Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2084(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0366/2010

Keskustelut :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Äänestykset :

PV 19/01/2011 - 6.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0016

Puheenvuorot
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

14. Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite - Astmasumutteet (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu, joka on mielestäni erikoinen:

– Marisa Matiasin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö (A7-0366/2010) Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta (2010/2084(INI)) ja

– Erminia Mazzonin vetoomusvaliokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys astmasumutteista (O-0182/2010 – B7-0666/2010).

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, esittelijä.(PT) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni esittämällä mielestäni selkeän esimerkin tämän aloitteen kiireellisyydestä. Aloitin työni parlamentissa tasan kuusi kuukautta sitten. Kuusi kuukautta on kulunut mietintöä koskevan työn aloittamisen ja äänestysten välillä, ja tuona aikana 700 000 ihmistä on sairastunut Alzheimerin tautiin tai muuhun dementian muotoon. Tämä luku osoittaa itsessään, miten tärkeää ja kiireellistä on ryhtyä toimiin tällä alalla. Sen vuoksi komission tiedonanto on oikea-aikainen.

Kaikkia Alzheimerin taudista ja muista dementioista kärsiviä Euroopassa asuvia ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Yli 7 miljoonaa ihmistä sairastaa Alzheimerin tautia ja miltei 10 miljoonaa kärsii kokonaisuudessaan dementioista.

Numeroina esitettynä voisimme verrata määrää keskikokoiseen maahan. Emme voi syrjiä jotakin sairautta sairastavaa aivan kuten emme voi syrjiä jotakin maata. Meidän on käsiteltävä niitä kaikkia samanveroisesti. Juuri tästä syystä on tarpeen ryhtyä pikaisiin toimiin useilla aloilla. Tutkimuksen piirissä tiedetään, että tästä sairaudesta kärsivien määrä kaksinkertaistuu joka 20. vuosi.

Tiedämme, että jos tarkasteltava ikä on yli 65 vuotta, luku kaksinkertaistuu joka neljäs vuosi. Juuri sen vuoksi meidän on käsiteltävä syitä ja löydettävä syyt, koska meillä ei ole mitään muuta keinoa pureutua ongelmaan, jos meillä ei ole siitä riittävästi tietoa. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme lisää tutkimusta, lisää yhteistyötä ja lisää epidemiologista tietoa.

Meidän on saatava enemmän tietoa siitä, miten ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin riskitekijöiden vähentämiseen tähtääviin toimiin. On edistettävä varhaista diagnoosia, tarvitsemme erityishoitomuotoja ja meidän on koulutettava hoivaajia. Meidän on annettava tukea perheille ja olla leimaamatta kärsijöitä. Meidän on kunnioitettava heidän oikeuksiaan ja ihmisarvoaan. Kaikissa maissa on luotava kansalliset toimintasuunnitelmat, jotta voimme sitten tehdä Euroopan laajuista yhteistyötä. Meidän on torjuttava eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä. Emme voi hyväksyä sitä, että olisi ensimmäisen ja toisen luokan potilaita, vaan heidän kaikkien on oltava tasa-arvoisia sukupuolesta, iästä, asuinpaikasta tai mistä tahansa muusta perusteesta riippumatta.

Arvoisa puhemies, tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että terveyspalvelumme ovat mahdollisimman kattavia. Emme voi välttää puhumasta näistä pikaisia toimia edellyttävistä tarpeista vain sen vuoksi, että elämme kriisin keskellä ja puhumme aina vain sairauden kustannuksista. Tämän ongelman hoitamatta jättämisestä koituvat sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset ovat paljon laajemmat ja suuremmat kuin sen ratkaisemisesta syntyvät kulut. Sen vuoksi meidän on kohdattava tämä ongelma ja tehtävä investointeja. Meidän on investoitava ihmisiin ja kuten totesin, meidän on investoitava ennaltaehkäisyyn ja tuen antamiseen perheille ja hoitajille, jotka niin usein unohdetaan.

Tiedämme, että jokaista Alzheimeriin sairastunutta kohti tarvitaan hoitamaan kolme ihmistä. Alzheimeriin sairastunut ihminen ei pärjää yksi edes yhtä tuntia. Tämän on toimittava meille opetuksena. Emme voi jatkaa ilman, että jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä ja antavat oman panoksensa tämän ongelman ratkaisemiseen. Emme voi jatkaa ilman yhteistyötä ja ennen kaikkea ilman solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä.

Sen vuoksi haluan todeta seuraavaa: yhteistyöstä puhuttaessa me kaikki tiedämme, että mitään tästä työstä ei voi tehdä eristyksissä, ja myös täällä parlamentissa sitä on tehty yhteistyössä kaikkien jokaista parlamentin ryhmää edustavien varjoesittelijöiden kesken. Olemme saaneet siihen tukea niiltä kolmelta naiselta, jotka auttoivat minua ympäristöasioiden, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa, parlamentin ryhmässäni ja omassa valtuuskunnassani.

Sen vuoksi haluan kiittää kaikkia näitä naisia, eikä kaiketi ole sattumaa, että ainoastaan naiset tekivät työtä tämän mietinnön parissa. Tämä johtuu siitä, että nämä sairaudet koskettavat eniten naisia, naiset käsittelivät Alzheimeria koskevia mietintöjä ja hoitavat siihen sairastuneita, myös miehiä. Näin ollen haluan myös kiinnittää huomion kaikenlaisiin syrjinnän muotoihin, jotka ovat hämärän peitossa näiden ongelmien hoidon tai käsittelyn puutteen vuoksi.

Päätän puheenvuoroni ilmoittamalla, että haluaisin esittää kysymyksiä komission jäsen Dallille suoraan voidakseni kysyä häneltä, mitkä tämän mietinnön sisältämistä esityksistä komissio on valmis hyväksymään, ja milloin se on valmis hyväksymään tämän nyt käsittelemämme ongelman kiireellisyyden ja ryhtymään toimiin sen selvittämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni, laatija.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minunkin on todettava, että olen ymmälläni siitä, miksi tämä kysymys on yhdistetty edellisen mietinnön kanssa. Tärkein asia on mielestäni kuitenkin se, että parlamentti keskittyy tänään kysymykseen, jota olen käsitellyt vetoomusvaliokunnan puolesta esittämässäni kysymyksessä.

Tämä kysymys liittyy tapaukseen, jossa pieni joukko eurooppalaisia yrityksiä ei saanut oikeutta sen toimettomuuden vuoksi, jota komissio on valitettavasti osoittanut vuodesta 1997 lähtien tähän asti. Tätä päätöstä tukee oikeudellisten asioiden valiokunta, ja valiokunta, jonka puheenjohtajana toimin, on pyytänyt antamaan lausunnon.

Asia koskee lääkintälaitetta, tarkalleen ottaen astmasumutetta, joka patentoitiin vuonna 1990 ja tuotiin laillisesti markkinoille. Kyseistä tuotetta säännellään direktiivillä 93/42/ETY, jossa vahvistetaan, että valmistajien on todistettava noudattaneensa vaatimuksia, ja se antaa kansallisille viranomaisille valtuudet tarkastaa, että tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on pätevä. Tämä tapahtuu harjoittamalla seurantaa ja suorittamalla näytetarkastuksia.

Tätä tuotetta levitettiin markkinoilla menestyksekkäästi kuuden vuoden ajan aina vuoteen 1996 saakka, eikä siitä tehty ainoatakaan valitusta tai esitetty minkäänlaisia kommentteja yli 15 vuoden aikana, kunnes Ylä-Baijerin hallitus vaati tuotteen tarkastamista ja kehotti asiasta vastaavaa Magdeburgin komiteaa tarkastamaan yritykselle myönnetyn luvan.

Kyseisen vuoden joulukuussa komitea ja Saksi-Anhaltin terveysviranomaiset suorittivat tarkastuksen ja saattoivat menettelyn loppuun toteamalla, että tuote vastasi täysipainoisesti voimassa olevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Menettelyn lopussa mainitut viranomaiset kyseenalaistivat myös Ylä-Baijerin hallituksen esittämän pyynnön ja kehottivat sitä käynnistämään suojalausekemenettelyn edellä mainitun direktiivin nojalla, mikäli sillä edelleen olisi epäilyjä asiasta.

Seuraavana vuonna suoritettiin lukuisia dokumentoimattomia toimintoja, joista parlamentille ilmoitettiin ainoastaan epäsuorasti, ja sitten yhtäkkiä vuonna 1997 ilman minkäänlaista valmistajalta saatua ilmoitusta Saksan liittotasavallan terveysministeri määräsi tuotteen vedettäväksi pois markkinoilta.

Ministeriö käynnisti menettelyn – edellä mainitun direktiivin 8 artiklan mukaisen menettelyn – vuoden 1997 lopussa, mutta se epäonnistui, koska se ei ollut saanut minkäänlaista tietoa, eikä valmistajan kuulemisprosessia ollut aloitettu. Yleisen hiljaisuuden vallitessa vuoden 2003 puolivälissä valmistaja ajatteli hiljaisuuden tarkoittavan sitä, että Saksan viranomaisten selittämättömät kommentit oli hylätty, joten hän päätti saattaa tuotteen uudelleen markkinoille.

Valitettavasti vuonna 2005 jälleen ilman minkäänlaista ilmoitusta Saksan viranomaiset määräsivät tuotteen vedettäväksi pois markkinoilta jälleen kerran. Tarkemmin ottaen totean, että toistuvista pyynnöistä huolimatta tähän päivään mennessä ei ole saatu minkäänlaista selitystä siitä, miksi tuote vedettiin pois markkinoilta.

Näin ollen minkäänlaista ilmoitusta ei ole annettu, tutkimusta ei ole tehty, eikä valmistajalle ole annettu minkäänlaista tilaisuutta haastaa legitiimisti toisen osapuolen tutkimuksen tulokset. Tällä on ollut valmistajalle vakavia taloudellisia seurauksia, koska hän on odottanut vastausta yli 15 vuotta, eikä hän voi tuoda tuotettaan markkinoille.

Lisään vielä, että niiden kuuden vuoden aikana, jona tuotetta levitettiin markkinoilla – tästä asiasta on todisteista, joista osa on komission laatimia asiakirjoja –, kävi ilmi, että kansanterveyden menoissa saavutettiin merkittäviä säästöjä tuotteen alhaisten kustannusten ansiosta ja että tuotteella oli myönteinen vaikutus astmasta kärsiville.

Kun tuotteen valmistaja Christoph Klein oli nähnyt, että kaikki hänen pyrkimyksensä ratkaista tilanne jollakin tapaa muiden viranomaisten kanssa olivat epäonnistuneet, hän kääntyi vetoomusvaliokunnan puoleen. Vetoomusvaliokunta käynnistää menettelyn tämän vaalikauden aikana. Kun lisäksi otetaan huomioon se vetoomuksessa esitetty aika, joka asian käsittelyyn on kulunut, valiokunta käynnistää myös epävirallisen kuulemisen komission jäsenen kanssa pyytääkseen vastausta asiaan lyhyemmässä ajassa, koska vetoomuksen esittäjä pyytää vahvistusta sille, vastaako hänen tuotteensa Euroopan unionin lainsäädäntöä, tai sen puuttuessa ainakin päätöstä, jonka hän voi kyseenalaistaa tuomioistuimessa ja jonka kautta hänellä on mahdollisuus saada oikeutta.

Mitään näistä ei ole tapahtunut, ja vetoomusvaliokunnassa käymämme keskustelun aikana Euroopan komissio valitettavasti vältti vastaamasta kysymyksiimme jälleen kerran. Näin ollen vetoomusvaliokunta on tehnyt yksimielisen päätöksen ja tuonut asian esiin parlamentissa ja pyytänyt komissiota antamaan parlamentille selkeitä vastauksia, koska tämä asia herättää kiistatta vakavia epäilyjä perusoikeuskirjan rikkomisesta. Tämä ei johdu pelkästään komission toimettomuudesta, vaan kysymys on myös ja ennen kaikkea siitä, että vetoomuksen esittäjällä Christoph Kleinilla ei ole mahdollisuutta ryhtyä oikeustoimiin.

Asia herättää selviä epäilyjä markkinasääntöjen rikkomisesta ja pienyrityksille annettavasta suojasta, minkä vuoksi vaadimme aina saada täällä vastauksia kysymyksessämme esitettyihin seikkoihin.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Hyvä jäsen Mazzoni, haluan kiittää teitä ennen kaikkea siitä, että suhtauduitte minun tavoin hämmentyneesti siihen, miten kaksi aihetta oli esitetty käsiteltäväksi päällekkäin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jollakin tapaa halveksuisin tärkeää kysymystä, jonka kaiken lisäksi jätätte käsiteltäväksi vetoomusvaliokunnan, johon itse kuulun, puheenjohtajan ominaisuudessa. Näin ollen olen hyvin kiinnostunut siitä, mitä se tekee.

Niin komission jäsenen kuin puheenvuoron käyttäjien on vaikeaa yhdistää näitä toisistaan niin paljon poikkeavaa aihetta, ja sen vuoksi on syytä pohtia, onko järkevää suunnitella keskustelua siten kuin se on suunniteltu asialistalla.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensimmäiseksi antaa tunnustusta mietinnön esittelijälle, jäsen Matiasille, hänen paneutumisestaan Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden käsittelyyn.

Komissio yhtyy täysin huoleenne. Dementia aiheuttaa suurta kärsimystä miljoonille eurooppalaisille ja heidän perheilleen. Väestön ikääntyessä nopeasti nyt Euroopan on aika toimia.

Tästä syystä komissio antoi tiedonannon Alzheimerin taudista ja muista dementioista vuonna 2009, ja sen toimintasuunnitelmaan kuuluu ennaltaehkäisyn ja diagnosoinnin parantaminen, tutkimus sekä parhaiden käytäntöjen vaihto.

Olen iloinen siitä, että parlamentti tukee meneillään olevaa työtä tässä yhteydessä ja esittelee kattavan suosituskokonaisuuden. Tämä mietintö ja sen suositukset on laadittu erittäin sopivaan aikaan, kun komission on määrä käynnistää huhtikuussa jäsenvaltioiden kanssa Alzheimerin tautia koskeva yhteinen toiminta, niin kutsuttu ALCOVE (ALzheimer COoperative Valuation in Europe).

Olen vakuuttunut siitä, että tällä yhteisellä toiminnalla saadaan aikaan useita sellaisia suosituksia, joita hyväksytte täällä tänään.

Yhteisessä toiminnassa keskitytään ennaltaehkäisyyn – alaan, jota parlamentti korostaa tässä mietinnössä – sekä tietämyksen ja tietojen parantamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Siinä on tarkoitus käsitellä myös toista alaa, jolla parlamentti vaatii toimia, eli dementiaan sairastuneiden ihmisten oikeuksia. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että tarvitsemme täysin koordinoitua tutkimusta ymmärtääksemme paremmin, miten dementian puhkeamista voidaan ehkäistä tai viivyttää. Sen vuoksi komissio on käynnistänyt yhteistä ohjelmasuunnittelua koskevan aloitteen hermoston rappeutumissairauksien ja erityisesti Alzheimerin taudin torjumiseksi.

Ensimmäistä kertaa 23 maata tekee yhdessä työtä Alzheimerin taudin torjumiseksi. Kautta Euroopan on saatavilla hyviä käytäntöjä Alzheimerin taudin diagnosoinnista ja hoidosta, ja komissio edistää tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Parlamentin suosituksen mukaisesti vahvistan myös sen, että Eurooppa 2020 -strategian alaisessa innovaatiounionialoitteessa uuden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden ensimmäiseksi kokeilualueeksi otetaan aktiivista ja terveellistä ikääntymistä koskeva aihe.

Dementiasta kärsivien ihmisten tukemiseen tähtääviä toimia voitaisiin kehittää tässä yhteydessä. Hyvä esimerkki voisi olla parlamentin nykyinen aloite hoitajista. Toivomme voivamme tukea tällä alalla uusia innovaatiotoimia, joissa voidaan niin ikään käsitellä Alzheimerin tautiin ja muihin dementioihin liittyviä kysymyksiä.

Komissio suhtautuu myös suopeasti muihin suosituksiin, joista mainittakoon vuoden 2014 julistaminen eurooppalaiseksi aivojen teemavuodeksi. Haluan vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut tekemään osuutensa dementian käsittelyssä.

Haluan nyt käsitellä tämän keskustelun toista aihetta eli Christoph Kleinin, astmasumute Effecton kehittäjän ja valmistajan, esittämää vetoomusta.

Kyseisen tuotteen saattaminen markkinoille kiellettiin alun perin Saksassa vuonna 1997. Tätä päätöstä ei käsitelty enempää komission, Saksan viranomaisten tai valmistajan toimesta. Sitten tukkumyyjä esitti tuolloin, että se jatkaisi uusien tutkimusten tekemistä ennen kuin saattaisi tuotteen jälleen markkinoille.

Laite saatettiin uudelleen markkinoille vuonna 2002 uudella nimellä. Kun Saksan viranomaiset jälleen kielsivät laitteen vuonna 2005, komissio tutki tapausta tarkasti ja saattoi menettelyn päätökseen lähettämällä Saksan viranomaisille ja valmistajalle virallisen kirjeen kesäkuussa 2007.

Komission tutkimuksen tulos oli se, että Saksan viranomaisten asettama kielto oli perusteltu, koska valmistajan toimittavat kliiniset tiedot olivat riittämättömät laitteen turvallisuuden osoittamiseen.

Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin mukaan valmistajan on osoitettava tuotteen olevan turvallinen, jotta siinä saa käyttää CE-merkintää. Tämä tarkoitti sitä, että tapauksessa sovellettava säännös oli direktiivin 18 artikla. Siinä käsitellään tapauksia, joissa markkinoille saatettavassa tuotteessa CE-merkintä on kiinnitetty virheellisesti. Tässä tapauksessa komission virallista päätöstä ei ole olemassa.

Komission mielestä tämä tapaus ei ole sellainen, johon voidaan soveltaa suojalausekemenettelyä, joten sillä ole mitään syytä vaatia ilmoitusta Saksan viranomaisten vuonna 2005 tekemästä kieltopäätöksestä.

Se este, jonka vetoomuksen esittäjä kohtaa saattaessaan tuotteen markkinoille, on Saksan viranomaisten päätös (vuonna 2005 määrätty kielto), eikä komission antama päätös. Vetoomuksen esittäjällä oli selkeät oikeudelliset tiet, joita hän saattoi kulkea kotimaassaan, ja hän todella käytti näitä mahdollisuuksia. Saksan tuomioistuimet kuitenkin torjuivat hänen vaatimuksensa.

Haluan painottaa, että komissio on vuodesta 2007 lähtien kehottanut vetoomuksen esittäjää saattamaan laitteen määräysten mukaiseksi toimittamalla puuttuvat kliiniset tiedot, ja lisäksi se on helpottanut tässä tarkoituksessa valmistajan ja Saksan viranomaisten välistä yhteydenpitoa. Komission tietojen mukaan vetoomuksen esittäjä ei ole vielä ryhtynyt tällaisiin toimiin.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu, PPE-ryhmän puolesta. – (RO) Arvoisa puhemies, haluan puhua Alzheimerin taudista ja muista dementioista. Haluaisin ensiksi kiittää esittelijää, Marisa Matiasta hänen tekemästään hienosta työstä. Tämän asiakirjan varjoesittelijänä Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta haluan lisäksi kiittää kollegojani, jotka antoivat työhön oman panoksensa. Asiakirjan saama huomio osoittaa, miten tärkeästä asiasta on kysymys ja samanaikaisesti se osoittaa tämän ilmiön vakavuuden.

Dementiasta kärsivien ihmisten määrä on jopa 9,9 miljoonaa, ja heistä suurin osa on Alzheimer-potilaita. Vuoteen 2020 mennessä määrän odotetaan kasvavan dramaattisesti, kun samaan aikaan tätä tautia diagnosoidaan edelleen liian vähän Euroopan unionissa. Jäsenvaltioiden välillä on eroja taudin ehkäisyssä, hoidon saannissa ja hoivassa. Toiminta on pirstaleista ja toimet eriarvoisia tätä tautia koskevassa tutkimuksessa ja sen torjunnassa.

Mietintö on merkittävä askel tämän taudin torjunnassa Euroopan unionissa, ja on keskeistä aloittaa jäsenvaltioiden välillä uudentyyppinen yhteistyö, jonka pohjalta voidaan käynnistää koordinoituja toimia eräiden koko Eurooppaa koettelevien ongelmien torjumiseksi. Mietinnössä tuetaan valtioiden välistä yhteisvastuuta ja hyvien käytäntöjen vaihtoa toimien päällekkäisyyden ja varojen tuhlaamisen välttämiseksi. Haluan korostaa ennaltaehkäisevän diagnosoinnin ja varhaisen puuttumisen merkitystä taudin alkuvaiheissa. Katson, että tämä on avain asioiden edistämiseen tämän taudin torjunnassa.

Lisäksi haluan muistuttaa, miten tärkeää on omaksua monialainen lähestymistapa tämän alan tutkimuksessa. Eri opinalojen välinen lokeroiminen ja puutteellinen yhteys ensisijaisen ja kliinisen tutkimuksen, kansanterveyden ja sosiaalisen tutkimuksen välillä vaikuttavat siihen, miten tieteelliset saavutukset siirretään käytännön lääketieteeseen ja hoidon antamiseen. Se, että kaikki nämä asiat hoidetaan jäsenvaltioiden laajuisesti, lisää niiden pirstaleisuutta. Tämän vuoksi meidän on keskityttävä monialaiseen lähestymistapaan sekä tutkimustulosten ja tiedon siirtoon Euroopan unionin laajuiseen käyttöön.

 
  
MPphoto
 

  Nessa Childers, S&D-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, miltei 10 miljoonaa eurooppalaista kärsii nykyään dementiasta, joista Alzheimerin tauti on kaikkein yleisin muoto. Yksi näistä tilastoihin kuuluvista oli oma äitini, joka kuoli viime vuonna. Sen vuoksi tuen vahvasti tätä dementiaa koskevaa eurooppalaista aloitetta.

Meidän olisi oltava hyvin huolestuneita siitä, että arviolta vain puolet näistä tapauksista on diagnosoitu. Meidän olisi oltava hyvin huolestuneita siitä, että kaksinkertainen määrä naisia miehiin verrattuna sairastaa dementiaa, ja meidän olisi oltava hyvin huolestuneita siitä, että Euroopan väestön ikääntyessä sairastuneiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana.

Kun otetaan huomioon, että viiden vuoden viive Alzheimerin taudin puhkeamisessa tarkoittaa 50 prosenttia vähemmän sairastuvuuslukuja, suhtaudun myönteisesti siihen, että komissio haluaa painottaa ennaltaehkäisyä ja varhaista toteamista. Suhtaudun myönteisesti päätökseen siitä, että keskitytään parantamaan tutkimusta Euroopassa, etenkin kun tiedämme, että 85 prosenttia nykyään tehtävästä tutkimuksesta suoritetaan vailla EU:n koordinointia. Suhtaudun myös myönteisesti parhaiden käytäntöjen vaihtamisen sekä sairastuneiden ja heidän perheidensä oikeuksien painottamiseen.

Minä ja sosiaalidemokraattisia parlamentin jäseniä edustavat kollegani korostivat dementian sosiaalisia näkökohtia ja vaadimme seuraavia asioita:

vaadimme, että panostetaan vahvasti naisten erityistarpeisiin, koska heidän määränsä on kaksinkertainen kaikista sairastuneista, ja hoitajien määrä heihin nähden on epäsuhtainen. Näin olisi tehtävä lääketieteen ja sosiaalisen tutkimuksen, terveydenhoidon, työllisyyden ja sosiaalipolitiikan aloilla.

Toistamme kehotuksemme komissiolle siitä, että se antaisi lainsäädännön työpaikalla toteutettavista mielenterveyttä koskevista toimista osana niiden työpaikan terveyttä ja turvallisuutta koskevaa vastuutaan niin, että sitä sovellettaisiin mielenterveyshäiriöstä kärsiviin henkilöihin työmarkkinoilla mahdollisimman hyvin.

Suositamme niin kipeästi tarvittavien hoitotestamenttien käytön tarkastelua Euroopan unionin rajojen sisäpuolella.

Haluamme korostaa myös sitä, miten kaikissa tiedotus- ja koulutuskampanjoissa on tärkeää korostaa kykyä tunnistaa dementian oireet.

Puheenvuoroni päätteeksi haluan onnitella esittelijää, Marisa Matiasta, ja kiittää häntä ja varjoesittelijöitäni heidän työpanoksestaan tässä mietinnössä.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, ALDE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, Alzheimerin taudin torjunnasta on tullut viime vuosina Euroopan painopiste, eikä tämä tapahtunut yhtään liian aikaisin. Haluan lisätä tähän, että suhtaudun myönteisesti kaikkiin aloitteisiin, joita komission jäsen Dalli on juuri esittänyt.

Tämä aivojen ikääntymisen muoto kasvaa räjähdysmäisesti Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Yli 7 miljoonaa ihmistä sairastuu näihin tauteihin, ja luku nousee 10 miljoonaan, jos otetaan huomioon myös muut hermoston rappeutumissairaudet. Me voimme ja meidän pitää suhtautua myönteisesti siihen, että EU rahoittaa tällä hetkellä 32 tutkimushanketta, mutta meidän on saatava aikaan parempia, paljon parempia tuloksia etenkin Alzheimerin tutkimuksen yhdistämisessä tutkimuksen kahdeksanteen puiteohjelmaan jo vuonna 2014. Tämä asia on selvästi täsmennetty päätöslauselman 21 kohdassa.

On myös tärkeää painottaa monialaista lähestymistapaa, johon sisältyvät diagnosointi, ennaltaehkäisy, hoito ja tuki hoidon saajille ja heidän perheilleen. Näitä asioita on käsitelty kohdissa 2 ja 20, jotka ovat hyvin tärkeitä. Otan tässä yhteydessä esiin myös hiljattain tehdyn ja juuri Ranskassa julkaistun tutkimuksen, jossa paljastetaan tästä sairaudesta koituvat huomattavat sosiaalistaloudelliset kustannukset: yli 10 miljoonaa euroa kuukaudessa kuluu yksinomaan terveydenhoitoon ja potilaiden valvontaan. Tähän ei edes sisälly potilaiden rakkaiden ja perheiden valtavaa omistautumista, kun he käyttävät yli kuusi tuntia päivässä potilaan hoitoon ja ohjaukseen.

Näiden potilaiden auttaminen tarkoittaa myös sitä, että tehdään oikeanlainen diagnoosi. Tiedemaailma kertoo meille, että kansainvälisiä kriteerejä on nyt muutettava, koska usein, kun sovelletaan vanhentuneita kriteerejä, sairauden piiriin sisällytetään liian monia muista dementian muodoista kärsiviä.

Euroopan laajuisissa toimissa, joita on käsitelty päätöslauselmamme 64 kohdassa, on keskeisen tärkeää, että parlamentti vihdoin vastaa tutkijoiden esittämään vetoomukseen. Tarvitaan lisää vapaaehtoisia kliinisiin tutkimuksiin, mikäli toivomme löytävämme hoitokeinon jonakin päivänä, ja sitä meidän on toivottava. Kliinisiä kokeita käsittelevän direktiivin tuleva tarkistus on näin ollen erinomainen tilaisuus saada aikaan jotakin konkreettista ja luoda toivoa tämän sairauden koettelemille perheille.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, kuka hyvänsä järjestikin niin, että nämä kaksi keskustelua yhdistettiin, ei juuri tehnyt palvelusta parlamentille ja vielä vähemmän näille puheena oleville aiheille.

Kaikkialla Euroopassa lääkkeiden ja sairausvakuutus kustannukset nousevat koko ajan, ja kaikki yrittävät löytää keinoja niiden alentamiseen. Lääketieteen kehittyminen tekee lääkkeistä yhä kalliimpia. Nyt käsittelemämme asia on erilainen. Euroopassa on 30 miljoonaa astmaatikkoa, ja yksi pieni valmistaja on kehitellyt laitteen, jonka ansiosta inhalaatio voi olla parempaa, nopeampaa, tehokkaampaa ja ennen kaikkea halvempaa, ja se voi olla astmaatikoille elintärkeä ja erittäin tärkeä heidän hoidossaan. Tältä valmistajalta on evätty pääsy markkinoille 14 vuoden ajan. Valmistaja otti yhteyttä komissioon vuonna 1996, ja vetoomusvaliokunta on käsitellyt asiaa vuodesta 2006. Arvoisa komission jäsen Dalli, komission tehtävä on auttaa lain saattamisessa voimaan ja toimia kansalaisten hyväksi. Tässä tapauksessa näin ei ole toimittu. Sen sijaan komissio kieltäytyy tekemästä selkeää päätöstä, joka auttaisi vetoomuksen esittäjää.

Arvoisa komission jäsen Dalli, haluan osoittaa puheenvuoroni henkilökohtaisesti teille, koska muistanette, että kutsuimme teidät tapaamaan vetoomusvaliokunnan keskustellaksemme asiasta. Kerroitte meille, että teillä ei ollut siihen aikaa, mutta sen sijaan sanoitte, että teillä voisi olla aikaa henkilökohtaiseen keskusteluun. Tulimme luoksenne ja puhuimme teille henkilökohtaisesti. Lupasitte minulle henkilökohtaisesti, että huolehtisitte asiasta ja etsisitte ratkaisun hyvin nopeasti. Emme ole tähän päivään mennessä kuulleet mitään. Kirjoitin teille toisen kirjeen, mutta en ole saanut vastausta. Olette myös yrittänyt estää seuraavan keskustelun järjestämistä. Komission ei pitäisi toimia näin.

Haluan esittää hyvin selvästi, että Euroopan parlamentti odottaa komission olevan lain ja kansalaisen puolella. Äänestämme yhdessä tästä päätöslauselmasta huomenna. Odotamme teidän varmistavan, että tällaisia pieniä valmistajia suojellaan niiltä, jotka haluavat estää niiden pääsyn markkinoille. Kysymys on suurista rahoista, mutta ennen kaikkea kysymys on myös ihmisten terveydestä. Olemme tietoisia näistä ongelmista. Arvoisa komission jäsen Dalli, emme voi ymmärtää toimianne. Tunnemme kaikki argumenttinne. Olen käynyt läpi kasapäin asiakirjoja, mutta en ole vielä löytänyt selkeää todistetta, joka vahvistaisi kantanne. Puhumme nyt lääketieteellisestä tuotteesta. Tuotetta on käytössä 30 000 kappaletta, ihmiset ovat inhaloineet miljoonia kertoja erinomaisin tuloksin. Olemme saaneet kirjeiltä vakuutusyhtiöiltä, jotka ovat pyytäneet meitä sallimaan tuotteen pääsy markkinoille, jotta kustannuksissa voitaisiin säästää. Odotan komission vihdoin tekevän työnsä ja saavan aikaan myönteisen päätöksen tässä asiassa.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, haluan kysyä jäsen Häfneriltä, onko hän samaa mieltä siitä, että komission jäsenen esittämä BronchoAirin asiaa koskevat kommentit, jotka kuulimme aikaisemmin, olivat kokonaan kiertelevät ja hyödyttömät erityisesti kyseiselle yritykselle ja yleisemmin astmasta kärsiville?

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, haluan esittää lyhyen mutta henkilökohtaisen vastauksen ja todeta vaikutelmani olevan se, että komission jäsen ei ole vielä käyttänyt hyväkseen tilaisuutta tutustuakseen henkilökohtaisesti asiaan ja muodostaakseen omaa uutta käsitystään siitä. Arvoisa komission jäsen Dalli, tämä on kuitenkin täydellinen tilaisuus, jossa voitte tarkastella asiaa uudesta näkökulmasta ja saada aikaan uuden päätelmän kaikkien näiden vuosien jälkeen, jona asian selvittämistä on viivytelty. Ehdotan, että käytätte työryhmästänne eri henkilöitä kuin niitä, jotka ovat olleet vastuussa näistä pitkittyneistä menettelyistä tähän mennessä. Keskustelisin mielelläni kanssanne tästä tai vielä mieluummin toivoisin teidän olevan yhteydessä vetoomuksen esittäjään saadaksenne aikaan ratkaisun.

Olen täysin samaa mieltä kollegani kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis, ECR-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, 750 000 ihmistä kärsii dementiasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja heistä yli 50 prosenttia sairastaa Alzheimerin tautia. Taudin vaikutukset ovat yleisiä, mutta jokaisen kokemus on erilainen. Tähän sairauteen ei ole parannuskeinoa, ja se pitää usein vankinaan sekä potilaan että hoitajan iästä riippumatta. Kysymys kuuluu, mitä sitten EU:ssa voitaisiin tehdä? Lainsäädäntö on selvästi toisarvoinen asiassa, joka tarvitsee ensisijaisesti paikallista tukea.

On kuitenkin todettava, että ensinnäkin tuomalla tämä asia parlamentin käsiteltäväksi voimme korostaa sen tärkeyttä, aloittaa keskustelun ja lisätä kansalaisten tietoisuutta asiasta. Tähän voidaan lisätä, että jäsenvaltiot voivat päättää omista painopisteistään ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Toiseksi totean, että kun asiasta saadaan tietoa, sairauden oireita voidaan ymmärtää paremmin ja tehdä diagnoosi varhaisessa vaiheessa. Markkinoilla on lääkkeitä, joista voi olla tässä apua, ja jos ne otetaan oikeaan aikaan, ne voivat hidastaa prosessia. Tärkeä seikka on tämä: sairaudesta kärsiviä autetaan, perheet saavat tietoa ja tukea, ja viime kädessä potilaita autetaan säilyttämään ihmisarvonsa tämän vaikean sairauden keskellä.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, EFD-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, asia on siis niin, että pieni saksalainen yritys, Münchenissä toimiva BronchoAir on valmistanut astmasumutteen, joka voi todella parantaa astmasta kärsivien elämää, sillä he ovat riippuvaisia tällaisista laitteista voidakseen hengittää. Tämä tuote on jätetty markkinoiden ulkopuolelle yli 14 vuoden ajan, ja komission jäsenen selitys sille, miksi näin on käynyt, eroaa paljon siitä, mitä keskustelun avannut vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja on todennut. Oikeudellisten asioiden valiokunta on todennut seuraavaa: yritys on ollut oikeuden räikeän kieltämisen uhri komission toiminnan vuoksi.

Miksi komissio suosii isoja farmasian alan yrityksiä ja niiden lobbareita? Tässä tapauksessa Ison-Britannian itsenäisyyspuolue, jota minulla on kunnia edustaa, tukee vahvasti sitä, että aloitetaan tutkimus siitä, miten komissio on käsitellyt tätä asiaa.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Arvoisa puhemies, kuten parlamentissa on tänään jo todettu, miltei 750 000 ihmistä kärsii maailmassa jonkinlaisesta dementian muodosta. Heistä 16 000 asuu omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa.

Alzheimerin tauti on julma tauti. Se riisuu sairastuneilta heidän henkilöllisyytensä, se vie heiltä heidän itsenäisyytensä ja riistää heiltä lopulta heidän suhteensa perheeseen ja ystäviin. Se on tuhoava sairaus, joka aiheuttaa raskaita taakkoja perheille ja hoitajille, jotka ovat usein eristyksissä ja huonokuntoisia sen taakan vuoksi, jota he joutuvat kantamaan. Parlamentin täysistunnossa on myös mainittu, että useat näitä potilaita hoitavista ovat naisia.

Isossa-Britanniassa on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä dementiaan sairastuneiden määrä nousee noin 1,7 miljoonaan. Terveys- ja sosiaalihuollon arvioidut kustannukset ovat vuoteen 2018 mennessä 27 miljardia puntaa. Nämä ovat hämmästyttäviä lukuja, joiden vuoksi tutkimus on ehdottoman tärkeää, ja varojen tarkka kohdentaminen lääkintä- ja sosiaalihoidossa on elintärkeää. Mielestäni meidän olisi myös tunnustettava vapaaehtoisten ja yhteisön tarjoama panos tällä alalla.

Arvoisa komission jäsen, olette tehnyt paljon terveellisen ja aktiivisen ikääntymisen saralla, ja olen ylpeä voidessani korostaa Belfastin Mullen Mewsin ohjelmaa, joka on päihittänyt kansainvälisen kilpailun ja voittanut palkintoja sisältämiensä ehdotusten ansiosta, jotka koskevat dementiasta kärsivien ja heidän perheidensä ja hoitajiensa yhteiskunnallista osallisuutta ja elämän parantamista.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Dalli, olen samaa mieltä siitä, että on hermostuttavaa käydä koko ajan keskustelua näiden kahden aiheen välillä. Mielestäni olisi ollut parempi käsitellä niitä erikseen, ainakin niin, että ensin olisi käyty läpi ensimmäinen ja sitten toinen asia.

Otan jälleen esiin Christoph Kleinin vetoomuksen. Olen tyytyväinen siitä, että meillä on tilaisuus puhua siitä, koska vetoomusvaliokunta on käsitellyt tätä vetoomusta jo melko pitkään. Mitä tänä aikana on tapahtunut? Oli innovatiivinen valmistaja, joka kehitteli astmasumutteen. Se oli hyväksi potilaille, koska se oli helppokäyttöinen. Se oli hyvä asia vakuutusyhtiöille, koska se oli muita halvempi. Valmistaja voitti täysin ansaitusti palkinnon siitä. Sitten tuli äkillinen takaisku, kun Saksan viranomaiset kielsivät sumutteen, minkä seurauksena Euroopan komissio aloitti suojalausekemenettelyn.

Menemättä yksityiskohtiin jälleen kerran, olen vakuuttunut siitä, että alkuperäinen vuonna 1996 sumutteelle asetettu kielto ei ollut oikeutettu. Komission olisi pitänyt päättää suojalausekemenettely tuloksiin voidakseen antaa asianosaiselle mahdollisuuden tehdä asiasta valitus. Tämän seurauksena Christoph Klein on ollut oikeuden räikeän kieltämisen uhri, kuten oikeudellisten asioiden valiokunta lausunnossaan totesi. Arvoisa komission jäsen, tarkoitukseni ei ole esittää moitetta. Nyt on tärkeää löytää ratkaisu mahdollisimman pian tämän ongelman ratkaisemiseksi lopullisesti. Pyydän vain teitä kunnioittamaan vetoomusvaliokunnan yksimielistä äänestystulosta. Toivon teidän tekevän yhteistyötä ja tarjoavan tukea. Luotan siihen, että teette näin, ei pelkästään vetoomuksen esittäjän edun vaan myös kaikkien Euroopan unionin alueella asuvien potilaiden edun vuoksi.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, Alzheimerin tautiin liittyy vielä nykyään paljon epävarmuutta ja sen hyväksi on tehtävä paljon. Valitettavasti tilanne pahenee nyt, kun Euroopan väestö ikääntyy. On selvää, että on tehtävä lisää tutkimusta ja selvityksiä dementian syistä ja hoidosta. Kuten tarttumattomien tautien tapauksessa tässäkin on saatu todisteita siitä, että useat yksinkertaiset elämäntapaan liittyvät toimet voivat ehkäistä monia häiriöitä. Tästä syystä olen pyytänyt esittämissämme tarkistuksissa, että tutkimuksessa keskitytään nykyistä enemmän sen selvittämiseen, mikä vaikutus ravinnolla on Alzheimerin taudin esiintymiseen.

Monet meistä varmasti tuntevat ainakin yhden ihmisen, joka on sairastunut tähän tautiin tai muuhun dementian muotoon. Tiedämme, että tosiasiassa henkilökohtaiset kustannukset ovat paljon korkeammat kuin sosiaaliset tai rahoitukselliset kustannukset. Olemme kaikki huolestuneita dementian hyvin yleisistä ja tuhoavista vaikutuksista näin suureen ihmismäärään. Tästä syystä meillä on hyvin kattava mietintö, joka sisältää kaikki avainseikat. Haluamme myönteisen vastauksen komissiolta, mutta haluamme sen myös jäsenvaltioilta.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, minustakin on valitettavaa, että olemme yhdistäneet nämä kaksi keskustelua keskenään. On kuin kävisimme yhteiskeskustelua laivaliikenteestä ja kalastuksesta, koska niitä molempia harjoitetaan meriympäristössä. Haluan kuitenkin onnitella mietinnön esittelijää, Marisa Matiasia, ja todeta, että mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni käsittelee Alzhemerin tautiin liittyvää haastetta yhtenä terveyteen liittyvistä painopisteistä.

Taudin nykyinen lääketieteellinen ja sosiaalinen taakka on vakava uhka terveydenhoito- ja sosiaalijärjestelmiemme kestävyydelle. Useat krooniset sairaudet lisääntyvät merkittävästi tulevina vuosina, ja meidän olisi ehdottomasti paneuduttava niihin kokonaisvaltaisesti asianmukaisen valmiussuunnitelman kautta. Toivon vilpittömästi, että komissio ottaa johdettavakseen Alzheimerin tautia koskevan eurooppalaisen aloitteen rakentamisen, ja tuemme jäsenvaltioita ikääntyvään väestöömme liittyvän kansanterveyden haasteissa. Suhtaudun myönteisesti erityisesti monialaisen lähestymistavan painottamiseen.

Päätteeksi haluan korostaa, että on tarpeen keskittyä tutkimukseen ja kohdennettuihin investointeihin tällä alalla, ja mielessäni on yksi painopiste: ei palvella yritysten etuja vaan pyritään saamaan aikaan konkreettisia kansanterveydellisiä tuloksia potilaiden ja kansalaisten hyväksi.

Suullisista kysymyksistä totean, että todistamme nyt lobbausmenetelmää, jonka tarkoituksena on lisätä painostusta Saksan viranomaisia kohtaan ja kiistellä EU:n turvallisuusvaatimuksista ja -säännöksistä. Sillä ei ole mitään merkitystä, ovatko kyseiset yritykset suuria vai pieniä, vaan mielestämme ainoa tärkeä kysymys on potilaiden turvallisuus.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE).(FI) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, suuret kiitokset esittelijä Marisa Matiasille erinomaisesta työstä Alzheimer-mietinnön yhteydessä. Alzheimerin tauti ja dementiat ovat yhteiskunnalle valtavan iso asia. Inhimillisen hinnan lisäksi rahallinen hinta on valtava. Arvioidaan, että Alzheimerin taudin hoito maksaa vuodessa yli sata miljardia euroa. Se on enemmän kuin komission arvioima hinta sille, mitä maksaisi, jos tiukentaisimme kasvihuonekaasupäästövähennystavoitettamme 30 prosenttiin. Alzheimer-potilaiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan 20 vuoden välein.

Haluankin korostaa ennaltaehkäisyn ensisijaisuutta ja varhaista diagnoosia. Erityisesti toivon lisää tutkimusta siitä, mikä on hermoston kehitystä haittaavien kemikaalien vaikutus Alzheimeriin ja muiden hermostorappeutumatautien riskiin. Varovaisuusperiaatteen nojalla näiden kemikaalien käyttöä torjunta-aineina puutarhoissamme ja pelloilla tulee joka tapauksessa vähentää.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký (ECR). (CS) Arvoisa puhemies, minäkin haluan puhua Alzheimerin taudista. Tiedämme, että tällä mietinnöllä ei ole erityistä lainsäädännöllistä vaikutusta, mutta se ole myöskään liian kiistanalainen. Toivon, että tämä ei johda istunnon jakautumiseen. Tiedämme kuitenkin, että kysymys on hyvin vakavasta sairaudesta, jolla on erittäin vakavia taloudellisia seurauksia, ja sen vuoksi se on myös hyvin vakava sosiaalinen ongelma. Se liittyy hyvin läheisesti Euroopan väestön ikääntymiseen, ja sen lisääntyminen Euroopassa alkaa muistuttaa jonkinlaista neurologista epidemiaa. Mitä me voimme tehdä? Voimme korostaa ennaltaehkäisyä, joka säästää resursseja ja parantaa terveyttä, voimme parantaa eurooppalaisten ruokailutottumuksia, voimme yhdistää tieteellisen perustamme Euroopassa ja koordinoida yksittäisten jäsenvaltioiden työtä. Voimme tukea vapaaehtoisjärjestöjä ja perheenjäsenten järjestöjä, ja voimme auttaa erikoistuneiden keskusten perustamisessa Euroopassa.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, Alzheimerin taudista olisi niin paljon sanottavaa.

Haluan keskittyä kahteen näkökohtaan. Ensimmäinen asia on kotona annettava tuki vakavasti sairaille. Tiedämme, että lääketieteellisistä syistä on tärkeää, että potilaat eivät kärsi ympäristössään minkäänlaisista mullistuksista, jotka saattavat pahentaa sairautta ja sen oireita ja tehdä asioista paljon vaikeampia.

Yksi painopisteistä on se, että potilaille on annettava mahdollisuus jäädä heille tuttuun ympäristöön mahdollisimman pitkään. Jotta tämä toteutuisi, perheitä ja potilaita avustavia perheenjäseniä on vuorostaan autettava. Toisin sanoen perheitä ei pidä jättää yksin selviytymään omin voimin. Tämä on ensimmäinen asiani.

Toinen huomioni koskee tutkimusta. Miksi? Siksi, että viime kädessä Alzheimerin taudissa toivo liittyy lääkkeen kehittämiseen, ja jotta tällainen lääke voitaisiin kehittää, tarvitaan tehokasta tutkimusta. Olen kuullut ihmisten toteavan, että tutkimukseen tarvitaan lisää resursseja. Tämä on varma totuus. Ennen kuin puhumme resursseista, meidän on kuitenkin ennen kaikkea puhuttava näiden resurssien käytöstä.

Tutkimus on tähän mennessä ollut liian pirstaleista ja heikosti levitettyä. Mitään painopistettä ei ole määritetty. Ihmiset eivät tee työtä yhdessä, eivätkä keskustele keskenään. Tulevaisuudessa solubiologin on keskusteltava psykologin, radiologin ja neurologin kanssa. Meidän on saatava ihmiset työskentelemään paremmin yhdessä. Sen vuoksi vetoan komissioon, jotta se kohdistaisi kaikki voimavaransa tämän Ranskan puheenjohtajakauden aikana käynnistetyn yhteisen tutkimusohjelman tueksi.

Haluan päättää puheenvuoroni sanomalla potilaille ja heidän perheilleen, että asiat etenevät. Heillä on oltava luottamusta, he eivät ole yksin. He eivät ole enää yksin.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän hyvästä työstään tämän mietinnön yhteydessä.

Vaikka Alzheimerin tautia käsittelevä mietintö on hyvin tärkeä, tiedämme, että toimien täytäntöönpanovalta on pääosin jäsenvaltioilla. Mutta ikääntyvä väestö on yksi kiireellisimmistä tulevaisuuden haasteista, ja tiedämme, että dementia on yksi tärkeimmistä kyvyttömyyteen ja muista riippuvuuteen liittyvistä syistä vanhusten keskuudessa.

Nyt pääasiallinen hoitovastuu on dementiapotilaan puolisolla tai lapsella, ja se voi olla hyvin kovaa työtä ja emotionaalisesti uuvuttavaa. Tästä syystä tarkistuksemme, joissa komissiota kehotetaan punnitsemaan mahdollisuuksia luoda työpaikkoja parempaa terveydenhoitoalaa varten Eurooppa 2020 -strategiassa, ovat niin tärkeitä. Lisäksi on tärkeää, että keskitymme muuhunkin kuin tutkimusvarojen osoittamiseen sairauksien hoitoon tarvittavien uusien lääkkeiden kehittämiseen, vaan lisäksi on tarkasteltava yksinkertaisia ennaltaehkäisytoimia, joihin kaikki voivat ryhtyä, kuten ruokavalion ja elintapojen muuttaminen. Ravitsemuksen on yhä enemmän osoitettu olevan tärkeä tekijä Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden kehittymisessä, ja meidän on osoitettava osa resursseistamme tämän asian tutkimiseen tarkemmin.

Dementian hinta EU:ssa oli 130 miljardia euroa vuonna 2005, ja se koski 19 miljoonaa ihmistä eli tautiin sairastuneita ja heidän hoitajiaan. On siis sekä moraalisesti että taloudellisesti järkevää varmistaa, että osoitamme lisää varoja tätä kamalaa tautia koskevaan työhön.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, tiedonanto ja mietintö ovat oikein hyvät, ja haluan näin ollen esittää kiitokseni komission jäsen Dallille ja jäsen Matiasille.

Alzheimer on aikamme vitsaus, ja suurin ongelmamme on se, että yksinkertaisesti tiedämme liian vähän Alzheimerin taudista. Sen takia tarvitaan tutkimusta, tutkimusta ja vielä lisää tutkimusta. Meidän on yhdistettävä voimamme, ja näin ollen suhtaudun myönteisesti komission aloitteeseen luoda terveellistä ikääntymistä koskeva innovaatiokumppanuus, koska Alzheimerin tauti sopii tähän aiheeseen täydellisesti.

Monta vuotta sitten Yhdysvaltain hallitus nimitti syövän torjunnan tiennäyttäjähankkeeksi. He eivät ole voittaneet syöpää, mutta monia lääkkeitä ja monia hoitomuotoja on syntynyt sen seurauksena. Tämänkaltaista toimintaa tarvitsemme nyt, ja siksi suhtaudun myönteisesti ehdotukseen siitä, että keskitymme Alzheimerin tautiin. Meidän on osattava ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin. Mitä siis voimme tehdä tulevaisuudessa Alzheimerin taudin torjumiseksi? Tämän vuoksi emme voi jatkaa edelleen tämän vuotavaa seulaa muistuttavan periaatteen soveltamista Euroopan tutkimuspolitiikassa. Meidän on keskityttävä tiettyihin aloihin. Alzheimerin tauti voisi olla yksi niistä tärkeimmistä teemoista, joihin tartumme.

 
  
MPphoto
 

  Frieda Brepoels (Verts/ALE).(NL) Arvoisa puhemies, Euroopan Alzheimer Alliance -ryhmän varapuheenjohtajana Euroopan parlamentissa suhtaudun hyvin myönteisesti jäsen Matiasin mietintöön. Se sisältää kaikkein tärkeimmät asiat, joita on käsiteltävä ensiarvoisen tärkeänä asiana. Haluaisin käsitellä kahta asiaa tässä lyhyessä ajassa.

Ensinnäkin ennaltaehkäisy ja varhainen diagnoosi ovat tärkeitä. Tarvitaan kampanjoita, joilla lisätään tietoisuutta ensimmäisistä oireista, jotta potilaat ja heidän hoitajansa voivat saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikkea jo saatavilla olevaa hoitoa ja tukea. Tämän ohella on todettava, että myöskään tutkimusvaroja koskevaa yhteistä ohjelmasuunnittelua ei voi korostaa liikaa. Monet teistä ovat jo todenneet, että 85 prosenttia tutkimukseen tehtävistä julkisista investoinneista tehdään nykyään ilman minkäänlaista Euroopan laajuista koordinaatiota, ja se johtaa väistämättä investointien pirstaleisuuteen ja päällekkäisyyteen. Sen vuoksi yhteisen tutkimusohjelman ansiosta resursseja voitaisiin käyttää tehokkaammin ja Alzheimerin kaltaisen taudin syitä, hoitovaihtoehtoja ja sairauden sosiaalisia vaikutuksia ymmärrettäisiin paremmin.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, komission tiedonanto Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta parantaa nykyisiä asteittaisia toimia ja olemassa olevia eroja, jotka liittyvät saatavilla olevaan hoitoon. Lisäksi se edistää parempia terveydellisiä ja sosiaalisia edellytyksiä, jotka koskevat yhä suurempaa määrää potilaita. Heidän osuutensa kasvaa myös Euroopan ikääntyvään väestöön nähden.

Direktiivissä käsitellään myös tämän alan terveydenhoitoalan työntekijöiden tilannetta, ja sen pohjalta järjestetään erityiskoulutusta, johon suhtaudun myönteisesti, sekä tukea perheenjäsenille. Meillä on jo ongelmia, kun joka vuosi ilmaantuu 1,4 miljoonaa uutta jonkinlaisen dementian muodon tapausta, ja meidän on ryhdyttävä tarmokkaisiin toimiin oikea-aikaisen diagnosoinnin, ennaltaehkäisyn ja muiden tähän liittyvien asioiden, kuten potilaan ihmisarvon, edistämiseksi.

Tässäkin yhteydessä puhutaan kärsivistä ihmisistä, erityisesti perheenjäsenistä, jotka joutuvat kohtaamaan vahvaa sosiaalista leimautumista. Yhteiskunnan olisi myös annettava tukea ja taloudellista apua niille, jotka huolehtivat dementiapotilaista kotona.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Arvoisa puhemies, haluan onnitella mietinnön esittelijöitä, jotka ovat tehneet erinomaista työtä. On tunnustettava, että ikääntyvän väestön myötä Alzheimer ja muut dementian muodot lisääntyvät vaarallista tahtia. Usein näiden tautien oireet diagnosoidaan väärin tai havaitaan liian myöhään, eivätkä potilaat saa asianmukaista hoitoa. Kehotus julistaa dementiat yhdeksi terveydenhoidon painopisteeksi on oikea. Ainoastaan levittämällä tietoa mahdollisimman laajalti sekä lisäämällä yhteiskunnan tietoisuutta tästä taudista, sen oireista ja varhaisista diagnosointimenetelmistä kykenemme pureutumaan lisääntyvän dementian ongelmaan. Valitettavasti suurimmassa osassa Euroopan unionin uusista jäsenvaltioista, Liettua mukaan luettuna, dementiapotilaiden hoito on erityisen epätyydyttävää. Suurin taakka lankeaa useimmiten potilaiden sukulaisille ja perheenjäsenille. Jäsenvaltioiden olisi annettava tunnustusta heidän työlleen pitämällä tätä sukulaisista huolehtimista mahdollisimman pitkälti työurana ja tarjoamalla heille sosiaaliturvaa.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan vain korostaa, että keskustelemme Alzheimerin taudista ja vanhuksista. Minulla on kuitenkin kokemusta vaalipiirissäni sattuneesta tapauksesta, jossa 48-vuotiaasta miehestä joutui pitämään huolen hänen iäkäs leskeksi jäänyt isänsä, koska tällä nuorella miehellä oli Alzheimerin tauti. En käytä väärin tätä tilaisuutta puhuakseni, mutta kiitän teitä tästä ja haluan kertoa tukevani ikääntymiseen liittyviä uudistuksia. Tämä on pääosin ikääntymiseen liittyvä asia, mutta se ei ole yksinkertaisesti ikääntymiseen liittyvä asia.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, kommenttini koskevat vetoomusta. Olen selvittänyt tätä tapausta keväästä 2007 lähtien. Syksyllä 2007 esitin kysymyksen komissiolle. Vastaus oli todella epätyydyttävä.

Olen käynyt useita keskusteluja Saksan terveysministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Kaikki oli aina hyvin ympäripyöreää ja epämääräistä. Arvoisa komission jäsen Dalli, sen perusteella, mitä luitte ääneen, päättelen vastauksestanne, että teillä ei ole minkäänlaista kiinnostusta tutkia tätä tapausta yksityiskohtaisemmin. Tapaus ei sattunut teidän toimikautenne aikana, mutta on olemassa sellainen asia kuin kollektiivinen vastuu, ja haluan pyytää teitä myös oikeudellisten asioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan puolesta toimittamaan meille kaikki ne asiakirjat, joihin päätöksenne perustuu. Kun sitten vielä ajatellaan kyseistä laitetta, haluaisin tietää, miksi jotkut yritykset eivät ole lainkaan kiinnostuneita markkinoille tulevasta erilaisesta tuotteesta, vaikka voinkin arvata vastauksen. Tämän muoviosan liittäminen sumutteeseen on suhteellisen edullista, mutta marginaalit liittyvät kokonaismyyntiin.

Kun ajatellaan lääketeollisuuden harjoittamaa lobbausta ja tutkitaan tarkasti niitä taloudellisia intressejä, joita tietyillä tahoilla on pitää pienet yritykset pois markkinoilta, vastaukset ovat joskus aivan liian ilmiselviä.

Kehotan teitä esittämään täällä selkeän kannan ja kysyn teiltä nyt, aiotteko toimittaa meille nämä asiakirjat ja oletteko valmis keskustelemaan kanssamme vetoomusvaliokunnassa ja oikeudellisten asioiden valiokunnassa sen sijaan, että vain sysäätte asian sivuun. Kansalaisillamme on oikeus saada asianmukaista kohtelua, ja tämä koskee myös niitä, jotka eivät ole erityisen varakkaita tai suuria yrityksiä.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionissa ikääntyvän väestön ja vanhuuteen sidonnaisista sairauksista kärsivien ihmisten määrä nousee koko ajan. Tilastot osoittavat, että yli 80-vuotiaiden keskuudessa yksi ihminen viidestä sairastaa Alzheimerin tautia. Nyt jokainen on tietoinen siitä, että kysymys on parantumattomasta sairaudesta, mutta tarkoituksenmukaisten ennaltaehkäisevien toimien ja varhaisen diagnoosin avulla sen vaikutuksia voidaan viivyttää. Vuoden 2009 maailman Alzheimer-raportin mukaan 28 prosenttia dementiasta kärsivästä maailman väestöstä elää Euroopassa, ja vain Aasia on sitä edellä tässä asiassa. Kotimaassani Puolassa, jota edustan, noin 250 000 ihmistä sairastaa Alzheimerin tautia, ja asiantuntijat arvioivat, että vuoteen 2040 mennessä tämä luku kolminkertaistuu. Kuten varmasti ymmärrätte, nämä tilastot ovat järkyttäviä.

Dementia aiheuttaa sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia, mutta lisäksi se koskettaa potilaita sekä heidän perheitään. Sen vuoksi iloitsen siitä, että olemme keskustelleet tästä tärkeästä asiasta tänään. Ainoastaan yhteistyö, hyvin erikoistunut tutkimus ja laaja tiedotuskampanja mahdollistavat nopean diagnoosin ja paremman ennaltaehkäisyn.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Arvoisa puhemies, kannatan Alzheimer-aloitteessa ehdotettua erityistoimea, että on tärkeää edistää varhaista diagnoosia ja elämänlaatua, tukea jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä jakamalla parhaita käytäntöjä ja kliinisiä tutkimuksia sekä kunnioittaa tämän vaikean sairauden kanssa elävien oikeuksia. Euroopan unionilla ei ole nyt käytössään riittävän tarkkoja tilastoja Alzheimerin taudista, joten tutkimuksia on tehtävä yhteisten ja täsmällisesti määriteltyjen indikaattoreiden pohjalta. Lisäksi on investoitava tieteelliseen tutkimukseen ja hoitojärjestelmien tehokkaisiin toimintamalleihin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä terveydenhoitohenkilöstöön, terveydenhuollon tarjoajiin sekä koulutukseen ja tukeen, jota annetaan Alzheimerin taudin kanssa päivittäin kamppaileville perheille. Haluan korostaa, että tämän vaikean sairauden torjumisessa on olennaisen tärkeää keskittää huomio ennaltaehkäisyyn ja kohdentaa toimet mahdollisimman varhaisen diagnoosin saamiseen. Sen vuoksi on tarve laatia Alzheimerin tautia koskeva ennaltaehkäisyn strategia, johon yhdistetään kannustaminen terveempien elintapoihin, tiedon antaminen ihmisille tästä sairaudesta sekä hoitokäytäntöjen vaihtaminen.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Arvoisa puhemies, kiitos, että annoitte minulle tilaisuuden puhua Alzheimerin taudista.

Alzheimerin tauti on yleisin dementian syy, ja siihen sairastuu 44 000 ihmistä Irlannissa ja miltei 10 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Se on etenevä sairaus, mikä tarkoittaa sitä, että ajan kuluessa yhä suurempi osa aivoista vaurioituu, ja kun näin tapahtuu, oireet pahenevat.

Valitettavasti Euroopan ikääntyvän väestön vuoksi yhä useammat ihmiset sairastuvat todennäköisesti tähän tautiin tulevaisuudessa. Tämän takia jäsenvaltioiden välillä on keskeisen tärkeää tehdä nykyistä parempaa yhteistyötä dementian syitä koskevan tutkimuksen sekä terveydenhoitojärjestelmän parhaiden käytäntöjen yhteydessä. Hoitotaakka lasketaan usein läheisten perheenjäsenien harteille, ja Irlannissa 50 000 ihmistä hoitaa päivittäin dementiaa sairastavia ihmisiä.

Lopuksi haluan osoittaa erityisen kunnianosoitukseni näille hoitajille ja Irlannin Alzheimer-yhdistykselle, jotka antavat uskomattoman hienoa tukea dementiaa sairastaville.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). (EN) Arvoisa puhemies, haluan osoittaa puheenvuoroni komission jäsen Dallille. Tässä näette muoviesineen, josta tässä kaikessa on kysymys. Suuri monikansallinen lääketeollisuus on päättänyt tässä saksalaistapauksessa, että tämä muoviesine ja lääke kuuluvat yhteen. Tässä on se lääke. Tälle on tehtävä tarkkoja tutkimuksia. Muoviesinettä voi verrata ruiskun käyttöön. On kuitenkin selvää, että lääketeollisuus tekee valtavasti rahaa sillä, että nämä kaksi tuotetta on aina myytävä yhdessä. Toisaalta yhteiskunta säästää suuria rahamääriä, kun se voi käyttää jotakin uudelleen ja uudelleen. Mielestäni on täysin pöyristyttävää, että komissio pitää edelleen kiinni siitä, että tämän yksinkertaisen tuotteen on läpikäytävä samat tarkat testimenettelyt – aivan kuin se kuuluisi väistämättä samaan testausjärjestelmään – kuin lääke. Testi ei ole täysin sama kuin lääkettä koskeva testi, tiedän kyllä, mutta silti se on laitteena osa lääkettä. On yksinkertaisesti tyrmistyttävää, että emme ole saaneet selkeää vastausta tässä asiassa. On niin paljon ihmisiä sekä useita yhteiskuntia ja terveysvakuutusten tarjoajia, jotka kärsivät sen seurauksena, että tätä yksinkertaista muoviesinettä ei hyväksytty jo kauan sitten. Se ei ole koskaan aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia, paitsi taloudellisia..

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, hermoston rappeutumissairaudet ja erityisesti Alzheimerin tauti ovat EU:n terveyspolitiikan painopiste.

Kyseisellä sairaudella on vakavia seurauksia siitä kärsiville, eivätkä ne ole pelkästään terveydellisiä. Suorasta ja epävirallisesta hoidosta aiheutuvat kustannukset ovat itse asiassa korkeat. Alzheimerin tauti koskettaakin siihen sairastuneiden lisäksi myös kaikkia niitä, jotka hoitavat heitä.

Sen vuoksi Euroopan on ryhdyttävä toimiin tämän ongelman selvittämiseksi. Tarvitaan koordinoituja toimia kaikilta jäsenvaltioilta, sellaisten yhteisten toimien yhteisvaikutusta, jotka koskevat etenkin tiede- ja tutkimusaloja ja joiden tarkoituksena on lisätä ennaltaehkäisyä ja diagnoosia saatavilla olevan hoidon ja myös innovatiivisen hoidon parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on jakaa jäsenvaltioiden keskuudessa tietoa maanlaajuisesti saavutetuista tuloksista lisäämällä siten yleistä tietoisuutta tästä taudista.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän jälleen parlamenttia ja jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja kertoakseen sitoutumisestaan tämän Alzheimerin tautiin ja muihin dementioihin liittyvän tärkeän asian käsittelyyn.

Komissio on tyytyväinen parlamentin mietintöön ja sen sisältämiin suosituksiin. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja painottaa, että komissio on täysin sitoutunut tekemään osansa Alzheimerin ja muiden dementioiden käsittelyssä. Nämä sairaudet ovat valitettavasti osa monien eurooppalaisten kansalaisten ikääntymisprosessia.

Mielestäni meidän yhteinen vastuu on tehdä työtä yhdessä ja minimoida heidän taakkaansa sekä investoida näiden tautien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon ja hallintaan.

Olen valmis tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä tehdä tiiviisti työtä parlamentin kanssa Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden käsittelyssä.

Christoph Kleinin Effecto-tuotetta koskevan vetoomuksen tapauksessa viittaan ensinnäkin jäsen Mazzonin lausuntoon siitä, että komission tehtävä on tukea kansalaisia, ja voin vakuuttaa teille, että tehtäväni on tukea potilaita. Terveysasioista vastuussa olevana komission jäsenenä pidän hyvin tärkeänä sitä, että potilaan terveyttä ei vaaranneta, ei käytetä oikoteitä eikä ohiteta sääntöjä ja menettelyjä, jotka on laadittu sen varmistamiseksi, että kaikki lääketieteellisiin tarkoituksiin valmistetut välineet on testattu asianmukaisesti ja niiden turvallisuus on varmistettu.

Tässä ei ole kysymys siitä, miten lääke annostellaan muovikappaleella, kuten täällä on todettu. Tilanne on se, että tarvitsemme kliinisiä todisteita tuotteen turvallisuudesta, ja tätä varten vetoomuksen esittäjää eli tässä tapauksessa Christoph Kleinia pyydettiin toteuttamaan 24 potilasta koskevat kliiniset tutkimukset. Tämä on se kliinisten testien laajuus, jota vaadittiin.

Miksi tällaisten testien tekemistä vastustetaan? Mikä tämän vastustuksen aiheuttaa? Tätä asiaa todella pohdin. Meidän on esimerkiksi tiedettävä, onko tämä tuote yleinen sovellettavaksi, onko se tarkoitettu käytettäväksi jonkin määrätyn lääkkeen kanssa vai onko sitä tarkoitus käyttää erilaisten lääkkeiden kanssa? Jos näin on, onko näiden lääkkeiden annostelu erilainen? Onko laitteessa jonkinlainen säätöjärjestelmä annostelun säätämiseksi? Jos minun pitäisi käyttää tällaista laitetta, nämä ovat niitä kysymyksiä, joita maallikkona pohtisin. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita viranomaiset ovat pohtineet. He ovat pyytäneet todisteita siitä, että tämä laite on yleensä ottaen turvallinen potilaiden käytössä.

Kuten totesin, on olemassa tarkoituksenmukainen turvallisuuden varmistamismenettely, enkä minä aio kiertää sitä. On todettu minun luvanneen tutkia tätä asiaa. Lupasin selvittää tapausta, ja minä selvitin sitä. Olen saanut paljon yksityiskohtaisia tietoja tästä tapauksesta. Nämä ovat tietysti yksityiskohtaisia tietoja, jotka sain niiltä, jotka ovat olleet komissiossa vuodesta 1987 lähtien. Kun Christoph Klein pyysi tapaamista minun tai neuvonantajieni kanssa, suostuin siihen heti. Kabinettipäällikköni ilmoitti hänelle, että olimme valmiit tapaamiseen asian selvittämiseksi. Christoph Klein vastasi minulle sähköpostilla ja asetti lukuisia ehtoja, joista yksi oli se, että tämän tapaamisen lähtökohtana Euroopan komission olisi vastattava kustannuksista kokonaan. Tähän sisältyivät hänen ja hänen henkilöstönsä lennot ja yöpymiset Brysselissä, enkä voinut suostua tähän.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, esittelijä.(PT) Arvoisa komission jäsen, haluan aloittaa puheenvuoroni esittämällä kiitokseni kaikista niistä sanoista, joita on todettu parlamentin käsiteltäväksi esittämästä Alzheimeria ja muita dementioita koskevasta mietinnöstä. Tiedämme kaikki, että kokemamme tilanne on hyvin traaginen ja että tästä taudista tehdään liian vähän diagnooseja, kuten täällä on jo mainittu.

Haluan vain mainita yhden asian, joka nousi esiin kaikissa puheenvuoroissa mutta jota ei ehkä painotettu tarpeeksi. Kysymys on potilaiden ihmisarvosta ja heidän oikeuksistaan, mutta tämä ei koske pelkästään potilaita, vaan myös heidän perheenjäseniään, heidän hoitajiaan, olivatpa he muodollisia tai epämuodollisia hoitajia, sekä tämänkaltaisiin tauteihin erikoistuneita ammattilaisia.

Arvoisa komission jäsen, olen iloinen, todella iloinen siitä, mitä totesitte samojen huolenaiheiden jakamisesta Euroopan parlamentin kanssa ja siitä, että Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti kaikkiin niihin suosituksiin, joita parlamentti esitti mietinnössä, sekä siitä, että se tekee kaiken voitavansa niiden täytäntöönpanemiseksi.

Tiedämme, että jokainen kulunut päivä on myöhemmin kuin edellinen tällä alalla, kun otetaan huomioon, miten kiireellisiä toimia vaativaa asiaa käsittelemme. Näin ollen tiedämme myös, että parlamentti aikoo antaa tätä asiaa koskevan ilmoituksen huomenna. Arvoisa komission jäsen, odotamme äänestystulosta, mutta tiedämme, että Euroopan kansalaiset odottavat meiltä paljon enemmän kuin yhteisvastuuta ja moraalista tyynnyttelyä. Arvoisa komission jäsen, eurooppalaiset odottavat täsmällisiä ja sopivia toimia, ja toivon todella, että te ja komissio – jolla on parlamentilta valitettavasti puuttuva aloitemahdollisuus – ottaa tämän asian painopisteekseen mahdollisuuksien mukaan, kuten sanoitte tekevänne, ja että muutatte sen lainsäädäntöaloitteeksi, jotta eurooppalaisten potilaiden ja heidän perheidensä oikeuksia kunnioitettaisiin ja heitä kohdeltaisiin tasaveroisesti ja arvokkaasti, kuten he ansaitsevat.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna (keskiviikkona 19. tammikuuta 2011).

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen.(GA) On arvioitu, että 9,9 miljoonaa ihmistä Euroopassa kärsii hermoston rappeutumissairaudesta, kuten Alzheimerin taudista. Euroopan väestö ikääntyy, joten Eurostat on arvioinut, että kaksinkertainen määrä ihmisiä kärsii hermoston rappeutumissairaudesta vuonna 2050 vuoteen 2015 verrattuna. Lisäksi hoitotaakka lankeaa perheenjäsenille, joten on arvioitu, että sairaus koskettaa potilaan perheessä kolmea perheenjäsentä. Tässä yhteydessä on varmistettava, että ryhdytään EU:n laajuisiin toimiin, joilla jäsenvaltioita autetaan antamaan asianmukaista tukea potilaille ja heidän perheilleen.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että EU:n terveyspoliittisissa toimissa olisi asetettava dementia etusijalle. Potilas- ja hoitajaorganisaatioille on annettava kunnollista tunnustusta, ja näiden samojen organisaatioiden on osallistuttava tiedotuskampanjoihin ja tutkimusohjelmien valmisteluun. EU osoittaa huomattavan rahamäärän (159 miljoonaa euroa) 34:ää hermoston rappeutumissairautta koskevaan tutkimusohjelmaan, mutta koska näiden sairauksien määrät kasvavat valtavasti, tutkimuksen kahdeksannen puiteohjelman alaisia tutkimusohjelmia on laajennettava niin, että ne sisältävät tutkimusta myös käyttäytymisterapiasta, kognitiivisesta terapiasta ja muusta kuin lääkehoidosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen.(RO) Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden yleisyyttä koskevaa tietoa on saatavilla Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja sitä on Alzheimer Europe -järjestö. Alzheimerin tauti oli ja on dementian yleisin syy kaikissa maissa. Sen osuus dementiatapauksista on Pohjois-Amerikassa 74,5 prosenttia, Euroopassa 61,4 prosenttia ja Aasiassa 46,5 prosenttia. Euroopan unionin alueella on kuitenkin tapauksia, joissa Alzheimerin tautia ei ole diagnosoitu. Kaikkein uusimpien saatavilla olevien epidemiologisten tietojen mukaan vain puolet tästä sairaudesta kärsivistä on tähän mennessä tunnistettu. Tämän perusteella jäsenvaltioiden on mielestäni kehitettävä pitkäkestoisia toimia ja toimintasuunnitelmia, joilla nopeutetaan tutkimusrahoituksen saantia dementian ja Alzheimerin taudin tutkimuksesta ja myös ennaltaehkäisevää tutkimusta varten suhteessa siihen, mitkä ovat näiden sairauksien taloudelliset vaikutukset yhteiskuntaan. Niiden on myös ennakoitava ja ehkäistävä yhteiskunnallisia ja väestöllisiä suuntauksia ja keskityttävä tukeen, jota tarjotaan potilaille ja heitä hoitaville perheille, ja siten niiden on tarjottava sosiaalista suojelua dementiasta kärsiville haavoittuville ihmisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), kirjallinen.(IT) Käsiteltäväksi jätetty päätöslauselma uusii sitoumuksemme torjua tätä vakavaa sairautta, joka koskettaa edelleen yhtä viidestä yli 85-vuotiaasta ihmisestä. Olen sitä mieltä, että tarvitaan tehokkaita, koordinoituja Euroopan laajuisia toimia, jotta tutkimuksissa voitaisiin saavuttaa uusia tuloksia sekä edistyä tätä tautia koskevien epidemiologisten tietojen keruussa. Nykyistä parempi yhteistyö jäsenvaltioiden välillä voi edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa potilaiden hoidossa ja auttaa jakamaan tietoa kansalaisille ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tärkeydestä. Investoinnit ja yhteistyö ovat tällä alalla keskeisen tärkeitä taudin sosiaalisten kustannusten vähentämiseksi mutta myös ja ennen kaikkea sen varmistamiseksi, että sairastuneille voidaan antaa toivoa yhä arvokkaamman elämän viettämisestä. Tässä hengessä haluan korostaa, että dementiat eivät tietenkään kosketa vain niihin sairastuneita vaan myös heidän ympärillään olevia ihmisiä, kuten perheenjäseniä ja terveydenhoitoalan työntekijöitä. Eurooppalaisessa strategiassa olisi näin ollen pyrittävä varmistamaan nykyistä tehokkaampi ja käytännöllisempi tuki niille, joiden päivittäisenä tehtävänä on auttaa näitä ihmisiä. Tämä on toteutettava kuromalla umpeen niitä eroja, joita esiintyy ammatillisessa koulutuksessa, sekä käynnistämällä kampanjoita tiedon lisäämiseksi siitä todellisuudesta, minkälaista Alzheimerin taudin kanssa eläminen on.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), kirjallinen.(EN) Tähän mennessä EU:lla ei vielä ole riittäviä keinoja hoitaa Alzheimerin tautiin liittyvää ongelmaa, eikä se ole saanut päätökseen ainoatakaan sen ennaltaehkäisyyn tähtäävää toimea. Lisäksi on huolestuttavaa, että Maltan kaltaiset maat eivät vieläkään järjestä minkäänlaista korvausta lääkkeistä, joita tästä taudista kärsivät potilaat tarvitsevat. Huolimatta siitä, että komissio ei voi puuttua kansallisten sairausvakuutusjärjestelmien järjestämiseen, komission olisi vauhditettava toimiaan painostaakseen jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki Alzheimerin taudista kärsivät saavat tarvittavaa hoitoa. Kehotan komissiota todella asettamaan dementian torjunnan Euroopan painopisteeksi ja saattamaan päätökseen seuraavat ehdotukset kohtuullisessa ajassa: 1) edistää terveyttä ja investoida terveellisempään työympäristöön 2) edistää aloitteita, joilla varmistetaan vanhusten sosiaalinen ja älyllinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan 3) kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan järjestelmällistä ja rutiininomaista seulontaa, joka mahdollistaa sairauden varhaisen diagnoosin sekä lääkityksen ja hoidon saannin, kun sairaus on todettu; 4) varmistaa, että Euroopan laajuisesti toteutetaan säännöllisiä epidemiologisia tutkimuksia; 5) antavat jäsenvaltioille sysäyksen käyttää paremmin apuvälineteknologiaa (AT).

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), kirjallinen.(EN) Suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön, joka on tärkeä edistysaskel dementian torjunnassa. Tällä hetkellä yksi kahdestakymmenestä yli 65-vuotiaasta ja yksi viidestä yli 80-vuotiaasta kärsii dementiasta. On arvioitu, että yli 8 miljoonaa eurooppalaista 30–99 ikävuoden välillä kärsii hermoston rappeutumissairauksista, ja tutkijat ennustavat, että tämä luku kaksinkertaistuu 20 vuoden välein. Alzheimerin taudin osuus on 50 prosenttia näistä tapauksista. Miltei 10 miljoonaa eurooppalaista sairastaa nykyään dementiaa, joista Alzheimerin tauti on kaikkein yleisin muoto. Irlannissa yli 44 000 ihmistä sairastaa dementiaa. Arviolta yli 50 000 dementiasta kärsivien hoitajia ja noin 100 000 ihmistä ovat suoraan tekemisissä dementian kanssa. Kun otetaan huomioon, että viiden vuoden viive Alzheimerin taudin puhkeamisessa merkitsee 50 prosenttia vähemmän sairastuvuuslukuja, suhtaudun myönteisesti siihen, että Euroopan komissio keskittyy ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen havaitsemiseen. Kannatan keskittymistä nykyistä paremman tutkimuksen tekemiseen Euroopassa, etenkin kun tiedämme, että 85 prosenttia nykyisestä tutkimuksesta toteutetaan ilman EU:n koordinaatiota. Minkä tahansa eurooppalaisen strategian toimivuuden kannalta on ratkaisevaa, että eri maat pitävät kansallisten toimintasuunnitelmien laatimista ensisijaisen tärkeänä. Eurooppalaisessa strategiassa on myös pyrittävä pelastamaan nykyiset palvelut, joilla taataan mahdollisimman suuri kattavuus ja yhdenmukaiset edellytykset ja hoito kaikille potilaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen.(FI) Herra Puheenjohtaja! Muistisairaudet ovat yleinen ongelma Euroopassa. Arviolta noin 10 miljoonaa eurooppalaista kärsii tälläkin hetkellä muistisairauksista. Valtaosalla heistä on Alzheimerin tauti. Monet tekijät vaikuttavat ihmisten kykyyn muistaa asioita ja oppia uutta. Muun muassa stressi, masennus, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila ja lääkkeet ovat esimerkkejä näistä tekijöistä. Muistisairauksien ehkäisyyn on kiinnitettävä enemmän huomiota jo nuoruudesta alkaen. Liikunta, henkinen aktiivisuus, terveelliset ravintovalinnat ja päihteiden välttäminen suojaavat muistisairauksilta. Hoitamalla muistisairauksien vaaratekijöitä hoidamme samalla sydän- ja aivoverisuonitautien vaaratekijöitä. Herra Puheenjohtaja! Muistisairauksien vastaisessa työssä on jatkossa korostettava enemmän tiedottamisen ja kansalaisjärjestöjen merkitystä. Järjestöt tekevät erittäin arvokasta työtä. Niitä on tuettava enemmän, jotta muistisairauksista kärsivät saisivat paremmin apua. Lisäksi hoitopaikkoihin ja niiden laatuun on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota. Tarjolla olevat hoitopaikat eivät valitettavasti vastaa tällä hetkellä kysyntää. Esimerkiksi Suomessa pulaa on etenkin vertaistuesta ja sopivista päivä- ja pitkäaikaishoitopaikoista. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomion muistisairauksien hoitoon erikoistuneen ammattihenkilöstön tukemiseen, oikeanlaiseen koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Kiitos!

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen.(FI) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiittää Marisa Matiasta ansiokkaasta valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta. Joka viides eurooppalainen sairastuu muistisairauteen. Muistisairaudet luovat jatkuvasti enemmän painetta ikääntyvän väestön kanssa kamppaileville terveydenhuoltojärjestelmille, mutta myös sairastuneille ja heidän omaisilleen uuden tilanteen edessä. Muistisairauksien synnystä ei ole olemassa yksimielisyyttä, mutta varhaista puuttumista taudin etenemiseen pidetään ensiarvoisena. Mietinnön myötä muistisairaudet nostetaan etusijalle EU:n terveystavoitteissa. Äänestystulos antaa oikeansuuntaisen viestin siitä, että muistisairauksien tutkimus ja hoito edellyttävät yhteistyötä koko Euroopan tasolla. Vaikka muistisairauksista kärsivät eniten ikääntyvät ihmiset, diagnosoinnin kehittyessä niiden ensioireita havaitaan yhä useammin myös työtätekevän väestön keskuudessa. Eurooppalaisen yhteistyön tiivistämiseksi tarvitaan myös kansallisia muistiohjelmia, joita muutamissa jäsenvaltioissa on jo käynnistetty. Kansallisilla muistiohjelmilla on merkittävä rooli tiedon ja parhaiden käytänteiden levittämisessä sekä päällekkäisten toimintojen vähentämisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), kirjallinen.(DE) 10 miljoonaa ihmistä Euroopassa kärsii dementiasta, ja puolet heistä on Alzheimer-potilaita. Nämä luvut kasvavat edelleen nousevan elinajanodotteen seurauksena. Valiokunta-aloitteinen mietintö osoittaa oikean suunnan, kun siinä peräänkuulutetaan nykyistä tehokkaampaa tapaa käsitellä dementian ja erityisesti Alzheimerin taudin hoitoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ennaltaehkäisyyn. Varhainen diagnoosi, vapaat seulonnat riskiryhmille sekä ennen kaikkea paremmin tietoa saanut väestö ovat keskeisiä tekijöitä tässä asiassa, koska Alzheimerin tauti tunnistetaan Euroopan unionin maissa yleensä liian myöhäisessä vaiheessa. Dementian jatkuva yleistyminen edellyttää Euroopan laajuista strategiaa, joka tarjoaa mahdollisimman pian sellaiset kokonaisvaltaiset rakenteet, joilla voidaan taata potilaille samat edellytykset saada tietoa ja hoitovaihtoehtoja. Ei pitäisi unohtaa, että sukulaisille ja hoitajille annettava tuki on myös osa tätä. Tämän ohella laajat epidemiologiset ja kliiniset tutkimukset sekä entistä parempi tutkimus dementiasta ja Alzheimerin taudista ovat tärkeitä tekijöitä dementioiden torjunnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), kirjallinen. (CS) Dementia ja Alzheimerin tauti erityisesti ovat vakavia lääketieteellisiä ongelmia, mutta sen lisäksi ne ovat myös valtava arkaluonteinen eettinen ja sosiaalinen ongelma, ja niiden vakavuus lisääntyy jatkuvasti Euroopan väestön ikääntyessä. Esitellyssä asiakirjassa kiinnitetään aivan perustellusti huomiota tämän taudin erilaisiin näkökohtiin ja erityisesti varhaisen diagnoosin edistämiseen, tutkimukseen sekä parannuksiin varsinaisessa potilashoidossa. Aivan yhtä tärkeä asia on kuitenkin mielestäni dementiasta kärsivien perheille tarjottava tuki, ja lisäksi on tärkeää korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää taata yhtäläiset mahdollisuudet saada korkealaatuista terveydenhoitoa ja sosiaalihoitoa. Paikallisten viranomaisten, olivatpa ne sitten kunnallisia tai alueellisia viranomaisia, rooli on tässä avainasemassa, ja sama pätee vapaaehtoisjärjestöihin, jotka voivat tarjota toiminnallista tukea näiden palveluiden kasvavaan tarpeeseen. Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite on myös hyvin tärkeä vakavan ja sosiaalisen keskustelun käynnistämiseksi tästä taudista sanan laajimmassa merkityksessä. Näin ollen suhtaudun myönteisesti tähän aloitteeseen ja annan sille tukeni.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö