Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0250(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0365/2010

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 17
CRE 17/01/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0012

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 17. januára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Dočasná dohoda o partnerstve medzi ES a tichomorskými štátmi – Dočasná dohoda o partnerstve medzi ES a tichomorskými štátmi (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa pána Davida Martina v mene Výboru pre medzinárodný obchod o odporúčaní k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE)) (A7-0365/2010),

– otázka na ústne zodpovedanie Komisii o Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, ktorú predložili pán Vital Moreira a pán David Martin v mene Výboru pre medzinárodný obchod (O-0212/2010 – B7-0807/2010).

 
  
MPphoto
 

  David Martin, spravodajca. – V prvom rade by som chcel povedať, že viem, že z vážnych dôvodov nemôže byť dnes večer s nami pán komisár De Gucht. Chcel by som mu poďakovať, že sa unúval a minulý týždeň mi zavolal, aby mi vysvetlil, prečo tu nemôže byť, a chcel by som poďakovať jemu a jeho spolupracovníkom z GR pre obchod za spoluprácu a najmä pánovi Martinovi Dihmovi za pomoc.

V úlohe spravodajcu som sa pokúsil nadviazať na dobrú prácu predošlého spravodajcu môjho kolegu pána Glyna Forda. Mám šťastie, že prijatie uznesenia pána Glyna v roku 2009 znamenalo, že Parlament už zaujal jasné stanovisko, pokiaľ ide o Dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a tichomorskými štátmi. V správe a otázke som sa teda pokúsil pridŕžať sa tohto formálneho stanoviska Parlamentu.

Chcel by som poďakovať pani Donatelle Pribazovej, ktorá bola zodpovedná administrátorka výboru. Ukázalo sa, že pred jej povýšením to bola jej posledná správa pre výbor, takže by som jej chcel zaželať na novom mieste všetko dobré a poďakovať jej za pomoc pri plnení mojej úlohy. Nakoniec, v rámci poďakovaní, by som chcel privítať aj tu prítomného pána veľvyslanca Papuy-Novej Guiney a poďakovať jemu a jeho spolupracovníkom za úzku spoluprácu. Bližší pohľad na vec, ktorý mi poskytli, mi umožnil uviesť v správe špecifické informácie.

Po prvé, chcel by som uviesť niekoľko všeobecných pripomienok k dohode a k regionálnemu kontextu. Po druhé, chcem prediskutovať tri osobitné hľadiská DHP (dohody o hospodárskom partnerstve), ktoré je podľa mňa dôležité zdôrazniť: pomoc obchodu, politickú situáciu na Fidži a rybné hospodárstvo. Po tretie, poviem niekoľko pripomienok k budúcnosti obchodných vzťahov medzi ES a tichomorskou oblasťou.

Pokiaľ ide o pozadie a regionálnu integráciu, táto dočasná DHP alebo len obchodovanie s tovarom boli prerokované s dvoma tichomorskými štátmi – Papuou-Novou Guineou a Fidži. Sú to dva tichomorské ostrovné štáty, ktoré majú najvyššiu úroveň obchodovania s EÚ a majú kľúčové vývozné položky určené pre trh EÚ: tuniaka a cukor.

DHP udeľuje Papue-Novej Guinei a Fidži bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ náhradou za postupnú liberalizáciu ich trhov počas 15-ročného obdobia. Papua-Nová Guinea sa zaviazala liberalizovať 88 % dovozu z EÚ v deň uplatnenia tejto dohody a Fidži zliberalizuje 87 % počas 15-ročného obdobia.

Ostatných 12 tichomorských štátov buď využíva bezcolný a bezkvótový prístup na základe systému Všetko okrem zbraní, alebo má veľmi malý záujem o dočasnú DHP z dôvodu nízkej úrovne obchodovania s EÚ. Napriek tomu si myslím, že je dôležité, keďže smerujeme k úplnej DHP, aby sme sledovali svoj cieľ regionálnej integrácie a pokračovali pri presadzovaní komplexnej DHP zahŕňajúcej všetky tichomorské štáty.

Pokiaľ ide o obsah uznesenia, Parlament musí udeliť súhlas tejto dohode skôr, než sa bude môcť ratifikovať. V stredu budeme hlasovať, ako ste uviedli, vážená pani predsedajúca, o dvoch dôležitých správach, po prvé, o súhlase, ktorý odporúčam udeliť, a po druhé, o sprievodnom návrhu uznesenia. V návrhu uznesenia sú aj ďalšie záležitosti, ale, ako som povedal, chcem vysloviť pripomienky najmä k trom.

Po prvé, pokiaľ ide o program Pomoc obchodu, financovanie vykonávania je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov dohody, ktorými sú hospodárska diverzifikácia a odstránenie chudoby. Je dôležité, aby bol spravodlivý a vyvážený podiel vo výške 2 miliárd EUR, ktorý bol vyčlenený v stratégii Pomoc obchodu v roku 2007, priamo nasmerovaný do tichomorskej oblasti. Je potrebné tiež zdôrazniť, že táto dočasná DHP mala byť krátkodobým opatrením na zabezpečenie obchodných preferencií pre tichomorskú oblasť v nadväznosti na pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

V tejto súvislosti by sa to nemalo považovať za znak súhlasu EÚ s politickým režimom na Fidži. Naliehal by som na vládu Fidži, aby smerovala k demokracii. Dúfam, že sa budú môcť uskutočniť nevyhnutné reformy, aby sa odvetviu výroby cukru na Fidži mohla poskytnúť finančná podpora.

Pokiaľ ide o rybolov, odvetvie rybného hospodárstva hrá kľúčovú úlohu v hospodárstve Papuy-Novej Guiney a – čo je dôležité – poskytuje svojim občanom pracovné miesta a príjem. V troch podnikoch na spracovanie tuniakov, ktoré vyvážajú do EÚ, je 5 700 zamestnancov, z ktorých väčšina sú ženy. V tejto krajine je niekedy ťažké nájsť vhodné pracovné miesta pre ženy.

Podporujem cieľ pružných pravidiel pôvodu v tejto dohode, ktorým je rozvoj spracovateľského priemyslu, dôležité je však, aby sa tento priemysel rozvíjal trvalo udržateľným spôsobom. Hľadiská životného prostredia sú prvoradé a v správe som Komisiu vyzval, aby túto oblasť monitorovala a spätne pravidelne informovala Parlament o súlade s nariadením o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove.

Uznávam, že v tomto Parlamente sú určité obavy – a najmä vo Výbore pre rybné hospodárstvo – z možného vplyvu dovozov tuniaka z Papuy-Novej Guiney na odvetvie EÚ. Keď sa však pozrieme na najnovšie čísla, uvidíme, že v rokoch 2003 – 2009 tvorili dovozy asi len 2 % z celkových dovozov konzervovaných a spracovaných rýb a asi 3 % z dovozov konzervovaných a spracovaných tuniakov. Nemyslím si, že táto nízka úroveň dovozov ohrozí domáce odvetvie EÚ, najmä ak vezmeme do úvahy obmedzenú kapacitu rybárskej flotily tichomorských štátov a obmedzenú kapacitu pre spracovanie rýb na pevnine.

Napriek tomu je, samozrejme, pravda, že by sme mali naďalej monitorovať situáciu, a ak nastane neočakávaný nárast produktov rybolovu pochádzajúcich z Papuy-Novej Guiney, Komisia by mala prijať vhodné opatrenie. Ako som už skôr spomenul, dúfam, že tichomorské štáty budú môcť odsúhlasiť komplexnú regionálnu DHP.

V správe som odporúčal zahrnutie niekoľkých dôležitých bodov určených pre budúce rokovania, ktoré, dúfam, vezme Komisia do úvahy. Tieto zahŕňajú duševné vlastníctvo. O duševnom vlastníctve hovoríme príliš často len z jednej stránky, ale dúfam, že duševné vlastníctvo vezmeme do úvahy aj z hľadiska začlenenia tradičných poznatkov. Dúfam tiež, že do vládneho obstarávania dodáme transparentnosť, ako aj ustanovenie na vydanie pracovných víz do 24 mesiacov.

Keďže smerujeme k úplnej DHP, dúfam, že Komisia zahrnie všetky tichomorské štáty, ale zatiaľ presadzujme dočasnú DHP s Papuou-Novou Guineou a Fidži a uvádzajme ju ako príklad toho, čo môžeme v budúcnosti dosiahnuť.

 
  
  

PREDSEDÁ: GIANNI PITTELLA
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho správu a najmä za jeho kladný postoj k súhlasu s dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve s tichomorskými štátmi Papuou-Novou Guineou a Fidži. Dúfam, že tento Parlament poslúchne jeho radu.

Súhlas Európskeho parlamentu – po prvý raz o obchodnej dohode na základe Lisabonskej zmluvy – má dôležitý politický význam, lebo je to obchodná dohoda so zameraním na dlhodobý rozvoj a je to impulz pre prebiehajúce rokovania o komplexnej DHP s tichomorskou oblasťou.

Na základe blížiaceho sa vypršania režimu obchodovania na základe Dohody z Cotonou bolo už v roku 2007 bezprostredným cieľom dočasnej dohody zabezpečenie pokračujúceho prístupu na trh EÚ pre tie krajiny v tichomorskej oblasti, ktoré od neho najviac závisia. Záväzok Komisie ukončiť rokovania o komplexnej DHP s tichomorskou oblasťou ako celkom ostáva nezmenený a v súčasnosti sa zúčastňujeme rokovaní s našimi tichomorskými partnermi.

Môžeme urobiť pokrok, len ak budeme tolerovať špecifický charakter tichomorskej oblasti, a v súlade s ním prispôsobíme DHP. Hovoríme o malých a izolovaných ostrovných štátoch, ktoré sa výrazne líšia svojou hospodárskou situáciou, rozvojovými potrebami a vzťahmi k EÚ. Niektoré krajiny majú postavenie „najmenej rozvinutej krajiny“ a vzťahuje sa preto na ne režim obchodovania EÚ Všetko okrem zbraní; niektoré majú nízku, ak vôbec nejakú úroveň obchodovania s Úniou. Sme preto ochotní nadviazať obchodné vzťahy, ktoré budú najlepšie vyhovovať tichomorskej oblasti ako celku, a prebiehajúce rokovania budú informovať o konečných možnostiach.

Bez ohľadu na prístup, aký si zvolíme, je absolútne nevyhnutné zabezpečiť, aby každá dohoda skutočne prispela k rozvoju týchto krajín. Z tohto dôvodu je tu aj finančná pomoc na zvýšenie obchodnej kapacity. Partnerským krajinám v rozvojovom svete preto umožníme, aby z obchodných dohôd vylúčili najcitlivejšie výrobky: to by sme nedovolili urobiť iným krajinám. V tejto súvislosti som si dobre všimol vyjadrené obavy týkajúce sa výnimky v dočasnej DHP zo štandardných pravidiel pôvodu pre produkty rybolovu.

Túto výnimku sme udelili práve z rozvojových dôvodov a urobili sme tak na základe svojho posúdenia v súvislosti s informáciami, že je nepravdepodobné, aby malý podiel trhu Papuy-Novej Guiney mohol vývozom tuniaka poškodiť záujmy odvetvia EÚ. Európska únia a Papua-Nová Guinea dočasne uplatňujú tie isté pravidlá od roku 2008 a vzhľadom na to, že číselné údaje o vývoze kolíšu, nie je zistený žiadny stúpajúci trend. Dovoľte, aby som vás ubezpečil, že Komisia nemá v úmysle poskytnúť podobné opatrenia žiadnemu inému regiónu.

Komisia bude v každom prípade podrobne monitorovať vykonávanie výnimky a Parlamentu podá hlásenie na základe štúdie, ktorá bude vypracovaná pred koncom roka 2011.

Niektorí z vás tu boli aj v septembri minulého roka, keď vtedajší zvolený premiér oslovil Výbor pre medzinárodný obchod. Vyjadril pripravenosť jeho vlády poskytnúť plavidlá EÚ a prístup investorov do vôd Papuy-Novej Guiney. Toto ústne vyhlásenie sme zobrali veľmi vážne a kým to neprinesie ovocie, budeme naďalej spolupracovať so svojimi partnermi.

Súhlas Parlamentu nám umožní zaviesť mechanizmy vykonávania určené pre dohodu, jedným z ktorých je Výbor pre obchod, ktorý by sa mohol stretnúť teraz na jar a ktorý poskytne platformu na predloženie otázok týkajúcich sa vzájomných povinností na základe dočasnej DHP. Váš hlas je preto rozhodujúci, aby ste nám pomohli pokročiť v tejto a v ďalších dôležitých záležitostiach.

Pokiaľ ide o Fidži, krajina podpísala dočasnú DHP, ale zatiaľ ju neuplatňuje. Papua-Nová Guinea sa tak v súčasnosti stáva jedinou krajinou uplatňujúcou dočasnú DHP medzi EÚ a tichomorskou oblasťou. Na základe nariadenia o prístupe na trh má Fidži zatiaľ stále prístup na trh EÚ, keďže Rada neprijala obchodné sankcie. Ako viete, EÚ sa rozhodla pozastaviť rozvojovú pomoc Fidži z dôvodu politickej situácie v krajine. Obnovenie pomoci by predpokladalo zlepšenie systému vládnutia na Fidži a najmä návrat k demokratickým zásadám vlády, v súčasnosti však na Fidži v tejto súvislosti nie je vidieť žiadny pokrok.

DHP, o ktorej sme dnes diskutovali, je len dočasné opatrenie na zabezpečenie stáleho prístupu na trh EÚ. Komisia sa v plnej miere zaviazala pokračovať v rokovaniach s tichomorskou oblasťou o komplexnej DHP.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, spravodajkyňa Výboru pre rybné hospodárstvo požiadaného o stanovisko.(ES) Výnimka z pravidiel pôvodu je založená na veľmi vážnej výpočtovej chybe Komisie, pokiaľ ide o jej vplyv, ktorý bude mať nielen na odvetvie lovu a spracovania tuniakov v EÚ, čo je veľmi vážne, ale aj na tichomorskú oblasť, ktorej sa snažíme pomôcť. Skutočnými užívateľmi výhod sú zatiaľ takmer výlučne nenásytné flotily z Číny a juhovýchodnej Ázie a ich spracovateľský priemysel.

Generálne riaditeľstvo pre obchod zriadilo túto výnimku na základe skutočnosti, že Papua-Nová Guinea nemá rybolovnú kapacitu na využívanie svojich zdrojov. Podľa najnovších údajov z Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne pôsobí v tejto oblasti 41 rybárskych lodí pod vlajkou Papuy-Novej Guiney, ktoré mali v roku 2009 celkový výlov takmer 500 000 ton. Z tohto výlovu skončilo viac než 75 000 ton v Európskej únii (polospracovaných a spracovaných produktov), čo robí z Papuy-Novej Guiney jedného zo šiestich hlavných vývozcov do Európskej únie. Nie je preto pravda, keď hovoríte, že pre rozvoj odvetvia rybárstva v Papue-Novej Guinei treba umožniť voľný prístup ďalším flotilám.

Za žiadnych okolností sa Európska únia nemôže vyhýbať svojmu záväzku v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Vidíme však, že pod ochranou tejto výnimky a s cieľom priviesť ázijských investorov, Papua-Nová Guinea pozmenila a doplnila svoje právne predpisy, aby nebolo možné podávať sťažnosti týkajúce sa škôd na životnom prostredí, a zaviedla pravidlá investovania, ktoré umožňujú najímanie miestnych pracovníkov a lacnej pracovnej sily z Ázie, spolu s najhoršie predstaviteľnými pracovnými normami.

Ak k tomu pridáme skutočnosť, že v regionálnej organizácii pre riadenie rybolovu, ktorú som spomenula, podnecuje Papua-Nová Guinea ďalšie krajiny k energickému odmietnutiu podpísania akýchkoľvek medzinárodných pravidiel na riadenie a kontrolu rybného hospodárstva, výsledkom je, že kým sa generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo snaží bojovať s nezákonným rybolovom, iní mu k nemu otvárajú dvere. Vážený pán komisár, práve som sa vrátila z Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne a dobre si uvedomujem stanovisko, ktoré zaujala Papua-Nová Guinea. Z tohto dôvodu podporujem stanovisko Výboru pre rybné hospodárstvo, ktoré požaduje, aby sa výnimka v revízii dohody, o ktorej diskutujeme, zrušila.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, v mene poslaneckého klubu PPE. – Ako tieňová spravodajkyňa poslaneckého klubu PPE by som chcela na začiatok povedať, že vítam narastajúcu úlohu EÚ ako obchodnej veľmoci v každom regióne sveta vrátane tichomorskej oblasti.

Dohoda v súčasnej podobe nie je dokonalá, a to v neposlednom rade preto, lebo to nie je komplexná, ale len dočasná DHP. Dúfame, že Komisia bude môcť v pravý čas prerokovať komplexnú DHP, ktorá zahŕňa veľké množstvo krajín z tejto oblasti.

Po druhé, súčasná dohoda sa týka len malej časti obchodu EÚ, keďže podiel obchodu EÚ realizovaný v celej tichomorskej oblasti je len 0,06 %, a ešte nás znepokojili niektoré oblasti, najmä pokiaľ ide o výnimku z pravidiel pôvodu produktov rybolovu.

V našom uznesení upozorňujeme na obavu, že množstvo krajín ako Filipíny, Thajsko, Čína, Spojené štáty, Austrália a ďalšie, budú môcť využívať túto výnimku a prípadne vyvážať veľké množstvo spracovaných produktov rybolovu do EÚ, čo môže poškodiť záujmy spracovateľského a konzervárenského priemyslu v EÚ.

Z tohto dôvodu vyzývame Komisiu, aby konala na požiadanie Parlamentu a vypracovala štúdiu o posúdení vplyvu a v prípade, že posúdenie ukáže destabilizačný účinok na priemysel spracovania a konzervovania rýb, aby iniciovala postup vedúci k zrušeniu systému výnimiek z pravidiel pôvodu.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, v mene skupiny S&D.(RO) Občianska spoločnosť aj politici v tichomorskej oblasti intenzívne kritizovali súčasnú dočasnú dohodu o partnerstve, ktorú v novembri 2007 podpísala Európska komisia a štáty Papua-Nová Guinea a Fidži. Zdôrazňovali nežiaduci účinok dohody na úroveň regionálnej solidarity a politickú požiadavku hospodárskej integrácie v regióne.

Región bol rozdelený do skupín, ktoré rokovali samostatne a pod tlakom s cieľom dosiahnuť dočasnú dohodu s Európskou komisiou. Súčasne sa možno domnievať, že udelenie štatútu pôvodných výrobkov a oslobodenie od cla v EÚ pre produkty rybolovu pochádzajúce z Papuy-Novej Guiney a Fidži vedie k vytvoreniu spracovateľského centra týchto produktov vrátane niektorých nepôvodných produktov spoločnosťami zo susedných štátov s cieľom využiť výhody výnimky.

Tento proces by mal nepriaznivý účinok na odvetvie, pracovníkov a miestne príjmy, keďže odvetvie rybolovu je jedným z najdôležitejších odvetví vytvárajúcich pracovné miesta v týchto krajinách. Znamenalo by to aj nekalú hospodársku súťaž pre produkty z EÚ. Výsledkom je, že dohoda môže dosiahnuť pravý opak požadovaného účinku.

Z tohto dôvodu musí Európska komisia zabezpečiť, aby budúca dohoda o partnerstve prispela k rozvoju trvalo udržateľného miestneho rybolovného priemyslu, ktorý vytvára pracovné miesta, a aj k bližšej regionálnej integrácii, napríklad prostredníctvom rokovaní o budúcej dohode s celou tichomorskou oblasťou.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, v mene skupiny Verts/ALE. – Jedným z cieľov DHP je podpora regionálnej integrácie. To, čo sme doteraz videli, je neplnenie tohto cieľa. Naopak, v prípade tichomorskej oblasti EÚ narúša jednotu tým, že predkladá niektorým krajinám AKT dočasné dohody s priloženými osobitnými podmienkami.

Výnimka z pravidiel pôvodu pre ryby spracované v Papue-Novej Guinei a Fidži je toho príkladom. Myslím si, že táto výnimka predstavuje možné riziko a, ako už bolo dohodnuté, v roku 2011 ju treba dôkladne zhodnotiť.

Hovorím to, lebo pri diskutovaní o tejto záležitosti je dôležité opierať sa o fakty. Aké sú účinky na celosvetovú populáciu rýb, na zamestnanosť a na životné prostredie v Papue-Novej Guinei? Aké majú pracovníci sociálne podmienky? Toto všetko treba v plnej miere a transparentným spôsobom posúdiť a potom sa na základe tohto posúdenia môže výnimka zrušiť alebo sa zrušiť nemusí a nie na základe sťažností zo španielskeho rybolovného priemyslu, ktorý samotný vykonáva výlov v Papue-Novej Guinei, ale nikdy tam svoj úlovok nevyloží – a, mimochodom, neplatí clo, ak predáva ryby na európskom trhu ako európsky príslušník.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau, v mene skupiny GUE/NGL.(FR) Myslím si, že je trochu prehnané volať dočasné dohody o hospodárskom partnerstve „tichomorskými dohodami“, keďže z 15 štátov AKT v tomto regióne sú len dva ich signatármi.

Samozrejme, tieto dohody majú častejšie podobu bilaterálnych dohôd než naozajstných regionálnych dohôd, bilaterálnych dohôd, ktoré sa odkláňajú od ospevovaného cieľa DHP, a to regionálnej integrácie. Nedá sa v tom prehliadnuť obraz toho, na čo sa príslušníci občianskej spoločnosti v tichomorskej oblasti aj v Afrike sťažujú, a to na skutočnosť, že množstvo krajín AKT je nútených podpísať osobitné dohody, lebo Komisia nedokázala zmeniť DHP na skutočný nástroj rozvojového partnerstva.

Počas 92. zasadnutia Rady ministrov AKT, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli od 8. do 12. novembra 2010, kritizovali samotné štáty AKT tlaky, ktoré na ne vyvíjali európske rokovacie strany. Realita DHP prerokovaných Európskou komisiou je taká tragická, že zlyhali už pred nadobudnutím účinnosti. Boli takým neúspechom, že množstvo krajín AKT vyzýva členské štáty Európskej únie, aby preskúmali možnosť revízie mandátu na rokovania udeleného Európskej komisii v júni 2002.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) V súvislosti so súčasnou situáciou na trhu bude mať reforma režimu trhu s cukrom v EÚ za následok pokles ceny za cukor v EÚ pod medzinárodnú cenu.

V tejto cenovej situácii bude zrejme veľmi ťažké zachovať záväzky v oblasti dlhodobej dodávky s výrobcami cukrovej trstiny v Afrike, Karibiku a tichomorskej oblasti. Skutočnosť, že by poľnohospodári v krajinách AKT uprednostnili predaj svojho tovaru za najvyššie ceny na svetovom trhu namiesto lacného predaja v EÚ, mohlo zohrať úlohu pri ťažkostiach spojených s novými dohodami AKT. Ak sa teraz tento stimul odstráni a súčasne budú tieto krajiny musieť prijať doložku najvyšších výhod spojenú so skutočnosťou, že štátne príjmy klesnú ako následok straty príjmov z cla, nemôžeme sa čudovať váhaniu krajín AKT.

Z tohto hľadiska treba určite venovať pozornosť rybnému hospodárstvu a nielen tomu, či Papua-Nová Guinea a Fidži udelili prístup do svojich rybolovných vôd iným obchodným partnerom. Zrejme by sme tiež mali vyšetriť, či sú obvinenia oprávnené, napríklad či sa španielska flotila na základe obmedzení EÚ a kvót na výlov presunula do Tichého oceánu a loví tam pod cudzou vlajkou.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE).(ES) Chcel by som vyjadriť znepokojenie nad vplyvom tejto dohody na odvetvie lovu a spracovania tuniakov, ktoré má veľký význam v Španielsku a najmä v Galícii, v našom volebnom obvode.

Tento negatívny dosah, ako už bolo povedané, je spôsobený bezpríkladnou úľavou postavenou na nesprávnom základe: výnimkou z pravidiel pôvodu pre spracované produkty rybolovu, ktorá sa požaduje z dôvodu nedostatočného množstva pôvodných surovín.

Bola to prvá vec, ktorú Papua-Nová Guinea urobila, a táto výnimka sa uplatňuje. Papua-Nová Guinea sa tak stala hlavnou základňou na spracovanie a vývoz tuniakov pre hlavných konkurentov odvetvia v Európe: Filipíny, Thajsko, Čínu a Spojené štáty. Sú to naozaj tieto štáty, ktoré majú z tejto dohody hlavné výhody.

Odhaduje sa, že táto produkcia tuniaka určená pre európsky trh, ktorý v súčasnosti spotrebuje celkovo okolo 710 000 ton, sa bude nakoniec pohybovať okolo 400 000 ton tuniakov za rok. Dosah bude veľmi vážny, keďže ceny tuniaka z Papuy-Novej Guiney sú z dôvodu nízkych miezd v krajine a neexistujúcich environmentálnych noriem o jednu tretinu nižšie než cena európskeho tuniaka.

V našom regióne v Galícii sa to považuje za neporaziteľnú konkurenciu, čo bude mať vážne následky na zamestnanosť. Chcem, aby posúdenie vplyvu, ktoré oznámila Európska komisia, bolo čo najdôslednejšie, a aby sa vzali do úvahy krátkodobé a strednodobé následky výnimky z pravidiel pôvodu.

Dúfam, že to čo najskôr ukončí uplatňovanie tejto výnimky. Je to mimoriadne a dočasné opatrenie, ale zdá sa, že Papua-Nová Guinea ho považuje za trvalé: v opačnom prípade by sa nevytvárali investície. Dúfam tiež, že táto výnimka nie je zahrnutá do iných dohôd alebo do konečnej dohody. V súčasnosti tu však existuje problém s dočasnou dohodou, ktorý treba vyriešiť.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Ako tu bolo povedané, dohoda o partnerstve s Papuou-Novou Guineou a Fidži zahŕňa výnimku z pravidiel pôvodu. Ako povedal pán spravodajca, postihne to najmä odvetvie lovu a spracovania tuniakov. Čo chceme od tejto dohody? Na týchto súostroviach chceme rozvíjať odvetvie rybného hospodárstva a odstrániť chudobu: inými slovami, chceme rozvojovú pomoc.

Aké negatívne dosahy má však využívanie tohto prednostného zaobchádzania tretími krajinami?

Počúvame tu sťažnosti, ktoré vznikajú. Chceme vyváženú situáciu. Komisia nám práve povedala, že tu existuje jasný prieskum, ale podľa vyjadreného stanoviska to tak nie je. V roku 2008 sa povedalo, že tu nenastalo žiadne skreslenie, a bolo nám povedané, že sa uskutoční posúdenie vplyvu.

Chceme vyváženú situáciu. Chceme revíziu, konzultáciu a kontroly. Chceme vedieť, či táto dohoda pomáha rozvíjať toto súostrovie. Chceme tiež vedieť, či sa uplatňujú zdravotné opatrenia, ktoré sú veľmi dôležité pre dovážané produkty, spolu s trvalo udržateľným riadením rybného hospodárstva a bojom proti nezákonnému rybolovu, ktorý je nevyhnutný. Ďalší veľmi dôležitý prvok, ktorý by nám ukázal, ako pracujú tretie krajiny, ktoré majú sídlo v Papue-Novej Guinei, je dodržiavanie medzinárodných pravidiel zamestnanosti.

Chceme zachovať túto dohodu a pomôcť jej splneniu, ale tiež chceme, aby sa táto dohoda použila na podporu rozvoja Papuy-Novej Guiney a Fidži a nie na poškodenie španielskeho odvetvia.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE).(FR) Chcem vás upozorniť na výnimku z pravidiel pôvodu udelenú Papue-Novej Guinei, ktorá sa týka spracovaných produktov rybolovu, najmä konzervovaného tuniaka. Myslím si, že táto výnimka je mimoriadne nebezpečná.

Táto krajina AKT využíva preferenčný prístup na európsky trh, to znamená celkovú výnimku zo všetkých colných poplatkov na konzervované tuniaky, ktoré vyváža na náš trh. Nespochybňujem rozvojovú politiku vykonávanú na základe dohody. Výnimka z pravidiel pôvodu pre konzervovaného tuniaka je však úplne neprijateľná.

Táto výnimka umožní samotným externým subjektom usadiť sa v Papue-Novej Guinei, a tým len vo veľmi obmedzenom rozsahu prispieva k tvorbe pracovných miest a využitiu miestneho obyvateľstva. Musíme umožniť rozvojovú pomoc, ale spravodlivú a účinnú pomoc, ktorá bude prospešná pre dané regióny.

Dovozy tuniaka do Spoločenstva sa medzi rokmi 2008 a 2009 zvýšili z 9 200 na 16 200 ton. Zdvojnásobili sa už za jeden rok. Tento jav sa môže len zhoršiť, ak ostane táto výnimka zachovaná. Navyše, tieto produkty nedodržiavajú rovnaké sociálne a zdravotné normy a normy na ochranu zdrojov, ktoré sú uvalené na európske produkty. Predovšetkým nie je možné overiť pôvod výlovu.

Dámy a páni, nevenovala Európska komisia čas čítaniu mojej správy o pôvode dovozov produktov rybolovu a akvakultúry v Európskej únii?

Ak nie, situácia je beznádejná. Týmto spôsobom nemôžeme obetovať pracovné miesta v Európe a kvalitu produktov predávaných na európskom trhu. Nechcem, aby natrvalo vznikla situácia, ktorá bude mať deštruktívny účinok na európsky spracovateľský priemysel.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Ako koordinátorku pre Výbor pre rybné hospodárstvo ma v tejto dohode veľmi zaujíma hľadisko rybného hospodárstva. V tejto súvislosti bolo na začiatku zopár kontroverzných otázok vzhľadom na uvoľnenie pravidiel pôvodu pre Papuu-Novú Guineu. Podporujem myšlienku Komisie použiť toto uvoľnenie na stimuláciu hospodárstva jednej z najchudobnejších krajín sveta. Som presvedčená, že by to malo zaujímať aj tých z nás, ktorí sa zaoberajú politikou rybného hospodárstva. Súčasne dokážem pochopiť obavy európskeho odvetvia, ale naozaj si neviem predstaviť, že poskytnuté výnimky budú viesť k tomu, že Papua-Nová Guinea sa stane vážnym konkurentom nášho konzervárenského priemyslu.

Musíme byť však ostražití, lebo, samozrejme, nikomu nepomôže, ak premiestnime polovicu svojho konzervárenského priemyslu do tichomorskej oblasti. V tejto súvislosti však musím povedať, že počas diskusie o tejto dohode nám boli predložené veľmi rozporuplné informácie týkajúce sa otázky, v akom rozsahu sa investuje v Papue-Novej Guinei a ktoré štáty nepriamo profitujú z výnimky z pravidiel pôvodu. Z tohto dôvodu by som naliehavo vyzvala Komisiu, aby podrobne monitorovala uplatňovanie tejto výnimky a včas predložila správu Parlamentu o vplyve na rozvoj Papuy-Novej Guiney a na európsky konzervárenský priemysel. Ak toto opatrenie nebude mať v Papue-Novej Guinei požadovaný účinok a spôsobí neprijateľné straty pre európske spoločnosti, budeme musieť pri rokovaní o konečnej dohode rozhodnúť inak. Informujte nás, prosím, priebežne o vývoji.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). (ES) V prvom rade by som chcel objasniť, že som za posilnenie obchodných prepojení medzi Európskou úniou a Papuou-Novou Guineou, ktoré podporí rozvoj regiónu, musí to byť však trvalo udržateľný rozvoj.

Úprimne si myslím, že táto dohoda vo svojej súčasnej podobe nie je dobrá. Som úplne proti jednej doložke dohody, ktorú považujem za nespravodlivú: proti výnimke z pravidiel pôvodu, lebo nielenže ohrozuje trvalo udržateľný rozvoj Papuy-Novej Guiney, ale, ako sme dnes počuli, ohrozuje aj celé európske odvetvie: konzervárenský priemysel. Táto úľava by mala byť absolútnou výnimkou a nemala by sa uplatňovať ani v prípade Papuy-Novej Guiney. Navyše, nezabudnime na vážny precedens, ktorý toto opatrenie vytvára a vytvorí pre budúce rokovania v Európskej únii.

Podľa môjho názoru je v tejto súvislosti potrebné jasnejšie a prísnejšie uznesenie, ktoré kategoricky stanoví, že pri ďalšej revízii dočasnej dohody o partnerstve bude výnimka z pravidiel pôvodu nastálo vylúčená. Z tohto dôvodu chcem vyzvať Komisiu, aby vzala do úvahy dramatické následky, ktoré bude mať táto úľava, po prvé, na európsky konzervárensky priemysel, po druhé, na trvalú udržateľnosť životného prostredia a prírodných zdrojov Papuy-Novej Guiney, a pre budúce rokovania to znamená veľmi negatívny precedens. Akokoľvek často Komisia opakuje, že to nebude precedens, tlak tu stále ostane. Vyzývam preto Komisiu, aby sa rozhodla čo najskôr ukončiť výnimku z pravidiel pôvodu.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – V skutočnosti som prišla, aby som sa zúčastnila ďalšej rozpravy, ale pozerám sa na túto rozpravu z hľadiska svojej funkcie a znepokojuje ma, ako aj ostatných, ktorí v rozprave vystúpili, myšlienka pružnosti pravidiel pôvodu.

Minulý týždeň bol v britskej televízii program, ktorý bol súčasťou celého seriálu kanála Channel Four o odvetví rybolovu, v ktorom, obávam sa, vyvolala politika rybného hospodárstva Európskej únie niekoľko kritických ohlasov, a od znepokojených občanov dostávame veľa e-mailov.

Táto špecifická situácia síce nenastala, ale práve teraz by som sa chcela zastať a podporiť tých kolegov, ktorí vyjadrili veľké znepokojenie nad návrhom, ktorý by mal vo forme rozvojového nástroja pôsobiť pozitívne, ale v skutočnosti by mohol mať dosť negatívny dosah nielen z európskeho hľadiska, ale aj v rámci tých krajín, ktorým sa snažíme pomôcť.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Bola to mimoriadne zaujímavá diskusia. Vo svete je chudoba. Musíme ju riešiť. Jedným zo spôsobov by bol presun finančných prostriedkov, ale oveľa lepšie je poskytnúť ľuďom príležitosť na slušný život vďaka práci, ktorú robia. Tri podniky na spracovanie tuniakov v Papue-Novej Guinei, ktoré sú oprávnené na vývoz tuniaka do EÚ, zamestnávajú asi 5 700 ľudí, z ktorých väčšinu tvoria ženy. V stávke sú pracovné miesta v Papue-Novej Guinei, ktorá je jednou z najchudobnejších krajín.

Ak Komisia navrhne výnimky, náležite zohľadní príslušné riziká a postará sa o vytvorenie ochranných opatrení. Komisia si myslí, že je vysoko nepravdepodobné, aby vývozy Papuy-Novej Guiney spôsobili akékoľvek vážne narušenie odvetvia rybolovu a konzervárenského priemyslu EÚ, keďže nízky objem obchodu medzi Papuou-Novou Guineou a EÚ a nízky podiel trhu Papuy-Novej Guiney na trhu s tuniakom v EÚ tvorí v posledných rokoch asi 3 %. Dočasné uplatnenie je z roku 2008 a s číslami máme niekoľko skúseností. Nespôsobí narušenie odvetvia rybolovu a konzervárenského priemyslu Európy. Rozvoj toku obchodu sa bude ďalej analyzovať v štúdii o účinku vykonávania osobitných pravidiel pôvodu pre produkty rybolovu, ktorá sa vypracuje v roku 2011.

Okrem toho bude Komisia monitorovať obchod s Papuou-Novou Guineou a nebude váhať pri prijatí vhodných opatrení, ak sa prejaví vážne narušenie trhu EÚ. Dočasná dohoda výslovne umožňuje uplatnenie takýchto opatrení v kapitole 2 o obchodných ochranných nástrojoch. V tomto štádiu neexistuje náznak negatívneho účinku vývozov produktov rybolovu Papuy-Novej Guiney na konzervárenský priemysel v iných krajinách AKT alebo VSP+ (všeobecný systém preferencií). Toto hľadisko sa vezme do úvahy aj v štúdii, ktorú som práve spomenul.

Chcel by som dodať, že nezávisle od akýchkoľvek osobitných pravidiel pôvodu alebo preferenčných obchodných dohôd krajiny a spoločnosti vyvážajúce ryby alebo produkty rybolovu do EÚ musia vždy dodržiavať nariadenie o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove a požiadavky EÚ týkajúce sa zdravia a bezpečnosti potravín. Myslím si, že Komisia pred predložením opatrenia veľmi starostlivo zvážila túto záležitosť.

Vrátim sa teraz k rozsiahlejšej otázke: k DHP vo všeobecnosti. Obchodovanie vôbec nie je jednoduché. Ako som povedal, jediný spôsob odstránenia chudoby je umožnenie rastu v rozvojovom svete. Je pravda, že regionálna spolupráca je spočiatku náročnejšia. Nie sú to len obchodné dohody, ktoré zabezpečia regionálny rozvoj. Z tohto dôvodu sme vyčlenili 45 miliónov EUR na pomoc obchodu v oblasti Oceánie. Je to trikrát viac, než sa poskytlo v rámci deviatej DHP. Len vďaka uľahčeniu toku obchodu môžete očakávať, že sa regionálny obchod uskutoční. Ak sa pozrieme na všetky rozvojové krajiny, tak je v podstate celý obchod založený na monokultúre – jedna konkrétna vývozná položka s vysokou mierou fluktuácie. Na tieto krajiny to má mimoriadne ničivý účinok.

Keď hovoríme o migračnom toku, istote, bezpečnosti a spravodlivosti na svete, nemôžeme len povedať, že sa o to nestaráme. Mali by sme sa o to postarať a naše útvary vypracovali rozsiahlu štúdiu. Navrhujeme veľmi primerané opatrenia, ktoré sú úplne v súlade so všetkými cieľmi Európskej únie.

Myslím si, že opatrenie je správne, a ak sa niečo pokazí, sú k dispozícii nevyhnutné ochranné opatrenia. Myslím si, že sme to posúdili správne, a preto tejto dohode vyjadrujem svoju podporu.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, autor. – Budem stručný. Takmer, vlastne úplne súhlasím s pánom komisárom, pokiaľ ide o túto záležitosť.

Po prvé, aby som to zopakoval, je dôležité, aby sme podpísali dočasnú DHP, lebo ak tak neurobíme, existujúce obchodné preferencie pre Papuu-Novú Guineu a Fidži zaniknú v rámci pravidiel WTO. Práve to je dočasná DHP: je to dočasná dohoda a súhlasím so všetkými kolegami, ktorí hovoria, že naším cieľom by mala byť nakoniec úplná, komplexná DHP so všetkými tichomorskými krajinami, ktorá podporí regionálnu integráciu v tichomorskej oblasti. Ale teraz musíme uskutočniť tento krok, aby sme zabezpečili zachovanie preferencií pre dve najväčšie krajiny v tichomorskej oblasti.

Pokiaľ ide o rybolov, Komisia jednoznačne vysvetlila, že tu ide o výnimku. Bude to jediná výnimka. Neexistujú iné časti sveta, ktorým máme v úmysle udeliť takúto výnimku. Prečo udeľujeme výnimku Papue-Novej Guinei? Poviem vám to. Je to preto, lebo Papua-Nová Guinea je doslova na druhom konci sveta a pravdepodobnosť využívania tejto oblasti rybárskymi flotilami EÚ je výrazne obmedzená, hoci im v tom nič nebráni. Neexistuje nič, čo by bránilo rybárskym flotilám EÚ loviť vo vodách Papuy-Novej Guiney, vyložiť svoj úlovok a nechať ho zakonzervovať v Papue-Novej Guinei – a ako už bolo skôr povedané, bolo by to veľmi dobré pre rozvoj a naozaj by sme to mali podporiť.

V súčasnosti je však situácia taká, že čínske člny, thajské člny a člny ďalších ázijských národností lovia vo vodách Papuy-Novej Guiney a úlovok vykladajú až vo svojej vlastnej krajine, čím nedávajú žiadnu príležitosť na rozvoj Papuy-Novej Guiney.

Je tu možnosť rozvoja, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest najmä pre ženy. Často sa sťažujeme, že v našej rozvojovej politike nerobíme dosť pre podporu nadväzujúcej činnosti. V skutočnosti tu pre druhotnú činnosť robíme niečo pozitívne. Ako povedal pán komisár, podmienkou je, aby ryby stále spĺňali všetky normy v rámci nariadenia o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove. Musia spĺňať všetky hygienické a fytosanitárne podmienky. Je to absolútne nevyhnutné. Tri podniky v Papue-Novej Guinei v súčasnosti spĺňajú tieto normy a vytvárajú užitočné pracovné miesta. Ak sa náhle zvýši počet podnikov a náhle vzrastú dovozy z Papuy-Novej Guiney, potom, samozrejme, budeme musieť preskúmať situáciu a prípadne prijať opatrenia.

V súčasnosti však štatistické údaje hovoria samy za seba. Táto dohoda sa uplatňuje od roku 2008. Odvtedy nenastal žiadny nárast. Neexistuje hrozba pre európske odvetvie lovu a spracovania tuniakov. Ako spravodajca som sa stretol so španielskymi predstaviteľmi tohto odvetvia, ktorí mi sami povedali, že tu neexistuje aktuálna hrozba. To, čoho sa obávajú, je budúcnosť. Teraz pripúšťajú, že momentálne pre toto odvetvie EÚ neexistuje žiadna vážna hrozba. Takže nezveličujme situáciu. Nenúťme chudobnú rozvojovú krajinu platiť za naše uprednostňovanie vlastných záujmov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – V súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku som dostal jeden návrh uznesenia.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 19. januára 2011.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL), písomne.(DE) Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Fidži a Papuou-Novou Guineou zasahuje do zložitého a komplexného integračného procesu v tichomorskej oblasti. Bohužiaľ, ani jednému z týchto dvoch štátov neposkytuje takmer žiadnu podporu. Chcel by som vám pripomenúť, že Európsky parlament, Rada aj Komisia jednomyseľne odsúdili vojenský prevrat na Fidži v roku 2006. Po uzavretí tejto obchodnej dohody sa bude doteraz vládnuca diktatúra uznávať ako, takpovediac, zmluvná strana. Úsilie našich partnerov v Austrálii, Novom Zélande a iných krajinách regiónu obnoviť demokraciu na Fidži zmarí táto dohoda. Keď som na našej schôdzi Výboru pre medzinárodný obchod kritizoval potlačenie demokracie vojskom na Fidži, odpoveď jeho zástupcov bola: „Máme to pod kontrolou!“. Zdá sa, že to, čo považujem za holý cynizmus, teraz uspokojuje požiadavky Komisie na legitímnosť jej zmluvných strán. Naša skupina bude hlasovať proti tejto dohode. Som za zrušenie dohody, pokiaľ sa na Fidži neobnoví demokracia.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia