Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 4526k
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2011 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής/ΕΕ μετά την 3η συνάντηση κορυφής Αφρικής/ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (16-17 Δεκεμβρίου 2010) - Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
 6. Πρωτοβουλία πολιτών (συζήτηση)
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ του προγράμματος για τη διά βίου εκπαίδευση, του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και υπέρ της Παλαιστίνης (A7-0367/2010, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  7.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  7.3. Η θέση του κοινοβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel) (ψηφοφορία)
 8. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 9. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Noord Holland ICT/Κάτω Χώρες (A7-0353/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.2. Το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  9.3. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (ψηφοφορία)
  9.4. Κατάργηση οδηγιών σχετικά με τη μετρολογία (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (ψηφοφορία)
  9.5. Πρωτοβουλία πολιτών (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)
  9.6. Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2011 (B7-0688/2010) (ψηφοφορία)
  9.7. Το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής/ΕΕ πριν από την επικείμενη 3η συνάντηση κορυφής Αφρικής/ΕΕ (B7-0693/2010) (ψηφοφορία)
  9.8. Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της ΕΕ (2009) - Ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (A7-0344/2010, Kinga Gál) (ψηφοφορία)
  9.9. Ο αντίκτυπος της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (ψηφοφορία)
  9.10. Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (ψηφοφορία)
 10. Αιτιολογήσεις ψήφου
 11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Οικονομική διακυβέρνηση και άρθρο 9 της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση)
 14. Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα (συζήτηση)
 15. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν (συζήτηση)
 17. Αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα (συζήτηση)
 18. Η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού (συζήτηση)
 19. Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (συζήτηση)
 20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.35)

 

2. Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2011 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής/ΕΕ μετά την 3η συνάντηση κορυφής Αφρικής/ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (16-17 Δεκεμβρίου 2010) - Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με:

- τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (16-17 Δεκεμβρίου 2010), και

- την προφορική ερώτηση της κ. Bowles (O-0199/2010), εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, με θέμα τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, προς την Επιτροπή (B7-0659/2010).

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, εξ ονόματος του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, για αυτήν την ευκαιρία που μου δίδεται να βρίσκομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου, προκειμένου να σας παρουσιάσω τα θέματα που θα συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Κατά γενική ομολογία, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και μεθαύριο θα είναι καθοριστική για την ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το μείζον θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι, στην πραγματικότητα, η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Βιώνουμε μια κρίσιμη περίοδο, η οποία έχει δημιουργήσει και εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τους πολίτες. Πρέπει να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα ξεπεραστεί η κρίση και ότι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη.

Από τότε που ξεκίνησε η κρίση έχουμε δείξει την αποφασιστικότητά μας να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προωθήσουμε την επάνοδο στην τροχιά της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, η κρίση ανέδειξε την ανάγκη θέσπισης ενός πρόσθετου μέσου για τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρωζώνη. Χρειάστηκε να θεσπίσουμε έναν ειδικό μηχανισμό, τον οποίο μόλις χρησιμοποιήσαμε για να στηρίξουμε την Ιρλανδία. Εντούτοις, χρειαζόμαστε πραγματικά έναν μόνιμο μηχανισμό σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Προς τον σκοπό αυτόν, και σε στενές διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και μεθαύριο, η βελγική κυβέρνηση θα υποβάλει πρόταση απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της Συνθήκης, ενόψει της θέσπισης ενός μηχανισμού για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, τροποποιώντας το άρθρο 136. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κληθεί να παράσχει τη συναίνεσή του επί του εν λόγω σχεδίου απόφασης και επί της έναρξης της απλοποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48, παράγραφος 6, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η επίσημη έγκριση της απόφασης τον Μάρτιο του 2011 και η έναρξη ισχύος της από 1ης Ιανουαρίου 2013.

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή της έκθεσης της ειδικής ομάδας οικονομικής διακυβέρνησης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο, αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου προς τη δημοσιονομική πειθαρχία, την ευρύτερη οικονομική εποπτεία και τον ενισχυμένο συντονισμό. Το θέμα αυτό, στο οποίο αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία, βρίσκεται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και αναμένεται να περατωθεί έως το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην έξοδό μας από την κρίση. Η βελγική Προεδρία έχει δεσμευθεί να σημειώσει πρόοδο ως προς την εφαρμογή της, ούτως ώστε να προλειάνει το έδαφος για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.

Επιπλέον αυτών των οικονομικών θεμάτων, θα ήθελα να προβώ σε δύο ακόμα παρατηρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει τις σχέσεις της Ένωσης με τους στρατηγικούς της εταίρους. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εκπόνησε, υπό την προεδρία της βαρόνης Ashton, εκθέσεις προόδου σχετικά με τρεις από τους εταίρους της: τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθήσει με προσοχή την παρουσίαση της βαρόνης Ashton με θέμα τις σχέσεις της Ένωσης με τους στρατηγικούς της εταίρους. Η βαρόνη Ashton θα κληθεί επίσης να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση και με άλλους εταίρους, όπως με την Ουκρανία, την Αφρική, την Ινδία και τη Βραζιλία, και να παρουσιάσει συναφή έκθεση τον Μάρτιο του 2011, στην οποία θα περιγράφεται η κατάσταση όσον αφορά τις επαφές που διατηρεί με τους εταίρους μας.

Η τελευταία παρατήρησή μου αφορά την αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υποβάλει το Μαυροβούνιο. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων επικρότησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με το Μαυροβούνιο. Η εν λόγω χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στην εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, καθώς και των απαιτήσεων περί της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Παρά ταύτα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως για την υλοποίηση επτά στρατηγικών προτεραιοτήτων, οι οποίες ιεραρχήθηκαν στη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο συνέστησε την εκχώρηση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στο Μαυροβούνιο, και το ζήτημα αυτό θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς στόχους: την επίτευξη συμφωνίας επί των κύριων χαρακτηριστικών ενός μελλοντικού μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας για την ευρωζώνη, και την περιορισμένη τροποποίηση της Συνθήκης η οποία θα καταστήσει αυτόν τον μηχανισμό νομικά απρόσβλητο. Ευελπιστώ και προσδοκώ, λοιπόν, το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εστιασθεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων, στη σταθεροποίηση της διαδικασίας και την ενίσχυση της συναίνεσης. Επιτυγχάνοντας συμφωνία, το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποστείλει εξίσου μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αναμφίλεκτης στήριξης προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά θα απαιτηθεί επίπονο έργο για να προσεγγίσουμε αυτόν τον στόχο.

Όλοι γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος διακυβεύονται πάρα πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για τη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Πολλοί στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή απαντήσεων: καταρχάς οι αγορές, εν συνεχεία οι εταίροι μας, αλλά, πάνω από όλα, οι πολίτες μας. Ποιες είναι οι προσδοκίες τους; Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος για να τους καθησυχάσουμε; Κατ’ εμέ, η απάντηση είναι σαφής. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον έλεγχο των γεγονότων, ότι ακολουθούμε μια γραμμή δράσης στην οποία παραμένουμε προσηλωμένοι και ότι εκφράζουμε ομόφωνα τη γνώμη μας και ενεργούμε συσπειρωμένοι. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι ένας διαγωνισμός ομορφιάς μεταξύ των ηγετών, μια δυσαρμονία ετερόκλητων σεναρίων ή εξαγγελίες που δεν ακολουθούνται από πράξεις.

Ναι, εγείρονται ενώπιόν μας σοβαρές προκλήσεις, εάν όμως παρατηρήσουμε τα γεγονότα από κάποια απόσταση, διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τις εν λόγω προκλήσεις κατά το τρέχον έτος. Αντιμετωπίσαμε δύο συγκεκριμένα ζητήματα με την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις λάβαμε τις απαιτούμενες αποφάσεις. Η αλήθεια είναι ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η ΕΕ ήταν σε θέση να αναλάβει δράση, αλλά πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν πρόκειται να ανακύψουν ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

Αναγκαία προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η καθιέρωση πραγματικής ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, η δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να εκληφθεί ως το βασικό δομικό στοιχείο ενός συστήματος που εμπνέει στους Ευρωπαίους και τις αγορές την εμπιστοσύνη ότι έχουν εδραιωθεί οι ορθές δομές. Ευελπιστώ το παρόν Κοινοβούλιο να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτές τις προτάσεις της Επιτροπής ως προτεραιότητα, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή τους έως τα μέσα του προσεχούς έτους.

Το μελλοντικό μας σύστημα θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα ερείδεται στην επιμέρους και τη συλλογική προσπάθεια, στην υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη. Κινούμαστε με ταχύ ρυθμό προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. Τα υγιή δημόσια οικονομικά είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία είναι θεμελιώδης για την οικονομική ανάπτυξη. Σε πολλά κράτη μέλη, η υφιστάμενη πορεία της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται σε σημαντικότατο βαθμό από τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, και απαιτεί διορθωτικά μέτρα.

Βεβαίως, πρέπει να στραφούμε πέρα από τη δημοσιονομική εξυγίανση, προς την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, και θέτουμε επί του παρόντος τα θεμέλια της μελλοντικής ανάπτυξης της Ευρώπης, μέσω της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η τελευταία παρέχει προοπτικές πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη. Διαπιστώνω ότι ολοένα περισσότερα κράτη μέλη αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ας στηριχθούμε σε αυτήν, επιταχύνοντας τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Εάν αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δύναται να οδηγήσει τις τοπικές και εθνικές οικονομίες μας, καθώς και την ευρωπαϊκή οικονομία, στις μελλοντικές πηγές της οικονομικής ανάπτυξης.

Εργαζόμαστε σκληρά για να παρουσιάσουμε σε έναν μήνα την πρώτη ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης. Έχω την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει μείζον θέμα συζήτησης για το παρόν Σώμα την επόμενη χρονιά. Το ίδιο ισχύει και για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητές του ώστε να συνδράμουν στο έργο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Πρέπει να εξετάσουμε επίσης το τραπεζικό μας σύστημα και να αναλάβουμε την απαιτούμενη δράση, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να χρηματοδοτούν δεόντως την οικονομία, ιδίως τις ΜΜΕ. Όσον αφορά δε τη σταθεροποίηση των οικονομιών μας, πολλά από τα μέτρα μας ήταν είτε ειδικά είτε προσωρινά. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της προσέγγισής μας όσον αφορά τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνίσταται στη θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού σταθεροποίησης.

Αυτός είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας. Μετά τη διεξαγωγή εντατικών διαβουλεύσεων, οι οποίες είχαν πολύ καλή έκβαση, κατορθώσαμε να προβούμε σε συνοπτική περιγραφή του εν λόγω μηχανισμού στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Είμαι πεπεισμένος ότι θα λάβει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτήν την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι το ακριβές πλαίσιο του πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Ο μηχανισμός θα πρέπει εξίσου να υποστηριχθεί από την απόφαση να προβούμε σε περιορισμένη και στοχοθετημένη τροποποίηση τη Συνθήκης. Τώρα που έχει πλέον επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών υπέρ της τροποποίησης της Συνθήκης, αυτή η προσέγγιση χρήζει άμεσης εφαρμογής. Ο στόχος της τροποποίησης της Συνθήκης είναι απολύτως συγκεκριμένος. Πρόκειται για σαφή, ρεαλιστική τροποποίηση για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης ανάγκης. Χρειάζεται μία και μοναδική, απλή αλλαγή για την υλοποίησή της. Ας αντισταθούμε, λοιπόν, στον πειρασμό να περιπλέξουμε υπερβολικά τα πράγματα ή να προβούμε σε έντεχνες συνδέσεις με άλλα ζητήματα, και ας μην επιτρέψουμε την απόσπαση της προσοχής μας από το επιτελούμενο έργο μας. Πίσω από το ευρώ υπάρχει μαζική πολιτική βούληση. Τόσο ο προσωρινός μηχανισμός όσο και ο μόνιμος πλέον μηχανισμός συνιστούν στρατηγικέ αποφάσεις, οι οποίες καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη είναι περισσότερο πρόθυμα από ποτέ να στηρίξουν σθεναρά τη σταθερότητα και την ακεραιότητα του ευρώ.

Όλα αυτά τα στοιχεία –η οικονομική διακυβέρνηση, η δημοσιονομική εξυγίανση, η διασφάλιση μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, οι αποδοτικές τράπεζες, η ευρωπαϊκή διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ο διάδοχός της, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας– είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Πρέπει να εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο, το οποίο συγκροτείται με διαρθρωμένο τρόπο, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη απόκριση στην κρίση, και να διασφαλισθεί ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί στο μέλλον ανάλογη κατάσταση.

Η δράση που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνιστά, ασφαλώς, καίρια συμβολή στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Όλοι συμφωνούν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν κατά το τρέχον έτος, προφανέστατα για την Ελλάδα και την Ιρλανδία, αποσκοπούν εξίσου στο γενικότερο συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών της. Στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό στις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της συλλογικής ευθύνης, του επιμερισμού των κινδύνων και της παροχής αμοιβαίας στήριξης σε περιόδους ανάγκης. Ξέρω ότι αυτές οι αρχές είναι ιδιαίτερα προσφιλείς στο παρόν Σώμα. Δεδομένου ότι είναι εξίσου προσφιλείς και σε εμένα, κατανοώ τον λόγο για τον οποίο έχουν προταθεί άλλες ιδέες, ούτως ώστε να αποκτήσουν μορφή οι εν λόγω αρχές μέσω άλλων πιθανών μηχανισμών.

Επ’ αυτού του θέματος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: τα ευρωομόλογα αυτά καθαυτά αποτελούν ενδιαφέρουσα ιδέα. Η ίδια η Επιτροπή είχε εισηγηθεί αυτήν την ιδέα ήδη από τα 2008, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενήργησε επί της δεκαετούς λειτουργίας της ΟΝΕ, αλλά βρισκόμαστε εν μέσω κρίσης και διαθέτουμε ήδη χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπισή της, όπως η ευρωπαϊκή διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι εν λόγω μηχανισμοί πόρρω απέχουν από την εξάντλησή τους, μπορούν δε να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν μακράν εκτενέστερα και ταχύτερα από οιαδήποτε άλλα εναλλακτικά μέσα, ανεξαρτήτως του ενδιαφέροντος που ενδέχεται να παρουσιάζουν.

Επομένως, παρότι κατανοώ ότι θέλετε να εξετάζετε κάθε δυνατή λύση, η παρούσα συγκυρία απαιτεί άμεση ανάληψη δράσης. Ας μην αποκλείσουμε την ιδέα για το μέλλον, αλλά σας επικεντρωθούμε στο παρόν στάδιο στην εξεύρεση της λύσης που θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών και θα μπορέσει να την εξασφαλίσει με άμεσο και αποφασιστικό τρόπο.

Ας εργαστούμε από κοινού για να τερματίσουμε αυτό το έτος αποστέλλοντας ένα μήνυμα εμπιστοσύνης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενιαίο όραμα για την οικονομία της και ότι θέτει αυτό το όραμα σε εφαρμογή. Ας το πράξουμε με σαφή επίγνωση του προορισμού μας, και ας είναι εξίσου σαφής και ο προορισμός μας: μια ισχυρή και σταθερή ευρωζώνη στο εσωτερικό μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι περισσότερο συσπειρωμένη από ποτέ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ασκώντα την Προεδρία του Συμβουλίου, κ. Chastel, καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Barroso, για τις εναρκτήριες ομιλίες τους στην παρούσα συζήτηση. Το θέμα της συζήτησής μας είναι πολύ σημαντικό. Η έξοδος από την κρίση και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης συνιστά προτεραιότητα για τους πολίτες μας. Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα θα εστιάσει, πρωτίστως και κατ’ εξοχήν, την προσοχή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο και μεθαύριο.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινά αυτήν την εβδομάδα, λαμβάνει χώρα σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο: στο πλαίσιο των κερδοσκοπικών επιθέσεων εις βάρος του ευρώ, της αναβίωσης του ευρωσκεπτικισμού και της ανάδυσης προβληματισμών σχετικά με τα οικονομικά της Ευρώπης, ενώ το παρόν Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2011.

Βεβαίως, τα στοιχεία αυτά συνδέονται στενά μεταξύ τους. Η κρίση του ευρώ και τα μέτρα αλληλεγγύης έχουν αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι διερωτώνται εάν αξίζουν τον κόπο όλες αυτές οι προσπάθειες, εάν οδηγούν τελικά σε κάποιο αποτέλεσμα· εξού και ο ευρωσκεπτικισμός, ακόμα και σε χώρες που διατηρούσαν παραδοσιακά μέχρι στιγμής φιλοευρωπαϊκή στάση. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο εκμεταλλεύονται λαϊκιστικές και ακραίες πολιτικές παρατάξεις, οι οποίες καλλιεργούν τον φόβο και τον πειρασμό της περιχαράκωσης, και οι οποίες δεν διαθέτουν καμία θαυματουργή θεραπεία όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση.

Θα ξεκινήσω με το ευρώ, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε, θέτοντας, ταυτόχρονα στον εαυτό μας ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα.

Το πρώτο ερώτημά μου είναι το εξής: είχε ποτέ η Ευρώπη ένα νόμισμα τόσο σταθερό όσο το ευρώ; Απευθύνομαι εν προκειμένω στους νοσταλγούς των εθνικών νομισμάτων: οιοδήποτε βήμα προς τα πίσω θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την Ευρώπη.

Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το ακόλουθο: ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που δέχεται το ευρώ εδώ και μήνες; Ποιος μπορεί να επωφελείται από αυτό το έγκλημα, εάν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο; Δεν είμαι οπαδός της «συνωμοσιολογίας», αλλά, στις συζητήσεις μου με πολιτικούς ηγέτες και οικονομικούς αναλυτές, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν προς την πηγή των προβλημάτων μας. Πότε θα διδαχθούμε από τις εμπειρίες μας; Νομίζω ότι μπορούμε να απευθυνθούμε ανοικτά στους φίλους μας.

Το τρίτο ερώτημά μου έχει ως εξής: για ποιον λόγο η συναλλαγματική τιμή του ευρώ εξακολουθεί να υπερβαίνει την τιμή του 1,30 δολαρίου ΗΠΑ; Η τιμή αυτή παρακωλύει σοβαρά τις εξαγωγές μας και όλοι δηλώνουν ότι το ευρώ είναι καταδικασμένο. Για ποιον λόγο οι χώρες μας είναι οι μοναδικές που ασκούν αυστηρές ορθόδοξες πρακτικές, ενώ οι ανταγωνιστές μας εκμεταλλεύονται τα ασθενή τους νομίσματα για να τονώσουν τις οικονομίες τους; Αυτά είναι τα ερωτήματα που μας θέτουν οι πολίτες μας. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που υποβάλλω τις δύο τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο των συναντήσεών μου με εκλεγμένους πολιτικούς.

Κυρίες και κύριοι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα μήνυμα βεβαιότητας ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση, μέτρα για την προώθηση της επανόδου σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα μέτρα, όπως αυτά που ελήφθησαν προσφάτως από την Επιτροπή Barroso, για την επανεκκίνηση των διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς ή για την ενίσχυση του δεοντολογικού χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτό που χρειαζόμαστε, και η κρίση του ευρώ το επιβεβαίωσε, είναι η σύγκλιση των κοινωνικών και δημοσιονομικών πολιτικών μας. Τούτο απαιτεί σθένος. Κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, προβείτε εσείς ταχύτερα σε ένα βήμα περαιτέρω, και τότε θα μπορέσουμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα.

Θα χρειαστεί να επιδείξουμε μέγα σθένος κατά τα προσεχή έτη εάν θέλουμε να ισχυροποιήσουμε τις χώρες μας στο πεδίο του διεθνούς ανταγωνισμού και εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Αυτή η προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών πρέπει να καταβληθεί σε όλα τα επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Οι πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ένωσης χρήζουν επανεξέτασης και τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης χρήζουν εκ βάθρων αναθεώρησης. Πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας τα πραγματικά ερωτήματα και, συναρτήσει των απαντήσεων που θα δώσουμε, να προσαρμόσουμε αναλόγως το δημοσιονομικό μας πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση για τη διεξαγωγή αυτής ακριβώς της κρίσιμης συζήτησης, και σε αυτές ακριβώς τις ουσιώδεις διαβουλεύσεις σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε πλήρως, ως αντιπρόσωποι που έχουμε εκλεγεί με άμεση ψηφοφορία από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ακόμα και αν αυτό δυσαρεστεί ορισμένες κυβερνήσεις που επιθυμούν να μας στερήσουν αυτό το δικαίωμα.

Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μας παράσχει τη συγκατάθεσή του και, εφόσον παραστεί ανάγκη, να προβούμε σε ψηφοφορία, ούτως ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι μας στερούν αυτήν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαβουλεύσεις. Το ζητούμενο για εμάς δεν είναι η εξουσία, αλλά η συμβολή σε μια κρίσιμη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Πρέπει να «σπάσουμε το απόστημα», πρέπει να λάβουμε τις ορθές αποφάσεις, τις αναγκαίες αποφάσεις για τη διασφάλιση του περαιτέρω μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε προϋπολογισμό επενδύσεων.

Εάν τα κράτη μέλη μας, τα οποία λαμβάνουν μέριμνα για τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, μπορούν να επενδύουν λιγότερο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία, ας πραγματοποιήσουμε εμείς αυτές τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδυάζοντας τους πόρους μας και επιτυγχάνοντας, κατά τον τρόπο αυτόν, οικονομίες κλίμακας.

Κατά την άποψη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), δεν πρέπει να επιτραπεί ο υποβιβασμός της συζήτησης επί των οικονομικών της Ευρώπης σε διαμάχη μεταξύ των κρατών μελών που διεκδικούν την επιστροφή των χρημάτων τους. Αντιθέτως, η συζήτηση πρέπει να αφορά τη συμφιλίωση των συμπολιτών μας με την Ευρώπη, υποδεικνύοντάς τους την προστιθέμενη αξία που παρουσιάζει η συντονισμένη και διορατική ευρωπαϊκή δράση.

Επί του παρόντος, πραγματοποιώ επισκέψεις στις πρωτεύουσες των χωρών, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η εν λόγω συζήτηση εδραιώνεται. Ας μην χάσουμε αυτήν την ευκαιρία. Δεδομένου ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και λήγει σύντομα η θητεία της παρούσας Προεδρίας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη βελγική Προεδρία για την πολύ καλή συνεργασία της με το Κοινοβούλιο, καθώς και τον κ. José Manuel Barroso, ο οποίος είχε το σθένος να αναλάβει την παρουσίαση ενός εγγράφου σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πριν από το τέλος του Ιουνίου. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε, από κοινού, επί αυτής της οδού, και ότι πρέπει να μας ακολουθήσουν και οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Πρέπει να τους δείξουμε τον δρόμο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν συμβαίνει συχνά να συνομολογούμε στο τέλος του έτους ότι έχουν αυξηθεί οι πηγές της ανησυχίας μας. Εκφράζουμε βαθύτατες ανησυχίες, διότι η Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω μιας εντεινόμενης και εξαπλούμενης κρίσης εμπιστοσύνης. Τα αίτια αυτής της κρίσης εμπιστοσύνης είναι υπαρκτά, και θα ήθελα να επιχειρήσω να περιγράψω ορισμένα από αυτά στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης. Εκτιμώ ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τακτική διπλής «σαλαμοποίησης». Πρόκειται για την τακτική που ακολουθείται από όσους που προσπαθούν να συγκαλύψουν την πραγματική κατάσταση από τους πολίτες μιας χώρας. Η εμπιστοσύνη των ανθρώπων κλονίζεται σοβαρά όταν οι κυβερνήσεις τούς δηλώνουν: «Όλα είναι καλά, κανένα πρόβλημα, έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο», και, κατόπιν, στρέφονται αίφνης προς την αντίθετη κατεύθυνση και εξηγούν ότι χρειάζονται ενίσχυση αμέτρητων δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συνέβη δύο φορές μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω κατά πόσον μια κυβέρνηση θα δηλώσει εκ νέου ότι έχει τα πάντα υπό έλεγχο και ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει τα ομόλογά της, ακόμα και αν τα επιτόκια σημειώνουν άνοδο, και κατόπιν να αλλάξει ξαφνικά γνώμη και να προβεί στη δήλωση: «Χρειαζόμαστε δέσμη μέτρων διάσωσης. Βοηθήστε μας!» Δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Χρειάζομαστε μια απογραφή των πραγματικών εθνικών χρεών και των τραπεζικών χρεών. Πιστεύω ότι θα εμπνεύσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη εάν εξηγήσουμε την πραγματική κατάσταση, ασχέτως της σοβατότητας που ενδέχεται να παρουσιάζει. Εάν βρίσκονται όλα τα χαρτιά στο τραπέζι, θα είναι πιο εύκολο για εμάς να αναζητήσουμε λύσεις.

Πλην όμως, ασκείται, από την άλλη πλευρά, και η τακτική της «σαλαμοποίησης». Αυτό συμβαίνει όταν οι ισχυρές χώρες δηλώνουν «Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε». Ακούμε το μήνυμα της επανεθνικοποίησης: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε για τους άλλους», παρά το γεγονός ότι οι χώρες που προβαίνουν σε αυτήν τη δήλωση γνωρίζουν ότι θα κληθούμε τελικά να συσπειρωθούμε και να πληρώσουμε. Η τακτική της σαλαμοποίησης, η οποία συνίσταται στην απόκρυψη της αλήθειας από τους πολίτες, μολονότι είναι γνωστό ότι θα κληθούμε να πληρώσουμε προς το δικό μας συμφέρον, είναι εξίσου επιζήμια για την εμπιστοσύνη.

Επί του παρόντος βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι θα συμβεί όμως με τη διάσταση απόψεων στο πλαίσιό του; Καποιοι τάσσονται υπέρ των ευρωομολόγων και κάποιοι άλλοι τα απορρίπτουν. Ορισμένοι υποστηρίζουν τη σταθεροποίηση της δέσμης μέτρων διάσωσης και την περαιτέρω ανάπτυξή της, ενώ άλλοι αντιτίθενται στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Διερωτώμαι πού βρίσκεται η λογική όταν διευκρινίζεται ότι όλα αυτά αποτελούν μόνο προσωρινά μέτρα, διότι έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε τα προσωρινά μέτρα στη Συνθήκη ώστε να είναι διαθέσιμα και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όλοι διαπιστώνουν αυτήν την αντίφαση, καθώς και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών. Βλάπτει την εμπιστοσύνη όταν μια κυβέρνηση υποβάλλει τις τράπεζές της σε δοκιμασία αντοχής το καλοκαίρι και συνειδητοποιεί μόνο μετά την παρέλευση μερικών μηνών ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για δοκιμασία αντοχής του ευρώ και όχι των τραπεζών.

Βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσης εμπιστοσύνης και οφείλω να σας δηλώσω, κύριε Barroso, ότι, μολονότι οι παρατηρήσεις σας σήμερα το πρωί μπορεί να ήταν αληθείς, δεν αποκομίζεται η εντύπωση ότι θα αναζητήσουμε και θα θέσουμε σε εφαρμογή τις βέλτιστες λύσεις, αλλά, αντιθέτως, ότι θα συζητήσουμε επί της ελάχιστης συναίνεσης που μπορεί να επιτευχθεί την Παρασκευή. Είναι σαφές ότι αυτό δεν αρκεί. Θα οξύνει την κρίση εμπιστοσύνης. Δεν αρκεί μια πολιτική που κατευνάζει τις εθνικές αγορές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Χρειαζόμαστε μια πολιτική σταθεροποίησης των αγορών και του ευρώ. Για ποιον λόγο δεν μιλά κανείς, ούτε στο παρόν Σώμα ούτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την αξία του ευρώ στο εξωτερικό; Η συναλλαγματική τιμή του ευρώ ανέρχεται σήμερα στο 1,34 δολάριο ΗΠΑ. Η χαμηλότερη τιμή του κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν 1,20, ενώ η αντίστοιχη τιμή κατά την κυκλοφορία του ανερχόταν στο 1,15. Το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα. Στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, όπου οι διάφορες περιοχές του πλανήτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους με οικονομικούς όρους, δεν έχουν πλεόν σημασία τα επιμέρους εθνικά νομίσματα, αλλά η νομισματική διάρθρωση ολόκληρης της περιοχής. Υπό οικονομικούς και κοινωνικούς όρους, η ευρωζώνη αποτελεί αδιαμφισβήτητα την ισχυρότερη περιοχή της υφηλίου. Αποδυναμώνεται μόνο πολιτικά από υπευθύνους χάραξης πολιτικής οι οποίοι εφαρμόζουν πολιτικές που αποβλέπουν στον περιορισμό των εθνικών συζητήσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Το ευρώ είναι ισχυρό και θα μπορούσε να είναι ακόμα ισχυρότερο, εάν όσοι ενεργούν ως πολιτικό πλαίσιο του ευρώ και όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτό κατόρθωναν επιτέλους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να λάβουν επί των κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων σθεναρές, συνεπείς αποφάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν τέρμα στην κρίση εμπιστοσύνης. Δεν έχετε παρά να εξετάσετε τι συμβαίνει στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη. Εάν δεν τερματίσουμε αυτήν την κρίση εμπιστοσύνης, θα αντιμετωπίσουμε μείζονα προβλήματα κατά τα προσεχή έτη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να δηλώσω στο Συμβούλιο ότι τάσσομαι υπέρ των ευρωομολόγων. Εάν υπάρχει κάποιο άλλο κατάλληλο μέτρο, ασφαλώς να το λάβετε, αλλά πρέπει εντέλει να καταλήξετε σε συμφωνία επί της σταθεροποίησης του ευρώ στο εσωτερικό, διότι στο εξωτερικό είναι αρκετά ισχυρό.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι στη ζωή υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος ισχύει παντού: όταν μια ομάδα δέχετα επίθεση, πρέπει να αντιδράσει με πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ακριβώς το αντίθετο συνέβη το 2010, όταν δέχθηκε επίθεση το ευρώ, διότι, μετά την έναρξη της ελληνικής κρίσης, κατά τις συζητήσεις γίναμε μάρτυρες μόνο διαφωνιών, και ασφαλώς δεν διαπιστώσαμε πνεύμα ενότητας, ούτε βέβαια ιδιαίτερης αλληλεγγύης.

Πρέπει τώρα να έχουμε το σθένος– και απευθύνομαι επίσης στο Πρόεδρο της Επιτροπής– να αναγνωρίσουμε ότι όλα τα προσωρινά μέτρα που έχουν ληφθεί απλώς δεν είναι αρκετά. Δεν πρόκειται για προσωπική ανάλυση, αλλά για την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του κ. Trichet, ο οποίος είναι, εξάλλου, ο επικεφαλής του νομισματικού θεματοφύλακα του ευρώ, ήτοι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και κατά την άποψη του οποίου, κανένα από όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί και κανένα από τα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν σημειώνουν επαρκή πρόοδο.

Όλοι δηλώνουν ότι πρέπει να αναληφθεί δράση σε σχέση με τέσσερα στοιχεία: πρώτον, ένα σύμφωνο σταθερότητας με πραγματικούς μηχανισμούς κυρώσεων· δεύτερον, ένα μόνιμο, διευρυμένο ταμείο αντιμετώπισης κρίσεων – δεν το προτείνω εγώ, αλλά ο κ. Trichet αναφέρει ότι πρέπει να είναι διευρυμένο, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων δεν επιθυμούν τη διεύρυνσή του, και θέλουμε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις αγορές· τρίτον, πραγματική οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση, δημοσιονομική και οικονομική ένωση· και τέταρτον, ενιαία αγορά ευρωομολόγων.

Αυτοί είναι οι τέσσερις στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, διότι πουθενά αλλού στον κόσμο, κύριοι συνάδελφοι βουλευτές, δεν υπάρχει νόμισμα το οποίο να μην στηρίζεται από μια κυβέρνηση, από μια οικονομική στρατηγική και από μια αγορά ομολόγων. Πουθενά στον πλανήτη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και τι πληροφορούμαστε σήμερα; Πληροφορούμαστε τα εξής: «Ναι, είναι καλή ιδέα, αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα». Πρέπει να περιμένουμε τι; Ενδεχομένως το ολοκληρωτικό χάος ή τον αφανισμό του ευρώ.

Ως εκ τούτου, είναι πλέον καιρός να λάβουμε αυτήν την απόφαση και δεν θα ήθελα να ακούσω σήμερα, κύριε Πρόεδρε, την Επιτροπή να δηλώνει: «Ναι, θα είναι δύσκολο, πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις για τα ευρωομόλογα· είναι καλή ιδέα, αλλά δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, διότι έχουμε το ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων, στο οποίο πρόκειται πλέον να προσδώσουμε μόνιμο χαρακτήρα». Αυτά τα δύο δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Το ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων είναι απαραίτητο τώρα, ώστε να αντεπεξέλθουμε στις επιθέσεις κατά του ευρώ, αλλά τα ευρωομόλογα είναι εξίσου απαραίτητα για τη μεσο-μακροπρόθεσμη σταθερότητα του ευρώ. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ τους. Είναι και τα δύο απαραίτητα, όπως συμβαίνει και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι, μαζί με τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων –οι οποίοι θα συζητήσουν αύριο και μεθαύριο και θα πουν «Ναι, θα τροποποιήσουμε ελαφρώς τη Συνθήκη, και το ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων, το οποίο θα πρέπει φυσιολογικά να διευρυνθεί, κατά το κοινό αίτημα όλων των υπολοίπων, ενδέχεται να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα»–, είναι πλέον καιρός και για την Επιτροπή να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια δέσμη μέτρων, η οποία θα είναι πολύ πιο σημαντική, σθεναρή, σφαιρική και συνεκτική ως προς την εν λόγω προσέγγιση. Όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο διαθέτει πραγματικούς μηχανισμούς κυρώσεων, το παρόν Σώμα μπορεί να επιτελέσει το έργο του, διότι η δέσμη μέτρων βρίσκεται στο Κοινοβούλιο και σκοπεύουμε να επανέλθουμε στις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής. Όσον αφορά τα άλλα τρία στοιχεία, τασσόμαστε υπέρ της διεύρυνσης του ταμείου για την αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά πρέπει να την προτείνετε. Προτείνετέ την! Τοποθετηθείτε εν προκειμένω και δηλώστε ότι το ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων χρήζει διεύρυνσης. Για ποιον λόγο; Διότι η ύπαρξη διευρυμένου ταμείου για την αντιμετώπιση κρίσεων θα θέσει τέρμα στην κερδοσκοπική δραστηριότητα εις βάρος του ευρώ. Δεύτερον, προτείνετε μια σφαιρική δέσμη μέτρων για τη δημοσιονομική και οικονομική ένωση, και, τρίτον, μην φοβάστε, προτείνετε τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ομολόγων. Γνωρίζουμε ότι, σε τελική ανάλυση, αυτή θα σταθεροποιήσει το ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, υπάρχει, ωστόσο, κάτι παράδοξο σε όλα αυτά. Κύριε Chastel, μιλήσατε για την προσεχή σύνοδο. Θα μπορούσατε να μας είχατε πει ότι θα υπήρχαν κάποιοι κλυδωνισμοί πριν από την εν λόγω σύνοδο. Θα μπορούσατε να μας είχατε πει ότι σκοπεύατε να περιορίσετε κάποιες συζητήσεις.

Κύριε Barroso, πιστεύω ότι, με τη χρήση αυτής της ξύλινης γλώσσας, δεν πρόκειται να σημειώσουμε καμια πρόοδο, δεν πρόκειται να προβούμε σε περαιτέρω βήματα προς τα εμπρός. Ο Martin Schultz έχει δίκιο: πρέπει να περιγράψουμε την πραγματική κατάσταση της κρίσης και να την παρουσιάσουμε ακριβώς όπως έχει, αλλά πρέπει επίσης να περιγράψουμε και τη δική μας πολιτική ανικανότητα, όπως και τους λόγους αυτής της ανικανότητας. Δεν έχει νόημα να δηλώνουμε απλώς ότι λάβαμε τις ορθές αποφάσεις. Γνωρίζετε εξίσου καλά με εμένα, όπως το γνωρίζουν και όλοι οι παριστάμενοι, ότι ανέκαθεν τις λαμβάναμε υπερβολικά καθυστερημένα. Κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και δύο βήματα προς τα πίσω. Δεν λέω ότι πρόκειται για δικό σας σφάλμα. Τουναντίον, μάλιστα, θεωρώ ότι η Επιτροπή αποτελούσε μάλλον σταθεροποιητικό παράγοντα σε περιόδους που στερούνταν διαύγειας. Τώρα όμως –νομίζω πως ο Guy Verhofstadt έθεσε το πραγματικό ερώτημα– ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική μας κατά τους ερχόμενους μήνες;

Κατά την προσωπική μου αντίληψη, η στρατηγική είναι απλή: η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει ένα σύμφωνο σταθερότητας, πράγμα που έχει ήδη πράξει, στο οποίο θα καθορίζεται ο βαθμός της απαιτούμενης σταθερότητας και, επομένως, της ευθύνης όλων έναντι του ευρώ, καθώς και ένα σύμφωνο αλληλεγγύης, στο οποίο θα καθορίζεται ο βαθμός αλληλεγγύης που χρειαζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σταθερότητα χωρίς αλληλεγγύη. Δεν μας ενδιαφέρουν πλέον αυτές οι συζητήσεις μεταξύ της κ. Merkel και του κ. Τάδε. Ναι, είναι σωστή η θέση ορισμένων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, οι οποίες δηλώνουν ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ ξανά η υφιστάμενη κατάσταση. Βεβαίως, εάν όμως δεν δηλώνουμε ταυτόχρονα ότι η αλληλεγγύη μάς αναγκάζει να δημιουργήσουμε μια δυνατότητα προστασίας του ευρώ μέσω των ευρωομολόγων, προκειμένου να συνεχίσουμε τις επενδύσεις, να συνεχίσουμε τη διαδικασία του οικολογικού και οικονομικού μετασχηματισμού. Πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις, μόνο που, σε εθνικό επίπεδο, αυτό δεν είναι πλέον εφικτό. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα νόμισμα δύο όψεων: σταθερότητα από τη μια όψη και αλληλεγγύη από την άλλη, και μεταξύ των δύο, η ευθύνη.

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, υποβάλετε μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση των λειτουργιών της Ένωσης για την επίτευξη σταθερότητας και αλληλεγγύης, μέσω των ευρωομολόγων, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταστεί πλέον αδύνατη οιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα επί των χρεών ορισμένων χωρών· και, με την έκδοση των ευρωομολόγων, παρέχεται, παράλληλα, η δυνατότητα επενδύσεων.

Ο κ. Oettinger μάς πληροφορεί ότι χρειάζεται το ποσό των 1.000 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εφαρμογή της ενεργειακής μεταρρύθμισης, αλλά από πού θα αντλήσει αυτά τα χρήματα; Μήπως θα κερδίσει το λαχείο; Είναι εξωφρενικά παράλογο να δηλώνει κανείς ότι χρειάζεται 1.000 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα κινητοποιηθούν οι απαιτούμενοι πόροι για αυτόν τον αναγκαίο οικονομικό μετασχηματισμό.

Η στρατηγική, λοιπόν, είναι απλή: η Επιτροπή προτείνει, το Κοινοβούλιο καταθέτει τροπολογίες και αποφασίζει, ενώ θα υπάρξει και η θέση από την Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ ή κατά του Συμβουλίου, και το Συμβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί έναντι αυτής της κοινής θέσης. Αυτή είναι η μοναδική λύση στη σημερινή συζήτηση. Εάν περιμένουμε την κ. Merkel να κατασταλάξει στην απόφασή της ένα τέταρτο πριν από την ώρα που πρέπει να την έχει λάβει, τότε θα περιμένουμε επ’ άπειρον. Όταν θα έχει λάβει την απόφασή της, θα έχουμε πλέον χάσει το τρένο. Θα μου πείτε, φυσικά, ότι, εφόσον υπάρχουν και άλλα τρένα, δεν πειράζει, μπορούμε να πάρουμε το επόμενο. Αυτό όμως δεν αληθεύει. Ορθώς είχε δηλώσει ο Gorbachev: «Η ζωή τιμωρεί όσους μένουν πίσω».

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Δεν θέλω η Ιστορία να τιμωρήσει την Ευρώπη. Αναλάβετε τις ευθύνες σας. Εμείς αναλαμβάνουμε τις δικές μας, και πρέπει να αποδείξουμε στο Συμβούλιο ότι η πολιτική σταθερότητα που χρειαζόμαστε βρίσκεται εδώ, στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· και θα αψηφήσουμε την αστάθεια του Συμβουλίου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι την ελπίδα ότι θα συμφωνηθεί η λήψη μέτρων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να καθησυχάσουν οι αγορές και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην ευρωζώνη, διότι τούτη θα πρέπει είναι προς όφελος όλων μας, ασχέτως εάν είμαστε μέλη της ή όχι.

Ενόψει της συνόδου πληροφορούμαστε ότι η αύξηση των κυρώσεων θα συγκαταλέγεται μεταξύ των κεντρικών στοιχείων της λύσης, αλλά, για να είναι αποτελεσματικές, οι κυρώσεις επιβάλλεται να είναι αξιόπιστες, και η Ένωση παρουσιάζει εν προκειμένω κακές επιδόσεις. Προσδίδοντάς τους αυτόματο χαρακτήρα, δεν θα τις καταστήσουμε αξιόπιστες εάν διατηρείται η πεποίθηση ότι είναι δυνατή η εξεύρεση πολιτικής λύσης για την αποφυγή τους. Αυτό που πραγματικά απαιτείται από τα μέλη της ευρωζώνης είναι η πολιτική βούληση να εκπληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Κυκλοφορούν φήμες ότι ένα από τα καίρια στοιχεία της λύσης συνίσταται στην ανάληψη της επιβάρυνσης των μελλοντικών διασώσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Θα επρόκειτο, ωστόσο, για τραγικά παράδοξη εξέλιξη εάν ο κύριος αντίκτυπος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα ήταν η αύξηση του κόστους δανεισμού για ορισμένα από τα πλέον αδύναμα κράτη μέλη της ευρωζώνης και η συμβολή της στην επακόλουθη κρίση.

Όπως πληροφορούμαστε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας μείζονος διαδικασίας μεταρρύθμισης της Συνθήκης, θα ακολουθήσει μια δέσμη μεταρρυθμιστικών μέτρων, η οποία θα κλείσει το κεφάλαιο της τροποποίησης της Συνθήκης για μια γενιά. Παρ’ όλα αυτά, τώρα, μόλις έναν μήνα αργότερα, ετοιμαζόμαστε προφανώς να επιφέρουμε νέα τροποποίηση.

Λαμβάνουμε καθησυχαστικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ότι οι τροποποιήσεις θα είναι περιορισμένες, αλλά η γερμανική κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει την ίδια άποψη. Κατά τα φαινόμενα, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών, δρ Schäuble, έχει ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή νέου γύρου ολοκλήρωσης που θα οδηγήσει στη δημοσιονομική ένωση και, εντέλει, στην πολιτική ένωση.

Πού θα καταλήξουν όλα αυτά; Είναι βέβαιο ότι δεν θα καταλήξουν σε μια ακόμα χαμένη δεκαετία λόγω εστίασης στο λάθος είδος μεταρρυθμίσεων; Η Ευρώπη χρειάζεται οικονομική μεταρρύθμιση, δημοσιονομική πειθαρχία, εδραίωση της εσωτερικής αγοράς, αλλαγές στο εργατικό δίκαιο για την τόνωση της απασχόλησης και μια δέσμη μέτρων για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος «Ευρώπη 2020».

Αυτές είναι οι βασικές μεταρρυθμίσεις που έχει καθορίσει ορθά και σθεναρά ο Πρόεδρος κ. Barroso για το πρόγραμμα της Επιτροπής του· φοβάμαι, όμως, ότι χάνουμε αυτήν την ευκαιρία μέσα από τα χέρια μας. Ο τρομακτικός κίνδυνος συνίσταται στο γεγονός ότι, παρά τις συζητήσεις για την οικοδόμηση της Ευρώπης, η τελευταία ενδέχεται στην ουσία να υπονομευθεί, και ενώ προσβλέπουμε σε μια ισχυρότερη Ευρώπη, η αποτυχία να αντιμετωπίσουμε τα υποκείμενα οικονομικά προβλήματά της θα οδηγήσει ουσιαστικά στην αποδυνάμωσή της.

Κατά την εκτίμησή μας, οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας επί ενός περιορισμένου αριθμού συγκεκριμένων μέτρων, ούτως ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να παράσχουν αμοιβαία αρωγή στο πλαίσιο της άμεσης κρίσης, χωρίς την επιβολή καμίας επιβάρυνσης στα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να παραμείνουν εκτός ευρωζώνης, και, εν συνεχεία, η επαναξιολόγηση της ζωτικής σημασίας της επίλυσης της μακροπρόθεσμης κρίσης με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι: τον κίνδυνο της ενδεχόμενης μόνιμης κατάρρευσης της οικονομικής μας ανταγωνιστικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ήδη επί τρία χρόνια. Ένα από τα συμπεράσματα που πρέπει να συναχθούν από την παρούσα, εκτενή συζήτηση είναι ότι τα μέτρα μας δεν καταπολεμούν εμφανώς τα αίτια της κρίσης, αλλά θεραπεύουν τα συμπτώματα. Θα ήθελα να επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι οι αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ δεν πρέπει να υπαγορεύονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις τράπεζες να γλιτώσουν εν γένει ατιμώρητες, για να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν, και να αφήσουμε τα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη για τις ριψοκίνδυνες συναλλαγές στις οποίες επιδόθηκαν οι τράπεζες. Οι δέσμες μέτρων αυστηρής λιτότητας που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα και την Ιρλανδία θα έχουν ως αποτέλεσμα να επωμισθούν οι πολίτες το κόστος της κρίσης, την οποία δεν προκάλεσαν. Κάτι τέτοιο θα περιορίσει τις καταναλωτικές δαπάνες και θα παρεμποδίσει την απαραίτητη οικονομική ανάκαμψη. Τα δραστικά μέτρα αποταμίευσης θα φέρουν και άλλες χώρες που διατρέχουν επί του παρόντος κίνδυνο, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, στην ίδια θέση που βρίσκονται η Ελλάδα και η Ιρλανδία.

Η αναπροσαρμογή απλώς των χρηματοδοτικών μέσων ή η δημιουργία νέων διχτυών ασφαλείας δεν πρόκειται να βοηθήσει. Ένας μόνιμος μηχανισμός για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα τα οποία ρυθμίζουν τις δραστηριότητες των αγορών. Τα τελευταία αφορούν, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων κοινωνικών προτύπων. Εξίσου σημαντική για εμάς είναι η τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτως ώστε να προβλέπει την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη με προβλήματα, παρακάμπτοντας όμως τις τράπεζες.

Αυτά θα πρέπει να είναι τα πρώτα μας βήματα, στα οποία ωστόσο θα έπρεπε να είχαμε ήδη προβεί από καιρό. Για να καταστεί η κατάσταση απολύτως σαφής, μια στενόμυαλη εθνική προσέγγιση παρακωλύει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων μάς παρεμποδίζουν να σημειώσουμε πρόοδο προς την ορθή κατεύθυνση. Συγκαταλέγω δε μεταξύ αυτών και τη γερμανίδα καγκελάριο.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (EN) Κύριε Πρόεδρε, το 2010 θα καταγραφεί στη μνήμη μας ως η χρονιά κατά την οποία αποκαλύφθηκαν οι βαθιές αδυναμίες του εγχειρήματος του ευρώ και κατά την οποία οι πολίτες στην Ευρώπη συνειδητοποίησαν απότομα την καθαρή ανοησία των ηγετών τους.

Εν προκειμένω, λοιπόν, έχουμε μια νέα σύνοδο και μια νέα κρίση, ενώ η εμπιστοσύνη στο ευρώ εξασθενεί ολοένα και περισσότερο. Είναι σαν να παρακολουθούμε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε αργή κίνηση, και εσείς θέλετε τώρα έναν μόνιμο μηχανισμό διάσωσης. Θεωρείτε ότι, εάν διαθέτετε ένα ταμείο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, για παράδειγμα, όλα θα πάνε καλά. Όχι, τίποτα δεν θα πάει καλά. Η αποτυχία του ευρώ δεν έχει καμία σχέση με την κερδοσκοπική δραστηριότητα. Δεν έχει καμία σχέση με τις αγορές, ούτε των νομισμάτων ούτε των ομολόγων· έχει σχέση με το γεγονός ότι ο Βορράς και ο Νότος στην Ευρώπη δεν μπορούν σήμερα, ούτε και θα μπορέσουν ποτέ, να συνυπάρξουν σε μια ενιαία νομισματική ένωση. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Από πολιτικής πλευράς, πρέπει, ασφαλώς, να προβείτε σε τροποποίηση της Συνθήκης. Διότι οι τέσσερις γερμανοί καθηγητές θα υπερισχύσουν στην Καρλσρούη και θα αποδείξουν ότι τα σχέδια διάσωσης που θέσατε σε εφαρμογή ήταν ουσιαστικά ήδη παράνομα δυνάμει των Συνθηκών.

Η αλήθεια είναι ότι επικροτώ εν πολλοίς αυτήν την τροποποίηση της Συνθήκης, διότι θα σημαίνει ότι πρέπει να διοργανωθεί νέο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Και ποιος ξέρει, μπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή του ακόμα και ο David Cameron και να διεξαχθεί εξίσου δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι βέβαιος ότι, ως δημοκράτες, όλοι θα επικροτούσατε τη διοργάνωση δημοψηφίσματος για την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, σκόπιμο είναι στο τέλος του 2010 να μην εξετάσουμε μόνο την κατάσταση της Ένωσης, αλλά και την κατάσταση του Βελγίου. Επί έξι μήνες, η βελγική Προεδρία παρίστατο στο παρόν Σώμα και μας δήλωνε ότι πρέπει να προβούμε σε περαιτέρω ολοκλήρωση. Τι παρωδία είναι αυτή! Στη δική σας χώρα εξακολουθείτε να μην έχετε κυβέρνηση από τον Ιούνιο. Εν προκειμένω, έχουμε ένα μη κράτος το οποίο προσπαθεί να καταργήσει το δικό μας κράτος. Πρόκειται πραγματικά για την απόλυτη παρωδία, αλλά κανείς στο παρόν Κοινοβούλιο δεν τολμά να το παραδεχθεί, επειδή βρίσκεστε όλοι σε κατάσταση άρνησης. Το Βέλγιο είναι ένας μικρόκοσμος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βέλγιο βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, και τα υπόλοιπα κράτη θα ακολουθήσουν την τύχη του. Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, συντάκτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά εξετάζουμε τον λευκοπλάστη και αναρωτιόμαστε εάν είναι αρκετά φαρδύς και δυνατός για να καλύψει το τραύμα. Τον προηγούμενο Ιούλιο, ρώτησα πότε προέβλεπε η Επιτροπή την υποβολή της αναμενόμενης νομοθετικής πρότασης για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων δημοσίου χρέους, και ποια θα ήταν η νομική βάση του. Υπέβαλα συναφώς πολλά ερωτήματα ακόμα, όπως τη σχετική ιεράρχηση των διαφόρων ταμείων και την αναλογική σχέση της χρήσης τους. Τα γεγονότα κατέδειξαν ότι η απάντηση ήταν στην πραγματικότητα ότι δεν γνωρίζουμε, και ότι όλα αυτά θα διαμορφωθούν στην πορεία.

Η αλήθεια είναι αυτό το κατανοώ εν μέρει, διότι εισερχόμαστε σε νέο πεδίο δράσης και πρέπει να καταρτιστούν νέα σχέδια. Επαναλαμβάνω, εντούτοις, ότι, εάν δεν δίδεται πλήρης συνέχεια στις δηλώσεις, είτε από την Επιτροπή είτε από το Συμβούλιο, τότε αναιρείται το πλεονέκτημα των συμπερασμάτων. Απαντήσεις στις ερωτήσεις που υπέβαλα τον Ιούλιο παρασχέθηκαν μόνο στο πλαίσιο της ιρλανδικής διάσωσης, γεγονός που είναι, κατά την άποψή μου, λυπηρό, κυρίως όταν το μικρότερο ταμείο, το οποίο προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, χρησιμοποιείται για τον ίσο καταμερισμό μεταξύ των μεγαλύτερων ταμείων. Δεν ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου, παρότι είχαν προηγηθεί οι ερωτήσεις μου.

Σήμερα λαμβάνω τον λόγο για να ζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου, στα οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή να εργασθεί προς μια περιορισμένη τροποποίηση της Συνθήκης, τροποποίηση που απαιτείται προς εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού επίλυσης κρίσεων. Αναφέρθηκε επίσης ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στοιχείο που τρόμαξε την αγορά λόγω ανεπαρκών διευκρινίσεων. Επισημαίνεται δε το ρυθμιστικό πρόβλημα που ανέφερα σχετικά με τον μηδενικό κίνδυνο για το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη, το οποίο υπονόμευσε την πειθαρχία στην αγορά και δημιούργησε παράλογα κίνητρα.

Εν συνεχεία, η Ευρωομάδα ανακοίνωσε ότι ο μόνιμος μηχανισμός θα έχει βάση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και ότι μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κατά περίπτωση, σύμφωνα με την πρακτική του ΔΝΤ. Πρώτον, θα μπορούσαμε να λάβουμε τώρα ακριβέστερες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση της Συνθήκης και τη συναφή διαδικασία; Το Κοινοβούλιο πρέπει να βεβαιωθεί ότι θα είναι η ενδεδειγμένη. Περισσότερες αερολογίες επί του άρθρου 136 δεν αποτελούν απάντηση. Δεύτερον, προβλέπεται το νέο μέσο να βασίζεται σε διοργανική προσέγγιση –καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας– ή θα βασίζεται όντως στην κοινοτική μέθοδο, όπως φρονούμε και εμείς ότι πρέπει να συμβεί; Τρίτον, ποιες είναι οι τεχνικές εναλλακτικές δυνατότητες και προϋποθέσεις; Επιβάλλεται ο μηχανισμός να βασίζεται σε τεχνικά πργματικά στοιχεία και να είναι εύρωστος, αξιόπιστος και βιώσιμος – προσωπικά δε θα πρόσθετα και οικονομικά προσιτός. Τέταρτον, θα προσκληθούν κράτη μέλη που δεν ανήκουν ακόμα στη ζώνη του ευρώ να συμμετέχουν στον μηχανισμό; Αυτό το θέμα αφορά ιδιαιτέρως τα κράτη μέλη που δημιουργούν χρέος σε ευρώ.

Ρωτήσαμε πότε αναμένεται να θεσπισθεί ο μηχανισμός και λάβαμε την απάντηση ότι θα θεσπισθεί τον Ιανουάριο του 2013, αλλά ποιον ρόλο βλέπει η Επιτροπή να διαδραματίζει το Κοινοβούλιο επ’ αυτού; Πράγματι, το Κοινοβούλιο και η επιτροπή της οποίας είμαι μέλος δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί, πολύ δε περισσότερο εφόσον η δική μας συλλογιστική προπορευόταν εξαρχής. Εάν εμείς καταλήξουμε να μην τυγχάνουμε της δέουσας διαβούλευσης και ενημέρωσης, ποια θα είναι η τύχη των εθνικών κοινοβουλίων και των πολιτών; Το εν λόγω ζήτημα είναι άμεσα συνυφασμένο με τη δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση. Τα μέτρα για τη βελτίωση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, την εποπτεία και το ευρωπαϊκό εξάμηνο αποσκοπούν όλα στην πρόληψη μιας νέας κρίσης και χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της εξόδου από την υφιστάμενη οικονομική κρίση.

Ο μηχανισμός αυτός δεν είναι ένα ξόρκι το οποίο μπορούμε να τοιχοκολλήσουμε για να αποτρέψουμε την πειθαρχία της αγοράς. Απεναντίας, η λύση για το ευρώ έγκειται στην αναγνώριση της ανάγκης για απόλυτη πολιτική πειθαρχία, σε συνδυασμό με την απόλυτη πειθαρχία της αγοράς. Διερχόμαστε την παρούσα κρίση, διότι κατά το παρελθόν υπονομεύθηκαν αμφότερες.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την κ. Sharon Bowles για την ερώτησή της, καθώς και για το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τον μόνιμο μηχανισμό. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την άποψη της Επιτροπής επί των πέντε ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην προφορική ερώτηση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου κάλεσε τον Πρόεδρο κ. Van Rompuy να αναλάβει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, από κοινού με την Επιτροπή, για μια περιορισμένη τροποποίηση της Συνθήκης, τροποποίηση που απαιτείται προς εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού επίλυσης κρίσεων. Γίνεται αντιληπτό ότι μια περιορισμένη τροποποίηση της Συνθήκης προϋποθέτει τη χρήση της απλοποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης βάσει του άρθρου 48 της Συνθήκης.

Οι περιορισμοί της εν λόγω διαδικασίες είναι ότι, πρώτον, επιτρέπει μόνον τροποποιήσεις της Συνθήκης οι οποίες δεν αυξάνουν τις αρμοδιότητες που απονέμονται στην Ένωση και, δεύτερον, περιορίζεται σε τροποποιήσεις του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φαίνεται ότι τα κράτη μέλη προτιμούν την εξαιρετικά περιορισμένη τροποποίηση της Συνθήκης, η οποία θα συμπεριληφθεί στο άρθρο 136, οι διατάξεις του οποίου διέπουν ειδικώς τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Αυτό το ζήτημα θα συζητηθεί, ασφαλώς, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτήν την εβδομάδα. Θα ζητηθεί επισήμως η γνώμη του Κοινοβουλίου επί οιασδήποτε τροποποίησης πρόκειται να προταθεί.

Κατόπιν απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο, η Ευρωομάδα κατέληξε, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της τον Νοέμβριο, σε συμφωνία επί των βασικών αρχών ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας (ΕΜΣ). Βάσει της εν λόγω συμφωνίας της Ευρωομάδας, ο ΕΜΣ θα είναι ένας διακυβερνητικός μηχανισμός, η διαχείριση του οποίου θα βασίζεται στο μοντέλο της ευρωπαϊκής διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Οι πρακτικές λεπτομέρειες του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού δεν έχουν καθορισθεί ακόμα και αναμένεται να καταρτιστούν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του προσεχούς έτους. Βεβαίως, η χρηματοδότηση θα αποτελέσει καίριο ζήτημα. Αυτό το μελλοντικό μέσο θα πρέπει να είναι αρκούντως εύρωστο και να παρουσιάζει ισχυρή αξιοπιστία στις αγορές.

Κάθε στήριξη από τον ΕΜΣ θα ερείδεται στην αυστηρή αιρεσιμότητα. Η παρεχόμενη βοήθεια σε οιοδήποτε κράτος μέλος της ευρωζώνης θα πρέπει να έχει ως βάση ένα αυστηρό πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής αξιολόγησης και μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους που θα εκπονούνται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το ΔΝΤ, και σε διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παρά τον διακυβερνητικό χαρακτήρα του χρηματοδοτικού σκέλους του μηχανισμού, οι προϋποθέσεις πολιτικής θα εξακολουθούν να θεμελιώνονται αυστηρά στη Συνθήκη, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη συνάφεια με το κοινό πολυμερές πλαίσιο εποπτείας, επί του οποίου ερείδεται ουσιαστικά ολόκληρη η Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Για να απαντήσω στα πέντε ερωτήματα της κ. Bowles, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση σχετικά με το εάν μπορούν να συμμετέχουν στον μηχανισμό κράτη μέλη που δεν ανήκουν ακόμα στη ζώνη του ευρώ. Φαίνεται, ωστόσο, ότι τα περισσότερα κράτη μέλη προτιμούν ένα διαφανές και ξεκάθαρο πλαίσιο, στο οποίο τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη θα καλύπτονται από τον μηχανισμό στήριξης των ισοζυγίων πληρωμών, ενώ τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα καλύπτονται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας.

Τούτου λεχθέντος, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε ορισμένα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη να συνδέονται με κάποια διαδικασία στήριξης μέσω διμερών εισφορών, όπως ήδη συμβαίνει επί του παρόντος, στην περίπτωση της Ιρλανδίας, με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και τη Δανία.

Επιτρέψτε μου επίσης να διατυπώσω τις παρατηρήσεις μου επί της συζήτησης σχετικά με τα ευρωομόλογα. Ας μην ξεχνάμε ότι, στο πλαίσιο της καθιέρωσης των χρηματοπιστωτικών δικτύων ασφαλείας στις 9 Μαΐου –Ημέρα της Ευρώπης– και την επόμενη νύκτα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενός κοινοτικού μέσου, το οποίο εγκρίθηκε στην πραγματικότητα για μέγιστο ποσό ύψους 60 δισεκατομμυρίων, βάσει εγγυήσεων δανείων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και δυνάμει της απόφασης για τους ιδίους πόρους.

Πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης, προτείναμε ως βάση του εν λόγου μηχανισμού τις εγγυήσεις δανείων οι οποίες θα μπορούσαν να χορηγούνται από τα κράτη μέλη και θα διοχετεύονται μέσω του μηχανισμού σε χώρες που χρήζουν χρηματοδοτικής βοήθειας, λόγω χρηματοπιστωτικής αστάθειας σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) της 9ης και 10ης Μαΐου. Για ποιον λόγο; Διότι πολλά κράτη μέλη θεώρησαν ότι η εν λόγω πρόταση προσιδιάζει σε μεγάλο βαθμό στο ευρωομόλογο.

Τούτο οδήγησε στη δημιουργία της ευρωπαϊκής διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία συνιστά διακυβερνητική ρύθμιση, και, στην περίπτωση της Ιρλανδίας, χρησιμοποιούμε επί του παρόντος τόσο τον μηχανισμό όσο και τη διευκόλυνση.

Επομένως, μολονότι το ζήτημα των ευρωομολόγων αποτελεί αναμφίβολα πολύ σημαντικό ζήτημα, πρέπει να λάβουμε εξίσου υπόψη το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε προσφάτως από το Συμβούλιο, κατά τις συζητήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι ο μελλοντικός ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας θα εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη απόκριση για την αναχαίτιση της κρίσης και τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, και ότι ο ΕΜΣ θα συμπληρώνει το νέο πλαίσιο ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης, το οποίο θα εστιάζεται πρωτίστως στην πρόληψη, και αναμένεται να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης νέας κρίσης στο μέλλον.

Αυτός είναι και συνολικός απώτερος σκοπός του νέου συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης, και είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που παρείχατε στις προτάσεις της Επιτροπής εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, από την παρακολούθηση του πρώτου γύρου των παρεμβάσεων, διαμορφώνεται μια ιδέα ως προς τους υπαιτίους της κρίσης εμπιστοσύνης, και είναι γεγονός ότι σε τέτοιου είδους κρίση έχει πλέον εξελιχθεί. Κατά πρώτον, υπαίτια ήταν η Επιτροπή, κατά δεύτερον οι κερδοσκόποι και κατά τρίτον το Συμβούλιο, και, ειδικότερα, η κ. Merkel. Το ζήτημα είναι απλούστατο.

Ευτυχώς, κάποιος παρατήρησε –αναφέρομαι στον πρόεδρο της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– ότι το ευρώ είναι σταθερό, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της ΕΕ, παρουσιάζοντας τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού. Η κερδοσκοπία δεν μπορεί να συνιστά την αιτία του προβλήματος. Το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα. Η αιτία ήταν οι βασικοί όροι της Συνθήκης και ο ορυμαγδός στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN). Σε κάθε σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN προκαλείται νέα αναταραχή.

Ο κ. Rehn μόλις επεσήμανε ότι η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση ευρωπαϊκού μηχανισμού, αλλά ότι το Συμβούλιο δεν ήταν διατεθειμένο να συμμετάσχει. Τώρα δηλώνουμε ότι η Επιτροπή δεν ενήργησε. Δεν συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων που «προσκυνούν» διαρκώς την Επιτροπή, αλλά ορθώς έπραξε η Επιτροπή το 2008 προβαίνοντας σε ακριβή απολογισμό, μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία του ευρώ.

Ανέφερε τέσσερα ζητήματα τα οποία έπρεπε να επιλυθούν: πρώτον, ένας συνεκτικός ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός, δεύτερον, μια συνεκτική οικονομική διακυβέρνηση, ή όπως αλλιώς θέλετε να την ονομάσετε, τρίτον, μια συνεκτική εξωτερική εκπροσώπευση και, τέταρτον, ένας συνεκτικός μηχανισμός κρίσεων. Όλα αυτά τα ζητήματα τίθενται πλέον επί τάπητος. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι άλλοι ήταν εκείνοι που δεν τα έλαβαν υπόψη. Εάν θέλετε οπωσδήποτε να κατηγορήσετε κάποιους, μόνο μία είναι η ένοχη πλευρά που δεν πρέπει να λησμονούμε, και αυτή είναι η πλευρά των κρατών μελών τα οποία καταβυθίστηκαν στο χρέος και δεν αξιοποίησαν τα πλεονεκτήματα της κυκλοφορίας του ευρώ για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και να μειώσουν τα επίπεδα του χρέους· αντιθέτως, ζούσαν πέραν των οικονομικών τους δυνατοτήτων.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι μεταξύ των κρατών μελών ανακύπτει συστηματικά ένα συγκεκριμένο θέμα. Ανεξαρτήτως προσώπων, όλα διέθεταν σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις επί μακρά περίοδο, ορισμένα δε τις διατηρούν ακόμα και σήμερα. Πρόκειται για την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία και τη Λετονία. Στην Ελλάδα, επαναλαμβάνουν τις ίδιες ανοησίες επί τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εάν δεν μιλήσουμε ανοικτά για το βασικό αίτιο των υπερβολικά υψηλά επιπέδων χρέους στα κράτη μέλη, δεν θα είμαστε σε θέση να λύσουμε τα προβλήματα.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Libor ROUČEK
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Κύριε Langen, μπορείτε να καθίστε τώρα. Η ομιλία σας ήταν εξαιρετικά εύγλωττη και διατυπώσατε τη θέση σας. Θα ήθελα να σας υποβάλω μια ερώτηση. Εξ όσων γνωρίζω, η Ιρλανδία δεν ανήκει στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Ανήκει στη βόρεια Ευρώπη. Η Ιρλανδία παρουσιάζει τεράστια χρέη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς προέκυψαν τα ιρλανδικά χρέη; Θα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε ποιο ήταν το κυβερνών κόμμα στην Ιρλανδία κατά τα τελευταία 30 έτη;

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω μετά χαράς στην ερώτηση. Η ιρλανδική κυβέρνηση υπέπεσε στο σφάλμα να παράσχει εγγυήσεις χωρίς να απαιτήσει τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού κλάδου. Αυτό ήταν ανεύθυνο εκ μέρους της, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζει τώρα δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 32%. Αυτό το γνωρίζουμε. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να συγχέετε τα προβλήματα άλλων κρατών με τα προβλήματα της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία αποτελεί εντελώς διαφορετική περίπτωση, διότι συνδέεται με το δεύτερο επίπεδο της τραπεζικής κρίσης και όχι με διαρθρωτικό πρόβλημα, όπως σε άλλες χώρες. Κύριε Schulz, αυτό το γνωρίζετε εξίσου καλά με εμένα. Μην επιχειρείτε, παρακαλώ, να αποσπάσετε την προσοχή μας.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(RO) Κύριε Πρόεδρε, τα σφάλματα είναι ανθρώπινα. Η εμμονή είναι σατανική. Ξέρετε υπό την εξουσία ποιας κυβέρνησης βρισκόταν ο σημερινός έλληνας πρωθυπουργός κατά την περίοδο συσσώρευσης όλων αυτών των υπερβολικών χρεών, τα οποία προκάλεσαν την κρίση στην Ελλάδα; Ασφαλώς δεν πρόκειται για την κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. Μήπως θυμάστε σε ποια πολιτική οικογένεια ανήκει ο εν λόγω πρώην πρωθυπουργός; Στην οικογένεια Καραμανλή.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, μετά την τετραετή θητεία της κυβέρνησης Καραμανλή … (Αναταραχή). Όχι, τα διαρθρωτικά προβλήματα στην Ελλάδα χρονολογούνται πολύ πριν από την περίοδο αυτή. Το 2000, το παρόν Κοινοβούλιο συζητούσε εάν η Ελλάδα θα έπρεπε να προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ. Αυτό ζητούσαν οι Σοσιαλδημοκράτες, η γερμανική κυβέρνηση. Με τη δική σας συνδρομή, επετεύχθη στο Κοινοβούλιο η πλειοψηφία των δύο τρίτων υπέρ της προσχώρησης της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Πρόκειται για γεγονός, και δεν έχει καμία σχέση με εθνικισμό.

Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Schulz σχετικά με τα χρέη στη Γερμανία και την Ισπανία. Φυσικά, το επίπεδο εθνικού χρέους της Ισπανίας είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Γερμανίας. Η Ισπανία δεν χρειάστηκε να χρηματοδοτήσει καμία διαδικασία επανένωσης. Πλην όμως, η κυβέρνηση Zapatero στην Ισπανία αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα. Επέτρεψε την είσοδο 6 εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα και εκχώρησε σε 2 εκατομμύρια εξ αυτών την ισπανική ιθαγένεια, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας της να υπερβαίνει επί του παρόντος το 20%. Πρόκειται για διαρθρωτικό πρόβλημα, και προκλήθηκε από ένα και μοναδικό πρόσωπο: τον κ. Zapatero.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η πορεία μας στην παγκόσμια οικονομία θα είναι επιτυχής μόνον εάν υποβαθμίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα συστήματα των συλλογικών μας διαπραγματεύσεων και τις συνταξιοδοτικές παροχές μας. Με άλλα λόγια, πρέπει να αλλοιώσουμε, όπως μας λένε, το κοινωνικό μας μοντέλο. Τα δημόσια οικονομικά πρέπει να αναδιοργανωθούν, με μοναδικό στόχο τη μείωση του δημοσίου χρέους κάτω από το αυθαίρετο ποσοστό του 60% του ΑΕγχΠ, ενώ η έννοια του ελλείμματος πρέπει ουσιαστικά να εξαλειφθεί.

Πρόκειται για το ίδιο Συμβούλιο, το οποίο –εάν θυμάμαι καλά– συμφώνησε επί της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά δεν φαίνεται να το ενδιαφέρει από πού θα αντληθούν τα χρήματα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Εάν καλούμαστε να μειώσουμε σημαντικά το δημόσιο χρέος μας με την πάροδο των ετών, εάν καλούμαστε να αποφεύγουμε ελλείμματα άνω του 1%, όπως προτείνει η Επιτροπή, και αν καλούμαστε να τα κάνουμε όλα αυτά υπό συνθήκες χαμηλής οικονομικής αναπτυξης με υψηλή ανεργία, πώς είναι δυνατόν να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής για το 2020;

Πρόκειται για σκληροτράχηλη οικονομική στρατηγική ανταγωνιστικότητας του κόστους και εσχάτης δημοσιονομικής λιτότητας, και θα θέσει την Ευρώπη σε τροχιά παρακμής σε μια κρίσιμη καμπής της ιστορίας της. Ο Πρόεδρος κ. Barroso δεν βρίσκεται στην Αίθουσα αυτήν τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υποδείξει στο Συμβούλιο να επαναπροσδιορίσει την πολιτική του ατζέντα τουλάχιστον σε τρεις τομείς.

Πρώτον, πρέπει να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό οργανισμό σταθεροποίησης για την έκδοση κοινών ευρωομολόγων, και χαίρομαι που ο κ. Barroso δεν απέκλεισε σήμερα την ιδέα των ευρωομολόγων. Τούτο θα θέσει τέρμα στις κερδοσκοπικές επιθέσεις, θα αποφέρει ρευστότητα στην αγορά για το δημόσιο χρέος και θα μειώσει το συνολικό κόστος του χρέους για την ευρωζώνη.

Δεύτερον, πρέπει να εξισορροπήσουμε την προταθείσα νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Συμφωνούμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα απαιτήσει ισχυρούς κανόνες και σθεναρή εφαρμογή, αλλά πρέπει εξίσου να εναρμονίσουμε την ορθή εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε κάθε χώρα, και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στη νομοθεσία.

Τέλος, χρειαζόμαστε νέους δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους. Η κρίση εκμηδένισε τις δημοσιονομικές προσπάθειες πολλών ετών. Η επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αναμενόταν από μακρού, και είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι το Συμβούλιο φαίνεται να παραλύει την κρίσιμη στιγμή και να μην είναι σε θέση να λάβει απόφαση επί του εν λόγω φόρου. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε επειγόντως.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η ιστορική πορεία των κοινοβουλίων καταδεικνύει ότι σπάνια εκχωρούνταν αρμοδιότητες σε αυτά. Όταν τους προσφέρονταν περισσότερες αρμοδιότητες, κατά κανόνα τις αποδέχονταν. Η συζήτηση σήμερα το πρωί με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εμείς –οι εισηγητές για τη δέσμη μέτρων σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση– ορθώς προβαίνουμε σε ένα βήμα παραπέρα από ό,τι προτείνεται, διότι, κύριε Επίτροπε, στην ουσία, η Επιτροπή μάς δηλώνει το εξής: «Προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε». Το Συμβούλιο, από την πλευρά του, μας δηλώνει: «Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω». Σε αυτήν, λοιπόν, την περίπτωση, υπάρχει και το Κοινβούλιο. Επιπλέον, το Συμβούλιο ήταν εκείνο που ήθελε να ενισχυθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου· δεν είναι το Κοινοβούλιο που ασκεί αδικαιολόγητες εξουσίες. Δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, είμαστε συννομοθέτες.

Επομένως, είμαι απλώς στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η έκθεση που πρόκειται να καταθέσω αύριο καλύπτει και τα ευρωομόλογα, διότι η σχετική συζήτηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εδώ, στην Ολομέλεια. Δεν αποδέχομαι τη στάση του κ. Barroso, όταν μας δηλώνει: «Πω πω, το ζήτημα είναι εξαιρετικά σύνθετο· κάναμε ήδη πολλές ανοησίες στο Συμβούλιο, οπότε τώρα πρέπει πραγματικά να σιωπήσετε». Θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Θα μιλήσουμε σχετικά με αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της δημοκρατίας.

Δεύτερον, υπάρχει και η ιδέα για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, διότι, στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι λύσεις, οι οποίες είναι –όπως είπε ο κ. Martin Schulz– μεταβατικές, δεν ανταποκρίνονται κατ’ ανάγκη στις προσδοκίες των πολιτών μας. Μπορούμε να επιλέξουμε είτε να παραμείνουμε παθητικοί θεατές των εξελίξεων είτε να εργαστούμε. Το παρόν Σώμα θα προσπαθήσει να εργαστεί. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας αναλυτικό σχεδιάγραμμα, δεν ισχυριζόμαστε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, αλλά θεωρώ εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι η συζήτηση λαμβάνει χώρα στίς εφημερίδες Financial Times ή Zeit, και όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν, θα εκτελέσουμε το έργο μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ θερμά την έκκληση του κ. Martin Schulz να προσπαθήσουμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας, και τούτο σημαίνει να λέμε την αλήθεια και όχι να καταφεύγουμε στην υπεραπλοποίηση.

Η πρώτη υπεραπλοποίηση αφορά τη δήλωση ότι τα ευρωομόλογα στερούν αρμοδιότητες από τα κράτη μέλη. Πρόκειται για κατάφωρα ψευδή δήλωση, διότι κανείς δεν ζήτησε ποτέ από τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν από κοινού το 100% των χρεών τους. Εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο ενός συστήματος ευρωομολόγων, τα κράτη μέλη θα εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένα να στρέφονται απευθείας στις αγορές για ορισμένα από τα χρέη τους, και εκεί θα είναι σε θέση να κρίνουν την ποιότητα της υπογραφής τους, η οποία θα αποτυπώνεται στα επιτόκια που θα καλούνται να πληρώσουν. Πρόκειται για υπεραπλοποίηση που πρέπει να αποφευχθεί.

Η δεύτερη υπεραπλοποίηση αφορά την εξής δήλωση: «Διασώζουμε αυτούς τους Έλληνες, διασώζουμε αυτούς τους ανήμπορους Ιρλανδούς». Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω ότι αυτό το πράττουμε δανείζοντας χρήματα, και δανείζοντας χρήματα με τόκο που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για τους δανειστές. Προβαίνουμε σε επικερδή εμπορική συναλλαγή εν προκειμένω. Έχουμε, συνεπώς, δύο δυνατότητες: είτε θεωρούμε ότι, χάρη στα δάνειά μας, η Ελλάδα και η Ιρλανδία δεν παρουσιάζουν πλέον κίνδυνο και θα πρέπει να τους χορηγούμε δάνεια με τόκο που αντιστοιχεί σε μηδενικό κίνδυνο, ή τουλάχιστον σε εξαιρετικά περιορισμένο κίνδυνο, είτε θεωρούμε ότι ενυπάρχει ο κίνδυνος να μην αποπληρώσουν το χρέος τους. Επομένως, πρέπει να «σπάσουμε το απόστημα», πρέπει να αναδιαρθρώσουμε αυτά τα χρέη και πρέπει να θέσουμε τέλος στην αβεβαιότητα.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα σχόλιο προς τους γερμανούς φίλους μας, ιδίως του κόμματος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης Γερμανίας (CDU). Κύριε Langen, αναφερθήκατε στην επανένωση, και έχετε δίκιο. Το τίμημα της επανένωσης της Γερμανίας το πλήρωσε, υπό τη μορφή εξαιρετικά υψηλών επιτοκίων, ολόκληρη η ζώνη του γερμανικού μάρκου, στην οποία ανήκε το Βέλγιο και στην οποία αποδείχθηκε, εντέλει, ιδιαίτερα αφοσιωμένη η Γαλλία. Έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό ήταν το σωστό, τόσο σε ιστορικό επίπεδο, καθώς η επανένωση της Γερμανίας αντιπροσώπευε την επανένωση της Ευρώπης όπως γνωρίζουμε, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι, τελικά, όλοι επρόκειτο να επωφεληθούν από τον ταχύτερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στον οποίο θα οδηγούσε.

Θα ήθελα, λοιπόν, να πω σήμερα στο κόμμα CDU να το έχει αυτό κατά νου, και να ζητήσουμε και από τη Γερμανία να κάνει το ίδιο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, μοιάζει ελαφρώς ειρωνικά ενδεδειγμένη η επικείμενη συζήτηση για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι το ευρώ φαίνεται αναμφίβολα να παραπαίει διερχόμενο επί του παρόντος διαδοχικές κρίσεις. Μολονότι πολλοί από εμάς στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούσαμε εξαρχής ότι το ευρώ αποτελούσε ιστορικό σφάλμα, τόσο για την πατρίδα μας όσο και για την Ευρώπη συνολικά, ούτε εμάς μας χαροποιεί, φυσικά, η παρούσα κατάσταση. Επιθυμούμε την επίλυσή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της δυναμικής επαναφοράς της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το πρόβλημα δεν πρόκειται να επιλυθεί αυξάνοντας τον δανεισμό, ούτε σε κοινοτικό ούτε σε τοπικό επίπεδο. Ας καταστήσουμε, ωστόσο, σαφές το ζήτημα σχετικά με το ποιος υπέχει ευθύνη για την εν λόγω κατάσταση του ευρώ. Είναι υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της ευρωζώνης να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του ως προς αυτήν τη ζώνη και είναι καθήκον των άλλων μελών της ευρωζώνης να διασφαλίζουν την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται ξεχωριστές συνεδριάσεις των υπουργών της ευρωζώνης. Μιλώντας χωρίς περιστροφές, η σταθερή διαχείριση της ευρωζώνης συνιστά πρωτίστως ευθύνη των μελών της ευρωζώνης. Τα υπόλοιπα κράτη μπορούμε να παρέχουμε πολιτική στήριξη, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουμε αυτό το όριο. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή περαιτέρω επιβαρύνσεων ή ενδεχομένως κυρώσεων στα κράτη μέλη που επιλέγουν εξαρχής να μην υποπέσουν στο σφάλμα της ένταξης στην ευρωζώνη.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ακριβώς ένα χρόνο ξεκινούσε το ελληνικό δράμα της οικονομικής κατάρρευσης και της εμπλοκής της χώρας μου στο καταστροφικό μνημόνιο και στο μηχανισμό στήριξης. Κύριε Langen, ένα χρόνο μετά από αυτές τις εξελίξεις η χώρα βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας. Χρεοκοπία κοινωνική, καθώς η ανεργία το επόμενο έτος θα φτάσει το 15%, ενώ χθες η κυβέρνηση με νόμο ψήφισε την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων – σήμερα γίνεται γενική απεργία· δεύτερον, χρεοκοπία οικονομική, και ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη φορά το έλλειμμα και το χρέος δεν αυξήθηκε από τους «ψεύτες Έλληνες» του ΠΑΣΟΚ ή της ΝΔ· αυξήθηκε από τους αλχημιστές κομισάριους, που χρησιμοποιούν τα στοιχεία της Eurostat κατά το δοκούν, μεγαλώνοντας τα χρέη των αδυνάτων και μειώνοντας τα χρέη των δυνατών.

Αν λοιπόν υιοθετηθεί ένας μηχανισμός αντίστοιχος με αυτόν που χρησιμοποίησε η Ελλάδα, είναι σίγουρο ότι πάμε στη χρεοκοπία. Αν το Συμβούλιο ετοιμάζει ένα τέτοιο μηχανισμό, θα βυθίσει τις χώρες στην ύφεση, στην ανεργία και στις χαριστικές πράξεις για τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν: αυτό είναι το ευρωπαϊκό όραμα για το οποίο μας μίλησε στην αρχή ο κ. Barroso, ο οποίος δεν είναι παρών να μας το διευκρινίσει;

 
  
MPphoto
 

  Timo Soini (EFD).(FI) Κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τη δική της οικονομία. Καμία χώρα δεν ευθύνεται για τα χρέη των άλλων χωρών. Αυτό προβλέπεται και στο άρθρο 125 της Συνθήκης. Συμμορφωνόμαστε προς τη Συνθήκη όταν μας εξυπηρετεί, αλλά την αγνοούμε όταν δεν μας εξυπηρετεί. Το ίδιο διαπιστώθηκε και στα δημοψηφίσματα: η Γαλλία ψήφισε «Όχι», οι Κάτω Χώρες ψήφισαν «Όχι» και η Ιρλανδία ψήφισε «Όχι». Τα δύο από τα αποτελέσματα αυτά ακολούθησαν την κοινοβουλευτική οδό και το τρίτο αντιμετωπίστηκε μέσω νέου δημοψηφίσματος. Κατά τα φαινόμενα, η ερμηνεία των άρθρων της Συνθήκης εξαρτάται από καιροσκοπικούς παράγοντες.

Η φινλανδική κυβέρνηση έχει επιβάλει στους φινλανδούς φορολογούμενους αυτό το είδος της άδικης «υποχρέωσης του εγγυητή», την οποία θα υποχρεωθούμε εντέλει να πληρώσουμε. Δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι μικροί επιχειρηματίες θα πρέπει να μοχθούν για να πληρώσουν τα χρέη τζογαδόρων και ψευτών. Είναι απολύτως άδικο.

Όταν υπήρχαν προβλήματα στη Σοβιετική Ένωση, απευθύνονταν εκκλήσεις για περισσότερο σοσιαλισμό. Ο κόσμος συναθροιζόταν στη Μόσχα, ζητώντας περισσότερο σοσιαλισμό. Όταν υπάρχουν προβλήματα στην Ευρώπη, ο κόσμος συναθροίζεται στις Βρυξέλες, ζητώντας περισσότερη ολοκλήρωση. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο: η αποτυχία.

Οι υγιείς κοινωνίες οικοδομούνται από κάτω προς τα άνω. Η δημοκρατία οικοδομείται από κάτω προς τα άνω· όχι από ένα ψηλό ερημητήριο προς τα κάτω. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Η άσκηση κοινής οικονομικής πολιτικής για την Ευρώπη δεν πρόκειται να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει μόνον υπό τη μορφή οικονομικού χώρου ελεύθερων συναλλαγών, και σε αυτήν ακριβώς τη μορφή πρέπει να επανέλθει.

Θα ήθελα να προβώ και σε μια σύντομη μόνο παρατήρηση σχετικά με τα ευρωομόλογα. Επισκέφθηκα τη συνοικία Mellunmäki του Ελσίνκι για να συζητήσω το θέμα των ευρωομολόγων και, όταν εξήγησα περί τίνος ακριβώς πρόκειται, οι γυναίκες κράτησαν σφικτά τις τσάντες τους και οι άνδρες έλεγξαν εάν είχαν ακόμα τα πορτοφόλια τους. Αυτή η λύση δεν θα είναι επιτυχής.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, μόλις γίναμε μάρτυρες μιας τρομακτικής κατηγορίας που εξαπολύθηκε κατά της Γερμανίας. Πρόκειται για μια ζοφερή υπενθύμιση των τελών της δεκαετίας του ’20.

Ως ένθερμος φιλοευρωπαϊστής και πείσμων υποστηρικτής του ευρώ, θα ήθελα να σας υποβάλω το εξής ερώτημα: δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι οδηγείτε στην καταβαράθρωση την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το μείζον εγχείρημα για την ειρήνη και την οικονομική ευημερία; Ορθώς παρατήρησε ο κ. Cohn-Bendit ότι αντιδρούμε πάντα υπερβολικά καθυστερημένα και πάντα αναδρομικά. Τώρα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον. Δεν έχετε παρατηρήσει τι συμβαίνει έξω; Δεν ενδιαφέρουν πλέον τους ανθρώπους οι αψιμαχίες μεταξύ των Σοσιαλιστών και των Συντηρητικών, ούτε στη γενέτειρά μου ούτε εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους ενδιαφέρουν οι λύσεις και κατά πόσον εξακολουθούν να είναι ασφαλή τα χρήματά τους. Οφείλουμε να τους δηλώσουμε εντίμως ότι δεν ισχύει πλέον αυτό.

Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα και να παραδεχθούμε ότι πρέπει να βρούμε τη δύναμη να διαγράψουμε τα χρέη, πρέπει να αναγκάσουμε επιτέλους τις τράπεζες να πληρώσουν, ακόμα και αν αυτό πλήττει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής μας, και πρέπει να καταρτίσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό πολιτικό εγχείρημα, το οποίο δεν θα επιβαρύνεται με τα προβλήματα της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Έχουμε εγκλωβιστεί σε μια παγίδα. Εάν τροποποιήσουμε αυτό το άρθρο, θα διαπιστώσουμε ότι η Ιρλανδία θα ψηφίσει «Όχι» σε νέο δημοψήφισμα. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να αναμένουμε και στην πατρίδα μου. Επιπροσθέτως, αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να βγείτε από τον λήθαργο και να δείτε τα τεκταινόμενα.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, μεσούσης της παρούσας κρίσης, δεν θα πρέπει επ’ ουδενί λόγω να λησμονούμε το γεγονός ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, το ευρώ μάς απέφερε σημαντικό βαθμό ευημερίας και σταθερότητας, καθώς και πολλές θέσεις απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το ευρώ αξίζει πράγματι ισχυρής υπεράσπισης. Εντούτοις, τούτο θα απαιτήσει τη διεξαγωγή αποφασιστικής ευρωπαϊκής συνόδου και σαφώς μεγαλύτερο έργο προς την οδό της ενότητας. Η ενότητα λείπει σε ανησυχητικό βαθμό, όχι μόνο όσον αφορά τον μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, αλλά και όσον αφορά την άσκηση ισχυρής δημοσιονομικής διακυβέρνησης.

Στην παρούσα συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, τα «ευρωομόλογα» φαίνεται να αποτελούν τη μαγική λέξη, λες και πρόκειται να εξαφανίσουν τα προβλήματα του δημοσίου χρέους σαν χιόνι που λιώνει από τη θερμότητα του ήλιου. Ωστόσο, όσοι ζητούν την έκδοση ευρωομολόγων στο παρόν Σώμα θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι τούτη συνεπάγεται σημαντικές υποχρεώσεις και αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία υπερβαίνει μακράν τις προτάσεις για την ενίσχυση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης που έχουμε αυτήν τη στιγμή ανά χείρας.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, κ. Trichet, μίλησε περί «δημοσιονομικής ένωσης». Είστε προετοιμασμένοι για αυτήν την ένωση όσοι από εσάς στο παρόν Σώμα απευθύνετε έκκληση για την έκδοση ευρωομολόγων; Έχω τις αμφιβολίες μου για αυτό.

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αποτυπώσουμε τώρα τον δυναμισμό μας στις προτάσεις που έχουμε ανά χείρας, ούτως ώστε να ισχυροποιήσουμε τα θεμέλια του ευρώ. Πρόκειται για επιτακτική ανάγκη, και εμείς, στο παρόν Σώμα, εργαζόμαστε σκληρά για να το επιτύχουμε. Χρειαζόμαστε εξίσου μια προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο σε κανόνες όσον αφορά το προληπτικό σκέλος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, διότη η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Επίσης, πρέπει να διασφαλίσουμε υψηλότερο επίπεδο κοινής ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, όχι μόνο για τα οφέλη, αλλά και για τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε περιόδους κρίσιμων καταστάσεων, η Ευρώπη έβρισκε πάντα τον τρόπο να εξέλθει από την κρίση. Και τούτο όχι επειδή έρχονταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους διαφορετικά συμφέροντα, αλλά επειδή εναρμονίζαμε τα συμφέροντά μας, γεγονός το οποίο μας επέτρεψε να ακολουθήσουμε νέες οδούς.

Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στον κ. Barroso, αλλά, δυστυχώς, δεν βρίσκεται πλέον στην Αίθουσα. Σύντομα θα δοθούν, ασφαλώς, σημαντικές συνεντεύξεις Τύπου επί του θέματος σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διασώσουμε την Ευρώπη χρησιμοποιώντας τον μικρότερο κοινό παρονομαστή, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να διαβιβάσει το ερώτημά μου ο κ. Rehn. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο δεν ακολουθούμε την οδό των ευρωομολόγων: συνιστούν λογική λύση. Ο κ. Schulz δήλωσε ότι, τόσο στο πλαίσιο της Ομάδας μας όσο και του κόμματός μου στη Γερμανία, όπου πρόκειται για καίριο ζήτημα, επικρατεί η ίδια άποψη. Η γερμανική κυβέρνηση συγκεκριμένα διατηρεί επιφυλάξεις, ενώ επιφυλάξεις εκφράζονται και σε άλλες χώρες που πληρώνουν χαμηλότερα επιτόκια. Για ποιον λόγο δεν προχωρούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο; Δηλώνουμε ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να λυθούν. Τώρα σχεδιάζουμε να δρομολογήσουμε την έκδοση ευρωομολόγων, αλλά καταρτίζουμε μια συνετή δέσμη μέτρων. Τι χρειαζόμαστε για να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να κινητοποιηθεί; Πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα στα ταμεία; Με ποιον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες φορολογικές δυνατότητες υπό το πρίσμα μιας συνετής, μακροπρόθεσμης οικονομίας; Δρομολογούμε την έκδοση ευρωομολόγων και συνδέουμε αυτό το μέτρο με τη θέσπιση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δέσμη μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους, από την οποία θα δύνανται όλοι να επωφεληθούν. Ρωτήστε την κ. Merkel στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εάν είναι διατεθειμένη να το πράξει. Για ποιον λόγο δεν είναι εφικτό; Για ποιον λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει πρόταση αυτού του είδους; Θα ήταν χρήσιμη για όλους και θα επέτρεπε να αναδυθεί από την κρίση ένα μείζον νέο εγχείρημα για την Ευρώπη. Προσδοκώ από την Επιτροπή την υποβολή αυτής της πρότασης.

Πρέπει να πάψετε να υπεκφεύγετε. Είναι πλεόν καιρός να αναλάβετε δράση υπέρ του συμφέροντος των πολιτών της Ευρώπης και υπέρ του συμφέροντος των κρατών μελών, ούτως ώστε να κατορθώσουμε να επανέλθουμε στην εύλογη τροχιά της οικονομικής ανάπτυξης. Η τύχη μας εναποτίθεται στα χέρια σας, αλλά και εσείς πρέπει να έχετε το σθένος να αναλάβετε τώρα την πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund (ALDE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι τα τελευταία έτη έχουν δείξει ότι ένα ενιαίο νόμισμα απαιτεί σαφείς, κοινούς κανόνες, και είναι προφανές ότι εμείς δεν διαθετουμε προς το παρόν τέτοιους κανόνες. Εξίσου προφανές είναι και το γεγονός ότι η ευρωζώνη στερείται αναμφίβολα αξιοπιστίας έναντι τόσο των πολιτών όσο και της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Δεν συμμερίζομαι την άποψη του κ. Bullman. Απεναντίας, πιστεύω ότι η Επιτροπή επιτέλεσε ικανοποιητικά το έργο της και παρουσίασε φιλόδοξες προτάσεις. Όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος, θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στην Επιτροπή, αλλά στο Συμβούλιο. Ασφαλώς, το Συμβούλιο καλείται να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη σύνοδο κατά τις προσεχείς ημέρες.

Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει πλέον μια πρόταση, η οποία θα μας επιτρέψει να διορθώνουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στο μέλλον. Μέχρι στιγμής, εστιάσαμε την προσοχή μας αποκλειστικά στα δημόσια οικονομικά και τα ελλείμματα των πόλεων, και τούτο είναι σαφέστατα ανεπαρκές, όπως το αποδεικνύει ξεκάθαρα η περίπτωση της Ιρλανδίας.

Εκείνο που δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ο τρόπος εργασίας του Συμβουλίου, χαρακτηριστικό παράδειγμα του οποίου αποτελούν οι σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ του κ. Sarkozy και της κ. Merkel, οι οποίες επιδιώκουν να προσδώσουν λιγότερο δεσμευτικό χαρακτήρα στις συνετές προτάσεις της Επιτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόταση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε βελτιώσεις. Δεν πρέπει να λησμονούμε τι συνέβη το 2005, όταν χαλάρωσε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Πρόκειται για τις ίδιες χώρες που δημιούργησαν τότε μια κατάσταση η οποία οδήγησε εντέλει, μακροπρόθεσμα, στις σημερινές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ευελπιστώ το Συμβούλιο να επιδείξει αυτοκυριαρχία και να συνειδητοποιήσει τι είδους αποφάσεις χρειαζόμαστε· ειδάλλως, δεν θα κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε την παρούσα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(DE) Κύριε Πρόεδρε, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Der Spiegel, ο φλαμανδός πολιτικός Bart De Wever δήλωσε ότι το Βέλγιο έχει μετατραπεί πλέον σε εταιρεία διαβίβασης εντολών. Αυτό το γεγονός αποτελεί το επίκεντρο του προβλήματος στο Βέλγιο, και όχι το γλωσσικό ζήτημα. Η αλλγλεγγύη αποτελεί πλέον αδιέξοδο.

Η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία να ακολουθήσει την τύχη του. Μετατρέπουμε μια ένωση παροχής υπηρεσιών σε εταιρεία διαβίβασης εντολών, και το ευρώ αποτελεί ένα από τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για το φθηνό χρήμα σε πολλά κράτη. Όπως έχει δηλώσει και ο κ. Van Rompuy, Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, πρόκειται πλέον για υπνωτικό χάπι. Υπονομεύει την αναταγωνιστική ικανότητα των διαφόρων χωρών. Πολλοί ευρωπαίοι πολιτικοί απευθύνουν τώρα έκκληση για την κυκλοφορία ενός άλλου υπνωτικού χαπιού: των ευρωομολόγων. Κάτι τέτοιο θα διευρύνει απλώς ακόμα περισσότερο το χάσμα. Εάν συνεχίσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ θα καταλήξει σε μερικά χρόνια στην ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Βέλγιο: σε μια εταιρεία διαβίβασης εντολών της οποίας τα πολιτικά θεμέλια καταρρέουν.

Τα Χριστούγεννα σκοπεύω να διαβάσω το βιβλίο Σώστε τα χρήματά μας (Rettet unser Geld), του κ. Henkel, πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας Γερμανών Βιομηχάνων. Ίσως θα έπρεπε να κάνετε και εσείς το ίδιο, ώστε να ανακαλύψετε ποιες είναι οι απόψεις των ανθρώπων στη Γερμανία.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας New York Times, στις Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγονται έρευνες επί της μυστικής λέσχης εννέα τραπεζών –συμπεριλαμβανομένης μιας ευρωπαϊκής– των οποίων τα διοικητικά στελέχη συνεδριάζουν κάθε Τετάρτη, προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με τον τρόπο δράσης τους επί των παραγώγων προϊόντων. Η ειδική επιτροπή για την κρίση αγνοούσε παντελώς αυτό το στοιχείο, και η Ευρώπη παραμένει απλός θεατής.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ υποχρεώθηκε να λογοδοτήσει για το ποσό των 13 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που δαπάνησε για τη διάσωση των τραπεζών. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε τι ζήτησε η αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τη δέσμη μέτρων διάσωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών; Δεν είναι η κρίσιμη κατάσταση των τραπεζών –και όχι των κρατικών προϋπολογισμών– που απαιτεί τον διπλασιασμό του ποσού από το ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης και την κατάρτιση σχεδίου διάσωσης ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων ευρώ;

Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λογοδοτήσει με διαφανή και αναλυτικό τρόπο για τις πράξεις της, όπως συνέβη με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες; Κάτι τέτοιο θα έθετε τέλος στις υποψίες ότι έχει ενεργήσει και εξακολουθεί να ενεργεί κατά το δοκούν, και όχι προς το κοινό συμφέρον των πολιτών και φορολογουμένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν διεξαχθεί ποτέ συζητήσεις σχετικά με την έγκριση μέτρων για την επιβολή πραγματικού και αποτελεσματικού διαχωρισμού μεταξύ των εμπορικών και των κερδοσκοπιών τραπεζών, όπως στον νόμο Glass-Steagall;

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλοι συμφωνούμε επί της ανάγκης δημιουργίας ενός μέσου που θα είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε περίπτωση κρίσης. Το μέσο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να συνδέεται με την άσκηση αυστηρών και συνετών δημοσιονομικών πολιτικών στα κράτη μέλη. Αισιοδοξώ ότι τούτο θα σημαίνει πως δεν θα επανεμφανισθούν κρίσεις όπως αυτή που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες.

Η σημερινή συζήτηση στρέφεται γύρω από τον βέλτιστο τρόπο χρηματοδότησης του εν λόγω μέσου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο ιδιωτικός τομέας ευθύνεται εν μέρει για την κρίση σε ορισμένες χώρες, και, σε αυτές τις περιπτώσεις, δικαίως πρέπει να επωμισθεί κάποιες ευθύνες, μολονότι το μερίδιο ευθύνης του θα έπρεπε να υποβληθεί σε κατά περίπτωση αξιολόγηση.

Εντούτοις, θεωρώ ότι επιβάλλεται να αναζητήσουμε νέους και καινοτόμους τρόπους για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων. Παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελεί η έκδοση ευρωομολόγων, τα οποία αντιμετωπίζονται από ορισμένους ως νέα επιβάρυνση για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, με την έκδοση ευρωομολόγων, το μέσο αντιμετώπισης κρίσεων θα μπορούσε να χρηματοδοτείται μέσω της αγοράς, προσελκύοντας ξένα κεφάλαια και ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ένας μηχανισμός που θα βασιζόταν αποκλειστικά σε αναλογικές εισφορές μόνο με τη χρήση αποθεματικών θα ισοδυναμούσε με επαχθή φόρτο για τα κράτη μέλη, τα οποία θα έπρεπε να αναζητήσουν πόρους και καταθετικά κεφάλαια που δεν θα μπορούσαν, ωστόσο, να αποφέρουν αποδόσεις ή κέρδη. Σε μια κατάσταση όπως η παρούσα, στην οποία ζητείται από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές για τη μείωση ελλειμμάτων και χρεών, καθώς και για την καταβολή εισφορών στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο ταμείο αντιμετώπισης κρίσεων, ενυπάρχει πραγματικός κίνδυνος κατάρρευσης.

Η αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν θα είναι δυνατή εάν δεν αξιοποιήσουμε, ταυτόχρονα, την ισχύ του ευρώ στις διεθνείς αγορές και την απορρέουσα βελτιωμένη πιστοληπτική ικανότητα για την εξυγίανσή της.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, λάβατε ένα σαφές μήνυμα από το παρόν Κοινοβούλιο, ένα αίτημα προς την Επιτροπή να αναλάβει δράση, να παρέμβει. Ζητείται από την Επιτροπή να αποφύγει να περιορίζεται στην επισφράγιση της ελάχιστης δυνατής συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, αίτημα που ισοδυναμεί με τη δήλωση ότι η Επιτροπή πρέπει να σταματήσει να περιορίζεται από τη βούληση του ισχυρότερου. Η Επιτροπή πρέπει να επωμισθεί το καθήκον και την υποχρέωσή της να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Μετά λύπης επισημαίνω ότι τα συμπεράσματα που εξαγάγουμε εκ προοιμίου για την επικείμενη σύνοδο του Συμβουλίου δεν θα αποφέρουν λύσεις, πρωτίστως επειδή ο προβλεπόμενος μηχανισμός παρέμβασης πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη· χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή συνιστώσα και όχι μια συνιστώσα η οποία επιτρέπει κάθε είδους στρεβλώσεις, καθώς και τη δυνατότητα σε ορισμένες χώρες να ελέγχουν κάποιες άλλες. Από την άλλη πλευρά, η αναθεώρηση της Συνθήκης στην παρούσα φάση θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, και, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα μια απάντηση στο ακόλουθο ερώτημα: θα έχει τη δυνατότητα ο νέος μηχανισμός να αγοράζει κρατικά ομόλογα;

Κύριε Επίτροπε, απαιτείται εις βάθος επανεξέταση, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αγνοεί την εν εξελίξει συζήτηση επί των ευρωομολόγων και να μην ανταποκρίνεται στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν εν τω μεταξύ διάφοροι παράγοντες, ήτοι οι κκ. Juncker και Mário Monti, ορισμένοι σχηματισμοί του παρόντος Σώματος και ομάδες προβληματισμού. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει μια πρόταση, και πρέπει να είναι ικανή να την υπερασπιστεί.

Εν κατακλείδι, μία τελευταία παρατήρηση: η ευρωζώνη δεν αντιμετωπίζει γενικό πρόβλημα – για την ακρίβεια, παρουσιάζει όντως γενικό πρόβλημα, το οποίο όμως επικεντρώνεται στον ανεπαρκή ρυθμό της οικονομικής της ανάπτυξης, και όχι στον άνισο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στο εσωτερικό της. Πού είναι τα μέσα που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή παράλληλα με την οικονομική διακυβέρνηση και την επιβολή κυρώσεων για την αποτελεσματική προώθηση και την αποδοτική υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για το 2020;

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Schulz έχει δίκιο. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας τεράστιας κρίσης εμπιστοσύνης, και τα μέλη του Συμβουλίου παραπλανούν τους πολίτες. Τους λένε ότι όλα βρίσκονται υπό έλεγχο, ότι πρέπει απλώς να προβούμε σε μικρές τροποποιήσεις της Συνθήκης, θεσπίζοντας έναν μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας, και ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση δεν βρίσκεται υπό έλεγχο. Τα κράτη μέλη περισσότερο αντιδρούν εκ των υστέρων, παρά αναλαμβάνουν πράγματι δράση. Αγωνίζονται απεγνωσμένα απέναντι στις φλόγες, αλλά δεν κατορθώνουν να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Οι αγορές διερωτώνται: ποιος έχει πραγματικά τον έλεγχο στην Ευρώπη και στη ζώνη του ευρώ;

Η ΕΕ έχει φθάσει σε κρίσιμη καμπή. Εάν δεν επιλέξουμε τώρα τη σωστή οδό, δεν θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε ούτε την καθεστηκυία τάξη. Αντιθέτως, θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κινηθούμε περαιτέρω προς την ολοκλήρωση. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών. Παράλληλα με τη νομισματική ένωση, χρειαζόμαστε μια οικονομική, δημοσιονομική και φορολογική ένωση. Χρειαζόμαστε επίσης μια ισχυρή Επιτροπή, η οποία θα έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να ελέγχει και να παρακολουθεί αυτήν την οικονομική ένωση και να επιβάλλει αυτομάτως κυρώσεις, σε περιπτώσεις που είναι δικαιολογημένες. Εφόσον προβούμε σε αυτό το βήμα προς τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση, τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε και για την έκδοση ευρωομολόγων. Τότε θα έχουμε θέσει τα θεμέλια για την έκδοσή τους. Παρά ταύτα, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δράσεων, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας την απαιτούμενη μακροπρόθεσμη επενδυτική χρηματοδότηση, παρά τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων λιτότητας, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η ανταγωνιστική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Πρέεπι επιτέλους να πούμε την αλήθεια στους πολίτες. Χρειαζόμαστε λύσεις χωρίς παρωπίδες, πρέπει να συζητούμε τα προβλήματα χωρίς να επικαλούμαστε ιδεολογίες, και πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε να «τα κουτσοκαταφέρνουμε». Αυτό που ζητούμε είναι δράση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και όχι βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ας ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα νέα. Ναι, υπάρχουν ενδείξεις ορισμένου βαθμού ανάκαμψης σε επιμέρους τομείς της ευρύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Αυτή όμως η ανάκαμψη απειλείται από την παρατεταμένη αβεβαιότητα, η οποία κινδυνεύει να εξαντλήσει τους πόρους χρηματοδότησης και να αποτελματώσει τις επενδύσεις. Όλοι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν έννομο συμφέρον να ενισχυθεί η οικονομία της ευρωζώνης.

Ο εύρωστος και διαφανής οικονομικός σχεδιασμός για τον έλεγχο των ασυλλόγιστων κρατικών δαπανών και των μη βιώσιμων επιπέδων χρέους αποτελεί συναφώς στοιχείο καίριας σημασίας και για τις 27 χώρες. Οι χώρες της ευρωζώνης έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη θέσπισης μόνιμου τρόπου επίλυσης κρίσεων, αλλά εγείρονται πολλά ερωτήματα, ορισμένα από τα οποία εξετάζονται στο παρόν ψήφισμα του Κοινοβουλίου.

Καταρχάς, ποιος θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα; Επικροτώ τη σύσταση να διατηρηθεί το προηγούμενο του ΔΝΤ όσον αφορά την προστασία του δημοσίου χρήματος μέσω του καθεστώτος προνομιακού πιστωτή. Δεύτερον, σε τι είδους τροποποιήσεις επί της Συνθήκης αναφέρεστε; Αυτό το ζήτημα χρήζει διευκρινίσεων.

Και τέλος, ο μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων περιγράφεται ως μέσο ενίσχυσης της ευρωζώνης. Θα πρέπει μεν να προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής για τις χώρες που επιδιώκουν να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ, αλλά δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να συνεισφέρουν και οι χώρες μας που έχουν επιλέξει να μην ενταχθούν στην ευρωζώνη.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, εκείνο που ανησυχεί τους πολίτες της Ευρώπης, όπως άλλωστε και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι η αμφιβολία. Τώρα που οι Ευρωπαίοι έχουν πλέον «ενιαία» τύχη, είναι άραγε σε θέση να την αντιμετωπίσουν με πνεύμα αλληλεγγύης;

Επί του παρόντος, η αλληλεγγύη εκδηλώνεται εν μέσω της βαθιάς κρίσης. Αυτό είναι θετικό, αλλά δεν αρκεί. Ενωμένοι στην πολυμορφία, οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν επίσης ότι ενεργούν με αλληλεγγύη κατά τη χάραξη της μελλοντικής πορείας, διότι, εάν η κρίση που έπληξε την Ευρώπη διήρκησε περισσότερο από ό,τι σε άλλες ηπείρους, τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η οικονομια μας είχε ήδη αποδυναμωθεί από τα δέκα προηγούμενα έτη βραδύτατης οικονομικής μεγέθυνσης, της τάξης μόλις του 1% ετησίως κατά μέσο όρο. Τα δέκα έτη της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν μια χαμένη δεκαετία.

Στην ατζέντα για το 2020, οι ευρωπαίοι ηγέτες κατάρτισαν ένα σχέδιο για την αναζωογόνηση της οικονομίας μας, χωρίς όμως να αναφέρουν ποιος θα είναι ο τρόπος χρηματοδότησης και ελέγχου του, ούτε ποια θα είναι τα κίνητρα ή οι ενδεχόμενες κυρώσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πλέον καιρός να συμπληρώσουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης με ένα σύμφωνο αλληλεγγύης, όπως έχει ήδη προταθεί στην παρούσα Αίθουσα της Ολομέλειας.

Η λέξη «αλληλεγγύη» επαναλαμβάνεται στη Συνθήκη 23 φορές: ας εφαρμόσουμε τον όρο στην πράξη. Επί του παρόντος, θεσπίζεται μια διαδικασία για τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα μέσω της αποτροπής ελλειμμάτων. Ας διευρύνουμε, λοιπόν, το πεδίο εφαρμογής της, ας συντονιστούμε μεταξύ μας για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του μέλλοντος. Πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες, βελτιώνοντάς τις, και όχι δαπανώντας ο καθένας ξεχωριστά, σε εθνικό επίπεδο, υπό την απειλή κυρώσεων, αλλά όλοι μαζί, από κοινού. Εάν οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να αποφύγουν τα χειρότερα, πρέπει να είναι ενωμένοι, προετοιμάζοντας τα καλύτερα.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Κυρία Πρόεδρε, ως Ευρωπαίοι, βιώνουμε ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Από τη μια πλευρά, κατά τη δωδεκαετή ύπαρξή του, το ευρώ έχει αποδειχθεί το πλέον σταθερό από όλα τα παγκόσμια νομίσματα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη, η μέση τιμή του πληθωρισμού κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθε στο 1,97%, ήτοι μόνο 3 εκατοστιαίες μονάδες κάτω από τον στόχο του 2%. Καθ’ όλο το χρονικό αυτό διάστημα, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, παρέμεινε, για απολύτως πρακτικούς λόγους, υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή της κατά την έναρξη της κυκλοφορίας του ευρωπαϊκού νομίσματος. Από την άλλη πλευρά, ακούμε τελευταία φήμες, σύμφωνα με τις οποίες το ευρώ κινδυνεύει ενδεχομένως ακόμα και να καταρρεύσει. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε περιπέσει σε μια τέτοια κατάσταση;

Στο σημείο αυτό μας έφερε η παράδοξη και ανεύθυνη συμπεριφορά που προκλήθηκε από τις λαϊκιστικές πολιτικές αμφότερων της Αριστεράς και της Δεξιάς. Υπερασπιζόμενοι, ωστόσο, το νόμισμά μας, είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να επιτρέψουμε στη δημοκρατία να αποδειχθεί ασθενέστερη από τα σχετικά απολυταρχικά καθεστώτα; Πρέπει να υιοθετήσουμε υπεύθυνη συμπεριφορά, πρέπει να κατοχυρώσουμε στις πολιτικές μας πέντε κανόνες υπεύθυνης συμπεριφοράς. Ας τους εγκρίνουμε στο παρόν Σώμα, ας αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προβαίνουμε σε μέτρηση του επιπέδου της υπεύθυνης συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς που ωφελεί το γενικό συμφέρον, το οποίο προάγεται από τις πολιτικές των κρατών μελών μας.

Ως εκ τούτου, ακρογωνιαίο λίθο θα πρέπει να αποτελέσουν ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τα ευρωομόλογα. Αυτό είναι σήμερα το καθήκον μας, να εγκρίνουμε πολιτικές αυτού του είδους, προς υπεράσπιση του κοινού μας νομίσματος.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). (ES) Κυρία Πρέοδρε, αυτό που χρειαζόμαστε τούτη ακριβώς τη στιγμή είναι σαφείς κανόνες, και αυτό που κάνουμε επί του παρόντος είναι ακριβώς το αντίθετο. Θα προβώ, λοιπόν, σε ορισμένες προτάσεις για την αποκατάσταση της σαφήνειας.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να επικεντρωθεί σε μια σειρά συζητήσεων, οι οποίες παραμένουν προς το παρόν αόριστες και δεν ανταποκρίνονται στην κοινή γνώμη. Κατά το προσεχές εξάμηνο, θέλουμε οι πολιτικές απαντήσεις στις συστάσεις προς τα κράτη μέλη να λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση των κυρώσεων που προβλέπονται από τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τη διακυβέρνηση.

Η Ομάδα μου θα ήθελε να καταστήσει σαφές ότι η δέσμη νομοθετικών μέτρων δεν περιέχει μαγικές λύσεις για την έξοδό μας από την κρίση. Περιλαμβάνει τις πολύ γνωστές μεθόδους δημοσιονομικής πειθαρχίας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Όσον αφορά τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, όπως δηλώσατε εχθές, κύριε Επίτροπε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, υποσχέθηκε ενώπιον του παρόντος Σώματος ότι θα αποτελούσε ευρωπαϊκό μηχανισμό. Σήμερα, το Συμβούλιο προτείνει έναν διακυβερνητικό μηχανισμό. Πρόκειται, λοιπόν, για ευρωπαϊκό μηχανισμό –σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποίησε ο κ. Barroso– επειδή φαίνεται ότι τα κεφάλαια θα βασίζονται στην Ευρώπη και όχι στις νησιά Κέιμαν ή μήπως προτίθεται η Επιτροπή να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό βάσει της κοινοτικής διαδικασίας, στην οποία προβλέπεται και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου;

Όσον αφορά τα ευρωομόλογα, η Επιτροπή, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και οι εμπειρογνώμονες δηλώνουν ότι πρόκειται μεν για καλή, αλλά πρώιμη ιδέα, επομένως, έχουμε καθυστερήσει.

Προτείνω, συνεπώς, στην Επιτροπή να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός συστήματος ευρωομολόγων, το οποίο θα παρέχει εύλογη χρηματοδότηση στις χώρες που πράττουν το σωστό και θα τιμωρεί τις χώρες που δεν το πράττουν, αναγκάζοντάς τις να επιστρέψουν στις αγορές με πραγματικά αποτρεπτικά επιτόκια. Αυτός είναι ο μοναδικός εφικτός τρόπος συνδυασμού δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

Μην μου ανταπαντήσετε με συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσον είναι υπερβολικά νωρίς ή αργά, διότι αυτό που γνωρίζουμε πλέον είναι ότι ανέκαθεν αναλαμβάναμε δράση με υπερβολική καθυστέρηση. Ας δούμε εάν μπορούμε, έστω για μία φορά, να αναλάβουμε δράση νωρίς, αλλάζοντας τους κανόνες.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, το ευρώ αποτελεί το κοινό μας αγαθό και, σήμερα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διατύπωσαν ενώπιον του Κοινοβουλίου την ανησυχία τους ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν το τίμημα της κρίσης, μέσω ενός ασθενούς ευρώ, ενός ευρώ που δέχεται επιθέσεις, και όχι ενός ευρώ που προάγει την οικονομική μεγέθυνση και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης.

Είναι, συνεπώς, ουσιώδες να μην επιδιώξουμε απλώς την τεχνική αναθεώρηση των Συνθηκών, και να αποκαταστήσουμε τις δύο μείζονες δυσλειτουργίες του ευρώ που αποκάλυψε η κρίση.

Όπως έχει ήδη προταθεί, η πρώτη προσέγγιση συνίσταται στην έκδοση ευρωομολόγων. Τα ευρωομόλογα δεν θα σταθεροποιήσουν μόνο το επίπεδο του ευρώ, αλλά θα εξουδετερώσουν επίσης άμεσα τις κερδοσκοπικές επιθέσεις.

Η δεύτερη προσέγγιση όσον αφορά την καθιέρωση φορολογικής δικαιοσύνης και τη διασφάλιση ότι η χρηματοπιστωτική αγορά θα πληρώσει το τίμημα της κρίσης έγκειται ακριβώς στην επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ούτως ώστε να μην πληρώσουν το τίμημα της παρούσας κρίσης οι εργαζόμενοι, συνεπεία φορολογικής αδικίας.

Τέλος, πρέπει να συγκροτηθεί ευρωπαϊκή υπηρεσία χρέους, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώνει από κοινού ορισμένο ποσοστό από το δημόσιο χρέος των κρατών μελών.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να συνταχθώ με την άποψη του κ. Juncker και να δηλώσω ότι θεωρώ θετική την ιδέα για την αύξηση του ταμείου σταθερότητας, όπως πρότεινε ο κ. Dominique Strauss-Kahn, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η πρώιμη παρέμβαση –όπως ειπώθηκε–, η άρση των καθυστερήσεων και η επιλογή να γίνουμε ισχυροί και όχι αδύναμοι θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να ασκήσουμε τη διακυβέρνησή μας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη για την οποία απηύθυνε έκκληση ο πρόεδρός μας, κ. Martin Schultz.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). (PT) Κυρία Πρόεδρε, το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να καταστήσω σαφές εν προκειμένω, και το οποίο είναι σημαντικό να ενισχύσουμε στο παρόν Σώμα, είναι ότι, σε αντίθεση με όσα διαβάζουμε ενίοτε στον Τύπο και στις δηλώσεις ορισμένων ευρωπαίων ηγετών, το ευρώ είναι ένα νόμισμα που αποδείχθηκε καίριας σημασίας για την απόκρισή μας στην παρούσα κρίση. Χωρίς το ευρώ, θα είχαμε βρεθεί σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, με τα νομίσματα των ασθενέστερων χωρών να απειλούνται από τον κίνδυνο τεράστιας υποτίμησης και την τιμή του γερμανικού μάρκου να πρέπει να παρουσιάσει ανέφικτη αύξηση, προκειμένου να συντηρηθεί η γερμανική και η ευρωπαϊκή οικονομία. Το ευρώ αποτέλεσε, επομένως, σταθεροποιητικό παράγοντα, όχι μόνο για της χώρες της ευρωζώνης, αλλά και για τα νομίσματα των χωρών που δεν θέλησαν να υπαχθούν στη ζώνη του ευρώ.

Εν πάση περιπτώσει, επειδή πρέπει να υπερασπιστούμε αυτήν την Κοινότητα, η οποία κατόρθωσε να αντεπεξέλθει επιτυχώς σε μια πρωτόγνωρη κρίση, και δεδομένου ότι θα εξακριβώσουμε, για παράδειγμα, τι επιφυλάσσει το μέλλον για το δολάριο και τις ΗΠΑ, θα διαπιστώσουμε εξίσου ότι το ευρώ έχει πράγματι τα πλεονεκτήματά του.

Τώρα έχουμε την ευθύνη, στο πλαίσιο του επικείμενου Συμβουλίου, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπερασπιστούμε το ευρώ, ήτοι να δημιουργήσουμε ένα ταμείο σταθεροποίησης που θα ακολουθεί την κοινοτική μεθοδολογία και θα δύναται να επιφέρει υπευθυνότητα στις χώρες που βρίσκονται στην πλέον ευαίσθητη κατάσταση, και αλληλεγγύη στις χώρες που εκπληρώνουν μεν τις υποχρεώσεις τους, αλλά δεν εκφράζουν πάντα την αλληλεγγύη τους, τουλάχιστον μέσω των εξωτερικών τους δηλώσεων, στη στάση που υιοθετούν στο πλαίσιο της ευρωζώνης.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, το 2010, το οποίο φθάνει σύντομα στο τέλος του, έχει χαρακτηρισθεί αρκετές φορές ως το έτος κατά το οποίο ζήσαμε επικίνδυνα. Πιστεύω, ως εκ τούτου, ότι η παρούσα συζήτηση θα έπρεπε να χρησιμεύσει για να αναδείξουμε τα διδάγματα του 2010, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συναγάγουμε συμπεράσματα για το 2011.

Το πρώτο συμπέρασμα αφορά τις μη βιώσιμες ανισορροπίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις στρεβλώσεις στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι η μη βιώσιμη ανισορροπία του ενιαίου νομίσματος και η ανάγκη συντονισμού των οικονομικών, φορολογικών και δημοσιονομικών πολιτικών, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ασταθή κατάσταση.

Το τρίτο και βασικό συμπέρασμα αφορά την ανισορροπία μεταξύ της ταχύτητας της κρίσης και της βραδύτητας των χρόνων απόκρισης. Από οικονομική άποψη, αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αντιδρά με πιο ενεργό τρόπο σε κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά του δημόσιου χρέους, και το 2011 πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας χρέους, η οποία θα μπορεί να εκδίδει ευρωομόλογα.

Ομοίως, όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, επιβάλλεται να διεξαχθεί μια συζήτηση σχετικά με την απαραίτητη φορολόγηση, τον τραπεζικό φόρο και τον φόρο επί της κερδοσκοπικής δραστηριότητας, ήτοι επί των βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών συναλλαγών, καθώς και σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ιδίων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η συζήτηση που έχει σημασία για το Κοινοβούλιο είναι η συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές επιπτώσεις της κρίσης, διότι το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι –το επαναλαμβάνω– «Ενωμένη στην πολυμορφία», και σε καμία περίπτωση το σύνθημα «διχασμένη από τις αντιξοότητες». Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο πρέπει να αντιταχθεί σε όσους επιδιώκουν να στιγματίσουν ορισμένα κράτη μέλη έναντι κάποιων άλλων, διχάζοντας την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και θέτοντας σε αντιπαράθεση τους Ευρωπαίους μεταξύ τους.

Το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους μιας Ένωσης που απαρτίζεται από 27 κράτη μέλη, και, όπως στη φάρμα του Όργουελ, «μερικά δεν είναι πιο ίσα από τα άλλα».

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε για τη σύνοδο της 16ης Δεκεμβρίου. Η έκβασή της θα ήταν θετική εάν, μετά τη λήξη της, το Συμβούλιο θα μπορούσε να μας δηλώσει: «Έχουμε επίγνωση των κενών και των σφαλμάτων, γνωρίζουμε πού έχουμε αποτύχει και αντιλαμβανόμαστε τα όρια της Συνθήκης».

Ο κομπασμός και οι κατηγορίες περί υπαιτιότητας, οι απόπειρες συγκάλυψης σφαλμάτων και οιαδήποτε επιπόλαια προσέγγιση δεν πρόκειται να επιλύσουν κανένα πρόβλημα, ούτε να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης. Ας πάψουμε να παίζουμε με την Ευρώπη. Αυτό είναι ουσιαστικά το ζητούμενο της Ευρώπης. Συντάσσομαι απολύτως με όλες τις παρατηρήσεις του κ. Klinz.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στις παραμονές των Χριστουγέννων, θα ήθελα να πω το εξής: ας ανάψουμε ένα κεράκι για την αποφασιστικότητα και το κοινό συμφέρον, ένα κεράκι που θα συμβολίζει τη νέα σοβαρότητα, την εντιμότητα και την πίστη στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ανάψουμε ένα κεράκι για την αλλαγή του πολιτικού ρου στην Ευρώπη, για τη μεταστροφή από την κρίση προς την ανταγωνιστικότητα, από το πνεύμα της Deauville στην πολιτική ενότητα, από την αποταμίευση στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, από τη νομισματική ένωση στην πολιτική ένωση.

Λόγω των συνταγματικών προβλημάτων της Γερμανίας, η προσθήκη στη Συνθήκη αποτελεί απλώς «δεκανίκι» για την περαιτέρω ανάπτυξη της δέσμης μέτρων διάσωσης, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δεν συνιστά λύση. Μην προσπαθείτε να της προσδώσετε μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που πραγματικά έχει. Σταματήστε τη χάραξη πολιτικής ημέρα με την ημέρα και καταρτίστε ένα πλήρες σχέδιο απόκρισης στην κρίση, το οποίο θα μας στρέψει προς την πολιτική ενότητα. Θέστε τέλος στις έριδες. Επαρκεί, δεν επαρκεί, και, ουσιαστικά, δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να καταρτίσει ένα σχέδιο οικονομικής, κοινωνικής και δημοσιονομικής ένωσης, ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στο επόμενο βήμα προς την ολοκλήρωση στα τέλη του προσεχούς έτους και να επιτελέσουμε πραγματικά σωστά το καθήκον μας.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αύριο ξεκινά ένα από πιο κρίσιμα Eυρωπαϊκά Συμβούλια στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της ΟΝΕ και το ερώτημα είναι αν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Αμφιβάλλουμε όμως πολύ γι’ αυτό, γιατί η λογική που έχουν εισαγάγει ορισμένοι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι μια λογική υπέρβασης της κρίσης στη βάση της αλληλεγγύης και ασφαλώς της υπευθυνότητας. Είναι μια λογική διαχείρισης της κρίσης· είναι μια λογική που εστιάζεται και περιορίζεται στις λεπτομέρειες για τη σύσταση του μόνιμου μηχανισμού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα είναι στο ύψος των περιστάσεων, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν θα στείλει το μήνυμα οικονομικής και πολιτικής συνοχής που πρέπει να στείλει, όχι μόνο για να πείσει τις αγορές αλλά για να πείσει πρώτα και κύρια τους Ευρωπαίους πολίτες που περιχαρακώνονται, που βλέπουν με καχυποψία ο ένας τον άλλο, που ξαναγίνονται ξενοφοβικοί· να τους πείσει για την αξία του ευρωπαϊκού οράματος και να τους θυμίσει ότι είναι πιο πολλά αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο για τον οποίο οι Σοσιαλιστές προσπαθούν να αποποιηθούν την ευθύνη των σοσιαλιστικών πολιτικών. Είναι αλήθεια ότι τα αίτια των ελλειμμάτων που διαπιστώνουμε στην Ευρώπη διαφέρουν. Είναι εξίσου αλήθεια ότι οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις επέφεραν προβλήματα στο δημοσιονομικό έλλειμμα, λόγω της άσκησης εσκεμμένης πολιτικής αυξημένων δαπανών και αυξημένων ελλειμμάτων.

Την ίδια συζήτηση είχαμε διεξαγάγει στο Κοινοβούλιο την άνοιξη του 2009, όπως άλλωστε και σε πολλά κράτη μέλη. Θυμάμαι ότι οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες είχαν επικρίνει τη σουηδική κυβέρνηση επειδή δεν είχε αυξήσει το έλλειμμα και τις δαπάνες.

Είδαμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα εν συνεχεία. Αυτός είναι, κατά την άποψή μου, ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε σταθερούς κανόνες σχετικά με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, αλλά χρειαζόμαστε επίσης σταθερούς κανόνες ως προς τις συνέπειες. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη που προκαλούν προβλήματα στα χρηματοπιστωτικά συστήματα και δημιουργούν αυξημενα επιτόκια να διαφεύγουν των επιπτώσεων, αφήνοντας άλλους πολίτες να πληρώνουν για αυτά τα επιτόκια.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε σταθερότητα· και τα ευρωομόλογα δεν θα αποτελέσουν τη λύση στο εν λόγω πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να εκδώσουμε ευρωομόλογα για άλλους λόγους, ενδεχομένως. Όσο για τον χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, πρέπει να χρηματοδοτείται από και να βασίζεται στους κινδύνους που δημιουργούν τα κράτη μέλη. Η ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου συνεπάγεται μεγαλύτερο έλλειμμα, και, επομένως, η αντίστοιχη χώρα πρέπει να χρηματοδοτεί κατά τι περισσότερο τον χρηματοπιστωτικό μηχανισμό. Αυτός είναι ένας τρόπος ανάληψης της ευθύνης για την άσκηση εσκεμμένων πολιτικών. Μην ξεχνάτε ότι οι επιπτώσεις που παρατηρούμε σε αρκετές χώρες είναι οι συνέπειες των συζητήσεων που πραγματοποιήσαμε στα εθνικά κοινοβούλια, όπως και στο παρόν Κοινοβούλιο, όταν ορισμένοι εξ ημών τάχθηκαν υπέρ των αυξημένων δαπανών. Τώρα διαπιστώνουμε τα οδυνηρά αποτελέσματα.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι, κύριε Hökmark, ότι πρέπει να εκφωνήσετε μια εύγλωττη ομιλία για τους πολίτες στη γενέτειρά σας, τη Σουηδία. Ωστόσο, θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτηση: ποια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει το υψηλότερο μακροπρόθεσμο επίπεδο εθνικού χρέους και ποιο είναι το κυβερνών κόμμα στην εν λόγω χώρα;

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE).(EN) (ο κ. Schulz συνεχίζει να μιλά εκτός μικροφώνου) Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ότι θα μπορέσω να συνεχίσω χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις. Καταρχάς, το μήνυμά μου απευθύνεται πρωτίστως προς εσάς, κύριε Schulz, διότι θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το επιχείρημα που είχατε προβάλει προ διετίας ενώπιον του παρόντος Σώματος. Είχατε προβάλει το επιχείρημα ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αυξήσουν τις δαπάνες τους. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένα κράτη μέλη διέθεταν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, και υπό όλες αυτές τις κυβερνήσεις, σε όλες αυτές τις χώρες, παρατηρήσαμε αύξηση του ελλείμματος, συνεπεία των πολιτικών υπέρ των οποίων συνηγορούσατε. Μπορείτε να το αρνηθείτε αυτό, κύριε Schulz;

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, εφόσον ο συνάδελφος βουλευτής δεν απάντησε στην ερώτηση, θα απαντήσω εγώ για λογαριασμό του. Η εν λόγω χώρα είναι η Ιταλία, και ο πρωθυπουργός της είναι ο κ. Berlusconi. Οι Χριστιανοδημοκράτες κατέχουν, σχεδόν αδιάλειπτα, την εξουσία στην Ιταλία από το 1946.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω τον συνάδελφο βουλευτή με ποιον τρόπο μπορεί οι Σοσιαλιστές στην Ιρλανδία και την Ελλάδα να βύθισαν τις χώρες τους στο χρέος. Καθώς το πολιτικό σας κόμμα κατέχει τώρα ηγετική θέση στην Ευρώπη και η Επιτροπή κλίνει προς τη Δεξιά, δεν είναι πλέον καθήκον της Δεξιάς να μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση και να πάψει να κατηγορεί προηγούμενες κυβερνήσεις ή τις κυβερνήσεις που η ίδια διαδέχθηκε;

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω στους συναδέλφους βουλευτές ότι ανέφερα πως τα αίτια για τα προβλήματα ελλείμματος που αντιμετωπίζουμε διαφέρουν, αλλά ανέφερα επίσης ότι είναι αλήθεια –και αυτό δεν το αρνήθηκε ο κ. Schulz, όπως δεν το αρνήθηκαν και οι συνάδελφοί του– πως διαπιστώσαμε την εμφάνιση αυτών των προβλημάτων αποκλειστικά υπό σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, διότι επρόκειτο για άσκηση εσκεμμένης πολιτικής. Συμφωνώ απολύτως ότι, εάν αναφερόμαστε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, υπήρξαν τεράστια σφάλματα, αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ασκήθηκε εσκεμμένη πολιτική ώστε να αυξηθούν οι δαπάνες και τα ελλείμματα, προς αντιμετώπιση της κρίσης και των προβλημάτων· και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τον κ. Schulz και τους άλλους συναδέλφους.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριοι συνάδελφοι, προς ενημέρωση του ομιλητή και όλων των παρισταμένων σχετικά με τη διαδικασία, υπάρχουν τρεις ακόμα βουλευτές που επιθυμούν να υποβάλουν ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας. Δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή καθιερώθηκε από την ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, είμαι απολύτως πρόθυμη να την ακολουθήσουμε και έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά οφείλω, παρ’ όλα αυτά, να ρωτήσω τον ομιλητή εάν θα δεχθεί να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Εν συνεχεία, θα ήθελα να ρωτήσω το Σώμα εάν δέχεται να υποβληθούν πρώτα όλες οι ερωτήσεις διαδοχικά και, εν συνεχεία, να λάβει τον λόγο ο κ. Hökmark για να απαντήσει. Κατά τον τρόπο αυτόν, θα περατωθεί το συγκεκριμένο τμήμα του χρόνου ομιλίας.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω το εξής: κύριε Hökmark, μπορεί η παρατήρησή σας σχετικά με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις να είναι αληθής έως κάποιον βαθμό, αλλά οι δεξιές κυβερνήσεις επιλέγουν κατά βάση να πράξουν το ίδιο, συσσωρεύοντας ιδιωτικό αντί δημοσίου χρέους. Αυτό είναι εξίσου αρνητικό για την οικονομία, και πρόκειται ουσιαστικά για διαφορετικό τρόπο επίτευξης του ίδιου αποτελέσματος, το οποίο δεν είναι βιώσιμο.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, λαμβανομένης υπόψη της μακράς κοινοβουλευτικής θητείας του κ. Hökmark, θα ήθελα να τον ρωτήσω εάν θυμάται ότι το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσίαζαν χρέος που ανερχόταν σε ποσοστό άνω του 130% του εθνικού προϊόντος τους ήδη από την έναρξη ισχύος της νομισματικής ένωσης, και ότι τα μεγέθη στην Ελλάδα αυξήθηκαν, ενώ στο Βέλγιο και την Ιταλία μειώθηκαν κατά περισσότερο από 30% και 25% αντιστοίχως. Το θυμάται αυτό;

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). – Κύριε Langen και κύριε Hökmark, που σας αρέσει πολύ να ιδεολογικοποιείτε την κρίση χρέους για να στοχοποιείτε, προφανώς, τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις συλλήβδην, θέλω να σας κάνω ένα απλό ερώτημα:

Έχετε ρωτήσει ποτέ τους συναδέλφους σας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που κυβερνούσαν την χώρα μου μέχρι πριν από ένα χρόνο και που έδωσαν επίσημα στοιχεία σε σας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και να ρωτήσετε τον κ. Rehn επ’ αυτού– για το ότι το ύψος του ελλείμματος της Ελλάδας για το 2009 ήταν 6,9% αντί για το 15% που επικύρωσε η Eurostat πρόσφατα;

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα συζήτηση αποσαφήνισε ορισμένα στοιχεία που δεν πρέπει να λησμονούμε.

Ας μην ξεχνούμε την πρώτη μου παρατήρηση, σύμφωνα με την οποία –και έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι κανένας από τους συναδέλφους σοσιαλιστές βουλευτές δεν την διεύψευσε– όλες οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις που εφάρμοσαν σοσιαλιστικές πολιτικές περιέπεσαν σε βαθιά κρίση ελλείμματος. Τώρα παρατηρούμε να περιέρχεται σε κατάσταση κρίσης η μία χώρα μετά την άλλη, εξαιτίας της άσκησης μιας εσκεμμένης πολιτικής, υπέρ της οποίας είχαν ταχθεί προς διετίας στο παρόν Κοινοβούλιο ο κ. Schulz και άλλοι βουλευτές. Μπορούμε να ανατρέξουμε στα πρακτικά του παρόντος Κοινοβουλίου και να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό ακριβώς είχατε δηλώσει εσείς και οι συνάδελφοί σας, κύριε Schulz, στη σχετική συζήτηση του Σώματος. Τώρα διαπιστώνουμε το οδυνηρό αποτέλεσμα. Ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό. Επισημαίνω ότι το μοναδικό σχόλιο που έχετε να κάνετε είναι το εξής: «Ναι, έχετε δίκαιο, αλλά και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα». Πλην όμως, δεν καταρρίπτετε το βασικό μου επιχείρημα, ότι δηλαδή οι πολιτικές σας προκάλεσαν τα προβλήματα. Αξίζει να το θυμόμαστε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά.

Ο κ. Lamberts εφιστά εξίσου την προσοχή στα εν λόγω προβλήματα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, ενώ αληθεύει πως αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι εξίσου γεγονός –το οποίο νομίζω θα αναγνωρίσει και θα εκτιμήσει ο κ. Lamberts– ότι στις περισσότερες χώρες που ακολουθούν σταθερή τακτική επί των δημόσιων οικονομικών, οι κυβερνήσεις δεν είναι σοσιαλιστικές. Θεωρώ ότι ούτε εσείς ούτε κανένας άλλος στην παρούσα Αίθουσα μπορείτε να υποδείξετε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση η οποία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ελλείμματος.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Κασουλίδης (PPE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, σημασία έχουν οι πολιτικές αυτές καθαυτές, και όχι ποιοι τις έχουν εφαρμόσει. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω … Είναι πιθανόν η κρίση του ευρώ να μην λήξει με την Ιρλανδία, ενδέχεται δε να μην έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα.

Οι θηρευτές της αγοράς θα επιτίθενται ατέρμονα κατά οιουδήποτε ευάλωτου ανοίγματος, παρά τα επώδυνα μέτρα λιτότητας που λαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη. Εάν όμως η ΕΕ κερδίσει τη μάχη, και αντεπεξέλθει επιτυχώς στις αντιξοότητες αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητά της να αναλάβει οιαδήποτε απαιτούμενη δράση από πλευράς αλληλεγγύης και συντονισμένης προσπάθειας, ούτως ώστε να ανατρέψει τα σχέδια των ρυθμιστικών παραγόντων και να πείσει τις αγορές, τότε θα πρόκειται για θρίαμβο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για πανηγυρική νίκη.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι το αποτέλεσμα συλλογικής σύνεσης. Ας διαψεύσουμε όσους προβλέπουν το τέλος του ευρώ και την αποχώρηση χωρών, ισχυρών και αδύναμων, από την ευρωζώνη. Η δημοσιονομική πειθαρχία, η οικονομική διακυβέρνηση και η διάσωση του ευρώ θα συνιστούν ημιτελή μέτρα χωρίς την κατάρτιση ενός αμοιβαία συμπεφωνημένου σχεδίου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης. Κατά το παρελθόν, ένα αμερικανικό σχέδιο Μάρσαλ έσωσε την οικονομία της Ευρώπης. Η πρόκληση σήμερα συνίσταται σε ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό σχέδιο για τους Ευρωπαίους.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, το Dáil, η ιρλανδική βουλή των αντιπροσώπων, θα προβεί σήμερα σε ψηφοφορία επί της δέσμης μέτρων οικονομικής στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η παρούσα συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την Ιρλανδία, δεδομένων των φορολογικών αυξήσεων και των περικοπών των δαπανών. Ο προϋπολογισμός της προηγούμενης εβδομάδας αποτυπώνει σαφέστατα τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι ιρλανδοί πολίτες. Τούτο συνεπάγεται μισθολογικές περικοπές της τάξης του 14% στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Εντούτοις, πιστεύω ακράδαντα ότι η δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ θα βοηθήσει την Ιρλανδία στην ανάκτηση της εμπιστοσύνη συνδράμοντας τις τράπεζες να προβούν σε κεφαλαιοποιήσεις και εκ νέου χορήγηση δανείων, και εξυγιαίνοντας τα δημόσια οικονομικά της. Δεν συμμερίζομαι κατ’ ανάγκη την άποψη περί αποδοχής των επιμέρους στοιχείων του σχεδίου, αλλά τα συνολικά στοιχεία τυγχάνουν της υποστήριξης του Fine Gael. Οι υποκείμενες οικονομικές τάσεις στην Ιρλανδία είναι μάλλον θετικές. Απαιτείται χρηστή διακυβέρνηση και εποπτεία εκ μέρους του Dáil, ώστε να διασφαλισθεί ότι τα οικονομικά μας δεν πρόκειται στο μέλλον να ξεφύγουν από τον έλεγχο.

Απαιτείται εξίσου ορισμένου βαθμού προβληματισμός σε επίπεδο ΕΕ και ΕΚΤ ως προς τη συμβολή εν προκειμένω των χαμηλών επιτοκίων όσον αφορά τον πληθωρισμό στον τομέα των ακινήτων. Επί δυόμισι χρόνια αποτελούσα τη μοναχική φωνή του παρόντος Σώματος που υπέβαλλε ερωτήσεις στον κ. Trichet σχετικά με αυτήν την ιδιαίτερη δυσκολία. Με την καθιέρωση μόνιμου διαδόχου του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, από τον οποίο η Ιρλανδία πρόκειται να λάβει δάνεια ύψους 22,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εφόσον εκταμιευθούν, η δέσμη μέτρων της ΕΕ και του ΔΝΤ συνιστά θετική εξέλιξη για την ευρωζώνη.

Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω, εν κατακλείδι, ότι πολλοί από τους παρισταμένους αυτοπροσδιορίζονται ως φεντεραλιστές, και, παρά ταύτα, θα επιθυμούσαν κάποιο είδος εναρμόνισης στον τομέα της φορολογίας. Στις Ηνωμένες πολιτείες, ποσοστό άνω του 50% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό κλάδο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφονται στα μητρώα της πολιτείας Delaware. Για ποιον λόγο το πράττουν; Λόγω του φορολογικού καθεστώτος στο Delaware. Διατυπώνονται στο παρόν Σώμα ορισμένα σχόλια που προδίδουν υψηλού βαθμού άγνοια εκ μέρους ιδιοτελών ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να προαγάγουν οικείες εθνικές σκοπιμότητες, προβαίνοντας σε ανακριβείς δηλώσεις· και θα αμφισβητηθούν.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε την ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη. Το δίδαγμα που πρέπει να αποκομίσουμε είναι ότι η ανάληψη δράσης κατά κύριο λόγο βάσει εθνικών κινήτρων δεν βοηθά τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, αύριο μας παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης κοινής δράσης, δημοσιονομικής εξυγίανσης και θέσπισης ενός συμφώνου σταθερότητας με κυρώσεις.

Πρόκειται επίσης για την κατάλληλη στιγμή να διευθετήσουμε το μακροχρόνιο παράδοξο φαινόμενο που παρουσιάζει η Ευρώπη. Η ΕΕ βασίζεται σε μια ενιαία αγορά, η οποία όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι πλέον καιρός να θέσουμε σε λειτουργία την ενιαία ψηφιακή αγορά. Πρέπει να θεσπίσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, με ομαδική, κατά προτίμηση, βάση. Δεύτερον, θα πρέπει να αναληφθεί δράση για την πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση, απαιτείται δε καλύτερη εναρμόνιση των όρων που διέπουν την πρώιμη παρέμβαση και την ενεργοποίηση των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, αποφεύγοντας, ταυτόχρονα, ασφαλώς, τις περιττές ρυθμίσεις. Τρίτον, θα πρέπει να καθορισθεί με σαφήνεια ο σκοπός των πόρων για τη διαχείριση κρίσεων, οι οποίοι πρέπει να αποβλέπουν στη διασφάλιση της μακροχρηματοοικονομικής σταθερότητας. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίλυση άλλων τρεχόντων προβλημάτων. Τέταρτον, θα πρέπει να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα εποπτικά δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ, όπως στην περίπτωση πιθανών παρεμβάσεων επί των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνεται και το δικαίωμα παύσης καταβολής μερισμάτων ή διακοπής δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητους κινδύνους.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε υπουργέ, κύριε Επίτροπε, παρακολούθησα την παρούσα εκτενή συζήτηση ως πολίτης.

Θα έλεγα ότι οι προτάσεις του κ. Barroso ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Θα επιθυμούσαμε να τις δούμε να εφαρμόζονται και στην πράξη. Η σαφής και κατανοητή πολιτική βούληση και η γλώσσα της αλήθειας συνιστούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών μας. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να μην αποκρύπτουμε την πραγματικότητα. Υπάρχουν δημόσιες δαπάνες τις οποίες πρέπει να καλύψουμε ή να μειώσουμε. Υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά χρέη τα οποία πρέπει να αποπληρώσουμε.

Πολυάριθμοι είναι οι ειδικοί που έχουν ιδέες επί παντός επιστητού. Όσοι δεν είχαν προβλέψει την εμφάνιση της κρίσης, προτείνουν τώρα πληθώρα λύσεων. Σε μια δύσκολη κατάσταση, όμως, καλό είναι να καταφεύγουμε στην κοινή λογική. Ας μην επαναλάβουμε στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τα λάθη και τα σφάλματα του ιδιωτικού τομέα, τα οποία οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση. Οι εξεζητημένες ρυθμίσεις δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ευημερία. Δημιουργούν αυταπάτες και συχνά ωφελούν μόνο τους κερδοσκόπους.

Η ουσία είναι ότι τα κράτη μέλη διαβίωναν πέραν των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Πρέπει να έχουμε το σθένος να εξαγάγουμε τα αναγκαία συμπεράσματα και να διασφαλίσουμε τον δίκαιο επιμερισμό του φόρτου της ανάκαμψης.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω με μια διαμαρτυρία. Αναφέρατε ότι η παρούσα συζήτηση είναι σημαντική, και είναι όντως σημαντική. Θεωρώ μάλλον απαράδεκτο το γεγονός ότι ο κ. Barroso και πολλοί πολιτκοί ηγέτες αποχώρησαν από τη Αίθουσα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας τους. Χάριν αμεροληψίας προς το πρόσωπο του κ. Schulz, ο ίδιος παρέμεινε στην Αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης, και θα ήθελα να τον συγχαρώ για αυτό.

Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω ότι, σε τελική ανάλυση, ένα από τα κύρια αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις απέτυχαν να κυβερνήσουν και οι πολιτικοί ηγέτες απέτυχαν να ηγηθούν. Ευτυχώς, κατορθώνουμε πλέον να θέσουμε την κατάσταση υπό έλεγχο, μέσω της νέας εποπτικής δομής, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου, της έκθεσης των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, την οποία εξετάσαμε εχθές το βράδυ, και του σημερινού μόνιμου μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Όλα αυτά τα μέτρα είναι ευπρόσδεκτα.

Εάν παρίστατο ο κ. Barroso, θα ήθελα να τον ρωτήσω κατά πόσον μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα απαιτηθεί δημοψήφισμα στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες ενόψει της υλοποίησης των ελάχιστων τροποποιήσεων επί της Συνθήκης στις οποίες αναφέρθηκε.

Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω σε όσους ζήτησαν την υπογραφή γραπτής δήλωσης από τα κράτη μέλη ότι πρόκειται για κατάφωρη επίθεση κατά του φόρου εισοδήματος των εταιρειών στην Ιρλανδία. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εκτυλίχθηκε μια ιδεολογική συζήτηση, μολονότι θα μπορούσαμε να παραθέσουμε αρκετά παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Schröder εφάρμοσε μια πολύ σοβαρή μεταρρυθμιστική πολιτική ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το κυβερνών επί του παρόντος κόμμα της Δεξιάς στην Ουγγαρία μετήλθε όλα τα μέσα προκειμένου να παρεμποδίσει την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας από την αριστερή κυβέρνηση το 2006. Συζητήσεις όπως η παρούσα δεν οδηγούν πουθενά. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ασκήσει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές πρόληψης και όχι πολιτικές εκ των υστέρων κινητοποίησης. Θα ήταν ευκταίο η σύνοδος αυτού σαββατοκύριακου να καταλήξει στην επίτευξη συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας. Η ουγγρική Προεδρία, ήτοι η ουγγρική κυβέρνηση –η οποία θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρίας της ΕΕ τον Ιανουάριο– θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία επικύρωσης και να διασφαλισθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χειριστεί ουσιαστικά ζητήματα, όπως την ενίσχυση του δυναμισμού της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). (HU) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής, τα κράτη μέλη προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην κρίση στην οποία βρίσκονται μέσω μεμονωμένων λύσεων και ιδίων μέτρων απόκρισης. Αφού χαράξουν μια στρατηγική πορεία, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενοποιήσουν και να συντονίσουν τις λύσεις των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι η επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη δεν επαρκεί στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης. Καλό θα ήταν, βέβαια, να υιοθετήσουν τη συνέπεια και την αυστηρότητα που επιδεικνύεται σήμερα και ορισμένοι Επίτροποι, όταν εθελοτυφλούν στην παραποίηση στοιχείων. Είμαι πεπεισμένη ότι δεν φέρουν αποκλειστικά τα κράτη μέλη την ευθύνη της μη συμμόρφωσης προς το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, διότι και η ίδια η Επιτροπή έχει χαλαρώσει τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική λιτότητας που έχει ασκηθεί μέχρι στιγμής δεν στέφθηκε πουθενά με επιτυχία. Ως εκ τούτου, απαιτούνται εκ μέρους σας νέες και σαφείς απαντήσεις. Λύσεις καινοτομίας και παροχής κινήτρων. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η επικείμενη ουγγρική Προεδρία θα εκπληρώσει αυτόν τον συντονιστικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, στην παρούσα συζήτηση έγιναν πολλές αναφορές στην Ιρλανδία. Θα ήθελα να ξεκινήσω καθιστώντας σαφή τη θέση μου υπέρ της ισχυρότερης οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους εταίρους της Ιρλανδίας στην Ευρώπη για την αλληλεγγύη που εκφράζουν στην παρούσα συγκυρία της κρίσης – μιας κρίσης που προκλήθηκε κατά μείζονα λόγο από ανίκανες συντηρητικές κυβερνήσεις επί σειρά πολλών ετών.

Μην εκπλαγείτε από το γεγονός ότι η αλληλεγγύη προβάλλεται από τους ευρωσκεπτικιστές ως απώλεια της ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας. Αυτή η διαστρέβλωση οξύνεται από την αποτυχία της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συνεργαστούν με το παρόν Κοινοβούλιο επί του μνημονίου συμφωνίας με την Ιρλανδία. Πότε θα διαβιβασθεί, κύριε Rehn, το μνημόνιο συμφωνίας στο παρόν Σώμα;

Κύριε Επίτροπε, μία από τις σκληρότερες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που περιέχονται στο μνημόνιο συμφωνίας είναι η υποχρέωση επιβολής περικοπών στον βασικό μισθό στην Ιρλανδία κατά 2.000 ευρώ ετησίως. Η ιρλανδική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι εσείς απαιτήσατε αυτές τις περικοπές, κύριε Rehn. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε το εν λόγω ζήτημα στο παρόν Σώμα;

Μια δεύτερη αδιανόητη πτυχή αυτής της συμφωνίας είναι το περιθώριο του 3% που απαιτήσατε …

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Κυρία Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται η αναβολή λήψης ουσιωδών μέτρων, μέτρων που παραβλέπουν την αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, της ανισότητας, των αποκλίσεων και της οικονομικής ύφεσης που θα προκαλέσουν αυτά τα σχέδια λιτότητας, ενώ οι οικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί όμιλοι εξακολουθούν να αποκομίζουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό εγείρει περισσότερα ερωτήματα.

Για ποιον λόγο δεν τροποποιήθηκαν το καταστατικό και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να χορηγούνται απευθείας στα κράτη μέλη δάνεια με επιτόκιο ύψους 1%, ήτοι με το ίδιο επιτόκιο που προβλέπεται για τις τράπεζες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβάλλουν τριπλάσια, τετραπλάσια ή πενταπλάσια επιτόκια, επιδεινώνοντας κατά τον τρόπο αυτόν το δημόσιο χρέος; Για ποιον λόγο δεν έχει ληφθεί η απόφαση για την εφαρμογή φόρου επί των κινήσεων κεφαλαίων, και για ποιον λόγο δεν λαμβάνονται τα απραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων και των αγορών παραγώγων προϊόντων, θέτοντας τέρμα στην κερδοσκοπική δραστηριότητα επί του δημοσίου χρέους; Για ποιον λόγο δεν αποφασίζεται η ενίσχυση του κοινοτικού προϋπολογισμού για την άσκηση πραγματικής πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η οποία θα στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με δικαιώματα …

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Κυρία Πρόεδρε, συζητούμε την πρόταση ενός μέσου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για τη ζώνη του ευρώ – ενός μέσου το οποίο θα πρέπει να στηρίξει τους φίλους μας από χώρες που αδυνατούν επί του παρόντος να πληρώσουν τα χρέη τους.

Όλοι οι ομιλητές αναφέρονται στη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο οποίος θα διασφαλίζεται από όλες τις χώρες της ευρωζώνης, και προσδοκούμε από τις χώρες οι οποίες κατόρθωσαν να διατηρήσουν υπό έλεγχο το χρέος τους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τις χώρες που δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να το πράξουν.

Μετά την εμπειρία των λύσεων που εφαρμόστηκαν μέχρι στιγμής για την παροχή στήριξης στην Ελλάδα και τα έκτακτα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν την τελευταία φορά, διερωτώμαι τι θα συνέβαινε εάν οι «αλχημιστές» των χρηματοπιστωτικών αγορών έπαιρναν τις αριθμομηχανές τους και καταπιάνονταν με τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας αυτής της λύσης και ανακάλυπταν ότι ούτε αυτή θα ήταν αρκετά αξιόπιστη για να τους παράσχει κίνητρα ώστε να διακινδυνεύσουν να επενδύσουν τα χρήματά τους στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αναρωτιέμαι εάν έχουμε ετοιμάσει επακόλουθες λύσεις και επακόλουθα μέτρα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εκδοχή, η αξιοπιστία της λύσης αυτήν ακριβώς τη στιγμή είναι ελάχιστη.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η πλειονότητα των μέσων πολιτών αντιμετωπίζουν τις κρίσεις ως τραγωδίες. Οι τεχνοκράτες της Ευρώπης τις αντιμετωπίζουν ως ευκαιρίες για να απλώσουν τα πλοκάμια της εξουσίας τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να λάβει την απόφαση υπέρ της θέσπισης μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ συνολικά, με τη στήριξη, φυσικά, σχετικών τροποποιήσεων επί της Συνθήκης. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες που λαμβάνουμε, οι εν λόγω έλεγχοι, και, ασφαλώς, οι εν λόγω τροποποιήσεις επί της Συνθήκης, θα εφαρμοστούν και σε χώρες που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη.

Η κυβέρνηση συνασπισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο υποσχέθηκε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε περίπτωση οιασδήποτε περαιτέρω μεταβίβασης εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η υπόσχεση αυτή αναμένεται να τηρηθεί με τον ίδιο αξιόπιστο και έντιμο τρόπο που τηρήθηκε και η υπόσχεση των Συντηρητικών περί της διοργάνωσης δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Για τους Συντηρητικούς, οι υποσχέσεις είναι θέμα τακτικής, όχι υποχρέωσης.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οδεύουμε προς το τέλος του έτους. Καλό θα ήταν να προβούμε σε επιμελή απολογισμό της δράσης μας. Ας κάνουμε μια αναδρομή στις αποφάσεις που λάβαμε και στις δηλώσεις που διατυπώσαμε, και ας απαντήσουμε στην ακόλουθη ερώτηση: τι κάναμε συναφώς; Έκαστος εξ ημών θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τις δικές του αποφάσεις σε τομείς επί των οποίων έφερε ευθύνη. Είναι θετικό το γεγονός ότι επιθυμούμε να προσθέσουμε στη Συνθήκη ορισμένες διατάξεις που θα επιβάλουν πειθαρχία επί των δράσεών μας. Πλην όμως, εξακολουθούμε εντέλει να έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο συνεχίζει να ισχύει. Για ποιον λόγο δεν τηρήσαμε τις διατάξεις του; Για ποιον λόγο η Επιτροπή και οι υπηρεσίες της δεν αντέδρασαν νωρίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας ή της Ιρλανδίας;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας δημοκρατικός οργανσιμός που συγκροτείται από πολλά κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να ενεργεί μονομερώς, με τον ίδιο τρόπο που ενεργούν μεμονωμένα κράτη – ενδεικτικά αναφέρομαι, εν προκειμένω, στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαπιστώθηκε έλλειψη αποφασιστικής δράσης υπέρ της προστασίας του ευρώ. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη νέας προσέγγισης για την οικονομική διακυβέρνηση, η δημιουργία πραγματικής οικονομικής ένωσης, η βελτίωση του συντονισμού και η εναρμόνιση της δημοσιονομικής, ακόμα δε και της φορολογικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Κυρία Πρόεδρε, όπως επεσήμαναν και προηγούμενοι ομιλητές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σημειώσει μέχρι στιγμής επαρκή πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των αγορών της. Σε μια συγκυρία κατά την οποία οι κερδοσκόποι θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ενιαίου νομίσματος σε καθημερινή βάση, απομονώνοντας τα κράτη μέλη και ασκώντας τους πιέσεις, η λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διατήρησης της αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ. Πράγματι, η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ καθίσταται πλέον αναγκαία, και θα πρέπει να συντονιστεί με τη χρήση της κοινοτικής μεθόδου.

Τα συμφέροντα των πολιτών προστατεύονται καλύτερα όταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και το γενικό συμφέρον υπερτερεί των συμφερόντων … Ταυτοχρόνως, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κρίνεται ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών σε αυτόν τον μελλοντικό μηχανισμό. Η αστάθεια άλλων νομισμάτων θα έχει πάντα σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση του ευρώ.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). – (PT) Κυρία Πρόεδρε, η προσεχής σύνοδος του Συμβουλίου είναι, πράγματι, πολύ σημαντική. Σημαντική ως προς την απόκρισή της σε μια κρίση που είναι εκτεταμένη και διεθνής, αλλά και σημαντική ως προς την απόκρισή της σε μια συγκεκριμένη κυβερνητική κρίση, διότι η αντίστοιχη κυβέρνηση δεν εκτέλεσε εγκαίρως τα καθήκοντά της, προέβη σε υπερβολικές δαπάνες και δεν επέφερε τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ· για να ταχθώ υπέρ της ανάγκης θέσπισης ενός σταθερού μέσου για την υπεράσπιση του ευρώ.

Η απόκριση δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται σε μια βάση κατά περίπτωση προσέγγισης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο υποστηρίζω τη χρήση συναφώς της κοινοτικής μεθόδου και όχι της διακυβερνητικής μεθόδου, η οποία επιβραβεύει εντέλει τις κυβερνήσεις που δεν εκτελούν τα προβλεπόμενα καθήκοντά τους εγκαίρως. Τονίζω την ανάγκη ανάθεσης αυξανόμενου ρόλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις διαβουλεύσεις επί αυτών των ζητημάτων, με τη διεξαγωγή συζητήσεων όπως η σημερινή: ζωηρή, με διαφορά απόψεων, αλλά υπερασπιζόμενη την ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βελτιστοποίηση του ευρώ.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Κυρία Πρόεδρε, για να είμαι ειλικρινής, επικροτώ όλες τις ιδέες που αναφέρθηκαν σήμερα σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων και τη λήψη πρόσθετων μέτρων, ιδέες που θα συζητηθούν στο μέλλον, κατά την άποψή μου, τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο. Σήμερα ακούσαμε πολλές αντιφατικές εκτιμήσεις, ενδεχομένως δε και ορισμένες κατηγορίες για σφάλματα του παρελθόντος. Τα τελευταία διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές. Διαπράχθηκαν από τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και από εμπορικές τράπεζες, οι δραστηριότητες των οποίων θεωρώ ότι θα υποβληθούν εξίσου σε ενδελεχή έλεγχο στο μέλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα: εκτίμησα την ιδέα του Προέδρου κ. Barroso ότι, σε δύσκολες καταστάσεις, πρέπει να συνεργαζόμαστε «χέρι-χέρι», με πνεύμα ομοφωνίας, και θα ήθελα πραγματικά να σας ζητήσω, κύριε Επίτροπε, να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλισθεί ότι όλες οι χώρες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν τον νεοσυσταθέντα μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, ασχέτως εάν ανήκουν ή όχι στη ζώνη του ευρώ. Εφόσον ανοίξαμε τις αγορές μας όταν προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέρουμε το ίδιο χρηματικό ποσό στον προϋπολογισμό, όπως και σε πολλούς άλλους ακόμα τομείς.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). (PT) Κυρία Πρόεδρε, κανένας μηχανισμός σταθερότητας δεν μπορεί να εξαλείψει τα μείζονα αίτια της αστάθειας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές που μας οδήγησαν σε αυτήν την κρίση είναι οι ίδιες πολιτικές τις οποίες επιθυμούν τώρα να ασκήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω. Μια Οικονομική και Νομισματική Ένωση που εδραιώνεται προς το συμφέρον κάποιων και εις βάρος κάποιων άλλων, χαλαρώνοντας τον έλεγχο επί της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας και αποδίδοντας προτεραιότητα στην ελεύθερη, ήτοι ανεξέλεγκτη, κυκλοφορία των κεφαλαίων, στην κυριαρχία της αγοράς σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, καθώς και στην υποτίμηση της εργασίας ως πηγής παραγωγής ευημερίας, και, κατά τον ίδιο τρόπο, των δικαιωμάτων.

Στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτινάζει τη σύνδεσή της με τη μεγαλύτερη κοινωνική παρακμή που βιώνει η Ευρώπη κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία είναι το αποτέλεσμα ανήκουστης επίθεσης κατά των δικαιωμάτων των πολιτών και των συνθηκών διαβίωσης. Οι οικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί όμιλοι εξακολουθούν να συσσωρεόυν τεράστια κέρδη, η ανεργία συνεχίζει να εξαπλώνεται και εκατομμύρια εργαζόμενοι γίνονται φτωχότεροι ενώ εργάζονται. Αυτό είναι το μήνυμα που αντηχεί στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, και είναι καιρός να το ακούσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη και το ευρώ επλήγη βαρύτατα από τη χρηματοπιστωτική κρίση και τα πολιτικά στρατηγήματα. Οι πολίτες της Ευρώπης χρειάζονται εύληπτες, σαφείς προοπτικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για την ασφάλεια του νομίσματός τους. Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης καθορίζει τα ανώτατα όρια των ελλειμμάτων και του συνολικού χρέους. Εντούτοις, είναι σχετικά αναποτελεσματικό. Οι νέες δέσμες μέτρων διάσωσης θα τύχουν της απαιτούμενης ευρείας αποδοχής των πολιτών μόνον εάν προβλέπουν εξίσου αποτελεσματικούς ελέγχους και κυρώσεις. Στην περίπτωση των ελέγχων, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η Eurostat και να ευνοηθεί η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιβολής κυρώσεων. Το ισχύον σύστημα προβλέπει δυνατότητες κυρώσεων. Οι μελλοντικές δέσμες μέτρων διάσωσης πρέπει να περιλαμβάνουν συνεχείς ελέγχους, ταχεία και συντονισμένη προσέγγιση και αποδοτικές κυρώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρόκειται να προτείνετε τη δημιουργία αυτού του μόνιμου μηχανισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 136. Λυπάμαι που δεν κάνατε χρήση του άρθρου 122, το οποίο θα μας επέτρεπε να συμπεριλάβουμε όλα τα κράτη μέλη, αλλά δρομολογούμε επί του παρόντος έναν πολιτικό διάλογο, δεδομένου ότι θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 48 περί των απλοποιημένων διαδικασιών αναθεώρησης, και θα ήθελα να θέσω επί τάπητος δύο πολιτικά ζητήματα.

Πρώτον, η ευρωζώνη αυτή καθαυτή δεν είναι επαρκής. Αν μη τι άλλο, κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα κράτη που υποχρεούνται να υιοθετήσουν, αμελλητί, το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους, και η υποχρέωση αυτή αφορά 25 κράτη μέλη.

Το δεύτερο ζήτημα συνδέεται με τον κοινοβουλευτικό πολιτικό έλεγχο. Ο εν λόγω μηχανισμός δεν συνιστά μέσο έκτακτης ανάγκης, αλλά μόνιμο μηχανισμό. Κατά συνέπεια, είναι εύλογο να ασκείται κάποιος κοινοβουλευτικός πολιτικός έλεγχος υπό τους κατάλληλους όρους, τους οποίους θα πρέπει να μας προτείνετε, διότι ο ρόλος της άσκησης ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διάταξης ανατίθεται στα κοινοβούλια, ιδιαίτερα δε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). (PT) Κυρία Πρόεδρε, η εξαπόλυση κατηγοριών δεν πρόκειται να επιλύσει τα προβλήματά μας, και αποκαλύπτει, σε ορισμένες περιπτώσεις, άγνοια επί των διαφόρων καταστάσεων. Χρειαζόμαστε μέτρα για τον τερματισμό της κερδοσκοπικής δραστηριότητας επί του δημοσίου χρέους. Πολλά λέγονται για την κατάσταση στην Πορτογαλία, αλλά μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτόν τον μήνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες που εφαρμόζει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταρρυθμίσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και της κοινωνικής ασφάλισης.

Το 2007, πριν από την εμφάνιση της κρίσης, η Πορτογαλία παρουσιάζε οικονομική μεγέθυνση ίση προς το 2,4% του ΑΕγχΠ και έλλειμμα ύψους 2,6%. Μεταξύ του 2005 και του 2010, η Πορτογαλία συγκαταλεγόταν μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών τους· αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη ενότητα, μεγαλύτερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερη αλληλεγγύη ώστε να καθησυχάσουν οι αγορές.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Κυρία Πρόεδρε, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην ευρωζώνη, αλλά 150 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός αυτής της ζώνης, και αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να διαθέτουμε ένα υγιές ευρώ και μια εξίσου υγιή ευρωζώνη. Θα θέλαμε να το δηλώσουμε αυτό με απόλυτη σαφήνεια – λιγότερες εθνικές κυβερνήσεις, περισσότερη Ένωση, περισσότερο Κοινοβούλιο.

Στην Πολωνία, η άποψη της γερμανίδας καγκελαρίου έχει μακράν μεγαλύτερη βαρύτητα από την άποψη του κ. Van Rompuy, και ο ηχηρότατος λόγος του κ. Cameron είναι σαφώς σημαντικότερος από τον λόγο του κ. Barroso. Αυτό που χρειαζόμαστε, λοιπόν, είναι ένα σύμφωνο σταθεροποίησης, ένα σύμφωνο για τη σταθερή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ορθώς επιθυμεί ο κ. Schulz περισσότερη Ευρώπη στον τρόπο σκέψης μας και νέα εργαλεία για το έργο μας, όπως την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα ευρωομόλογα, την εποπτεία των τραπεζών και τη συντονισμένη δημοσιονομική πειθαρχία εκ μέρους των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, καταρχάς επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την παρούσα λίαν ουσιαστική και υπεύθυνη συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή απόκριση στην υφιστάμενη κρίση. Πράγματι, ο χαρακτήρας του τελευταίου σταδίου της χρηματοπιστωτικής κρίσης αποβαίνει εντεινόμενα συστημικός, στοιχείο το οποίο επιβάλλει εξίσου συστημική απόκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτόν, η πολιτική απόκρισης της Ευρώπης πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, συνεπής και αποφασιστική. Θα πρέπει απαραιτήτως να συνδυάζει ευρύτερα μέτρα εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ειδικά μέτρα που θα ληφθούν από τα κράτη μέτρα.

Τι θα πρέπει να γίνει; Κατά την άποψη της Επιτροπής, διαθέτουμε πέντες οδούς δράσης. Πρώτον, χρειαζόμαστε αποφασιστικές, συλλογικές προσπάθειες για την υλοποίηση των συμπεφωνημένων δημοσιονομικών δεσμεύσεων. Έκαστο κράτος μέλος θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένο στους δημοσιονομικούς στόχους του. Η καλύτερη άμυνα απέναντι στη «μετάδοση της νόσου» είναι η περιχαράκωση της δημοσιονομικής μας κατάστασης. Για παράδειγμα, η Ισπανία και η Πορτογαλία λαμβάνουν επί του παρόντος λίαν πειστικές αποφάσεις προς τον σκοπό αυτόν.

Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο των δοκιμασιών αντοχής των τραπεζών, και να τις πραγματοποιήσουμε με ακόμα πιο ολοκληρωμένο και αυστηρό τρόπο από ό,τι την τελευταία φορά, κάνοντας χρήση της νέας ευρωπαϊκής διάρθρωσης του δημοσιονομικού κανονισμού και δημοσιονομικής εποπτείας, που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του προσεχούς έτους.

Τρίτον, χρειαζόμαστε αποτελεσματικά χρηματοπιστωτικά δίκτυα ασφαλείας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον Μάιο η Ένωση δημιούργησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης και την ευρωπαϊκή διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με προσωρινή τριετή ισχύ. Σύντομα θα θεσπιστεί ο μόνιμος ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2013.

Αναπτύσσοντας περαιτέρω και εις βάθος αυτό το σκεπτικό, προτάθηκαν πρόσφατα αρκετές πρωτοβουλίες για την έκδοση ευρωομολόγων. Ως έννοια, το ευρωομόλογο συνιστά μια γενικότερη διαδικασία, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα δυνατών εφαρμογών. Επί του παρόντος, η χάραξη πολιτικής εστιάζεται, ορθώς και ευλόγως, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας της υφιστάμενης ευρωπαϊκής διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ούτως ώστε να μας συνδράμει στην άμεση απόκρισή μας στο παρόν στάδιο της κρίσης.

Ασφαλώς, όμως, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις αναλυτικές συζητήσεις επί ανάλογων ορθολογικών εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να ξεπεράσει τη συστημική κρίση, βελτιώνοντας τη λειτουργία των αγορών ομολόγων, διευκολύνοντας τη δημοσιονομική εξυγίανση μέσω πιο εύλογου κόστους δανεισμού, παρέχοντας μια βάση ενισχυμένου δημοσιονομικού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και εντείνοντας τα κίνητρα δημοσιονομικής σύνεσης στα κράτη μέλη.

Το τέταρτο στοιχείο της ολοκληρωμένης απόκρισης πρέπει να είναι τα διαρθρωτικά μέτρα, όπως περιγράφονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Κρίνονται πράγματι αναγκαία για την αύξηση των δυνατοτήτων της οικονομικής μας ανάπτυξης και για τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως την ενιαία αγορά μας, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών και της ενέργειας, να καταστήσουμε τα φορολογικά συστήματα και τα συστήματα παροχών πρόσφορα για την ανάπτυξη της απασχόλησης, να επικεντρώσουμε περισσότερο τις επενδύσεις στη γνώση και την καινοτομία και να απλοποιήσουμε το ρυθμιστικό μας πλαίσιο.

Πέμπτον, ένα ουσιώδες στοιχείο της συστημικής μας απόκρισης –το οποίο εξαρτάται κατά κύριο λόγο από εσάς, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές– συνίσταται στην ταχεία και φιλόδοξη έγκριση της δέσμης νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης που πρότεινε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο. Είμαι ευτυχής που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να ολοκληρώσουν την εν λόγω δέσμη μέτρων έως το προσεχές καλοκαίρι. Πρόκειται για ζήτημα αξιοπιστίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Πρόκειται όμως και για έναν από τους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς πρόληψης κρίσεων, διότι ενισχύει, σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και την εμπιστοσύνη στο εγγύς μέλλον.

Επιπλέον, απαντώντας στον κ. Karas, συνιστά εξίσου θεμελιώδες «σκαλοπάτι» για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, συμπληρώνοντας επιτέλους την ισχυρή νομισματική ένωση με μια πραγματική και λειτουργική οικονομική ένωση. Είναι πλέον όντως καιρός να δώσουμε πνοή στο γράμμα «Ο» του αρκτικόλεξου «ΟΝΕ», μέσω της δημιουργίας μιας πραγματικής και αποτελεσματικής οικονομικής ένωσης ως του τελευταίου σταδίου της ολοκλήρωσης της οικονομικής πολιτικής.

(FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να προβώ σε μερικές ακόμα παρατηρήσεις στη φινλανδική γλώσσα, λόγω της ομιλίας του κ. Soini. Ϊσως να κατόρθωσε να επιστρέψει στην Αίθουσα, διότι είχε αποχωρήσει προηγουμένως. Μέχρι στιγμής, επιτυγχάναμε, όπως και ενδείκνυτο, να προσεγγίζουμε τις ομιλίες του κ. Soini με χιούμορ, αλλά, δεδομένου ότι τελευταία τυγχάνει κάποιας υποστήριξης, θα πρέπει προφανώς να αρχίσουμε να τις αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα.

Καταρχάς, θεωρώ ότι η χρήση των ταπεινωτικών χαρακτηρισμών που χρησιμοποίησε ο κ. Soini για τους Έλληνες δεν είναι ιδιαίτερα επωφελής, ούτε όμως και δεοντολιγικά ορθή. Επί του παρόντος, η Ελλάδα βρίσκεται στο στάδιο εφαρμογής σημαντικών, πραγματικά ιστορικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αξίζουν τον σεβασμό μας και όχι την περιφρόνησή μας.

Νομίζω πως ο κ. Soini θα πρέπει να ανακαλέσει στη μνήμη του το παλαιό φινλανδικό ρητό που μας διδάσκει να έχουμε επίγνωση της δικής μας κατάστασης, σεβόμενοι όμως τους άλλους. Πρόκειται για πολύ καλύτερο τρόπο οικοδόμησης μιας ειρηνικής Ευρώπης που θεμελιώνεται στη συνεργασία.

Δεύτερον, θεωρώ εξίσου αντιδεοντολογικό τον παραλληλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σοβιετική Ένωση στον οποίο προέβη ο κ. Soini. Κάποιος που δεν έχει καμία αίσθηση του χιούμορ θα τον χαρακτήριζε ακόμα και προσβλητικό. Η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν αποτελούσαν το έμβλημα της Σοβιετικής Ένωσης, αποτελούν όμως τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες υπερασπίσθηκαν οι Φινλανδοί καθ’ όλη την ιστορική πορεία τους, κύριε Soini. Δεν θα πρέπει όμως να υποτιμούμε ούτε τις νοητικές ικανότητες των Φινλανδών, ακόμα και των οπαδών του κόμματος «Αληθινοί Φινλανδοί». Οι πολίτες γνωρίζουν αναμφίβολα ότι η ΕΕ δεν είναι η Σοβιετική Ένωση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Κυρία Πρέοδρε, υποθέτω πως συμμερίζεστε την άποψή μου ότι είναι εξαιρετικά αγενές εκ μέρους ορισμένων βουλευτών να υποβάλλουν ερωτήσεις και στη συνέχεια να αποχωρούν. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κ. Rehn, διότι είναι πραγματικά προσβλητικό για εκείνον να προβαίνει σε εμπεριστατωμένες απαντήσεις, ενώ κάποιοι βουλευτές έχουν ήδη εγκαταλείψει την Αίθουσα. Πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε από κοινού ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό στο μέλλον ή τουλάχιστον να μην συμβαίνει τόσο συχνά.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Swoboda, συμφωνώ απολύτως με την παρατήρησή σας. Πρόκειται για μεγάλη αγένεια και έλλειψη σεβασμού. Κύριε De Rossa, παρέμβαση επί της διαδικασίας;

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D). (EN) Κυρία Πρόεδρε, από την άλλη πλευρά, ο Επίτροπος κ. Rehn δεν απάντησε στις δικές μου ερωτήσεις, και εγώ βρίσκομαι ακόμα στην Αίθουσα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Πρόκειται απλώς για παρέμβαση επί της διαδικασίας. Κύριε Rehn, δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε εν προκειμένω. Μπορείτε, ασφαλώς, αλλά δεν είναι η Ώρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Τον λόγο λαμβάνει τώρα ο κ. Chastel, εξ ονόματος του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η Επιτροπή έδωσε πολλές απαντήσεις σε αυτήν την άκρως διαφωτιστική συζήτηση, δεδομένου μάλιστα ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην απόκριση στην υφιστάμενη κρίση. Συμπληρώνοντας τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, θα ήθελα να θίξω δύο ζητήματα σχετικά με τα κρίσιμα θέματα της αυριανής και μεθαυριανής συνόδου.

Πρώτον, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζετε, η Προεδρία έχει ήδη έλθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήτοι με τα αρμόδια πρόσωπα του παρόντος Σώματος επί του θέματος της οικονομικής διακυβέρνησης. Επιπροσθέτως, η Προεδρία επιθυμεί να επιτύχει βέλτιστη συνεργασία με το παρόν Κοινοβούλιο, ιδίως μέσω άτυπων διαβουλεύσεων, πριν από την έναρξη του επίσημου σταδίου των διαπραγματεύσεων. Λαμβανομένης υπόψη τη σημασίας του ζητήματος και των δυνητικών επιπτώσεων στις αγορές, η Προεδρία, ανέλαβε, όπως προαναφέρθηκε, τη δέσμευση για την ταχεία ολοκλήρωσή του, σε εναρμόνιση με τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίσης, για την ταχεία διεκπεραίωση των εργασιών, η Προεδρία συγκρότησε ομάδα εργασίας αποκλειστικά για το συγκεκριμένο θέμα. Η εν λόγω ομάδα ξεκίνησε τις συνεδριάσεις της στα τέλη Νοεμβρίου, κατόπιν της προσοχής που επέστησε συναφώς η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Το δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα εστιάσουν την προσοχή τους αύριο και μεθαύριο οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεών μας είναι ο μελλοντικός μόνιμος μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων. Κατανοώ πράγματι πολλές από τις ερωτήσεις σχετικά με τον εν λόγω μηχανισμό, ως προς την εμβέλεια της απόκρισης στην κρίση. Εχθές το μεσημέρι, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου κ. Van Rompuy, πολλοί από εμάς εξακολουθούσαμε να έχουμε αναπάντητα ερωτήματα. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω τη σφοδρή επιθυμία των κρατών μελών να αντεπεξέλθουν στην παρούσα κρίση, τη βαθιά τους επίγνωση όσον αφορά το γεγονός ότι αυτό που διακυβεύεται επί του παρόντος είναι η ευρωπαϊκή αγορά στο σύνολό της και το ευρώ, και όχι απλώς η μία χώρα μετά την άλλη. Η απόκριση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουμε τις αβεβαιότητες που πλανώνται πάνω από αυτήν την αγορά.

Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, πρέπει εξίσου να αποφύγουμε να προκαλέσουμε ή να δημιουργήσουμε προσδοκίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην παρούσα φάση. Ο καθένας, λοιπόν, πρότεινε τη δική του νέα ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδράσουμε στην κρίση. Έχοντας κατά νου ότι πρέπει να επιτύχουμε τη συναίνεση πολλών κρατών μελών για οιαδήποτε νέα ιδέα, η λύση αυτή δεν φαίνεται να είναι η βέλτιστη. Οφείλω να σας δηλώσω ότι εκείνο που θα έχει σημασία αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή δηλαδή, κατά τη λήξη του εν λόγω Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να αποστείλουμε, καταρχάς, ένα σαφές μήνυμα στις αγορές σχετικά με τη βούληση των κρατών μελών να αντεπεξέλθουν στη χρηματοπιστωτική κρίση, στη σημερινή κρίση του ευρώ· κατά δεύτερον, να επιβεβαιώσουμε τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν απλό μηχανισμό για την τροποποίηση των Συνθηκών. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον λόγο για τον οποίο πρέπει να είναι απλός αυτός ο μηχανισμός δεδομένων των διαδικασιών επικύρωσης που πρέπει να λαμβάνουν χώρα στα διάφορα κράτη μέλη· και, τέλος, να θεσπίσουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος πρέπει επίσης να είναι διαφανής, διότι πρέπει να είναι άτρωτος, ειδικότερα δε ενώπιον του δικαστηρίου της Καρλσρούης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Diana WALLIS
Αντιπροέδρου (συζήτηση)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος(1) που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς.(PL) Κατά την επικείμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα ληφθούν πιθανότατα αποφάσεις σχετικά με τη μορφή του μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων με τον οποίο θα διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ μετά το 2013, και θα ξεκινήσει η διαδικασία τροποποιήσεων επί των ιδρυτικών Συνθηκών. Μολονότι κατανοώ την ανάγκη των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης, εξακολουθώ να εκφράζω ανησυχίες σχετικά με την ταχύτητα των αλλαγών και τον τρόπο με τον οποίο μερικά κράτη μέλη επιχειρούν να επιβάλουν ορισμένες λύσεις σε άλλα κράτη μέλη. Μερικές ιδέες –όπως τα ευρωομόλογα, για παράδειγμα– απορρίπτονται χωρίς να εξετασθούν επιμελώς. Πιστεύω ότι, παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι αποφάσεις που είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνονται ψύχραιμα, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και με σεβασμό προς τα ίσα δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Θα ήθελα επίσης να ταχθώ υπέρ της θέσης της πολωνικής κυβέρνησης όσον αφορά τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το επίπεδο του δημοσίου χρέους. Η Πολωνία και άλλα δέκα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά τους συστήματα, και οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνεπάγονται επί του παρόντος σημαντικές δαπάνες για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Στην περίπτωση της Πολωνίας, η θέσπιση μεταρρυθμίσεων κατέστη αναγκαία λόγω της εντεινόμενης ανεπάρκειας του παλαιού συστήματος, το οποίο αποτελούσε πηγή ακόμα μεγαλύτερων δαπανών. Κατά συνέπεια, το τρέχον χρέος δεν είναι ενδεικτικό της έλλειψης σύνεσης, αλλά συνιστά το αποτέλεσμα αλλαγών, ο μακρυπρόθεσμος στόχος των οποίων είναι η μείωση των δημοσιονομικών δαπανών που διατίθενται για τις καταβολές των συνταξιοδοτικών παροχών. Ευελπιστώ οι εκπρόσωποι των κρατών μελών να συμφωνήσουν με τις τροποποιήσεις που προτείνει η Πολωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Ivanova (PPE), γραπτώς.(EN) Η θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΕΕ αποτελεί βήμα προόδου προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε συνδυασμό με ισχυρότερη και πιο συντονισμένη οικονομική διακυβέρνηση, ο μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων θα μπορούσε πράγματι να διασφαλίσει τη σταθερότητα της ευρωζώνης. Κατά τη θέσπιση αυτού του μηχανισμού, θα πρέπει να ληφθεί εξίσου υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στα νέα κράτη μέλη. Οι εν λόγω χώρες θα πρέπει να λάβουν ενεργά μέρος στις διαβουλεύσεις και θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάχουν στον μηχανισμό, εφόσον εκφράσουν την προθυμία να το πράξουν. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις εθνικές φορολογικές πολιτικές τους. Είναι σημαντική η διατήρηση του φορολογικού ανταγωνισμού ως μέσου διευκόλυνσης της συνοχής και τόνωσης της οικονομικής μεγέθυνσης της ΕΕ. Η μεταστροφή των πολιτκών προς τη φορολογική εναρμόνιση ή προς μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση αναμένεται να οξύνει απλώς ακόμα περισσότερο τις αποκλίσεις ως προς την οικονομική ανάπτυξη και να παρεμποδίσει τη συνοχή. Τα κράτη μέλη που προκαλούν μεγαλύτερους κινδύνους με τα ελλείμματα και τα χρέη τους θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στα κεφάλαια του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων. Τούτο θα μπορούσε αδιαφιλονίκητα να ενθαρρύνει την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία της άσκησης ορθής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), γραπτώς. (FR) Ενώ τα γεγονότα των τελευταίων μηνών επέβαλαν στις κυβερνήσεις τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης και αποφάσεων άμεσης εφαρμογής, η θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ πρέπει να ερείδεται σε αδιαμφισβήτητες νομικές βάσεις. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρέμβει ως συννομοθέτης ενόψει της εφαρμογής των θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων οι οποίες έχουν καταστεί αναγκαίες για τη σταθεροποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μια αμιγώς διακυβερνητική λύση δεν μπορεί να παράσχει τη σωστή απάντηση.

Η μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) συνιστά καθήκον καίριας σημασίας, το οποίο έχει μάλιστα σημαντικές επιπτώσεις. Όλοι γνωρίζουμε την αξία του ενιαίου νομίσματος για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Πλην όμως, η παρούσα αστάθεια της ΟΝΕ απαιτεί γενναίες και καινοτόμες λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσφυγή στην έκδοση «ευρωομολόγων» αποτελεί έναν τρόπο δράσης που αξίζει να διερευνηθεί και να συζητηθεί, και όχι να αντιμετωπίζεται ως «απαγορευμένη ζώνη». Παρ’ όλα αυτά, τα προσκόμματα επί του παρόντος είναι πολλά. Πρέπει να έχουμε επίγνωση της σημασίας που έχει, σε θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό επίπεδο, η θέσπιση ενός τέτοιου μέσου, το οποίο επιφέρει αλλαγές στον χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν οι υπερασπιστές του, αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη πειθαρχία και αυστηρότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Rodust (S&D), γραπτώς.(DE) Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Συμβουλίου σε ένα πρόβλημα, το οποίο απειλεί να παραλύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων επί του θέματος της αλιευτικής πολιτικής. Πρόκειται για τους κανονισμούς σχετικά με τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης. Οι εν λόγω κανονισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Το Συμβούλιο και η πλειονότητα των κρατών μελών δεν αποδέχονται το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει εκχωρήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα συναπόφασης επί αυτών των κανονισμών. Οι ενέργειες των υπουργών είναι αντίθετες προς το Συμβούλιο και τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, αντίθετες προς την άποψη της Επιτροπής και αντίθετες, ασφαλώς, προς τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επί του παρόντος, στο Συμβούλιο βρίσκονται δύο σχέδια διαχείρισης τα οποία δεν μπορούν να εγκριθούν. Η Επιτροπή δεν μπορεί να υποβάλει άλλα σχέδια, τα οποία κρίνονται επιτακτικής ανάγκης για το συμφέρον των αλιέων και των θαλασσών μας, και τα οποία έχουν από μακρού ολοκληρωθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Απευθύνω έκκληση στη βελγική Προεδρία και στη μελλοντική ουγγρική Προεδρία να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να βρούμε μια λύση. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαβουλεύσεις. Σας ευχαριστώ θερμά.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), γραπτώς. (EN) Ας μην λησμονούμε ότι η κρίση στην ευρωζώνη αποτελεί κατά κύριο λόγο κρίση δημοσίου χρέους, η οποία επιδεινώθηκε από δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι η διάσωση ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της οποίας τα ιδιωτικά χρέη μετακυλίστηκαν στο δημόσιο χρέος, και το δεύτερο γεγονός είναι οι δέσμες μέτρων στήριξης που χρησιμοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις για να επιβραδύνουν την οικονομική ύφεση. Παραβλέπουμε αυτά τα δύο γεγονότα και αντιμετωπίζουμε όλες τις χώρες σαν μια απερίσκεπτη ομάδα που τεμπελιάζει ανέμελα κάτω από τον μεσογειακό ήλιο. Οιονδήποτε μηχανισμό και αν θεσπίσουμε για τη διαχείριση της πρόληψης κρίσεων και της ανάκαμψης, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι χώρες τηρούσαν δεόντως τα σχέδια για τη μείωση των ελλειμμάτων τους και, συνακολούθως, του χρέους τους. Οι χώρες που παρέκκλιναν αποτελούσαν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Βεβαίως και να ενισχύσουμε τον μηχανισμό εποπτείας και να θεσπίσουμε ορισμένες εύλογες κυρώσεις, αλλά δεν θα πρέπει επ’ ουδενί λόγω να παραβλέψουμε τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα: οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση. Οι στόχοι αυτοί δεν υλοποιούνται με κυρώσεις και επιβεβλημένα μέτρα λιτότητας. Επιτυγχάνονται μόνον εφόσον έχουμε κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και μειώνονται οι ανισορροπίες, και υπό την προϋπόθεση ότι εργαζόμαστε από κοινού για την υλοποίηση των εν λόγω στόχων. Αυτό προσδοκούν από εμάς οι πολίτες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς.(RO) Κατά την επικείμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου, θα συζητηθούν και θα εγκριθούν τα μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και για την εδραίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει εξίσου να εξετάσουμε τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλισθεί ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δύναται να χρηματοδοτεί την ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι πολίτες της Ευρώπης προσδοκούν τη λήψη σθεναρότερων μέτρων για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία δεν αποσκοπούν μόνο στην επίτευξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά επίσης, και κυρίως, στην επάνοδο σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Το 2008, 116 εκτομμύρια ευρωπαίοι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, με τους νέους και τους ηλικιωμένους να αντιπροσωπεύουν τις ομάδες που εξετέθησαν περισσότερο στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πρωταρχικό μέλημα των ευρωπαίων πολιτών εξακολουθεί να αποτελεί η διατήρηση των θέσεων απασχόλησής τους και η διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είχε μείζονα αντίκτυπο στους εθνικούς προϋπολογισμούς και οδήγησε σε παρακμή του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας. Είναι πλέον καιρός η ΕΕ να εγκρίνει τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω επενδύσεων σε μια βιομηχανική πολιτική που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και εγγυάται την ανταγωνιστικότητα, αλλά και μέσω επαρκών επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση και την υγεία.

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά.


6. Πρωτοβουλία πολιτών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0350/2010) των Zita Gurmai και Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία πολιτών (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai, εισηγήτρια. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία. Είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συνεργαστούν και να μας πουν με μία, δυνατή φωνή, αν θεωρούν ότι εμείς, οι ευρωπαίοι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ή αγνοούμε σημαντικά ζητήματα.

Αυτό το χρειαζόμαστε επειγόντως. Σε μια εποχή όπου μόλις το 42% των ανθρώπων που δικαιούνται να ψηφίζουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνει τον κόπο να ψηφίσει, κάθε νέο ευρωπαϊκό μέσο –ιδίως ένα μέσο όπως η ΠΕΠ– έχει μεγάλη σημασία. Ωστόσο, συνειδητοποιούμε ότι οι υψηλές προσδοκίες που περιβάλλουν την ΠΕΠ ενδέχεται να προκαλέσουν απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε με έναν κανονισμό που θα προβλέπει την ασφαλή και αποδοτική χρήση της, και μπορούμε να βοηθήσουμε να γεφυρωθεί το περίφημο χάσμα μεταξύ ημών και των ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να καλωσορίσω επίσης τους πολίτες που βρίσκονται εδώ.

Ο κ. Lamassoure, η κ. Wallis, ο κ. Häfner κι εγώ είχαμε όλοι επίγνωση της τεράστιας ευθύνης που επωμισθήκαμε. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τέθηκαν πολλά ζητήματα και χρειάστηκε να βασίσουμε το έργο μας στο έντονο αίσθημα συμβιβασμού όλων. Ήμασταν τυχεροί που είχαμε καλούς εταίρους εν προκειμένω, οι οποίοι επέδειξαν εύλογη ευελιξία και είχαν τον ίδιο στόχο με τους εισηγητές του Κοινοβουλίου, δηλαδή την όσο το δυνατόν συντομότερη επίτευξη συμφωνίας, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα των εργασιών μας και διασφαλίζοντας ότι έναν χρόνο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε έναν κανονισμό που αφορά τη διάταξη εκείνη της Συνθήκης η οποία βασίζεται περισσότερο από όλες στους πολίτες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Šefčovič και τη βελγική Προεδρία, ιδίως τον κ. Chastel, καθώς και τις ομάδες τους. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούμε την ισπανική Προεδρία που συνέβαλε στην προώθηση του φακέλου ήδη από την αρχή της διαδικασίας.

Σήμερα, σας παρουσιάζουμε ένα συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο έχει την υποστήριξη της Επιτροπής και έχει επίσης εγκριθεί από την Coreper. Αν αποφασίσουμε να το υποστηρίξουμε και το Συμβούλιο το εγκρίνει –πράγμα που ευχόμαστε– ο κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και να είναι εφαρμοστέος δώδεκα μήνες αργότερα, το 2012.

Δηλώνουμε με χαρά ότι τα βασικά αιτήματα του Κοινοβουλίου έγιναν δεκτά στο πλαίσιο των συζητήσεων. Ο έλεγχος του παραδεκτού για μια πρωτοβουλία θα βασίζεται σε σαφή κριτήρια στη φάση της καταχώρισης, όχι αφότου έχουν ήδη συλλεγεί πολλές υπογραφές. Για να διασφαλισθεί ότι οι πρωτοβουλίες είναι βάσιμες και διαθέτουν ευρωπαϊκή διάσταση, για την καταχώριση μιας πρωτοβουλίας θα πρέπει να συστηθεί επιτροπή πολιτών που θα διαθέτει τουλάχιστον επτά μέλη από επτά κράτη μέλη.

Πέραν της μείωσης του κινδύνου μη σοβαρών πρωτοβουλιών, η επιτροπή πολιτών παρέχει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα και για τους διοργανωτές. Εάν οι υπεύθυνοι για τη δρομολόγηση μιας ΕΠΕ δεν είναι οργανωμένοι στην αρχή της διαδικασίας, διαθέτουν ένα δίκτυο και πολλές γλωσσικές εκδόσεις της πρωτοβουλίας τους. Θα αντιμετωπίσουν σημαντικά λιγότερες δυσκολίες κατά τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών.

Είναι σαφές ότι, παρότι η απαίτηση της επιτροπής πολιτών μοιάζει αρχικά περιοριστική, στην πραγματικότητα θα εξορθολογήσει την υπόλοιπη διαδικασία. Η Επιτροπή θα βοηθήσει τους διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας παρέχοντας έναν φιλικό προς τον χρήστη οδηγό και ορίζοντας ένα σημείο επαφής. Εάν μια πρωτοβουλία κατορθώσει να συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές, τότε είναι εγγυημένο ότι θα δοθεί κατάλληλη συνέχεια σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης δημόσιας ακρόασης στο Κοινοβούλιο.

Η αναθεώρηση του κανονισμού έχει ζωτική σημασία, καθώς το εν λόγω μέσο είναι το πρώτο του είδους του. Όπως συνέβη και με τις προτάσεις μας, είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε σχέση με το δύσκολο ζήτημα της πιστοποίησης των υπογραφών. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να το κάνουν, αλλά τους παροτρύναμε να ζητούν όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη θα διαθέτουν μια κάποια ευελιξία κατά την επιλογή των πληροφοριών που ζητούνται σε κάθε χώρα, αλλά χαίρομαι διότι πολλά από αυτά θα ζητούν λιγότερα δεδομένα απ’ ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Πιστεύουμε ότι ο κανονισμός που αντικατοπτρίζεται στο συμβιβαστικό κείμενο είναι φιλικός προς τον πολίτη και δεν δημιουργεί επαχθείς υποχρεώσεις και δυσαρέσκεια μεταξύ των διοργανωτών.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, εισηγητής.(FR) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα άνοιγμα στη συμμετοχική δημοκρατία. Δεν πρόκειται ακόμα για άμεση δημοκρατία, οι πολίτες δεν θα λαμβάνουν οι ίδιοι αποφάσεις, αλλά κερδίζουν το δικαίωμα να αμφισβητούν άμεσα, δημοσίως και σε μεγάλους αριθμούς εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας την κυβέρνηση και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους.

Από τώρα και στο εξής, οι πολίτες θα έχουν την ίδια εξουσία ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών με αυτήν που διαθέτει εδώ το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωφεληθήκαμε, όπως είπε η κ. Gurmai, από το εξαιρετικό προπαρασκευαστικό έργο που επιτέλεσε ο Επίτροπος Šefčovič και οι ομάδες του, και από την έξυπνη και αποδοτική υποστήριξη της βελγικής Προεδρίας.

Από την πλευρά του Κοινοβουλίου, το κείμενο συνιστά αποτέλεσμα του έργου τεσσάρων εισηγητών, μιας συμμορίας τεσσάρων, συμπεριλαμβανομένης και υμών, κυρία Πρόεδρε. Η παρουσία σας μας τιμά.

Θελήσαμε να καταλήξουμε στην απλούστερη, περισσότερο φιλική προς τον πολίτη διαδικασία για το ευρύ κοινό. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; Οι πολίτες, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων, κατά πάσα πιθανότητα, των εκλεγμένων αντιπροσώπων, αλλά μόνο οι ευρωπαίοι πολίτες. Η Συνθήκη δεν αφήνει καμία αμφιβολία επ’ αυτού.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί σήμερα ένα ακόμα προνόμιο που απολαμβάνουν οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποιος μπορεί να υποβάλει πρωτοβουλία; Χρειάζονται μόλις επτά πολίτες σε μια οργανωτική επιτροπή, όχι 300.000 όπως πρότεινε η Επιτροπή, ούτε 100.000 όπως προέβλεπε το Συμβούλιο, επτά πολίτες από επτά διαφορετικές χώρες, δηλαδή από το ένα τέταρτο των κρατών μελών.

Σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς για πληροφορίες σε περίπτωση που επιθυμεί να υποβάλει πρωτοβουλία; Η ίδια η Επιτροπή θα δημοσιεύσει οδηγό σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών και θα συστήσει ένα εξειδικευμένο σημείο επαφής. Ποια είναι η διαδικασία; Εξαιρετικά απλή. Ένα απλό αίτημα για καταχώριση της πρωτοβουλίας και έλεγχος του παραδεκτού αυτής. Τα κριτήρια του παραδεκτού; Η Συνθήκη, όλη η Συνθήκη, και τίποτα εκτός από τη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τι είδους υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πρωτοβουλία; Κάθε είδους υποστήριξη: πολιτική, οικονομική, τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνής, από ομάδες πίεσης, ΜΚΟ, εκκλησίες κ.ο.κ.

Υπάρχει μόνο ένας όρος: απόλυτη διαφάνεια. Όσοι καλούνται να υπογράψουν πρέπει να γνωρίζουν τι κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία. Επομένως, εναπόκειται στους πολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες για τη συλλογή των υπογραφών; Απίστευτα απλές. Υπογραφές σε έντυπη, αλλά και διαδικτυακή μορφή. Ασφαλώς, μόνο τα κράτη μέλη θα μπορούν να τις παρακολουθούν, αλλά προσέξαμε, όπως είπε η κ. Gurmai, να διασφαλίσουμε ότι τα έντυπα θα εναρμονιστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Μακροπρόθεσμα, πρόκειται για ένα πραγματικά ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα που θα πρέπει να εγκριθεί και στις 27 χώρες, και το ένα τρίτο των κρατών μελών έχει προετοιμαστεί ήδη γι’ αυτό.

Τέλος, ποια θα είναι τα πολιτικά αποτελέσματα; Πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο το Κοινοβούλιο επέμεινε ιδιαίτερα. Πράγματι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, η Επιτροπή θα αποτελέσει τον μοναδικό κριτή του αν θα δοθεί ή όχι νομοθετική συνέχεια σε μια επιτυχημένη πρωτοβουλία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να προστατεύεται έναντι πολιτικών πιέσεων που επιδιώκουν την πολυνομία σε μια περίοδο όπου η Ένωση ρυθμίζει ήδη υπερβολικά πολλά πράγματα. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται έναντι του κινδύνου να μην δοθεί πολιτική συνέχεια σε υποθέσεις όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν χρειάζεται συμπληρωματική νομοθεσία. Εξού και η δημιουργία δύο νέων δικαιωμάτων προς όφελος των συντακτών επιτυχημένων πρωτοβουλιών: το δικαίωμα να γίνονται δεκτοί από την Επιτροπή για να παρουσιάσουν την πρότασή τους και το δικαίωμα σε δημόσια ακρόαση, η οποία μπορεί να γίνει ενώπιον του ίδιου του Κοινοβουλίου.

Εν ολίγοις, εν προκειμένω έχουμε μια απλή, καινοτόμο, δημοκρατική διαδικασία. Είναι τώρα σειρά των πολιτών να πάρουν τον λόγο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών. (DE) Κυρία Πρόεδρε, όπως όλες οι πολιτικές, έτσι και η ευρωπαϊκή πολιτική δεν πρέπει να εξαιρεί τους πολίτες, να τους παρακάμπτει ή να ασκείται πίσω από την πλάτη τους. Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να ασκείται από τους πολίτες για τους πολίτες και μέσω των πολιτών. Επιθυμούμε να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής και μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Για να το επιτύχουμε, χρειαζόμαστε διαδικασίες που θα επιτρέπουν στους πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε περισσότερη δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουμε κάνει αρκετά ώστε να επιτρέψουμε στους πολίτες να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στις αποφάσεις και τις ευρωπαϊκές συζητήσεις. Η σημερινή απόφαση σχετικά με την εισαγωγή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών θα το κατορθώσει. Διεξήγαμε σκληρές διαπραγματεύσεις και επιτύχαμε πολλές ουσιαστικές βελτιώσεις.

Κυρίες και κύριοι, αν εξετάσετε το έγγραφο επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα, θα δείτε ότι όπου υπάρχει κείμενο με έντονα γράμματα, και ο κ. Lamassoure αναφέρθηκε και ο ίδιος μόλις σε αυτό, πρόκειται για το κείμενο που προτείναμε, το οποίο αντικαθιστά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων το αρχικό σχέδιο της Επιτροπής. Θα παρατηρήσετε ότι ξαναγράψαμε περίπου τα δύο τρίτα του κειμένου και εισαγάγαμε σημαντικές βελτιώσεις στο έγγραφο, το οποίο με ενθουσιασμό μάς υπέβαλε η Επιτροπή. Θα αναφέρω μόνο τα πλέον σημαντικά σημεία. Μειώσαμε σημαντικά τα εμπόδια. Ειδικότερα, θα χρειάζεται να συλλέγονται υπογραφές μόνο στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών και όχι στο ένα τρίτο. Ασφαλώς, θα προτιμούσαμε να συλλέγονται υπογραφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά εν προκειμένω μιλούμε για τα ελάχιστα επίπεδα. Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι κατορθώσαμε να καταργήσουμε σχεδόν ολοκληρωτικά το εμπόδιο που, από την αρχή, απειλούσε να είναι εξαιρετικά ανεπιτυχές και ζητούσε ο έλεγχος του παραδεκτού να γίνεται μετά από τη συλλογή 300.000 υπογραφών, προτού συνεχίσουν οι πολίτες να συλλέγουν περισσότερες υπογραφές. «Σχεδόν ολοκληρωτικά» σημαίνει ότι προτείναμε την ιδέα της συμμετοχής από την αρχή μιας επιτροπής υπευθύνων για τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάγεται κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνει η Επιτροπή και που θα διαθέτει τις λέξεις πρωτοβουλία πολιτών στο θέμα του στην πλήρη διοικητική διαδικασία. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι δεόντως σοβαρές. Με άλλα λόγια, όποιος επιθυμεί να συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τουλάχιστον επτά χωρών στην πρότασή του.

Εισαγάγαμε μεγαλύτερη διαφάνεια και υποχρεωτικές ακροάσεις στο τέλος της διαδικασίας. Αυτές οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Θα παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να εξηγήσουν τους προβληματισμούς τους. Αυτό συνιστά μεγάλο βήμα προόδου. Αγωνιστήκαμε γι’ αυτό όχι για εμάς, αλλά –και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ– εξ ονόματος των πολιτών της Ευρώπης, των δικαιωμάτων τους και μιας αποτελεσματικότερης και απλούστερης διαδικασίας όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στην Ευρώπη.

Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν επιτύχαμε και πολλά από αυτά βρίσκονται τώρα στις τροπολογίες που υποβλήθηκαν από την Αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Καταλήξαμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε σε ορισμένα σημεία, αλλά και η άλλη πλευρά έκανε επίσης τεράστιες παραχωρήσεις, και γνωρίζουμε ότι οι τροπολογίες έχουν να κάνουν περισσότερο με την εμφάνιση και λιγότερο με την ουσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα αλλαγής των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε κατά την αναθεώρηση που θα γίνει μετά από τρία χρόνια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, των γραμματέων, των συνεισηγητών, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, για την τόσο αποτελεσματική συνεργασία τους. Πιστεύω ότι αυτού του είδους η συνεργασία που υπερβαίνει τα όρια των επιτροπών και των Ομάδων θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για το μέλλον. Γενικότερα, θα ήθελα να δω μια Ευρώπη για τους πολίτες, όπου οι πολίτες θα θεωρούν τον εαυτό τους τμήμα της Ευρώπης και θα συμμετέχουν περισσότερο ενεργά απ’ ό,τι στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Θα ήθελα απλώς να πω ότι ήταν τεράστιο προνόμιο η συμμετοχή μου στην ομάδα του Κοινοβουλίου για ένα, θεωρώ, ιδιαίτερα εντυπωσιακό έργο, εξ ονόματος των πολιτών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτές, και ιδίως εισηγητές, μία από τις σημαντικότερες υποσχέσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας ήταν να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της.

Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να αναφέρω εδώ τα παραδείγματα που μας έδειξαν, πριν και μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009, την έκταση στην οποία είναι αναγκαία μια προσέγγιση αυτού του είδους. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι οποιοδήποτε μέτρο προωθεί τον στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου.

Χαίρομαι, επομένως, ιδιαίτερα που είμαι σε θέση να σας μιλήσω σχετικά με τον κανονισμό ο οποίος υλοποιεί την πρωτοβουλία πολιτών, αυτήν την εμβληματική καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τη βελτιωμένη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο παρών κανονισμός αποτέλεσε, βεβαίως, μία από τις προτεραιότητες της βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου, καθώς η εν λόγω πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί το καταλληλότερο σύμβολο για τον νέο ρόλο του πολίτη στην Ένωση μετά τη Λισαβόνα. Μέσω μιας πρωτοβουλίας πολιτών, όπως ανέφεραν ήδη οι εισηγητές, ένα εκατομμύριο ευρωπαίοι πολίτες θα είναι σε θέση να υποβάλουν στην Επιτροπή νομοθετική πρόταση με την Επιτροπή να είναι υποχρεωμένη να την εξετάσει και να εκφράσει την άποψή της σχετικά με αυτήν.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την αξία της καινοτομίας αυτής, την οποία υλοποιούμε σήμερα και η οποία αποτελεί το πρώτο μόλις στοιχείο, όπως είπε ο κ. Lamassoure, της συμμετοχικής δημοκρατίας σε υπερεθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί μόνο πρωτοπορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί πολύ απλά πρωτοπορία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ας επιστρέψουμε στο νομοθετικό ζήτημα σχετικά με το οποίο συζητούμε σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε σε σχέση με τον κανονισμό αυτόν στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και, προφανώς, επικροτώ και εγώ το πνεύμα συνεργασίας και τη διάθεση συμβιβασμού που επικράτησε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Θα ήθελα, βεβαίως, να ευχαριστήσω προσωπικά τους εισηγητές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) και της Επιτροπής Αναφορών (PETI), την κ. Gurmai βεβαίως, τον κ. Lamassoure, την κ. Wallis και τον κ. Häfner για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και την εποικοδομητική συμβολή τους στην κατάρτιση του παρόντος κανονισμού.

Είμαι, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ψηφοφορία που διεξήχθη τη Δευτέρα στην Επιτροπή AFCO, η οποία επιβεβαίωσε το κείμενο που εγκρίθηκε από τα θεσμικά όργανα. Εάν η επικείμενη ψηφοφορία επιβεβαιώσει το ίδιο κείμενο που επικυρώθηκε από την Επιτροπή AFCO, θα μπορούμε να θεωρήσουμε αυτήν τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ως πρότυπο ταχείας και αποδοτικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς να μην συγχαρούμε, εν προκειμένω, και τον Επίτροπο Šefčovič για τη διαθεσιμότητα και την προορατικότητά του.

Εν συντομία, θεωρώ ότι, ως προς το ζήτημα αυτό, όλοι ωφεληθήκαμε από τις πολλές απόψεις που εκφράσθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο ευρωπαίος πολίτης βγήκε νικητής από αυτήν την τριμερή συζήτηση και από αυτήν τη συμφωνία.

Είμαι πεπεισμένος ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι καλός, όχι μόνο στον βαθμό που κάθε θεσμικό όργανο κατόρθωσε να κερδίσει όσα είχαν αξία γι’ αυτό, όπως μόλις υπενθυμίσαμε, αλλά και στον βαθμό που θα οδηγήσει σε έναν καλό κανονισμό ο οποίος θα επιτρέψει στις πρωτοβουλίες πολιτών να διοργανώνονται με ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο.

Εξ ονόματος του Συμβουλίου, επικροτώ τη διάθεση των δύο άλλων θεσμικών οργάνων να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τους περιορισμούς που δεσμεύουν τα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του καθήκοντος το οποίο τους έχει ανατεθεί, εκείνο του ελέγχου των υπογραφών που πρέπει προφανώς να είναι γνήσιες και της διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει απάτη ή χειραγώγηση κατά τη συλλογή τους.

Επιπλέον, έπρεπε να δοθεί στα κράτη μέλη αρκετός χρόνος για την έγκριση εκείνων των μέτρων σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του κανονισμού. Προφανώς κατανοώ την ανησυχία του Κοινοβουλίου που θέλει να δει την πρωτοβουλία πολιτών να υλοποιείται όσο το δυνατόν συντομότερα και την συμμερίζομαι. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξουν εθνικά μέτρα προκειμένου να αναπτυχθεί η πρωτοβουλία αυτή σε σωστές βάσεις και, ως εκ τούτου, να υπάρξει αρκετός χρόνος για να εγκριθούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Για την ακρίβεια, το Συμβούλιο θεωρούσε πάντα ότι η πρωτοβουλία πολιτών, ως στοιχείο συμμετοχής των πολιτών στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, θα πρέπει να συμβαδίζει με το άλλο στοιχείο, δηλαδή την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τέλος, συνοψίζοντας, χαίρομαι ιδιαίτερα με τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις και προφανώς δεν μπορώ παρά να συστήσω να τον εγκρίνετε κατά τη σημερινή ψηφοφορία και εύχομαι στην πρωτοβουλία πολιτών κάθε επιτυχία, όπως προβλέπεται ότι θα έχει. Επισημαίνω ότι οι πρώτες πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε φάση προετοιμασίας και εύχομαι ότι μεγάλος αριθμός πρωτοβουλιών θα προσφέρει νέα ώθηση και νέες ιδέες στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Θα ήθελα να πω ένα ακόμα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη συνεργασία σας ως προς το ζήτημα αυτό.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ηγετικό σας ρόλο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας για να επιτευχθεί αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι κι εγώ πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα, διότι από κοινού επιτύχαμε πολύ καλά πράγματα. Μόλις έναν χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, διεξάγουμε συζήτηση σχετικά με την επικείμενη έγκριση του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών. Όπως είπε ο κ. Lamassoure, εισάγουμε ένα τελείως νέο επίπεδο συμμετοχικής δημοκρατίας που θα συμπληρώσει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, για πρώτη φορά παρέχουμε στους πολίτες έναν καινοτόμο τρόπο έκφρασης των επιθυμιών τους, αλληλεπίδρασης με τα θεσμικά όργανα και διαμόρφωσης της ημερήσιας διάταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ως μέσο διεύρυνσης του ευρωπαϊκού χώρου. Είναι πολύ σημαντικό για την υποβολή περισσότερων ευρωπαϊκών θεμάτων στις εθνικές πρωτεύουσες και τη δημιουργία πανευρωπαϊκών συζητήσεων. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρειάζεται πολύ.

Για να αντληθούν τα πιθανά οφέλη που μπορεί να μας προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας και η πρωτοβουλία πολιτών, πρέπει να θεσπίσουμε μια σαφή διαδικασία. Μέσα από τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστη σαφές ότι χρειαζόμασταν μια διαδικασία που θα ήταν εύκολη, κατανοητή, φιλική προς τον χρήστη και καλά ισορροπημένη. Θεωρώ ότι επιτύχαμε αυτό τον στόχο. Αυτό έγινε ουσιαστικά χάρη στις ενδελεχείς συζητήσεις που πραγματοποιήσαμε πολύ συχνά εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη διοργάνωση μιας σειράς ακροάσεων, όχι μόνο στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) και στην Επιτροπή Αναφορών (PETI), αλλά και στις περισσότερες πολιτικές ομάδες, διότι οι ακροάσεις αυτές ήταν πολύ σημαντικές για όλους μας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αποτέλεσαν πολύ καλή πηγή έμπνευσης και νέων δημιουργικών ιδεών που, στο τέλος, μας βοήθησαν να βελτιώσουμε την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Εκτιμώ επίσης τον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την πρωτοβουλία. Είχαμε τέσσερις εισηγητές από δύο διαφορετικές επιτροπές. Ο Alain Lamassoure τους αποκάλεσε συμμορία των τεσσάρων. Πρέπει να πω ότι ήταν μια πολύ ωραία συμμορία. Ήταν απόλαυση να δουλεύει κανείς με όλους σας. Ήταν χαρά μου που συμπεριέλαβα τη νέα δημιουργική συμβολή σας στους κοινούς μας συλλογισμούς, διότι καθένας σας προσέγγισε το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία και προσέφερε τη δική του εμπειρία σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Το εκτιμώ πραγματικά.

Χάρη σε αυτήν τη νέα καινοτόμο προσέγγιση, επιτύχαμε ευρεία συναίνεση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την πολύ σαφή ψηφοφορία στο επίπεδο της AFCO.

Μία από τις σημαντικές ιδέες που προέκυψαν από τους εισηγητές ήταν τι είδους συνέχεια θα πρέπει να δώσουμε στην πρωτοβουλία πολιτών. Πιστεύω πως η ιδέα ότι ένας δεόντως υψηλόβαθμος εκπρόσωπος της Επιτροπής θα πρέπει να υποδέχεται τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή της προήλθε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ιδέα της διοργάνωσης ακροάσεων ως υποχρεωτικό στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα μπορούμε να συζητούμε ευρύτερα τους στόχους της πρωτοβουλίας, προήλθε επίσης από την παρούσα Αίθουσα.

Θα ήθελα να τονίσω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είμαστε ικανοποιημένοι που οι εν λόγω δημόσιες ακροάσεις θα διοργανώνονται σε ουδέτερο έδαφος, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αυτό θα διασφαλίσει ότι η Επιτροπή δεν θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να αποτελεί ταυτόχρονα τον δικαστή και τους ενόρκους. Η Επιτροπή θα εκπροσωπείται σε αυτές τις ακροάσεις σε δεόντως υψηλό επίπεδο, όπου είναι δυνατόν από τον Επίτροπο ή τον Γενικό Διευθυντή που διαθέτει αρμοδιότητα επί του θέματος, και θα παρακολουθεί προσεκτικά τη συζήτηση.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, και μέσω υμών να διαβεβαιώσω και όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ότι εμείς στην Επιτροπή έχουμε πλήρη συναίσθηση της σημασίας και της αξίας του ενός εκατομμυρίου πολιτών που θα υποστηρίζουν μία συγκεκριμένη πρόταση. Θα την χειριστούμε με σεβασμό και μεγάλη φροντίδα.

Το μόνο που με λυπεί στην παρούσα συζήτηση είναι ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα προτού η πρωτοβουλία πολιτών μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο. Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι αν επιθυμούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας μια βελτιωμένη υπηρεσία, πρέπει να αλλάξουμε ορισμένους εσωτερικούς κανόνες στα κράτη μέλη και πρέπει να αναπτύξουμε το λογισμικό του συστήματος επιγραμμικής συλλογής. Είμαι βέβαιος, ωστόσο, ότι θα το κάνουμε στον προβλεπόμενο χρόνο και ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πρωτοβουλία όσο το δυνατόν συντομότερα.

Εκτιμώ, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα, ότι στοχεύουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, διότι αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες μας να χρησιμοποιήσουν το νέο αυτό μέσο πολύ ταχύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για την εξαιρετική συνεργασία με όλους τους εισηγητές, με την κ. Gurmai, με την Πρόεδρό μας, την κ. Wallis, και με τον κ. Häfner και τον κ. Lamassoure. Όπως είπα, όλοι τους προσέφεραν πολύ νέες και πολύ σημαντικές ιδέες που έκαναν την παρούσα πρόταση καλύτερη από την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον Olivier Chastel, διότι επέδειξε την τεράστια ικανότητά του για οικοδόμηση συναίνεσης. Γνωρίζω πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Συμβούλιο, πόσες αποκλίσεις χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν, και χάρη στις προσπάθειές του και το εξαιρετικό έργο της βελγικής Προεδρίας έχουμε σήμερα αυτήν την ευρεία συναίνεση και στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς τους εισηγητές για την κατάρτιση του κειμένου επί του οποίου πρόκειται να ψηφίσουμε σήμερα. Ελπίζω ότι θα διαθέσουμε αυτόν τον μηχανισμό στους πολίτες σήμερα και ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω από την Επιτροπή. Ασφαλώς, συμφωνώ. Κατέστη όσο το δυνατόν πιο απλός. Εκείνο επί του οποίου θα ψηφίσουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού –ενός δύσκολου ενίοτε συμβιβασμού– και αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Lamassoure και οι άλλοι εισηγητές κατόρθωσαν να καταλήξουν, εξ ονόματός μας, σε ένα αποτέλεσμα που είναι εφαρμοστέο και εφικτό. Προσωπικά, λυπάμαι που πρέπει να εγκαταλείψουμε τη διάταξη η οποία παρέχει σε 16χρονους το δικαίωμα να υπογράψουν μια πρωτοβουλία, αλλά θα υποστηρίξω το κείμενο στην μορφή που προέκυψε μετά τις διαπραγματεύσεις, διότι είμαι βεβαία ότι δεν πρέπει να υπάρξει άλλη καθυστέρηση και ότι η πρωτοβουλία πρέπει να διατεθεί στους πολίτες.

Είμαι σίγουρη ότι, στην πραγματικότητα, σήμερα δημιουργούμε αυτό το νέο μέρος του συστήματος με σκοπό να αναλάβουμε δράση σε σχέση με κάτι που είχε ειπωθεί πολλές φορές στη συγκεκριμένη Αίθουσα από τον αείμνηστο Bronisław Geremek – η Ευρώπη είναι ενωμένη και έχει έρθει ο καιρός να δραστηριοποιηθούν οι Ευρωπαίοι. Σήμερα, κάνουμε ένα εποικοδομητικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν γράφουμε τη Βίβλο εδώ. Σε τρία χρόνια, οι διαδικασίες που προτείνονται σήμερα θα μπορέσουν να εξετασθούν και να βελτιωθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν, κάτι που προτρέπω ιδιαίτερα τους πολίτες να κάνουν.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. (HU) Κυρία Πρόεδρε, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ τους εισηγητές, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το έργο της, καθώς και τον κ. Šefčovič και τον κ. Chastel για το δικό τους έργο στο Συμβούλιο, διότι συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία ενός ορθού και βιώσιμου κειμένου που αποτελεί πραγματικά βήμα προς την απλοποίηση, και το οποίο πιστεύω ότι θα λάβει ευρεία υποστήριξη. Υπήρξαν έντονες συζητήσεις και υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός προτάσεων. Ο μεγάλος αριθμός καλών προτάσεων σήμαινε επίσης ότι έπρεπε να ενοποιηθούν, ώστε η τελική πρόταση να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς τον χρήστη. Η συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών αποτελεί τεράστιο επίτευγμα και απαιτεί τεράστιο έργο. Θα θέλαμε επίσης να απευθυνθούμε σε εκείνους που δεν μπορούν να συμβάλουν με επιγραμμικό τρόπο, αλλά θα προτιμούσαν να εκφράσουν την άποψή τους εγγράφως. Θα χαρούμε να λάβουμε ενημέρωση και θα χαρούμε αν μπορέσουμε να επιλύσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν στο πλαίσιο της διαδικασίας. Είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα ωφεληθεί σημαντικά από το εν λόγω μέσο.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. (SV) Κυρία Πρόεδρε, πριν από την απόφαση για την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι πολιτικοί μιλούσαν ένθερμα για τις δυνατότητες που θα προσέφεραν οι πρωτοβουλίες πολιτών. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα αποτελέσει ισχυρή μεταρρύθμιση υπέρ της δημοκρατίας και όχι χάρτινο τίγρη.

Υπήρξα συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και χάρηκα που υπέβαλα προτάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την κατάσταση για τους πολίτες. Για παράδειγμα, επιθυμούσαμε τη συμμετοχή των νέων και για τον λόγο αυτόν προτείναμε ως όριο ηλικίας τα 16 έτη για την υποβολή μιας πρωτοβουλίας. Αποφασίστηκε το όριο ηλικίας να είναι τα 18 έτη, πράγμα για το οποίο λυπάμαι, αλλά και πάλι πρόκειται για νέους. Επίσης, παρατείναμε το χρονικό όριο σε 24 μήνες. Τώρα, μετατράπηκε σε δώδεκα μήνες, αλλά εντούτοις χαίρομαι που υπήρξε συμβιβασμός, διότι κατά βάθος είμαι θετικός άνθρωπος.

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνουμε ότι θα χρειαστεί να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά όσων υποβάλλουν μια πρωτοβουλία, αλλά ελπίζω ότι θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση να διασφαλίσουμε ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών θα γίνονται δεκτές με σεβασμό και με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για την εξαιρετική συνεργασία επ’ αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (ES) Κυρία Πρόεδρε, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα ψηφίσει με ενθουσιασμό υπέρ της παρούσας έκθεσης, και θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές, την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την παρούσα συμφωνία.

Κυρίες και κύριοι, τη δεκαετία του 1980, εφηύραμε τη φράση «δημοκρατικό έλλειμμα». Με αυτήν εννοούσαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αποφάσεις λαμβάνονταν μόνο από το Συμβούλιο Υπουργών, βάσει προτάσεων της Επιτροπής, και ότι το Κοινοβούλιο διαδραμάτιζε απλώς συμβουλευτικό ρόλο.

Το Κοινοβούλιο αγωνίζεται από τη δεκαετία του 1980, μέσω των Συνθηκών του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας, της Συνταγματικής Συνθήκης και της Συνθήκης της Λισαβόνας, να καλύψει αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα, και πιστεύω ότι μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας, με τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, επιτύχαμε αυτόν τον στόχο.

Σήμερα, συμπληρώνουμε το επίτευγμα αυτό μέσω της παρούσας πρωτοβουλίας πολιτών, που στο πλαίσιο του έργου της Διάσκεψης οφείλεται στην καλή συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ σήμερα τα ακόλουθα ονόματα: Jürgen Meyer, ο γερμανός σοσιαλδημοκράτης συνάδελφός μας, και Alain Lamassoure, που ήταν υπεύθυνοι για την υποβολή της παρούσας πρωτοβουλίας στην Ολομέλεια της Διάσκεψης και για την έγκρισή της.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι ολοκληρώσαμε τον κύκλο, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σήμερα, όταν εγκρίνουμε αυτήν την πρωτοβουλία, θα έχουμε υπογράψει τη θανατική ποινή της έννοιας του «δημοκρατικού ελλείμματος».

Τώρα, εναπόκειται σ’ εμάς να δράσουμε με υπεύθυνο τρόπο, κυρίες και κύριοι, και σήμερα έχουμε επίσης τη δυνατότητα να το κάνουμε. Εγκρίνοντας τον προϋπολογισμό της Ένωσης, θα εκπληρώσουμε τον ρόλο που αναμένεται από εμάς: ως ένα υπεύθυνο Κοινοβούλιο με αρμοδιότητες συναπόφασης.

Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι σήμερα ήταν μια καλή μέρα για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (ES) Κυρία Πρόεδρε, «Democracy: The Unfinished Journey» είναι ο τίτλος του βιβλίου ενός διακεκριμένου αναλυτή των θεωρητικών και πρακτικών αλλαγών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι σύγχρονες δημοκρατίες.

Βρισκόμαστε πράγματι στο μέσο ενός ανολοκλήρωτου ταξιδιού του οποίου πολλά στάδια έχουν ολοκληρωθεί, αλλά βρισκόμαστε σε περίοδο κινδύνων, αβεβαιότητας και πολλών αμφιβολιών. Ωστόσο, μεταξύ των αμφιβολιών αυτών, έχουμε και ορισμένες βεβαιότητες.

Η πρώτη είναι ότι η δομή που άντεξε ήταν η αντιπροσωπευτική δημοκρατία: τα θεσμικά μας όργανα· χωρίς ελεύθερα κοινοβούλια που να βασίζονται στη βούληση των πολιτών η δημοκρατία δεν θα είχε ποτέ επιβιώσει.

Ωστόσο, ισχύει επίσης ότι η δημοκρατία χρειάζεται τώρα καινοτομία, μεταρρυθμίσεις και αλλαγές προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητά της, διατηρώντας παράλληλα τις δομές που μας υπηρέτησαν τόσο καλά μέχρι στιγμής και την ισχύ των θεμελίων τους.

Τι είδους αλλαγές χρειαζόμαστε; Χρειάζεται να μεταπηδήσουμε σε ένα είδος δημοκρατίας που θα επεκτείνει το συμμετοχικό βήμα διαλόγου, ούτως ώστε οι πολίτες να μην αποτελούν απλώς ψηφοφόρους κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια. Χρειαζόμαστε μια δημοκρατία που θα αυξήσει το περιθώριο διαλόγου, όπου οι πολίτες θα συζητούν, θα επιχειρηματολογούν και θα ανταλλάσσουν απόψεις, μια δημοκρατία που θα αυξήσει το κοινωνικό κεφάλαιο, όπου οι πολίτες δεν θα είναι πλέον απομονωμένοι και θα μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα. Χρειαζόμαστε επίσης μια ευρωπαϊκή διάσταση γι’ αυτό το είδος δημοκρατίας.

Θεωρώ ότι αυτό το επιτύχαμε μέσω της νομοθεσίας για την παρούσα πρωτοβουλία πολιτών. Δεν υπάρχουν πλέον δύο είδη νομιμότητας, αλλά δύο φωνές των πολιτών: η μία εδώ στο Κοινοβούλιο και η άλλη μέσω της πρωτοβουλίας πολιτών. Αυτό θα μας παράσχει μια ισχυρότερη, περισσότερο συμμετοχική και περισσότερο νόμιμη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες για τη συνεργασία τους. Ήταν μια εξαιρετικά ξεκάθαρη συνεργασία. Η πρωτοβουλία πολιτών συνιστά ευπρόσδεκτη προσθήκη στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Εύχομαι ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την πρόκληση πολιτικών συζητήσεων. Δεν λαμβάνουν όλες οι πρωτοβουλίες επαρκή υποστήριξη, αλλά μπορούν να προσφέρουν νέες προοπτικές στη συζήτηση.

Το Κοινοβούλιο ήθελε να καταστήσει την πρωτοβουλία πολιτών όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς τον χρήστη, και σε μεγάλο βαθμό το κατόρθωσε. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διοργανώνουν δημόσια ακρόαση με τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Αυτό θα υποχρεώνει ουσιαστικά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ακούν τι έχουν να προτείνουν οι υπογράφοντες. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα πρέπει να δικαιολογεί λεπτομερώς προς αυτούς ενδεχόμενη αρνητική στάση της.

Θα χαιρόμουν αν η παρούσα πρωτοβουλία πολιτών μπορούσε να υπογράφεται όχι μόνο από αυτούς τους πολίτες αλλά και από τους ανθρώπους που ζουν σε κάθε χώρα, αλλά δεν υπήρξε αρκετή υποστήριξη γι’ αυτό.

Η σημασία της πρωτοβουλίας πολιτών δεν θα διαπιστωθεί παρά μόνο αφότου τεθεί σε ισχύ. Εύχομαι ότι κάποια μέρα θα προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση σχετικά με θέματα που άπτονται της ΕΕ απ’ ό,τι συνέβη σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (ET) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που η παρούσα διαμάχη, η οποία πριν από λίγο καιρό έμοιαζε να μην έχει τέλος, βρήκε τώρα τη λύση της. Όπως το φόξτροτ με την πολυαγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έτσι και αυτό κράτησε υπερβολικά πολύ καιρό. Ένα αργό φόξτροτ κάνει την πλάτη σου να πονέσει και ο παρτενέρ σου μπορεί στο τέλος να απογοητευθεί. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος παρτενέρ δεν είναι άλλος από τους πολίτες μας. Εύχομαι αυτή η νέα μορφή δημοκρατίας να επιτύχει και να μην προδώσουμε τις ελπίδες των πολιτών μας. Κατ’ εμέ, το πιο λυπηρό στην όλη συζήτηση ήταν ότι πολύ συχνά διαπιστώναμε έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους πολίτες, φόβο ότι οι πολίτες θα υποβάλουν ανόητες ιδέες. Αυτός ο φόβος είναι αδικαιολόγητος, όπως θα διαπιστώσουμε.

Κύριε Šefčovič, θα ήθελα να αρχίσει και η Επιτροπή να εμπιστεύεται περισσότερο τους πολίτες της. Ως εκπρόσωπος της Εσθονίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο, διότι διατήρησε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής, καθώς αυτό έχει ουσιαστική σημασία για τον λαό μου. Η Ευρώπη αναμένει με ανυπομονησία τις δημιουργικές ιδέες των πολιτών της. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ) αποτελεί μια πολυαναμενόμενη ένδειξη δέσμευσης από την ΕΕ, και συνιστά μια καλή ευκαιρία αύξησης της δημοκρατικής συμμετοχής στην Ευρώπη και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ πολιτών και πολιτικών.

Αν και το εμπόδιο της υποχρέωσης παροχής αριθμών διαβατηρίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα δύο τρίτα των κρατών μελών, εγώ και άλλα μέλη της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών βοηθήσαμε να καταστεί η πρωτοβουλία πολιτών περισσότερο φιλική προς τον χρήστη, διαγράφοντας τον τρομερά γραφειοκρατικό διπλό έλεγχο του παραδεκτού που προτάθηκε από την Επιτροπή και διασφαλίζοντας ότι η ΠΕΠ θα τεθεί επίσης στη διάθεση λαϊκών κινημάτων και όχι μόνο μεγάλων οργανωμένων ομάδων συμφερόντων.

Τώρα, οι πραγματικά τοπικές πρωτοβουλίες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν, ακόμα και αν δεν τηρούν το πνεύμα του ευρωπαϊκού φεντεραλισμού. Ακόμα σημαντικότερο είναι ότι η Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να αναφέρει τους ακριβείς λόγους για τους οποίους απορρίπτει μια ΕΠΕ, καθώς και με ποιον ακριβώς τρόπο σκοπεύει να δώσει συνέχεια σε μια επιτυχημένη πρωτοβουλία. Η διαφάνεια είναι βασική κατά τη διαδικασία αυτή.

Είναι καιρός να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίζει δεόντως τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών και να ακούει τη φωνή των ανθρώπων. Εύχομαι ότι το σύστημα αυτό θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο αίσθημα δημοκρατίας και δημοκρατικής λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα εμπνεύσει συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Šefčovič, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της πρωινής συζήτησης σχετικά με την επικείμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου κατέστη ήδη σαφές ότι έχουμε πρόβλημα νομιμοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρίζες του εντοπίζονται κυρίως στο ότι η πολιτική παρακάμπτει υπερβολικά συχνά τα καθημερινά συμφέροντα των πολιτών. Δικαίως αναμένουν αυτοί να συμμετάσχουν περισσότερο στη χάραξη των πολιτικών. Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε αρκετές χώρες της ΕΕ αποτελούν σαφή έκφραση αυτού. Η καθιέρωση της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών, επί της οποίας ψηφίζουμε σήμερα, σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, θα υπάρχει ένα μέσο που θα επιτρέπει στους πολίτες της Ευρώπης να εκφράζουν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους απευθείας, να υποβάλουν πρωτοβουλίες άμεσα, να παρακολουθούν τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές και να συμμετέχουν απευθείας στη χάραξη των πολιτικών.

Η τρέχουσα νομοθεσία είναι καλή, αλλά η Ομάδα μου είναι της γνώμης ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει ακόμα καλύτερη. Το κατά πόσον οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ευρώπης θα χρησιμοποιήσουν πράγματι την πρωτοβουλία πολιτών θα εξαρτηθεί εν τέλει από εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Πόσο σοβαρά παίρνουμε τις δεσμεύσεις που οι ίδιοι επιβάλαμε στον εαυτό μας για την υποστήριξη της απαραίτητης ανοιχτής προσέγγισης; Θα είμαστε διατεθειμένοι και σε θέση σε τρία χρόνια να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτοβουλίας αυτής; Τα θέματα έχουν ήδη ορισθεί στον τρέχοντα κανονισμό και σήμερα επιθυμούμε να ξαναψηφίσουμε σχετικά με τα ίδια σημεία. Η αξία της πρωτοβουλίας πολιτών δεν θα μετρηθεί σε σχέση με τον διαθεσμικό συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αλλά σε σχέση με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί πράγματι. Το γεγονός ότι το σημερινό αποτέλεσμα είναι σημαντικά καλύτερο –και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδίως την κ. Gurmai, την κ. Wallis, τον κ. Lamassoure και τον κ. Häfner που συνεργάστηκαν στενά και σημείωσαν τόσο μεγάλη πρόοδο κατά την επεξεργασία του παρόντος κανονισμού– οφείλεται επίσης στα πολλά μέλη της κοινωνίας των πολιτών που υπέβαλαν τους προβληματισμούς και τις συζητήσεις μας σε επανειλημμένους ελέγχους ρεαλιστικότητας και δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να τους ευχαριστήσω.

Καλώ τους πολίτες της Ευρώπης να αναλάβουν την πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (DA) Κυρία Πρόεδρε, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας πριν από έναν χρόνο, μια άνευ προηγουμένου εξουσία μεταβιβάσθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους γίναμε μάρτυρες του πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδίως μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αυτή – στερώντας τα κράτη μέλη από τεράστιο μέρος της εξουσίας τους.

Υπήρξαν δύο αχτίδες φωτός όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Μία από αυτές ήταν η πρωτοβουλία πολιτών. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο –εξ ονόματος τόσο του κόμματός μου στη Δανία όσο και της Ομάδας μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις ακριβώς με σκοπό την υλοποίηση της πρωτοβουλίας πολιτών, η οποία, παρ’ όλα αυτά, δεν αποτέλεσε παρά μια μικροσκοπική αχτίδα φωτός σε μια κατά τα άλλα πολύ σκοτεινή και πολύ ομοσπονδιακή ΕΕ.

Υπήρξαν πολλοί τομείς στους οποίους διαφωνήσαμε. Αρκετοί εισηγητές ανέφεραν ήδη ότι κάποιος θέλει να επεκτείνει το δικαίωμα υποβολής μιας πρωτοβουλίας πολιτών σε άτομα που δεν είναι πολίτες και κάποιος άλλος να είναι σε θέση να αποφασίζει για το όριο ηλικίας σε άλλα κράτη μέλη και ούτω καθεξής – πράγμα επί του οποίου δεν κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε. Ωστόσο, το πλαίσιο επί του οποίου συμφωνήσαμε τώρα περιέχει θετικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πνεύμα της δημοκρατίας και προκειμένου να προωθήσουμε τα θετικά στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, περιέχονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ομάδα μου θα υποστηρίξει και αυτήν την πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρωτοβουλία πολιτών, όπως προτείνεται από τις Συνθήκες και ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, συνιστά παρωδία της δημοκρατίας. Καταρχάς, κάνει τους πολίτες να πιστεύουν ότι η φωνή τους μπορεί να ακουστεί από την ευρωκρατία, παρά το γεγονός ότι αυτή αρνήθηκε συστηματικά να τους ακούσει όταν κατέστησαν σαφές, μέσω δημοψηφισμάτων, ότι δεν επιθυμούσαν την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους. Επομένως, αρχικά ακούστε το κοινό όταν λέει «όχι» ή όταν σας λέει να σταματήσετε.

Αποτελεί επίσης παρωδία της δημοκρατίας όσον αφορά τους περιορισμούς επί του παραδεκτού. Η πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Συνθήκες και τις επονομαζόμενες αρχές που βρίσκονται στη βάση αυτών. Ως εκ τούτου, στο όνομα των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας που περιλαμβάνεται στις Συνθήκες, θα υπάρξει ανηλεής άρνηση κάθε αιτήματος για προστασία των οικονομιών μας, άρνηση να μπει φρένο στην οικονομική παγκοσμιοποίηση, της οποίας τις καταστροφικές επιπτώσεις βιώνουμε σήμερα, να αντιστραφούν κατά οποιονδήποτε τρόπο οι μεταναστευτικές ροές. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία με σκοπό να μπει τέλος στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ενδέχεται να έχει την ίδια μοίρα, εφόσον μπορούμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση, αλλά δεν μπορούμε να της ζητήσουμε να σταματήσει να αναλαμβάνει δράση. Εάν μια πρωτοβουλία λάβει αρκετές υπογραφές, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να την θέσει σε εφαρμογή, απλώς να αιτιολογήσει την απόφασή της. Πρόκειται για πραγματική παρωδία της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να δώσω εύσημα για το τεράστιο έργο των εισηγητών. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ορισμένες άνευ προηγουμένου στιγμές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα είναι μία εξ αυτών. Θελήσαμε να παράσχουμε στους πολίτες ένα σαφές, απλό και αποτελεσματικό μέσο προκειμένου να τους φέρουμε πιο κοντά στα θεσμικά όργανα.

Καταρχάς, πρέπει να επισημάνουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την απλοποίηση της διαδικασίας. Η φάση της καταχώρισης είναι πλέον σύντομη και σαφής. Αποτελεί καθήκον μας να κοινοποιήσουμε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια πρωτοβουλία για να καταχωρισθεί: σεβασμό για τις αξίες της Ένωσης, σεβασμό για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, σε σχέση με την εφαρμογή των Συνθηκών.

Κατά δεύτερον, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην προθεσμία του ενός έτους για τα κράτη μέλη. Η τήρηση αυτού του χρονικού ορίου και η εγγύηση της προστασίας των δεδομένων θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους πολίτες μας.

Κατά τρίτον, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την προθεσμία των τριών μηνών, για τα πολιτικά και τα νομικά επιχειρήματα και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η Επιτροπή για τη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων από κοινού με το Κοινοβούλιο. Ασφαλώς, με τα τρία αυτά σημεία, μπορεί να ειπωθεί ότι ο ευρωπαίος πολίτης θα έχει σύντομα στα χέρια του ένα μέσο που είναι απλούστερο από το αναμενόμενο, σαφέστερο απ’ ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως και πιθανώς αποτελεσματικότερο.

Τέλος, θα συνεχίσω να επαγρυπνώ για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις λόγω χρηματοδότησης πρωτοβουλιών από πολιτικά κόμματα και αυτό είναι κάτι που εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί να δώσει στους πολίτες αφορμή να μας κατηγορήσουν. Κατόπιν αυτού, βασίζομαι σε όλους μας να κρούσουμε των κώδωνα του κινδύνου με τις πρώτες ενδείξεις ότι χρησιμοποιείται για κομματικούς σκοπούς διότι, κατά πρώτον και κυριότερο, αυτή είναι η δέσμευσή μας και θα ψηφίσουμε για ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη συμβολή σας ως συνεισηγήτρια της Επιτροπής Αναφορών μας.

Όπως μπορεί να γνωρίζετε, η πρωτοβουλία πολιτών αποτέλεσε σημαντική προτεραιότητα για την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ και τους τέσσερις συνεισηγητές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών για το κοινό τους έργο κατά την εκπόνηση της παρούσας θαυμάσιας έκθεσης, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύτηκαν με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την επίτευξη ενός τόσο καλού αποτελέσματος. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τον πολύ ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος Šefčovič, και την προθυμία, το ανοιχτό πνεύμα και τη δέσμευσή του να διαπραγματευτεί τόσο με το Συμβούλιο όσο και με το Κοινοβούλιο.

Χαίρομαι που ψηφίζω σήμερα, μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας σχετικά με αυτό το ξεχωριστό και βασικό μέσο της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε σημαντικά στο παρόν κείμενο. Τα δύο τρίτα του κειμένου προέρχονται από το Κοινοβούλιο, που δείχνει για μία ακόμα φορά τη διαρκή προσήλωσή του στη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στον πολιτικό διάλογο και τη διάθεσή του να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά σε αυτούς.

Θεωρώ ότι το παρόν έγγραφο είναι καλά ισορροπημένο και συμβάλλει στον κοινό μας στόχο, ο οποίος είναι να αναθέσουμε στην πρωτοβουλία πολιτών σημαντικό ρόλο κατά την άσκηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και να ενισχύσουμε την ικανότητα των ευρωπαίων πολιτών να έχουν επιρροή στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Για την ακρίβεια, το εν λόγω μέσο είναι σχεδιασμένο με σκοπό να προωθήσει τη σε βάθος συζήτηση στο σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Όπως έχει από την αρχή επισημάνει η Ομάδα μας, το μέσο αυτό είναι προσβάσιμο και απλά σχεδιασμένο, καθώς και σαφές και λεπτομερές, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση δυσαρέσκειας.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία μετά από τη θαυμάσια αυτή αρχή.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, αντίθετα από τις υποθέσεις ορισμένων ομιλητών, πεποίθησή μου είναι ότι η πρωτοβουλία πολιτών είχε πάντα ως στόχο να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες για να ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση των Συνθηκών.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η τελική διατύπωση του άρθρου 2 του κανονισμού επαναλαμβάνει πιστά τη διατύπωση του άρθρου 11, παράγραφος 4, της Συνθήκης. Μια πρόταση της Επιτροπής για αλλαγή των Συνθηκών αποτελεί βεβαίως νόμιμη λειτουργία της Επιτροπής εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, και όλοι γνωρίζουμε από εμπειρία ότι είναι συχνά αναγκαία η αλλαγή των Συνθηκών, προκειμένου να μπορέσουν να επιτευχθούν στο έπακρο οι στόχοι τους.

Επομένως, οι πολίτες θα πρέπει να είναι τολμηροί και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο αυτό το σπουδαίο νέο πείραμα στη μεταεθνική δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, όπως είπε η κ. McClarkin, η πολιτική μας ομάδα θα στηρίξει αυτό το σύστημα, διότι είναι καλό, και πρέπει να υποστηριχθεί κατά την ψηφοφορία. Χαίρομαι διότι κατά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το σύστημα, κατέστη εφικτή η κατάργηση αρκετών χαρακτηριστικών που προκαλούσαν ανησυχία. Μεταξύ άλλων, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε και το ελάχιστο όριο ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας αυξήθηκε από τα 16 στα 18 έτη. Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, έχω ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς, όπως είπε η συνάδελφός μου, κ. McClarkin, η Επιτροπή είναι στην πραγματικότητα εκείνη που θα αποφασίζει κατά πόσον μια πρωτοβουλία θα γίνει δεκτή, και επομένως η φωνή των πολιτών εξακολουθεί να εξαρτάται από υπαλλήλους, ακόμα και αν αυτοί ενεργούν καλή τη πίστη. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον οι 300.000 ψήφοι που είναι αναγκαίες για μια πρωτοβουλία και το ένα τέταρτο των κρατών μελών που πρέπει να εκπροσωπούνται αποτελούν υπερβολικά χαμηλό όριο. Στην Πολωνία, μια πρωτοβουλία αυτού του είδους απαιτεί τις υπογραφές 100.000 ανθρώπων. Στην πολύ μεγαλύτερη κλίμακα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης –οι Πολωνοί συνιστούν μόλις το 8% του πληθυσμού– θεωρώ ότι αυτό γεννά ερωτήματα. Ωστόσο, παρά τις αμφιβολίες αυτές, το σύστημα αξίζει να λάβει υποστήριξη και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές θα το υποστηρίξουν σίγουρα.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).(GA) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και τους εισηγητές. Το έργο των εισηγητών αποτελεί σημαντική βελτίωση στην πρόταση της Επιτροπής.

Ωστόσο, με λυπεί που ορισμένες πτυχές της πρότασης θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό ανθρώπων που θα έπρεπε να συμμετάσχουν. Θα παρακαλούσα το Κοινοβούλιο να λάβει σοβαρά υπόψη τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Αναφορών και τις οποίες υποβάλαμε και πάλι στην Ολομέλεια – τροπολογίες 71, 72, 73 και 74. Πρέπει να διασφαλίσουμε ιδίως ότι δεν θα πούμε στους κατοίκους της ΕΕ οι οποίοι δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ ότι οι απόψεις τους δεν είναι αναγκαίες ή ευπρόσδεκτες. Ομοίως, οι νέοι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στα ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτικές της ΕΕ.

Στην τρέχουσα κατάσταση, δεν θα είναι όλοι οι διαμένοντες στην ΕΕ –μεταξύ άλλων και οι επί μακρόν διαμένοντες– σε θέση να υπογράψουν την πρωτοβουλία πολιτών. Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ιθαγένεια της ΕΕ.

Σκοπός των τροπολογιών 72 και 73, ως εκ τούτου, τις οποίες υποβάλαμε για μία ακόμα φορά στην Ολομέλεια είναι να διασφαλισθεί ότι οι υπογραφές των διαμενόντων θα συμπεριλαμβάνονται στο ένα εκατομμύριο υπογραφές που ζητεί η Επιτροπή προκειμένου να αναλάβει δράση.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρος πώς πρέπει να αξιολογήσω την πρωτοβουλία πολιτών. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων ακούγεται ωραία, αν και θα ήταν, βεβαίως, καλύτερα αν επιτρεπόταν στους ίδιους πολίτες να ψηφίσουν σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας σε δημοψήφισμα.

Το να αποκαλούμε μια Συνθήκη που επιβλήθηκε στους πολίτες μας διάλογο μαζί τους είναι, κατά τη γνώμη μου, κυνικό και ειρωνικό. Κυρία Πρόεδρε, φοβούμαι πως το μόνο που θα αποδείξει η πρωτοβουλία πολιτών είναι ότι αποτελεί μια μεγάλη βιτρίνα. Η Επιτροπή διαθέτει λευκή επιταγή να μην λαμβάνει υπόψη προτάσεις. Είναι προφανές ότι οι εμμονές της αριστερής φιλοευρωπαϊκής ελίτ που αντιπροσωπεύουν εμφανώς μια φιλοευρωπαϊκή θέση θα γίνουν δεκτές.

Ή μήπως μπορεί ο Επίτροπος να με απαλλάξει από αυτές τις ανησυχίες; Ας υποθέσουμε ότι είχαμε πρωτοβουλίες πολιτών για να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ή να καταργηθεί το παρόν Κοινοβούλιο – κάτι που θα ήταν, βεβαίως, υπέροχο. Θα τις έπαιρνε στα σοβαρά η Επιτροπή; Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας επ’ αυτού.

Κυρία Πρόεδρε, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πιάσει πάτο. Υποθέτω ότι η παρούσα πρωτοβουλία πολιτών δεν θα κάνει πολλά για να αλλάξει την κατάσταση και αυτό στην πραγματικότητα δεν με ανησυχεί, διότι όσο περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίσουν την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο το καλύτερο.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, ως σκιώδης εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχω δεσμευτεί στο έπακρο να βοηθήσω στη μετατροπή αυτού του νέου δικαιώματος σε πολιτικές πρωτοβουλίες για τους πολίτες της Ευρώπης με σκοπό την πραγματική εκχώρηση εξουσίας στους πολίτες.

Υποστηρίζω τον τελικό συμβιβασμό και συγχαίρω τον κ. Lamassoure. Την καθιστά φιλική προς τον χρήστη, απλή και προσβάσιμη για τους πολίτες. Επικροτώ ιδίως τη διαφάνεια όσον αφορά τόσο την πολιτική όσο και την οικονομική υποστήριξη. Ωστόσο, λυπάμαι διότι επιτρέπεται η χρηματοδότηση από πολιτικά κόμματα και Ομάδες και επιτρέπεται οι πολιτικοί σε εθνικό επίπεδο να δρομολογούν οι ίδιοι πρωτοβουλίες.

Δεν θέλω να σας το χαλάσω, συνάδελφοι, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές Υπάρχει ο κίνδυνος η δημοκρατική διαδικασία στην Ευρώπη όχι μόνο να ενισχυθεί αλλά και να εκτροχιαστεί, και η πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης, αν όχι κατάχρησης, από εξτρεμιστές και λαϊκιστές.

Θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις κοινές μας ευθύνες και να βεβαιωθούμε ότι θα χρησιμοποιηθεί πράγματι για τους πολίτες. Καλώ τους εκλεγμένους πολιτικούς στα κράτη μέλη να σεβαστούν το γεγονός ότι διαθέτουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία ώστε να είναι σε θέση να εκφράζουν τις απόψεις τους και ότι η παρούσα πρωτοβουλία είναι για τους πολίτες. Καλώ την Επιτροπή να ενημερώσει κατάλληλα τους πολίτες ώστε να μην δημιουργηθούν ψευδείς προσδοκίες και να είναι αυστηρή όσον αφορά τα κριτήρια που αφορούν το παραδεκτό.

Καλώ τα μέσα ενημέρωσης να διαδραματίσουν τον ρόλο τους παρέχοντας ορθές πληροφορίες και τα κράτη μέλη να σέβονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν αρκετή εμπιστοσύνη για να συμμετάσχουν. Εύχομαι πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην παρούσα συζήτηση και να απολαύσουν τη χρήση του μέσου αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι μέλος καμίας από τις άμεσα ενδιαφερόμενες επιτροπές, αλλά εντούτοις παρείχα στην εισηγήτριά μας, την κ. Gurmai, την πλήρη υποστήριξή μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές. Πιστεύω ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα προόδου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι ανησυχούν σχετικά με μια πιθανή κατάχρηση του μέσου. Ωστόσο, εναπόκειται σ’ εμάς να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες και τα προβλήματα των πολιτών στο πλαίσιο των πολιτικών μας και τότε δεν θα είναι σε θέση να καταχραστούν την πρωτοβουλία πολιτών. Εναπόκειται σ’ εμάς να χρησιμοποιήσουμε τις πολιτικές μας για να αντιταχθούμε στις πρωτοβουλίες πολιτών, εάν θεωρούμε ότι ακολουθούν λάθος κατεύθυνση. Η αντίθεση είναι σίγουρα χρησιμότερη από το να τους αγνοούμε.

Σε αντίθεση με την κ. Corazza Bildt, θεωρώ ότι επιτεύχθηκε ένας καλός συμβιβασμός. Πιστεύω ότι τα πολιτικά κόμματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το μέσο των πρωτοβουλιών, διότι αυτός είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων και του Κοινοβουλίου. Ασφαλώς, είναι απολύτως σωστό οι πολιτικοί να μην εξαιρεθούν από τη συζήτηση. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι το παρόν μέσο αποτελεί κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.

Εναπόκειται τώρα στα πολιτικά κόμματα να εφαρμόσουν τις σωστές πολιτικές υπό το άγρυπνο βλέμμα των πολιτών και της πρωτοβουλίας πολιτών, να επιληφθούν των επιθυμιών και των προβληματισμών των πολιτών, να τους φέρουν στο Κοινοβούλιο και να πραγματοποιήσουν έναν πολύ ευρύτερο διάλογο μαζί τους. Το παρόν μέσο υποχρεώνει επίσης τους πολιτικούς να δρουν με περισσότερη λογική και να διαμορφώσουν την Ευρώπη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πραγματικά κοντά στους πολίτες και να μην είναι υπερβολικά απομακρυσμένη από αυτούς, πράγμα που συνιστά εύλογη κριτική πολλών ανθρώπων.

Για μία ακόμα φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για το δύσκολο έργο που επιτέλεσαν. Πιστεύω ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου για τη δημοκρατία στην Ευρώπη και εν τέλει αυτό είναι εκείνο για το οποίο αγωνιζόμαστε στο Κοινοβούλιο: μια δημοκρατική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω την υποστήριξη και την έγκρισή μου για το παρόν σύστημα. Από την άλλη, η έκφραση ορισμένων αμφιβολιών και παρατηρήσεων δεν αποτελεί ένδειξη έλλειψης υποστήριξης, εκφράζει απλώς ανησυχία για το αν το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Θα ήθελα να επισημάνω, εδώ, ότι πολλές από τις δυνατότητες αλλά και τους φόβους που συζητούνται –ο κ. Migalski, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε αυτό– αφορούν την ελπίδα ότι το παρόν μέσο, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο και θα συμβάλει ιδιαίτερα στην ενίσχυση και την επέκταση της δημοκρατίας, δεν θα τύχει στην πράξη κατάχρησης.

Παραδόξως, το παρόν μέσο μπορεί να τύχει εύκολα κατάχρησης στην πράξη, και όχι μόνο από εξτρεμιστές, αλλά και από πολύ ισχυρές ομάδες συμφερόντων, και το αναφέρω αυτό διότι θεωρούμε ότι το όριο του 1.000.000 δηλώσεων υποστήριξης δεν είναι μεγάλο σε σύγκριση με το δημογραφικό δυναμικό της Ένωσης. Εάν επισημάνουμε, ωστόσο, ότι η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης μιας πρωτοβουλίας θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια αυθαίρετη αξιολόγηση, τότε και αυτό ενδέχεται να δεχθεί σοβαρές επικρίσεις από τους ίδιους τους πολίτες. Εν ολίγοις, θεωρώ ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες σχετικά με το σύστημα και να τις καταστήσουμε προτεραιότητά μας, αλλά εκείνο που είναι επίσης αναγκαίο είναι να υπαχθεί το σύστημα σε μια ιδιαίτερα ενδελεχή, προληπτική και λογική ανάλυση.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, βρίσκομαι εδώ ως οπαδός της δημοκρατίας και ως κάποια που πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία. Ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής και των πολιτών. Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό να ακούγεται η φωνή των απλών πολιτών.

Η ΠΕΠ αποτελεί καλή ιδέα θεωρητικά, εντούτοις ο ενθουσιασμός μου μετριάζεται από το γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική εξουσία. Επίσης, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ότι οι μηχανισμοί για τη συλλογή των υπογραφών για μια ΠΕΠ, ακόμα και με την προϋπόθεση για τη συμμετοχή μειωμένη στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, μπορεί να σημαίνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε άλλον πέραν των μεγάλων λόμπι που δραστηριοποιούνται ήδη σε πανευρωπαϊκή βάση να συγκεντρώσουν αυτές τις απαιτούμενες υπογραφές. Αυτό πρέπει πραγματικά να αποτελέσει μέσο για τον πολίτη και όχι για τις ΜΚΟ.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου, ήθελα να πω ότι η παρούσα πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την αναγνώριση της συνταγματικής φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο ένας συνταγματικός φορέας, είτε διαθέτει γραπτό σύνταγμα είτε όχι, είναι σε θέση να παράσχει στους πολίτες του ένα μέσο που έχει αυτήν τη δυνατότητα, και αναγνωρίζω στη δράση μας κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο: την αξία που έχει η παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της συνταγματικής φύσης.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για τους πολίτες και για την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Έχοντας το ένα τέταρτο των χωρών ως ελάχιστη προϋπόθεση για την υποβολή μιας πρωτοβουλίας, δημιουργούμε επίσης ένα διευρωπαϊκό και πανευρωπαϊκό κίνημα, διότι είναι πολύ δυσκολότερο να υπερσκελισθεί από λόμπι ή κομματικά συμφέροντα. Αντίθετα με τα όσα λέγονται εδώ, είναι πολύ δυσκολότερο όταν ζητούμε από τους πολίτες επτά ή οκτώ χωρών να υπογράψουν την παρούσα πρωτοβουλία, και είμαι, ως εκ τούτου, πεπεισμένος ότι θα αποτελέσει επίσης τρόπο ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών, μιας αλληλεγγύης που τη δεδομένη χρονική στιγμή, δύο ημέρες πριν από τη φετινή πολύ καθοριστική συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι διαδικασίες είναι η ουσία της δημοκρατίας και, ως εκ τούτου, η εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών δεν αποτέλεσε μόνο διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα, αλλά επέβαλε ζωτικής σημασίας επιλογές που επέτρεψαν να μετατραπεί η πρωτοβουλία πολιτών σε μέσο ικανό στην πράξη να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός πραγματικά ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου.

Το Κοινοβούλιο άσκησε αναμφίβολα τα προνόμιά του με υποδειγματικό τρόπο, βελτιώνοντας σημαντικά την αρχική πρόταση. Τα βασικότερα αποτελέσματα έχουν ήδη αναφερθεί και δεν χρειάζεται να σας τα υπενθυμίσω. Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω ένα ακόμα, στο οποίο συνεισέφερε σημαντικά η Ομάδα μας: τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα είναι και αυτά σε θέση να προωθήσουν μια πρωτοβουλία πολιτών. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα μεγάλης σημασίας, διότι στον πυρήνα του βρίσκεται η τύχη της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει γνήσια διεθνής δημοκρατία μέχρις ότου τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αναλάβουν αποφασιστικό ρόλο στη δημοκρατική διαδικασία. Σήμερα σημειώνουμε ένα βήμα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η σημερινή είναι μία σπουδαία ημέρα για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για το επίκαιρο έργο που εκπόνησαν και τον καλό συμβιβασμό που επιτεύχθηκε. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου ιδίως προς την κ. Wallis και τον Häfner πέραν των σκιωδών εισηγητών που –απαρτίζοντας μια πολυάνθρωπη ομάδα– κατόρθωσαν να διοχετεύσουν ορθώς όλα τα συναισθήματα τα οποία προέκυψαν κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Επιτροπή Αναφορών.

Θεωρώ ότι εργαστήκαμε έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας του καθήκοντος που επιτελούσαμε. Για την ακρίβεια, η πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί σημαντικό στόχο στο πλαίσιο της διαδικασίας οικοδόμησης μιας Ευρώπης των ανθρώπων, μιας δημοκρατικής Ευρώπης και μιας πραγματικά συμμετοχικής Ευρώπης.

Εμείς στην Επιτροπή Αναφορών εργαστήκαμε με αυτό κατά νου, και συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 50 του Κανονισμού. Όπως επεσήμαναν πολλοί συνάδελφοι αλλά και οι εισηγητές, στόχος μας ήταν να κάνουμε τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο εφαρμόσιμη, απαλλαγμένη από εμπόδια, διαφανή και αποτελεσματική.

Εργαστήκαμε με αυτό κατά νου για να επιβάλουμε υποχρεώσεις στην Επιτροπή και να περιορίσουμε τα περιθώριά της όσον αφορά την αξιολόγηση των κριτηρίων επί του παραδεκτού τα οποία εισαγάγαμε. Θα ήθελα να καθησυχάσω τους συναδέλφους που ήγειραν βάσιμες και κατανοητές ανησυχίες, τις οποίες καλύψαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και σε πολλές από τις οποίες επιδιώξαμε να παράσχουμε απαντήσεις.

Τέλος, επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μένα, θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία της καθιέρωσης δημόσιας ακρόασης για τους εκπροσώπους μιας πρωτοβουλίας πολιτών, η οποία θα διοργανώνεται από την Επιτροπή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι, στο πλαίσιο συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το εν λόγω καθήκον ενδέχεται, σε επίπεδο Κοινοβουλίου, να ανατεθεί στην επιτροπή της οποίας προεδρεύω.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι επέτρεψαν την υλοποίηση του παρόντος και, ιδιαίτερα, την πρώην Αντιπρόεδρο Sylvia-Yvonne Kaufmann, η οποία πραγματοποίησε μεγάλο μέρος των προκαταρκτικών εργασιών κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο για να διασφαλίσει ότι θα ερχόταν η μέρα που η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών θα γινόταν πραγματικότητα.

Μερικές φορές, οι πολίτες της ΕΕ αισθάνονται ότι η Ευρώπη και τα θεσμικά της όργανα είναι πολύ απομακρυσμένα. Το παρόν μέσο, η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών, θα φέρει τα θεσμικά όργανα πιο κοντά στους πολίτες. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μέσο που θα ενισχύσει τη δημοκρατία, θα βοηθήσει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και θα τους επιτρέψει να αναλάβουν πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι δύο πράγματα θα είναι πολύ σημαντικά κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Το ένα είναι να δημιουργηθεί πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής πρόσβασης, στην πρωτοβουλία πολιτών στο Διαδίκτυο κατά τρόπο που θα καθιστά εύκολη τη χρήση της αλλά και ασφαλή. Το δεύτερο είναι ότι εάν μια πρωτοβουλία πολιτών είναι επιτυχημένη, θα πρέπει να ακολουθείται από μια νομική πράξη. Η ερώτησή μου προς την Επιτροπή είναι, επομένως, η ακόλουθη: Πώς θα αποφασίζουμε στο μέλλον ποιες πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε νομική πράξη και ποιες απλώς σε ακρόαση; Ίσως να μπορείτε να το εξηγήσετε, κύριε Šefčovič. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το έργο σας και για το έργο του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η έναρξη της πρωτοβουλίας πολιτών είναι αναμφίβολα μία από τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συνιστά μια ποιοτική ανακατανομή της εξουσίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σημαντικές καινοτομίες στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Η τοποθέτηση των πολιτών στο ίδιο επίπεδο με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την παροχή στους πολίτες του δικαιώματος να ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθεσία, θα έχει μεγάλης κλίμακας συνέπειες. Καταρχάς, το νέο θεσμικό μέσο δημιουργεί περιθώριο αμφισβήτησης ενός από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο έχει σχεδιαστεί ολόκληρη η διαδικασία της ολοκλήρωσης – δηλαδή ότι, ευθύς εξαρχής, καθοδηγούνταν από τις ελίτ. Από πολλές απόψεις, αυτό είναι πολύ επιτυχημένο, αλλά υπάρχουν επίσης κάποιες αμφιβολίες τώρα ότι, χωρίς την ενεργό υποστήριξη των πολιτών, η διαδικασία της ολοκλήρωσης θα προσκρούσει σε εμπόδια. Για την ακρίβεια, υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι πολίτες βλέπουν την ΕΕ ως απομακρυσμένη, περίπλοκη και αδιαπέραστη. Δεν είχαν πολλούς λόγους να ασχοληθούν με την ΕΕ, διότι δεν υπήρχαν τα μέσα για να το κάνουν.

Αυτό είναι που θα διορθώσει η πρωτοβουλία πολιτών. Θεσπίζει ένα μέσο που έχει τη δυνατότητα να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών. Είναι προς το συμφέρον όλων το μέσο αυτό να λειτουργήσει τώρα και να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εισηγητές και ιδίως τη συνάδελφο και γείτονα, κ. Gurmai, για το εξαιρετικό τους έργο σε σχέση με το παρόν ζήτημα.

Η δημιουργία της πρωτοβουλίας πολιτών αποτελεί μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά την άποψή μου, συνιστά μια νέα νομοθετική αρμοδιότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η οποία βρίσκεται στα χέρια των πολιτών.

Σε ένα πλαίσιο όπου το αίσθημα ότι ανήκει κανείς στην Ένωση εξακολουθεί να είναι πολύ ασθενές και όπου τα ποσοστά αποχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα, προκαλούν πολλές ανησυχίες, το νέο αυτό μέσο θα επιτρέψει τους ευρωπαίους πολίτες να μετατραπούν σε παράγοντες με πλήρη δικαιώματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Επιπλέον, το ζήτημα αυτό γεννά τεράστια περιέργεια και αναμφίβολα ενδιαφέρον.

Ως εκ τούτου, το να επισημαίνουμε αποκλειστικά τους κινδύνους τους οποίους ενδέχεται να εγκυμονούν οι πρωτοβουλίες πολιτών μπορεί να στέλνει αρνητικό μήνυμα. Αν και είναι, βεβαίως, αναγκαίο να αντιμετωπισθεί με τον κατάλληλο τρόπο αυτή η διάταξη, δεν πρέπει να φοβόμαστε τις συζητήσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Ο συμβιβασμός μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι απόλυτα ισορροπημένος και το ζήτημα θα είναι, εφόσον εγκριθεί το κείμενο, να διασφαλισθεί ότι το εν λόγω μέσο θα τεθεί σε ισχύ όσο το δυνατόν συντομότερα, διότι οι πολίτες το αναμένουν από εμάς και αποτελεί σημαντική ευκαιρία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, παίρνω τον λόγο για να ευχαριστήσω κυρίως όλα τα μέλη της επιτροπής μου για την καλή δουλειά που έκαναν, ιδίως τον κ. Lamassoure και την κ. Gurmai, που επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο επιτυγχάνοντας τον στόχο της υλοποίησης μίας από τις πλέον σημαντικές αλλαγές στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η επιτροπή άκουσε επίσης τη γνώμη όλων των εθνικών κοινοβουλίων και εμπειρογνωμόνων, συνεργαζόμενη στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και γι’ αυτό εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Επίτροπο Šefčovič– και με ένα Συμβούλιο πρόθυμο να συμμετάσχει σε διάλογο, κάτι για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Chastel.

Η εφαρμογή του άρθρου 50 του Κανονισμού λειτούργησε επίσης πολύ καλά, επιτρέποντάς μας να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με την Επιτροπή Αναφορών.

Προσωπικά υποστήριξα την ανάγκη ετήσιας προθεσμίας για τη θέση σε ισχύ του κανονισμού και αυτό βεβαίως όχι για να καθυστερήσει η εφαρμογή του, αλλά, το ακριβώς αντίθετο, για να διασφαλισθεί ότι η αρχική εφαρμογή του θα εκτελεσθεί με ολοκληρωμένο και συνειδητό τρόπο, ώστε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαιρέτως, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην υποχρέωση προετοιμασίας της συμμετοχής και ελέγχου των μέσων.

Πιστεύω ότι το πλέον θετικό αποτέλεσμα του νέου συστήματος είναι η αύξηση της συνειδητοποίησης όσον αφορά την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία έχει τώρα εμπλουτισθεί με την εξουσία συμμετοχής στη νομοθετική διαδικασία, παρέχοντας μεταξύ άλλων και κίνητρα. Είμαι επίσης βέβαιος ότι οι μηχανισμοί που προβλέπονται θα εγγυηθούν την εύκολη συμμετοχή των πολιτών, αποτρέποντας επίσης την κατάχρηση.

Τέλος, πιστεύω ότι, με τις γιορτές των Χριστουγέννων να απέχουν μόλις μερικές ημέρες, η έγκριση του παρόντος κανονισμού αποτελεί ένα όμορφο δώρο για τους ευρωπαίους πολίτες και την ίδια την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι σε θέση να πάρω τον λόγο μετά από τον διάδοχό μου στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, διότι υποστήριξα επί δέκα έτη το παρόν σχέδιο και η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών συμπεριλήφθηκε στο κείμενο της Συνθήκης σχεδόν την τελευταία στιγμή. Τότε, ήταν τα μέλη του παρόντος Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων που έλαβαν την πρωτοβουλία στη Διάσκεψη. Αυτό ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όλοι μας ευχόμαστε ότι θα μειώσει την απόσταση μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία πολιτών δεν αποτελεί τη λύση για όλα τα δεινά μας, αλλά μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια. Κυρίως, θα ήθελα να δω μεγαλύτερο άνοιγμα στην Ευρώπη, με τη μορφή διασυνοριακών συζητήσεων σχετικά με ζητήματα επίκαιρου χαρακτήρα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Στον τομέα μου, το περιβάλλον, μπορώ να σκεφτώ αρκετά θέματα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνοντας χρήση του παρόντος μέσου και, ιδίως, στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, στο πλαίσιο του ρόλου της ως ευρωπαϊκής κυβέρνησης ή ευρωπαϊκού εκτελεστικού οργάνου. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή πώς προετοιμάζεται γι’ αυτές τις μελλοντικές πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει να απογοητεύσουμε τους πολίτες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες και ιδίως τους εισηγητές, την κ. Gurmai και τον κ. Lamassoure για το εξαιρετικό τους έργο.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα είναι μια πραγματικά χαρούμενη και σημαντική ημέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εύχομαι να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τον παρόντα μηχανισμό που θα επιτρέψει στους πολίτες μας να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο εκλέγοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της διαμόρφωσης. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν οι φωνές των πολιτών. Πριν από λίγα χρόνια, είχα κι εγώ την ευκαιρία να εκπροσωπήσω δεκάδες χιλιάδες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπέβαλα αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι ιδιαίτερα που τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα βάσει της αναφοράς εκείνης. Είναι πολύ καλό να νιώθεις ότι η φωνή σου, η φωνή σου ως πολίτη, ακούγεται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πολιτών, και δεν πρέπει να υπάρξει καμία κατάσταση που θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους πολίτες. Πρόκειται για ένα βήμα προς μια στενότερη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ θεσμικών οργάνων και πολιτών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των πολιτών. Πρόκειται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό ορισμένων προβλημάτων και την παροχή μιας ενιαίας λύσης σε αυτά, αλλά η διαδικασία πρέπει να είναι ασφαλής και διαφανής και πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της επικουρικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τη Zita Gurmai και τον Alain Lamassoure για την παρούσα έκθεση. Επικροτώ θερμά τον μηχανισμό της πρωτοβουλίας πολιτών. Πρόκειται για μια πολύ θετική πρωτοβουλία σε τοπικό επίπεδο. Θα βοηθήσει να μειωθεί σημαντικά το δημοκρατικό έλλειμμα μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, παρέχει στους πολίτες μια πλατφόρμα για να εκφραστούν και να προτείνουν ιδέες για ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ανάγκη συλλογής υπογραφών για την πρωτοβουλία από τουλάχιστον το ένα τέταρτο του συνόλου των κρατών μελών διασφαλίζει ότι η πρωτοβουλία θα εκφράζει την ανάγκη υποβολής νομοθετικής πρότασης από διάφορους τομείς της κοινωνίας.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την αιτιολόγηση της πρωτοβουλίας και τις πηγές χρηματοδότησης των διοργανωτών.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές, διότι το έργο τους θα παράσχει στους ευρωπαίους άνδρες και γυναίκες τη δυνατότητα να μετατρέψουν τους προβληματισμούς τους σε πρωτοβουλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σήμερα, βελτιώνουμε τη δημοκρατία, φέρνουμε τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων πιο κοντά στους πολίτες και τις καθιστούμε περισσότερο ανοιχτές και συζητήσιμες, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στους πολίτες.

Ο παρών κανονισμός αποτελεί τμήμα της πολιτικής Ευρώπη 2020, και συνιστά βασικό εργαλείο για τη διαχείριση της γνώσης και του ταλέντου που είναι διαθέσιμο στην κοινωνία. Θα απαιτήσει επίσης από εμάς να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες, ώστε να είμαστε περισσότερο ορατοί ως πολιτικοί ηγέτες σε εικονικές κοινότητες, στην ψηφιακή κοινωνία, και να ηγούμαστε με διαφορετικό τρόπο που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες και περισσότερο ανθρώπινος. Πρόκειται για ένα βήμα προς την πολιτική καινοτομία, το οποίο πρέπει να μας βοηθήσει να γίνουμε περισσότερο διαφανείς και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην πολιτική.

Τέλος, η πρωτοβουλία πολιτών θα δώσει τη δυνατότητα στις περιφέρειες να υπερβούν την έλλειψη αναγνώρισης που αντιμετωπίζουν στην τρέχουσα θεσμική διάρθρωση της Ένωσης. Είμαι σίγουρη ότι με αποφασιστικότητα και φαντασία οι περιφέρειες θα χρησιμοποιήσουν και αυτές με τη σειρά τους τον συγκεκριμένο μηχανισμό για να υποβάλουν τις προτάσεις τους απευθείας στο παρόν Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ανοιχτή στα αιτήματα των πολιτών της, εν μέρει επειδή δύο από τα βασικά όργανά της –η Επιτροπή και το Συμβούλιο– διορίζονται και δεν εκλέγονται όπως το Κοινοβούλιο, και επίσης επειδή δεν υπήρχε πρόβλεψη για συμμετοχή των πολιτών.

Με τη θέση σε ισχύ της νέας Συνθήκης, οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν προτεινόμενες πρωτοβουλίες συγκεντρώνοντας επαρκή αριθμό υπογραφών. Τασσόμαστε ως έναν βαθμό υπέρ του κανονισμού, διότι βελτιώνει το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Η διαδικασία επί του παραδεκτού της πρότασης συνδυάζεται με τη διαδικασία καταχώρισης και ακολουθείται από τη συλλογή και τον έλεγχο των υπογραφών.

Δυστυχώς, η έκθεση είναι ανεπαρκής λόγω έλλειψης κάποιου μηχανισμού που θα ελέγχει την αυθεντικότητα των υπογραφών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβολή ψευδών υπογραφών και, ως εκ τούτου, να μειώσει τη λαϊκή δημοκρατική αξία της πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η πρωτοβουλία πολιτών έχει πολλές μορφές. Είναι αναφορά; Ναι, αλλά αναφορά η οποία συντάσσεται ελεύθερα. Υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον αναφέροντα τι μπορεί να ζητήσει, δηλαδή κάτι που εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, και τι δεν μπορεί να ζητήσει, δηλαδή κάτι που η Επιτροπή κρίνει ότι παρουσιάζει έλλειψη σοβαρότητας ή είναι αντίθετο προς τις αποκαλούμενες ευρωπαϊκές αξίες.

Είναι δημοψήφισμα; Σε καμία περίπτωση. Περιγράφηκε λανθασμένα ως παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει λαϊκή ψηφοφορία που να περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτών. Ακόμα και αν συλλεγούν ένα εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να αναλάβει δράση.

Δεν θα αποτελεί καν πραγματική πρωτοβουλία πολιτών. Οι απλοί πολίτες είναι απίθανο να οργανωθούν αυτόνομα. Μόνο τα ισχυρά συμφέροντα θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν εύκολα την κοινή γνώμη. Κυρίως, θα είναι ένα οιονεί δημοκρατικό καλλυντικό για ένα μη δημοκρατικό θεσμικό όργανο.

Σημαίνει αυτό ότι είμαστε αντίθετοι προς αυτό; Όχι. Είμαι βέβαιος ότι οι προβληματισμένοι αντίπαλοι θα το χρησιμοποιήσουν για να αντιστρέψουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών θα αποτελέσει εργαλείο που θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετάσχουν εντονότερα στην ζωή της Ένωσης, και αυτό με τη σειρά του θα ενισχύσει τη σαφώς προβληματική επικοινωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών. Όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα και υπογραφή – συμφωνώ πλήρως ότι αυτό πρέπει να επαρκεί για να διασφαλισθεί ότι το πρόσωπο που υπογράφει υπάρχει πράγματι και δεν έχει υπογράψει δύο φορές. Η κατάργηση της απαίτησης για αναγνώριση με χρήση εγγράφου αναγνώρισης –μια απόφαση που, δυστυχώς, δεν ελήφθη– θα επηρέαζε ιδιαίτερα τη δημιουργία ενός φιλικού προς τον πολίτη εργαλείου.

Σε μια εποχή όπου η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, η συλλογή εμπιστευτικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να αποθαρρύνει πολλούς πολίτες από το να υπογράψουν μια πρωτοβουλία. Οι υπάλληλοι που προωθούν την υποχρέωση υποβολής εγγράφου αναγνώρισης είναι προφανές ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το ζήτημα. Το να επιτραπεί σε ευρωπαίους πολίτες να υποβάλουν προτάσεις για νέα νομοθεσία σχετικά με κάποιο ζήτημα κοινωνικού ενδιαφέροντος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας, και αισθάνομαι υπερήφανος που μπορώ να αποτελώ μέρος της διαδικασίας η οποία θα παράσχει το εργαλείο αυτό στους κατοίκους της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εισηγητές για την εξαιρετική τους δουλειά. Αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στο Ευρωπαϊκό μας Σύνταγμα, στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το δικαίωμα των πολιτών να ζητάνε νομοθετικές πρωτοβουλίες από την Επιτροπή. Οι πολίτες μας πίστεψαν σε αυτό και πραγματικά έχουν ήδη ξεκινήσει την πρώτη πρωτοβουλία συλλέγοντας πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές. Το θέμα που επέλεξαν είναι ένα θέμα που πραγματικά μας ανησυχεί όλους, ένα θέμα για το οποίο, ακόμη και να μην υπήρχαν οι υπογραφές, η Επιτροπή θα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλία. Θέτουν το θέμα της ανεξαρτησίας της EFSA απέναντι στα συμφέροντα των βιοτεχνολογικών εταιρειών, θέμα που και ο Επίτροπος Dalli είχε αναγνωρίσει, και ζητάνε ένα μορατόριουμ για τις καλλιέργειες μέχρι να δημιουργηθούν αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου των επιπτώσεων των μεταλλαγμένων στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στη βιοποικιλότητα και τη διατροφική ασφάλεια. Καλώ την Επιτροπή να προβεί σε αυτή την πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τους τέσσερις εισηγητές μας που εκπόνησαν ένα εξαιρετικό έργο και που προσέφεραν σημαντική προστιθέμενη αξία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κείμενο το οποίο είχε προταθεί αρχικά από την Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία πολιτών την οποία εμείς, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε με ενθουσιασμό αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου με αφετηρία τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ας είμαστε ξεκάθαροι, το μέσο αυτό μπορεί να αλλάξει πραγματικά το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο εφόσον το χρησιμοποιήσουμε με λογικό και γενναίο τρόπο. Μπορεί να συμβάλει στο να επιτραπεί στους ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στον ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο. Μπορεί να συμβάλει στην αφύπνιση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, δηλαδή της γνώμης των ευρωπαίων ανδρών και γυναικών που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν, που εγκρίνουν μια κοινή θέση και που αγωνίζονται από κοινού για τα πραγματικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Ωστόσο, ας μην απογοητεύσουμε τους πολίτες μας.

Ας παροτρύνουμε τα κράτη μέλη μας να σπεύσουν να λάβουν τα μέτρα εφαρμογής όπου αυτά είναι αναγκαία, ας μην απογοητεύσουμε τους πολίτες μας, διότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας εξαρτάται από αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ τους πάντες, ιδίως τους πολίτες μας, και προσβλέπω στην εποικοδομητική συνεργασία μας.

Είναι όντως αλήθεια πως πρέπει ειδικότερα να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε ένα χαμηλό όριο και αυτό σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε σε όλους να συμμετέχουν σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Είναι, επομένως, ατυχές που οι νέοι ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα, διότι αυτοί ακριβώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν τόσο πολύ να συμμετάσχουν στην πολιτική.

Είναι επίσης ατυχές το ότι αφήσαμε τα κράτη μέλη να αποφασίσουν κατά πόσον θα συστήσουν επιγραμμικές πρωτοβουλίες. Ασφαλώς δεν μπορείτε να περιμένετε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με έντυπα τη σήμερον ημέρα, όταν η ύπαρξη επιγραμμικής παρουσίας έχει αποδειχθεί πολύ αποδοτικό εργαλείο για την οργάνωση των ανθρώπων, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και από την άποψη των ενδιαφερόντων τους.

Τι ακριβώς αναμένουμε ότι θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε με την πρωτοβουλία πολιτών; Πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να πει, σε πολύ πρώιμο στάδιο, αν ορισμένες προτάσεις, όπως εκείνες που αναφέρθηκαν εδώ, για παράδειγμα εκείνη για την κατάργηση του Κοινοβουλίου, θα αποτελέσουν πράγματι πρωτοβουλία πολιτών ή όχι. Τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό; Ποιος θα αναπτύξει αυτά τα πράγματα και πότε να αναμένουμε νομοθετική πρόταση;

Εμείς οι πολιτικοί ζούμε σε γυάλινα σπίτια. Στους ανθρώπους επιτρέπεται να κοιτούν στο εσωτερικό και τώρα θα μπορούν επίσης να μπαίνουν μέσα και να συμμετέχουν. Προσβλέπω σε μια εποικοδομητική συνεργασία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Για εσάς στην Αίθουσα που επιθυμούσατε να συμμετάσχετε στη συζήτηση με τη διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων, δεν θα μπορέσω να δώσω τον λόγο σε άλλους ομιλητές, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορείτε να υποβάλετε γραπτή δήλωση η οποία θα προσαρτηθεί στα πρακτικά της συζήτησης, επομένως σας παροτρύνω να το κάνετε εφόσον το επιθυμείτε.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές του παρόντος Κοινοβουλίου για τη μεγάλη υποστήριξη που παρέχουν στον παρόντα κανονισμό. Θα ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω για την πολύ θετική ευρωπαϊκή ενέργεια η οποία κατέκλυσε το παρόν Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Όπως είδαμε σήμερα το πρωί, η φετινή χρονιά παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για την Ευρώπη, αλλά πιστεύω πως η παρούσα συζήτηση έδειξε ότι σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για τους ευρωπαίους πολίτες και μια πολύ καλή μέρα για την Ευρώπη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή επιθυμεί η σημαντική αυτή πρωτοβουλία να αποτελέσει επιτυχία και θα την αντιμετωπίσουμε με πολύ εποικοδομητικό πνεύμα.

Απαντώντας σε ορισμένα ερωτήματα που τέθηκαν από διάφορους βουλευτές, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι θα βοηθήσουμε τους διοργανωτές. Θα οργανώσουμε τα σημεία επαφής και θα οργανώσουμε το γραφείο εξυπηρέτησης μέσω του οποίου θα συμβουλεύουμε τους διοργανωτές για το τι είναι εφικτό, τι όχι, ποια είδη κανονισμών βρίσκονται υπό εξέλιξη, ποια είδη πρωτοβουλιών διοργανώνονται ή ποια είδη συγκρουόμενων ή αντίθετων προτάσεων έχουμε λάβει από άλλες οργανωτικές επιτροπές. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο φιλικοί προς τον χρήστη και φιλικοί προς τις πρωτοβουλίες πολιτών.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν η κ. Corazza Bildt και ο κ. Casini. Ως εκ τούτου, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα επιμείνουμε σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της θεσμικής ισορροπίας και της διατήρησης του αποκλειστικού δικαιώματος ανάληψης πρωτοβουλιών από την Επιτροπή, διότι η Επιτροπή έχει ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες – όχι μόνο στους διοργανωτές της πρωτοβουλίας, αλλά και στα γενικά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε συνέχεια στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.

Απαντώντας στον κ. Groote, θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι, εφόσον επιτύχει η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία που ορίζεται από τον κανονισμό. Θα δεχόμαστε τους διοργανωτές σε κατάλληλο επίπεδο –Επιτρόπου ή Γενικού Διευθυντή– και θα είμαστε παρόντες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κατά τις ακροάσεις που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντός διαστήματος τριών μηνών, θα αναφέρουμε πολύ συγκεκριμένους λόγους στην ανακοίνωση σχετικά με το αν επιθυμούμε να δώσουμε συνέχεια με νομοθετικές προτάσεις, αν χρειάζεται να μελετήσουμε το ζήτημα περαιτέρω ή, σε περίπτωση που η πρωτοβουλία είναι υπερβολικά αμφιλεγόμενη, αν δεν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε ακόλουθες προτάσεις.

Ελπίζω ότι το νέο αυτό μέσο θα μας βοηθήσει να έχουμε έναν καλύτερο ευρωπαϊκό διάλογο στην Ευρώπη και περισσότερα ευρωπαϊκού χαρακτήρα θέματα στις εθνικές πρωτεύουσες. Ελπίζω ότι η ΠΕΠ θα αποτελέσει ένα πολύ επιτυχημένο σχέδιο και ότι θα το διαπιστώσουμε αυτό όταν θα την αναθεωρήσουμε για πρώτη φορά. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (FR) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια μετά τον Επίτροπο Šefčovič.

Όπως έδειξε η συζήτηση, πρόκειται για ένα συναρπαστικό θέμα. Ορισμένα ερωτήματα παρέμειναν αναπάντητα και δεν κατασιγάσθηκαν όλοι οι φόβοι. Πρόκειται για έναν πραγματικό συμβιβασμό.

Ας δώσουμε ζωή στην πρωτοβουλία πολιτών. Ας κρίνουμε τον κανονισμό σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, διότι αυτό θα μας επιτρέψει ασφαλώς να αναπτύξουμε τον μηχανισμό του.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην πρωτοβουλία πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai, εισηγήτρια. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για όλες τις παρατηρήσεις τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι περισσότεροι από εμάς τάσσονται υπέρ της προσθήκης ενός ακόμα επιπέδου στην ευρωπαϊκή μας δημοκρατία.

Είναι απολύτως φυσικό και σωστό να αναμένεται ότι θα υπάρχουν φόβοι, αλλά εάν προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι εντελώς νέο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις και να κατασιγάσουμε όλους τους φόβους εκ των προτέρων. Ωστόσο, είμαι βεβαία ότι ο κανονισμός τον οποίο υποβάλλουμε σήμερα αντιμετωπίζει πολλές από τις προκλήσεις που μπορέσαμε να φανταστούμε κατά την εκπόνηση του κανονισμού.

Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αυτήν τη νέα μορφή δημοκρατίας. Θα ακούσουμε προσεκτικότερα τις φωνές των ευρωπαίων πολιτών, και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό. Πρόκειται για μακροπρόθεσμο στόχο, σωστά; Θα πρέπει να φοβόμαστε μόνο μήπως η ΠΕΠ δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης, δεν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν, αλλά καταχρηστικά ή και καθόλου.

Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να μειώσουμε αυτόν τον κίνδυνο στον κανονισμό με τη βοήθεια της Sylvia Kaufmann, η οποία υπέβαλε την πρώτη έκθεση σχετικά με την ΠΕΠ στο παρόν Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ολόκληρες τις ομάδες του Maroš Šefčovič και του Alain Lamassoure και τους άλλους συναδέλφους μας. Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία της την ομάδα που εργάζεται για την ουγγρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εφαρμογή του κανονισμού έχει ζωτική σημασία και, για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να προσφέρω τη βοήθεια και τη συνεργασία μου στη νέα ουγγρική Προεδρία.

Είμαι βεβαία ότι η ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σε μία ώρα θα υποστηρίξει τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κάνουμε ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο στους ευρωπαίους πολίτες: έναν ισχυρό κανονισμό σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών. Ας μην τους αφήσουμε να περιμένουν άλλο.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα ήθελα να σας ευχηθώ και να ευχηθώ σε όλους τους πολίτες που παραβρέθηκαν εδώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, εισηγητής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, τέτοια ώρα, και αφού έχουν ειπωθεί όλα, με χαρά σάς αφήνω να έχετε τον τελευταίο λόγο επί του ζητήματος αυτού, που το γνωρίζετε εξίσου καλά με μένα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς.(RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές της έκθεσης για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε επίπεδο επιτροπής. Η πρωτοβουλία πολιτών έχει μεγάλη συμβολική αξία και παρέχει έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας στην ΕΕ. Οι πολίτες πρέπει να θεωρήσουν το νέο μέσο εύκολο στη χρήση, προσβάσιμο και αξιόπιστο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, η Ρουμανία κατόρθωσε να επιτύχει ισορροπία μεταξύ της προσβασιμότητας της πρωτοβουλίας και των διατάξεων που αποτρέπουν την κατάχρησή της. Θεωρώ ότι οι τελευταίες τροπολογίες περιλαμβάνουν ταχύτερες διαδικασίες «επί του παραδεκτού» όσον αφορά τον έλεγχο των προτάσεων, χαμηλότερο όριο για τον αριθμό των συμμετεχουσών χωρών και ευκολότερη διαδικασία για την υπογραφή των αναφορών. Θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η ρύθμιση του παρόντος μέσου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να αναζητήσουμε μια λύση που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού. Έχοντας αυτό κατά νου, οι δραστηριότητες επικοινωνίας και οι εκστρατείες ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), γραπτώς.(FR) Η πρωτοβουλία πολιτών βλέπει επιτέλους το φως της μέρας. Αυτή η εκπληκτική δημοκρατική καινοτομία θα θέσει τα θεμέλια μιας νέας ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Θα αποτελέσει το μέσο που θα επιτρέψει στο ευρωπαϊκό κοινό να εκφράσει άμεσα τις ανησυχίες του σχετικά με ζητήματα τα οποία ενδέχεται να έχουν ζωτική σημασία για το κοινό μας μέλλον. Το πεδίο εφαρμογής των παρεμβάσεων είναι εξίσου σημαντικό με τη διευρυμένη εντολή της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την ταχεία, αποτελεσματική εφαρμογή. Η πρωτοβουλία αυτή εισήχθη μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας και αφέθηκε και πάλι στην ευχέρεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων η συμφωνία σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις. Οι όροι διοργάνωσης μιας πρωτοβουλίας, που το Κοινοβούλιο επιθυμούσε να είναι ευέλικτοι (ένα εκατομμύριο άνθρωποι από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών, που ισοδυναμεί με επτά χώρες σήμερα), θα παράσχουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες ό,τι χρειάζονται για να ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο νομοθετικό κείμενο. Αυτό θα καταστεί δυνατό του χρόνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Piotr Borys (PPE), γραπτώς.(PL) Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, απονείμαμε ιθαγένεια στους κατοίκους της ΕΕ. Το επόμενο βήμα είναι να δοθεί στους κατοίκους της ΕΕ η πρωτοβουλία πολιτών. Πρόκειται για μια σπάνια στιγμή όταν μια νομοθετική ή εκτελεστική αρχή μεταφέρει κάποιες από τις εξουσίες της στους πολίτες. Αυτό δείχνει μεγάλη ωριμότητα. Πρόκειται για την απάντησή μας στο δημοκρατικό έλλειμμα.

Το έργο μας δεν βασίζεται μόνο στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία – βασίζεται επίσης στη συμμετοχική δημοκρατία. Παλαιότερες πολιτικές και διαβουλεύσεις με τους πολίτες στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων δεν ανταποκρίνονταν πάντα στις προσδοκίες των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία πολιτών, η οποία συνιστά αποτέλεσμα ενός δύσκολου συμβιβασμού διασφάλισε καταρχάς πλήρη διαφάνεια. Κατά δεύτερον, απλοποιήσαμε ολόκληρο το σύστημα. Εισαγάγαμε επίσης μια καινοτομία με τη μορφή της δυνατότητας επιλογής υποβολής δηλώσεων υποστήριξης με επιγραμμικό τρόπο. Σήμερα, μας περιμένουν πολύ μεγάλες προσπάθειες κατά την προώθηση της πρωτοβουλίας πολιτών, και αυτές θα πρέπει να αναληφθούν από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε αν το άνοιγμα στην πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να απειληθεί από δημαγωγικές ή λαϊκιστικές προτάσεις. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Κάθε πρωτοβουλία που θα υποβάλλεται από πολίτες θα συνεπάγεται αναγκαστικά αυξημένη ευθύνη από την πλευρά της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς.(CS) Η Συνθήκη της Λισαβόνας έθεσε τα θεμέλια για τη νέα πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών, η οποία μέχρι στιγμής έλειπε από τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωπικά, επικροτώ αυτήν τη νέα δυνατότητα, η οποία ανταποκρίνεται στις συχνές επικρίσεις ότι η λειτουργία της ΕΕ παρουσιάζει δημοκρατικό έλλειμμα στο πλαίσιο των διαδικασιών της για τη λήψη αποφάσεων. Αυτό το νέο μέσο επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να προσεγγίζουν απευθείας την Επιτροπή και να της ζητούν να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση κάποιου συγκεκριμένου ζητήματος. Αυτό εμβαθύνει τη σχέση μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διότι εξαλείφει το συχνά επικρινόμενο δημοκρατικό έλλειμμα στο πλαίσιο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, και επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στη λήψη των αποφάσεων. Κατά την άποψή μου, η ΠΕΠ φέρνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιο κοντά στους πολίτες και εκπληρώνει έτσι την αρχή της επικουρικότητας ως βασική αρχή των μηχανισμών λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών έχει πει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έδειξαν ενδιαφέρον για την ΠΕΠ. Τέτοιου είδους φορείς θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία με την ιδιότητα των διοργανωτών ή των υποστηρικτών· άλλωστε, αυτοί βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες της ΕΕ. Αυτός είναι ένας μόλις από τους πολλούς λόγους για τους οποίους υποστηρίζω την καθιέρωση της ΠΕΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), γραπτώς. (EN) Ήθελα πάρα πολύ να ωφεληθούν οι ευρωπαίοι πολίτες από αυτό το ισχυρό μέσο το συντομότερο δυνατόν και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας έναν μόλις χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί μεγάλη καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας. Παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες ένα νέο δικαίωμα, μέσω του οποίου ένα εκατομμύριο πολίτες μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει έναν νέο νόμο της ΕΕ, φέρνοντας έτσι την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Η πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να επιτύχουν φιλόδοξα αποτελέσματα μέσω ομαδικής εργασίας – αυτή είναι η ουσία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Η παρούσα πρωτοβουλία θα διασφαλίσει ότι τα θεσμικά όργανα θα εξακολουθήσουν να εργάζονται επί ζητημάτων που είναι πλέον σημαντικά για τους πολίτες τους, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον διασυνοριακό διάλογο σχετικά με ζητήματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση ανά τριετία σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE), γραπτώς.(DE) Η σημερινή ψηφοφορία επί της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών αποτελεί ορόσημο για περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη. Επικροτώ τον συμβιβασμό και θα τον υποστηρίξω, διότι η έκθεση που καταρτίσθηκε από τον κ. Lamassoure και την κ. Gurmai αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι οι πολίτες θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να εκφράσουν τη βούλησή τους. Πρέπει να δώσουμε στους πολίτες της Ευρώπης περισσότερα δικαιώματα συναπόφασης, όχι μόνο κάθε πέντε χρόνια στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό χρειάζεται θάρρος, αντοχή και δύναμη. Κουράγιο, ώστε να επιστρέφουμε διαρκώς στον διάλογο. Αντοχή, διότι οι αποφάσεις δεν μπορούν απαραιτήτως να λαμβάνονται συντομότερα, και δύναμη, επειδή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία μας περιλαμβάνει επιτέλους, κατά τη γνώμη μου, περισσότερα αντιπροσωπευτικά στοιχεία. Στόχος μας πρέπει να είναι η αύξηση του διαλόγου στην Ευρώπη μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών. Χαίρομαι που ερχόμαστε σήμερα ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρώπη των πολιτών με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών. Είμαι πεπεισμένος ότι μια μέρα, εμείς οι Ευρωπαίοι θα λαμβάνουμε από κοινού αποφάσεις ευρωπαϊκού χαρακτήρα, με τη μορφή αποφάσεων των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Το πώς θα έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και πώς θα έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη είναι ένα από τα βασικά ζητήματα υπό συζήτηση ίσως από την αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης κατήρτισε τη βάση της ισχύουσας Συνθήκης της Λισαβόνας και προετοίμασε επίσης το έδαφος για τον μηχανισμό της πρωτοβουλίας πολιτών. Σήμερα, την έχουμε ενώπιόν μας σε συγκεκριμένη μορφή, και στο πολύ άμεσο μέλλον όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ζητήματα που είναι σημαντικά για τους ίδιους ενώπιον των ευρωπαίων αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτέλεσε ένα από τα ισχυρότερα μέτρα για την ένωση των πολιτών στην Ευρώπη – μια πρωτοβουλία που απαιτεί από κοινού δράση, συνεργασία, συντονισμό και θέληση συνεργασίας για έναν κοινό ευρωπαϊκό στόχο. Κάθε φωνή στην κοινωνία μετρά, αλλά μόνο μια ενωμένη φωνή μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν αυτήν την πρωτοβουλία και να διασφαλίσουν ότι θα είναι εύκολα προσβάσιμη για όλους. Επικροτώ ιδίως την πρόταση για κοινές ακροάσεις με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά και να παρακολουθεί τους προβληματισμούς και τα προβλήματα των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), γραπτώς.(HU) Είναι πολύ σημαντικό να έχουν οι πολίτες όσο πιο σύντομα γίνεται τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε σχέση με ζητήματα που έχουν τη μέγιστη επίδραση στη ζωή τους, με προκαθορισμένο τρόπο και εντός κατάλληλου πλαισίου. Όπως είναι ευρέως γνωστό, είμαι επικεφαλής μιας από τις μακροβιότερες ομάδες εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία στην Ουγγαρία, της Ουγγρικής Ένωσης Κωφών και Βαρήκοων, η οποία είναι ηλικίας άνω των 100 ετών. Βάσει της εμπειρίας που έχω αποκτήσει μέσω της εργασίας μου εκεί, θα τολμούσα να πω ήδη στο σημείο αυτό ότι το έργο του κ. Lamassoure και της κ. Gurmai θα έχει απτά αποτελέσματα με τη μορφή πρωτοβουλιών πολιτών. Επισημαίνω με ιδιαίτερη λύπη ότι η πρωτοβουλία «million4disability» η οποία υποβλήθηκε το 2007 από την κοινότητα των 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκέντρωσε 1,35 εκατομμύρια αυθεντικές υπογραφές, δεν σημείωσε επιτυχία. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα είχε τώρα συνέπειες και αποτελέσματα, και ευχαριστώ όλους για το έργο τους εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), γραπτώς. (FI) Η πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί ευπρόσδεκτη προσθήκη στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Παράλληλα με τη νομική πρωτοβουλία αυτή καθαυτή, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προωθώντας τον πολιτικό διάλογο.

Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας πολιτών δεν είναι ακόμα απολύτως ξεκάθαρο. Η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να αποτελεί τρόπο επιδίωξης τροποποιήσεων στις Συνθήκες της ΕΕ. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ακόμα και η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να υποβάλει προτάσεις σε σχέση με αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα διατύπωσης πρωτοβουλιών. Μπορεί κανείς να δει πρωτοβουλίες στον τομέα των κοινωνικών ζητημάτων, για παράδειγμα, η αιτιολόγηση των οποίων μπορεί ίσως να βρεθεί στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η συζήτηση σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης των Συνθηκών δεν θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τελειώσει με μια στενή ερμηνεία της πρωτοβουλίας πολιτών: πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτη και να λαμβάνει υπόψη την άποψη του κοινού.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), γραπτώς. (RO) Η δρομολόγηση της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών αποδεικνύει ότι το να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, που αποτελούσε έναν από τους βασικούς στόχους της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών και οδήγησε στην έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, δεν αποτελεί απλώς αφηρημένη έννοια. Η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών θα συμβάλει σημαντικά στο να καταστεί περισσότερο δημοκρατικό το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, διότι δημιουργεί έναν απευθείας σύνδεσμο μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το κείμενο του Κοινοβουλίου πληροί τις απαιτήσεις για την παροχή στους πολίτες ενός απλού, εύκολα προσβάσιμου μέσου, και η δυνατότητα συλλογής υπογραφών με επιγραμμικό τρόπο καταδεικνύει την ικανότητα προσαρμογής στην πραγματικότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Η πρωτοβουλία θα παράσχει στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα την ευκαιρία να μετατραπούν από δομές που συγκεντρώνουν τα εθνικά κόμματα σε οργανισμούς που κινητοποιούν τη βούληση των πολιτών στο πλαίσιο κοινών έργων. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών πρέπει να μετρηθεί όχι μόνο σε ευρωπαϊκή αλλά και σε εθνική κλίμακα. Για την ακρίβεια, το ότι, από τώρα και στο εξής, ένας ελάχιστος αριθμός 24.750 ρουμάνων πολιτών θα είναι σε θέση να ενώσει τις δυνάμεις του και να προτείνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες με άλλους πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν μπορεί να διαχωριστεί από ένα άλλο γεγονός το οποίο είναι ότι, σύμφωνα με το ρουμανικό Σύνταγμα, απαιτούνται τουλάχιστον 100.000 ρουμάνοι πολίτες για την υποβολή νομοθετικής πρωτοβουλίας σε αυστηρά εθνικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), γραπτώς. (LT) Χαίρομαι ιδιαίτερα που χωρίς να έχει καν περάσει χρόνος από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, επιτεύχθηκε συμφωνία επί του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί μεγάλο επίτευγμα που ενισχύει τις αρχές της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας για μια νομοθετική διαδικασία το οποίο δόθηκε σε ένα εκατομμύριο πολίτες θα αυξήσει το ενδιαφέρον για τις πολιτικές της ΕΕ και τη συμμετοχή σε αυτές. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να απλοποιήσει τις διαδικασίες για την υποβολή και τη διοργάνωση πρωτοβουλιών. Μια πρωτοβουλία θα είναι επιτυχημένη μόνο εάν είναι εύκολα εφαρμόσιμη και προσβάσιμη από όλους. Πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή, και οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε αυτήν και να επιθυμούν να το κάνουν. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διοργάνωσης και της χρηματοδότησης αυτής της πρωτοβουλίας, και η πρωτοβουλία πρέπει να παραμείνει έκφραση των ίδιων των πολιτών και όχι πολιτικών ή άλλων ομάδων. Πιστεύω ότι το τελικό κείμενο του κανονισμού επί του οποίου θα ψηφίσουμε σήμερα θα βοηθήσει στη διασφάλιση αυτής της ισορροπίας. Ένας από τους στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη, και η πρωτοβουλία πολιτών θα βοηθήσει να επιτευχθεί αυτό, θεσπίζοντας αυτήν τη νέα, ξεχωριστή μορφή συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), γραπτώς.(CS) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τη λειτουργία της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών αποτέλεσε μια σύνθετη διαδικασία διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού και χρειάστηκε πολλές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Συμμετείχε και ο μη κερδοσκοπικό τομέας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγιναν εμφανή ορισμένα προβλήματα, όπως το πώς θα διατηρηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της πρωτοβουλίας, η διαφάνεια, η μέθοδος για τη συλλογή υπογραφών και άλλα διαδικαστικά ζητήματα. Ωστόσο, το σημαντικότερο ζήτημα είναι η γενική προσέγγιση της πρωτοβουλίας πολιτών. Αν σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το νέο μέσο, δεν πρέπει να φοβόμαστε να βάλουμε τέλος στον ανοιχτό διάλογο και να την θέσουμε σε εφαρμογή. Ναι, θα υπάρξουν λαϊκιστικά και ακανθώδη ζητήματα, αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να πραγματοποιείται η διαδικασία καταχώρισης για μια πρωτοβουλία προτού συλλεγούν τυχόν υπογραφές. Η διαδικασία αυτή θα αξιολογεί κατά πόσον οι προτάσεις ανταποκρίνονται στις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως σκιώδης εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, επικροτώ τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε, ιδίως τη μείωση του ελάχιστου αριθμού χωρών που απαιτείται για την καταχώριση μιας πρωτοβουλίας στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, και το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη δημόσια ακρόαση των επιτυχημένων προτάσεων πρωτοβουλίας. Ασφαλώς, είμαι της γνώμης ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα πρέπει να έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διοργάνωση των πρωτοβουλιών. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών θα αποτελέσει στο μέλλον μια πραγματική έκφραση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρέμβω δυνάμει των άρθρων 146 και 148 του Κανονισμού, σχετικά με το ζήτημα της πολυγλωσσίας και την επιδείνωσή της εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επωφελούμαι από το γεγονός ότι το ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι τροπολογίες 19 έως 28 μέχρι αυτήν την ώρα, στις 12.40, δεν έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά για να επιστήσω την προσοχή σας στην απαράδεκτη επιδείνωση της πολυγλωσσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ. Στο μέλλον αυτό θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποδίδεται προσοχή σε τέτοιου είδους ζητήματα. Πρόκειται για ζήτημα εξαιρετικής σημασίας.

 

7.1. Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ του προγράμματος για τη διά βίου εκπαίδευση, του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και υπέρ της Παλαιστίνης (A7-0367/2010, Reimer Böge) (ψηφοφορία)

7.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
 

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 13:

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας μας θα ήθελα να προβώ στις ακόλουθες εξηγήσεις επί της τροπολογίας 13. Πρόκειται για μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον συνάδελφό μου κ. Färm στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εξ ονόματος της Ομάδας μας. Δεν καταθέσαμε και πάλι αυτήν την τροπολογία, ωστόσο η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία την κατέθεσε εκ νέου συνοδευόμενη από 40 υπογραφές. Θα απόσχουμε από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας. Ωστόσο, συννενοήθηκα με την Ομάδα των Πρασίνων επ’ αυτού και έχουμε την ίδια ακριβώς άποψη. Επειδή δηλώσαμε ως Ομάδα ότι δεν θα καταθέσουμε καμία νέα τροπολογία, απόσχουμε. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι στηρίζουμε αυτό το σημείο, τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ευελπιστούμε ότι οι βουλευτές της αντίθετης πλευράς αυτού του Σώματος θα μας στηρίξουν με την ψήφο τους στο άμεσο μέλλον.

 

7.3. Η θέση του κοινοβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel) (ψηφοφορία)
 

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις στους βουλευτές. Ψηφίζουμε επί του σχεδίου που μας υπέβαλε το Συμβούλιο χωρίς καμία αλλαγή, διότι αυτό το σχέδιο είναι ίδιο ακριβώς με τη θέση που ενέκρινε η Επιτροπή Προϋπολογισμών την προηγούμενη εβδομάδα. Συμφωνεί με όσα διαπραγματευθήκαμε κατά τη διάρκεια μαραθώνιων διαπραγματεύσεων οι οποίες διήρκεσαν δέκα μήνες.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω ειδικότερα τους ειδικευμένους εισηγητές των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη εμπιστοσύνη και στήριξή σας. Σας ευχαριστώ που σήμερα μας επιτρέψατε να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό 2011, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά στις αρχές Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

 
  
 

– Μετά από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, το Κοινοβούλιο κατά συνέπεια εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2011 χωρίς καμία τροποποίηση. Σαφώς, δεν μπορώ παρά να δηλώσω εξ ονόματος του Συμβουλίου ότι είμαι ικανοποιημένος με την κοινή μας συμφωνία επί του προϋπολογισμού για το 2011.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας παρακαλώ ακούστε αυτήν τη δήλωση. Είναι σημαντική. Για πρώτη φορά στην ιστορία, εφαρμόσαμε τη διαδικασία που ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πέρυσι, ακολουθήσαμε μια απλουστευμένη διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που ακολουθείται η πλήρης διαδικασία η οποία ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2010. Η διαδικασία του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το σημείο 4, στοιχείο α), κηρύσσω την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2011 και υπογράφω πλέον το έγγραφο επισήμως.

 
  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πω μερικά τελευταία λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους, και τους 27, στην επιτροπή συνδιαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σκληρή δουλειά τους και για την επίτευξη εν τέλει θετικών αποτελεσμάτων.

Θα ήθελα να προσκαλέσω τους τρεις βασικούς παράγοντες να προσέλθουν για να απαθανατίσουμε τη στιγμή: τον Alain Lamassoure, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, και τις δύο εισηγήτριες, τη Sidonia Jędrzejewska και τη Helga Trüpel.

(Χειροκροτήματα)

Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Προεδρία του Συμβουλίου, τη βελγική Προεδρία, για την εξαιρετική συνεργασία και δραστηριότητά της και ειδικότερα τον πρωθυπουργό Yves Leterme και τον υπουργό Melchior Wathelet που δεν βρίσκονται επί του παρόντος στην Αίθουσα. Υπήρξατε ιδιαίτερα δραστήριοι εξ ονόματος της βελγικής Προεδρίας.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίσης τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso, ο οποίος δεν παρευρίσκεται, και τον Επίτροπο Lewandowski, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και για τις διευκολύνσεις που παρείχε προκειμένου να καταλήξουμε σήμερα σε συμφωνία. Παρακαλώ πλησιάστε προκειμένου να απαθανατίσουμε τη στιγμή.

(Χειροκροτήματα)

 

8. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Αγαπητέ ασκών την Προεδρία κύριε Chastel, αγαπητή Ύπατη Εκπρόσωπε της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρε της Επιτροπής κυρία Ashton, αγαπητοί προσκεκλημένοι,

 
  
 

Το βραβείο Ζαχάρωφ αποτελεί το σύμβολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον αγώνα για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο. Η άδεια αυτή καρέκλα στο μέσον της Αίθουσας μαρτυρά το πόσο πολύ το χρειαζόμαστε και το πόσο κρίνεται απαραίτητο να επιστήσουμε την προσοχή μας σήμερα στα σημαντικότερα παραδείγματα σε ολόκληρο τον κόσμο, σε παραδείγματα προσώπων που μάχονται για την ελευθερία της έκφρασης. Απέστειλα επιστολή στον πρόεδρο της Κούβας προκειμένου να του ζητήσω να επιτρέψει στον κ. Fariñas να έλθει στο Στρασβούργο, δυστυχώς όμως η κίνηση αυτή δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την Παρασκευή, μια παρόμοια καρέκλα στο Όσλο ήταν επίσης άδεια, μια καρέκλα η οποία προοριζόταν για τον φυλακισμένο κινέζο αντιφρονούντα, ο οποίος έχει βραβευθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, τον κ. Liu Xiaobo. Σε προηγούμενες περιστάσεις, και άλλοι νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ –ο Hu Jia από την Κίνα και οι «Κυρίες με τα Λευκά» από την Κούβα– δεν κατέστη εφικτό να παραλάβουν αυτοπροσώπως το βραβείο τους. Ο Oleg Orlov, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Ζαχάρωφ πέρυσι εξ ονόματος της οργάνωσης «Memorial», δεν βρίσκεται σήμερα μαζί μας παρότι προσκλήθηκε στην τελετή.

Κυρίες και κύριοι, το Βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται στον κ. Guillermo Fariñas για τον αγώνα του σχετικά με την αποκατάσταση της ελευθερίας του λόγου στην Κούβα. Επί σειρά ετών, αντιτάχθηκε ενεργά στη λογοκρισία, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του και συμμετείχε σε απεργία πείνας 23 φορές. Πέρασε έντεκα έτη στη φυλακή. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια απεργίας πείνας, βρέθηκε κοντά στον θάνατο, αλλά εκείνη τη στιγμή πρόσωπα της αντιπολίτευσης και κρατούμενοι συνείδησης άρχισαν να απελευθερώνονται. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εύσημα γι’ αυτό πρέπει να δοθούν στην Καθολική Εκκλησία. Όπως ακριβώς και στην περίπτωση της χώρας μου, η Εκκλησία συμπληρώνει τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τον πληθυσμό της Κούβας. Δυστυχώς, έντεκα άτομα εξακολουθούν να κρατούνται στη φυλακή και μεταξύ αυτών βρίσκονται και ορισμένοι σύζυγοι των «Κυριών με τα Λευκά». Εδώ και τώρα, εξ ονόματός μας, ζητώ την άμεση αποφυλάκισή τους.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Παραθέτω ένα απόσπασμα από το ψήφισμα που εγκρίναμε τον Μάρτιο, στο οποίο καλούμε την Ύπατη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία να ξεκινήσουν άμεσα και να προβούν στη διοργάνωση διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών της Κούβας, καθώς και με εκείνους που στηρίζουν την ειρηνική μετάβαση στην Κούβα. Σήμερα, έχουμε μπροστά μας τη συζήτηση επί της έκθεσης Andrikienė για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Ως εκ τούτου, θα ανακαλύψουμε ποια είναι τα σχέδια της κ. Ashton για την ενίσχυση της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κυρίες και κύριοι, παρότι άτομα όπως ο κ. Guillermo Fariñas διώκονται και φυλακίζονται, η φωνή τους δεν πρέπει να σωπάσει. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ρόλος του καθενός από εμάς είναι η ενίσχυση αυτής της φωνής. Ως εκ τούτου, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ανακοινώνω ότι σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε ένα μήνυμα, έναν σύντομο λόγο, ο οποίος ηχογραφήθηκε για εμάς από τον φετινό νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ, τον κ. Guillermo Fariñas. Το σημείο αυτό θα πρέπει να είναι η στιγμή της απονομής του βραβείου στον νικητή. Δυστυχώς, θα αναγκασθώ να τοποθετήσω το βραβείο σε μια άδεια καρέκλα, ωστόσο, ευελπιστώ να μου επιτρέψετε, εξ ονόματος όλων μας, να ευχηθώ στον βραβευθέντα μεγάλη δύναμη, υγεία, επιτυχία στον αγώνα για την ελευθερία και, εν τέλει, τη μελλοντική επίσκεψή του εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να παραλάβει αυτό το πιστοποιητικό και βραβείο αυτοπροσώπως. Σας ευχαριστώ πολύ.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Guillermo Fariñas (PPE).(ES) Μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Santa Clara, 14 Δεκεμβρίου 2010

Αξιότιμε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κύριε Jerzy Buzek,

Αξιότιμοι Αντιπρόεδροι και βουλευτές αυτού του δημοκρατικού και πολυεθνικού βήματος,

δυστυχώς για την ανεκτικότητα, που τόσο λείπει από τον ανήσυχο πλανήτη μας, δεν είμαι σε θέση να βρίσκομαι κοντά σας ως εκπρόσωπος του αδάμαστου κουβανικού λαού και της μερίδας εκείνης των πολιτών της χώρας μου που έχει αποβάλει πια τον φόβο απέναντι στο ολοκληρωτικό καθεστώς το οποίο μας καταπιέζει εδώ και 52 ολόκληρα χρόνια, με πιο πρόσφατο παράδειγμα θάρρους τον μαρτυρικό Orlando Zapata Tamayo.

Για κακή τύχη των κυβερνητών της πατρίδας μου, νομίζω ότι ακριβώς το γεγονός πως δεν μπορώ να φύγω και να επιστρέψω ελεύθερα στη χώρα που γεννήθηκα αποτελεί την πιο αδιάψευστη απόδειξη ότι, δυστυχώς, τίποτε δεν έχει αλλάξει στο δεσποτικό καθεστώς της χώρας μου.

Για τους σημερινούς κυβερνήτες της Κούβας, εμείς οι πολίτες είμαστε αυτό που ήταν οι πρόγονοί μας όταν ξεριζώθηκαν από την Αφρική και μεταφέρθηκαν με τη βία στην Αμερική πριν μερικούς αιώνες. Για να μπορέσω να ταξιδέψω εγώ -ή κάθε άλλος απλός πολίτης- στο εξωτερικό, είναι αναγκαίο ένα «έγγραφο απελευθέρωσης», όπως αυτό που χρειάζονταν παλιότερα οι σκλάβοι, μόνο που σήμερα το ονομάζουν «Λευκή Κάρτα».

Η μεγάλη μου ελπίδα είναι πως δεν θα εξαπατηθείτε από τις Σειρήνες ενός αδυσώπητου καθεστώτος «σκληρού κομμουνισμού» που έχει ως μόνο στόχο, αφού επιδείξει υποτιθέμενες οικονομικές αλλαγές, να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρουν την ισχύ της κοινής θέσης, ώστε να επωφεληθεί από πιστώσεις και επενδύσεις που προσφέρονται για την υποστήριξη των χωρών του Τρίτου Κόσμου με τις συμφωνίες του Κοτονού.

Κοντά σας θα βρίσκονται σίγουρα πρώην πολιτικοί κρατούμενοι ή αιχμάλωτοι συνείδησης που πρόσφατα απελευθερώθηκαν από το καθεστώς του «σκληρού κομμουνισμού». Θα ήταν λάθος να σκεφθείτε ότι είναι πλέον ελεύθεροι. Εκείνοι και οι οικογένειές τους υφίστανται μια «ψυχολογική εξορία», αφού τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα έπεσαν θύματα εκβιασμού των νεοσταλινικών αρχών της Κούβας.

Εμείς οι ειρηνικοί αντιφρονούντες στο εσωτερικό της χώρας, αντιμετωπίζουμε με στωϊκότητα και συγκράτηση τις υλικές και πνευματικές δυσκολίες, αλλά και τον κίνδυνο να χάσουμε την ελευθερία ή και τη ζωή μας, ως μέλη της λιγότερο ευνοημένης μερίδας του πληθυσμού της χώρας. Εδώ όλοι υποφέρουμε, δεν δυσανασχετούμε όμως, αλλά περιμένουμε την υποστήριξή σας.

Αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ζητώ να μην υποχωρήσετε απέναντι στις επιδιώξεις της κουβανικής κυβερνητικής ελίτ, εάν δεν υλοποιηθούν τα εξής πέντε σημεία:

Πρώτο: να συνεχισθεί η απελευθέρωση, χωρίς απέλαση, όλων των πολιτικών κρατουμένων και των αιχμαλώτων συνείδησης και να δεσμευθούν δημόσια ότι ποτέ ξανά δεν θα φυλακίσουν μη βίαιους πολιτικούς αντιπάλους.

Δεύτερο: να σταματήσουν αμέσως οι βιαιοπραγίες και οι απειλές κατά ειρηνικών αντιφρονούντων στο εσωτερικό της χώρας, εκ μέρους στρατιωτικών και παραστρατιωτικών οργάνων του καθεστώτος.

Τρίτο: να ανακοινώσουν ότι θα εξετασθούν και θα καταργηθούν όλοι οι κουβανικοί νόμοι που έρχονται σε αντίθεση με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τέταρτο: να δοθούν, στην καθημερινή πρακτική, οι δυνατότητες ίδρυσης αντιπολιτευόμενων πολιτικών κομμάτων, μέσων ενημέρωσης που δεν θα υπόκεινται στο σύστημα του «κρατικού σοσιαλισμού», ανεξάρτητων συνδικάτων και κάθε άλλου είδους ειρηνικών κοινωνικών φορέων.

Πέμπτο: να γίνει δημοσίως αποδεκτό ότι όλοι οι Κουβανοί που κατοικούν στο εξωτερικό έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην πολιτιστική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της Κούβας.

Αυτή την κρίσιμη για την πατρίδα μου ιστορική στιγμή, εσείς, όπως και όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι στον κόσμο, πρέπει να παρακολουθείτε τις συνεχείς κοινωνικές εκρήξεις και διαμαρτυρίες στη χώρα μου, λόγω της απογοήτευσης που προκαλεί η αλαζονεία μιας κυβέρνησης που είναι ικανή να διατάξει ακόμη και τη θανάτωση των συμπατριωτών μου.

Εύχομαι να μην επιτρέψει ο Θεός το ξέσπασμα ενός εμφυλίου πολέμου μεταξύ Κουβανών, εξαιτίας της ανόητης άρνησης να γίνει δεκτό ότι ο «κρατικός σοσιαλισμός» απέτυχε, παντού όπου επιχειρήθηκε η εφαρμογή του, κάτι που, άλλωστε, παραδέχθηκε και ο ίδιος ο ιστορικός ηγέτης της (κακώς) αποκαλούμενης κουβανικής επανάστασης.

Οι υπερήλικες κυβερνήτες της Κούβας, περιφρονώντας τους υπηκόους τους, δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι πρέπει να υπηρετούν τον λαό τους και ότι όλοι όσοι πραγματικά υπηρετούν το λαό τους δίνουν στους πολίτες την ευκαιρία να τους αντικαταστήσουν ή να τους διατηρήσουν στην εξουσία. Κανένας κυβερνήτης δεν επιτρέπεται να θέλει να υπηρετείται από τους πολίτες, όπως συμβαίνει στην Κούβα.

Τα αδέλφια μου στον αγώνα για τη δημοκρατία, είτε βρίσκονται ακόμη στη φυλακή, είτε είναι φαινομενικά ελεύθεροι, είτε έχουν πάρει τον σκληρό δρόμο της εξορίας, και εγώ μαζί τους, θα συνεχίσουμε τον άνισο αλλά ειρηνικό αγώνα μας εναντίον των καστρικών καταπιεστών και, με τη βοήθεια του Θεού, θα νικήσουμε χωρίς να χυθεί αίμα.

Αυτό που ποτέ δεν επιτρέπω στον εαυτό μου, ούτε εγώ ούτε οι συναγωνιστές μου, είναι να κρατήσω στην ψυχή μου μνησικακία για τους αντιπάλους μου. Εκείνο που μας αποδεικνύει ανώτερους στον αγώνα μας για την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας είναι ότι, όσον καιρό αγωνίζομαι, έμαθα να καθοδηγούμαι από τα λόγια του πρώτου γνωστού αντιφρονούντος, του Χριστού: «να αγαπάτε τους εχθρούς σας».

Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν εγκαταλείπει τον κουβανικό λαό σε αυτόν τον αγώνα για τη δημοκρατία, που συνεχίζεται ήδη για πάνω από μισόν αιώνα. Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης 2010, που απονέμεται σε μένα, το δέχομαι μόνο επειδή αισθάνομαι πως αποτελώ ένα μικρό μέρος της έμφυτης επαναστατικότητας αυτού του λαού στον οποίο είμαι υπερήφανος που έχω την τιμή να ανήκω.

Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι δεν ξεχνάτε τις δύσκολες στιγμές που περνάμε και, έτσι, πλησιάζετε το φως της ελευθερίας στην πατρίδα μου.

Μακάρι να δώσει ο Θεός να έλθει σύντομα η συμφιλίωση και η ευλογία της Δημοκρατίας στην Κούβα.

Guillermo Fariñas Hernández

Πτυχιούχος Ψυχολογίας

Βιβλιοθηκονόμος και ανεξάρτητος δημοσιογράφος, τρεις φορές πρώην πολιτικός κρατούμενος.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Σταύρου ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 

9. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, παραλληλα με την έκφραση των θερμών ευχών μου προς τον κ. Fariñas και τα συγχαρητήριά μου για το βραβείο του, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι, έναν χρόνο πριν, σε αυτήν την Αίθουσα βρίσκονταν εκπρόσωποι της Memorial, οι οποίοι άξιζαν επίσης αυτό το βραβείο. Από τότε, δύο εξ αυτών συνελήφθησαν, αλλά παρ’ όλα αυτά ανατέθηκε στη Ρωσία η διοργάνωση του φημισμένου τουρνουά ποδοσφαίρου –του Παγκόσμιου Κυπέλλου– για το 2018, ενώ η Ρωσία προτιμήθηκε έναντι πέντε ευρωπαϊκών χωρών.

Για ποιον λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εξέφρασε τις ανησυχίες του; Εάν θέλετε αυτό το βραβείο να σημαίνει κάτι, πρέπει να αντιταχθείτε σε αυτές τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

9.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Noord Holland ICT/Κάτω Χώρες (A7-0353/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)

9.2. Το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
 

- Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, εισηγητής.(PL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγους μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο τη συγκατάθεσή του για την εκκίνηση μιας διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα που δημιουργεί μια εντελώς νέα βάση συνεργασίας μεταξύ μιας ομάδας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καταστάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η επίτευξη συναίνεσης και των 27 κρατών μελών. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική απόφαση. Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι αυτή η διαδικασία λειτουργεί καλά.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινέστερες ευχαριστίες μου στο Συμβούλιο, ειδικότερα για τη θέση που ενέκρινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτελεί παράδειγμα τέλειας διοργανικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών επί του παρόντος ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε ρόλο μόνο ως συμβουλευτικό όργανο, ενώ η συχνότητα των συνεδριάσεων και η συμπερίληψη από το Συμβούλιο όλων των προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων –η συμπερίληψή τους στο τελικό έγγραφο– αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα που προοιωνίζεται θετικά αποτελέσματα για τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας στο μέλλον. Ευχαριστώ επίσης το Συμβούλιο για τη στιβαρή του στήριξη στην πρότασή μας σχετικά με την ταχεία διεξαγωγή της αναθεώρησης του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, παραδείγματος χάριν, σε θέματα που αφορούν την ανάγκη του κανόνα περί «αναγκαστικής» δικαιοδοσίας, ένα ζήτημα το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη βεβαιότητα όσον αφορά τη λειτουργία των εσωτερικών νομικών συστημάτων τους, ενώ παράλληλα παρέχει στους πολίτες μας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα όχι μόνο το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά και το δικαστήριο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τους εισηγητές των επιτροπών από τις οποίες ζητήθηκε γνωμοδότηση.

 

9.3. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 81:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια τροπολογία καθαρά τεχνικής φύσεως, για να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία ο κανονισμός σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών θα τεθεί σε ισχύ και ότι ο εν λόγω κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσαρμόσουμε μία αιτιολογική σκέψη και ένα άρθρο του κειμένου επί του οποίου θα ψηφίσουμε. Στην αιτιολογική σκέψη 22, θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη δεύτερη πρόταση και στο άρθρο 2 προτείνω επίσης να αφαιρέσουμε τη δεύτερη πρόταση. Η προφορική αυτή τροπολογία αποτελεί αντικείμενο μιας πληροφορίας και μιας συμφωνίας μεταξύ των διάφορων Ομάδων που υπέγραψαν τη συμβιβαστική συμφωνία. Το κείμενο αυτό επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα συμπληρώνει τον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης και αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση του κανονισμού για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Barnier και τη βελγική Προεδρία για την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτό το ζήτημα.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 

9.4. Κατάργηση οδηγιών σχετικά με τη μετρολογία (A7-0050/2010, Anja Weisgerber) (ψηφοφορία)

9.5. Πρωτοβουλία πολιτών (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)

9.6. Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2011 (B7-0688/2010) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7:

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το τελευταίο μέρος αυτής της τροπολογίας να αναδιατυπωθεί. Η διατύπωση είναι πολύ αρνητική και θα ήθελα να διατυπωθεί ως ακολούθως:

(EN) Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» υπογραμμίζει τη σημασία των προαναφερθέντων προγραμμάτων.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 14:

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να δηλώσω ότι αποσύρουμε την τροπολογία 14.

 
  
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 16:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος βρίσκεται σε τέλμα και ότι επιθυμούμε την αναβίωσή της. Με τη συγκεκριμένη διατύπωση, αυτό δεν εκφράζεται σαφώς, επομένως θα θέλαμε να προσθέσουμε το ακόλουθο κείμενο:

(EN) Το τρέχον αδιέξοδο της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

(DE) Γνωρίζω ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει αντίφαση. Ενδεχομένως να είναι δυνατή μια άλλη διατύπωση, ωστόσο η διατύπωση που προτείνουμε εμείς είναι η ακόλουθη:

Το τρέχον αδιέξοδο της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 

9.7. Το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής/ΕΕ πριν από την επικείμενη 3η συνάντηση κορυφής Αφρικής/ΕΕ (B7-0693/2010) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 8:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται μόνο για την ορθότητα του ονόματος, γι’ αυτό στο οποίο αναφέρεται. Στο κείμενο θα πρέπει να αναφέρεται: πρωτοβουλίες διαφάνειας της εξορυκτικής βιομηχανίας Αυτό ήταν το λάθος στο κείμενο.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
  
 

- Μετά από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας αναφέρετε το όνομα του προσώπου στη γραμματεία που είναι υπεύθυνο για το σχεδιάγραμμα των θέσεων και αν τυγχάνει να βρίσκεται σε αυτήν την Αίθουσα;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Με πληροφορούν ότι οι θέσεις καθορίζονται από τις πολιτικές ομάδες στην Ολομέλεια.

 

9.8. Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της ΕΕ (2009) - Ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (A7-0344/2010, Kinga Gál) (ψηφοφορία)

9.9. Ο αντίκτυπος της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών (A7-0338/2010, Philippe Juvin) (ψηφοφορία)

9.10. Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen) (ψηφοφορία)

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πολλές αιτιολογήσεις ψήφου και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τον χρόνο που διαθέτουμε. Θα σας διακόπτω όλους έπειτα από ένα λεπτό. Λυπάμαι γι’ αυτό, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσουμε.

 
  
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εξηγήσω για ποιον λόγο καταψήφισα τον προϋπολογισμό 2011. Ψήφισα κατά, διότι σε μια περίοδο λιτότητας η ΕΕ θα πρέπει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Θα πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες μας, όχι να τις αυξήσουμε. Κατά την άποψή μου, η αρχική πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της τάξεως του 6% ήταν επαίσχυντη και το Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτήν την πρόταση.

Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός David Cameron έπραξε ορθά μειώνοντας το επίπεδο της αύξησης σε 2,9%, ωστόσο, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για συμβιβασμό. Δεν είναι ένας συμβιβασμός για τον οποίο οι βρετανοί Συντηρητικοί χαίρονται ιδιαίτερα, και εγώ ο ίδιος είμαι υπερήφανος που ψήφισα κατά της υπερβολής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο είχε για πρώτη φορά την ευκαιρία να εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο της μεταγενέστερης δημοσιονομικής πολιτικής θεωρώ πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι προτεραιότητες είναι η ΕΕ να μπορεί να αυξήσει τη δική της εισφορά, ο προϋπολογισμός να στηρίζει την αποδοτικότητα των υλικών και την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος μέσω της δικής του επιλογής πολιτικών και ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και μια πιο πράσινη οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και ο συνάδελφός μου ο κ. Fox, συμμερίζομαι την ίδια ανησυχία, όπως ακριβώς έπραξαν και πολλοί βρετανοί Συντηρητικοί

Σε μια περίοδο λιτότητας, τη στιγμή που οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση –και μάλιστα κυβερνήσεις σε ολόκλητο τον κόσμο– επιδιώκουν να σφίξουν το ζωνάρι και να μειώσουν τις δαπάνες, πώς τολμάμε να ζητάμε αύξηση των χρημάτων των φορολογουμένων; Είναι πράγματι καιρός να σφίξουμε το ζωνάρι μας και να δώσουμε το παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να ζητούμε αύξηση, δεν θα έπρεπε καν να ζητούμε το πάγωμα του προϋπολογισμού· θα έπρεπε αντίθετα να ζητούμε την περικοπή του προϋπολογισμού της ΕΕ, ούτως ώστε οι φορολογούμενοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να λαμβάνουν τους πολιτικούς τους σοβαρά υπόψη και να γνωρίζουν ότι καταλαβαίνουμε και συμμεριζόμαστε τον πόνο τους και όχι να φαντάζουμε ως η εκλεγμένη ελίτ που δεν δίνει καμία σημασία στα άτομα τα οποία την τοποθέτησαν σε αυτήν τη θέση.

 
  
  

Έκθεση: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η κατάρτιση προϋπολογισμού αποτελεί το βασικότερο δικαίωμα ενός κοινοβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευθύνη, η εμπιστοσύνη και η εταιρική σχέση είναι οι τρεις βασικές πτυχές της συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2011 δεν αποτέλεσε μέτρο οικοδόμησης της εμπιστοσύνης εν προκειμένω. Καλώ την Επιτροπή και, ιδιαιτέρως, το Συμβούλιο να σεβαστούν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επειδή, όπως ανέφερα ήδη, η κατάρτιση του προϋπολογισμού αποτελεί το βασικότερο δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, εχθές αναρωτήθηκα εάν χάθηκα στον χωροχρόνο και κατέληξα στη δεκαετία του 1970. Σήμερα, αναρωτιέμαι εάν βρίσκομαι στη δεκαετία του 1770.

Επιτρέψτε μου να παραθέσω μια παρατήρηση που διατύπωσε ο Thomas Jefferson σχετικά με την αποστασιοποιημένη διακυβέρνηση. Είτε ότι «σε τόση απόσταση και υπό το βλέμμα των ψηφοφόρων τους», οι κυβερνήτες τείνουν υποχρεωτικώς στη «διαφθορά, τη διαρπαγή και τη διασπάθιση». Τι τέλεια περιγραφή για το τι συμβαίνει στον προϋπολογισμό της ΕΕ, με τους μη εγκεκριμένους λογαριασμούς του, τη μη αποτελεσματική κατανομή των πόρων, και τους συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς, παρά τις προσπάθειες των 27 κρατών μελών να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει κανένας σύνδεσμός μεταξύ της φορολογίας, της εκπροσώπησης και των δαπανών, όταν η ΕΕ προσδοκά επαίνους για τις δαπάνες χρημάτων, αλλά όχι επικρίσεις για την αύξησή τους.

Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε εκ νέου τους αριθμούς αυτούς με την κοινή γνώμη είναι να αποκαταστήσουμε την ευθύνη σε θέματα προϋπολογισμού στα εθνικά κοινοβούλια και στους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίου, οι οποίοι πρέπει να δικαιολογούνται στους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας, που είναι ταυτόχρονα και οι φορολογούμενοί τους.

 
  
  

Έκθεση: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τασσόμαστε υπέρ του μέτρου και ευχαριστούμε τον εισηγητή, ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα ακριβής.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να αναγκάσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις μελλοντικές εξελίξεις σε αυτόν τον νέο κλάδο, καθώς στο παρελθόν προέκυπταν πολύ συχνά ασαφείς καταστάσεις, οι οποίες είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ζημιώνοντας επιχειρήσεις και αποταμιευτές.

Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα για τους εν λόγω οργανισμούς και να επιβλέπουμε όλες τις κεντρικές τραπεζικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα και είναι χρήσιμες για το κοινό. Ως εκ τούτου, ευχαριστώ τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Ποιος ελέγχει τις ελεγκτικές αρχές; Ακόμη και οι διαιτητές ποδοσφαίρου υποχρεούνται να υποβάλλονται σε μια διαδικασία ελέγχου ή έγκρισης. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει για το ποδόσφαιρο, πρέπει αναμφίβολα να ισχύει και για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στην προκειμένη περίπτωση, η διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και της αξιοπιστίας χρηματιστηριακών προϊόντων, τραπεζών, ακόμη και ολόκληρων χωρών έχει αφεθεί στα χέρια των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο, όταν αυτοί οι οργανισμοί γίνονται μονοπώλιο και κατορθώνουν να αποφεύγουν κάθε είδος εποπτείας, τότε θεοποιούνται και γίνονται αντικείμενο λατρείας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Η Βίβλος αναφέρει: «Μη έχης άλλους θεούς πλην εμού». Αυτή η έκθεση προσπαθεί να θέσει την κατάσταση στο σωστό πλαίσιο, θεσπίζοντας την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Την κατάλληλη στιγμή, το Κοινοβούλιο πρέπει να αναρωτηθεί εάν αυτά τα μέτρα είναι πραγματικά επιτυχημένα.

 
  
  

Έκθεση: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού του 2011 επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση μιας νέας διαδικασίας η οποία, όσο επώδυνη και εάν ήταν, κατέδειξε την υπεύθυνη και ακλόνητη στάση των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών.

Παρότι πρόκειται για μια συμβιβαστική λύση που απαιτεί θυσίες και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, απέτρεψε τη θέσπιση ενός συστήματος δωδεκατημορίων που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο είναι ικανοποιημένο με τους στόχους που επιτύχαμε. Ωστόσο, επιρρίπτει ευθύνες σε όσους προκάλεσαν την αποτυχία της συμφωνίας σχετικά με το πρόγραμμα του Διεθνούς Θερμοπυρηνικού Πειραματικού Αντιδραστήρα και σχετικά με την ευελιξία. Η Ένωση στην πραγματικότητα έχει χάσει την αξιοπιστία της έναντι των διεθνών της εταίρων και κινδυνεύει να μην μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της και να μην είναι σε θέση να καλύψει τα νέα πεδία δράσης που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Συνεπώς, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2011, πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες και να τις καταστήσουμε οικονομικά βιώσιμες τα προσεχή έτη.

 
  
  

Έκθεση: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των συστημάτων μέτρησης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη ρύθμιση μας ώθησε να καταργήσουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη μετρολογία.

Είμαι και εγώ πεπεισμένος ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας ριζικής και πιο βαθιάς μεταρρύθμισης στον συγκεκριμένο τομέα. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι πρέπει να συμφωνήσουμε επί ενός επαρκούς χρονικού πλαισίου που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της κατάργησης των κανονισμών αυτών στις δικές τους νομοθεσίες και να προβούν σε τυχόν απαραίτητες προσαρμογές.

Τέλος, η απόφαση να καταργηθούν οι διάφορες οδηγίες ανταποκρίνεται ιδανικά στην ανάγκη για περισσότερη απλούστευση, μια ανάγκη που γίνεται έντονα αισθητή σε όλους τους τομείς. Εντούτοις, ελπίζουμε η θεραπεία να μην αποδειχθεί χειρότερη από την ασθένεια.

 
  
  

Έκθεση: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε μια σημαντική καινοτομία στη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχοντας αυτό το νέο πρακτικό μέσο για τη συμμετοχή των πολιτών στον ευρωπαϊκό διάλογο και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Πράγματι, η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών εισάγει μια νέα έννοια διεθνούς δημοκρατίας και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας. Όλοι οι πολίτες μας μπορούν να ζητήσουν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Επικροτούμε την πρόταση της Επιτροπής, καθώς η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και η διαμόρφωση πολιτικών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ενισχύουν τη δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων μας και φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα αρχικά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έγκριση της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών, της οποίας υπήρξα ο σκιώδης εισηγητής για την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, και ταυτόχρονα να διαμαρτυρηθώ για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν ψήφισε δύο ζητήματα που θεωρώ θεμελιώδη: το δικαίωμα των νέων άνω των 16 ετών να υπογράφουν αυτήν την πρωτοβουλία, και την ψήφο των κατοίκων.

Γνωρίζουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν καλύπτονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και αυτοί είναι ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους είμαστε αντίθετοι με την εν λόγω συνθήκη.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, το Φιλελεύθερο Κόμμα της Δανίας υπερψήφισε σήμερα την πρωτοβουλία πολιτών, καθώς το εν λόγω μέσο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και θα καταστήσει την ΕΕ πολύ περισσότερο προσβάσιμη. Το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να παραθέσει λίγους τυποποιημένους όρους για να καταστεί προσβάσιμη η πρωτοβουλία των πολιτών ανεξαρτήτως του κράτους μέλους των εν λόγω πολιτών και να διασφαλιστεί ότι το μέσο παραμένει εύχρηστο. Ωστόσο, ως ελάχιστη προϋπόθεση, οι πολίτες πρέπει να προέρχονται από το ένα τέταρτο των κρατών μελών – ο αριθμός των πολιτών από κάθε κράτος μέλος πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον με τον αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του εν λόγω κράτους μέλους επί τον συντελεστή 750, και οι πολίτες πρέπει να είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Πιστεύουμε ότι αυτές οι προϋποθέσεις είναι σημαντικές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία των πολιτών διαθέτει επίσης την αξιοπιστία που απαιτείται ώστε να θεωρείται μια σοβαρή συμβολή στην ανάπτυξη της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την πρωτοβουλία πολιτών. Είναι αλήθεια ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μάς έδωσε τη δυνατότητα να επωφεληθούμε από μια νέα πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους πολίτες μας να συμμετέχουν στη δημοκρατία. Όταν ένα εκατομμύριο πολίτες υπογράψουν μια αναφορά, η Επιτροπή συμφωνεί να την εξετάσει· ωστόσο, μόνο αυτό περιλαμβάνει η εν λόγω πρωτοβουλία; Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω.

Με βάση τον συλλογισμό μας, οι πολίτες μας συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία κυρίως μέσω της ψήφου τους στις εκλογές. Αυτός θα ήταν ένας τρόπος να προωθήσουμε ζητήματα που είναι σημαντικά για τους πολίτες. Κατά συνέπεια, η νέα αυτή πρωτοβουλία είναι προφανές ότι θα προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών, αν και, από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου η Επιτροπή απλώς θα απαντά σε πρωτοβουλίες, χωρίς να προκύπτει τίποτα συγκεκριμένο. Δεδομένων των ανωτέρω, πρέπει να επανεξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε πραγματικά τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, για να προσθέσω και εγώ με τη σειρά μου κάποιες σκέψεις σε όσα ειπώθηκαν σχετικά με τη στήριξη από το Φιλελεύθερο Κόμμα της Δανίας, θα ήθελα να δηλώσω ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία. Πρόκειται επίσης για ένα πείραμα, το οποίο –και αυτό ακριβώς είναι που ζητώ– πρέπει να το παρακολουθήσουμε πολύ στενά και να διασφαλίσουμε ότι η τριετής περίοδος που έχει πλέον οριστεί για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα τηρηθεί πράγματι, και πρέπει να εξετάσουμε αν όντως πρόκειται για μια πραγματική πρωτοβουλία πολιτών ή –να το θέσω διαφορετικά– αν χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Είναι σημαντικό για την επιτυχία της –την επιτυχία που όλοι ελπίζουμε να έχει αυτή η πρωτοβουλία– να είναι, πολύ απλά, οι πολίτες αυτοί που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία. Εν προκειμένω, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι προσωπικά εύχομαι να εγείρονται από τους πολίτες εποικοδομητικά και θετικά ζητήματα που θα αφορούν το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος ώστε να μην μονοπωλεί συνεχώς τη χρήση αυτής της πρωτοβουλίας το στρατόπεδο του «όχι».

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώ τη νομοθετική διαδικασία για την πρωτοβουλία πολιτών πολύ προσεκτικά και χαίρομαι –εν μέρει βάσει των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής– για το γεγονός ότι οι πρώτες αναφορές θα υποβληθούν σε ένα έτος από σήμερα.

Θα ήθελα επίσης να ανακοινώσω με υπερηφάνεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι στην Ιταλία, μετά την έγκριση της εξοργιστικής οδηγίας σχετικά με τις έρευνες σε ζώα, αναπτύχθηκε ένα ευρύ κίνημα πολιτών, ενώσεων και επιτροπών από τα κάτω. Αυτό το κίνημα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια φέτος, αλλά θα εργαστεί για την εκπόνηση πρότασης προς την Επιτροπή: μιας πρότασης για να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύγχρονους και πολιτισμένους νόμους και μιας πρότασης που λέει «όχι» στις δοκιμές σε ζώα –μια βάναυση και αναποτελεσματική από επιστημονικής άποψης πρακτική–, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα εναλλακτικές μεθόδους.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι να πει «όχι» στη ζωοτομία, καθώς αυτό επιθυμούν οι πολίτες της.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η πρωτοβουλία πολιτών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη καθώς θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να ομιλούν απευθείας με την Επιτροπή, αλλά παραμένει το ερώτημα σχετικά με το πώς θα αντιδρά η Επιτροπή στις προτάσεις που δεν της αρέσουν.

Πιστεύω ότι μπορούμε να αναμένουμε πληθώρα πρωτοβουλιών που θα ζητούν από την Επιτροπή να αναλάβει περισσότερη δράση, που θα ζητούν περισσότερη Ευρώπη και, χωρίς αμφιβολία, η Επιτροπή θα ανταποκριθεί με ενθουσιασμό σε αυτό το αίτημα.

Ωστόσο, πώς πρόκειται να αντιδράσει σε προτάσεις για λιγότερη Ευρώπη, ή ίσως για μια Ευρώπη που θα αναλαμβάνει καλύτερες δράσεις, ή θα σπαταλά λιγότερα χρήματα, ή ίσως μια δήλωση ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί ποτέ ευρωπαϊκή φορολογία; Αναμένω με ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή σε αυτές τις προτάσεις. Θα τις αντιμετωπίσει με σεβασμό; Εάν απαντά μόνο στις προτάσεις που της αρέσουν, τότε η πρωτοβουλία αυτή θα είναι περιττή.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα με χαρά αυτές τις προτάσεις και πιστεύω ότι οι δύο εισηγητές επιτέλεσαν πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τους πολίτες μας γενικότερα.

– (EN) Η πρωτοβουλία πολιτών ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος της Συνθήκης της Λισαβόνας που υπερψηφίστηκε στην Ιρλανδία πριν από από έναν χρόνο περίπου, αλλά για ένα ορισμένο διάστημα φάνηκε ότι η όλη διαδικασία θα παρεμποδιζόταν από επιπλοκές και ρυθμίσεις. Χάρη στο έργο των εισηγητών, η διαδικασία απλοποιήθηκε, ενώ είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη η ιδέα ότι μια επταμελής επιτροπή από επτά διαφορετικές χώρες θα κινεί τη διαδικασία. Πιστεύω ότι αυτό και άλλα μέτρα θα διασφαλίσουν την προβολή πραγματικών προβληματισμών των πολιτών, αποτρέποντας, ευελπιστούμε, την παρεμβολή κατεστημένων συμφερόντων.

(GA) Θα ήθελα έτσι να ολοκληρώσω με ένα ιρλανδικό γνωμικό που λέει ότι η καλή αρχή είναι η μισή προσπάθεια. Και εδώ έχει γίνει μια καλή αρχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται πραγματικά για μια εικονική δημοκρατία, ή μήπως όχι; Είναι πραγματικά ντροπή που ουσιαστικά δεν θέλατε να ακούσετε τους πολίτες της Ευρώπης προτού εφαρμόσετε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία εισήγαγε αυτήν την πρωτοβουλία πολιτών.

Για να απαντήσω στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Fox πριν από λίγο: μετά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα με την πρωτοβουλία αυτή, το ότι δεν υπάρχει δεσμευτική εντολή. Η Επιτροπή μπορεί απλά να την παραβλέψει. Για άλλη μία φορά διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πολιτών της Ευρώπης. Για τ’°όνομα του Θεού! Ακούστε επιτέλους τους πολίτες, γιατί δεν το θέλουν αυτό.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0688/2010

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ και υπερψήφισα το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2011.

Η χρηματοπιστωτική κρίση είναι η μεγάλη πρόκληση, και πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά μέτωπο. Εύχομαι στην Επιτροπή καλή επιτυχία με τους στόχους που έχει θέσει. Όσον αφορά το ευρώ, είναι ύψιστης σημασίας, από την άποψη της ακεραιότητας και της συνοχής της Ένωσης, καθώς και από την άποψη της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε το κοινό νόμισμα και να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το προστατεύσουμε.

Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και την οικονομία, επικροτώ το γεγονός ότι τον Ιανουάριο του 2011, η Επιτροπή θα εγκρίνει την πρώτη της ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης θα αναλύει την οικονομική κατάσταση στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανισορροπιών και συστημικών κινδύνων. Αυτό είναι σημαντικό για να καταστεί η Ευρώπη μια ευφυή και βιώσιμη οικονομία.

Τέλος, αλλά σίγουρα εξίσου σημαντικό, είμαστε μια Κοινότητα 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια σκηνή. Εύχομαι στην Επιτροπή καλή επιτυχία το προσεχές έτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Καταψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος για πολλούς λόγους, αλλά η πιο άτοπη παράγραφος είναι αυτή που αναφέρει ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους σε αναπτυξιακή βοήθεια και ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την εν λόγω υποχρέωση.

Πέρα από το ερώτημα σχετικά με το εάν η αναπτυξιακή βοήθεια έχει κάποιο νόημα ή όχι, αυτό συνιστά επίσης σοβαρή παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Μια άλλη άτοπη πρόταση είναι η παράγραφος 52, όπου η Επιτροπή παροτρύνεται να αξιοποιήσει τη δυναμική, αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο, της διαδικασίας διεύρυνσης. Μπορεί κάποιος να μου πει ποια δυναμική; Αναφέρεστε εδώ στις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας ή στις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εν λόγω χώρα, για να μην αναφέρω τον διαρκώς αυξανόμενο εξισλαμισμό;

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0693/2010

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Υπάρχουν σίγουρα ορισμένα θετικά στοιχεία στο συγκεκριμένο ψήφισμα, όπως η καταδίκη της συμμετοχής του Προέδρου Mugabe, ο οποίος είναι εγκληματίας, στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας, και η αναφορά στις επιζήμιες συνέπειες της διαρροής επιστημονικού δυναμικού από την αφρικανική ήπειρο.

Το ψήφισμα ορθώς επίσης υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ανάπτυξης της γεωργικής ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει πραγματικά να απαλλαγούμε από αυτόν τον παράλογο κανόνα του 0,7%. Το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ που χορηγείται στην Αφρική εδώ και 60 έτη με τη μορφή αναπτυξιακής βοήθειας είχε σαν μοναδικό αποτέλεσμα να βυθίσει αυτήν ήπειρο σε ακόμα μεγαλύτερη δυστυχία. Αντί να χορηγούμε περισσότερη βοήθεια, πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην καταπολέμηση της παράνομης διαφυγής κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, κάτι που το συγκεκριμένο ψήφισμα υπογράμμισε ούτως ή άλλως.

Επίσης ουδόλως εντυπωσιάστηκα από την παράγραφο σχετικά με τη μετανάστευση, ο οποίος είναι και ο λόγος που τελικά καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν βλέπουμε την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά αφρικανικά κράτη, φυσικά όλοι εμείς στην ΕΕ και στα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ θέλουμε να τα βοηθήσουμε για να εξέλθουν από τη φτώχεια, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τη βοήθειά μας. Όταν συμβαίνει μια καταστροφή, είναι απολύτως ορθό η βοήθεια να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο βραχυπρόθεσμα, αλλά όταν εξετάζουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη η βοήθειά μας ενίοτε δεν κατανέμεται αποτελεσματικά.

Σίγουρα δεν είναι σωστό οι φορολογούμενοι στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ να στέλνουν χρήματα σε κυβερνήσεις στην Αφρική οι οποίες δεν διοικούν τη χώρα τους με έντιμο τρόπο και τα χρήματα να μην φτάνουν σε εκείνους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο καλύτερος τρόπος να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη είναι να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες των φτωχότερων χωρών που μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο στις κοινότητές τους και να σώσουν τους φίλους και τους γείτονές τους από τη φτώχεια.

Ας ανοίξουμε τις αγορές μας, ας θέσουμε ως στόχο της βοήθειάς μας την ενθάρρυνση του εμπορίου και της ανάπτυξης, και όχι μόνο την παροχή χρημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, μαζί με αρκετούς βουλευτές αυτού του Σώματος, παρέστην πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΑΚΕ στην Κινσάσα του Κονγκό, τη δεύτερη επισήμως χειρότερη χώρα στον κόσμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναπτύξει έναν δείκτη ευτυχίας, σύμφωνα με τον οποίο η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται μόνο πάνω από τη Ζιμπάμπουε. Αλλά φυσικά, οι Κονγκολέζοι, σε αντίθεση με τους πολίτες της Ζιμπάμπουε, δεν μπορούν να πειστούν ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν μόνο μέσω μιας αλλαγής της κυβέρνησης: έχουν ήδη διενεργηθεί πολυκομματικές εκλογές, έχουν διεθνώς αναγνωρισμένο σύνταγμα κ.ο.κ.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συμπυκνώνει και συγκεντρώνει όλη την τραγωδία της Αφρικής. Μπορείτε, πιστεύω, να κατηγορήσετε λίγο πιο σκληρά την εμπειρία της αποικιοκρατίας εκεί απ’°ό,τι στις γειτονικές χώρες, χωρίς να πρέπει να εξιστορήσετε ολόκληρη την τραγωδία του Ελεύθερου Κράτους του Κονγκό. Υπάρχει, φυσικά, η κατάρα των φυσικών πόρων, που διαρρηγνύει τον δεσμό μεταξύ της φορολογίας και των δαπανών και καθιστά την πολιτική έναν βίαιο αγώνα για τιμές και πλούτο. Αλλά, πρωτίστως, υπάρχει η ετερογένεια, η έλλειψη εθνικού αισθήματος, η έλλειψη γλωσσικής ή εθνοτικής ενότητας σκοπού. «Εάν αγαπάς τη χώρα σου, πλήρωσε τους φόρους σου» αναφέρει με παράπονο μια πινακίδα στην Κινσάσα. Φυσικά, κανείς δεν τους πληρώνει.

Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να μαντέψετε για ποιον λόγο το αναφέρω αυτό. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε ότι ο πατριωτισμός οδηγεί σε πόλεμο. Θα ήθελα λοιπόν να τον πάω σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κανενός είδους πατριωτισμός και να δει πού οδηγεί αυτό.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0688/2010

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE). (HU) Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο κρατικός πυλώνας του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο οποίος προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας, καθίσταται ολοένα και πιο ελκυστικός σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Πολλές χώρες αναθεωρούν τα συστήματά τους και καταβάλλουν προσπάθειες να ενισχύσουν το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Παρά το γεγονός ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ένα ζήτημα που ουσιαστικά εμπίπτει στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων, η κατεύθυνση που παίρνουν οι συζητήσεις επί των θεμάτων αυτών στην Ευρώπη δεν παύει να είναι σημαντική. Ως εκ τούτου, επικροτώ το γεγονός ότι το σημείο 30 της απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε τώρα με την υποστήριξη των τριών μεγαλύτερων λαϊκών, κοινωνικών και φιλελεύθερων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζει ότι ο πρώτος, δηλαδή ο κρατικός πυλώνας του συνταξιοδοτικού συστήματος πρέπει να ενισχυθεί. Η χώρα μου, η Ουγγαρία, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την ορθή κατεύθυνση, με την πράξη που εγκρίθηκε εχθές. Η συζήτηση για τις συντάξεις εντός της ΕΕ, όσον αφορά τη λευκή, και ακολούθως τις πράσινες βίβλους, πρέπει να συνεχιστεί στο ίδιο πνεύμα· αυτό ζητεί από την Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ως εκ τούτου, με χαροποιεί ιδιαιτέρως αυτή η πρόταση.

 
  
  

Έκθεση: Kinga Gál (A7-0344/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τονίζει ότι η αποτελεσματική προστασία και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν τη βάση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υποστήριξα τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή είμαι βέβαιος για την ανάγκη θέσπισης μιας νέας εσωτερικής πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την Ένωση, η οποία θα είναι αποτελεσματική και ολοκληρωμένη και η οποία θα ενσωματώνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς λογοδοσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπιστώνουμε καθημερινά.

Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας μετέβαλε ριζικά την εικόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει πλέον την ίδια νομική ισχύ με τις Συνθήκες και αποτελεί την πλέον σύγχρονη κωδικοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εξισορροπώντας με πρόσφορο τρόπο τα δικαιώματα και την αλληλεγγύη και καλύπτοντας ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς και δικαιώματα «τρίτης γενιάς».

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αποφάσισα να υπερψηφίσω τη συγκεκριμένη έκθεση όχι μόνο επειδή αυτό αποφάσισε η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκω, αλλά επειδή είμαι επίσης απολύτως πεπεισμένος ότι η εν λόγω έκθεση είναι πολύ σημαντική από θεσμικής πλευράς και είναι απαραίτητη σε μια εποχή που οι εξουσίες του Κοινοβουλίου έχουν ήδη καθοριστεί, αλλά αργούν να οργανωθούν.

Σαφής επιθυμία μας ήταν να καταστήσουμε την πρώτη έγκριση του προϋπολογισμού βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας ένα σημαντικό γεγονός. Ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο να λάβουμε όλοι μας μια κοινή θέση· εξ ου και οι προσπάθειες της εισηγήτριας να βρεθούν συμβιβαστικές τροποποιήσεις για να αποφευχθούν οι διχασμοί οι οποίοι απλά υποδηλώνουν ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την υιοθέτηση μιας οριστικής γραμμής σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Για τον λόγο αυτόν, ευχαριστώ την κ. Gál για το έργο της και ελπίζω η έκθεση αυτή να οδηγήσει σε συνολική βελτίωση των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Gál για την εξαιρετική έκθεσή της σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πρόκειται απλώς για μια έκθεση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει ακόμη να κάνουμε πολλά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, στην πράξη δεν γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων, παρότι στη θεωρία λέμε το αντίθετο. Ένα παράδειγμα αποτελεί η τεράστια μειονότητα των Ρομά, τα θεμελιώδη δικαιώματα των οποίων δεν γίνονται σεβαστά από κάθε άποψη.

Αντιμετωπίζουμε επίσης προβλήματα με την ελευθερία της γνώμης. Χάριν ακριβώς της ελευθερίας της γνώμης απονείμαμε το βραβείο Ζαχάρωφ σε έναν κουβανό αντιφρονούντα, αλλά προβλήματα συνεχίζουμε να έχουμε και στο εσωτερικό της Ευρώπης. Δεν μπορούν παντού οι άνθρωποι να μιλούν ελεύθερα ή να εκφράζουν τη γνώμη τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς ένας από τους συνάδελφους βουλευτές κυκλοφορεί περικυκλωμένος από σωματοφύλακες γιατί φοβάται για την ασφάλειά του. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη και να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι ευρέως γνωστό ότι οι δραστηριότητες της ιταλικής κυβέρνησης συνιστούν μια διαρκή παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αρκεί απλώς να σκεφτούμε τη συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και της Λιβύης, η οποία κατάφερε να παραβιάσει δεκάδες άρθρα του Χάρτη, ή τον προτεινόμενο νόμο «bavaglio» που θεσπίσθηκε με σκοπό τη φίμωση του Τύπου και του δικαστικού συστήματος.

Μιλάμε για μια κυβέρνηση που υποστηρίζεται από ένα κοινοβούλιο εκλεγμένο με μη δημοκρατικό τρόπο, χωρίς να δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους, μια κυβέρνηση που εχθές έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης συγκεντρώνοντας ψήφους από βουλευτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι παραδέχθηκαν δημοσίως ότι τους πλησίασαν με υποσχέσεις ότι θα είναι υποψήφιοι σε μελλοντικές εκλογές και ότι θα λάβουν χρήματα σε αντάλλαγμα για την ψήφο τους.

(Η ομιλήτρια διακόπτεται από διαμαρτυρίες βουλευτή)

Τα στοιχεία αποδεικνύουν την ύπαρξη διαφθοράς. Αυτό είναι σύνηθες για τον διαφθορέα κ. Berlusconi, όπως καταδεικνύουν οι τελεσίδικες αποφάσεις στις υποθέσεις Mondadori και Mills.

(Δεν ήξερα ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν τόσο αγενείς γυναίκες!)

Στις 9 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιόρτασε την παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της διαφθοράς. Εχθές το ιταλικό κοινοβούλιο εγκαινίασε τη νομιμοποίηση της διαφθοράς των βουλευτών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρία Ronzulli, σας παρακαλώ καθίστε κάτω και σταματήστε να μιλάτε. Αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν σας έχει δοθεί ο λόγος και δεν μπορείτε να διακόπτετε άλλους ομιλητές κατ’°αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ να το σεβαστείτε αυτό. Κυρία Alfano, συνεχίστε σας παρακαλώ. Σας δίνω άλλα 30 δευτερόλεπτα.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, στις 9 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιόρτασε την παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της διαφθοράς. Εχθές το ιταλικό κοινοβούλιο εγκαινίασε τη νομιμοποίηση της διαφθοράς των βουλευτών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρία Ronzulli, σας το λέω για τελευταία φορά. Εάν σηκωθείτε πάλι όρθια και διακόψετε τη συνεδρίαση, θα σας ζητήσω να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Είμαι αρκετά σαφής; Να μην το επαναλάβετε.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, με την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ένα από τα πλέον σημαντικά νέα μέσα για την ευημερία των πολιτών μας, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είναι πλέον δεσμευτικός για όλους μας. Το επόμενο βήμα είναι να επικεντρωθούν τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην παρακολούθηση και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης και σε όλα τα κράτη μέλη, κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο δεσμευτικό και αποτελεσματικό.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό όλα τα μεμονωμένα πρόσωπα καθώς και τα διάφορα θεσμικά όργανα να εργαστούν για να διασφαλιστεί ότι η οδηγία για την ίση μεταχείριση, η οποία επί του παρόντος παραμένει στάσιμη στο Συμβούλιο, θα προχωρήσει και ότι, ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, θα αποκτήσουμε νομικά δεσμευτικά μέσα για να παρεμβαίνουμε σε κρούσματα διακρίσεων στα κράτη μέλη.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρεμβαίνουμε σε περιπτώσεις κρυφών, όπως και σε περιπτώσεις κατάφωρων διακρίσεων. Οι κρυφές διακρίσεις πλήττουν, για παράδειγμα, τους ηλικιωμένους.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι καταψήφισα αυτήν ορθή, από πολιτικής πλευράς, έκθεση. Ως φλαμανδός εθνικιστής, θεωρώ εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει αυτομάτως να ταυτίζει τον εθνικισμό με την ξενοφοβία και τις διακρίσεις.

Η πρόταση να συνοδεύεται η διαδικασία επί παραβάσει από μια διαδικασία που θα παρεμποδίζει την εφαρμογή ορισμένων μέτρων πολιτικής, έως ότου η Επιτροπή αποφασίσει εάν θα κινήσει ή όχι διαδικασία επί παραβάσει, είναι σαφέστατα επικίνδυνη. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια επιτήρησης των κρατών μελών και η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη.

Στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να παρεμποδίσει την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής απελάσεων και, με τον τρόπο αυτόν, θα υπερβεί κατά πολύ τις εξουσίες της. Η εφαρμογή και η άσκηση αυτών των καθηκόντων πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών, όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σε ένα παράρτημα του 1984, ο George Orwell έγραψε ένα κεφάλαιο σχετικά με τη «νέα γλώσσα» και μίλησε για το πώς η γλώσσα θα μπορούσε να αποδυναμωθεί και να αλλάξει, μεταβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν τη σκέψη μας. Το παράδειγμα που έδωσε ήταν η λέξη «ελεύθερος». Μπορούσε να σκεφτεί τη χρήση της λέξης «ελεύθερος» στη νέα γλώσσα μόνο για να πει ότι ένας σκύλος είναι ελεύθερος από ψείρες, ότι ένα χωράφι είναι ελεύθερο από ζιζάνια· έτσι, η έννοια της πνευματικής ή πολιτικής ελευθερίας εξαφανίστηκε, γιατί δεν υπήρχαν λέξεις για να την εκφράσουν. Επρόκειτο για ένα υπερφυσικό προφητικό παράδειγμα, γιατί λίγο πολύ αυτό είναι που έχει συμβεί στην περίοδο αυτή της ζωής μας με τη λέξη «ελεύθερος».

Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει την ελευθερία έναντι του κρατικού εξαναγκασμού: ελευθερία του λόγου, ελευθερία του συνέρχεσθαι, ελευθερία του θρησκεύεσθαι· τώρα πλέον σημαίνει δικαίωμα. Είμαι ελεύθερος να εργαστώ· είμαι ελεύθερος να χρησιμοποιώ το εθνικό σύστημα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετακινήθηκε από την έννοια των δικαιωμάτων ως διασφάλισης της προσωπικής ελευθερίας σε ένα δικαίωμα ως αξίωση έναντι όλων των άλλων. Αντί να διασφαλίζει τα δικαιώματά μας στην ίση μεταχείριση, επιβεβαιώνει τα δικαιώματά μας στη διαφορετική μεταχείριση. Δεν υπάρχει κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, υπάρχει κρίση δημοκρατίας· και δεν αντιμετωπίζουμε αυτήν την κρίση μετατοπίζοντας την εξουσία από τους εκλεγμένους εκπροσώπους σε μη εκλεγμένους νομικούς.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζητώ συγγνώμη για ό,τι έγινε πρωτύτερα, αλλά ως Ιταλίδα δεν μπορώ να ανεχτώ αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Εκρήγνυμαι γιατί η κ. Alfano συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον χρόνο των αιτιολογήσεων ψήφου για να λέει ψέματα και να διαστρεβλώνει όσα πραγματικά συμβαίνουν στην Ιταλία. Εχθές πραγματοποιήθηκε στο ιταλικό κοινοβούλιο ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης σε μονοεδρική βάση και υπό απολύτως δημοκρατικούς όρους. Ως εκ τούτου, αποποιούμαι την αιτιολόγηση της ψήφου μου, δηλώνοντας ότι υπερψήφισα την έκθεση του κ. Juvin.

 
  
  

Έκθεση: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εγώ είμαι πεπεισμένος ότι η διαφήμιση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων με σκοπό να αυξηθούν οι επιλογές που προσφέρονται στους καταναλωτές.

Εντούτοις, η Ευρώπη πρέπει να κατορθώσει να εφαρμόσει αυστηρότερους κανονισμούς σε έναν τομέα που διαφορετικά κινδυνεύει να καθίσταται ολοένα και πιο επεκτατικός, ιδίως ως αποτέλεσμα της χρήσης νέων τεχνολογιών. Πράγματι, ολοένα και συχνότερα οι καταναλωτές παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα χωρίς να γνωρίζουν τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από αυτό.

Για τον λόγο αυτόν επικροτώ την έκθεση του κ. Juvin, ιδίως γιατί επικεντρώνεται στα πλέον ευάλωτα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα τα παιδιά, που δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν με ανεξάρτητο τρόπο τις εμπορικές προσφορές που τους παρουσιάζονται μέσω ολοένα και πιο επιθετικών διαφημίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η διαφήμιση αποτελεί συχνά μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους καταναλωτές και τους βοηθά να προβαίνουν σε συνετές επιλογές. Η βιομηχανία έχει αναπτύξει επίσης εξαιρετικές διαδικασίες αυτοπαρακολούθησης όσον αφορά τους κώδικες δεοντολογίας, που καθορίζουν ποιο είδος διαφήμισης είναι επιτρεπτό και ορθό.

Ωστόσο, τα τελευταία έτη, αυτή η πρακτική έχει εγκαταλειφθεί, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, για παράδειγμα, από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα παιδιά ή από τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά. Γι’°αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παρέμβει σε αυτό το ζήτημα, και σε μεταγενέστερο στάδιο να χρησιμοποιήσει αυτήν την εξαιρετική έκθεση ως βάση για να εξετάσει κατά πόσον η οδηγία πρέπει να αναθεωρηθεί και να καταστεί πιο αυστηρή.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, η διαφήμιση αποτελεί σημαντικότατο μέρος μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς που αποσκοπεί στην προώθηση του ανταγωνισμού και την παροχή επιλογών στους καταναλωτές. Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη διαφήμιση. Δεν προτείνει νέα νομοθεσία ή τυπικές διαφημιστικές μεθόδους ούτε ελέγχει ή περιορίζει το διαδίκτυο.

Η έκθεση συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη η υπεύθυνη διαφήμιση να καταπολεμήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον τομέα αυτόν και να σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών.

Καλώ την επιχειρηματική κοινότητα να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί μέσω αυτορρύθμισης, μέσω εθελοντικών δράσεων για την αποφυγή της παραπλανητικής, της κρυφής και της παρεισφρητικής διαφήμισης. Απευθύνω ιδιαιτέρως έκκληση να αποδεσμευτούν τα παιδιά από τον τομέα της διαφήμισης. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον Batman, τον Spiderman και τον Bamse εναντίον των παιδιών μας.

 
  
  

Έκθεση: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). (GA) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την έκθεση Bendtsen και την υπερψήφισα. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας ως έναν τρόπο μείωσης της ενεργειακής ζήτησης και, ως εκ τούτου, να επιτύχουμε ενεργειακή απόδοση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε συχνά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά είναι πολύ εύκολο να ξεχνάμε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε. Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μια ενδιαφέρουσα επίθεση από την ιταλίδα συνάδελφό μας εδώ.

Την περασμένη εβδομάδα πολλοί άνθρωποι διανύσαν μεγάλη απόσταση μέχρι να φτάσουν στο Κανκούν, αλλά δεν διανύσαν μεγάλη απόσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Με τη σημερινή ψηφοφορία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, κάναμε πραγματικά ένα βήμα προόδου. Όπως επισημαίνει ορθά η συγκεκριμένη έκθεση, η ενεργειακή απόδοση είναι ο αποτελεσματικότερος από πλευράς κόστους και ο ταχύτερος τρόπος για να μειώσουμε τις εκπομπές CO2. Εντούτοις, τα μέτρα που λαμβάνονται στα κράτη μέλη είναι κάθε άλλο παρά επαρκή. Βάσει των τρεχουσών προσπαθειών μας, θα έχουμε επιτύχει μόνο κατά το ήμισυ τον στόχο του 20% έως το 2020. Γι’°αυτό χρειαζόμαστε έναν δεσμευτικό στόχο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Αυτή η έκθεση περιέχει πολλές λύσεις. Τώρα πρέπει αυτές οι λύσεις να εφαρμοστούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Bendtsen και να τον συγχαρώ για το εξαιρετικό του έργο σ’°αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή κ. Bendtsen για την εκπόνηση αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Την υπερψήφισα, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντική όχι μόνον λόγω οικονομικών ζητημάτων, αλλά και υπό το πρίσμα της διάσκεψης του Κανκούν. Επιτύχαμε να καταλήξουμε σε κοινές θέσεις εκεί και, συνεπώς, το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε το έργο που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της για τη μείωση των εκπομπών CO2. Η ενεργειακή απόδοση είναι μία από τις καταλληλότερες διαδρομές που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικά εθνικά σχέδια δράσης στον τομέα αυτόν, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της παροχής ειδικής συνδρομής. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα ωφεληθούν από αποφάσεις όπως η σημερινή, γιατί μιλάμε για πολλούς ανεξάρτητους τομείς – τις μεταφορές, τις νέες τεχνολογίες και την απόδοση των κτιρίων, τις κατασκευές και τις υποδομές μεταφοράς. Αυτό το έγγραφο είναι μια συλλογή μέτρων, τα οποία δεν στοχεύουν μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στη βοήθεια προς τις εθνικές οικονομίες.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα και εγώ αυτήν την έκθεση του κ. Bendtsen σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρώπη 2000 δεσμευτήκαμε επίσης όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τις εξοικονομήσεις ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει, ωστόσο, να θυμόμαστε ότι, όταν θέτουμε αυτούς τους στόχους για εμάς τους ίδιους, αυτοί πρέπει να είναι δεσμευτικοί για όλους μας. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα στην Ευρώπη: τέθηκαν καλοί στόχοι, αλλά τα κράτη μέλη δεν δεσμεύτηκαν για την επίτευξή τους.

Φυσικά, ευελπιστούμε το αίτημα για αποδοτική χρήση της ενέργειας να μην περιοριστεί στην Ευρώπη, αλλά να εφαρμοστεί ευρύτερα. Προφανώς, δεν πρέπει να επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν η ενεργειακή απόδοση και οι εξοικονομήσεις ενέργειας εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα: πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στις παγκόσμιες αγορές, εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν ευημερία και ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Όπως ανέφερα, είναι σημαντικό να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει πίσω στην ενεργειακή πρόκληση που θα κρίνει την τύχη του πλανήτη.

Πρέπει να καταρρίψουμε τον μύθο ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας συνδέεται στενά με την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει να πρωτοπορήσει με ένα νέο μοντέλο βιώσιμης οικονομίας, βάσει χαμηλότερης χρήσης πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, με μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να σπάσουμε τον δεσμό μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης της ενέργειας που πωλείται στις βιομηχανίες και το κοινό και, αντ’°αυτού, να συνδέσουμε την οικονομική ανάπτυξη με την αύξηση ενεργειακών υπηρεσιών που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και επιτυγχάνουν ενεργειακή απόδοση.

Για τους λόγους αυτούς, πιστεύω ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί προτεραιότητα για το μέλλον της ΕΕ, τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης, και ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα λάβει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των δεσμευτικών στόχων που έθεσε το Κοινοβούλιο σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ μιας περισσότερο δεσμευτικής και φιλόδοξης πολιτική σε αυτό το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, και χαίρομαι ιδιαιτέρως για την τελική θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο επί του ζητήματος αυτού.

Η κλιματική αλλαγή δεν πρόκειται να αποτραπεί μόνο μέσω διεθνών δεσμεύσεων και δηλώσεων: χρειαζόμαστε μια πρακτική λύση για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι ένα έργο μείζονος σημασίας στην προσπάθεια αυτήν. Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε, χρειαζόμαστε μια πολύ ευρεία και ολοκληρωμένη πολιτική σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μια πολιτική η οποία θα είναι δεσμευτική και, εάν κριθεί απαραίτητο, θα παρέχει οικονομικά κίνητρα, περιλαμβάνοντας και κυρώσεις. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης είναι ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση αυτήν.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Silvestris, χειροκροτείτε ή ζητάτε να παρέμβετε επί της διαδικασίας κατά τις αιτιολογήσεις ψήφου; Είναι αξιοσημείωτο αυτό που κάνετε, αλλά προχωρήστε.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να δείτε ότι χειροκροτώ, ενώ ταυτόχρονα δράττομαι της ευκαιρίας για να παρέμβω επί της διαδικασίας.

Κύριε Πρόεδρε, σκοπεύετε μήπως να λάβετε επίσης μέτρα και κατά των βουλευτών που είναι αρκετά τυχεροί και εκμεταλλεύονται τον χρόνο που τους διατίθεται για να προσβάλλουν τις κυβερνήσεις της χώρας τους;

Παρουσία σας, μια συνάδελφος βουλευτής μόλις προσέβαλε την ιταλική κυβέρνηση, η οποία εχθές έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από το ιταλικό κοινοβούλιο, ενώ έχει επίσης την εμπιστοσύνη των ιταλών πολιτών. Μπορεί στην εν λόγω βουλευτή να μην αρέσει το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά αυτό είναι δικό της πρόβλημα και μπορεί να το λύσει με τους φίλους της. Η συγκεκριμένη βουλευτής, αντί να αιτιολογήσει την ψήφο της, εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που της δόθηκε εδώ για να προσβάλλει την κυβέρνηση της χώρας της, η οποία είναι και δική μου χώρα.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να ανέχεστε αυτά τα πράγματα, σε αντίθεση με τον Κανονισμό, γιατί, εάν συμβεί αυτό, στο μέλλον θα χρησιμοποιώ όλες τις αιτιολογήσεις ψήφου για να ομιλώ υπέρ μιας κυβέρνησης που διοικεί την Ιταλία νόμιμα, με τη συναίνεση των πολιτών και του κοινοβουλίου της.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ελπίζω να εκτιμάτε το γεγονός ότι σας επέτρεψα να μιλήσετε, παρά το ότι η παρέμβασή σας δεν ήταν ουσιαστικά επί της διαδικασίας. Δεν είναι δικό μου καθήκον να παρακολουθώ τι αποφασίζουν να πουν οι βουλευτές. Καθήκον μου είναι να διασφαλίζω ότι το λένε όταν τους έχει δοθεί χρόνος για να το πουν, και όχι διακόπτοντας ο ένας τον άλλο με τρόπο, θα ήθελα να προσθέσω, αρκετά αγενή και θορυβώδη. Επομένως, σας ευχαριστώ για το σχόλιό σας. Θα επιμένω, τουλάχιστον όταν προεδρεύω, ότι οι βουλευτές πρέπει να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο μεταξύ τους, και θα προσπαθήσω να τηρούνται οι χρόνοι όσο καλύτερα μπορώ. Το τι λένε οι βουλευτές στην αίθουσα, σε μια δημοκρατική αίθουσα όπως αυτήν εδώ, είναι δική τους δουλειά, όχι δική μου.

***

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διατυπώσω λίγες παρατηρήσεις επί του θέματος αυτού.

(EN) Πιστεύω ότι, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, όλη σχεδόν η έμφαση έχει δοθεί μέχρι σήμερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, οι οποίες είναι προφανώς πολύ σημαντικές. Αλλά είναι τόσο πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν περαιτέρω στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και γι’°αυτό επικροτώ τη συγκεκριμένη έκθεση.

Στον τομέα των κτιρίων, είναι τόσο πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν, ιδίως σε σχέση με το κτίριο που βρισκόμαστε σήμερα, τα κτίρια στις Βρυξέλλες και πολλά περισσότερα δημόσια κτίρια. Είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοσή τους. Το ίδιο ισχύει και για τους τόσο πολλούς τρόπους μεταφοράς. Τους τόσο πολλούς τεράστιους ενεργοβόρους κινητήρες ντίζελ. Οι κατασκευαστές πρέπει να υποχρεωθούν να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοσή τους.

Ωστόσο, θα ήθελα να συγχαρώ μία ομάδα. Στη χώρα μου, τα σχολεία επιτελούν καταπληκτικό έργο στον τομέα της πράσινης σημαίας. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και να ενθαρρυνθεί, γιατί μέσω αυτών των προσπαθειών προσεγγίζονται τα παιδιά και οι γονείς τους και δημιουργείται μια θετική στάση.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0367/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η δημοσιονομική πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρεί έναν ορισμένο αριθμό αρχών, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εξειδίκευσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσό που διατίθεται σε μια συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εν λόγω πολιτική. Αυτή η αρχή, μαζί με άλλες, διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της Ένωσης. Ωστόσο, προκαλεί επίσης έναν βαθμό ακαμψίας στον προϋπολογισμό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός και ακόμη περισσότερο το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μπορούν να προβλέπουν όλα τα έξοδα που θα κληθεί να καλύψει η Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εδώ και ορισμένα χρόνια, υπάρχει ένα «μέσο ευελιξίας». Συνίσταται σε ένα οικονομικό αποθεματικό, το ποσό του οποίου περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Επιτρέπει τη χρηματοδότηση πολιτικών και σχεδίων, το κόστος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί. Η έκθεση του συναδέλφου μου κ. Böge συνιστά τη χρήση αυτού του μέσου για τη χρηματοδότηση του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και της βοήθειας προς την Παλαιστίνη. Καθώς πρόκειται για τρεις τομείς όπου πιστεύω στη θετική δράση της Ένωσης, δεν δίστασα να υπερψηφίσω αυτό το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαθέσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία το 2011. Ο στόχος που τέθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα και βασισμένη στη γνώση οικονομία, βάσει βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, επιδιώκοντας τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Προκειμένου να αυξηθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους την απαραίτητη βοήθεια και οικονομική υποστήριξη. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε πράσινες καινοτομίες και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας θα ενισχύσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάτι που θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των κατασκευών και των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση Böge σχετικά με τη χρήση του μέσου ευελιξίας δεν μπορεί να βασίζεται στη στήριξή μου. Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απουσιάζει η κατάλληλη αιτιολόγηση όσον αφορά το γιατί αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση είναι απαραίτητη. Εξάλλου, είμαι γενικά πολύ επικριτικός σχετικά με τη χρήση του μέσου ευελιξίας. Είναι επιθυμητό να μειώνονται άλλες γραμμές του προϋπολογισμού προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση γραμμών του προϋπολογισμού για τις οποίες προκύπτουν δικαιολογημένες ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το μέσο ευελιξίας προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης σαφώς προσδιορισμένων δαπανών που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανωτάτων ορίων ενός ή περισσότερων τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, η χρήση του στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2011 συνδέεται με την ανάγκη χρηματοδότησης των προγραμμάτων «Διά βίου μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία» –στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020–, καθώς και της χρηματοδότησης της οικονομικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη, της ειρηνευτικής διαδικασίας και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA). Λόγω της σημασίας αυτών των προγραμμάτων, σκοπεύω να υπερψηφίσω την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς. (IT) Το Κοινοβούλιο πρέπει χωρίς αμφιβολία να υιοθετήσει θετική στάση έναντι της έκθεσης του κ. Böge για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, και την Παλαιστίνη. Συμφωνώ με την ανάγκη για πρόσθετες δαπάνες και την επακόλουθη χρηματοδότηση για την κάλυψή τους, πέραν των ανωτάτων ορίων του υποτομέα 1α και του τομέα 4. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση, αυτές οι δαπάνες είναι ζωτικής σημασίας από διάφορες απόψεις, για την καταπολέμηση της κρίσης καθώς και για τη διεθνή μας αξιοπιστία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Είναι απαράδεκτο να πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα μόνο κείμενο η χρηματοδότηση της βοήθειας προς την Παλαιστίνη, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Είναι σαφής η κακόβουλη πρόθεση. Αυτός ο συνδυασμός με αναγκάζει να απέχω. Επαναλαμβάνω την πλήρη στήριξή μου προς τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητοποίηση πόρων της ΕΕ που ανέρχονται συνολικά σε 70 εκατομμύρια ευρώ περίπου σε πιστώσεις πληρωμών και πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φυσικές καταστροφές στην Πορτογαλία, η οποία ζήτησε τους πόρους σε σχέση με την καταστροφή που προκλήθηκε από κατολισθήσεις και πλημμύρες στη νήσο Μαδέρα, καθώς επίσης και για τη Γαλλία, η οποία υπέβαλε αίτηση μετά από την καταστροφή που προκάλεσε η καταιγίδα Xynthia. Πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα κράτη μέλη, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες αυτών των φυσικών φαινομένων. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ δημιουργήθηκε προκειμένου να αποδείξει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς κατοίκους περιοχών που πλήττονται από καταστροφές. Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς πιστεύω ότι ζητεί την κινητοποίηση πόρων προς τον σκοπό αυτόν και ότι, ως εκ τούτου, στοχεύει να χρησιμοποιήσει ορθά τον διαθέσιμο μηχανισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τα ποσά που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση είναι εντελώς εξωπραγματικά. Πέρα από το γεγονός ότι το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να είναι επαρκές για να καλύψει αυτούς τους στόχους, εάν επρόκειτο να υπάρξει αύξηση, θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί πολύ μικρότερα ποσά. Η προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου στις προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν θα αύξανε την ευελιξία της Ένωσης, αντιθέτως θα την περιόριζε. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Θα ήθελα, πάνω απ’°όλα, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ιδίως στο πρόγραμμα της διά βίου μάθησης. Συνίσταται σε τέσσερα τομεακά προγράμματα. Ιδιαίτερης σημασίας, κατά τη γνώμη μου, είναι το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο διευκολύνει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μαζική κλίμακα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, όσον αφορά τόσο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και τη δυνατότητα νέων γνωριμιών και την εξοικείωση με τους πολιτισμούς των κρατών μελών. Παρόμοιο ρόλο –για παιδιά σχολικής ηλικίας– διαδραματίζει το πρόγραμμα Comenius.

Αυτά τα προγράμματα ωφελούν και την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης βάσει ενός υπερεθνικού δικτύου γνωριμιών. Σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να δίνεται υψηλή προτεραιότητα, ανεξαρτήτως της δημοσιονομικής κατάστασης, καθώς πρόκειται για μια επένδυση από την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκομίσει κέρδη σε πολλούς τομείς – όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στον πολιτισμό και την πολιτική. Η απόφαση σχετικά με τη βοήθεια προς την Παλαιστίνη είναι σημαντική για άλλους λόγους, αλλά τη θεωρώ, και αυτήν, δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού «ελιγμού» για το 2011, μετά την αποτυχία της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Υπερψήφισα την έκθεση, πρωτίστως γιατί η αύξηση επηρεάζει δύο προγράμματα, συγκεκριμένα τα προγράμματα «Διά βίου μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία», που αξίζουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη και τους περισσότερους δυνατούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέσο ευελιξίας προβλέπεται από τη διοργανική συμφωνία σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο βραχίονες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), αυτό επιτρέπει χρηματοδότηση πέραν των ανώτατων ορίων που ορίζονται στις δημοσιονομικές προοπτικές για ανάγκες που δεν έχουν προβλεφθεί τη στιγμή κατάρτισης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για μέγιστο ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αυτό είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς αποτελεί μια επιτυχία στον διάλογο με το Συμβούλιο επί του προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Θα ήθελα να επικροτήσω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, σχετικά με τη χρήση του μέσου ευελιξίας για τη χρηματοδότηση, συγκεκριμένα, του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση. Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην ενθάρρυνση επιδόσεων υψηλού επιπέδου. Μόνο η αυστηρότητα και η ποιοτική διδασκαλία μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.