Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0160(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0340/2010

Indgivne tekster :

A7-0340/2010

Forhandlinger :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Afstemninger :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0478

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 14. december 2010 - Strasbourg EUT-udgave

15. Kreditvurderingsbureauer (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af hr. Gauzès for Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) (A7-340/2010).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, ordfører. (FR) Hr. formand, hr. Chastel, hr. kommissær! Vi er nu nået til tredje akt af den økonomiske lovgivning for 2010. Efter tilsyn gennem direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde skal vi nu igen kigge på kreditvurderingsbureauer. Jeg siger "igen", fordi Europa var hurtigt ude med en forordning på dette område, der blev udarbejdet i 2009, og som nu er begyndt at virke.

Kreditvurderingsbureauer udsender som regel udtalelser i form af vurderinger af virksomheders og staters kreditværdighed og om komplicerede finansielle produkter. Vurderingen er udtryk for risikoen for, at udstedere af finansielle instrumenter ikke kan honorere deres gældsforpligtelser. Disse agenturer er lidt efter lidt blevet meget vigtige i finansverdenen af en række forskellige årsager.

For det første bruges vurderingerne i bestemmelser for bankerne for at finde frem til, hvor stor egenkapitalen skal være i forhold til investeringerne. Den anden årsag er, at vurderinger har været en faktor, der er afgørende for, om udstedelser lykkes, eftersom de er blevet en vigtig indikator for investorer.

Men selv om kreditvurderingsbureauer ikke var hovedårsagen til den seneste finanskrise, havde de en skadelig indvirkning. De undervurderede sandsynligheden for, at udstedere af visse komplicerede finansielle instrumenter ikke ville kunne tilbagebetale deres gæld.

Stillet over for behovet for at genoprette tilliden til markederne og øge beskyttelsen af investorer foreslog Kommissionen i 2009 en mekanisme for overvågning af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer. Samme år blev forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer vedtaget.

Under forhandlingerne i Europa-Parlamentet forud for vedtagelsen af denne forordning understregede Deres ordfører behovet for et fælles EU-dækkende tilsyn med kreditvurderingsbureauers produkter og integreret tilsyn med dem. Dengang var et europæisk tilsyn af denne type juridisk umuligt. Men Kommissionen lovede at udarbejde forslag til lovgivning i henhold til disse retningslinjer, og De har holdt dette løfte, hr. kommissær.

Aftalen mellem Rådet og Europa-Parlamentet om strukturen af det europæiske tilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2011, giver nu mulighed for en effektiv gennemførelse af tilsynet med kreditvurderingsbureauer.

Det understreges i forordningen om oprettelse af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, at denne myndighed vil udøve sine egne tilsynsbeføjelser navnlig over for kreditvurderingsbureauer. Dette var formålet med den yderligere ændring af forordningen, som vi nu er nået til enighed om, og som vi skal stemme om i morgen.

Det, jeg ønskede – og mine kolleger støttede dette ønske – var, at de andre spørgsmål vedrørende kreditvurderingsbureauer, vurdering af statsgæld, aflønningsordninger og konkurrence skulle udsættes og behandles i en undersøgelse i form af en initiativbetænkning, der skal gå forud for det lovgivningsforslag, som De skal fremsætte i første halvdel af 2011, og om hvilket De har indledt en høring.

Jeg mener, at vi ved at indføre et europæisk tilsyn med kreditvurderingsbureauer tager et stort skridt i samme retning som de hidtidige tilsynsordninger. Nu vil jeg gerne takke det belgiske formandskab for dets utrættelige indsats med de økonomiske spørgsmål, Dem og Deres hold, hr. kommissær, og naturligvis mine kolleger i Europa-Parlamentet, der deltog denne undersøgelse, og som støttede vores holdning.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, formand for Rådet. (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Efter hr. Gauzès og en betænkning af denne art er det helt klart en fornøjelse at være her for den belgiske finansminister, Didier Reynders, den dag, hvor De diskuterer ændringen af forordningen om kreditvurderingsbureauer.

Som De netop sagde, taler vi endnu en gang om en foranstaltning vedrørende finansielle tjenesteydelser, hvor de tre institutioner er nået til enighed på rekordtid.

Vi er også meget tilfredse med, at denne aftale vil blive vedtaget i Parlamentet i morgen som aftalt mellem de tre institutioner.

Forordningen vil derfor blive ændret for at give Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed yderligere beføjelser. Dette vil give myndigheden mulighed for at udøve et strengere tilsyn med kreditvurderingsbureauernes aktiviteter over hele EU. Det er et vigtigt skridt, som også vil bidrage til at forbedre stabiliteten på de finansielle markeder, og som vil bidrage til udviklingen af langt mere effektive tilsynsrammer.

Når forordningen træder i kraft, vil myndigheden derfor få beføjelser inden for registrering af og direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer. Den vil også få beføjelser til at afgøre, hvorvidt et kreditvurderingsbureau har overtrådt den gældende forordning og beføjelser til at indføre hensigtsmæssige sanktioner.

Der vil naturligvis også blive skabt rammer for et samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Men vi er parat til en mere tilbundsgående diskussion om reguleringen af selve sektoren for kreditvurderingsbureauer, når Kommissionen har fremsendt sit forslag til en omfattende revision af denne sektor, hvilket efter planen skal ske til næste år. Selv om jeg naturligvis håber på et positivt resultat af Deres afstemning i morgen, vil jeg især gerne takke ordføreren for Økonomi- og Valutaudvalget, fru Bowles, Parlamentets ordfører, hr. Gauzès, og naturligvis skyggeordførerne samt kommissær Barnier, der sammen med den belgiske finansminister, hr. Reynders, har udført et stort stykke arbejde i seks måneder for at sikre hurtig enighed, der er blevet omsat til konkrete beslutninger inden for den finansielle sektor her i Parlamentet. Men tak for Deres frugtbare og effektive samarbejde på dette område. Jeg er sikker på, at De fortsætter dette arbejde under de kommende formandskaber.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, medlem af Kommissionen. (FR) Hr. formand! God eftermiddag til Dem alle. De talte meget fint, hr. Gauzès, og det samme gjaldt hr. Chastel lige før på vegne af hr. Reynders, om tilsyn og regulering af de store hedgefonde og private equity-sektoren i dag og om denne anden udgave af forordningen om kreditvurderingsbureauer i morgen, som helt klart gennemføres i samarbejde med og takket være Dem, mine damer og herrer, og takket være Rådet og Kommissionens oprindelige arbejde. Med hensyn til regulering gør Europa konkrete og effektive fremskridt, og vi tager ved lære af krisen, hvilket alle skatteydere, som også er europæiske borgere, kræver.

Aftalen om tilsyn med kreditvurderingsbureauer er et vigtigt skridt, og jeg vil også gerne takke Dem, hr. Gauzès, og naturligvis dem, der arbejder sammen med Dem, udvalgets formand, fru Bowles, og skyggeordførerne, hr. Klinz, hr. Giegold, hr. Pittella og hr. Fox. Om et par dage er dette formandskab slut efter store succeser og en lang række fremskridt, og jeg vil gerne rette en varm tak til hr. Reynders og til hele hans hold for det gode forhold, der har kendetegnet vores samarbejde gennem de seneste seks måneder.

Dette er en god aftale, selv om jeg må sige, at den ville have været fremragende, hvis vi i det endelige kompromis havde medtaget de regler, som Kommissionen oprindelig foreslog, om større åbenhed vedrørende strukturerede finansielle instrumenter. Men som det fremgår af betragtningerne til forordningen, vender vi tilbage til dette emne, hvis De ønsker det, under den næste revision af forordningen i 2011.

Som hr. Chastel sagde lige før, vil ændringerne af 2009-forordningen fra juli 2011 give ESMA, den nye Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, direkte beføjelser til at overvåge kreditvurderingsbureauer på europæisk plan. Vi skal forstå betydningen af den beslutning, som De tager i dag. Det er første gang, at ESMA, denne nye europæiske myndighed, får beføjelser til at udøve direkte tilsyn med finansielle institutioner, der opererer over hele Europa.

Denne ændring fuldstændiggør de nye europæiske tilsynsrammer. Den styrker ESMA's beføjelser i betydelig grad, således som De forklarede så fint, hr. Gauzès, og som hr. Giegold her også var omhyggelig med at påpege under forhandlingen om tilsyn. Derfor er dette også et meget vigtigt emne for Dem, og det er også et meget vigtigt emne for os.

ESMA bliver en institution med ansvar for at registrere kreditvurderingsbureauer og føre tilsyn med dem over hele EU, og den vil udøve stram kontrol. Denne lovgivning vil give ESMA alle de tilsynsbeføjelser, der anses for nødvendige, for at tvinge kreditvurderingsbureauerne til at overholde forordningens bestemmelser.

ESMA vil kunne udøve tilsyn – her tænker jeg på anmodninger om oplysninger og beføjelser til at foretage stikprøvekontroller – og hvis man konstaterer, at et kreditvurderingsbureau overtræder reglerne, vil den skulle træffe de nødvendige foranstaltninger for at tvinge bureauet til at bringe overtrædelserne til ophør. ESMA vil også have beføjelser, der reguleres nøje af klare regler, til at idømme kreditvurderingsbureauer, der ikke overholder forordningen, bøder og sanktioner. Det er klart, at denne forordning også garanterer kreditvurderingsbureauernes ret til at forsvare sig, navnlig retten til at blive hørt, aktindsigt og andre proceduremæssige garantier. Endelig vil ESMA ved udøvelsen af sine tilsynsbeføjelser respektere de rettigheder, der er indskrevet i chartret om grundlæggende rettigheder og de øvrige principper og bestemmelser i EU-lovgivningen, herunder proportionalitetsprincippet.

Den nye forordning om kreditvurderingsbureauer vil også sikre etstedsbetjening for alle kreditvurderingsbureauer, en lovgivningsmæssig ramme, der er harmoniseret over hele EU, med ligebehandling og en mere konsekvent anvendelse af reglerne for agenturer over hele EU.

Derfor mener jeg, at dette er udtryk for en betydelig gevinst for effektivitet, åbenhed og sikkerhed inden for den overordnede arkitektur, som vi opbygger uge for uge for at nå frem til et intelligent tilsyn og en effektiv regulering.

Hr. formand, jeg vil ikke tale meget længere, som jeg gjorde lige nu, men jeg vil gerne komme lidt nærmere ind på det, hr. Chastel sagde, og nævne næste fase, fordi jeg selv sagde, at vi skal gå videre for at sikre en korrekt regulering af kreditvurderingsbureauerne, idet vi bemærker, at det ikke er bureauerne, der skaber problemerne og turbulensen på de finansielle markeder. Det er ikke termometeret, der giver os feber, men det skal stadig fungere korrekt, hvilket ikke har været tilfældet tidligere, og det vil vi gerne rette op på med disse på hinanden følgende forordninger.

