Показалец 
Разисквания
PDF 4907k
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ
1. Откриване на заседанието
 2. Внесени документи: вж. протокола
 3. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 5. Основните права в Европейския съюз (2009 г.) – Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (разискване)
 6. Европейска заповед за осигуряване на защита (разискване)
 7. Трафик на хора (разискване)
 8. Приветствие с добре дошли
 9. Време за гласуване
  9.1. Мобилизиране на средства от Фонд „Солидарност“ на ЕС: Португалия/наводнения – Франция/ураган „Ксинтия“ (A7-0335/2010, Reimer Böge) (гласуване)
  9.2. Проект на коригиращ бюджет №9/2010: Фонд „Солидарност“ на ЕС (наводненията в Португалия – бурята „Ксинтия“ във Франция) – Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия A7-0341/2010, László Surján) (гласуване)
  9.3. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: SI/Mura, Словения (A7-0336/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.4. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Heidelberger Drucksmaschinen AG/Германия (A7-0337/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Wielkopolskie – Автомобилостроене/Полша (A7-0359/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.6. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Търговия на дребно в Арагон/Испания (A7-0358/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.7. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana – Текстил/Испания (A7-0357/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.8. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana – Естествени камъни/Испания (A7-0356/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.9. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Lear/Испания (A7-0351/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.10. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: H. Cegielski – Познан / Полша (A7-0352/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  9.11. Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила (A7-0347/2010, Claude Moraes) (гласуване)
  9.12. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (гласуване)
  9.13. Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (гласуване)
  9.14. Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (гласуване)
  9.15. Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз – план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (A7-0349/2010, Ana Gomes) (гласуване)
  9.16. Доброто управление и регионалната политика на ЕС (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (гласуване)
  9.17. Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  9.18. Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (гласуване)
  9.19. Европейска заповед за осигуряване на защита (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (гласуване)
  9.20. Трафик на хора (A7-0348/2010, Edit Bauer) (гласуване)
  9.21. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (гласуване)
  9.22. Териториално, социално и икономическо сближаване (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (гласуване)
 10. Обяснение на вот
 11. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13. Време за въпроси към председателя на Комисията
 14. Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (разискване)
 15. Агенции за кредитен рейтинг (разискване)
 16. Резултат от конференцията относно изменението на климата, проведена в Канкун (разискване)
 17. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18. План за действие относно енергийната ефективност (разискване)
 19. Отмяна на директивите в областта на метрологията (разискване)
 20. Безопасност на играчките (разискване)
 21. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22. Закриване на заседанието


  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: GIANNI PITTELLA
Заместник-председател

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
  

(Заседанието се открива в 09,00 ч.)

 

2. Внесени документи: вж. протокола

3. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола

4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола

5. Основните права в Европейския съюз (2009 г.) – Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на г-жа Gál, от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно състоянието на основните права в Европейския съюз (2009 г.) – ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (2009/2161(INI) (A7-0344/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál, докладчик.(HU) Г-н председател, госпожи и господа, приемането на Договора от Лисабон доведе със себе си визията и идеята за силна Европа по отношение на правомощията на Общността. За гражданите той предлага обещанието за изпълнението на тази визия. Това важи и за защитата на основните права и следователно, за разлика от предишни години, тазгодишният доклад се занимава с новите правни основания, с укрепените и новосъздадените сили и институции и предоставя подробен преглед на така създаденото положение. Целта на доклада е да предложи нов и всеобхватен подход в областта на защитата на основните права.

От декември 2009 г. защитата на основните права на човека се основа на различни стълбове в рамките на Европейския съюз. От една страна, тя се основава на Договора от Лисабон и на Хартата на основните права, която стана правно обвързваща. Хартата се превърна в стандарт за създаването и прилагането на законодателството на ЕС както от институциите на ЕС, така и от държавите-членки. Друг стълб на правната система на Общността ще бъде присъединяването ни към Европейската конвенция за правата на човека – процес, който вече е в ход, но системата на гаранциите за правата на човека, заложени в правните системи на държавите-членки, ще остане подобен стълб. Правните основания ще бъдат укрепени и от създадените институции на Общността както на равнище ЕС, така и на равнище държави-членки. На равнището на Общността ще спомена Комисията, нейния член, отговарящ за основните права, работната група на Съвета, Парламента, а от агенциите ще подчертая ролята на Агенцията за основните права.

Целта на моя доклад е да повиши информираността, за да се гарантира, че съществуващите институции и механизми работят по ефективен и прозрачен начин, независимо дали при мониторинга на процеса на вземане на решения, създаването на законодателни актове, събирането на данни, или обмена на информация, както и че не отдават приоритет на определени права за сметка на други. Важно е отделните институции не само да докладват, но също да отговарят и коментират помежду си. Те трябва да използват и да надграждат работата в областта на защитата на правата на човека, както и да вземат решенията си последователно, обективно и въз основа на факти.

Затова в доклада представяме какво Парламентът очаква от тези институции. Коментираме съобщението на Комисията от октомври, което следва подобна концепция. Една от основните цели на доклада е да подчертае, че настоящата структура на основните права трябва да започва и завършва с индивида, тоест с гражданите. Това означава, че трябва да предоставим на гражданите достатъчно информация, за да гарантираме, че те са запознати и разбират своите възможности, и са в състояние да се възползват от тях. Системата за защита на основните права трябва да бъде разбираема, достъпна и полезна, тъй като цялата структура си струва само ако защитава правата на гражданите на ЕС. За постигането на тези цели посочените институции и държавите-членки трябва да поемат балансираща роля, за да гарантират, че ЕС може да увеличи доверието на гражданите в себе си. И накрая, моят доклад се фокусира върху онези области, които изискват не само бързи действия, но също така средносрочни и дългосрочни стратегии, като например интеграцията на ромите, борбата срещу бедността сред децата и езика в малцинствените общности.

Надявам се, че с доклада, който ще бъде приет утре, ще можем да изпратим лесно разбираемо и ясно послание към посочените институции: Комисията, Съвета, агенциите, органите и съдилищата на държавите-членки, за да направим системата още по-ефективна. Затова призовавам за вашата подкрепа утре, за да можем след влизането в сила на Договора от Лисабон, сега, когато основите, институциите вече са налице, да работим в този дух.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, днешното разискване относно състоянието на основните права в Европейския съюз е много важно не само защото идва 10 години след провъзгласяването на Хартата – годишнината беше в началото на месеца – но и защото това е първото обсъждане в Парламента, посветено на това, което докладчикът, г-жа Gál, нарича „новата структура на основните права след Договора от Лисабон“. Тя е напълно права. Започнахме с едно ново начало за значението на правата на човека и основните права в Европа. Искам да благодаря на докладчика и на членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи за техния много ценен принос за разискването.

Вече имаме правно обвързваща Харта, която е част от първичното законодателство на ЕС. Сега трябва да я приложим на практика. Именно поради тази причина през октомври Комисията прие съобщение относно стратегията за ефективно прилагане на Хартата. Основната цел на Комисията е да направи правата, залегнали в Хартата, възможно най-ефективни за благото на всички хора, живеещи в ЕС, а като членове на Парламента вие представлявате тези хора.

Хартата трябва да бъде нашият компас и трябва да я следваме, особено когато създаваме закони. Това се отнася до изготвянето в Комисията и приемането от Европейския парламент и Съвета, както и до прилагането на новите разпоредби от държавите-членки.

Комисията въведе систематична оценка на въздействието на новите законодателни предложения върху основните права чрез списък на основните права, който се използва от всички служби на Комисията. Доволна съм, че докладът на г-жа Gál подкрепя този подход. В него се изтъква по-специално колко е важно Европейският парламент и Съветът да следят за спазването на Хартата в целия законодателен процес. Хартата трябва да е спазена не само в предложения текст, но трябва да се отчете и отражението на последващите изменения на текста. Всяка институция следователно трябва да помисли как да гарантира, че измененията на законодателните предложения са подходящо оценени. Приветствам призива в доклада за по-добро сътрудничество между институциите.

Също така трябва да видим как се прилага Хартата, когато държавите-членки прилагат правото на ЕС. Отново искам да заявя в залата, че няма да се поколебая да започна процедура за нарушение, когато е необходимо.

В доклада се подчертава също така присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Бързото присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията е основен приоритет за Комисията. Преговорите са в ход и се движим напред бързо и конструктивно. Ако всичко върви добре, както изглежда, се надявам, че ще успеем да постигнем окончателно споразумение през първата половина на 2011 г. Така че нещата се развиват бързо и добре.

Напълно споделям и целта да се гарантира безпроблемно сътрудничество с международни организации. За нас това е ежедневие. Комисията вече взема предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, когато подготвя нови предложения, които могат да повлияят на деца. Неотдавна проведохме обсъждане и относно хората с увреждания и е ясно, че и в тази област също прилагаме Конвенцията на ООН в държавите-членки и на равнище Европейски съюз.

Докладчикът говори за Агенцията за основните права, която има ключова роля за предоставяне на сравними и надеждни данни за положението в 27-те държави-членки в области, в които ЕС може да действа. Тук също искаме да работим не само на теория, но и на практика. Аз например поисках от Агенцията да се включи в работата на работната група относно ромите. Комисията подкрепя разширяване на мандата на Агенцията, така че да предостави своя опит също в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и на полицейското сътрудничество. За да стане това възможно, на 2 декември Комисията прие предложение за изменение на многогодишната рамка, където са изброени тематичните области, в които Агенцията може да работи.

Сега искам да спомена нещо ново, което считам, че напълно съответства на линията на докладчика, и то е стимулът, породен от Договора от Лисабон, който трябва да запазим. С оглед на това през пролетта на 2011 г. Комисията ще публикува своя първи годишен доклад относно прилагането на Хартата. Идеята е да се публикува такъв годишен доклад всяка пролет. Считам, че тогава Парламентът трябва да се намеси и да предизвика истинско разискване за това как се прилага Хартата на практика. Когато подготвяме първия годишен доклад относно прилагането на Хартата през пролетта на 2011 г., ще обърна специално внимание на доклада на Европейския парламент, както и на другите дейности на Парламента в областта на основните права. Това не само ще ни позволи да провеждаме разискване за правата на човека извън Европейския съюз, който е обичаен за залата, но ще ни позволи да провеждаме и годишно разискване на основните права и как те се прилагат от различните правителства в рамките на Европейския съюз, както и да видим дали европейските институции си вършат работата.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, от името на групата PPE.(MT) Г-н председател, първо, искам да благодаря на Kinga Gál за нейния доклад, и по-специално за акцента, който поставя върху Хартата на основните права, която е толкова важна за Европейския съюз, и нейното прилагане. Считам, че съсредоточаването на Kinga Gál върху въпроса имаше ключово значение тази година. Искам да отбележа колко е важно да продължим да считаме правата на човека за основни права на човека, защото понякога се опасявам, че не всеки тълкува понятието основни права по един и същи начин. Първо, трябва да стане ясно, че правата на човека не означават, че трябва да пренебрегваме понятието, да речем, субсидиарност или да тъпчем различните ценности на държавите-членки. За съжаление някои се опитват да манипулират въпроса за основните права точно с тази цел. Европейският съюз трябва да остави държавите-членки да се справят с етични въпроси като евтаназията и абортите. Второ, трябва да гарантираме, че основните права са наистина основни и не включват други права, които макар и важни, не са основни и следователно рискуват да бъдат нереалистични в контекста на днешния ден. Пример за това са правата в областта на имиграцията, които са от голямо значение, но не винаги са основни права. И накрая, трябва да се стремим да заемем разумна позиция по отношение на например сигурността и значението на защитата на данните. В заключение, считам, че се нуждаем от основни права, но в същото време трябва да гарантираме, че те са логични и реалистични.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D.(SK) Г-н председател, госпожи и господа, аз също искам да благодаря на докладчика, г-жа Gál, тъй като считам, че тя успя да изпълни основната цел на доклада, а именно конкретно да изясни ролите, които отделните институции и механизми ще изпълняват в новата структура на основните права след Договора от Лисабон.

Считам, че от ключово значение са три области, съдържащи се в доклада. Важно е Съюзът да защитава правата не само на своите граждани или на хората на своята територия, но и да се превърне в световен лидер в тази област. Новосъздадената Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) може да играе ключова роля тук. Затова искам да призова Комисията да гарантира, че структурата, ресурсите и дейността на дипломатическата служба ще бъдат определени по такъв начин, че европейската дипломация да може ефективно да насърчава основните права и в чужбина.

Второ, след Лисабон демокрацията и правата на човека имат ново изражение с европейската гражданска инициатива. Инициативата увеличава ролята на гражданите на ЕС, които могат да я използват, за да инициират европейско законодателство. Трето, искам да изразя удовлетворението си от факта, че докладът призовава държавите-членки и институциите на ЕС да удвоят усилията си за повишаване на осведомеността на обществеността относно основните права.

В заключение, искам да благодаря на докладчика, че беше отзивчива към нашите коментари, както и че докладът също така съдържа изричното позоваване, което поискахме, на борбата срещу бедността и социалното изключване в раздела относно дейностите, необходими за защитата на основните права.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, от името на групата ALDE.(EN) Г-н председател, утре следобед ще можем да споделим нашите мисли относно състоянието на правата на човека в света, но тази сутрин се съсредоточаваме върху състоянието им в Европейския съюз. Обсъждането първо на Европейския съюз и след това на останалата част от света е правилната подредба според мен, защото преди да критикуваме другите, трябва да въведем ред в собствения си двор. Ако искаме да ни вземат на сериозно, не трябва да си затваряме очите за нарушенията на правата на човека на собствената ни територия.

Резолюцията, за която искам да поздравя нашия докладчик, г-жа Gál, се фокусира върху бъдещето на политиката на ЕС в областта на защитата и развитието на правата на човека след влизането в сила на Договора от Лисабон. В нея се посочва не само кой за какво носи отговорност, но също така се набляга на темите, които трябва да заемат централно място в бъдеще.

Искам да подчертая два аспекта. Останах доволна от подкрепата в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи за идеята за механизъм, посредством който оспорвани национални политики или решения могат да бъдат преустановени, докато Комисията вземе официално решение дали да започне процедура за нарушение. Считам, че подобен механизъм ще допринесе за създаването на по-надеждна политика в областта на основните права в рамките на Европейския съюз. Затова се надявам, че цялата зала ще подкрепи механизма, когато гласуваме утре.

Другият аспект е свързан с правото и задължението на Парламента непрекъснато да анализира състоянието на правата на човека в държавите-членки и да критикува, включително да посочва и обвинява, когато е необходимо.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE.(FR) Г-н председател, докладът е много добър и първият след влизането в сила на Договора от Лисабон. Първо, искам да благодаря на докладчика, г-жа Gál, за усилената й работа, възприемчивостта и ползотворното сътрудничество. Ще се върна към четири послания, които се съдържат в доклада.

Първото е нашето искане към Комисията да изпълни своята роля по отношение на новите ресурси, с които разполага, и на влизането в сила на Хартата на основните права. Положението на ромите за съжаление беше първият практически случай, а Комисията в крайна сметка стигна само до средата, като се позова единствено на Директивата за свободното движение.

Комисията заобиколи въпроса за недопускането на дискриминация въз основа на член 21 от Хартата на основните права, но не може да бъде толкова половинчата в бъдеще след ратификацията на Европейската конвенция за правата на човека и съм доволна от ангажимента на Съюза това да се осъществи.

Добавената стойност на доклада се състои и в това, че подчертава необходимостта от ранно откриване на възможни нарушения чрез прилагането на система за предупреждение. Системата предвижда, наред с други неща, мерките, които има съмнение, че представляват нарушения, да бъдат преустановени, докато се проведе ускорена процедура за установяване дали противоречат на основните права.

Искам също така да подчертая необходимостта да се създаде система за предотвратяване по модела например на общия периодичен преглед, извършван от Съвета на ООН.

Още веднъж подчертавам абсолютната необходимост от съгласуваност между вътрешните и външните процеси, както вече споменахте, г-жо Рединг. В това отношение подписването на споразумения за реадмисия представлява истинско предизвикателство.

Ние сляпо одобряваме тези споразумения, когато действителните условия за тяхното прилагане се определят в съвместни комисии, от които Парламентът е изключен.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, от името на групата ECR.(PL) Г-н председател, сега, когато Хартата на основните права стана правно обвързваща в Европа, имаме две системи за защита на правата на човека, които до известна степен се конкурират помежду си. Едната се основава на Хартата на основните права и практиката на Съда на Европейските общности, а другата – на Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека. Считам, че основното предизвикателство, определено в доклада Gál, е осигуряването на съгласуваност между тези системи както от гледна точка на съдържание, така и в институционален план.

Хартата на основните права не трябва да се тълкува по такъв начин, че да води до поемане на нови правомощия от Европейския съюз. Член 51 заявява това много ясно, но считам, че си струва да напомня на всички, особено на членовете на Парламента, че въпросите в областта на семейното право, наказателното право и правната защита на неродените не могат да бъдат регулирани на равнище ЕС нито пряко, нито от който и да е съд или трибунал. Политизирането на инструментите за защита на правата на човека може да доведе само до едно – спад на доверието в международната съдебна система.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н председател, на свой ред искам да благодаря на нашия докладчик за готовността да ни чуе и за работата й, както и на докладчиците в сянка, които допринесоха за качеството на доклада.

За нас докладът е важен, защото прави заключения от един от малкото положителни резултати от Договора от Лисабон, ако се прилага ефективно. Наистина ефективното прилагане на основните права в Европейския съюз е важен, ако не и основен въпрос за бъдещето на Европейския съюз. Но образният език няма да бъде достатъчен.

Договорът, Хартата на основните права, а скоро и присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека ще ни предоставят нови инструменти в тази област и ще позволим на Европейския съюз и държавите-членки да стигнат нов етап.

Мнозина твърдят, че правата на човека са част от основните ценности на Европейския съюз, но малцина ги разпознават като наистина всеобщи и неделими. Неделими означава. че всички права на човека, заложени в Хартата, но и в Европейската конвенция, както и във всички европейски и международни конвенции, които произтичат от Всеобщата декларация за правата на човека, имат една и съща стойност.

Гражданските и политически права не са по-важни от икономическите и социални права. Правото на достоен живот е също толкова важно, колкото и религиозната свобода например.

Всеобщи означава, че правата на човека са еднакви за всички, независимо от националност, независимо от правен статут. Въпреки това знаем, че правото на образование и правото на семеен живот, дори и тук например, постоянно се пренебрегват в почти всяка държава-членка. Положението на ромите за съжаление показва точно това. Така че да, Комисията трябва да реши да започне процедури за нарушение и да бъде също толкова строга, колкото е по икономическите въпроси.

Всеобщи също така предполага правата на човека да имат една и съща стойност по целия свят, което означава, че Европейският съюз трябва да отдава същото значение на правата на човека, както на икономическите или дипломатически въпроси във външната си политика и споразуменията за партньорство. Не стоят така нещата в държави като Тунис, Либия, Колумбия и много други. Така че да, въпросът е ключов; доверието в Европейския съюз и бъдещето на неговата външна политика са заложени на карта.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Г-н председател, като унгарка и политик аз съм горда, че колега унгарка, Kinga Gál, създаде с големи усилия този много важен документ за по-добро отстояване на правата на човека и го представи пред Европейския съюз. За това искам да й благодаря.

Според мен обаче липсва акцент върху традиционните граждански и политически свободи и едва ли някой в ЕС може да подчертае по-добре от нас, унгарците, че в Европейския съюз проблемът не касае само дискриминацията срещу малцинствата или интеграцията на ромите, когато става въпрос за правата на човека, но и свободата на изразяване, на сдружаване и на словото, и нищо не илюстрира това по-добре от ситуацията в Унгария между 2002 г. и 2010 г. Комисията по правата на човека на унгарския парламент неотдавна прие много задълбочен и подробен доклад, който показва чрез съдебни решения, доклади на омбудсмана и други средства, че унгарските социалистически правителства между 2002 г. и 2010 г. запазиха властта си, като грубо и постоянно нарушаваха правата на човека. Моят въпрос към докладчика, от една страна, е дали този конкретен унгарски доклад най-сетне може да бъде представен на Европейския съюз и дали Европейският съюз ще го проучи, защото това наистина би било реалистична индикация, че е налице някаква степен на промяна в областта на правата на човека. От друга страна, ако изобщо можем да говорим за по-голяма възможност да се отстояват правата на човека в Европейския съюз, как можем по-добре да избегнем инциденти като този, при който в Унгария през 2006 г. хора бяха простреляни в окото, особено когато заместник-председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по онова време е била член на правителство, което е прострелвало хора в окото?

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, можем да се изкажем само положително за доклад, така умело изготвен от докладчика г-жа Gál, който описва положението по отношение на прилагането на основните права и точно, и подробно.

Искам да повдигна няколко дребни въпроса по отношение на самото прилагане. Благодарение на Хартата на основните права, която сега е задължителна, и на Лисабонския процес, който не може вече да бъде спрян, няма съмнение, че подкрепата за благоденствието и човека произтича от набор от ценности, наистина споделени, както личи от реално постигнатите резултати.

Затова трябва да имаме предвид Договора от Лисабон, Програмата от Стокхолм и основните принципи като солидарност, интеграция и борба срещу организираната престъпност и тероризма. Трябва да имаме предвид, че принципът на субсидиарност очевидно не може да пречи на прилагането на основните права на хората в Европа.

След няколко дни ще одобрим ново досие и новия регламент по отношение на законодателната инициатива в полза на гражданите срещу трафика на хора. Тези досиета са интегрирани помежду си и образуват обновена правна рамка. Всички мерки имат точно определена цел: да ценят човешкото достойнство.

В заключение, г-н председател, искам да кажа, че правомощията за извършване на проверки и за прилагане на реални санкции трябва да бъдат приложени през 2013 г. – Европейската година на гражданството. Това със сигурност може да бъде важен фактор наистина да се оцени значимостта на мярката.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D).(EN) Г-н председател, и преди Лисабон, и след Лисабон почти няма с какво да се гордеем. В Европа жените все още са дискриминирани. Днес го чухме в залата: жената не може да избира какво да прави с тялото си. Хората са дискриминирани въз основа на възраст, увреждане, религия, убеждения, сексуална ориентация. По отношение на предлагането на стоки и услуги няма напредък с директивата на Съвета. Ако лица от един и същи пол са в партньорство, съжителство или брак, могат да бъдат дискриминирани от държава-членка съгласно разбирането за субсидиарност. На тази основа можете да насърчавате неравенството.

Имаме Европа, в която някои хора са равни, а други не. Стоим тук и не правим нищо, виждайки нарастваща ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, хомофобия, трансфобия и да, погледнете какво се случва с ромите.

Нищо ли не сме научили от Втората световна война? Нищо ли не сме научили от тридесетте години, когато се обърнахме и не направихме нищо, защото хората бяха различни от нас? Не виждаме ли, че религията, достойната религия се използва като извинение за дискриминиране на хомосексуалната, бисексуалната и транссексуалната общност? Не разбираме ли, че да ограничаваме правата на другите в крайна сметка означава да ограничаваме нашите собствени? Няма с какво да се гордеем.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Г-н председател, очевидно е, че Договорът от Лисабон има различен подход към основните права от досега. Първо, разбира се, заради присъединяването на Европейския съюз към Европейския съд по правата на човека, което доведе до странна ситуация, в която съдилищата се конкурират помежду си. Все още е неясно как точно ще се решат нещата в това отношение. Боя се, че с присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) е възможно да сме се приземили в правно минно поле. Може ли членът на Комисията да коментира въпроса?

Второ, дългосрочното отражение на Хартата на основните права върху европейското законодателство. Имам конкретен въпрос към члена на Комисията, свързан с решение на Съда на Европейския съюз от 9 ноември 2010 г. Става дума за съединените дела на Volker и Hartmut Eifert с номера C 92/09 и С 93/09. Накратко тези дела касаят противоречието между правото на неприкосновеност на личния живот и правото на публичен достъп до европейско финансиране.

Съдът реши, че правото на неприкосновеност на личния живот е по-важно от общия европейски интерес от прозрачност. Решението ме изненада много и искам да чуя мнението на члена на Комисията по въпроса, в контекста на дългосрочното отражение на основните права, гарантирани в Хартата, върху настоящото и бъдещото законодателство на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE).(SL) Г-н председател, първо, искам да поздравя колегата г-жа Gál за изготвянето на добър доклад. Вярно е, че положението в Европейския съюз се промени по отношение на защитата на правата на човека. Струва ми се, че свободата се увеличава и че това е нещо добро. Докладът е съвсем съвременен или модерен, дори говори за права от „трето поколение“.

Но защитата на правата на човека и свободите включва и поправяне на грешките от миналото.

В доклада може да сме подчертали много права от „трето поколение“, както ги наричат, но сме забравили някои въпроси като връщането на собственост, конфискувана от тоталитарните режими, на собствениците или достойно погребение за многото хора, брутално убити в Централна и Източна Европа през 1945 г. и заровени в набързо изкопани гробове.

Поради тази причина ние, сегашното поколение политици, сме отговорни за поправянето на тези грешки от миналото. Само тогава ще можем да говорим с чиста съвест за нови, от „трето поколение“ права и свободи, както ги наричат, за настоящето и за бъдещето.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D).(HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, с Договора от Лисабон Хартата на основните права също стана правно обвързваща и предостави възможност да се започне процедура за нарушение, в случай че е налице такова. В някои държави-членки социалното напрежение, което възникна в резултат от кризата, доведе до ограничаване на демократичните права, вместо да се предприемат мерки в тази посока. Доведе до ограничаване на свободата на медиите, до ограничаване на правото на стачкуване, до заобикаляне и ограничаване на социалния диалог, до засилване на дискриминацията и до разклащане на основите на принципите на правовата държава и правната сигурност. Комисията в ролята си на пазител на Договорите има задължение да следи за подобни знаци. Считаме, че създаването на портфейл по въпросите на основните права в рамките на Комисията е важна стъпка, и призоваваме г-жа Рединг редовно да наблюдава държавите-членки и да обръща внимание на случаите, в които са нарушени основните права и основните принципи на демокрацията, за да гарантира, че те са задължителни за страните кандидатки не само преди тяхното присъединяване, но и след това, защото неспазването им допълнително ще подкопае доверието в ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE).(RO) Г-н председател, първо, искам да поздравя Kinga Gál за доклада й.

Имаме общност на ценности и принципи, отразени в сложна система за защита на правата на човека, която включва Хартата на основните права – най-прогресивният регионален сборник от права на човека. Държавите-членки трябва да спазват разпоредбите на Хартата при прилагането на законодателството на ЕС. Разпоредбите на Хартата могат да се прилагат пряко от националните съдилища, което им възлага голяма отговорност.

Второ, имаме Европейската конвенция и практиката на Съда на Европейските общности в Страсбург. Те гарантират личните права в държавите-членки. Присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията ще гарантира, че Европейската конвенция за защита на правата на човека ще се прилага и при действията, предприети от ЕС като институция, и от държава-членка, която прилага законодателството на ЕС. Със сигурност трябва да наблюдаваме отблизо реформата на Съда в Страсбург и нейното въздействие за съкращаване на производството.

Трето, на национално равнище държавите-членки имат задължението и възможността да прилагат пряко разпоредбите, които гарантират основните права, да ги прилагат в собствените си страни чрез решенията на собствените си институции.

Следователно и правните, и институционалните механизми са налице. Ключовата дума е прилагането, което трябва да бъде бързо и ефективно. Друга ключова дума е координацията между институциите, които разглеждат нарушенията на правата и присъждат обезщетения.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Г-н председател, включването на Хартата на основните права в законодателството на ЕС не разширява обхвата на правомощията на ЕС и спазва принципа на субсидиарност, тъй като Хартата е неразделна част от политиката на ЕС. Затова призовавам отново полските органи да изпълнят своите задължения и да приемат Хартата на основните права. Отказът на Полша да приеме Хартата не е оправдан. Това политическо решение компрометира моята страна и е в ущърб на полските граждани.

Приемането на Хартата е особено важно в контекста на предстоящото полско председателство. Всички европейци трябва да имат равни права, независимо къде живеят и доколко държавата им е в плен на духовенството. За съжаление дори и конституционният съд в Полша не винаги разбира това. Според мен зачитането на правата на жените – единственото мнозинство, обект на дискриминация, е особено важно. Затова призовавам отново за европейска директива относно насилието срещу жените, включително сексуално и репродуктивно насилие, както се практикува от някои държави-членки с пълната санкция от националното законодателство.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Г-н председател, прогресивното в доклада вече беше посочено от много от колегите. Най-накрая имаме доклад, който обхваща различните въпроси, свързани с правата на човека, без да отдава предимство на дадена област за сметка на друга. Особено съм доволен, че докладът специално подчертава недопускането на дискриминация и равните възможности. Докладът се основава на Хартата на основните права. Това е смисълът на моето изказване. Спазването и прилагането на Хартата могат да бъдат успешни само ако европейското общество признава, че всички хора са равни и че равенството може да бъде постигнато единствено чрез еднакво третиране. Ако някой е поставен в неизгодно положение по какъвто и да е начин не по негова вина, той трябва да получи подходяща и съразмерна помощ, за да могат хората, гражданите да имат еднаква стойност. Пътят към тази цел е труден и са необходими методични усилия за постигането й. Докладът на г-жа Gál е значим момент по този път. Благодарен съм за много важната й работа.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Г-н председател, искам да посоча една опасност. Комбинирането на различни форми на борба срещу дискриминацията може да доведе до дискриминация. Това беше обсъждано и на срещата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), проведена миналата седмица във Виена.

Парадоксално е, но когато политиката за борба с дискриминацията се превърне в идеология, хората започват да се дискриминират. Виждаме как понятието дискриминация излиза извън своето определение. Ако Европейският съюз има сериозни пропуски в тази област, те са в необходимостта да се възстанови първоначалното значение на думата „дискриминация“, тъй като тя вече не е разбираема нито за защитниците на правата на човека, нито понякога дори за собствената ни Агенция за основните права. Затова призовавам за демократичен контрол над институцията. В противен случай тя дори може да се превърне в скъпо финансово бреме, като засегне доброто име не само на Европейската комисия, но косвено и на целия Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Г-н председател, докладчикът е свършила отлична работа. Но както се казва в популярна унгарска поговорка, ако не се приложи, ще загуби всякаква стойност. Не виждам политическа воля в Европейската комисия да наложи правата и да започне процедури за нарушение срещу държавите-членки. Имам голяма вяра в г-жа Рединг. Тя има повече смелост от всички мъже в Комисията взети заедно, тъй като дръзна да се противопостави на г-н Саркози, въпреки че г-н Барозу дълго се опитва да я разубеди. Тя ще се изправи пред голямо предизвикателство, тъй като унгарското правителство, което ще поеме председателството на ЕС, извършва сериозни нарушения на основните права. То ограничава свободата на медиите, отменя правата на синдикатите по отношение на държавните служители и не защитава частната собственост, когато присвоява личните пенсионни спестявания на три милиона граждани. Това правителство нарушава основните права и Вие, г-жо Рединг, трябва да имате смелостта да започнете процедура за нарушение.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-н председател, независимо от Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права, членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз и националните конституции в Европейския съюз и в държавите-членки продължават да се извършват сериозни нарушения на правата на човека всеки ден.

В моята страна, Италия, е в сила режим, при който свободата на печата се нарушава, политически партии участват в изборите, като представят фалшиви подписи, държавна тайна прикрива ожесточени нападения (включително от мафията), нашият министър-председател – да се надяваме не за много дълго – печели от международно сътрудничество с режими като тези в Русия и Либия, както беше потвърдено и от „Уикилийкс“. Европейският съюз не може да си позволи да си затваря очите за всичко това.

Поради тези причини подкрепям доклада, който съдържа много от измененията, внесени от мен и одобрени в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Сред тях искам да откроя параграфи 20 и 40, които призовават нарушенията на правата на човека да се следят и санкционират, и националните законодателни предложения, които биха могли да нарушат правата на човека, да се спират преди да се превърнат в закони, докато ЕС не ги одобри.

Подкрепих и идеята за използване на членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз за справяне с нарушенията на правата на човека и за укрепване на мандата на Агенцията за основните права.

В доклада има много положителни елементи по отношение на малцинствата, правата, лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните, имигрантите и търсещите убежище, свободата на печата и социалните права. Поради тези причини призовавам колегите да гласуват в полза на доклада.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, всички сме наясно, че много форми на дискриминация все още съществуват в държавите от Европейския съюз, като засягат различни слоеве от населението и културни малцинства. Не можем да забравим обаче дискриминацията срещу жените като цяло: тя продължава да се усеща в по-голяма или в по-малка степен в много различни области в държавите-членки на ЕС. Жените все още трудно намират работа и градят кариера, жертва са на ниски заплати и други форми на дискриминация, които винаги ги засягат. Разликата в заплащането на мъжете и жените в ЕС е около 18%. Следователно са необходими спешни мерки за справяне с подобна дискриминация.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-н председател, присъединяването на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи крие и риска Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) да може да се произнася по всеки законодателен акт на ЕС; съдиите от Съда на Европейските общности вече предупредиха да не предприемаме тази стъпка.

Силно се съмнявам, че ЕСПЧ винаги ще излиза с неутрални и подходящи решения. Лично неговият председател призна, че ще разглежда делата, заведени от лица, търсещи убежище, по-внимателно от останалите. Преференциалното отношение към определени жалбоподатели не подхожда на неутрален съдия. Понастоящем ЕСПЧ се опитва да спре Дъблинската конвенция и депортирането от Австрия в Гърция. Защо? Гърция опасна ли е? Наистина ли желаем съд, който иска да забрани кръста в класните стаи? Кръстът е символът на християнството, една от основите на Европа и една от нашите основни ценности.

Ако Европейският съд по правата на човека очевидно не зачита тези права на човека, не считам, че е възможно да го признаем като одобрен и подходящ орган за вземане на решения.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Г-н председател, Европейският съюз винаги е готов да критикува страни извън своите граници с цел насърчаване на основните права. Със собствените си държави-членки обаче често е безсилен след тяхното присъединяване. Това не може да продължава, тъй като днес ни свързват не само икономически принципи. Докладът на Kinga Gál обобщава най-спешните и важни стъпки във вътрешното развитие на защитата на основните права. Нуждаем се от ефективна система за защита на правата и благодарение на Договора от Лисабон сега ще можем да създадем такава. Нарушенията на основните права на гражданите не могат да остават без последствия. Трябва да накараме нарушителите да отговарят и на равнище държава-членка, и на равнище Европейски съюз.

Естествено съм съгласен с г-жа Рединг, че Комисията трябва да упражни правото си да започне процедура за нарушение, когато има основания за това. Добавянето към съществуващите процедури на процедура с блокиращ ефект може да послужи като ефективен инструмент за защитата на правата, когато мерки на държава-членка нарушават основни права. Да, трябва да защитим хората с увреждания, трябва да премахнем дискриминацията, и не на последно място, трябва да защитим европейското езиково многообразие.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Г-н председател, въпросът за правата на човека трябва да бъде адресиран на европейско равнище и държавите-членки също трябва да поемат отговорност за гарантиране на основните права на гражданите си. На европейско равнище например е много важно да се създаде стратегия на Европейския съюз за правата на детето, тъй като не всички държави-членки са в състояние да гарантират защитата на правата на децата на национално равнище. Затова е необходимо да се разработят конкретни мерки за борба с малтретирането на деца, сексуалната експлоатация и детската порнография.

Хората с увреждания, които все още са дискриминирани в социалния, професионалния и културния живот, също са приоритет. Затова трябва да създадем конкретна система от законодателство на ЕС относно правата на хората с увреждания и да разработим стратегия на ЕС за хората с увреждания.

Искам да подчертая, че трафикът на хора, особено на жени и деца, все още е голям проблем и едно от най-сериозните нарушения на правата на човека.

Също така е много важно да се борим с бедността и социалното изключване по-специално по отношение на възрастните хора, които пострадаха най-много по време на рецесията.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията.(FR) Г-н председател, искам да благодаря на всички членове на комисията, които работиха заедно с докладчика, г-жа Gál, както и на всички членове на ЕП, които взеха думата днес в залата, с което показаха, че основните права са много важни. Мога само да подкрепя казаното от някои колеги, че е крайно време да се съсредоточим върху основните права в Европейския съюз, за да се ползваме с доверие и да можем да говорим за основните права извън Европейския съюз. Този въпрос беше в известна степен пренебрегван. Вече няма да бъде.

Считам, че годишният доклад на Комисията относно прилагането на Хартата, който ще отчете всички забележки по отношение на специфичните форми на дискриминация, наистина ще ни даде възможност всяка година да обсъждаме какво не работи и да се опитаме да го поправим.

Как да го поправим? Имаме идеята за „механизъм за преустановяване“, както го нарича докладчикът, система за превенция, при която да се намесим по отношение на дадена мярка на държава-членка до момента, в който бъде приложена. Поисках от моите експерти да я анализират и институционалните въпроси, които този механизъм повдига, са много сложни. За момента, въпреки че ще трябва да продължим с анализа и да видим какво наистина се случва, ми се струва, че нямаме правно основание да действаме по такъв начин и че ще е необходимо изменение на Договора, за да задействаме такъв механизъм за превенция. Идеята е привлекателна. Ще продължим да търсим механизъм, който може да се използва, без да се изменя Договорът, за да се справим с най-належащите въпроси.

Искам обаче да ви обърна внимание, че Хартата не е приложима в абсолютно всички случаи, тъй като това е често срещано погрешно схващане. Тя е приложима, само когато държавите-членки прилагат европейските разпоредби, например когато европейска директива, приета от Съвета и Парламента, се включва в европейското законодателство. При това положение Хартата се прилага, но не в абсолютно всички случаи. В абсолютно изражение, тоест във всички останали случаи, компетентни са националните съдилища.

Когато Европейският съюз стане член на Конвенцията на Съвета на Европа, ще има още едно измерение, което ще трябва да изпълним, и то се отнася до начина, по който управляваме нашата политика в областта на правата. Това според мен е най-важното, освен всички конкретни въпроси, които бяха зададени – ще отговоря лично на колегите, които ги зададоха.

Извън ЕС, в нашите държави-членки, в рамките на правителствата значението на Хартата все още не е напълно разбрано. Затова трябва да повишим осведомеността, така че културата на правата, политиката на ценностите да съществува в цяла Европа, така че когато се приеме даден закон, когато се прилага даден закон, хората навсякъде да се запитат дали той отговаря на ценностите, които подкрепяме; като политически лидери трябва да се запитваме почти систематично, когато действаме, дали това, което правим, съответства на основните права, които подкрепяме.

Това според мен е най-важният елемент. Всъщност мога да ви кажа, че днес Комисията трябва да вземе решение дали да се откаже от екзекватурата, с други думи, ще бъде внесено предложение съдебните решения да станат валидни навсякъде в Европа. Това е много важно решение и за първи път, предлагайки този нов законодателен акт, се фокусирахме върху зачитането на основните права. Ние не просто направихме икономически анализ или изследване на въздействието върху пазара, а проучихме и въздействието върху ценностите.

Както виждате, постепенно вървим към новата политика и считам, че ние – Комисията, Съветът и Парламентът – трябва да гарантираме, че годишният доклад относно прилагането на Хартата, който ще представя от името на Комисията и който Парламентът ще разкритикува или одобри, е моментът на истината и възможност да се разгледат отблизо въпросите. Така също ще покажем на външния свят, на нашите избиратели, че Хартата е живо същество. Хартата не е само текст, тя трябва да се приложи на практика. И ако не се приложи на практика, избраните представители на хората ще го кажат силно и ясно.

Това е, което трябва да се опитаме да направим за двете или трите години преди следващите избори. Считам, че можем да постигнем целта постепенно, като започнем през пролетта, след което създадем традиция в залата, така че вече никой да не може да каже, когато се разглеждат правата на човека извън Европейския съюз в сряда или четвъртък, че не сме въвели ред в собствения си двор. Нека да го направим заедно!

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál, докладчик.(HU) Г-н председател, благодаря, госпожи и господа, за насърчението и подкрепата. Искам да благодаря специално на г-жа Рединг за откритото сътрудничество, в което работим от доста време, и за ясните и конкретни отговори и послания. Считам, че в крайна сметка всички забележки на докладчиците в сянка и колегите са включени в доклада и са постигнати приемливи компромиси. Затова не мога да приема внесените отново предложения за изменения, тъй като смятам, че докладът е приемлив в сегашния си вид. Искам да подчертая, че по никакъв начин не трябва покрай несъщественото да изхвърляме и същественото в общата система на защита на основните права, винаги трябва да отчитаме конкретните факти и да се опитаме да превърнем очакванията, които разискваме днес, в нещо материално.

Затова съм доволна, че в утрешното заседание ще видим тези конкретни факти по темата за борбата с трафика на хора, където ще бъде предоставена специална защита на децата жертви. Същото ще разискваме и сега с приемането на гражданската инициатива, в резултат на което наистина ще можем да говорим за Европа на гражданите, тъй като европейските граждани ще бъдат в състояние да влияят върху законодателната процедура. Считам за символично също така, че ще обсъдим и приемем доклада относно състоянието на правата на човека в света утре. Фактът, че унгарското председателство определя своите приоритети в подобен дух и поставя акцент върху укрепването на Европейски съюз, който е близо до своите граждани, е добре дошъл. Но искам да напомня на колегите, че не трябва да използваме двойни стандарти, особено тук, в залата. Казвам това на моите колеги – унгарските социалисти – които участваха може би в продължение на години в най-сериозните нарушения на правата човека, а сега отправят към другите неоснователни обвинения, само за да си възвърнат доверието на избирателите, което загубиха именно в резултат на нарушенията на правата на човека. Благодаря на всички за сътрудничеството и помощта.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D).(EN) Г-н председател, трябва да опровергая обидата, отправена от г-жа Gál срещу социалистите, че подкопават правата на човека. Не можете да изказвате подобни твърдения, без да бъдете абсолютно конкретни и без да представите съществени, конкретни доказателства.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма.(EN) Искам да изразя искрената си благодарност към докладчика Kinga Gál за усилията й да разкрие проблема с нарушаването на правата на човека в Европейския съюз. Как можем да укоряваме или поучаваме някого извън ЕС, ако в нашата Общност законът се нарушава редовно? Досега Латвия – член на ЕС, не е приложила резолюция на Европейския парламент от 11 март 2004 г., в която Парламентът предлага латвийските органи да предвидят възможността да позволят на лицата, които не са латвийски граждани, но пребивават дългогодишно в страната, да участват на местните избори. Триста тридесет и пет хиляди постоянни жители (15%) в Латвия са лишени от основните си права, но това не притеснява никого. Европейският парламент може да обсъжда случаи на нарушения на правата на човека навсякъде, освен на собствената си територия. Гласувах в полза на инициативата на Kinga Gál. Предоставям цялата си подкрепа и благодарността на 335 000 души.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), в писмена форма.(EN) Използвам възможността да благодаря на докладчика за разясняването на този толкова важен въпрос. Договорът от Лисабон предефинира компетентностите и отговорностите в много области и направи Хартата на основните права правно обвързваща. Европейският парламент играе ролята на пазител на основните права, потвърден в Договора от Лисабон. Силно подкрепям идеята за укрепване на ролята на Европейския парламент по отношение на систематичен подход към законодателните предложения и изменения. Докато критикуваме нарушенията на правата на човека по света, трябва да следим по същия начин какво се случва в границите на Европейския съюз. Няма причина да бъдем особено доволни, тъй като твърде често получаваме сигнали за расизъм, ксенофобия, сексизъм и други форми на дискриминация в държавите-членки. Предстои ни още много работа, но съм повече от сигурна, че постоянните усилия в защита на основните права в ЕС ще ни помогнат да успеем.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), в писмена форма.(HU) Европейският съюз като общност от държави, които предлагат висока степен на защита на правата на човека, винаги смело критикува сериозните нарушения, които се извършват в други части на света. Европейският парламент обикновено осъжда практики, които показват пълно незачитане на всеобщите, основни принципи на правата на човека в похвален унисон. По-рядко обаче отговаряме със същата решимост на нарушенията в границите на ЕС, въпреки че това би било най-ефективният начин да изпратим послание до държавите по света, които не зачитат правата на човека. Общите действия на ЕС биха постигнали най-голям резултат, ако изразим недоволството си със същата решимост и настойчивост на наша територия по отношение на утвърждаването на правата на човека и основните свободи. В много малко случаи търсим сметка от нас самите във връзка с тези идеали, които са неразделна част от европейския дух и които вече от една година са правно обвързващи благодарение на Хартата на основните права. А когато го правим, излизаме безпомощни и безсилни заради липсата на подходящи санкции. Това от своя страна неминуемо се отразява на силата и надеждността на нашите критики към трети страни и на усилията на външната ни политика за насърчаване на правата на човека и демокрацията. Не считам, че Европа може да се откаже от тях в бъдеще.

 

6. Европейска заповед за осигуряване на защита (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на г-жа Jiménez-Becerril Barrio и г-жа Romero López, от името на комисията по правата на жените и равенството между половете, относно проекта на директива на Европейския Парламент и на Съвета относно Европейската заповед за осигуряване на защита [00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD)] (A7-0354/2010).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, докладчик.(ES) Г-н председател, днес е важен ден за всички жертви, защото днес ще приемем Европейската заповед за осигуряване на защита, което е значителна крачка напред по отношение на техните права. Жертвите са несправедливо забравени и е парадоксално, че извършителите често имат много повече права и че се говори много повече за правата на извършителите, отколкото за правата на жертвите.

Днес Парламентът ще почете всички жертви, като напомни на онези, които вярват че границите ще ги защитят, докато те преследват жертвите си, че от днес нататък настоящата Европейска заповед за осигуряване на защита ще защитава еднакво всички жертви в Европейския съюз.

Започнахме работа преди повече от година, за да постигнем тази цел и да отбележим напредък в областта на свободата и сигурността, които бяха споменати в Програмата от Стокхолм, и днес можем да заявим донякъде с гордост, че макар пътят да не беше лек, тъй като много хора често не можеха да разберат реда и се съмняваха в неговата ефикасност и яснота, ние успяхме.

Трябва да заявя, че след тристранните диалози с белгийското председателство и множеството разговори с Комисията, успяхме да съставим текст, който почти всички политически групи одобряват. Този доклад следователно беше приет с огромно мнозинство без гласове „против“ по време на общото гласуване на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете.

Надявам се, че днес Парламентът ще отрази решението взето от комисиите и онези от нас, които съставиха доклада, който беше приет с огромно мнозинство. Това ще отправи ясно послание към Съвета относно това какво искат европейските граждани, а то не е нищо повече от това да живеят в пространство на сигурност и правосъдие, да бъдат защитени, както и да не се налага жертвата, която има издействана в родната й страна ограничителна заповед срещу извършителя, да започва допълнително съдебно производство, когато се премести в друга страна.

Наше задължение е да улесним достъпа до правосъдие за европейските граждани и особено за жертвите, които са най-уязвими. Защитата на всички жертви без изключение беше водещото за мен при разработването на настоящия доклад. Затова исках да включа жертвите на тероризъм, трафик на хора, организирана престъпност и престъпления на честта, както и специална глава за непълнолетните, които са най-уязвимите жертви, а ние никога не мислим как за това как да ги защитим.

Въпреки че тази заповед има за цел да защити всички жертви, жените, които са жертви на домашно насилие, ще могат най-много да се възползват от този инструмент за съдебно сътрудничество, тъй като извършителите няма да могат безнаказано да пътуват из Европа и ще знаят, че ще бъдат преследвани по същия начин, както в страната, в която са посегнали на партньорите си.

Затова днес Парламентът трябва да изпрати ясно послание към Съвета относно нашите искания. Затова ще гласуваме, като вниманието ни е насочено главно към жертвите, към онези които страдат, към онези, които се нуждаят от защитата ни, към онези, които се страхуват и имат нужда да живеят в свобода и с надежда.

Няма да се откажем от такава справедлива и необходима цел, която се подкрепя от мнозинството от европейските граждани, само защото някои се боят и никога не смеят да направят нужната стъпка напред. Трябва да бъдем смели, държавите-членки трябва да бъдат смели и се надявам, че гласуването днес ще бъде мнозинство в подкрепа и ще насърчи онези, които все още имат съмнения относно това дали този инструмент ще отвори нови възможности за жертвите. Също така се надявам, че в близко бъдеще Комисията ще представи широкообхватно законодателство в полза на правата на жертвите, за което има пълната ми подкрепа и, уверена съм, подкрепата на Парламента.

Повтарям: тази малка, но важна стъпка, която представлява Европейската заповед за осигуряване на защита, ще подобри защитата на всички жертви, предотвратявайки по този начин други престъпления и ще смекчи последиците от вече извършените.

Днес, е наш дълг да премахнем всички пречки, които досега са пречели за реалната защита в цяла Европа. Чрез днешното гласуване, ние имаме възможност да спасим човешки животи, което и ще направим и с което наистина трябва да бъдем горди.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, докладчик.(ES) Г-н председател, това предложение за директива, което обсъждаме днес с цел да държим на разстояние извършителите, които преследват своите жертви, докато ги убият, където и да се крият те, е ясно послание, което Парламентът трябва да отправи към европейското общество и към Съвета.

Няма да останем беззащитни срещу престъпленията, които все още многократно се извършват ежедневно в европейските страни и остават скрити в сенките на домовете на хората. Тези престъпления остават и в сянката на статистиката, като че ли законът за оцеляване на най-силния има единствено предимство в основата на съжителството, но ние се опитваме да приведем в сила Хартата на основните права, която приехме в Договора от Лисабон.

Не се ли сетиха изготвящите на Дял I от Хартата, че заплахата срещу физическата неприкосновеност и достойнство може да дойде не само от държавните институции и самата държава, но под маскировката на привързаност? За 25% от жените в Европа, които понастоящем страдат от някаква форма на насилие, техните мъчители имат лични имена и самозащитата им срещу атаки не им позволява да бъдат граждани.

Според неправителствени организации повече от 2 500 жени умират всяка година в Европейския съюз, без ние да се запитаме дали тези престъпления не могат да се предотвратят или избегнат. Поради тази причина европейските жени приветстват инициативата на държавите-членки и на испанското председателство да представят на Парламента Европейската заповед за осигуряване на защита.

Ние създаваме Европейска зона на сигурност: Европейската заповед за арест означава, че нито една от нашите страни няма да бъде рай за престъпниците. Нека създадем климат на взаимно доверие; чрез заповедта за осигуряване на защита създаваме пространство на правосъдие и свобода, защото жертвите на тези престъпления могат да бъдат приети във всяка страна, без да се налага да минават през допълнителни процедури, както заяви моят съдокладчик г-жа Jiménez-Becerril.

Госпожи и господа, говорим за „частен тероризъм“, както се нарича сега това продължаващо престъпление, изразяващо се в нападения, скрити в частните домове. Говорим и за превантивни мерки от друг източник. Не всички страни имат или ще имат едни и същи правни традиции: колкото повече напредваме, толкова по-необходим ще бъде инструмент, с който да обезпечим нашето разнообразие. Правните служби на Съвета са приели тази гледна точка, също както и правните служби на Парламента. В какво се състои противопоставянето? Госпожи и господа, то не идва от сложността на нашата правна система, която ще продължи да съществува.

Законът не е инструмент за създаване на конфликти, а за решаването им. Това е мнението на консервативните правителства, които подкрепиха инициативата въз основа на трезва преценка. Ако сме имали предвид гаранции и основни права, когато обсъждаме тероризма, как щяхме да прилагаме международните споразумения, ако не с оглед на сигурността? Не са ли 2 500 жени всяка година проблем със сигурността за Европа?

Това не е първият случай в историята, когато законът е изправен пред предизвикателство. Затова искам да изкажа съжалението ни относно позицията на Комисията по време на процедурата, защото не можем да говорим за правно основание, когато става дума за политическа воля. Нека не се позоваваме на правото само когато ни устройва.

Този текст е резултат от споразумение. За подобренията, които включихме по отношение правото на информация, превод и процесуални гаранции, беше взет под внимание фактът, че това е инструмент за признаване и Парламентът взе решението, че е от приоритет за държавите-членки да въведат съществуващите данни и да представят на открито за разглеждане.

Не сме забравили правото на психологическа и правна помощ за жертвите. Ние ще продължим да се борим за тези неща и да се надяваме, че те ще бъдат включени в следващия пакет от мерки относно жертвите.

Бихме искали да изкажем благодарността си към белгийското председателство за свършената работа, както и към всички докладчици в сянка и нашия екип. Чрез днешния вот искаме да отправим послание към Съвета, че това е волята на Парламента; сега зависи от Съвета да поеме своята отговорност. Няма да успеем да се справим с превенцията, ако някои държави-членки считат, че нямат проблем, защото не разполагат с данните.

Сега зависи от Съвета да реши дали Европа наистина ще се включи в борбата срещу насилието и в защита на основните права.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, защитата на гражданите, на практика предимно на жените, подложени на насилие или изложени на риск от насилие, има висок приоритет в дневния ред на всички институции, които работят по този въпрос в момента.

Важно е този въпрос да бъде в дневния ред, защото всички споделяме една и съща цел: осигуряване на защита на жертвите при възможно най-добрите условия извън границите на Европейския съюз. Това е и причината от самото начало да подкрепям целта на тази защита и това е причината да се заема с подготовката на амбициозния пакет от мерки за правата на жертвите, който предстои да бъде приет през пролетта на 2011 г.

Напълно наясно съм с работата на съдокладчиците г-жа Jiménez-Becerril Barrio и г-жа Romero López, както и на комисията по правата на жените и равенството между половете и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, които допринесоха много за продължаващите работи, за да се подобри защитата на жертвите. Разглеждам някои от направените от вас предложения: като например, че жертвите не трябва да поемат разходите за писмените и устните преводачески услуги или за намаляването на забавянията на процедурата по признаване. Готова съм да работя върху един ефикасен и законосъобразен механизъм, предназначен да помага на жертвите да се ползват от мерките за осигуряване на защита на гражданското право на територията на Европейския съюз.

Работихме върху процесуалните права на обвинени лица. Изводът е, че ние работим за правата на пострадалите лица, защото много често говорим за обвиняемия в съдебното производство, но забравяме, че е има и жертва, така че ние трябва отново да върнем жертвата в центъра на вниманието.

Ето защо бъдещият пакет от мерки на Комисията относно жертвите ще се основава на и ще развива отлично свършената работа на испанското председателство, на белгийското председателство, на Съвета и, разбира се, на Европейския парламент. Всичко, свързано с тази работа, е много важно. Информацията ще бъде съчетана така, че когато пакетът за жертвите е поставен за разглеждане, той да бъде разбираем, завършен и да доведе до реална промяна за всички жертви – били те жени, деца и мъже, въпреки че повечето са жени и деца – за да можем бързо да излезем с конкретни мерки, които са приложими и не създават правна несигурност. Благодаря ви за труда. Той ще бъде взет под внимание, когато се подготвя пакетът от мерки относно жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE.(RO) Г-н председател, приблизително около 8 000 румънки в Испания през тази година са се възползвали като жертви от заповедите за осигуряване на защита, които са валидни в Испания. Те трябва да се въведат и в Румъния, както и в други държави-членки, в които те пътуват.

Според неофициални данни приблизително 100 000 жени в Европа се ползват от заповедите за осигуряване на защита, които са валидни в държавата, която ги е издала. Проекта на директива променя ограничения, териториален аспект на тези мерки за осигуряване на защита. Предлаганият инструмент ще гарантира, че издадената в една държава-членка заповед за осигуряване на защита ще бъде призната в другите държави-членки, в които пътува жертвата, така че пространството на свобода, сигурност и правосъдие да се превърне в реалност и жертвите на насилие или други жертви, да могат да живеят и пътуват без страх.

Желанието на Парламента е защитата на жертвите да бъде разширена. Ето защо след настоящата директива искаме и очакваме от Комисията следващата стъпка да бъде разширяване на защитата на жертвите в това общо пространство на правосъдие и сигурност. Ето защо с нетърпение и интерес очакваме пакета през пролетта на 2011 г.

Бих искала да завърша, като повторя, че групата на Европейската народна партия (Християндемократи) дава подкрепата си за защитата на жертвите – настоящият проект на директива, който е и разширена защита за жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, от името на групата S&D.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, чрез това предложение за директива – за което бих искала да изразя своята благодарност към докладчиците, с които работих като докладчик в сянка – Парламентът подкрепя и разширява предложението на Съвета, което е насочено към защитата на хората от всичките 27 държави-членки, които страдат от някакви форми на преследване или от сериозни и повтарящи се заплахи от познати и в миналото известни лица – често бивши приятели, съпрузи или партньори, които застрашават тяхната физическа или сексуална неприкосновеност, достойнство или лична свобода.

В действителност броят на нападения и убийства – особено срещу жени – се увеличава. Оплакванията им често не са разглеждани достатъчно сериозно от страна на полицията и съдебната система и понастоящем заповедите за осигуряване на защита и мерките срещу извършителя са валидни само в страната, в която са издадени. Г-жо Рединг, предложената за одобрение мярка може да не е идеална, но запълва един законодателен вакуум.

В крайна сметка при създаването на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие винаги сме действали емпирично, понякога дори оказвайки натиск, където е необходимо. Действително ние считаме, че тази инициатива е важна, тъй като ще даде възможност на всички граждани на Европейския съюз – мъже и жени – и на всички европейски жители да пътуват свободно през границите, като взимат със себе си своите права на човека и правото им на защита и сигурност, както е посочено в член 3 от Договора от Лисабон, който, ние от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент определихме като правно основание, за да се даде една по-последователна посока на структурата на предложението.

Чрез създаването на Европейската заповед за осигуряване на защита на защитеното лице се гарантират грижи дори и в други държави-членки чрез бърза и безплатна процедура. Всяка държава трябва да назначи компетентни органи, които да информират жертвите за техните права, да провеждат кампании, да събират статистически данни и да осведомяват лицето веднага след като неговата национална заповед за осигуряване на защита е издадена. Освен това тя ще даде голям тласък за създаването на европейско съдебно пространство и осъществяването на свободата на движение, като също така ще прилага обикновената законодателна процедура, която за първи път включва съвместното вземане на решение между Съвета и Парламента.

Надявам се, че Съветът ще потвърди този ангажимент и се надявам, че Комисията – въпреки че показва особено отношение към предстоящия пакет от мерки „Сигурност на жертвите“ – няма да пропусне точно тази възможност да отговори на изключително тежкото положение, което е демонстрирано и от европейската и националната статистика. Между другото, това може да доведе до важно правно сближаване сред държавите-членки.

Затова предлагам да избегнем всяко забавяне и да поемем специален ангажимент за този конкретен вид на защита на жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE.(ES) Г-н председател, искам Европейската заповед за осигуряване на защита да бъде особено ефективна при предотвратяването на насилието срещу жени и да служи като полезна прелюдия към предложението, което Комисията подготвя, за да разполагаме с подобен инструмент за всички видове престъпления.

Съжалявам, че изготвянето на този текст е било толкова трудно и сложно, въпреки факта, че всички ние споделяме неговата основна цел.

Също така ми се щеше в тази заповед да бяха включени още два въпроса. На първо място стои въпросът за Европейския регистър за заповеди за осигуряване на защита, като са включени и съответните гаранции за поверителност, за да спестим на бенефициерите бюрокрацията и заповедите да бъдат незабавно приложени. Нещо повече, това ще намали разходите по процедурите, които трябва да бъдат извършени от компетентните органи, и в крайна сметка ще предостави стандартизирани, непрекъснато актуализирани статистически данни.

На второ място, считам, че трябваше да положим усилия да се запознаем с възможното сътрудничество в тази област с трети държави, особено ако обърнем внимание на статистическите данни по отношение произхода на жертвите и възможните смени на тяхното място на пребиваване.

По този начин започващата работа Европейската служба за външна дейност пропусна възможността публично да представи себе си с мисия като тази, която европейските граждани разбират и която решава реални проблеми за всички европейци в момента.

Бих искала да благодаря на докладчиците за тяхната работа и се надявам, че членът на Комисията Рединг ще бъде деликатна спрямо тази инициатива.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE.(ES) Г-н председател, смятам че ние в Парламента трябва да бъдем много отговорни и да действаме в рамките на дадения ни мандат, което ни говори, че и на европейско равнище трябва да защитим жените, жертви на насилие, и да спрем убийците.

Както беше споменато, тук става въпрос за борба с вид социален тероризъм, който представлява шовинистко насилие. Следователно не можем да се увличаме в статистики или юридически тънкости. Говорим за правосъдие, основни права на човека, живот и смърт, защита за онези, които трябва да бъдат защитени от извършителите, и най-важното, да не се стига до там да съжаляваме за това, че 2 500 жени всяка година са жертви на правната летаргия, в която всички сме изпаднали.

Всички ние сме наясно с правните трудности, както и че това е иновативно упражнение в междуинституционалната динамика след Лисабон. Въпреки това тези трудности не трябва, при никакви обстоятелства, да служат за извинение за липсата на напредък. Защитата на правата на жените, които са или могат да бъдат жертви на насилие, и предотвратяването на такива актове не могат да бъдат подчинени на няколко правни въпроса. Трябва да възприемем политическата воля, която неотложността и важността на този случай налагат.

От само себе си се разбира колко е важно нещата да се вършат добре, но преди всичко е важно да ги свършим и по мое мнение това е основната идея, която можем да представим пред Съвета и Комисията чрез този текст, който надявам се, ще приемем. Нужно е да се разбере, че при никакви обстоятелства не можем да парализираме инициативи, защото има технически затруднения, които не сме били в състояние да решим преди.

Бих искал да използвам възможността да благодаря на двамата докладчици, както и на испанското и белгийско представителство, за работата, която свършиха, за да продължим да постигаме напредък, да работим и да преодоляваме този бич, който, повтарям, представлява шовинистко насилие.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, внимателно следях тристранните диалози и бих искал да благодаря на моите колеги, особено от страна на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, за свършената от тях работа.

Като адвокат в Обединеното кралство през годините имах опит с предлагането на правно становище и подкрепа на хора, които са били жертви на домашно насилие, преследване или тормоз от страна на роднина или бивш партньор. Виждал съм от първа ръка какво страдание може да причини физическото, психическото и сексуалното насилие и състоянието на уязвимост на жертвите.

Напълно подкрепям целите и задачите на това предложение. Въпреки това трябва да изразя загрижеността си по отношение на правното основание и обхвата. Струва ми се ясно, че това предложение има единствено криминално основание чрез прилагането на член 82 от Договора за функционирането на ЕС. По своя характер и по закон някои от престъпленията, които това предложение възнамерява да покрива, засягат гражданското право и все пак се забелязва липсата на прилагане на член 81.

Макар да не възразявам срещу правното сътрудничество на ЕС, категорично считам, че ние трябва да гарантираме, че законодателството, което предлагаме на равнище на ЕС, е законосъобразно, стабилно и може да бъде ефикасно прилагано в държавите-членки, без да се нарушават техните съществуващите правни системи.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, от името на групата EFD.(EN) Г-н председател, подкрепям осигуряването на защита на жертвите. Въпреки това, когато за първи път се запознах с европейската заповед за осигуряване на защита, си помислих, че тя звучи страшно, като Европейската заповед за арест, която, по мое мнение, е един от най-натрапчивите и диктаторски законодателни актове, налагани някога на британския народ.

В прехваленото предложение за Европейска заповед за осигуряване на защита се твърди, че то се отнася за защитата на жените. Казаха ни, че целта на Европейската заповед за арест е да помага в борбата с тероризма – и всички знаем, че тя се превърна в нещо много повече от това. Нека бъдем ясни и честни в това отношение: основната цел е да се положат основите на общоевропейска система за справедливост, която несъмнено ще подкопае британското право. Ако са нужни доказателства за това, трябва само да погледнем към Европейската заповед за арест.

Също така според мен приложението на тези заповеди в Обединеното кралство ще бъде изключително трудно, защото ние ще се окажем в положение, при което ще бъде връчена заповед от чужд съдия от чужда страна, който няма представа от условията в един британски град или от начина ни на живот. В Англия имаме една поговорка, която гласи, че ако веднъж вече си се опарил, следващият път внимаваш много повече. Веднъж вече се опарихме с Европейската заповед за арест. Предлагам да отбегнем Европейската заповед за осигуряване на защита.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Г-н председател, взимайки под внимание предложените изменения, няма как да сбъркаме факта, че въпросната директива е една от първите инициативи, насочени към постигането на тези важни цели. Ние трябва да гарантираме не само че жертвите на насилие са в безопасност от по-нататъшно насилие в собствената си страна, но също така и че те се ползват с такива мерки за осигуряване на защита в рамките на Европейския съюз. Поради тази причина считам, че следва да подкрепим позицията на докладчика.

Трябва също така да се отбележи, че инициативата има умишлено широк обхват. Въпреки че по-голямата част от издадените заповеди за осигуряване на защита са свързани с жени, които са жертви на основано на пола насилие, инициативата може да обхваща всички жертви на насилие – деца и възрастни от двата пола, при условие че извършителят е бил идентифициран. Във връзка с това програмата от Стокхолм заявява, че жертвите на престъпления, включително тероризъм, които са най-уязвими, или които се намират в изключително незащитени ситуации, като например лицата, подложени на постоянно насилие в близки отношения, жертви на основано на пола насилие, или лица, които стават жертва на различни видове престъпления в държава-членка, на която не са граждани или жители, се нуждаят от специална помощ и правна защита.

Във връзка с гореизложеното Европейската заповед за осигуряване на защита следва да се прилага към всички жертви на престъпления, включително трафика на хора, жертвите на генитално осакатяване, принудителните бракове, убийства на честта, кръвосмешение и други престъпления от този вид. Тази инициатива следва да бъде подкрепена и аз давам своята пълна подкрепа на докладчика.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Г-н председател, сто хиляди души в момента се ползват от Европейската заповед за осигуряване на защита. Една от тях е Rasja, която би искала да се премести в Испания с децата си. Ако произнесената заповед срещу нейния преследвач в Нидерландия не може да се приложи в Испания с нейното преместване, тя, както и децата й, ще се превърнат в стояща мишена там, освен ако испанските органи не признаят или изпълнят същата заповед. За щастие обаче, Испания я признава.

Тази защита се отнася и за тези, които са преследвани за това, че са упражнили правото си на свобода на словото. Те трябва да могат да се изказват в други европейски страни със знанието, че тези, които са ги заплашвали, няма да са сред публиката. Европейската заповед за осигуряване на защита прави това възможно; това е една прекрасна инициатива, която получи подкрепата на нидерландското правителство. За съжаление, с новата коалиция статусът на хората, ползващи тази защита, се е обърнал на 180 градуса: жени, мъже и деца, които са принудени да живеят в страх всеки ден, са грубо оставени на произвола на съдбата. Просто е неприемливо безопасността на дадено лице да трябва да спре на границата.

В името на сто хиляди души сега аз казвам „да“ на Европейската заповед за осигуряване на защита. Очаквам всички правителства, включително и на моята страна, да направят всичко възможно за повишаване на безопасността, защитата и свободата на своите граждани, така че всички хора да могат да живеят в свобода и сигурност.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, преди всичко бих искала да изкажа своята благодарност на двамата докладчици, които след трудни преговори в тристранния диалог предлагат компромисно споразумение, което от позицията на докладчик в сянка на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на моята група, аз, естествено, ви каня да приемете.

На второ място, макар да съжалявам, както някои днес казаха, че някои въпроси, като например превода на документи на жертвите, не бяха включени в основния текст на това споразумение или че опростените елементи не са достатъчно подробни – разчитам те да бъдат доизпипани в „пакета за жертвите“ – искам да подчертая, че в крайна сметка, всичко това днес звучи разумно, като логично продължение на все по-голямата интеграция на европейското пространство на свобода и правосъдие и по същество на създаването на съответната правна система.

Това свидетелства за известна степен на политическа смелост и за волята да се отиде отвъд политическите пози за по-голяма част от нас, за да има ясен инструмент за сътрудничество по наказателноправните въпроси. Този инструмент представлява в известна степен, както г-жа Рединг подчерта по-рано, истинска политика за „правата“ в Европа, а именно, истинска политика за хората, особено за жените, чиято физическа неприкосновеност може да бъде застрашена, политика, която съответства на свободата на движение, която съществува от дълго време, а именно, политика на „правата“.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ROBERTA ANGELILLI
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, мога ли първо да изкажа съжалението си от отсъствието на Съвета от вчера, тъй като Съветът обикновено присъства в преговорите по всички въпроси, които обсъждаме от вчера, а именно, отнасящите се до гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи. Изразяваме съжаление, че Съветът не е тук, за да чуе мнението на Парламента; това наистина е жалко.

Бих искала да поздравя двамата съдокладчици – които свършиха много работа по този текст – за този забележителен напредък за всички видове жертви: жертвите, първо, на домашно насилие – знаете ли, че 45% от жените в Европа са жертви на домашно насилие, както и някои мъже, защото не трябва да забравяме мъжете, които са подложени на насилие от жени – и второ, жертвите на тероризма, включително деца, които са изключително уязвими, разбира се.

Представеният ни днес текст е изключително важен и аз още веднъж отправям поздрави. Любопитни сме да видим „пакета за жертвите“, който ще ни представите следващата година, г-жо член на Комисията, и който ще допълни текста, който ще гласуваме утре.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D).(EN) Г-жо председател, домашното насилие, гениталното осакатяване, престъпленията на честта, принудителните бракове и трафика на хора са само някои от видовете насилие срещу 45% от жените в Европа.

Жените и непълнолетните се нуждаят от по-добра защита. Европейската заповед за осигуряване на защита е добра стъпка именно в тази насока, при пълно съответствие с визията на Програмата от Стокхолм за обединена Европа: пространство на свобода, сигурност и правосъдие, обслужваща гражданите.

По този начин издадена заповед за осигуряване на защита срещу нарушителя в една европейска държава ще бъде изпълнена във всичките останали 26 държави-членки на ЕС. Инициативата на испанското председателство, която всички ние приехме днес, акцентира върху защитата на жертвите и превенцията и насърчава уеднаквяването на правните регулаторни процедури. Тя дава възможност на жертвите да нарушат своето мълчание, търсейки защита извън географските граници в Европа.

Надявам се, че Комисията ще подкрепи напълно доклада на двамата съдокладчици в нейния амбициозен пакет относно правата на жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, няма съмнение, че тази директива относно Европейската заповед за осигуряване на защита с цел опазване живота на жертвите е още един знак за важна промяна за реалните гаранции, преди всичко за жените, но не само, както вече беше казано.

Насоките за тази мярка вече бяха разработени, първо, в Договора от Лисабон, а след това в Програмата от Стокхолм. По-специално, бих искал да поздравя докладчиците г-жа Jiménez-Becerril Barrio и г-жа Romero López за добросъвестно свършената работа и за решаването на многобройните проблеми, възникнали в рамките на Съвета, за да се изгладят пречките по пътя на това особено важно предложение за пространство на свобода, правосъдие и сигурност, която наистина ще обслужва гражданите.

Предложението има за цел да се пребори твърдо и решително с домашното насилие, като предлага голям брой от мерки и обхват, който изглежда напълно последователен. Тези изготвени, навременни и ефикасни защитни мерки ни карат да вярваме, че това предложение може да бъде ефикасно използвано и за защита на семействата на жертвите. Очакваме с интерес обявения от члена на Комисията Рединг по-структуриран пакет по отношение на защитата на жертвите на насилие, който ще бъде готов през идните седмици.

Г-жо председател, бих искал да завърша, като потвърдя колко е важно да има тясно сътрудничество между държавите-членки, както и по-голяма чувствителност за прилагането на практика на тази мярка, също както е изключително важно да не забравяме значението на психологическата подкрепа за жертвите. Сигурен съм, че Комисията съответно ще има това предвид през последната фаза на законодателния процес.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Г-жо председател, Европейската заповед за осигуряване на защита е важна стъпка към защитата на жертвите в цяла Европа. В момента изпращаме мощен сигнал към Съвета и Комисията, че Европейският парламент много иска да разполага с тази заповед за осигуряване на защита и че тя трябва да влезе в сила скоро. Сега трябва да опитаме да преодолеем опозицията, която срещаме от страна на Съвета, както и всички правни причини за противопоставяне на заповедта, поставени за разглеждане от Комисията.

Важно е директивата да се приложи върху обширна територия. Тя трябва да включва не само заповеди по отношение на престъпни деяния, но също така и други различни видове заповеди за осигуряване на защита. Не трябва да има каквато и да било правна дребнавост. Тази заповед за осигуряване на защита следва да бъде и достатъчно гъвкава, за да отчете разликите в националното законодателство.

Важно е Парламентът да съсредоточи вниманието си не само върху жертвите на основано на пола насилие, но и върху други жертви на насилие. Директивата трябва ясно да определи какви са правата на жертвата и какви са процедурите за подаване на жалба, а това са някои от нещата, които аз лично се опитах да изтъкна в позицията на Парламента. Също така е важно държавата, в която е подадена молба за издаване на заповед за осигуряване на защита, да информира гражданите за тези процедури.

Когато заповедта за осигуряване на защита влезе в сила, работата няма да спре до там. Органите трябва да бъдат образовани и ние не можем да се задоволим изцяло с информационна кампания, която ще е ограничена просто в рамките на настоящата.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Г-жо председател, включените в доклада разпоредби, които обсъждаме днес, ме изпълват с голям ентусиазъм. Гаранцията, която тази защита предоставя на жертвите в една държава-членка ще се прилага и във всяка друга държава-членка на Европейския съюз, до която те са принудени да пътуват от страх от повторен акт на насилие, представлява за тях възможност да водят нормален живот. Европейската заповед за осигуряване на защита ще означава, че приетите мерки за осигуряване на защита в една държава-членка, могат да бъдат признати, изпълнени и приложени в съдилищата на друга държава-членка.

Нещо повече, включването в обхвата на прилагане на директивата на жертвите на всякакъв вид насилие, не само на жертвите на основано на пола насилие, е друго важно събитие. Всички жертви заслужават уважение и очакват техните мъчители да бъдат справедливо наказани. Според мен само един механизъм на осигуряване на защита който съпътства жертвата, може да бъде напълно ефикасен и да предотврати повтаряне на едно и също престъпление, като същевременно предлага реална защита на жертвата. Радвам се, че Полша беше една от страните, които предложи за разглеждане тази инициатива.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Г-жо председател, ако искаме Европейският съюз да се превърне в истинско пространство на свобода, сигурност и правосъдие, трябва да премахнем все още съществуващите различия между държавите-членки във връзка с това.

Жертвите на насилие трябва да бъдат защитени от извършителите не само в собствените им страни, но също така те трябва да разполагат с достъп до мерки за осигуряване на защита в целия ЕС. Въпреки че това е широкообхватно предложение, то засяга пряко жените, които са жертви на домашно насилие. Хубавото е, че то също така предлага възможност за справяне с положение, когато има други потенциални жертви, независимо дали са жертви на трафик на хора, принудителни бракове, убийства на честта или кръвосмешение, или с положение, когато има свидетели или жертви на тероризъм и на организираната престъпност. Лично аз горещо приветствам усилията за осигуряване на възможно най-добрата защита за жертвите и също така, наред с другото, чрез осигуряване на необходимата правна сигурност. Жертвите следва да могат да разчитат на ясни закони и следва да са винаги информирани за мерките, които са на тяхно разположение в тяхната държава на произход, както и в държавите, в които искат да се местят, или в които вече са се преместили.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, високо ценя свършената от двамата докладчици работа. Проблемът с този проект за директива обаче е, че се основава на най-обичайния вид преследване, при което дадено лице е станало жертва на насилие от страна на друго лице и затова трябва да бъде защитено срещу повторното извършване на съответното физическо или психическо насилие. Очевидно това е въпрос от основно значение за стотици хиляди жени в Европейския съюз и затова аз напълно подкрепям неговото съдържание.

За съжаление обаче, тези мерки не отчитат жертвите на организираната престъпност, които в повечето случаи не трябва да бъдат защитавани от идентифицирано или идентифицируемо лице, а от организации, срещу които ограничителната заповед определено не може да се приложи. Затова мисля, че Европейският парламент следва да разглежда тази директива като първа стъпка в прилагането на програмата от Стокхолм, в която изрично се говори за мерки за осигуряване на защита на жертвите на престъпна дейност, и ми се струва, че г-жа Jiménez и членът на Комисията Рединг са на същото мнение.

Обръщам се с молба към Европейската комисия да гарантира, че пакетът от мерки за осигуряване на защита на жертвите, който се планира за 2011 г., също така защитава жертвите на организираната престъпност и жертвите, пострадали при изпълнение на служебния дълг на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Г-жо председател, Европейската заповед за осигуряване на защита е стъпка в правилната посока. Принципът трябва да е на признатите жертви на насилие да се предлага еднакво ниво на защита във всички държави-членки. Най-доброто решение щеше да бъде да се хармонизират законодателствата на държавите-членки по този въпрос, но това беше невъзможно да се постигне. Положителен аспект на тази заповед за осигуряване на защита е, че от нея ще могат да се възползват във възможно най-голяма степен всички жертви на насилие и че има широк обхват: сексуално насилие, преследване и преди всичко експлоатация на малолетни, което считам за много, много важно. Затова заповедта изпраща положително послание към жертвите на насилие, и по-конкретно към жените. Въпреки това има един проблем: основанията за непризнаване в член 9 са прекалено обширни и могат също така, в някаква степен, да представляват средство за държавите-членки за избягване на спазването на директивата. Поради тази причина след една година ние трябва да преценим много внимателно как да доразвием това разискване, защото всички жертви във всички страни се нуждаят от една и съща защита.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Г-жо председател, бих искал да изкажа подкрепата си за идеята, съдържаща се в проекта на Европейската заповед за осигуряване на защита.

Защитата на лицата, изложени на опасност на равнище на отделни държави-членки, в много случаи се оказва недостатъчна. Благодарение на това, че днес европейско пространство е отворено много често млади хора от различни държави встъпват в международни бракове и съжителстват на семейни начала. Не всички от тези връзки обаче просъществуват дълго и тогава често децата се превръщат в заложници на споровете между родителите им. Враждебните родители често отказват да спазват решенията на съдилищата в други държави, които предоставят родителските права на един от тях, и просто вземат правосъдието в свои ръце, отмъквайки децата от бившите си партньори в родната си страна, като използват разликите в законодателните системи на различните държави-членки, за да преборят валидни решения на съда. Жертвите на тази европейска правна анархия често са малки, невинни деца. Надявам се този проблем да бъде решен с Европейската заповед за осигуряване на защита.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, въпреки че през последните години бяха предприети някои мерки за осигуряване на защита на жертвите, много от засегнатите често се чувстват оставени на произвола на съдбата. Макар адвокатите и съдиите да слушат много за правата на обвиняемите по време на обучението си, те научават твърде малко за работата с жертви. Това не е единствената област където е нужна по-голяма осведоменост. Тя е необходима и в медицинското обучение, така че да може по-добре да се разпознава употребата на насилие. За децата жертви е от съществено значение въпросът за законоустановения давностен срок на гражданския иск за обезщетение в случаи на сексуални престъпления. Само онези с напълно чисто криминално досие могат да работят с деца. Ако например сега принудителните бракове подлежат на съдебно преследване в Лихтенщайн, дори и без съгласието на жертвата, и е възможно да се предприемат правни действия в случаите на генитално осакатяване на малолетни, това ясно показва потенциалната опасност от прехваленото мултикултурно обогатяване. Според мен е важно да се вземе предвид това развитие в ЕС, както и неговото значение в борбата срещу трафика на хора.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Г-жо председател, като адвокат съм се занимавала повече от десет години със случаи на жертви на насилие срещу жени и деца, било то под формата на домашно насилие, изнасилване или трафик на жени, и имах възможността да се убедя сама, че заповедта за осигуряване на защита, която е темата на днешното разискване, е едно от най-важните и незаменими средства за защита на жертвите, но далеч не е единственото. Нужни са комплексни мерки, като например правни становища, психологическа подкрепа, подкрепа на засегнатите деца, и е изключително важно да слушаме жертвите, които, съжалявам да го кажа, са най-големите експерти по отношение на това от какво се нуждаят.

Бих искала да отправя два въпроса към г-жа Рединг и докладчиците. Първо, бих искала да знам какво участие са взели жените жертви на насилие в този проект, за да могат да споделят своя опит. И второ, бих искала да знам доколко са запознати г-жа Рединг и докладчиците с конвенцията относно насилието срещу жени, която е в процес на подготовка от близнака на Европейския съюз, Съвета на Европа, и какво е нашето участие в тази подготовка.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-жо председател, безопасността на засегнатите жени наистина трябва да бъде въпрос от значение за всички нас. Независимо от това къде се намират жертвите, въпросът е те не само да получат физическа защита срещу извършителите, но да бъде взето предвид и тяхното човешко достойнство. Европейската заповед за осигуряване на защита следва да се прилага за всички жертви на насилие, независимо от тяхната възраст или пол.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова (ALDE).(EN) Г-жо председател, аз също бих искала да изкажа благодарността си към докладчика. Защитата на живота, физическата и психическа неприкосновеност, както и сексуалната неприкосновеност и свобода, са приоритетни цели, когато става въпрос за защита на жертвите. С нашата политическа подкрепа за директивата относно Европейската заповед за осигуряване на защита дадохме на този въпрос популярността, която заслужава, и предоставихме общоевропейски всеобхватен пакет от специални мерки за осигуряване на защита, които са ефикасни в рамките на Съюза и предоставят правна защита и помощ на жертвите на престъпления, по специално на тежки престъпления.

Правото на защита от насилие е основно човешко право, независимо от етническата принадлежност, правния статут или статута на имиграция, и следователно е наше морално задължение да подкрепим това право в рамките и извън рамките на националните граници. Убедена съм, че този нов подход за защитата на уязвими жертви е много силно политическо послание, насочено към укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, докладчик.(ES) Г-жо председател, мисля, че в това разискване стана ясно, че всички сме съгласни да подкрепим целта на този доклад.

Различните политически групи изразиха своята подкрепа за тази директива, която предлага по-добра защита за жертвите на насилие. Моят въпрос следователно е: какви точно са пречките за приемането на този инструмент? Повтарям: какви са страховете що се отнася до превръщането в реалност на нещо толкова съществено и просто като осигуряването на еднаква защита в Европа за жертвите на насилие?

С надеждата, че Парламентът ще приеме с мнозинство този доклад бих искала да се обърна към Съвета и Комисията и да им напомня, че преодоляхме правните пречки в нашите преговори, както и приветствам факта, че Комисията признава работата ни, както ние признаваме работата, която тя ще свърши в бъдеще.

Следователно не трябва да изключваме себе си, а по-скоро да си помогнем, като днес приемем този по-конкретен инструмент, а утре приемем по-широкия пакет от мерки в помощ на жертвите на насилие, който ще бъде представен от Комисията, с която обещавам да си сътруднича.

Затова нека бъдем смели и отговорни и нека помогнем на всички онези, които имат правото да живеят в по-безопасна Европа. Повтарям: нека помагаме на всички, били те мъже, жени и деца. Нека да помогнем на тези, които днес разчитат на нас да им осигурим по-добър живот, живот, който ще им върне свободата, сигурността и преди всичко, достойнството.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, докладчик.(ES) Г-жо председател, к-жо член на Комисията, знаем, че не съществуват законови мерки, включени в пакета, който се изготвя за жертвите. Именно това беше критикувано от Европейското женско лоби в Парламента: говори се за добри практики и координация, но все още имаме да извървим дълъг път.

Също така бих искала да кажа, че корените на насилието, на което сме свидетели, не са екзотични: това е нашето собствено насилие. Бих искала да кажа на Съвета и държавите-членки, че насилието, което идва от други култури, също изисква правен инструмент. Невъзможно е да се борим срещу гениталното осакатяване, престъпленията на честта и всичкия тормоз, на който са подложени жените от други култури, без инструмент от такова естество.

Ето защо е толкова важно те също да бъдат включени и Парламентът има за цел, чрез всички изменения от докладчиците в сянка, да гарантира, че всички тези жертви също са включени в правния инструмент.

Ето защо е толкова важно да работим заедно по този въпрос и това е причината да съжалявам за факта, че Парламентът и Комисията не са се споразумели за един и същ текст по време на тази процедура. Дори Парламентът и Комисията да бяха се съгласили за един и същ текст, пак щяхме да водим битка.

Г-жо член на Комисията, не помагаме с нищо на жертвите на насилие, като мислим, че със забавянето на инициативата с две, три или четири години ще бъде по-добре за тях, защото случаят не е такъв.

По време на предишната си поява Вие казахте, че не сме осъзнали значението на Хартата на основните права. В действителност ние осъзнахме значението й. Проблемът е, че тя трябва да се приложи; проблемът е, че трябва да вземем мерки и понякога, когато е нужно да се вземат мерки, те са законодателни мерки и понякога има пречки по пътя им. Най-голямата пречка е политическата воля.

Ето защо е толкова важно всички да сме съгласни по отношение на инициатива от такова естество и сега нещата зависят от Съвета. Сега зависи от държавите-членки да решат дали този инструмент наистина ще бъде ефикасен и необходим за жертвите на насилие. Ние считаме, че ще бъде, което е и причината да защитаваме инструмента и да сме тук. Ние също така защитаваме неговата неотложност.

Затова искаме Парламентът да гласува в подкрепа с огромно мнозинство, така че страните, които все още не са решили или са решили, че са против тази инициатива, да погледнат на нея като на единствената процедура, която може да се използва сега и в бъдеще. По своя характер това е един труден и сложен инструмент, но той създава възможности и ще защити жертвите на насилие и гражданството на жените.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-жо председател, не възнамерявах да говоря отново, но това, което беше казано, трябва да се коригира. Мерките, които ще бъдат част от пакета от мерки относно жертвите на насилие, включват всеобхватна комуникация, лисабонизация на рамковото решение от 2001 г. относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления, предложение за мерки на осигуряване на защита за гражданите и, ако е необходимо, предложение за наказателни мерки за осигуряване на защита. Това ще бъде разглеждано в Парламента през май следващата година.

Не можем просто да нахвърляме идеите си на хартия. Всички наши предложения трябва да бъдат придружени от задълбочена оценка на въздействието. Трябва да разгледаме нещата много сериозно, като целта е добро проучване с реална добавена стойност. Това е, което правим в момента. Финализираме оценката на въздействието, за да можем да определим подробностите, засягащи всички действия относно законодателни и практически мерки, с цел правна сигурност и бързи и ефективни мерки за осигуряване на защита.

Въпреки това бих искала да информирам Парламента, че до този момент четири становища са изпратени от националните парламенти относно заповедта за осигуряване на защита: положителни са становищата от италианския, гръцкия и португалския парламент, а е отрицателно становището на германския Бундесрат, с аргумента, че директивата излиза извън рамките на член 82, тъй като обхваща ненаказателни мерки и превенция на престъпления. Тя е отхвърлена въз основа на принципа на субсидиарност. Разглеждаме един много сложен въпрос. Като извърша сериозен анализ, преди да поставя за разглеждане законовите и незаконовите предложения, ще се опитам да предложа мерки, които са достатъчно законосъобразни, за да не виктимизираме повторно жертвите на насилие, когато става въпрос за мерки за осигуряване на защита.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма.(RO) Изчислено е, че в Румъния инцидентите на домашно насилие засягат 1 200 000 души всяка година, но само 1% от жертвите на насилие са достатъчно смели да съобщят за това на органите. Зачестяващото домашно напрежение, свадите и побоищата превръщат членовете на семейството в травматизирани жертви, които са принудени да приемат това положение като нещо нормално. Насилието се отразява върху нормалното, хармонично развитие на децата. Проучванията показват, че в 75% от случаите моделът на агресивно поведение се предава от поколение на поколение. Стокхолмският синдром трябва да се лекува, но не чрез слаби реформи, какъвто е случаят в Румъния. Необходими са активни мерки за борба с това явление, както и изменение на съответната законодателна рамка и установяване на диалог и сътрудничество между всички държавни институции с правомощия в тази област и гражданското общество. В това отношение, Европейската заповед за осигуряване на защита, трябва да бъде силен инструмент, способен да предостави по-безопасни убежища за жертвите на насилие извън границите на държавите-членки. Това ще включва и защита срещу актове на насилие, извършени от групи от хора, и ще се прилага за всички жертви на престъпления, като жертвите на трафика на хора, гениталното осакатяване на жени, принудителните бракове, престъпленията на честта, кръвосмешението, основаното на пола насилие, както и за свидетелите и жертвите на тероризъм и на организирана престъпност.

 

7. Трафик на хора (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е доклада на г-жа Bauer и г-жа Hedh, от името на комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР (COM(2010)0095 - C7-0087/2010 - 2010/0065(COD)) (A7-0348/2010).

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, съдокладчик.(EN) Г-жо председател, преди всичко искам да изразя моята благодарност към моя съдокладчик г-жа Hedh, Съвета и Комисията, и към всички, които взеха участие в тази изискваща много усилия работа.

Настоящото положение с трафика на хора е тревожно. Броят на жертвите в границите на Европа се изчислява на няколко стотици хиляди – вторият по големина престъпен бизнес, чиято печалба се оценява на 32 млн. щатски долара. Налице са нови тенденции в трафика на хора. Увеличават се жертвите на принудителния труд. Повече жертви идват от държави-членки и освен това сред жертвите има все повече деца. Общият дял на децата жертви се изчислява между 40% и 50%. Неотдавнашен доклад от ОССЕ призова държавите да променят разбирането си за трафика на хора като маргинално явление и ги насърчи да го признаят за съвременна форма на робство в голям мащаб.

За борбата с трафика на хора трябва холистичен подход, макар да разполагаме с ограничен набор от инструменти. Нашата задача е да изменим законодателството. Договорът от Лисабон ни даде ново правно основание – член 83. Той ни дава средства да изградим общ подход с оглед да създадем среда, която разубеждава трафикантите, и в същото време да осигурим по-добра закрила за жертвите.

Предложението, което е консолидиран текст, съгласуван със Съвета и Комисията, дава по-широка дефиниция на трафика, като взема предвид, че формите и тенденциите се променят. Проектът на директивата дава възможности за по-високи санкции, като определя минимум за максимални санкции и насърчава изземването и конфискацията на приходите и имуществото, придобити от трафик. Предложението повдига въпроса за виктимизирането на жертвите като дава право на съдилищата да не налагат наказания за престъпни деяния, извършени от жертвите по принуда.

На жертвите следва да се предоставя помощ и подкрепа преди, по време на и за подходящ период от време след престъпното деяние, без такава помощ и подкрепа да са в зависимост от желанието на жертвите да сътрудничат по време на разследването, наказателното преследване и съдебния процес. Предложението съдържа специална разпоредба да се засили защитата на децата по време на разследването и тяхната подкрепа.

Проектът на директива съдържа също и разпоредба относно създаването на координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, който в бъдеще би могъл да допринесе за по-всеобхватна, по-съгласувана и по-координирана политика за борба с трафика на хора.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, съдокладчик. – (SV) През 2010 г. в Европа се купуват и продават хора като роби. Това се случва въпреки факта, че робството беше забранено преди 250 години. Те са принуждавани да проституират, да извършват принудителен труд или да просят. Изведнъж те се оказват собственост на някого, на когото, колкото и да е абсурдно, те често вярват, че са задължени. Трафикът на хора е едно от най-сериозните престъпления в света и за съжаление то непрекъснато се разраства. Той е тежко нарушение на правата на човека, които ние в ЕС яростно защитаваме и се борим да поддържаме ежедневно.

Ето защо аз бих искала да започна с благодарност към г-жа Малмстрьом за така бързата подготовка на законодателно предложение относно предотвратяването и борбата с трафика на хора. Бих искала да благодаря също и на моята колега от комисията по правата на жените и равенството между половете, г-жа Bauer, за отличното сътрудничество, както и на всички докладчици в сянка, които работиха по директивата. И накрая, голямо благодаря на всички останали членове на екипа, които свършиха удивителна работа.

Трафикът на хора понастоящем е най-бързо разрастващата се трансгранична престъпност. Според доклада на ООН „Трафик на хора“ за 2009 г. трафикът на хора е дейност, която осигурява втория по големина доход за престъпните мрежи след трафика на оръжие. Напълно ясно е, че нито една държава не може сама да реши проблема с трафика на хора. Трафикът на хора се случва непрекъснато във всички държави в Европа и трафикантите на хора превеждат жертвите си през граница ежедневно.

Ето защо трябва да работим заедно и законодателството ни в тази област трябва да бъде възможно най-хармонизирано. Следователно предложението за координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, който да преглежда и координира работата в ЕС заедно с националните координатори, също е добро.

За да се справим с проблема с трафика на хора, ние трябва да имаме санкции, които отразяват сериозността на престъплението и които наистина да се усещат от онези, които правят пари от трафика на хора. Мисля, че постигнахме известен напредък с предложенията за санкции, които се съдържат в законодателното предложение. Предложено беше също държавите-членки по правно уреден начин да изземват имуществото на трафикантите на хора, придобито чрез техните престъпления.

Не е достатъчно обаче да се наказват извършителите. Трябва да се подобри и защитата на жертвите на трафик на хора. Без закрила за жертвите ние никога няма да можем да преследваме трафикантите на хора. Жертвите трябва да получават помощта, от която се нуждаят, и е важно преди всичко да създадем безопасна среда, която ще им позволи да изберат да сътрудничат на полицията.

Предложен е и пасаж относно засилване на защитата на децата, които са жертви на трафик на хора, и аз съм много доволна от това. Тъй като 79% от жертвите на трафика на хора са жени, а засега сексуалната експлоатация е най-често срещаният вид трафик на хора, от решаващо значение е да се разгледа законодателството от перспективата на пола и от тази перспектива да се анализират всички предложени мерки.

В крайна сметка, ако искаме някога да се справим с този проблем, трябва да направим нещо относно неравномерното разпределение на властта между мъжете и жените. Неравенството между мъжете и жените допринася за уязвимо положение, което води до трафик на хора.

За да се справим наистина с проблема с трафика на хора, всички държави-членки трябва да положат големи усилия в работата по предотвратяването му. По принцип това означава да се ограничи търсенето в нашите държави на услугите, предоставяни от жертви на трафик на хора. Ако успеем да намалим търсенето, ще се ограничи и достъпа до такива услуги. Това означава, че трябва да се занимаем с онези, които правят трафика на хора печеливш. Затова предложихме всички държави-членки да бъдат задължени да инкриминират онези, които съзнателно използват услугите на жертви на трафик на хора. Съгласно действащото законодателство на ЕС експлоатацията на жертви на трафик на хора от работодатели е наказуемо деяние. Същият принцип би трябвало да се прилага за всички лица, които експлоатират жертви.

За съжаление, това предложение не беше прието. Следователно държавите-членки няма да бъдат принудени да инкриминират тези хора, но те ще трябва да докладват за мерките, които вземат относно ограничаването на търсенето на услуги, предоставяни от жертви на трафик на хора.

Въпреки това ние включихме този въпрос в дневния ред и на равнище на ЕС получихме подкрепа за нашето предложение от съответните комисии в Парламента, както и от експерти, полицията и доброволчески организации. Мисля, че със споразумението, което ще гласуваме днес, ние отбелязахме добър напредък по въпроса. Нека сега се обединим, за да сложим край на трафика на хора в Европа, който е съвременна форма на робство.

Ние не трябва да се отказваме, защото правото на хората да вземат решения за собствения си живот и собствените си тела е право на човека, което не може да се купува и продава за пари като връзки за обувки или банани.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, позволете ми първо да припомня, че този текст, който ние, надявам се, ще приемем днес с гласуването след малко, е наистина от историческо значение.

Това е първият инструмент на наказателното право на ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон. Мисля, че можем да бъдем удовлетворени от постигнатото съгласие днес.

То е балансиран компромис между институциите. Аз съм наясно, разбира се, че Парламентът, представен от докладчиците, и Комисията биха предпочели малко по-различни формулировки на някои параграфи. Като цяло обаче това е добър резултат, който е напълно в тон с целите на Парламента, на Съвета и на Комисията, а именно – да се борят с трафика на хора, тази ужасна съвременна форма на робство, това ужасно престъпление, което Европа в 2010 г. не заслужава и което е тежко нарушение на основните права на толкова много граждани.

Срещала съм някои от тези жертви: деца, мъже и много жени в бизнеса със сексуалното робство. Техните истории, разбира се, са ужасни. Днес, когато тази директива се приеме, ние ще имаме по-добър инструмент да им помогнем. Това наистина е хубав коледен подарък.

Бих искала искрено да благодаря на Парламента и особено на двамата докладчици, г-жа Bauer и г-жа Hedh, докладчиците в сянка и на всички други, които направиха възможно постигането на съгласие.

Има няколко примера за това как Европейският парламент помогна за подобряването на директивата. Аз ще отбележа конкретната разпоредба относно статута и правата на непридружени малолетни, които са жертви на трафик, в член 14. Той беше включен по ваше предложение и ние сме съгласни, че с това директивата стана по-добра. Също така има и други примери.

Бих искала да спомена съжалението си, че предложението на Комисията не беше подкрепено от Съвета, въпреки че имахме вашата подкрепа. Не успяхме да постигнем съгласие в Съвета относно извънтериториалната компетентност за престъпления, извършени в чужбина от лица с постоянно местожителство в ЕС.

Все още считам, че разпоредба, която гарантира, че всички лица, които живеят с нас в Европа и извършват престъпления, свързани с трафик, в други държави, биха могли да бъдат преследвани в ЕС, щеше да добави значителна стойност. Това обаче не беше възможно. Проблемът ще бъде поставен отново, когато разглеждаме Директивата относно експлоатацията на деца и детската порнография. Извънтериториалната компетентност за престъпления, извършени в чужбина от лица с постоянно местожителство в ЕС, ще бъде дори още по-важна, когато обсъждаме възможностите за изправяне пред съда на педофили, практикуващи секс туризъм.

Считам, че трябва заедно да продължим при разговори със Съвета да настояваме, че такава разпоредба следва да бъде включена в директивата. Както казах, всички ние свършихме много добра работа заедно. Днес имаме много важен инструмент за борба с трафика на хора, защита на жертвите и за изпращане на сигурно послание, че трафикът е много тежко престъпление. То следва да се наказва съответно и сега това е дефинирано по един и същ начин във всички държави-членки. Още веднъж благодаря за вашия принос.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE.(ES) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, трафикът на хора е груба действителност в ЕС.

Сексуалната експлоатация е главната цел на мафиите, които се занимават с трафик на хора, следват я принудителният труд, домашните услуги, принудителните бракове, експлоатацията на деца с цел просия, незаконното осиновяване и отстраняването на органи, които са други бичове и аспекти на проблема.

Новите правомощия, които член 63 от Договора от Лисабон дава на Парламента, трябва да се използват за укрепване на законодателството на ЕС в тази област. Това включва, наред с много други въпроси, призив да се класифицират престъпленията, които все още не са обхванати от съществуващото европейско наказателно законодателство.

Ние трябва да разширим нашето законодателство за защита на жертвите на трафик на хора от две гледни точки: предотвратяване и защита, и интегриране в обществото и на пазара на труда. Ние трябва да установим конкретни мерки за защита на малолетни; да инкриминираме трафикантите и посредниците; да създадем мерки за обезсърчаване на търсенето и конфискация на приходите от престъпната дейност; да установим наказателна отговорност за всяко юридическо лице, което взема участие в някоя от фазите на трафика; да създадем инспекция по заетостта и санкции за експлоатация на работници и за незаконно наемане на нелегални имигранти; да засилим ролята на Европейската агенция за управление на оперативната координация на външните граници и на служителите за връзка по въпросите на имиграцията в разкриването на каналите, използвани от трафикантите и техните оперативни способи; и накрая, да засилим ролята на екипите за съвместно разследване на Европейската полицейска служба (Европол) в борбата с тези мафии.

Бих искал да завърша, като добавя, че координаторът на ЕС за борба срещу трафика на хора би могъл да допринесе съществено за постигането на целите, които споменах, макар че неговите правомощия и капацитет трябва ясно да се определят, за да се предотврати дублирането или смесването с функциите, поверени на Европол.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D.(SK) Г-жо председател, аз бих искала да започна, като изразя възхищение от г-жа Bauer и г-жа Hedh за изчерпателното разглеждане на този изключително важен въпрос.

Трафикът на хора е осъдително явление в днешното цивилизовано общество. Това е третият по доходност вид незаконна търговия в света след трафика на оръжие и наркотици. Тази така наречена форма на съвременно робство е сериозно престъпление, което нарушава основните права на човека. Договорът от Лисабон разшири дейността на Европейския съюз в различни области на наказателното право, включително борбата против трафика на хора. Тук Европейският парламент играе важна роля като съвместен законотворец. Опитът показва обаче, че съществуващата сега правна рамка не е достатъчно ефективна и ние трябва да направим дори повече, за да защитим правата на човека. Ние трябва да приемем мерки, които целят предотвратяването на трафика на хора. Най-голямо внимание трябва да се обърне на децата и жените, като най-уязвими групи. Ние трябва да направим всичко възможно, за да допринесем за осигуряването на достойни условия за живот на потенциалните жертви на такова престъпление, при които е налице тенденция да се маргинализират по отношение на обществото.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова, от името на групата ALDE.(ЕN) Г-жо председател, въпреки все по-големите усилия да се борим с трафика на хора, този сложен проблем продължава да се задълбочава и разраства в Европа. Това е причината за засилените действия и адекватни мерки за защита на лицата от трафик на хора с различни цели, за преследване на трафикантите и за предоставяне на ефикасни средства за защита на жертвите на национално равнище и на равнището на ЕС.

Настоящата правна рамка ще се заеме ефикасно със сложни транснационални проблеми и ще координира съвместните усилия както на национално, така и на равнище ЕС, когато става дума за това тежко нарушаване на правата на човека и конкретна форма на насилие срещу жени. Чрез този правен инструмент ние поемаме съвместен ангажимент да гарантираме, че правата на жените навсякъде в Европа са издигнати в приоритет, като вземем предвид, че това по-широко явление безспорно има непропорционално въздействие върху жените и момичетата.

Бих искала да изтъкна друг важен въпрос, който предлагам да бъде включен в този нормативен документ. Той се отнася до социално-икономическите аспекти на този широкоразпространен проблем в европейските държави или региони, където социалните и икономическите неравенства са най-важната единствена причина за трафика на хора. Благодарение на съвместните ни усилия ние постигнахме положителен резултат в разпоредбата относно проблема, свързан с практики като незаконното осиновяване.

В заключение силно ще подчертая, че главната отговорност за борбата с трафика на хора е на държавите-членки. Те следва да предприемат конкретни действия за предотвратяване и потискане на трафика на хора и за защита на правата на лицата, жертви на трафик, и следва да играят по-голяма роля в работата по този важен проблем.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.(NL) Г-жо председател, позволете ми първо да благодаря на г-жа Hedh и г-жа Bauer за усърдната работа като съдокладчици.

Директивата засяга преследването, предотвратяването и защитата в областта на трафика на хора. Групата на Зелените/Европейски свободен алианс би била доволна да види малко по-задълбочена работа, по-конкретно по отношение на защитата на жертвите на трафика на хора. Тук специално се позовавам на правото на пребиваване в дадена държава след като жертвата е била обект на трафик и вероятно спасена. Как ще гарантираме че жертвите наистина могат да изградят нов живот?

Въпросът не е достатъчно регулиран от настоящата директива. Тук ние говорим просто за форма на разрешение за временно пребиваване, след което не знаете дали ще бъдете върнати обратно или не в мястото, от където сте били изведени. Ето защо ние възлагаме всичките си надежди на преработка на директивата, за да можем да намерим някои решения. Надяваме се, че това ще ни даде възможност да започнем да оказваме действителна помощ на жертвите.

Друг аспект, който води до разгорещено разискване в Парламента е въпросът дали тези, които използват услугите на лице жертва на трафик, би трябвало да бъдат наказвани. Мнозинството в групата на Зелените/Европейски свободен алианс остава на мнение, че да се наказват такива хора означава само, че лицата жертви на трафик ще бъдат обречени на още по-голямо нещастие, защото тяхната дейност тогава става изцяло незаконна.

Аз също съм доволна да видя, че в тази директива държавите-членки ще запазят свободата на избор по този въпрос, но бих искала да попитам всяка държава-членка, която се занимава с такива проблеми, следното: как тогава следва да дадем права на жертвата?

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, от името на групата ECR. (CS) Г-жо председател, аз считам подобрените правни мерки за борба против трафика на хора заедно с Европейската заповед за осигуряване на защита за изключително важни, тъй като те представляват следваща стъпка в защита по-конкретно на жените и децата от насилие. Голяма част от текста е посветена на защитата на децата жертви и на подпомагането на тези жертви, които са най-уязвимата част от населението. Доволна съм, че беше постигнат компромис със Съвета и че този текст е достатъчно недвусмислен, като същевременно дава възможност да запазим ключовите разпоредби на материалното наказателно право. По мое мнение, правна мярка на европейско равнище, която инкриминира клиентите, използващи услуги на жертви на трафик, би могла да бъде много проблематична. Ето защо аз искам да изкажа моята благодарност за тази директива, която заслужава нашата пълна подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-жо председател, преди всичко искам да благодаря на двамата докладчици Те са свършили огромна работа и в резултат е постигнат определен напредък. Може да се каже, че проектът на директивата е изключително важен за стотици хиляди жертви на трафика на хора и следва да сложи край на техния незаконен статут. Директивата стига дотам, че в нея се казва, че роля следва да играе не само защитата, но и предотвратяването и преди всичко обезщетяването.

Тя има широко приложно поле, свързано с трафика на хора. Считаме, че това е правилно макар, разбира се, да имаме трудности с проблема с просията, което признавам открито, а също и в много аспекти на незаконната имиграция.

Правилно е, че в цялата директива могат да се намерят позовавания на пола и това, което за мен е най-важното съображение – че благоденствието на децата е взето предвид в случаите с непридружени малолетни. Бих искала да кажа също от германска гледна точка, че в това отношение ни предстои много работа и аз съм много доволна, че аспектът относно децата играе много важна роля в този проект на директива.

Друго съображение, което заслужава признание, е фактът, че при работата по този проблем трябва да се обърне специално внимание на бременните жени и болните хора или инвалидите. Превантивните мерки, като обучение на държавните служители и въвеждането на координатори в държавите-членки, представляват големи крачки в правилната посока. Ако гласуваме в подкрепа на тази директива днес, ние заслужаваме поздравления.

Надявам се също, че този въпрос ще бъде приет по-сериозно от държавите-членки, защото във всеки случай сега те ще трябва да представят доклади. Вероятно това също е част от пътя към постигане на целта.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, от името на групата EFD.(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, съгласно изчисленията на международни организации и полицейски служби, трафикът на хора сега е на второ място в света по печалби за организираната престъпност след трафика на наркотици. Счита се, че около 30 милиона души са жертви на трафик на органи, проституция и принудителен труд.

Това означава, че борбата срещу това огромно престъпно явление е преди всичко битка за безопасността на нашите граждани срещу незаконната имиграция и срещу престъпността, която поражда престъпност. Изправена пред проблем от такъв мащаб, Европа трябва със сигурност да вземе драстични мерки против онези, които експлоатират хора по различни начини.

Борбата срещу това явление изисква сътрудничество между държавите-членки и между полицейските сили, но преди всичко сигурност по отношение на наказанието на трафикантите. Трябва да се помни също, че много хора са обект на експлоатация, защото не разполагат с достойни условия за живот в своите държави на произход: те живеят в бедност и отчаяние и са готови на всичко – дори да напуснат собствената си родина срещу обещанието за по-добър живот, който, уви, никога не намират.

Заедно с предотвратяването на престъпленията и защитата на жертвите на трафик на хора Европа трябва да направи по-голямо и по-целенасочено усилие да гарантира, че тези хора могат да намерят приемливи условия за живот в собствените си държави. Основният принцип на европейското политическо действие трябва да бъде „да им помогнем в собствените им домове“, така че нашите усилия да са насочени не само към потискане, но и към предотвратяване.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-жо председател, трафикът на хора е, съвсем правилно, пейоративен термин, защото той описва отвратителна практика. Хората, в най-голяма степен жените, са третирани като стоки, дори като добитък, който да бъде транспортиран, използван и често обект на злоупотреби.

Терминът обаче се използва в твърде тесен смисъл. Много малко законна икономическа миграция е наистина доброволна. Повечето хора при равни други условия биха предпочели да останат при собствения си народ в собствените си държави. Те мигрират в търсене на икономическо обогатяване или защото икономически сили са унищожили техните средства за поддържане на поминъка.

Миграцията е вторичният продукт на световния капитализъм, който гледа на хората не като на човешки същества, а като на заменими производствени фактори. Икономическата миграция е толкова форма на трафик на хора, колкото и незаконната миграция, организирана от престъпни мрежи. Трафикантите на хора са правителствата, които съвсем преднамерено отприщват предполагаемо слепи икономически сили в услуга на световния капитализъм. Икономиките следва да съществуват, за да служат на хората. Хората не съществуват, за да служат на икономическите сили.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, измерението, свързано с равенството между половете, в това предложение за директива подпомага инструмента за защита на най-уязвимите хора. Фактът, че има многобройни позовавания на трафика на хора в Договора от Лисабон потвърждава неотложността и сериозността на този проблем. Член 5, параграф 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз забранява практиката, като я признава за форма на робство и принудителен труд.

Докладчиците разшириха обхвата на защитата със специален фокус върху децата и жените и върху ситуациите на уязвимост, които улесняват практикуването на тази форма на робство. Докладът правилно отбелязва също, че трафикът на хора прикрива също и незаконни форми на осиновяване и принудителни бракове.

Мисля, че трябва да изтъкна трудностите, които граничните държави-членки на ЕС срещат в борбата срещу незаконната имиграция. Преди всичко Италия, моята родина, трябва ежедневно да се справя със случаи на трафик на хора, които са пръснати по нашите пътища и в нашето пространство. Ние трябва да общуваме и да повишаваме осведомеността, така че да ангажираме гражданското общество. Внесеният доклад предвижда внимателна защита за жертвите с цел да се премахне явлението. Ето защо аз искам да изразя подкрепата си за внесеното предложение и също поздравявам двамата докладчици.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, като докладчик в сянка аз бих искала да благодаря на докладчиците и да кажа, че според мен тази директива е изключително важна, защото за първи път Европейският съюз предприе правнообвързващо действие в борбата срещу трафика на хора.

Петдесет години след конвенцията на ООН в нашата цивилизована Европа все още има стотици хиляди хора – главно жени и деца – които са превърнати в роби. За първи път ЕС е оборудван с единен инструмент за борба срещу трафика на хора с цел сексуална или трудова експлоатация, включително принудителна просия.

Нашата група имаше три приоритета: да удари трафикантите с единни, по-тежки санкции, включително конфискуване на имущество и използването му за подкрепа на жертвите на трафика; да осигури високо ниво на защита и социална рехабилитация за жертвите чрез свободно юридическо представителство и имунитет срещу преследване за престъпления, извършени във връзка с осъществения трафик; и да насърчи решаващата роля на неправителствените организации, светски и религиозни, които работят в подкрепа на жертвите.

Аз обаче се надявам на преглед на директивата от 2004 г. относно разрешението за пребиваване за жертвите. Бих подчертала също, че в предложението ние предвиждаме защитата на децата чрез засилване на мерките и аз подкрепям призива на члена на Комисията Малмстрьом за по-нататъшни мерки против секс туризма и детската порнография.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE).(DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, като докладчик в сянка за групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, аз също бих искала да изразя искрената си благодарност към двамата докладчици. Благодаря ви за сътрудничеството. Мисля, че днес заедно създадохме добър документ. Днес можем да вземе решение относно нещо, което наистина може да сложи край на трафика с хора. Предизвикателството обаче ще бъде да накараме държавите-членки да приложат тази директива на практика. От жизненоважно значение е органите по прилагането като полицията и съдилищата да бъдат запознати как в действителност да разпознават и да преследват това престъпление. Това е от жизненоважно значение и е важно също да се повиши обществената осведоменост – както г-жа Matera вече спомена – така, че хората да са наясно с факта, че трафикът на хора се случва в ЕС. Той не просто се случва някъде другаде; теоретично той би могъл да се случва точно пред моята входна врата.

Друго важно съображение, във връзка с което, като либерали от Германия, ние имаме затруднения – въпреки че то сега е решено в положителна насока чрез даване на правомощия на държавите-членки – е криминализирането на хора, които се възползват от такъв вид услуги, защото ако някой подлежи на преследване, той може да откаже да даде показания в последващ процес. Ако някой се възползва от това право да откаже да свидетелства – например мъж, който е бил с проститутка, изложена на риск чрез трафик на хора – ще се изгуби информация, която би могла да бъде използвана за окончателното разкриване на тази мрежа за трафик на хора. Затова е добре, че този въпрос е от компетентността на държавите-членки и аз искам много да ви благодаря за сътрудничеството.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Г-жо председател, основата на много от настоящите разработки е поставена преди стотици години. Имам предвид Индустриалната революция, настъпването на представителната демокрация и премахването на робството.

Настоящата борба срещу трафика на хора е продължение на борбата, която някога започна Уилям Уилбърфорс. За съжаление, трафикът на хора е едно от най-лошите скрити престъпления в Европейския съюз. Той подкопава основните права на човека и основите на нашата демокрация. По тази причина аз напълно подкрепям настоящия доклад.

Както аз го разбирам обаче, предложените наказания за повторни нарушения за съжаление ще останат ниски. Настоящото предложение не изисква някакви особено тежки санкции да се налагат на трафиканти на хора, които са арестувани няколко пъти. Изглежда това е неприятно положение. Аз подкрепям подход, при който трафикант, арестуван за второ или трето престъпление, трябва задължително да получи доживотна присъда.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Г-жо председател, за всички е важно да се присъединят към борбата срещу трафика на хора с оглед да го премахнат. Тази форма на съвременно робство е известна с високата си доходност за престъпните организации, които я осъществяват по множество начини – от сексуална експлоатация и принудителен труд до незаконна търговия с човешки органи или дори домакинска работа и други видове необявен труд.

Тези практики, които най-често включват жени и все повече деца, изискват ефективна борба чрез криминализиране на извършителите на такива престъпления и предоставяне на подкрепа за жертвите, за да се освободят от зависимостта си от престъпните организации. И заради това е от жизненоважно значение да се борим с причините за това положение, като създаваме условия за измъкване на хората от бедността, насърчаваме политики за справедливо преразпределение на богатството, като осигуряваме достъп до основни обществени услуги и насърчаваме създаването на работни места с права и нива на заплащане, които позволяват достоен живот. Това е също и път напред, който е от основно значение да насърчим тук в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, доказано е, че най-ефикасният начин за борба с трафика на хора е да се даде пример чрез налагане на стриктни наказания за трафикантите. Горещо препоръчвам, тъй като тук в Парламента имаме склонност да си поставяме цели и да казваме „20%“ или „30%“, да препоръчаме стандартно европейско законодателство, което предвижда най-малко 10-15 години затвор като присъда за трафик на хора, която да не може да бъде намалявана или заменяна с глоба. Ще видите колко ефикасно ще бъде това. Стандартно законодателство на ЕС и минимален срок за затвор 10-15 години. Мисля, че това ще бъде най-ефикасната мярка, която сме вземали. Не можем да приемаме мерки относно изменението на климата и замърсяването на околната среда, без да си поставим количествени цели за борба срещу това престъпление.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Г-жо председател, госпожи и господа, преди всичко трябва да поздравя г-жа Bauer и г-жа Hedh за отличната им работа по този доклад. Трафикът на хора е позор за нашето общество и изисква силна, концентрирана реакция от всички.

Трябва ефикасно да се борим против организираната престъпност зад сексуалната експлоатация, принудителния труд, търговията с човешки органи и други низки практики, но преди всичко трябва да я предотвратим. На риск е изложена защитата на правата на човека и защитата на най-уязвимите лица – особено на жените и децата. Опитът показва, че действащата правна рамка не е достатъчно ефикасна и че Европейският съюз трябва да работи по-усърдно.

По-близкото трансгранично сътрудничество е от основно значение, включително ефикасното споделяне на информация и добри практики. Това предложение правилно подчертава подход, при който в центъра е жертвата. Политиките в тази област би трябвало да покриват аспектите, свързани със социалната дейност и социалното приобщаване, като социалната рехабилитация на жертвите.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D).(EN) Г-жо председател, това не е обикновен ден в Парламента. Ние трябва да сме горди с историческата стъпка, която правим днес, както относно трафика на хора, така също и фактически относно Европейската заповед за защита. За първи път наказателното право и всички инструменти, с които разполагаме след Лисабон, са вкарани в действие по един от най-сложните и ужасни проблеми, пред които сме изправени заедно.

Ние в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент сме горди с работата, която свършиха Anna Hedh и нейният съдокладчик г-жа Bauer, и сме горди с постигнатите за първи път неща, отбелязани в този доклад. За първи път ЕС ще дефинира в обвързващ законодателен акт високо равнище на санкции срещу трафика на хора. За първи път има силни гаранции относно защитата на жертвите, специално внимание към децата жертви, непреследване на жертвите, които нарушават закона заради това, че са заробени, и признаването на ролята и подкрепата на НПО в процеса.

И накрая, сложността на каузата по отношение на децата и жените – защото се движим в областта на наказателното право – не би трябвало да са причина да спрем един много добър доклад. Ние сме много горди в нашата група, че това се случи в Парламента. Днес е ден на гордост за целия Парламент.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE). (DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, с тази директива ние правим голяма крачка към борбата срещу трафика на хора по ефективен начин. Докладчиците постигнаха добър резултат по отношение на минималните прагове за присъди, юрисдикцията, непреследването и законовите ограничения – вероятно не всичко това е съвсем каквото ни се искаше да видим, но независимо от това е много практично решение. Всичко друго в известна степен също би подрило националното наказателно право в правните системи на държавите-членки. В това отношение, трябва да сме по-въздържани. Аз съм убеден също, че щяхме да си направим лоша услуга, ако бяхме направили така, че клиентите на проститутки да подлежат на преследване, защото това не е деяние, което бихме преследвали по друг повод.

Аз обаче искам да се върна на общия въпрос за наказателното право и наказателната процедура в държавите-членки. Това е много чувствителна област от националното законодателство, която е развивана в продължение на стотици години. Затова, когато става дума за нея, трябва да действаме много внимателно. Споменавам това и с оглед на предстоящата Европейска заповед за разследване.

Днес обаче ние създадохме добра основа за трансгранично сътрудничество по криминални въпроси. Доволен съм, че направихме тази крачка.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (S&D).(DA) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, ако знаем, че няколко стотици хиляди хора са продавани всяка година като роби в Западна Европа, наш дълг е да предприемем действия. Ето защо аз съм много доволна, че успешно е постигнато споразумение между Съвета и Парламента относно новата директива за предотвратяване и борба с трафика на хора. Новото законодателство е значително по-силно от настоящото законодателство и това е голяма победа в борбата да се осигури по-добра помощ и защита за жертвите. В същото време преследването на безскрупулните хора, отговорни за престъпленията, ще стане още по-целенасочено и ефективно.

Аз съм доволна, че директивата подчертава факта, че жертвите са защитени от всяка форма на преследване или наказание. Когато някой е принуден да извършва престъпни деяния, трябва да бъдат наказвани хората, които стоят зад това, а не жертвите. Европейският парламент счита за важно също предлаганата на жертвите помощ да се предоставя винаги на език и във формат, който е разбираем за тях. Освен това не трябва да забравяме, че доброволческите организации и организациите с идеална цел играят роля от решаващо значение както за предотвратяването, така и за борбата с трафика на хора. Днес би могъл да бъде важен ден за благоприличието, тъй като Европейският парламент, надявам се, ще гласува в подкрепа на това ново законодателство, което ще предложи на жертвите така нужната ръка за помощ и ще доведе до активно преследване на хората, отговорни за тези престъпления.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Г-жо председател, наказателната отговорност на юридическите лица за престъпления, свързани с трафик на хора, помага да се засили борбата срещу тази съвременна форма на робство.

Разбира се, наказанието на юридическо лице не трябва да изключва наказанието на конкретно физическо лице, което по какъвто и да било начин е взело участие в тази дейност. Освен налагането на финансови санкции ефективните мерки против юридическите лица според мен включват отнемане на правото да получават безвъзмездна или друга помощ от държавата, прекратяване на търговската дейност и най-вече – съдебни решения за закриване на въпросния субект. Държавите-членки трябва да осигурят приемането на правни мерки, така че националните органи да могат да решават да не преследват, или да не налагат наказания на жертвите на трафика на хора, и да могат да продължават разследванията дори когато жертвите оттеглят показанията си. Не на последно място, бих искал да изтъкна, че жертвите на тези отблъскващи престъпления често продължават да бъдат виктимизирани и попадат в силно рискови обстоятелства, което е основанието за специална защита и подкрепа. Специалното внимание трябва да се обърне също на малолетните жертви, за които е необходимо да се намерят по-цялостни и трайни решения.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Г-жо председател, всички доклади, които разисквахме тази сутрин, имат едно общо нещо – защитата на основните права на човека в Европейския съюз и общ европейски процес в тази област. Почти невероятно звучи, че в ЕС през ХХI в. няколкостотин хиляди човека годишно, предимно жени и деца, стават жертви на трафик на хора. Тъжен факт е, че в настоящия век този проблем е силно актуален и статистиката, за съжаление, не показва той да е в низходяща тенденция. Точно обратното. Извършителите на това сериозно престъпление извличат астрономически печалби от трафика на хора, които се изчисляват на 32 млрд. щатски долара годишно. Закрилата на правата на човека и човешкото достойнство трябва да бъдат ясен приоритет в нашата работа и от основно значение е общият подход от страна на държавите-членки. Ето защо аз напълно подкрепям предложението за директива, която ще въведе допълнителни инструменти за борба с този тип престъпление и за по-ефикасна защита на жертвите в сравнение със съществуващите правни мерки и която е опит да се постигне по-координиран подход на равнище на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, аз съм много доволна, че в окончателния вариант на доклада участието в престъпни организации, замесени в трафик на хора, е утежняващ фактор, който удвоява минималните наказания от пет на десет години затвор. Освен това член 6a изрично се позовава на изземването и конфискацията на облаги и приходи от този вид престъпления.

Този подход, който считам за напълно правилен и се надявам, че ще бъде пренесен в други нормативни документи, приема фактите и признава, че трафикът на хора с цел различни форми на експлоатация, като например проституция, престъпни дейности и трафик на органи, се извършва от международни престъпни организации.

Доволна съм също от разпоредбите на член 7, който дава указания на държавите-членки да не преследват хора заради тяхното участие в престъпна дейност, която те са били принудени да извършат като жертви на трафик. Фактически, често тези, които страдат от насилието на трафика, не само търпят наранявания, но и биват инкриминирани за деяния, които са били заставени да извършат, като типичен пример е проституцията. Ето защо аз подкрепям доклада и бих искала да благодаря на двамата докладчици.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Г-жо председател, няма какво друго да направим освен да приемем проекта на директива на двамата докладчици, която следва да се обхване всички държави-членки за по-силно и по-строго правораздаване, за да бъдат преследвани и строго наказвани извършителите на престъпления, свързани с трафика на хора, а също и за защита, подпомагане и рехабилитация на жертвите, които са предимно жени и деца.

За да бъдем обаче по-ефикасни и надеждни в тази борба, Европа, като наследница на историята на европейските щати, следва да признае търговията с роби и робството като престъпления срещу човечеството, както направиха някои държави-членки, и по-конкретно Франция.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Г-жо председател, чумата, наречена трафик на хора, е явление, което прие особено обезпокоителни размери. Първоначално то засягаше жени и деца, набирани с цел проституция, а сега жертвите са хора на всякаква възраст и от двата пола, които са поставяни в положение на експлоатация, която не е непременно сексуална, но също така и икономическа. Мрежите на организираната престъпност се възползват от социалната уязвимост, затрудненията на семействата, домашното насилие и инвалидността, за да поддържат имиграция, като експлоатират засегнатите хора чрез използване на сила, злоупотреби и заплахи.

Ние подкрепяме предложената директива. Трябва да увеличим наказанията за трафикантите на хора, като конфискуваме техните активи. Освен това трябва да е налице съгласувано усилие от страна на всички държави-членки да засилят политиките за предотвратяване на трафик на хора и за обучение на хора да идентифицират жертви или потенциални жертви.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(EN) Г-жо председател, този доклад определено беше голяма крачка по пътя на борбата с трафика на хора по принцип, и по-конкретно с трафика на жени. Следващата голяма крачка би трябвало да бъде изследването на кристално ясната връзка между трафика на жени и проституцията.

От една страна, ние правилно говорим за трафика на жени като за брутално, ужасно престъпление, срещу което трябва да се борим. От друга страна, говорим за проституцията като за „секс работа“, като за услуга. Говорим за сводниците и съдържателите на публични домове като за предприемачи и свеждаме проституцията до нещо нормално.

Това, което искам да кажа, е, че клиент, който отива в публичен дом, или клиент, който търси услугите на проститутка, няма как да знае дали тя е „нормална“ проститутка – ако такава въобще има, тъй като е под въпрос дали изобщо съществува съгласие за проституиране – или жена, жертва на трафик.

Следователно няма начин наистина да се атакува трафика на хора, без да се атакува секс индустрията.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, благодаря за това важно разискване. Бих искала да ви уведомя, че днес Комисията ще назначи координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, който ще встъпи в длъжност през следващия месец. Това лице ще подобри координацията и съгласуваността между институциите и агенциите на ЕС и държавите-членки, ще помогне за осигуряването на обмена на информация за най-добрите практики в различните държави-членки, ще развие съществуващите и ще разработи нови политики и ще осъществява контакт с трети държави. Това е много важно. Чрез обединяване на превенцията, прилагането на закона и предпазването на жертвите това лице може да гарантира, че пълноценно се използват подходящи методи за борба с трафика. Аз ще изискам координаторът на ЕС за борба срещу трафика на хора да поддържа близки връзки с Европейския парламент и да ви информира редовно за развитията.

Въпросът за криминализирането заслужава разискване сам по себе си, но в член 19 на директивата се казва, че след няколко години Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за „оценка на въздействието на приложимото национално право, криминализиращо потребителите на експлоатиращи трафика на хора услуги, върху превенцията на трафика на хора, придружен при необходимост от подходящи предложения“. Ние със сигурност ще се върнем на този въпрос и аз не изключвам възможността в тази връзка да бъдат направени нови предложения.

Въпреки това ние можем да бъдем горди с тази директива. Тя е много важен инструмент за борба с трафика и защитата на жертвите. Тя ни дава важен инструмент и показва пред света нашата ангажираност с борбата против съвременното робство и ще засили нашите усилия.

Бих искала да предам моите искрени благодарности на двамата съдокладчици, г-жа Bauer и г-жа Hedh. Днешното разискване показва колко важна е вашата работа, защото получавате подкрепа от всички групи. Бих искала да ви поздравя за това.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, докладчик.(HU) Г-жо председател, аз бих искала специално да благодаря на г-жа Малмстрьом за това, че нарече доклада исторически текст. Това твърдение вероятно е точно, тъй като за първи път ние приемаме наказателен закон въз основа на Договора от Лисабон, но аз бих искала също да се надявам, че това е голяма крачка напред към гаранцията, че нито един извършител, нито един извършител на престъпен трафик на хора, може да остане ненаказан. Особено окуражителна в проведеното разискване беше заявената политическа воля. Самата аз страшно често с ужас съм виждала и понякога съм споделяла схващането, че не достига политическа воля, за да постигнем сериозен напредък в тази област. Това, което чух днес, беше обратното и аз бих искала да благодаря на колегите за показаната политическа воля да се направи огромна крачка напред по отношение на трафика с хора.

Ние получихме две предложения за изменения от групата „Европа на свободата и демокрацията“ и аз бих искала да помоля колегите да не ги подкрепят, тъй като те целят да намалят наказанието до минимум. Бих искала да благодаря също на г-жа Tzavela за това, че поиска точно обратното – да направим наказанието още по-строго. Убедена съм, че това е важна крачка, но днешната крачка трябва да бъде последвана от още такива. Ние имаме да свършим много работа в борбата с търсенето. Със сигурност не можем да решим всички проблеми, свързани с предлагането, но можем да направим много по отношение на търсенето и аз мисля, че в това отношение все още не е настъпил моментът, че тук политическата воля изглежда е недостатъчна, за да се направи крачка напред. Убедена съм, че рано или късно обхватът на закона ще трябва да се разшири и да включи извършителите от трети държави, пребиваващи в ЕС с разрешение за пребиваване, както съм сигурна и че ще трябва да преразгледаме Директивата относно разрешенията за временно пребиваване, за да се осигури законодателна последователност в тази област. Много ви благодаря за подкрепата.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, докладчик.(SV) Г-жо председател, бих искала да благодаря на всички за отличния принос и подкрепата, която получихме в Парламента за този нормативен документ относно предотвратяването на трафика на хора. Сега се надявам, че в бъдеще ние бихме могли дори да подобрим този нормативен документ и да заздравим нашите общи правила в ЕС срещу трафика на хора.

Не трябва обаче да забравяме да продължим да работим непрекъснато по истинските причини за и корените на трафика на хора, а именно бедността, социалното изключване и търсенето. Трябва да употребим енергията си преди всичко за тези проблеми, така че да можем да се справим с проблема с трафика на хора.

Както казах по-рано, не трябва да се отказваме. Правото на хората да решават, когато става дума за техния собствен живот и техните собствени тела, е право на човека, което не може да се купува и продава за пари като някаква стара стока. Борбата срещу трафика на хора в Европа и останалия свят ще продължи. Благодаря ви за подкрепата.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес след няколко минути.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма.(IT) Трафикът на хора в различните форми, които може да приема, включително сексуална експлоатация, незаконна търговия с човешки органи, принудителен труд или незаконно осиновяване, представлява тежко нарушение на правата на човека, изложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Размерът на този проблем е поразителен и опитът показва, че настоящата правна рамка на Европейския съюз относно този проблем не е достатъчно ефикасна. Сътрудничеството между Парламента, Комисията и Съвета следователно играе важна стратегическа роля в разработването на Европейска политика за ефикасно справяне с този проблем.

Договорът от Лисабон засили правомощията на Европейския съюз относно правното и полицейско сътрудничество между държавите-членки по въпросите на престъпността. Аз считам обаче, че наказанията за трафикантите на хора трябва още да се увеличат и че помощта, оказвана на жертвите на насилие, трябва допълнително да бъде развита.

Съгласен съм, че е добра идея Европейският съюз и държавите-членки да се ангажират повече с кампании за повишаване на осведомеността в държавите на произход, транзит и местоназначение на трафика, за да се обезсърчи търсенето. И накрая, аз подкрепям назначаването на координатор на ЕС за борба срещу трафика на хора, който да управлява работата и политиките на Европейския съюз в този конкретен сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Бих искала да поздравя докладчиците за свършената работа, защото тази историческа директива е много важна стъпка в борбата с мащаба на трафика на хора чрез определянето на ясни равнища на наказания и санкции. Макар в тази област вече да са приети многобройни европейски и национални закони и да са поети многогодишни политически ангажименти, изчислено е, че всяка година стотици хиляди хора са обект на трафик в границите на ЕС и отвъд тях. Това показва, че борбата с трафика на хора, особено на жени и деца, остава огромен проблем и едно от най-лошите нарушения на правата на човека. Бих искала да подчертая, че предвид факта, че децата са по-уязвими и че те са изложени на по-голям риск да станат жертви на трафик на хора, следва да се обърне особено внимание на тази група жертви. Предвид факта, че трафикът на хора е съвременна форма на робство и изключително печеливш бизнес за организираната престъпност, трябва да се отделя повече внимание на усилията за предотвратяването му, на защитата на жертвите и на социалните проблеми. Освен това трябва да се създаде враждебна среда за трафикантите на хора. Равнището на наказания и санкции за лицата, които печелят от трафик на хора, следва да отразяват тежестта на престъплението и да действат като ефикасна спирачка за тази дейност. Освен наказания държавите-членки следва да включат санкции като изземване на имущество и да предприемат мерки за конфискуване на облагите и приходите от престъплението, защото тогава тези престъпления не биха били икономически жизнеспособни.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма.(EN) Днешното гласуване относно трафика на хора идва в критичен момент за борбата срещу тази форма на съвременно робство. Както ирландският режисьор Киърън О’Конър изтъкна миналата година в своя филм „Жертви на трафик“, който документира продължаващото въздействие на трафика в Ирландия, това е престъпление, което става все по-развито и безжалостно, колкото и по-упорито властите да се борят да го изтласкат. Мерки като тези са от решаващо значение, за да се дадат на органите инструменти и обща цел, от които се нуждаят, за да се справят с този проблем от европейски мащаб. На национално равнище законодателната власт трябва да притисне сериозно обвинените и да се отделят ресурси за полицията, така че липсата на финансиране или хора да не е причината трафикът да продължава да съществува. Това обаче е престъпление без граници и затова колкото европейското, толкова и националното законодателство действително ще сложат край на робството в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), в писмена форма.(IT) Действията на Европейския съюз по отношение на трафика на хора не може да се ограничат до неговото изобличаване, а трябва да се признае нуждата от точни последващи действия, за да се гарантира, че отговорните за тази варварска практика няма да останат ненаказани.

Тези действия включват хармонизирането на наказанията, както и координацията на предвидените интервенции от страна на ЕС с тези, които вече са приложени от други международни организации, като например ООН. Последващите действия трябва да се съчетават с превантивни действия, които са също толкова важни. Преди всичко трябва да е налице тясно сътрудничество между съдебните и финансовите полицейски органи, за да се гарантира, че икономическите системи, които се въртят около тези криминални дейности, са блокирани в основата си и всички техни разклонения са прерязани.

Освен това е все по-важно да имаме точни и надеждни бази данни, които разграничават различните особености и предоставят изходна точка за различни интервенции, които допринасят за третирането на всеки отделен случай по същество. Чрез това предложение за директива Европейският съюз има за цел да атакува цялата верига на предлагане на една нехуманна търговия, която погазва неговите принципи и основни ценности.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма.(EN) Явлението организирана престъпност е нещо, с което Европейският съюз трябва да се заеме енергично. Ние трябва да бъдем по-скоро активни, отколкото реагиращи по отношение на ситуациите с трафик на хора. Важно е да изследваме ново възникващи начини за трафик на хора, за да пресечем и предотвратим възникващите канали за трафик на хора. Като член на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент аз бих искал да подчертая, че нашата основна цел е да се борим с трансграничната престъпност. Ето защо аз гласувах в подкрепа на тази законодателна инициатива. Като законодатели на Европейския съюз ние трябва за осигурим зачитане на правото на човешко достойнство, правото на почтеност, забрана на изтезанията и не хуманното или унизително отношение, или наказание, и забрана на робството и принудителния труд. Не можем да позволим трафикът и последващата разпродажба на деца да продължи. Трафикантите използват също и набиране на хора чрез интернат Това е много тревожно, тъй като много деца имат достъп до интернет.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), в писмена форма.(EN) Трафикът на хора е престъпление срещу човешкото достойнство, което съсипва живота на много деца и жени навсякъде по света. Настоящото предложение е пробив, защото то поставя жертвите на първо място и третира проблема комплексно, по начин, надхвърлящ границите. Тези нови мерки ще подпомогнат разследването и преследването на случаите на трафик и ще насърчат жертвите да сътрудничат на органите. Това ще бъде обвързващо законодателство, предмет на прилагане от страна на държавата. Този тип наредба е единственият, който може да промени положението за всички уязвими хора, които могат да станат плячка на трафиканти. Призовавам и държавите-членки да следват предложението в този текст и да наказват онези, които съзнателно приемат услуги на жертви на трафик. Борбата с търсенето е ключ към борбата с корените на трафика. Този доклад и морално, и професионално е отлично предложение, и аз поздравявам изтъкнатите си колеги г-жа Bauer и г-жа Hedh за това. Особено съм щастлива, че Съветът и комисиите по правата на жените и равенството между половете (FEMM) и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) успяха да създадат текст, който е подкрепен от съответните институции в ЕС. Надявам се, че скоро той ще бъде официално приет и транспониран в националното законодателство. Жертвите го очакват с нетърпение.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), в писмена форма.(FI) Директивата относно трафика на хора е важна крачка напред, защото трафикът на хора е реалност, дори в Европа. Най-важното е да предотвратим трафика на хора, като се заемем с проблемите на бедността и неравенството и като все по-широко запознаваме хората с проблема.

От жизненоважно значение е да признаем съществуването на трафик на хора и да помогнем на неговите жертви. Жертвите могат да бъдат жени или мъже, деца или възрастни. Работник на строеж може да бъде жертва на трафик на хора. Положението около просяк ром би могло да отговаря на критериите за трафик на хора, ако е организирано и основано на принуда.

За съжаление, често трафикът на хора е свързан със сексуално насочени практики: жените и момичетата свършват като проститутки или насилствено са тласкани към това. Важно е жертвите на трафик на хора да получат шанс за защита и правна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), в писмена форма.(EN) Като резултат от вредните тенденции, които засягат ромските общности, като ниско равнище на образование, дълбока бедност, маргинализация и дискриминация, ромските жени и деца са изключително уязвими по отношение на трафика. Това съвременно робство е дълбоко вкоренено в бедността и изключването и затова елиминирането на неприемливите условия за живот, в които са поставени много роми, трябва да бъде главна стратегическа цел. Освен това ЕС и органите на държавите-членки трябва да предприемат много по-енергични действия за борба с това явление, особено по отношение на премахването на организираната престъпност и защитата на рисковите групи, а именно жените и малолетните от малцинствен произход.

Тази инициатива има за цел да приеме по-широко разбиране за това какво трябва да се счита за трафик на хора и аз считам, че експлоатацията за просия, включително използването на зависими от трафика хора за просия, независимо от техните отношения с извършителите, трябва да попадне в обхвата на това понятие. Наказанията трябва да са по-жестоки, когато престъплението е извършено срещу лице в уязвимо положение въз основа на възраст, пол, бременност, здравословно състояние или инвалидност, и трябва да се отдава дължимото внимание на случаите, когато жертвите са били обект на изтезания, насилствено приемане на наркотици и медикаменти, изнасилване или други сериозни форми на психологическо, физическо или сексуално насилие.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), в писмена форма.(IT) Всяка година в Европа стотици хиляди хора са продавани като предмети и за щастие днес ние усещаме все по-нарастваща необходимост да защитим жертвите на трафик на хора от използването на фалшиви документи, проституция и имиграция.

Когато говорим за трафик на хора, ние трябва да мислим не само за сексуалната експлоатация, принудителния труд и незаконното осиновяване, но също и за проблема за трафика на органи, който става все по-широкоразпространено престъпление. Европейската правна структура не е достатъчно ефективна и в Европейския съюз и в държавите-членки трябва да се направи повече. Ние се нуждаем от установена структура за координация между институциите и агенциите на ЕС, както и тези в държавите-членки и международните партньори.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) В днешното разискване аз бих искал да засегна проблема с трафика на деца. Ние трябва да положим всички усилия да развием и усъвършенстваме правните и институционалните системи във всички държави-членки. Обхватът на дейностите, които са включени в понятието трафик на хора, трябва да бъде преразгледан и разширен. Това е единственият начин да успеем да предотвратим проблеми като: 1) търговско осиновяване или с други думи частно осиновяване, което включва отказ от правата над детето пред семеен съд най-често срещу заплащане; 2) бременни жени, които напускат държавата и се връщат без деца; 3) изчезване на деца, чиито родители са починали в държави, засегнати от военни конфликти.

Предвид факта, че сега голям брой престъпления се извършват чрез интернет, си струва да се назначат специални интердисциплинарни екипи, специализирани в борбата с този тип престъпления. Те ще се занимават не само с наблюдение на престъпните среди, но и ще събират доказателства чрез наблюдаване на финансовото положение на лицата, замесени в трафик на деца. Ние би трябвало да обучим държавните служители и да ги накараме по-добре да осъзнаят положението на децата в семействата, които могат да станат обект на трафик. Това се отнася конкретно за службите, които работят със семейства, получаващи държавна помощ поради затруднено материално положение. Единственият начин да имаме някакъв шанс да премахнем или поне да ограничим трафика на хора, и по-конкретно трафика на деца, е чрез многостранни и хармонизирани мерки, предприети на равнище на 27-те държави-членки.

 
  
  

(Заседанието се прекъсва за няколко минути)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

 

8. Приветствие с добре дошли
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Доволен съм да ви уведомя, че в залата присъства официална делегация, в която участват религиозни водачи от Ирак и Ливан по-специално от християнския свят в Близкия Изток.

(Ръкопляскания)

Наясно сме с тежкото положение в региона за много християнски общности и за нас е удоволствие да изразим нашата подкрепа. Добре дошли в Европейския парламент.

 

9. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, искам да изразя своето неодобрение от решението на Съвета да отхвърли доклада на г-жа Estrela относно отпуска по майчинство.

Днес говоря от името на милиони европейски майки и бащи, които, също като мен, са много разочаровани от решението на Съвета. Това е признак за липса на ценности, която не одобрявам и която осъждам с всяка частица от моето същество. Чудя се към каква Европа сме се запътили. Отхвърлянето на това предложение е решение, което накърнява не само днешните семействата, но преди всичко семействата на утрешния ден.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Пристъпваме към гласуване.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

 

9.1. Мобилизиране на средства от Фонд „Солидарност“ на ЕС: Португалия/наводнения – Франция/ураган „Ксинтия“ (A7-0335/2010, Reimer Böge) (гласуване)

9.2. Проект на коригиращ бюджет №9/2010: Фонд „Солидарност“ на ЕС (наводненията в Португалия – бурята „Ксинтия“ във Франция) – Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия A7-0341/2010, László Surján) (гласуване)

9.3. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: SI/Mura, Словения (A7-0336/2010, Barbara Matera) (гласуване)

9.4. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Heidelberger Drucksmaschinen AG/Германия (A7-0337/2010, Barbara Matera) (гласуване)

9.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Wielkopolskie – Автомобилостроене/Полша (A7-0359/2010, Barbara Matera) (гласуване)

9.6. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Търговия на дребно в Арагон/Испания (A7-0358/2010, Barbara Matera) (гласуване)

9.7. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana – Текстил/Испания (A7-0357/2010, Barbara Matera) (гласуване)

9.8. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana – Естествени камъни/Испания (A7-0356/2010, Barbara Matera) (гласуване)

9.9. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Lear/Испания (A7-0351/2010, Barbara Matera) (гласуване)

9.10. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: H. Cegielski – Познан / Полша (A7-0352/2010, Barbara Matera) (гласуване)

9.11. Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила (A7-0347/2010, Claude Moraes) (гласуване)

9.12. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (гласуване)

9.13. Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (гласуване)

9.14. Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (гласуване)

9.15. Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз – план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (A7-0349/2010, Ana Gomes) (гласуване)
 

Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, докладчик.(PT) Г-н председател, химическите, биологичните, радиологичните и ядрените (ХБРЯ) рискове са присъщи на възможни терористични нападения, производствени аварии или природни бедствия. Подобни инциденти, независимо дали със случаен, или престъпен характер, нямат граници и са потенциално унищожителни за човешкия живот, инфраструктурата, околната среда и общественото здраве. Те не се случват само в отдалечени райони: достатъчно е да си припомним неотдавнашната катастрофа, причинена от изтичането на токсични утайки от завод в Унгария, и поредицата от писма-бомби, изпратени от Йемен до различни адреси в САЩ и Европа.

Жизненоважно е Европейският съюз да положи всички усилия за развитие на необходимото сътрудничество между гражданския и военния капацитет и ресурсите на държавите-членки, за да предотврати, разкрие и ефективно да реагира на ХБРЯ нападения и бедствия. Такова сътрудничество изисква специален европейски механизъм за реагиране при кризи, който да работи съвместно с европейски сили за гражданска защита. Всъщност Парламентът отдавна призовава за създаването на европейски сили за гражданска защита.

Планът за действие на ЕС трябва да бъде укрепен. Сегашният план, одобрен от Съвета през 2009 г., е слаб и на практика не се прилага от всички държави-членки. Достатъчно е само една брънка да се пропука, за да рухне цялата верига за намеса. Изключително важно е да се предостави на Комисията по-голяма роля при контрола, ръководенето и координирането, а планът спешно трябва да се приложи във всички държави-членки.

Настоящият доклад предлага по-голямо гражданско-военно сътрудничество по отношение на обединяването на усилията за предотвратяване, разкриване, подготовка и реагиране на ХБРЯ бедствия. ЕС трябва да накара всички държави-членки да въведат интегрирани национални системи за изпълнението на плана. В това отношение ХБРЯ планът за действие представлява възможност за практическото прилагане на клаузата за солидарност на Договора от Лисабон.

 

9.16. Доброто управление и регионалната политика на ЕС (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (гласуване)

9.17. Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)

9.18. Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (гласуване)
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Г-н председател, може ли да се върне списъкът с измененията на екрана?

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. – Да, г-н Speroni, проверяват какво се случи.

Виждате ли го на малкия си екран? Да? Е, пак е нещо.

След гласуването на промененото предложение:

 
  
MPphoto
 

  Нели Крус, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, както знаете, просто слушам и гледам. Разбрах, че трябва да седя тук и да предам посланието – което е ясно – на колегите. Обещавам ви, че ще го предам и, разбира се, то ще бъде обективно, тъй като имаше твърде много действия. Но колегата ще се върне към въпроса след обсъждане в Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Следователно предложението ще бъде върнато в Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D).(ES) Г-н председател, съгласно член 175, параграф 56 трябва да знаем дали Комисията оттегля законодателното предложение. Затова предложението не се връща автоматично в компетентната парламентарна комисия. ЕК трябва да реши сега дали оттегля предложението си и внася ново предложение в Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Cercas, от члена на Комисията разбрах, че се връща в Комисията. Ще поискаме г-жа Крус да изясни позицията на Комисията.

Г-жо Крус, моля да изясните позицията на Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, докладчик.(FR) Г-н председател, трябва да кажа, че съм изненадана.

(Шум в залата)

Преговаряме по текста вече от една година. За начало искам да ви кажа, че бяхме постигнали споразумение с групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Тогава в последния момент открих, че колегите са посъветвани да гласуват по начин, напълно противоречащ на постигнатото споразумение. Открих, че споразумението с групата ALDE не е спазено. Дойдохме на заседанието със споразумения, които не са спазени.

Второ, г-н Cercas предлага да изменим – искам да мога да се изкажа, иначе няма смисъл – групата на социалистите и г-н Cercas в частност предлагат Комисията да измени своето предложение.

Но, г-н Cercas, обсъждаме го от една година. Предлагате няколко неща. Вече една година не можем да постигнем споразумение. Така че какъв смисъл има да започваме отново? Можем да го разискваме 10 години, г-н Cercas, и пак няма да сте съгласни. Опитахме всичко възможно и никога не сте съгласни с никого.

Не считам, че внасянето на нови предложения ще означава, че напредваме. Това наистина е срамота. Вие се противопоставихте на влизането на имигранти в Европейския съюз. Групата на социалистите отказва на имигрантите отношението, с което се ползват европейските служители и работници.

(Протести)

Това е, което имам да кажа; наистина е жалко, защото групата беше постигнала съгласие по въпроса за равното третиране.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Госпожи и господа, моля, спрете да викате за момент, ще приложим Правилника за дейността.

Комисията трябва да ни каже дали запазва предложението си.

Затова позволете на г-жа Крус да ни каже дали запазва предложението.

 
  
MPphoto
 

  Нели Крус, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, няма да ме обвините, че след разискването, което не беше напълно ясно, ще отнеса резултатите обратно в Брюксел. Със сигурност ще поставя въпроса пред колегите. Комисията ще ви информира по-късно за резултатите от обсъждането.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жа Крус ясно заяви, че за момента не оттегля предложението.

Това е, което каза; ще видим какво ще се случи оттук нататък.

Засега Комисията не оттегля предложението.

 

9.19. Европейска заповед за осигуряване на защита (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (гласуване)
 

Преди гласуването на промененото предложение:

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, докладчик.(ES) Г-н председател, поисках думата, за да напомня важността на днешния вот за изпращането на ясно послание до Съвета, насочено към държавите, които все още не са си осигурили сигурност в тази област. Считам, че днес имаме възможност да защитим жертвите и да гарантираме, че могат да живеят без страх и на свобода. Това е много важно не само за жените, но също за мъжете, децата, жертвите на тероризма, на организираната престъпност, на трафика на жени и жертвите по принцип.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, докладчик.(ES) Г-н председател, докладчиците сме двама. Искам само да напомня на либералните министри в Европейския съюз, че е също много важно докладът да бъде одобрен, за да подкрепим основните права на жените. Докладът е в ръцете на либерален министър, но и на други правителства, които досега не са го одобрили. Ще видим дали сега ще подкрепят инициативата.

 

9.20. Трафик на хора (A7-0348/2010, Edit Bauer) (гласуване)

9.21. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (гласуване)

9.22. Териториално, социално и икономическо сближаване (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (гласуване)
MPphoto
 

  Председател. – Гласуването приключи.

 

10. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Пристъпваме към обяснения на вот.

 
  
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Claude Moraes (A7-0347/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, не за пръв път в тази зала се чувствам все едно съм паднал в някаква пропаст в пространствено-времевия континуум, някакво пречупване на времето или тунел, който ме е отвел обратно в 70-те години на XX в. Намираме се в свят на държавен контрол на промишлеността, на политиката на доходите и цените, на намаляване на работните часове и на подпомагане на непечеливши корпорации.

Не мога да направя нищо по-добро освен да изчета списъка за гласуване днес: субсидии за „СИ/Мура“ (SI/Mura) в Словения, за „Хайделбергер Друкмашинен АГ“ (Heidelberger Druckmaschinen AG) в Германия, за автомобилната промишленост във Великополското войводство в Полша, за търговията на дребно в Арагон, Испания, за текстилния сектор в Валенсия, Испания, за производството на продукти от естествен камък във Валенсия, Испания, за „Леар“ (Lear) в Испания, за „Х. Цегелски-Познан“ (H. Cegielski-Poznan) в Полша. През 70-те години на XX в. говорехме за избор на победители. В действителност избираме победените. Ние правим така, че ЕС да се намесва с финансови средства там, където тестът на свободния пазар е установил провал.

Защо го правим? Защото сега ЕС е механизъм за преразпределение на богатство на привилегировани клиентски групи. Г-н председател, и Вие, аз знаем, че това е глупост. Вие бяхте един успешен консервативен лидер в Каталония. Вие разбирате значимостта на свободните народи и пазари, също като нашите гласоподаватели. Парите свършват. Достигаме момент, когато, както гласи метафората на Джордж Оруел, хората ще се отърсят от системата както кон се отърсва от мухи.

 
  
  

Доклад: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Г-н председател, днес Европейският парламент зае категорична позиция, като направи крачка към по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и Южен Кавказ. Южен Кавказ и Грузия са региони, които са стратегически важни за ЕС. Моята страна, Литва, винаги е имала специални отношения с Грузия. Ние я подкрепихме в най-трудните моменти и не само на държавно равнище като правителство. За тази страна винаги е имало огромна обществена подкрепа. Считам, че целият Европейски съюз иска Грузия да се присъедини към семейството на европейските народи. Страната положи огромни усилия да бъде част от Европа и следователно трябва да ги оценим съобразно с това. Облекчаването на визовия режим ще допринесе да се осигури мобилността на хората, тяхното сътрудничество и в същото време както икономическите, така и културните връзки. Много искам да поздравя Грузия и нейния народ с това решение, прието днес в Европейския парламент. ЕС им изпраща послание, че очакваме да станат членове на Европейския съюз.

 
  
  

Доклад: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-н председател, не можем да позволим огромната сума, която изразходваме за политиката на сближаване, да бъде похарчена напразно или пропиляна. Ето защо е от жизненоважно значение да подобрим начина, по който се управляват средствата, а също и да гарантираме, че те се усвояват по-ефективно. Местните органи, които най-добре познават нуждите на своя регион, играят основна роля в това отношение. Трябва да се обърне внимание също така и на трансграничните райони, за да се улесни интеграцията им. За да бъде постигнато подходящо вертикално и хоризонтално сътрудничество, процедурите трябва да бъдат рационализирани и да бъдат разпределени повече средства за обучение на специалисти от изпълнителните органи в отделните държави-членки. Трябва също така да подкрепим осъвременяването и разширяването на ИТ системата, която ще гарантира лесен и равноправен достъп до информация на всички бенефициери.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, съгласен съм с докладчика, че следва да се стремим към многостепенно управление с цел по-активно участие на регионалните и местните органи в изготвянето на политики за развитие най-вече в районите от цел „Сближаване“, които са заинтересовани от повишаването на възможността си да се изравнят с районите от държавите-членки и да се конкурират на световния пазар.

За да постигнем по-голяма ефективност на регионалните политики за развитие, трябва да включим онези, които познават регионите си и могат да спомогнат за тяхното развитие. Именно това е връзката между многостепенното управление и териториалното сближаване, подчертана от докладчика.

Що се отнася до опростяването на регламентите, колкото по-малка е административната тежест, толкова по-ускорени и качествени ще бъдат европейските инвестиции за регионално развитие. По-активната помощ за управляващите органи от страна на Комисията ще допринесе за намаляване на грешките от миналото на първите равнища на контрол.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Г-н председател, възможността за контролиране и ефективността на регионалната политика допринася за сигурността на икономическия и социалния статус на гражданите на Европейския съюз. Подкрепих курса на добро управление, начертан от Парламента, защото съм съгласен, че основната предпоставка за напредъка на нашите страни се крие в по-тясното регионално сътрудничество. Ето защо е препоръчително да бъде отправен призив към държавите-членки да използват по-добре наличните форми на сътрудничество на трансгранично равнище. Приоритетното многостепенно управление е тъкмо онзи елемент, който може да подпомогне местните регионални органи и частния и публичния сектори да намерят пресечни точки.

Идеята, формулирана по отношение на изпълнението, според която местните и регионалните органи трябва също да участват при изготвянето на политиката, също заслужава да бъде подкрепена. Големият брой участници в политиката на равнище Общността, на национално, регионално и местно равнище представлява както възможности, така и неясноти. Рамката, създадена от Европейския съюз, трябва да гарантира подходящо равновесие между двете.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, първо, искам да благодаря на докладчика, г-жа Mǎnescu, за отличната й работа. Много е важно да се подчертае, че е налице необходимост от добро управление на регионалната политика. Считам, че доброто управление предвижда принципите на справедливост и безпристрастност. Трябва да гледаме на Европейския съюз като на цялостна организация, а не само да действаме избирателно и да осигуряваме подкрепа само на определени райони. Цяла Европа трябва да бъде развивана безпристрастно и трябва също така да гарантираме, че това може и ще бъде направено с помощта на инструментите на регионалната политика.

Изразявам също така дълбоката си загриженост за това, че когато разглеждаме критериите за регионална политика и финансиране, не трябва да отчитаме единствено БВП. Сам по себе си това не е устойчив критерий, тъй като ще се наложи да проучваме отдалечени райони на Европейския съюз и поради тази причина е важно да включим понятия като слабо населени райони и дълги разстояния.

Когато говорим за добро управление, преди всичко говорим за безпристрастно, справедливо управление в регионалната политика на Европейския съюз.

 
  
  

Доклад: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, въпросът за имиграцията е много актуален в целия Европейски съюз. Поради това е изключително важно да създадем мрежа от служители за връзка. Също така трябва да положим усилия и да действаме така, че да станем по-обективни по тези въпроси в Европа.

Неотдавна обаче имаше тревожни примери за наши неуспехи в някои от аспектите на имиграционната политика. Хора, които са дошли в Европа и са се установили там, не бяха готови да приемат основни европейски ценности. Съответно, като европейци трябва да гарантираме, по-специално, че тези основни ценности, на които е изграден целият Европейски съюз, се запазват и се зачитат. Те включват демокрация, права на човека и свобода на изразяване на мнение. Именно тях трябва да отстояваме преди всичко.

Поради това, успоредно със създаването на мрежа от служители за връзка, е важно тя да има установен етичен кодекс и ценности като опорна точка при формирането на имиграционната политика. Важно е мигрантите да могат да се интегрират и да приемат основните европейски ценности, когато пребивават в Европейския съюз.

 
  
  

Доклад: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Г-н председател, бих искала да се изкажа по въпроса с гласуването за Европейската заповед за осигуряване на защита, защото лично аз считам, че този инструмент е от изключително значение. Мога добре да си представя положението на жените, при които заповедта може да се приложи и които се намират в ситуации, когато буквално са преследвани, искат да се преместят и имат нужда от защита. Поради тази причина съм загрижена, че текстът, който гласувахме, може да не е установен на надеждна правна основа. Изразявам твърдо убеждение обаче, че текстът може да бъде изменен и вярвам, че тази очевидно добра идея ще бъде изцяло реализирана. На този етап обаче поради тези причини се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE).(EN) Г-н председател, искам само да кажа, че моят апарат за гласуване не работеше по време на гласуването на Европейската заповед за осигуряване на защита, но щях да гласувам в подкрепа, защото това е един много важен въпрос и беше важно Парламентът да приеме днес Европейската заповед за осигуряване на защита.

Това законодателство е от съществено значение за Европа. Общото признаване на присъди и съдебни решения е от основно значение в едно пространство на свобода, сигурност и правосъдие. За да се предотврати извършването на престъпление или ново престъпление срещу защитено лице, на изпълняващата държава сега й се дава правно основание за признаване на решение, прието по-рано в друга държава-членка.

Това законодателство е необходимо за предотвратяване на насилието срещу жени и други жертви на насилие. То е съществена и важна стъпка за предоставянето на възможност на жертвите да пребивават или осъществят престой където искат в ЕС и по този начин да бъдат включени в свободата на движение.

 
  
  

Доклад: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Г-н председател, трафикът на хора е много сериозен проблем. От 2008 г. насам в собствения ми избирателен район в Северна Ирландия 35 души са спасени от експлоатация; 25 от тях бяха спасени през 2009 г. Никой обаче все още не е осъден за трафик на хора. Това е съвременна форма на робство, тежко престъпление и нарушение на основните права на човека. В действителност много от жените, заловени или спасени в Северна Ирландия, са от Далечния Изток и са доведени там от организирани престъпни банди, които извличат огромни печалби и подлагат тези хора и на трудова, и на сексуална експлоатация.

Макар докладът да има много стойностни аспекти и аз считам, че това е област, в която е налице широко поле за сътрудничество между националните полиции – действително полицията на Северна Ирландия наистина играе водеща роля – аз се въздържах при последвалото гласуване, защото изразявам твърдо убеждение, че определянето на минимални тарифи е въпрос, който трябва да се решава от държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, сега трафикът на хора е един от най-големите и най-критични проблеми, и една от най-сериозните заплахи, пред които е изправен Европейският съюз. Ние трябва да признаем проблема и да приемем, че има такъв, дори ако често ние като че ли се крием зад представата, че вече сме го решили. За съжаление, не е така. Ние трябва да гарантираме, че основните права на всеки човек могат да станат реалност.

Терминът „трафик на хора“ се употребява погрешно, защото в него няма нищо човешко. Това е отвратителна дейност, която лишава хората от шанс в живота и от човешко достойнство. Жените и децата са особена рискова група. Проституцията и търговията с органи са най-ярките примери за това.

Аз бих искал наистина да започнем да действаме – не само да говорим, но и да действаме – да унищожим напълно трафика на хора в Европейския съюз, като използваме този доклад като отправна точка. Ние трябва да започнем подобаваща борба против трафика, като използваме всички възможни наказания, които биха гарантирали на всички хора шанс да живеят достойно и добре.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Г-н председател, аз подкрепих директивата, защото трафикът на хора е отказ от свободата в най-широкия смисъл на думата.

Аз съм удовлетворена, че новата директива вменява на държавите дълг да подобрят своето законодателство с цел ефикасна борба срещу това престъпление, но аз бих искала да изтъкна също, че преди да преследваме трафикантите, трябва да заклеймим експлоатацията в цялата Общност. Всяка търговия включва купувач и това често са хора от богатите демократични държави и може да са нашите съседи. Докладът обръща внимание на жертвите, но ние трябва да направим повече, трябва да отворим очите си и да видим какво се случва около нас, така че хората, които не виждат изход от своята бедност, никога да не стават жертви.

Ние трябва да се съсредоточим върху образованието на децата и младежите, да информираме родителите и учителите, и да говорим за това в медиите, тъй като най-ефикасната форма на превенция е липсата на търсене.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE). (IT) Г-н председател, аз поисках думата, за да дам обяснение на вота си относно предотвратяването и борбата с трафика на хора.

Очевидно аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Bauer, защото борбата с трафика на хора е и трябва да остане един от нашите приоритети. Този проблем се разрасна до такива размери, че може да се нарече съвременна форма на робство. Най-уязвимите части на обществото – жени и деца – биват отвеждани в чужбина и експлоатирани чрез най-противните форми на проституция, робство и порнография.

Всяка година това явление има 1 милион жертви по света и 500 000 само в Европа. Тези, които се възползват от това явление, извършват престъпление, като финансират трафика на хора и използват хора като стока, която купуват и продават.

Както подчертава докладът, ние трябва да предприемем действия в страните, от където идват жертвите на трафик на хора и където те биват местени. Ние ще можем да намерим решение само с общи усилия, като повишаваме обществената осведоменост и подкрепяме и подпомагаме жертвите, и най-вече като се борим с основните причини на това явление, така че да помогнем на засегнатите държави да разработят подходящо законодателство за борба с всички форми на робство.

 
  
  

Доклад: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, доволен съм, че днес в Парламента говорихме не само за споразумението между Европейския съюз и Грузия за облекчаването на издаването на визи, а също и за споразумението между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица.

В тази връзка е важно, че ние се занимаваме не само с приятните неща в живота, но и със сериозните въпроси и се надявам като Парламент да получим, може би след година, междинен доклад за това как споразумението между Европейския съюз и Грузия е било прилагано и преди всичко колко добре е работило. Бих искал също следващия път Европейският парламент да бъде много повече ангажиран в първоначалните разговори.

 
  
  

Доклад: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Г-н председател, исках да обясня защо аз и моята група се въздържахме при гласуването относно капацитета на Европейския съюз за бързо реагиране. Нарастването на броя на сериозните бедствия през последните години доведе до увеличаване на призивите за подобряване на ефективността на капацитета на ЕС за реакция при бедствия. Макар че мога да се съглася с много от отличните аргументи, изложени в настоящия доклад, аз не мога да подкрепя призива за създаване на нови сили за гражданска защита на ЕС.

Въпреки че подкрепям призивите ЕС да съгласува реакцията си при хуманитарни катастрофи с широката развиваща се общност, мога да подкрепя подобни развития само ако те бъдат осъществени в рамките на вече съществуващи механизми, като например механизма за гражданска защита на Общността. Изключително важно е ЕС да реагира ефективно при хуманитарни катастрофи, но също толкова важно е да не сме единствените, които реагират.

Освен да съсредоточаваме вниманието си върху подобряването на реакцията на ЕС, трябва също да се съсредоточим върху укрепването на капацитета на развиващите се страни и региони и на подрегионалния капацитет в засегнатите области, така че да можем да работим заедно като международна общност. В противен случай ние ще вършим цялата тежка работа, а те няма да правят нищо.

 
  
  

Доклад: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-н председател, много граждани на Европейския съюз все още не са наясно колко е важна политиката на сближаване за развитието не само на отделни региони, но и на цели държави. Основната й задача е да осигури равнопоставеност за регионите на Европейския съюз. В резултат на това населението от по-малко развити региони, в които съществуват трудни условия за земеделие и лош достъп до комуникации, се възползват от същото равнище на социални, образователни, транспортни и енергийни услуги, каквито имат на разположение гражданите на региони, в които са налице по-добри социално-икономически условия. Следователно значението на идеята на сближаването не може да се надценява.

Поради тази причина трябва да подкрепяме всички мерки, насочени към по-добро използване на средствата, отпускани съгласно структурните фондове и да използваме по-ефективно интегриращата й роля още повече предвид факта, че резултатите от мерките на политиката на сближаване се усещат най-силно на местно равнище и следователно до голяма степен и в селските райони. Това са причините, поради които подкрепих доклада.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Г-н председател, искам да говоря за доклада Luhan, който е последната тема от днешното разискване.

Конкурентоспособността и сближаването са елементи, които взаимно се допълват и подкрепят. Конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло обаче може да бъде гарантирана единствено при условие че е налице истински устойчив икономически растеж. Множество инвестиции, които са съфинансирани от структурните фондове, доказаха ефективността си, измежду които искам да подчертая подобряването на инфраструктурата, тъй като това води до привличане на чуждестранни инвестиции в много региони, което от своя страна допринася за икономическото развитие. Политиката на сближаване обаче се е доказала като полезна и в момент на финансова криза, играейки ролята на ефективен инструмент за гъвкава реакция при нови социално-икономически предизвикателства.

Съгласен съм също така със становището на докладчика, че икономическата конкурентоспособност на регионите на Европейския съюз е тясно свързана със средното равнище на заетост, образованието и квалификациите на работната сила, социалната сигурност и достъпа до обществени услуги, тъй като подкрепата за социалното сближаване е от основно значение за цялостната регионална конкурентоспособност, дори и в световен мащаб.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Reimer Böge (A7-0335/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах за доклада относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наводнения на остров Мадейра, Португалия и ураган във Франция). Португалия подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“, след като необичайни за сезона валежи на остров Мадейра през февруари 2010 г. доведоха до свлачища и наводнения, причинявайки големи щети на публичната и частната инфраструктура, на предприятията и на селското стопанство. Португалските органи официално оцениха щетите, причинени от наводненията на остров Мадейра, на 1,080 млрд. евро. Фонд „Солидарност“ отпуска около 31 млн. евро. Аз самият бях на остров Мадейра и с очите си видях необходимостта този фонд да бъде по-гъвкав и по-щедър в подкрепата си по-конкретно за по-отдалечените и островни региони, които често попадат под ударите на лошото време.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Въз основа на доклада от моя уважаван германски колега г-н Böge гласувах за предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в размер на 67 млн. евро в помощ на остров Мадейра (Португалия), който пострада от свлачища и наводнения, както и на Франция, засегната от наводнения, причинени от урагана Ксинтия през февруари 2010 г. Отбелязвам, че сумата представлява 2,7% от общите преки щети, оценени на 2,5 млрд. евро. Разбира се, това е съществено по размер финансиране, но тъй като се явява относително малък дял от общите щети (2,7%), не мога да не се запитам дали Европейският съюз не би следвало да използва този фонд за финансиране на европейски сили за гражданска защита, които да могат незабавно да се притекат на помощ на жертвите на бедствия, за справяне с изключително острите ситуации, които са извън възможностите на националните сили. Такива сили не биха стрували много скъпо, защото в началото това ще включва координиране на съществуващите национални сили за гражданска защита. Освен това те биха могли да бъдат използвани за мисии в чужбина (например в Хаити).

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам приемането на доклада за отпускане на Португалия на 31 255 790 евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз след наводнението, което стана на остров Мадейра през февруари тази година. Поройният дъжд, който се изля върху остров Мадейра, доведе до хаос и огромни материални щети, със свлачища, срутени мостове, затворени пътища и къщи и коли, отнесени от наводненията.

Четиридесет и двама души загинаха, а 13 изчезнаха в бедствието, което се стовари върху Мадейра. Днес Европейският парламент в Страсбург стана свидетел на истинска демонстрация на европейска солидарност, която е една от най-важните ценности на европейския проект, която заслужава да бъде изтъквана.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах за доклада, защото съм съгласна, че по отношение на общия бюджет на Европейския съюз за 2010 финансова година трябва да бъдат мобилизирани средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за да се предостави сумата от 66 891 540 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, за да се отговори на заявлението, подадено от Португалия, да се реагира на бедствието, предизвикано от свлачищата и наводненията на остров Мадейра, и също на заявлението от Франция във връзка с бедствието, причинено от урагана Ксинтия.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Аз, разбира се, приветствам мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ в помощ на жертвите на трагедията, която се стовари върху Мадейра след необичайните за сезона валежи. Поздравявам моя колега г-н Teixeira за неговите вещи и неуморни усилия да подобри осведомеността в европейските институции и да създаде база за необходимата подкрепа. Повтарям категоричното си убеждение, че процедурите трябва да бъдат опростени, така че в бъдеще средствата от фонд „Солидарност“ да могат да бъдат мобилизирани по-бързо. Спешната помощ, която пристига прекалено късно, накърнява репутацията за ефективност на Съюза и подкопава чувството за европейска солидарност.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Португалия подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“, след като необичайни за сезона валежи на остров Мадейра през февруари 2010 г. доведоха до свлачища и наводнения, причинявайки големи щети на местната публична и частна инфраструктура, на предприятия и на селското стопанство. Португалските органи, заедно с регионалната управа на Мадейра, оцениха общите преки щети на 1,080 млрд. евро, което представлява 0,68% от брутния национален доход на Португалия. Наводненията причиниха значителни щети на много домове, селски стопанства, пътища и водопроводи. Финансовата помощ, отпусната чрез фонда, ще позволи на португалските органи, особено на регионалната управа на Мадейра, да си възстановят част от разходите, които понесоха при реакцията на бедствието. Като цяло гласувах в подкрепа на доклада от чувство за отговорност и ангажираност за избягване ненужните забавяния при мобилизиране на финансова помощ за регионите на Португалия и Франция, които пострадаха от природни бедствия.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Десет месеца след като ураганът Ксинтия връхлетя френското крайбрежие, вземайки 53 човешки жертви, причинявайки наранявания на 80 души и сериозни материални щети, Парламентът одобри бюджетно изменение с цел да бъдат мобилизирани средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 35,6 млн. евро. Като оставим обаче настрана процеса на възстановяване, колко още трагедии ще трябва да се случат, преди най-накрая да възприемем общностен подход към предотвратяването на природни бедствия? Природните и причинените от човека бедствия стават все по-чести, ето защо трябва да осигурим националните мерки да бъдат по-ефективни и по-добре координирани, а европейските мерки да бъдат по-гъвкави. Искам също да посоча, че от 2006 г. имаме доклад от г-н Барние относно създаването на сили за бързо реагиране за действие при природни бедствия: какво ни пречи да го приемем? Какво ни пречи да го използваме?

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), в писмена форма. (FR) Днес гласувах в подкрепа на доклада, което означава, че средства от фонд „Солидарност“ на ЕС могат да бъдат мобилизирани след щетите, последвали големите наводнения в Португалия и урагана Ксинтия през 2010 г. Това доказва силните връзки между държавите-членки на Съюза и подчертава важността от оказване на помощ на регионите, засегнати от природни бедствия. Доволна съм, че над 35 млн. евро бяха отпуснати от фонд „Солидарност“ за отстраняване на значителните щети, причинени от Ксинтия в някои крайбрежни райони, най-вече в Charente-Maritime, Vendée и Côtes-d’Armor.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства от фонд „Солидарност“, за да се предостави обща сума от 66 891 540 евро в подкрепа на Португалия и Франция: 31 255 790 евро за Португалия и 35 635 750 евро за Франция. Португалия поиска помощ след ураган на остров Мадейра през февруари 2010 г., който причини големи щети на публичната и частната инфраструктура, на предприятия и на селското стопанство. Франция от своя страна, поиска помощ от фонд „Солидарност“ след урагана Ксинтия, също през февруари 2010 г., който засегна значителна част от страната, вземайки 53 човешки жертви, причинявайки наранявания на 80 души и големи щети на язовири и бентове, на публичната и частната инфраструктура, на пътните и железопътните мрежи, на селското стопанство и предприятията.

Макар и изцяло да подкрепям такова мобилизиране, не на последно място поради важността му за Автономен регион Мадейра, трябва да изразя разочарованието си, че помощта беше предоставена едва през декември – 10 месеца след като бедствията се стовариха върху френското крайбрежие и остров Мадейра. Спешно трябва да намерим по-бързи начини за задействане на процедурите на фонд „Солидарност“ и трябва да съсредоточим усилията си за постигане на това.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние, разбира се, гласувахме в подкрепа на доклада, който предлага мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ за отстраняване на огромните щети, които претърпя остров Мадейра след урагана, който удари региона през февруари 2010 г. При все това тук бихме искали да повторим някои бележки.

Съгласно регламента за фонд „Солидарност“ „в случаи на големи бедствия Общността следва да покаже солидарността си с населението на засегнатите региони чрез предоставяне на финансова помощ, за да съдейства за бързото възстановяване към нормални условия на живот в засегнатите от бедствието региони“. Регламентът посочва също, че този инструмент следва да позволява на Общността „да действа бързо и ефективно, за да помогне, колкото е възможно по-бързо, да се мобилизират службите за действие при извънредни ситуации, които да посрещнат непосредствените нужди на населението и да подпомогнат възстановяването в кратък срок на важните инфраструктурни обекти“.

Обаче правилата и процедурите, имащи отношение към мобилизирането на средства от фонда, вече показаха, че принципът за бързо подпомагане на засегнатото население не се спазва в практиката. В случая залата гласува за мобилизиране на средства от фонда цели 10 месеца след бедствието. Ето защо твърдяхме – и отново правим това сега – че правилата за мобилизиране на средства от Фонда трябва да бъдат пригодени да позволяват по-гъвкаво и навременно мобилизиране на средства и намаляване на времето, което изминава между бедствието и момента, в който средствата се предоставят.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма. (FR) По мое мнение фонд „Солидарност“ на ЕС, както и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, е един от бюджетните инструменти, които дават най-ясен практически израз на ценността „солидарност“, която ние – членовете на ЕП от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – се стремим да прокарваме при изработването на политиките на Общността. На 27 и 28 февруари 2010 г. ураганът Ксинтия взе 53 човешки жертви и причини наранявания на около 80 души във Vendée и Charente-Maritime. Това беше едно наистина травмиращо събитие за региона и нацията, като неговите психологически и икономически последици все още се усещат 10 месеца по-късно. На пленарната сесия от март 2010 г. Парламентът предприе действие, приемайки с много голямо мнозинство резолюция, призоваваща средства от фонда да бъдат използвани,за да се окаже помощ на жертвите.

Днешното гласуване, което потвърди отпускането на 35,6 млн. евро за тези департаменти, както и на 31,2 млн. евро за Португалия, която пострада от наводнения на остров Мадейра, причинени от този ураган, е пример за общото желание да се прояви истинска солидарност между европейските граждани. Това е тази Европа, която желаем да изградим – Европа, близка до своите граждани, бдяща за проблемите, които ги засягат, и способна колективно да се заеме с тези въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС. Всъщност считам, че Фондът е ценно средство, което да позволи на Европейския съюз да прояви солидарността си с населението на регионите, пострадали от природни бедствия, чрез предоставяне на финансова помощ, за да съдейства за бързото възстановяване към нормални условия на живот. Днешното гласуване беше посветено на две искания за помощ. Първото беше отправено от Португалия след необичайните за сезона валежи на остров Мадейра, които доведоха до свлачища и големи наводнения, причинявайки щети на публичната и частната инфраструктура, на предприятията и на селското стопанство.

Второто искане за мобилизиране на средства беше отправено от Франция след урагана Ксинтия, който доведе до гибелта на 53-ма души и наводни обширни площи, включително жилищни райони, и причини сериозни щети на язовири и бентове, на публичната и частната инфраструктура, на пътните и железопътните мрежи, на селското стопанство и предприятията. Накрая бих добавил, че средства от Фонда бяха мобилизирани в размер на 31 255 790 евро за наводненията на остров Мадейра и 35 635 750 евро за урагана Ксинтия или общо 66 891 540 евро.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам доклада, който предоставя 31 млн. евро на Португалия и 35 млн. евро на Франция от фонд „Солидарност“ на ЕС. Това е важен жест на подкрепа след наводненията и свлачищата в Португалия през февруари и опустошенията, причинени от урагана Ксинтия по атлантическото крайбрежие на Франция.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за районите, пострадали от наводнения в Португалия и френските региони, засегнати от урагана Ксинтия през февруари 2010 г. Най-тежко пострада регионът по атлантическото крайбрежие, като ураганът наводни обширни области, включително жилищни райони, причинявайки сериозни човешки жертви и материални щети. Днешното гласуване дава отговор на искането от френските органи тези региони да получат, между другите неща, европейска финансова помощ за „изключително бедствие, предимно природно, засягащо значителна част от неговото население и със сериозни и продължителни последици за условията на живот и икономическата стабилност на региона“. На Франция ще бъдат изплатени 35 635 750 евро от общите преки щети, причинени от бедствието, които се оценяват на 1 425,43 млн. евро. Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ е практически израз на една Европа, която е близо до своите граждани - именно това те очакват. Европейските институции все още има какво да направят за по-бързо провеждане на дейности и процедури, които са оправдани от неотложността и мащаба на природните явления.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Помощта, която Европейският съюз предоставя на Португалия и Франция след ураганите през февруари 2010 г., е добра новина. Обаче е достойно за съжаление, че ЕС не действа така бързо в помощ на гражданите, пострадали от последиците на изменението на климата, както прави, когато трябва да спасява банките.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз е пространство на солидарност и фонд „Солидарност“ на ЕС е част от него. Подкрепата от Фонда е от възлово значение за подпомагане на районите, засегнати от природни бедствия като наводненията на остров Мадейра (Португалия) и ураганът Ксинтия във Франция. След проверка за съответствие на двете заявления с критериите за допустимост, посочени в Регламент (ЕО) № 2012/2002, Комисията предложи мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ в размер на 31 255 790 евро за Португалия (наводненията на остров Мадейра) и 35 635 750 евро за Франция (ураганът Ксинтия), възлизащи на обща сума от 66 891 540 евро, която да бъде приспадната от тавана от 1 млрд. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания. Бих искал обаче да подчертая забавянето при мобилизирането на такъв вид подкрепа. Процедурата трябва да бъде направена по-малко бюрократична и по-опростена, за да се отговаря при бъдещи бедствени ситуации по един своевременен начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Макар да гласувах в подкрепа на предложението да се отпусне помощ, аз намирам това за болкоуспокояваща и палиативна мярка за последиците на капиталистическия модел и че то не се явява никакъв напредък в борбата срещу първопричините на кризата. Съгласен съм с мобилизирането на ресурси от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за граждани, които са съкратени вследствие на структурни промени в търговските модели или като пряка последица от сегашната икономическа и финансова криза. Считам, че сумата от над 250 млн. евро, която се иска като допълнителна подкрепа и помощ за над 600 служители, освободени от сектора на търговията на дребно в Нидерландия, може да спомогне за постигането на крайната цел за улесняване реинтегрирането на тези работници в пазара на труда. Аз също гласувах в подкрепа на доклада, защото съм убеден, че това подпомагане допълва помощите при съкращения, предвидени във всички национални законодателства и колективни трудови договори. Следователно мобилизирането на средства от ЕФПГ не може при никакви обстоятелства да замести законовите задължения на правителствата и предприятията по отношение на съкратените служители или да позволи отклоняването от такива задължения.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) При такива обстоятелства подкрепата е от съществено значение, за да могат всички държави-членки на ЕС да имат чувството, че са част от едно семейство. Би било многократно по-евтино, ако средствата от Европейския съюз биха били предоставени за проекти, способни да облекчат последиците на природните бедствия. Например изграждането на бентове и предпазни конструкции и инвестиции в мерки за осведомяване и предупреждение на обществеността. Смятам също, че би било полезно да се разработят наредби за строителството за регионите с по-висок риск. Ако Европейският съюз само отпуска средства, без да работи за превенция на природните бедствия, това може да има по-сериозни последици в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Португалия подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“ след като необичайни за сезона валежи доведоха до свлачища и големи наводнения на остров Мадейра през февруари 2010 г., причинявайки щети на публичната и частната инфраструктура и на предприятията и селското стопанство. Португалските органи оценяват общата стойност на преките щети на 1 080 млн. евро. Франция подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“, след като голяма част от страната беше засегната от урагана Ксинтия през февруари 2010 г., като най-тежко пострада регионът по атлантическото крайбрежие, особено департаментите Charente-Maritime и Vendée. Ураганът взе 53 човешки жертви и причини наранявания на близо 80 души. За тази зона френските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 1 425,43 млн. евро.

След проверка за съответствие на двете заявления с критериите за допустимост, посочени в Регламент (ЕО) № 2012/2002, Комисията предложи мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ в размер на 31 255 790 евро за Португалия (наводненията на остров Мадейра) и 35 635 750 евро за Франция (ураганът Ксинтия), възлизащи на обща сума от 66 891 540 евро. Тъй като са изпълнени всички условия за отпускането на помощ, гласувах в подкрепа на доклада, за да изразя солидарност с жертвите и пострадалите страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма. (FR) Подкрепих вота на Европейския парламент, който в днешния вторник, 14 декември 2010 г., одобри отпускането на 35,6 млн. евро за Франция, чието атлантическо крайбрежие беше частично опустошено от урагана Ксинтия през февруари. Тези пари ще бъдат използвани за финансиране възстановяването на инфраструктурата, повредена от бедствието. Като член на ЕП от най-силно пострадалите региони аз приветствам отпускането на тези средства за преодоляване на щетите, причинени от урагана: те ще бъдат истинско облекчение за всички засегнати френски департаменти. Това мобилизиране на средства доказва, че солидарността не е дума без съдържание, когато става въпрос за Европейския съюз.

В заключение, искам да посоча, че ураганът Ксинтия през февруари 2010 г. засегна голяма част от Франция, като най-тежко пострадаха департаментите Charente-Maritime и Vendée, като бяха дадени 53 човешки жертви и 80 души бяха ранени. Материалните щети бяха оценени на 1 425,43 млн. евро. За отстраняване на тези щети от фонд „Солидарност“ на ЕС бяха отпуснати общо 35,6 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Според доклада Böge 66,9 млн. евро се предоставят за борба с последиците на тежките природни бедствия във Франция и Португалия. Затова гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото съм съгласна, че по отношение на общия бюджет на Европейския съюз за 2010 финансова година средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз трябва да бъдат мобилизирани за предоставяне на сумата от 66 891 540 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в отговор на заявленията, подадени от:

- Португалия за мобилизиране на средства от Фонда във връзка с бедствието, причинено от свлачищата и наводненията на остров Мадейра; и

- Франция за мобилизиране на средства от Фонда във връзка с бедствието, причинено от урагана Ксинтия.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Горещо приветствам приемането на доклада, предвиждащ отпускане на 31 255 790 евро на Португалия за справяне с ужасните разрушения, причинени от бедствието, което се стовари върху остров Мадейра през февруари 2010 г. В тази връзка трябва да посоча голямата ангажираност, проявена от португалската делегация на Partido Social Democrata (Социалдемократическа партия), особено работата, извършена от г-н Teixeira, която се оказа решаваща за постигане на този резултат.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Комисията предлага мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в подкрепа на Португалия и Франция в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС). МИС позволява мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ в рамките на годишния таван от 1 млрд. евро. Досега през 2010 г. е представено само едно предложение от Комисията за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, по-конкретно предложението от 24 септември 2010 г. за мобилизиране на 13,02 млн. евро след големите наводнения в Ирландия през ноември 2009 г. (COM(2010)0534). Предложението и съответният проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 8/2010) са все още в процес на приемане от двете направления на бюджетния орган. Успоредно с предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ в полза на Португалия и Франция Комисията представи проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 9/2010 от 13 октомври 2010 г.) с цел да включи в бюджета за 2010 г. съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, съгласно предвиденото в точка 26 от МИС.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Фонд „Солидарност“ беше създаден с цел да се демонстрира солидарността на Европейския съюз с населението от региони, пострадали от природни бедствия. През февруари тази година регион Мадейра, откъдето съм и аз, пострада от бедствие, причинено от свлачища и наводнения. След тази трагедия Португалия подаде заявление за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ с цел отстраняване на щетите по-конкретно чрез ремонт на инфраструктурата и изграждане наново на засегнатите райони.

Френските органи също подадоха заявление за мобилизиране на средства от Фонда след урагана Ксинтия. Общите щети, причинени от двете бедствия, бяха оценени на 66 891 540 евро и тази сума скоро ще бъде мобилизирана, след като коригиращият бюджет бъде променен, както се изисква за предоставянето им. Последиците от бедствието през февруари се почувстваха незабавно, като на публичната и частната инфраструктура, предприятията и селскостопанските култури бяха причинени големи и тежки щети. Обаче макар и последиците от трагедията, опустошила региона, да бяха толкова тежки, европейската помощ не се оказа непосредствено предстояща. Вече минаха десет месеца. Тъй като подкрепям необходимостта цялата процедура да бъде направена по-малко тромава, гласувам за това да бъдат мобилизирани средства за засегнатите региони и призовавам това да бъде направено възможно най-бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), в писмена форма. (FR) Приемането днес в пленарна зала на бюджетно изменение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 35,6 млн. евро по предложение на Комисията е добра новина. Това е отговор на заявлението, подадено от френското правителство след урагана Ксинтия, който удари крайбрежието на Франция на 27 и 28 февруари 2010 г., като взе 53 човешки жертви и причини наранявания на 80 души във Vendée и Charente-Maritime. Без съмнение процедурата е дълга и се нуждае от подобряване, но се радвам да видя проявената по този начин европейска солидарност пред лицето на трагедията, преживяна от пострадалите. Изпратих писмо до члена на Комисията Хаан в подкрепа на искането за помощ на френското правителство и той изпълни ангажимента, който пое пред мен при посещението си в La Rochelle в началото на март. Фондът е нещо повече от твърде необходима финансова помощ; той символизира общите ценности, споделяни от нашия континент.

 
  
  

Доклад: László Surján (A7-0341/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Предвид становището на комисията по регионално развитие относно предложението за намаляване на бюджетните кредити за плащания от ред „Енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване — Европейска електропреносна мрежа за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации“ така, че да помогне на страните (Португалия и Франция), засегнати от големи природни бедствия чрез фонд „Солидарност“ и като се има предвид фактът, че това решение регламентира основните критерии за функционирането на Фонда за солидарност, съм съгласен с този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Всички ние помним урагана Ксинтия, който разруши крайбрежието на Vendée преди близо година. Оттогава там, където водата беше разрушила всичко, трябваше да започнат и възстановителни работи. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е идеалният инструмент за подпомагане на местните усилия. Гласувайки за този текст, помогнах за отпускането на 35 635 750 евро, които не са предназначени за компенсация на понесените от частни лица щети, а за възстановяване на инфраструктурата. Създаден след наводненията в Германия, Австрия, Чешката република и Франция през 2002 г., фонд „Солидарност“ е средство за подпомагане на европейски региони, засегнати от непредвидени природни бедствия. Този текст разпредели същата сума и за засегнатите от скорошното наводнение в Португалия места.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена фирма. (PT) Разбира се, че приветствам мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“, за да помогнем на жертвите на трагедията, която сполетя остров Мадейра след обилните валежи от дъжд. Поздравявам моя уважаван колега г-н Teixeira за неговите умели и непрекъснати усилия за подобряване на осведомеността в европейските институции и за създаването на основа за необходимата подкрепа. Изразявам повторно твърдото си убеждение, че процедурите трябва да бъдат опростени, за да може в бъдеще средства от фонд „Солидарност“ да се мобилизират бързо. Спешната помощ, която пристига толкова късно, петни ефективността на Съюза и подкопава усещането за европейска солидарност.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Единствената цел на проекта на коригиращ бюджет № 9/2010 е официално внасяне на тази бюджетна корекция, произтичаща от мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в бюджета за 2010 г. Вече гласувах в подкрепа на паралелен проектодоклад, който препоръчва мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“, да бъде одобрено за Португалия (наводнението в Мадейра) и Франция (урагана Ксинтия), и бях воден от същото чувство за отговорност, когато гласувах в подкрепа на доклада за коригиращ бюджет за мобилизирането на средства в размер на 31 255 790 евро за Португалия и 35 635 750 евро за Франция, или обща сума в размер на 66 891 540 евро, които да бъдат приспаднати от тавана на фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпреки значението на инвестиционните проекти за енергийна инфранструктура и по-специално за вятърна енергия, гласувам за намаляване на бюджетните кредити за плащания от ред 06 04 14 03, за да може средствата в размер на 66 891 540 евро да бъдат преразпределени по бюджетни кредити за плащания (бюджетен ред 13 06 01), необходими за покриване на нуждите, свързани с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Като гласуваме за този проект на коригиращ доклад, който ще позволи да бъдат мобилизирани средства от фонд „Солидарност“ за хората от Мадейра и от засегнатите от урагана Ксинтия региони във Франция и който, разбира се, ние подкрепихме, е важно да се подчертаят няколко неща в допълнение на закъснението за мобилизирането на средства средства, които споменахме по-рано.

Комисията счита, че критериите за допустимост във връзка с прага на нанесените щети са изпълнени, особено в случая с Мадейра. Трябва да се отбележи обаче, че осигурената подкрепа на Съюза ще покрие само 2,89 % от общите щети, причинени от природното бедствие. Мадейра е отдалечен район, така че трябва да се отчитат произтичащите от това ограничения. То преследва и целите на сближението (въпреки вредните изменения в тази област, настъпили от последното разширяване). Тези специфични характеристики трябва да бъдат взети под внимание, увеличавайки подкрепата за региона или със средства от този фонд или с други мерки.

Затова, когато дискутирахме правилата на фонда, ние предложихме обмислянето на идея за увеличаване на финансовата помощ за сближаването на държави и региони с въвеждането на необходимото измерение на сближение при въпроса с осигуряване на помощ при разрушения, причинени от природни бедствия. Това също ще намали различията между отделните региони и държави-членки в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма.(FR) Във време, когато дори ще се сблъскваме по-често с природни бедствия в Европа, Европейският съюз трябва да може да осигури подходящата помощ за държавите-членки, когато някоя от тях е сполетяна от бедствие от такъв характер. Затова след урагана „Ксинтия“, който удари крайбрежните зони на Charente-Maritime и Vendée през март, както и наводненията на остров Мадейра в Португалия през февруари, беше съвсем естествено, че трябва да одобря мобилизирането на средства от Европейския фонд „Солидарност“, за да бъдат компенсирани щетите от тези бедствия. В съзнанието ми това гласуване показва солидарността, която съществува между нациите в Европа и която всъщност трябва да съществува и в много други области.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Когато се сблъскваме с природно бедствие и се изправяме пред все повече бедствия от този тип, е наложително Европейският съюз да окаже помощ на държавите-членки и региони, които са обхванати от трайните ефекти на такива трагедии. Фонд „Солидарност“ в ЕС беше създаден с точно такава цел.

Фондът дава възможност за отпускане на финансова помощ на жертвите в райони, засегнати от „големи природни бедствия“ както на португалския остров Мадейра, който беше разрушен от наводненията, или на френските региони, опустошени от урагана „Ксинтия“. Със спомена от наводненията през тази година в Полша и в други части на Европа, които са все още пресни в съзнанието ми, подкрепям предложението за отпускане на помощ на страни, които са пострадали, в знак на солидарност с хилядите граждани от районите, засегнати от такива унищожителни катаклизми.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за този доклад, който одобрява трансфера на 66 млн. евро от Европейската електропреносна мрежа за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации към фонд „Солидарност“ на ЕС, за да помогне на жертвите от наводнението в Португалия и ураганите във Франция.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Този проект на коригиращ бюджет има смисъл предвид целта на средствата, мобилизирани от фонд „Солидарност“, които са за справяне с последиците от свлачищата и тежките наводнения на остров Мадейра, Португалия и последиците от урагана Ксинтия във Франция. След като провери, че и двете заявления отговарят на критериите за допустимост по Регламент (ЕО) № 2012/2002, Комисията предложи да се мобилизира фонд „Солидарност” за сумата от 31 255 790 евро за Португалия (наводнението в Мадейра) и 35 635 750 евро за Франция (урагана Ксинтия), което прави обща сума от 66 891 540 евро, която трябва да бъде приспадната от пределната сума от 1 млрд. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Бих искала да подчертая закъснението в мобилизирането на такъв тип подкрепа. Процедурата е необходимо да бъде по-малко бюрократична и по-рационална, за да може да отговаря своевременно на бъдещи природни бедствия.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Увеличаването на бюджета в условия на финансова и икономическа криза принципно трябва да бъде отхвърлено. В случая обаче става дума за преизчислявания на щетите, причинени от урагана във Франция и тези в Португалия, причинени от урагана „Ксинтия“. Взаимното подпомагане и подкрепа в случай на природни бедствия е ясен знак за активна европейска солидарност, поради което трябва да бъде приветствана и подкрепяна. Поради тази причина гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма.(DE) Съгласно доклада трябва да е ясно, че отпуснатите за Португалия и Франция средства са използвани за възстановяване на инфраструктурата и са като „средство за рефинансиране“. Ето защо гласувах в подкрепа на този доклад. Хората, засегнати от бедствията, трябва да бъдат подпомогнати и техните условия на живот, както и икономическа стабилност на региона, трябва да бъдат подобрени.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Изцяло подкрепям мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в отговор на природните бедствия във Франция и Португалия. Считам фонд „Солидарност“ за един от най-важните начини за изграждане на европейска идентичност и чувство за общност между гражданите на ЕС. През 2010 г. Полша беше една от страните, които се възползваха от фонд „Солидарност“, и това беше посрещнато с разбиране от медиите. Бих искал да подчертая, че е необходимо да бъде разширена осведомеността на гражданите за фонд „Солидарност“, както и за резултатите от неговото използване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, защото съм съгласна, че по отношение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година европейският фонд „Солидарност“ следва да се мобилизира, за да осигури сумата от 66 891 540 евро за бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания в отговор на заявленията от страна на:

- Португалия за мобилизиране на средства от фонда в отговор на бедствието, причинено от свлачища и наводненията на остров Мадейра, и

- Франция за мобилизиране на средства от фонда в отговор на бедствието, причинено от урагана Ксинтия.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам този проект на коригиращ бюджет, който дава възможност да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за да се осигури сума на обща стойност  66 891 540 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, от които  31 255 790 евро са за искането за предоставяне на помощ, внесено от Португалия, след значителните щети, причинени от бурята, която засегна автономния регион Мадейра през февруари 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) В съответствие с член 37, параграф 1 от Финансовия регламент Комисията може да внася проекти на коригиращи бюджети, в случай че са налице „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства“. В този смисъл и относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, Комисията предлага да се мобилизира фонд „Солидарност” на Европейския съюз в полза на Португалия и Франция на основание точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС). Междуинституционалното споразумение позволява мобилизиране на фонд „Солидарност” в рамките на годишния таван от 1 млрд. евро. Условията за финансиране от фонда са изложени подробно тук и в Регламент № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че целта на фонда не е да се компенсират лични щети, а да се ремонтира инфраструктурата, и че той е средство за рефинансиране. През 2010 г. до този момент Комисията е внесла само едно предложение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ – предложение от 24 септември 2010 г. за мобилизиране на 13,02 млн. евро след тежките наводнения в Ирландия през ноември 2009 г. (COM(2010)0534).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Целта на този документ на Европейския парламент е да одобри позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 9/2010 с оглед прилагането на необходимите промени, свързани с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“. Бедствията на остров Мадейра и във Франция бяха отчетени от Комисията съответно като „голямо природно бедствие“ и „регионално изключително бедствие“ и двете заявления на националните власти за мобилизиране на средства от фонда бяха одобрени.

В съответствие с Финансовия регламент Комисията може да внася проекти на коригиращи бюджети, в случай че са налице „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства“. В този случай Комисията предложи да бъдат мобилизирани средства от фонд „Солидарност“ за осигуряване на 31 255 790 евро за Португалия и 35 635 750 евро за Франция, възлизащи общо на 66 891 540 евро. Днес в името на европейската солидарност ние одобряваме преразпределянето на тази сума в бюджетни кредити за плащания от бюджетен ред 06 04 14 03: Енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване – Европейска електропреносна мрежа за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации, за ремонт на инфраструктурата и възстановяване на засегнатите от бедствията райони.

Приветствам одобрените мерки, въпреки че съжалявам за тромавостта на цялата процедура за мобилизиране на средства от фонда, предвид степента на трагедията, при която беше опустошен регионът, от който идвам – автономният регион Мадейра.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0336/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма.(FR) Въз основа на доклада, изготвен от моята чудесна италианска колежка Barbara Matera, гласувах за предложението за решение относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в размер на 2,2 млн. евро в помощ на Словения, която е изправена пред съкращения в текстилния сектор. Става въпрос за предприятието Mura, European Fashion Design, което е съкратило 2 554 работници. Намирам за странен факта, че от общо 2 554 съкратени работници 583 (или 22,8%) имат дълготрайни здравословни проблеми или увреждания. Не съм сигурен, че те отговарят на критериите на ЕФПГ. Трябва да се отбележи, че от тези 2 554 съкратени работници 1 114 „не са завършили основно образование“. Основателен е въпросът за образователното равнище на наетите работници и пригодността на персонала спрямо настоящите промишлени стандарти. Задавам си въпроса и за независимостта на държавните служители в Министерството на труда, семейството и социалните въпроси на Словения, които трябва да поемат ролята на сертифициращ орган, който ще контролира тези разходи.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Тъй както внесените на последната пленарна сесия от г-жа Matera предложения, така и резолюциите й за използване на ЕФПГ в шест конкретни случая са напълно обосновани. Фондът ще предостави помощ на работници, засегнати от неблагоприятните последици на глобализацията в Словения, Германия, Полша и Испания. Винаги съм считал, че използването на Фонда е ефективно, тъй като дава конкретни резултати и отговаря на специфични и добре определени потребности. Като член на комисията по заетост и социални въпроси трябваше просто да гласувам за приемането на резолюциите.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Словения е поискала помощ във връзка с 2 554 случая на съкращения в предприятието Mura European Fashion Design, извършващо дейност в сектора на облеклата, гласувах за резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента. Освен това съм съгласна, че в предложението на Комисията, по-точно в изложението на мотивите трябва да се съдържа ясна и подробна информация за заявлението, като се анализират критериите за допустимост и се обяснят основанията за одобряването му в съответствие с отправените от Парламента искания.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да се приложи бързо и ефективно. Предвид структурните промени в международната търговия от съществено значение е европейската икономика да може бързо да прилага политиките за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият умения, необходими за бързото им завръщане на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Словения е поискала помощ във връзка с 2 554 съкращения в предприятието Mura, European Fashion Design, извършващо дейност в сектора на облеклата в региона Pomurje на ниво NUTS III, и че 7% от всички заети в региона Pomurje са работили за Mura и доходите в региона са били вече по-ниски от средните стойности за Словения, гласувам като цяло за доклада за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Словения.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Броят на одобрените от залата през последните месеци искания за мобилизиране на ЕФПГ, който беше създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа за работници, засегнати от последиците от значимите промени в структурата на световната търговия, е според мен много показателен за кризата, която Европа преживява в момента. ЕФПГ не е отговорът на кризата, но той представлява важна и значителна помощ. В този конкретен случай помощта има за цел да смекчи последиците от 2 554 съкращения в предприятието Mura, European Fashion Design, извършващо дейност в сектора на облеклата. Този сектор беше особено тежко засегнат от промените в структурата на световната търговия и е жертва на евтиния внос на текстил.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която засегна особено заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това създава нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст се предлага планът за намеса за Словения във връзка с 2 554 съкращения в предприятието Mura, European Fashion Design, извършващо дейност в сектора на облеклата. Ето защо се надявам, че европейските институции ще удвоят действията си, за да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Месец след месец се подават заявления за мобилизиране на средства от ЕФПГ. Така сега имаме още осем заявления от четири държави-членки: Словения, Германия, Полша и Испания. Още няколко стотин предприятия се закриват в различни сектори на промишлеността – от автомобилостроенето до текстилния сектор през търговията на дребно. Общо над 6 500 работници (по-точно 6 592) са съкратени. Това прави почти 10 000, ако добавим и тези, които обсъждахме тук преди един месец.

Тъй като одобрихме това мобилизиране, не мога да не заявя отново, че това, което е необходимо, е категорично скъсване с неолибералните политики, които водят до очевидна икономическа и социална катастрофа в страните от Европейския съюз. Палиативните мерки са наистина необходими, но това, към което трябва да се насочи вниманието, са причините за катастрофата.

Все по-спешно става изпълнението на предложението, което направихме по време на разискването за бюджет 2011 г. за създаване на европейска програма за заетост и устойчиво развитие, за която трябва да се отделя 1% от брутния вътрешен продукт на ЕС, допълван със средства от държавите-членки. Нейната цел ще бъде постигане на действително сближаване, насърчаване на потенциала на всяка страна, устойчиво използване на ресурсите, инвестиции в производство и създаване на работни места със съответните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Словения, тъй като разглеждам този инструмент като ценен ресурс за подкрепа на работници в затруднено положение поради икономическата криза. ЕФПГ беше създаден през 2006  г. с цел предоставяне на практическа подкрепа на работници, които са били съкратени поради преместване на техните предприятия или, след изменението от 2009 г. - поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда.

Днешното гласуване се отнася до искане за помощ на обща стойност 2 247 940 евро, финансирана от ЕФПГ във връзка с 2 554 съкращения в предприятието Mura, European Fashion Design, извършващо дейност в сектора на облеклата. В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен ресурс за борба с безработицата в резултат от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. – (EN) Приветствам мобилизирането на ЕФПГ с цел подпомагане на 2 554 съкратени работници в предприятието Mura, European Fashion Design в Словения. Надявам се, че сумата от 2,2 млн. евро ще помогне на работниците и региона да се възстановят бързо от структурните промени, пред които са изправени.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Въздържах се при гласуването, като мисля за словенските работници от Mura Group, пожертвани на олтара на глобализацията. Предвид положението, в което са изпаднали в резултат на подкрепяните от Европейския съюз неолиберални политики, човек е склонен да гласува против – толкова е незначителна предоставяната сума. Въпреки това, колкото и малка да е тази помощ, тя може да облекчи страданията им. Това не прави обаче по-малко непоносима логиката на ЕФПГ. Той утвърждава логика, която позволи на притежаващите тази група инвестиционни фондове и инвестиращите в тях банки да реализират печалби за сметка на работниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в глобализирания свят. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави помощта на Словения, която кандидатства за такава помощ във връзка с 2 554 съкращения в предприятието Mura, European Fashion Design, извършващо дейност в сектора на облеклата.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Подкрепих доклада, както и при предишни случаи, свързани с мобилизирането на ЕФПГ. Трябва да подкрепяме хора, които са загубили работата си, и да им дадем възможност да използват потенциала си в различни области. Наистина е жалко, че макар лично да говорих с министър-председателя на Латвия, като му изтъкнах възможността да се възползваме от предимствата на ЕФПГ, Латвия никога не е използвала тази възможност, въпреки че 15% от населението на Латвия е безработно. Изглежда, че трябва да се изпрати сигнал до ръководството на Европейската комисия за бездействието на органите на Република Латвия. Повече от 100 000 души от Латвия вече са напуснали родната си страна. Изглежда, че правителството на Република Латвия не се интересува от съдбата на тези хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) В резултат от икономическата и финансова криза словенското предприятие за производство на облекла Mura, European Fashion Design трябваше да съкрати между 21 октомври 2009 г. и 20 февруари 2010 г. 2 554 работници. Поради това Словения кандидатства за помощ в размер на 2 247 940 евро от ЕФПГ, за да може да вземе мерки за бързо повторно интегриране на засегнатите работници на пазара на труда. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като мобилизацията на средства от фонда е напълно оправдано.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Съгласно доклада на г-жа Matera трябва да подкрепим повторното интегриране на пазара на труда на работници в Словения, които са били съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза. Считам, че това е полезно и поради това гласувах за доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Словения е поискала помощ във връзка с 2 554 случая на съкращения в предприятието Mura, European Fashion Design, извършващо дейност в сектора на облеклата, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд, след честите напомнения на Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Представеното от Словения искане за помощ от ЕФПГ във връзка с 2 554 съкращения в предприятието Mura, European Fashion Design, извършващо дейност в сектора на облеклата, през периода от 21 октомври 2009 г. до 20 февруари 2010 г. отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен, за да се обхване намесата му в ситуации като настоящата, при която като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава-членка“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция с надеждата, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще помогне на тези работници успешно да се завърнат на пазара на труда.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0337/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Германия е поискала помощ във връзка с 1 181 съкращения в четири производствени единици на предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, което извършва дейност в сектора на производството на печатни машини, гласувах за резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента. Освен това съм съгласна, че трябва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда, и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да бъде приложена бързо и ефективно. Предвид структурните промени в международната търговия от съществено значение е европейската икономика да може бързо да прилага политиките за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият умения, необходими за бързото им завръщане на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Германия е поискала помощ във връзка с 1 181 съкращения в четири производствени единици на предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, което извършва дейност в сектора на производството на печатни машини, гласувам като цяло в подкрепа на доклада за мобилизиране на средства от ЕФПГ за Германия.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Днес одобряваме пакет в размер на 8 308 555 евро помощ от ЕФПГ за Германия с цел преодоляване на последиците от 1 181 съкращения в четири производствени единици на предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, което извършва дейност в сектора на производството на печатни машини. Както вече посочих, макар тази помощ да е изключително важна при разглеждане на настоящите симптоми, тя не е окончателно решение на проблемите, които се отразяват върху европейските промишлени отрасли и които се дължат не само на икономическата криза, която преживяваме, но и на необходимостта от приспособяването на Европа към променящия се свят, в който е изключително важно да бъдеш конкурентоспособен.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която особено засегна заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това създава нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст се предлага планът за намеса за Германия във връзка с 1 181 съкращения в четири производствени единици на предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, което извършва дейност в сектора на производството на печатни машини. Ето защо се надявам, че европейските институции ще удвоят действията си, за да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), в писмена форма.(DE) Резултатът от днешното решение засяга работниците от предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, застрашени от съкращения, които получават помощ в размер на около 8 млн. евро от ЕФПГ. Средствата трябва да се използват с цел да се помогне на работниците да намерят нова работа възможно най-бързо и без значителни загуби, дължащи се на бюрократични пречки. Помощта е необходима сега, а не след шест месеца или година. Европейският съюз и държавите-членки трябва също така да положат усилия, за да направят повече от това само да противодействат на отрицателните последици от глобализацията. Глобализацията е процес, чието развитие можем и определено трябва да контролираме.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE), в писмена форма.(DE) Гласувах „въздържал се“ не само поради скептичното отношение на германската Партия на свободните демократи към ЕФПГ, но и поради възможния конфликт на интереси като акционер в Heidelberger Druckmaschinen AG.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Германия, тъй като разглеждам този инструмент като ценен ресурс за подкрепа на работници в затруднено положение поради икономическата криза. ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел предоставяне на практическа подкрепа на работници, които са били съкратени поради преместване на техните предприятия или, след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда.

Днешното гласуване се отнася до искане за помощ в размер на 8 308 555 евро, финансирана от ЕФПГ във връзка с 1 181 съкращения в четири производствени единици на предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, което извършва дейност в сектора на производството на печатни машини. В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен ресурс за борба с безработицата в резултат от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) ЕФПГ е създаден с цел да се предоставя подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия. Съкратените 1 181 работници в четири производствени единици на предприятието „Druckmaschinen AG“ в Баден Вюртемберг (произвеждащо печатни машини) попадат точно в тази категория и поради това подкрепих мобилизирането на средства в размер на 8 308 555 евро, за да бъдат подпомогнати.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Гласувам „въздържал се“, като мисля за германските работници от Heidelberger Druckmaschinen Group, пожертвани на олтара на глобализацията. Предвид положението, в което са изпаднали в резултат на подкрепяните от Европейския съюз неолиберални политики, човек е склонен да гласува „против“ – толкова е незначителна предоставяната сума. Въпреки това, колкото и малка да е тази помощ, тя може да облекчи страданията им. Това не прави обаче по-малко непоносима логиката на ЕФПГ. Той утвърждава логика, която позволи тази група – световен лидер в производството на печатни машини, да премести производството си, за да увеличи своята печалба.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в глобализирания свят. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави помощта на Германия, която поиска помощ във връзка с 1 181 съкращения в четири производствени единици на предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, извършващо дейност в сектора на производството на печатни машини.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Последиците от икономическата криза все още се чувстват в цяла Европа. И в Германия някои предприятия все още се борят за оцеляване и съкращават много работници. Вследствие на кризата между 26 януари 2010 г. и 26 май 2010 г. произвеждащото печатни машини предприятие Druckmaschinen AG, базирано в Хайделберг, трябваше да съкрати 1 181 работници. Поради това Федерална република Германия кандидатства за помощ в размер на 8 308 555 евро от ЕФПГ. Гласувам за доклада, тъй като всички установени критерии за мобилизиране на средства са спазени.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Подкрепям мобилизирането на средства от фонда във връзка със заявлението, тъй като тази мярка може да предостави допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да подпомогне повторното им професионално интегриране на пазара на труда. Поради това гласувах за доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Германия е поискала помощ във връзка с 1 181 съкращения в четири производствени единици на предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, което извършва дейност в сектора на производството на печатни машини, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд, след честите напомнения на Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Представеното от Германия искане за помощ от ЕФПГ във връзка с 1 181 съкращения в четири производствени единици на предприятието „Heidelberger Druckmaschinen” в Баден Вюртемберг, което извършва дейност в сектора на производството на печатни машини през периода 26 януари – 26 май 2010 г., отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен, за да обхване намесата му в ситуации като настоящата, при която като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава-членка“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция с надеждата, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще помогне на тези работници успешно да се завърнат на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма.(DE) С изключение на заявлението от предприятието Heidelberger Druckmaschinen гласувах без резерви за всички заявления за мобилизиране на средства от ЕФПГ, които днес са подложени на гласуване, тъй като подкрепям общата идея на ЕФПГ, и по-специално предоставяната пряка помощ на хората, които не по своя вина са загубили работата си в резултат на глобализацията. Въпреки това по отношение на гореспоменатото предприятие – Heidelberger Druckmaschinen гласувах „въздържал се“. В този случай имам определени резерви. Добре известен е фактът, че Heidelberger Druckmaschinen е перлата на германското машиностроене. В продължение на дълги години дружеството реализира отлични печалби.

След това наистина последваха две или три финансово трудни години. Heidelberger Druckmaschinen реагира типично като големите дружества – съкрати персонала си в регион, където заплатите са високи, с други думи в Германия, като в същото време инвестира и увеличи персонала си в Китай, където заплатите са ниски. Ако в хода на такъв процес се подава заявление за мобилизиране на ЕФПГ, това представлява отрицателен пример за това как една социално значима и много отговорна мярка на ЕС се използва от международни дружества, за да се измъкнат от социалната си отговорност.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0359/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма.(FR) Въз основа на доклада, изготвен от моята италианска колежка Barbara Matera, гласувах в подкрепа на предложението за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в размер на 0,6 млн. евро в помощ на Полша, която е изправена пред съкращения в автомобилостроенето. Петстотин и деветдесет работници са съкратени от две предприятия в автомобилната промишленост. Подкрепям идеята помощта да се управлява и контролира от отговарящите за Европейския социален фонд (ЕСФ) в Полша органи, като това ще ограничи разходите за мониторинг само до 2 000 евро. И аз като г-жа Matera поздравявам Комисията за това, че в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ Комисията предложи източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд. Независимо от това изразявам съжаление, че за да се мобилизира ЕФПГ в този случай, бюджетните кредити за плащания са прехвърлени от бюджетен ред, предназначен за подпомагане на МСП и иновациите. Трябва да изразим неодобрение във връзка с големите пропуски на Комисията при прилагането на програмите за конкурентоспособност и иновации по-специално по време на икономическа криза, която е логично значително да увеличава потребността от такова подпомагане.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Полша е внесла искане за помощ във връзка с 590 съкращения в две предприятия, развиващи своята дейност в разделение 29 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) от NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II Wielkopolskie, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента. Освен това съм съгласна с предложението на Комисията във връзка с мобилизирането на средства от ЕФПГ да се установи източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд, след честите напомнения от Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да се приложи бързо и ефективно. Предвид структурните промени в световната търговия жизненоважно е европейската икономика да може бързо да въведе инструменти за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият нови умения, за да могат бързо отново да се интегрират на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Полша е поискала помощ във връзка с 590 съкращения в две предприятия, развиващи своята дейност в разделение 29 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) от NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II Wielkopolskie, гласувам в подкрепа на доклада или, с други думи, в подкрепа на мобилизирането на средства от ЕФПГ за Полша.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Безбройни са жертвите на безработицата, която в много случаи е дългосрочна поради финансовата и икономическа криза, която преживяваме, съчетана с непрекъснатите промени на пазара на труда, породени от изменената структура на световната търговия. ЕФПГ е създаден с цел да се реагира в такива ситуации. В конкретния случай говорим за мобилизирането на допълнителни средства в размер на 600 000 евро за Полша, за да се предостави подкрепа за 613 съкращения в две предприятия от автомобилната промишленост, извършени в периода между 1 март 2009 г. и 30 ноември 2009 г. Тъй като Комисията е направила оценка на заявлението и счита, че то е целесъобразно и отговаря на установените критерии и препоръчва искането да бъде одобрено, гласувах за доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която засегна особено заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това създава нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст се предлага планът за намеса за Полша във връзка с 590 съкращения в две предприятия, развиващи своята дейност в разделение 29 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) от NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II Wielkopolskie. Ето защо се надявам, че европейските институции ще удвоят действията си, за да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Полша, тъй като разглеждам този инструмент като ценен ресурс за подкрепа на работници в затруднено положение поради икономическата криза. ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел предоставяне на практическа подкрепа на работници, които са съкратени поради преместване на техните предприятия или, след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда.

Искането за помощ е в размер на 633 077 евро, финансирани от ЕФПГ, във връзка с 1 104 съкращения (от които 590 в целевата група за получаване на помощ) в две предприятия, извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“). В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен ресурс за борба с безработицата в резултат от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Комисията предложи предоставянето на 633 077 евро от ЕФПГ, за да се подпомогнат 1 104 съкратени работници в Полша в две предприятия за производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета. Гласувах за предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Гласувам „въздържал се“, като мисля за работниците от полската автомобилна промишленост, пожертвани на олтара на глобализацията. Предвид положението, в което са изпаднали в резултат на подкрепяните от Европейския съюз неолиберални политики, човек е склонен да гласува „против“ – толкова е незначителна предоставяната сума. Въпреки това, колкото и малка да е тази помощ, тя може да облекчи страданията им. Това не прави обаче по-малко непоносима логиката на ЕФПГ. Той утвърждава логика, която позволява на дружества като SEWS и Leoni Atokabel, без да изпитват никакъв срам, да преместят производството си, за да увеличат печалбите си.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в глобализирания свят. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави тази помощ на Полша, която кандидатства за подкрепа във връзка с 590 съкращения в две предприятия, развиващи своята дейност в разделение 29 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) от NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II Wielkopolskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) За да можем да предотвратим значително повишаването на безработицата в резултат на финансовата и икономическа криза, държавите-членки на ЕС се нуждаят от средства, за да приложат бързо ефективни политически мерки. За тази цел ЕФПГ предоставя годишно сума в размер на 500 млрд. евро. Ако за определен период повече от 500 работници от едно или повече предприятия бъдат уволнени, може да се подаде заявление за мобилизиране на средства. Гласувам в подкрепа на доклада, тъй като помощта в размер на 633 077 евро за 1 104 съкратени полски работници от предприятия, развиващи своята дейност в разделение 29 от NACE Revision 2, е напълно обоснована.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като той се отнася до целеви мерки за подпомагане на работници, засегнати от икономическата криза и нейните резултати.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Полша е поискала помощ във връзка с 590 съкращения в две предприятия, развиващи своята дейност в разделение 29 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) от NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II Wielkopolskie, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд, след честите напомнения на Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Представеното от Полша искане за помощ от ЕФПГ във връзка с 590 съкращения в две предприятия, развиващи своята дейност в разделение 29 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) от NACE Revision 2 в регион на ниво NUTS II Wielkopolskie, отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен, за да обхване намесата му в ситуации като настоящата, при която като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция с надеждата, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще помогне на тези работници успешно да се завърнат на пазара на труда.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0358/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на помощта за Aragón. Гъстотата на населението на тази автономна област е по-ниска от средната за ЕС (112 жители на кв. км); традиционната й икономика включва отглеждане на зърнени култури и овце; за девет месеца в търговията на дребно бяха извършени 1 154 съкращения от 593 предприятия; през февруари 2010 г. 56% от заетите в сектора на услугите в областта са били безработни, като 73% от тях са жени; 73,9% от съкратените работници са търговски работници в магазини и супермаркети; 14,4% са извършвали неквалифициран труд. Буди съжаление фактът, че твърде късно започна приемането на мерки – 11 месеца след първите съкращения.

Интересно би било да се анализират резултатите от мерките за временна и извънредна помощ за съкратените работници, които ще бъдат приети за повторното им интегриране на пазара на труда. Въпреки това трябва да е ясно, че тези действия не трябва да заместват мерките, които предприятията са длъжни да приемат съгласно националното законодателство или колективните споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Испания е подала искане за помощ във връзка с 1 154 съкращение в 593 предприятия, извършващи дейност по разделение 47 от NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети“) в регион Aragón по NUTS II, гласувах за резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента. Освен това съм съгласна, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да се приложи бързо и ефективно. Предвид структурните промени в световната търговия жизненоважно е европейската икономика да може бързо да въведе инструменти за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият нови умения, за да могат бързо отново да се интегрират на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Испания е подала искане за помощ във връзка с 1 154 съкращения в 593 предприятия, извършващи дейност по разделение 47 от NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети“) в регион Aragón, гласувам като цяло в подкрепа на доклада, или с други думи, в подкрепа на мобилизирането на средства от ЕФПГ за Испания.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Безбройни са жертвите на безработицата, която в много случаи е дългосрочна поради финансовата и икономическа криза, която преживяваме, съчетана с непрекъснатите промени на пазара на труда, породени от изменената структура на световната търговия. ЕФПГ е създаден, за да се реагира в такива ситуации. В конкретния случай говорим за мобилизирането на допълнителни средства в размер на 1,5 млн. евро за Испания, за да се предостави подкрепа за извършените в периода 1 юни 2009 г.-28 февруари 2010 г. 1 154 съкращения в 593 предприятия от сектора на търговията на дребно. Тъй като Комисията е направила оценка на заявлението и счита, че то е целесъобразно и отговаря на установените критерии, и препоръчва искането да бъде одобрено, гласувах за документа.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която засегна особено заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това създава нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст се предлага планът за намеса за Испания във връзка с 1 154 съкращения в 593 предприятия, извършващи дейност по разделение 47 от NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети“) в регион Aragón по NUTS II. Ето защо се надявам, че европейските институции ще удвоят действията си, за да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Испания, тъй като разглеждам този инструмент като ценен ресурс за подкрепа на работници в затруднено положение поради икономическата криза. ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел предоставяне на практическа подкрепа на работници, които са съкратени поради преместване на техните предприятия или, след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда.

Настоящото искане за помощ е в размер на 1 560 000 евро, финансирани от ЕФПГ, във връзка с 1 154 съкращения в 593 предприятия, извършващи дейност по разделение 47 от NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети“). В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен ресурс за борба с безработицата в резултат от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Степента на световния икономически спад се разкрива в настоящото заявление на Испания за мобилизиране на средства в размер на 1 560 000 евро от ЕФПГ с цел да се помогне на 1 154  души, които бяха съкратени през деветмесечен период в различни предприятия от сектора на търговията на дребно. Подкрепих искането.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в глобализирания свят. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави помощта на Испания, която кандидатства за такава подкрепа във връзка с 1 154 съкращения в 593 предприятия, извършващи дейност по разделение 47 от NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети“) в регион Aragón по NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Съкратени са 1 154 работници от 593 испански предприятия, извършващи дейност по разделение 47 от NACE Revision 2 в регион Aragón по NUTS II. Финансовата и икономическа криза доведе до драстичен спад в продажбите в сектора на търговията на дребно. Тази ситуация има тежки последици, особено в региона Aragón, който е с по-ниска гъстота на населението от средната за ЕС. Съществуват опасения за допълнителна емиграция от този регион, който преди кризата отбеляза слаб растеж. Гласувам в подкрепа на доклада, като трябва да се предприемат незабавни действия, за да се отговори на растящата безработица, особено в малките и финансово слаби региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. – (DE) Гласувах за доклада, тъй като става въпрос за допълнителна подкрепа на работници, съкратени вследствие на последиците от световната финансова и икономическа криза, като по този начин ще им бъдат предоставени допълнителни средства за повторното им интегриране на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Испания е поискала помощ във връзка с 1 154 съкращения в 593 предприятия, извършващи дейност по разделение 47 от NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети“) в регион Aragón по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд, след честите напомнения на Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Представеното от Испания искане за помощ от ЕФПГ във връзка с 1 154 1 съкращения в 593 предприятия, извършващи дейност по разделение 47 от NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети“) в регион Aragón по NUTS II, отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен, за да обхване намесата му в ситуации като настоящата, при която като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция с надеждата, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще помогне на тези работници успешно да се завърнат на пазара на труда.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0357/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Гласувах за помощта от ЕФПГ за Валенсия, тъй като в резултат на структурните промени в световната търговия и финансовата криза са извършени 544 неочаквани съкращения от 143 предприятия в периода между 13 април 2009 г. и 12 януари 2010 г. в текстилната промишленост на Comunidad Valenciana, което имаше сериозно въздействие на местно равнище. От съкратените 61,7% са мъже, 22% са на възраст над 55 години, 79,9% имат само основно образование, а четирима са с увреждания.

Считам, че в резултат на обучението, което ще преминат в продължение на 14-месечен платен стаж на непълно работно време, те ще повишат професионалната си квалификация, за да се завърнат на пазара на труда. Както и в предходния случай буди съжаление фактът, че мерките се прилагат твърде късно – една година и два месеца след първите съкращения.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Испания е подала искане за помощ във връзка с 350 случая на съкращения в 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“) в регион Comunidad Valenciana по NUTS II, гласувах за резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента. Освен това съм съгласна, че в предложението на Комисията, и по-точно в изложението на мотивите, трябва да се съдържа ясна и подробна информация за заявлението, като се анализират критериите за допустимост и се обяснят основанията за одобряването му в съответствие с отправените от Парламента искания.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да се приложи бързо и ефективно. Предвид структурните промени в световната търговия жизненоважно е европейската икономика да може бързо да въведе инструменти за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият нови умения, за да могат бързо отново да се интегрират на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Испания е подала искане за помощ във връзка с 350 случая на съкращения в 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“) в регион Comunidad Valenciana, гласувам като цяло в подкрепа на доклада, или с други думи, в подкрепа на мобилизирането на средства от ЕФПГ за Испания.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Безбройни са жертвите на безработицата, която в много случаи е дългосрочна поради финансовата и икономическа криза, която преживяваме, съчетана с непрекъснатите промени на пазара на труда, породени от изменената структура на световната търговия. ЕФПГ е създаден, за да се реагира в такива ситуации. В конкретния случай говорим за мобилизирането на допълнителни средства в размер на 2 млн. евро за Испания, за да се предостави подкрепа за извършените в периода 13 април 2009 г. и 12 януари 2010 г. 544 съкращения в 143 предприятия в текстилния сектор. Тъй като Комисията е направила оценка на заявлението и счита, че то е целесъобразно и отговаря на установените критерии и препоръчва искането да бъде одобрено, гласувах за доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която засегна особено заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това създава нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст се предлага планът за намеса за Испания във връзка с 350 случая на съкращения в 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“) в регион Comunidad Valenciana. Ето защо се надявам, че европейските институции ще удвоят действията си, за да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Испания, тъй като разглеждам този инструмент като ценен ресурс за подкрепа на работници в затруднено положение поради икономическата криза. ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел предоставяне на практическа подкрепа на работници, които са били съкратени поради преместване на техните предприятия или, след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда.

Настоящото искане за помощ в размер на 2 059 466 евро, финансирана от ЕФПГ, е във връзка с 544 съкращения (350 в целевата група за получаване на помощ) в 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“). В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен ресурс за борба с безработицата в резултат от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Текстилната промишленост преживява понастоящем тежки времена в цяла Европа. Комисията предлага мобилизирането на средства в размер на 1 422 850 евро в отговор на 528 съкращения в 33 предприятия от този сектор в Испания. Гласувах за доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в глобализирания свят. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави помощта на Испания, която кандидатства за такава помощ във връзка с 350 съкращения в 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“) в регион Comunidad Valenciana.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Между 13 април 2009 г. и 12 януари 2010 г. бяха съкратени 544 испански работници от 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“). За да предостави помощ на 350 от тях, Испания подаде заявление за мобилизиране на средства в размер на 2 059 466 евро от ЕФПГ. Гласувам в подкрепа на доклада, тъй като всички критерии за мобилизиране на средства от фонда са напълно изпълнени.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Тъй като делът на малките и средните предприятия, произвеждащи главно мебели, обувки, текстил, керамика и играчки в Comunidad Valenciana, е много висок и секторът на услугите представлява 60% от общата заетост в този регион, този сектор беше особено тежко засегнат от високия брой на съкратените работници през последните две години. Това има голямо въздействие върху местното равнище. Поради това за нас е особено важно да укрепим и да продължим да поддържаме текстилната промишленост. Ето защо гласувах за заявлението.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Испания е поискала помощ във връзка с 350 съкращения в 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“) в регион Comunidad Valenciana, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд, след честите напомнения на Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Представеното от Испания искане за помощ от ЕФПГ е във връзка с 544 съкращения (350 от които са допустими да получат подкрепа) в 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“) в регион Comunidad Valenciana. Съгласно оценката на Комисията заявлението отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен, за да обхване намесата му в ситуации като настоящата, при която като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция с надеждата, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще помогне на тези работници успешно да се завърнат на пазара на труда.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0356/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на тази инициатива, за да могат 330 от 528-те работници, които бяха съкратени в течение на девет месеца от 66 предприятия във Валенсия в сектора на обработката на естествените камъни, да получат допълнителна помощ, която ще им позволи да се завърнат на пазара на труда. От съкратените работници 62% са на възраст над 45 години, има и съкратени работници с увреждания, 51% не са преминали никакво обучение, а 34,4% имат само основно образование.

Тази автономна област вече получи друга помощ поради съкращаване на работни места в производствения сектор. Ето защо трябва спешно да бъдат приети други мерки. Мобилизирането на средства от ЕФПГ могат да бъдат само част от тези мерки. В заключение трябва още веднъж да изразя съжаление от факта, че испанската държава предприе мерки твърде късно – една година и три месеца след съкращенията, макар че тези видове мерки трябва да бъдат предприети незабавно и спешно.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Испания е подала искане за помощ във връзка с 300 случая на съкращения в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) в регион Comunidad Valenciana по NUTS II, гласувах за резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента. Освен това съм съгласна, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да се приложи бързо и ефективно. Предвид структурните промени в световната търговия жизненоважно е европейската икономика да може бързо да въведе инструменти за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият нови умения, за да могат бързо отново да се интегрират на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Испания е подала искане за помощ във връзка с 300 души, които са загубили работата си в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) в регион Comunidad Valenciana, гласувам в подкрепа на доклада или, с други думи, в подкрепа на мобилизирането на средства от ЕФПГ за Испания.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Днес одобряваме мобилизирането на пакет с помощ на обща стойност 1 422 850 евро от ЕФПГ за Испания – страна, която беше тежко засегната от световната икономическа криза, и по-специално в която безработицата надмина средната за Европа. В този конкретен случай помощта се отнася до 528 съкращения в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“). Надявам се, че испанската икономика ще бъде в състояние да отговори адекватно на кризата, тъй като мобилизирането на тази помощ е само част от отговора.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която засегна особено заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това създава нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст беше разработен планът за намеса за Испания, план, който беше изпълнен по отношение на 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) в регион Comunidad Valenciana по NUTS II. Ето защо се надявам, че европейските институции ще удвоят действията си, за да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Испания, тъй като разглеждам този инструмент като ценен ресурс за подкрепа на работници в затруднено положение поради икономическата криза. ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел предоставяне на практическа подкрепа на работници, които са били съкратени поради преместване на техните предприятия или, след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда.

Днешното гласуване се отнася до помощ в размер на 1 422 850 евро, финансирана от ЕФПГ, във връзка с 528 случая на съкращения (300 от които са в целевата група за получаване на помощ от фонда) в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Настоящото заявление се отнася до мобилизиране на средства на обща стойност 1 422 850 евро от ЕФПГ за Испания. То е във връзка с 528 случая на съкращения, извършени през деветмесечния период между 31 март 2009 г. и 30 декември 2009 г., в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2, и по-точно „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“. Оценката на Комисията се основаваше на оценка на връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия или финансовата криза, непредвидения характер на въпросните съкращения, доказване на посочения брой съкращения и спазването на условията на член 2, буква а), обяснение на непредвидения характер на съкращенията, определяне на извършващите съкращения предприятия и на работниците в целевата група за получаване на помощ, засегнатата територия и нейните органи и заинтересовани страни, въздействието на съкращенията върху местната, регионална или национална заетост, координиран пакет от персонализирани услуги, които да се финансират, включително съвместимостта с действия, финансирани по структурните фондове, дати, на които се планира да започнат или са започнати персонализираните услуги за засегнатите работници, процедури на консултиране със социалните партньори, системи за управление и контрол. В съответствие с оценката на Комисията, заявлението отговаря на условията за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ, и поради това го подкрепям.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Гласувам „въздържал се“, като мисля за испанските работници от предприятия като Levantina, които са пожертвани на олтара на глобализацията. Предвид положението, в което са изпаднали в резултат на подкрепяните от Европейския съюз неолиберални политики, човек е склонен да гласува „против“ – толкова е незначителна предоставяната сума. Въпреки това, колкото и малка да е тази помощ, тя може да облекчи страданията им. Това не прави обаче по-малко непоносима логиката на ЕФПГ. Той утвърждава логика, която позволи на фондовете Charterhouse и Impala да увеличат капитала си за сметка на работниците от Levantina в Comunidad Valenciana.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в глобализирания свят. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави помощ на Испания, която кандидатства за такава подкрепа във връзка с 300 работници, които са загубили работата си в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) в регион Comunidad Valenciana по NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Годишният таван на средствата, които могат да бъдат мобилизирани от ЕФПГ, е 500 млн. евро. Тъй като в Испания между 31 март 2009 г. и 30 декември 2009 г. са извършени общо 528 съкращения в 66 предприятия, мобилизирането на средства от ЕФПГ в размер на 1 422 850 евро не е ни най-малко изненадващо. Гласувам в подкрепа на доклада, тъй като пълноценното използване на ЕФПГ се приветства горещо.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Подкрепям настоящото заявление, което има за цел да смекчи последиците от многобройните съкращения в този сектор и да спомогне за повторното интегриране на пазара на труда на работници, които са съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Испания е поискала помощ във връзка с 300 случая на съкращения в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) в регион Comunidad Valenciana по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията и с предложените от Парламента изменения на предложението.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на финансиране, различен от неусвоените средства от Европейския социален фонд, в отговор на честите напомнения на Европейския парламент, че е необходимо да се определят подходящи механизми за трансфер на средства, като се има предвид, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и периоди на финансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Представеното от Испания искане за помощ от ЕФПГ във връзка с 300 от 528-те случая на съкращения в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) в регион Comunidad Valenciana по NUTS II, отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен: беше предвидена намеса в ситуации като настоящата, при която, като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция и се надявам, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще допринесе за успешното повторно интегриране на тези работници на пазара на труда.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0351/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Кризата предизвика спад от 28% в регистрирането на автомобили. В Terres de l’Ebre (Каталуня) заетостта в сектора на услугите е 60%. Закриването на Lear Automotive доведе до увеличаване на безработицата в региона, която през 2009 г. достигна 22,7%.

Помощта има за цел да предостави пакет от персонализирани услуги, подобна на вече предоставената в същия регион и в същия сектор помощ, в друг случай, който касаеше 1 429 от 2 330 съкратени работници. Настоящият случай се отнася до 508 от 515-те съкращения, регистрирани през четиримесечния период на 2010 г. в резултат на закриването на Lear Automotive. Гласувах в подкрепа на тази инициатива, за да може нейното прилагане да даде възможност на засегнатите работници да се завърнат на пазара на труда и по този начин да се намали безработицата.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Испания е подала искане за помощ във връзка с 508 съкращения в предприятието Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, извършващо дейност в сектора на автомобилната промишленост, гласувах за резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, изменено от Парламента. Освен това съм съгласна, че в предложението на Комисията, по-точно в изложението на мотивите, трябва да се съдържа ясна и подробна информация за заявлението, като се анализират критериите за допустимост и се обяснят основанията за одобряването му в съответствие с отправените от Парламента искания.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да се приложи бързо и ефективно. Предвид структурните промени в световната търговия жизненоважно е европейската икономика да може бързо да въведе инструменти за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият нови умения, за да могат бързо отново да се интегрират на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Испания е подала заявление за помощ във връзка с 508 съкращения в предприятието Lear Automotive (EEDS), извършващо дейност в сектора на автомобилната промишленост в Каталуня, гласувам като цяло в подкрепа на доклада, или с други думи, в подкрепа на мобилизирането на средства от ЕФПГ за Испания.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Днес отново сме тук, за да приемем мобилизирането на пакет финансова помощ от ЕФПГ на обща стойност 382 000 евро в подкрепа на испанската автомобилна промишленост. Помощта се отнася до 515 работни места, които бяха съкратени в предприятието Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, извършващо дейност в сектора на автомобилната промишленост в Каталуня. Преди кризата секторът на автомобилната промишленост беше най-важният източник на износ на Испания. Въпреки това в резултат на кризата има изгледи спадът в търсенето на такива изделия в Европейския съюз да предизвика още съкращения на работни места не само в Испания, но и в целия Съюз, и поради това е важно използването на ЕФПГ да може ефикасно да подпомогне сектор, който е толкова важен за европейската икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която засегна особено заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това осигурява нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст беше разработен планът за намеса за Испания, план, който ще помогне на 508 съкратени работници в предприятието Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, извършващо дейност в сектора на автомобилната промишленост. Ето защо се надявам, че европейските институции ще обединят усилията си, за да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на средства от ЕФПГ в полза на Испания, тъй като разглеждам този инструмент като ценен ресурс за подкрепа на работници в затруднено положение поради икономическата криза. ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел предоставяне на практическа подкрепа на работници, които са били съкратени поради преместване на техните предприятия или, след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда.

Приетият днес доклад се отнася до искане за помощ на обща стойност 382 200 евро, финансирани от ЕФПГ, във връзка с 515 съкращения (508 от които са от целевата група за получаване на помощ) в предприятието Lear Automotive (EEDS) Spain, извършващо дейност в автомобилния сектор в Каталуня. В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен ресурс за борба с безработицата в резултат от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Икономическият спад в автомобилния сектор доведе до 515 съкращения в предприятието Lear Automotive (Испания). Подкрепям предложението за мобилизиране на 382 200 евро от ЕФПГ, за да се подкрепят съкратените работници.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Гласувам „въздържал се“, като мисля за испанските работници от Lear Automotive, пожертвани на олтара на глобализацията. Предвид положението, в което са изпаднали в резултат на подкрепяните от Европейския съюз неолиберални политики, човек е склонен да гласува „против“ – толкова е незначителна предоставяната сума. Въпреки това, колкото и малка да е тази помощ, тя може да облекчи страданията им. Това не прави обаче по-малко непоносима логиката на ЕФПГ. Той утвърждава логика, която позволи на тази многонационална компания от САЩ и на главните й акционери – Pezna Investment Management и пенсионния фонд на учителите от Калифорния - да преместят дейността си, без да се замислят за тези, които са ги направили богати.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в глобализирания свят. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави помощта на Испания във връзка с 508 съкращения в предприятието Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, извършващо дейност в сектора на автомобилната промишленост в Каталуня.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) За да може да се кандидатства за средства от ЕФПГ и за да бъде одобрено впоследствие заявлението, съществуват ясно определени критерии, които трябва да бъдат изпълнени. Фондът има за цел да подпомогне работници, които са били съкратени в резултат от световната финансова и икономическа криза, чрез набелязването на мерки, гарантиращи повторното им бързо интегриране на пазара на труда. Фондът предоставя годишна сума в размер на 500 млн. евро за такива случаи. Въпреки това предприятието трябва да е съкратило най-малко 500 работници – както испанското предприятие Lear Automotive, което отговаря на всички критерии – за да може Испания да кандидатства за средства. Подкрепям доклада, тъй като средствата от ЕФПГ са предназначени именно за посочената в него цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Испания е поискала помощ във връзка с 508 съкращения в предприятието Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, извършващо дейност в сектора на автомобилната промишленост, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията и предложените от Парламента изменения в предложението.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на средства, който да е различен от неусвоените средства от ЕСФ в отговор на многократните заявления на Европейския парламент, че е необходимо да се определят подходящи бюджетни механизми за трансфера на средства, при положение че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и финансови периоди.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Представеното от Испания искане за помощ от ЕФПГ във връзка с 508 съкращения в предприятието Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, извършващо дейност в сектора на автомобилната промишленост, отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен: беше предвидена намеса в ситуации като настоящата, при която като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава-членка“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция с надеждата, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще помогне на тези работници успешно отново да се интегрират на пазара на труда.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0352/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Полша е поискала помощ във връзка с 189 съкращения в предприятието H. Cegielski-Poznań и в четири от неговите доставчици, извършващи дейност в сектора на производството на корабни дизелови двигатели, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията заедно със съответните изменения, внесени от Парламента. Освен това съм съгласна, че трябва да гарантираме, че ЕФПГ ще подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда, и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са от отговорността на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените поради преструктурирания и премествания работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да може да се приложи бързо и ефективно. Предвид структурните промени в световната търговия жизненоважно е европейската икономика да може бързо да въведе инструменти за подпомагане на работници, засегнати от такива промени, като същевременно им се даде възможност да придобият нови умения, за да могат бързо отново да се интегрират на пазара на труда. Ето защо финансовата помощ трябва да се предоставя индивидуално. Важно е да се подчертае освен това, че тази помощ не замества обичайните отговорности на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружества. Предвид факта, че Полша е поискала помощ във връзка със 189 случая на съкращения в предприятието H. Cegielski-Poznań, произвеждащо корабни дизелови двигатели и електростанции, и в четири от неговите доставчици, гласувам като цяло в подкрепа на доклада, или с други думи, в подкрепа на мобилизирането на средства от ЕФПГ за Полша.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Днес сме тук, за да приемем пакета с финансова помощ от ЕФПГ на обща стойност 114 250 евро за Полша, за да й се даде възможност да се справи с последиците от съкратените 658 работни места в четири производствени единици на предприятието H. Cegielski-Poznań, произвеждащо корабни дизелови двигатели, и в четири от неговите доставчици в градовете и в окръг Poznań. Винаги съм предупреждавал, че макар такава помощ да е много важна за справяне с настоящите симптоми, тя не е окончателното решение на проблемите на европейската промишленост, които се свързват не само с икономическата криза, пред която сме изправени, но и с необходимостта от приспособяването на Европа към променящия се свят, този, в който конкурентоспособността е от съществено значение.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното въздействие на световната икономическа криза, която засегна особено заетостта, от съществено значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и семейства е правилното използване на ЕФПГ, който допринася за повторното им социално интегриране и професионално развитие и едновременно с това създава нова, квалифицирана работна сила, която да отговори на потребностите на дружествата и да даде тласък на икономиката. Именно в този контекст беше разработен планът за намеса за Полша, план, който се отнася до 189 съкратени работници в предприятието H. Cegielski-Poznań, произвеждащо корабни дизелови двигатели, и в четири от неговите доставчици. Ето защо се надявам, че европейските институции ще обединят действията си, за да приложат мерки за повишаване и подобряване на процента на усвояване на този важен ресурс, какъвто е ЕФПГ, който понастоящем е с много ниски равнища на мобилизиране. Тази година бяха поискани едва 11% от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Световната икономическа криза доведе до големи структурни промени в много предприятия, като в резултат на това огромен брой хора загубиха работата си. Разглежданото предложение се отнася до помощ за голяма група съкратени работници в полския регион Wielkopolskie. Второто предложение за финансова помощ, което днес гласуваме, се отнася до още няколко стотин случая на съкращения в същия регион в Полша. Поради това пазарът на труда в този регион на Полша преживява огромни сътресения. Изключително съм доволен, че Европейската комисия потвърди, че заявлението отговаря на изискванията за предоставяне на финансова подкрепа. Следователно съкратените работници ще могат да се върнат на предишната си работа или ще намерят нова, а собствениците на предприятията ще използват подкрепата, за да смекчат отрицателните последици от световната криза и да запазят мястото си на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Полша. ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел предоставяне на практическа подкрепа на работници, които са били съкратени поради преместване на техните предприятия или, след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Предметът на днешното гласуване е искане за помощ на обща стойност 114 250 евро, финансирани от ЕФПГ, за 658 случая на съкращения (от които 189 са целевата група за подпомагане) в предприятието H. Cegielski-Poznań и в четири от доставчиците му, извършващи дейност в сектора на производство на корабни дизелови двигатели в град Poznań и Poviat Poznań.

Накрая бих искал да отбележа, че приемането на днешните доклади доказва още веднъж важността на ЕФПГ, който е ценен ресурс за подпомагане на работниците в затруднено положение поради икономическата криза и е също така ефективно средство за борба с безработицата.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за това заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ с цел подпомагане на 658  случая на съкращения в предприятието H. Cegielski-Poznań и четири от неговите доставчици, извършващи дейност в сектора на производството на корабни дизелови двигатели в град Poznań и окръга. Комисията предложи мобилизирането на средства в размер на 114 250 евро и аз подкрепям предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Гласувам „въздържал се“, като мисля за работниците в полската автомобилна промишленост, пожертвани на олтара на глобализацията. Предвид положението, в което са изпаднали в резултат на подкрепяните от Европейския съюз неолиберални политики, човек е склонен да гласува „против“ – толкова е незначителна предоставяната сума. Въпреки това, колкото и малка да е тази помощ, тя може да облекчи страданието им. Това не прави обаче по-малко непоносима логиката на ЕФПГ. Той утвърждава логика, която позволява приватизацията на държавни предприятия като Ciegielski-Poznań.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност, а ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа е изключително важна за подпомагане на безработните и жертвите на преместванията на дружества, които се извършват в глобализирания свят. Все повече дружества преместват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в редица страни, особено в Китай и Индия, а това оказва пагубно въздействие върху тези страни, които спазват правата на работниците. ЕФПГ има за цел да помага на работници, които са засегнати от преместванията на предприятия, като от съществено значение е да се улеснява достъпът им до нова заетост. В миналото ЕФПГ е използван от други страни и поради това е целесъобразно да се предостави помощта за 189 случая на съкращения в предприятието H. Cegielski-Poznań, произвеждащо корабни дизелови двигатели, и в четири от неговите доставчици.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) ЕС създаде ЕФПГ, за да могат държавите, в които поради световната финансова и икономическа криза са съкратени работници, да осигурят на тези работници практическа подкрепа. Мобилизирането на средства има за цел да улесни повторното интегриране на пазара на труда на засегнатите работници. Гласувам в подкрепа на доклада, тъй като Полша трябва да помогне на 658 работници, които са съкратени от предприятието H. Cegielski-Poznán.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Полша е поискала помощ във връзка със 189 съкращения в предприятието H. Cegielski-Poznań и в четири от неговите доставчици, всички извършващи дейност в сектора на производството на корабни дизелови двигатели, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна с предложението на Комисията, заедно със съответните изменения, въведени от Парламента.

Освен това съм съгласна, че:

- ЕФПГ трябва да подкрепи повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала да заявя отново, че помощта от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито има за цел да финансира преструктурирането на дружества или отрасли;

- действието и добавената стойност на ЕФПГ трябва да се оценява в контекста на общата оценка на програмите и различните други инструменти, създадени с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Приветствам предложението на Комисията за установяване на източник на средства, който да е различен от неусвоените средства от ЕСФ в отговор на многократните заявления на Европейския парламент, че е необходимо да се определят подходящи бюджетни механизми за трансфера на средства, като се има предвид, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и финансови периоди.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Представеното от Полша искане за помощ от ЕФПГ във връзка със 189 от 658-те съкращения, извършени в предприятието H. Cegielski-Poznán, произвеждащо корабни дизелови двигатели, и в четири от неговите доставчици, в периода от 1 септември 2009 г. до 1 януари 2010 г., отговаря на всички законово установени критерии за допустимост. Всъщност съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен: беше предвидена намеса в ситуации като настоящата, при която като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза са налице „най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава-членка“. Поради това гласувах в подкрепа на настоящата резолюция и се надявам, че мобилизирането на средства от ЕФПГ ще допринесе за успешното повторно интегриране на тези работници на пазара на труда.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0336/2010), (A7-0337/2010), (A7-0359/2010), (A7-0358/2010), (A7-0357/2010), (A7-0356/2010), (A7-0351/2010), (A7-0352/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С приемането на настоящия текст ЕП поиска от съответните институции да положат необходимите усилия, за да ускорят мобилизирането на средства от ЕФПГ. Припомня освен това ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза. Подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда. Накрая, подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ трябва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда, и отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
  

Доклад: Claude Moraes (A7-0347/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) За съжаление, това предложение, което датира от 2003 г. и което цели да предостави на бежанците статут на дългосрочно пребиваващи след петгодишен период на законно пребиваване, не е приложено в интервенционния период. С измененията, предложени от Европейския парламент през април 2008 г., които предвиждат, наред с всички други мерки, изчисляването на петте години на пребиваване, предшестващи подаването на заявление за статут на дългосрочно пребиваващ, и с липсата на единодушие в Съвета, новото предложение ще подпомогне пряко лицата, ползващи се с международна закрила, които са пребивавали на територията на ЕС повече от пет години, но все още нямат статут на пребиваващи.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах „за“ доклада, подкрепящ прилагането на предложението както по отношение на бежанците по Женевската конвенция, така и по отношение на лицата, ползващи се със субсидиарна закрила. В този доклад Европейският парламент подкрепя предложението на Европейската комисия и взима предвид поетия ангажимент да се защитават интересите на лицата, ползващи се с международна закрила. Бих искала да ви обърна внимание на факта, че към настоящия момент, ситуацията за граждани от трети страни, които са лица, ползващи се с международна закрила, е объркваща и неясна, защото условията за предоставяне на такъв статут не са хармонизирани. Според предложението на Комисията условията и процедурата за предоставяне на статут в Европейския съюз ще се опростят и изяснят. Освен това тази директива ще даде възможност на лицата, ползващи се с международна закрила, които придобият статут на дългосрочно преби