Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0366/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag röstade för förslaget till Europaparlamentets resolution om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Jag delar vissa av de farhågor som Marisa Matias tar upp i sitt betänkande och jag välkomnar uppmaningen till rådet att göra demens till en EU-prioritering på folkhälsoområdet.

Det är viktigt att agera globalt. Den transnationella samordningen är i själva verket rätt blygsam inom EU, vilket leder till fragmentering och ett begränsat utbyte av kunskaper och bästa metoder mellan medlemsstaterna. Och forskningen om Alzheimers sjukdom ligger efter jämfört med forskningen om andra stora sjukdomar i Europa.

Mot bakgrund av dessa uppgifter, som finns väl beskrivna i det här dokumentet, är det nödvändigt att utforma inte bara de oumbärliga specifika nationella planerna och strategierna för Alzheimers sjukdom utan också ett instrument på EU-nivå som främjar en effektiv samordning av europeisk forskning på detta område. På så vis kan vi tillhandahålla en sjukvård som grundar sig på ett löpande utbyte av bästa metoder i alla europeiska länder. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att undvika ett ojämnt bemötande och ojämlikhet i fråga om tillgång till vård och behandling av denna sjukdom.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy