Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 15 december 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 5.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (16-17 december 2010) - Instelling van een permanent crisismechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen (debat)
 6.Burgerinitiatief (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor het programma Een Leven Lang Leren, voor het programma Concurrentievermogen en innovatie en voor Palestina (A7-0367/2010, Reimer Böge) (stemming)
  7.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)
  7.3.Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel) (stemming)
 8.Uitreiking Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de mondialisering: Noord-Holland ICT/Nederland (A7-0353/2010, Barbara Matera) (stemming)
  9.2.Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  9.3.Ratingbureaus (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (stemming)
  9.4.Intrekking van richtlijnen inzake metrologie (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (stemming)
  9.5.Burgerinitiatief (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (stemming)
  9.6.Presentatie van het werkprogramma van de Commissie voor 2011 (B7-0688/2010) (stemming)
  9.7.De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU aan de vooravond van de derde Afrika-EU-top (B7-0693/2010) (stemming)
  9.8.Grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (A7-0344/2010, Kinga Gál) (stemming)
  9.9.De gevolgen van adverteren voor het consumentengedrag (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (stemming)
  9.10.Actieplan voor energie-efficiëntie (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Economisch bestuur en artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (debat)
 14.De mensenrechten in de wereld in 2009 en het EU-mensenrechtenbeleid (debat)
 15.Samenstelling Parlement: zie notulen
 16.Een nieuwe strategie voor Afghanistan (debat)
 17.Resultaat van de NAVO-Top in Lissabon (debat)
 18.Situatie in Ivoorkust (debat)
 19.Controle door de lidstaten op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1260 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (5400 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid