г-н член на Комисията, агенциите за кредитен рейтинг играха и все още играят непочтена роля във финансовата криза. Те са твърде малко, прекалено силни и с прекалена липса на прозрачност и тяхната структура и значимост е пример за това до каква степен нещата се объркаха в нашата финансова система.

Доверието в агенциите за кредитен рейтинг може да бъде възстановено единствено чрез установяването на нови, стабилни правила за тях. Утре ще гласуваме за една стъпка в този процес, необходимото адаптиране на агенциите за кредитен рейтинг към новата надзорна структура на европейския финансов пазар и адаптирането към новата процедура на комитология – делегиранитe актове.

ЕОЦКП ще бъде установен. Той има постоянни пълномощия да проверява рейтинги, да извършва цялостна инспекция на агенциите за кредитен рейтинг и да налага санкции, които са по-високи от печалбата, спечелена от нарушаването на закона. Всичко това са нови дейности, които като минимум са напълно необходими.

Бих искала да посоча обаче, че Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да бъде снабден с такъв персонал, който да му позволи наистина да изпълнява ефективно своите задачи, което е трудно да се случи с относително малкия на брой служители на ЕОЦКП, от които се очаква да изпълняват почти свръхчовешки задачи.

Следва да бъдем напълно открити относно предстоящата основна реформа на агенциите за кредитен рейтинг и днес следва да обсъдим кое изглежда почти невъзможно или трудно предполагаемо. В крайна сметка субекти със специална цел, в които банки депозираха своите рискови облигации, получиха от агенциите за кредитен рейтинг най-високия рейтинг. Така по време на основното преразглеждане следва да обмислим създаването на европейска публична агенция за кредитен рейтинг и смяната и проверката на модела за заплащане. Накрая, следва да помислим дали има нужда от втори рейтинг. Нуждаем се от сериозна, стабилна форма на регулиране, така че да не е възможно да се случи отново трите най-големи агенции да носят толкова голяма част от отговорността за това сега наистина жалко финансово положение.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, това ми напомня за латинската фраза quis custodiet custodes, кой ще пази пазачите? Точно това е в сила тук. Кой ще оценява агенциите за кредитен рейтинг? Благодарни сме, че сега имаме инструмент, който ще извърши това и със сигурност агенциите за кредитен рейтинг не заслужават похвала, а по-скоро се дискредитираха чрез тяхното поведение през последните няколко години и по-скоро утежниха финансовото положение, вместо да го облекчат.

Затова съм доволен, че Европейският парламент и нашите органи поемат контрола върху положението и поздравявам г-н Gauzès, г-н Барние и Съвета за установяването на инструмент, който ще справи с това. Определено очаквам с нетърпение утрешното гласуване по този въпрос и ако имах тази възможност, щях да гласувам три или четири пъти, за да поставя тези хищници под контрол.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Първо, бих искал да поздравя докладчика с изготвянето на този много важен документ. До днес беше направено много за създаването на система за финансов контрол и нейното функциониране в Европейския съюз. Агенциите за кредитен рейтинг играят много важна роля, тъй като те оказват пряко въздействие върху функционирането на финансовата система, нейната благонадеждност и стабилност. Считам за основен проблем факта, че финансовите надзорни органи на ЕС, които се установяват, все още нямат реални правомощия, които биха им позволили да оказват пряко въздействие и да вземат обвързващи решения. Затова подкрепям предложенията, които предоставят на един от европейските надзорни органи, в случая това е Европейският орган за ценни книжа и пазари, по-големи правомощия за гарантиране и контролиране на прозрачността на работата на агенциите за кредитен рейтинг, сертифицирани от ЕС, за да избегнем нарушаването на принципите на финансовия пазар и единния вътрешен пазар.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Г-н председател, госпожи и господа, преди всичко, ако искаме да сме честни, със съжаление трябва да обявим, че агенциите за кредитен рейтинг са по същество помощни дружества на международната плутокрация. Чрез агенциите тя оказва влияние върху държавите в опит да повлияе на техните решения. Най-големият проблем с рейтингите е, че те са почти изцяло субективни и не предлагат точна картина на икономическото положение на заинтересованите държави към определен период от време. Тези рейтинги, които са доста далеч от реалността, несъмнено възпрепятстват държавите в тяхното възстановяване от кризата.

В същото време има, разбира се, обективни показатели като общия държавен дефицит или външния и вътрешния дълг. От друга страна, установяването на организация, надзорен орган, който всъщност осигурява качествен контрол за тези институции и така ги предпазва от това често да присъждат неправилни рейтинги, е голяма крачка в тази посока. Във всеки случай обаче бих искал да задам въпрос на г-н Барние относно ЕОЦКП: говорихме много за това как той би налагал различни санкции, но кога ще знаем какви ще бъдат тези санкции, какъв ще бъде техният обхват и кога могат да бъдат въведени ? Благодаря предварително за Вашия отговор.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Г-н председател, целта на измененията, предложени от доклада на г-н Gauzès, е да предостави допълнителна информация относно новите правомощия на ЕОЦКП спрямо националните агенции. Моето мнение е, че правомощията следва да бъдат дефинирани много ясно. Освен това участниците на финансовия пазар следва да бъдат способни да идентифицират компетентния орган в сектора на агенциите за кредитен рейтинг.

Считам, че новият орган следва да носи изключителната отговорност за регистрацията и надзора на съществуващите агенции за кредитен рейтинг. Те следва да имат възможността за достъп до информация относно финансовите инструменти, които са оценявани от конкурентите. В същото време достъп до уебсайтовете следва да бъде предоставен единствено ако може да бъде гарантирана конфиденциалността на исканата информация.

Накрая, бих искала да подчертая важността на агенциите за кредитен рейтинг, в случай че те са регистрирани от компетентен орган и са валидни в рамките на целия ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Г-н председател, радвам се, че този документ е поставен за разглеждане от нас днес. Трябва да кажа, че едно от нещата, които много рядко се коментират, е, че до неотдавна публичният сектор в Ирландия се регулираше от частния сектор; беше ефикасно регулиран от агенциите за кредитен рейтинг и от пазарите. Аз съм един от онези, които приветстват факта, че се измъкнахме от частния сектор и поне имаме защитата на ЕЦБ, ЕС и МВФ при обстоятелствата, в които се намираме.

Може и да не съм съгласен изцяло с пакета, но мисля, че е по-добре за нас да бъдем в тази позиция, отколкото да разчитаме на благоволението на агенциите за кредитен рейтинг и пазарите. Предполага се, че пазарите са независими, считам, че някой ден ще трябва да проведем разискване по този въпрос. Но относно агенциите за кредитен рейтинг, една от тези агенции вземаше 800 млн. щатски долара годишно за оценяване на структурирани финанси. Тяхната безпристрастност наистина подлежи на съмнение и когато погледнем назад към това, което те вършеха в миналото, и дори ако хвърлим поглед към това, което правят сега, мисля, че ще останем поразени. Време е да им поискаме обяснение и се радвам, че ще има по-строг надзор за тези структури.

 
  
MPphoto
 

  Мишел Барние, член на Комисията.(FR) Г-н председател, бих искал да отговоря точно, но стегнато на всички, които се изказаха и на които благодаря.

Първо, г-н Bodu, несъмнено споделям Вашата гледна точка относно рисковете на модела „емитентът плаща“. Самият аз отбелязах това в моята реч преди малко. Следователно този въпрос ще формира част от нашето допитване в бъдещото предложение, третия етап. Както казах на г-н Fox и г-жа Băsescu, наистина ще трябва да се върнем към проблема за структурираните продукти. Г-н Fox, слушах внимателно за Вашите опасения относно сигурността, свързана с обмена на информация, и ще следим това, ще се върнем отново на този въпрос. Също така ще продължим да разчитаме на компетентността на ЕОЦКП в тази област. За нас това е въпрос на ефективност.

Г-н Pittella, благодаря Ви за Вашата подкрепа. Считам, че е добре, че като г-н Klute и г-жа Gáll-Pelcz Вие подчертавате важността на новия надзорен орган.

Все още има някои трудни въпроси, на които трябва да обърнем внимание, които ние сме установили, а вие правилно ни напомнихте за тях, а именно – липсата на конкуренция в този сектор, въпросът за рейтинга на държавния дълг, който г-н Kelly току-що спомена и който поставя специфичен проблем. Ще вземем предвид тези идеи в следващия етап на допитването.

Споделям възгледа на г-н Klinz за важността на санкциите и способността на ЕОЦКП да ги налага. Г-жа Regner също спомена този въпрос.

Относно въпроса за третите държави, г-н Klinz, целта е да гарантираме, че нашите изисквания остават непреклонни и заявявам това и на г-н Mitchell, който спомена доверието в Европа по отношение на тези решения, които трябва да бъдат взети.

Благодарен съм на г-н Giegold за неговата положителна оценка на напредъка, който ние постигнахме заедно днес. По въпроса за набирането на лица, които да управляват европейските органи, очевидно не мога да предоставя никаква конкретна информация за имена в момента, но бих искал да кажа на Вас, г-н Giegold, както и на г-н Martin, че процесът в момента е в ход, че се изпълнява напълно обективно и доколкото съм запознат, критериите, съгласно които трябва да бъде направен изборът, са компетентност и независимост.

Бих искал също да кажа на г-жа Regner, че агенциите ще засилят своите правомощия. Още от първите работни екипи те ще се развият в съответствие с компетентностите, които са им били и ще им бъдат предоставени. Нетърпеливи сме да гарантираме доверието в работата на агенциите от гледна точка на методи и компетентности.

Г-н Klute, благодаря за Вашите коментари. Вие ясно сте установили проблемите, с които предстои да се справим, и аз съм наясно, както казах на няколко члена на Комисията, че ще трябва обстойно да проучим тези въпроси. Ето защо идеята за справяне с този проблем за регулиране на агенциите на три етапа ми изглежда конструктивна и положителна.

Г-н Balčytis, агенциите, както самият аз казах, не създават проблемите. Те просто трябва да оценят проблемите правилно и термометърът трябва да работи точно. Относно продуктите, предприятията и държавите, имаме правото, предвид важността на тези рейтинги, да очакваме и да предприемем стъпки за получаване на оценка или рейтинг, който е обективен и надежден. Считам, че от тази гледна точка, г-н Balčytis, Вие следва да не подценявате ролята, която ще изиграе ЕОЦКП.

Накрая бих искал да отбележа в отговор на г-н Szegedi, че по отношение на нивото на санкциите спецификациите за ЕОЦКП в текста, който вие ще приемете, подробно обясняват това и че ЕОЦКП ще прилага тези санкции в съответствие с принципа на пропорционалност.

Г-н председател, госпожи и господа, благодаря ви предварително за вашия глас в подкрепа на този нов етап, който ще покаже, още веднъж повтарям, че Европа има конкретен и обективен напредък, че учи уроците си от кризата благодарение на подкрепата и стимула, дадени от белгийското председателство, и благодарение на подкрепата на всички групи в Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Оливие Шастел, действащ председател на Съвета.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, първо, бих искал да се върна на факта, че в това разискване бяха зададени много добри въпроси. Членът на Комисията Барние се спря поотделно на всеки един от тях. Бих искал само да ви кажа, че тази поправка, това изменение на регламента, е първа стъпка в предоставянето на необходимите надзорни правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари и че, както вече беше казано, скоро ще се състоят и други преразглеждания на регламента. Считам, че по този въпрос, както и по много други въпроси, повдигнати днес, това ще бъде истинска възможност да обединим цялото разискване в прегледа, който Комисията се подготвя да ни предложи.

В същия дух бих искал да се върна за кратко на премахването на разпоредбите относно прозрачността на кредитните рейтинги и свързаната с тях информация, която членът на Комисията Барние току-що спомена. Не смятам, че това по някакъв начин означава, че европейските институции не подкрепят идеята за прозрачност на кредитните рейтинги – точно обратното. На този етап обаче, когато вземаме решение, най-добрият подход е да се координираме предварително въз основа на развитията на международната сцена, за да не засегнем конкурентоспособността на европейските пазари. Затова засега по-добрите решения на този въпрос все още се проучват, обсъждат и разработват и смятаме, че най-добрият политически компромис е този, който ще бъде гласуван утре.

В заключение бих искал да повторя, че това е важна стъпка, както много от вас подчертаха, която ще помогне да подобрим стабилността на финансовите пазари и която ще подкрепи развитието на по-ефикасна надзорна рамка.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, докладчик.(FR) Г-н председател, г-н Шастел, г-н Барние, след коментарите, които чухте, можете да си направите два извода.

Първият е, че Парламентът убедително ще подкрепи този доклад утре, което ще покаже още веднъж, че Парламентът, или голямото мнозинство от него, оценява действията по регулиране и надзор, които са предприети от Комисията и които бяха решително подкрепени от белгийското председателство.

Вторият извод, който можем да си направим, е, че днес няма да направя заключение, а ще открия ново разискване, въз основа на това допитване, на доклада по собствена инициатива на г-н Klinz, за да проучим тези трудни въпроси.

Следователно не можем да избегнем факта, че през 2009 г., когато създадохме първия регламент, вече си задавахме тези въпроси. Ако не сме се справили с тези въпроси досега, то е защото не сме намерили подходящ отговор. Затова се надявам, че благодарение на обмислянето на проблема след предоставянето на доклада на г-н Klinz, обсъждането относно общественото допитване, което ще се проведе, ще ни позволи да дадем отговори, за да завършим Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг.

В заключение обаче, ако ми позволите, ще повторя думите на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари, който каза, че в крайна сметка би било добре ако финансовите пазари се изчистят от агенциите за кредитен рейтинг, за да позволят на инвеститорите да съумеят по-добре лично да оценят ситуациите и рисковете. Считам, че това също би било гаранция.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре (сряда, 15 декември 2010 г.).

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма(RO) В резултат от подценяването на кредитния риск агенциите за кредитен рейтинг се оказаха един от факторите, които задействаха световната финансова криза. От друга страна, няма реална конкуренция в сектора на агенциите за кредитен рейтинг. Това положение увеличава опасността от конфликти на интереси и също така от липса на прозрачност и качество що се отнася до присъждането на рейтинги на различни финансови инструменти. На 1 януари 2011 г. регламентът, който установява създаването на Европейския орган за ценни книжа и пазари, ще влезе в сила. Неговото основно правомощие ще бъде да контролира агенциите от този вид. Въвеждането на система за контрол и надзор на агенциите за кредитен рейтинг на равнище на ЕС се оказва необходимост. Смятам, че този нов орган трябва да започне да упражнява своя мандат веднага щом бъде създаден. Бих искал да отбележа, че решението, взето от Съединените Щати да въведат по-строги надзорни регламенти, проправи пътя към глобалната хармонизация.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Европейският съюз вече внедри правила, които ще влязат в сила в края на годината. Правилата за агенциите за кредитен рейтинг, които искат да функционират в ЕС и така да получат лиценз, включват, освен всичко друго, задължението да се регистрират и да спазват необходимите правила за прозрачност и „добро поведение“. Не считам, че тези правила са достатъчно строги и приветствам допълнителните мерки, които се обсъждат в комисията по икономически и парични въпроси. Понастоящем тези агенции разполагат с големи правомощия, те могат да провалят държава и/или дори система (снижавайки рейтинги на държави, с което предизвикват верижна реакция на страх на световните пазари) по време на кризата, поради присъдения от тях рейтинг. Тяхната работа е важна от гледна точка на гарантирането на надеждност и стабилност, но има и съмнения относно правилата и критериите, на които се основават техните рейтинги. Следователно докладът на г-н Gauzès, който предлага агенциите за кредитен рейтинг да преминат към надзора на Европейския орган за ценни книжа и пазари, е на прав път.

 
Правна информация - Политика за поверителност