Kommissionen overvejer allerede næste fase, idet en offentlig høring blev iværksat den 5. november 2010 for at gøre debatten bredere og indsamle synspunkter fra alle de involverede parter, og som De ved, er der ikke noget kunstigt ved forhandlingerne om alle disse forordninger. Jeg sætter virkelig stor pris på at lytte til alle indlæg, alle kritikpunkter og alle idéer, der fremlægges under disse høringer.

Nu skal vi først overveje konsekvenserne af modellen med "udstederen betaler", som er udbredt blandt kreditvurderingsbureauer, dernæst bankernes og andre institutionelle investorers afhængighed af kreditvurderinger, for det tredje vurderingen af statsgæld, hvilket ikke er så ligetil, for det fjerde større åbenhed for at kunne håndtere interessekonflikter bedre og for det femte at skabe øget konkurrence og mangfoldighed på markedet for kreditvurderingsbureauer, som i øjeblikket er koncentreret på for få hænder.

Denne høring løber frem til januar måned og ud fra alle de svar, vi modtager, og hr. Klinz' initiativbetænkning, vil vi træffe en beslutning på et tidspunkt i løbet af 2011, men ikke for sent om de foranstaltninger, vi ønsker at gennemføre for i en tredje fase at gennemføre disse to forordninger om kreditvurderingsbureauer, der nu næsten er gennemført.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu, ordfører for udtalelsen fra Retsudvalget. (EN) Hr. formand! Som næstformand for Retsudvalget vil jeg gerne fremlægge nogle vigtige aspekter, der var genstand for forhandlingerne i og ændringsforslagene fra dette udvalg.

For det første er det i dag den udstedende virksomhed, der betaler for de strukturerede instrumenter, der vurderes af bureauerne. Der kan være interessekonflikter, fordi de vurderede virksomheder er interesserede i en god vurdering. Ellers kan det være brugerne af vurderingerne, der betaler. Brugernes interesser er mere forskelligartede, og derfor er der ikke en enkelt interesse, der kan føre til en interessekonflikt. Der er brugere, der foretrækker en god vurdering, f.eks., når de ønsker at sælge aktier, og nogen, der foretrækker en dårlig vurdering, f.eks. når de ønsker at købe aktier.

For det andet kan ordningen med kreditvurderingsbureauerne lade sig inspirere af de regler, der er indført for revisorer. Kreditvurderingsbureauer og revisorer har et stort ansvar for virksomhedernes gode rygte og for, at markedet fungerer korrekt. Revisorerne synes imidlertid at være underlagt langt strengere regler end kreditvurderingsbureauerne.

For det tredje skal Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA, have tilsynskompetence med kreditvurderingsbureauerne for at kunne kontrollere eventuelle materielle forskelle i vurderingerne fra forskellige bureauer af det samme strukturerede finansielle instrument. ESMA skal også have styrkede håndhævelsesbeføjelser.

For det fjerde indføres der med direktivet et nyt princip, der er hentet fra den nyeste lovgivning i USA. Når et andet bureau end det, der er hyret til at foretage vurderingen, kan foretage en vurdering af det samme instrument, er der tale om bestilt vurdering. Med henblik herpå skal det første bureau offentliggøre visse oplysninger om det vurderede instrument. Dermed opnår man to gavnlige virkninger – for det første får man en anden vurdering, og for det andet reduceres ansvaret på det bureau, der kontaktes først.

Endelig vil jeg gerne understrege, at bestemmelserne i dette direktiv, som repræsenterer en ny lovgivningsramme, kun skal gælde de strukturerede finansielle instrumenter, idet kreditvurderingsbureauerne selv er en vigtig del af den strukturerede finansiering. De resterende finansielle instrumenter, 150 år gamle aktier eller obligationer, som ikke udgør en systemisk risiko, skal ikke være omfattet af dette direktiv, hvis De ønsker stramme regler uden at overregulere, men ikke høje administrationsomkostninger, og hvis De ønsker at beholde kapitalen i Europa og ikke at skræmme den væk til de nye vækstmarkeder i udlandet.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, for S&D-Gruppen. (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Takket være vores afprøvede samarbejde har vi samarbejdet produktivt med hr. Gauzès om denne forordning for at sikre en række vigtige fremskridt med reglerne for et af de mest kontroversielle områder for stabiliteten på de finansielle markeder.

En af disse forbedringer er utvivlsomt planerne om, at den nyoprettede Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) skal kunne straffe kreditvurderingsbureauerne direkte for fejl. Dette var et punkt, som jeg i høj grad insisterede på. Parlamentet viser på denne måde, at det kæmper for at få indført et stærkt europæisk tilsynsorgan, der er udstyret med reelle beføjelser.

Vi er også klar over, at denne forordning stadig ikke løser alle problemer i en sektor, der i de senere år tilsyneladende er blevet forværret af krisen. Der er flere forhindringer, der skal klares, og som nævnes i den betænkning, som hr. Klinz allerede er ved at udarbejde, nemlig vurderingen af medlemsstaternes statsgæld og den overordnede struktur på et marked, der er kendetegnet ved et åbenlyst oligopol.

EU skal have en klar målsætning i forhold til disse spørgsmål, nemlig at gøre finansieringen mindre afhængig af vurderingerne. De referencer, der i øjeblikket findes i love og forordninger om kreditvurderingsbureauer, skal erstattes af alternative standarder for kreditværdighed. USA og G20 er allerede gået i den retning.

På internationalt plan skal vi have modet og ambitionerne til at ændre reglerne bag Basel II, hvormed jeg mener forpligtelsen til at bruge vurderinger – en mekanisme, der rent faktisk har fået banksektoren, både tidligere og i dag, til at opgive tilsynet fuldstændig, og konsekvenserne af dette er tydelige for enhver.

Jeg vil slutte med en kort henvisning til spørgsmålet om vurdering af statsgæld. Dette skal ikke længere være kreditvurderingsbureauernes ansvar, for de har alt for ofte skabt uro på markederne med deres vurderinger, hvilket har ført til spekulation. Vi skal i stedet overveje muligheden af, at en europæisk institution – måske en eksisterende institution som Den Europæiske Revisionsret – kan spille en rolle på dette område.

Jeg håber virkelig, at mine forslag vil opnå støtte fra mine kolleger og få kommissær Barniers fulde opbakning, idet jeg gerne endnu en gang vil give udtryk for min store agtelse for netop kommissær Barnier.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, for ALDE-Gruppen. (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Om et par uger får vi en ny tilsynsstruktur i Europa, som i vid udstrækning er formet af Europa-Parlamentet. Blandt de tre nye tilsynsmyndigheder vil en blive ansvarlig for markeder og værdipapirer: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

ESMA får det sidste ord i forbindelse med registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer og bliver ansvarlig for at sikre, at kreditvurderingsbureauerne rent faktisk overholder de nye forordninger. Hvis ESMA ønsker det, kan den uddelegere sit grænseoverskridende ansvar til nationale tilsynsmyndigheder, hvis disse tilsynsmyndigheder er små og kun opererer nationalt.

Dette forslag er derfor ikke andet end en tilpasning af forordningen fra april 2009 til de nye omstændigheder, men den indebærer en styrkelse af ESMA's rolle. Den nye tilsynsmyndighed får flere beføjelser, og – som noget helt nyt – får ESMA beføjelser til at straffe manglende anvendelse af forordningen. Det hilser jeg i høj grad velkommen, fordi jeg mener, at øgede beføjelser til en ny tilsynsmyndighed på europæisk plan virkelig vil styrke dens troværdighed på markedet betydeligt.

Jeg har bare et kritikpunkt. Ved udarbejdelsen af forordningen i april 2009 tog vi en politisk beslutning om, hvordan vi skal håndtere vurderinger fra tredjelande i Europa. Vi sagde dengang, at de også kan bruges i Europa, hvis de enten er i overensstemmelse med ækvivalensproceduren eller bakkes op af et kreditvurderingsbureau, der er registeret og godkendt i Europa, den såkaldte godkendelsesprocedure.

Kommissionen har nu ændret dette på niveau 2 og sagt, at godkendelse ikke længere skal være muligt. Derfor er det kun ækvivalensproceduren, der rent faktisk er gældende. Jeg anser dette – idet beslutningen var ensidig – for at være en udemokratiske måde at gøre tingene på, og jeg mener, at vi skal holde fast i vores beslutning fra april 2009.

Som kommissæren også nævnte, er der stadig en hel del problemer med kreditvurderingsbureauerne, nemlig manglende konkurrence, utilstrækkelig åbenhed, forretningsmodellen, hvor hverken udsteder eller investor skal betale, som bør undersøges kritisk. Der er spørgsmål vedrørende betalingssystemet og ligeledes med hensyn til uforholdsmæssig afhængighed, for i virkeligheden forholder det sig således, at som følge af lovgivningsmæssige bestemmelser er mange vurderingsbureauer blevet de facto certificeringsmyndigheder. Det tager jeg op i initiativbetænkningen, og det gælder mig, at Kommissionen vil fremsætte et lovgivningsforslag om dette til næste år.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen. (DE) Hr. formand, hr. Chastel, hr. Barnier, hr. Gauzès, mine damer og herrer og skyggeordførere! Det glæder mig virkelig, at vi nu har taget dette skridt, og at vi for første gang sætter en sektor i det europæiske finansielle system under direkte europæisk tilsyn. Det er også et skridt i retning af et stærkt Europa på det indre marked og stram kontrol med en sektor, der bidrog til krisen. Jeg vil gerne komme med endnu en kommentar til dette. Hr. Barnier, udvælgelsesprocessen er naturligvis undervejs for de nye myndigheder i øjeblikket, og de nye myndigheder er ikke bedre end deres medarbejdere. Jeg kan kun håbe, at medarbejderne virkelig vil blive udvalgt ud fra deres ekspertise, deres uafhængighed af den finansielle sektor, som de skal kontrollere, og et klart ønske om at handle i offentlighedens interesse, og at vi ikke igen vil se nationale kvoter ved udvælgelsesprocessen, hvor man ikke tager hensyn til disse vigtige kriterier.

Desuden er der stadig meget at gøre inden for kreditvurderingsbureauer. Vi har stadig ikke reel åbenhed med hensyn til de oplysninger, som kreditvurderingsbureauerne arbejder med, og man bruger i alt for høj grad lovgivningsmæssige vurderinger i den finansielle sektor og i forordningen for den finansielle branche. Vi har alvorlige interessekonflikter, vi har helt klart en markedskraft med tre store udbydere, og bureauerne kan ikke gøres ansvarlige for forsømmelighed ved udstedelsen af deres vurderinger. Hr. kommissær, det er udmærket, at høringen nu er på vej, og vi afventer resultaterne med interesse. Især civilsamfundet skal involveres i denne høring, men De skal fremsætte nogle modige forslag. Jeg ser allerede frem til Deres forslag. Jeg vil bede Dem være lige så modig, som De har været hidtil, og lad os i fællesskab frembringe noget lovgivning i løbet af det kommende år, så vi løser de problemer, der stadig findes på markedet for kreditvurdering, på ægte europæisk vis. Det skylder vi vores borgere.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, for ECR-Gruppen. (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Gauzès for hans fremragende arbejde med dette emne. Det glæder mig, at artikel 8a og 8b blev taget ud under trilogen. I Kommissionens oprindelige forslag foreslog man oprettelse af sikre websteder. Jeg blev aldrig overbevist. Vi kan se, hvordan situationen udvikler sig i USA, og hvis websiderne viser sig at være nyttige, kan vi altid indføre dem her i Europa senere.

Det glæder mig at kunne meddele Dem, at min gruppe vil stemme for denne betænkning i morgen, og jeg vil gerne takke hr. Gauzès endnu en gang.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, for GUE/NGL-Gruppen. (DE) Hr. formand, hr. Chastel, hr. Barnier, mine damer og herrer! De sidste par måneder siden begyndelsen af i år har vist, hvilke skader kreditvurderingsbureauer kan forårsage. Derfor haster det med at sætte ind. Derfor hilser jeg direktivet velkommen, især at tilsyn med og registrering af kreditvurderingsbureauer vil blive overdraget til ESMA. Det er et vigtigt og positivt skridt i den rigtige retning.

Men adskillige gode og fremadrettede forslag faldt bort under forhandlingerne om betænkningen. Jeg vil gerne nævne dette endnu en gang. Derfor er oprettelsen af ESMA den eneste reelle og positive ændring. Forslaget om en offentlig database for udstedelse af kreditvurderinger er blevet droppet, og det samme gælder alle henvisninger til oprettelsen af et offentligt kreditvurderingsagentur. Den konsekvente og løbende undersøgelse af de udstedte vurderinger fra tilsynsmyndighedernes side er også blevet glemt. Desuden havde Kommissionen foreslået at fremme uopfordrede kreditvurderinger for at tage hånd om de katastrofale udstederinstruktioner i forbindelse med evaluering af produkterne på de finansielle markeder. Det er heller ikke blevet til noget.

Jeg håber, at man vil tage højde for disse aspekter i de betænkninger, der er på vej om dette spørgsmål, og som hr. Gauzès og hr. Barnier nævnte.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Vi nærmer os tidspunktet for indtrængende bønner i lyset af dagens nyheder, som endnu en gang drejer sig om euroen, hvilket vi er taknemmelige for. Jeg håber virkelig, at De med Deres modige tilgang ikke vil være alt for langt bagud i forhold til virkeligheden. Jeg vil gerne støtte det, den foregående taler sagde, og bede Dem om hurtigst muligt at sikre, inden for Deres indflydelsessfære, at udvælgelsen ikke kun kommer til ske i henhold til nationale kvoter, men at man også vil tilsidesætte partipolitiske præferencer, så vi endelig kan bryde den meget akavede tradition med embedsmænd, som er specifik for Europa, og rent faktisk hente de bedst egnede ind.

Min anden anmodning drejer sig om langt større åbenhed med hensyn til konkurrenterne på det internationale marked uden for EU, som konstant har gjort deres vurderinger til et politisk anliggende og har antydet, at de er så alvidende, at det på ingen måde afspejler, hvad der rent faktisk sker på markedet, eller deres betydning.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). (HU) Hr. formand, hr. kommissær, hr. Gauzès, mine damer og herrer! Det er virkelig en stor fornøjelse for mig at kunne konstatere, at hr. Gauzès har udarbejdet en så fremragende betænkning. Emnet er af kolossal betydning, og når man kigger på kreditvurderingsbureauernes adfærd og drift, er det altid relevant. Ordførerens bestræbelser på at sikre, at kreditvurderingsbureauer og deres produkter kontrolleres på en integreret måde i henhold til ensartede EU-standarder, fortjener støtte. Men det er vigtigt at vide præcis, hvad der bliver vurderet og hvordan. Vi skal stille disse spørgsmål, for det er almindeligt kendt, at forud for krisen fremsatte disse kreditvurderingsbureauer fremragende vurderinger for tvivlsomme eller dårlige værdipapirer til en værdi af adskillige 1000 milliarder dollars og skabte derfor desværre ubegrænset grobund for spekulation.

For det første skal vi undersøge spørgsmålet om uafhængighed, for hvis det er korrekt, at banker og visse investorgrupper finansierer udgifterne til vurderinger, må vi spørge, om kreditvurderingsbureauernes beslutninger rent faktisk er uafhængige af eksterne interesser. Det andet spørgsmål er metodologien ved vurderingerne. Det tredje spørgsmål drejer sig om aftalte nedvurderinger og negative rygter, alle lande kan gøres insolvente, og på den måde kan de tvinges til at optage nye lån og dermed blive til en stadig mere sårbar kunde på debitormarkedet. Små, åbne økonomier og medlemsstater uden for euroområdet er særligt sårbare.

Derfor er jeg overbevist om, at det er forkert at acceptere, at kreditvurderingsbureauerne ikke er ansvarlige for de vurderinger, de afgiver. Lad os give vurderingerne den plads, der tilkommer dem, og kun stole på dem i den udstrækning, de er troværdige samt betragte dem som retningslinjer, når vi skal udforme de lovgivningsmæssige rammer. Betænkningen fortjener al mulig støtte. Den globale økonomiske krise har vist, at der er behov for regulering og tilsyn på EU-niveau med disse institutioners operationer.

 
  
  

FORSÆDE: Libor ROUČEK
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). (DE) Hr. formand, hr. Chastel, hr. kommissær! Kreditvurderingsbureauer har spillet og spiller stadig en skammelig rolle i finanskrisen. Der er for få af dem, de har for meget magt og for lidt åbenhed, og deres struktur og betydning er et eksempel på, hvor galt det er gået med vores globale finanssystem.

Tilliden til kreditvurderingsbureauerne kan kun genoprettes ved at indføre nye og fornuftige regler for dem. I morgen skal vi stemme om et skridt i denne udvikling, den nødvendige tilpasning af kreditvurderingsbureauerne til den nye tilsynsstruktur på det europæiske finansmarked og tilpasning til den nye komitologiprocedure, de delegerede retsakter.

ESMA vil blive oprettet. ESMA vil få beføjelser til permanent at revidere vurderinger, gennemføre et grundigt tilsyn med kreditvurderingsbureauer og ligeledes indføre sanktioner, der er større end gevinsterne ved at bryde loven. Alle disse nye tiltag er absolut nødvendige som et minimum.

Men jeg vil gerne påpege, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed skal bemandes på en sådan måde, at den rent faktisk kan udføre sine opgaver effektivt og ikke med et forholdsvis begrænset antal ESMA-ansatte, der forventes at udføre nærmest overmenneskelige opgaver.

Vi skal være helt åbne med hensyn til den kommende vigtige reform af kreditvurderingsbureauerne, og i dag skal vi drøfte det, der virker nærmest umuligt eller vanskeligt at forestille sig. De enheder med særlige formål, hvor bankerne deponerede deres junk bonds, fik trods alt den højeste kreditvurdering af kreditvurderingsbureauerne. Så ved denne vigtige revision skal vi overveje at oprette et offentligt europæisk vurderingsagentur samt ændre og undersøge betalingsmodellen. Endelig skal vi naturligvis overveje, om der er behov for en anden vurdering. Vi har brug for en seriøs og solid regulering, så det ikke kan gentage sig, at tre store bureauer kan få et så stort ansvar for den nuværende beklagelige finansielle situation.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (EN) Hr. formand! Dette minder mig om en sætning på latin, som lyder "quis custodiet custodes", hvem vogter vogterne? Det samme gælder her. Hvem skal vurdere kreditvurderingsbureauerne? Heldigvis har vi nu et instrument, der kan gøre netop dette, og kreditvurderingsbureauerne har bestemt ikke optjent meget kredit, men snarere bragt sig selv i miskredit gennem deres adfærd i de seneste par år, og de har forværret den økonomiske situation snarere end forbedret den.

Så det glæder mig, at Europa-Parlamentet og vores myndigheder overtager kontrollen med situationen, og jeg vil gerne lykønske hr. Gauzès, hr. Barnier og Rådet med at have indført et instrument, der kan gøre dette. Jeg ser bestemt frem til morgendagens afstemning om dette, og hvis jeg får mulighed for det, vil jeg stemme tre eller fire gange for at få styr på disse gribbe.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). (LT) Hr. formand! Først vil jeg gerne lykønske ordføreren med dette meget vigtige dokument. Hidtil har man gjort meget for at oprette et system med finansiel kontrol og sikre dets anvendelse inden for EU. Kreditvurderingsbureauer spiller en meget stor rolle, fordi de har direkte indvirkning på det finansielle systems operation, sundhed og stabilitet. Jeg mener, at et vigtigt problem er det forhold, at EU's finanstilsynsmyndigheder, der er under oprettelse, ikke har reelle beføjelser, som kan give dem mulighed for at øve direkte påvirkning og træffe bindende beslutninger. Derfor støtter jeg forslaget om at tildele en af de europæiske tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, øgede beføjelser til at sikre og overvåge åbenheden i arbejdet i de kreditvurderingsbureauer, der er certificeret af EU, for at undgå at forvride principperne på det finansielle marked og det indre marked.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Hvis vi skal være ærlige, må vi desværre først og fremmest indrømme, at kreditvurderingsbureauer er vigtige elementer i det internationale plutokrati. Gennem bureauerne lægger de pres på landene for at forsøge at påvirke deres beslutninger. Det største problem med vurderingerne er, at de er nærmest totalt subjektive og ikke giver et præcist billede af de økonomiske forhold i de pågældende lande på et givet tidspunkt. Disse vurderinger, som ligger langt fra virkeligheden, hindrer helt klart landene i at komme sig efter krisen.

I mellemtiden findes der naturligvis objektive indikatorer som det samlede statsunderskud eller den udenlandske og indenlandske gældsætning. På den anden side er oprettelsen af en organisation, et tilsynsorgan, som især medfører kvalitetskontrol for disse institutioner og dermed forhindrer dem i at afgive ofte fejlagtige vurderinger, et stort skridt i retning af en løsning. Men jeg vil under alle omstændigheder gerne stille et spørgsmål til hr. Barnier om ESMA. Vi har talt meget om, hvordan ESMA kan gennemføre forskellige sanktioner, men hvornår får vi at vide, hvilke sanktioner der bliver tale om, hvor omfattende de bliver, og hvornår de kan indføres? Jeg vil gerne takke Dem på forhånd for Deres svar.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Hr. formand! Formålet med de ændringer, der foreslås i hr. Gauzès' betænkning, er at levere yderligere detaljer om ESMA's nye beføjelser i forhold til nationale bureauer. Jeg mener, at dette ansvarsområde skal defineres meget klart. Desuden skal deltagerne på de finansielle markeder kunne identificere den kompetente myndighed inden for sektoren for kreditvurderingsbureauer.

Jeg mener, at den nye myndighed skal have eneansvaret for registrering af og tilsyn med de eksisterende kreditvurderingsbureauer. De skal have mulighed for at få adgang til informationer om de finansielle instrumenter, som konkurrenterne vurderer. Samtidig skal der kun gives adgang til websteder, hvis man kan garantere en fortrolig behandling af de ønskede oplysninger.

Endelig vil jeg gerne understrege betydningen af, at kreditvurderingsbureauer registreres af en kompetent myndighed, og at dette får gyldighed over hele EU.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). (EN) Hr. formand! Det glæder mig, at vi skal behandle dette spørgsmål her til aften. Jeg har sagt, at noget af det, man meget sjældent tager op, er, at den offentlige sektor i Irland indtil for nylig blev reguleret af den private sektor, den blev reguleret effektivt af kreditvurderingsbureauerne og markederne. Jeg hører til dem, der glæder sig over, at vi er sluppet væk fra den private sektor, og at vi i det mindste har et skjold i form af ECB, EU og IMF i den situation, vi befinder os i.

Jeg er måske ikke enig i selve pakken, men jeg mener, at det er en bedre position for os at være i end at være underlagt kreditvurderingsbureauernes og markedernes nåde. Markederne formodes at være frie, og jeg mener, at det er noget, vi må drøfte en anden dag. Men et af kreditvurderingsbureauerne fik 800 mio. USD om året for at vurdere strukturerede produkter. Deres upartiskhed drages virkelig i tvivl, og når vi ser på, hvad de har gjort tidligere, og selv hvad de gør nu, mener jeg, at vi må se til med forfærdelse. Det er på tide, at de stilles til regnskab, og jeg er glad for, at tilsynet med disse organer skærpes.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, medlem af Kommissionen. (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne svare præcist, men kortfattet på alle spørgsmålene, som jeg vil takke for.

Først, hr. Bodu. Jeg er naturligvis enig med Dem i det risikable ved udstederen betaler-modellen. Jeg tog selv dette op i mit indlæg lige før. Det er derfor et emne, der er en del af vores høring om fremtidens forslag, den tredje fase. Som jeg sagde til hr. Fox og fru Băsescu, vil vi også vende tilbage til spørgsmålet om strukturerede produkter. Hr. Fox, jeg lyttede nøje til Dem om sikkerheden ved informationsudveksling, og det vil vi holde øje med. Vi vender tilbage til dette. Vi vil også fortsat udnytte ESMA's kompetence på dette område. For os at se er det et spørgsmål om effektivitet.

Hr. Pittella, tak for Deres opmuntrende ord. Jeg mener, at det er udmærket, at De i lighed med hr. Klute og fru Gáll-Pelcz understregede betydningen af denne nye tilsynsmyndighed.

Der er stadig nogle vanskelige spørgsmål, der skal løses, som vi har identificeret tidligere, og De erindrede os om dem, nemlig manglende konkurrence inden for sektoren, spørgsmålet om vurdering af statsgæld, som hr. Kelly nævnte lige før, og som udgør et særligt problem. Vi vil tage hensyn til disse idéer under den nye høringsfase.

Jeg deler hr. Klinz' synspunkt vedrørende betydningen af sanktioner og ESMA's evne til at indføre dem. Fru Regner nævnte også dette punkt.

Med hensyn til tredjelande, hr. Klinz, er formålet at sikre, at vi stadig stiller strenge krav, og dette siger jeg også til hr. Mitchell, der nævnte Europas troværdighed med hensyn til de beslutninger, der skal træffes.

Jeg er hr. Giegold taknemmelig for hans positive vurdering af de fremskridt, vi har gjort i fællesskab i dag. Med hensyn til spørgsmålet om at ansætte folk til at forvalte de europæiske myndigheder kan jeg naturligvis ikke komme med specifikke oplysninger om navne i øjeblikket, men jeg vil gerne sige til Dem, hr. Giegold, og også til hr. Martin, at processen nu er i gang, at den bliver gennemført fuldstændig objektivt, og at kriterierne for udvælgelsen efter min mening skal være kompetence og uafhængighed.

Jeg vil også gerne sige til fru Regner, at bureauerne vil få flere beføjelser. Fra de allerførste hold vil de udvikle sig i overensstemmelse med de kompetencer, de har haft, og som de vil få. Vi ønsker virkelig at sikre bureauernes troværdighed med hensyn til metoder og kompetencer.

Hr. Klute, tak for Deres bemærkninger. De har klart identificeret de problemer, som vi mangler at løse, og jeg er som sagt bevidst om, at vi vil skulle undersøge disse spørgsmål grundigt. Derfor opfatter jeg tanken om at løse problemerne med regulering af bureauerne i tre faser som konstruktiv og positiv.

Hr. Balčytis, det er ikke bureauerne, der skaber problemerne, som jeg selv var inde på. De skal bare vurdere problemerne korrekt, og termometeret skal fungere korrekt. Med hensyn til produkter, virksomheder og stater har vi i lyset af disse vurderingers betydning ret til at forvente og tage initiativ til en evaluering eller en vurdering, som er objektiv og troværdig. Jeg mener ikke, hr. Balčytis, at De på den baggrund skal undervurdere den rolle, som ESMA kan spille.

