Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της ΕΕ (2009) - Ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (συζήτηση)
 7.Εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
 8.Υποδοχή
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ : Πορτογαλία/Πλημμύρες - Γαλλία/Θύελλα Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Boge) (ψηφοφορία)
  9.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2010 : Ταμείο αλληλεγγύης της ΕΕ (πλημμύρες στην Πορτογαλία - θύελλα Xynthia στη Γαλλία) - Οικονομική ανάκαμψη : ευρωπαϊκό δίκτυο υπεράκτιων ανεμογεννητριών (A7-0341/2010, László Surjan) (ψηφοφορία)
  9.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : SI/Mura, Σλοβενία (A7-0336/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Heidelberger Druckmaschinen AG/Γερμανία (A7-0337/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Wielkopolskie - Αυτοκινητοβιομηχανία (Πολωνία) (A7-0359/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Αραγωνία - Λιανικό Εμπόριο (Ισπανία) (A7-0358/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.7.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Comunidad Valenciana - Κλωστοϋφαντουργικές ύλες (Ισπανία) (A7-0357/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Comunidad Valenciana - Φυσικός λίθος (Ισπανία) (A7-0356/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Lear (Ισπανία) (A7-0351/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : H. Cegielski-Poznań (Πολωνία) (A7-0352/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.11.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (A7-0347/2010, Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  9.12.Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (ψηφοφορία)
  9.13.Ενωσιακός μηχανισμός ταχείας αντίδρασης (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (ψηφοφορία)
  9.14.Ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα - «αδιαφανείς δεξαμενές» ( «dark pools») κτλ. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (ψηφοφορία)
  9.15.Ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής (ΧΒΡΠ) ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα (A7-0349/2010, Ana Gomes) (ψηφοφορία)
  9.16.Χρηστή διακυβέρνηση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (ψηφοφορία)
  9.17.Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  9.18.Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (ψηφοφορία)
  9.19.Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (ψηφοφορία)
  9.20.Εμπορία ανθρώπων (A7-0348/2010, Edit Bauer) (ψηφοφορία)
  9.21.Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (ψηφοφορία)
  9.22.Εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ώρα των Ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 14.Η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (συζήτηση)
 15.Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (συζήτηση)
 16.Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Κανκούν σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 17.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18.Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (συζήτηση)
 19.Kατάργηση οδηγιών σχετικά με τη μετρολογία (συζήτηση)
 20.Ασφάλεια παιχνιδιών (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2396 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (5085 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου