Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0098(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0343/2010

Indgivne tekster :

A7-0343/2010

Forhandlinger :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Afstemninger :

PV 18/01/2011 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0004

Forhandlinger
Mandag den 17. januar 2011 - Strasbourg EUT-udgave

12. Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er indstilling ved andenbehandling for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF [10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)] (A7-0343/2010).

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler, ordfører. – (EN) Hr. formand! Det er godt at begynde det nye år med denne forhandling og morgendagens afstemning om den aftale, der blev indgået under det belgiske formandskab om denne vigtige betænkning om byggevarer.

Først vil jeg takke alle de kolleger, der har gjort det muligt at gøre dette forslag til virkelighed, for deres hårde arbejde, deres omtanke og engagement. Jeg vil også takke IMCO-sekretariatet og det belgiske formandskab, især hr. Vertessen og hr. Haerynck, for deres meget engagerede arbejde.

Som jeg skrev i min betænkning, hvor jeg citerede digteren Robert Frost – "Gode hegn giver gode naboer" (efterfulgt af et underforstået spørgsmålstegn). Det er vigtigt, at vi holder dampen oppe og får gennemført det indre marked og nedbrudt handelshindringer. Som Mario Monti skriver i sin betænkning om det indre marked: "Europa befinder sig stadig i en markedsopbygningsfase, hvor det er nødvendigt at nedbryde hindringer for grænseoverskridende virksomhed, rydde ud i mængden af forældede og overflødige nationale administrative og tekniske hindringer og overvinde modstanden i virksomhederne selv".

Med dette forslag har vi søgt at få det indre marked til at fungere mere effektivt. Vi har søgt at få indført klarere og mere gennemsigtige systemer, så de produkter, der kommer på markedet, er af højeste standard, og så byggeindustrien kan operere på et mere retfærdigt marked.

I øjeblikket står byggeindustrien over for store økonomiske udfordringer på grund af den globale finansielle nedsmeltning i 2008, som forværres af det langsomme økonomiske genopsving i hele EU. Vi må aldrig glemme, at byggeindustrien er en utroligt vigtig sektor – 12 mio. EU-borgere er direkte beskæftiget i sektoren, og 26 mio. EU-borgere er afhængige af den – dvs. at 38 mio. mennesker afhænger af denne sektor. For den økonomiske vækst er byggeriet afgørende for arbejdspladser og beskæftigelse.

Det er også en af de farligste sektorer at arbejde i. Hvis vi tager Tyskland, der har de bedste sikkerhedsvilkår, udsættes en ud af hver 5 000 arbejdstagere for en dødelig ulykke i løbet af deres levetid. Sundheden og sikkerheden for dem, der i praksis udfører arbejdet i denne sektor, må aldrig glemmes, og det er vigtigt at anerkende dette i betænkningen.

Det var med de tanker, at det lykkedes os på begge sider at nå til enighed om spørgsmålet om mærkning af farlige stoffer, således at betænkningen er i overensstemmelse med REACH, men så den også hjælper dem, der arbejder med produkter, der tidligere har medført kroniske tilstande og endog døden – forhold såsom asbestrelateret mesoteliom og i et vist omfang kronisk obstruktiv lungesygdom forårsaget af arbejdsforhold og indånding af støv.

Ordentlig mærkning af farlige stoffer kan hjælpe personer med disse lungesygdomme, og det viser den tætte indbyrdes sammenhæng i vores arbejde. Jeg er stolt over, at denne betænkning blev udarbejdet og afsluttet i løbet af det europæiske lungeår. Lungers sundhed overses ofte, og det glæder mig, at vi i Parlamentet har erkendt betydningen heraf.

Og så en helt kort bemærkning til SMV. I Parlamentet var vores tanke at "tænke småt først", og det har været grundlaget for vores arbejde. Derfor er det lykkedes os at skabe en anden strøm for mindre sammenslutninger, hvor de kan afsætte deres produkter på det indre marked, og systemet skal gøre det billigere og mere praktisk for SMV at komme ind på et større marked, hvilket kun kan øge deres handelspotentiale.

Med hensyn til gennemsigtighed vedrørende hvem der sidder i tekniske organer, og hvordan de arbejder, mener jeg, at vi har gået længere med de organer, som godkender produkter, end oprindelig planlagt. Gennemsigtighed i processer og godkendelse af produkter kan kun være med til at nedbryde de mure og hindringer, der findes i vore dages EU. Det er tænkt som en hjælp til selskaber i EU, og især er de særlige vilkår for mikrovirksomheder er en hjælp i disse barske økonomiske tider.

I EU skal vi altid stræbe efter bedre lovgivning. Jeg har sammen med mine skyggeordførere ændret de afsnit i betænkningen, der ikke længere er relevante, eller som var så uklare, at ingen kunne følge dem eller sikre deres anvendelse. For en industri som byggesektoren er det vigtigt, at reglerne er klare, og jeg ser frem til, at disse specifikke ændringer gør en forskel.

Sektoren er enorm og udfordringerne mange, men i dag vil disse nye regler, som træder i kraft i medlemsstaterne i løbet af de næste to år, hjælpe byggesektoren og bidrage til at skabe økonomisk vækst og dermed arbejdspladser.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne først takke formanden, som gør os den ære at være formand for en forhandling om et emne, der er så vigtigt for industripolitikken og det indre marked. Også tak til ordføreren, fru Stihler, som har udarbejdet dette fyldestgørende forslag og takket være sit engagement gjort det muligt for os at nå til enighed ved andenbehandlingen.

Jeg vil også takke alle skyggeordførerne og formanden for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, hr. Harbour. Deres fælles indsats var vendepunktet i forhandlingerne mellem de europæiske institutioner om denne yderst tekniske sag.

Kommissionen bifalder det kompromis, der blev indgået under andenbehandlingen mellem Parlamentet og Rådet, da dette område trods dets tekniske karakter er overordentlig vigtigt. Vedtagelsen af forordningen om byggevarer er et uvurderligt fremskridt for hele Europas byggesektor. Byggevarer tegner sig for 3 % af bruttonationalproduktet i Europa, og med hensyn til beskæftigelse udgør aktiviteter i relation til byggesektoren 6,5 % af Europas BNP og 7,5 % af beskæftigelsen. I alt betyder det, at byggesektoren tegner sig for 10 % af den europæiske økonomi, som ordføreren også sagde i sit indlæg.

Vedtagelsen af forordningen om byggevarer er desuden et vigtigt fremskridt i henseende til at forenkle og forbedre lovgivningen, samtidig med at den konsoliderer det indre marked for byggevarer. Dette er også den første praktiske anvendelse af principperne i Small Business Act. I praksis vil EU-lovgivning langt om længe give de europæiske virksomheder – og navnlig mikrovirksomhederne – værktøjer, der kan hjælpe dem, i stedet for det stik modsatte, dvs. skemaer, der skal udfyldes, bureaukratiske procedurer og endnu flere forpligtelser.

Jeg kan kun være tilfreds med dette resultat, især med løsningerne på de tre spørgsmål, som man tidligere har anset for at være mere komplicerede. Først med hensyn til farlige stoffer. Her vil Kommissionen udarbejde et udkast til rapport og holde Parlamentet informeret og i givet fald fremlægge yderligere lovgivningsforslag.

For det andet er der nu indført særbehandling for mikrovirksomheder, der altid er blevet betragtet som vigtige for principperne i Small Business Act. Resultatet opfylder dette kriterium, fordi det stadig er muligt at følge forenklede procedurer for mikrovirksomheder.

I de forskellige dele af teksten anerkendes behovet for at mindske de administrative og testrelaterede forpligtelser for virksomheder, dels med indførelsen af forenklede procedurer for CE-mærkning, dels ved også at gøre brug af europæiske tekniske vurderinger frivillig.

Som det også fremgår af Kommissionens erklæring, der er vedlagt Rådets udtalelse fra førstebehandlingen, vil vi under alle omstændigheder skulle tjekke, at de valgte løsninger nu også er de bedst egnede til at opfylde de eksisterende behov. Navnlig skal vi undgå at pålægge virksomhederne og især mikrovirksomhederne uberettigede eller under alle omstændigheder unødige administrative forpligtelser. Vi agter at overvåge dette aspekt omhyggeligt og vil føje vores konklusioner til rapporten til Parlamentet og Rådet, som vil blive udarbejdet ca. fem år efter forordningens ikrafttræden.

Jeg vil også gerne præcisere, at Kommissionen agter at arbejde tæt sammen med Parlamentet og naturligvis med Rådet om gennemførelsen af denne forordning. Jeg har derfor bedt mine tjenestegrene, som jeg gerne vil takke for deres bidrag til Kommissionens lovgivningsarbejde, om at udarbejde en køreplan for gennemførelsen, som jeg vil sende til Dem hurtigst muligt. Den kommer især til at handle om de såkaldte komitologiaspekter. Parlamentet er en vigtig partner for Kommissionen, og jeg kan forsikre Dem om, at jeg agter at fortsætte det tætte samarbejde med Dem, også i den næste fase af vedtagelsesprocessen. For øvrigt er 14 år her i Parlamentet ikke gået til spilde.

Endelig fandt Kommissionen det nødvendigt at fremlægge en udtalelse om at afvige fra den fælles aftale mellem institutionerne om fristen for fremsættelse af indvendinger mod delegerede love. Kommissionen vil gerne understrege, at princippet i udkastet til fælles aftale er to måneder til at fremsætte indvendinger, som kan forlænges med yderligere to måneder.

I denne sag mener Kommissionen ikke, at der er særlige omstændigheder, som kan begrunde overtrædelsen af dette princip. Kommissionen beklager, at princippet i udkastet til fælles aftale ikke er blevet respekteret, og understreger i sin erklæring, at det, der er sket med byggevarer, ikke må danne præcedens.

Jeg vil gerne takke Parlamentet – også gennem formanden, som jeg igen vil takke for at have deltaget i denne forhandling – for den interesse, De har udvist i behandlingen af dette forslag om forenkling. Til sidst vil jeg fremhæve de fordele, vi kan forvente af den nye forordning, og også fordelene for producenterne og brugerne af byggevarer, samt for de nationale forvaltninger.

Vi bekræfter også, at Kommissionen er rede til at opfylde forpligtelserne i forordningen og især vedrørende udarbejdelsen af de rapporter, man har anmodet om.

Tak igen til formanden og til medlemmerne for Deres engagement og samarbejde.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Tajani, mine damer og herrer! Også jeg vil gerne begynde med at takke alle, der har deltaget aktivt i drøftelserne om denne forordning under andenbehandlingen. Forordningen er, som det også fremgår af titlen, en forbedring i forhold til det eksisterende direktiv. Tidligere var byggeriforordninger naturligvis i et vist omfang hovedsagelig et nationalt anliggende. At det nu er lykkedes os at få det europæiske indre marked med i en forordning, er meget positivt.

For især små og mellemstore virksomheder indeholder forordningen en række vigtige lempelser, som gør det nemmere for dem at gennemføre deres økonomiske aktiviteter i Europas indre marked. Endelig får forbrugerne naturligvis også fordel af denne forordning, fordi den i høj grad forbedrer byggevarers sikkerhed og pålidelighed.

Jeg kan også tale for vores skyggeordfører, professor Mayer, som på grund af aktiviteter i sin valgkreds desværre var nødt til at blive der i dag. Han bad mig sige til andenbehandlingen, at denne forordning er et kompromis, et godt kompromis efter hans mening, men at der stadig bør arbejdes med enkelte aspekter. Jeg takker hr. Tajani for at påpege, at Parlamentet også vil blive inddraget i det resterende opfølgningsarbejde. Som skyggeordfører mener professor Mayer ikke, at det er nok bare at regulere byggevareproducenters adfærd og salget af deres produkter. Forordningen skal suppleres med lovgivning, der også fastlægger principperne og de praktiske regler for brug og installering af byggevarer. Her mener professor Mayer, at Kommissionen bør overveje at give Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) mandat til at udarbejde en standardiseret europæisk forordning.

Han vil også gerne påpege, at Kommissionen skal overvåge, om den nye byggevareforordning skaber den ønskede harmonisering på alle områder og ikke resulterer i flere sikkerhedsproblemer og unfair konkurrence. Men efter at have lyttet til kommissær Tajani er jeg sikker på, at vi sammen kan løse disse problemer.

 
  
  

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, for S&D-Gruppen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke ordføreren, fru Stihler, som har gjort et meget stort arbejde på dette yderst tekniske område.

Det er ikke blot en teknisk betænkning, vi har foran os, det er også en yderst politisk betænkning – en betænkning, hvor man også skal overholde høje politiske standarder. Det var nødvendigt at finde en balance mellem de forskellige hensyn til industri, sikkerhed og beskyttelse af arbejdstagere, og Parlamentet og Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener bestemt, at dette er lykkedes i beundringsværdig grad for ordføreren.

Det var vigtigt at tage hensyn til virksomhedernes interesser og se, hvilke problemer de har med byggevarer. Det var også vigtigt at skabe en balance mellem store, små og mellemstore virksomheder. Vores holdning var, at Kommissionen med rette foreslår at reducere antallet af regler for små virksomheder. Men det betyder ikke – og det er her, at Kommissionens forslag er blevet forbedret – at man bør tillade en sænkning af sikkerhedsniveauet. Standarderne skal også sættes højt, og det er lykkedes os på dette område.

Naturligvis er det også vigtigt at sætte sikkerheden i højsædet. Dette er af særlig betydning for forbrugerne, for når man fremstiller og installerer en byggevare, skal det sikres, at sikkerheden er lige så stor for varens bruger som for dem, der har fremstillet den.

Det tredje, der er særlig vigtigt for os som Socialdemokrater, var at forbedre arbejdstagerbeskyttelsen, og at dette forhold også udtrykkeligt er kommet med igen. Det har fru Stihler har også lagt stor vægt på i sine bemærkninger. For disse byggevarer involverer jo ofte arbejde med farlige stoffer og materialer. Det er utrolig vigtigt at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau på dette område. Dette beskyttelsesniveau skal også drøftes senere – og det er noget, som vi sandsynligvis stadig skal arbejde med, hr. Tajani – i forbindelse med bortskaffelse af disse varer, når der ikke længere er brug for dem.

Jeg vil gerne gentage min oprigtige tak til ordføreren for hendes fortræffelige arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Også jeg vil gerne takke fru Stihler og alle skyggeordførerne. Jeg synes, at det er et godt kompromis, vi har nået i andenbehandlingen, selvom alle, sådan som det naturligvis altid er med kompromisser, ikke er helt tilfredse.

Især vil jeg specifikt tage fat på professor Meyers bemærkninger, som hr. Schwab kom med. Jeg mener, at der stadig skal gøres noget med hensyn til mærkning. Vi har nu fået en god harmonisering af byggevarer, og her tænker jeg på fremstilling af byggevarer. Men det område, hvor der stadig skal gøres en indsats, er installering og brug af byggevarer. En mulighed er, at Kommissionen fortsætter dette arbejde inden for Eurocodes, og at der også skal være et mandat hertil inden for Eurocodes, så vi kan komme videre.

Den anden mulighed er, at vi harmoniserer anvendelses- og brugsområdet, så vi ikke falder tilbage til det nationale niveau og kun har europæisk harmonisering i relation til selve varerne og ikke deres anvendelse. Vi skal gøre mere i den retning, og Kommissionen får også vores fulde støtte, hvis det viser sig, at der er brug for yderligere foranstaltninger.

Jeg vil gerne nævnte endnu et punkt, der var vigtigt i diskussionen om, hvorvidt vi skal stemme for eller imod. Desværre begik det belgiske formandskab en fejl under forhandlingerne. Efter førstebehandlingen indførte det nye områder i andenbehandlingen – artikel 8, stk. 3 og stk. 6 – uden Parlamentets fulde samtykke. Det har det ungarske formandskab nu behandlet i en skrivelse. Men jeg tror ikke, at det ungarske formandskab har forstået denne konflikt. Jeg vil gerne igen påpege, at hvis det indfører nye punkter under andenbehandlingen, forventer jeg, at Rådet kontakter Parlamentet og forsøger at finde frem til et godt kompromis med os.

I lyset af resultatet mener vi dog ikke, at det ville have givet mening at afvise kompromisset på grund af en sådan procedurefejl. Vi stemmer for kompromisset, fordi vi mener, at det er et vigtigt skridt i retning af yderligere harmonisering i sektoren, en sektor af stor økonomisk betydning. Vi støtter derfor kompromisset under andenbehandlingen.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke fru Stihler for hendes hårde arbejde. Det har været en meget lang rejse.

I Europa er der beskæftiget 12 mio. EU-borgere i direkte job i byggesektoren. Derudover er omtrent 92 % af producenterne af byggevarer og -materialer små og mellemstore virksomheder. Det vil sige over 65 000 virksomheder. Så byggesektoren er bestemt vigtig for europæisk økonomi, og vi har et ansvar for at hjælpe erhvervslivet, især efter den økonomiske krise.

Flere aspekter i denne betænkning skabte et dødvande mellem mange af os, f.eks. arten af EU-lovgivningen. Det er ikke perfekt, det er et kompromis. Her skal bl.a. nævnes ydeevnedeklarationen og CE-mærket, hvor det blev vedtaget, at mikrovirksomheder ikke skal pålægges samme byrder som større virksomheder. Med hensyn til at håndtere og identificere farlige stoffer i byggevarer lykkedes det os at indgå et kompromis, der sikrer, at der ikke opstår nogen konflikt med eksisterende REACH-forordninger.

Jeg håber, at denne enighed under andenbehandlingen får reelle følger og fremmer den frie bevægelighed for byggevarer, forbedrer normerne i hele EU og fremmer genbrug af byggevarer, men vigtigst af alt at vi ikke øger den bureaukratiske byrde for virksomhederne eller forvirrer forbrugerne

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg glæder mig over det kompromis, der er nået med hensyn til nogle specifikke punkter, som efter min mening er afgørende for, om vi når de målsætninger, vi foreslår med dette lovforslag.

Her tænker jeg på, at vi bevarer bestemmelserne om forenklede procedurer, som jo har til formål at lette byrderne og mindske omkostningerne for virksomhederne og især de små og mellemstore virksomheder. I en negativ økonomisk situation som den nuværende er det absolut nødvendigt at anerkende vigtigheden af de små og mellemstore virksomheder, som er en af hjørnestenene i vores økonomi.

Ved at forenkle de proceduremæssige mekanismer og især reducere den tid, det tager at få nye varer på markedet, fremmer denne nye forordning bestemt innovation. Samtidig beskytter den også forbrugerne og giver den hurtigere adgang til innovative produkter, uden at der slækkes på garantien for kvalitet og sikkerhed, som skal sikres med CE-mærket.

Jeg mener derfor, at dette er et fremragende kompromis, der rammer den rette balance mellem producenternes og forbrugernes behov og derved sikrer, at markedet kan fungere ordentligt i en sektor, som er en stor drivkraft for vores europæiske økonomi.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Fru formand! Tak til fru Stihler for hendes fremragende arbejde. Vi har alle talt om et teknisk spørgsmål. Heldigvis understregede fru Gebhardt for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, at dette her ikke kun er et spørgsmål om teknik. Det er i høj grad også et politisk og økonomisk spørgsmål. Vi ved alle, at byggeriet er en grundpille i økonomien. Vi ved alle, at små og mellemstore virksomheder er rygraden i vores økonomi, en økonomi, der er i en ekstremt vanskelig situation i EU. Fru Stihlers betænkning er derfor også af stor politisk betydning, og hun har lavet en fremragende betænkning.

Det er lykkedes os at indgå et kompromis, et godt kompromis for alle. Det er lykkedes os at ramme en balance, der giver os enkle procedurer, som kan anvendes uden at sænke standarden for små og mellemstore virksomheder og samtidig sikre det bedst mulige resultat.

Det er lykkedes os at få løst problemet med farlige stoffer. Vi husker alle – og de ældre husker sikkert vældig godt – asbestforureningen af Berlaymont-bygningen, som var lukket i fem-seks år. Prøv at forestille Dem, hvad der ville ske for landene i EU, hvis vi ikke kan håndtere spørgsmålet om farlige stoffer.

Endelig skal vi stadig have løst spørgsmålet om sikkerhed og gennemsigtighed. Også her mener jeg, at fru Stihler har gjort det fremragende i sin betænkning og i det kompromis, vi har nået.

Til sidst vil jeg sige, at vi sikkert også skal forholde os til opbygningen af den europæiske stat, som vi har gjort med byggeriet.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). (EN) Fru formand! Som formand for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse vil jeg gerne tilslutte mig de mange bemærkninger – ja, faktisk alle bemærkningerne, tror jeg – vi har hørt om Catherine Stihlers arbejde. At overtage en kompleks sag til andenbehandlingen og at komme med i vores udvalg for at gøre det har været en barsk opgave, som hun har løst til ug med kryds og slange.

Det viser vigtigheden af andenbehandlingsproceduren her i Parlamentet, for det er lykkedes os at forbedre den holdning, vi modtog fra Rådet. Som især fru Rühle sagde, var vi ikke helt enige med dem. Vi har fået et brev fra det ungarske formandskab om nogle detailspørgsmål, som vil blive offentliggjort i protokollen.

Jeg vil bare komme med to afsluttende bemærkninger om denne aftale. Den første er til Dem, hr. kommissær. Jeg vil gerne takke Dem for Deres samarbejde med os, men vi skal arbejde meget tæt sammen om gennemførelsen af dette forslag. Som De påpegede, er der her vigtige aspekter af komitologien, og mit udvalg synes bestemt, at vi skal følge meget seriøst op på disse forslag.

For det andet vil jeg sige, at det er en meget vigtig sektor, og vi skal bestemt holde øje med den, som mange af kollegerne har sagt, så vi kan sikre, at der ikke opstilles hindringer for markedet, der hæmmer det i at yde sit vigtige bidrag til europæisk økonomi.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Fru formand! Jeg er meget tilfreds med teksten om byggevarer, som ordførerne er nået til enighed om sammen med de meget hjælpsomme kommissærer, hr. Tajani og hr. Barnier, og som er blevet vedtaget i dag under andenbehandlingen. Den forenkler markedet for byggevarer. Den forener, den forenkler krav til dokumentation, og den fjerner forskellige unødvendige bureaukratiske processer. Endelig har vi slået fast, at byggeri af bygninger udgør levering af byggeydelser og ikke markedsføring af varer, og at byggeaktiviteter også omfatter indbygning i en bygning af enhver ikkeserieproduceret byggekomponent, og det er jeg meget glad for. Firmaer i Den Tjekkiske Republik glæder sig også over denne lille reform, fordi det gamle direktiv øgede deres omkostninger uden at forbedre kvaliteten. IMCO-udvalget, som jeg er medlem af, har vedtaget teksten enstemmigt, også forenklingerne for mikrovirksomheder. Jeg er sikker på, at hele Parlamentet vil gøre det samme i morgen. Det bliver endnu et signal om, at retsmiljøet i EU er ved at blive bedre og dermed støtter et forenet marked.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Fru formand! Jeg er ikke overbevist med hensyn til alle punkter i kompromisset, men jeg ved, at den nye forordning bestemt er en forbedring i forhold til den nuværende retlige situation. For det første får vi et standardiseret europæisk teknisk sprog for byggevarers ydeevne og strømlinede procedurer. Vi er også kommet længere med det europæiske indre marked, og derved gavner vi virksomhederne og gennem de standardiserede sikkerhedskrav også forbrugerne. Jeg synes principielt, det er vigtigt og fornuftigt at mindske de bureaukratiske regler for mikrovirksomheder. Men vi skal også tage hensyn til, at mikrovirksomheder, der fremstiller byggevarer, også er brugere og også skal beskyttes.

Derfor glæder det mig, at mit forslag kom med i kompromisset. Derved får vi forenklede procedurer for mikrovirksomheder i forbindelse med vurderingen af byggevarers ydeevnekarakteristika. Men hvis de anvender en sådan procedure, skal de godtgøre overensstemmelse mellem den brugte procedure og den procedure, der skal bruges i hele Europa. Kun på den måde sikrer vi, at detaljerne i ydeevnekarakteristikaene også er nøjagtige og pålidelige, og at vi har sikre bygninger i hele Europa.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg er enig med hr. Harbour om vigtigheden af den tekst, vi drøfter i dag, og som bliver vedtaget takket være Parlamentets tilslutning til den. Det er, fordi det er en ny lov, der giver os vigtige retningslinjer for markedet, men samtidig også gode regler, som gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at blive større i denne afsluttende fase af krisen, hvor vi skal gøre alt for at sikre, at de små og mellemstore virksomheder kan skabe job og vokse. Det er Kommissionens mål, som understøttes af Parlamentets ægte engagement, til dels som følge af gennemførelsen og udviklingen af Small Business Act.

Små og mellemstore virksomheder får glæde af forenkling og af begrænsningen af den administrative byrde. Men som fru Gebhardt sagde, giver disse bestemmelser for liberaliseringen og udviklingen af markedet også reel vejledning om sikkerhed, hvilket er af stor betydning for arbejdstagere i byggesektoren, men også for forbrugerne.

Jeg synes, at denne betænkning går i den rigtige retning. Men Kommissionen agter ikke at stoppe med vedtagelsen af denne lov, der er resultatet af enigheden og kompromisset mellem Rådet og Parlamentet. Vi ønsker at fortsætte arbejdet med dette i de kommende år, og jeg kan også forsikre hr. Harbour – som understregede behovet for at komme videre – om vores løfte om at udarbejde en køreplan for gennemførelsen, som jeg sender til Dem hurtigst muligt.

Under denne forhandling er der blevet talt om harmonisering i byggesektoren, især med hensyn til sikkerhed. Jeg er fuldt ud klar over problemet, og det glæder mig at kunne fortælle, at jeg har udarbejdet Eurocodes med Den Europæiske Standardiseringsorganisation, da disse harmoniserede bestemmelser er specifikt relateret til sikkerhed i byggesektoren. Som De ved, er Kommissionen i øjeblikket ved at udarbejde en meddelelse om standardisering, som vil blive fremsendt til Parlamentet og Rådet inden for et par uger. Derfor mener jeg, at vi i dag og i morgen tager et vigtigt skridt fremad.

For at gentage handler dette ikke kun om tekniske bestemmelser, selv om jeg vil takke ordføreren for hendes tålmodige behandling af disse bestemmelser, der under alle omstændigheder er et øjebliksbillede af et vigtigt politisk engagement. Bag de tekniske detaljer gemmer der sig et vigtigt økonomisk valg, der støtter små og mellemstore virksomheder, som kan skabe nye job i de kommende år, og det er en hjælp for en halv milliard europæisk borgere.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler, ordfører. – (EN) Fru formand! Tak til alle de kolleger, der har taget sig tid til at tale her i eftermiddag og aften.

Jeg synes, at kommissær Tajanis ord om at arbejde i partnerskab, om køreplanen og om spørgsmålet om Eurocodes, som fru Rühle og (tror jeg) hr. Schwab også nævnte, er vigtige, og at vi fortsætter det gode samarbejde, som vi har haft. Det er et kompromis, vi er nået frem til, og der er nogle ting, som kollegerne måske gerne ville have haft med i kompromisset, og som det ikke lykkedes os at få med, men Parlamentet har fået 75 % af de ændringsforslag, som vi fandt vigtige, med i teksten, og det er ikke dårligt skuldret.

Der er noget, som har slået mig under denne forhandling. Byggesektoren er så vigtig for vores økonomi, for fremtidig vækst, for job, at jeg gerne vil spørge formanden, om vi kan sikre, at vi får en årlig forhandling om byggesektoren her i Parlamentet for at fremme det samarbejde, som kommissæren har tilbudt os, og så vi altid holder os byggesektorens vigtighed for øje her i Parlamentet, da 38 millioner mennesker er beskæftiget i og dermed afhængige af byggesektoren.

Tak til formanden og kommissæren. Jeg ser frem til de kommende uger, måneder og år, for debatten om byggeriet vil fortsætte i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, og den vil jeg bestemt følge.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag den 18. januar 2011.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), skriftlig. – (RO) Jeg vil gerne lykønske ordføreren med hendes betænkning. Byggevarer er en af de sektorer i europæisk økonomi, der er både sårbare og vigtige, og som vi skal harmonisere. Jeg bruger ordet sårbar, ikke kun på grund af den måde, som denne sektor har reageret på krisen på, men også og især på grund af det antal arbejdstagere og SMV'er, den rummer, nemlig hhv. 12 mio. og omtrent 65 000. Jeg er kraftig tilhænger af, at vi erkender behovet for et højt sundheds- og sikkerhedsniveau på arbejdspladsen, når det drejer sig om byggevarer. Her tænker jeg ikke kun på ulykker på arbejdspladsen, der er et temmelig hyppigt forekommende fænomen, men også om de farlige stoffer, der bruges i arbejdsprocesser. Og et lille punkt til slut. Det fælles marked for byggevarer kræver en støtte, der står i forhold til branchens størrelse og særlige karakter, herunder til de sårbarhedsaspekter, jeg nævnte i starten af mit indlæg.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik