Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0142(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0307/2010

Předložené texty :

A7-0307/2010

Rozpravy :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Hlasování :

PV 19/01/2011 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0007

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 18. ledna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

13. Práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (11038/2/2010 - C7-0266/2010 - 2008/0142(COD))

(Zpravodajka: Françoise Grossetête) (A7-0307/2010).

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, zpravodajka.(FR) Pane předsedající, budu hovořit čtyři minuty a zbývající dvě minuty si ponechám na konec rozpravy.

Pane předsedající, paní Győriová, pane komisaři, pokud jde o toto téma, které je pro pacienty mimořádně důležité, konečně vidíme světlo na konci tunelu.

Už jsme nemohli déle setrvávat v nejasné situaci, kdy o právních předpisech rozhoduje Soudní dvůr Evropské unie. Směrnice nyní stanoví jasná pravidla pro mobilitu pacientů v Evropě. Jaký druh zdravotní péče je možné využít v zahraničí? Jak a na základě jakých kritérií bude vyplácena náhrada nákladů na zdravotní péči? Jak sdílí své povinnosti členský stát, v němž je pacient pojištěn, a členský stát, v němž je poskytována zdravotní péče? Všechny odpovědi na tyto otázky se nyní objevují v návrhu směrnice.

Dovolte mi, abych v první řadě poděkovala belgickému předsednictví za jeho vynikající práci v celém průběhu jednání. Jeho přesvědčovací schopnosti hrály rozhodující roli, protože je třeba zdůraznit, že několik členských států s touto směrnicí nesouhlasilo. Domnívám se, že to bylo nezodpovědné.

Ráda bych rovněž vzdala hold mému příteli a bývalému poslanci, panu Bowisovi, který se nachází v galerii pro hosty. Jako zpravodaj v prvním čtení se na vytváření této směrnice také podílel a vždy bojoval za práva pacientů. Ráda bych samozřejmě poděkovala také panu komisaři Dallimu a mým kolegům stínovým zpravodajům, z nichž všichni velmi aktivně přispěli k uzavření jednání a bez nich by nebylo možné dosáhnout jakéhokoli pokroku.

Co je zde pro pacienty v sázce? Lékařský pokrok znamená, že lékařskou péči již nelze poskytovat na místní úrovni pro všechna onemocnění a že někdy je nutné poskytovat ji přeshraničně. To se týká pacientů, kteří žijí v příhraničních oblastech, kde je zdravotní péče poskytovaná za hranicemi někdy bližší než zdravotní péče poskytovaná v jejich zemi. Může to být způsobeno rovněž skutečností, že v jiném členském státě je dostupných více zdrojů a odborných zkušeností např. v souvislosti s některými vysoce specializovanými druhy léčby.

Pro některé Evropany je jednoduše praktičtější využít zdravotní péči mimo jejich zemi, v níž jsou pojištěni, protože jejich rodina žije v jiném členském státě. Spotřebitelé, zaměstnanci, studenti a nyní i pacienti budou moci v Unii využívat práva spojená s mobilitou díky jasným právním předpisům.

Cílem samozřejmě není podporovat všechny druhy léčebné turistiky, protože za systémy sociálního zabezpečení, jejich organizaci a jejich správu nadále plně odpovídají členské státy. Pacienti nyní z obecného hlediska mohou v jiném členském státě využívat veškerou zdravotní péči, na niž mají nárok v domovském státě, a vzniklé náklady jim mohou být nahrazeny až do výše nákladů, jež hradí jejich systém.

Pokud jde o nemocniční péči, která zahrnuje pobyt po dobu jedné noci nebo vysoce specializovanou či nákladnou technologii na léčbu, členské státy mohou zřídit systém předchozího povolení. To znamená, že bude možné zohlednit potřeby plánování a investic členských států do jejich struktury zdravotní péče. Parlament úspěšně zajistil, aby byly podmínky pro odepření předchozího povolení omezeny a uvedeny ve vyčerpávajícím seznamu s cílem zaručit pacientům právní jistotu.

Parlament učinil pokrok také v dalších bodech: každý členský stát bude muset zřídit vnitrostátní kontaktní místa, která pacientům na základě jejich potřeb poskytnou nejlepší dostupné informace a rady. Každé vnitrostátní kontaktní místo bude fungovat jako ústřední správní místo a musí spolupracovat s ostatními vnitrostátními kontaktními místy. To znamená, že pacienti získají jasné a přesné informace.

V otázce náhrady nákladů, která je skutečně zásadní překážkou, došlo ke značnému zlepšení a lze využít buď mechanismus vyrovnání, k čemuž v současnosti dochází na základě nařízení (ES) č. 883/2004 o sociálním zabezpečení, nebo pacient musí zaplatit předem a vzniklé náklady mu budou co nejrychleji nahrazeny.

Také se nám nakonec podařilo zajistit, aby pacienti, kteří trpí vzácnými onemocněními, nebyli v takové míře odkázáni sami na sebe a měli přístup k externímu odborníkovi, který onemocnění diagnostikuje a napomůže zajistit udělení předchozího povolení k zdravotní péči.

Na závěr chci říct, že díky evropské spolupráci v oblastech jako jsou evropské referenční sítě, budou mít pacienti přístup k vysoce specializované péči, přičemž cílem je podporovat sdílení zkušeností za účelem zlepšení výkonnosti, určení diagnózy a léčby v zájmu pacientů.

Proto dnes můžeme říci, že jsme dosáhli našeho cíle a znovu bych chtěla poděkovat všem mým kolegům poslancům. To, co se prostřednictvím této směrnice vytváří, je zdravá Evropa.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. – Pane předsedající, paní Grossetêtová, vážení poslanci, dovolte, abych pokračovala v mém mateřském jazyce, maďarštině.

(HU) Velmi mě těší, že mám příležitost účastnit se rozpravy týkající se směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Toto je velmi významný moment, protože nyní, po dvou a půl letech, se naše jednání o tomto legislativním aktu blíží ke konci. Nejprve mi dovolte vyjádřit díky každému, kdo nám umožnil dosáhnout této velmi významné dohody. Zaprvé děkuji předchozím členům předsednické trojky, Belgii, a jejímu předchůdci, Španělsku, za vynikající práci, jíž přispěly k dosažení tohoto kompromisu v rámci Rady. Dále bych jménem Rady chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za jeho vynikající spolupráci a jeho ochotu dosáhnout kompromisu, který vedl k této dohodě. Jsem přesvědčena, že tato dohoda zajistí pacientům z Evropské unie mnoho přínosů a že představuje další významný krok směrem k zaručení práv evropských pacientů.

Jak si všichni vzpomínáme, jednání mezi třemi orgány nebyla jednoduchá, ale po celou dobu až do samého konce byla konstruktivní, zaměřená na výsledky a doprovázela je snaha o kompromis. Uznávám, že ani rozpravy v Evropském parlamentu nebyly snadné, a že zpráva, o níž budete zítra hlasovat, odráží také kompromis mezi politickými skupinami v Parlamentu. Ráda bych proto vyjádřila mé uznání všem, jejichž práce přispěla k vytvoření jednotného postoje zde v Parlamentu, a zejména paní Françoise Grossetêtové, vedle níž jsem téměř bok po boku zasedala celý rok v této sněmovně a všem spoluzpravodajům, bez jejichž spolupráce by tento legislativní proces nebyl úspěšný.

Jsem přesvědčena, že přijaté znění vytvoří přiměřenou rovnováhu mezi právy pacientů týkajícími se přeshraniční zdravotní péče a povinností členských států organizovat a poskytovat služby zdravotní péče a lékařské služby. Během konzultací, které probíhaly mezi orgány, se podařilo nalézt řešení v několika politických otázkách, jež byla přijatelná pro všechny. Především jsme se shodli na otázkách ohledně kvality a bezpečnosti služeb zdravotní péče. Stanovili jsme kritéria pro předchozí povolení a určili obecné podmínky pro náhradu nákladů na přeshraniční péči.

Dále jsme se shodli na otázkách ohledně léčby pacientů, u nichž jsou diagnostikována vzácná onemocnění a také na hlubší spolupráci mezi členskými státy ve spojitosti se systémy elektronického zdravotnictví. Rada se domnívá, že jsme dosáhli nejvýznamnějšího cíle – upevnění judikatury Evropského soudního dvora týkající se volného pohybu zboží a služeb v oblasti zdravotní péče. Existují zde však další významné faktory, které by mohly v budoucnosti přispět k snadnějšímu přístupu pacientů k přeshraniční zdravotní péči. Mezi nejdůležitější patří vnitrostátní kontaktní místa, jež mají zřídit členské státy a jež budou pacientům poskytovat informace.

Vzájemné uznávání lékařských předpisů mezi členskými státy a stejně tak vzájemná pomoc a spolupráce navíc také představují podstatné kroky. V neposlední řadě objasní směrnice vztah k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, čímž zajistí větší právní jistotu pro pacienty. Při provádění směrnice se členské státy budou řídit zásadami, jež Evropský parlament, Rada a Komise potvrdily již při několika příležitostech. Jedná se o zásady všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, spravedlnosti a solidarity. Ráda bych rovněž dodala, že tentokrát budeme moci rozhodnout také o opatřeních, která jsou účinná a zároveň zlepšují konkurenceschopnost.

Pane předsedající, dámy a pánové, maďarské předsednictví je zavázáno myšlence, aby Rada tento právní předpis přijala co nejrychleji. V souladu s právním postupem Rada přijme dané znění po provedení obvyklé právní a jazykové redakce, poté může být směrnice zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie v co nejkratší lhůtě. Velice vám děkuji a dovolte mi, abych ještě jednou poblahopřála každému, jehož práce přispěla k vypracování této směrnice.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komise. – Pane předsedající, dovolte mi, abych poblahopřál Parlamentu k velkému úspěchu, jakým je dosažení dohody ohledně této směrnice. Obzvláště jsem vděčný zpravodajce, paní Grossetêtové, a stínovým zpravodajům za velký kus práce, který odvedli, a jejich závazek vůči právům pacientů. Rád bych rovněž poděkoval předchozím dvěma předsednictvím – Španělsku a Belgii – za velký kus práce, již odvedly v souvislosti s tímto dokumentem.

Domnívám se, že nová směrnice zajistí soudržný a jednotný soubor pravidel pro pacienty po celé Evropě. Zahájí také novou fázi spolupráce mezi 27 vnitrostátními systémy zdravotní péče.

Cesta k dnešnímu úspěšnému zakončení zdaleka nebyla jednoduchá. Pamatuji si, že když jsem se minulý rok ujal své funkce, všichni mi říkali, že jednání o této směrnici jsou na mrtvém bodě. Tato směrnice je dobrým příkladem toho, že politické vedení je potřebné: ukazuje, že s odvahou a odhodláním je možné přijímat rozhodnutí, která jsou pro naše občany významná. Domnívám se, že tvůrci právních předpisů nemohou dopustit, aby za ně rozhodoval Evropský soudní dvůr, ani nemohou dopustit, aby občané neměli pro účely uznání jejich práv jiné prostředky, než je oslovení soudu.

Soudní dvůr uznal právo pacientů na mobilitu na základě Smlouvy. Úlohou tvůrce právních předpisů je rozhodovat o tom, jak mají být taková práva zajišťována.

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o některé názory ohledně směrnice. Zaprvé směrnice objasňuje, že všechny členské státy jsou povinny investovat na vnitrostátní úrovni a poskytovat svým občanům zdravotní péči, již potřebují, a to bez nepřiměřené čekací doby.

Směrnice tak přispěje ke snížení nerovností v přístupu k péči a napomůže k minimalizaci čekací doby v celé EU. Pacienti si budou moci vybrat poskytovatele primární péče v rámci celé Evropy. Co se týče nemocniční péče, směrnice stanoví, že je-li čekací doba – tedy doba čekání na léčbu – příliš dlouhá, pacient si bude moci vybrat poskytovatele v jiném členském státě a vzniklé náklady mu budou nahrazeny. Co přesně je přijatelnou čekací dobou, však musí být pečlivě uváženo a vymezeno.

Hlavním pokrokem, jehož tato směrnice dosáhla ve srovnání se stávajícími právními předpisy, je to, že pacienti si budou moci vybrat svého poskytovatele zdravotní péče a budou mít přístup k informacím o kvalitě a bezpečnosti péče, které se jim bude dostávat. Mohu vás ujistit, že Komise bude pečlivě sledovat, jak členské státy v tomto ohledu směrnici uplatňují.

Zadruhé směrnice pacientům umožní přístup k informacím o jejich právech a o přeshraniční zdravotní péči – informace budou ověřovány vnitrostátními kontaktními místy a nebudou předmětem soukromých iniciativ prezentovaných na internetu nebo prostřednictvím jiných médií.

Zatřetí, pokud jde o kvalitu péče, směrnice nabízí transparentnost a odpovědnost s ohledem na vnitrostátní standardy. To by postupně mělo vést k určitému sbližování kvality a bezpečnosti péče v celé Evropě.

Směrnice nakonec pokládá základy pro evropskou spolupráci v oblasti zdravotnictví. Ačkoli jsou sítě pro spolupráci, které směrnice zavádí, dobrovolné, jsem přesvědčen, že všechny členské státy dospějí k závěru, že vzájemná spolupráce pro ně bude velmi přínosná. Je to otázkou evropské solidarity. Spoléhám proto na členské státy, že zahájí iniciativy zaměřené na spolupráci v klíčových oblastech jako je elektronické zdravotnictví a hodnocení zdravotnických technologií.

Směrnice rovněž zavádí evropská referenční centra, která usnadní shromažďování odborných znalostí a jejich šíření po celé Evropě. Věřím, že taková centra mohou vést k zajištění lepší zdravotní péče pro naše občany.

Pane předsedající, paní ministryně, vážení poslanci, konečný kompromis, o němž dnes jednáme, odráží zásadní myšlenku a základní účel této směrnice: posílit práva pacientů na přeshraniční zdravotní péči, přičemž je zohledňována udržitelnost systémů zdravotnictví. Toto je správný den pro budování „Evropy pro zdraví“.

Rád bych skončil následujícím prohlášením o institucionálním hledisku daného znění:

„Komise má určité obavy, že některé budoucí akty, na které se na základě legislativního aktu vztahuje pravomoc Komise přijímat je, by mohly být prováděcími akty. Při výkonu svých prováděcích pravomocí Komise nebude přijímat na základě udělených pravomocí akty, které považuje za akty v přenesené pravomoci ve smyslu článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese , jménem skupiny PPE.(DE) Pane předsedající, paní Győriová, pane Dalli, dámy a pánové, toto je pro pacienty po celé Evropě skutečně významný den. Bylo naprosto nepřijatelné, že Soudní dvůr Evropské unie (ESD) sice přiznal pacientům právo vycestovat do jiného členského státu, ale mnoho členských států tento rozsudek neaplikovalo v praxi.

Jedinou možností každého jednotlivého pacienta bylo zahájit soudní řízení a dokonce zacházet až tak daleko, že museli předkládat své jednotlivé případy ESD. Myslím, že to je cynický přístup, protože tito lidé nejsou silní. Jsou nemocní, jinak by nepotřebovali léčbu, a v nejhorším případě by mohli zemřít ještě před tím, než ESD o jejich případech rozhodne. Proto je nejvyšší čas, abychom tuto právní situaci vyjasnili.

Paní Grossetêtová a ostatní, kteří se podíleli na této záležitosti, učinili také mnoho pro ty pacienty v zemích, kde byl rozsudek v menší či větší míře uplatňován, včetně zřízení vnitrostátních kontaktních míst a evropských referenčních sítí. Výsledkem je lepší situace v těch zemích, kde byl rozsudek ESD v podstatě uplatňován, byl tak učiněn krok směrem k Evropě pro pacienty a směrem ke zdravé Evropě, jak právě uvedl pan Dalli.

Nemám moc času, proto bych chtěl mých posledních 15 vteřin využít, abych poděkoval zpravodajce, stínovým zpravodajům, panu Dallimu – komisaři, který se skutečně o tuto věc zasadil – a především panu Bowisovi, který sedí v galerii pro hosty a je autorem této směrnice. Mé upřímné díky a gratulace náleží všem zúčastněným.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, jménem skupiny S&D.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, tento právní předpis je ve skutečnosti zbytečný. Doufám, že bude zbytečný i nadále, protože pacienti ho nebudou potřebovat. V ideálním světě by pacienti získávali nejlepší zdravotní péči v co nejkratší lhůtě ve své mateřské zemi nebo zemi, v níž žijí.

Skutečnost, že o tom dnes diskutujeme a zítra budeme tento právní předpis přijímat, představuje, jak správně uvedl pan Liese, cynický přístup členských států. Znamená to, že členské státy si nejsou vědomy, co dluží svým občanům, jinými slovy rychlou, účinnou a vysoce kvalitní zdravotní péči. Ukazuje to také, že by raději investovaly do jiných věcí, než jsou tyto oblasti, které poskytují služby jejich občanům, a to je ostudné. Mimoto jednání, která probíhala na toto téma v Radě, nejsou něčím, na co bychom měli být hrdí. Pokud by však měl být tento právní předpis opravdu někdy uplatňován, protože by ho pacienti potřebovali, a to není správné, budu velmi spokojená s tím, čeho jsme dosáhli. Paní Grossetêtové a mým kolegům poslancům jsem vděčná za jejich spolupráci.

Odvedli jsme velký kus práce. Nakonec jsme se úspěšně zaměřili na vzácná onemocnění. Lidé s těmito onemocněními byli vždy zatlačováni do ústraní a bylo pro ně obtížné obdržet vůbec nějakou léčbu. Nakonec jsme dokázali zavést v členských státech informační místa, které budou občany informovat o jejich právech. V minulosti nic takového neexistovalo. Budou-li v budoucnu zřízeny referenční sítě, bude konečně možné, aby členské státy sdílely osvědčené postupy, informace o zlatém a platinovém standardu a vědeckém pokroku. To dosud nebylo koordinováno. Je zde známka samostatného pokroku, ale žádná koordinace.

Všechny tyto věci představují velký úspěch, a to společně s ambulantní péčí a ostatními oblastmi, kterými se nyní nebudu zabývat. Jsou zde samozřejmě věci, které mě rozesmutňují. Upřednostnila bych, kdyby nedošlo k povyku a tahanicím v souvislosti s předchozím povolením, které jasně ukazují, že členské státy si neuvědomují věci, které jsou skutečně důležité. Naštěstí je zde však několik členských států, s nimiž lze dobře spolupracovat, a právě to jsme dnes dokázaly. Naším cílem musí být zajištění toho, aby systém zdravotní péče byl v každé zemi tak dobrý, že nikdo nebude chtít cestovat do jiné země, jejímž jazykem nehovoří. Pokud to, co děláme dnes a budeme dělat zítra, představuje malý krok směrem k tomuto cíli, protože bude jasnější, které země poskytují dobré služby a které špatné, které pro své občany něco dělají a které nikoli, pak jsme odvedli velký kus práce.

Doufám, že jedním z menších vedlejších účinků bude transparentnost. Musíme vědět, které členské státy mají vysoké standardy a které jsou na nízké úrovni. Pocházím ze země, kde se mohu cítit poměrně klidně. Jsem si však vědoma problémů lidí v mnoha jiných členských státech a za to se stydím, protože v Evropské unii by tomu tak nemělo být.

Ráda bych poděkovala zpravodajce za její usilovnou práci, a zejména Komisi, panu Dallimu a jeho týmu, kteří poskytli Evropskému parlamentu a autorovi tohoto právního předpisu v předchozím funkčním období Parlamentu, panu Bowisovi, takovou podporu, jakou jsme si přáli. Ráda bych rovněž poděkovala zejména belgickému předsednictví, které zde dnes není, ale učinilo vše pro zajištění toho, aby byl tento proces úspěšný. Ačkoli belgické předsednictví učinilo vše, co bylo v jeho silách, stále nemohlo dosáhnout velkého pokroku, a to kvůli občas neústupným a předpotopním postojům ostatních členských států. Určitého pokroku však bylo dosaženo a věřím, že zítra budeme moci hlasovat ve prospěch tohoto právního předpisu s čistým svědomím.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, vrátíme-li se o čtyři roky zpět k zahájení kampaně skupiny ALDE nazvané „Evropa pro pacienty“, mám dobré důvody pro to, abych uvítala dohodu, jíž bylo v prosinci dosaženo s Radou. Nejprve bych ráda poblahopřála naší zpravodajce, paní Grossetêtové, a také ostatním stínovým zpravodajům za jejich dobrou spolupráci a velký kus práce, kterou odvedli, a také autorovi této iniciativy, našemu kolegovi, panu Bowisovi.

Parlament byl jednotný a pevně zastával své stanovisko během jednání s Radou. Zastupovali jsme pacienty a v EU bude poprvé zaveden jasný legislativní rámec pro pacienty, kteří usilují o léčbu v jiném členském státě. Dosaženou dohodu musíme považovat za malý krok, ale pro pacienty v Evropě je skutečným úspěchem, který posílí jejich práva a zaměří se na jejich potřeby, na informace, jež jsou jim dostupné, a na kvalitu a bezpečnost péče.

Jsem si však jistá, že Parlament by podpořil ambicióznější výsledek. Ačkoli uznávám potřebu členských států moci zavést předchozí povolení, aby zachovaly udržitelnost svých zdravotnických systémů, lituji, že – včetně belgického předsednictví – někdy kladly organizační úvahy před zájmy a potřeby pacientů. Zastupujeme ale naše občany a naším úkolem je reprezentovat je zde v Parlamentu.

Dovolte, abych zmínila pouze jeden příklad: kvalitu a bezpečnost. Zatímco členské státy horlivě stanovovaly rizika spojená s kvalitou a bezpečností jakožto kritérium pro odepření předchozího povolení, zdráhaly se přijmout – a oponovaly tomu – jakýkoli systém pro sdílení informací a aktualizaci požadavků v této oblasti na úrovni EU.

Skupina ALDE vítá budoucí směrnici, ale budeme přísní, pokud jde o její provádění, a zajistíme, aby bylo zavedeno řádné podávání zpráv a monitorování s cílem zajistit správné provádění směrnice a aby se ustanovení o předchozím povolení a náhradě nákladů nestala pro pacienty neopodstatněnou překážkou.

Na závěr mi dovolte zdůraznit jedno z mých zklamání: jedná se o nedostatečně ambiciózní ustanovení, která byla dohodnuta pro spolupráci v oblasti elektronického zdravotnictví, důvodem je opět silná opozice členských států, které jsou v této oblasti nejvyspělejší. Původní návrh Komise byl podstatně oslaben. Ráda bych proto položila panu Dallimu následující otázku. Zvážila by Komise vypracování samostatného návrhu o elektronickém zdravotnictví, čímž by se podpořila spolupráce a umožnila interoperabilita údajů a zajistila bezpečnost pro pacienty a elektronické zdravotnictví by se tak v Evropě stalo realitou?

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, jménem skupiny Verts/ALE. – Pane předsedající, mnozí v této sněmovně si jistě vzpomenou, že při prvním čtení bylo toto téma mimořádně ožehavé, a myslím, že jsme zde slyšeli jen některé rozdíly, které nás dělí. Panovaly zde obavy ohledně toho, zda tržní síly nevyhrají nad službami obecného zájmu, a ohledně toho, že lidé, kteří se zabývají právy pacientů rozhodnout se a vycestovat, stojí proti těm, kteří se ptají, kteří pacienti by ve skutečnosti uskutečnili tuto volbu.

Domnívám se, že to, k čemu jsme nakonec dospěli, je přiměřeným kompromisem. Jak někteří zdůraznili, v případech, kdy jsou určitá opatření z lékařského hlediska nezbytná, již disponujeme systémem v rámci sociálního zabezpečení. Tato směrnice se více zabývá tržním systémem, možností volby a schopností občanů vybrat si místo, kam se obrátit, a otázkou finančních prostředků. Nyní tedy máme jistotu, že členské státy mohou zavádět systémy, které jim umožní zajistit, aby byly dané potřeby pokryty.

Tato směrnice by měla být vítaná také proto, že se zabývá otázkami právního rozměru a právní jistoty: kdo nese odpovědnost za následnou péči, zabývá se otázkou nápravy, nastanou-li problémy, a otázkami ohledně zajištění toho, aby postupy prováděli kvalifikovaní odborníci z oboru lékařství.

Pokud jde o otázku vzácných onemocnění, také zde jsme dosáhli kompromisu, který je lepší než to, co jsme prosazovali v prvním kole.

Jak někteří uvedli, pro mnoho pacientů to bude fungovat dobře, ale o naše pacienty se musíme starat také v našich členských státech.

 
  
MPphoto
 

  Milan Cabrnoch, jménem skupiny ECR.(CS) Já bych úvodem chtěl poděkovat oběma zpravodajům, paní Grossetêtové i panu Bowisovi. Dnes jsou tomu přesně 2 roky 6 měsíců a 16 dnů, co Evropská komise předložila dlouho očekávaný návrh směrnice o právech pacientů v přeshraniční péči, ale její historie se píše už dávno předtím, kdy byla tato problematika původně součástí návrhu směrnice o službách. I dnes se potvrzuje, jak velkou chybou bylo zdravotní služby ze směrnice o službách vyčlenit. Nesmíme zapomínat, že projednávaná směrnice řeší pouze práva pacientů a otázka volného pohybu zdravotních služeb v Evropské unii zatím zůstává neřešena. Zdravotní systémy v členských státech jsou sice založeny na stejných obecných hodnotách, ale ve skutečnosti je organizace poskytování zdravotní péče v jednotlivých členských státech velice rozdílná.

Text, o kterém budeme zítra hlasovat a který podpořím, je velkým kompromisem mezi právy občanů, pacientů a obavami vlád členských zemí. I přes mnoho ústupků a protivenství je předložený návrh malým, ale důležitým krokem vpřed. Navrhovaná směrnice vyjasňuje, byť ne dokonale, práva pacientů, zajišťuje jim přístup k informacím, v souladu s principem subsidiarity plně potvrzuje výhradní odpovědnost vlád členských zemí za organizaci a financování zdravotnictví, za kvalitu, bezpečnost a dostupnost péče na jejich území a dává jim možnost určit pravidla, podle kterých musí občan případně žádat ještě před čerpáním péče v zahraničí o souhlas.

Doufám, dámy a pánové, že v práci na směrnici budeme v tomto parlamentu pokračovat i v dalších letech a zlepšíme práva pacientů v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, jménem skupiny GUE/NGL.(NL) Pane předsedající, zítra je významný den, kdy se zdravotní péče stane produktem vnitřního trhu. Nová směrnice zachází se zdravotní péčí jako s komerčním zbožím. Ti, kdo mají nejvíce peněz, budou mít jako první přístup k místům s nejširší a nejlevnější nabídkou péče. Tento návrh však zachová stávající dvouúrovňový systém zdravotní péče. Zajímalo by mě, kolik mých kolegů poslanců se může ztotožnit s tím, co říkám. Zdravotní péče je základní potřebou a jednou z potřeb, k níž by měli mít všichni rovný přístup. Ti z vás, kteří budou zítra hlasovat ve prospěch návrhu, si pravděpodobně myslí, že pacientům prokážete službu, ale rozhodně tomu tak nebude. Souhlasím se vším, co podporuje práva pacientů, ale přijmeme-li tuto směrnici, můžeme ve skutečnosti čekat četné problémy v oblasti práv pacientů; dám vám několik příkladů.

Pojistitelé budou s radostí posílat pacienty do zahraničí, pokud tam bude levnější léčba. To sníží nabídku péče v zemích původu pacientů. Jakékoli druhy léčby, které již nebudou výnosné, již nebudou v dražších regionech nabízeny. Pacienti zdaleka nezískají více práv, již nebudou mít na výběr a budou muset vycestovat za hranice. Kromě toho pacienti z regionů, v nichž je péče levnější, nebudou moci cestovat do jiných regionů, protože jim nebudou automaticky nahrazeny spojené dodatečné náklady. Zdravotní turistika, která je zamýšleným cílem této směrnice, tedy bude omezena pouze na bohaté.

Nyní se zdravotní turistika soustředí do regionů, kde je zdravotní péče levná a kde jsou čekací lhůty krátké. Může se stát, že do nich bude přicházet tolik zdravotních turistů, že místní pacienti budou vytlačeni. Doklad takového případu jsme si mohli přečíst v pondělním vydání belgických novin De Standaard a mohu vás ujistit, že více takových příkladů bude následovat. Domnívám se, že každý pacient má právo na kvalitní péči a péči, která je poskytována v jeho jazyce, v blízkosti místa, kde žije, v blízkosti jeho rodiny. Evropa namísto toho podporuje pacienty, aby hledali péči v zahraničí, a pak nechá působit trh. Ti z vás, kteří s tímto souhlasí, budete zítra hlasovat ve prospěch návrhu; ti, kteří souhlasí se mnou, by rozhodně měli hlasovat proti.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, jménem skupiny EFD.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, směrnice původně obsahovala několik složitých oblastí. Během diskusí ve výboru a při trialogu jsme dosáhli dohody o znění, které je celkově vyvážené a zohledňuje potřeby kvality a bezpečnosti zdravotní péče, obecné zásady náhrady nákladů, předchozí povolení, přeshraniční spolupráci při léčbě vzácných onemocnění a služby elektronického zdravotnictví.

Rozhodli jsme se dosáhnout cíle uznání práva všech pacientů na přeshraniční zdravotní péči, čímž chceme předcházet léčebné turistice. Náklady, které vznikají zdravotnickému zařízení na léčbu státního příslušníka jiného členského státy, by správně měl nést členský stát původu pacienta.

Rovněž jsme chtěli členské státy zavázat k tomu, aby zajišťovaly základní úrovně zdravotní péče, ale nebylo to možné. S ohledem na zlepšení v daném znění, jichž bylo dosaženo prostřednictvím mediace, budeme hlasovat ve prospěch návrhu. To se vztahuje také na jiný text, o němž se diskutuje a který se týká Evropské iniciativy pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence a je předběžným krokem k předložení legislativního návrhu, jehož cílem je dosáhnout integrace mezi různými současnými politikami.

Společným cílem obou opatření je zdůraznit potřebu lepší koordinace mezi členskými státy, a to výhradně v zájmu občanů.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Pane předsedající, paní Győriová, dámy a pánové, já osobně zprávu o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči podporuji. Četné příklady ukázaly, že velké počty pacientů hledají vhodné služby zdravotní péče v jiných členských státech. Všichni jsme obeznámeni s věcí Kohl z Lucemburska, která je důkazem tohoto jevu. Vnější a vnitřní rozdíly v rámci EU, čímž myslím rozdíly mezi západoevropskými a východoevropskými regiony, bohužel nejsou omezeny na hospodářské rozdíly a odlišnosti v sociálních službách. Také s ohledem na zdravotní péči je zde široká mezera a úkolem Evropského parlamentu je omezit tyto rozdíly, to znamená rozdíly mezi západní a východní Evropou, protože stejně vysoký standard kvality zdravotní péče může přispět ke snížení počtu lidí z jednoho členského státu, kteří využívají služby zdravotní péče v jiném členském státě. Navíc je zásadní standardizovat roli zdravotních pojišťoven, protože tím můžeme zajistit, že nebude dotčena obecná evropská zásada svobody pohybu.

Kromě toho se domnívám, že je důležité koordinovat doporučení odborného kolegia, aby se zajistilo, že jednotlivé členské státy uplatňují stejné druhy léčby na tytéž kategorie onemocnění. Zdraví nesmí být privilegiem a stejná onemocnění nelze léčit odlišně v Maďarsku a ve Švédsku jen proto, že Maďarsko se nachází ve východní Evropě a lidé zde žijí v méně příznivých finančních podmínkách, zatímco druhá země patří k západní Evropě a lidé jsou zde bohatší.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Pane předsedající, domnívám se, že zítřejší hlasování bude jedním z nejdůležitějších hlasování, jichž jsem se během posledních šesti let v Evropském parlamentu zúčastnil. Není to kvůli tomu, že tato otázka má dopad na mnoho lidí – většina lidí samozřejmě chce a má právo využívat dobrou a včasnou péči v místě, kde žije. Je to kvůli tomu, že pro ty, kterých se to týká, může být tato otázka neuvěřitelně významná. Může být dokonce otázkou života a smrti. Týká se rovněž základní myšlenky evropské spolupráce – svobody pohybu. Je skutečně ostudné, že až nyní rozšiřujeme svobodu pohybu na ty, kteří ji nejvíce potřebují, na nemocné, na pacienty.

Jedná se o kompromis a vím, že já i moji kolegové z Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) bychom v mnoha aspektech zašli dále, ale musíme si nyní vzpomenout, jak se věci měly ještě celkem nedávno, kdy se hovořilo o zdravotní turistice, hrozícím zhroucení vnitrostátních systémů zdravotní péče, požadavku předchozího oznámení, nebo když jsme jednoduše řečeno byli nuceni požádat o povolení před výkonem těchto práv Evropský soudní dvůr. Tak se věci měly dříve a s ohledem na to skutečnost, že jsme vůbec dosáhli rozhodnutí, představuje obrovský úspěch.

Nevnímám to jako rozhodnutí, které činíme v důsledku toho, co udělala švédská nebo evropská levice, ale spíše tak činíme navzdory tomu. Pamatuji si předchozí znění a skutečnost, že se např. švédští sociální demokraté zdrželi hlasování v tomto prvním čtení. Včera někteří vyzývali k zavedení předchozího oznámení ve Švédsku. Doufám, že tak Švédsko neučiní. Po mnoho let jsme se obešli bez předchozího oznámení a doufám, že tak budeme činit i v budoucnosti.

Naše rozhodnutí však bude učiněno zde v Evropském parlamentu zítra a poté bude záležet na členských státech a Komisi. Uplatňujme ho tak, abychom posílili práva pacientů namísto toho, abychom je omezovali. O to žádám členské státy. Komisi bych rád řekl: sledujte pečlivě členské státy, protože víme, že se budou chtít vyhnout uplatňování tohoto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D).(FR) Pane předsedající, paní Győriová, pane komisaři, nejprve mi dovolte, abych vyjádřil mé uspokojení nad pokrokem, jehož dosáhla směrnice, kterou zítra přijmeme. Po celé roky řešil spory týkající se přeshraniční zdravotní péče a práv pacientů pouze Soudní dvůr Evropské unie.

Dnes již mobilita pacientů není v Evropě neobvyklým jevem, ale stala se součástí každodenního života. Přeshraniční péče nyní představuje 1 % celkových výdajů na zdravotnictví v Evropě.

Mobilitu pacientů bychom ale neměli zaměňovat s léčebnou turistikou, která se rozvinula během posledních let. Léčebná turistika začíná být organizovaná a bohužel se ukazuje, že je stále více výnosná. Zdravotnictví se postupně stává konkurenčním trhem.

Němec jede do Maďarska za stomatologickým ošetřením, britský státní příslušník – pokud má na to prostředky – jede do Francie, aby mohl být operován v kratší lhůtě. Existují početné příklady takových situací. Musíme však zajistit, aby se se zdravím nezacházelo jako s komoditou, abychom si byli všichni rovni. Proto jsme v posledních třech letech hájili zásadu předchozího povolení členským státem, v němž je pacient pojištěn, pokud jde o nemocniční a ambulantní péči.

Rád bych vzdal hold práci zpravodajek – paní Grossetêtové a zpravodajce z řad socialistů paní Roth-Behrendtové, které bych obzvláště rád poblahopřál – umožnila podstatný pokrok, jako je např. náhrada nákladů na péči, zřízení vnitrostátních kontaktních míst a evropských referenčních sítí, léčba vzácných onemocnění a posílená spolupráce mezi členskými státy.

Pane předsedající, pane komisaři, naše práce ještě neskončila. Musíme jít dále, překonat pokrok, jehož bylo dosaženo, abychom odstranili rozdíly, které v Evropě stále panují, a vím, že společně můžeme zajistit, aby se evropští pacienti a občané těšili rovnému zacházení.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE).(FR) Pane předsedající, paní Győriová, pane komisaři, primární zásluhou této dohody je to, že zajišťuje určitý stupeň právního objasnění, jak uvedli moji kolegové. Doposud byl za tyto otázky odpovědný Soudní dvůr, což je důvodem právní nejistoty, již nyní odstraňujeme, a domnívám se, že bychom měli být velmi vděční zpravodajce, paní Grossetêtové, stínovým zpravodajům a také panu Dallimu za práci, kterou odvedli. Tento právní předpis zlepšuje informovanost pacientů, kvalitu péče a postupy týkající se nákladů a jejich náhrady.

Jsem rovněž spokojena se systémem předchozího povolení v případě nákladné péče, včetně nemocniční péče, specializované péče či péče, která pro pacienty představuje zvláštní riziko. Cílem samozřejmě není zabránit pacientům ve využívání péče v zahraničí, ale předcházet léčebné turistice a také předcházet rizikům, která se vztahují na systémy sociálního zabezpečení.

Mám však smíšené pocity ohledně podmínek uplatňování tohoto postupu, které by mohly představovat rizika nerovného zacházení mezi pacienty z členských států.

Zaprvé, co znamená „přiměřená lhůta“? Musíme zajistit, aby pojem „přiměřená“ neohrožoval potřeby pacientů.

Musíme rovněž dohlédnout na to, aby členské státy stanovily finanční postupy, které zajistí, aby pacienti, zejména ti méně majetní, nemuseli platit příliš vysoké částky předem. Nebylo by přijatelné, aby administrativní potíže oslabovaly práva pacientů.

Na závěr, různá rozhodnutí členských států ohledně náhrady nákladů vzniklých na zdravotní péči by rovněž mohla vést k nerovnostem mezi pacienty, pokud zde existují jednak minimální náhrady a i něco jiného.

Pane předsedající, pane komisaři, tyto body jsem zde chtěla zdůraznit.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, pane Bowisi, tato směrnice vytváří jasná a transparentní práva. Pokud si budu chtít cestovat do zahraničí, situace bude jasná a rozhodnutí již nebudou svévolná, jak tomu bylo v některých zemích. Navíc budou dostupné lepší informace, pokud se rozhodnu odcestovat se do jiné země. Směrnice však bude muset být uplatňována vnitrostátními vládami. Tato směrnice zabránila jedné věci, o které snili někteří členové Komise a možná i tohoto Parlamentu, jedná se o otevření hranic za účelem zlepšení vnitrostátních systémů zdravotní péče. Jsem hrdý na skutečnost, že společně se dvěma zpravodaji, včetně paní Grossetêtové, jsme dokázali zachovat rovnováhu. Projevili jsme náš odmítavý postoj vůči zdravotní turistice a naši podporu zajištění toho, aby nebyly narušovány vnitrostátní systémy. Směrnice nevyřeší problém týkající se rozdílů v kvalitě lékařské péče. Toho lze dosáhnout pouze na základě dostatečných investic v každém členském státě.

Vážený pane Dalli a vážená Komise, nyní, když máme tuto směrnici, bych byl rád, kdybyste se mohli blíže zaměřit na nařízení o sociálním zabezpečení, které je systémem, na němž je všechno založeno a který objasňuje, kdo je placen a kde je všechno dobře zorganizováno. Měli byste vyvíjet větší nátlak na členské státy, aby zajišťovaly účinnější uplatňování tohoto nařízení namísto toho, aby předkládaly nové nápady ohledně deregulace a hospodářské soutěže.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). – Pane předsedající, tato směrnice činí jasné kroky pro upevnění práv pacientů v přístupu ke službám zdravotní péče po celé EU. Zajímám se o tuto směrnici, protože její uplatňování bude mít zvláštní dopad v mém volebním obvodu ve Walesu, kde i přes jednání vlády Spojeného království s EU ohledně otázek v oblasti zdravotnictví, je následná správa a poskytování zdravotní péče přenesenou pravomocí zajišťovanou prostřednictvím Velšského vládního shromáždění.

Moje počáteční obavy ohledně případného dopadu na velšský systém zdravotní péče týkající se náhrady nákladů a předchozího povolení se rozplynuly, protože do těchto návrhů byla zavedena určitá míra flexibility. Možnost členských států a regionálních orgánů rozhodovat o vhodných způsobech léčby na základě předchozího povolení a stanovit strop pro výši náhrad určitým způsobem zmírní obavy ohledně již nyní přepjatých a zatížených systémů zdravotní péče.

V důsledku práce mých minulých i současných kolegů v tomto Parlamentu, zejména se jedná o pana Bowise, nyní můžeme být spokojeni, protože jsme učinili krok vpřed, abychom pacientům zajistili jasnost, lepší výběr zdravotní péče a intenzivnější spolupráci mezi různými systémy zdravotní péče v EU. Mělo by to vést ke zvýšení standardů v celé EU, a to díky možnosti pacientů vybrat si zdravotní péči.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Pane předsedající, záměr této směrnice byl jasný od samého začátku: začlenit zdravotní služby do cíle liberalizace služeb a uspokojit tak zájmy hospodářských a finančních skupin rozšířením jejich aktivit do oblasti zdravotní péče ve všech zemích Evropské unie a přistupováním ke zdravotní péči tak, jako kdyby byla další komoditou, a k jejím uživatelům, jako kdyby byly pouhými spotřebiteli.

Tento návrh zjitří nerovnosti mezi Evropany, ublíží těm, kteří nemají finance na to, aby mohli využít soukromé zdravotnické služby nebo zdravotní péči v jiném členském státě EU. I s pozměňovacími návrhy, které do něj byly začleněny, by mělo jeho přijetí a velmi vysoké náklady, jež to může přinést, vážné důsledky pro některé země, v neposlední řadě pro Portugalsko a jeho národní zdravotní službu.

V praxi tatáž Evropská unie, která uvaluje přísná omezení na vnitrostátní rozpočty, pokud jde o financování veřejných služeb, jako je zdravotnictví, není znepokojena přetížením těchto rozpočtů, pokud jde o směřování veřejných finančních prostředků do jakékoli hospodářské a finanční skupiny zabývající se podnikáním v oblasti zdravotní péče nebo směřování těchto prostředků na podporu léčebné turistiky.

Ve skutečnosti ve své horlivosti prosazovat podnikání tento návrh nezajišťuje řádné záruky pro bezpečnost uživatelů či kvalitu zdravotní péče, zejména v případě ambulantní péče. Na rozdíl od toho, co zde někteří uvedli, systém předchozího povolení tyto případy dostatečně neupravuje. Je proto nezbytné, aby byly také tyto záměry blokovány stejným způsobem jako v roce 2007 při vyloučení služeb zdravotní péče z neslavné Bolkesteinovy směrnice.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Pane předsedající, na úvod bych chtěl vyjádřit určité zklamání nad postojem Rady, pokud jde o směrnici o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči, protože Rada v prvním čtení nepřevzala mnohé z dobrých pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu.

Evropský parlament totiž v prvním čtení postavil dobrý základ pro správné uplatňování pravidel poskytování přeshraniční zdravotní péče v členských státech tak, aby pacienti mohli v odůvodněných případech při dodržování stanovených pravidel a bez zatěžování soudů využít potřebnou ambulantní či nemocniční péči v jiném členském státě.

Proto je dobré, že se při přípravě zprávy ve výboru pro účely druhého čtení podařilo zachovat původní filosofii vyjadřující postoj Parlamentu z prvního čtení a posunout v současnosti nepřehledný stav v poskytování přeshraniční zdravotní péče k důstojnému vyřešení tohoto problému.

Kompromisní znění, které se opírá o judikaturu Soudního dvora a které bylo předloženo pro dnešní rozpravu, přináší našim občanům nové možnosti a novou kvalitu ve zdravotní péči, a proto musíme – podle mého názoru – usilovat o co nejrychlejší provedení této směrnice do každodenního života.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, po několikaletém právním procesu zítra konečně budeme hlasovat o zprávě, která zajistí řádný právní základ evropským občanům, jež jsou nuceni každoročně vycestovat do zahraničí, aby tam získali vhodnou lékařskou péči.

To umožní všem pacientům, a nejen těm nejinformovanějším či nejbohatším, požívat práv, která již po celé roky uznávají rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Díky otevření vnitrostátních kontaktních míst nebude přeshraniční přístup ke zdravotní péči již otázkou slepé víry, kdy pacienti již tak oslabení nemocí doposud museli bohužel až příliš často řešit byrokratické, jazykové a finanční problémy.

Pokud jde o nemocniční péči, stát, v němž je pacient pojištěn, může žádat předchozí povolení po pacientech, kteří usilují o léčbu v zahraničí, a to je samozřejmě nezbytné, aby byla chráněna stabilita jeho zdravotního systému. V některých bodech toho mohlo být na ochranu pacientů uděláno více, např. s ohledem na systém předchozího oznámení, který členským státům umožní předem uhradit léčebné výdaje, činit tak ale budou pouze dobrovolně.

Závěrem bych ráda zdůraznila své nadšení, že se mohu zúčastnit této všeobecné rozpravy, která má pouze jednoho společného jmenovatele, konkrétně jde o prioritu ukončit utrpení tisíců pacientů po celé Evropě, a zdá se, že tento moment konečně nastal.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Pane předsedající, paní Győriová, pane Dalli, podle mě je úkolem politiky napomáhat k zajištění a zlepšování kvality života našich občanů. V oblasti zdravotní péče to není právě jednoduchý úkol. Primárně národní státy jsou odpovědné za zajišťování zdravotní péče a přístupu k nejlepší lékařské péči bez ohledu na příjmy pacientů a region, v nichž žijí.

Avšak i přes co nejlepší vnitrostátní systémy zdravotní péče, zde stále budou případy, kdy pacienti budou potřebovat či vyžadovat pomoc, podporu a lékařskou péči jiné země. Tato směrnice stanoví právní základy a zajišťuje, aby pacienti měli přístup k těmto službám bez další byrokracie, bez právní nejistoty a aniž by museli hradit vysoké částky předem.

Po dlouhých jednáních pohlížím na tuto směrnici jako na skutečný úspěch, i když systémy zdravotní péče v jednotlivých státech a pojišťovací společnosti budou muset vyvinout velké úsilí na její provádění. Velmi doufám, že v tomto ohledu budete i nadále vyvíjet odpovídající nátlak, protože i ty nejlepší směrnice mohou být účinné pouze tehdy, pokud jsou správně prováděny. Vyzývám vás rovněž, abyste vytrvali ve svém úsilí o rozšíření preventivních opatření a poskytování zdravotní péče. Věřím, že chceme, aby občané Evropy zůstali co nejdéle zdraví a měli co nejlepší přístup k vysoce kvalitní lékařské péči s co nejnižšími náklady.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Pane předsedající, paní Győriová, pane komisaři, ráda bych poděkovala a poblahopřála naší zpravodajce, paní Grossetêtové, která odvedla brilantní práci, když převzala štafetu od našeho bývalého kolegy, pana Bowise. Se všemi gratulacemi, kterých se mu dostává, to trochu vypadá, jako bychom zde dnes oslavovali pana Bowise!

Myslím, že je důležité zdůraznit zásadní roli, již sehrálo belgické předsednictví, které vynaložilo úsilí nezbytné pro dosažení tohoto obtížného kompromisu s Parlamentem, a zejména s některými členskými státy, jejichž postoj byl – jako to říci – v některých případech vzdorný.

Tato směrnice o přeshraniční zdravotní péči je zásadní, i když se týká pouze 1 % vnitrostátních rozpočtů na zdravotnictví, protože kromě číselných údajů bychom se měli soustředit na sílu tohoto symbolu, kterým je legitimní právo každého evropského občana být léčen v zahraničí, získat náhradu nákladů na tuto léčbu a přitom disponovat všemi správnými informacemi.

Bylo rovněž důležité jasně stanovit záruky s cílem zabránit jakékoli formě léčebné turistiky, ale také zavést do daného znění dostatečnou pružnost s cílem podpořit diagnostiku a léčbu na obou stranách hranice. Mám na mysli určitá, např. vzácná onemocnění.

Pane předsedající, na závěr chci říci, že toto je zásadní první krok, ale musíme jít hlouběji a dále bojovat, abychom pokročili směrem ke zdravé Evropě, která je nám všem tak drahá.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański (ECR).(PL) Pane předsedající, ideální právní předpisy neexistují. Všechny mají nevýhody a stejně tak výhody, ale tato směrnice rozhodně přináší více naděje než obav. Evropa navzdory rychlým změnám, k nimž dochází, zůstává kontinentem velkých rozdílů a dokonce i kontrastů. Týká se to jak úrovně, tak rozsahu zdravotní péče, a je zřejmé, že chudší země, které jsou ve fázi transformace a snaží se dohonit bohatší země, vyjadřují více obav. Úroveň financování a zajišťování potřeb v oblasti zdravotní péče v zemích, které procházejí transformací, je však mnohem nižší.

Směrnice proto představuje obrovskou příležitost a naději pro všechny pacienty v zemích, na něž poukazuji. Vlády čelí velké výzvě, ale paradoxně tato směrnice vlastně prosadí mnoho reforem a přivede pozornost na míru nedostatečného financování zdravotní péče, protože nedostatečné financování není pouze výsledkem omezených finančních možností těchto zemí, ale také důsledkem pochybení ve stávající politice a podceněním obrovského významu zdraví pro evropské občany.

Děkuji vám za pozornost a zároveň vás vyzývám, abyste podpořili tuto směrnici bez ohledu na konečnou podobu tzv. ochranné doložky. Ochranná doložka je vyjádřením kompromisu a „kompromis“ je slovem, které vítáme.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils (GUE/NGL).(DE) Pane předsedající, návrh směrnice o mobilitě pacientů by rychle mohl vést k omezení zdravotní péče v EU na úroveň nejnižšího společného jmenovatele, a to prostřednictvím přístupu založeného na službách. Moje skupina je důrazně proti tomu, aby se schopnost zaplatit stala kritériem pro poskytování zdravotní péče a aby se z pacientů stávali zákazníci.

Navrhovaná směrnice umožní zdravotním pojišťovnám posílat pacienty do zahraničí kvůli levnější léčbě. To povede k vysoké úrovni hospodářské soutěže a k tlaku na ceny v odvětví zdravotní péče. Bude-li určitá léčba o několik set kilometrů jinde levnější a pacienti tam budou svými pojišťovacími společnostmi posíláni, bude výsledkem to, že tato konkrétní léčba již nebude na místní úrovni dostupná. Odvětví zdravotnictví tedy jednoduše bude sledovat neoliberální logiku trhu namísto toho, aby upřednostňovalo blaho pacientů.

Ráda bych se vás zeptala, dámy a pánové, zda chcete v tomto citlivém odvětví zdravotní turistiku. Souhlasím s tím, aby pacienti získávali zdravotní péči v blízkosti místa, kde žijí. Jedná se o veřejnou odpovědnost, která je součástí poskytování služeb obecného zájmu, jež musí být dostupné pro každého v jeho regionu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Pane předsedající, nikdo, kdo je nemocný, nechce cestovat do cizí země, pokud je léčba poskytovaná v jeho zemi stejně dobrá. Tento návrh je tedy to nejlepší, čeho můžeme dosáhnout. Zajišťujeme, aby se změnil model financování a aby nebyly ohroženy vnitrostátní zdravotní systémy, a zároveň zajišťujeme, aby pacienti získali lepší příležitosti být léčeni v jiných zemích EU.

Pacienti mohou jednodušeji usilovat o léčbu v jiné zemi, pokud např. v jejich zemi není dostupná nutná odbornost a léčba. To je důležité, pokud jde o vzácná onemocnění, která vyžadují velmi specializované znalosti. Pokud bychom soustředili léčbu těchto vzácných onemocnění na několik míst v EU, šance pacientů na uzdravení by byla mnohem větší, protože lékaři, kteří často využívají své odborné dovednosti, lépe dosahují dobrých výsledků. To by však nemělo znamenat, aby členské státy oslabovaly své zdravotnické systémy – je to něco, co dané znění také uvádí. Děkuji, pane předsedo, a ráda bych poděkovala rovněž panu komisaři Dallimu a zpravodajce. Děkuji za vaši vynikající práci.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).(PL) Pane předsedající, nejprve bych chtěla poblahopřát zpravodajce, paní Grossetêtové, která měla velmi obtížný úkol. Nebyl to jednoduchý úkol kvůli různým postojům členských států Evropské unie a odlišným systémům zdravotní péče v různých zemích. Dosažení kompromisu mezi očekáváními a možnostmi nevyžadovalo pouze vyjednávací schopnosti, ale především znalost daného tématu. Všichni víme, že opatření obsažená ve směrnici o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči – a zpravodajka o těchto opatřeních hovoří velmi podrobně – jsou tím, co si přejí obyvatelé Evropské unie, zejména pak ti, kteří pocházejí ze zemí, kde je omezený přístup k odborníkům a moderním postupům .

Je důležité, že během práce na znění směrnice a díky kompromisům, jichž bylo dosaženo, bylo možné změnit postoj členských států, které zpočátku blokovaly její ustanovení. Základními charakteristikami směrnice jsou dostupnost, jednoduchost a jistota s ohledem na zdravotní péči a také právo pacientů využívat služby zdravotní péče jiného členského státu a získat náhradu určených nákladů. Směrnice je založena na potřebách pacientů, a nikoli na finančních prostředcích.

Ráda bych poukázala na to, že ustanovení směrnice budou znamenat nejen zlepšení stavu zdraví pacientů, ale domnívám se, že budou základem pro zdokonalení systémů zdravotní péče v některých zemích Evropské unie. Je třeba zdůraznit, že směrnice je prvním a zásadním krokem směrem k mobilitě pacientů, posiluje práva pacientů a odstraňuje nerovnosti v úrovni služeb poskytovaných v různých členských státech.

 
  
MPphoto
 

  Andres Perello Rodriguez (S&D).(ES) Pane předsedající, myslím, že je namístě poblahopřát zpravodajům, zejména pak paní Grossetêtové a paní Roth-Behrendtové z mojí skupiny, k práci, již odvedli, aby oživili stagnující právní předpis a učinili z něj užitečné opatření, protože to umožnilo, aby bylo právo na veřejné zdraví považováno za právní základ, a stanovilo to nový směr, který nám umožní vytvořit základy pro to, aby byla občanům zaručena bezpečnost a kvalita, kterou si vždy volí. Co je důležitější, jejich práce znamenala také to, že úloha členského státu původu, který musí platit, a členských států, v nichž je péče využívána, může být jasně regulována.

Nedomnívám se však, že bychom se měli spokojit pouze s tímto, spíše by to měl být začátek mnohem většího kroku vpřed, aby, jak uvedla paní Roth-Behrendtová, se tato směrnice stala pouhou formalitou, protože stejná úroveň péče ve všech členských státech znamená, že je pro všechny občany zbytečné, aby se přesouvali do jakékoli jiné země.

V této bitvě potřebujeme získat právní předpis, který zajistí práva občanů ve vztahu k péči, již by měli získat – přínosy a bezpečnost – spíše než pouze právo na mobilitu mezi členskými státy, kterým již disponují. Jednoty dosáhneme prostřednictvím kvality, jinak budeme schopni činit pouze malé kroky.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký (ECR). (CS) Kdo z vás je déle v Evropském parlamentu, tak si jistě vzpomene, jak tato norma vznikala. Je to až úsměvný příběh. Na začátku byla zpráva paní Gebhardt, která měla umožnit volný pohyb služeb po Evropské unii. Z ní jsme vyčlenili část a usnesli jsme se, že zdravotnické služby zaslouží speciální normu. Když ta nakonec byla Komisí předložena, tak se z ní postupně volný pohyb zdravotnických služeb dostal ven a zůstala nám část, která popisuje právo pacientů na volný pohyb po Evropské unii při hledání zdravotních služeb a poskytování zdravotní péče.

Já tím chci zdůraznit, že někdy je naše evropanství více o těch symbolech a vlajkách a velmi málo je o naplňování faktických svobod, na kterých by Unie měla být založena. Normu provázely četné obavy jednotlivých členských států z přečerpávání a likvidací národních rozpočtů.

Na závěr mi dovolte říci, že to není přesně to, co jsme chtěli, ale je to správný krok a jistě vykročení správným směrem. Chci popřát i zpravodajkám a poděkovat jim za jejich práci.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Pane předsedající, velmi vítám skutečnost, že tato směrnice konečně vstupuje v platnost. Rád bych Parlamentu připomněl, že v jednu dobu to vypadalo, jako kdyby celý legislativní proces selhal. Domnívám se, že díky schopnosti zpravodajky a vyjednávacího týmu a samozřejmě belgického předsednictví jsme dosáhli výsledku, s nímž můžeme být velmi spokojení. Zejména mě těší, že bylo jasněji vymezeno právo členských států omezovat využívání zdravotní péče v jiné zemi. V návrhu, který předložily členské státy, tomu tak nebylo. Myslím, že nyní zde máme rozhodnutí, které umožní dohledání a ověření procesu zamítnutí žádosti o poskytnutí péče. To je významný krok vpřed.

Komu pomáháme zejména? Domnívám se, že pomáháme 60 000 lidí, kteří jsou zapsáni v pořadnících pro účely transplantace orgánů. Již jsme samozřejmě přijali směrnici o transplantaci orgánů, ale toto je další opatření, které zkrátí čekací dobu. Pomáháme také milionům lidí, kteří trpí jedním z 30 000 vzácných onemocnění. Pokud vycestují do jiné země, budou moci využívat lépe zacílené a kvalitnější péče.

Nemyslím si však, že tato směrnice povede k rozvoji zdravotní turistiky v Evropě. Myslím, že obavy, jež vyjádřila levicová část této sněmovny, jsou naprosto nepodložené. Není to otázka, jíž bychom se museli znepokojovat.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Pane předsedající, toto znění je výsledkem velkého kusu práce a jednání, takže bych ráda poděkovala panu Bowisovi, paní Grossetêteové a paní Rothové-Behrendtové. Je jedině správné uznat dosažený pokrok, protože toto nové znění poskytuje více záruk, co se týče bezpečnosti a kvality služby. Ačkoli znění článků 7 a 8 bylo vylepšeno, domnívám se, že se mohlo udělat víc v zájmu zajištění větší spravedlnosti.

Většina pacientů, zejména pacienti ze slabších socioekonomických skupin, nechce být léčena v zahraničí kvůli jazykové bariéře a chybějící podpoře rodiny. Evropané s vyššími příjmy těmto překážkám nečelí. Proto se obávám, že v zemích, kde jsou systémy zdravotní péče univerzální a převážně bezplatné, by nový právní předpis mohl působit jako pobídka ke snížení investic do vnitrostátních systémů a mohl by přispět k vytváření trhu se zdravotní péčí pro bohaté. Nicméně doufám, že uplatňování této směrnice přispěje ke snižování nerovností ve zdravotní péči.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Pane předsedající, stejně jako ostatní vítám tuto rozpravu a tuto směrnici a děkuji naší zpravodajce.

Jsem možná o něco opatrnější než někteří jiní poslanci. Myslím, že by bylo špatné, kdyby z této sněmovny vycházely zprávy, že od nynějška je s přeshraniční zdravotní péčí všechno v pořádku. Stále je mnoho věcí, které musíme prodiskutovat a uvést do praxe, aby přeshraniční zdravotní péče fungovala. Mohu ocitovat – a doufám, že to učiním přesně – vlastní slova pana komisaře? Řekl, že je „jasné, že všechny členské státy jsou povinny investovat na vnitrostátní úrovni a poskytovat svým občanům zdravotní péči, již potřebují“. Vidím, že souhlasně přikyvuje, takže jsem ho citovala správně.

Je správné, že tuto zprávu můžeme zopakovat členským státům, které tak nečiní, a členským státům, které mají dlouhé pořadníky. Patří k nim i moje země, Irsko. Je pravda, že lidé by upřednostnili léčbu blízko domova. Proto v Irsku pozorujeme nekonečné protesty – a velmi oprávněné protesty – ohledně uzavírání místních nemocnic a místních zařízení. Tato směrnice tedy může fungovat, jestliže donutí členské státy a jejich poskytovatele zdravotních služeb, aby přešetřily své domácí služby a zlepšily poskytování služeb těm, kdo je potřebují. Pokud naši občané využijí práva, jež jim dává tato směrnice, stejně za ně budou muset platit.

Občané již mají právo vycestovat za účelem přeshraniční zdravotní péče podle nařízení č. 883/2004, ale nevědí o tom. Kdyby to věděli, cestovalo by za hranice kvůli těmto službám mnohem více pacientů. Sdělme tedy našim občanům, na co mají právo. Doufejme, že nebudeme muset cestovat přes hranice, ale že pokud tak učiníme, můžeme to udělat svobodně a dostane se nám služeb, které potřebujeme.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Pane předsedající, vítám první rozpravu maďarského předsednictví. Nejprve bych ráda poznamenala, že bylo příhodné diskutovat o této záležitosti mimo rámec směrnice o službách, protože otázka přeshraniční zdravotní péče má mnoho jedinečných rysů. Ráda bych poblahopřála zpravodajům a stínovým zpravodajům a stejně tak Johnovi, který se nachází na galerii pro hosty. Je však mimořádně důležité nezpochybňovat povinnost členských států poskytovat primární péči. Členské státy jsou odpovědné za poskytování péče svým občanům. Je velmi důležité potvrdit, že tato směrnice není výsadou pro bohaté, ale nástrojem pro poskytování lepší péče pacientům se vzácnými onemocněními. Při naší práci jsme se řídili tímto úmyslem. Velmi významným hlediskem je také to, že tato směrnice nám umožní lépe využívat přírodní podmínky. Mám na mysli např. maďarské lázně, které mohou léčit určitá onemocnění mnohem účinněji a které nelze přesunout. Pacienti samozřejmě musí přijít k nám. Je velmi důležité pokračovat v tomto směru, aby jak zdraví, tak nemocní evropští občané měli pocit, že Evropská unie je o nich a pro ně.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE).(MT) Pane předsedající, mnoho z nás věnuje svému zdraví malou pozornost, dokud je náš zdravotní stav stále dobrý a není nutné využít lékařskou péči. Jestliže se však náš zdravotní stav ukáže jako nejistý, automaticky začneme chápat, jak důležité to pro nás vlastně je a jak zásadní je mít řádný zdravotní systém, a to nejen dobrý, ale také účelný a účinný systém.

Občané Evropské unie mohou využívat lékařskou péči v různých členských státech, jestliže je jejich stav v jejich zemi neléčitelný. Musíme mít na paměti, že by to mělo být posledním východiskem a nemělo by to být podporováno, protože se jedná o nejnákladnější možnost, která je navíc nepraktická. K tomuto řešení bychom se měli uchylovat, jen pokud jiná možnost neexistuje. Pokud však taková situace nastane, musíme zajistit, aby byla související byrokracie omezena na minimum, a musíme zlepšit kvalitu přístupu a bezpečnost.

Členské státy musí být rovněž vybaveny prostředky nezbytnými na ochranu svých zdravotních systémů a prostředky, díky nimž se dokážou vypořádat s případným dodatečným přílivem pacientů. Bylo by tedy ideální, kdyby členským státům bylo poskytnuto předchozí povolení. Z těchto souvislostí jasně vyplývá, že stávající pravidla nejsou vhodná – naopak jsou nejasná a nedůsledná. Jak ale vidíme na příkladu dárcovství orgánů, musíme se snažit přinášet řešení, aby Evropa mohla v této oblasti pokročit a nabízet svým občanům ty nejlepší lékařské služby.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) S velkým ulehčením kvituji, že Parlament dospěl konečně k politické dohodě o právu pacientů na přeshraniční zdravotní služby za podmínek, která střežil po léta jen Evropský soudní dvůr na základě žalob. Jsem ráda, že dnešní kompromis formuluje podmínky úhrady tak, jak jsme je někteří prosazovali už ve směrnici o službách před sedmi lety. Chci ze srdce poděkovat kolegyni Grossetêteové a kolegovi Bowisovi, kterého zdravím, za to, že vybojovali tuto přijatelnou shodu a vypracovali navíc i důležité pojistky pro vymahatelnost tohoto práva. Věřím, že právo na mobilitu zpřístupní léčbu vzácných nemocí všem Evropanům a povede nakonec ke zkrácení čekacích dob na operace v celé Unii. Splnil se tak i jeden z mých celoživotních osobních cílů v oblasti zdravotnictví. Dovolte mi připomenout, že je ještě před námi řada věcí, např. dořešit on-line služby ve zdravotnictví, mobilitu zdravotnických pracovníků a další cíle.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE) . – (RO) Pane předsedající, nejprve bych rád poblahopřál paní Győriové k mandátu, jímž je v současnosti pověřena. Přeji jí a maďarskému předsednictví mnoho úspěchů. Rád bych poblahopřál všem, kdo se podíleli na návrhu zprávy, o kterém dnes diskutujeme.

Jak možná víte, Rumunsko patří do skupiny zemí, které měly výhrady k několika kompromisům, jichž bylo dosaženo v Radě. Tyto výhrady nejsou známkou toho, že by Rumunsko bylo v opozici vůči přeshraniční zdravotní péči. Vyjadřovaly obavu rumunské vlády ohledně finanční stability přeshraniční zdravotní péče a rozměrů, jakých může přeshraniční péče dosáhnout, protože jak všichni dobře víte, některé členské státy mají velmi nízký národní důchod.

Na druhou stranu investice představují prostředek, jak toto riziko snížit. Zároveň se však domnívám, že reformy v systémech zdravotní péče členských států mají prvořadý význam. V tomto případě se domnívám, že Evropská komise by se měla více angažovat v oblasti těchto reforem systémů zdravotní péče.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Pane předsedající, mobilita pacientů představuje velký krok směrem k Evropě zaměřené na občany a tato směrnice je jasně strukturovaná. Směrnice nemá pouze otce, pana Bowise, ale má také matku, paní Grossetêteovou. Chtěla bych jim velice poděkovat za veškeré jejich úsilí.

Diskutováním o správném směru, jímž bychom se měli vydat, jsme strávili dlouhou dobu a nyní víme, že tato diskuse ještě bude nějakou dobu trvat. Máme však pevné a dobře navržené základy, na nichž můžeme stavět. Tato situace je složitá. Máme 27 členských států, přičemž každý z nich se nachází v jiné výchozí situaci, a to jak z hlediska struktury jeho služeb zdravotní péče, tak z hlediska pojišťovacích systémů. Předchozí povolení pro pobyt v nemocnici v jiném členském státě a uznání etických a morálních zásad právních předpisů v oblasti zdravotní péče každého členského státu přestavují správný přístup. Jednak to umožňuje poskytovat podporu pojišťovacím společnostem a prosazovat odpovědnost členských států a jednak to všem občanům umožňuje přístup ke službám nabízeným jinými členskými státy.

Toto je hlavní krok vpřed, zejména s ohledem na vzácná onemocnění. Každý členský stát má jinou úroveň vybavenosti. Všechny však nyní mohou využívat poznatky z výzkumů a již jinde zavedené struktury. Odborníci navíc budou mít příležitost dále rozvíjet své dovednosti díky zvýšené poptávce vyplývající z toho, že k daným službám bude mít přístup více lidí. Pro občany z mého regionu, který se nachází blízko hranic s Lucemburskem, Belgií a Francií, je přeshraniční přístup ke zdravotním službám velkou výhodou a obohatí jejich každodenní životy.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Pane předsedající, dámy a pánové, práva přiznávaná touto směrnicí – práva, která ve skutečnosti již uznal Soudní dvůr Evropské unie – umožňují všem pacientům v Unii využívat zdravotní péči.

Tento návrh objasňuje a usnadňuje přístup k přeshraniční zdravotní péči a také výkon práva na náhradu od členského státu, v němž je pacient pojištěn. Představuje to krok vpřed v procesu evropské integrace, v posilování solidarity a budování Evropy občanů.

Budeme mít kratší pořadníky, lepší kvalitu zdravotní péče, hospodářskou soutěž a pobídky k vědeckému výzkumu. Prioritou jsou vzácná onemocnění a diagnostika a léčba nyní mohou být prováděny ve členském státě, jenž je za tímto účelem nejvhodnější. Tato směrnice je určena pro všechny Evropany, kteří potřebují zdravotní péči.

Portugalská ministryně zdravotnictví se tedy naprosto mýlí, když tvrdí, že tato možnost je pro více vzdělané lidi s větším množstvím finančních zdrojů: tak tomu je nyní, bez směrnice. Portugalsko má vynikající zdravotní péči a vynikající odborníky v oblasti zdravotní péče a nemůže v tomto důležitém projektu stát stranou. Tato země musí využít dané směrnice, aby přistoupila k další modernizaci a byla konkurenceschopná, pokud jde o poskytování služeb v této oblasti všem Evropanům, kteří je potřebují.

Blahopřeji vynikající zpravodajce, která odvedla skvělou práci, paní Grossetêteové.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Nyní zahájíme postup, kdy se můžeme přihlásit o slovo zvednutím ruky. Mám zde 17 zájemců, kteří požádali o slovo. Vzhledem k důležitosti a významu tohoto opatření mám v úmyslu vyslechnout všechny, ale musíte dodržet limit jedné minuty. Po jejím uplynutí bude mikrofon vypnut.

Rád bych jen řekl autorům tohoto opatření, Johnu Bowisovi, který sedí na galerii pro hosty, a paní Grossetêteové, současné zpravodajce, a všem stínovým zpravodajům toto: pacienti promluvili a Evropský parlament jim naslouchal. Velice vám děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Pane předsedající, co vítám na této směrnici, je jasné vymezení práv pacientů, konec nekonečných pořadníků a návrh řešení situace, kdy nejsou v zemi pacienta k dispozici požadovaní odborníci. Jsem si jistý, že všichni chápeme pozici systémů zdravotní péče členských států s omezenými finančními kapacitami a dokážeme se vcítit do jejich situace, protože také musíme počítat s rizikem emigrace kvalifikované pracovní síly.

Pokud budeme hlasovat ve prospěch návrhu, budeme požadovat, aby systémy zdravotní péče členských států se skromnějšími prostředky vyvíjely další obrovské úsilí. Pokud však budeme hlasovat proti, nepřímo zajistíme to, že uplatňování práv pacientů bude v dotčených zemích i nadále omezené. Jsem přesvědčen, že budeme schopni najít možnosti, jak vyvážit fungování nerovnoměrně vybavených systémů zdravotní péče členských států. Např. moje země, Maďarsko, by mohlo nabídnout konkurenceschopné služby v oblasti balneologie, fyzioterapie nebo stomatologie.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Pane předsedající, hluboce mě znepokojuje, že náš pozměňovací návrh požadovat od lékařských regulačních orgánů v jedné zemi, aby svým protějškům z EU sdělily, zda zdravotnický pracovník nečelí disciplinárnímu nebo trestnímu řízení, selhal již ve fázi projednávání ve výboru a nebude předložen ke konečnému hlasování o tomto novém právním předpisu EU o přeshraniční zdravotní péči.

Dovolte, abych vám přiblížil případ německého lékaře Daniela Ubaniho, který protiprávně usmrtil občana mého volebního obvodu Cambridgeshire, Davida Graye, když mu podal desetkrát vyšší než doporučenou dávku léku proti bolesti. V Británii mu byla jeho činnost zakázána, přesto v současnosti nadále vykonává svou praxi v Německu.

Dále je zde případ doktora Ariela Hourmanna, který je obviněn ze zabití za to, že ve Španělsku vědomě použil smrtící injekci. Přesto pracuje na oddělení traumatologie a urgentního příjmu v nemocnici West Suffolk Hospital, rovněž v mém volebním obvodu, navzdory jasné žádosti předložené Španělsku ohledně jeho způsobilosti vykonávat praxi.

Tyto příklady ukazují, že v evropském právu je obrovská mezera, jež umožňuje zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou uznáni jako nezpůsobilí vykonávat praxi v jedné z našich zemí, pracovat a ohrožovat pacienty v jiné zemi. Rád bych požádal pana komisaře, aby vysvětlil, proč tomu tak je.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Pane předsedající, chtěla bych požádat zástupce maďarského předsednictví a také Radu, aby využili tento půlrok maďarského předsednictví a aby při těchto rozpravách zohlednili specifické problémy nových členských států, postkomunistických zemí, jako je Maďarsko. Když např. nyní hovoříme o zavádění kvazijednotného celoevropského systému přeshraniční zdravotní péče, nesmíme opomenout to, že např. v Maďarsku pracují kvalifikované a kvalitně vyškolené zdravotní sestry za plat přibližně 250 EUR měsíčně a lékaři za 500 nebo 600 EUR. Nedomnívá se EU, že je mimořádně neetické, nemorální a nepřijatelné vychvalovat určitý druh jednotného evropského systému zdravotní péče, aniž by byla věnována pozornost platům…

(Předsedající řečnici přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Pane předsedající, činíme významný krok vpřed, pokud jde o zájmy pacientů. Mnoho řečníků o tom dnes hovořilo. Co mě zaujalo, je skutečnost, že byl opět kladen důraz na obavy z podpory lékařské turistiky. V uvedených projevech se objevovala obava, že pacienti z členských států s nižším životním standardem nebo nižším vnitrostátním rozpočtem v oblasti zdravotnictví zaplní ordinace v bohatších zemích, což by znamenalo, že pacienti z těchto zemí by byli vytlačeni.

Zamysleme se ale nad tím. Tyto obavy nejsou nutné. Pacientům budou nahrazeny náklady v jejich domácí zemi a rozdíl musí uhradit pacient. Pacienti nebudou mít dostatek peněz, aby pokryli rozdíl, jestliže ceny jsou oproti jejich domácí zemi dvojnásobné či trojnásobné. Jsem v rozpacích, když slyším, že se stále obáváme mýtu tzv. „polského instalatéra“.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). – Pane předsedající, význam zdravotní péče a této směrnice ani nelze přecenit. Může mít zásadní důsledky pro zdravotní systémy členských států.

S radostí konstatuji, že byly vyřešeny sporné a znepokojující otázky a výsledkem je silná, definující směrnice, která posílí postavení členských států v oblasti zdravotní péče.

Výzvou bylo ochránit nedotknutelnost systémů zdravotní péče a zároveň pacientům nabídnout větší výběr. Potřeba členských států zachovat si kontrolu nad směrem dané politiky a nad rozpočtovými požadavky jejich zdravotních služeb byla splněna prostřednictvím ustanovení o předchozím povolení a na základě skutečnosti, že si členské státy budou moci zvolit, které služby budou poskytovat.

Elektronické zdravotnictví bylo rovněž pojednáno velmi citlivě tak, aby mohlo být pružné; členské státy ho mohou využívat, pokud si to přejí a kdykoli si to přejí.

Celkově před sebou máme výsledek, který zajišťuje samostatnost členských států, pokud jde o jejich zdravotní systémy, přičemž jsou pacientům nabízeny ty nejlepší služby. Blahopřeji zpravodajce a Johnu Bowisovi k dobře odvedené práci.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Pane předsedající, velkoryse jste každému umožnil promluvit. Budu tedy respektovat dané opatření a budu hovořit pouze minutu.

Tato rozprava byla velmi zajímavá a osobně bych řekl, že byla velmi poučná. Zejména mě těší, že Evropská unie upřednostňuje naše pacienty bez ohledu na to, zda jsou bohatí či chudí. Našim pacientům to také pomůže tím způsobem, že informace budou v každé zemi dostupné na jednom místě. Tato směrnice bude rovněž na všechny státy vyvíjet tlak, aby poskytovaly vysoce kvalitní služby. Pokud vysoce kvalitní služby nebudou k dispozici, naši občané budou chtít vycestovat do jiné země, kde takové služby dostupné jsou. Na závěr – o elektronickém zdravotnictví toho nebylo moc řečeno, ale také představuje velmi významnou možnost a v budoucnu se bude o tomto tématu diskutovat více.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Pane předsedající, paní Győriová, pane komisaři Dalli, blahopřeji zpravodajce, paní Grossetêteové, k její vynikající zprávě. Rád bych zdůraznil čtyři prvky. Zaprvé, zřízení vnitrostátních kontaktních míst je mimořádně důležité pro získávání informací – tedy získávání informací ze strany pacientů. Je zásadní přesně vědět, za jakých podmínek je nutné získat předchozí povolení. To je velmi důležité v případě vzácných onemocnění. Rovněž je zásadní, aby obecně nebylo možné požadovat od pacientů předběžnou úhradu. Na závěr bych chtěl zdůraznit otázku příhraničních regionů s ohledem na zdravotní péči, což je mimořádně důležité pro Maďarsko a střední Evropu. Podél německo-rakouských hranic nebo podél maďarsko-slovenských či maďarsko-rumunských hranic, kde se jazykové hranice nekryjí s národními hranicemi, totiž existuje mnoho nedostatečně rozvinutých, přebytečných a nevyužívaných kapacit zdravotní péče, ačkoli zde neexistují jazykové bariéry. Ještě jednou, přijměte prosím moje blahopřání.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Pane předsedající, zajišťovat přístup ke službám přeshraniční zdravotní péče je základním předpokladem, který pacientům umožňuje využívat co nejlepší dostupnou péči. Toho lze dosáhnout vymezením co nejjasnějších a co nepraktičtějších pravidel. Zlepšení práv pacientů, zejména poskytováním informací a spoluprací mezi členskými státy, lze dosáhnout rozvojem systému elektronického zdravotnictví a poskytováním informací o přeshraniční zdravotní péči.

Propagační kampaně podpořené programy přeshraniční spolupráce mohou pacientům poskytnout takovou úroveň informací, která jim umožní využít tohoto systému, přičemž bude docházet k co nejmenšímu počtu zneužívání; vše musí probíhat v souladu s dohodnutými pravidly. Proto se domníváme, že elektronické zdravotnictví a účinná propagace systémů přeshraniční zdravotní péče představují základní prvky nutné k uplatňování doporučení směrnice.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Pane předsedající, rád bych poblahopřál všem zpravodajům k vypracování tohoto významného dokumentu. Lidé dnes čelí příliš velké nejistotě, pokud jde o otázky přístupu k péči v jiných členských státech Evropské unie, o náhradu nákladů na poskytnuté služby a odpovědnost za následné klinické sledování. Lékařské předpisy vydané v určitém členském státě nejsou vždy uznávány v jiných zemích. Tato směrnice je pro naše občany zásadní, protože stávající systém je složitý a je obtížné získat náležité informace. Vědecký pokrok je navíc velmi nerovnoměrný, a tato směrnice tedy pacientům poskytne příležitost využít vhodnou péči v jiném členském státě, jestliže pro ně není běžně dostupná. To by pacientům umožnilo skutečně využívat výhod jednotného trhu a v budoucnosti by to mělo pozitivní dopad, protože reformy systémů zdravotní péče jednotlivých členských států by byly vyrovnanější.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, toto opatření je rozhodně všestranné a zpravodajka a ti, kdo se podíleli na jeho dokončení, si zaslouží naše upřímné blahopřání.

Přeshraniční zdravotní péče znamená prolomení hranic a pacientům to umožňuje svobodu volby, což je plně v souladu se svobodou pohybu, která je pro Evropskou unii příznačná. Tato zdravotní mobilita je nyní uznávána jak v případě vzácných onemocnění, tak v případě onemocnění, u nichž je nutná vysoká odbornost a která vyžadují rychlou reakci.

Včasná a vhodná povaha služeb umožňuje potvrdit jedno právo, a sice právo na zdraví. Poskytování zdravotní péče již může mít elektronickou podobu a omezí se tak rozdíly v péči poskytované občanům Evropské unie. V dlouhodobém horizontu by toto opatření dokonce mohlo být předchůdcem určité evropské akreditace, která by zaručovala vysoký technologický a osobní standard.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Cílem kompromisního návrhu směrnice po dvouletém vyjednávání je zajistit zejména právní jistotu pacientů v souvislosti s poskytováním přeshraniční zdravotní péče. To je jistě pozitivní výsledek. Složitost jednání však poukázala nejen na rozdílnost zdravotních systémů v jednotlivých členských zemích, ale i na různé ekonomické podmínky, v nichž je zdravotní péče evropským občanům poskytována. O tom, že jde o velmi citlivý problém, svědčí i současné masivní výpovědi nespokojených lékařů v českých nemocnicích. Na pozadí tohoto kontextu vyvstávají jistá rizika či nejistoty ohledně dopadu směrnice, např. ve smyslu zdravotní turistiky za kvalitní, nicméně levnější zdravotní péčí. Jen čas ukáže, zda se bude jednat jen o okrajový problém a rozhodně nezpochybnitelná pozitiva dopadů směrnice budou převažovat.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Pane předsedající, rád bych poblahopřál kolegyni, paní Grossetêteové, zpravodajce, a autorovi této směrnice, Johnu Bowisovi, za jejich ohromnou práci na této směrnici, jejímž cílem je bezpečná a vysoce kvalitní přeshraniční zdravotní péče.

Rád bych jasně zdůraznil potřebu takové regulace vzhledem k doposud nejednoznačné úpravě léčby pacientů v zahraničí, což jim způsobovalo nejistotu, zejména v případě závažných onemocnění. Těší mě, že tento předpis obsahuje zvláštní opatření zejména pro tyto pacienty.

Podporuji směr, kterým se vydala zpravodajka, která zdůrazňuje, že tato právní úprava je určena pro pacienty, jež ji potřebují, a nikoli pouze pro ty, jež si mohou dovolit péči uhradit. Tento právní předpis tedy představuje významný krok směrem k mobilitě pacientů v EU. Dohoda s Radou představuje rovnováhu mezi postoji členských států a Evropským parlamentem…

(Předsedající řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, přístup k přeshraniční zdravotní péči v Evropě byl doposud různě omezen; souviselo to s dlouhými čekacími lhůtami, složitým systémem náhrad a také s obtížemi při určení odpovědnosti za následné klinické sledování v souvislosti s přeshraniční zdravotní péčí.

Směrnice, o níž Evropský parlament bude hlasovat, je významným krokem vpřed, protože objasňuje tyto administrativní otázky a zlepšuje spolupráci mezi členskými státy a zároveň zvyšuje kvalitativní a bezpečnostní standardy zdravotní péče.

Díky zřízení vnitrostátních kontaktních míst se pacienti budou moci informovat o dostupnosti zdravotní péče v jiném státu EU, o administrativních postupech, stížnostech a odvoláních. Tato možnost již nevychází ze schopnosti platit, ale ze skutečného práva na lépe informované rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Pane předsedající, ráda bych poblahopřála zpravodajce a všem, kdo se podíleli na tomto významném dokumentu. Cesta ke konečné dohodě byla velmi dlouhá. Zpočátku se mohlo zdát, že všichni s dokumentem souhlasí, ale je zde několik skeptiků, kteří se možná obávají nerovných nákladů na služby nebo přílišného množství byrokratických požadavků a případné zdravotní turistiky, ale podle mého názoru směrnice skutečně zajišťuje vyvážený mechanismus, který má zabránit případnému negativnímu dopadu tohoto dokumentu. Nejdůležitější však je vytvářet podmínky pro mobilitu pacientů, nabízet možnost být občanem Evropské unie; nejvýznamnější věcí je tedy také možnost získat dané služby jednoduše a přitom se svobodně pohybovat po celé Evropské unii. Od využívání této příležitosti občany odrazují jazykové bariéry a nedostatek informací. Plánovaná kontaktní místa tedy pacientům budou poskytovat veškeré požadované informace, přinesou větší jasnost, důvěru a možnost postarat se o sebe. Zdraví je pro nás všechny důležité a společnými silami zajistíme dosažení pokroku v tomto ohledu.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Pane předsedající, pane komisaři, diskutujeme o směrnici, která skutečně řeší problém využívání zdravotních služeb v jiném členském státě. Tyto služby jsou již využívány. Směrnice však harmonizuje a upravuje podmínky využívání těchto služeb. Souhlasím s tím, co uvedli moji kolegové o potřebě vysokého standardu zdravotních služeb a o jejich dostupnosti v blízkosti místa, kde občané žijí. Často však musíme využívat zdravotní služby v jiných členských státech, zejména v případě vzácných onemocnění a nových druhů léčby.

Vítám rovněž skutečnost, že směrnice zvláště odkazuje na zdravotní služby poskytované v zařízeních s termálními prameny a v lázních. Využívání těchto služeb nám umožňuje zlepšit prevenci a léčbu mnoha onemocnění s nízkými náklady a může to být velmi důležité pro „zdraví“ našich pojišťovacích fondů.

Pane komisaři, vyzývám vás, abyste skutečně podpořil tuto iniciativu, která tyto služby prosazuje.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE).(PT) Pane předsedající, paní Győriová, pane komisaři, tato směrnice stanoví pravidla pro usnadnění přístupu k přeshraniční zdravotní péči, která je bezpečná a vysoce kvalitní, a dále podporuje spolupráci mezi členskými státy, přičemž plně respektuje jurisdikce členských států.

Směrnice zahrnuje základní hodnoty všeobecnosti, přístupu ke kvalitní zdravotní péči, spravedlnosti a solidarity. Přináší jasné výhody pro pacienty, zejména pak pro ty, kteří trpí vzácnými a komplikovanými onemocněními, protože budou mít přístup do odborných středisek, která se soustředí na onemocnění, kterými jsou postiženi.

Tato směrnice je dalším příkladem Evropy, která slouží svým občanům. Všichni si zasloužíme blahopřání, zejména si je zaslouží Komise, Rada a naše kolegyně paní Grossetêteová, neboť odvedli vynikající práci a směrnice byla realizována…

(Předsedající řečnici přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D).(EL) Pane předsedající, přeshraniční zdravotní péče je v současnosti nezbytností. Tato směrnice vytváří předpoklady pro Evropu bez hranic ve zdravotnictví. Pacienti, kteří trpí závažnými chronickými onemocněními, nyní mohou získat odbornou péči, mají větší mobilitu, v kontaktních místech mohou získat komplexnější informace a mají možnost pokrýt své náklady, aniž by jim vznikaly zbytečné starosti. Nová směrnice Společenství přináší nové výzvy, vyvíjí nátlak na modernizaci vnitrostátních zdravotních systémů v 27 členských státech Evropské unie a nesporně na potřebu dalšího propojování a navazování spolupráce mezi všemi systémy zdravotnictví ve 27 členských státech Evropské unie s cílem vyměňovat si osvědčené postupy, podporovat elektronické zdravotnictví a dosáhnout trvalých zlepšení ve standardu přeshraniční zdravotní péče. Toto je výzva, které se musíme postavit…

(Předsedající řečnici přerušil)

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komise. – Pane předsedající, dovolte, abych ještě jednou poblahopřál Parlamentu k jeho velkému úspěchu, pokud jde o vyjednání této směrnice. Velmi mě těší, že bude přijata.

Musím říci, že nemohu souhlasit s domněnkou, že tato iniciativa podporuje zdravotní turistiku nebo umožňuje zdravotním pojišťovnám snižovat své náklady. Je to spíše zárukou, že občané, kteří potřebují zdravotní péči, budou mít lepší možnost ji získat a nebudou při tom spoutáni byrokracií, která jim v tom někdy brání.

Domnívám se, že tato směrnice je skutečným průlomem pro pacienty a pro posílení zdravé Evropy. Musím souhlasit s paní Rothovou-Behrendtovou, paní McGuinnessovou a dalšími, že by měla pro členské státy představovat pobídku, aby investovaly do vlastních systémů zdravotní péče, protože jak jsem již mnohokrát s odkazem na tuto směrnici veřejně uvedl, nechceme z našich občanů dělat kočovníky. Chceme, aby tu nejlepší péči naši občané získali doma.

Touto směrnicí jsou nyní práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči zakotvena v právních předpisech EU, ale naše práce zde nekončí. Odkazuji zde na otázku paní Parvanovové ohledně případných samostatných návrhů týkajících se interoperability. Musím říct, že interoperabilita je rovněž klíčová pro funkčnost a proveditelnost této iniciativy, této směrnice, protože si nedokážu představit, jak bychom tuto směrnici mohli skutečně dobře provádět bez vhodného interoperabilního systému elektronického zdravotnictví. Interoperabilita je kromě toho také velmi důležitá pro zvyšování rovnocennosti zdravotní péče a zlepšování její udržitelnosti.

Nyní se těším na spolupráci se členskými státy, která umožní řádné provádění a vymáhání této směrnice po celé EU. Ještě je třeba odvést velký kus práce jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni, aby se zajistilo, že spolupráce mezi zdravotními systémy se stane skutečností. Můžete se na mě spolehnout, že se budu tímto úkolem zabývat s maximálním odhodláním a energií.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady.(HU) Pane předsedající, pane komisaři, vážení poslanci, pane Bowisi, velice vám děkuji za tuto přínosnou rozpravu. Domnívám se, že velmi dobře ukázala body, jejichž řešení bylo v průběhu posledních let pro účastníky rozprav jak v Radě, tak v Parlamentu nejobtížnější, a s radostí konstatuji, že naprostá většina členů vyjádřila svůj souhlas.

Ano, tato směrnice vytvoří jasnější situaci a transparentnější systém, aby sloužila evropským občanům. Jak jasně vyplyne při představení programu, které se bude konat zítra, maďarské předsednictví má v úmyslu umístit občany do jeho středu. Je rovněž zřejmé, že to, co jsme vytvořili, není dokonalé. Stále je zde prostor pro další činnost, jak právě zmínil pan Dalli.

Rozprava o jednotném trhu a směrnici o službách a o tom, jak to všechno souvisí s právy pacientů, byla velmi zajímavá. Považuji za velmi chytré řešení, že jsme k této otázce nepřistupovali ze strany služeb; každý si jistě pamatuje, jaký povyk způsobila směrnice o službách, když byla prvně přijata. Bylo správné vytvořit tuto směrnici na základě otázky práv pacientů. Směrnice umožní volný pohyb pacientů a ještě pacientům umožní, aby měli včasný přístup ke kvalitnějším službám. Domnívám se proto, že i přes jiný přístup jsme dosáhli svého cíle. Velmi důležité je to, že kromě zásad rovných příležitostí, práva na kvalitní péči, spravedlnost a solidaritu, což jsem uvedla již dříve, tato směrnice posílí svobodu volby.

Pane předsedající, vážení poslanci, velmi mě těší, že byla tato směrnice vypracována v průběhu maďarského předsednictví. Uznání však nenáleží nám, ale našim předchůdcům, Belgii a Španělsku, a také poslancům tohoto Parlamentu. Jsem vděčná, že vynikající spolupráce mezi Radou a Parlamentem mohla v takovém rozsahu posloužit evropským občanům.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rád bych samozřejmě využil této příležitosti, abych poblahopřál paní Grossetêteové k vynikající práci, kterou odvedla společně se stínovými zpravodaji z různých skupin v této velmi citlivé a velmi složité otázce, kterou bychom měli – jak se domnívám – široce prosazovat. Patří totiž mezi otázky, které se skutečně týkají všech občanů 27 členských států. Blahopřeji, paní Grossetêteová.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, zpravodajka.(FR) Pane předsedající, naprosto sdílím vaše stanovisko a nejprve bych chtěla poděkovat mnoha poslancům, kteří ve svých projevech při této rozpravě směrnici podpořili. Ještě jednou bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům ze všech politických skupin – vidím paní Rothovou-Behrendtovou, ale mám na mysli všechny kolegy poslance a nemohu je všechny vyjmenovávat. Chci jim poděkovat, protože se na této věci všichni aktivně podíleli a významně svým úsilím přispěli k dosažení politické dohody s Radou dne 21. prosince. Vše bude úspěšně završeno zítra.

Kolegům, kteří mimo jiné vyjádřili určité obavy ohledně zdravotní turistiky, říkám: „Ne! Na to si dáme pozor.“ Směrnice obsahuje ochrannou doložku pro členské státy a umožňuje jim mít kontrolu nad plánováním jejich zdravotní péče a infrastrukturami přesně tak, aby mohly zdravotní turistice předcházet.

Těm, kteří si myslí, že tato směrnice není dostatečně ambiciózní, říkám: „Máte pravdu, také bych byla ráda, kdyby směrnice zašla dále.“ Dnes však musíme vzít v úvahu, že se nacházíme v první fázi této směrnice, a vidím, že pan komisař Dalli, který nám v tomto ohledu velice pomohl, se mnou souhlasí.

Společně především zajistíme, aby byla tato směrnice provedena do vnitrostátního práva za co nejlepších podmínek. Za 30 měsíců bude tato směrnice uplatňována a všichni budeme muset v našich členských státech dbát na to, abychom zajistili, že směrnice skutečně podporuje práva pacientů.

Na závěr chci říci, že zítřejší hlasování je zásadní. Očekávám, že se postaráte o to, aby byla tato směrnice velkým úspěchem, protože tento úspěch bude darem pro pacienty. Konečně totiž uznáme práva pacientů na kvalitní zdravotní péči.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  János Áder (PPE), písemně.(HU) Během rozpravy ve výboru, která se týkala návrhu směrnice o přeshraničních právech pacientů, vystoupilo několik poslanců, kteří stejně jako můj kolega pan Peter Liese v tomto právním předpisu nespatřují nebezpečí, ale spíše příležitosti. My, Maďaři, sdílíme tento názor. Ačkoli se kompromis, jehož jsme nyní dosáhli a který lze považovat za seriózní kompromis mezi právy pacientů a obavami členských států, značně liší od předchozího návrhu zprávy, příležitosti stále přetrvávají. Můžeme říci, že je to malý krok správným směrem. Jaké jsou tyto příležitosti? Ačkoli mnoho lidí předpovídalo náhlý příliv nereálně velkého množství zahraničních pacientů a zhroucení vnitrostátních systémů zdravotní péče, můj názor je takový, že to pro nás představuje šanci lépe využívat přírodní bohatství naší země v budoucnosti. Nemám na mysli pouze naše léčivé vody, ale také naši zeměpisnou polohu a náklady na kvalifikovanou pracovní sílu. Zdravotničtí pracovníci budou mít konečně příležitost lépe využívat své odborné dovednosti a veškeré případné nevyužité schopnosti. Budou toho moci využívat také pacienti, kteří budou mít v jiných členských státech volný přístup ke službám zdravotní péče, jež není dostupná v jejich členském státě kvůli určitým přírodním podmínkám. Prospěch z toho tedy získají jak zdravotničtí pracovníci, tak pacienti, ale díky četným omezením začleněným do směrnice mohou zůstat klidné i členské státy. Blahopřeji zpravodajce a všem svým kolegům, kteří přispěli k tomuto úspěchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), písemně.(IT) Standardizace zdravotní péče v Evropě zohlední kvalitu nabízených služeb, která musí být – máme-li dokončit vnitřní trh zdravotní péče – stejná pro občany všech 27 členských států bez ohledu na jejich majetnost a schopnost platit.

Naléhavě vyzývám předsedu a své kolegy, poslance Evropského parlamentu, aby zajistili, že se působení na úrovni Evropské unie nezastaví přijetím této iniciativy, ale že se bude vyzývat také k činnosti na místní úrovni, a to především v souvislosti s uplatňováním tohoto opatření v jednotlivých státech.

Přijetí všech přeshraničních opatření nutných k tomu, aby celý systém fungoval, je neméně důležité. Např. příhraniční oblast Furlansko-Julské Benátsko potřebuje vhodný mechanismus pro shromažďování údajů, aby bylo možné optimalizovat spolupráci jak na vnitrostátním území – zejména nyní, když se k Itálii rychle blíží fiskální federalismus –, tak rovněž s příhraničními oblastmi, jako jsou některé sousední regiony Slovinska, s nimiž již po nějakou dobu konstruktivně diskutujeme o řízení zdravotních služeb.

Musíme rovněž zajistit vhodnou odbornou přípravu pro pracovníky, jejichž pacienti a jejichž dovednosti musí být stále více globální, to vše ve scénáři, který již není čistě evropský.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně.(PT) Po dlouhém procesu jsme dnes přijali znění směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Je to úspěchem pro Parlament, ale především vítězstvím pro uživatele. Nový legislativní rámec umožní občanům jakéhokoli členského státu obdržet zdravotní péči v jiném členském státě za stejných podmínek, jaké by měli ve vlastní zemi. Taková mobilita pacientům umožní vyhnout se naprosto legitimně vnitrostátním pořadníkům a využít lékařských služeb, které nabízejí jiné evropské země. Tento rámec rovněž otevírá cestu pro specializace, zejména v oblasti vzácných onemocnění. Zdravotní péče tedy již nemusí být poskytována pouze na místní úrovni, ale může být poskytována na místech, která se specializují na konkrétní léčbu. Našim cílem není podporovat tím zdravotní turistiku, ale zajistit úplnou mobilitu Evropanů v Evropě za rovných podmínek, což znamená, že od nynějška se všichni můžeme rozhodnout využít léčbu tam, kde bude nejrychlejší, nejúčinnější a maximálně kvalitní. Náklady nám budou nahrazeny členským státem, v němž jsme pojištěni, za stejných podmínek, jako kdyby byla zdravotní péče poskytnuta v tomto státě.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), písemně.(PL) Vstup směrnice o „pacientech bez hranic“ v platnost je velkou příležitostí pro všechny pacienty v Evropské unii, ale především pro pacienty ze zemí, které jsou méně rozvinuté, kde služby zdravotní péče ještě mají své rezervy. Tito pacienti budou mít lepší přístup k péči v jiné zemi, než měli doposud. Také lze doufat, že nová opatření budou pobídkou ke změně vnitrostátních systémů zdravotní péče. To se týká zejména zkrácení dlouhých pořadníků pro lidi, kteří čekají na určitý druh nemocniční péče. Riziko odlivu pacientů do nemocnic v jiných zemích bude vytvářet tlak na přijímání administrativních rozhodnutí o optimálním využívání nemocničních lůžek a postupů v zemích, jejichž pořadníky jsou nejdelší. Povinnost zřídit kontaktní místa v každém členském státě EU je pro pacienty významná. Budou mít k dispozici větší množství informací o možnostech péče v jiné zemi a také o výsledcích zahraničních nemocnic, pokud jde o léčení vzácných nebo velmi závažných onemocnění. Až nový právní předpis vstoupí v platnost, bude důležité pečlivě sledovat jeho účinky a vliv na zlepšování kvality služeb a také jejich dostupnost pro různé skupiny pacientů v různých regionech Evropy. Zejména bude důležité shromažďovat informace o využívání těchto služeb – zda je využívají pouze lépe informované a zámožné sociální skupiny, nebo všichni, kdo potřebují péči.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písemně.(HU) Volný pohyb pracovníků a rozvoj cestovního ruchu vyžadují, aby byly vyřešeny problémy přeshraniční zdravotní péče. Pravidla přístupu ke službám a pravidla náhrady nákladů musí být jasná a občané členských států s nimi musí být dobře obeznámeni. Cílem je umožnit občanům přístup k ambulantní a nemocniční péči, na niž by měli nárok ve svém členském státě, a získat náhradu nákladů na tuto péči do specifické výše podle jejich systémů. To vše by mělo být možné bez předchozího povolení a v jakémkoli členském státě. Riziko možného zneužívání – mám na mysli „zdravotní turistiku“ – nesmí v tomto případě představovat překážku, ale přirozeně musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ho snížili na minimum.

Musím zdůraznit, že návrh se týká mobility pacientů v rámci Evropské unie, a nikoli „volného pohybu služeb“. Je třeba poznamenat, že dobře zavedený systém může rovněž vytvářet přidanou hodnotu, protože budou využívány nevyužité kapacity a zabrání se ztrátám v oblasti logistiky. V některých případech může pohotová přeshraniční lékařská pomoc zachraňovat životy. Dalším důležitým aspektem je to, že přeshraniční zdravotní péče je rovněž velmi významná v případech, kdy v jednom členském státě není náležitá úroveň léčby pro určitá onemocnění dostupná, ale je dostupná v jiném členském státě. Domnívám se, že návrh je vyvážený a představuje kompromis mezi výhradami členských států a ambicemi Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně.(RO) Otázky týkající se přístupu ke zdravotní péči, náhrad nákladů a odpovědnosti za následné klinické sledování v souvislosti s přeshraniční zdravotní péčí v současnosti obklopuje příliš velká nejistota. Tato směrnice umožňuje všem pacientům – nejen těm nejinformovanějším či nejbohatším – požívat v oblasti zdravotní péče celé řady práv, která již po celé roky uznávají rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Členské státy jsou plně odpovědné za organizaci a řízení systémů sociálního zabezpečení. Návrh se týká pacientů a jejich mobility v EU, nikoli volného pohybu poskytovatelů služeb. Směrnice předepisuje spolupráci mezi členskými státy, zejména pak s ohledem na uznávání lékařských doporučení (léčba, předpisy atd.) učiněných v jiném členském státě, s ohledem na elektronické zdravotnictví a hodnocení špičkových technologií. Referenční sítě vytvářené vnitrostátními kontaktními místy umožní veřejnosti přístup k těmto informacím. Rumunské orgány skutečně musí zajistit, aby jejich občané měli přístup k informacím. Přijetí této zprávy pomůže zajistit správnou rovnováhu mezi právy pacientů v EU na přístup k nejlepší lékařské péči a zaručením finanční udržitelnosti vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), písemně.(FR) Ve srovnání s původním návrhem Komise, který umožňoval mobilitu pacientů z tržně orientovaného pohledu na zdraví, vítám pokrok, který se odráží v této dohodě. Pro zajištění našich systémů sociální ochrany bylo zásadní, abychom znovu zavedli systém předchozího povolení pro nemocniční či vysoce nákladnou péči. Obdobně byl nutný odkaz na článek 168 Smlouvy, a to s cílem zajistit, aby byly respektovány výsady členských států, pokud jde o organizaci jejich veřejných systémů zdravotní péče. Chvályhodného pokroku bylo také dosaženo, pokud jde o spolupráci a informace poskytované pacientům.

Jsou zde však stále velké nedostatky: nedostatečné uvážení mobility odborníků, lékařské demografie a stárnutí populace. Napravit by to měly další legislativní návrhy – zejména návrh o odborných kvalifikacích – a je důležité, aby v takových návrzích bylo potvrzeno, že zdravotnictví je odvětvím se zvláštními charakteristikami; není komoditou, která by se řídila pouze zákony trhu, ale tím nejcennějším aktivem, jež občané mají.

 
  
  

Příloha – Postoj Komise

Pozměňovací návrhy:

Přímo přijatelný: pozměňovací návrh 107 (Celé znění, blok č. 1, kompromisní pozměňovací návrh). Komise souhlasí s přijetím kompromisního znění předloženého spolutvůrci právních předpisů.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí