Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 15. detsember 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2. Komisjoni 2011. aasta tööprogrammi tutvustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.ELi ja Aafrika strateegilise partnerluse tulevik pärast ELi ja Aafrika kolmandat tippkohtumist (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 5.Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (16.–17. detsember 2010) – Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks (arutelu)
 6. Kodanikualgatus (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine elukestva õppe programmi, konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi ning Palestiina jaoks (A7-0367/2010, Reimer Böge) (hääletus)
  7.2.Nõukogu muudetud Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekt (hääletus)
  7.3.Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2011. aasta uue eelarveprojekti kohta (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel) (hääletus)
 8.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Noord-Holland ICT, Madalmaad (A7-0353/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  9.2. Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  9.3.Reitinguagentuurid (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (hääletus)
  9.4. Metroloogiat käsitlevate direktiivide kehtetuks tunnistamine (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (hääletus)
  9.5. Kodanikualgatus (A7-0350/2010, Zita Gurmai / Alain Lamassoure) (hääletus)
  9.6. Komisjoni 2011. aasta tööprogrammi tutvustamine (B7-0688/2010) (hääletus)
  9.7. Aafrika ja ELi strateegilise partnerluse tulevik Aafrika-ELi 3. tippkohtumise eel (B7-0693/2010) (hääletus)
  9.8. Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2009) ja institutsioonilised aspektid pärast Lissaboni lepingu jõustumist (A7-0344/2010, Kinga Gál) (hääletus)
  9.9. Reklaami mõju tarbija käitumisele (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (hääletus)
  9.10. Energiatõhususe tegevuskava (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (hääletus)
 10. Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused: (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Majanduse juhtimine ja Lissaboni lepingu artikkel 9 (arutelu)
 14.Inimõigused maailmas 2009. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 15.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 16.Uus Afganistani strateegia (arutelu)
 17.Lissabonis toimunud NATO tippkohtumise tulemus (arutelu)
 18.Olukord Côte d'Ivoire’is (arutelu)
 19.Liikmesriikide kontrolli kohaldamine komisjoni rakendamisvolituste kasutamise suhtes (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (1134 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (4440 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika