Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

Värphöns välbefinnande (Debatt)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Herr talman, fru kommissionsledamot! När det gäller det ämne som debatteras här i dag vill jag till att börja med upprepa att jag anser, för det första, att direktiv faktiskt ska följas och att det gäller direktiv 1999/74/EG i lika hög grad, och, för det andra, att omsorg om djurskyddet är en prestigefråga som EU bör hålla fast vid. Trots detta är det viktigt att betona att anpassningen till direktivet är mycket betungande för företagen i sektorn: 30 procent per höna i Portugal. Något särskilt stöd från landsbygdsutvecklingsprogrammet kan inte heller fås för detta ändamål.

Som en följd av kapitalbristen i denna sektor, begränsade bankkrediter och krisen generellt sett är det nödvändigt och angeläget att tillstå att många företags anpassning har försenats. Det är därför viktigt att ge de företag som redan inlett den anpassning som krävs – och bara de företagen – mer tid.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy