Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 14 декември 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 5.Основните права в Европейския съюз (2009 г.) – Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (разискване)
 6.Европейска заповед за осигуряване на защита (разискване)
 7.Трафик на хора (разискване)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване
  9.1.Мобилизиране на средства от Фонд „Солидарност“ на ЕС: Португалия/наводнения – Франция/ураган „Ксинтия“ (A7-0335/2010, Reimer Böge) (гласуване)
  9.2.Проект на коригиращ бюджет №9/2010: Фонд „Солидарност“ на ЕС (наводненията в Португалия – бурята „Ксинтия“ във Франция) – Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия A7-0341/2010, László Surján) (гласуване)
  9.3.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: SI/Mura, Словения (A7-0336/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Heidelberger Drucksmaschinen AG/Германия (A7-0337/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Wielkopolskie – Автомобилостроене/Полша (A7-0359/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.6.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Търговия на дребно в Арагон/Испания (A7-0358/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.7.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana – Текстил/Испания (A7-0357/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.8.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana – Естествени камъни/Испания (A7-0356/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.9.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Lear/Испания (A7-0351/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.10.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: H. Cegielski – Познан / Полша (A7-0352/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.11.Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила (A7-0347/2010, Claude Moraes) (гласуване)
  9.12.Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (гласуване)
  9.13.Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (гласуване)
  9.14.Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (гласуване)
  9.15.Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз – план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (A7-0349/2010, Ana Gomes) (гласуване)
  9.16.Доброто управление и регионалната политика на ЕС (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (гласуване)
  9.17.Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  9.18.Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (гласуване)
  9.19.Европейска заповед за осигуряване на защита (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (гласуване)
  9.20.Трафик на хора (A7-0348/2010, Edit Bauer) (гласуване)
  9.21.Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (гласуване)
  9.22.Териториално, социално и икономическо сближаване (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Време за въпроси към председателя на Комисията
 14.Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (разискване)
 15.Агенции за кредитен рейтинг (разискване)
 16.Резултат от конференцията относно изменението на климата, проведена в Канкун (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.План за действие относно енергийната ефективност (разискване)
 19.Отмяна на директивите в областта на метрологията (разискване)
 20.Безопасност на играчките (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (2241 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (4907 kb)
Правна информация - Политика за поверителност