Zoznam 
Rozpravy
PDF 5441k
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 4. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 5. Základné práva v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (rozprava)
 6. Európsky ochranný príkaz (rozprava)
 7. Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
 8. Oficiálne privítanie
 9. Hlasovanie
  9.1. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Portugalsko – záplavy; Francúzsko – búrka Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Böge) (hlasovanie)
  9.2. Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EÚ (záplavy v Portugalsku, búrka Xynthia vo Francúzsku) – Oživenie hospodárstva: Európska sieť využívania veternej energie na mori (A7-0341/2010, László Surján) (hlasovanie)
  9.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: SI/Mura, Slovinsko (A7-0336/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Heidelberger Druckmaschinen, Nemecko (A7-0337/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.5. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: automobilový sektor, Poľsko (A7-0359/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.6. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Aragón – maloobchod, Španielsko (A7-0358/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.7. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Comunidad Valenciana – textil/Španielsko (A7-0357/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.8. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Comunidad Valenciana – prírodný kameň, Španielsko (A7-0356/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.9. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Lear, Španielsko (A7-0351/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.10. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: H.Cegielski-Poznań, Poľsko (A7-0352/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  9.11. Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (A7-0347/2010, Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.12. Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)
  9.13. Zriadenie schopnosti rýchlej reakcie EÚ (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (hlasovanie)
  9.14. Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (hlasovanie)
  9.15. Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (A7-0349/2010, Ana Gomes) (hlasovanie)
  9.16. Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (hlasovanie)
  9.17. Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  9.18. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (hlasovanie)
  9.19. Európsky ochranný príkaz (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
  9.20. Obchodovanie s ľuďmi (A7-0348/2010, Edit Bauer) (hlasovanie)
  9.21. Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)
  9.22. Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (hlasovanie)
 10. Vysvetlenia hlasovania
 11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13. Hodina otázok pre predsedu Komisie
 14. Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady (rozprava)
 15. Ratingové agentúry (rozprava)
 16. Výsledok konferencie v Cancúne o zmene klímy (rozprava)
 17. Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 18. Akčný plán pre energetickú efektívnosť (rozprava)
 19. Zrušenie smerníc týkajúcich sa metrológie (rozprava)
 20. Bezpečnosť hračiek (rozprava)
 21. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22. Skončenie rokovania


  

PREDSEDÁ: GIANNI PITTELLA
podpredseda

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
  

(Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.)

 

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu

4. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu

5. Základné práva v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pani Gálovej v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2009) – účinnom uplatňovaní po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (2009/2161(INI) (A7-0344/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál, spravodajkyňa. (HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, prijatie Lisabonskej zmluvy so sebou prinieslo víziu a myšlienku silnej Európy, pokiaľ ide o právomoci Spoločenstva. Občanom ponúka sľub naplnenia tejto vízie. Týka sa to aj ochrany základných práv, a preto sa na rozdiel od predošlých rokov tohtoročná správa zaoberá týmito novými právnymi základmi a posilnenými i novovytvorenými právomocami a inštitúciami. Podrobne skúma situáciu, ktorá takto vznikla. Cieľom správy je ponúknuť nový a komplexný prístup v ochrane základných práv.

Od decembra 2009 spočíva ochrana základných ľudských práv v rámci Európskej únie na viacerých pilieroch. Na jednej strane sa zakladá na Lisabonskej zmluve a Charte základných práv, ktorá sa teraz stala právne záväznou. Charta sa stala štandardom pre tvorbu a uplatňovanie právnych predpisov EÚ inštitúciami EÚ i členskými štátmi. Podobným pilierom právneho systému Spoločenstva bude naše pristúpenie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čo je proces, ktorý práve prebieha. Systém záruk ľudských práv zakotvených v právnych systémoch jednotlivých členských štátov však zostane podobným pilierom. Tieto právne základy budú tiež posilnené zriadenými inštitúciami Spoločenstva na úrovni Spoločenstva i členských štátov. Na úrovni Spoločenstva by som chcela spomenúť Komisiu, portfólio komisárky pre základné práva, pracovnú skupinu Rady a Parlament a spomedzi agentúr by som rada vyzdvihla úlohu Agentúry pre základné práva.

Cieľom mojej správy je zvýšiť povedomie tak, aby sa zaistila účinná a transparentná funkčnosť týchto existujúcich inštitúcií a mechanizmov, či už pri monitorovaní prijímania rozhodnutí alebo zákonov, zbere údajov, alebo prenose informácií, a aby neprisudzovali prioritu niektorým právam, pričom by zanedbávali iné. Je dôležité, aby jednotlivé inštitúcie nielen podávali správy, ale aby si tiež navzájom odpovedali a komentovali svoju činnosť. Každá inštitúcia by mala v oblasti ochrany ľudských práv využívať prácu ostatných inštitúcií a stavať na nej. Inštitúcie by svoje rozhodnutia mali prijímať v súlade, objektívne a na základe faktov.

Preto sme v tejto správe hodnotili, čo Parlament od týchto inštitúcií očakáva. Vyjadrili sme sa k oznámeniu Komisie zverejnenému v októbri, ktoré sa pridržiava podobnej koncepcie. Jedným z hlavných cieľov správy je zdôrazniť, že súčasná štruktúra základných práv sa musí začínať a končiť pri jednotlivcovi, čiže pri občanovi. To znamená, že musíme občanom poskytovať dostatok informácií, aby sme zaistili, že si uvedomia a pochopia svoje príležitosti a budú ich schopní využívať. Systém ochrany základných práv musí byť zrozumiteľný, prístupný a účinne využiteľný, pretože celá štruktúra má význam len do takej miery, do akej ju občania EÚ vedia využiť. Pri spĺňaní týchto cieľov musia zmienené inštitúcie a členské štáty prijať vyvažujúcu úlohu, ktorá EÚ umožní zvyšovať svoju vierohodnosť v očiach občanov. A napokon sa moja správa sústreďuje na tie oblasti, ktoré si vyžadujú nielen rýchle opatrenia, ale aj strednodobé až dlhodobé stratégie, napríklad na integráciu Rómov, boj proti detskej chudobe a otázku používania jazykov v menšinových spoločenstvách, aby som spomenula aspoň niektoré.

Dúfam, že správou, ktorú zajtra prijmeme, sa nám podarí vyslať ľahko zrozumiteľné a jasné posolstvo zmieneným inštitúciám: Komisii, Rade, agentúram, orgánom a súdom členských štátov, aby sa tento systém stal ešte účinnejším. V tomto vás žiadam o podporu, aby sme v súčasnom období, keď už Lisabonská zmluva nadobudla platnosť, mohli konať v tomto duchu. Základy, teda inštitúcie, už máme vytvorené.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, dnešná rozprava o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii je veľmi dôležitá nielen preto, lebo sa odohráva 10 rokov po vyhlásení charty – výročie charty bolo začiatkom tohto mesiaca –, ale aj preto, lebo ide o prvú rozpravu v Parlamente venovanú tomu, čo pani spravodajkyňa Gálová nazýva „novou, polisabonskou štruktúrou ľudských práv“. Má úplnú pravdu. Začali sme s novým významom ľudských práv a základných práv v Európe. Chcela by som poďakovať pani spravodajkyni a členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci za veľmi cenný prínos k tejto rozprave.

Dnes máme právne záväznú chartu, ktorá je súčasťou primárnej legislatívy EÚ. Ako ďalší krok musíme chartu uviesť do praxe. Presne z tohto dôvodu v októbri Komisia prijala oznámenie o stratégii účinného uplatňovania charty. Kľúčovým cieľom Komisie tu je v záujme všetkých ľudí žijúcich v EÚ zabezpečiť, aby práva ukotvené v charte boli čo najúčinnejšie. Vy ako poslanci tohto Parlamentu zastupujete týchto ľudí.

Charta nás musí viesť a my musíme ísť príkladom najmä vtedy, keď pripravujeme právne predpisy. To sa týka interných prípravných prác Komisie i prijímania v Parlamente a Rade, ako aj uplatňovania nových predpisov členskými štátmi.

Komisia presadila systematické posudzovanie vplyvu nových legislatívnych návrhov na základné práva prostredníctvom kontrolného zoznamu pre oblasť základných práv, ktorý budú používať všetky útvary Komisie. Teší ma, keď vidím, že správa pani Gálovej podporuje tento prístup. Zdôrazňuje najmä to, aké je pre Európsky parlament a Radu dôležité dbať na dodržiavanie charty v celom priebehu legislatívneho procesu. V súlade s chartou musí byť nielen predložený text, ale zohľadniť treba aj účinky neskorších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k danému textu. Každá inštitúcia sa preto musí zamyslieť nad tým, ako zabezpečí náležité posúdenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k legislatívnym návrhom. Vítam, že správa vyzýva na skvalitnenie spolupráce medzi inštitúciami.

Musíme tiež pozorovať, ako sa bude charta uplatňovať pri vykonávaní právnych predpisov EÚ členskými štátmi. Chcela by som v tomto Parlamente zopakovať, že nebudem váhať s iniciovaním konania o porušení práva, keď to bude potrebné.

Správa tiež zdôrazňuje pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rýchle pristúpenie Európskej únie k dohovoru má pre Komisiu vysokú prioritu. Rokovania úspešne prebiehajú a napredujeme rýchlym a konštruktívnym spôsobom. Ak všetko pôjde dobre, a zatiaľ sa to tak javí, dúfam, že sa nám podarí dospieť k záverečnej dohode v prvom polroku 2011. Veci teda napredujú rýchlo a dobre.

V plnej miere sa tiež hlásim k cieľu zaistiť bezproblémovú spoluprácu s medzinárodnými organizáciami. Tomuto sa venujeme dennodenne ako samozrejmosti. Komisia už zohľadňuje Dohovor OSN o právach dieťaťa pri príprave návrhov, ktoré môžu mať vplyv na deti. Nedávno sme tiež diskutovali o zdravotne postihnutých ľuďoch a je jasné, že aj v tejto oblasti uplatňujeme dohovor Organizácie Spojených národov v členských štátoch i na úrovni Európskej únie.

Spravodajkyňa hovorila o Agentúre pre základné práva, ktorá má zohrávať kľúčovú úlohu v tom, že nám bude dodávať porovnateľné a spoľahlivé údaje k situácii v 27 členských štátoch v oblastiach, kde EÚ môže konať. Aj tu chceme pracovať nielen v teórii, ale aj v praxi. Agentúru som napríklad požiadala, aby prispievala k činnosti pracovnej skupiny pre problematiku Rómov. Komisia je za rozšírenie mandátu agentúry tak, aby mohla svoju odbornosť poskytovať aj v oblastiach súdnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce. Aby sme to umožnili, prijala Komisia 2. decembra návrh na zmenu a doplnenie viacročného rámca, ktorý obsahuje zoznam tematických oblastí, v ktorých môže agentúra pôsobiť.

Teraz by som rada prešla k niečomu novému, čo podľa mňa dokonale zapadá do línie pani spravodajkyne, a to je dynamika vytvorená Lisabonskou zmluvou, ktorú si musíme udržať. S týmto vedomím na jar 2011 Komisia zverejní svoju prvú výročnú správu o uplatňovaní charty. Zámerom je, aby bol takýto text výročnej správy zverejňovaný každú jar. Myslím si, že toto je vhodný okamih pre Parlament, aby sa zapojil a začal skutočnú diskusiu o tom, ako sa charta uplatňuje v praxi. Keď budeme na jar 2011 pripravovať prvú výročnú správu o uplatňovaní charty, zvýšenú pozornosť budem venovať správe Európskeho parlamentu aj iným aktivitám Parlamentu v oblasti základných práv. To nám umožní viesť nielen rozpravu o ľudských právach mimo Európskej únie, ako je zvykom v tomto Parlamente, ale aj každoročnú rozpravu o základných právach a o tom, ako ich uplatňujú rôzne vlády vo vnútri Európskej únie. Uvidíme tiež, či európske inštitúcie vykonávajú svoju prácu tak, ako by mali.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, v mene poslaneckého klubu PPE. (MT) Vážený pán predsedajúci, rád by som začal poďakovaním Kinge Gálovej za správu a najmä za to, že upriamila pozornosť na takú dôležitú tému, teda na Chartu základných práv pre Európsku úniu a jej uplatňovanie. Domnievam sa, že zameranie Kingy Gálovej na túto otázku bolo tento rok kľúčové. Chcel by som poukázať na to, aké je dôležité, aby sme aj naďalej považovali ľudské práva za základné ľudské práva, pretože niekedy sa obávam, že nie všetci interpretujeme koncepciu základných práv rovnako. V prvom rade treba vyjasniť, že ľudské práva neznamenajú, že by sme mali ignorovať napríklad koncepciu subsidiarity alebo že by sme mali pošliapavať rozličné hodnoty, ku ktorým sa hlásia členské štáty. Žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí sa práve týmto spôsobom snažia manipulovať s otázkou základných práv. Európska únia by mala prenechať riešenie etických otázok ako eutanázia a interrupcie členským štátom. Po druhé by sme mali dbať na to, aby základné práva boli skutočne základnými právami a nezahŕňali iné práva, ktoré sú síce tiež dôležité, no nepatria medzi základné, a preto je tu riziko, že budú nerealistické, ak sa na ne budeme pozerať v dnešnom kontexte. Typickým príkladom sú práva spojené s otázkami prisťahovalectva, ktoré majú značnú dôležitosť, no nejde vždy o základné práva. A napokon sa musíme snažiť prijímať rozumné pozície napríklad v oblastiach bezpečnosti a dôležitosti ochrany údajov. Preto na záver poviem, že si myslím, že potrebujeme základné práva, no zároveň musíme zaistiť, aby boli logické i realistické.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, za skupinu S&D.(SK) Kolegyne a kolegovia, rovnako by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni, kolegyni Gál, lebo si myslím, že sa jej podarilo naplniť hlavný cieľ správy, a to je konkrétne vyjasniť úlohy, ktoré budú jednotlivé inštitúcie a mechanizmy hrať v novej post-lisabonskej architektúre základných práv.

Za kľúčové považujem tri oblasti obsiahnuté v správe. Je dôležité, aby Únia ochraňovala nielen práva svojich občanov a občianok, respektíve ľudí na jej území, ale musí sa stať aj celosvetovým lídrom v tejto oblasti. Z tohto hľadiska môže kľúčovú úlohu zohrať novovytvorená Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Chcela by som preto vyzvať Komisiu, aby štruktúra, zdroje a aktivity diplomatickej služby boli formované tak, aby európska diplomacia mohla aj v zahraničí efektívne presadzovať základné práva.

Po druhé, demokracia a ľudské práva majú po Lisabone svoje nové vyjadrenie prostredníctvom nástroja európskej občianskej iniciatívy. Iniciatíva zvyšuje úlohu občanov a občianok Európskej únie a jej prostredníctvom majú možnosť iniciovať prijatie európskej legislatívy. A po tretie, chcela by som vyjadriť spokojnosť s tým, že správa vyzýva inštitúcie a členské štáty Únie, aby znásobili svoje snahy o zvyšovanie povedomia o základných právach.

Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakovala pani spravodajkyni, že bola ústretová voči našim pripomienkam a že správa obsahuje aj nami požadovanú explicitnú zmienku o boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v časti, ktorá hovorí o aktivitách potrebných na ochranu základných práv.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, zajtra popoludní budeme mať možnosť vymeniť si názory na situáciu v oblasti ľudských práv vo svete, ale dnes predpoludním sa sústreďujeme na aktuálny stav, pokiaľ ide o tieto práva v Európskej únii. Diskutovať najprv o Európskej únii a o zvyšku sveta až neskôr je podľa môjho názoru správne poradie – pretože predtým, ako budeme kritizovať iných, by sme si mali upratať u seba doma. Ak chceme, aby nás brali naozaj vážne, nesmieme zatvárať oči pred porušeniami ľudských práv na vlastnej pôde.

Toto uznesenie, ku ktorému chcem zablahoželať našej spravodajkyni pani Gálovej, sa sústreďuje na cestu napredovania pre politiku EÚ v oblasti ochrany ľudských práv a na pokrok po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Nezaoberá sa iba otázkou, kto nesie za čo zodpovednosť, ale zameriava sa aj na témy, ktoré by mali byť v budúcnosti v stredobode nášho záujmu.

Rada by som len zdôraznila dve hľadiská. Tešila ma podpora vyjadrená vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci myšlienke istého druhu mechanizmu zmrazenia, ktorým bude môcť Komisia pozastaviť účinnosť sporných vnútroštátnych opatrení či rozhodnutí dovtedy, kým nevydá formálne rozhodnutie o tom, či treba otvoriť konanie vo veci porušenia predpisov. Domnievam sa, že takýto mechanizmus prinesie pridanú hodnotu pri tvorbe vierohodnejšej politiky v oblasti základných práv v Európskej únii. Dúfam preto, že pri našom zajtrajšom hlasovaní celý Parlament vyjadrí podporu tomuto mechanizmu.

Druhé hľadisko sa týka práva a povinnosti nášho Parlamentu priebežne analyzovať situáciu v oblasti ľudských práv v členských štátoch a byť kritickým pri vyjadrovaní svojich názorov – keď to bude potrebné, aj s pomenovaním vinníkov.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, v mene skupiny Verts/ALE. (FR) Vážený pán predsedajúci, toto je veľmi kvalitná správa – prvá po prijatí Lisabonskej zmluvy. Rada by som začala poďakovaním pani spravodajkyni Gálovej za náročnú prácu, vnímavosť a prínosnú spoluprácu. Chcela by som sa vrátiť k štyrom posolstvám obsiahnutým v tejto správe.

Prvé sa týka našej požiadavky, aby Komisia plnila svoju úlohu vo vzťahu k novým zdrojom, ktoré má k dispozícii, ako aj k nadobudnutiu platnosti Charty základných práv. Žiaľ, situácia rómskych občanov bola prvým praktickým prípadom, no Komisia sa napokon v tejto záležitosti zastavila na polceste a odvolávala sa výlučne na smernicu o slobodnom pohybe osôb.

Komisia sa vyhla otázke nediskriminácie na základe článku 21 Charty základných práv, no v budúcnosti nesmie takto váhať pri ratifikácii Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Úniou. Veľmi ma teší, keď vidím odhodlanie Únie úspešne zavŕšiť tento proces.

Pridaná hodnota tejto správy spočíva tiež v skutočnosti, že zdôrazňuje potrebu včasného odhaľovania potenciálnych porušení zavedením systému varovania. Tento systém okrem iného zabezpečuje, aby sa pozastavila účinnosť opatrení, pri ktorých máme podozrenie, že spôsobujú takéto porušenia, pokým neprebehne zrýchlený postup na zistenie toho, či odporujú základným právam.

Tiež by som naliehala na potrebu založiť systém prevencie napríklad podľa modelu mechanizmu všeobecného pravidelného preskúmania, ktorý sa používa v Rade Organizácie Spojených národov.

Ešte raz by som zdôraznila absolútnu potrebu konzistentnosti medzi internými a externými procesmi, ako ste už spomenuli, pani Redingová. V tomto smere predstavuje podpis readmisných dohôd EÚ skutočne náročnú úlohu.

Slepo podporujeme tieto dohody, hoci o skutočných podmienkach ich uplatňovania sa rozhoduje v spoločných výboroch, z ktorých je Parlament vylúčený.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, v mene skupiny ECR. (PL) Vážený pán predsedajúci, tým, že sa Charta základných práv stala v Európe právne záväznou, máme do činenia s dvoma systémami ochrany ľudských práv, ktoré si do istej miery navzájom konkurujú. Jeden z týchto systémov sa zakladá na Charte základných práv a judikatúre Súdneho dvora, kým druhý sa zakladá na Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. Myslím si, že základnou úlohou, ktorú identifikuje správa pani Gálovej, je zaistenie spojitosti medzi týmito systémami z hľadiska obsahu aj inštitučných podmienok.

Chartu základných práv nemožno interpretovať tak, že to vyústi v predpoklad nových kompetencií pre Európsku úniu. Článok 51 to vyjadruje veľmi jasne, no myslím si, že sa oplatí pripomenúť každému, najmä poslancom tohto Parlamentu, že otázky týkajúce sa manželského práva, trestného práva a právnej ochrany nenarodeného života sa nedajú regulovať na úrovni EÚ, a to ani priamo, ani činnosťou žiadneho súdu či tribunálu. Toto politizovanie nástrojov ochrany ľudských práv môže viesť len k jednému – k poklesu dôvery v medzinárodné súdnictvo.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som sa chcela poďakovať našej spravodajkyni za ochotu počúvať a za jej prácu, ako aj všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli ku kvalite tejto správy.

Pre nás je táto správa dôležitá, lebo vyvodzuje závery z jedného z mála pozitívnych výsledkov uplatňovania Lisabonskej zmluvy, ak sa uplatňuje účinne. Účinné dodržiavanie základných práv v Európskej únii je skutočne dôležitou, ak nie dokonca kľúčovou otázkou pre budúcnosť Európskej únie. Ale nebude stačiť iba vyjadrovať sa kvetnatou rečou.

Zmluva, Charta základných práv a čoskoro pristúpenie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd nám v tejto oblasti poskytnú nové nástroje a Európskej únii a jej členom umožnia pokročiť do ďalšieho štádia.

Mnohí vravia, že ľudské práva sú súčasťou základných hodnôt Európskej únie, no málokto ich uznáva ako skutočne univerzálne a nedeliteľné. Nedeliteľnosť znamená, že všetky ľudské práva zakotvené v charte, ale aj v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a vo všetkých európskych a medzinárodných dohovoroch vychádzajúcich zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv majú rovnakú hodnotu, nech ide o ktorékoľvek právo.

Občianske a politické práva nie sú o nič dôležitejšie než hospodárske a sociálne práva. Právo na dôstojný život je napríklad rovnako dôležité ako náboženská sloboda.

Univerzálnosť znamená, že ľudské práva sú rovnaké pre všetkých bez ohľadu na ich národnosti, nezávisle od ich právneho postavenia. Vieme však, že právo na vzdelanie a právo na rodinný život, tiež ich uvádzam ako príklady, sa neustále ignorujú v takmer každom členskom štáte. Situácia v súvislosti s rómskymi občanmi je, žiaľ, pre to príznačná. Takže áno, Komisia sa musí odhodlať začať konania o porušení práva a byť v nich rovnako prísna, ako je prísna v hospodárskych záležitostiach.

Univerzálnosť tiež znamená, že ľudské práva majú rovnakú hodnotu na celom svete, a preto musí Európska únia ľudským právam prisúdiť rovnakú dôležitosť, akú vo svojej zahraničnej politike a v partnerských dohodách prisudzuje hospodárskym či diplomatickým otázkam. Nie je to tak v prípade krajín ako Tunisko, Líbya a Kolumbia a mohla by som spomenúť mnohé ďalšie. Takže áno, ide o zásadnú otázku, v stávke je vierohodnosť Európskej únie a budúcnosť jej zahraničnej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Vážený pán predsedajúci, ako Maďarka a žena-politička som hrdá na to, že to bola maďarská poslankyňa Kinga Gálová, ktorá so značným úsilím vytvorila toto veľmi významné dielo na tému lepšieho presadzovania ľudských práv a predniesla ho pred Európskou úniou. Za to by som sa jej chcela poďakovať.

Čo mi však v správe chýba, je dôraz na tradičné občianske a politické slobody. Sotva bude tu v EÚ niekto v lepšej pozícii než my Maďari, ak chceme zdôrazniť, že v Európskej únii problém nespočíva iba v diskriminácii menšín alebo integrácii Rómov, keď hovoríme o ľudských právach, ale aj v slobode vyjadrovania, zhromažďovania a prejavu. Nič to neilustruje lepšie než situácia v Maďarsku v rokoch 2002 až 2010. Výbor pre ľudské práva v maďarskom parlamente nedávno prijal veľmi dôslednú a podrobnú správu, ktorá pomocou rozhodnutí súdov, správ ombudsmana a iných prostriedkov názorne dokazuje, že maďarské socialistické vlády si v rokoch 2002 až 2010 udržiavali moc hrubým a neustálym porušovaním ľudských práv. Moja otázka pre pani spravodajkyňu znie, či je na jednej strane konečne možné túto konkrétnu maďarskú správu predstaviť Európskej únii v dnešnej situácii a či ju Európska únia preskúma, pretože to by bolo skutočne realistické znamenie, že v oblasti ľudských práv došlo k určitej zmene; a na druhej strane, ak sme schopní hovoriť o zvýšenej možnosti presadzovania ľudských práv v Európskej únii, ako by sme sa mohli lepšie vyhnúť incidentom podobným tomu, keď boli ľudia v Maďarsku v roku 2006 podvedení, najmä ak podpredsedom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci je naďalej osoba, ktorá bola v danom čase členom vlády, ktorá ľudí podviedla.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). (IT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, o správe, ktorú tak kompetentne zostavila pani spravodajkyňa Gálová a ktorej silnou stránkou je jednak presný, jednak podrobný opis situácie v oblasti uplatňovania základných práv, sa dá vyjadriť iba priaznivo.

Chcel by som poukázať na niekoľko menších aspektov súvisiacich so samotným uplatňovaním. Vďaka Charte základných práv, ktorá je dnes povinná, a lisabonskému procesu, ktorý sa už nedá zastaviť, niet pochybností o tom, že táto podpora blaha a jednotlivca vychádza zo súboru hodnôt, ktoré sú skutočne spoločné, ako sa to v hmatateľnej forme preukazuje dosiahnutými reálnymi výsledkami.

Musíme mať preto na pamäti Lisabonskú zmluvu, Štokholmský program a základné zásady ako solidaritu, integráciu a boj proti organizovanému zločinu a terorizmu. Musíme mať na pamäti, že zásada subsidiarity, samozrejme, nemôže stáť v ceste dodržiavaniu základných práv v Európe ľudu.

O niekoľko dní schválime novú dokumentáciu a nové nariadenie v súvislosti s legislatívnou iniciatívou v prospech občanov proti obchodovaniu s ľuďmi. Tieto dokumenty sú navzájom integrované a jednoznačne vytvárajú aktualizovaný právny referenčný rámec. Všetky opatrenia majú presný cieľ: rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.

Na záver by som rád uviedol, pán predsedajúci, že právomoc realizovať kontroly a uplatňovať skutočné sankcie sa musí v roku 2013 – Európskom roku občianstva adekvátne vykonávať. Toto by istotne mohol byť dôležitý faktor pri skutočnom posúdení významnosti opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). – Vážený pán predsedajúci, či už pred Lisabonom, alebo po Lisabone, je toho veľmi málo, na čo môžeme byť hrdí. V Európe ešte stále môže byť človek diskriminovaný len preto, lebo je žena. Aj dnes sme počuli, ako tu v Parlamente zaznelo: žena si nemôže zvoliť, ako nakladať s vlastným telom. Ľudia tiež môžu byť diskriminovaní na základe veku, postihnutia, náboženského vyznania, presvedčenia či sexuálnej orientácie. Pri dodávkach tovarov a služieb stále nebadať žiadny pohyb v súvislosti so smernicou Rady. Kto žije v partnerstve, občianskom partnerstve či manželstve s osobou rovnakého pohlavia, môže byť členským štátom diskriminovaný podľa zásady koncepcie subsidiarity. Na tomto základe sa dá presadzovať nerovnosť.

Máme Európu dvoch rýchlostí, v ktorej sú si niektorí ľudia rovní a iní nie. Sedíme tu a nič nerobíme, hoci sme svedkami nárastu xenofóbie, rasizmu, antisemitizmu, homofóbie a transfóbie – a áno, pozrite sa, čo sa deje s Rómami.

Nevzali sme si z druhej svetovej vojny žiadne ponaučenie? Nevzali sme si žiadne ponaučenie z 30. rokov minulého storočia, keď sme sa odvrátili a boli nečinní, pretože prenasledovaní boli iní ako my? Nevidíme, že náboženstvo, slušné náboženstvo, sa používa ako ospravedlnenie rastúcej diskriminácie predovšetkým homosexuálnych, bisexuálnych a transsexuálnych mužov a žien? Nevidíme, že ukracovanie práv iných v konečnom dôsledku ukráti naše vlastné práva? Nemáme byť na čo hrdí.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). (NL) Vážený pán predsedajúci, je nanajvýš jasné, že Lisabonská zmluva volí iný prístup k základným právam oproti tomu, na ktorý sme boli predtým zvyknutí. V prvom rade, samozrejme, pre pristúpenie Európskej únie k Európskemu súdu pre ľudské práva, čo spôsobilo zvláštnu situáciu, v ktorej si navzájom konkurujú rôzne súdy. Stále nie je jasné, ako presne sa v tejto súvislosti budú veci vyvíjať. Obávam sa, že pristúpením Európskej únie k Európskemu súdu pre ľudské práva sme z právneho hľadiska možno vkročili na mínové pole. Mohla by sa k tomu vyjadriť pani komisárka?

Moja druhá poznámka sa týka trvalého vplyvu Charty základných práv na európske právne predpisy. Mám na pani komisárku konkrétnu otázku v súvislosti s rozsudkom vyneseným 9. novembra 2010 Súdnym dvorom Európskej únie. Ide o spojené veci Volkera a Hartmuta Eiferta pod referenčnými číslami C 92/09 a C 93/09. Stručne povedané, v týchto prípadoch išlo o právo na súkromie v protiklade s právom na verejný prístup k tokom európskeho financovania.

V týchto rozsudkoch súd rozhodol, že právo na súkromie má prednosť pred všeobecným záujmom európskej transparentnosti. Tento rozsudok ma veľmi prekvapil a veľmi rád by som sa dozvedel postoj pani komisárky k tejto záležitosti v súvislosti s trvalým vplyvom základných práv zaručených chartou na dnešné a budúce právne predpisy EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - (SL) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel zablahoželať svojej kolegyni pani Gálovej k príprave dobrej správy. Je pravda, že v Európskej únii nastala nová situácia, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Zdá sa mi, že sloboda sa rozširuje a že to je dobrá vec. Správa je vskutku súčasná, moderná – hovorí dokonca o tretej generácii ľudských práv a podobne.

No ochrana ľudských práv a slobôd zahŕňa aj nápravu krívd minulosti.

Možno sme v tejto správe poukázali na mnohé práva tretej generácie, ako sa nazývajú, ale na niektoré otázky sme zabudli, napríklad na vrátenie majetku skonfiškovaného totalitnými režimami pôvodným majiteľom či zariadenie dôstojného pohrebu mnohých ľudí, ktorých v strednej a východnej Európe v roku 1945 brutálne zavraždili a dodnes ležia iba v provizórnych hroboch.

Z tohto dôvodu my, súčasná generácia politikov s rozhodovacou právomocou, zodpovedáme za nápravu krívd minulosti. Až potom budeme môcť s čistým svedomím hovoriť o nových právach a slobodách tretej generácie, ako sa nazývajú, pre súčasnosť aj budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D).(HU) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, s Lisabonskou zmluvou sa stala právne záväznou aj Charta základných práv a vytvorila sa možnosť začať konanie vo veci porušenia predpisov, ak sa nedodržiava. V niektorých členských štátoch sociálne napätie, ktoré vzniklo v dôsledku krízy, so sebou prinieslo obmedzenie demokratických práv namiesto toho, aby sa podnikli kroky v tomto smere. Prinieslo so sebou obmedzenie slobody médií, obmedzenie práva na štrajk, obchádzanie a oklieštenie sociálneho dialógu, zvýšenie diskriminácie a otrasenie základov právneho štátu a právnej istoty. Komisia má vo svojej úlohe ochrankyne zmlúv povinnosť všímať si takéto znamenia. Domnievame sa, že vytvorenie portfólia komisárky pre základné práva je dôležitým krokom. Pani Redingovú vyzývame, aby pravidelne monitorovala členské štáty a upozorňovala na prípady, keď sa porušujú základné práva a základné zásady demokracie, aby sme zaistili, že nebudú povinné iba pre kandidátske krajiny pred vstupom do EÚ, ale aj po ňom. Ak to nedokážeme, ešte viac to oslabí vierohodnosť EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE).(RO) Vážený pán predsedajúci, začala by som blahoželaním Kinge Gálovej k jej správe.

V súčasnosti máme spoločenstvo hodnôt a zásad, ktoré sa odráža v komplexnom systéme ochrany ľudských práv zahŕňajúcom Chartu základných práv, najpokrokovejší regionálny kódex ľudských práv. Členské štáty musia pri zavádzaní právnych predpisov EÚ dodržiavať ustanovenia charty. Ustanovenia charty môžu priamo uplatňovať vnútroštátne súdy, čo im tiež dáva veľkú zodpovednosť.

Po druhé máme európsky dohovor a judikatúru Súdneho dvora v Štrasburgu. Poskytujú záruku individuálnych práv v členských štátoch. Pristúpenie Európskej únie k dohovoru zaistí, že Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa bude uplatňovať aj na činnosť EÚ ako inštitúcie a činnosť členského štátu, ktorý vykonáva právne predpisy EÚ. Rozhodne musíme pozorne sledovať reformu súdu v Štrasburgu a jej vplyv na skracovanie konaní.

Po tretie majú členské štáty na vnútroštátnej úrovni povinnosť a príležitosť priamo uplatňovať ustanovenia zaručujúce základné slobody a realizovať ich vo svojich vlastných krajinách pomocou rozhodnutí svojich vlastných inštitúcií.

Právne aj inštitucionálne mechanizmy teda existujú. Kľúčovým slovom je realizácia, ktorá musí byť v záujme obetí rýchla a účinná. Ďalším kľúčovým slovom je koordinácia medzi inštitúciami, ktoré posudzujú porušovanie práv a rozhodujú o odškodnení.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Vážený pán predsedajúci, začlenenie Charty základných práv do právnych predpisov EÚ nerozširuje rozsah kompetencií EÚ a je v súlade so zásadou subsidiarity, pretože charta je neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ. Znova preto vyzývam poľské orgány, aby splnili svoju povinnosť a prijali Chartu základných práv. To, že tak Poľsko dosiaľ neurobilo, nemá vecné odôvodnenie. Je to politické rozhodnutie, ktoré kompromituje našu krajinu a poškodzuje poľských občanov.

Prijatie charty je dôležité najmä v súvislosti s nadchádzajúcim poľským predsedníctvom. Všetci Európania musia mať rovnaké práva bez ohľadu na to, kde žijú a do akej miery je ich krajina v područí cirkvi. Toto, žiaľ, nechápe vždy dokonca ani poľský ústavný súd. Podľa môjho názoru má osobitnú dôležitosť dodržiavanie práv žien, jedinej väčšiny, ktorá je diskriminovaná. Znova preto vyzývam na prijatie európskej smernice zaoberajúcej sa násilím voči ženám vrátane sexuálneho a reprodukčného násilia, ako ho praktizujú určité členské štáty s plným schválením zo strany domácich právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Vážený pán predsedajúci, na progresívnu časť správy už poukázali mnohí kolegovia poslanci. Konečne tu máme správu, ktorá pokrýva rôzne otázky súvisiace s ľudskými právami bez toho, že by uprednostňovala jednu oblasť na úkor inej. Mimoriadne ma teší, že správa špeciálne vyzdvihuje nediskrimináciu a rovnaké príležitosti. Správa vychádza z Charty základných práv. To je hlavná myšlienka môjho vystúpenia. Dodržiavanie a vymáhanie charty môže byť úspešné len vtedy, keď európska spoločnosť uzná, že všetky ľudské bytosti sú si rovné a že táto rovnosť sa dá dosiahnuť len rovnakým zaobchádzaním. Ak je niekto v akomkoľvek ohľade bez vlastného zavinenia znevýhodňovaný, treba mu poskytnúť vhodnú a primeranú pomoc, aby sa mohol stať osobou rovnakej hodnoty, občanom rovnakej hodnoty. Cesta vedúca k tomuto cieľu je náročná a aby sme ju zvládli, bude potrebná rozvážna práca. Správa pani Gálovej je na tejto ceste významným medzníkom. Som jej vďačný za jej vysoko prínosnú prácu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Rada by som upozornila na jedno nebezpečenstvo. Kombinácia rozličných foriem boja proti diskriminácii môže viesť k diskriminácii. Aj o tom sa hovorilo na stretnutí OBSE, ktoré sa konalo minulý týždeň vo Viedni.

Je to paradox, ale ak sa antidiskriminačná politika stane ideológiou, ľudia začnú byť diskriminovaní. Vidíme ako samotný pojem diskriminácie prekonal hranice svojej definície. Ak má Európska únia na tomto poli nejaký vážny deficit, tak je to ten vrátiť slovu „diskriminácia“ jeho pôvodný význam, lebo dnes to už nevedia ani aktivisti za ľudské práva a niekedy ani naša vlastná agentúra Európskej únie pre základné práva. Prihováram sa preto za demokratickú kontrolu tejto inštitúcie. V opačnom prípade zostane možno aj finančne nákladnou príťažou reputácie nielen Európskej komisie, ale nepriamo celej Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Vážený pán predsedajúci, spravodajkyňa urobila skvelú prácu. No aby som odcitoval obľúbené maďarské úslovie, ak ju nepremeníme na prax, bude nám asi tak užitočná ako zdochnutému koňovi podkovy. V Európskej komisii nevidím politickú vôľu presadzovať tieto práva a iniciovať voči členským štátom konania o porušení práva. Veľmi verím pani Redingovej. Má viac odvahy než všetci muži-komisári dokopy, pretože sa odvážila oponovať pánovi Sarkozymu, hoci pán Barroso sa ju dlhý čas snažil odhovoriť, aby to nerobila. V nadchádzajúcom období si bude musieť poradiť s náročnou úlohou, pretože maďarská vláda, ktorá sa ujme predsedníctva EÚ, sa dopúšťa závažných porušení základných práv. Obmedzuje slobodu médií, ruší práva odborov vo vzťahu k štátnym zamestnancom a zlyháva pri ochrane súkromného vlastníctva, keď si privlastňuje súkromné dôchodkové úspory troch miliónov občanov. Táto vláda porušuje základné práva a vy, pani Redingová, musíte mať odvahu iniciovať konanie vo veci porušenia predpisov.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, navzdory Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Charte základných práv, článkom 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii a ústavám jednotlivých štátov sme každodenne svedkami závažného porušovania ľudských práv v Európskej únii a v členských štátoch.

V našej krajine – Taliansku – je pri moci režim, v ktorom sa porušuje sloboda tlače, politické strany sa zúčastňujú volieb po predložení sfalšovaných podpisov, štátne tajomstvo zakrýva násilné útoky (vrátane útokov mafie), náš premiér – hoci dúfame, že už nie nadlho – profituje z medzinárodnej spolupráce s režimami, aké vládnu v Rusku a Líbyi, ako to potvrdil aj portál WikiLeaks. Európska únia nemôže pred týmto všetkým zatvárať oči.

Z týchto dôvodov podporujem správu obsahujúcu mnohé z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré som predložila a ktoré boli schválené vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spomedzi nich by som upozornila na odseky 20 a 40, ktoré vyzývajú na monitorovanie a sankcionovanie porušovania ľudských práv a na zmrazenie vnútroštátnych legislatívnych návrhov s potenciálom porušovania ľudských práv predtým, ako sa stanú zákonmi, a to až pokým ich EÚ neschváli.

Podporila som tiež podnet využiť články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii na riešenie otázok porušovania ľudských práv a posilnenie mandátu Agentúry pre základné práva.

Správa obsahuje početné pozitívne zmienky o menšinách, právach, homosexuálnych, bisexuálnych a transsexuálnych mužoch a ženách, prisťahovalcoch a žiadateľoch o azyl, o slobode tlače a sociálnych právach. Z týchto dôvodov by som chcela kolegov poslancov vyzvať, aby za ňu hlasovali.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, všetci si uvedomujeme, že v krajinách Európskej únie naďalej existujú mnohé druhy diskriminácie ovplyvňujúce rôzne časti populácie a kultúrne menšiny. Nemôžeme však zabudnúť, že voči ženám existuje všeobecná diskriminácia: diskrimináciu žien naďalej vo väčšej či menšej miere cítiť v mnohých rozličných oblastiach členských štátov EÚ. Ženy majú stále ťažkosti pri hľadaní zamestnania a služobnom postupe v rámci kariéry, naďalej sa stávajú obeťou nízkych miezd a iných foriem diskriminácie, ktorá ich vždy ovplyvňuje. Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v EÚ sú na úrovni 18 %. Preto potrebujeme naliehavé opatrenia, aby sme mohli bojovať s týmito diskriminačnými situáciami.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, pristúpenie EÚ k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd tiež skrýva riziko, že Európsky súd pre ľudské práva bude môcť vynášať rozsudky o ktoromkoľvek právnom akte EÚ. Sudcovia Európskeho súdneho dvora nás už varovali pred týmto krokom.

Veľmi pochybujem o tom, že Európsky súd pre ľudské práva bude vždy vynášať neutrálne a primerané rozsudky. Jeho predseda sám priznal, že prípady prednesené žiadateľmi o azyl bude skúmať podrobnejšie než iné prípady. Prednostné zaobchádzanie s niektorými sťažovateľmi nie je správaním vhodným pre neutrálneho sudcu. Európsky súd pre ľudské práva sa v súčasnosti snaží pozastaviť platnosť Dublinského dohovoru a znemožniť vyhostenia z Rakúska do Grécka. Prečo? Je Grécko nebezpečné? Naozaj sa chceme podriadiť súdu, ktorý chce zakázať kríž v školských triedach? Kríž je symbolom kresťanstva, jedného zo základov Európy a našich základných hodnôt.

Ak je zrejmé, že Európsky súd pre ľudské práva také ľudské práva nedodržiava, nevidím spôsob, ako by sme ho tu mohli uznať ako schválený a náležitý rozhodovací orgán.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Vážený pán predsedajúci, Európska únia v záujme presadzovania základných práv vždy bola ochotná kritizovať krajiny mimo svojich hraníc. No v prípade svojich vlastných členských štátov je po ich pristúpení často bezmocná. Takto by sme nemali ďalej pokračovať, pretože dnes to nie sú iba hospodárske zásady, ktoré nás spájajú. Správa pani Gálovej zhŕňa najnaliehavejšie a najdôležitejšie kroky pri rozvoji vnútornej ochrany základných práv. Potrebujeme účinný systém ochrany práv a vďaka Lisabonskej zmluve sa nám ho teraz podarí založiť. Porušovanie základných práv občanov nesmie zostať bez následkov. Musíme byť schopní na úrovni členského štátu i Európskej únie brať na zodpovednosť tých, ktorí sa dopúšťajú porušovania práv.

Môžem iba súhlasiť s pani Redingovou v tom, že Komisia by mala uplatňovať svoje právo iniciovať konanie o porušení práva vo všetkých odôvodnených prípadoch. Rozšírenie súboru dostupných konaní o konanie s blokujúcim účinkom môže poslúžiť ako účinný nástroj pri ochrane práv proti opatreniam členských štátov porušujúcim základné práva. Áno, musíme chrániť zdravotne postihnutých ľudí, odstrániť diskrimináciu a v neposlednom rade chrániť aj európsku jazykovú rozmanitosť.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Vážený pán predsedajúci, otázkou ľudských práv sa treba zaoberať na európskej úrovni a samotné členské štáty takisto musia prevziať zodpovednosť za zaručenie základných práv svojich občanov. Na európskej úrovni je napríklad veľmi dôležité založiť stratégiu Európskej únie v oblasti práv dieťaťa, pretože nie všetky členské štáty sú schopné zaručiť ochranu práv dieťaťa na vnútroštátnej úrovni. Preto je nevyhnutné vytvoriť praktické opatrenia na boj proti zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu a detskej pornografii.

Zdravotne postihnutí ľudia, ktorí naďalej trpia diskrimináciou vo svojom spoločenskom, profesionálnom a kultúrnom živote, sú ďalšou prioritou. Musíme preto založiť konkrétny systém právnych predpisov EÚ o právach zdravotne postihnutých ľudí a vyvinúť stratégiu EÚ pre túto oblasť.

Zdôraznila by som, že boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, zostáva obrovským problémom a jedným z najhorších prípadov porušovania ľudských práv.

Je tiež veľmi dôležité bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, najmä vo vzťahu k starším ľuďom, ktorí počas recesie utrpeli najviac.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať všetkým členom výboru, ktorí s pani spravodajkyňou Gálovou spolupracovali na týchto oblastiach, ako aj všetkým poslancom, ktorí dnes vystúpili tu v Parlamente, čím preukázali, že základné práva sú veľmi dôležité. Môžem len podporiť, čo už povedali viacerí poslanci, a to, že je najvyšší čas, aby sme sa zamerali na základné práva vo vnútri Európskej únie, aby sme boli vierohodní a mohli hovoriť aj o základných právach mimo Európskej únie. Túto otázku sme trochu zanedbávali, ale v budúcnosti to tak nebude.

Myslím si, že výročná správa Komisie o uplatňovaní charty, ktorá do detailu rozvedie všetky postrehy, ktoré ste tu všetci predniesli o konkrétnych druhoch diskriminácie, nám skutočne každoročne umožní prediskutovať si, čo nefunguje, a vynasnažiť sa to napraviť.

Ako napraviť? Je tu predstava o „mechanizme zmrazenia“, ako ho nazvala spravodajkyňa, systéme prevencie, ktorý by umožnil zasahovať v súvislosti s opatrením prijatým členským štátom až do okamihu jeho zavedenia. Požiadala som svojich odborníkov o analýzu takéhoto mechanizmu a inštitučné otázky, ktoré vyvoláva, sú veľmi zložité. Nateraz – hoci budeme musieť pokračovať v analýze, aby sme zistili, čo sa naozaj deje – sa mi zdá, že nemáme právny základ na to, aby sme mohli konať týmto spôsobom a že by bola potrebná zmena v zmluve na aktivovanie takéhoto mechanizmu prevencie. Je to zaujímavý nápad. Naďalej budeme hľadať mechanizmus, ktorý by sa dal použiť bez zmeny zmluvy tak, aby dokázal reagovať na najliehavejšie problémy.

Napriek tomu by som rada upozornila na skutočnosť, že chartu nemožno uplatňovať v absolútnom vyjadrení, čo je častá mylná predstava. Charta sa dá uplatniť iba vtedy, keď členské štáty zavádzajú európske predpisy, napríklad keď sa európska smernica, o ktorej sa rozhodlo medzi Radou a Parlamentom, následne začlení medzi európske právne predpisy. V takej situácii sa skutočne uplatňuje charta, no nie v absolútnom vyjadrení. V absolútnom vyjadrení, čiže pre všetky ostatné prípady, súdna právomoc zostáva vnútroštátnym súdom.

Keď sa Európska únia stane členom Dohovoru Rady Európy, objaví sa ďalšia dimenzia, ktorú potom budeme musieť naplniť, a týka sa spôsobu, ktorým riadime našu politiku v oblasti práv. Zdá sa mi, že práve toto má najvyššiu dôležitosť, ktorá presahuje všetky konkrétne otázky, ktoré tu zazneli (a odpoviem individuálne poslancom, ktorí ich položili) – myslím si, že hlavnou otázkou je tá základná.

Mimo EÚ, v našich členských štátoch, vo vnútri vlád si dôležitosť charty ešte plne neuvedomili. Čaká nás preto ešte práca na zvyšovaní povedomia tak, aby táto kultúra práv, táto politika hodnôt existovala v celej Európe, aby sa vždy, keď sa prijme nejaký zákon, keď sa uplatňuje nejaký zákon, ľudia všade mohli sami seba spýtať, či je v súlade s hodnotami, ku ktorým sa hlásime. To znamená, že v našom konaní sa ako vedúci politickí predstavitelia musíme samých seba takmer systematicky pýtať, či je naša činnosť v súlade so základnými právami, ku ktorým sa hlásime.

Zdá sa mi, že toto je ten najdôležitejší prvok. Dokonca vám môžem povedať, že Komisia má dnes prijať rozhodnutie, či sa má zrušiť doložka vykonateľnosti, alebo inými slovami, že predložíme návrh, aby boli súdne rozhodnutia platné všade v Európe. Toto rozhodnutie má zásadnú dôležitosť a pri návrhu týchto nových právnych predpisov sme sa po prvý raz zamerali na dodržiavanie základných práv. Nerealizovali sme len hospodársku analýzu a neskúmali sme len vplyv na trh – skúmali sme aj vplyv na hodnoty.

Ako vidíte, postupne sa približujeme tejto novej politike a myslím si, že v súhre medzi nami – Komisiou, Radou a Parlamentom – by sme mali zabezpečiť, aby sa táto výročná správa o uplatňovaní charty, ktorú predložím v mene Komisie a ktorú Parlament skritizuje alebo schváli, stala veľkým okamihom pravdy a príležitosťou zblízka sa pozrieť na tieto záležitosti. Ide tiež o to, aby sme vonkajšiemu svetu, našim voličom skutočne ukázali, že charta je živou entitou. Charta nie je iba textom – máme ju nato, aby sme ju uplatňovali v praxi. Ak sa nebude uplatňovať v praxi, zvolení zástupcovia občanov to povedia nahlas a jasne.

Toto sa musíme pokúsiť zaviesť v priebehu dvoch či troch rokov pred ďalšími voľbami. Myslím si, že tento cieľ môžeme dosiahnuť postupne, pričom prvý raz sa v tomto smere budeme môcť prejaviť na jar založením novej tradície tohto Parlamentu tak, aby už nikto nikdy nemohol povedať, keď sa budete v stredy alebo štvrtky zaoberať ľudskými právami mimo Únie: „Neupratali ste si ani vo svojom vlastnom dome.“ Urobme to spoločne!

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál, spravodajkyňa. (HU) Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám, dámy a páni, za povzbudivé slová a slová podpory. Poďakovať by som chcela predovšetkým pani Redingovej za otvorenosť a spoluprácu, do ktorej sme zapojení už dlhší čas, a za jasné a konkrétne odpovede a posolstvá. Myslím si, že zretele tieňových spravodajcov a kolegov poslancov sú v konečnom dôsledku v tejto správe zahrnuté a že sme dosiahli prijateľné kompromisy. Nemôžem preto prijať opravné listy, ktoré boli teraz opätovne predložené plenárnemu zasadnutiu, lebo si myslím, že táto správa je prijateľná taká, aká je. Chcela by som podotknúť, že v systéme ochrany všeobecných základných práv by sme v žiadnom prípade nemali vyliať so špinavou vodou aj dieťa, a preto by sme mali vždy pamätať na konkrétne fakty a snažiť sa pretvoriť očakávania, o ktorých tu dnes diskutujeme, na niečo hmatateľné.

Preto ma teší, že na zajtrajšom plenárnom zasadnutí tieto konkrétne fakty uvidíme v téme boja proti obchodovaniu s ľuďmi, kde v oblasti ochrany obetí poskytneme osobitnú ochranu obetiam v detskom veku. O tom sa tiež teraz bude diskutovať v súvislosti s prijatím občianskej iniciatívy, v ktorej dôsledku budeme skutočne môcť hovoriť o Európe občanov, pretože európski občania získajú možnosť ovplyvňovať legislatívne postupy. Zároveň však považujem za symbolické, že zajtra budeme diskutovať a prijmeme správu o situácii v oblasti ľudských práv vo svete. Skutočnosť, že maďarské predsedníctvo si takisto určuje priority v podobnom duchu a že kladie dôraz na posilnenie EÚ, ktorá bude blízka svojim občanom, je vítaná. Rada by som však kolegom poslancom pripomenula, že by sme sa mali vyhnúť uplatňovaniu dvojitého metra najmä tu v tomto Parlamente. Hovorím to svojim kolegom poslancom, ktorí boli možno celé roky (tu sa obraciam na svojich kolegov, maďarských socialistických poslancov) zapojení do najzávažnejšieho porušovania ľudských práv, ale teraz kritizujú iných na základe nepodložených obvinení len preto, aby znova získali dôveru voličov, ktorú možno stratili práve vinou porušovania ľudských práv. Ďakujem všetkým za spoluprácu a pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). – Vážený pán predsedajúci, musím odmietnuť urážku, ktorú vyslovila pani Gálová na adresu socialistov, že podkopávajú ľudské práva. Nie je možné takto niekoho napádať bez toho, aby sme ho absolútne konkretizovali a priniesli úplne zásadné, konkrétne dôkazy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Rád by som vyjadril svoju úprimnú vďačnosť pani spravodajkyni Kinge Gálovej za snahu otvoriť problém porušovania ľudských práv v Európskej únii. Ako môžeme karhať či poučovať niekoho mimo EÚ, ak sa v našom vlastnom Spoločenstve pravidelne porušujú zákony? Lotyšsko, člen EÚ, zatiaľ neuplatnilo uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2004, v ktorom Parlament navrhuje, aby lotyšské orgány zvážili možnosť dovoliť neobčanom, ktorí sú dlhodobými obyvateľmi, zúčastňovať sa v miestnych voľbách do samospráv. Tristotridsaťpäťtisíc stálych obyvateľov (15 %) Lotyšska nemôže využívať svoje základné práva, ale nikoho to neznepokojuje. Európsky parlament je schopný diskutovať o prípadoch porušovania ľudských práv, ku ktorým dochádza všade inde, len nie o prípadoch, ktoré sa dejú na našom vlastnom území. Hlasoval som za iniciatívu Kingy Gálovej. Ponúkam jej svoju plnú podporu a vďačnosť 335 000 ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), písomne. – Rada by som využila túto príležitosť na poďakovanie spravodajkyni za to, že vniesla svetlo do takejto dôležitej problematiky. Lisabonská zmluva novo definovala kompetencie a zodpovednosti v mnohých oblastiach a okrem iného urobila Chartu základných práv právne záväznou. Európsky parlament pôsobí ako strážca základných práv a Lisabonská zmluva túto skutočnosť skonsolidovala. Dôrazne podporujem predstavu o posilnení úlohy Európskeho parlamentu v zmysle systematického prístupu k legislatívnym návrhom a pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Keď kritizujeme porušovanie ľudských práv na celom svete, musíme rovnako starostlivo skúmať to, čo sa deje vo vnútri hraníc Európskej únie. Nemáme dôvod byť nadmieru spokojní, lebo v členských štátoch až príliš často badať signály rasizmu, xenofóbie, sexizmu a iných foriem diskriminácie. Množstvo práce pred nami je naďalej obrovské, no som si viac ako istá, že dôsledná práca pri presadzovaní základných práv v EÚ nám napokon pomôže zvíťaziť.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), písomne.(HU) Európska únia ako spoločenstvo štátov ponúkajúcich vysokú úroveň ochrany ľudských práv vždy smelo pozdvihne svoj hlas proti závažným porušeniam, keď sa odohrávajú v iných častiach sveta. Európsky parlament zväčša v chvályhodnej jednote odsudzuje praktiky preukazujúce úplné ignorovanie univerzálnych základných zásad ľudských práv, nech sa odohrávajú kdekoľvek. Už menej často však s podobnou rozhodnosťou reagujeme na porušenia vo vnútri hraníc EÚ, hoci toto by bol najúčinnejší spôsob, ako vyslať posolstvo tým krajinám na celom svete, ktoré nedodržiavajú ľudské práva. Spoločná činnosť EÚ by dosahovala najlepšie výsledky, keby sme aj v rámci nášho vlastného územia s rovnakou rozhodnosťou a kategorickosťou prejavovali nespokojnosť s uplatňovaním ľudských práv a základných slobôd. Len v máloktorých prípadoch berieme sami seba na zodpovednosť v súvislosti s týmito ideálmi, ktoré sú nerozlučnou súčasťou európskeho ducha a dnes už rok záväzné vďaka Charte základných slobôd. Aj v prípadoch, kedy to urobíme, pôsobíme pri absencii primeraných sankcií ako bezmocní a nemohúci. To zasa nevyhnutne ovplyvňuje presvedčivosť a vierohodnosť našej kritiky tretích krajín a snáh našej zahraničnej politiky o presadzovanie ľudských práv a demokracie. Nemyslím si, že sa ich Európa v budúcnosti môže vzdať.

 

6. Európsky ochranný príkaz (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani Romerovej Lópezovej v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD)) (A7-0354/2010).

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, dnešný deň je dôležitý pre všetky obete, pretože dnes prijmeme európsky ochranný príkaz, ktorý je významným krokom vpred z hľadiska ich práv. Na obete sa neprávom zabúda a je paradoxné, že páchatelia majú často oveľa viac práv a že sa viac hovorí o právach páchateľov ako o právach obetí.

Parlament si dnes uctí všetky obete a pripomenie tým, ktorí si myslia, že hranice ich pri prenasledovaní obetí ochránia, že tento európsky ochranný príkaz bude oddnes chrániť všetky obete v Európskej únii rovnako.

Na dosiahnutí tohto cieľa a pokroku v oblasti slobody a bezpečnosti, ako to bolo spomenuté v Štokholmskom programe, sme začali pracovať pred viac ako rokom. Dnes môžeme s určitou hrdosťou povedať, že náš cieľ sme dosiahli, hoci to nebolo ľahké, keďže mnohí ľudia často tomuto príkazu nerozumeli a pochybovali o jeho účinnosti a zrozumiteľnosti.

Musím povedať, že po trojstranných rokovaniach s belgickým predsedníctvom a mnohých rozhovoroch s Komisiou sme dospeli k textu, s ktorým boli spokojné takmer všetky politické skupiny. Túto správu preto prijala v spoločnom hlasovaní Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť drvivá väčšina, pričom nikto nebol proti.

Dúfam, že Parlament dnes rozhodne rovnako ako uvedené výbory a tí z nás, ktorí vypracovali túto správu prijatú drvivou väčšinou. Rade by to vyslalo jasný signál o tom, čo Európania chcú. Nechcú nič viac ako žiť v priestore bezpečnosti a spravodlivosti, chcú byť chránení a chcú, aby obeť, ktorá má vo svojom štáte príkaz na ochranu pred páchateľom, nemusela začínať ďalšie súdne konanie, keď sa presťahuje do iného štátu.

Našou povinnosťou je uľahčiť Európanom, a najmä obetiam, ktoré sú najzraniteľnejšie, prístup k spravodlivosti. Ochrana všetkých obetí bez výnimky bola mojím cieľom počas celej prípravy tejto správy. Preto som chcela, aby zahŕňala obete terorizmu, obchodovania s ľuďmi, organizovaného zločinu a zločinov v mene cti a aj osobitnú kapitolu o maloletých, ktorí sú najzraniteľnejšími obeťami a na ktorých ochranu nikdy nemyslíme.

Hoci bude tento príkaz chrániť všetky obete, najväčší prospech z tohto nástroja súdnej spolupráce budú mať ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, pretože páchatelia nebudú môcť beztrestne cestovať po Európe a budú vedieť, že budú stíhaní rovnako ako v krajine, kde napadli svoje partnerky.

Parlament preto dnes musí vyslať Rade jasný signál o tom, čo chceme. Budeme preto hlasovať s očami uprenými na obete, na tých, ktorí trpia, na tých, ktorí potrebujú našu ochranu, na tých, ktorí sa boja a mali by žiť slobodne a s nádejou.

Nikdy sa nevzdáme tohto spravodlivého a potrebného cieľa, ktorý podporuje väčšina Európanov, len preto, lebo niektorí ľudia majú strach a nikdy nemajú odvahu urobiť o krok viac. Musíme byť statoční, členské štáty musia byť statočné a dúfam, že v dnešnom hlasovaní bude väčšina za túto správu a že to presvedčí tých, ktorí stále pochybujú o tom, či tento nástroj bude pre obete prínosom. Takisto dúfam, že v blízkej budúcnosti Komisia predloží rozsiahle právne predpisy na podporu práv obetí, v čom ju plne podporujem, a som si istá, že ju podporuje aj Parlament.

Opakujem, tento malý, ale významný krok v podobe európskeho ochranného príkazu zlepší ochranu všetkých obetí, zabráni ďalším zločinom a zmierni dôsledky tých, ktoré už boli spáchané.

Dnes sme povinní odstrániť prekážky, ktoré doteraz bránili skutočnej ochrane v celej Európe. Dnešné hlasovanie nám dáva príležitosť zachrániť životy. To aj urobíme a na to by sme mali byť naozaj hrdí.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, návrh smernice, ktorý na dnešnom rokovaní predkladáme s cieľom ochrániť obete pred páchateľmi, ktorí ich prenasledujú, až kým ich nezabijú, nech sa skrývajú kdekoľvek, je jasným signálom, ktorý Parlament musí vyslať európskej spoločnosti a Rade.

Nebudeme naďalej bezbranní proti zločinom, ktoré sa v európskych krajinách stále opakovane páchajú každý deň a ktoré ostávajú skryté v tieňoch domovov. Tieto zločiny sú aj v tieňoch štatistiky, akoby mal v spolužití prednosť zákon prežitia najsilnejšieho, ale snažíme sa uplatňovať Chartu základných práv, ktorú sme prijali v Lisabonskej zmluve.

Neuvedomili si tí, ktorí pripravovali kapitolu I tejto charty, že telesnú integritu a dôstojnosť nemusia ohrozovať len verejné inštitúcie a štát, ale že hrozba sa môže skrývať aj za maskou citov? V prípade 25 % európskych žien, na ktorých sa v súčasnosti pácha určitá forma násilia, sú trýznitelia súkromné osoby a obrana proti útokom týmto ženám neumožňuje byť občanmi.

Podľa mimovládnych organizácií umiera v Európskej únii každý rok viac ako 2 500 žien bez toho, aby sme sa pýtali, či sa týmto zločinom dá predchádzať alebo vyhnúť. Európske ženy preto vítajú iniciatívu členských štátov a španielskeho predsedníctva rokovať o európskom ochrannom príkaze v Parlamente.

Vytvárame európsky priestor bezpečnosti; európsky zatykač znamená, že žiadna naša krajina nemôže byť útočiskom zločincov. Vytvorme atmosféru vzájomnej dôvery. Prostredníctvom ochranného príkazu vytvárame priestor spravodlivosti a slobody, pretože obete týchto zločinov môže prijať akákoľvek krajina bez toho, aby museli podstúpiť ďalšie konania, ako povedala moja kolegyňa spravodajkyňa pani Jiménezová-Becerrilová.

Dámy a páni, hovoríme o „súkromnom terorizme“, ako sa teraz nazýva tento opakovaný zločin – útoky skryté v súkromí domovov. Hovoríme tiež o preventívnych opatreniach z iného zdroja. Nie všetky krajiny majú alebo budú mať rovnakú právnu tradíciu. Čím viac budeme napredovať, tým bude potrebnejší nástroj, ktorý dokáže zohľadniť našu rozmanitosť. Právne služby Rady, ako aj Parlamentu prijali toto stanovisko. V čom spočíva odpor? Dámy a páni, nespočíva v komplexnosti nášho právneho systému, ktorý bude ďalej platiť.

Právo nie je nástroj na vytváranie konfliktov, ale na ich riešenie. To je stanoviskom konzervatívnych vlád, ktoré podporili túto iniciatívu na základe rozumného úsudku. Ak sme hovorili o zárukách a základných právach počas diskusií o terorizme, ako sme mohli plniť medzinárodné dohody, ak nie preto, že sme hovorili o bezpečnosti? Nie je 2 500 žien ročne pre Európu bezpečnostným problémom?

Nie je to prvýkrát v dejinách, keď pred právom stojí veľká úloha. Preto nás mrzí stanovisko Komisie počas tohto procesu, pretože nemôžeme hovoriť o právnom základe, keď hovoríme o politickej vôli. Neodvolávajme sa na právo, len keď nám to vyhovuje.

Tento text je výsledkom dohody. Zlepšenia v súvislosti s právom na informácie, preklad a procesné záruky, ktoré sme doň začlenili, zohľadnili to, že ide o nástroj uznávania, a Parlament rozhodol, že je prioritou, aby členské štáty otvorene predložili existujúce údaje.

Nezabudli sme ani na právo obetí na psychologickú a právnu pomoc. Budeme ďalej bojovať za tieto veci a dúfajme, že sa zahrnú do ďalšieho balíka týkajúceho sa obetí.

Chceli by sme poďakovať belgickému predsedníctvu za vykonanú prácu, ako aj všetkým tieňovým spravodajcom a nášmu tímu. Dnešným hlasovaním chceme Rade vyslať signál, že tu ide o vôľu Parlamentu. Teraz je na Rade, aby prevzala svoju zodpovednosť. Nepodarí sa nám vyriešiť prevenciu, ak sa niektoré členské štáty domnievajú, že nemáme problém, pretože nemáme údaje.

Teraz sa musí Rada rozhodnúť, či sa Európa naozaj zapojí do boja proti násiliu a do ochrany základných práv.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ochrana občanov, v praxi prevažne žien, ktoré sú vystavené násiliu alebo im násilie hrozí, je prioritou v programe všetkých inštitúcií, ktoré sa v súčasnosti touto témou zaoberajú.

To, že je táto ochrana v programe, je dôležité, pretože máme spoločný cieľ: poskytnúť ochranu obetiam za čo najlepších podmienok vo všetkých štátoch EÚ. Preto tiež od začiatku podporujem cieľ tejto ochrany a preto pripravujem ambiciózny balík o právach obetí, ktorý sa má prijať na jar 2011.

Som si plne vedomá práce spravodajkýň pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani Romerovej Lópezovej, ako aj Výboru pre práva žien a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré prispeli veľkou pridanou hodnotou k prebiehajúcej práci s cieľom zlepšiť ochranu obetí. Skúmam niektoré z vašich predložených návrhov. Napríklad to, že obete nemusia znášať náklady, že im budú poskytnuté prekladateľské a tlmočnícke služby alebo že sa zrýchlia postupy uznávania. Som pripravená pracovať na účinnom a právne spoľahlivom mechanizme, ktorý obetiam pomôže využívať občianskoprávne ochranné opatrenia v celej Európskej únii.

Pracovali sme na procesných právach obvinených osôb. Preto je logické pracovať aj na právach osôb, ktoré sú obeťami, pretože veľmi často hovoríme o obvinených v súdnom konaní, ale zabúdame na ich obete, ktoré sa musia znova stať stredobodom pozornosti.

Preto bude budúci balík Komisie týkajúci sa obetí založený na vynikajúcej práci španielskeho a belgického predsedníctva, Rady a, samozrejme, Európskeho parlamentu a bude ju rozvíjať. Všetka táto práca je veľmi dôležitá. Balík týkajúci sa obetí bude zostavený tak, aby bol po predložení komplexný a úplný, aby priniesol skutočnú zmenu všetkým obetiam – či už ide o ženy, deti alebo mužov, aj keď väčšinou ide o ženy a deti – a aby nám umožnil rýchlo prísť s konkrétnymi opatreniami, ktoré budú použiteľné a nevytvoria právnu neistotu. Ďakujem vám za túto prácu. Vezmeme ju do úvahy pri príprave balíka týkajúceho sa obetí.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, v mene poslaneckého klubu PPE.(RO) Vážený pán predsedajúci, približne 8 000 rumunských žien v Španielsku, ktoré sú obeťami, využilo tento rok ochranné príkazy platné v Španielsku. Ich platnosť sa musí rozšíriť aj do Rumunska a ostatných členských štátov, do ktorých cestujú.

Podľa neoficiálnych odhadov využíva ochranné príkazy platné v štáte, ktorý ich vydal, približne 100 000 Európaniek. Návrh smernice mení obmedzenú, územnú pôsobnosť týchto ochranných opatrení. Nástroj, ktorý zavádzame, zabezpečí, že ochranný príkaz vydaný v jednom členskom štáte sa uzná v členskom štáte, do ktorého obeť cestuje, takže priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa stane realitou a obete násilia alebo iné obete budú môcť žiť a cestovať bez obáv.

Parlament chce rozšíriť ochranu obetí. Preto po tejto smernici od Komisie žiadame a očakávame, že ďalším krokom bude rozšírenie ochrany obetí v tomto spoločnom priestore spravodlivosti a bezpečnosti. Preto s netrpezlivosťou a záujmom očakávame balík na jar 2011.

Na záver by som chcela zopakovať, že Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) podporuje ochranu obetí, tento návrh smernice a rozšírenú ochranu obetí.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, v mene skupiny S&D.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, prostredníctvom tohto návrhu smernice – za ktorý by som chcela srdečne poďakovať obidvom spravodajkyniam, s ktorými som spolupracovala ako tieňová spravodajkyňa – Parlament podporuje a rozširuje návrh Rady, ktorého cieľom bolo chrániť vo všetkých 27 členských štátoch ľudí, ktorí sú obeťami rôznych foriem prenasledovania alebo závažných a opakovaných hrozieb od známych a predtým identifikovaných osôb – často bývalých priateľov, manželov alebo partnerov –, ktorí ohrozujú ich telesnú a sexuálnu integritu, dôstojnosť a osobnú slobodu.

V skutočnosti počet útokov a vrážd, najmä tých páchaných na ženách, rastie. Polícia a súdy ich podnety často neberú dosť vážne a ochranné príkazy a opatrenia proti páchateľovi sú v súčasnosti platné len v krajine, ktorá ich vydala. Pani komisárka Redingová, opatrenie, ktoré schvaľujeme, možno nie je dokonalé, ale vypĺňa dieru v právnych predpisoch.

Veď pri vytváraní európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sme vždy konali na základe skúsenosti a občas sme v prípade potreby presadili určité veci. Naozaj sme presvedčení, že táto iniciatíva je dôležitá, pretože umožní všetkým občanom Európskej únie – mužom aj ženám – a všetkým obyvateľom Európskej únie voľne cestovať cez hranice a zobrať si so sebou ľudské práva a práva na ochranu a bezpečnosť, ako je to uvedené v článku 3 Lisabonskej zmluvy, ktorá mala byť podľa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente právnym základom, aby štruktúra tohto návrhu bola koherentnejšia.

Ustanovením európskeho ochranného príkazu sa zaručuje, že o chránenú osobu bude postarané aj v iných členských štátoch prostredníctvom rýchleho a bezplatného postupu. Každý členský štát musí určiť príslušný orgán, ktorý bude informovať obete o ich právach, viesť kampane, zhromažďovať štatistické údaje a informovať osobu hneď po vydaní jej vnútroštátneho ochranného príkazu. Tento príkaz okrem toho výrazne podporuje vytvorenie európskeho právneho priestoru a uplatňovanie slobody pohybu a navyše sa pri ňom po prvýkrát uplatňuje riadny legislatívny postup so spolurozhodovaním Rady a Parlamentu.

Dúfam, že Rada potvrdí tento záväzok, a dúfam, že Komisia – hoci venuje osobitnú pozornosť budúcemu balíku opatrení, ktorý sa týka bezpečnosti obetí – nepremárni túto jedinečnú príležitosť okamžite reagovať na túto mimoriadne vážnu situáciu, ktorú potvrdzujú európske a vnútroštátne štatistické údaje. Okrem iného by to mohlo viesť k významnému právnemu zbližovaniu členských štátov.

Preto by som navrhovala, aby sme bezodkladne konali a osobitne sa zaviazali k tomuto druhu ochrany obetí.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, v mene skupiny ALDE.(ES) Vážený pán predsedajúci, chcela by som, aby bol európsky ochranný príkaz účinný najmä pri predchádzaní násiliu páchanému na ženách a aby slúžil ako užitočný úvod k návrhu, ktorý pripravuje Komisia s cieľom vytvoriť podobný nástroj pre všetky druhy zločinu.

Mrzí ma, že vypracovanie tohto textu bolo také náročné a zložité napriek tomu, že sa všetci stotožňujeme s jeho hlavným cieľom.

Bola by som tiež rada, keby tento príkaz zahŕňal dve veci. Po prvé, európsky register ochranných príkazov so zodpovedajúcimi zárukami ochrany osobných údajov s cieľom obmedziť byrokraciu pre chránené osoby a dosiahnuť okamžité uplatnenie príkazov. Okrem toho by to príslušným orgánom znížilo procesné náklady a v konečnom dôsledku zabezpečilo štandardizované, neustále aktualizované štatistické údaje.

Po druhé, som presvedčená, že by sme sa mali snažiť preskúmať možnosti spolupráce s tretími krajinami v tejto oblasti, najmä ak nás zaujímajú štatistické údaje o pôvode obetí a ich prípadných zmenách pobytu.

Vznikajúca Európska služba pre vonkajšiu činnosť tak prišla o príležitosť verejne sa predstaviť s takouto úlohou, ktorej Európania rozumejú a ktorá rieši skutočné, aktuálne problémy všetkých Európanov.

Chcela by som poďakovať obidvom spravodajkyniam za všetku ich prácu a dúfam, že pani komisárka Redingová zaujme k tejto iniciatíve citlivý postoj.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE.(ES) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že my v Parlamente musíme byť veľmi zodpovední a konať na základe mandátu, ktorý nám bol zverený a ktorý nám hovorí, že aj na európskej úrovni musíme chrániť ženy, ktoré sú obeťami násilia, a zastaviť vrahov.

Ako už bolo povedané, ide tu o boj proti istému druhu sociálneho terorizmu, konkrétne šovinistickému násiliu. Preto sa nesmieme zamotať do štatistiky ani do právnych detailov. Hovoríme o spravodlivosti, základných právach, živote a smrti a ochrane tých, ktorých musíme chrániť pred útočníkmi. Najdôležitejšie je však to, že nebudeme musieť ľutovať 2 500 žien, ktoré sú každoročne obeťami právnej letargie, do ktorej sme všetci upadli.

Všetci si uvedomujeme právne problémy a to, že ide o inovačný postup v rámci polisabonskej medziinštitucionálnej dynamiky. Tieto problémy by však v žiadnom prípade nemali byť zámienkou, aby sme nenapredovali. Ochrana práv žien, ktoré boli alebo by mohli byť obeťami násilia a vrážd, a predchádzanie takýmto činom nemôžu byť podriadené niekoľkým právnym problémom. Musíme prejaviť politickú vôľu, ktorú si vyžadujú naliehavosť a význam tejto otázky.

Samozrejme, je dôležité robiť veci dobre, ale predovšetkým je nutné ich urobiť a to je podľa mňa základným posolstvom, ktoré Rade a Komisii pretlmočíme prostredníctvom tohto textu, ktorý, dúfam, prijmeme. Musíme pochopiť, že v žiadnom prípade nemôžeme paralyzovať iniciatívy pre technické problémy, ktoré sme nedokázali vyriešiť.

Túto príležitosť by som chcel využiť na poďakovanie obidvom spravodajkyniam a španielskemu a belgickému predsedníctvu za prácu, ktorú vykonali s cieľom ďalej napredovať, pracovať a bojovať proti pliage, ktorou je, opakujem, šovinistické násilie.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, pozorne som sledoval trojstranné rokovania a chcel by som poďakovať kolegom, najmä tým z poslaneckého klubu PPE a zo skupiny S&D, za prácu, ktorú robia.

Ako právnik v Spojenom kráľovstve som v praxi roky poskytoval právne poradenstvo a právnu podporu ľuďom, ktorí boli obeťami domáceho zneužívania, prenasledovania alebo obťažovania zo strany príbuzného alebo bývalého partnera. Na vlastné oči som videl utrpenie, ktoré môže spôsobiť fyzické, psychologické a sexuálne zneužívanie, a zraniteľnosť obetí.

Plne podporujem zámery a ciele tohto návrhu. Musím však vyjadriť aj obavy v súvislosti s právnym základom a záberom. Podľa mňa je jasné, že tento návrh má len trestnoprávny základ, keďže sa odvoláva na článok 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Niektoré trestné činy, na ktoré by sa mal tento návrh vzťahovať, sú svojou podstatou a zo zákona občianskoprávnymi vecami, ale očividne chýba odvolanie sa na článok 81.

Hoci nenamietam proti právnej spolupráci v EÚ, som pevne presvedčený, že musíme zabezpečiť, aby boli právne predpisy vypracované na úrovni EÚ dobré a spoľahlivé z právnej stránky a aby sa mohli účinne vykonávať na úrovni členských štátov bez ohrozenia fungujúcich právnych systémov členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, podporujem ochranu obetí. Keď som sa však po prvýkrát stretol s európskym ochranným príkazom, zdalo sa mi, že znie desivo, podobne ako európsky zatykač, ktorý je podľa mňa jedným z najrušivejších a najdiktátorskejších právnych predpisov, ktoré boli kedy Britom vnútené.

Návrh európskeho ochranného príkazu, ktorý nám tu vnucujú, je vraj o ochrane žien. Hovorili nám, že európsky zatykač pomôže v boji proti terorizmu – a všetci vieme, že neostalo iba pri tom. Hovorme jasne a čestne: skrytým cieľom je vytvoriť základy pre paneurópsky systém spravodlivosti, ktorý nepochybne podkope britské právo. Ak by bol potrebný dôkaz, stačí sa pozrieť na európsky zatykač.

Tieto príkazy by sa podľa mňa v Spojenom kráľovstve uplatňovali mimoriadne ťažko, pretože sa nakoniec dostaneme do situácie, keď tento príkaz vydá v cudzej krajine zahraničný sudca, ktorý nevie nič o podmienkach v britskom meste alebo o našom spôsobe života. V Anglicku máme príslovie: nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Prvýkrát to bol európsky zatykač. Navrhujem, aby sme sa vyhli európskemu ochrannému príkazu.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy je nepochybné, že uvedená smernica je jednou z prvých iniciatív zameraných na dosiahnutie týchto dôležitých cieľov. Nemali by sme zaručiť iba to, že obete násilia budú v bezpečí pred ďalšou ujmou vo svojej krajine, ale aj to, že budú môcť využiť takéto ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Preto som presvedčený, že by sme mali podporiť stanovisko pani spravodajkyne.

Treba tiež pripomenúť, že táto iniciatíva má naschvál široký záber. Hoci sa väčšina vydaných ochranných príkazov týka žien, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, táto iniciatíva sa môže vzťahovať na všetky obete násilia – deti, mužov a ženy – za predpokladu, že páchateľ bol identifikovaný. V tejto súvislosti Štokholmský program uvádza, že obete zločinov vrátane terorizmu, ktoré sú najzraniteľnejšie a ktoré sa nachádzajú v mimoriadne nepriaznivých situáciách, napríklad osoby vystavené opakovanému násiliu v blízkych vzťahoch, obete rodovo motivovaného násilia alebo osoby, ktoré sú obeťami iných druhov zločinov v členskom štáte, ktorého nie sú príslušníkmi ani obyvateľmi, potrebujú osobitnú podporu a právnu ochranu.

Vzhľadom na to by mal európsky ochranný príkaz platiť pre obete všetkých zločinov vrátane obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu a iných podobných zločinov. Túto iniciatívu preto treba podporiť a pani spravodajkyňa má moju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Vážený pán predsedajúci, európsky ochranný príkaz v súčasnosti využíva stotisíc ľudí. Jedným z nich je Rasja, ktorá by sa chcela s deťmi presťahovať do Španielska. Ak sa príkaz vydaný proti jej prenasledovateľovi v Holandsku nepresunie spolu s ňou do Španielska, tak sa tam spolu s deťmi stane ľahkým cieľom, ak španielske úrady neuznajú alebo nebudú uplatňovať tento príkaz. Našťastie ho však Španielsko uznáva.

Táto ochrana sa vzťahuje aj na tých, ktorí sú prenasledovaní, pretože využili svoje právo na slobodu prejavu. Musia mať možnosť hovoriť v iných európskych štátoch s vedomím, že tí, ktorí sa im vyhrážali, nesedia v publiku. Európsky ochranný príkaz to umožňuje. Ide o výbornú iniciatívu a holandská vláda ju podporuje. Žiaľ, s novou koalíciou sa postavenie ľudí, ktorí využívali túto ochranu, zmenilo o 180 stupňov. Ženy, muži a deti, čo musia každý deň žiť v strachu, sa ocitli v krutej, bezvýchodiskovej situácii. Jednoducho nie je prijateľné, aby bezpečnosť jednotlivca končila na hraniciach.

V záujme stotisíc ľudí teraz hovorím áno európskemu ochrannému príkazu. Očakávam, že všetky vlády vrátane tej našej urobia všetko pre zvýšenie bezpečnosti, ochrany a slobody svojich občanov, aby mohli všetci ľudia žiť slobodne a v bezpečí.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade chcem, samozrejme, poďakovať obidvom spravodajkyniam, ktoré po náročných trojstranných rokovaniach navrhujú kompromisnú dohodu, ktorú vám ako tieňová spravodajkyňa Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a našej skupiny, prirodzene, odporúčam prijať.

Po druhé, hoci ma mrzí, a dnes to povedali aj iní, že určité body, ako napríklad preklad dokumentov obetí, neboli zahrnuté do hlavného textu tejto dohody alebo že zjednodušujúce prvky neboli dostatočne podrobne opísané – a rátam s tým, že sa to doladí v balíku týkajúcom sa obetí –, chcem zdôrazniť, že v konečnom dôsledku to všetko dnes znie rozumne – ako logické pokračovanie čoraz väčšej integrácie európskeho priestoru slobody a spravodlivosti a v podstate vytvorenie zodpovedajúceho právneho systému.

To svedčí o určitej dávke politickej odvahy a u drvivej väčšiny z nás aj o vôli ísť nad rámec politickej pretvárky s cieľom vytvoriť prehľadný nástroj na spoluprácu v trestných veciach. Ako už zdôraznila pani Redingová, tento nástroj je do určitej miery skutočnou politikou v oblasti práv v Európe. Tým chcem povedať, že ide o skutočnú politiku pre ľudí, najmä ženy, ktorých fyzická integrita môže byť ohrozená, politiku v súlade so slobodou pohybu, ktorá platí už dlho, a preto ide o politiku v oblasti práv.

 
  
  

PREDSEDÁ: ROBERTA ANGELILLI
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, dovoľte mi najprv povedať, že neprítomnosť Rady už odvčera považujem za poľutovaniahodnú, keďže Rada býva prítomná na rokovaniach o všetkých témach, o ktorých odvčera diskutujeme, konkrétne tých, ktoré sa týkajú občianskych slobôd, spravodlivosti a vnútorných vecí. Ľutujeme, že Rada tu nie je a nepočúva Parlament. Je to naozaj hanba.

Chcela by som zablahoželať obidvom spravodajkyniam, ktoré na tomto texte veľmi usilovne pracovali, k tomuto historickému pokroku pre všetky obete. V prvom rade ide o obete domáceho násilia. Vedeli ste, že 45 % európskych žien je obeťou domáceho násilia? A obeťami sú aj muži, pretože by sme nemali zabúdať na mužov, na ktorých páchajú násilie ženy. Potom sú tu obete terorizmu vrátane detí, ktoré sú, samozrejme, mimoriadne zraniteľné.

Text, ktorý nám bol dnes predstavený, je mimoriadne dôležitý a opäť by som k nemu chcela zablahoželať. Pani komisárka, napäto očakávame balík týkajúci sa obetí, ktorý nám predstavíte na budúci rok a ktorý doplní text, o ktorom budeme zajtra hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D). – Vážená pani predsedajúca, domáce násilie, mrzačenie pohlavných orgánov, zločiny v mene cti, nútené manželstvá a obchodovanie s ľuďmi sú len niektorými príkladmi násilia páchaného na 45 % žien v celej Európe.

Ženy a maloletí potrebujú lepšiu ochranu. Európsky ochranný príkaz je dobrým krokom vpred k dosiahnutiu tohto cieľa a je v úplnom súlade s víziou Štokholmského programu pre zjednotenú Európu, teda pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti slúžiaci občanom.

Ochranné príkazy proti páchateľovi vydané v jednom európskom štáte sa teda budú uplatňovať vo všetkých ostatných 26 členských štátoch EÚ. Iniciatíva španielskeho predsedníctva, ktorú dnes všetci vítame, zdôrazňuje ochranu obetí a prevenciu a podporuje jednotnosť postupov právneho poriadku. Umožňuje obetiam prelomiť mlčanie a hľadať ochranu za geografickými hranicami Európy.

Dúfam, že Komisia plne podporí túto správu dvoch spravodajkýň vo svojom ambicióznom balíku o právach obetí.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, táto smernica o európskom ochrannom príkaze na ochranu obetí je nepochybne ďalším znakom významného posunu v skutočných zárukách, predovšetkým pre ženy, ale nielen pre ne, ako už bolo povedané.

Usmernenia pre toto opatrenie už boli vypracované – najprv v Lisabonskej zmluve a potom v Štokholmskom programe. Chcel by som zablahoželať hlavne obidvom spravodajkyniam pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani Romerovej Lópezovej k ich usilovnej práci a k vyriešeniu mnohých problémov, s ktorými sa stretli v Rade, pri príprave pôdy pre tento mimoriadne dôležitý návrh, pre priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, ktorý bude skutočne slúžiť občanom.

Tento návrh bojuje proti domácemu násiliu rozhodne a odhodlane, obsahuje pomerne veľa opatrení a jeho záber sa zdá byť úplne konzistentný. Tieto hotové, včasné a účinné preventívne opatrenia v nás vzbudzujú presvedčenie, že tento návrh by sa mohol účinne využívať aj na ochranu rodín obetí. So záujmom očakávame štruktúrovanejší balík ohlásený pani komisárkou Redingovou, ktorý sa bude týkať ochrany obetí násilia a ktorý bude hotový v nasledujúcich týždňoch.

Pani predsedajúca, na záver by som chcel vyhlásiť, aká dôležitá je úzka spolupráca medzi členskými štátmi, ako aj veľká citlivosť pri uplatňovaní tohto opatrenia v praxi. Rovnako kľúčové je nezabúdať na význam psychologickej podpory obetí. Som si istý, že Komisia to náležite zohľadní v záverečnej fáze legislatívneho procesu.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Vážená pani predsedajúca, európsky ochranný príkaz je dôležitý krok smerom k ochrane obetí v celej Európe. Teraz vysielame Rade a Komisii silný signál, že Európsky parlament chce tento ochranný príkaz a že by mal čoskoro nadobudnúť účinnosť. Teraz by sa mali snažiť prekonať opozíciu v Rade proti tomuto príkazu, ako aj všetky právne dôvody, ktoré proti nemu uvádza Komisia.

Je dôležité, aby sa táto smernica uplatňovala na rozsiahlom území. Nesmie obsahovať len príkazy týkajúce sa trestných činov, ale rôzne iné druhy ochranných príkazov. Nemalo by v nej ísť o žiadne právne puntičkárstvo. Tento ochranný príkaz by mal tiež byť dostatočne flexibilný na to, aby zohľadnil rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Je dôležité, aby sa Parlament nezameriaval iba na obete rodovo motivovaného násilia, ale aj na ostatné obete násilia. Smernica musí presne stanovovať práva obete a postupy podávania žalôb. To sú niektoré z vecí, na ktoré som sa snažila upozorniť v stanovisku Parlamentu. Je tiež dôležité, aby krajina, v ktorej sa žiada o ochranný príkaz, informovala svojich občanov o týchto postupoch.

Práca sa však po nadobudnutí účinnosti ochranného príkazu nekončí. Orgány musia byť dobre vyškolené a nemôžeme byť úplne spokojní s informačnou kampaňou, ktorá je obmedzená len na rámec tej súčasnej.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, ustanovenia v správe, o ktorej dnes diskutujeme, ma napĺňajú veľkým nadšením. Záruka, že ochrana poskytovaná obetiam jedného členského štátu bude platiť aj v každom inom členskom štáte Európskej únie, do ktorého sú tieto obete nútené ísť pre strach z opakovaného násilia, je pre ne príležitosťou viesť normálny život. Európsky ochranný príkaz bude znamenať, že ochranné opatrenia prijaté v jednom členskom štáte EÚ budú môcť uznávať, uplatňovať a presadzovať súdy v inom členskom štáte.

Okrem toho je ďalším míľnikom rozšírenie pôsobnosti smernice aj na obete akéhokoľvek druhu násilia, takže sa nebude týkať len obetí rodovo motivovaného násilia. Všetky obete si zasluhujú rešpekt a očakávajú, že páchatelia, ktorí spôsobili ich utrpenie, budú spravodlivo potrestaní. Zdá sa mi, že len ochranný mechanizmus, ktorý nasleduje obeť, môže byť úplne účinný, môže zabrániť opakovaniu rovnakého zločinu a ponúknuť obeti skutočnú ochranu. Veľmi ma teší, že Poľsko bolo jednou z krajín, ktoré prišli s touto iniciatívou.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Ak má byť Európska únia skutočným priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, treba prekonať rozdiely, ktoré v tejto oblasti jednotlivé členské štáty medzi sebou majú.

Obete násilia musia byť chránené proti páchateľom trestnej činnosti nielen vo svojej krajine, ale musia mať k dispozícii ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Hoci je návrh široký, primárne sa v ňom jedná o ženy, obete rodového násilia. Je dobré, že sa pri tejto príležitosti riešia aj situácie iných potenciálnych obetí, či už sú to obete obchodovania s ľuďmi, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu, situácia svedkov či situácia obetí terorizmu a organizovaného zločinu. Osobne veľmi oceňujem snahu zabezpečiť čo najlepšiu možnú ochranu obetí okrem iného aj zaistením potrebnej právnej istoty. Obete by mali mať možnosť opierať sa o jasné pravidlá a byť vždy informované o opatreniach, ktoré majú k dispozícii v štáte pôvodu a v štátoch, do ktorých majú záujem sa presťahovať alebo do ktorých sa už presťahovali.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, veľmi oceňujem prácu, ktorú vykonali dve spravodajkyne. Problémom tohto návrhu smernice je však to, že je založený na najčastejšej forme obťažovania, keď je osoba obeťou násilia páchaného inou osobou, a preto sa musí chrániť pred opakovaním tohto fyzického alebo psychického zneužívania. Samozrejme, táto téma má zásadný význam pre státisíce žien v Európskej únii, a preto plne podporujem jej obsah.

Tieto opatrenia však, žiaľ, neberú do úvahy obete organizovaného zločinu, ktoré vo väčšine prípadov netreba chrániť pred identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou, ale pred organizáciami, proti ktorým určite nie je možné uplatniť ochranný príkaz. Preto si myslím, že Európsky parlament by mal túto smernicu považovať za prvý krok vykonávania Štokholmského programu, ktorý výslovne hovorí o opatreniach na ochranu obetí trestnej činnosti, a zdá sa mi, že pani Jiménezová a pani komisárka Redingová majú rovnaký názor.

Vyzývam Európsku komisiu, aby zabezpečila, že balík opatrení na ochranu obetí plánovaný na rok 2011 bude chrániť aj obete organizovaného zločinu a obete, ktoré utrpeli ujmu počas výkonu služby na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Vážená pani predsedajúca, európsky ochranný príkaz je krok správnym smerom. Jeho princípom musí byť to, že potvrdeným obetiam násilia sa poskytne rovnaká úroveň ochrany vo všetkých členských štátoch. Najlepším riešením by bola harmonizácia zákonov členských štátov v tejto oblasti, ale nebolo možné ju dosiahnuť. Pozitívnym aspektom tohto ochranného príkazu je to, že by mal čo najviac pomáhať každej obeti násilia a že jeho záber je široký: sexuálne násilie, obťažovanie a predovšetkým zneužívanie maloletých, čo považujem za veľmi, veľmi dôležité. Preto vysiela pozitívny signál obetiam násilia a najmä ženám. Je tu však jedna chybička krásy. Dôvodov na neuznanie článku 9 je priveľa a aj to môže byť do určitej miery spôsob, ako by sa členské štáty mohli vyhnúť dodržiavaniu smernice. Preto musíme o rok veľmi starostlivo posúdiť, ako môžeme v tejto rozprave pokračovať, pretože všetky obete vo všetkých krajinách potrebujú rovnakú ochranu.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Chcel by som podporiť myšlienku obsiahnutú v prípravnom európskom ochrannom príkaze.

Ochrana ohrozených osôb na úrovni jednotlivých členských štátoch sa totiž javí v mnohých prípadoch ako nedostatočná. Vďaka otvorenosti európskeho priestoru dnes už mladí ľudia často uzatvárajú medzinárodné manželstvá a medzinárodné manželské zväzky. Nie všetky takéto zväzky však majú dlhé trvanie a potom sa často deti stávajú rukojemníkmi sporov svojich rodičov. Znepriatelení rodičia často odmietajú rešpektovať rozhodnutia súdov z iných štátov o zverení dieťaťa do výchovy jednému z nich a jednoducho berú spravodlivosť do vlastných rúk – unášajú deti bývalým partnerom do svojej krajiny a zneužívajú rozdielnosti v právnych systémoch jednotlivých členských štátov na elimináciu platných rozhodnutí súdov. Obeťami tejto európskej právnej anarchie sa tak stávajú často malé, nevinné deti. Dúfam, že európsky ochranný príkaz vyrieši aj tento problém.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, hoci v posledných rokoch boli prijaté opatrenia na ochranu obetí, mnohí postihnutí ľudia často cítia, že ostali v kaši. Právnici a sudcovia počúvajú počas svojho vzdelávania veľmi veľa o právach obžalovaných, ale učia sa veľmi málo o zaobchádzaní s obeťami. Toto nie je jediná oblasť, kde je potrebná väčšia informovanosť. Je potrebná aj v medicínskom vzdelávaní, aby sa páchanie násilia dalo ľahšie potvrdiť. Pre detské obete má zásadný význam otázka zákonného obmedzenia občianskoprávnych nárokov na odškodné v prípade sexuálneho zneužívania. S deťmi môžu pracovať len ľudia s čistým registrom trestov. Ak sa napríklad v Lichtenštajnsku teraz vedú súdne konania vo veci nútených manželstiev, a to aj bez súhlasu obete, a je možné podať žalobu vo veci mrzačenia pohlavných orgánov vykonaného na maloletej osobe, tak to jasne ukazuje potenciálne nebezpečenstvo toľko velebeného multikulturálneho obohatenia. Podľa mňa je dôležité vziať tento vývoj v EÚ do úvahy, rovnako ako jeho význam v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Vážená pani predsedajúca, ako právnička som sa vyše desať rokov zaoberala prípadmi obetí násilia páchaného na ženách a deťoch, či už išlo o domáce násilie, znásilňovanie, alebo obchodovanie so ženami. Mala som tiež príležitosť osobne sa presvedčiť, že ochranný príkaz, ktorý je témou dnešnej rozpravy, je jedným z dôležitých a nezastupiteľných nástrojov na ochranu obetí, ale určite nie je jediný. Sú potrebné komplexné opatrenia, napríklad právne poradenstvo, psychologická podpora a podpora detí, ktorých sa to týka, a je veľmi dôležité počúvať obete, ktoré sú – a mrzí ma, že to hovorím – najväčšími odborníkmi, pokiaľ ide o ich potreby.

Mám dve otázky pre pani Redingovú a spravodajkyne. Po prvé, chcela by som vedieť, do akej miery do tejto práce zapájajú obete násilia páchaného na ženách, aby im umožnili podeliť sa o ich skúsenosti. Po druhé, chcela by som vedieť, ako dobre sú pani Redingová a spravodajkyne oboznámené s dohovorom o násilí páchanom na ženách, ktorý v súčasnosti pripravuje dvojička Európskej únie, Rada Európy, a do akej miery sa podieľame na príprave tejto práce.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, bezpečnosť žien, ktoré sú obeťami, by nás naozaj mala všetkých zaujímať. Bez ohľadu na to, kde sa obete nachádzajú, tu nejde len o otázku, či sa im poskytuje fyzická ochrana pred páchateľmi, ale aj o to, či sa berie do úvahy ich ľudská dôstojnosť. Tento európsky ochranný príkaz by sa mal vzťahovať na všetky obete násilia bez ohľadu na ich vek a pohlavie.

 
  
MPphoto
 

  Antonija Parvanovová (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, aj ja by som chcela poďakovať pani spravodajkyni. Ochrana života, fyzickej a psychologickej integrity, ako aj sexuálnej integrity a slobody sú prioritnými cieľmi, pokiaľ ide o ochranu obetí. Vďaka našej politickej podpore európskeho ochranného príkazu tento problém patrične zviditeľňujeme, poskytujeme celoeurópsky, komplexný balík osobitných ochranných opatrení, ktoré sú účinné v celej Únii, a poskytujeme právnu ochranu a pomoc obetiam trestných činov, najmä násilných trestných činov.

Právo na ochranu pred násilím je základným ľudským právom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, právne postavenie alebo postavenie prisťahovalca, a preto je morálnou povinnosťou nás všetkých dodržiavať toto právo v rámci štátnych hraníc a aj za nimi. Som presvedčená, že tento nový prístup k ochrane zraniteľných obetí je veľmi silným politickým signálom s cieľom posilniť slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, spravodajkyňa.(ES) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že počas tejto rozpravy sme sa jasne presvedčili, že všetci súhlasíme s podporou cieľa tejto správy.

Túto smernicu, ktorá obetiam poskytuje lepšiu ochranu, podporili rôzne politické skupiny. Preto sa pýtam: aké prekážky nám bránia prijať tento dokument? Opakujem: aké sú obavy z uskutočnenia niečoho takého zásadného a jednoduchého ako rovnaká ochrana obetí v celej Európe?

S nádejou, že Parlament prijme túto správu väčšinou hlasov, by som sa chcela obrátiť na Radu a Komisiu, aby som im pripomenula, že sme pri rokovaniach prekonali právne prekážky, a vítam to, že Komisia oceňuje našu prácu, tak ako my oceňujeme prácu, ktorú vykoná v budúcnosti.

Preto by sme k sebe nemali byť odmietaví, ale skôr by sme si mali pomáhať tým, že dnes prijmeme špecifickejší nástroj a zajtra prijmeme rozsiahlejší balík opatrení na pomoc obetiam, ktorý predstaví Komisia, ktorej sľubujem spoluprácu.

Buďme teda odvážni a zodpovední a pomôžme všetkým tým, ktorí majú právo žiť v bezpečnejšej Európe. Opakujem, pomôžme všetkým – mužom, ženám aj deťom. Pomôžme tým, ktorí očakávajú, že dnes im zabezpečíme lepší život, život, ktorý im vráti slobodu, bezpečnosť a predovšetkým dôstojnosť.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, spravodajkyňa.(ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, vieme, že balík pripravovaný pre obete neobsahuje žiadne právne opatrenia. Práve to kritizovala európska ženská loby v Parlamente. Hovorí sa o osvedčených postupoch a koordinácii, ale čaká nás ešte dlhá cesta.

Chcela by som tiež povedať, že pôvod násilia, s ktorým sa stretávame, nie je exotický – je to naše vlastné násilie. Rade a členským štátom by som chcela povedať, že násilie pochádzajúce z iných kultúr si tiež vyžaduje právny nástroj. Nie je možné bojovať proti mrzačeniu pohlavných orgánov, zločinom v mene cti a všetkému obťažovaniu, ktoré podstupujú ženy z iných kultúr, bez takéhoto nástroja.

Preto je také dôležité zahrnúť doň aj tieto ženy a Parlament sa prostredníctvom všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tieňových spravodajcov snažil zabezpečiť, aby sa do tohto právneho nástroja zahrnuli aj všetky tieto obete.

Preto je také dôležité pracovať na tejto veci spoločne a preto nás mrzí, že Parlament a Komisia sa v priebehu tohto postupu nedohodli na rovnakom texte. Aj keby sa Parlament a Komisia dohodli na rovnakom texte, museli by sme ďalej bojovať.

Pani komisárka, obetiam násilia veľmi nepomôže názor, že odloženie tejto iniciatívy o dva, tri či štyri roky by pre ne bolo lepšie, pretože to tak nie je.

Počas predošlého vystúpenia ste povedali, že sme nedocenili význam Charty základných slobôd. Jej význam sme docenili. Problém je to, že ju treba uplatňovať. Problémom je to, že musíme prijať opatrenia, a niekedy, keď musíme prijať opatrenia, ide o právne opatrenia, ktorým niekedy stoja v ceste prekážky. Najväčšou prekážkou je politická vôľa.

Preto je také dôležité, aby sme sa všetci zhodli na takejto iniciatíve a teraz ja na ťahu Rada. Teraz je na členských štátoch, aby rozhodli, či tento nástroj naozaj bude pre obete účinný a potrebný. Sme presvedčení, že to tak bude, a preto tento nástroj obhajujeme a preto sme tu. Obhajujeme aj jeho naliehavosť.

Preto sme chceli, aby zaň Parlament hlasoval drvivou väčšinou. Krajiny, ktoré sa ešte nerozhodli alebo sa rozhodli, že sú proti tejto iniciatíve, potom pochopia, že je to jediný postup použiteľný teraz aj v budúcnosti. Ide o zložitý a komplexný nástroj, ale otvára cestu a bude chrániť obete a občianstvo žien.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, nemala som v úmysle znova vystúpiť, ale musím uviesť na pravú mieru to, čo bolo povedané. Opatrenia, ktoré budú súčasťou balíka týkajúceho sa obetí, zahŕňajú centrálnu komunikáciu, lisabonizáciu rámcového rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní z roku 2001, návrh opatrení občianskoprávnej ochrany a v prípade potreby návrh opatrení trestnoprávnej ochrany. To predložíme v Parlamente v máji budúceho roka.

Nemôžeme sa do toho len tak pustiť a dať naše nápady na papier. Všetky naše návrhy musí sprevádzať dôkladné posúdenie ich vplyvu. Musíme to brať veľmi vážne a naším cieľom musia byť spoľahlivé štúdie so skutočnou pridanou hodnotou. To v súčasnosti robíme. Dokončujeme posúdenie vplyvu, aby sme stanovili podrobnosti akýchkoľvek krokov, pokiaľ ide o legislatívne a praktické opatrenia, s cieľom dosiahnuť právnu istotu a rýchle a účinné ochranné opatrenia.

Vzhľadom na to by som tiež chcela Parlament informovať, že doteraz nám národné parlamenty poslali štyri stanoviská k ochrannému príkazu. Pozitívne stanoviská prišli z talianskeho, gréckeho a portugalského parlamentu a negatívne stanovisko prišlo z nemeckého Bundesratu. Tvrdilo sa v ňom, že smernica zachádza nad rámec pôsobnosti článku 82, pretože sa vzťahuje na opatrenia, ktoré nie sú trestnoprávne, a prevenciu kriminality. Príkaz bol odmietnutý na základe subsidiarity. Sme uprostred veľmi komplikovaného problému. Tým, že pred predložením právnych a iných návrhov vykonám serióznu analýzu, sa pokúsim navrhnúť opatrenia, ktoré budú dostatočne spoľahlivé a ktoré nepostihnú obete druhýkrát, pokiaľ ide o ochranné opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) V Rumunsku sa odhaduje, že prípady domáceho násilia postihujú každoročne 1 200 000 ľudí, ale len 1 % obetí násilia sa to odváži ohlásiť orgánom. Časté napätie v domácnosti, hádky a bitky robia z rodinných príslušníkov traumatizované obete, ktoré sú nútené akceptovať túto situáciu ako pravidlo. Násilie ovplyvňuje normálny, harmonický vývoj dieťaťa. Štúdie dokazujú, že vzor násilného správania sa prenáša z generácie na generáciu v 75 % prípadov. Štokholmský syndróm sa musí riešiť, ale nie nedôraznými reformami, ako sa to deje v Rumunsku. Na boj proti tomuto javu sú potrebné aktívne opatrenia spolu so zmenou a doplnením príslušného legislatívneho rámca a naštartovaním dialógu a spolupráce medzi všetkými štátnymi inštitúciami s pôsobnosťou v tejto oblasti a občianskou spoločnosťou. V tejto súvislosti musí byť európsky ochranný príkaz silným nástrojom schopným poskytnúť bezpečnejšie útočisko pre obete násilia aj za hranicami členských štátov. To tiež bude zahŕňať ochranu proti násilným činom spáchaným skupinami osôb a bude to platiť pre všetky obete trestných činov, ako sú obete obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, zločinov v mene cti, incestu, rodovo motivovaného násilia, ako aj svedkovia a obete terorizmu a organizovaného zločinu.

 

7. Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa pani Bauerovej a pani Hedhovej v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV (KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD)) (A7-0348/2010).

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, spoluspravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som chcela vyjadriť vďaku svojej spoluspravodajkyni pani Hedhovej, Rade, Komisii a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto náročnej práci.

Aktuálna situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi je znepokojujúca. Odhadovaný objem v rámci Európy je niekoľko státisícov obetí, takže je to druhé najväčšie zločinecké podnikanie s odhadovanými ziskami 32 miliónov USD. V obchodovaní s ľuďmi sa objavili nové trendy. Máme viac obetí v oblasti nútenej práce. Máme viac obetí pochádzajúcich z členských štátov a okrem toho je medzi obeťami viac detí. Odhadovaný celosvetový podiel detských obetí je medzi 40 a 50 %. Nedávna správa organizácie OBSE vyzvala krajiny, aby zmenili svoje vnímanie obchodovania s ľuďmi ako okrajového fenoménu, a nabádala ich, aby ho uznali za moderné otroctvo v rozsiahlom meradle.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vyžaduje holistický prístup, hoci máme len obmedzené množstvo nástrojov. Našou úlohou je novelizovať právne predpisy. Lisabonská zmluva nám dala nový právny základ – článok 83. To nám dáva prostriedky na dosiahnutie spoločného prístupu s cieľom vytvoriť odrádzajúcejšie prostredie pre obchodníkov s ľuďmi a zároveň posilniť ochranu obetí.

Návrh, ktorý je konsolidovaným textom, na ktorom sme sa dohodli s Radou a Komisiou, rozširuje definíciu obchodovania s ľuďmi a zohľadňuje to, že jeho formy a trendy sa menia. Návrh umožňuje uložiť vyššie tresty, definuje minimálne a maximálne tresty a posilňuje možnosti zadržania a konfiškácie ziskov a majetku z obchodovania s ľuďmi. Návrh otvára otázku viktimizácie obetí a oprávňuje súdy neukladať tresty za trestnú činnosť obetí spáchanú pod nátlakom.

Obetiam by sa pred trestným konaním, počas neho a na dostatočnú dobu po ňom mala poskytnúť pomoc a podpora, pričom táto pomoc a podpora nebudú podmienené ochotou obetí spolupracovať pri trestných vyšetrovaniach, stíhaniach a súdnych procesoch. Návrh obsahuje osobitné ustanovenie na posilnenie ochrany detí počas vyšetrovania a na pomoc týmto deťom.

Návrh smernice tiež obsahuje ustanovenie o európskom koordinátorovi pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý by v budúcnosti mohol prispieť ku komplexnejšej, koherentnejšej a koordinovanejšej politike boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, spoluspravodajkyňa.(SV) V roku 2010 sa ľudia v Európe nakupujú a predávajú ako otroci. Deje sa to napriek tomu, že otroctvo bolo zakázané pred viac ako 250 rokmi. Sú nútení k prostitúcii, nútenej práci alebo žobraniu. Zrazu zisťujú, že majú vlastníka, pričom dosť často absurdne veria, že mu niečo dlhujú. Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najzávažnejších zločinov na svete a, bohužiaľ, jeho rozsah neustále rastie. Predstavuje vážne porušovanie ľudských práv, ktoré tu v EÚ ostro bránime a každý deň bojujeme za ich dodržiavanie.

Chcela by som teda začať poďakovaním pani Malmströmovej za takú rýchlu prípravu legislatívneho návrhu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu. Chcela by som tiež poďakovať svojej kolegyni poslankyni z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť pani Bauerovej za vynikajúcu spoluprácu a všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí na tejto smernici pracovali. A nakoniec, veľká vďaka patrí všetkým ostatným členom personálu, ktorí odviedli fantastickú prácu.

Obchodovanie s ľuďmi je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúcim cezhraničným trestným činom. Podľa správy OSN „Obchodovanie s ľuďmi“ za rok 2009 je obchodovanie s ľuďmi činnosťou, ktorá prináša zločineckým sieťam druhé najvyššie príjmy po obchodovaní so zbraňami. Je úplne evidentné, že žiadna krajina nedokáže sama vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi. K obchodovaniu s ľuďmi dochádza vo všetkých krajinách Európy a obchodníci s ľuďmi dennodenne prevážajú svoje obete cez hranice jednotlivých štátov.

Musíme preto pracovať spoločne a naše právne predpisy v tejto oblasti musia byť čo najharmonizovanejšie. Preto je dobrým krokom aj návrh na vytvorenie pozície koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude kontrolovať a koordinovať prácu EÚ spolu s vnútroštátnymi koordinátormi.

S cieľom vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi musíme zaviesť tresty, ktoré budú odrážať závažnosť tohto trestného činu a skutočne postihnú tých, ktorí na obchodovaní s ľuďmi zarábajú. Myslím si, že sme dosiahli istý pokrok s návrhmi na tresty obsiahnutými v legislatívnom návrhu. Bolo tiež navrhnuté, aby členské štáty právne istým spôsobom zadržiavali majetok obchodníkov s ľuďmi získaný touto trestnou činnosťou.

Nestačí však len trestať páchateľov. Musí sa zlepšiť aj ochrana obetí obchodovania s ľuďmi. Bez ochrany obetí nikdy nebudeme schopní stíhať obchodníkov s ľuďmi. Obete musia dostať potrebnú pomoc a predovšetkým je dôležité vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa budú môcť rozhodnúť pre spoluprácu s políciou.

Súčasťou návrhu je aj pasáž týkajúca sa posilnenej ochrany detí, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, čo ma veľmi teší. Keďže 79 % obetí obchodovania s ľuďmi sú ženy a sexuálne vykorisťovanie je zďaleka najbežnejším typom obchodovania s ľuďmi, je rozhodujúce pozerať sa na právne predpisy z rodového hľadiska a analyzovať všetky navrhované opatrenia z pohľadu pohlavia.

Napokon, ak chceme niekedy vyriešiť tento problém, musíme niečo urobiť s nerovnomerným rozdelením moci medzi mužmi a ženami. Nerovnosť medzi mužmi a ženami prispieva k zraniteľnosti, ktorá vedie k obchodovaniu s ľuďmi.

Ak chceme skutočne vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi, všetky členské štáty musia vyvinúť veľké úsilie na prevenciu. V zásade je to otázka zníženia dopytu po službách poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi v našich krajinách. Ak dokážeme obmedziť dopyt, potom klesne aj prístup k službám. Znamená to, že sa musíme zaoberať tými, vďaka ktorým je obchodovanie s ľuďmi výnosné. Preto sme navrhli, aby bolo pre všetky členské štáty povinné trestne stíhať tých, ktorí vedome využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi. Podľa súčasných právnych predpisov EÚ je vykorisťovanie obetí obchodovania s ľuďmi zamestnávateľmi trestným činom. Rovnaká zásada by mala platiť aj pre jednotlivcov, ktorí vykorisťujú obete.

Bohužiaľ, nepodarilo sa nám dosiahnuť prijatie tohto návrhu. Členské štáty teda nebudú nútené trestne stíhať týchto ľudí, ale budú musieť podávať správy o opatreniach, ktoré prijali s cieľom obmedziť dopyt po službách poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi.

Podarilo sa nám však dosiahnuť, aby sa táto otázka dostala na program, a na úrovni EÚ sme získali podporu pre náš návrh od príslušných výborov v Parlamente, ako aj od odborníkov, polície a dobrovoľníckych organizácií. Myslím si, že s dohodou, o ktorej dnes budeme hlasovať, sme prešli dobrý kus cesty. Prejavme teraz jednotu a skoncujme s obchodovaním s ľuďmi v Európe, ktoré predstavuje modernú formu otroctva.

Nesmieme sa vzdať, pretože právo ľudí rozhodovať o svojom živote a svojom tele je ľudské právo, ktoré sa nedá kupovať a predávať za peniaze ako šnúrky do topánok či banány.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi na úvod pripomenúť, že text, ktorý dnes v hlasovaní o niekoľko minút, dúfam, prijmeme, má skutočne historický význam.

Toto je prvý nástroj trestného práva EÚ po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že so súčasnou dohodou môžeme byť spokojní.

Je to vyvážený kompromis medzi inštitúciami. Som si, samozrejme, vedomá toho, že Parlament zastúpený spravodajkyňami i Komisia by uprednostnili o niečo odlišné znenie niektorých odsekov. Celkovo je to však dobrý výsledok, ktorý je plne v súlade s cieľmi Parlamentu, Rady a Komisie, a to bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, tomuto strašnému modernému otroctvu, tomuto strašnému zločinu, ktorý nie je hodný Európy v roku 2010 a ktorý je závažným porušením základných práv toľkých občanov.

S niektorými z týchto obetí som sa stretla: s deťmi, mužmi a mnohými ženami v podnikaní stojacom na sexuálnom otroctve. Ich príbehy sú, samozrejme, strašné. Dnes po prijatí tejto smernice budeme mať lepší nástroj na to, aby sme im dokázali pomôcť. To je naozaj dobrý vianočný darček.

Chcela by som naozaj poďakovať Parlamentu a najmä dvom spravodajkyniam pani Bauerovej a pani Hedhovej, tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným, ktorí umožnili dosiahnuť dohodu.

Existuje viacero príkladov, keď Európsky parlament pomohol zlepšiť túto smernicu. Spomenula by som osobitné ustanovenie týkajúce sa postavenia a práv maloletých osôb bez sprievodu, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, v článku 14. Bolo začlenené na vašu žiadosť a súhlasíme, že sa tým smernica zlepšila. Sú tu aj ďalšie prípady.

Chcela by som spomenúť jeden bod, pri ktorom ľutujem, že Rada nepodporila návrh Komisie, hoci vy ste ho podporili. Nepodarilo sa však dosiahnuť dohodu s Radou v súvislosti s extrateritoriálnou súdnou právomocou v prípade trestných činov spáchaných v zahraničí osobami s obvyklým pobytom v EÚ.

Stále som presvedčená, že ustanovenie zaručujúce, aby všetky osoby, ktoré s nami žijú v Európe a ktoré sa dopustia trestného činu obchodovania s ľuďmi v iných krajinách, mohli byť stíhané v EÚ, by pridalo značnú hodnotu. Nebolo to však možné. K tejto otázke sa opäť vrátime, keď sa budeme zaoberať smernicou o vykorisťovaní detí a detskej pornografii. Extrateritoriálna súdna právomoc v prípade osôb s obvyklým pobytom bude ešte dôležitejšia, keď budeme diskutovať o možnostiach postavenia pedofilných sexuálnych turistov žijúcich v Európe pred súd.

Domnievam sa, že v rozhovoroch s Radou by sme spoločne mali aj naďalej trvať na tom, aby sa takéto ustanovenie začlenilo do smernice. Ako som povedala, všetci spoločne sme vykonali veľmi dobrú prácu. Dnes tu máme veľmi dôležitý nástroj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, na ochranu obetí a na zaistenie toho, aby sme vyslali odkaz, že toto je veľmi závažný trestný čin. Podľa toho by mal byť aj trestaný a teraz je rovnakým spôsobom definovaný vo všetkých členských štátoch. Ešte raz vám ďakujem za váš príspevok.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, v mene poslaneckého klubu PPE.(ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, obchodovanie s ľuďmi je v EÚ krutou realitou.

Sexuálne vykorisťovanie je hlavným cieľom mafií, ktoré obchodujú s ľuďmi, nasledujú nútená práca, služby v domácnosti, nútené manželstvá, vykorisťovanie detí na žobranie, nelegálna adopcia a odoberanie orgánov, ktoré sú ďalšími negatívnymi javmi a aspektmi tohto problému.

Nové právomoci, ktoré článok 63 Lisabonskej zmluvy dáva Parlamentu, sa musia použiť s cieľom posilniť právne predpisy EÚ v tejto oblasti. Okrem mnohých iných otázok to zahŕňa aj požiadavku na klasifikáciu trestných činov, ktoré ešte stále nie sú zahrnuté do niektorých európskych trestných právnych predpisov.

Musíme posilniť naše právne predpisy na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi z dvoch pohľadov: prevencie a ochrany a tiež integrácie do spoločnosti a na trhu práce. Musíme zaviesť konkrétne opatrenia na ochranu maloletých osôb, trestné stíhanie obchodníkov s ľuďmi a prostredníkov, odradenie od dopytu v tejto oblasti a skonfiškovanie zisku z tejto trestnej činnosti, zaviesť trestnú zodpovednosť všetkých právnických osôb, ktoré sa podieľajú na ktorejkoľvek fáze obchodovania s ľuďmi, zintenzívniť kontrolu zamestnávateľov a zaviesť tresty za vykorisťovanie zamestnancov a nelegálne najímanie nedovolených prisťahovalcov, posilniť úlohu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach a imigračných styčných dôstojníkov pri odhaľovaní kanálov využívaných obchodníkmi s ľuďmi a ich modus operandi a nakoniec posilniť úlohu spoločných vyšetrovacích tímov Európskeho policajného úradu (Europolu) v boji s mafiami.

Na záver by som chcel dodať, že osoba koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi by mohla výrazne prispieť k dosiahnutiu cieľov, o ktorých som hovoril, ale jeho právomoci a možnosti musia byť jasne definované s cieľom vyhnúť sa duplicitnej činnosti či zasahovaniu do funkcií zverených Europolu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, za skupinu S&D.(SK) Úvodom mi dovoľte vysloviť uznanie pani kolegyni Bauer a pani kolegyni Hedh za komplexné spracovanie tejto mimoriadne dôležitej problematiky.

Obchodovanie s ľuďmi je v dnešnej civilizovanej spoločnosti odsúdeniahodným fenoménom. Po obchode so zbraňami a drogami je z ekonomického hľadiska tretím najlukratívnejším nelegálnym obchodom na svete. Táto tzv. moderná forma otroctva je závažným zločinom hrubo zasahujúcim do základných ľudských práv. Lisabonskou zmluvou sa posilnila činnosť Európskej únie v rôznych trestnoprávnych oblastiach vrátane boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Európsky parlament tu ako spoluzákonodarca zohráva dôležitú úlohu. Prax však ukazuje, že aktuálny právny rámec nie je dostatočne účinný a v záujme ochrany ľudských práv je potrebné urobiť ešte viac. Je potrebné prijať preventívne opatrenia zamerané voči samotnému obchodovaniu s ľuďmi. Najväčšiu pozornosť je nutné venovať najmä deťom a ženám ako najohrozenejším skupinám. Musíme urobiť všetko preto, aby sme prispeli k dôstojnejším životným podmienkam potenciálnych obetí tohto zločinu, občanov žijúcich často na periférii spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Antonija Parvanovová, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, napriek stúpajúcemu úsiliu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi tento komplikovaný problém aj naďalej prekvitá a rozširuje sa po celej Európe. To je dôvodom zintenzívnenia činnosti a prijatia primeraných opatrení na ochranu osôb pred praktikami obchodovania s ľuďmi na rôzne účely, na trestné stíhanie obchodníkov s ľuďmi a na zavedenie účinných nápravných opatrení pre obete na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ.

Súčasný právny rámec bude účinne riešiť zložité nadnárodné problémy a koordinovať spoločné úsilie na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ pri riešení tohto závažného porušovania ľudských práv a špeciálnej formy násilia na ženách. Prostredníctvom tohto právneho nástroja sa spoločne zaväzujeme zaistiť, aby boli práva žien v celej Európe pozdvihnuté na prioritnú úroveň, pričom berieme do úvahy, že tento širší fenomén má nepochybne neúmerný dosah na ženy a dievčatá.

Chcela by som upozorniť aj na inú dôležitú otázku, ktorá by sa, ako navrhujem, mala stať súčasťou tohto právneho predpisu. Týka sa sociálno-ekonomických aspektov tohto rozšíreného problému európskych krajín či regiónov, v ktorých sú sociálna a hospodárska nerovnosť najdôležitejšími príčinami obchodovania s ľuďmi. Vďaka spoločnému úsiliu sme dosiahli pozitívny výsledok, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa praktík, ako je napríklad nelegálna adopcia.

Na záver by som chcela jasne zdôrazniť, že hlavnú zodpovednosť za boj proti obchodovaniu s ľuďmi nesú aj naďalej členské štáty. Mali by prijímať konkrétne opatrenia na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a jeho potláčanie a na ochranu ľudských práv obetí obchodovania s ľuďmi a mali by zohrávať dôležitejšiu úlohu pri riešení tohto významného problému.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi začať poďakovaním spoluspravodajkyniam pani Hedhovej a pani Bauerovej za ich usilovnú prácu.

Táto smernica sa týka trestného stíhania, prevencie a ochrany v oblasti obchodovania s ľuďmi. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia by bola rada videla o čosi dôkladnejšiu prácu, najmä pokiaľ ide o ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Hovorím teraz konkrétne o práve na pobyt osoby v krajine potom, ako sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi a prípadne bola zachránená. Ako zaistíme, aby si obete mohli naozaj vybudovať nový život?

Túto otázku teda táto smernica dostatočne nevyriešila. Hovoríme tu len o istej forme dočasného povolenia na pobyt, po ktorého uplynutí neviete, či vás pošlú naspäť na miesto, kde ste sa pôvodne stali obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo nie. Preto dúfame v prepracovanie smernice, aby sme mohli prísť s nejakým riešením. Dúfame, že vďaka tomu začneme skutočne pomáhať obetiam.

Ďalší aspekt, o ktorom sa v tomto Parlamente vášnivo diskutuje, je otázka, či sa majú trestať tí, ktorí využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi, alebo nie. Väčšina poslancov Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie však zostáva názor, že potrestanie takýchto ľudí len dostane obete obchodovania s ľuďmi do ešte väčšieho nešťastia, pretože ich činnosť sa tak stane úplne nelegálnou.

Teší ma tiež, že podľa tejto smernice si členské štáty zachovajú slobodu voľby v tejto otázke, chcela by som však všetkým členským štátom, ktoré sa týmito problémami zaoberajú, položiť nasledujúcu otázku: ako sa potom máme postarať o obeť?

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, v mene skupiny ECR. (CS) Vážená pani predsedajúca, zlepšenie právnych opatrení na boj proti obchodovaniu s ľuďmi považujem spolu s európskym ochranným príkazom za mimoriadne dôležité, pretože predstavujú ďalší krok smerom k ochrane najmä žien a detí pred násilím. Veľká časť textu je venovaná ochrane detských obetí a pomoci týmto obetiam, ktoré sú najzraniteľnejšou zložkou obyvateľstva. Som rada, že sa dosiahol kompromis s Radou a že tento text je dostatočne dôrazný, pričom zároveň umožňuje zachovať kľúčové ustanovenia hmotného trestného práva. Podľa môjho názoru by právne opatrenie na európskej úrovni trestajúce klientov, ktorí využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi, bolo veľmi problematické. Chcem teda vyjadriť vďaku za túto smernicu, ktorá si zaslúži našu plnú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som rada poďakovala obom spravodajkyniam. Urobili obrovský kus práce a výsledkom je rozhodne pokrok. Dalo by sa povedať, že návrh smernice je mimoriadne dôležitý pre státisíce obetí obchodovania s ľuďmi a mal by ukončiť ich bezprávne postavenie. Zachádza až tak ďaleko, že hovorí, že súčasťou opatrení by mala byť nielen ochrana, ale aj prevencia a predovšetkým odškodnenie.

V oblasti obchodovania s ľuďmi má široký rozsah uplatnenia. Myslíme si, že je to správne, hoci máme, samozrejme, problém s otázkou žobrania – čo otvorene priznávam – a tiež v mnohých aspektoch týkajúcich sa nelegálnej migrácie.

Je pravda, že v smernici sa často hovorí o pohlaví a – to je pre mňa najdôležitejším bodom – že v prípade maloletých osôb bez sprievodu sa berie do úvahy aj dobro týchto detí. Chcela by som tiež povedať, že z pohľadu Nemecka máme v tejto súvislosti čo doháňať a veľmi ma teší, že tento aspekt týkajúci sa detí je významnou súčasťou tohto návrhu smernice.

Ďalší bod, ktorý si zaslúži vyzdvihnúť, je skutočnosť, že pri riešení tohto problému sa zvláštna pozornosť musí venovať tehotným ženám a ľuďom trpiacim chorobou alebo zdravotným postihnutím. Preventívne opatrenia, ako sú odborná príprava verejných predstaviteľov a zavedenie funkcie koordinátorov v členských štátoch, predstavujú dôležité kroky správnym smerom. Ak dnes budeme hlasovať za tento návrh, zaslúžime si blahoželanie.

Dúfam tiež, že členské štáty budú brať túto tému vážnejšie, pretože v každom prípade teraz budú musieť predkladať správy. Možno aj to nejako pomôže k dosiahnutiu nášho cieľa.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, v mene skupiny EFD.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, podľa odhadov medzinárodných organizácií a policajných zložiek je dnes obchodovanie s ľuďmi celosvetovo druhým najväčším zdrojom ziskov organizovaného zločinu po obchodovaní s drogami. Predpokladá sa, že približne 30 miliónov ľudí je obeťou obchodovania s orgánmi, prostitúcie a nútenej práce.

To znamená, že boj proti tomuto obrovskému zločineckému fenoménu je predovšetkým bitkou za bezpečnosť našich občanov proti nelegálnemu prisťahovalectvu a proti zločinu, ktorý vytvára ďalší zločin. Tvárou v tvár problému takýchto rozmerov musí Európa oprávnene prijať drastické opatrenia proti tým, ktorí rôznymi spôsobmi vykorisťujú ľudí.

Boj proti tomuto fenoménu vyžaduje spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi policajnými zložkami, ale najmä istotu v súvislosti s trestami pre obchodníkov s ľuďmi. Musíme tiež pamätať na to, že mnohí ľudia sú vykorisťovaní, pretože nemajú slušné životné podmienky vo svojich krajinách pôvodu. Žijú v chudobe a beznádeji a sú ochotní urobiť všetko – dokonca opustiť vlastnú krajinu s prísľubom lepšieho života, ktorý, bohužiaľ, nikdy nenájdu.

Popri predchádzaní tejto trestnej činnosti a ochrane obetí obchodovania s ľuďmi musí Európa vyvinúť väčšie a cielenejšie úsilie na zaistenie toho, aby títo ľudia mali prijateľné životné podmienky vo svojich vlastných krajinách. Základnou zásadou európskych politických opatrení musí byť „pomôcť im v ich vlastných domovoch“, aby tak naše úsilie nesmerovalo len k potláčaniu, ale aj k predchádzaniu.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážená pani predsedajúca, obchodovanie s ľuďmi je celkom správne hanlivý výraz, pretože opisuje nechutnú praktiku. S ľuďmi a nepomerne viac so ženami sa zaobchádza, akoby to boli komodity či dokonca dobytok, ktorý sa len preváža, využíva a často zneužíva.

Tento výraz sa však používa vo veľmi úzkom zmysle. Veľmi malá časť legálnej hospodárskej migrácie je skutočne dobrovoľná. Väčšina ľudí, ak by ostatné veci zostali rovnaké, by uprednostnila zostať so svojimi ľuďmi vo svojich krajinách. Migrujú s cieľom hospodárskeho obohatenia alebo z dôvodu hospodárskych síl, ktoré zničili zdroje ich živobytia.

Migrácia je vedľajším produktom globálneho kapitalizmu, ktorý nevidí človeka ako ľudskú bytosť, ale ako faktor produkcie, ktorý je nahraditeľný. Hospodárska migrácia je takou istou formou obchodovania s ľuďmi ako nezákonná migrácia organizovaná zločineckými sieťami. Obchodníkmi s ľuďmi sú vlády, ktoré svojvoľne uvoľňujú údajne slepé hospodárske sily v službách globálneho kapitalizmu. Hospodárstva by mali byť na to, aby slúžili ľuďom. Ľudia tu nie sú na to, aby slúžili hospodárskym silám.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, rodový rozmer tohto návrhu smernice umožňuje vytvorenie nástroja na ochranu najzraniteľnejších ľudí. Skutočnosť, že obchodovanie s ľuďmi sa spomína aj na mnohých miestach Lisabonskej zmluvy, potvrdzuje naliehavosť a závažnosť problému. Článok 5 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie zakazuje túto činnosť a považuje ju za formu otroctva a nútenej práce.

Spravodajkyne rozšírili rozsah ochrany s osobitným dôrazom na deti a ženy a na rizikové situácie, v ktorých sa táto forma otroctva ľahšie vykonáva. Správa tiež správne poznamenáva, že za obchodovaním s ľuďmi sa skrývajú aj nelegálne formy adopcie a nútených manželstiev.

Cítim, že musím upozorniť na ťažkosti, ktoré majú pohraničné členské štáty EÚ pri boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Predovšetkým Taliansko, naša krajina, musí každý deň riešiť prípady obchodovania s ľuďmi, ktoré sa rozšírilo na našich cestách a v našom priestore. Musíme komunikovať a tým zvyšovať informovanosť, aby sa zapojila aj občianska spoločnosť. Predložená správa umožňuje dôslednú ochranu obetí s cieľom odstrániť tento fenomén. Chcela by som preto prejaviť podporu tomuto predloženému návrhu a tiež zablahoželať obom spravodajkyniam.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ako tieňová spravodajkyňa by som chcela poďakovať spravodajkyniam a povedať, že si myslím, že táto smernica je mimoriadne dôležitá, pretože je to po prvýkrát, čo Európska únia prijíma právne záväzné opatrenie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Päťdesiat rokov po dohovore OSN sú v našej civilizovanej Európe stále státisíce ľudí – najmä žien a detí –, ktorí sú odsúdení na otroctvo. Po prvýkrát je EÚ vybavená jedným nástrojom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, či už z dôvodu sexuálneho vykorisťovania, alebo vykorisťovania pracovníkov vrátane núteného žobrania.

Naša skupina má tri priority: postihovať obchodníkov s ľuďmi jednotnými, prísnejšími trestami vrátane konfiškácie majetku a jeho použitia na podporu obetí obchodovania s ľuďmi, zaistiť vysokú úroveň ochrany a sociálnej rehabilitácie obetí s bezplatným právnym zastupovaním a imunitou voči stíhaniu za trestné činy spáchané v postavení obete obchodovania s ľuďmi a presadzovať kľúčovú úlohu sekulárnych i náboženských mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú podpore obetí.

Dúfam však v revíziu smernice z roku 2004 o povolení na pobyt pre obete. Chcela by som tiež zdôrazniť, že v návrhu zavádzame možnosť ochrany detí prostredníctvom posilnených opatrení, a podporujem požiadavku pani komisárky Malmströmovej na ďalšie opatrenia proti sexuálnej turistike a detskej pornografii.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, ako tieňová spravodajkyňa Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu chcem aj ja vyjadriť úprimnú vďaku obom spravodajkyniam. Ďakujem vám za spoluprácu. Myslím si, že sme dnes dali dohromady dobrý dokument. Dnes môžeme rozhodnúť o niečom, čo môže naozaj zastaviť obchodovanie s ľuďmi. Výzvou však bude docieliť, aby členské štáty uplatňovali túto smernicu v praxi. Rozhodujúce je, aby príslušné orgány, ako sú polícia a súdy, vedeli skutočne rozpoznať a stíhať tento trestný čin. To je rozhodujúce a tiež je veľmi dôležité zvyšovať informovanosť verejnosti – ako už povedala pani Materová –, aby ľudia vedeli o tom, že v EÚ dochádza k obchodovaniu s ľuďmi. Nedeje sa to len niekde inde, teoreticky sa to môže stať aj pred mojimi dverami.

Ďalším dôležitým bodom, s ktorým najmä my liberáli z Nemecka máme problém – hoci to bolo teraz vyriešené kladným spôsobom udelením právomocí členským štátom –, je trestné stíhanie ľudí, ktorí využívajú takýto druh služieb, pretože ak niekomu hrozí stíhanie, môže odmietnuť svedčiť v nasledujúcom súdnom procese. Ak niekto využije toto právo odmietnuť poskytnúť dôkazy – napríklad muž, ktorý bol s prostitútkou ohrozenou obchodovaním s ľuďmi –, stratia sa informácie, ktoré by sa ďalej mohli využiť na konečné odhalenie tejto siete obchodníkov s ľuďmi. Preto je dobrou vecou, že toto zostáva v pôsobnosti členských štátov, a chcela by som vám veľmi pekne poďakovať za spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážená pani predsedajúca, základ mnohých súčasných udalostí bol položený už pred sto rokmi. Mám na mysli priemyselnú revolúciu, zrod zastupiteľskej demokracie a zrušenie otroctva.

Súčasný boj proti obchodovaniu s ľuďmi je pokračovaním úsilia, ktoré kedysi začal William Wilberforce. Žiaľ, obchodovanie s ľuďmi je jedným z najhorších skrytých problémov v Európskej únii. Porušuje základné práva našich občanov a základy našej demokracie. Z tohto dôvodu plne podporujem predloženú správu.

Bohužiaľ, ako som pochopil, navrhovaná trestná sadzba pre páchateľov opakovaných trestných činov zostane nízka. Aktuálny návrh nevyžaduje, aby boli obchodníci s ľuďmi, ktorí boli viackrát zatknutí, postihovaní zvlášť prísnymi trestami. Považujem to za nešťastné. Som za taký prístup, aby obchodník s ľuďmi, ktorý je zatknutý za druhý alebo tretí trestný čin, dostal nepodmienečný doživotný trest.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážená pani predsedajúca, je dôležité, aby sa všetci pridali k boju proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom odstrániť ho. O tomto druhu moderného otroctva sa vie, že je pre zločinecké organizácie mimoriadne výnosný a že ho uskutočňujú rôznymi spôsobmi, počínajúc sexuálnym vykorisťovaním a nútenou prácou až po nelegálne obchodovanie s ľudskými orgánmi či dokonca prácu v domácnosti a iné druhy nelegálnej práce.

Proti týmto praktikám – ktoré sa týkajú najmä žien a čoraz viac aj detí – sa teda musí účinne bojovať prostredníctvom stíhania páchateľov týchto trestných činov a poskytovania podpory obetiam, aby sa vymanili zo závislosti od zločineckých organizácií. Aj preto je dôležité bojovať proti príčinám tejto situácie vytvorením podmienok na to, aby sa ľudia dostali z chudoby, presadzovaním politík smerujúcich k spravodlivému prerozdeleniu bohatstva, zaistením prístupu k základným verejným službám a podporou vytvárania pracovných miest s právami a úrovňou miezd, ktoré umožňujú slušný život. Zároveň je to cesta vpred, ktorú je tu v Európskej únii nevyhnutné podporovať.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, je dokázané, že najúčinnejším spôsobom boja proti obchodovaniu s ľuďmi je ísť príkladom stanovením prísnych trestov pre obchodníkov s ľuďmi. Dôrazne odporúčam, keďže tu v Parlamente máme tendenciu stanovovať ciele a hovoriť „20 %“ alebo „30 %“, aby sme odporučili prijatie štandardného európskeho právneho predpisu, ktorý by stanovoval minimálny trest odňatia slobody pre obchodníkov s ľuďmi na 10 – 15 rokov a nedal by sa znížiť ani nahradiť pokutou. Uvidíte, aké to bude účinné. Štandardný právny predpis EÚ a minimálny trest odňatia slobody na 10 – 15 rokov. Myslím si, že to bude najúčinnejšie opatrenie, aké sme kedy prijali. Nemôžeme tu prijímať opatrenia v oblasti zmeny klímy a znečistenia životného prostredia bez toho, aby sme stanovili kvantifikovateľné ciele boja proti tomuto trestnému činu.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade musím zablahoželať pani Bauerovej a pani Hedhovej k vynikajúcej práci, ktorú vykonali na tejto správe. Obchodovanie s ľuďmi je hanbou našej spoločnosti a vyžaduje dôraznú spoločnú reakciu od každého.

S organizovaným zločinom stojacim za sexuálnym vykorisťovaním, nútenou prácou, obchodovaním s odobratými ľudskými orgánmi a inými hanebnými praktikami musíme účinne bojovať, v prvom rade mu však musíme predchádzať. V stávke je obrana ľudských práv a ochrana tých najzraniteľnejších osôb, najmä žien a detí. Skúsenosti ukázali, že platný právny rámec nie je dostatočne účinný a že Európska únia musí pracovať usilovnejšie.

Rozhodujúca je užšia cezhraničná spolupráca vrátane účinnej výmeny informácií a osvedčených postupov. Návrh správne zdôrazňuje prístup zameraný na obete. Politiky v tejto oblasti by mali zahŕňať aspekty spojené so sociálnymi vecami a sociálnym začlenením, napríklad sociálnu rehabilitáciu obetí.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). – Vážená pani predsedajúca, toto nie je pre Parlament obyčajný deň. Mali by sme byť hrdí na historický krok, ktorý sme dnes urobili, a to pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi i európsky ochranný príkaz. Po prvýkrát boli v boji proti jednému z najzložitejších a najstrašnejších problémov, ktorým spoločne musíme čeliť, použité trestné právo a všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

V skupine S&D sme hrdí na prácu Anny Hedhovej a jej spoluspravodajkyne pani Bauerovej a sme hrdí na všetky veci, ktoré po prvýkrát prináša táto správa. Po prvýkrát EÚ zadefinuje prostredníctvom záväzného legislatívneho aktu vysokú úroveň trestov pre obchodníkov s ľuďmi. Po prvýkrát sú tu pevné záruky týkajúce sa ochrany obetí, zvláštnej pozornosti venovanej detským obetiam, možnosti trestne nestíhať obete, ktoré v dôsledku svojho zotročenia porušili zákon, a uznania úlohy a podpory mimovládnych organizácií v tomto procese.

A nakoniec, zložitosť tejto problematiky vo vzťahu k deťom a ženám – pretože sme sa dostali do oblasti trestného práva – by nemala byť dôvodom na zastavenie tejto veľmi dobrej správy. V našej skupine sme veľmi hrdí, že sa to udialo v tomto Parlamente. Pre celý Parlament je dnešok dňom veľkej hrdosti.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE). (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, s touto smernicou robíme obrovský krok smerom k účinnému boju proti obchodovaniu s ľuďmi. Spravodajkyne dosiahli dobrý výsledok v súvislosti s minimálnymi hranicami trestov, súdnou právomocou, možnosťou trestne nestíhať obete a zákonným obmedzením – možno nie všetko toto je presne to, čo sme chceli dosiahnuť, je to však napriek tomu veľmi schodné riešenie. Čokoľvek iné by tiež do istej miery narušilo vnútroštátne trestné právo v právnych systémoch členských štátov. V tejto súvislosti musíme byť zdržanlivejší. Som tiež presvedčený, že by sme si urobili zlú službu, keby sme zákazníkov prostitútok urobili trestne zodpovednými, pretože to je niečo, čo by sme inak trestne nestíhali.

Chcel by som sa však vrátiť k všeobecnej otázke trestného práva a trestného poriadku v členských štátoch. Toto je veľmi citlivá oblasť vnútroštátnych právnych predpisov, ktorá sa vyvíja už stovky rokov. V takýchto situáciách by sme sa teda mali správať veľmi opatrne. Spomínam to aj v súvislosti s nastávajúcim európskym vyšetrovacím príkazom.

Dnes sme však vytvorili dobrý základ cezhraničnej spolupráce v trestných veciach. Som rád, že sme dnes uskutočnili tento krok.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (S&D).(DA) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, ak vieme, že státisíce ľudí sa každý rok predávajú ako otroci do západnej Európy, máme povinnosť konať. Veľmi ma preto teší, že sa úspešne dosiahla dohoda medzi Radou a Parlamentom o tejto novej smernici o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu. Tento nový právny predpis je podstatne dôraznejší ako ten súčasný a je veľkým víťazstvom v boji za zaistenie lepšej pomoci a ochrany pre obete. Zároveň sa pátranie po bezohľadných ľuďoch, ktorí za tým stoja, stane ešte cielenejším a efektívnejším.

Som rada, že smernica zdôrazňuje skutočnosť, že obete by mali byť chránené pred akoukoľvek formou trestného stíhania alebo trestu. Keď je niekto prinútený konať trestné činy, potrestané by mali byť osoby, ktoré sú za to zodpovedné, nie obete. Európsky parlament si tiež myslí, že je dôležité vždy ponúknuť pomoc obetiam v jazyku a vo formáte, ktorým budú rozumieť. Okrem toho nesmieme zabúdať, že v oblasti predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu zohrávajú kľúčovú úlohu dobrovoľnícke a neziskové organizácie. Dnešok by mohol byť dôležitým dňom pre slušnosť, pretože Európsky parlament bude, dúfam, hlasovať za tento nový právny predpis, ktorý podá veľmi potrebnú pomocnú ruku obetiam a bude viesť k intenzívnemu pátraniu po ľuďoch stojacich za týmito trestnými činmi.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Postih právnických osôb za trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi prispeje k zintenzívneniu boja proti tejto novodobej forme otroctva.

Samozrejme, postih právnickej osoby nesmie vylučovať postih konkrétnych fyzických osôb, ktoré sa na tomto čine akýmkoľvek spôsobom podieľali. Za účinné opatrenia voči právnickým osobám považujem, vedľa ukladania peňažných trestov, aj vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc, pozastavenie výkonu obchodnej činnosti a predovšetkým súdne rozhodnutie o zrušení právnickej osoby. Členské štáty musia zabezpečiť prijatím právnych ustanovení, aby vnútroštátne orgány mohli rozhodnúť o nestíhaní alebo o neuložení trestu obetiam obchodovania s ľuďmi, aby mohli pokračovať práve vo vyšetrovaní aj v prípade, ak obeť stiahla svoju výpoveď. V neposlednom rade pripomínam, že obete týchto ohavných činov sú často naďalej viktimizované a ocitajú sa vo veľmi prekérnych podmienkach, čo je dôvodom pre špeciálnu ochranu a podporu. Zvláštna pozornosť musí byť taktiež venovaná obetiam v detskom veku, pre ktoré treba hľadať aj komplexnejšie a trvalé riešenia.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Vážená pani predsedajúca, všetky správy, o ktorých sa dnes ráno diskutovalo, majú jedno spoločné – ochranu základných ľudských práv v Európskej únii a spoločný európsky postup v tejto oblasti. Je takmer neuveriteľné, že v 21. storočí sa v EÚ každoročne stanú obeťami obchodovania s ľuďmi státisíce ľudí, väčšinou žien a detí. Je smutnou skutočnosťou, že v dnešnej dobe je tento problém veľmi aktuálny, a štatistiky, bohužiaľ, nenasvedčujú tomu, že by bol na ústupe. Práve naopak. Páchatelia tohto závažného trestného činu majú z obchodovania s ľuďmi astronomické zisky odhadované až na 32 miliárd USD ročne. Ochrana ľudských práv a ľudskej dôstojnosti musí byť jasnou prioritou našej práce, pričom rozhodujúci je spoločný prístup členských štátov. Plne preto podporujem návrh smernice, ktorá zavádza ďalšie nástroje na boj proti tomuto typu trestného činu a na účinnejšiu ochranu obetí v porovnaní s jestvujúcimi právnymi opatreniami a ktorá sa pokúsi dosiahnuť koordinovanejší prístup na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, veľmi ma teší, že podľa konečnej verzie správy je v prípade trestných činov obchodovania s ľuďmi účasť v zločineckých organizáciách priťažujúcou okolnosťou, ktorá zdvojnásobuje minimálne tresty z päť na desať rokov odňatia slobody. Okrem toho článok 6a explicitne hovorí o zhabaní a konfiškácii prostriedkov a príjmov z tohto typu trestnej činnosti.

Tento prístup – ktorý považujem za úplne správny a ktorý, dúfam, by sa mohol využiť aj pri iných právnych predpisoch – sa pozerá faktom priamo do očí a uznáva, že obchodovanie s ľuďmi na účely rôznych foriem vykorisťovania, ako sú napríklad prostitúcia, trestná činnosť a obchodovanie s orgánmi, vykonávajú medzinárodné zločinecké organizácie.

Mám tiež radosť z ustanovení článku 7, ktorý usmerňuje členské štáty, aby trestne nestíhali ľudí za podiel na trestnej činnosti, ktorú boli nútené vykonávať ako obete obchodovania s ľuďmi. Často totiž tí, ktorí trpia násilím súvisiacim s obchodovaním s ľuďmi, trpia nielen ublížením na zdraví, ale aj urážkou tým, že sú obvinení za niečo, čo boli nútení robiť, pričom typickým príkladom je prostitúcia. Preto podporujem správu a chcela by som poďakovať obom spravodajkyniam.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Vážená pani predsedajúca, človek môže jedine podporiť návrh smernice dvoch spravodajkýň, ktorá by sa mala rozšíriť na všetky členské štáty s cieľom zakotviť silnejšiu a prísnu súdnu právomoc na účely trestného stíhania a prísneho trestania páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi, ale aj na účely ochrany obetí, pomoci obetiam a rehabilitácie obetí, ktorými sú v drvivej väčšine prípadov ženy a deti.

Ak však Európa chce byť efektívnejšia a dôveryhodnejšia v tomto boji, mala by ako dedič histórie európskych štátov uznať obchod s otrokmi a otroctvo za zločiny proti ľudskosti, ako to už urobili niektoré členské štáty, pričom chcem spomenúť najmä Francúzsko.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Vážená pani predsedajúca, pliaga, ktorou je obchodovanie s ľuďmi, je fenoménom, ktorý získava mimoriadne hrozivé rozmery. Kým pôvodne sa týkal predovšetkým žien a detí lákaných na prostitúciu, dnes sú obeťami ľudia každého veku a oboch pohlaví, ktorí sa dostávajú do kruhu vykorisťovania, ktoré nemusí byť len sexuálne, ale aj hospodárske. Siete organizovaného zločinu využívajú sociálnu zraniteľnosť, rodinné problémy, domáce násilie a zdravotné postihnutie na nalákanie týchto ľudí na prisťahovalectvo, pričom potom ich vykorisťujú použitím sily, zneužívania a hrozieb.

Sme za navrhovanú smernicu. Musíme zvýšiť tresty pre obchodníkov s ľuďmi a skonfiškovať ich majetok. Okrem toho by všetky členské štáty mali vyvinúť spoločné úsilie na posilnenie politík zameraných na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a na odbornú prípravu ľudí v oblasti identifikácie obetí či potenciálnych obetí.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Vážená pani predsedajúca, táto správa bola rozhodne veľkým krokom na ceste boja proti obchodovaniu s ľuďmi vo všeobecnosti a konkrétne proti obchodovaniu so ženami. Ďalším dôležitým krokom by malo byť skúmanie jednoznačného vzťahu a spojenia medzi obchodovaním so ženami a prostitúciou.

Na jednej strane správne hovoríme o obchodovaní so ženami ako o brutálnom, strašnom zločine, proti ktorému by sme mali bojovať. Na druhej strane hovoríme o prostitúcii ako o „poskytovaní sexuálnych služieb“, teda ako o službe. O pasákoch a majiteľoch nevestincov hovoríme ako o podnikateľoch a normalizujeme prostitúciu.

Chcem povedať, že klient, ktorý ide do nevestinca, alebo klient, ktorý požiada o službu prostitútku, v podstate nemá ako vedieť, či je „normálnou“ prostitútkou – ak také niečo vôbec existuje, pretože je ďalšou otázkou, či sa vôbec dá hovoriť o súhlase s prostitúciou – alebo obeťou obchodovania so ženami.

Neexistuje teda žiaden spôsob, ako skutočne napadnúť obchodovanie s ľuďmi bez napadnutia sexuálneho priemyslu.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za túto dôležitú rozpravu. Chcela by som vás informovať, že dnes Komisia vymenuje koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa ujme svojej funkcie budúci mesiac. Táto osoba bude zlepšovať koordináciu a súdržnosť medzi inštitúciami a agentúrami EÚ a členskými štátmi, bude pomáhať zaisťovať výmenu osvedčených postupov medzi rôznymi členskými štátmi, rozvíjať existujúce a budúce politiky a bude kontaktnou osobou pre tretie krajiny. To je veľmi dôležité. Tým, že spojí prevenciu, vymáhanie práva a ochranu obetí, môže táto osoba zaistiť primerané využívanie a mobilizáciu vhodných metód boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Požiadam koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, aby nadviazal úzky kontakt s Európskym parlamentom a aby vás informoval o vývoji v tejto oblasti.

Otázka trestného stíhania si zaslúži rozpravu sama osebe, ale v článku 19 smernice sa píše, že Komisia o niekoľko rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, „v ktorej posúdi vplyv existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov stanovujúcich povinnosť trestne stíhať osoby využívajúce služby, ktoré sú predmetom vykorisťovania súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, a podľa potreby k nej pripojí legislatívne návrhy“. K tejto otázke sa rozhodne ešte vrátime a nevylučujem možnosť, že v tejto veci predložíme ďalšie návrhy.

Z týchto dôvodov si myslím, že dnes môžeme byť na túto smernicu hrdí. Je to veľmi dôležitý nástroj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochranu obetí. Dáva nám dôležitý nástroj, ukázala svetu naše odhodlanie bojovať proti modernému otroctvu a posilní naše úsilie.

Chcela by som vyjadriť úprimnú vďaku obom spoluspravodajkyniam pani Bauerovej a pani Hedhovej. Dnešná rozprava ukázala, aká dôležitá je vaša práca, pretože máte podporu všetkých skupín. K tomu by som vám chcela zablahoželať.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer , spravodajkyňa.(HU) Vážená pani predsedajúca, predovšetkým chcem poďakovať pani Malmströmovej za to, že nazvala túto správu historickým textom. Toto vyhlásenie je pravdepodobne presné, pretože je to po prvýkrát, keď prijímame trestný právny predpis vychádzajúci z Lisabonskej zmluvy. Dúfam však tiež, že je to veľký krok vpred v snahe dosiahnuť to, aby ani jeden páchateľ, ani jediný páchateľ obchodovania s ľuďmi nezostal nepotrestaný. V rozprave, ktorá tu prebehla, bolo zvlášť povzbudzujúce vidieť prítomnosť politickej vôle. Ja sama som veľmi často videla – a sama som sa niekedy s takým názorom stotožnila –, že je tu nedostatok politickej vôle dosiahnuť akýkoľvek podstatný pokrok v tejto oblasti. Dnes som počula opak a chcem poďakovať kolegom poslancom za prejavenie tejto politickej vôle vykonať obrovský krok vpred vo vzťahu k obchodovaniu s ľuďmi.

Dostali sme dva návrhy na zmenu a doplnenie od skupiny EFD a chcela by som požiadať kolegov poslancov, aby ich nepodporili, pretože chcú obmedziť tresty na minimum. Chcela by som tiež poďakovať pani Tzavelovej za to, že žiadala presný opak, teda aby sme tresty ešte sprísnili. Som presvedčená, že toto je dôležitý krok, dnešný krok však musí byť nasledovaný celou škálou ďalších krokov. Máme veľa práce v oblasti boja proti dopytu. Určite nemôžeme vyriešiť všetky problémy súvisiace s ponukou, môžeme však urobiť veľa s dopytom a mám pocit, že v tejto oblasti čas ešte nedozrel a že je tu možno nedostatočná vôľa urobiť krok vpred. Som presvedčená, že rozsah tohto právneho predpisu sa bude musieť skôr či neskôr rozšíriť na páchateľov z tretích krajín žijúcich v EÚ s povolením na pobyt, pretože som tiež presvedčená, že budeme musieť preskúmať smernicu o dočasných povoleniach na pobyt s cieľom zaistiť legislatívnu dôslednosť v tejto oblasti. Srdečne vám ďakujem za podporu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, spravodajkyňa.(SV) Vážená pani predsedajúca, chcela by som vyjadriť vďaku za všetky skvelé príspevky a za podporu, ktorú sme pre tento právny predpis zameraný na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi získali v Parlamente. Teraz dúfam, že v budúcnosti budeme môcť tento právny predpis ešte zlepšiť a sprísniť naše spoločné pravidlá EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi.

Nesmieme však zabudnúť nepretržite pracovať na riešení problémov, ktoré sú skutočnými príčinami a podstatou obchodovania s ľuďmi, teda chudoby, sociálneho vylúčenia a dopytu. Predovšetkým týmto problémom musíme venovať našu energiu, aby sme dokázali vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi.

Ako som už povedala, nesmieme sa vzdať. Právo ľudí rozhodovať o svojom živote a svojom tele je ľudským právom, ktoré sa nedá kúpiť ani predať za peniaze ako iné tradičné komodity. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi v Európe a vo zvyšku sveta bude pokračovať. Všetkým vám ďakujem za podporu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o niekoľko minút.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne.(IT) Obchodovanie s ľuďmi – v rôznych formách, v ktorých môže existovať, vrátane sexuálneho vykorisťovania, nelegálneho obchodovania s ľudskými orgánmi, nútenej práce či nelegálnych adopcií – predstavuje vážne porušenie ľudských práv ustanovených v Charte základných práv Európskej únie.

Rozsah tohto problému je zarážajúci a skúsenosti ukázali, že súčasný právny rámec Európskej únie v tejto otázke nie je dostatočne účinný. Spolupráca medzi Parlamentom, Komisiou a Radou preto zohráva strategickú úlohu pri rozvoji európskej politiky na účinné riešenie tohto problému.

Lisabonská zmluva posilnila právomoci Európskej únie v oblasti súdnej a policajnej spolupráce medzi členskými štátmi v trestných veciach. Domnievam sa však, že tresty pre obchodníkov s ľuďmi sa musia zvýšiť a že ešte viac sa musí skvalitniť pomoc poskytovaná obetiam násilia.

Súhlasím s tým, že s cieľom odrádzať od dopytu by bolo dobrým nápadom, keby sa Európska únia a členské štáty viac zapájali do informačných kampaní v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľových krajinách obchodovania s ľuďmi. A nakoniec, podporujem vymenovanie európskeho koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude riadiť prácu a politiku Európskej únie v tejto špecifickej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Chcela by som zablahoželať obom spravodajkyniam k vykonanej práci, pretože táto historická smernica je veľmi dôležitým krokom v boji proti celej škále aktivít súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, pretože stanovuje jasné sadzby trestov a sankcií. Hoci v tejto oblasti už boli prijaté mnohé právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy a boli prijaté viacročné politické záväzky, podľa výpočtov sa každoročne státisíce ľudí stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi v EÚ a za jej hranicami. To dokazuje, že boj proti obchodovaniu s ľuďmi a najmä so ženami a deťmi zostáva obrovským problémom a jedným z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Chcela by som zdôrazniť, že vzhľadom na skutočnosť, že deti sú zraniteľnejšie a čelia väčšiemu riziku toho, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi, by sa tejto skupine obetí mala venovať zvláštna pozornosť. Vzhľadom na to, že obchodovanie s ľuďmi je modernou formou otroctva a mimoriadne výnosným obchodom pre organizovaný zločin, viac pozornosti sa musí venovať jeho prevencii, ochrane obetí a sociálnym otázkam. Okrem toho sa musí vytvoriť nepriaznivé prostredie pre obchodníkov s ľuďmi. Výška trestov a sankcií pre ľudí, ktorí zarábajú na obchodovaní s ľuďmi, by mala odzrkadľovať závažnosť spáchaného trestného činu a pôsobiť ako účinný odstrašujúci prostriedok pre takúto činnosť. Okrem trestov by členské štáty mali zaviesť aj také sankcie, ako je zhabanie majetku, a prijať nevyhnutné opatrenia na zhabanie a konfiškáciu nástrojov a ziskov z tejto trestnej činnosti, pretože potom by táto trestná činnosť nebola hospodársky životaschopná.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Dnešné hlasovanie o obchodovaní s ľuďmi prichádza v kľúčovej chvíli prebiehajúceho boja proti tejto forme moderného otroctva. Ako upozornil írsky režisér Ciarán O’Connor vo svojom minuloročnom filme s názvom Trafficked, ktorý dokumentoval pretrvávajúci dosah obchodovania s ľuďmi v Írsku, je to zločin, ktorý je čoraz rozvinutejší a bezohľadnejší, pretože úrady sa viac snažia potlačiť ho. Takéto opatrenia sú kľúčové, pretože poskytujú úradom nástroje a spoločný cieľ, ktoré potrebujú na riešenie tohto celoeurópskeho problému. Na vnútroštátnej úrovni musia právne predpisy tvrdo trestať usvedčené osoby a policajné zložky musia dostať zdroje, aby nemohlo obchodovanie s ľuďmi pokračovať práve pre nedostatok finančných prostriedkov či ľudskej sily. Toto je však zločin bez hraníc, preto to popri vnútroštátnych právnych predpisoch budú v rovnakej miere práve európske právne predpisy, čo skutočne ukončí otroctvo v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), písomne.(IT) Opatrenia Európskej únie v oblasti obchodovania s ľuďmi sa nesmú obmedziť len na jeho pranierovanie, ale musíme si uvedomiť aj potrebu presných opatrení ex-post, ktoré zaistia potrestanie tých, ktorí sú za tieto barbarské praktiky zodpovední.

Tieto opatrenia zahŕňajú harmonizáciu trestov, ako aj koordináciu zásahov zo strany EÚ s tými, ktoré už vykonávajú iné medzinárodné organizácie, napríklad OSN. Opatrenia ex-post sa musia kombinovať s preventívnymi opatreniami, ktoré sú rovnako dôležité. Predovšetkým sa musí rozvinúť úzka spolupráca medzi súdnymi orgánmi a orgánmi finančnej polície s cieľom zaistiť zablokovanie hospodárskych systémov, ktoré sa týkajú tejto trestnej činnosti, a prerušenie všetkých väzieb.

Okrem toho je čoraz dôležitejšie mať presné a spoľahlivé databázy, ktoré rozlišujú medzi rôznymi špecifikami a predstavujú východiskový bod pre rôzne zásahy prispievajúce k podchyteniu každého jednotlivého prípadu v jeho základoch. Prostredníctvom tohto návrhu smernice chce Európska únia zaútočiť na celý dodávateľský reťazec neľudského obchodu, ktorý pošliapava jej zásady a základné hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. – Fenomén organizovaného zločinu je niečo, proti čomu musí Európska únia dôrazne bojovať. V situáciách obchodovania s ľuďmi musíme byť považovaní za aktívnych, nie za reagujúcich. Je dôležité, aby sme skúmali nové vznikajúce spôsoby obchodovania s ľuďmi s cieľom zachytávať a vopred potláčať vznikajúce spôsoby obchodovania s ľuďmi. Ako poslanec skupiny S&D by som chcel zdôrazniť, že jedným z našich kľúčových cieľov je boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. To je dôvod, prečo som hlasoval za túto legislatívnu iniciatívu. Ako zákonodarcovia Európskej únie musíme zaistiť dodržiavanie práva na ľudskú dôstojnosť, práva na integritu, zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania či trestania a zákazu otroctva a nútenej práce. Nemôžeme dovoliť, aby aj naďalej dochádzalo k obchodovaniu s deťmi a k následnej dražbe detí. Obchodníci s ľuďmi využívajú na získavanie obetí aj internet. To je veľmi znepokojivé, pretože mnoho detí má prístup k internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), písomne. – Obchodovanie s ľuďmi je zločinom proti ľudskej dôstojnosti, ktorý ničí životy mnohých detí a žien na celom svete. Aktuálny návrh je zlomovým, pretože dáva na prvé miesto obete a problém rieši komplexným spôsobom na cezhraničnej úrovni. Tieto nové opatrenia umožnia rozpoznanie a trestné stíhanie prípadov obchodovania s ľuďmi a povzbudia obete k spolupráci s orgánmi. Bude to záväzný právny predpis a budú ho vykonávať jednotlivé štáty. Takýto typ právneho predpisu je jediným, ktorý môže priniesť zmenu pre všetkých zraniteľných ľudí, ktorí by sa mohli stať obeťou obchodovania s ľuďmi. Vyzývam tiež členské štáty, aby sa riadili návrhom v tomto texte a trestali tých, ktorí vedome prijímajú služby od obetí obchodovania s ľuďmi. Boj proti dopytu je kľúčom v boji proti príčinám obchodovania s ľuďmi. Táto správa je vynikajúcim návrhom z morálneho i odborného hľadiska a svojim cteným kolegyniam pani Bauerovej a pani Hedhovej k tomu blahoželám. Zvlášť ma teší, že Rada, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci dokázali vytvoriť text, ktorý podporujú všetky zainteresované inštitúcie EÚ. Dúfam, že bude čoskoro oficiálne prijatý a transponovaný do vnútroštátnych právnych predpisov. Obete sa toho nevedia dočkať.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písomne.(FI) Smernica týkajúca sa obchodovania s ľuďmi je dôležitým krokom vpred, pretože obchodovanie s ľuďmi je realitou, a to dokonca aj v Európe. Najdôležitejšie je predchádzať obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom riešenia problémov chudoby a nerovnosti a zvyšovaním informovanosti ľudí o tejto problematike.

Je mimoriadne dôležité uznať existenciu obchodovania s ľuďmi a pomôcť jeho obetiam. Obeťami môžu byť ženy alebo muži, deti alebo dospelí. Obeťou obchodovania s ľuďmi môže byť zamestnanec na stavbe. Situácia rómskeho žobráka môže zodpovedať kritériám obchodovania s ľuďmi, ak je to organizovaná činnosť založená na donútení.

Bohužiaľ, obchodovanie s ľuďmi je často spojené so sexuálnymi praktikami, keď ženy a dievčatá končia ako prostitútky alebo sú k tomu donútené. Je dôležité, aby obete obchodovania s ľuďmi dostali možnosť ochrany a právneho poradenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne. – V dôsledku škodlivých tendencií postihujúcich rómske komunity – ako sú nízka úroveň vzdelania, veľká chudoba, marginalizácia a diskriminácia – sú rómske ženy a deti mimoriadne zraniteľné, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Toto moderné otroctvo má svoje prvotné príčiny v chudobe a vylúčení, preto musí byť odstránenie neprijateľných životných podmienok, v ktorých mnohí Rómovia žijú, hlavným strategickým cieľom. Okrem toho musia EÚ a orgány členských štátov prijať omnoho prísnejšie opatrenia na boj proti tomuto fenoménu, najmä pokiaľ ide o skoncovanie s organizovaným zločinom a ochranu rizikových skupín, konkrétne žien a maloletých osôb menšinového pôvodu.

Cieľom tejto iniciatívy je prijať širšiu koncepciu toho, čo by sa malo považovať za obchodovanie s ľuďmi, a domnievam sa, že vykorisťovanie na účely žobrania vrátane zneužívania osoby závislej od obchodníka s ľuďmi na žobranie bez ohľadu na vzťah tejto osoby s páchateľmi musí patriť do jej rozsahu. Tresty by mali byť prísnejšie v prípadoch, keď je tento trestný čin spáchaný na osobách zraniteľných z hľadiska veku, pohlavia, tehotenstva, zdravotného stavu či zdravotného postihnutia. Musí sa dostatočne prihliadať na prípady, keď obeť trpela mučením, násilným podávaním drog alebo liekov, znásilnením či inými vážnymi formami psychického, fyzického a sexuálneho násilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písomne.(IT) Každoročne sa v Európe predávajú státisíce ľudí, akoby to boli veci. Dnes, našťastie, cítime stále rastúcu potrebu chrániť obete obchodovania s ľuďmi pred používaním falošných dokladov, prostitúciou a prisťahovalectvom.

Keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, nesmieme myslieť len na sexuálne vykorisťovanie, nútenú prácu a nelegálne adopcie, ale aj na problém obchodovania s orgánmi, ktorý je čoraz rozšírenejším trestným činom. Európska právna štruktúra nie je dostatočne účinná a Európska únia a členské štáty musia urobiť viac. Potrebujeme stabilnú štruktúru koordinácie medzi inštitúciami a agentúrami EÚ, ako aj medzi členskými štátmi a medzinárodnými partnermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne.(PL) V rámci dnešnej rozpravy by som sa chcel venovať problému obchodovania s deťmi. Mali by sme sa čo najviac snažiť vytvárať a zlepšovať právne a inštitucionálne systémy a systémy starostlivosti o deti vo všetkých členských štátoch. Rozsah činností, ktoré zahŕňa pojem obchodovanie s ľuďmi, by sa mal preskúmať a rozšíriť. To je jediný spôsob, akým dokážeme predchádzať problémom, ako sú: 1) komerčná adopcia, inými slovami súkromná adopcia zahŕňajúca zrieknutie sa práv na dieťa pred rodinnými súdmi, najčastejšie za peniaze; 2) tehotné ženy, ktoré opustia krajinu a vrátia sa bez dieťaťa; 3) zmiznutie detí, ktorých rodičia zomreli v krajinách postihnutých ozbrojenými konfliktmi.

Vzhľadom na to, že značné množstvo trestných činov sa teraz pácha prostredníctvom internetu, stálo by za to vymenovať zvláštne medzidisciplinárne tímy, ktoré by sa špecializovali na tento typ trestnej činnosti. Venovali by sa nielen sledovaniu zločineckého prostredia, ale aj zhromažďovaniu dôkazov prostredníctvom monitorovania finančnej situácie osôb podieľajúcich sa na obchodovaní s deťmi. Mali by sme vyškoliť verejných činiteľov a poskytnúť im viac informácií o situácii detí v rodinách, v ktorých sa deti môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi. Týka sa to predovšetkým pracovníkov služieb, ktorí pracujú s rodinami poberajúcimi štátnu pomoc z dôvodu hmotnej núdze. Jediný spôsob, ktorý by nám dal nejakú šancu zastaviť alebo aspoň obmedziť obchodovanie s ľuďmi a najmä s deťmi, je prostredníctvom viacstranných a harmonizovaných opatrení prijatých na úrovni 27 členských štátov.

 
  
  

(Rokovanie bolo na niekoľko minút prerušené.)

 
  
  

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 

8. Oficiálne privítanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – S radosťou vás môžem informovať, že v Parlamente sa nachádza oficiálna delegácia zložená z náboženských predstaviteľov najmä z kresťanského sveta na Blízkom východe, z Iraku a z Libanonu.

(potlesk)

Sme si vedomí ťažkej situácie mnohých kresťanských komunít v tomto regióne, preto radi vyjadríme svoju podporu. Srdečne vás teda vítam v Európskom parlamente.

 

9. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som využiť týchto niekoľko sekúnd a vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím Rady odmietnuť správu pani Estrelovej o materskej dovolenke.

Dnes vystupujem ako hovorkyňa miliónov európskych matiek a otcov, ktorí sú tak ako ja veľmi sklamaní rozhodnutím Rady. Je to priznanie chýbajúcich hodnôt, s ktorým sa nestotožňujem a ktoré z celej duše odsudzujem. Divím sa, do akej Európy to smerujeme. Odmietnutie tohto návrhu je rozhodnutím, ktoré poškodzuje nielen rodiny dneška, ale predovšetkým rodiny zajtrajška.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Teraz pristúpime k hlasovaniu.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)

 

9.1. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Portugalsko – záplavy; Francúzsko – búrka Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Böge) (hlasovanie)

9.2. Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EÚ (záplavy v Portugalsku, búrka Xynthia vo Francúzsku) – Oživenie hospodárstva: Európska sieť využívania veternej energie na mori (A7-0341/2010, László Surján) (hlasovanie)

9.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: SI/Mura, Slovinsko (A7-0336/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Heidelberger Druckmaschinen, Nemecko (A7-0337/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.5. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: automobilový sektor, Poľsko (A7-0359/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.6. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Aragón – maloobchod, Španielsko (A7-0358/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.7. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Comunidad Valenciana – textil/Španielsko (A7-0357/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.8. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Comunidad Valenciana – prírodný kameň, Španielsko (A7-0356/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.9. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Lear, Španielsko (A7-0351/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.10. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: H.Cegielski-Poznań, Poľsko (A7-0352/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.11. Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (A7-0347/2010, Claude Moraes) (hlasovanie)

9.12. Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)

9.13. Zriadenie schopnosti rýchlej reakcie EÚ (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (hlasovanie)

9.14. Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (hlasovanie)

9.15. Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (A7-0349/2010, Ana Gomes) (hlasovanie)
 

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, spravodajkyňa.(PT) Vážený pán predsedajúci, chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká sú neodmysliteľnou súčasťou možných teroristických útokov, priemyselných nehôd či prírodných katastrof. Incidenty tohto druhu, či už svojím pôvodom náhodné, alebo súvisiace s trestnou činnosťou, nepoznajú hranice a môžu byť ničivé pre ľudské životy, infraštruktúru, životné prostredie a verejné zdravie. Nedochádza k nim len vo vzdialených oblastiach: len si spomeňme na nedávnu katastrofu spôsobenú únikom toxického kalu z fabriky v Maďarsku a na sériu listových bômb odoslaných z Jemenu rôznym príjemcom v Spojených štátoch a v Európe.

Je kľúčové, aby Európska únia urobila všetko pre rozvinutie nevyhnutnej spolupráce medzi civilnými a vojenskými kapacitami a zdrojmi členských štátov s cieľom predchádzať útokom či katastrofám v oblasti CBRN, odhaľovať ich a účinne na ne reagovať. Takáto spolupráca vyžaduje osobitný európsky mechanizmus na riešenie kríz, ktorý by fungoval v spolupráci s európskou jednotkou civilnej ochrany. V skutočnosti tento Parlament už dlho vyzýva na vytvorenie takejto jednotky.

Akčný plán EÚ sa preto musí posilniť. Jestvujúci plán, ktorý Rada schválila v roku 2009, je slabý a v praxi sa neuplatňuje vo všetkých členských štátoch. Stačí, aby zlyhal len jeden článok, a celá reťaz zásahu sa pretrhne. Je dôležité, aby Komisia dostala silnejšiu monitorovaciu, riadiacu a koordinačnú úlohu, a tento plán sa musí naliehavo zrealizovať vo všetkých členských štátoch.

Táto správa navrhuje lepšiu spoluprácu medzi civilnými a vojenskými zložkami, pokiaľ ide o spojenie úsilia pri predchádzaní katastrofám v oblasti CBRN, ich odhaľovaní, príprave a reakcii na ne. EÚ musí spojiť všetky členské štáty, aby mohli vzniknúť integrované vnútroštátne systémy s cieľom realizácie plánu. Z tohto hľadiska je akčný plán v oblasti CBRN bezpečnosti príležitosťou uviesť do praxe doložku Lisabonskej zmluvy o solidarite.

 

9.16. Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (hlasovanie)

9.17. Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov (A7-0342/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)

9.18. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (hlasovanie)
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, je možné ešte raz na obrazovke zobraziť zoznam pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov?

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Áno, pán Speroni, už sa snažia zistiť, čo sa deje.

Vidíte ho však na svojej malej obrazovke? Áno? Nuž, aj to je niečo.

Po hlasovaní o zmenenom a doplnenom návrhu:

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ako viete, len počúvam a pozerám sa. Dostala som odkaz, že tu mám sedieť a odovzdať odkaz – ktorý je jasný – kolégiu. Sľubujem vám, že odkaz odovzdám a, samozrejme, bude to objektívny odkaz, pretože sa tu toho veľa odohralo. Môj kolega sa však k tomu vráti po diskusii v kolégiu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Návrh sa teda pošle späť Komisii.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, v súlade s článkom 175 ods. 56 rokovacieho poriadku musíme vedieť, či Komisia sťahuje tento legislatívny návrh. Návrh sa preto automaticky neposiela späť príslušnému výboru. Komisia sa musí teraz rozhodnúť, či svoj návrh stiahne a predloží Parlamentu nový návrh.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Cercas, zo slov pani komisárky som pochopil, že návrh sa vráti do Komisie. Tak som to pochopil ja. Požiadame však pani komisárku, aby objasnila pozíciu Komisie.

Pani komisárka, objasnite, prosím, pozíciu Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, spravodajkyňa.(FR) Vážený pán predsedajúci, musím priznať, že som prekvapená.

(hluk)

O tomto texte rokujeme už rok. Na úvod by som vám chcela povedať, že sme dosiahli dohodu so Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu. V poslednej chvíli som potom zistila, že boli vydané pokyny na hlasovanie, ktoré sú v absolútnom rozpore s dohodami, ktoré sme uzavreli. Zistila som, že dohody, ktoré sme mali so skupinou ALDE, neboli dodržané. Do pléna sme šli s dohodami, ktoré neboli rešpektované.

Po druhé, pán Cercas navrhuje, aby sme zmenili a doplnili – rada by som mala možnosť hovoriť, inak to nemá význam –, Skupina socialistov a konkrétne pán Cercas navrhujú, aby Komisia zmenila a doplnila svoj návrh.

Ale, pán Cercas, už o tom diskutujeme rok. Navrhujete viacero vecí. Celý rok sa nám nedarilo dosiahnuť dohodu. Aký má teda zmysel začínať s tým celým odznova? Mohli by sme diskutovať 10 rokov a vy, pán Cercas, by ste stále nesúhlasili. Skúsili sme všetko možné a vy ste nikdy s nikým nesúhlasili.

Nechápem preto, ako by sme sa predložením ďalších návrhov mohli posunúť ďalej. Je to naozaj škoda. Boli ste proti vstupu migrantov do Európskej únie. Skupina socialistov odopiera týmto migrantom rovnaké zaobchádzanie, aké využívajú európski pracovníci.

(protesty)

To je všetko, čo chcem povedať, a je to naozaj škoda, pretože táto skupina súhlasila v tejto otázke rovnakého zaobchádzania. Považujem túto situáciu za poľutovaniahodnú.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dámy a páni, prestaňte, prosím, na chvíľu vykrikovať. Uplatníme rokovací poriadok.

Komisia nám musí povedať, či ponecháva svoj návrh alebo nie.

Dovoľte, prosím, pani komisárke, aby nám povedala – a dajme teraz bokom nejaké objektívne odkazy –, či ponecháva svoj návrh alebo nie.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, určite sa na mňa nebudete hnevať, keď po tejto nie celkom jasnej diskusii zoberiem jej výsledok domov do Bruselu. Určite ho budem prezentovať kolégiu. Komisia vás bude neskôr informovať o výsledku svojich diskusií.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pani komisárka nám teda niečo jasne povedala: že pre túto chvíľu nesťahuje svoj návrh.

Toto povedala. Uvidíme, čo sa stane ďalej.

Pre túto chvíľu Komisia nesťahuje svoj návrh.

 

9.19. Európsky ochranný príkaz (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
 

Pred začiatkom hlasovania o zmenenom a doplnenom návrhu:

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, požiadala som o slovo, aby som vám pripomenula význam dnešného hlasovania z hľadiska vyslania jasného odkazu Rade zameraného na krajiny, ktoré sa ešte stále v tejto oblasti nezabezpečili. Domnievam sa, že dnes máme príležitosť brániť obete a zaistiť, aby mohli žiť bez strachu a v slobode. To je veľmi dôležité nielen pre ženy, ale aj pre mužov, deti, obete terorizmu, obete organizovaného zločinu, obete obchodovania so ženami a obete vo všeobecnosti.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, sme tu dve spravodajkyne. Chcem len pripomenúť liberálnym ministrom Európskej únie, že momentálne je veľmi dôležité podporiť túto správu a podporiť tak základné práva žien. Je to v rukách jedného liberálneho ministra, ale aj v rukách ďalších vlád, ktoré sa s tým zatiaľ nestotožnili. Uvidíme, či teraz túto iniciatívu podporia.

 

9.20. Obchodovanie s ľuďmi (A7-0348/2010, Edit Bauer) (hlasovanie)

9.21. Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)

9.22. Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť (A7-0309/2010, Petru Constantin Luhan) (hlasovanie)
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Týmto uzatváram toto hlasovanie.

 

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Claude Moraes (A7-0347/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, nie po prvýkrát v tomto Parlamente cítim, že som sa dostal do nejakej slučky v časopriestorovom kontinuu, do nejakej deformácie či tunela, ktorý ma vrátil späť do 70. rokov 20. storočia. Nachádzame sa tu vo svete štátnej kontroly priemyslu, cenových a príjmových politík, obmedzeného pracovného času a subvencií neziskovým korporáciám.

Nemôžem urobiť nič lepšie ako prečítať hlasovací zoznam toho, o čom sme dnes hlasovali: dotácie podnikom SI/Mura v Slovinsku, Heidelberger Druckmaschinen AG v Nemecku, automobilovému priemyslu v oblasti Wielkopolskie v Poľsku, maloobchodnému predaju v Aragónsku v Španielsku, textilnému odvetviu v regióne Comunidad Valenciana v Španielsku, výrobe produktov z prírodného kameňa v regióne Comunidad Valenciana v Španielsku a podnikom Lear v Španielsku a H. Cegielski-Poznań v Poľsku. V 70. rokoch sme zvykli hovoriť o vyberaní víťazov. Teraz tu vlastne vyberáme porazených. S peniazmi EÚ vstupujeme tam, kde voľný trh nariadil prehru.

Prečo to robíme? Pretože EÚ je teraz mechanizmom na prerozdeľovanie bohatstva uprednostňovaným skupinám klientov. Pán predsedajúci, rovnako ako ja dobre viete, že je to nezmysel. V Katalánsku ste boli fantasticky úspešným lídrom konzervatívcov. Rozumiete významu slobodného ľudu a slobodných trhov a rozumejú mu aj naši voliči. Peniaze sa míňajú. Dostávame sa do bodu, keď, ako sa hovorí v skvelej metafore Georgea Orwella, sa ľudia zbavia systému, ako sa kôň zbavuje múch.

 
  
  

Správa: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Vážený pán predsedajúci, Európsky parlament dnes ukázal rozhodný postoj, keď urobil krok smerom k užšej spolupráci medzi Európskou úniou a Zakaukazskom. Zakaukazsko a Gruzínsko sú regióny, ktoré majú pre EÚ strategický význam. Naša krajina Litva mala s Gruzínskom vždy osobitný vzťah. Podporovali sme ho v tých najťažších chvíľach, a to nielen na štátnej úrovni ako vláda. Táto krajina mala u nás vždy silnú podporu verejnosti. Som presvedčená, že celá Európska únia chce, aby sa Gruzínsko stalo súčasťou rodiny európskych národov. Táto krajina vyvinula veľké úsilie, aby sa stala súčasťou Európy, a podľa toho ju musíme posudzovať. Zjednodušenie udeľovania víz pomôže zaistiť mobilitu ľudí, ich spoluprácu a zároveň aj hospodárske a kultúrne prepojenie. Veľmi rada by som privítala Gruzínsko a jeho občanov s týmto rozhodnutím, ktoré dnes prijal Európsky parlament. EÚ im vysiela posolstvo, že očakávame, že sa stanú členmi Európskej únie.

 
  
  

Správa: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, nesmieme dopustiť, aby sa obrovské sumy peňazí, ktoré míňame na politiku súdržnosti, premárnili či len tak rozhadzovali. Preto je dôležité zlepšiť spôsob, akým sa s peniazmi hospodári, a tiež zaistiť ich efektívnejšie využívanie. Miestne orgány, ktoré najlepšie poznajú potreby svojho regiónu, zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu. Pozornosť by sa mala venovať aj cezhraničným oblastiam s cieľom umožniť ich integráciu. Ak tam má existovať dobrá vertikálna a horizontálna spolupráca, musia sa zefektívniť postupy a viac peňazí sa musí investovať do školenia odborníkov v orgánoch zodpovedných za vykonávanie v jednotlivých členských štátoch. Musíme tiež podporiť modernizáciu a rozšírenie informačného systému, ktorý zaistí jednoduchý a rovnocenný prístup všetkých prijímateľov k informáciám.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, súhlasím s pani spravodajkyňou, že by sme sa mali snažiť o viacúrovňové riadenie s cieľom väčšieho zapojenia orgánov na regionálnej a miestnej úrovni do prípravy rozvojových politík predovšetkým v oblasti cieľov konvergencie, a to tých, ktoré majú záujem dosiahnuť lepší súlad s oblasťami členských štátov a súťažiť na globálnom trhu.

Ak majú byť regionálne rozvojové politiky účinnejšie, musíme zapojiť tých, ktorí poznajú svoje regióny a môžu pomôcť poháňať ich rozvoj. Toto je spojenie medzi viacúrovňovým riadením a územnou súdržnosťou, ktoré zdôraznila pani spravodajkyňa.

Čo sa týka zjednodušenia právnych predpisov, čím menšia bude byrokratická záťaž, tým viac sa zrýchlia a skvalitnia európske investície do regionálneho rozvoja. Väčšia pomoc pre riadiace orgány zo strany Komisie by prispela k obmedzeniu chýb, ku ktorým došlo v minulosti na prvej úrovni kontrol.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Vážený pán predsedajúci, regulovateľnosť a účinnosť regionálnej politiky prispievajú k bezpečnosti hospodárskeho a sociálneho postavenia občanov EÚ. Hlasoval som za projekt dobrého riadenia pripravený Parlamentom, pretože súhlasím s tým, že kľúčom k pokroku našich krajín je užšia regionálna spolupráca. Preto je žiaduce vyzvať členské štáty, aby lepšie využívali dostupné formy spolupráce naprieč regionálnymi hranicami. Prioritné viacúrovňové riadenie je presne to, čo môže pomôcť miestnym a regionálnym orgánom a súkromným a verejným sektorom navzájom sa nájsť.

Myšlienka týkajúca sa vykonávania, podľa ktorej by sa miestne a regionálne orgány mali podieľať aj na vytváraní politík, si tiež zaslúži podporu. Veľký počet účastníkov zapojených do vytvárania politík na úrovni Spoločenstva, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vytvára príležitosti, ale aj riziká. Rámec stanovený EÚ musí zaistiť vhodnú rovnováhu medzi týmito dvoma stránkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, najskôr chcem poďakovať spravodajkyni pani Mǎnescovej za vynikajúcu správu. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že je tu potreba dobrého riadenia v regionálnej politike. Dobré riadenie podľa môjho názoru zahŕňa hlavne zásady spravodlivosti a nestrannosti. Musíme sa na Európsku úniu pozrieť ako na celok a nie si vyberať a poskytovať podporu len niektorým oblastiam. Celá Európa sa musí rozvíjať rovnomerne a musíme tiež zaistiť, aby to bolo možné dosiahnuť a dosiahlo sa to s použitím nástrojov regionálnej politiky.

Veľmi ma tiež zaujíma skutočnosť, že keď sa pozeráme na kritériá regionálnej politiky a financovania, nemali by sme uvažovať len o HDP. Toto kritérium nie je ako také udržateľné, pretože budeme skúmať aj vzdialené regióny EÚ, a z tohto dôvodu je dôležité zahrnúť aj pojmy „riedko osídlené oblasti“ a „veľké vzdialenosti“.

Keď hovoríme o dobrom riadení, hovoríme predovšetkým o nestrannom, spravodlivom riadení regionálnej politiky Európskej únie.

 
  
  

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, otázka prisťahovalectva je v celej Európskej únii veľmi aktuálna. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme vytvorili sieť styčných dôstojníkov. Musíme sa tiež pokúsiť konať takým spôsobom, aby sme boli v týchto veciach v Európe objektívnejší.

Nedávno sa však objavili znepokojujúce príklady našich neúspechov v niektorých aspektoch prisťahovaleckej politiky. Ľudia, ktorí prišli do Európy a usadili sa tu, neboli ochotní prijať základné európske hodnoty. Ako Európania teda musíme zaistiť najmä zachovanie a dodržiavanie týchto základných hodnôt, na ktorých stojí celá Európska únia. Patria medzi ne demokracia, ľudské práva a sloboda názoru. Práve tieto hodnoty musíme zvlášť presadzovať.

Z tohto dôvodu je okrem vytvorenia siete styčných dôstojníkov tiež dôležité vypracovať etické a hodnotové kódexy, ktoré budú referenčným bodom pri tvorbe prisťahovaleckej politiky. Je dôležité, aby sa migranti, ktorí sa stanú obyvateľmi Európskej únie, mohli integrovať a prijať základné európske hodnoty.

 
  
  

Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Vážený pán predsedajúci, chcela by som hovoriť o hlasovaní o európskom ochrannom príkaze, pretože osobne považujem tento nástroj za mimoriadne dôležitý. Viem si dobre predstaviť pozíciu žien, ktorých sa príkaz najmä týka a ktoré sa ocitli v situáciách, keď sú doslova prenasledované, pričom sa chcú presťahovať a potrebujú ochranu. Z tohto dôvodu sa obávam, že text, o ktorom sme hlasovali, nestojí na spoľahlivom právnom základe. Som však pevne presvedčená, že text možno upraviť, a verím, že táto evidentne dobrá myšlienka doň bude v plnej miere zapracovaná. V tejto chvíli som sa však z týchto dôvodov zdržala hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, chcem len povedať, že pri hlasovaní o európskom ochrannom príkaze mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, ale hlasoval by som za, pretože je to veľmi dôležitá otázka a bolo dôležité, aby Parlament dnes prijal európsky ochranný príkaz.

Tento právny predpis je pre Európu dôležitý. Vzájomné uznávanie rozsudkov a justičných rozhodnutí je základom v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. S cieľom predísť trestnému činu alebo novému trestnému činu spáchanému proti chránenej osobe bol teraz vytvorený právny základ na to, aby mohol vykonávajúci štát uznať rozhodnutie predtým prijaté v inom členskom štáte.

Tento právny predpis je potrebný z hľadiska predchádzania násiliu na ženách a iných obetiach násilia. Je to kľúčový a dôležitý krok umožňujúci obetiam bývať alebo zostať tam, kde v rámci EÚ chcú, čím sa stanú súčasťou uplatňovania slobody pohybu.

 
  
  

Správa: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, obchodovanie s ľuďmi je veľmi vážnym problémom. Od roku 2008 bolo v mojom volebnom obvode v Severnom Írsku zachránených pred vykorisťovaním 35 ľudí, pričom 25 z nich v roku 2009. Nikto však zatiaľ nebol usvedčený z trestného činu obchodovania s ľuďmi. Je to moderná forma otroctva, závažný trestný čin a porušenie základných ľudských práv človeka. Mnoho žien unesených alebo zachránených v Severnom Írsku je z Ďalekého východu a dostali sa tam prostredníctvom skupín organizovaného zločinu, ktoré majú obrovské zisky a vykorisťujú týchto ľudí na pracovné alebo sexuálne účely.

Hoci má táto správa mnoho cenných aspektov a domnievam sa, že toto je oblasť, v ktorej by sa mohla rozvinúť významná spolupráca medzi vnútroštátnymi policajnými zložkami, pretože policajné zložky Severného Írska majú v tejto oblasti skutočne veľmi dobré výsledky, zdržala som sa záverečného hlasovania, pretože som pevne presvedčená, že stanovenie minimálnych sadzieb je výlučne vecou členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, obchodovanie s ľuďmi je v súčasnosti jedným z najväčších a najkľúčovejších problémov a jednou z najvážnejších hrozieb, ktorým Európska únia čelí. Musíme si tento problém uvedomiť a priznať si, že existuje, hoci sa často skrývame za predstavu, že sme ho už vyriešili. Žiaľ, nie je to tak. Musíme zaistiť, aby sa základné práva každej osoby stali realitou.

Na obchodovaní s ľuďmi nie je nič „ľudské“. Je to desivý obchod, pri ktorom ľudia prichádzajú o jedinú šancu na život a o ľudskú dôstojnosť. Osobitnou rizikovou skupinou sú ženy a deti. Najviditeľnejšími príkladmi tohto fenoménu sú prostitúcia a obchodovanie s orgánmi.

Chcel by som vyzvať Európsku úniu, aby naozaj začala konať – nielen hovoriť, ale konať – s cieľom úplne zastaviť obchodovanie s ľuďmi v Európskej únii a využila pri tom túto správu ako referenčný bod. Musíme prijať primerané opatrenia a bojovať proti takémuto obchodovaniu s využitím sankcií, ktoré by zaistili, aby každá osoba mala šancu zachovať si ľudskú dôstojnosť a užívať si dobrý život.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Smernicu som podporila, lebo obchodovanie ľuďom berie slobodu v tom najširšom zmysle slova.

Som rada, že nová smernica ukladá štátom povinnosti zlepšiť ich legislatívu s cieľom účinne bojovať s týmto zločinom, ale chcem tiež upozorniť na to, že perzekúcii obchodníkov musí predchádzať celospoločenské odsúdenie vykorisťovania. Každé obchodovanie potrebuje aj kupujúceho a tými sú ľudia často z bohatých demokratických krajín, môžu to byť naši susedia. Správa venuje pozornosť obetiam, ale musíme urobiť viac, musíme mať otvorené oči, vnímať, čo sa deje okolo nás, aby sa ľudia, ktorí nevidia východisko zo svojej chudoby, nikdy obeťami nestali.

Sústreďme sa na výchovu detí a mládeže, informujme rodičov aj učiteľov, hovorme o tom v médiách, lebo najúčinnejšia prevencia je nedostatok dopytu.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, požiadala som o slovo, aby som vysvetlila dôvody svojho hlasovania o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu.

Samozrejme, hlasovala som za správu pani Bauerovej, pretože boj proti obchodovaniu s ľuďmi je a musí zostať jednou z našich priorít. Tento problém narástol do takých rozmerov, že sa dá nazvať novou formou otroctva. Najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti – ženy a deti – sú odvádzané do zahraničia a vykorisťované prostredníctvom tých najohavnejších foriem prostitúcie, otroctva a pornografie.

Každý rok si tento fenomén vyžiada 1 milión obetí vo svete a 500 000 len v samotnej Európe. Tí, ktorí tento fenomén využívajú, sa dopúšťajú trestného činu financovania obchodovania s ľuďmi a využívania ľudí ako tovaru, ktorý sa nakupuje a predáva.

Ako sa zdôrazňuje v správe, musíme prijať opatrenia v krajinách, odkiaľ pochádzajú obete obchodovania s ľuďmi, i v tých, do ktorých sú prevážané. Riešenie nájdeme len spoločným úsilím, spoločným zlepšovaním informovanosti, podporou a pomocou obetiam a predovšetkým bojom proti prvotným príčinám tohto fenoménu. Tým pomôžeme krajinám, ktorých sa to týka, vytvoriť primerané právne predpisy na boj proti všetkým formám otroctva.

 
  
  

Správa: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, teší ma, že sme dnes v Parlamente hovorili nielen o dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení vydávania víz, ale aj o dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.

V tejto súvislosti je dôležité, aby sme sa nezaoberali len príjemnými vecami v živote, ale aj vážnymi otázkami, a dúfam, že tento Parlament dostane – azda o rok – predbežnú správu o tom, ako sa táto dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom vykonávala, a predovšetkým o tom, ako to fungovalo. Chcel by som tiež, aby sa nabudúce Európsky parlament viac podieľal na prvotných diskusiách.

 
  
  

Správa: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR). – Vážený pán predsedajúci, chcem vysvetliť, prečo sme sa naša skupina a ja zdržali hlasovania o spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ. Nárast počtu veľkých katastrof mimo EÚ v uplynulých rokoch viedol k silnejúcim požiadavkám na zefektívnenie schopnosti EÚ reagovať na katastrofy. Hoci môžem súhlasiť s mnohými skvelými myšlienkami, ktoré správa obsahuje, nemôžem podporiť výzvu na vytvorenie novej jednotky civilnej ochrany EÚ.

Hoci podporujem výzvy, aby EÚ koordinovala svoju reakciu na humanitárne katastrofy so širším rozvojovým spoločenstvom, takéto opatrenia môžem podporiť len vtedy, keď sa budú uskutočňovať v rámci už jestvujúcich mechanizmov, ako je mechanizmus civilnej ochrany Spoločenstva. Hoci je nesmierne dôležité, aby EÚ účinne reagovala na humanitárne katastrofy, je rovnako dôležité, aby sme neboli jediní, kto reaguje.

Okrem pozornosti venovanej zlepšovaniu reakcie EÚ sa musíme sústrediť aj na posilňovanie spôsobilosti rozvojových krajín, regiónov a nižších územných celkov v postihnutej oblasti, aby sme to robili spoločne ako medzinárodné spoločenstvo. V opačnom prípade budeme robiť všetku ťažkú prácu a oni nebudú robiť nič.

 
  
  

Správa: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, mnohí občania EÚ si ešte stále neuvedomujú význam politiky súdržnosti pre rozvoj nielen jednotlivých regiónov, ale aj celých krajín. Jej hlavnou úlohou je vytvoriť rovnaké podmienky pre regióny v Európskej únii. Jej výsledkom je to, že obyvatelia z menej privilegovaných regiónov s náročnými poľnohospodárskymi podmienkami a zlým prístupom ku komunikáciám využívajú rovnakú úroveň prístupu k sociálnym službám, službám vzdelávania, dopravy a energetiky ako občania z oblastí, ktoré majú lepšie sociálne a hospodárske postavenie. Význam myšlienky súdržnosti teda nemožno dostatočne doceniť.

Musíme preto podporiť všetky opatrenia zamerané na lepšie využívanie peňazí poskytovaných zo štrukturálnych fondov a na efektívnejšie využitie ich integračnej úlohy, a to o to viac, že účinky opatrení politiky súdržnosti najviac cítiť na miestnej úrovni, teda v značnej miere aj vo vidieckych oblastiach. Z týchto dôvodov som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Pán predseda, ja hovorím k správe Luhan, ktorá je posledným bodom dnešného rokovania.

Konkurencieschopnosť a súdržnosť sú prvkami, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a podporujú. Konkurencieschopnosť Európskej únie ako celku však možno docieliť za predpokladu, že hospodársky rast bude skutočne udržateľný. V praxi sa osvedčili mnohé investície spolufinancované zo štrukturálnych fondov, medzi ktorými by som rád vyzdvihol skvalitňovanie infraštruktúry, pretože vďaka nej boli do mnohých regiónov prilákané zahraničné investície, čo prispelo k hospodárskemu rozvoju. Politika súdržnosti sa však osvedčila aj v čase finančnej krízy ako účinný nástroj pri pružnom reagovaní na nové sociálno-ekonomické výzvy.

Stotožňujem sa taktiež s názorom spravodajcu, že hospodárska konkurencieschopnosť regiónov EÚ je úzko spojená s primeranou úrovňou zamestnanosti, vzdelanými a kvalifikovanými pracovnými silami, sociálnym zabezpečením a prístupom k verejným službám, pretože podpora sociálnej súdržnosti je kľúčová pre celkovú regionálnu konkurencieschopnosť aj v celosvetovom meradle.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Reimer Böge (A7-0335/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie (záplavy na ostrove Madeira, Portugalsko, a búrka vo Francúzsku). Portugalsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po nezvyčajnom a abnormálnom daždi na ostrove Madeira vo februári 2010, ktorý spôsobil zosuvy pôdy a záplavy, ktoré vážne poškodili verejnú a súkromnú infraštruktúru, podniky a poľnohospodárstvo. Portugalské orgány oficiálne odhadli škody spôsobené záplavami na ostrove Madeira na 1,08 miliardy EUR. Fond solidarity prispeje sumou približne 31 miliónov EUR. Sám som bol na ostrove Madeira a videl som, že tento fond musí byť vo svojej podpornej funkcii pružnejší a štedrejší, a to najmä v prípade vzdialenejších a ostrovných regiónov, ktoré často sužuje zlé počasie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne.(FR) Na základe správy vypracovanej mojím váženým nemeckým kolegom pánom Bögem som hlasoval za návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie do výšky 67 miliónov EUR na pomoc ostrovu Madeira (Portugalsko), ktorý postihli zosuvy pôdy a záplavy, ako aj Francúzsku, ktoré zasiahli záplavy po búrke Xynthia vo februári 2010. Pripomínam, že táto suma predstavuje 2,7 % odhadovaných priamych škôd vo výške 2,5 miliardy EUR. Samozrejme, je to značná suma finančných prostriedkov, ale vzhľadom na to, že predstavuje pomerne malý podiel celkových škôd (2,7 %), nemôžem si pomôcť a musím uvažovať o tom, či by Európska únia nemala využiť tento fond na financovanie európskej jednotky civilnej ochrany, ktorá by okamžite mohla prísť na pomoc obetiam katastrof a riešiť mimoriadne naliehavé situácie, ktoré presahujú možnosti vnútroštátnych jednotiek. Táto jednotka by nebola príliš drahá, pretože na začiatku by išlo o koordináciu jestvujúcich vnútroštátnych jednotiek civilnej ochrany. Okrem toho by sa mohla využiť aj pri misiách v zahraničí (napríklad na ostrove Haiti).

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Vítam prijatie správy, na základe ktorej sa poskytne Portugalsku 31 255 790 EUR z Fondu solidarity Európskej únie v súvislosti so záplavami, ku ktorým došlo vo februári na ostrove Madeira. Prudké dažde, ktoré postihli ostrov Madeira, spôsobili chaos a obrovské materiálne škody: zosuvy pôdy, zrútené mosty, zatvorené diaľnice a domy a autá odnesené záplavami.

Katastrofa, ktorá zasiahla Madeiru, si vyžiadala životy 42 ľudí a 13 ľudí je nezvestných. Dnes bol Európsky parlament tu v Štrasburgu svedkom skutočného prejavu európskej solidarity, ktorá je jednou z najdôležitejších hodnôt európskeho projektu a zaslúži si vyzdvihnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s tým, aby sa v súvislosti so všeobecným rozpočtom Európskej únie na finančný rok 2010 zmobilizoval Fond solidarity Európskej únie a poskytla sa z neho suma 66 891 540 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch na vyhovenie žiadosti Portugalska v súvislosti s reakciou na katastrofu spôsobenú zosuvmi pôdy a záplavami na ostrove Madeira a tiež žiadosti Francúzska v súvislosti s katastrofou spôsobenou búrkou Xynthia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Samozrejme, vítam mobilizáciu Fondu solidarity na pomoc obetiam tragédie, ktorá postihla ostrov Madeira po abnormálnom daždi. Blahoželám svojmu kolegovi poslancovi pánovi Teixeirovi k odbornému a nepretržitému úsiliu o zvyšovanie informovanosti v európskych inštitúciách a k vytvoreniu základu pre potrebnú podporu. Opakujem svoje pevné presvedčenie, že je nutné zjednodušiť postupy tak, aby bolo možné Fond solidarity v budúcnosti zmobilizovať rýchlejšie. Núdzová pomoc, ktorá príde príliš neskoro, narúša obraz efektívnosti Únie a oslabuje pocit európskej solidarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Portugalsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po nezvyčajnom a abnormálnom daždi na ostrove Madeira vo februári 2010, ktorý spôsobil zosuvy pôdy a záplavy, ktoré vážne poškodili verejnú a súkromnú infraštruktúru, podniky a poľnohospodárstvo. Portugalské orgány v spolupráci s regionálnou vládou ostrova Madeira odhadli výšku celkových priamych škôd na 1,08 miliardy EUR, čo zodpovedá 0,68 % portugalského hrubého národného dôchodku. Záplavy spôsobili značné škody na mnohých domoch, poľnohospodárskych podnikoch, cestách a vodovodných potrubiach. Finančná pomoc uvoľnená prostredníctvom fondu umožní portugalským orgánom a najmä regionálnej vláde ostrova Madeira získať späť časť výdavkov, ktoré im vznikli pri reakcii na túto núdzovú situáciu. Hlasoval som celkovo za túto správu z dôvodu zmyslu pre zodpovednosť a s odhodlaním zamedziť zbytočnému odkladu mobilizácie finančnej pomoci pre regióny v Portugalsku a vo Francúzsku, ktoré postihli prírodné katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Desať mesiacov po tom, ako búrka Xynthia zasiahla francúzske pobrežie a zabila 53 osôb, zranila 80 osôb a spôsobila značné materiálne škody, prijal Parlament rozpočtový pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom zmobilizovať Fond solidarity EÚ do výšky 35,6 milióna EUR. Keď vynecháme proces obnovy, ku koľkým ďalším tragédiám ešte musí dôjsť, kým konečne vytvoríme prístup Spoločenstva k predchádzaniu prírodným katastrofám? K prírodným a človekom spôsobeným katastrofám dochádza čoraz častejšie a z tohto dôvodu musíme zabezpečiť, aby boli vnútroštátne opatrenia účinnejšie a lepšie koordinované a aby boli európske opatrenia pružnejšie. Chcem tiež zdôrazniť, že od roku 2006 máme správu pána Barniera o vytvorení jednotky rýchleho nasadenia na zvládnutie prírodných katastrof. Čo nám bráni v tom, aby sme ju prijali? Čo nám bráni v tom, aby sme ju použili?

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som dnes za túto správu, ktorá znamená, že bude možné zmobilizovať Fond solidarity EÚ v súvislosti so škodami spôsobenými silnými záplavami v Portugalsku a búrkou Xynthia v roku 2010. Potvrdzuje to silné väzby medzi členskými štátmi Únie a zvýrazňuje význam pomoci regiónom zasiahnutým prírodnými katastrofami. Teší ma, že z Fondu solidarity bolo uvoľnených viac ako 35 miliónov EUR na opravu značných škôd spôsobených búrkou Xynthia v niektorých pobrežných oblastiach, najmä v Charente-Maritime, Vendée a Côtes-d’Armor.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity na poskytnutie celkovej sumy 66 891 540 EUR v prospech Portugalska a Francúzska: 31 255 790 EUR pre Portugalsko a 35 635 750 EUR pre Francúzsko. Portugalsko požiadalo o pomoc po búrke na ostrove Madeira vo februári 2010, ktorá vážne poškodila verejnú a súkromnú infraštruktúru, podniky a poľnohospodárske podniky. Francúzsko zase požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po búrke Xynthia tiež vo februári 2010, ktorá zasiahla značnú časť krajiny, zabila 53 ľudí, zranila 80 ľudí a spôsobila tiež vážne poškodenie priehrad a hrádzí, verejnej a súkromnej infraštruktúry, cestných a železničných sietí, poľnohospodárskych a iných podnikov.

Hoci som úplne za túto mobilizáciu, a to nielen pre jej význam pre autonómnu oblasť Madeira, musím vyjadriť sklamanie, že pomoc sa sprístupňuje až v decembri, 10 mesiacov po katastrofách, ktoré zasiahli francúzske pobrežie a ostrov Madeira. Naliehavo musíme nájsť rýchlejšie spôsoby naštartovania postupu mobilizácie Fondu solidarity a na to musíme zamerať aj svoje úsilie.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hlasovali sme, samozrejme, za túto správu, ktorá navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity na pomoc pri odstraňovaní obrovských škôd, ktoré vznikli na ostrove Madeira po búrke, ktorá zasiahla tento región vo februári 2010. Chceli by sme tu však zopakovať niektoré pripomienky.

Podľa nariadenia o Fonde solidarity „v prípade veľkých katastrof by Spoločenstvo malo prejaviť solidaritu s obyvateľstvom postihnutých oblastí poskytnutím finančnej pomoci, ktorou by prispelo k rýchlemu obnoveniu normálnych životných podmienok v oblastiach postihnutých katastrofou“. V nariadení sa tiež píše, že tento nástroj by mal umožniť Spoločenstvu „rýchlo konať a čo najrýchlejšie poskytnúť účinnú pomoc pri mobilizovaní tiesňových služieb zameraných na okamžité potreby ľudí a na krátkodobé opravy poškodenej kľúčovej infraštruktúry“.

Pravidlá a postupy, ktoré sú súčasťou mobilizácie fondu, však už ukázali, že táto zásada rýchlej pomoci postihnutému obyvateľstvu sa v praxi nedodržiava. V tomto prípade hlasuje Parlament o mobilizácii fondu až 10 mesiacov po katastrofe. Preto sme tvrdili – a robíme to teraz znova –, že pravidlá pre mobilizáciu tohto fondu sa musia upraviť, aby umožňovali pružnejšiu a včasnú mobilizáciu a aby sa skrátilo časové obdobie medzi katastrofou a sprístupnením finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písomne. (FR) Podľa môjho názoru je Fond solidarity EÚ podobne ako Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii jedným z rozpočtových nástrojov, ktoré sú najsilnejším praktickým vyjadrením hodnoty solidarity, ktorú sa my poslanci Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente snažíme presadzovať pri tvorbe politík Spoločenstva. Dňa 27. a 28. februára 2010 zabila búrka Xynthia 53 ľudí a zranila približne 80 ľudí v oblastiach Vendée a Charente-Maritime. Pre tento región a celý národ to bola skutočne traumatizujúca skúsenosť a jej psychologický a hospodársky dosah cítiť aj po 10 mesiacoch. Už na plenárnom zasadnutí v marci 2010 začal Parlament konať a veľmi veľkou väčšinou prijal uznesenie vyzývajúce na použitie fondu na pomoc obetiam.

Dnešné hlasovanie, ktoré potvrdilo uvoľnenie 35,6 milióna EUR pre tieto oblasti, ako aj 31,2 milióna EUR pre Portugalsko, ktoré postihli záplavy na ostrove Madeira spôsobené touto búrkou, je príkladom tejto spoločnej túžby ukázať pravú solidaritu medzi európskymi občanmi. Toto je Európa, akú chceme vybudovať, Európa blízka svojim občanom, ktorá vie o problémoch, ktoré ich trápia, a je schopná spoločne ich riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie. V skutočnosti som presvedčený, že fond je cenným nástrojom, ktorý Európskej únii umožňuje preukázať solidaritu s obyvateľmi v regiónoch postihnutých prírodnými katastrofami prostredníctvom poskytnutia finančnej pomoci, čo podporuje zaistenie rýchleho návratu do normálnych životných podmienok. Dnešné hlasovanie sa týkalo dvoch žiadostí o pomoc. Prvá bola zo strany Portugalska po abnormálnom daždi na ostrove Madeira, ktorý spôsobil zosuvy pôdy a silné záplavy, ktoré vážne poškodili verejnú a súkromnú infraštruktúru, podniky a poľnohospodárstvo.

Druhá žiadosť o mobilizáciu prišla od Francúzska po búrke Xynthia, ktorá spôsobila smrť 53 ľudí a záplavy rozsiahlych oblastí vrátane obývaných oblastí, ako aj poškodenie priehrad a hrádzí, verejnej a súkromnej infraštruktúry, cestných a železničných sietí, poľnohospodárstva a podnikov. Nakoniec chcem dodať, že fond bol zmobilizovaný do výšky 31 255 790 EUR pre záplavy na ostrove Madeira a 35 635 750 EUR pre búrku Xynthia, čo je celkovo 66 891 540 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam túto správu, ktorá poskytuje 31 miliónov EUR Portugalsku a 35 miliónov EUR Francúzsku z Fondu solidarity EÚ. Toto je dôležité gesto podpory v súvislosti s februárovými záplavami a zosuvmi pôdy v Portugalsku a so škodami spôsobenými búrkou Xynthia na atlantickom pobreží Francúzska.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie pre oblasti postihnuté záplavami v Portugalsku a francúzske regióny zasiahnuté búrkou Xynthia vo februári 2010. Najhoršie postihnuté boli pobrežné regióny Atlantického oceánu, kde búrka spôsobila záplavy rozsiahlych oblastí vrátane obývaných oblastí a následné vážne straty na ľudských životoch a materiálne škody. Dnešné hlasovanie je reakciou na žiadosť francúzskych orgánov, aby tieto regióny dostali okrem iných vecí európsku finančnú pomoc určenú pre oblasti zasiahnuté „výnimočnou katastrofou, najmä prírodnou, ktorá postihla väčšiu časť jeho obyvateľstva a má vážne a trvalé dôsledky pre životné podmienky a hospodársku stabilitu regiónu”. Z odhadovanej výšky priamych škôd spôsobených katastrofou 1 425,43 milióna EUR bude Francúzsku vyplatených 35 635 750 EUR. Mobilizácia Fondu solidarity je praktickým vyjadrením Európy blízkej svojim občanom a to je to, čo očakávajú. Európske inštitúcie však ešte stále musia pracovať na tom, aby ich operácie a postupy boli rýchlejšie, pretože si to vyžaduje naliehavosť a rozsah prírodných javov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Pomoc, ktorú Európska únia vyčlenila pre Portugalsko a Francúzsko v súvislosti s búrkami vo februári 2010, je dobrou správou. Je však poľutovaniahodné, že EÚ nekoná tak rýchlo aj na pomoc občanom trpiacim následkami zmeny klímy, ako koná, keď treba zachrániť banky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Európska únia je priestorom solidarity a Fond solidarity EÚ je jeho súčasťou. Podpora z fondu je rozhodujúca pre pomoc oblastiam postihnutým prírodnými katastrofami, ako sú záplavy na ostrove Madeira (Portugalsko) a búrka Xynthia vo Francúzsku. Po tom, ako Komisia overila, že obe žiadosti spĺňajú kritériá oprávnenosti podľa nariadenia (ES) č. 2012/2002, navrhla mobilizáciu Fondu solidarity vo výške 31 255 790 EUR pre Portugalsko (záplavy na ostrove Madeira) a 35 635 750 EUR pre Francúzsko (búrka Xynthia). Celkovo teda ide o sumu 66 891 540 EUR, ktorá sa odpočíta od stropu vo výške 1 miliardy EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch. Chcel by som však upozorniť na oneskorenie mobilizácie takéhoto typu podpory. Musíme tento proces odbyrokratizovať a zjednodušiť, aby sme mohli na budúce katastrofické situácie reagovať včas.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hoci som hlasoval za tento návrh poskytnúť pomoc, myslím si, že toto opatrenie je len analgetikom a utišujúcim prostriedkom na potlačenie dôsledkov kapitalistického modelu a nepredstavuje žiaden pokrok v boji proti základným príčinám krízy. Súhlasím s mobilizáciou prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre občanov, ktorí boli prepustení v dôsledku štrukturálnych zmien v komerčných modeloch alebo v priamom dôsledku súčasnej hospodárskej a finančnej krízy. Domnievam sa, že suma viac ako 250 miliónov EUR, ktorá sa žiada ako dodatočná pomoc a podpora pre viac ako 600 zamestnancov prepustených v odvetví maloobchodu v Holandsku, môže pomôcť dosiahnuť hlavný cieľ, ktorým je umožniť opätovný návrat týchto pracovníkov na trh práce. Hlasoval som za aj preto, lebo som presvedčený, že táto pomoc dopĺňa pomoc pre prepustených zamestnancov, ktorá je zakotvená vo všetkých vnútroštátnych právnych systémoch a kolektívnych zmluvách. Táto mobilizácia finančných prostriedkov z fondu EGF nemôže teda za žiadnych okolností nahradiť právnu zodpovednosť vlád a podnikov voči svojim zamestnancom, ktorí boli prepustení, ani umožniť vyhýbanie sa takejto zodpovednosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Za takýchto okolností je pomoc kľúčová, aby sa všetky členské štáty EÚ mohli cítiť súčasťou jednej rodiny. Bolo by omnoho lacnejšie, keby sa finančné prostriedky Európskej únie poskytovali projektom, ktoré dokážu zmierňovať dôsledky prírodných katastrof, napríklad na výstavbu priehrad a ochranných štruktúr a na investície do verejnej informovanosti a varovných opatrení. Domnievam sa, že by tiež bolo užitočné vytvoriť stavebné predpisy pre rizikovejšie regióny. Ak bude Európska únia len poskytovať finančné prostriedky a nebude sa snažiť predchádzať prírodným katastrofám, môže to mať v budúcnosti vážnejšie následky.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Portugalsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po tom, ako nezvyčajné dažde spôsobili zosuvy pôdy a silné záplavy na ostrove Madeira vo februári 2010, čo viedlo k poškodeniu verejnej a súkromnej infraštruktúry, podnikov a poľnohospodárstva. Portugalské orgány odhadujú celkové náklady priamych škôd na 1,08 miliardy EUR. Francúzsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po tom, ako veľkú časť krajiny zasiahla búrka Xynthia vo februári 2010, pričom najhoršie bol postihnutý región atlantického pobrežia, najmä oblasti Charente-Maritime a Vendée. Búrka si vyžiadala 53 životov a takmer 80 ľudí utrpelo zranenia. Francúzske orgány odhadujú celkové náklady priamych škôd spôsobených katastrofou vo vymedzenej zóne na 1 425,43 milióna EUR.

Po tom, ako Komisia overila, že obe žiadosti spĺňajú kritériá oprávnenosti podľa nariadenia (ES) č. 2012/2002, navrhla mobilizáciu Fondu solidarity vo výške 31 255 790 EUR pre Portugalsko (záplavy na ostrove Madeira) a 35 635 750 EUR pre Francúzsko (búrka Xynthia), teda celkovo 66 891 540 EUR. Keďže boli splnené všetky podmienky pomoci, hlasoval som za správu s cieľom prejaviť solidaritu s obeťami a postihnutými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. (FR) Podporila som hlasovanie Európskeho parlamentu, ktorý dnes, v utorok 14. decembra 2010, schválil uvoľnenie 35,6 milióna EUR pre Francúzsko, ktorého atlantické pobrežie bolo vo februári čiastočne zničené búrkou Xynthia. Tieto peniaze sa použijú na financovanie obnovy infraštruktúry poškodenej pri katastrofe. Ako poslankyňa za tie najviac postihnuté regióny vítam vyčlenenie týchto finančných prostriedkov na odstránenie škôd spôsobených búrkou. Pre všetky postihnuté francúzske oblasti je to ozajstnou úľavou. Táto mobilizácia dokazuje, že solidarita v Európskej únii nie je iba prázdnym slovom.

Na záver chcem pripomenúť, že búrka Xynthia zasiahla vo februári 2010 veľkú časť Francúzska, pričom najviac postihnuté boli oblasti Charente-Maritime a Vendée, kde zomrelo 53 ľudí a 80 utrpelo zranenia. Materiálne škody sa odhadujú na 1 425,43 milióna EUR. Na odstránenie týchto škôd bola z Fondu solidarity EÚ uvoľnená celková suma 35,6 milióna EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Podľa správy pána Bögeho bolo sprístupnených 66,9 milióna EUR na boj proti následkom vážnych prírodných katastrof vo Francúzsku a v Portugalsku. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s tým, aby sa v súvislosti so všeobecným rozpočtom Európskej únie na finančný rok 2010 zmobilizoval Fond solidarity Európskej únie a poskytla sa z neho suma 66 891 540 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch na vyhovenie žiadosti:

– Portugalska o mobilizáciu fondu v reakcii na katastrofu spôsobenú zosuvmi pôdy a záplavami na ostrove Madeira a

– Francúzska o mobilizáciu fondu v súvislosti s katastrofou spôsobenou búrkou Xynthia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Z celého srdca vítam prijatie tejto správy, ktorá umožňuje vyčlenenie 31 255 790 EUR pre Portugalsko na odstránenie strašných škôd spôsobených katastrofou, ktorá postihla ostrov Madeira vo februári 2010. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť veľké odhodlanie, ktoré ukázala portugalská delegácia zo strany Partido Social Democrata, a najmä prácu pána Teixeiru, ktorá bola rozhodujúca pre dosiahnutie tohto výsledku.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v prospech Portugalska a Francúzska podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (IIA). Táto dohoda umožňuje mobilizáciu prostriedkov z Fondu solidarity do ročného stropu 1 miliardy EUR. V roku 2010 zatiaľ Komisia predložila len jeden návrh na mobilizáciu Fondu solidarity, a to návrh z 24. septembra 2010 na mobilizáciu 13,02 milióna EUR v súvislosti so silnými záplavami v Írsku v novembri 2009 (KOM(2010)0534). Tento návrh a príslušný návrh opravného rozpočtu (NOR č. 8/2010) sú stále v procese prijímania dvoma zložkami rozpočtového orgánu. Paralelne s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity v prospech Portugalska a Francúzska Komisia predložila návrh opravného rozpočtu (NOR č. 9/2010 z 13. októbra 2010) s cieľom začleniť príslušné viazané a výdavkové rozpočtové prostriedky do rozpočtu na rok 2010, ako sa to uvádza v bode 26 dohody IIA.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Fond solidarity bol zriadený s cieľom ukázať solidaritu Európskej únie s ľuďmi z regiónov postihnutých prírodnými katastrofami. Vo februári tohto roka zasiahla región Madeira, odkiaľ pochádzam, katastrofa spôsobená zosuvmi pôdy a záplavami. Po tejto tragédii Portugalsko predložilo žiadosť o mobilizáciu Fondu solidarity na odstránenie škôd, najmä na obnovu infraštruktúry a opätovné vybudovanie postihnutých oblastí.

Žiadosť o mobilizáciu fondu predložili aj francúzske orgány po búrke Xynthia. Celkové škody spôsobené oboma katastrofami boli vyčíslené na 66 891 540 EUR a táto suma bude čoskoro zmobilizovaná ihneď po zmene opravného rozpočtu, ktorá je na jej sprístupnenie potrebná. Následky februárovej katastrofy sa ukázali okamžite a došlo k rozsiahlemu a ťažkému poškodeniu verejnej a súkromnej infraštruktúry, podnikov a úrody. No napriek tomu, že následky tragédie, ktorá zničila tento región, boli také vážne, európska pomoc nebola poskytnutá okamžite. Ubehlo už desať mesiacov. Keďže súhlasím s potrebou urýchliť celý postup, hlasujem za mobilizáciu fondu pre postihnuté regióny a žiadam, aby sa to uskutočnilo čo najrýchlejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), písomne. (FR) Dnešné prijatie rozpočtového pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v pléne na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ do výšky 35,6 milióna EUR na návrh Komisie je dobrou správou. Je to odpoveď na žiadosť francúzskej vlády po búrke Xynthia, ktorá 27. a 28. februára 2010 zasiahla francúzske pobrežie a nechala za sebou 53 mŕtvych a 80 zranených v oblastiach Vendée a Charente-Maritime. Postup je nepochybne zdĺhavý a musí sa zlepšiť, ale teší ma, že sa takýmto spôsobom ukázala európska solidarita tvárou v tvár tragédii, ktorá postihla obete. Napísala som pánovi komisárovi Hahnovi na podporu žiadosti francúzskej vlády o pomoc a on dodržal záväzok, ktorý mi dal počas svojej návštevy La Rochelle začiatkom marca. Tento fond je viac ako len veľmi potrebnou finančnou pomocou – symbolizuje spoločné hodnoty, ktoré máme na našom kontinente.

 
  
  

Správa: László Surján (A7-0341/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Vzhľadom na stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj a návrh na zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkov v riadku „Projekty v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove – Európska sieť využívania veternej energie na mori“ s cieľom pomôcť krajinám (Portugalsku a Francúzsku) postihnutým veľkými prírodnými katastrofami prostredníctvom Fondu solidarity a tiež so zreteľom na skutočnosť, že toto rozhodnutie stanovuje základné kritériá fungovania Fondu solidarity, súhlasím s touto správou.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Všetci si spomíname na búrku Xynthia, ktorá skoro pred rokom zničila pobrežie oblasti Vendée. Následne sa na miestach, kde voda všetko zničila, musela začať obnova. Fond solidarity Európskej únie je ideálnym nástrojom na podporu miestneho úsilia. Hlasovaním za tento text som pomohla uvoľniť 35 635 750 EUR vyčlenených nie na náhradu škôd, ktoré utrpeli súkromné osoby, ale na opravu infraštruktúry. Fond solidarity bol zriadený po povodniach v Nemecku, Rakúsku, Českej republike a Francúzsku v roku 2002 na pomoc európskym regiónom postihnutým nepredvídateľnými katastrofami. Tento text tiež vyčleňuje príslušnú sumu pre oblasti postihnuté nedávnymi záplavami v Portugalsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Samozrejme, vítam mobilizáciu Fondu solidarity na pomoc obetiam tragédie, ktorá postihla ostrov Madeira po abnormálnom daždi. Blahoželám svojmu kolegovi poslancovi pánovi Teixeirovi k odbornému a nepretržitému úsiliu o zvyšovanie informovanosti v európskych inštitúciách a k vytvoreniu základu pre potrebnú podporu. Opakujem svoje pevné presvedčenie, že je nutné zjednodušiť postupy tak, aby bolo možné Fond solidarity v budúcnosti zmobilizovať rýchlejšie. Núdzová pomoc, ktorá príde príliš neskoro, narúša obraz efektívnosti Únie a oslabuje pocit európskej solidarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Jediným účelom návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 je oficiálne začleniť úpravu rozpočtu súvisiacu s mobilizáciou Fondu solidarity Európskej únie do rozpočtu na rok 2010. Už som hlasoval za paralelný návrh správy, ktorá odporúča schválenie mobilizácie Fondu solidarity pre Portugalsko (záplavy na ostrove Madeira) a Francúzsko (búrka Xynthia), takže s rovnakým pocitom zodpovednosti hlasujem aj za túto správu o opravnom rozpočte na mobilizáciu 31 255 790 EUR pre Portugalsko a 35 635 750 EUR pre Francúzsko. Celkovo sa teda od stropu fondu odpočíta 66 891 540 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Napriek významu investičných projektov pre energetickú infraštruktúru a najmä pre veternú energiu hlasujem za zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku 06 04 14 03, aby bolo možné tieto finančné prostriedky vyčleniť vo forme výdavkových rozpočtových prostriedkov vo výške 66 891 540 EUR (riadok 13 06 01) potrebných na pokrytie potrieb v súvislosti s mobilizáciou Fondu solidarity Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Pri hlasovaní o tomto návrhu opravného rozpočtu, ktorý umožní mobilizáciu Fondu solidarity v prospech obyvateľov ostrovu Madeira a regiónov Francúzska postihnutých búrkou Xynthia – ktorý sme, samozrejme, podporili –, je dôležité upozorniť na niekoľko vecí okrem oneskorenia mobilizácie fondu, o ktorom sme už hovorili.

Komisia sa domnieva, že boli splnené kritéria oprávnenosti mobilizácie, čo sa týka úrovne škôd, a to najmä v prípade ostrova Madeira. Treba však poznamenať, že podpora Únie, ktorá bola teraz sprístupnená, pokryje len 2,89 % celkových škôd spôsobených katastrofou. Madeira patrí medzi najvzdialenejšie regióny, takže musí znášať súvisiace obmedzenia. Snaží sa tiež dosiahnuť ciele konvergencie (napriek škodlivým zmenám v tejto oblasti od posledného rozšírenia). Tieto osobitné okolnosti by sa preto mali vziať do úvahy a mala by sa zvýšiť podpora pre tento región, či už z tohto fondu, alebo prostredníctvom iných opatrení.

Z tohto dôvodu sme pri diskusii o pravidlách tohto fondu navrhli uvažovať o myšlienke zvýšenia finančnej pomoci kohéznym krajinám a konvergenčným regiónom začlenením nevyhnutného rozmeru súdržnosti do tejto otázky poskytovania podpory v prípade škôd spôsobených prírodnými katastrofami. Znížili by sa tým aj rozdiely medzi rôznymi regiónmi a členskými štátmi v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) V čase, keď v Európe čelíme čoraz častejším prírodným katastrofám, musí byť Európa schopná poskytnúť primeranú pomoc svojim členským štátom, keď niektorý z nich zasiahne katastrofa takéhoto druhu. Po tom, ako v marci zasiahla pobrežné oblasti Charente-Maritime a Vendée búrka Xynthia a vo februári postihli ostrov Madeira v Portugalsku záplavy, je teda celkom prirodzené, že som súhlasila s mobilizáciou európskeho Fondu solidarity s cieľom nahradiť škody spôsobené týmito katastrofami. Toto hlasovanie podľa mňa ukazuje solidaritu, ktorá existuje medzi národmi Európy a ktorá by mala existovať aj v mnohých ďalších oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Tvárou v tvár prírodnej katastrofe – a prírodným katastrofám tohto typu čelíme čoraz častejšie – je nevyhnutné, aby Európska únia poskytla pomoc členským štátom a regiónom, ktoré bojujú s trvalými následkami takýchto tragédií. Presne na tento účel bol vytvorený Fond solidarity EÚ.

Fond umožňuje poskytnúť finančnú pomoc obetiam v oblastiach postihnutých „veľkými prírodnými katastrofami“, napríklad portugalskému ostrovu Madeira, ktorý bol zničený záplavami, alebo francúzskym regiónom zničeným búrkou Xynthia. Keďže mám v hlave stále čerstvé spomienky na tohtoročné záplavy v Poľsku a v iných častiach Európy, súhlasím s návrhom na poskytnutie podpory krajinám, ktoré trpia, v rámci solidarity s tisícami občanov regiónov postihnutých týmito ničivými kataklizmami.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorou sa schvaľuje presun 66 miliónov EUR z Európskej siete využívania veternej energie na mori do Fondu solidarity EÚ na pomoc obetiam záplav v Portugalsku a búrok vo Francúzsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Tento návrh opravného rozpočtu má zmysel, pretože účelom finančných prostriedkov zmobilizovaných prostredníctvom Fondu solidarity je odstrániť následky zosuvov pôdy a silných záplav, ku ktorým došlo na ostrove Madeira v Portugalsku, a následky búrky Xynthia vo Francúzsku. Po overení, že obe žiadosti spĺňajú kritériá oprávnenosti podľa nariadenia (ES) č. 2012/2002, Komisia navrhla mobilizáciu Fondu solidarity do výšky 31 255 790 EUR pre Portugalsko (záplavy na ostrove Madeira) a 35 635 750 EUR pre Francúzsko (búrka Xynthia). Celkovo sa teda od stropu fondu vo výške 1 miliardy EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch odpočíta 66 891 540 EUR. Chcel by som však upozorniť na oneskorenie mobilizácie takéhoto typu podpory. Musíme tento proces odbyrokratizovať a zjednodušiť, aby sme mohli na budúce katastrofické situácie reagovať včas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V čase finančnej a hospodárskej krízy by sa zvyšovanie rozpočtu malo z princípu odmietnuť. V tomto prípade však ide o jeho úpravu z dôvodu škôd spôsobených búrkou Xynthia vo Francúzsku a Portugalsku. Vzájomná pomoc a podpora v prípade prírodných katastrof je skutočnou známkou aktívnej európskej solidarity, a preto ju treba privítať a podporiť. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Podľa správy je nutné zaistiť použitie sprístupnených finančných prostriedkov pre Portugalsko a Francúzsko na pomoc pri obnove infraštruktúry v oboch krajinách, pričom sa majú použiť ako „nástroj refinancovania“. Preto som hlasoval za tento návrh. Postihnutým ľuďom treba pomôcť a je nutné zlepšiť ich životné podmienky a hospodársku stabilitu regiónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Plne podporujem mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v reakcii na prírodné katastrofy vo Francúzsku a v Portugalsku. Fond solidarity považujem za jeden z najdôležitejších spôsobov budovania európskej identity a zmyslu pre spoločenstvo medzi občanmi EÚ. V roku 2010 bolo Poľsko jednou z krajín, ktoré využili Fond solidarity, čo sa stretlo s kladným ohlasom v médiách. Chcem zdôrazniť potrebu zvyšovať povedomie verejnosti o Fonde solidarity a o výsledkoch jeho využitia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s tým, aby sa v súvislosti so všeobecným rozpočtom Európskej únie na finančný rok 2010 zmobilizoval Fond solidarity Európskej únie a poskytla sa z neho suma 66 891 540 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch na vyhovenie žiadosti:

– Portugalska o mobilizáciu fondu v reakcii na katastrofu spôsobenú zosuvmi pôdy a záplavami na ostrove Madeira a

– Francúzska o mobilizáciu fondu v súvislosti s katastrofou spôsobenou búrkou Xynthia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Vítam tento návrh opravného rozpočtu, ktorý umožňuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na poskytnutie celkovej sumy 66 891 540 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch, z ktorých 31 255 790 EUR sa použije na vyhovenie žiadosti Portugalska o pomoc v súvislosti so značnými škodami spôsobenými búrkou, ktorá zasiahla autonómnu oblasť Madeira vo februári 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Podľa článku 37 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia môže predložiť návrh opravného rozpočtu v prípade „nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností“. Z tohto dôvodu a v súvislosti s mobilizáciou Fondu solidarity EÚ Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v prospech Portugalska a Francúzska na základe bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (IIA). Táto dohoda umožňuje mobilizáciu prostriedkov z Fondu solidarity do ročného stropu 1 miliardy EUR. V tomto dokumente, ako aj v nariadení Rady č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity EÚ (FSEÚ), sú uvedené aj podmienky oprávnenosti využiť tento fond. Treba podotknúť, že cieľom fondu nie je náhrada súkromných škôd, ale obnova infraštruktúry, pričom fond je nástrojom refinancovania. V roku 2010 zatiaľ Komisia predložila len jeden návrh na mobilizáciu Fondu solidarity, a to návrh z 24. septembra 2010 na mobilizáciu 13,02 milióna EUR v súvislosti so silnými záplavami v Írsku v novembri 2009 (KOM(2010)0534).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto dokumentu Európskeho parlamentu je schváliť pozíciu Rady v súvislosti s návrhom opravného rozpočtu č. 9/2010 s cieľom zaviesť zmeny potrebné na mobilizáciu Fondu solidarity. Katastrofy, ku ktorým došlo na ostrove Madeira a vo Francúzsku, považovala Komisia za „veľkú prírodnú katastrofu“, teda za „výnimočnú regionálnu katastrofu“, takže obe žiadosti vnútroštátnych orgánov o mobilizáciu fondu boli prijaté.

Podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia predložiť návrh opravného rozpočtu v prípade „nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností“. V tomto prípade Komisia navrhla mobilizáciu Fondu solidarity s cieľom poskytnúť 31 255 790 EUR Portugalsku a 35 635 750 EUR Francúzsku, čo je celkovo 66 891 540 EUR. Dnes v mene európskej solidarity schvaľujeme presun tejto sumy vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch z rozpočtového riadku 06 04 14 03 „Projekty v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove – Európska sieť využívania veternej energie na mori“ na účely opravy infraštruktúry a obnovy oblastí postihnutých katastrofami.

Vítam prijaté opatrenie, ale ľutujem pomalosť celého postupu mobilizácie fondu vzhľadom na rozsah tragédie, ktorá zničila región, odkiaľ pochádzam, teda autonómnu oblasť Madeira.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0336/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne.(FR) Na základe správy svojej vynikajúcej talianskej kolegyne Barbary Materovej som hlasoval za návrh rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vo výške 2,2 milióna EUR na pomoc Slovinsku, ktoré sa musí vyrovnať s prepúšťaním v textilnom priemysle. Ide o zariadenie Mura, European Fashion Design, ktoré prepustilo 2 554 pracovníkov. Považujem za zvláštne, že 583 z celkového počtu 2 554 prepustených pracovníkov, čo predstavuje 22,8 %, má dlhodobé zdravotné problémy alebo zdravotné postihnutie. Nie som si istý, či spĺňajú kritériá EGF. Treba povedať, že 1 114 z 2 554 prepustených pracovníkov „nemá ukončené základné školské vzdelanie“. Je oprávnené pýtať sa na úroveň vzdelania prijatých pracovníkov a ich spôsobilosť, pokiaľ ide o súčasné priemyselné normy. Spochybňujem nezávislosť štátnych úradníkov slovinského Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí, ktorí musia prevziať úlohu certifikačného orgánu pri dohľade nad týmito výdavkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Podobne ako návrhy, ktoré pani Materová predložila na poslednom plenárnom zasadnutí, aj jej uznesenia obhajujúce mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v šiestich konkrétnych prípadoch sú úplne opodstatnené. Tento fond poskytne pomoc zamestnancom postihnutým škodlivými následkami globalizácie v Slovinsku, Nemecku, Poľsku a Španielsku. Vždy som mal pocit, že využívanie tohto fondu je účinné, pretože prináša konkrétne výsledky a napĺňa špecifické a dokonale identifikovateľné potreby. Ako člen Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci som jednoducho musel hlasovať za prijatie týchto uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Slovinsko požiadalo o pomoc pre 2 554 pracovníkov prepustených v závode Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom. Takisto súhlasím s tým, že návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie o žiadosti, pričom by analyzoval kritériá oprávnenosti a vysvetlil dôvody, ktoré viedli k jej prijatiu, v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo realizovať politiky na pomoc takto postihnutým pracovníkom a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na rýchly návrat na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhrada za zodpovednosť, ktorá bežne prináleží podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Slovinsko požiadalo o pomoc pre 2 554 pracovníkov prepustených v závode Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov v regióne Pomurje na úrovni NUTS III, a že 7 % všetkých zamestnaných ľudí v regióne Pomurje pracovalo pre spoločnosť Mura a príjmy v tomto regióne už boli pod úrovňou slovinského priemeru, hlasujem celkovo za túto správu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Slovinsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Počet prípadov, keď v uplynulých mesiacoch tento Parlament schválil mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorý bol vytvorený na účely poskytovania dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode, podľa môjho názoru do veľkej miery svedčí o kríze, ktorou Európa prechádza. EGF nie je odpoveďou na krízu, je to však značná, významná pomoc. V tomto konkrétnom prípade je táto pomoc určená na riešenie situácie 2 554 pracovníkov prepustených v slovinskom závode Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov. Toto odvetvie mimoriadne vážne zasiahli štrukturálne zmeny vo svetom obchode a je obeťou dovozu lacného textilu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálne dosahy svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám prostredníctvom príspevku k ich opätovnému sociálnemu začleneniu a odbornému rastu a zároveň pri rozvoji nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí spĺňajú potreby podnikov a posilnia hospodárstvo. V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Slovinsko, a to v spojitosti s 2 554 prepustenými pracovníkmi v spoločnosti Mura, European Fashion Design, ktorá pôsobí v odvetví výroby odevov. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoje úsilie pri vykonávaní opatrení, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Mesiac čo mesiac sa podávajú žiadosti o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Máme tu teda teraz osem nových žiadostí od štyroch členských štátov: Slovinska, Nemecka, Poľska a Španielska. Stovky spoločností sa zatvárajú v rôznych odvetviach počnúc výrobou automobilov, cez maloobchod až po textilný priemysel. Celkovo bolo prepustených viac než 6 500 pracovníkov (presne 6 592). Ak pridáme tých, o ktorých sme tu hovorili pred mesiacom, je to dohromady takmer 10 000.

Pri schvaľovaní tejto mobilizácie sa nemôžem vyhnúť zopakovaniu toho, že treba jasne skoncovať s neoliberálnou politikou, ktorá vedie k evidentnej hospodárskej a sociálnej katastrofe v mnohých krajinách Európskej únie. Paliatívne opatrenia sú naozaj potrebné, treba však riešiť príčiny tejto katastrofy.

Je tu čoraz naliehavejšia potreba zrealizovať návrh, ktorý sme predložili počas rozpravy o rozpočte na rok 2011, na vytvorenie európskeho programu pre zamestnanosť a udržateľný rozvoj, na ktorý by sa vyčlenilo 1 % hrubého domáceho produktu EÚ doplnené o finančné prostriedky z členských štátov. Cieľom by bolo dosiahnuť skutočnú konvergenciu, podporu potenciálu jednotlivých krajín, udržateľné využívanie ich zdrojov, investície do výroby a vytváranie pracovných miest so zaručenými právami.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Slovinska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo – po zmene a doplnení z roku 2009 – v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týkalo žiadosti o pomoc pre 2 554 prepustených pracovníkov v závode Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, v celkovej výške 2 247 940 EUR financovaných z EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že EGF je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc 2 554 pracovníkom prepusteným v slovinskom podniku Mura, European Fashion Design. Dúfam, že 2,2 milióna EUR pomôže pracovníkom a regiónu rýchlo prekonať štrukturálne zmeny, ktorým čelia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Zdržím sa hlasovania z úcty k slovinským pracovníkom spoločnosti Mura Group, ktorí boli obetovaní na oltár globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje tie isté zásady, ktoré viedli investičné fondy vlastniace túto spoločnosť, a banky, ktoré do nich investujú, k vytváraniu ziskov na ich úkor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. EGF v minulosti využili rôzne krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc aj Slovinsku, ktoré požiadalo o pomoc pre 2 554 prepustených pracovníkov v spoločnosti Mura, European Fashion Design, ktorá pôsobí v odvetví výroby odevov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za tak ako aj v predchádzajúcich prípadoch týkajúcich sa mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Musíme podporovať ľudí, ktorí prišli o prácu, a poskytnúť im príležitosť využiť svoj potenciál v iných oblastiach. Je skutočne škoda, že napriek tomu, že som osobne oslovil premiéra Lotyšskej republiky a upozornil som ho na možnosť čerpania Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, Lotyšsko nevyužilo túto príležitosť, hoci 15 % jeho obyvateľov je nezamestnaných. Zdá sa, že je nutné vyslať signál vedeniu Európskej komisie o nečinnosti moci v Lotyšskej republike. Viac ako 100 000 ľudí z Lotyšska už opustilo svoju rodnú krajinu. Zdá sa, že osud týchto ľudí vládu Lotyšskej republiky vôbec nezaujíma.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Slovinská odevná spoločnosť Mura, European Fashion Design, musela medzi 21. októbrom 2009 a 20. februárom 2010 prepustiť 2 554 pracovníkov v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Slovinsko preto žiada o 2 247 940 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom umožniť prijatie opatrení na rýchly opätovný vstup postihnutých pracovníkov na trh práce. Hlasoval som za túto správu, pretože mobilizácia finančných prostriedkov je plne odôvodnená.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Podľa správy pani Materovej musíme podporiť opätovný vstup pracovníkov, ktorí boli v Slovinsku prepustení v dôsledku celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy, na trh práce. Myslím si, že je to pozitívna vec, a preto som za ňu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Slovinsko požiadalo o pomoc pre 2 554 pracovníkov prepustených v závode Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v rámci všeobecného posudzovania programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Tento návrh prišiel po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Slovinsko, o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 2 554 pracovníkov prepustených v období od 21. októbra 2009 do 20. februára 2010 v závode Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne sa vrátiť na trh práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0337/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Nemecko požiadalo o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom. Súhlasím aj s tým, že by sa malo zabezpečiť, aby bol opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania podporený z prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo realizovať politiky na pomoc takto postihnutým pracovníkom a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na rýchly návrat na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhrada za zodpovednosť, ktorá bežne prináleží podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Nemecko požiadalo o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení, hlasujem celkovo za túto správu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Dnes schvaľujeme balík 8 308 555 EUR vo forme pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prospech Nemecka na riešenie situácie 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení. Ako som vždy upozorňoval, hoci je takáto pomoc mimoriadne dôležitá na odstránenie momentálnych symptómov, nie je to konečné riešenie problémov európskych priemyselných odvetví, ktoré nesúvisia len s hospodárskou krízou, ktorej čelíme, ale aj s tým, že Európa sa musí prispôsobiť meniacemu sa svetu, v ktorom je rozhodujúcou konkurencieschopnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálne dosahy svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám prostredníctvom príspevku k ich opätovnému sociálnemu začleneniu a odbornému rastu a zároveň pri rozvoji nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí spĺňajú potreby podnikov a posilnia hospodárstvo. V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Nemecko, a to v spojitosti s 1 181 pracovníkmi prepustenými zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoje úsilie pri vykonávaní opatrení, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne.(DE) Dnešné rozhodnutie zaručí, že pracovníci z podniku Heidelberger Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku, ktorí sú ohrození v dôsledku prepustenia, dostanú z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pomoc vo výške približne 8 miliónov EUR. Tieto finančné prostriedky sa použijú na pomoc týmto pracovníkom, aby si čo najrýchlejšie našli nové zamestnanie. Pre mňa je dôležité, aby títo ľudia dostali tieto finančné prostriedky rýchlo a bez výrazných strát v dôsledku byrokracie. Pomoc je potrebná teraz a nie o šesť mesiacov či o rok. Európska únia a členské štáty sa tiež musia podujať robiť viac ako len jednoducho potláčať negatívne dôsledky globalizácie. Globalizácia je proces, ktorého postup môžeme a vlastne musíme riadiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE), písomne.(DE) Skutočnosť, že som sa zdržal hlasovania, nesúvisí len so skeptickým postojom nemeckej Slobodnej demokratickej strany k Európskemu fondu pre prispôsobenie sa globalizácii, ale vychádza aj z možného konfliktu záujmov, pretože som akcionárom spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Nemecka, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo – po zmene a doplnení z roku 2009 – v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týkalo žiadosti o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení v celkovej sume 8 308 555 EUR financovanej z EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že EGF je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený s cieľom poskytovať pomoc pracovníkom postihnutým následkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku (odvetvie výroby tlačiarenských zariadení) patrí presne do tejto kategórie, preto som podporil mobilizáciu 8 308 555 EUR na pomoc týmto ľuďom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Zdržím sa hlasovania z úcty k nemeckým pracovníkom spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen Group, ktorí boli obetovaní na oltár globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje tie isté zásady, ktoré viedli túto spoločnosť, ktorá je popredným svetovým výrobcom tlačiarenských zariadení, k presídleniu svojich prevádzok s cieľom zvýšiť zisky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. EGF v minulosti využili rôzne krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc aj Nemecku, ktoré požiadalo o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Dôsledky hospodárskej krízy stále pociťujeme v celej Európe. Aj v Nemecku niektoré podniky stále bojujú o prežitie a prepúšťajú mnohých ľudí. V období medzi 26. januárom 2010 a 26. májom 2010 musel výrobca tlačiarenských zariadení Druckmaschinen AG sídliaci v Heidelbergu prepustiť 1 181 pracovníkov v dôsledku krízy. Nemecká spolková republika preto požiadala o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vo výške 8 308 555 EUR. Hlasujem za túto správu, pretože boli splnené všetky stanovené kritériá pre mobilizáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Podporujem mobilizáciu fondu v súvislosti s touto žiadosťou, pretože toto opatrenie môže poskytnúť dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom vstupe na trh práce. Preto som hlasoval za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Nemecko požiadalo o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v rámci všeobecného posudzovania programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Tento návrh prišiel po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Nemecko, o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 1 181 pracovníkov prepustených v období medzi 26. januárom 2010 a 26. májom 2010 zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne sa vrátiť na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) S výnimkou žiadosti podniku Heidelberger Druckmaschinen som bez výhrad hlasovala za všetky žiadosti o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, o ktorých sa dnes rozhodovalo, pretože podporujem všeobecnú myšlienku Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a najmä priamu podporu poskytovanú ľuďom, ktorí nie vlastnou vinou prišli o prácu v dôsledku globalizácie. Čo sa však týka spomínaného podniku Heidelberger Druckmaschinen, zdržala som sa hlasovania. V tomto prípade mám zásadné výhrady. Je veľmi dobre známe, že podnik Heidelberger Druckmaschinen je perlou nemeckého odvetvia strojárstva. Spoločnosť mala po mnoho rokov skvelé zisky.

Potom nesporne prišli dva či tri finančne náročné roky. Firma Heidelberger Druckmaschinen reagovala typickým reflexom pre veľké spoločnosti: znížila počty zamestnancov v oblasti, kde boli mzdy vysoké, teda v Nemecku, a zároveň investovala a zvýšila počty zamestnancov v Číne, kde boli mzdy nízke. Ak je v tomto procese podaná žiadosť o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, predstavuje to negatívny príklad zneužívania sociálne zmysluplného a veľmi zodpovedného opatrenia EÚ medzinárodnými spoločnosťami s cieľom vycúvať zo svojej sociálnej zodpovednosti.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0359/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písomne.(FR) Na základe správy svojej talianskej kolegyne Barbary Materovej som hlasoval za návrh rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vo výške 0,6 milióna EUR na pomoc Poľsku, ktoré sa musí vyrovnať s prepúšťaním v automobilovom odvetví. Bolo prepustených 590 pracovníkov v dvoch spoločnostiach pôsobiacich v automobilovom priemysle. Podporujem skutočnosť, že čerpanie tejto pomoci v Poľsku spravujú a kontrolujú orgány zodpovedné za Európsky sociálny fond (ESF), čím sa obmedzia náklady na monitorovanie len na 2 000 EUR. Podobne ako pani Materová blahoželám Komisii k tomu, že v súvislosti s mobilizáciou EGF navrhla alternatívny zdroj výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov ESF. V každom prípade ľutujem skutočnosť, že na mobilizáciu EGF sa v tomto prípade zobrali výdavkové rozpočtové prostriedky z rozpočtového riadka určeného na podporu malých a stredných podnikov a inovácií. Musíme odsúdiť nedostatky Komisie pri realizácii programov zameraných na konkurencieschopnosť a inovácie, a to najmä počas hospodárskej krízy, ktorá pravdepodobne značne zvýši potrebu pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Poľsko predložilo žiadosť o pomoc pre 590 prepustených pracovníkov v dvoch spoločnostiach zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 v regióne Wielkopolskie na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom. V súvislosti s mobilizáciou EGF súhlasím aj s návrhom Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Tento návrh prišiel po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti svetového obchodu je nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné pohotovo zaviesť nástroje vytvorené na podporu takto postihnutých pracovníkov a poskytnúť im nové zručnosti, aby mohli rýchlo opätovne vstúpiť na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhrada za zodpovednosť, ktorá bežne prináleží podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Poľsko predložilo žiadosť o pomoc pre 590 prepustených pracovníkov v dvoch spoločnostiach zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 v regióne Wielkopolskie, hlasujem za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Poľsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Finančná a hospodárska kríza, ktorú zažívame, spolu s neustálymi zmenami na trhu práce spôsobenými zmenami štruktúry svetového obchodu majú za následok mnohé obete nezamestnanosti, ktorá je v mnohých prípadoch dlhodobá. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na to, aby riešil takéto situácie. V tomto konkrétnom prípade hovoríme o mobilizácii viac ako 600 000 EUR v prospech Poľska na podporu 613 zamestnancov prepustených medzi 1. marcom 2009 a 30. novembrom 2009 v dvoch spoločnostiach v odvetví výroby motorových vozidiel. Keďže Komisia posúdila túto žiadosť a považuje ju za vhodnú a schopnú splniť stanovené požiadavky a keďže odporúča, aby bola táto žiadosť prijatá, hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálne dosahy svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám prostredníctvom príspevku k ich opätovnému sociálnemu začleneniu a odbornému rastu a zároveň pri rozvoji nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí spĺňajú potreby podnikov a posilnia hospodárstvo. V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Poľsko, a to v spojitosti s 590 prepustenými pracovníkmi v dvoch spoločnostiach zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 v regióne Wielkopolskie na úrovni NUTS II. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoje úsilie pri vykonávaní opatrení, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Poľska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo – po zmene a doplnení z roku 2009 – v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce.

Žiadosť o pomoc sa týkala 1 104 prepustených pracovníkov (z ktorých 590 má byť poskytnutá pomoc) v dvoch spoločnostiach, ktoré sú zaradené do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2, v celkovej výške 633 077 EUR financovaných z EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že EGF je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Komisia navrhla poskytnúť 633 077 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc 1 104 pracovníkom prepusteným v Poľsku v dvoch podnikoch pôsobiacich v oblasti výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov. Hlasoval som za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Zdržím sa hlasovania z úcty k pracovníkom poľského automobilového priemyslu, ktorí boli obetovaní na oltár globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje tie isté zásady, ktoré vedú spoločnosti ako SEWS a Leoni Atokabel k nehanebnému presídľovaniu s cieľom zvýšiť zisky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. EGF v minulosti využili rôzne krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc aj Poľsku, ktoré požiadalo o pomoc pre 590 prepustených pracovníkov v dvoch spoločnostiach, ktoré sú zaradené do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Wielkopolskie na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Na to, aby boli členské štáty EÚ schopné predísť výraznému nárastu úrovne nezamestnanosti v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, potrebujú finančné prostriedky na rýchlu realizáciu účinných politických opatrení. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii každoročne sprístupňuje sumu 500 miliárd EUR na tieto účely. Ak je z jedného alebo viacerých podnikov v priebehu určitého obdobia prepustených viac ako 500 pracovníkov, je možné podať žiadosť o mobilizáciu finančných prostriedkov. Hlasujem za túto správu, pretože pomoc vo výške 633 077 EUR pre 1 104 prepustených poľských pracovníkov v podnikoch zaradených do divízie 29 klasifikácie NACE rev. 2 je úplne opodstatnená.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Hlasoval som za správu, pretože sa týka cielených opatrení na pomoc pracovníkom trpiacim v dôsledku hospodárskej krízy a jej následkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Poľsko predložilo žiadosť o pomoc pre 590 prepustených pracovníkov v dvoch spoločnostiach zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 v regióne Wielkopolskie na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v rámci všeobecného posudzovania programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Tento návrh prišiel po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Poľsko, o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 590 prepustených pracovníkov v dvoch spoločnostiach, ktoré sú zaradené do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Wielkopolskie na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy „prepustených najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v divízii NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne sa vrátiť na trh práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0358/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za pomoc regiónu Aragónsko. Táto autonómna oblasť má hustotu obyvateľstva nižšiu ako priemer EÚ (112 obyvateľov na štvorcový kilometer); jej tradičným hospodárstvom je pestovanie obilnín a chov oviec; v oblasti maloobchodu bolo za obdobie deviatich mesiacov prepustených 1 154 ľudí z 593 podnikov; v odvetví služieb bolo vo februári 2010 nezamestnaných 56 % ľudí, z ktorých 73 % bolo žien; 73,9 % prepustených bolo pracovníkov v obchode a 14,4 % vykonávalo nekvalifikovanú prácu. Je poľutovaniahodné, že opatrenia sa začali prijímať príliš neskoro, 11 mesiacov po prvých prepúšťaniach.

Bolo by zaujímavé analyzovať výsledky dočasných a mimoriadnych opatrení týkajúcich sa pomoci pre prepustených pracovníkov, ktoré sa prijmú v záujme ich opätovného vstupu na trh práce. Musí však zostať jasné, že tieto opatrenia nesmú nahradiť opatrenia, ktoré sú podniky povinné prijať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc pre 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným Parlamentom. Súhlasím tiež s tým, že fungovanie a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti svetového obchodu je nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné pohotovo zaviesť nástroje vytvorené na podporu takto postihnutých pracovníkov a poskytnúť im nové zručnosti, aby mohli rýchlo opätovne vstúpiť na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za zodpovednosti, ktoré bežne prináležia podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc pre 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko, hlasujem celkovo za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Španielsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Finančná a hospodárska kríza, ktorú zažívame, spolu s neustálymi zmenami na trhu práce spôsobenými zmenami štruktúry svetového obchodu, majú za následok mnohé obete nezamestnanosti, ktorá je v mnohých prípadoch dlhodobá. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na to, aby riešil takéto situácie. V tomto konkrétnom prípade hovoríme o mobilizácii presahujúcej 1,5 milióna EUR v prospech Španielska s cieľom podporiť 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch v oblasti maloobchodu od 1. júna 2009 do 28. februára 2010. Keďže Komisia posúdila túto žiadosť a považuje ju za vhodnú a schopnú splniť požadované požiadavky a keďže odporúča, aby bola táto žiadosť prijatá, hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny vplyv svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri pomoci mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám tým, že prispieva k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju a zároveň súčasne rozvíja nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí splnia potreby podnikov a posilnia hospodárstvo. V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Španielsko v spojitosti s 1 154 prepustenými pracovníkmi v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené v divízii 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia úsilie pri vykonávaní opatrení, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo po zmene a doplnení z roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešná žiadosť o pomoc sa týkala 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2, v celkovej sume 1 560 000 EUR, financovanej EGF. Na záver musím zdôrazniť dôležitosť EGF, ktorý sa preukázal ako užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Rozsah svetovej recesie prezrádza táto žiadosť Španielska na mobilizáciu 1 560 000 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii s úmyslom pomôcť 1 154 prepusteným pracovníkom v 593 rôznych maloobchodných podnikoch za obdobie deväť mesiacov. Túto žiadosť som podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc Španielsku, ktoré požiadalo o pomoc pre 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Bolo prepustených 1 154 pracovníkov, čo ovplyvnilo 593 španielskych podnikov, ktoré sú zaradené do divízie 47 klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II. Finančná a hospodárska kríza mala za následok drastický pokles predaja v odvetví maloobchodu. Táto situácia má vážne následky najmä pre región Aragónsko, ktorý má nižšiu hustotu obyvateľstva ako priemer EÚ. Mali by sme sa obávať ďalšej emigrácie z toho regiónu, ktorý pred krízou prežíval mierny vzostup. Hlasujem za túto správu, pretože je potrebné prijať okamžité opatrenia ako reakciu na zvýšené úrovne nezamestnanosti, najmä v malých regiónoch s problémovými hospodárstvami.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. – (DE) Keďže ide o dodatočnú podporu pracovníkov prepustených v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy s cieľom poskytnúť im dodatočné finančné prostriedky na ich opätovný vstup na trh práce, hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc pre 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Španielsko, o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo „prepustených najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“ v priamom dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne opätovne vstúpiť na trh práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0357/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre región Valencia, pretože v dôsledku štrukturálnych zmien vo svetovom obchode a finančnej krízy bolo nečakane prepustených 544 pracovníkov zo 143 podnikov od 13. apríla 2009 do 12. januára 2010 v odvetví výroby textilu v regióne Valencia, ktorý mal na miestnej úrovni vážny dosah. Z celkového počtu prepustených je 61,7 % mužov, 22 % je starších ako 55 rokov, 79,9 % má len základné vzdelanie a štyri osoby sú zdravotne postihnuté.

Verím, že odborná príprava, ktorú dostanú v priebehu 14 mesiacov práce na čiastočný úväzok, zlepší ich odbornú kvalifikáciu, aby mohli vstúpiť na trh práce. Tak ako v predchádzajúcom prípade je poľutovaniahodné, že opatrenia sa prijali príliš neskoro, rok a dva mesiace po prvých prepúšťaniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc pre 350 prepustených pracovníkov v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným Parlamentom. Takisto súhlasím s tým, že by mal návrh Komisie vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie o žiadosti, pričom by analyzoval kritériá oprávnenosti a vysvetlil dôvody, ktoré viedli k jeho prijatiu, v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti svetového obchodu je nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné pohotovo zaviesť nástroje vytvorené na podporu takto postihnutých pracovníkov a poskytnúť im nové zručnosti, aby mohli rýchlo opätovne vstúpiť na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za zodpovednosti, ktoré bežne prináležia podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc pre 350 prepustených pracovníkov v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana, hlasujem celkovo za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Španielsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Finančná a hospodárska kríza, ktorú zažívame spolu s neustálymi zmenami na trhu práce spôsobenými zmenami štruktúry svetového obchodu, majú za následok mnohé obete nezamestnanosti, ktorá je v mnohých prípadoch dlhodobá. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na to, aby riešil takéto situácie. V tomto konkrétnom prípade hovoríme o mobilizácii presahujúcej 2 milióny EUR v prospech Španielska s cieľom podporiť 544 pracovníkov prepustených v 143 podnikoch v odvetví textilu od 13. apríla 2009 do 12. januára 2010. Keďže Komisia posúdila túto žiadosť a považuje ju za vhodnú a schopnú splniť požadované požiadavky a keďže odporúča, aby bola táto žiadosť prijatá, hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny dosah svetovej hospodárskej krízy, ktorá ovplyvnila najmä zamestnanosť, má vhodné využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri zmierňovaní vážnej situácie mnohých európskych občanov a rodín, čím by prispelo k ich opätovnému sociálnemu začleneniu a odbornému rozvoju a zároveň k rozvoju novej, kvalifikovanej pracovnej sily s cieľom splniť potreby podnikov a posilniť hospodárstvo. V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Španielsko v spojitosti s 350 pracovníkmi prepustenými v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené v divízii 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia úsilie pri vykonávaní opatrení, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo po zmene a doplnení z roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešná žiadosť o pomoc sa týkala 544 pracovníkov (z ktorých 350 sa má poskytnúť pomoc) prepustených v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 13 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2, v celkovej sume 2 059 466 EUR financovanej EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Textilný priemysel v súčasnosti prežíva v celej Európe ťažké obdobie. Komisia navrhuje mobilizáciu 1 422 850 EUR ako reakciu na 528 pracovníkov prepustených v 33 podnikoch v tomto odvetví v Španielsku. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc Španielsku, ktoré požiadalo o pomoc pre 350 prepustených pracovníkov v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Od 13. apríla 2009 do 12. januára 2010 bolo prepustených 544 španielskych pracovníkov v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené v divízii 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2. Na to, aby bolo možné poskytnúť 350 z nich pomoc, Španielsko požiadalo o mobilizáciu 2 059 466 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Hlasujem za túto správu, keďže všetky kritériá na mobilizáciu prostriedkov boli úplne splnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Keďže pomer malých a stredných podnikov, ktoré sa špecializujú hlavne na výrobu nábytku, obuvi, textilu, keramiky a hračiek v regióne Comunidad Valenciana je veľmi vysoký a sektor služieb predstavuje 60 % celkovej zamestnanosti v tomto regióne, toto odvetvie zvlášť negatívne postihol vysoký počet prepustených pracovníkov za posledné dva roky. Má to vysoký vplyv na miestnej úrovni. Preto je zvlášť dôležité, aby sme posilnili a naďalej podporovali textilný priemysel. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto žiadosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc pre 350 pracovníkov prepustených v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov, vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Španielsko o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) sa týka 544 prepustených pracovníkov (z ktorých 350 je oprávnených prijať pomoc) v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené v divízii 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II. Podľa posúdenia Komisie táto žiadosť spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku finančnej a hospodárskej krízy „prepustených najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne opätovne vstúpiť na trh práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0356/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Hlasovala som za túto iniciatívu, aby 330 z 528 pracovníkov prepustených v období deviatich mesiacov zo 66 podnikov v regióne Valencia v odvetví spracovania prírodného kameňa mohlo dostať dodatočnú pomoc s cieľom umožniť im opätovný vstup na trh práce. 62 % prepustených má vyše 45 rokov, tri osoby sú zdravotne postihnuté, 51 % nemá žiadnu odbornú prípravu a 34,4 % má len základné vzdelanie.

Toto spoločenstvo už dostalo inú pomoc v súvislosti so stratou zamestnania v odvetví výroby. Preto je naliehavo potrebné prijať ďalšie opatrenia. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii môže tvoriť len časť týchto opatrení. Na záver musím znovu vyjadriť poľutovanie nad tým, že Španielsko prijalo opatrenia príliš neskoro: rok a tri mesiace po prepúšťaniach, keď je potrebné takýto druh opatrení prijať okamžite a naliehavo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc pre 300 pracovníkov prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným Parlamentom. Súhlasím tiež s tým, že fungovanie a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 ako súčasť viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby musí byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo použiť nástroje na podporu takto postihnutých pracovníkov a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na ich rýchly opätovný vstup na trh práce. Finančná pomoc by sa na základe toho mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za bežnú zodpovednosť podnikov a nie je určená ani na financovanie podnikov, ani na podporu ich reštrukturalizácie. Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc pre 300 pracovníkov prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana, celkovo hlasujem za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na podporu Španielska.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Dnes prijímame mobilizáciu balíka pomoci vo výške 1 422 850 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa mobilizácii v prospech Španielska, krajiny, ktorú značne ovplyvnila svetová hospodárska kríza, a najmä krajiny, ktorá zaznamenala nárast nezamestnanosti vyšší ako priemer EÚ. V tomto konkrétnom prípade sa pomoc týka 528 prepustených pracovníkov v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE rev. 2. Dúfam, že Španielske hospodárstvo bude schopné primerane reagovať na krízu, keďže mobilizácia tejto pomoci je iba časťou tejto reakcie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny dosah svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) zásadný význam pri uľahčovaní situácie mnohých jednotlivcov a rodín v Európe. Prispeje totiž k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a k profesionálnemu rozvoju a súčasne poskytne nové kvalifikované zdroje na splnenie potrieb podnikov a posilnenie hospodárstva. V tejto súvislosti bol vypracovaný tento intervenčný plán pre Španielsko, plán, ktorý sa realizoval v súvislosti so 66 podnikmi, ktoré sú zaradené v divízii 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II. Dúfam preto, že európske inštitúcie skonsolidujú úsilie pri vykonávaní opatrení určených na urýchlenie a zlepšenie miery využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo po zmene a doplnení z roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týkalo žiadosti o pomoc pre 528 prepustených pracovníkov (z ktorých 300 má byť poskytnutá pomoc z fondu) v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE rev. 2, v celkovej výške 1 422 850 EUR financovaných prostredníctvom EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Táto žiadosť sa týka mobilizácie v celkovej výške 1 422 850 EUR z EGF pre Španielsko. Týka sa 528 pracovníkov prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23, konkrétne „Výroba ostatných nekovových minerálnych produktov“ klasifikácie NACE rev. 2, v priebehu deväťmesačného referenčného obdobia od 31. marca do 30. decembra 2009. Posúdenie Komisie vychádzalo z: hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 písm. a), vysvetlenia nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb príslušným pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi a riadiacich a kontrolných systémov. V súlade s posúdením Komisie spĺňa žiadosť kritériá oprávnenosti, stanovené nariadením o EGF, a preto ju podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Zdržal som sa hlasovania v súvislosti so španielskymi pracovníkmi podnikov ako Levantina, ktorí boli obetovaní na oltár globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje to logiku, ktorá umožnila fondom Charterhouse a Impala zvýšiť svoj kapitál na úkor pracovníkov podniku Levantina v regióne Comunidad Valenciana.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v ére globalizácie. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu k novým pracovným miestam. EGF využili v minulosti aj iné štáty EÚ, takže je správne poskytnúť pomoc Španielsku, ktoré predložilo žiadosť o pomoc týkajúcu sa 300 pracovníkov prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) 500 miliónov EUR je ročný strop pre finančné prostriedky, ktoré možno mobilizovať prostredníctvom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Keďže bolo prepustených 528 pracovníkov v 66 podnikoch v Španielsku od 31. marca 2009 do 30. decembra 2009, mobilizácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vo výške 1 422 850 EUR nie je vôbec prekvapujúca. Hlasujem za túto správu, pretože úplné využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je mimoriadne vítané.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Podporujem túto žiadosť, ktorá sa usiluje o zmiernenie účinku mnohých prepúšťaní v tomto odvetví a o pomoc opätovne vstúpiť na trh práce pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s 300 pracovníkmi prepustenými v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a zmenami a doplneniami, ktoré predložil Parlament.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov, vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Európskej komisie na vytvorenie zdroja prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu, s cieľom reagovať na opakované vyhlásenia Európskeho parlamentu, že je potrebné určiť rozpočtové mechanizmy vhodné na presun prostriedkov, keďže EGF bol zriadený ako osobitný a samostatný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami financovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Španielsko na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s 300 z 528 pracovníkov prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) klasifikácie NACE 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa dočasne rozšírila pôsobnosť EGF: zásah sa predpokladal v takýchto situáciách, pri ktorých je ako priamy dôsledok svetovej finančnej a hospodárskej krízy „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému opätovnému vstupu týchto pracovníkov na trh práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0351/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Kríza viedla k 28 % poklesu registrácií vozidiel. Zamestnanosť v oblasti Terras de l’Ebre (Katalánsko) v odvetví služieb je 60 %. Zatvorenie podniku Lear Automotive viedlo k 4 % zvýšeniu nezamestnanosti v tejto oblasti, ktorá bola v roku 2009 na úrovni 22,7 %.

Cieľom tejto pomoci je poskytnúť balík personalizovaných služieb, podobný inej pomoci pridelenej v tom istom regióne a tomu istému odvetviu v inom prípade, ktorý sa vzťahoval na 1 429 z 2 330 prepustených pracovníkov. Tento prípad sa bude vzťahovať na 508 z 515 prepustených pracovníkov za obdobie deviatich mesiacov v roku 2010 v dôsledku zatvorenia podniku Lear Automotive. Hlasovala som za túto iniciatívu, aby jej uplatnenie umožnilo postihnutým osobám opätovne vstúpiť na trh práce a pomohlo znížiť nezamestnanosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc pre 508 pracovníkov prepustených v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu, hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným Parlamentom. Takisto súhlasím s tým, že by mal návrh Komisie vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie o žiadosti, pričom by analyzoval kritériá oprávnenosti a vysvetlil dôvody, ktoré viedli k jeho prijatiu, v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti svetového obchodu je nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné pohotovo zaviesť nástroje vytvorené na podporu takto postihnutých pracovníkov a poskytnúť im nové zručnosti, aby mohli rýchlo opätovne vstúpiť na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za zodpovednosti, ktoré bežne prináležia podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc pre 508 pracovníkov prepustených v podniku Lear Automotive (EEDS), ktorý pôsobí v regióne Katalánsko, celkovo hlasujem za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Španielsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Dnes sme sa tu znova zišli, aby sme prijali mobilizáciu balíka pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v celkovej výške 382 000 EUR na podporu španielskeho automobilového priemyslu. V tomto konkrétnom prípade sa pomoc týka 515 pracovných miest, ktoré zanikli v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu v Katalánsku. Pred krízou bolo odvetvie automobilového priemyslu Španielska najdôležitejším zdrojom vývozu. Zníženie dopytu po takýchto výrobkoch v Európskej únii v dôsledku krízy je však predzvesťou zániku ešte väčšieho počtu pracovných miest, nielen v Španielsku, ale aj v celej Únii. V dôsledku toho je dôležité, aby využitie EGF mohlo účinne pomôcť odvetviu, ktoré je také dôležité pre európske hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny dosah svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) zásadný význam pri uľahčovaní situácie mnohých jednotlivcov a rodín v Európe. Prispeje totiž k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a k profesionálnemu rozvoju a súčasne poskytne nové kvalifikované zdroje na splnenie potrieb podnikov a posilnenie hospodárstva. V tejto súvislosti bol vypracovaný tento intervenčný plán pre Španielsko, plán, ktorý pomôže 508 jednotlivcom, ktorí prišli o zamestnanie v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu. Dúfam preto, že európske inštitúcie skonsolidujú úsilie pri vykonávaní opatrení určených na urýchlenie a zlepšenie miery využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo po zmene a doplnení z roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnes prijatá spáva sa týkala žiadosti o pomoc pre 515 pracovníkov (z ktorých 508 má byť poskytnutá pomoc z fondu) prepustených v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu v Katalánsku, v celkovej výške 382 200 EUR financovaných z EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hospodársky pokles v odvetví automobilového priemyslu viedol k prepusteniu 515 pracovníkov v podniku Lear Automotive v Španielsku. Podporujem návrh na mobilizáciu 382 200 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, aby sme im pomohli.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Zdržím sa hlasovania z úcty k pracovníkom španielskeho podniku Lear Automotive, ktorí boli obetovaní na oltár globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje to logiku, ktorá viedla túto nadnárodnú spoločnosť z USA a jej hlavných akcionárov, spoločnosť Pezna Investment Management a penzijný fond kalifornských učiteľov, aby sa presídlili bez ohľadu na ľudí, ktorí tvoria jej hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v ére globalizácie. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu k novým pracovným miestam. EGF už v minulosti využili iné krajiny EÚ, takže by sme teraz mali udeliť túto pomoc Španielsku, aby sme mu pomohli v súvislosti s 508 pracovníkmi prepustenými v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu v Katalánsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Na to, aby bolo možné požiadať o finančné prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a aby bola žiadosť následne prijatá, je potrebné splniť jasne definované kritériá. Jeho cieľom je pomôcť pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy, stanovením opatrení, ktoré zaručia ich rýchly opätovný vstup na trh práce. Fond poskytuje na takého prípady ročne sumu 500 miliónov EUR. Podnik však musí prepustiť najmenej 500 pracovníkov – ako španielsky podnik Lear Automotive, ktorý spĺňa všetky kritériá –, aby Španielsko mohlo požiadať o finančné prostriedky. Hlasujem za túto správu, pretože finančné prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sú určené presne na to.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s 508 prepustenými pracovníkmi v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a zmenami a doplneniami predloženými Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov, vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Európskej komisie na vytvorenie zdroja prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu, s cieľom reagovať na opakované vyhlásenia Európskeho parlamentu, že je potrebné určiť rozpočtové mechanizmy vhodné na presun prostriedkov, keďže EGF bol zriadený ako osobitný a samostatný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami financovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Španielsko na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s 508 pracovníkmi prepustenými v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa dočasne rozšírila pôsobnosť EGF: zásah sa predpokladal v takýchto situáciách, pri ktorých je ako priamy dôsledok svetovej finančnej a hospodárskej krízy „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému opätovnému vstupu týchto pracovníkov na trh práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0352/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Keďže Poľsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 189 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch jeho dodávateľov pôsobiacich v odvetví výroby námorných naftových motorov, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s jednotlivými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi predloženými Parlamentom. Súhlasím aj s tým, že by sme mali zabezpečiť, aby bol opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania podporený z prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby musí byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo použiť nástroje na podporu takto postihnutých pracovníkov a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na ich rýchly opätovný vstup na trh práce. Finančná pomoc by sa vzhľadom na to mala poskytovať individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za bežnú zodpovednosť podnikov a nie je určená ani na financovanie spoločností, ani na podporu ich reštrukturalizácie. Keďže Poľsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 189 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań, výrobcu naftových motorov používaných v lodiach a elektrárňach, a u štyroch jeho dodávateľov, hlasujem celkovo za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na podporu Poľska.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Dnes sme sa tu stretli, aby sme schválili balík pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre Poľsko v sume 114 250 EUR, vďaka ktorému sa bude môcť vyrovnať s následkami prepustenia 658 pracovníkov v štyroch výrobných prevádzkach podniku H. Cegielski-Poznań, výrobcu námorných naftových motorov, a u štyroch jeho dodávateľov v mestách a obvode Poznań. Ako som vždy upozorňoval, takáto pomoc je síce veľmi dôležitá na odstránenie momentálnych symptómov, nie je to však konečné riešenie problémov európskych podnikov, ktoré nesúvisia len s hospodárskou krízou, ktorej čelíme, ale aj s tým, že Európa sa musí prispôsobiť meniacemu sa svetu, v ktorom je konkurencieschopnosť základom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálny dosah svetovej hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) zásadný význam pri uľahčovaní situácie mnohých jednotlivcov a rodín v Európe. Prispeje totiž k ich opätovnému sociálnemu začleňovaniu a k profesionálnemu rozvoju a súčasne poskytne nové kvalifikované zdroje na splnenie potrieb spoločností a posilnenie hospodárstva. Tento intervenčný plán pre Poľsko bol navrhnutý práve v tejto súvislosti. Týka sa 189 osôb, ktoré prišli o prácu v podniku H. Cegielski-Poznań, ktorý vyrába námorné naftové motory, a u štyroch jeho dodávateľov. Dúfam preto, že európske inštitúcie skonsolidujú úsilie pri vykonávaní opatrení určených na urýchlenie a zlepšenie miery využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Svetová hospodárska kríza spôsobila významné štrukturálne zmeny v mnohých podnikoch, ktoré vyústili do prepustenia obrovského počtu ľudí. Návrh, ktorý je predmetom rokovania, sa týka pomoci veľkej skupine prepustených pracovníkov vo Veľkopoľskom vojvodstve v Poľsku. Druhý návrh finančnej pomoci, o ktorom dnes rokujeme, sa týka ďalších niekoľko sto prepustených osôb v tom istom regióne. Na lokálnom trhu v tejto oblasti Poľska preto dochádza k obrovským pohybom. Teší ma potvrdenie Európskej komisie, že žiadosť spĺňa podmienky potrebné na udelenie finančnej podpory. Prepustení pracovníci sa v dôsledku toho budú môcť buď vrátiť na staré pracovné miesta, alebo si nájsť nové, a majitelia podnikov využijú podporu na zmiernenie negatívnych vplyvov svetovej krízy a na udržanie svojho postavenia na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Poľska. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením podnikov alebo – po zmene a doplnení z roku 2009 vzhľadom na hospodársku krízu – s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce. Dnešné hlasovanie sa týkalo žiadosti o poskytnutie pomoci v súvislosti s prepustením 658 pracovníkov (z ktorých má byť pomoc poskytnutá 189 osobám) v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch jeho dodávateľov pôsobiacich v odvetví výroby námorných naftových motorov v meste Poznań a oblasti Powiat Poznański v celkovej sume 114 250 EUR, ktorá bude financovaná z prostriedkov EGF.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že dnešné prijatie správ opäť ukazuje význam EGF, ktorý je hodnotným zdrojom pomoci pracovníkom, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy, a tiež účinným nástrojom boja proti nezamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto žiadosť o poskytnutie pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súvislosti s prepustením 658 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch jeho dodávateľov pôsobiacich v odvetví výroby námorných naftových motorov v meste Poznań a okolitom okrese. Komisia navrhla mobilizáciu 114 250 EUR a ja tento návrh podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Zdržím sa hlasovania z úcty k pracovníkom poľského automobilového priemyslu, ktorí boli obetovaní na oltár globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej Európskou úniou, by sme mali mať tendenciu hlasovať proti vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To ale nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje princíp, ktorý vedie k privatizácii spoločností vo vlastníctve štátu, napríklad podniku Ciegielski-Poznań.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam premiestňovania podnikov, ku ktorému dochádza v ére globalizácie. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu k novým pracovným miestam. EGF v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť pomoc Poľsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prepustením 189 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań, ktorý vyrába námorné naftové motory, a u štyroch jeho dodávateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) EÚ zriadila Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, aby mohli štáty, v ktorých došlo k prepusteniu pracovníkov v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy, poskytnúť týmto pracovníkom praktickú pomoc. Mobilizácia finančných prostriedkov má uľahčiť opätovný vstup postihnutých osôb na trh práce. Hlasujem za túto správu, lebo Poľsko potrebuje podporu 658 pracovníkov prepustených z podniku H. Cegielski-Poznań.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Keďže Poľsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 189 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch jeho dodávateľov pôsobiacich v odvetví výroby námorných naftových motorov, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s jednotlivými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi predloženými Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Európskej komisie na vytvorenie zdroja prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu, s cieľom reagovať na opakované vyhlásenia Európskeho parlamentu, že je potrebné určiť rozpočtové mechanizmy vhodné na presun prostriedkov, keďže EGF bol zriadený ako osobitný a samostatný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami financovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Poľsko v súvislosti so 189 zo 658 prepustených pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań, ktorý vyrába námorné naftové motory, a u štyroch jeho dodávateľov v období od 1. septembra 2009 do 1. januára 2010, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa dočasne rozšírila pôsobnosť EGF. Jeho využitie je možné v situácii, akou je táto, keď priamym vplyvom svetovej finančnej a hospodárskej krízy dôjde k „prepusteniu najmenej 500 pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepúšťaných u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému opätovnému vstupu týchto pracovníkov na trh práce.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0336/2010), (A7-0337/2010), (A7-0359/2010), (A7-0358/2010), (A7-0357/2010), (A7-0356/2010), (A7-0351/2010), (A7-0352/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Prijatím tohto textu žiada Európsky parlament príslušné inštitúcie, aby vynaložili potrebné úsilie a urýchlili mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Pripomína tiež záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy. Zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce. Na záver zdôrazňuje, že v zmysle článku 6 nariadenia o EGF je potrebné zabezpečiť, aby EGF podporoval opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakuje, že pomoc z EGF nemôže byť náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani za opatrenia v rámci reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví.

 
  
  

Správa: Claude Moraes (A7-0347/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Je poľutovaniahodné, že tento návrh, ktorý pochádza z roku 2003 a ktorého cieľom je poskytnúť utečencom právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom po uplynutí piatich rokov nepretržitého oprávneného pobytu, sa nezrealizoval v období zásahu. V dôsledku pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu z apríla 2008, ktoré okrem iných opatrení upravujú výpočet päťročného pobytu pred podaním žiadosti o udelenie právneho postavenia osoby s pobytom, a v dôsledku nejednoty v rámci Rady tento nový návrh priamo pomôže osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, ktoré sa zdržiavajú na území EÚ viac než päť rokov, no zatiaľ nemajú právne postavenie osoby s pobytom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, na základe ktorej sa má návrh vzťahovať na utečencov v zmysle Ženevského dohovoru i na osoby požívajúce subsidiárnu ochranu. Európsky parlament v tejto správe podporuje návrh Európskej komisie a zohľadňuje záväzok chrániť záujmy osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu. Rada by som upozornila na to, že v súčasnosti je situácia občanov tretích krajín, ktorí požívajú medzinárodnú ochranu, mätúca a nejasná, pretože podmienky udelenia tohto právneho postavenia nie sú harmonizované. Na základe návrhu Komisie budú podmienky a postup pri udeľovaní tohto právneho postavenia v Európskej únii jednoduchšie a jasnejšie. Táto nová smernica navyše umožní osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, ktoré sa stanú osobami s dlhodobým pobytom, zdržiavať sa v inom členskom štáte než v tom, v ktorom im toto právne postavenie bolo priznané.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Táto iniciatíva bola predložená s cieľom nadviazať na návrh smernice o rozšírení právneho postavenia osôb s dlhodobým pobytom na utečencov a osoby požívajúce subsidiárnu ochranu z roku 2007, ktorý v Rade nikdy nezískal jednomyseľnú podporu, ktorá bola pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy nevyhnutná. Jeho cieľom je poskytnúť osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, ktoré sa päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, právnu istotu v súvislosti s ich právom na pobyt v členskom štáte, ako aj súbor práv porovnateľných s právami občanov EÚ.

Dosiahnutý kompromis je nanajvýš dôležitý nielen preto, že poskytuje utečencom v EÚ vysoký stupeň ochrany a právnej istoty, ale aj z toho dôvodu, že sa konečne odstráni diskriminačné zaobchádzanie so všetkými štátnymi príslušníkmi krajín mimo EÚ.

Je to tiež významný politický signál, lebo prijatie tejto prvej iniciatívy zo série šiestich právnych predpisov je nielen prvým krokom, ale odráža aj konštruktívny prístup, ktorý tri inštitúcie vedie k vytvoreniu spoločného európskeho azylového systému do roku 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za prijatie tejto smernice. Návrh smernice pozmeňuje a dopĺňa ďalšiu smernicu z roku 2003 tak, aby aj osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (predovšetkým utečenci) mohli získať právo na udelenie povolenia na dlhodobý pobyt v EÚ, ak dotknutá osoba oprávnene žije v EÚ najmenej päť posledných rokov. Po získaní tohto povolenia budú mať podobné práva ako ostatní občania a budú môcť napríklad cestovať a usadiť sa v ktoromkoľvek štáte EÚ (s výnimkou Spojeného kráľovstva, Dánska a Írska). Návrh tiež ustanovuje, že tieto osoby požívajúce medzinárodnú ochranu môžu byť aj naďalej vyhostené z EÚ, ale len pri dodržaní veľmi prísnych pravidiel vzhľadom na zásadu nenavracania a práva zakotvené predovšetkým v Charte základných práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto návrhu je rozšíriť pôsobnosť smernice Rady 2003/109/ES v súvislosti s právnym postavením štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v EÚ a požívajú medzinárodnú ochranu a zároveň sa viac než päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte. Vďaka rovnakému zaobchádzaniu s osobami požívajúcimi medzinárodnú ochranu vo všetkých členských štátoch toto opatrenie skoncuje s nerovnosťami, ktoré doposiaľ existovali medzi členskými štátmi, a dotknutým jednotlivcom umožní zdržiavať sa v inom členskom štáte než v tom, v ktorom boli právne uznaní, čo sa predtým nedialo. Tieto opatrenia sú dôležité práve preto, že v Európe budujeme spoločný priestor slobody a bezpečnosti, po vytvorení ktorého musia mať osoby s riadne priznanou ochranou medzinárodného práva v jednotlivých členských štátoch rovnaké práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Po prvom neúspešnom pokuse bolo načase, aby sa s osobami požívajúcimi medzinárodnú ochranu napokon zaobchádzalo rovnako ako s ďalšími štátnymi príslušníkmi tretích krajín s dlhodobým pobytom. Neexistuje totiž žiadny dôvod na to, aby sa s nimi zaobchádzalo natoľko rozdielne alebo aby bolo ich právne postavenie v rámci Únie také neisté. Podporujem preto správu pána Clauda Moraesa, ktorá okrem iného umožňuje ďalšie posilnenie záruk proti navracaniu a napriek vyjadreným výhradám umožňuje dospieť k priaznivému výpočtu päťročného pobytu. Ďalšia dôležitá skutočnosť, ktorú treba uvítať, spočíva v tom, že ide o jediný text z azylového balíka, ktorý bol nakoniec prijatý počas belgického predsedníctva Rady Európskej únie, a to napriek záväzkom prijatým na začiatku funkčného obdobia. Musíme preto naďalej usilovne pracovať, aby sme zabezpečili, že spoločný európsky azylový systém založený inter alia na spoločných postupoch a podmienkach prijímania sa napokon v Únii stane skutočnosťou. Otázky, o ktoré ide, sú dnes jasné: len ak zlepšíme a harmonizujeme vnútroštátne azylové systémy, ktoré sú dnes také rozdielne, budeme môcť dosiahnuť spoločný systém.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/109/ES s cieľom rozšíriť jej pôsobnosť na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Som totiž presvedčený, že je dôležité zaručiť utečencom rovnaké práva ako občanom tretích krajín, ktorí sú držiteľmi povolenia na dlhodobý pobyt.

Dnešným hlasovaním Európsky parlament vyplnil medzeru v práve Európskej únie upravujúcom právne postavenie osôb s dlhodobým oprávneným pobytom, ktoré sa nevzťahovalo na utečencov a osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Vďaka novým pravidlám budú mať tieto osoby väčšiu istotu, pokiaľ ide o ich postavenie v Európskej únii, a nebudú predmetom nerovnakého zaobchádzania v porovnaní s občanmi tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za tento návrh, ktorého cieľom je poskytnúť právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, ktoré sa oprávnene zdržiavajú na území EÚ dlhšie ako 5 rokov. Je to pre ne príležitosť začleniť sa, čo znamená, že budú schopné komunikovať v jednom z úradných jazykov členského štátu svojho pobytu, a zvýšiť svoju informovanosť o svojich právach a povinnostiach, ako aj o základných hodnotách členského štátu svojho pobytu. Členský štát by mal na tento účel poskytnúť osobám s dlhodobým pobytom jazykovú prípravu. Členské štáty je tiež potrebné vyzvať, aby vypracovali vzdelávacie programy v oblasti základných právnych predpisov a hlavných hodnôt členského štátu pobytu a zásad demokracie, ľudských práv a rovnosti, ako aj práv a povinností jednotlivcov v danom členskom štáte.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, lebo som presvedčený, že bude mať pozitívne účinky na všetky osoby požívajúce medzinárodnú ochranu, ktoré sa oprávnene zdržiavajú na území Európskej únie dlhšie ako päť rokov, no v súčasnosti nemôžu získať právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom.

Sme presvedčení o potrebe zabezpečiť väčšiu istotu, pokiaľ ide o ich situáciu v EÚ z právneho hľadiska, čím sa zabráni akémukoľvek rozdielnemu zaobchádzaniu v porovnaní s inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Súhlasíme s vážnymi obavami niektorých členských štátov, že by v nich v dôsledku osobitnej zemepisnej a demografickej situácie mohol žiť neprimeraný počet osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu.

Zdá sa preto, že ďalšie opatrenia zamerané proti nežiaducim následkom sú potrebnejšie než kedykoľvek predtým. Patria medzi ne napríklad opatrenia, ktoré takýmto osobám uľahčia presun a získanie pobytu v inom členskom štáte než v tom, v ktorom im bola priznaná medzinárodná ochrana. Podporujeme preto všetky možné navrhnuté záruky proti navracaniu (právo na vyhostenie bude mať len členský štát, ktorý priznal medzinárodnú ochranu) zamerané na udržanie celistvosti rodiny v prípade potreby.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Cieľom prijatia tejto správy je rozšíriť pôsobnosť smernice Rady 2003/109/ES v súvislosti s právnym postavením štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v EÚ a požívajú medzinárodnú ochranu a zároveň sa viac než päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte. Odteraz sa tým zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s osobami požívajúcimi medzinárodnú ochranu vo všetkých členských štátoch a dotknutým jednotlivcom bude umožnené zdržiavať sa v inom členskom štáte než v tom, v ktorom boli právne uznaní, čo sa predtým nedialo. Význam týchto opatrení priamo súvisí s cieľom vytvoriť spoločný priestor slobody a bezpečnosti v Európe, po vytvorení ktorého musia mať osoby s riadne priznanou ochranou medzinárodného práva v jednotlivých členských štátoch rovnaké práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Medzinárodné právo a etické zásady poskytujú Európskej únii príležitosť urýchliť udeľovanie právneho postavenia jednotlivcom, ktorí nemôžu žiť vo svojej rodnej krajine mimo Európskej únie. Každý človek má právo na ľudské zaobchádzanie. Právne postavenie utečenca však musí byť definované s prihliadnutím na všetky okolnosti, pričom je potrebné zabrániť špekulatívnemu konaniu každého druhu, či už by bolo finančnej povahy, alebo by sa týkalo migračnej politiky. Žiaľ, v Európskej únii i v Európskom parlamente sa skutočnosti, ktoré neboli dôkladne preverené, často prijímajú ako pravda. Niekedy sa považujú za pravdu nepravdivé vyhlásenia bojovníkov za práva a rôznych indivíduí. Dôležité je netolerovať populizmus. V opačnom prípade by sa v Európe mohli s právnym postavením utečencov usadiť celé národy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Je na členských štátoch, aby rozhodli o tom, či, za akých podmienok a po uplynutí akého obdobia oprávneného pobytu udelia utečencom povolenie na dlhodobý pobyt. EÚ im to nesmie diktovať. Skutočnosť, že bol tento návrh prijatý s dvojročným oneskorením a v revidovanej podobe, spôsobuje isté problémy. Správny výklad toľko citovaného Ženevského dohovoru by totiž viedol k schváleniu len zlomku žiadostí o azyl. Skutočnosť, že po uplynutí piatich rokov oprávneného pobytu majú mať osoby požívajúce medzinárodnú ochranu práva porovnateľné s právami občanov EÚ, vyvoláva problémy a otázky najmä v štátoch EÚ so silnými systémami sociálneho zabezpečenia, ktoré prinesú náklady, ktoré nedokážeme odhadnúť.

Rozšírenie pôsobnosti na utečencov a na osoby požívajúce subsidiárnu ochranu môže priniesť len ešte väčšie zaťaženie verejných financií. Musíme predovšetkým vždy brať do úvahy príťažlivosť pre utečencov, inými slovami skutočnosť, že práve opatrenia zamerané na poskytnutie ochrany a finančnej bezpečnosti podnecujú mnohých ekonomických migrantov k tomu, aby sa nezákonne prisťahovali do Európy pod zámienkou, že hľadajú azyl pred neľudskými a život ohrozujúcimi podmienkami. Rovnako otázna je aj myšlienka zohľadniť pri výpočte práva na povolenie na pobyt dĺžku azylového konania. Z týchto dôvodov som hlasoval proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Po päťročnom pobyte v členskom štáte sa utečencom udelí povolenie na dlhodobý pobyt, ktoré potom bude platiť v celej EÚ. Keďže azylové systémy jednotlivých členských štátov nie sú rovnako prísne, dobre informovaný utečenec sa môže najprv usadiť v členskom štáte s najmenej prísnym azylovým právom, v ktorom je najviac medzier. Po uplynutí piatich rokov potom môže opustiť miesto svojho pobytu a presťahovať sa do iného členského štátu Európskej únie, ktorý si vyberie. Výsledkom je druhotná migrácia z krajín s nízkymi normami do členských štátov s veľkorysými sociálnymi systémami. Ľudia si najprv vyberú členské štáty na základe prísnosti azylového práva a potom podľa úrovne sociálnych služieb. Samozrejme, osobitne to zaťaží krajiny ako Rakúsko, Nemecko alebo Holandsko. Prístup prijatý v tejto správe určite nie je rozumným spôsobom riešenia azylovej otázky v EÚ a uskutočňovania primeranej integračnej politiky. Preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s rozšírením pôsobnosti smernice 2003/109/ES s cieľom udeľovať právne postavenie osôb s dlhodobým pobytom jednotlivcom požívajúcim ochranu podľa medzinárodného práva, ktorí sa viac než päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte.

Zdôraznila by som najmä inkluzívny charakter politiky, ktorá vyplynie z tohto návrhu. Právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom prináša možnosť začleniť týchto jednotlivcov najmä prostredníctvom jazykovej prípravy, ktorú musia členské štáty poskytovať osobám s dlhodobým pobytom.

Z tých istých dôvodov podporujem návrh pána spravodajcu, aby boli členské štáty vyzvané na vypracovanie vzdelávacích programov v oblasti základných hodnôt a právnych zásad členského štátu pobytu, ako aj všeobecných zásad demokracie, ľudských práv a práv a povinností jednotlivcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Chcel by som pánovi Moraesovi poďakovať za vynikajúcu prácu. Súhlasím s jeho myšlienkou prijatia konštruktívneho prístupu zahŕňajúceho väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie, ako aj početné technické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy odsúhlasené v Rade počas rokovaní o tomto nástroji. Návrh správy odráža želanie zohľadniť určité obavy členských štátov s cieľom dosiahnuť dohodu v prvom čítaní, ako aj záväzok chrániť záujmy osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu pred získaním právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom a po ňom.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože verím, že opodstatnenie rozšírenia právneho postavenia osôb s dlhodobým pobytom na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu, ktoré sa päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, je úplne jasné. Je totiž zárukou rovnakého zaobchádzania so všetkými štátnymi príslušníkmi tretích krajín a podporuje hospodársku a sociálnu súdržnosť Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – V roku 2001 predstavila Komisia návrh smernice o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín s dlhodobým pobytom. Tento návrh pôvodne predpokladal, že utečenci by mohli mať možnosť získať právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom po uplynutí piatich rokov nepretržitého oprávneného pobytu v členskom štáte. V priebehu rokovaní však členské štáty rozhodli, že z pôsobnosti smernice vylúčia utečencov. V spoločnom vyhlásení Rady a Komisie na zasadnutí Rady SVV 8. mája 2003 sa následne dohodlo, že Komisia predloží návrh smernice o rozšírení právneho postavenia osôb s dlhodobým pobytom na utečencov a osoby požívajúce subsidiárnu ochranu.

Komisia tento návrh predložila v júni 2007, pričom použila rovnaký právny základ ako v akte, ktorý sa mal pozmeniť a doplniť, a to článok 63 ods. 3 písm. a) a ods. 4 Zmluvy o ES. Hlavným cieľom návrhu bolo poskytnúť osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, ktoré sa 5 rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, právnu istotu v súvislosti s ich právom na pobyt v členskom štáte, ako aj súbor práv porovnateľných s právami občanov EÚ.

 
  
  

Správa: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – Hlasovala som za toto uznesenie, ktoré schvaľuje uzavretie dohody s Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz. Táto dohoda ukazuje jednoznačnú vôľu zbližovania Gruzínska a EÚ, ktorá bola v posledných rokoch vyjadrená prostredníctvom série významných politických krokov od zlepšenia dvojstrannej spolupráce medzi EÚ a Gruzínskom až po vstup Gruzínska do Rady Európy a jeho pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Uznesenie som podporila, lebo som hlboko presvedčená, že dohoda o zjednodušení udeľovania víz uľahčí kontakty medzi ľuďmi, ktoré sú veľmi dôležitou podmienkou rozvoja hospodárskych, sociálnych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a ďalších vzťahov.

Myslím si, že zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska bude dôležitým krokom na ich ceste k európskej integrácii. Zjednodušenie vízového režimu má veľký význam pre životy ľudí, pretože posilňuje kontakty medzi národmi a prináša realizáciu myšlienky voľného pohybu, ktorý je jedným zo základných práv v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za toto odporúčanie Európskeho parlamentu o zjednodušení udeľovania víz pre Gruzínsko, pretože rozšírenie Európskej únie bolo pre Úniu príležitosťou na vytvorenie nového rámca pre spoluprácu so susedmi na východe a juhu. Dohoda o zjednodušení udeľovania víz uľahčí predovšetkým kontakty medzi ľuďmi, ktoré sú významnou podmienkou rozvoja hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a ďalších vzťahov. Zjednodušenie vízového režimu má navyše veľký význam pre životy ľudí, pretože posilňuje kontakty medzi národmi a prináša realizáciu myšlienky voľného pohybu, ktorý je jedným zo základných práv v Európe. Zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska bude tiež dôležitou fázou ich cesty k európskej integrácii. Súhlasím so stanoviskom Európskeho parlamentu, podľa ktorého dohody uzavreté medzi Úniou a Gruzínskom, napríklad dohoda o readmisii osôb bez povolenia na pobyt a dohoda o zjednodušení vydávania víz, sú v prvom rade veľmi dôležitou fázou, krokom vpred vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Gruzínskom. Tieto dohody sú okrem toho dôležité aj z regionálneho hľadiska a podporia úsilie EÚ o zlepšenie spolupráce s ostatnými krajinami v regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Európska únia po svojom rozšírení do východnej Európy urýchlila proces otvárania sa štátom Zakaukazska. Bolo to v čase, keď tento región nadobudol mimoriadny význam z hľadiska stratégie, stability a bezpečnosti. Európa má teraz povinnosť voči krajinám tohto regiónu. Jej záväzok je jasný najmä vzhľadom na blízkosť týchto krajín k východnej hranici EÚ. Okrem hospodárskeho a obchodného potenciálu, ktorý tieto štáty ponúkajú, je dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz pre občanov tohto štátu aj opatrením na podporu demokracie v tejto krajine. Je dôležité, aby EÚ šírila zásady dobrého riadenia, spravodlivého súdnictva a úplného dodržiavania ľudských práv. Túto činnosť podporia aj dve dohody, ktoré boli nedávno s Gruzínskom podpísané. Prvá sa týka readmisie osôb bez povolenia na pobyt a druhá zjednodušenia udeľovania víz.

Zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska bude dôležitým krokom na ich ceste približovania k Európe. Zjednodušenie vízového režimu má mimoriadny význam pre životy ľudí, pretože zvyšuje kontakty medzi ľuďmi a realizuje myšlienku voľného pohybu, ktorý je jedným zo základných práv v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Činnosť EÚ musí vychádzať zo zásad dobrého riadenia a dodržiavania demokracie a ľudských práv. Vo vzťahoch s regiónom Zakaukazska musí EÚ vystupovať ako partner poskytujúci pomoc v oblasti hospodárskeho a obchodného rozvoja, bezpečnosti, stability, podpory prosperity a riešenia konfliktov. Dohoda o zjednodušení udeľovania víz pre Gruzínsko prispeje k rozšíreniu susedskej politiky EÚ pomocou podpory spolupráce a výmeny osôb medzi oboma stranami. Hlasovala som preto za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Táto dohoda nepochybne predstavuje významný pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom. Po posilnení dvojstrannej spolupráce s EÚ, vstupe Gruzínska do Rady Európy a jeho pristúpení k Európskemu dohovoru o ľudských právach táto dohoda predstavuje ďalší krok smerujúci k zlepšeniu fungovania súdnictva a posilneniu dodržiavania základných slobôd v Gruzínsku. Treba dúfať, že táto dohoda bude pre Gruzínsko predstavovať podnet na uskutočnenie potrebných reforiem v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti.

Dohoda by zároveň mala občanom oboch zmluvných strán uľahčiť pohyb a udržiavanie osobných kontaktov, čo je základom na zabezpečenie rozvoja hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych a ďalších vzťahov. Dúfam tiež, že v Gruzínsku sa uskutočnia potrebné informačné kampane, aby bola gruzínska verejnosť informovaná o vstupe tohto zjednodušeného vízového režimu do platnosti a o nových možnostiach, ktoré teraz môže využiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Práve sme prijali dve dôležité dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom: prvá sa týka readmisie osôb bez povolenia na pobyt a druhá zjednodušenia vízového režimu. Tieto dohody sú prvým krokom v procese posilňovania vzťahov medzi Európskou úniou a Gruzínskom. EÚ chce takto povzbudiť Gruzínsko k realizácii reforiem, ktoré sú potrebné v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tieto dohody sú prínosom aj na regionálnej úrovni. Prispejú k úsiliu, ktoré Únia vynaložila na posilnenie spolupráce s inými krajinami v regióne Zakaukazska, napríklad s Arménskom a Azerbajdžanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Čoraz silnejší vzťah medzi Gruzínskom a Európskou úniou, ktorý je zrejmý z radu nedávnych krokov, je potrebné uvítať. Dohoda o zjednodušení udeľovania víz predstavuje ďalší významný krok smerujúci k európskej integrácii Gruzínska. Voľný pohyb osôb je jedným z najdôležitejších práv, ktoré EÚ poskytuje svojim občanom, a z tohto dôvodu pozitívne vnímam spoluprácu medzi EÚ a Gruzínskom. Boj proti nezákonnému prisťahovalectvu a poskytovanie podnetov na reformy v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti by mohli priniesť bohaté výsledky, ak bude na oboch stranách prevládať angažovaný postoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), písomne. (LV) Vždy som zdôrazňovala, že je povinnosťou Európskej únie podať pomocnú ruku týmto národom, ktoré sa cítia ako súčasť Západu, chcú sem patriť a prijať naše hodnoty. V ružovej revolúcii gruzínsky národ odmietol stagnáciu, nečestné riadenie, minulosť a postkomunizmus. Zároveň sa rozhodol pre rozvoj, budúcnosť a západné hodnoty. Krajina týmito opatreniami potvrdila, že chce byť partnerom modernej medzinárodnej spoločnosti, ktorá sa nevyhýba zodpovednosti. Gruzínsko dosiahlo veľa za krátky čas. Významne zlepšilo svoje riadiace štruktúry, pritiahlo dôležité investície a výrazne znížilo korupciu. Zjednodušenie udeľovania víz považujem za dôležitý krok pri otváraní nových príležitostí na štúdium pre gruzínskych občanov a pri umožnení nadväzovania nových kontaktov medzi podnikateľmi z Gruzínska a členských štátov Európskej únie. Takto budeme víťazmi všetci, no predovšetkým občania Gruzínska. My Európania sme hrdí na svoje úspechy, dejiny a kultúrne hodnoty a Gruzínci sú rovnako hrdí na svoju krajinu, jej prírodné krásy a starobylú kultúru. Dúfam, že zjednodušenie vízového režimu medzi EÚ a Gruzínskom podporí aj Európanov, aby sa oboznamovali s Gruzínskom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Podporil som túto správu o dohode medzi EÚ a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz. Proces prehlbovania vzťahov medzi EÚ a krajinami Zakaukazska vrátane Gruzínska nepochybne prispeje k zlepšeniu výkonu spravodlivosti a dodržiavania slobôd. Dve nedávno uzatvorené dohody s Gruzínskom – prvá o readmisii osôb bez povolenia na pobyt a druhá o zjednodušení udeľovania víz – plne prispejú k dosiahnutiu týchto cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Gruzínsko vyvinulo pozoruhodné úsilie, aby nadviazalo užšie vzťahy s Európskou úniou, ako je zrejmé z radu nedávnych krokov. Táto dohoda o zjednodušení udeľovania víz preto predstavuje ďalší významný krok smerujúci k európskej integrácii Gruzínska. Voľný pohyb osôb je jedným z najdôležitejších práv, ktoré EÚ poskytuje svojim občanom, a z tohto dôvodu je táto spolupráca medzi EÚ a Gruzínskom veľmi dôležitá. Je však nevyhnutné, aby naďalej pretrvával boj proti nezákonnému prisťahovalectvu a podnety na reformu v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti v Gruzínsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Zakaukazsko má pre Európsku úniu strategický význam. Proces posilňovania vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami Zakaukazska vrátane Gruzínska prispeje k zlepšeniu výkonu spravodlivosti a úrovne dodržiavania slobôd. Táto dohoda predstavuje významnú fázu vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Gruzínskom a povzbudivý krok vpred vzhľadom na európske ambície Gruzínska. Dohoda je tiež prínosom na regionálnej úrovni a prispeje k úsiliu, ktoré Únia vynaložila na posilnenie spolupráce s inými krajinami v regióne.

Pre Gruzínsko je to aj krok vpred a povzbudenie k ďalšej spolupráci so susedmi a s Európskou úniou. Takáto dohoda navyše Gruzínsko povzbudí k uskutočneniu požadovaných reforiem v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, napríklad boja proti nezákonnému prisťahovalectvu, posilnenia demokracie, právneho štátu a ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Zdržal som sa hlasovania, pretože som dobre informovaný o situácii v Gruzínsku a o odhodlaní gruzínskeho prezidenta posilniť svoju prestíž podpisom tejto dohody. Pána Saakašviliho považujem za vojnového zločinca. Jeho režim je zodpovedný za smrť tisícok nevinných civilistov. V auguste 2008 som to na vlastné oči videl v meste Tschinvali. Akékoľvek flirtovanie s vojnovým zločincom ho inšpiruje k spáchaniu nových zločinov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Dohoda s Gruzínskom prinesie vlnu falošných žiadateľov o azyl. V prvom rade je teda potrebné rozptýliť naše obavy o bezpečnosť. Ako ukazuje skúsenosť s Balkánom, bezvízový styk sa nevyužíva len na cestovanie do EÚ, ale udržiava v pohybe aj skutočný prúd obchodovania s azylom. Mali by sme sa obávať toho, že to isté nastane aj v prípade zjednodušenia vízového režimu pre gruzínskych občanov. Zjednodušenie udeľovania víz občanom štátov mimo EÚ by vo všeobecnosti nemalo byť schválené príliš unáhlene. Ešte predtým je potrebné čo najdôkladnejšie preskúmať, či by náležité readmisné dohody nemohli zabrániť zneužívaniu systému v prípade falošných žiadateľov o azyl a ekonomických migrantov.

Je nutné najprv vyriešiť problémy so Schengenským informačným systémom druhej generácie. Z bezvízového styku napokon nesmú ťažiť predovšetkým žiadatelia o azyl, či dokonca delikventi. Uvedené podmienky nie sú splnené, a preto čo najrezolútnejšie odmietam rozšírenie bezvízovej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V správe sa uvádza, že dohoda o liberalizácii vízového režimu pre Gruzínsko bude predstavovať podnet na uskutočnenie potrebných reforiem v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Celkom bez ohľadu na možnosti zneužívania systému, ktoré by sa liberalizáciou vízového režimu otvorili, je potrebné túto logiku postaviť na hlavu: žiadne rokovania o vízach, kým sa neuskutočnia všetky potrebné reformy. V konečnom dôsledku totiž ide o bezpečnosť občanov EÚ, ktorých treba chrániť pred vízovým turizmom a organizovanou trestnou činnosťou. Preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Proces posilňovania vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami Zakaukazska vrátane Gruzínska je veľmi dôležitý, ak chceme vytvoriť pevnú, súdržnú a účinnú zahraničnú politiku. Uzavretie dohody o zjednodušení udeľovania víz jednoznačne prispelo k dosiahnutiu tohto cieľa.

Návrh rozhodnutia o uzavretí dohody obsahuje štandardné prvky zjednodušenia udeľovania víz EÚ a stanovuje časové harmonogramy na prijatie rozhodnutí spolu s príslušnými nákladmi a výnimkami, potrebnou dokumentáciou a spoločným vyhlásením o spolupráci a cestovných dokladoch. Podporujem návrh na zahrnutie vyhlásenia EÚ týkajúceho sa zjednodušenia postupu v prípade rodinných príslušníkov. Je to totiž reakcia na osobitné požiadavky Gruzínska zameraná na zlepšenie mobility významného počtu jednotlivcov, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu s gruzínskymi občanmi oprávnene sa zdržiavajúcimi na území členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Pokiaľ ide o vykonávanie dvoch nedávno uzavretých dohôd s Gruzínskom, plne podporujem tvrdenie pani Griesbeckovej, že ľudia musia byť informovaní o novej situácii a využívať nové možnosti, ktoré z nej vyplývajú. Zmeny vo vízovej politike by sa okrem toho mali čo najskôr objaviť aj na webových stránkach európskych inštitúcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za podpísanie tejto dohody. Verím totiž, že spolu s dohodou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt predstavuje veľmi významný pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom. Signalizuje dôležitú fázu európskej integrácie Gruzínska a zároveň poskytuje krajine podnet na presadenie potrebných reforiem v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Rozšírenie Európskej únie na 25 členských štátov v roku 2004 a potom na 27 v roku 2007 bolo pre Úniu príležitosťou na vytvorenie nového rámca spolupráce so susedmi na východe a juhu. Európska únia sa tak pustila do rozšírenej susedskej politiky, pokiaľ ide o krajiny Zakaukazska, a usilovala sa prehĺbiť svoje vzťahy s krajinami ležiacimi na vonkajších hraniciach EÚ podporou ich bezpečnosti, stability a rozvoja a predchádzaním novému rozdeleniu európskeho kontinentu. Európa tým vyslala signál rastúceho záujmu o zakaukazské štáty a dnes musí naďalej plniť svoj záväzok voči krajinám tohto regiónu ako oblasti blízko jej nových hraníc, ktorú treba chrániť.

Proces prehlbovania vzťahov medzi EÚ a zakaukazskými krajinami vrátane Gruzínska nepochybne pomôže aj zlepšiť výkon spravodlivosti a dodržiavanie slobody. Dve nedávno uzavreté dohody s Gruzínskom – prvá o readmisii osôb bez povolenia na pobyt a druhá o zjednodušení udeľovania víz – plne prispejú k dosiahnutiu týchto cieľov.

 
  
  

Správa: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ na riešenie rôznych závažných prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, ku ktorým v posledných rokoch došlo mimo EÚ. Som totiž presvedčený, že je dôležité zlepšiť účinnosť kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy a že preventívny akčný plán ako celková integrovaná reakcia EÚ je čoraz potrebnejší. Nešťastie, ku ktorému došlo na Haiti, ukázalo, že EÚ potrebuje uskutočniť zásadné reformy v oblasti rýchlej a účinnej reakcie na núdzové situácie a katastrofy. Som presvedčený, že ak chceme zabezpečiť rýchlu a účinnú reakciu, bude potrebná aj väčšia politická vôľa jednotlivých zúčastnených strán. Je tiež nevyhnutné uskutočniť reštrukturalizáciu právomocí s cieľom zabezpečiť väčšiu súdržnosť a koordináciu reakcií EÚ na katastrofy. Verím, že základom je uviesť do praxe určité konkrétne návrhy obsiahnuté v správe pána Barniera o založení európskej jednotky civilnej ochrany z roku 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – Podporila som toto uznesenie, lebo je zjavné, že nárast počtu závažných katastrof mimo Európskej únie v uplynulých rokoch viedol k silnejúcim požiadavkám na zefektívnenie existujúcich kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy. Jedným z hlavných krokov smerom k integrovanejšej reakcii je zahrnutie civilnej ochrany a humanitárnej pomoci do portfólia jedného komisára s cieľom vytvoriť príležitosti na zvýšenie súdržnosti a koordinácie reakcie EÚ na katastrofy. Je však poľutovaniahodné, že dva roky po zverejnení oznámenia Komisie z roku 2008 mnohé opatrenia z akčného plánu ešte neboli uskutočnené, zatiaľ čo reakcia EÚ na nedávne krízy odhalila obmedzenia existujúceho systému.

Hoci bolo prednedávnom vyvinuté úsilie na posilnenie súdržnosti a koordinácie rozmerov reakcie EÚ v oblasti civilnej ochrany a humanitárnej pomoci, kroky smerujúce k vytvoreniu európskej jednotky civilnej ochrany sú stále minimálne. Ak teda chceme dosiahnuť účinnejšiu a rýchlejšiu reakciu na núdzové situácie, je potrebná silná politická vôľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Podporujem potrebu poskytovania koordinovanej, súdržnej a viditeľnej reakcie v prípade katastrof zo strany EÚ. Preto považujem za dôležité rozvíjať civilné kapacity EÚ, ktoré budú neustále k dispozícii a budú pôsobiť nezávisle od vojenských štruktúr. Myslím si, že jednotka civilnej ochrany EÚ by mala posilniť momentálne dostupné nástroje z hľadiska vzdelávania v oblasti rýchlej reakcie alebo zvládania katastrof prostredníctvom rozvoja iniciatív prijatých počas prípravných činností.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písomne. (FR) Vzhľadom na početné závažné katastrofy vo svete a ich narastajúcu frekvenciu predovšetkým v dôsledku zmeny klímy som hlasoval za vynikajúcu správu talianskej kolegyne pani Zanicchiovej, ktorá obsahuje návrh odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie. Nastal čas na zlepšenie reakcie EÚ na katastrofy z hľadiska účinnosti, koordinácie a viditeľnosti. Je stále naliehavejšie vytvoriť európsku spôsobilosť rýchlej reakcie alebo „európsku jednotku civilnej ochrany“, ako navrhuje pán Barnier. Zdá sa, že koordinácia vnútroštátnych jednotiek civilnej ochrany je jednoznačne užitočným prostriedkom pomoci členskému štátu, ktorý by nedokázal sám zvládnuť katastrofu veľkého rozsahu (požiar, záplavy, prírodná katastrofa atď.). Táto európska jednotka civilnej ochrany by bola veľmi užitočná aj pri zásahoch v zahraničí, napríklad na Haiti. V čase, keď sa v roku 2011 chystáme osláviť Európsky rok dobrovoľníckej práce, by takéto opatrenie vyvolalo záujem Európy a mohlo by prispieť ku konsolidácii európskeho občianstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu. Na celom svete pribúda katastrof spôsobujúcich závažné škody na ľudských životoch, hospodárstve a životnom prostredí a k takýmto krízam dochádza s vyššou frekvenciou a vo väčšom rozsahu vo viacerých častiach sveta. Hoci v posledných rokoch bol dosiahnutý pokrok zameraný na zvýšenie súdržnosti reakcie EÚ na katastrofy, naďalej je potrebné vyvíjať úsilie na zabezpečenie účinných, súdržných a koordinovaných opatrení EÚ v tejto oblasti.

Je nevyhnutné vypracovať akčný plán s mnohými konkrétnymi opatreniami na dosiahnutie integrovanejšej koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi reakcie na katastrofy a zhodnotiť možné reakcie EÚ a členských štátov. Do týchto činností by sa mala zapojiť nedávno zriadená európska služba pre vonkajšiu činnosť s cieľom zabezpečiť účinnejšiu koordináciu pomoci mimo EÚ. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na financovanie požadovaných opatrení pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, lebo je zjavné, že nárast počtu závažných prírodných a človekom spôsobených katastrof mimo Európskej únie v uplynulých rokoch viedol k silnejúcim požiadavkám na reformu kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy a na zefektívnenie existujúcich kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy. Ako jeden z hlavných nedostatkov reakcie na katastrofy bola napríklad zdôraznená nedostatočná viditeľnosť reakcie EÚ. Je preto potrebné stanoviť jasné dohody a postupy na zabezpečenie dvojitej viditeľnosti (pre členské štáty i Európsku úniu), pokiaľ ide o prostriedky civilnej ochrany použité členskými štátmi prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ. Ďalší problém v oblasti reakcie EÚ sa týka koordinácie. Európsky parlament preto verí, že európska služba pre vonkajšiu činnosť v budúcnosti vytvorí jednotnú reakciu na krízy, ktorá si bude vyžadovať racionalizáciu existujúcich krízových platforiem. Je potrebné zabezpečiť aj jasné mechanizmy koordinácie medzi Komisiou a Radou i vo vzťahu ku koordinácii a využitiu vojenských prostriedkov EÚ v reakcii na katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Orgán rýchlej reakcie na riešenie núdzových situácií by zvýšil súdržnosť a účinnosť zásahov Európskej únie v prípade prírodných katastrof a havárií. Po ničivom zemetrasení na Haiti Európska únia jednoznačne rýchlo zasiahla a reagovala na skutočné potreby. Rovnako zjavné však je to, že sa musíme poučiť zo skutočných situácií a zakaždým zlepšovať služby, ktoré poskytujeme. Bezprostredne po zemetrasení na Haiti nastalo obdobie zmätku, pokiaľ ide o to, kto by mal viesť koordináciu celkovej činnosti EÚ. Očakáva sa, že európska služba pre vonkajšiu činnosť v budúcnosti vytvorí jednotnú reakciu na krízy, ktorá si bude vyžadovať zefektívnenie existujúcich krízových platforiem.

Pre jednotlivé členské štáty je potrebné definovať jednoznačnú zodpovednosť v prípade katastrofy s nevyhnutnou logickou prípravou, aby bolo možné čo najrýchlejšie mobilizovať kapacity v čo najvyššej miere. Zásah na Haiti zdôraznil, že takéto opatrenia sú účinné, keď sa každý štát špecializuje na konkrétnu službu, ako napríklad v prípade Francúzska, ktoré poskytlo jednotku na čistenie vody, a Talianska, ktoré poskytlo vyspelú lekársku jednotku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne. (CS) Očakávam, že výsledkom odporúčania o vytvorení nástroja rýchlej reakcie EÚ bude zvýšenie tlaku na zlepšenie účinnosti existujúcich kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy, či už prírodné alebo spôsobené človekom. Existujúci mechanizmus civilnej ochrany Spoločenstva považujem za dôležitý, ale nedostatočný krok smerom k skutočne fungujúcemu mechanizmu civilnej ochrany, ktorý bude čo najúčinnejší. Hranice súčasného mechanizmu civilnej ochrany boli zjavné napríklad pri reakcii na tohtoročnú krízu na Haiti, ktorá bola pomerne pružná a rozsiahla, no na druhej strane utrpela v dôsledku nedostatočnej účinnosti, koordinácie a viditeľnosti. Jasné nebolo ani to, kto má viesť koordináciu celkových operácií EÚ. Vzhľadom na rozsah krízy vysoká predstaviteľka pani Ashtonová napokon zabezpečila koordináciu pomoci EÚ v úzkej spolupráci s pani komisárkou Georgievovou, ktorá je zodpovedná za humanitárnu pomoc, civilnú ochranu a medzinárodnú spoluprácu. Vidím priestor na rozšírenie operačnej schopnosti EÚ v oblasti zvládania katastrof najmä prostredníctvom vytvorenia trvalo dostupných civilných kapacít, ktoré budú pôsobiť nezávisle od vojenských štruktúr, a vo vytvorení rozpočtov na výskum a priemyselný potenciál (napríklad družicové zábery v programe GMES).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na narastajúcu frekvenciu a dosah prírodných katastrof, ktoré mali vážne následky z ľudského, hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska, je odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ zvlášť dôležité. Hlasovala som za návrh, keďže som presvedčená, že hovorí o zásadných otázkach, ktoré je potrebné zohľadniť. Návrh okrem iného zdôrazňuje, že spolupráca medzi členskými štátmi by mohla priniesť operačné a finančné výhody, a priznáva potrebu integrovaného prístupu k zvládaniu katastrof, do ktorého patrí aj predchádzanie katastrofám, príprava na ne a ich zvládanie, ako aj obnova po katastrofe. Okrem toho som presvedčená o dôležitosti zlepšenia koordinácie a účinnosti európskej reakcie nielen prostredníctvom európskej jednotky civilnej ochrany.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Zdržal som sa hlasovania o správe o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ na humanitárne katastrofy, pretože síce obsahuje pozitívne myšlienky a prvky, no zároveň s touto spôsobilosťou spája aj vojenské prostriedky a vojenskú prítomnosť. Je veľmi dobré, že v správe sa uvádza, že „využitie zdrojov civilnej ochrany v akejkoľvek humanitárnej kríze by malo vychádzať z potrieb a malo by dopĺňať humanitárnu pomoc a byť v súlade s ňou... s cieľom zabezpečiť dodržiavanie humanitárnych zásad neutrality, ľudskosti, nestrannosti a nezávislosti“. Správa však obsahuje aj body, ktoré sú nasmerované úplne inak, a preto som sa zdržal hlasovania. Ide napríklad o to, že nástroj má reagovať aj na „vojenské krízy“, alebo o „využívanie vojenských prostriedkov a spôsobilostí v reakcii na katastrofu“, hoci len „výnimočne“.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Nedávne prírodné katastrofy, ktoré postihli svet, zdôrazňujú naliehavú potrebu mechanizmov rýchlej a účinnej pomoci na zníženie sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho dosahu na postihnuté oblasti.

Po predchádzajúcich uzneseniach Európskeho parlamentu, predovšetkým po uznesení o zemetrasení na Haiti a o predchádzaní prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, tento Parlament opäť zápasí s touto témou. Vo všeobecnosti podporujem správu pani kolegyne Zanicchiovej a zdôrazňujem, že budúce kapacity EÚ v súvislosti s katastrofami musia byť postavené na dostupných mechanizmoch na európskej a medzinárodnej úrovni. Je potrebné zabrániť zdvojovaniu, čo najlepšie využiť zdroje a umožniť, aby bola európska jednotka civilnej ochrany založená na už existujúcom mechanizme Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany.

Vítam skutočnosť, že po tragédii na Haiti bola dosiahnutá vyššia politická vôľa a vyvinulo sa väčšie úsilie na posilnenie súdržnosti a koordinácie medzi oblasťami civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. Vítam aj prácu, ktorú vykonali strany zapojené do dosahovania tohto cieľa. Je však poľutovaniahodné, že predchádzajúce návrhy Európskeho parlamentu ešte stále neboli úplne vykonané, najmä návrhy súvisiace so správou pána Barniera.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Či už na Haiti po januárovom zemetrasení, alebo v Pakistane po letných záplavách, Európa robí všade, kde dôjde ku katastrofe, veľa, ale neorganizovane. Každý členský štát vysiela vlastných ľudí, vlastné záchranárske psy, vlastné lietadlá atď. Ak to však spojíme, narýchlo zorganizované jednotlivé reakcie nikdy neprekonajú naplánovanú a organizovanú európsku reakciu. Ak vezmeme do úvahy celkovú činnosť 27 členských štátov, Európska únia je najväčším poskytovateľom humanitárnej a rozvojovej pomoci na svete. Máme k dispozícii širokú škálu civilných a vojenských prostriedkov na plnenie potrieb v oblasti núdzových situácií a obnovy. Kým však budú reakcie jednotlivých štátov samovoľné, nebudeme, žiaľ, môcť získať žiadny skutočný prínos tejto takmer kolektívnej jednotky. Potrebujeme skutočnú spôsobilosť rýchlej reakcie. Vyššia účinnosť a rýchlosť pri riešení núdzových situácií si vyžaduje aj silnú politickú vôľu zo strany jednotlivých zainteresovaných strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Rýchla reakcia na katastrofy a prírodné nešťastia je základom, pretože najvyšší počet ľudí je možné zachrániť počas niekoľkých prvých hodín po takejto udalosti. V nedávnych rokoch sme okrem toho boli svedkami výrazného nárastu počtu katastrof, či už prírodných, alebo spôsobených človekom, a tie si vyžadujú vysoký stupeň technickej odbornosti a koordinácie jednotlivých prostriedkov reakcie na katastrofy. Vytvorenie mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany by mohlo byť prvým krokom. Ja však súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že v tejto oblasti je potrebné urobiť viac. Koordinácia a spolupráca EÚ v oblasti rýchlej a účinnej reakcie na katastrofy môže byť veľmi užitočná, ako to bolo v prípade zemetrasenia na Haiti v januári 2010. Je nevyhnutné, aby reakcia bola takáto.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Prírodným katastrofám je možné a potrebné predchádzať. Faktory, akými sú intenzívne využívanie pôdy, zle plánovaný rast miest, vyľudňovanie vidieka a rozširovanie púští, patria okrem iného medzi príčiny rastúceho rizika katastrof. Podporovanie rozumného využívania pôdy a hospodárskeho a spoločenského rozvoja v harmónii s prírodou je nevyhnutným faktorom predchádzania katastrofám. EÚ by mala zintenzívniť svoje úsilie predovšetkým z tohto hľadiska, vykonať odporúčania obsiahnuté v nedávnej správe Parlamentu a posilniť tento aspekt politiky spolupráce.

Pokiaľ ide o reakciu na katastrofy, ktorým nie je možné predchádzať, jednoznačne existuje aj priestor na posilnenie spolupráce, vzájomnej pomoci a zásahov medzi jednotlivými členskými štátmi a tretími krajinami.

Najlepším spôsobom a prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa musí byť výsledok diskusie rozličných vnútroštátnych orgánov civilnej ochrany a ďalších orgánov, pričom zároveň bude dodržaná zvrchovanosť jednotlivých členských štátov. Správa by mala stanovovať takýto postup, nie „okamžité zriadenie európskej jednotky civilnej ochrany“ alebo použitie vojenských prostriedkov v reakcii na situácie humanitárnej pomoci, ktorých pôsobenie správa pripúšťa bez záštity a koordinácie OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne. (IT) Toto hlasovanie je významným krokom k zriadeniu európskej jednotky civilnej ochrany, ktorá by mohla rýchlo a účinne zasiahnuť v prípade závažnej naliehavej situácie.

Ako si všetci budeme pamätať, hoci bola európska reakcia pri poskytovaní pomoci obyvateľom Haiti rýchla a mala veľký rozsah, zdôraznila množstvo kritických problémov spojených s riadením, koordináciou a viditeľnosťou operácií, ktoré sú spôsobené mechanizmom súčasného systému založeného na dobrovoľných ad hoc príspevkoch, ktoré podliehajú rozličným vnútroštátnym rozhodovacím procesom.

Cieľom nedávneho oznámenia Európskej komisie o úlohe civilnej ochrany a humanitárnej podpory je práve vytvoriť základy na účinnú a súdržnú synergiu opatrení, ktoré sú už prijaté na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Lisabonská zmluva prináša príležitosť na rozvoj dôkladnejšej, koordinovanejšej a funkčnejšej schopnosti reakcie. Nastal čas na urýchlenie procesu, ktorý vybaví EÚ modernými a účinnými kapacitami civilnej ochrany.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie Európskej únie. Som totiž presvedčený, že Európska únia musí vyvinúť významné úsilie na zabezpečenie koordinovanej a účinnej reakcie na rôzne závažné katastrofy, svedkami ktorých sme sa nedávno stali.

Potreba takéhoto záväzku bola zdôraznená v poslednom oznámení Komisie o posilňovaní schopnosti Únie reagovať na katastrofy, súčasťou ktorého bol akčný plán zameraný na vytvorenie integrovanej koordinácie jednotlivých nástrojov reakcie na katastrofy. Navyše súhlasím s pani Zanicchiovou v tom, že je najvyšší čas, aby sme uznali politický význam posilnenia kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy, ako aj v tom, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zmobilizovať všetky prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam túto správu, ktorá:

pripomína kľúčovú úlohu vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie pri koordinácii operácií EÚ v tretích krajinách a regiónoch;

zdôrazňuje, že štruktúra a pracovné metódy európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by sa mali zamerať na zabezpečenie súdržnosti a ucelenosti činností EÚ v krízových situáciách;

vyzýva preto Radu, aby udelila vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie stály mandát, ktorý jej umožní uviesť do činnosti krízovú skupinu zloženú zo zástupcov všetkých príslušných útvarov Komisie a Rady a zo všetkých plánovacích kapacít Komisie (MIS, CMPD, EUMS, CPCC) s cieľom koordinovať reakciu EÚ v prípade katastrofy, aby bolo možné rýchlo začať konať bez nutnosti systematicky sa obracať na Radu;

navrhuje, aby túto skupinu podporoval tím, ktorý by mohol byť nasadený do akcie už počas prvých hodín krízy a ktorý by tvorili civilní (CRT, MIS), vojenskí a civilno-vojenskí (EUMS, CPCC) odborníci, pričom by tiež využíval spravodajské služby SITCEN a SATCEN;

prízvukuje, že je potrebné zabezpečiť optimálnu koordináciu medzi reakciou EÚ na katastrofy a inými nástrojmi EÚ – predovšetkým civilnými alebo vojenskými misiami a nástrojmi (teda bojovými skupinami) v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vytvorenie prostriedkov rýchlej reakcie na katastrofy a prírodné nešťastia je základom, pretože najvyšší počet ľudí je možné zachrániť počas niekoľkých prvých hodín po takejto udalosti. V nedávnych rokoch sme okrem toho boli, žiaľ, svedkami výrazného nárastu počtu katastrof, či už prírodných alebo spôsobených človekom, a tie si vyžadujú zmysluplnú a rýchlu schopnosť zásahu. Vytvorenie mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany je z týchto dôvodov veľmi dôležité, no v tejto oblasti je ešte potrebné urobiť veľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Počet závažných katastrof stále stúpa v krajinách EÚ a rovnako aj v tretích krajinách, a to najmä v dôsledku zmeny klímy a rastu urbanizácie. Rozvojové krajiny sú katastrofami najviac postihnuté, pričom výsledkom je mimoriadne vysoký počet mŕtvych. V týchto krajinách sú omnoho vyššie aj hospodárske náklady spojené s takýmito katastrofami. Vytvorenie jednotky rýchlej reakcie umožní EÚ a členským štátom lepšiu koordináciu úsilia a viac zviditeľní činnosť EÚ. Preto som podporil toto odporúčanie. Podobne ako jeho autorka vyzývam na zohľadnenie množstva vynikajúcich návrhov zo správy pána Barniera.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Pani spravodajkyňa Zanicchiová aktualizovala otázku možnosti rýchlej reakcie až s výrazným oneskorením, no jej aktuálnosť to neznížilo. Som presvedčený, že je povinnosťou Európskej únie výrazne zvýšiť financovanie prípravy, zásobovania a rozšírenia jednotiek rýchlej reakcie. Prírodné kataklizmy budú čoraz častejším úkazom z dôvodu zmeny klímy. V tejto oblasti sa nezaobídeme bez profesionálneho záchranárskeho tímu, ktorého profesionálna príprava umožní rýchlu lokalizáciu a účinné zvládnutie požiarov a technikou spôsobených katastrof. Hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Silná jednotka rýchlej reakcie by bola dobrá vec. Pomohla by občanom Európy a ďalších štátov v najťažších časoch. Žiaľ, zdá sa, že pani spravodajkyňu netrápi posilnenie humanitárnej pomoci alebo programu civilnej ochrany EÚ, ale skôr čo najväčšie zviditeľnenie nálepky EÚ. Cieľom tejto jednotky rýchlej reakcie nesmie byť propagácia EÚ vo svete. V dôsledku vedúcej úlohy Organizácie Spojených národov a zapojenia vojenskej sily do poskytovania núdzovej pomoci riskujeme aj stratu nezávislosti, ktorú nechcem podporiť. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Mnohé situácie, ktoré sme v posledných rokoch riešili, ukázali, že je nevyhnutné zlepšiť účinnosť kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy. Rád by som len spomenul ničivé záplavy alebo lesné požiare, ktoré postihli mnohé európske štáty. Ďalším príkladom je nedávna ekologická havária veľkého rozsahu, ku ktorej došlo v Maďarsku. V prípade takých nehôd nemá žiadny štát kapacity na to, aby sám dokázal reagovať na dostatočne vysokej úrovni. Existuje tiež povinnosť solidarity medzi členskými štátmi EÚ. V správe sú vysvetlené kritériá, ktoré musí spĺňať jednotka rýchlej reakcie, ako aj podmienky, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie jej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Zdá sa, že správa sa ani tak netýka zvyšovania účinnosti rozvojovej pomoci alebo ochrany občanov, ako skôr propagácie a zviditeľňovania značky EÚ. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, lebo je potrebné, aby Európska únia bola schopná účinne reagovať na narastajúci počet závažných katastrof v uplynulých rokoch. V niekoľkých posledných rokoch sa objavili početné požiadavky na zlepšenie účinnosti reakcie EÚ a v tejto situácii je potrebné urobiť oveľa viac na zabezpečenie súdržnejšieho a viditeľnejšieho pokroku. Podľa môjho názoru musíme na dosiahnutie tohto cieľa zmobilizovať všetky dostupné zdroje, pretože od roku 2008 a posledného oznámenia Komisie v tejto oblasti smerujeme ku komplexnej a integrovanej reakcii EÚ. Všetci očakávame, že vykonávanie tejto správy vyústi do konkrétneho akčného plánu na postupné dosiahnutie integrovanejšej koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi reakcie na katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Súhlasím s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ v oblasti prírodných katastrof. Analýza ponaučení z Haiti totiž jasne ukazuje potrebu obnovenej reformy schopnosti EÚ reagovať na katastrofy, ako som už vlastne uviedla vo svojom stanovisku o prístupe Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof.

Rýchla a účinná reakcia v núdzových situáciách je absolútne nevyhnutná, ak chceme zabezpečiť prejavy solidarity EÚ, či už s členskými štátmi, alebo s tretími krajinami. Vyžaduje si to silnú politickú vôľu rôznych orgánov s rozhodovacou právomocou.

Všeobecne sa uznáva, že v súčasnosti sa vyvíja značné úsilie na posilnenie súdržnosti a koordinácie medzi jednotkami civilnej ochrany a jednotlivými oblasťami humanitárnej pomoci. Je však potrebné podniknúť zmysluplné kroky smerujúce k zriadeniu európskej jednotky civilnej ochrany, ako som uviedla aj vo svojom stanovisku o prístupe Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof. Súhlasím s pani spravodajkyňou: je čas na dosiahnutie väčšieho pokroku v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o uskutočnenie konkrétnych návrhov zo správy pána Barniera z roku 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Súhlasím s presvedčením pani Zanicchiovej, že je najvyšší čas, aby sme uznali politický význam posilnenia kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy, a že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zmobilizovať všetky prostriedky. Súhlasím aj so stanoviskom pani Zanicchiovej, že je potrebné podrobnejšie vyhodnotiť povzbudivé výsledky prípravnej činnosti v roku 2008 a že by sa mala ďalej rozvinúť myšlienka dobrovoľného zlučovania prostriedkov členských štátov v pohotovostnom režime, aby sa mohli okamžite použiť v operáciách EÚ.

Pani spravodajkyňa chcela v tomto zmysle Rade a Komisii pripomenúť odporúčanie zo správy pána Barniera, podľa ktorého môže len preventívna organizácia a združovanie existujúcich prostriedkov priniesť vznik európskej jednotky civilnej ochrany.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, lebo súhlasím s tým, že sa musíme usilovať o uskutočnenie politiky na posilnenie schopnosti EÚ reagovať na katastrofy a podporovať účinnosť, koordináciu a viditeľnosť týchto činností.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Nárast počtu veľkých katastrof (prírodných alebo spôsobených človekom) mimo EÚ v uplynulých rokoch viedol k silnejúcim požiadavkám na zefektívnenie existujúcich kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy. Hoci kapacity EÚ v oblasti reakcie na katastrofy sa od vytvorenia mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany v roku 2001 neustále vyvíjajú, pani spravodajkyňa je presvedčená, že je potrebné urobiť oveľa viac, ak chceme zabezpečiť koordinovanú, súdržnú a viditeľnú reakciu EÚ. Táto potreba súdržnejšej reakcie bola zdôraznená aj v poslednom oznámení Komisie o posilňovaní schopnosti Únie reagovať na katastrofy z marca 2008. Toto oznámenie malo byť prvým krokom na ceste ku komplexnej a integrovanej reakcii EÚ. Jeho súčasťou bol akčný plán s množstvom praktických opatrení na postupné dosiahnutie integrovanejšej koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi reakcie na katastrofy. Dnes na tento problém reaguje Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Teraz, keď v dôsledku zmeny klímy na celom svete stúpa počet prírodných katastrof, ktoré spôsobujú závažné humanitárne, hospodárske a ekologické škody, je nevyhnutné, aby bola Európska únia schopná rýchlo konať. Vytvorenie európskej jednotky civilnej ochrany poskytuje na takúto rýchlu reakciu jasnú štruktúru. Zo zemetrasenia na Haiti sme si zobrali ponaučenie, že je potrebné zvýšiť účinnosť, koordináciu a viditeľnosť Únie. Som preto za spojenie civilnej ochrany a humanitárnej pomoci do portfólia jedného komisára. Domnievam sa tiež, že ak je to možné, operácie humanitárnej pomoci by sa mali vždy uskutočňovať pod koordináciou a záštitou OSN.

Táto správa vyzýva Komisiu na vytvorenie programov v postihnutých oblastiach v spolupráci s vládami jednotlivých štátov, miestnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami, aby miestne spoločenstvá mohli predchádzať katastrofám a zvládať ich. Prostriedky vojenskej a civilnej ochrany by sa mali pri katastrofách využívať len ako posledná možnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Výskyt prírodných a človekom spôsobených katastrof narastá, nielen čo sa týka ich počtu, ale aj dosahu a rozsahu, a v dôsledku toho aj z hľadiska následkov pre ľudí, sociálno-ekonomických následkov a následkov pre životné prostredie. EÚ musí preto prehodnotiť svoju stratégiu reakcie v oblasti prevencie, riadenia a pomoci, aby bola koordinovanejšia a účinnejšia z operatívneho hľadiska.

Vítam prijatie tejto správy, v ktorej je nedávna katastrofa na Haiti použitá ako prípadová štúdia a ktorá žiada vytvorenie európskej jednotky civilnej ochrany schopnej dosiahnuť synergiu medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami s cieľom predchádzať katastrofám a pomáhať tretím krajinám, najmä rozvojovým krajinám postihnutým katastrofami. Humanitárna povaha tejto iniciatívy ukazuje stále konkrétnejší charakter vonkajších rozmerov solidarity EÚ.

Som však presvedčený, že je mimoriadne dôležité, aby sme tú istú iniciatívu považovali za cestu ku koordinácii a zvládaniu katastrof, ku ktorým dochádza v Európskej únii. Pamätám si na katastrofu, ktorá vo februári zničila ostrov Madeira, a na základe toho si myslím, že je dôležité vytvoriť túto európsku jednotku civilnej ochrany a zároveň čo najlepšie využívať existujúce mechanizmy.

 
  
  

Správa: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Práce v oblasti finančnej regulácie pokračujú. Hlasovala som za túto správu z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je podriadenie všetkých finančných produktov dohľadu orgánov trhu. Nedostatočná transparentnosť znižuje účinnosť trhu a prispieva k zhoršovaniu finančnej krízy. Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi zjednodušila presun trhových činností do lepšie regulovaných a transparentnejších rokovacích priestorov. Táto správa odráža závery samitu G20, ktorý sa v septembri 2009 uskutočnil v Pittsburghu, a jej cieľom je zabezpečiť, „že so všetkými štandardizovanými mimoburzovými (OTC) derivátovými zmluvami by sa malo obchodovať na burze alebo prostredníctvom platforiem elektronického obchodovania“.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Od začiatku vykonávania smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) podstúpili európske finančné trhy bezprecedentné zmeny v dôsledku smernice i z ďalších dôvodov súvisiacich s krízou. V dôsledku toho sa nepodarilo dosiahnuť požadované ciele v oblasti regulácie. Vykonávanie MiFID spôsobilo fragmentáciu trhov, ktorá podporila prudký rast stratégií vysokofrekvenčného obchodovania. Trh sa prispôsobil používaniu finančných nástrojov dark pools na zobchodovanie objemných príkazov v crossingoch súkromných sprostredkovateľov a výnimkám, ktoré MiFID stanovuje pre takéto operácie uskutočňované prostredníctvom organizovaných obchodných miest a nazývané transakcie prostredníctvom dark pools v prípadoch, keď sa predtým transakcie uskutočňovali na regulovaných trhoch. Je nevyhnutné vykonávať právne predpisy zamerané na zabezpečenie účinnej regulácie a transparentnosti tohto technologického vývoja s cieľom predchádzať vytvoreniu systémových rizík pre celkové fungovanie trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Európsky parlament naďalej prijíma správy súvisiace s istými prvkami finančnej regulácie, no stále sa nedostal k jadru veci. Samozrejme, je lepšie, ak existuje určitá regulácia finančných transakcií súkromných sprostredkovateľov a/alebo finančných inštitúcií. To však nie je základný problém.

Správa nejde nad rámec argumentov za väčšiu reguláciu obchodných platforiem, pričom sa odvoláva na potrebu „zvýšenia transparentnosti a bezpečnosti na trhoch s finančnými nástrojmi“ a na potrebu „rovnakého zaobchádzania“ s mnohostrannými obchodnými systémami a regulovanými trhmi.

Základným problémom, o ktorý tu ide, je pokračujúca existencia toho istého starého špekulatívneho systému, no správa sa venuje len podobe tejto špekulácie, nie jej najdôležitejšiemu hľadisku, ktorým je obsah.

My sa však naďalej zasadzujeme za zrušenie trhov s derivátmi a daňových rajov, ako aj za účinnú kontrolu finančnej moci politickou mocou, a nie vice versa. Kým to nedosiahneme, každá ďalšia politika bude len kozmetickou úpravou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu. Zdá sa, že významným následkom hospodárskej súťaže, ktorú prinieslo vykonávanie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), je fragmentácia trhu, ktorá ako taká podporila prudký rast stratégií HFT. Regulácia musí odrážať skutočnosť, že sú potrebné vhodné legislatívne ustanovenia, aby tento technologický pokrok neprepadol medzerami v regulácii a neúmyselne nevyvolal systémové riziká pre celkové fungovanie trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Od nedávneho začiatku vykonávania smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) podstúpili európske finančné trhy bezprecedentné zmeny v dôsledku smernice i z ďalších dôvodov súvisiacich s krízou. V dôsledku toho sa nepodarilo dosiahnuť ciele v oblasti regulácie, ktoré malo priniesť prijatie MiFID. Trh sa prispôsobil používaniu finančných nástrojov dark pools na zobchodovanie objemných príkazov v crossingoch súkromných sprostredkovateľov a výnimkám, ktoré MiFID stanovuje pre takéto operácie uskutočňované prostredníctvom organizovaných obchodných miest a nazývané transakcie prostredníctvom dark pools v prípadoch, keď sa predtým transakcie uskutočňovali na regulovaných trhoch. Z týchto dôvodov je nevyhnutné začať vykonávať právne predpisy zamerané na zabezpečenie účinnej regulácie a transparentnosti tohto technologického vývoja s cieľom predísť opätovnému vytvoreniu systémových rizík pre celkové fungovanie trhov v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Náklady na získavanie údajov sú v Európe privysoké. V niektorých prípadoch sú desaťnásobne vyššie než v Spojených štátoch. Správa obsahuje niekoľko dobrých návrhov na zníženie týchto a ďalších zbytočných nákladov. Mám však obavy, že autorka je na nesprávnej ceste, pokiaľ ide o plány na dosiahnutie tohto cieľa zníženia nákladov zavedením mnohých ďalších ustanovení. Existuje riziko, že sa tým len nahradí jedna byrokratická prekážka inou. Práve z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Moje rozhodnutie hlasovať za správu A7-0326/2010 je v súlade s momentálnou situáciou na európskych kapitálových trhoch, ktoré prechádzajú obdobím bezprecedentných zmien vďaka novému technologickému pokroku. Vďaka zavedeniu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), ktorá presadzuje hospodársku súťaž medzi obchodnými miestami v oblasti výkonu služieb, sa zvýšila účinnosť procesu cenotvorby, čím sa rozšíril výber pre investorov. Fragmentácia trhu však viedla k slabej transparentnosti po uzatvorení obchodu pri mimoburzových (OTC) obchodoch a táto situácia znamená, že je potrebný účinnejší regulačný rámec pre konsolidované informácie po uzatvorení obchodu. Podľa môjho názoru musia regulátori zabezpečiť, že budú v ktorejkoľvek chvíli schopní rekonštruovať všetky podrobnosti obchodu, aby pochopili dynamiku trhu a zapojenie účastníkov. Dosah nových technológií a príchod nových účastníkov na trh viedol k zrýchleniu obchodovania a k nárastu priameho prístupu klientov členov obchodných platforiem na trh. Hoci zavedenie smernice MiFID prinieslo inovácie, zdá sa, že prispelo aj k fragmentácii trhu. Hlasoval som za správu, lebo som presvedčený, že tento technologický pokrok je potrebné primerane regulovať, aby nevyvolal systémové riziká pre celkové fungovanie trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Podporujem požiadavku, aby Komisia posilnila trhovú infraštruktúru všetkých obchodných miest a zúčtovacích systémov, aby dokázali zvládať budúce riziko prostredníctvom zvýšenej transparentnosti, lepšej odolnosti a regulačného dohľadu nad všetkými agregovanými obchodmi. Hlasovala som preto za uznesenie Parlamentu, lebo podporuje tieto myšlienky:

- aby mnohostranné obchodné systémy podliehali rovnakej úrovni dohľadu a aby boli preto regulované porovnateľným spôsobom;

- aby investičným spoločnostiam, ktoré poskytujú službu správy portfólia a konajú v postavení správcu portfólia, poskytli investičné firmy čo najlepšie podmienky;

- aby Komisia preskúmala účinky stanovenia minimálnej výšky príkazu pre transakcie prostredníctvom dark pools;

- aby boli preskúmané spoločnosti, ktoré využívajú stratégie vysokofrekvenčného obchodovania, s cieľom zabezpečiť, aby mali spoľahlivé systémy a kontrolu so sústavnými regulačnými prieskumami algoritmov, ktoré používajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Plne podporujem pani spravodajkyňu Swinburnovú a jej myšlienku podporovať hospodársku súťaž medzi obchodnými miestami v oblasti výkonu služieb. Viedlo to k rozšíreniu výberu pre investorov, zníženiu nákladov na transakcie a prispelo to k zvýšeniu účinnosti procesu cenotvorby. V súčasnosti existuje 136 mnohostranných obchodných systémov (MTF), ako aj primárnych búrz, ktoré spolu predstavujú organizované obchodné miesta.

Na týchto organizovaných miestach sa uskutočňuje približne 60 % objemu obchodov a zvyšok zabezpečujú makléri, čo sa spoločne označuje ako mimoburzové obchodovanie (OTC). Dvojstranné obchody, keď klient zadá príkaz sprostredkovateľovi a ten nájde protistranu, sa zmenili z prevažne slovných príkazov na prevládajúce elektronické. Aj keď na základe vymedzenia sa na obchody OTC nevzťahuje požiadavka transparentnosti pred uzatvorením obchodu, podľa pravidiel smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) stále podliehajú povinnosti oznamovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Súhlasím s tým, že Komisia by mala preskúmať účinky stanovenia minimálnej výšky príkazu pre transakcie prostredníctvom dark pools, ako aj to, či by to bolo možné striktne presadzovať s cieľom zachovať primeraný tok obchodovania prostredníctvom transparentných miest obchodovania v záujme stanovovania cien.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Zdá sa, že významným následkom hospodárskej súťaže, ktorú prinieslo vykonávanie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), je fragmentácia trhu, ktorá ako taká podporila prudký rast stratégií HFT. Regulácia musí uznať, že sú potrebné vhodné legislatívne ustanovenia, aby tento technologický pokrok neprepadol medzerami v regulácii a neúmyselne nevyvolal systémové riziká pre celkové fungovanie trhov. To sa v skratke navrhuje v texte, ktorý dnes prijal EP.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), písomne. – Táto správa z vlastnej iniciatívy stanovuje rámec na diskusiu o smernici MiFID, s ktorou súvisí smernica o mimoburzovom obchodovaní (OTC), vznik Európskeho orgánu pre cenné papiere (ESMA) a, samozrejme, EMIR. Už z názvu tejto správy je možné pochopiť povahu nevyhnutných, no často komplikovaných regulačných zmien.

Na neregulované trhy je doposiaľ možný nefiltrovaný prístup prostredníctvom sponzorstva oficiálnych obchodných miest. To sa musí zmeniť.

Podobne môžem s pani spravodajkyňou súhlasiť v tom, že je potrebné zlepšiť transparentnosť pred uzatvorením obchodu a po ňom najmä preto, aby sa údaje po uskutočnení obchodu týkajúce sa nekapitálových produktov poskytovali v konsolidovanej forme.

Mimoriadne dôležité je pochopiť dynamiku trhu a poskytnúť regulátorom nástroje a informácie/údaje.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Banky, burzy cenných papierov a fondy vyvíjajú nové finančné produkty a obchodné praktiky tak rýchlo, že smernica o trhoch s finančnými nástrojmi je už zastaraná. Je potrebné rozšíriť aj pôsobnosť pravidiel transparentnosti, aby zahŕňali vnútorné obchodné systémy bánk, a presnejšie definovať výnimky, aby sa finančné inštitúty a finančné produkty nemohli vyhýbať účinnému dohľadu.

Zverejňovanie údajov pred uzatvorením obchodu a po ňom, ktoré sa predtým týkalo len akcií, sa teraz rozširuje na dlhopisy, centrálne zúčtované deriváty, štruktúrované produkty, fondy a certifikáty, čo zvýši účinnosť a transparentnosť procesu cenotvorby.

 
  
  

Správa: Ana Gomes (A7-0349/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že pre EÚ je mimoriadne dôležité, aby bola pripravená na chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká, ktoré dali nový rozmer teroristickým útokom, priemyselným haváriám a prírodným katastrofám, keďže takéto riziká nepoznajú žiadne hranice a ich výsledkom môže byť nespočetné množstvo obetí. Reakcia EÚ na takéto nebezpečenstvo by nemala zahŕňať iba intervenčné programy ex post facto, ale mala by začínať oveľa skôr už pri riadnom uskladňovaní týchto materiálov, obmedzení prístupu k nim a kontrolách. Považujem za mimoriadne dôležité, aby zásah nasledujúci po katastrofe sprevádzala rozsiahla spolupráca rôznych orgánov členského štátu (civilná ochrana, armáda, polícia a podobne), ako aj spolupráca vnútroštátnych orgánov rôznych členských štátov a európskych inštitúcií. Inými slovami, koordinovaný a komplexný prístup považujem za mimoriadne dôležitý. V júni 2009 Komisia predložila trojročný akčný plán EÚ na roky 2010 – 2012 v oblasti CBRN bezpečnosti, ktorý obsahuje nasledujúce prvky: prevencia, odhaľovanie a pripravenosť a reakcia. V tejto súvislosti sa domnievam, že pochopenie významu každej z týchto fáz je kľúčové na zaistenie správneho vykonania štúdií posúdenia rizika, reakcie a protiopatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – Hlasovala som za toto dôležité uznesenie, pretože je najvyšší čas, aby sme venovali pozornosť chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým (CBRN) rizikám, ktoré predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií, prírodných pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľké množstvo prípadných obetí. Je potrebné začať sa zaoberať takýmito materiálmi a ich riadnym uskladňovaním, obmedzením prístupu k nim, kontrolami a podobne od samotného začiatku a nielen vytvárať intervenčné programy ex post facto. Zásah po katastrofe si zároveň vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi členského štátu. Preto by mal akčný plán v oblasti CBRN bezpečnosti zaistiť účinnú interakciu vnútroštátnych iniciatív a iniciatív EÚ pri riešení rizík v oblasti CBRN a príprave primeranej reakcie.

Vzhľadom na to, že havárie alebo útoky v oblasti CBRN predstavujú vážne ohrozenie bezpečnosti občanov žijúcich v Európskej únii a môžu narušiť kľúčovú infraštruktúru a bežné fungovanie spoločností v každom alebo v niektorých členských štátoch EÚ a neberú ohľad na hranice, podporujem uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré vyzýva Radu a Komisiu na urýchlenú revíziu a posilnenie akčného plánu podľa odporúčaní tejto správy a zaistenie jeho rýchleho vykonania.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká sú pre spoločnosť novou úlohou, ako aj novým základom možných teroristických útokov, havárií, prírodných pohrôm či pandémií. Rada by som využila túto príležitosť a privítala správu pani Gomesovej, keďže táto správa nám umožní vytvoriť základ udržateľného mechanizmu reakcie na katastrofy. Popri revízii akčného plánu EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti by sme mali zohľadniť aj návrhy predložené Parlamentom zamerané na zlepšenie základných oblastí, ktoré zlepšujú bezpečnosť v prípade takýchto rizík. Súhlasím, že je mimoriadne dôležité podeliť sa o osvedčené postupy s krajinami, ktoré vytvorili špecializovaný mechanizmus v oblasti hodnotenia CBRN rizík, prevencie, odhaľovania, komunikácie a reakcie.

Myslím si, že je pre nás dôležité zdôrazňovať potrebu udržiavania dobre spravovaných rezerv, aby sa zaistilo, že zdroje na reakciu na katastrofu, či už medicínske, alebo iné príslušné vybavenie, budú plne funkčné, moderné a aktuálne. Preto som za túto správu hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Chemické, biologické, rádiologické a jadrové katastrofy, či už náhodné, alebo spôsobené teroristickým útokom, predstavujú vážne ohrozenie bezpečnosti a zdravia občanov EÚ a sú príčinou znečistenia životného prostredia a kontaminácie. Hoci je počet nehôd súvisiacich s CBRN materiálmi v EÚ relatívne nízky a spôsobili ich priemyselné havárie alebo nárast a celosvetové rozšírenie nebezpečných patogénov, stále pretrváva riziko katastrof v oblasti CBRN, či už náhodných, alebo zámerných. Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím so stanoviskom pani spravodajkyne, že akčný plán v oblasti CBRN bezpečnosti, ktorý navrhuje Európska komisia s cieľom zaistiť účinnú interakciu vnútroštátnych iniciatív a iniciatív EÚ pri riešení CBRN rizík a príprave potrebnej reakcie, podceňuje riziká, ktoré presahujú hranice EÚ. Domnievam sa, že medzinárodné CBRN riziká by sa tiež mali riadne posúdiť a zahrnúť do akčného plánu v oblasti CBRN bezpečnosti, a preto musia mať preventívne opatrenia medzinárodný rozmer a zdôrazňovať vykonávanie medzinárodných dohôd v oblasti jadrových a chemických zbraní.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Je mimoriadne dôležité, aby sme prijali účinný akčný plán, ktorým by sa dalo bojovať s existujúcim a pokračujúcim rizikom chemických, biologických, rádiologických a jadrových (CBRN) katastrof na území EÚ. Či už náhodné, alebo zámerné, tieto katastrofy predstavujú vážnu hrozbu a majú potenciál zanechať zničujúce a ďalekosiahle dôsledky na bezpečnosti, blahobyte a zdraví európskej verejnosti, ako aj na životnom prostredí, našom kultúrnom dedičstve a základnej infraštruktúre. Počet nehôd, ktoré súvisia s CBRN materiálmi, vrátane teroristických útokov, je, našťastie, relatívne nízky.

Tento akčný plán ukazuje potrebu komplexnej a nadnárodnej reakcie, keďže účinky katastrof v oblasti CBRN nepoznajú žiadne hranice, a takýto plán by sa mal zakladať na nasledujúcich prvkoch: prevencia, odhaľovanie a pripravenosť a reakcia. Mal by tiež zaistiť účinnú interakciu vnútroštátnych iniciatív a iniciatív EÚ na riešenie CBRN rizík, prípravu reakcie a obmedzenie následkov. Podobne ako pani spravodajkyňa Gomesová, ani ja nepochybujem, že potrebujeme prijať akčný plán EÚ, no ľutujem skutočnosť, že Komisia nebola ambicióznejšia, pretože navrhovanému akčnému plánu chýba v určitých veciach sila a súdržnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), písomne. – Napriek tomu, že som súhlasil s väčšinou správy pani Gomesovej, hlasoval som proti, pretože sa príliš sústredí na koordináciu civilno-vojenskej spolupráce v EÚ. Právomoci v oblasti armády by si mali zachovať členské štáty a nemali by prejsť na EÚ a Komisiu. Nemám problém s tým, aby v prípade mimoriadnej udalosti v oblasti CBRN členské štáty spolupracovali na rovnocennej úrovni – a v prípade ekologických katastrof v dôsledku takejto nehody je to mimoriadne dôležité –, mám však obrovský problém s tým, že táto správa potenciálne otvára dvere militarizácii EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, keďže si myslím, že navrhuje účinné opatrenia na prevenciu, boj a zvládanie chemických, biologických, rádiologických a jadrových (CBRN) nehôd. Je nesmierne dôležité, že táto správa podporuje myšlienku mechanizmu rýchlej reakcie v prípade katastrofy v oblasti CBRN v jednom z členských štátov. Okrem toho sa tento mechanizmus bude zakladať na reakcii inšpirovanej solidaritou všetkých členských štátov EÚ. Ďalším bodom, ktorý je rovnako dôležitý, je, že správa, ktorú Parlament prijal, navrhuje vytvorenie zmiešaných európskych tímov rýchleho zásahu, ktoré budú tvoriť príslušníci armády, polície a zdravotnícki pracovníci, ktorí poskytnú účinnú reakciu na chemické, biologické, rádiologické a jadrové katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Výsledkom kompromisu, ktorý dosiahla tieňová spravodajkyňa z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a moja kolegyňa pani Hankissová, je oveľa podrobnejší a vyváženejší text, o ktorom dnes hlasujeme. Obsahuje množstvo odborných vecí v súvislosti s výraznou prioritou chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti, nielen pokiaľ ide o predchádzanie haváriám a primeranú reakciu na prírodné pohromy, ale aj v súvislosti s jasným a prítomným nebezpečenstvom, ktoré predstavuje takýto terorizmus. Stále častejšie sa stretávame s rozptýlenými a nekonvenčnými hrozbami a v tejto súvislosti Európa musí mať primeranú stratégiu prevencie, odhaľovania a ochrany, aby mohla zaručiť bezpečnosť a zdravie Európanov. Komisia by mala v tomto smere pokračovať, a preto hlasujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká dali nový rozmer teroristickým útokom, priemyselným haváriám, prírodným pohromám a pandémiám, keďže takéto hrozby nepoznajú žiadne hranice a ich výsledkom môže byť nespočetné množstvo obetí. V júni 2009 Komisia predložila akčný plán EÚ v oblasti CBRN, ktorý Rada v novembri doplnila a pozmenila. Plán sa bude zavádzať v priebehu nasledujúcich troch rokov – 2010 – 2012 – a je založený na troch zásadných prvkoch: prevencia, odhaľovanie a pripravenosť a reakcia. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila Rada, však akčný plán oslabili a spôsobili, že plánované opatrenia a monitorovanie a kontrola ich uplatňovania budú menej záväzné. Preto vítam prijatie tejto správy, ktorej cieľom je zveriť Komisii posilnenú regulačnú úlohu, pretože sa domnievam, že je to jediná cesta, ako bude možné vyplniť existujúce medzery v právomociach prenesených v tejto oblasti rôznymi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Ak by išlo o skutočný záujem o chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) hrozby, isté krajiny EÚ by netrvali na zachovaní mimoriadne silných jadrových arzenálov, ktoré možno využiť pri vojenských útokoch. Ani jadrové zbrane Spojených štátov by neboli ešte stále rozmiestnené v rôznych európskych krajinách, čo je v jasnom rozpore s jedným z troch pilierov Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ), ktorú údajne podporujú.

Správa sa vôbec nezmieňuje o určitých rozhodnutiach, ktoré nedávno urobilo Spojené kráľovstvo pri predaji jadrovej technológie Indii, krajine, ktorá nie je signatárom Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ani o rozhodnutí Francúzska a Nemecka spolupracovať na údržbe ich jadrových zbraní, ktoré to zdôvodňujú pokryteckou „optimalizáciou nákladov“. Nič sa nehovorí ani o pomoci poskytnutej hlavnými mocnosťami EÚ a NATO projektu rozmiestnenia protiraketových systémov v Európe, ani o rozhodnutí NATO zachovať si úlohu „jadrovej aliancie“.

V čase, keď sa kríza kapitalizmu prehĺbila, táto správa jasne ukazuje, že to, na čom záleží, sú konkrétne kroky a nie vyhlásenia o úmysloch. Takéto kroky dokazujú, že moc armády je stále zdrojom, ktorý využíva kapitalistická hospodárska globalizácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písomne. – Vysvetlenie hlasovania o správe pani Gomesovej: „Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti“ (A7-0349/2010). Napriek tomu, že som súhlasila s väčšinou správy pani Gomesovej, hlasovala som proti, pretože sa príliš sústredí na koordináciu civilno-vojenskej spolupráce v EÚ. Právomoci v oblasti armády by si mali zachovať členské štáty a nemali by prejsť na EÚ a Komisiu. Nemám problém s tým, aby v prípade mimoriadnej udalosti v oblasti CBRN členské štáty spolupracovali na rovnocennej úrovni – a v prípade ekologických katastrof v dôsledku takejto nehody je to mimoriadne dôležité –, mám však obrovský problém s tým, že táto správa potenciálne otvára dvere militarizácii EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií, prírodných pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľký počet obetí. Primeraná reakcia na takéto nebezpečenstvo nezahŕňa len intervenčné programy ex post facto, ale začína sa oveľa skôr pri manipulácii s takýmito materiálmi, ich správnym uskladňovaním, obmedzením prístupu k nim, kontrolami a podobne. Zásah po katastrofe si zároveň vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi členského štátu (civilná ochrana, armáda, presadzovanie práva atď.), ako aj medzi vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov a inštanciami EÚ. Preto potrebujeme koordinovaný prístup k všetkým rizikám. Hlasoval som za túto správu, ktorá takýto koordinovaný prístup zavádza.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Niet pochýb, že sa potrebujeme chrániť pred každým škodlivým použitím chemických, biologických, rádiologických a jadrových produktov, materiálov a organizmov. Najviac by sme sa však mali dávať pozor na ich každodenné používanie. Tento text sa v skutočnosti ani raz nezmieňuje o potrebe hľadania alternatívy jadrovej energie. V súčasnosti práve ona predstavuje vážnu hrozbu pre našich spoluobčanov. Pokiaľ ide o terorizmus, ktorý je ústrednou témou tejto správy, prečo vyzývať NATO, organizáciu, ktorá predstavuje najväčšie ohrozenie svetového mieru, aby sa ním zaoberala? Vzhľadom na tieto rozpory som nemohol tento text podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Myslím si, že EÚ by mala byť pripravená čeliť všetkým útokom alebo haváriám, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie Európanov. Z tohto dôvodu je akčný plán v chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej oblasti nevyhnutný na prevenciu a reakciu na akékoľvek hrozby či havárie, ktoré sa odohrajú na území EÚ. Súčasné hrozby sú rôzne a to znamená, že táto otázka má komplexnú povahu, teraz však máme primeraný a vhodný mechanizmus na riešenie najrozmanitejších situácií. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií, prírodných pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľký počet obetí. Primeraná reakcia na takéto nebezpečenstvo musí začať už pri manipulácii s týmito látkami, ich uskladňovaní, obmedzení prístupu k nim a kontrolách. Zásah po katastrofe si vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi členského štátu, ako aj medzi vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov a európskymi orgánmi. Prioritou je posilniť režim nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia prostredníctvom celosvetovej a úplnej realizácie všetkých príslušných zmlúv a medzinárodných dohôd.

Rovnako je dôležité riešiť riziko šírenia jadrových zbraní teroristami. Nevyhnutné je aj okamžité zavedenie európskeho mechanizmu reagovania na krízy. Mechanizmus by mal koordinovať civilné a vojenské prostriedky, aby Európskej únii zaistil schopnosť rýchlej reakcie pri zvládaní katastrof v oblasti CBRN. Napokon, mali by sa prijať európske normy kvality a bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za túto správu, pretože, žiaľ, ak v súčasnosti nedôjde k zlepšeniu chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti, Európska únia si plne neuvedomí možné dôsledky. Táto správa je malým vysvetlením, nie akčným plánom. Na vypracovanie komplexného dokumentu na tému jadrovej bezpečnosti musíme osloviť odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti jadrovej energie a využívania jadrovej technológie. Takáto práca si vyžaduje niekoľko rokov, no musí sa vykonať. Európska únia, a najmä Európsky parlament, nemôžu takýto dokument vypracovať sami. Hlasoval som za, no túto správu považujem len za epilóg knihy o jadrovej bezpečnosti EÚ. Dúfam, že práca na tejto knihe sa v blízkej budúcnosti začne.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Bezpečnosť civilného obyvateľstva v prípade možných nehôd chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej povahy je veľmi dôležitá vec a úsilie v tomto smere by sa v zásade malo podporovať. Bohužiaľ, pokiaľ ide o túto správu, mám pocit, že má snahu bojovať proti prízraku teroru, ktorý v Európe, našťastie, vo veľmi organizovanej forme neexistuje. Jej zámerom je preto vytvoriť väčšiu paniku, aby sa následne dala zaviesť konkrétna politika. Okrem toho sa správa, ako sa zdá, zaoberá najmä témou solidarity. Domnievam sa, že existuje bod, v ktorom by sme mali povedať „dosť“, pokiaľ ide o preventívne opatrenia proti teroru, a to isté platí aj o solidarite EÚ. Preto som sa zdržal hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne. (LT) Hlasovala som za zvýšenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii a mám radosť, že som mala príležitosť v tejto otázke pracovať ako tieňová spravodajkyňa. Hoci je prevencia a ochrana pred katastrofami zapríčinenými spomínanými látkami úlohou samotných členských štátov, potrebujeme spoločný prístup. Toto oznámenie Európskej komisie je krokom vpred k spoločnému akčnému plánu zameranému na ochranu verejnosti v EÚ pred rôznymi katastrofami. Žijeme v dosť nestabilných časoch a hrozby nevyplývajú len z nezodpovednej činnosti človeka, ale aj z havárií a úmyselných činov. Táto otázka má mimoriadny význam v našej krajine, v Litve, ktorá je obklopená chemickými a jadrovými rizikami. V prvom rade, na dne Baltského mora sa stále nachádzajú chemické zbrane z druhej svetovej vojny a po druhé, existujú plány na stavbu dvoch jadrových elektrární v blízkosti litovských hraníc. Musíme zhodnotiť situáciu, v súčasnosti platné bezpečnostné normy a ich vhodnosť vzhľadom na súčasné potreby. Len zhodnotením existujúcej situácie môžeme určiť, či potrebujeme nové bezpečnostné normy. Toto hodnotenie a rámec vytvárania noriem musia byť dostatočne pružné, aby sa mohli prispôsobovať meniacim sa technológiám, ktoré nám nielen uľahčujú život, ale v rukách teroristov sa môžu stať aj smrtiacou zbraňou. Na druhej strane, zaistenie bezpečnosti by nemalo byť dôvodom alebo zámienkou centralizácie civilnej ochrany. Hoci zavedenie spoločných bezpečnostných noriem a dohľad nad nimi by pomohol pri zaistení bezpečnosti, v každom prípade by sme nemali vytvárať nové inštitúcie alebo neprimerane komplikované postupy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o posilnení chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – o akčnom pláne EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti z rovnakých dôvodov, z akých ho predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Ak máme zabrániť teroristickým útokom, chcela by som zdôrazniť potrebu predchádzania a odhaľovania útokov alebo havárií na úrovni EÚ, pretože hrozba útokov v oblasti CBRN je celosvetová, a zamerania sa na potrebu posilnenia bezpečnosti v oblasti CBRN.

Chcela by som tiež upozorniť na dôležitosť kompromisu dosiahnutého medzi dvoma najväčšími politickými skupinami vzhľadom na zníženie rozsahu, v ktorom mal byť celý chemický priemysel povinný nahradiť vysokorizikové materiály bez ohľadu na riziká.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Pani spravodajkyňu Gomesovú môžem len podporiť a plne súhlasím s cieľom prijatého akčného plánu v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej (CNBR) bezpečnosti. Mal by zaistiť účinnú interakciu vnútroštátnych iniciatív a iniciatív Európskej únie, ktoré riešia CBRN riziká a pripravujú potrebnú reakciu.

Súhlasím však s tým, že prijatý akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti je slabý a v niekoľkých bodoch mu chýba súdržnosť. Je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že akčný plán v oblasti CBRN bezpečnosti ponúka cennú príležitosť zaviesť doložku o solidarite zakotvenú v Lisabonskej zmluve. Bohužiaľ, v akčnom pláne, ktorý prijala Rada, sa doložka o solidarite vôbec nespomína.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií, prírodných pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľký počet obetí. Primeraná reakcia na takéto nebezpečenstvo nezahŕňa len intervenčné programy ex post facto, ale začína sa oveľa skôr pri manipulácii s takýmito materiálmi, ich správnym uskladňovaním, obmedzením prístupu k nim, kontrolami atď. Zásah po katastrofe si zároveň vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi členského štátu (civilná ochrana, armáda, polícia a podobne), ako aj medzi vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov a inštanciami EÚ. Preto potrebujeme koordinovaný prístup k všetkým rizikám.

Hlasovala som za túto správu, pretože vyzýva Radu a Komisiu na urýchlenú revíziu a posilnenie akčného plánu podľa odporúčaní tejto správy a zaistenie jeho rýchleho vykonania vzhľadom na to, že havárie alebo útoky v oblasti CBRN predstavujú vážne ohrozenie bezpečnosti občanov žijúcich v Európskej únii, môžu narušiť kľúčovú infraštruktúru a bežné fungovanie spoločností v jednom alebo vo viacerých členských štátoch EÚ bez ohľadu na hranice.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Útoky, ktoré využívajú chemické, biologické, rádiologické a jadrové materiály, predstavujú pre európsku verejnosť závažné nebezpečenstvo. To znamená, že si musíme uvedomiť potrebu zaviesť účinný akčný plán, aby sa zaistili účinné prepojenia medzi prístupmi a iniciatívami rôznych členských štátov a EÚ v súvislosti s prevenciou, odhaľovaním, prípravou a reakciou na nehody v oblasti CBRN.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií, prírodných pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľký počet obetí. Primeraná reakcia na takéto nebezpečenstvo nezahŕňa len intervenčné programy ex post facto, ale začína sa oveľa skôr pri manipulácii s takýmito materiálmi, ich správnym uskladňovaním, obmedzením prístupu k nim, kontrolami a podobne. Zásah po katastrofe si zároveň vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi členského štátu (civilná ochrana, armáda, presadzovanie práva a podobne), ako aj medzi vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov a orgánmi EÚ. Preto potrebujeme koordinovaný prístup k všetkým rizikám. O to sa usilujeme prijatím tejto správy.

 
  
  

Správa: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu a počas obdobia hospodárskej a finančnej krízy ju považujem za veľmi dôležitú, keďže je nevyhnutné zaistiť, aby sa všetky regióny Európskej únie harmonicky rozvíjali. Súhlasím so všeobecným zámerom vytvoriť trojstrannú dohodu medzi EÚ, členskými štátmi a regiónmi, keďže modernizácia, prepojenie infraštruktúry a pomoc pri investičných plánoch a rozvojových projektoch, ktoré zohľadňujú špecifiká každého regiónu, sú zásadné. Domnievam sa tiež, že pokračujúce investície do infraštruktúry v mnohých európskych regiónoch sú najmä na juhu a východe mimoriadne dôležité. Vzhľadom na rôzne úrovne decentralizácie európskych regiónov sa musí nájsť rovnováha pri vytváraní horizontálneho prístupu medzi rozličnými úrovňami riadenia a medzi všetkými oblasťami činnosti. Úsilie, ktoré smeruje k modernizácii správy a reforme regiónov, je spolu s veľmi kvalitnou odbornou pomocou zo strany Komisie mimoriadne dôležitým predpokladom zvýšenia efektívnosti a účinnosti investícií EÚ. Zjednodušovanie postupov a vyčleňovanie zdrojov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, tak aby boli dostupné všetkým zainteresovaným stranám, je mimoriadne dôležité. Na jednej strane to zaručí účasť všetkých aktérov v spoločnosti a na druhej strane lepšie uplatňovanie programov, nástrojov a politík EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – Hlasovala som za toto dôležité uznesenie, keďže vykonávanie politiky súdržnosti je predovšetkým decentralizované a zakladá sa na orgánoch na nižšej ako štátnej úrovni, ktoré za ňu preberajú zodpovednosť. Súhlasím s tým, že viacúrovňový prístup by sa mal uplatňovať nielen vertikálne, ale aj horizontálne medzi aktérmi na rovnakej úrovni vo všetkých politikách Únie so spoločnou právomocou vrátane politiky súdržnosti, ktorá zohráva prvoradú úlohu pri uplatňovaní viacúrovňového riadenia ako nástroja na zlepšenie kvality rozhodovacích procesov prostredníctvom aktívneho zapojenia orgánov na nižšej ako štátnej úrovni už od predlegislatívnej fázy diskusií.

Rovnako je dôležité zdôrazniť, že postupy žiadosti o financovanie sú príliš zložité a nadbytočné kontroly potenciálnych príjemcov prostriedkov z politiky súdržnosti pravdepodobne odradia od účinného čerpania finančných prostriedkov a zabezpečenia ich maximálneho účinku. Preto musí existovať dostatočná administratívna kapacita na úrovni EÚ a na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa zvýšila pridaná hodnota politiky súdržnosti a zabezpečila udržateľnosť činností.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), písomne. (IT) Rozhodol som sa hlasovať za túto správu, pretože potrebujeme vyslať jasný signál, že Európa si želá spoluprácu s miestnou a najmä regionálnou správou.

V čase rôznych stupňov decentralizácie v členských štátoch potrebujeme ukázať, že aj Európsky parlament sa plne zapája do úsilia vytvoriť z regionálnych politík nástroj lepšej správy v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Domnievam sa, že regionálna politika je jednou z najdôležitejších politík EÚ. Finančné prostriedky, ktoré v celej Európe rozdeľuje, prispievajú k súdržnosti medzi rôznymi regiónmi a pomáhajú im, aby sa stali konkurencieschopnými. Isté veci sa však môžu zlepšiť najmä v oblasti viacúrovňového riadenia, inými slovami koordinovaný postup Únie, členských štátov a regionálnych a miestnych subjektov. Regionálna politika trpí zložitosťou svojich postupov, ktoré často odrádzajú miestnych aktérov od jej využitia. Napriek týmto postupom je však množstvo nezrovnalostí ešte stále príliš vysoké. Hlasovala som za túto iniciatívu Európskeho parlamentu, ktorá zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú miestne orgány pri vykonávaní regionálnej politiky, a súčasne vyzýva na zlepšenie viacúrovňového riadenia. Odporúča tiež, aby sa Komisia tejto oblasti viac venovala v súvislosti s podporou regionálnych aktérov a zabezpečením dobrého využitia finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne.(FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy mojej rumunskej kolegyne pani Mănescovej o dobrej správe vecí verejných so zreteľom na regionálnu politiku EÚ: postupy pomoci a kontroly zo strany Európskej komisie. Vítam požiadavku na zjednodušenie, pretože je predpokladom lepšej zrozumiteľnosti a využívania európskych fondov miestnymi predstaviteľmi. Rovnako ako prevažná väčšina kolegov poslancov som za silnú politiku súdržnosti, ktorej finančné prostriedky ostanú zachované aj po roku 2013, a odmietam všetky pokusy o návrat na vnútroštátnu úroveň. Dovolil by som si pripojiť osobnú poznámku, že najlepším spôsobom, ako zabrániť návratu politiky súdržnosti na vnútroštátnu úroveň, je dať jej európsky rozmer. Považujem za poľutovaniahodné, že až príliš často sa zdroje politiky súdržnosti využívajú na projekty s regionálnym, niekedy aj vnútroštátnym, no len zriedka európskym rozmerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Politika súdržnosti Európskej únie je zásadným prostriedkom zabezpečenia udržateľného regionálneho rozvoja. Vykonávanie politiky súdržnosti je predovšetkým decentralizované a zakladá sa na orgánoch na nižšej ako štátnej úrovni, ktoré za ňu preberajú zodpovednosť. Lisabonská zmluva umožnila územným orgánom hlbšie zapojenie sa do rozhodovacieho procesu, podporu lepšieho a účinnejšieho vykonávania opatrení politiky súdržnosti prispôsobených potrebám jednotlivých regiónov a ich obyvateľstvu. Hlasoval som za túto správu. Myslím si, že je potrebné maximalizovať potenciál územnej spolupráce, ktorá v niektorých regiónoch doteraz chýba, a podporiť aktívnejšie uplatňovanie zásady partnerstva, ktorá zabezpečuje účinnejšiu spoluprácu medzi súkromným a štátnym sektorom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Správa pani Mănescovej sa usiluje priblížiť Európsku úniu k jej občanom: podporuje lepšiu kontrolu zapojenia sa miestnych orgánov do rozvoja politiky súdržnosti zo strany Komisie. Tento dokument je súčasťou procesu zjednodušovania veľmi zložitých administratívnych postupov zameraného na rozvoj našich regiónov a zintenzívnenie spolupráce medzi miestnymi orgánmi v rôznych členských štátoch. To, že bol prijatý veľkou väčšinou, potvrdzuje dôležitosť, ktorá sa pripisuje lepšiemu využívaniu finančných prostriedkov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože v oblasti politiky súdržnosti sa rozhodovacie procesy zlepšujú prostredníctvom uplatňovania viacúrovňového riadenia a zapojenia orgánov na nižšej ako vnútroštátnej úrovni. Dohľad Komisie, s akým sa v súčasnosti počíta, sa považuje za nedostatočný a nemôže kompenzovať neúčinné kontrolné systémy na vnútroštátnej úrovni, ktoré pretrvávajú počas celého viacročného obdobia. Preto je na zlepšenie kontrolného systému a zvýšenie pomoci pre orgány na nižšej ako štátnej úrovni nevyhnutné, aby Komisia posilnila svoju úlohu dohľadu a postupy. Vyššie investície vo forme finančnej pomoci a školení by mali vo vnútroštátnej a regionálnej správe zvýšiť schopnosti a znalosť pravidiel orgánov zodpovedných za riadenie programov. Treba poznamenať, že súčasné postupy žiadosti o financovanie, ktoré sú príliš zložité, pravdepodobne odradia potenciálnych príjemcov prostriedkov z politiky súdržnosti. Preto v budúcnosti musíme vypracovať jednoduchšiu politiku s lepšie koordinovanými pravidlami štrukturálnych fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), písomne. – Konzervatívni poslanci Európskeho parlamentu sa v záverečnom hlasovaní zdržali hlasovania o správe pani Mănescovej z nasledujúcich dôvodov.

Po prvé, správa sľubuje zachovanie štedro financovanej politiky súdržnosti, zatiaľ čo my sa domnievame, že kohézne a sociálne fondy by nemali byť takto úzko vyhradené a EÚ by mala sústrediť financovanie skôr na nové problémy, ktorým čelí, namiesto starých priorít, akou je aj politika súdržnosti. Sme presvedčení, že tejto správe sa nedarí zabezpečiť zmysluplný pokrok v súvislosti s prísnejšou a väčšou kontrolou finančných prostriedkov vyčlenených v rámci týchto programov. Návrhy v tejto správe slúžia len na ďalšie zastieranie mechanizmov poskytovania pomoci a mútenie vody.

Boli by sme tiež radi, keby sa správa vážne venovala otázkam predloženým Európskym dvorom audítorov v súvislosti s takýmto financovaním, čo vôbec nerobí. V dôsledku toho sa konzervatívni poslanci Európskeho parlamentu pri záverečnom hlasovaní zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Decentralizácia právomocí členských štátov sa zakladá na rozdelení zodpovedností medzi rôzne úrovne správy. Z tohto dôvodu sa posilnila schopnosť regionálnych a miestnych orgánov vykonávať politiky EÚ. Súhlasím s prijatím tohto uznesenia, keďže sa zameriava na špecifiká miestnych a regionálnych problémov, upriamuje pozornosť na potrebu zvážiť integrované prístupy, ktoré zdôrazňujú špecifiká regiónov, akými sú ich geografické a prírodné znevýhodnenie, vyľudňovanie a špecifiká najodľahlejších regiónov. Toto uznesenie však berie do úvahy aj rôzne správne procesy v rozličných členských štátoch. Tieto prístupy musia umožniť aj koordináciu záujmov rôznych zainteresovaných aktérov, aby podporili správu na viacerých úrovniach. Uznesenie upozorňuje aj na skutočnosť, že postupy žiadosti o financovanie sú príliš zložité a majú nadbytočné kontroly, ktoré odrádzajú potenciálnych príjemcov prostriedkov z politiky súdržnosti, ako aj na požiadavku diskutovať so širokou verejnosťou a tak legitimizovať rozhodovací proces. Súhlasím aj s tým, že výraznejšia úloha regionálnej a miestnej úrovne musí byť v súlade s posilnenou úlohou dohľadu pre Komisiu a so zvýšenou koordináciou politík súdržnosti a štrukturálnych politík.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, ktorá navrhuje posilnenie viacúrovňového riadenia s cieľom dosiahnuť väčšie zapojenie orgánov na nižšej ako štátnej úrovni v prípravnej fáze politiky. Myslím si, že záujmy občanov budú oveľa lepšie zastupované, ak sa do rozhodovacieho procesu hneď od začiatku zapoja regionálne a miestne orgány.

Európska komisia má okrem toho nepopierateľnú úlohu pri monitorovaní spôsobu, akým sa spravujú štrukturálne fondy. Táto kontrolná úloha Európskej komisie sa však musí posilniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Kohézny fond tvorí viac než tretinu celkového rozpočtu EÚ. Jeho hlavným cieľom je zníženie rozdielov medzi úrovňami hospodárskeho rozvoja v rôznych regiónoch a vyčlenenie zdrojov najmä na rast a zamestnanosť. Denník Financial Times však nedávno uverejnil reportáž o tom, ako sa využívajú prostriedky Kohézneho fondu, a opísaný scenár je veľmi znepokojujúci: fond sa využíva na účely, ktoré sa úplne líšia od tých, na ktoré je určený. Z rovnakého dôvodu si myslím, že v súvislosti s uplatňovaním a využívaním Kohézneho fondu je kľúčové posilniť kontrolné postupy Komisie, ktoré posilňujú mechanizmy dobrej správy vecí verejných.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Súhlasíme s potrebou zaručiť dodržiavanie kritérií súvisiacich s účinnosťou, efektivitou, dôslednosťou a transparentnosťou vo všetkých fázach programovania a využívania štrukturálnych fondov. Uvedomujeme si, že prebiehajúce zjednodušovanie nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidiel pre štrukturálne fondy môže byť najmä v menej rozvinutých regiónoch mimoriadne dôležité v súvislosti s odstraňovaním existujúcich prekážok v prístupe k týmto fondom. V súvislosti so zásadou spolufinancovania, hoci uznávame dôležitosť prevzatia zodpovednosti vnútroštátnymi orgánmi pri vykonávaní politiky súdržnosti, si myslíme, že vzhľadom na súčasnú hlbokú krízu, ktorá výrazne ovplyvnila isté členské štáty a ich regióny, by mali byť pravidlá spolufinancovania pružnejšie. To umožní lepšie čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti. Konkrétne, maximálna miera spolufinancovania by sa pre všetky štrukturálne fondy mala znížiť na 10 %.

Stále nesúhlasíme s niektorými prvkami tejto správy a sme proti nim. Jedným príkladom je „dobrá správa vecí verejných“ presadzovaná vo verejných službách, ktorá sa podľa spravodajkyne dá dosiahnuť len prostredníctvom partnerstva „verejných a súkromných strán“. Ďalším príkladom je mozaika nekritických odkazov na ciele stratégie EÚ 2020, stratégie poháňanej liberalizáciou, privatizáciou a zvýšenou flexibilitou trhu práce, pričom tento prístup je v úplnom rozpore s cieľmi politiky súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Podporil som túto správu, pretože správa Európskeho dvora audítorov z roku 2006 ukázala, že kontrolné systémy politiky súdržnosti neboli dostatočne účinné a chybovosť preplatených výdavkov bola príliš veľká (12 %). Správa za rok 2008 potvrdila tieto údaje, pričom 11 % finančných prostriedkov bolo neoprávnene uhradených. Za tieto chyby sú čiastočne zodpovedné prehnane zložité pravidlá, ktorými sa riadia štrukturálne fondy. Systém spoločného riadenia typický pre politiku súdržnosti znamená, že výklad a uplatňovanie pravidiel sú vzhľadom na veľké množstvo zúčastnených aktérov veľmi zložité. Preto by sa pravidlá mali zjednodušiť s cieľom zabezpečiť postupy, ktoré budú ľahšie použiteľné a neodradia potenciálnych príjemcov od účasti na projektoch.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Decentralizácia právomocí v rôznych členských štátoch v ostatných desaťročiach výrazne posilnila právomoci regionálnych a miestnych orgánov pri uskutočňovaní politík Spoločenstva. Začlenenie regionálnej subsidiarity pre politiky so zdieľanou právomocou do práva Spoločenstva prostredníctvom reformnej zmluvy dnes umožňuje širšie zapojenie územných orgánov do rozhodovacieho procesu o formovaní a uplatňovaní politík ako dôstojných partnerov pri dosahovaní cieľov Spoločenstva. Tento dôležitý krok smerom k lepšiemu viacúrovňovému riadeniu reaguje na opakované žiadosti Parlamentu o výraznejšie zapojenie regionálnych orgánov na nižšej ako vnútroštátnej úrovni do koncipovania politík s ohľadom na odlišné ústavné hodnoty jednotlivých štátov.

Účinné uplatnenie politík vo veľkej miere závisí od toho, ako sú tieto politiky zostavené; zapojenie miestnych a regionálnych orgánov už v tejto fáze – keďže práve tie najlepšie poznajú potreby konkrétnej oblasti a jej obyvateľov – je zárukou dosiahnutia efektívnejších výsledkov v neskoršom obdob