Endelig vil jeg også gerne som svar til hr. Szegedi sige vedrørende omfanget af sanktionerne, at man i specifikationerne for ESMA i den tekst, som De skal stemme om, går i detaljer med dette, og ESMA vil anvende disse sanktioner i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke Dem på forhånd for Deres vedtagelse af denne nye fase, som vil vise – jeg gentager det igen – at Europa gør konkrete og objektive fremskridt, at vi tager ved lære af krisen takket være støtte og dynamik fra det belgiske formandskab og takket være støtten fra alle grupper i Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, formand for Rådet. (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne vende tilbage til de mange gode spørgsmål, der er blevet stillet ved denne forhandling. Kommissær Barnier kommenterede dem et for et. Jeg vil blot sige, at denne ændring af forordningen er et første skridt i retning af at tildele Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed de nødvendige tilsynsbeføjelser, og at der som nævnt vil ske yderligere revisioner af denne forordning inden længe. Jeg mener, at det i forbindelse med dette spørgsmål og de mange andre vigtige spørgsmål, der er blevet taget op i dag, virkelig vil være en mulighed for at samle hele debatten om den revision, som Kommissionen er ved at gøre klar til at foreslå os.

I samme forbindelse vil jeg gerne kort vende tilbage til afskaffelsen af bestemmelserne om åbenhed i kreditvurderingerne og de tilhørende oplysninger, som kommissær Barnier selv nævnte lige før. Jeg mener ikke, at dette på nogen måde betyder, at de europæiske institutioner ikke støtter tanken om åbenhed i kreditvurderingerne – tværtimod. Men på dette tidspunkt, hvor vi skal tage en beslutning, var den bedste løsning at koordinere på forhånd på grundlag af udviklingen på den internationale scene for ikke at påvirke de europæiske markeders konkurrenceevne. I øjeblikket leder vi derfor efter bedre løsninger på dette problem, vi diskuterer og udvikler, og vi mener, at det bedste politiske kompromis er det, som De skal stemme om i morgen.

Sammenfattende vil jeg gerne gentage, at dette er et vigtigt skridt, som mange af Dem har understreget, som vil bidrage til at forbedre stabiliteten på de finansielle markeder, og som støtter udviklingen af en mere effektiv tilsynsramme.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, ordfører. (FR) Hr. formand, hr. Chastel, hr. Barnier! Efter de bemærkninger, De har hørt, kan De udlede Deres konklusioner.

Den første er, at Parlamentet vil stemme for denne betænkning i morgen, som endnu en gang vil vise, at Parlamentet, eller et stort flertal her, påskønner de foranstaltninger vedrørende regulering og tilsyn, som Kommissionen træffer, og som det belgiske formandskab har bakket kraftigt op om.

Den anden konklusion, som vi kan udlede er, at jeg ikke kan nå frem til en konklusion i dag, men at vi åbner for en ny debat på grundlag af denne høring om hr. Klinz' initiativbetænkning for at undersøge alle disse vanskelige spørgsmål.

Så vi kan ikke undlade at bemærke, at da vi vedtog den første forordning i 2009, stillede vi allerede os selv disse spørgsmål. Når vi ikke har løst disse spørgsmål, skyldes det, at vi ikke har fundet et hensigtsmæssigt svar. Jeg håber derfor, at diskussionen om høringen takket være de tanker, der tænkes om dette med udarbejdelsen af hr. Klinz' betænkning, denne gang vil give os mulighed for at komme med svar på hele forordningen om kreditvurderingsbureauer.

Sammenfattende vil jeg imidlertid gerne have lov til at gentage en bemærkning fra formanden for Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheden, som sagde, at det i det mindste ville være fint, hvis de finansielle markeder afgiftede sig selv for kreditvurderingsbureauerne for at give investorerne mulighed for i højere grad at danne sig et personligt billede af situationer og risici. Jeg mener også, at dette ville være en garanti.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (onsdag den 15. december 2010).

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig.(RO) På grund af undervurderingen af kreditrisikoen var kreditvurderingsbureauerne en af de faktorer, der udløste den globale finanskrise. På den anden side findes der ikke nogen egentlig konkurrence inden for sektoren for kreditvurderingsbureauer. Denne situation øger risikoen for interessekonflikter og dermed for manglende åbenhed og kvalitet i forbindelse med vurderinger af de forskellige finansielle instrumenter. Den 1. januar 2011 træder forordningen om oprettelse af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i kraft. Dens hovedbeføjelser bliver at overvåge bureauer af denne art. Indførelsen af en mekanisme for overvågning af og tilsyn med kreditvurderingsbureauerne på EU-niveau viser sig at være en nødvendighed. Jeg mener, at denne nye myndighed skal udøve sit mandat, så snart den oprettes. Jeg vil gerne påpege, at USA's beslutning om indførelse af strengere tilsynsbestemmelser har banet vejen for global harmonisering.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), skriftlig.(IT) EU har allerede gennemført regler, der træder i kraft ved udgangen af året. Reglerne for kreditvurderingsbureauer, der ønsker at operere i EU og dermed opnå licens, omfatter bl.a. en forpligtelse til at lade sig registrere og til at overholde specifikke regler for åbenhed og "god opførsel". Jeg mener ikke, at disse regler er strenge nok, og jeg glæder mig over de yderligere foranstaltninger, vi drøfter i Økonomi- og Valutaudvalget. Disse bureauer har i øjeblikket stor magt. De kan kaste en stat og/eller et helt system (ved at nedvurdere lande og forårsage en kædereaktion af frygt på verdensmarkederne) ud i en krise med en af deres vurderinger. Deres arbejde er vigtigt med henblik på at sikre pålidelighed og stabilitet, men der hersker tvivl med hensyn til de regler og kriterier, som deres vurderinger er baseret på. Hr. Gauzès foreslår i sin betænkning, at kreditvurderingsbureauerne skal lægges ind under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds tilsyn, og det er et skridt i den rigtige retning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik