Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0142(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0307/2010

Keskustelut :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Äänestykset :

PV 19/01/2011 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0007

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 19. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Siirrymme nyt äänestysselityksiin.

 
  
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Suositus toiseen käsittelyyn: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, olemme tänään saaneet aikaan historiallisen kompromissin tällä potilaiden oikeuksia koskevalla direktiivillä. Tämä on mielestäni historiallisin sopimus, jonka olemme minun toimiessani parlamentissa tehneet. Kahden aivan liian kauan etäällä toisistaan olleen osapuolen, nimittäin parlamentin ja neuvoston, välillä on saavutettu historiallinen kompromissi. Kovalla työllä olemme nyt onnistuneet varmistamaan kompromissin, joka hyödyttää potilaita, koska heitä suojellaan kohtuuttoman pitkiä odotusaikoja vastaan, ja samalla olemme löytäneet tasapainon, jolla varmistetaan, että jäsenvaltiot pystyvät valvomaan kehitystä sekä lääketieteelliseltä että taloudelliselta kannalta.

Tänään aikaan saamamme tulos on erittäin hyvä ja hyödyttää potilaita ja jäsenvaltioita. Tästä tänään äänestyksessä hyväksytystä tuloksesta on mielestäni ensiksi syytä onnitella neuvottelijoita ja sitten luonnollisesti varsinkin Euroopan kansalaisia.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tähän asti on vallinnut liikaa epäselvyyttä ja epävarmuutta hoidon saatavuudesta ja rajatylittävän terveydenhuollon korvaamisesta. Tänään hyväksymämme direktiivi antaa vihdoin kaikille potilaille mahdollisuuden nauttia monista oikeuksista ja terveydenhuoltopalveluista kaikkialla Euroopassa.

Tarkoituksena ei missään tapauksessa ole edistää rajatylittävää terveydenhuoltoa sellaisenaan, vaan varmistaa sen saatavuus, turvallisuus ja laadukkuus silloin kun siitä on hyötyä tai kun se on välttämätöntä. Tarvitsemme enemmän tietoa ja selvyyttä siitä lainsäädännöstä, jota sovelletaan muussa jäsenvaltiossa kuin vakuutusjäsenvaltiossa annettavaan terveydenhuoltoon.

Nykytilanne on epätyydyttävä. Direktiivi tarjoaa potilaille merkittävän vaihtoehdon, joka perustuu heidän tarpeisiinsa eikä heidän varallisuuteensa ja jonka he valitsevat asioihin perehtyneinä eivätkä pakon alaisina.

 
  
MPphoto
 

  Andres Perello Rodriguez (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän espanjalaiset jäsenet äänestivät muun ryhmän lailla suosituksen puolesta, mutta en halua poistua täältä ilmaisematta huoltani siitä, että kysymys elinsiirroista on sisällytetty tähän direktiiviin. Ne on otettu mukaan vastoin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kantaa, koska neuvosto on itsepäisesti päättänyt sisällyttää ne tähän direktiiviin.

Toivon, että elinsiirtojen sisällyttäminen ei heikennä parlamentin hyväksymän vankan lainsäädännön eli elinsiirtoja koskevan direktiivin tai äskettäin lähes yksimielisesti hyväksytyn toimintasuunnitelman tehokkuutta. Totean, että varmistamme valppaasti, että elinsiirtojen sisällyttäminen direktiiviin ei vesitä Espanjan kansallisen elinsiirtojärjestön kaltaisten menestyksellisten organisaatioiden tekemää erinomaista työtä eikä luonnollisesti myöskään tavoitetta pelastaa 20 000 ihmishenkeä, joka sisältyi sekä elinsiirtodirektiiviin että toimintasuunnitelmaan, jotka – toistan – me hyväksyimme parlamentissa.

Sen vuoksi totean selvästi, että aiomme edelleen varmistaa, että direktiiviä noudatetaan tässä suhteessa.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Arvoisa puhemies, meillä on täällä tänään taas kerran käsiteltävänä asia, jonka on ajanut läpi taho, jota ei ole valittu vaaleilla, nimittäin Euroopan unionin tuomioistuin, joka useilla antamillaan tuomioilla on painostanut aidosti vaaleilla valittuja toimielimiä laatimaan tänään äänestyksessä hyväksytyn direktiivin.

Mielestäni on selvästi periaatteessa myönteinen asia, että Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia saada asianmukaista terveydenhuoltoa parannetaan. Tämän direktiivin synnyttämät ongelmat ovat kuitenkin selvästi suuremmat kuin sen tuottamat edut. Mitä me esimerkiksi teemme, jos jonkin valtion terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuu niin kova paine, että jonot kasvavat hallitsemattomiksi? Mitä me teemme, jos lääkärit alkavat lähettää ihmisiä joukoittain johonkin tiettyyn valtioon – tietenkin ilman ennalta annettavaa lupaa, mutta kuitenkin? Se valtio voisi olla Tanska, josta minä olen kotoisin, Saksa, Alankomaat tai jokin muu EU:n valtio, jonka terveydenhuolto on tunnettu korkeasta laadustaan. Se merkitsee sitä, että kyseisen valtion kansalaiset joutuvat jonon hännille, ja heitä ei missään tapauksessa saa asettaa epäsuotuisaan asemaan, vaikka he ovat veroillaan rahoittaneet kunnollisen terveydenhuoltojärjestelmän.

Tästä syystä haluan todeta selvästi, että tämän direktiivin kansallisissa terveydenhuoltojärjestelmissä ehkä aiheuttamat mahdolliset haitat ja katastrofit painavat selvästi enemmän kuin kollegojeni täällä mainitsemat hyödyt.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, Morten Messerschmidt on oikeassa. EU:n tuomioistuin pudotti tämän pöydällemme, mutta minä olen siihen tyytyväinen, ja onnittelen Françoise Grossetêteä hänen laatimastaan erinomaisesta mietinnöstä, sillä tämän direktiivin avulla potilaat saavat kattavaa ja avointa tietoa käyttäessään terveydenhuoltopalveluita ulkomailla. On hyvin selvää, mitä tähän sisältyy.

Harvinaisista sairauksista kärsivät potilaat voivat hyödyntää rajatylittävää asiantuntemusta ja diagnosointia, jos hoitoa ei ole saatavilla heidän kotijäsenvaltioissaan. Direktiivin tarkoituksena on tarjota potilaille vaihtoehto, joka perustuu heidän tarpeisiinsa eikä heidän varallisuuteensa ja jonka he valitsevat asioihin perehtyneinä eivätkä pakon alaisina. Lopuksi, se mahdollistaa yhteistyön jäsenvaltioiden välillä.

Suhtaudun myönteisesti siihen, että direktiivillä kielletään täysin yksi seikka, jota voidaan käyttää väärin: tarkoitan koko terveysmatkailun alaa. Näin ollen tämä on minusta taas yksi askel oikeaan suuntaan; se on taas yksi askel jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vahvistamisessa ja unionin sisäisen yhteenkuuluvuuden lisäämisessä. Tämä on mielestäni hyvä päivä Euroopan potilaille.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, minäkin kannatin äänestyksessä kollegani Françoise Grossetêten laatimaa mietintöä rajatylittävän terveydenhuollon saatavuutta koskevasta direktiivistä.

Olen tyytyväinen siihen edistykseen, jota tämä teksti merkitsee potilaiden vapaalle liikkuvuudelle kaikkialla Euroopassa. Monien epävarmuuden ja varsinkin oikeudellisen epävarmuuden vuosien ja Euroopan parlamentin tekemän huomattavan työn jälkeen tällä tekstillä yksinkertaistetaan, selkeytetään ja kodifioidaan edellytykset, joilla Euroopan kansalaiset voivat käyttää terveydenhuoltopalveluja ja saada niistä korvauksia muussa Euroopan unionin valtiossa kuin asuinvaltiossaan. Ajattelen erityisesti kaikkia harvinaisista sairauksista kärsiviä potilaita, jotka voivat vihdoin saada tarpeitaan vastaavaa erikoishoitoa.

Korostan, että tämä direktiivi on konkreettinen eurooppalainen toimenpide, joka edistää kansalaisten Eurooppaa ja antaa eurooppalaisille uusia oikeuksia. Tästä syystä se on ehdottoman tärkeä kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, äänestin Françoise Grossetêten esittelemän direktiivin puolesta, jotta Euroopan unionin rajatylittävän hoidon periaate voidaan vihdoin toteuttaa käytännössä monia vuosia kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Pidän direktiiviä nykymuodossaan hyvänä kompromissina, joka perustuu lähinnä potilaiden oikeuksiin mutta jolla myös suojellaan jäsenvaltioiden kansallisten sairausvakuutuskassojen etuja.

Puolan kaltaisten valtioiden kansalaisille mahdollisuus saada hoitoa ulkomailla merkitsee yhtäläisiä mahdollisuuksia nauttia modernista terveydenhuollosta. Potilailla ei usein ole mahdollisuutta saada nopeaa ja asianmukaista terveydenhuoltoa, koska sairaalat ovat ylikuormitettuja ja jonot ja odotuslistat tiettyihin hoitoihin ovat pitkiä. Aika on eräissä tapauksissa valtavan tärkeä tekijä. Direktiivi antaa kansalaisille mahdollisuuden päättää itse, odottavatko he monia kuukausia omassa maassaan annettavaa hoitoa vai matkustavatko he muualle saamaan hoitoa. Heidän on helpompi päättää hoidostaan, jos he ovat tietoisia siitä, että hoidon kustannukset myös korvataan – ainakin suurelta osin ja joskus jopa kokonaan – vaikka se annetaan jossain toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Ulkomailla annettavaa hoitoa koskevien sääntöjen yksinkertaistamista voidaan luonnollisesti pitää myös markkinavoimien käyttöön ottamisena terveydenhuoltopalvelujen yleisen saatavuuden muodossa. Näin ollen katson, että nämä ratkaisut auttavat lisäämään terveydenhuoltopalvelujen kilpailukykyä ja niillä on siten huomattava vaikutus, koska ne vauhdittavat tällaisten palvelujen kehittämistä.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti tähän terveydenhuoltodirektiiviin, mutta olen varovainen, koska ongelmat piilevät yksityiskohdissa.

Kansalaisten on hyvin tärkeää ymmärtää, että tämä direktiivi ei tule voimaan vielä 30 kuukauteen. Sillä välin kansalaiset voivat kuitenkin matkustaa rajojen yli saadakseen terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa ja saada korvauksia saamastaan hoidosta. On siis todettava täysin selvästi, että jo tästä päivästä lähtien on kansalaisia, jotka matkustavat ulkomaille saamaan terveydenhuoltoa. Tämä on hyvin tärkeää.

Niille, jotka haluavat yksityiskohtaista tietoa tästä monitahoisesta direktiivistä, kerron, että olen laatinut kysymyksiä ja vastauksia sisältävän sivun, joka on nähtävillä verkkosivuillani. Kehotan kansalaisia, jotka ehkä katselevat tätä internetissä tai muutoin, vilkaisemaan sitä, ja jos en ole esittänyt oikeita kysymyksiä, ilmoittamaan siitä minulle, sillä meidän on levitettävä sanaa tästä hyvin myönteisestä askeleesta kohti kaikkien saatavilla olevaa rajatylittävää terveydenhuoltoa.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan yhteiskunnan liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti. Me opiskelemme, teemme työtä, rentoudumme ja matkustamme kotimaamme rajojen ulkopuolella. Euroopan unionissa asuvilla kansalaisilla olisi oltava oikeus saada ilmaista ensihoitoa riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa he ovat. On itsestään selvää, että meidän olisi luotava välineitä niin kutsutun terveysmatkailun estämiseksi ja samalla tehtävä uusien mahdollisuuksien hyödyntämisestä helpompaa sitä kipeimmin tarvitseville potilaille. Ajattelen ensisijaisesti epätavallisten ja harvinaisten sairauksien hoitoa erikoistuneissa keskuksissa, jotka sijaitsevat usein potilaan asuinvaltion rajojen ulkopuolella. Emme kuitenkaan voi sallia sekaantumista jäsenvaltioiden terveydenhuoltopolitiikan järjestämiseen. Se kuuluu kansallisen toimivallan piiriin, ja jäsenvaltiot voivat vapaasti tehdä omat sitä koskevat päätöksensä. Tällä direktiivillä otetaan muutamia askelia tähän suuntaan. Äänestin luonnollisesti sen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, oli korkea aika luoda yhteiset eurooppalaiset säännökset kansalaisten ja potilaiden turvaksi. Oli myös hyvä asia, että tästä tehtiin erillinen direktiivi eikä tämä sisältynyt palveludirektiiviin, koska tämän työn ja valmistelun aikana on huomattu, miten monia asioita palveludirektiivin hyväksymisen aikaan oli vielä kokonaan käsittelemättä ja päättämättä.

Tämä potilaiden oikeus saada rajatylittävää terveydenhuoltoa pakottaa EU:n jäsenvaltiot huolehtimaan, että omissa jäsenvaltioissa ei ole jonoja.

Ennakkolupajärjestelmä on tarpeen, ilman sitä monella jäsenvaltiolla voisi olla vaikeuksia hallita oman terveydenhuoltojärjestelmänsä kustannuksia sekä suunnitella ja arvioida tulevaa. Se olisi voinut myös johtaa siihen, että varakkuus olisi ratkaissut ennemmin kuin tarve.

Itse asiassa tämä ei kovin monia eurooppalaisia kuitenkaan koske, suurin osa eurooppalaisista haluaa saada terveyspalveluja läheltä omalta alueeltaan ja omalla äidinkielellään. Tällainen järjestelmä on kuitenkin tarpeen ja jos jonoja on, muusta maasta on mahdollisuus saada hoitoa.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, minäkin olen hyvin tyytyväinen tänään saavuttamaamme sopimukseen ja uskon sillä varmistettavan, että potilaat saavat rajatylittävää terveydenhuoltoa oikeasuhtaisella ja tasapuolisella tavalla.

Kuten useat puhujat jo ovat sanoneet, tämän ehdotuksen syynä on se, että omasta valtiostanne, Etelä-Englannista, tuleva kansalainen kyseenalaisti järjestelmän ja unionin tuomioistuin vahvisti hänen oikeutensa.

Katson, että se, mitä tänään yritämme tehdä ja mitä me yhdessä neuvoston kanssa olemme tehneet, on varmistaa kansalaisten oikeuksien kunnioittaminen, ja me liitämme kansalaisten tarpeet ja oikeudet lainsäädäntöön, minkä varmasti pitäisi olla Euroopan parlamentin perustarkoitus.

On vielä muutamia kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä on mielestäni hyvin tärkeää, koska siinä ei ole kyse vain terveydenhuollosta, vaan myös jälkihoidosta, mutta meillä on vielä aikaa tämän yksityiskohdan ratkaisemiseksi.

Lopuksi haluaisin huomauttaa, että tämänhetkisessä finanssikriisissä monet kansalaiset kysyvät: toimiiko Euroopan unioni? Saako se aikaan tuloksia kansalaisilleen? Tämä on avoin kysymys, mutta tänään voimme mielestäni sanoa kohtalaisen varmasti, että Euroopan unioni toimii.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tätä potilaiden oikeutta rajatylittävään terveydenhuoltoon koskevaa säädöstä vastaan, koska se merkitsee vain taas yhtä valtavaa taakkaa Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajille ja sen kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmälle.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista terveydenhuoltojärjestelmää käytetään jo nyt kansainvälisenä terveydenhuoltojärjestelmänä, ja muut kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset käyttävät sitä laajasti väärin satojen miljoonien ellei peräti miljardien puntien arvosta joka vuosi. Taakka kohdistuu pääosin lontoolaisiin vaalipiirini äänestäjiin. Tämä velvoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan terveydenhuoltojärjestelmän antamaan yhä enemmän hoitoa EU:n kansalaisille, jotka eivät ole koskaan maksaneet penniäkään veroja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Keinot, joilla on tarkoitus saada jälkikäteen maksu potilaan jäsenvaltiolta, osoittautuvat käytännössä mahdottomiksi toteuttaa.

On oikein, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville ulkomaalaisille annetaan tarvittaessa ensihoitoa, mutta ulkomaalaisia ei pitäisi päästää Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ellei heillä ole asianmukaista matka- ja sairausvakuutusta. Tällainen politiikka on oikeudenmukaista ja luonnollisesti mahdotonta niin kauan kuin Yhdistynyt kuningaskunta pysyy Euroopan unionin jäsenenä. Tämä on taas yksi lisäsyy, jos sellaista nyt tarvitaan, miksi meidän olisi erottava unionista.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, pidän erittäin hyvänä asiana, että tämä historiallinen kompromissi vihdoin löytyi parlamentin ja neuvoston välillä. Voin sanoa, että tämän rajatylittävää terveydenhoitoa koskevan asetuksen kautta voidaan monissa jäsenvaltioissa purkaa jonoja, joita on päässyt syntymään ja tätä kautta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä. Tässä yhteydessä on tärkeää huolehtia myös siitä, että potilaiden etu tai potilaiden oikeudet toteutuvat. Yhtä tärkeää on muistaa, että potilasturvallisuus on tärkeä asia, kun teemme yhteistyötä yli rajojen, ja samalla varmistaa, että terveydenhuollon ja hoidon standardit ovat kaikkialla kunnossa.

Arvoisa puhemies, tervehdin siis ilolla tätä Grossetêten mietintöä ja toivon, että tämä tulee edistämään eurooppalaista kansanterveyttä ja tätä kautta voidaan pelastaa monia ihmisiä ja nopeuttaa heidän parantumistaan.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, mielestäni on tärkeää, että emme käytä kansallisia verotusjärjestelmiä sisämarkkinoita vastaan. Tämä on oleellista erityisesti rajatylittävien palvelujen tapauksessa, jossa tarvitaan yhtäläistä kohtelua. Ajankohtainen kielteinen esimerkki tästä on Unkari, jossa taannehtivia hintarajoja käytetään eräänlaisena kriisiverona. Se ei ole hyväksyttävää, ja sillä on vakavia vaikutuksia rahoitus-, vakuutus- ja liiketoiminta-aloihin ja myös energia-alaan. Toivon, että näin ei tapahdu tulevaisuudessa myös terveydenhuoltopalvelujen alalla.

Pyydän pääministeri Orbánia arvioimaan uudelleen näitä säädöksiä, koska ne ovat täysin ristiriidassa sisämarkkinoiden käsitteen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Hyvää uutta vuotta, arvoisa puhemies. On hienoa nähdä teidät puhemiehen tuolissa.

Yksi asia, josta yleisesti olemme koko parlamentissa yhtä mieltä – joskin tiedän, että tästä on huomattavia poikkeuksia – on usko toimiviin yhtenäismarkkinoihin.

Kun äänestäjäni kirjoittavat minulle sanoen "en saa hyvää palvelua vaalipiirissäni ja haluaisin matkustaa toiseen EU:n jäsenvaltioon saadakseni parempaa terveydenhoitoa", he ovat epävarmoja oikeudellisesta asemastaan. Tästä syystä minä ja monet muut olemme tyytyväisiä tämänpäiväiseen äänestykseen rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista. Toivon, että niillä lainkäyttöalueilla, joilla potilaat saavat huonoa hoitoa, potilaat äänestävät jaloillaan tämän direktiivin antamien oikeuksien rajoissa ja painostavat siten terveydenhuoltojärjestelmiä parantamaan palveluitaan ja varmistamaan, että ne vastaavat potilaiden tarpeita.

Haluamme kuitenkin varmistaa, että helpotamme menettelyä, jolla jäsenvaltiot voivat periä takaisin ulkomaille matkustaneiden tai muualla palveluja käyttäneiden kansalaistensa kulut. Kun olemme ratkaisseet nämä ongelmat, tämä on direktiivi, josta me kaikki voimme olla ylpeitä.

 
  
  

Suositus: Yannick Jadot (A7-0371/2010) ja (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(GA) Arvoisa puhemies, kannatin äänestyksessä päätöslauselmaa Euroopan unionin ja Kamerunin sekä Euroopan unionin ja Kongon tasavallan välisistä metsälainsäädäntöä ja puukauppaa koskevista järjestelyistä. Trooppisten metsien suojelu on ehdottoman tärkeää ekosysteemiemme tasapainon säilyttämiseksi. Se on tärkeää myös metsistä riippuvaisten alkuperäisväestöjen suojelemiseksi, jotka ovat ankaran paineen alla suurten monikansallisten yhtiöiden harjoittaman ympäristön hyväksikäytön ja voittojensa kasvattamiseksi suorittamien metsien hakkuiden vuoksi.

Tästä syystä ehdotin tarkistusta, jonka mukaan metsien ja metsätalousyritysten olisi oltava julkisessa omistuksessa ja yritysten työntekijöiden sekä metsissä asuvien alkuperäisväestöjen demokraattisessa ohjauksessa.

 
  
  

Suositus: David Martin (A7-0365/2010)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Arvoisa puhemies, vapaakauppa on todellisuudessa ainoa keino luoda vaurautta. Olemme nähneet tämän sisämarkkinoilla EU:n jäsenvaltioiden keskuudessa, ja on selvää, että asia on näin myös kehitysmaiden osalta. Se on ainoa todellinen kehitysapualoite, jonka me voimme ja joka meidän pitäisi viedä maailmaan.

Jos katsomme, miten muut suuret alueet ympäri maailman toimivat, tekevät sopimuksia ja tarkastelevat kumppaneitaan strategiselta kannalta, voimme nähdä, että ne liikkuvat jatkuvasti nopeammin. Suuria vapaakauppa-alueita on Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä, ASEAN-maissa, Aasiassa ja Mercosurissa ja niin edelleen. Ainoa alue, joka tässä suhteessa on jäänyt jälkeen ja lähes lamautunut globalisaation haasteista, on EU.

Vaikka kannatan mietintöä, josta tänään äänestettiin, totean, että vapaakauppa-aloite Fidžin ja Papua-Uuden-Guinean kanssa on tuskin vaikuttavin tulos, jota olisimme voineet odottaa näin monien vuosien neuvottelujen jälkeen. Entä Kiina? Entä Yhdysvallat? Tai Intia? Kaikki ne, jotka nyt vievät työpaikkamme? Pettääkö EU Euroopan työntekijät tässäkin suhteessa?

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) On itsestäänselvyys, että vauraimmat yhteiskunnat ovat vapaimpia ja vapaimmat yhteiskunnat ovat vauraimpia, ja meidän olisi tunnustettava vapaakaupan osuus tähän. Valitettavasti kansainvälisissä monenvälisissä vapaakauppaneuvotteluissa WTO:n Dohan kierros on pysähdyksissä, ja tästä syystä EU seuraa nyt Yhdysvaltojen ja muiden esimerkkiä ja allekirjoittaa yhä useampia kahdenvälisiä sopimuksia.

Voimme viedä vapaakaupan edut monille köyhempien valtioiden kansalaisille, mutta samalla meidän on myönnettävä eräät siirtymäkauden ongelmat, jotka heidän on ratkaistava mukautuessaan kilpailun lisääntymiseen. Loppujen lopuksi meidän olisi kuitenkin siirrettävä painopiste tuottajien eduista kuluttajiin. Monet kuluttajat monissa eri kehitysmaissa kysyvät minulta, miksi heillä ei ole samaa tavara- ja palveluvalikoimaa kuin meillä länsimaissa. Yksi tapa, jolla voimme auttaa heitä, on lisätä vapaakauppaa, joka antaa kuluttajille enemmän vaihtoehtoja. Kauan eläköön vapaakauppa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, Tyynenmeren alue on pitkään ollut Tuhkimo Euroopan unionin kansainvälisissä kehitysapualoitteissa. Huomaan nyt hyvin tyytyväisenä, että Fidžin ja Papua-Uuden-Guinean aloitteet talouskumppanuussopimuksen aikaansaamisesta paitsi auttavat meitä vapauttamaan kauppaamme niiden kanssa myös antavat niille mahdollisuuden käydä kauppaa toistensa kanssa alueen sisällä.

Yksi parhaista tämän sopimuksen toistaiseksi aikaan saamista asioista on se, että kalastusta koskevien alkuperäsääntöjen avulla Tyynenmeren alueen kansojen on vihdoin määrä pystyä lisäämään kalastuksensa arvoa. Jotkin Tyynenmeren valtioista tuovat kalaa, vaikka niiden merialueet ovat sitä täynnä! Nyt on saatu aikaan, että ne voivat jalostaa pyytämänsä kalasaaliin ja että ne voivat tuottaa lisäarvoa ja viedä kalat EU:hun. Tämä on oikea etenemistapa kehitysyhteistyössä ja köyhyyden vähentämisessä.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0029/2011)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa koskevan suullisesti vastattavan kysymyksen puolesta.

Kansainvälinen adoptio on osoittautunut menettelyksi, jolla tarjotaan parhaat pysyvän perheen mahdollisuudet niille lapsille, joille ei voida löytää sopivaa perhettä heidän kotimaastaan. Kansainvälisistä adoptioista vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten välinen yhteistyö on tärkeää, jotta varmistetaan, että adoptio tapahtuu lapsen etujen mukaisesti ja hänen perusoikeuksiaan kunnioittaen, ja jotta estetään lapsikauppa.

Kansainvälistä adoptiomenettelyä on myös yksinkertaistettava, koska siihen liittyy liian usein liikaa byrokratiaa, joka estää perheitä hakemasta adoptiota. Lopuksi, Romanian tilanne on huolestuttava, sillä se on ainoa valtio Euroopan unionissa, jossa on kansainväliset adoptiot kieltävä laki. Tällä hetkellä Romaniassa on 70 000 orpoa, joista 40 000 on orpokodeissa ja 30 000 sijaisperheissä.

Komission olisi selvitettävä Romanian tapausta, jotta nämä hylätyt lapset pääsevät perheisiin kansanvälisen adoption avulla.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Arvoisa puhemies, koska en lastenhoitovelvollisuuksien takia pystynyt osallistumaan maanantaina käytyyn selvästi mielenkiintoiseen keskusteluun, haluan ainakin ilmaista parlamentille täyden tukeni – jonka ilmaisin myös äänestyksessä – tälle päätöslauselmalle. Toivon kovasti, että tätä päätöslauselmaa seuraavat toimet johtavat lasten kansainvälisten adoptiomenettelyjen byrokraattisuuden vähentämiseen ja antavat samalla mahdollisuuden valvoa paremmin, mitä lapsille tapahtuu, sekä torjua lapsikauppaa.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, monet parlamentin jäsenet ovat ehkä tietämättömiä adoptiokysymyksen ympärillä riehuvasta hyvin inhottavasta sanasodasta, joka on erittäin haitallinen ja epätoivottava. Jos me todella keskitymme tässä keskustelussa lasten oikeuksiin, kuten me parlamentissa teimme ja kuten myös tässä päätöslauselmassa tehdään, toimimme oikein kaikkia lapsia kohtaan riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he ovat syntyneet.

On tärkeää olla osoittelematta mitään yksittäistä jäsenvaltiota ja sen sijaan tunnustaa, että kaikissa maissa on lapsia, jotka on hylätty tai joita ei hoideta meidän tuntemassamme ydinperheessä ja jotka tarvitsevat muunlaista hoivaa. Kyllä, on monia perheitä, jotka ovat valmiita tarjoaman rakastavan kodin lapsille. Vaikka meidän ehkä on tarkasteltava byrokratiaa, emme saa vähentää valvontaa.

Lopuksi haluan todeta, että ne, jotka onnistuvat adoptoimaan lapsen, joutuvat eräässä mielessä käymään läpi kovemman koettelemuksen kuin ne, jotka synnyttävät.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ajattelen tällä hetkellä niitä tuhansia pariskuntia kaikkialla maailmassa, jotka päivittäin kohtaavat adoptioon liittyvät välttämättömät vaikeudet.

Adoptio on arvo, aito rakkaudenosoitus, joka avaa oven uuteen perheeseen lapselle, joka ei valitettavasti voi enää luottaa omien läheistensä kiintymykseen. Niillä, jotka kantavat sisällään hylätyksi tulemisen tuskaa, on oikeus kasvaa onnellisessa ympäristössä sellaisten ihmisten kanssa, jotka voivat tarjota heille uuden elämän.

Tästä syystä meidän velvollisuutenamme on auttaa orpoja, jotta hyvä tulevaisuus ei enää ole heille saavuttamaton unelma. Tällä tänään hyväksytyllä yhteisellä päätöslauselmalla on tarkoitus lähettää vahva ja kiireellinen viesti. Meidän on edistettävä unionin toimintalinjoja, joilla pyritään ratkaisemaan vaikeat perhetilanteet. Byrokraattinen apatia ja lainsäädännön viiveet eivät voi eivätkä saa murskata lapsen unelmia ja toiveita perheestä ja onnellisesta tulevaisuudesta.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Olen tyytyväinen tänään äänestyksessä hyväksyttyyn päätöslauselmaesitykseen kansainvälisestä adoptiosta. Tunnen omasta vaalipiiristäni useita ihmisiä, jotka ovat käyneet tai ovat juuri nyt käymässä läpi tätä prosessia, ja on todellinen ilo nähdä vanhempien ja lasten onnelliset kasvot sen päättyessä. Tie tähän pisteeseen on kuitenkin liian usein pitkä ja vie monissa tapauksissa useita vuosia. Se voi, kuten päätöslauselmaesityksessä todetaan, olla liian byrokraattinen prosessi, ja parlamentti tekee oikein etsiessään keinoja vähentää tätä byrokratiaa yksinkertaisemman menettelyn avulla.

Kaikkein tärkeintä tässä kaikessa on kuitenkin usein hädänalaisten lasten tarpeet ja turvallisuus. On oikein, että kaikki suojakeinot ovat käytössä lasten suojelemiseksi siltä, että heidät sijoitetaan jonnekin, missä he saattavat olla haavoittuvassa asemassa. Usein näyttää kuitenkin olevan niin, että mahdolliset rakastavat ja huolehtivat vanhemmat joutuvat liian koville ja yksinkertaisesti jättävät prosessin kesken. Siinä tapauksessa sekä vanhemmat että lapsi häviävät.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme kamppailleet kansainvälisen adoption ongelman kanssa Euroopassa monien vuosien ajan, ja tämänpäiväisellä päätöslauselmalla yritetään vihdoin tuoda toivonsäde tilanteeseen, joka on käymässä yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi.

Sen sijaan, että uusien valtioiden liittyminen olisi edistänyt kansainvälistä adoptiota, se on tehnyt monille pariskunnille entistä vaikeammaksi tarjota uusi koti ja perhe lapsille, jotka ovat kokeneet suuria kärsimyksiä ja puutetta kotimaissaan.

Vaikka byrokratian paisuminen yhtäältä estää lasten adoptoimista, elinkauppa ja lapsiprostituutio on toisaalta lisääntymässä. Tästä syystä kannatamme tätä päätöslauselmaesitystä. Katsomme, että kansainvälisiä adoptiomenettelyjä on yksinkertaistettava, ja meidän on varmistettava, että tulevaisuudessa perustetaan eurooppalainen adoptiojärjestelmä, jotta kaikille hädänalaisille lapsille voidaan antaa tulevaisuus.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, saanen täällä nurkassa istuvan ihailijakerhonne puolesta kiittää teitä tehokkaasta puheen johtamisesta.

Tämä on suuri kysymys. Kansainvälinen adoptio on luonnollisesti suunnattoman tärkeä asia. On tärkeää, että toimimme siinä oikein. Olen hyvin tyytyväinen tähän päätöslauselmaan, joka sisältää, kuten monet parlamentin hyväksymistä päätöslauselmista, paljon hyvin järkeviä, älykkäitä ja hyvin aseteltuja sanoja. Haluan kuitenkin sanoa – ja olen oppinut paljon auttaessani erästä äänestäjää, ja autan häntä parhaillaan – että se, että esitämme tämän kaiken päätöslauselmassa, ei riitä.

Euroopan parlamentti ei ole loistava esikuva, kun on kyse asioiden yksinkertaistamisesta ja sen varmistamisesta, että kansalaiset saavat organisaationsa auttamaan heitä. Pyytäisin, että tämän päätöslauselman hienot sanat muutetaan toimiksi; että me todella yksinkertaistamme asioita; että pääsemme eroon byrokratiasta ja saamme aikaan parannuksia. Muutoin vain yritämme keksiä Euroopalle pyörää uudelleen ja teemme lopulta prosessista vain entistä vaikeamman.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, haluan myös osaltani ilmaista iloni tästä päätöslauselmasta, joka koskee kansainvälistä adoptiota. Olen saanut seurata läheltä muutamaa tällaista tapausta ja tiedän, että tällä hetkellä adoptiossa on paljon byrokratiaa ja on hyvä että byrokratiaa voidaan purkaa. Sitä kautta näitä prosesseja voidaan nopeuttaa ja lisätä niiden läpinäkyvyyttä.

Kaikkien etu on se, että adoptioon ei liity mitään epäeettistä, eikä mitään ihmiskauppaan tai lapsikauppaan viittaavaa. On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että lapsi ei ole mikään väline vaan lapsi, joka adoption kautta löytää rakastavan kodin ja tulee kohdelluksi ainutkertaisena arvokkaana yksilönä. On tärkeää, että lapsella olisi mahdollisuus ja oikeus isään ja äitiin, ja sen vuoksi adoptiopäätöksien tekovaiheessa on tärkeää ottaa huomioon kokonaistilanne perheessä.

Nämä ovat hyvin herkkiä kysymyksiä. Tiedämme sen, että joidenkin tutkimusten mukaan me kannamme dna:ssamme jopa kulttuurista perimäämme, mutta olisi huolehdittava siitä että lapsi voisi saada hyvän ja rakastavan kodin ja sellaisen kulttuuriympäristön, jossa hän voi kasvaa ja kehittyä tasapainoiseksi ihmiseksi ja kansalaiseksi.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0021/2011)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Arvoisa puhemies, Serbia on varmasti Euroopan maista se, jota on piiritetty eniten viimeisen vuosituhannen aikana. Ensin sen tekivät turkkilaiset, sitten saksalaiset ja sitten venäläiset. Nyt meillä on mahdollisuus muuttaa valoisaksi tulevaisuudeksi se, mikä on sekä kauan sitten että aivan lähihistoriassa tarkoittanut huonoja aikoja.

On selvää, että Belgradista katsoen Nato, pääkaupungissa toteuttamansa verilöylyn vuoksi, ja EU, joka tuki raakalaismaisesti Serbian keskeisen alueen, nimittäin Kosovon, irti repimistä, eivät ole erityisen houkuttelevia liittolaisia. Ne ovat kuitenkin liittolaisia, kaikesta huolimatta. Ne ovat ystäviä, ja kaikki tietävät sen hyvin. Tämän vuoksi on tärkeää luoda järkiperäiset suhteet, jotta voimme jättää menneet taaksemme ja kääntää katseemme tulevaisuuteen. Tästä syystä puolueryhmäni kannattaa vuoropuhelun jatkamista.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus luo perustan läheisille ja kestäville suhteille, jotka perustuvat vastavuoroisuuteen ja yhteisiin etuihin ja edistävät poliittista, taloudellista ja institutionaalista vakautumista sekä Serbiassa että koko Balkanin alueella.

Lisäksi se merkitsee Serbialle uutta mahdollisuutta muuttua ja menestyä kattavassa talouden rakenneuudistuksessa ja ajanmukaistamisessa. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että Serbian on jatkettava demokratian ja oikeusvaltion vahvistamista, pyrittävä voimakkaammin uudistamaan oikeus- ja julkishallintoaan, soveltamaan oikeudenmukaisuusperiaatteita ja vahvistamaan samalla yleisesti hallinto- ja oikeusrakenteita.

Mielestäni Serbian unioniin liittymisen perusedellytyksenä on vakavien ihmisoikeusloukkaustapausten ratkaiseminen ja tähän liittyvä tiivis yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, kiitokset henkilökunnallenne ja kaikille tulkeille kärsivällisyydestä tämän poikkeuksellisen pitkän istunnon aikana.

Kun Euroopan unionin on valittava demokratian ja ylikansallisuuden välillä, se valitsee lähes aina ylikansallisuuden, ja kaikkein selvimmin tämä näkyy unionin Länsi-Balkanin politiikassa. Itse asiassa pidämme Bosniassa, Kosovossa ja kiistanalaisesti myös Makedoniassa yllä protektoraatteja, joiden ainoa tarkoitus on estää paikallisväestön tahdon mukaiset etnografiset rajat.

On hyvin vaikeaa saada aikaan toimiva demokratia, elleivät kansalaiset koe, että heillä on keskenään riittävästi yhteistä voidakseen hyväksyä hallinnon toistensa käsiin. Jos halutaan, että hallintavalta on kansalla, tarvitaan kansa, johon jokainen voi samaistua ja jota kohtaan se voi tuntea jonkinasteista uskollisuutta.

Toisin sanoen demokratia tarvitsee "demoksen", yksikön, johon samaistumme käyttäessämme sanaa "me". En väitä tämän olevan helppoa. Ihmiset voivat olla lojaaleja moneen suuntaan, väestöt voivat olla siroteltuina toistensa sekaan, mutta meidän epäluulomme, muiden seikkojen ollessa samanarvoisia, pitäisi kohdistua kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Jos demokratiasta poistetaan "demos", jäljelle jää vain "kratos" ja sellaisen järjestelmän valta, jossa on lain nojalla pakotettava siihen, mitä ei kansan isänmaallisuuden nimissä uskalleta pyytää.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, tämä on todella hyvä uutinen. Kun muistamme, miten pitkälle Serbia on päässyt oikeusvaltioperiaatteen ja kansainvälisen oikeuden alalla, ja kun otetaan huomioon, millainen Serbia oli noin 20 vuotta sitten verrattuna siihen, millainen se on tänä päivänä, meidän on mielestäni kiitettävä ja ylistettävä Serbian hallintoa niistä edistysaskelista, joita se on ottanut tehdäkseen Serbiasta oikeusvaltioperiaatetta noudattavan valtion. Jopa maan suhteissa Kosovoon oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on nyt selvästi tärkeimmässä asemassa. Myös maan suhteissa kansainväliseen tuomioistuimeen oikeusvaltioperiaate on ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Oikeuslaitoksen uudistukset perustuvat kansainvälisiin ennakkotapauksiin ja kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin. Jopa parhaillaan perustettava riippumaton virkamieskunta on korkeatasoinen, ja siltä odotetaan vastaavasti vahvaa suorituskykyä. Kööpenhaminan kriteerejä noudatetaan. Kaikilla näillä eri osa-alueilla maa, joka kävi läpi hyvin vaikean sodan, on nyt siis kasvanut kansakunnaksi, joka soveltuu hyvin kumppaniksi muille Euroopan unionin jäsenvaltioille. Onnittelen heitä siitä.

 
  
  

Suositus: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, haluan sanoa vielä yhden Serbiaan liittyvän asian. Euroopan unionin ja Serbian välinen sopimus, josta tänään äänestimme, on virstanpylväs tämän maan matkalla kohti liittymistä Euroopan unionin rakenteisiin. Kaksitoista jäsenvaltiota on jo ratifioinut sopimuksen, jonka tarkoituksena on avata Serbialle ovi Euroopan unionin jäsenyyteen. Hyväksyn sopimuksen täysin, ja haluaisin pyytää jäljellä olevia jäsenvaltioita ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman pian. Serbian yhdistyminen Euroopan unionin rakenteisiin edellyttää tietenkin sitä, että maa tekee entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa täysimääräistä yhteistyötä kantaen vastuun sotarikoksista, ja sitä, että maa käy jatkuvaa Kosovoa koskevaa vuoropuhelua ja ryhtyy kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin romanien syrjinnän estämiseksi. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen kaikkiin toimenpiteisiin, joilla laajennetaan demokratiaa ja vahvistetaan ihmisoikeuksien suojelua Serbiassa, toisin sanoen toimenpiteisiin, jotka johtavat maan poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen vakautumiseen, ja kannatan niitä.

 
  
  

Mietintö: Marisa Matias (A7-0366/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin mietinnön puolesta, koska mielestäni komission tiedonanto Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta on tärkeä askel kohti Euroopassa käytössä olevien erilaisten terveyspoliittisten menettelyjen yhdistämistä tämäntyyppisen sairauden käsittelemistä varten. Puhun kokemuksesta, koska isäni sairasti Alzheimerin tautia, samoin isoäitini, ja toivon, että geneettinen linja päättyy tähän.

Sen vuoksi pyrimme uudistamaan sitoutumisemme pirstaloituneen toiminnan ja epätasaisten ratkaisujen sekä sairauden hoitoon pääsyssä vallitsevan eriarvoisuuden torjumiseen Euroopassa. Yritämme edistää varhaista diagnosointia ja elämänlaatua, parantaa sairauden epidemiologista tuntemusta ja koordinoida käynnissä olevaa tutkimustoimintaa sekä tukea samalla jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuullisuutta jakamalla parhaita käytäntöjä.

Vaadimme mietinnössä parempaa jäsenvaltioiden välistä koordinointia sekä tehokkaampaa ja yhteisvastuullisempaa toimintaa, joka suunnataan ennaltaehkäisyyn ja dementiasta, erityisesti Alzheimerin taudista, kärsivien ihmisten hoitoon, sekä heitä ympäröiviin ihmisiin, olivatpa he sitten terveydenhoidon ammattilaisia, palveluntarjoajia tai sukulaisia.

Minkä tahansa eurooppalaisen strategian toimivuuden kannalta on ratkaisevaa – lopetan pian – että eri maat pitävät kansallisten toimintasuunnitelmien laatimista ensiarvoisen tärkeänä.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta ja olen tyytyväinen siihen, että se hyväksyttiin lähes yksimielisesti. On todettava, että olin läsnä koko parlamentissa käydyn keskustelun ajan, mutta en saanut tilaisuutta puhua. Sen vuoksi käytän tämän minuutin muutaman huomion esittämiseen.

Tärkein huomioni on se, että taudin syyn selvittämiseen tähtääviä tutkimuksia tarvitaan kiireellisesti. Mikä on syömämme ruoan vaikutus tautiin? Mikä on stressin vaikutus tautiin? Mikä on geeniemme vaikutus tautiin? Miksi kaksinkertainen määrä naisia miehiin verrattuna sairastuu tähän tautiin?

Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Näihin kysymyksiin ei voida vastata ilman tutkimusta, ja kehotan komissiota valitsemaan yhden tunnetun lääketieteellisen tutkimuslaitoksen, joka suorittaa tämän tutkimuksen ja vastaa näihin kysymyksiin.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, Alzheimerin tauti on koettelemus, johon ihmiskunta ei ole vielä löytänyt lääkettä. Terveysasemilta saatujen tietojen mukaan diagnosoitujen tapausten määrä nousee hälyttävästi, ja Euroopan väestön ikääntymisellä on lähitulevaisuudessa voimakkaita vaikutuksia. Dementia vaikuttaa paitsi tautia sairastaviin myös heidän lähiomaisiinsa ja ystäviinsä, joiden on yleensä pakko omistaa elämänsä rakkaistaan huolehtimiselle. Tarvitsemme kiireellisesti tällaisia mietintöjä, joissa ongelmaa tähdennetään ja tehdään ehdotuksia aloitteiksi, joilla pyritään parantamaan terveyden ja elämän laatua. On selvää, että kannatamme kaikilta osin EU:n jäsenvaltioiden voimavarojen yhdistämistä, ennalta ehkäisevien ohjelmien laatimista ja sosiaalisen tuen tarjoamista koko perheelle. Meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme kärsiviä ja minimoidaksemme niiden määrän, jotka joutuvat tulevaisuudessa taudin uhriksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, pidän tässä mietinnössä siitä, että pelottavaa haastetta lähestytään monelta suunnalta ja katetaan näin Alzheimerin tauti kokonaisuudessaan. Puhutte ennaltaehkäisystä, diagnosoinnista, hoidosta ja parannuskeinoista. Todellisuudessa pelottavimpia sairauksia ovat syöpä ja Alzheimerin tauti. Olemme tehneet valtavasti työtä päästäksemme sopimukseen ensinnäkin syövän syiden diagnosoinnista, toiseksi syövän ennaltaehkäisystä, ja kolmanneksi hoitomuotojen käsittelystä. Olemme päässeet pitkälle.

Vaikka Alzheimerin tauti löydettiin vuonna 1906, on koko dementian alalla havaittu erityinen ilmiö: emme edelleenkään tiedä, mikä sen aiheuttaa, eikä meillä vieläkään ole siihen minkäänlaista parannuskeinoa. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen tähän mietintöön. Meillä on kuitenkin myös suuria haasteita: miten voimme kehittää diagnosointia niin, että voimme ensinnäkin ehkäistä tautia ennalta ja toiseksi ottaa käyttöön jonkinlaisen lopullisen parannuskeinon?

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0023/2011)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, ne meistä, jotka ovat joko käyneet Haitilla tai nähneet sen hirvittävän tuhon, joka sitä kohtasi jokin aika sitten, ja nähnyt, mitä on tapahtunut, on varmasti samaa mieltä siitä, että kansalaisjärjestöt ja avunantajayhteisö tekivät ehdottomasti oikein yhdistäessään voimansa ja ratkoessaan paikan päällä suojiin, ruokaan, huopiin ja kaikkiin tämäntyyppisiin asioihin liittyviä ongelmia.

Tarkastelkaamme nyt, mikä on tilanne vuotta myöhemmin. Tarkastelkaamme muutamia päätöslauselmassa esiin tuotuja ongelmia – sitä, että haitilaisilla on raivaustyössä käytössään vain lapioita, kuokkia ja kottikärryjä eikä sellaisia välineitä, joita he näin suuren mittakaavan raivauksessa tarvitsisivat. Päätöslauselmassa pidetään valitettavana myös Haitin vakavaa asuntokriisiä ja puhutaan maarekisterin ja maanomistusjärjestelyjen tarpeesta, mutta siinä myös kehotetaan komissiota yhteisymmärryksen hengessä varmistamaan, että ongelmaa pyritään ratkaisemaan merkittäväin ponnistuksin yhdessä hallituksen kanssa.

Yksi asiakirjasta puuttuva kysymys on yksityissektorin rooli. Jos pyrimme pitkällä aikavälillä ratkaisemaan tiettyjä ongelmia, on lyhyellä aikavälillä ehdottomasti oikea ratkaisu työskennellä kansalaisjärjestöjen ja avustusjärjestöjen kanssa, mutta pitkällä aikavälillä myös yksityiselle sektorille on annettava oma roolinsa.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, vuosi Haitin maanjäristyksen jälkeen 5 prosenttia kivimurskasta on siirretty, miljoona ihmistä on kodittomana, 230 000 ihmistä on kuollut, 300 000 on loukkaantunut ja asumiskelpoisten alueiden mahdollisesta uudelleenasuttamisesta on toteutunut vasta 15 prosenttia.

Miksi? Miksi vain 5 prosenttia kivimurskasta on viety pois? Maanjäristyksessä putoaa valtavia rakennusten ja rakenteiden palasia. Kuka ne pystyy poimimaan? Kansalaisjärjestötkö lapioilla? Euroopan komissioko ämpäreillä? Ei! Nämä lohkareet voidaan poimia vain raskailla nostolaitteilla ja vain yhdellä ihmisryhmällä on niitä: nimittäin armeijalla – ilmavoimilla, laivastolla ja maavoimilla. Mutta mitä tapahtui? Kun ilmavoimat, laivasto ja maavoimat tulivat apuun, vasemmisto täällä parlamentissa ja kaikkialla maailmassa huusi, että niiden täytyy poistua Haitista. Niin ne tekivätkin! Ja nyt koko paikka on ollut kokonaisen vuoden siinä tilassa, mihin se jäi.

On poliittisesti ällistyttävää, ettei tästä tilanteesta ole otettu vastuuta, mutta minä sälytän päättäväisesti vastuun tästä katastrofista tämän parlamentin ja kansainvälisen yhteisön vasemmiston niskoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, haluan sanoa muutaman sanan Haitin tilanteesta. On erittäin tärkeää huomata nyt kun päivitystä tehdään, että koordinaatio on ollut puutteellista. Tarvitaan parempaa koordinaatiota, mikä on näkynyt siten, että asiat ovat edenneet hitaasti.

On aivan totta, kuten edustaja Nirj Deva jo aikaisemmin sanoi, että tilannetta on myös osittain politisoitu. Ei ole kenenkään edun mukaista, että tilannetta politisoidaan. Haitissa tarvitaan apua ja perustarpeita nopeammalla sykkeellä kuin viimeisen vuoden aikana on tapahtunut. Avun pitää mennä perille ja oikeisiin kohteisiin.

Kun tarkastellaan ruohonjuuritason työtä, erilaiset avustusjärjestöt ovat toimineet hyvin. Kun katsoo Euroopan panosta Haitiin, monet kristilliset avustusjärjestöt ovat tehneet erittäin hyvää työtä ruohonjuuritasolla eli auttamassa ihmisiä elämään. On myös syytä huomioida nämä ponnistukset ja tukea niitä osaltaan, mutta Haitin kriisissä tarvitaan myös massiivisempaa ja koordinoidumpaa Euroopan ja tietenkin YK-tason toimintaa.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0031/2011)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Arvoisa puhemies, Liettua on riippumaton jäsenvaltio. Maan parlamentissa on keskusteltu uusista ehdotuksista, jotka koskevat seksuaalisuuden ilmaisemista tiedotusvälineissä ja julkisuudessa. Liettuassa demokratian parissa tehdään kovasti töitä. Maan presidentti on hylännyt jo kaksi vastaavaa ehdotusta. Poliittinen keskustelu uusista ehdotuksista on alkanut, ja niiden lopputulosta on vielä mahdotonta ennustaa.

Silti Euroopan parlamentin enemmistö on tarttunut innokkaasti tähän aiheeseen. Näyttäisi todellakin siltä, että parlamentin enemmistöllä on valistunut moraalinen kompassi, joka antaa heille parempaa tietoa siitä, mikä on ja mikä ei ole moraalisesti hyväksyttävää. Jo ennen kuin on selvää, hyväksytäänkö uusi säädös ja millainen siitä tulee, parlamentin ylipappien kaikkinäkevän silmän katse on kiinnittynyt tarkasti Liettuaan. En voi mitenkään hyväksyä tällaista ylimielisyyttä.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, oikeus hyväksyä kansallisia lakeja on kyseisen valtion lainsäädäntöelimellä. Riippumattoman valtion oikeuteen ei voida puuttua ulkopuolelta. Myös Liettualla on riippumaton oikeutensa.

On myös välttämätöntä todeta, että Euroopan unionissa avioliiton ja perheen määritteleminen kuuluu yksittäisten jäsenvaltioiden perheoikeudelle, eikä EU saa puuttua tähän. Perheen, lapsia kasvattavan ja heidät elämää varten valmistelevan instituution, suojelua ei näin ollen voida pitää kielteisenä asiana tai syrjinnän muotona.

Mitä tulee alaikäisten suojeluun julkisen tiedon haitallisilta vaikutuksilta, myös Euroopan parlamentti totesi äskettäin, että uusien viestintävälineiden kautta leviävistä erilaisista mainontatyypeistä on viime vuosina tullut sosiaalinen ilmiö. Tämä ilmiö tuo mukanaan tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa ja hämmentävää tietoa sekä luottamuksen väärinkäyttöön liittyvän riskin, ja valtion on pystyttävä vastaamaan tähän asianmukaisella tavalla.

Tutkimus osoittaa, että alaikäiset tarvitsevat erityistä suojelua tietynlaiselta tiedolta, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia yksilön terveeseen kehitykseen. Sanon tämän lääkärinä.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, esitän Liettuan tuomitsevaa päätöslauselmaa koskevat huomioni, sillä mitään ei ole tapahtunut. Hyväksytystä tekstitä puuttuu kaikkein tärkein näkökulma. Halusin ehdottaa seuraavaa suullista tarkistusta johdanto-osaan, mutta en onnistunut siinä: "ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin puuttuminen kansallisten parlamenttien menettelyihin mitä tahansa lainsäädäntöehdotusta koskevan työn varhaisimmassa vaiheessa on vastoin jäsenvaltion riippumattomuuden ja toissijaisuusperiaatteen perusperiaatetta, ja sen vuoksi tämä saattaa Euroopan parlamentin huonoon valoon, koska se yhdistetään yhä voimakkaammin entisen Neuvostoliiton aikaisiin käytäntöihin", ja niin edelleen, hyväksytyn tekstin mukaisesti.

Tekosyynä tälle päätöslauselmalle oli vain yhden kansallisen parlamentin jäsenen esittämä yksi tarkistusluonnos. Painotan vielä: yksi tarkistus. Siitä huolimatta parlamentin juuri hyväksymässä tekstissä tämä tosiasia esitetään itsepintaisesti ja kohtuuttomasti monikossa, ja siinä myös todetaan jopa kuusi kertaa, että ehdotuksessa oli oletetusti useita huonoja tarkistuksia.

Myös päätöslauselman otsikko on osittain järjetön. Siinä puhutaan "loukkaamisesta". Mitään ei ole loukattu, ainoastaan yksi parlamentin jäsen on esittänyt ehdotuksen. Parlamentti ei ole tehnyt minkäänlaista päätöstä, jonka voidaan katsoa olevan loukkaava. Tämänkaltaiset ilmaisut ovat osoitus erittäin huonolaatuisesta luonnostelutyöstä, puhumattakaan niiden henkilöiden vastuuttomuudesta, jotka laativat ja esittivät äänestettäväksi tämän tekstin, joka, ellei sen voisi katsoa olevan pelkkää roskaa, olisi pitänyt ainakin laatia paljon älykkäämmin. Äänestin näin ollen koko tekstiä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, jo vuosikymmenten ajan Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat edenneet suvaitsevaisesti ja hyväntahtoisesti kohti yhtäläistä kohtelua lain edessä sekä yksityisyyttä ja henkilökohtaista vapautta koskevia periaatteita, joten toivon, ettei mikään jäsenvaltio ota tässä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa tasa-arvoa koskevassa kysymyksessä askelta huonompaan suuntaan. En usko, että näin tapahtuu. Kuten Vytautas Landsbergis juuri meille muistutti ja kuten Peter van Dalen muistutti aiemmin, tässä keskustelussa on unohdettu se, että kysymyksessä on ehdotus. Kysymys ei ole lainsäädäntöpäätöslauselmasta.

Kuten muistanette, kävimme Yhdistyneessä kuningaskunnassa omat keskustelumme. Meillä oli omat väittelymme pykälästä 28. Tuohon aikaan oli puolueessani hyvin poikkeava vastustaessani tätä pykälää. Vastustin sitä jo varhaisessa vaiheessa, kun sitä kutsuttiin vielä pykäläksi 27. Mielestäni oli erittäin ikävää käyttää lakia järjestelmänä, joka osoittaa, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Näin tehdessämme annoimme valtiolle uskomattoman vahvan aseen, jota käytettiin myöhemmin muun muassa pistoolien ja metsästyksen kieltämiseen.

Kysymys on kuitenkin siitä, että minä en ole lainsäätäjänä Liettuassa. Meillä täällä parlamentissa voi olla hyvin vahvoja näkemyksiä Puolan aborttilaista tai Uuden-Seelannin eutanasialaista. Nämä ovat äänestäjillemme arkaluonteisia kysymyksiä, jotka on määritettävä asianmukaisesti kunkin jäsenvaltion kansallisten järjestelmien mukaisesti. Meidän pitäisi olla riittävän nöyriä tunnustaaksemme oikeuden demokratiaan ja parlamentin ylimmän päätösvallan 27 jäsenvaltiossa.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Suositus toiseen käsittelyyn: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla pyritään vahvistamaan potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa. On todettava, että nykyisin rajatylittävässä terveydenhuollossa on liikaa epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät hoidon saatavuuteen, korvaamiseen ja kliinistä seurantaa koskevaan vastuuseen. Direktiivin tarkoituksena on antaa kaikille potilaille – eikä vain parhaiten tietoa saaneille tai rikkaimmille – mahdollisuus nauttia tietyistä terveydenhuoltoon liittyvistä oikeuksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut. On korostettava, että asiakirjan tarkoituksena ei missään tapauksessa ole edistää rajatylittävää terveydenhuoltoa sellaisenaan, vaan varmistaa sen saatavuus, turvallisuus ja laadukkuus silloin, kun tästä terveydenhuollosta on hyötyä tai kun se on välttämätöntä. Euroopan unionin kansalaisten on saatava enemmän tietoa ja selvyyttä siitä lainsäädännöstä, jota sovelletaan potilaan matkustamiseen vakuutusjäsenvaltion ulkopuolelle saadakseen terveydenhuoltoa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on torjuttava "hoitoturismia", mutta potilaiden oikeuksien suojelemiseksi meidän on otettava potilaita varten käyttöön yksinkertaistettu ennakkolupajärjestelmä, jolla kuitenkin edelleen varmistetaan, että terveydenhuoltojärjestelmien hallinnoijat saavat ennakkovaroituksen kaikista poikkeuksellisista kustannuksista, joita aiheutuu muissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitseviin terveydenhoitolaitoksiin tehtävistä matkoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), kirjallinen. (IT) Tämä suositus neuvostolle oli erittäin tärkeä, jotta potilaille voidaan tarjota mahdollisimman vahva oikeusvarmuus, jotta he voivat toteuttaa oikeuksiaan käytännössä, kuten Euroopan unionin tuomioistuin toteaa.

Tällä lähestymistavalla ei kuitenkaan puututa jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kansallisten terveydenhuoltojärjestelmiensä hoidossa tai kansallisissa terveyspoliittisissa valinnoissaan, kuten EU:n perustamissopimuksessa määrätään. Tärkeimmät asiakirjassa katetut osa-alueet ovat seuraavat: harvinaiset sairaudet, laatu- ja turvallisuusvaatimukset, korvaus- ja ennakkolupamenettelyt sekä suorat maksut, yhteyspisteiden rooli keskitettyinä asiointipisteinä, jäsenvaltioiden yksinomainen toimivalta "terveyspalvelujen ostoskorien" ja terveysalan eettisten päätösten alalla sekä sähköiset terveyspalvelut ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö.

Suosituksessa myös selvennetään potilaiden oikeuksia sellaisina, kuin Euroopan unionin tuomioistuin on ne määritellyt, sekä rajatylittävän terveydenhuollon oikeusvarmuuden yleistä paranemista. Tarkoituksena on myös helpottaa turvallisen ja laadukkaan rajatylittävän terveydenhuollon ja siitä maksettavien korvausten saantia, ja edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä terveydenhuollon alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen. (GA) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska on totta, että tällä hetkellä hoidon, lääkkeiden ja korvausten saantiin liittyy tiettyä epävarmuutta rajatylittävän terveydenhuollon alalla.

Vaikka onkin tärkeää olla luomatta lisäpaineita kansallisille terveydenhuoltojärjestelmille tai lisäämättä niiden eriarvoisuutta, potilailla on oltava oikeus ja vapaus hakeutua toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan terveydenhuoltoon, ja heille on tiedotettava näistä oikeuksista. Rajatylittävän terveydenhuollon kelpoisuutta koskeva oikeudellinen epävarmuus on poistettava, ja potilaiden on voitava saada tarkkaa ja selvää tietoa siitä, milloin ja miten toisessa jäsenvaltiossa annettavan lääkintähoidon kustannukset korvataan.

Olen tyytyväinen mietinnön sisältöön siltä osin, että siinä säädetään kaikissa jäsenvaltioissa olevista yhteyspisteistä, jotka tiedottavat potilaille saatavana olevista lääketieteellisistä hoidoista, siitä, miten rajatylittävään terveydenhuoltoon hakeudutaan ja miten valitus tai muutoksenhaku tehdään.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän tärkeän asiakirjan puolesta. Euroopan unionin kansalaiset odottavat heidän jäsenvaltionsa tarjoavan heille turvallisia, laadukkaita ja tehokkaita terveydenhuoltopalveluja. Jäsenvaltioilla on itsellään omaa terveydenhuoltojärjestelmäänsä koskeva toimivalta, ja sen vuoksi saatavuudessa ja laadussa on jonkin verran vaihtelua. Potilaat eivät aina pysty saamaan asianmukaista hoitoa omassa jäsenvaltiossaan, ja tämä loukkaa olennaisesti EU:n perustamissopimuksessa taattuja vapauksia. Myöskään reseptien tunnustamiseen unionissa liittyvää ongelmaa ei ole vielä ratkaistu, ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia matkustaville ihmisille. Mielestäni potilaiden vapaa liikkuvuus ja oikeus valita toisessa jäsenvaltiossa annettava hoito ei lisää hoitoturismia. Mielestäni se voi olla myönteinen merkki jäsenvaltioille ryhtyä asianmukaisiin uudistuksiin terveydenhoitopalvelujen alalla ja varmistaa, että tarjottavat terveydenhoitopalvelut ovat mahdollisimman monipuolisia ja mahdollisimman laadukkaita, niin että tarvittaessa potilaat voivat saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on tärkeä askel kohti potilaiden liikkuvuutta Euroopan unionissa. Sen tarkoituksena on selventää ja helpottaa rajatylittävän ja laadukkaan terveydenhuollon saantia sekä potilaan oikeuksia saada korvausta vakuutusjäsenvaltiolta edistäen näin myös jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Lisäksi tästä on selkeää hyötyä potilaille, etenkin niille, joilla on harvinainen ja monitahoinen sairaus, sillä nämä sairaudet voidaan diagnosoida ja niitä voidaan hoitaa sopivimmassa jäsenvaltiossa. Tällainen liikkuvuus antaa myös potilaille mahdollisuuden välttää oikeutetusti kotimaan hoitojonot ja hyödyntää muissa EU:n jäsenvaltioissa tarjolla olevia lääketieteellisiä palveluja. Direktiivi antaa kaikille potilaille mahdollisuuden hyötyä tietyistä oikeuksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut. Tämä on selvä edistysaskel Euroopan yhdentymisessä ja yhteisvastuullisuuden vahvistamisessa sekä kansalaisiinsa keskittyvässä Euroopassa. Äänestin näistä syistä mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta ja haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja hänen ehdotuksistaan. Kannatan ajatusta, että potilaiden pitäisi tehdä valintoja tarpeidensa eikä varallisuutensa perusteella, täysin asioihin perehtyneinä eikä pakon alaisena. Euroopan kansalaiset ja erityisesti uusien jäsenvaltioiden, myös Romanian, kansalaiset tarvitsevat kiireellisesti potilaiden liikkuvuutta jäsenvaltioiden hoitojonojen sijaan. Äänestin myös yksinkertaistetun ennakkolupajärjestelmän käyttöönottoa koskevan ajatuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen.(FR) Yhä useammat eurooppalaiset hakeutuvat terveydenhuoltoon oman jäsenvaltionsa ulkopuolelle, mutta usein he tekevät niin tietämättä mitään tähän alaan liittyvistä oikeuksistaan. Ihmisten on todella vaikeaa saada korvausta ulkomailla saadusta hoidosta, ja heidän on hyvin vaikea löytää tarvitsemiaan tietoja.

Tämän vuoden 2011 ensimmäisen istuntojakson aikana olemme hyväksyneet direktiivin, jossa selvennetään niiden eurooppalaisten potilaiden oikeuksia, jotka hakeutuvat hoitoon ulkomaille. Tekstissä, joka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä, annetaan toisessa jäsenvaltioissa hoitoa saaville potilaalle mahdollisuus saada korvausta. Tämä on hyvä uutinen kaikille niille potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa ja kamppailevat hoitoon pääsystä omassa jäsenvaltiossaan.

Liikkuvuuden edistäminen eurooppalaisten potilaiden hoidon parantamiseksi: se on tavoitteemme! Myös harvinaisten sairauksien alalla yhteistyötä tiivistetään pitkälle erikoistunutta terveydenhuoltoa tarvitsevien potilaiden hoidon parantamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tällä direktiiviehdotuksella pyritään antamaan kaikille potilaille oikeus ja mahdollisuus saada tärkeitä terveydenhuoltopalveluja toisessa jäsenvaltiossa mahdollisimman pian. Lisäksi ehdotuksessa esitetään selvästi ne tapaukset, joissa näitä palveluja voidaan käyttää, sillä tällä hetkellä näiden palvelujen käytöstä maksettavia korvauksia koskevat säännöt eivät aina ole selkeitä eivätkä ymmärrettäviä. Haluan painottaa, että direktiivi on suunnattava kaikille potilaille – eikä vain parhaiten tietoa saaneille tai rikkaimmille – ja sillä on varmistettava kaikkien potilaiden turvallisuus. Jo ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti puolsi direktiiviä, mutta valitettavasti neuvosto ei ottanut kaikkia parlamentin tarkistuksia huomioon. Neuvosto jätti esimerkiksi huomioimatta erittäin tärkeän harvinaisten sairauksien hoitoon liittyvän kysymyksen. Kuitenkin noin 25 miljoonalla eurooppalaisella on harvinainen sairaus, ja heille pitäisi näin ollen antaa mahdollisuus saada terveydenhuoltoa muissa jäsenvaltioissa. Yhdyn myös parlamentin kantaan, jonka mukaan matalapalkkaisten syrjinnän estämiseksi potilaan kotijäsenvaltion on maksettava suoraan hoitoa tarjoavalle toisen jäsenvaltion sairaalalle vaatimatta kansalaista maksamaan ensin, tai kaikki potilaalle aiheutuvat kustannukset pitäisi ainakin korvata välittömästi. Jokaisen jäsenvaltion on myös erittäin tärkeää ylläpitää kansallisia yhteyspisteitä, jotta potilaat saavat kaikki tarvittavat tiedot esimerkiksi terveydenhuollon saatavuudesta, menettelyistä ja tarvittavista asiakirjoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), kirjallinen. (CS) Äänestin Grossetêten mietinnön puolesta, koska siinä poistetaan monta vuotta kestänyt epävarmuus kustannusten maksamisesta ja rajatylittävän terveydenhuollon saatavuudesta. Kun tähän asti rajatylittävän terveydenhuollon etuja ovat hyödyntäneet paremmin tietoa saaneet tai motivoiduimmat potilaat, nyt tämä mahdollisuus avautuu kaikille muillekin. Olen samaa mieltä siitä, että kustannusten maksamisen ehdoksi asetetaan ennakkoluvan saaminen perustelluissa ja tarkoin määritetyissä tapauksissa silloin, kun rajatylittävä terveydenhuolto edellyttää yöpymistä sairaalassa vähintään yhden yön ajan ja pitkälle erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä laitteistoa tai kun potilas tai suuri yleisö on erityisessä vaarassa. Näissä tapauksissa pidän ennakkolupaa välineenä estää liiallista hoitoturismia.

Hoitoturismin lisääntymisellä on kielteisiä vaikutuksia moniin eurooppalaisiin terveydenhuoltojärjestelmiin. Jos potilas kuitenkin joutuu kotimaassaan odottamaan hoitoon pääsyä kohtuuttoman pitkään, meidän ei pidä yllättyä siitä, jos hän haluaa matkustaa toisaalle, missä hän saa nopeammin ja mahdollisesti myös laadukkaampaa terveydenhoitoa. On kuitenkin olemassa vaara, että niissä maissa, joihin matkustaa paljon ulkomaalaisia lääketieteellistä hoitoa ja leikkauksia varten, kotimaan potilaat hoidetaan vasta sitten, kun on vastattu ulkomaisten potilaiden kysyntään.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt turvallisen ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuuden helpottamiseksi ja edistetään terveydenhuoltoa koskevaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä kunnioittaen samalla täysimääräisesti kansallista toimivaltaa. Siinä otetaan huomioon universaalisuutta, laadukkaan hoidon saatavuutta, oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuullisuutta koskevat tärkeät yhteiset perusarvot. Potilaat saavat selkeitä etuja, etenkin ne, joilla on harvinainen ja krooninen sairaus, sillä he voivat hyödyntää osaamiskeskuksia, jotka ovat asiantuntijoita heidän sairautensa alalla, ja päästä niihin hoidettavaksi. Direktiivi on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Euroopan unioni annetaan kansalaisten käyttöön antamalla kansalaisille mahdollisuus valita sopivaa terveydenhuoltoa tarjoava laitos riippumatta siitä, missä Euroopan unionin maassa laitos sijaitsee.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) On jäsenvaltioiden vastuulla tarjota kansalaisille heidän tarvitsemaansa turvallista, laadukasta ja tehokasta terveydenhuoltoa. Sen vuoksi direktiivi ei saa vaarantaa jäsenvaltioiden vapautta päättää sopivimmasta terveydenhuollon muodosta. Elämme vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, jolla Euroopan unionin kansalaiset nauttivat liikkumisvapaudesta. Tämä tarkoittaa, että on tärkeää luoda selkeät rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista koskevat säännöt etenkin toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden terveydenhuoltokustannusten osalta. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti direktiivi antaa Euroopan unionin kansalaisille paremman varmuuden siitä, että he voivat saada tarvitsemaansa terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa ja korvauksia kansallisen järjestelmänsä salliman määrän mukaisesti. On tärkeää luoda sairaalahoitoa koskeva ennakkolupajärjestelmä, joka on yksinkertainen ja joka ei estä potilaita saamasta turvallista ja laadukasta lääketieteellistä hoitoa. Tämä direktiivi on ratkaiseva ensiaskel kohti potilaiden liikkuvuuden varmistamista EU:ssa, sillä on parempi noudattaa yhdenmukaistettuja vähimmäissääntöjä kuin turvautua tapauskohtaisiin oikeuden päätöksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen.(IT) Olen tyytyväinen siihen, että direktiivi, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön uudet rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevat säännöt, hyväksyttiin. Euroopan unioni ottaa uuden lainsäädännön myötä tärkeän askeleen. Tämä sekä helpottaa terveydenhuollon tarjoamista etenkin raja-alueilla ja lisää EU:n kansalaisten hoitomahdollisuuksia että edistää terveydenhuoltoalan yleistä kehitystä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämän tutkimustyön ansiosta. Olen erityisen tyytyväinen yhteistyön vahvistamista koskevan lainsäädännön käyttöönottoon harvinaisten sairauksien alalla. Tällä tavoin näistä sairauksista kärsivät hyötyvät jäsenvaltioiden välisen tiiviimmän yhteistyön tuomista eduista. Lisäksi vaatimus asettaa kustannusten korvaamisen ehdoksi se, että potilaan kotimaan terveydenhuoltojärjestelmä kattaa hoidon ja niistä aiheutuvat kustannukset, ja ennakkoluvan saaminen sairaalahoitoa edellyttävälle hoidolle ovat suojatoimia, joiden avulla voidaan taata kansallisten terveydenhuoltopalvelujen vakaus. Näin ollen direktiivi mahdollistaa huomattavan edistymisen terveydenhuoltopalvelujen kehittämisessä luomalla oikeanlaisen tasapainon terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisesta vastaavien jäsenvaltioiden ja näitä palveluja pääasiallisesti käyttävien kansalaisten tarpeiden välille.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on tärkeä asiakirja, ja tämän päätöslauselman hyväksyminen olisi sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna merkittävä edistysaskel. EU:n kansalaisten mahdollisuus saada hoitoa missä tahansa EU:ssa pakottaa ne jäsenvaltiot, joiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat uhanalaisessa asemassa, muuttamaan painopisteitään ja kiinnittämään tähän asiaan kunnolla huomiota.

Tämä mahdollisuus saattaa myös eri järjestelmät suoraan keskinäiseen kilpailuasemaan pakottaen ne kehittymään ja kiinnittämään asianmukaista huomiota potilaiden odotuksiin ja tarpeisiin.

Samalla se myös kannustaa perustamaan rajatylittäviä lääketieteellisiä osaamiskeskuksia, jotka toimivat myös opiskelijoille ja lääkäreille neuvontaa ja erikoiskoulutusta tarjoavina keskuksina.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Mielestäni ulkomailla tarjottavien terveydenhuoltopalvelujen korvaamista koskevassa direktiivissä esitettävä vaatimus laatia luettelo erityisistä perusteista ja edellytyksistä, joiden perusteella kansallinen viranomainen voi kieltäytyä antamasta potilaalle hoitoa ulkomailla, on hyödyllinen. Näissä ehdoissa on otettava huomioon potilaalle tai suurelle yleisölle mahdollisesti aiheutuva vaara siinä tapauksessa, että tällaisia pyyntöjä esitetään useita. Toivon, että direktiiville näytetään vihreää valoa myös neuvostossa, jotta se voidaan saattaa voimaan mahdollisimman pian potilaiden etua ajatellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Kannatan rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevaa ehdotusta. Terveydenhuoltoa ei saisi koskaan kohdella kaupallisten markkinoiden palveluna. Tällä aloitteella pyritään varmistamaan, etteivät muuhun jäsenvaltioon kuin kotimaahansa hoitoon hakeutuvat potilaat kohtaa tarpeettomia esteitä. Aloitteella pyritään panemaan täytäntöön se, minkä Euroopan unionin tuomioistuin on monissa päätöksissään vahvistanut. Lisäksi ehdotuksessa pyritään selventämään potilaiden oikeuksia saada korvausta kotijäsenvaltioltaan. Samalla kun varmistetaan laadukas, turvallinen ja tehokas rajatylittävä terveydenhuolto, on tärkeää varmistaa, että EU:n potilaiden oikeudet hakeutua hoitoon ulkomaille, kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteetti ja kansallisen terveydenhuollon painopisteet ovat asianmukaisessa tasapainossa. Direktiivissä selvennetään niiden kustannusten korvaamista, jotka ovat aiheutuneet potilaan toisessa jäsenvaltiossa saamasta hoidosta, ja varmistetaan kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien moitteeton toimivuus ja taloudellinen tasapaino. On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat päättää perustaa tarkoin määritellyn ennakkolupajärjestelmän sairaala- tai erikoishoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamista varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Lähetämme kansalaisillemme voimakkaan signaalin ehdottamalla järjestelmää, jossa potilaiden tarpeet ovat etusijalla. Euroopan parlamentti on esittänyt yhtenäisen ja päättäväisen kannan tähän eurooppalaisten potilaiden tarpeiden aitoon tunnustamiseen, joka on ensimmäinen askel pyrittäessä vahvistamaan heidän oikeuttaan saada turvallista ja laadukasta terveydenhuoltoa Euroopan unionissa. Uusien sääntöjen nojalla Euroopan unionin kansalaiset voivat saada korvausta toisessa jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, mikäli kyseinen hoitomuoto ja hoidon kustannukset oikeuttaisivat normaalisti korvaukseen myös heidän kotimaassaan. Viranomaisilla on valtuudet kehottaa potilaita pyytämään ennakkolupaa sellaista hoitoa varten, joka edellyttää yhden yön yöpymistä sairaalassa tai pitkälle erikoistunutta terveydenhuoltoa, ja ennakkoluvan epääminen on perusteltava selkeästi. Terveydenhuoltoon hakeutuminen ulkomaille voi olla hyödyksi erityisesti potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa tai jotka eivät pysty saamaan erikoistunutta terveydenhuoltoa kotimaassaan. Nyt meidän on varmistettava, että direktiivin täytäntöönpanoa valvotaan asianmukaisesti ja että se tuottaa Euroopan unionin potilaille todellisia tuloksia terveydenhuollon alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen.(FR) Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva kysymys on ollut käsiteltävänä pitkään, ja se herätti voimakasta paheksuntaa, kun aiemmasta luonnoksesta kävi ilmi, että näin saatetaan luoda kahtalainen terveydenhoitojärjestelmä, joka edistää etenkin varakkaiden potilaiden hoitoturismia ja vahingoittaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät olisi voineet suunnitella terveydenhoitopalvelujen tarjontaansa sellaisen kysynnän perusteella, joka määräytyy tarjolla olevien palvelujen laadun mukaan. Keskiviikkona hyväksymämme teksti on yksimielisempi. Se antaa Euroopan unionin potilaille mahdollisuuden saada hoitoja, joita ei ole saatavana heidän omassa maassaan tai joihin heidän kotimaassaan on hyvin pitkät jonot. Toisessa jäsenvaltiossa saadun hoidon kustannukset korvataan potilaalle siinä maassa, jossa hän on kirjoittautunut potilaaksi, mutta korvauksen määrä on enintään se, mikä olisi maksettu vastaavista hoidoista... Potilaiden on haettava ennakkolupa tiettyjä erikoishoitoja tai sairaalassa yhden yön yöpymistä edellyttäviä hoitoja varten. Kaikki luvan epäämiset on kuitenkin perusteleva. Tämä on jälleen yksi askel kohti konkreettisempaa terveyden Eurooppaa. Voimme olla tähän vain tyytyväisiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) Rajatylittävän terveydenhuollon saatavuuden alalla vallitsee yleinen tiedon puute ja lähtökohtaisesti kielteinen asenne. Periaatteessa EU:n vapauksien pitäisi taata jokaiselle kansalaiselle mahdollisuus hyödyntää terveydenhuoltopalveluja toisessa jäsenvaltiossa, mikäli siellä tarjottava terapia tai hoito on laadukkaampaa ja nopeampaa ja mikäli hän maksaa hoidon tai terapian itse. Näin ollen on ensisijaisen tärkeää antaa ihmisille mahdollisuus saada terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa. Olemme käyneet tätä keskustelua jo vuosien ajan saamatta mitenkään merkittävää edistystä aikaan. Hoitoa saa toisessa jäsenvaltioissa vain hätätapauksissa. Sen vuoksi ei ole mahdollista suunnitella terveydenhuoltoa tai lääketieteellistä hoitoa toisessa jäsenvaltiossa.

Kaikissa tapauksissa vaaditaan, että potilaalla on sairausvakuutus kyseisessä valtiossa, ja sen saavat tietenkin vain sellaiset EU:n kansalaiset, jotka asuvat tässä maassa pysyvästi. Tämä on yksinkertaisesti järjetöntä, sillä yksikään kansalainen ei voi kuulua kahden tai useamman EU:n jäsenvaltion sairausvakuutusjärjestelmään, koska hänellä voi olla vain yksi pysyvä osoite, ja se on siinä maassa, jossa hän asuu pysyvästi. Näin ollen estämme lainsäädännöllä EU:n kansalaisia investoimasta enemmän terveyteensä ja hoitoonsa, mikäli he yrittävät tehdä näin. Suositus merkitsee ainakin pientä edistysaskelta oikeaan suuntaan, ja sen vuoksi äänestän sen hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotus selventää ja helpottaa rajatylittävän terveydenhuollon saatavuutta ja potilaan mahdollisuutta käyttää oikeuttaan saada korvausta vakuutusjäsenvaltiolta niin, että kaikki EU:n potilaat voivat hyötyä toisessa jäsenvaltiossa tarjottavasta terveydenhuollosta. Itse asiassa Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut nämä oikeudet. Se merkitsee edistysaskelta Euroopan yhdentymisprosessissa ja yhteisvastuullisuuden vahvistamisessa lyhentäen hoitojonoja, parantaen terveydenhuollon laatua ja edistäen tieteellistä tutkimusta. Harvinaiset sairaudet ovat ensisijaisessa asemassa, ja diagnoosit ja hoito voidaan nyt antaa tähän tarkoitukseen sopivimmassa jäsenvaltiossa. Tämä direktiivi on tarkoitettu kaikille eurooppalaisille, jotka tarvitsevat terveydenhuoltoa. Portugalin terveysministeri on siis melko lailla väärässä todetessaan, että tämä vaihtoehto on tarkoitettu paremmin koulutetuille ja varakkaammille henkilöille: tämä on tilanne nyt, kun direktiiviä ei vielä ole. Portugalilla on erinomainen terveydenhuoltojärjestelmä, eikä se voi jäädä sivuun tästä tärkeästä hankkeesta, vaan maan on hyödynnettävä tätä direktiiviä uudistuakseen entisestäänkin, ja sen on kilpailtava mahdollisuuksista tarjota tämän alan palveluja kaikille niitä tarvitseville eurooppalaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE) , kirjallinen. – (IT) Olen tyytyväinen uuteen lainsäädäntöön, joka koskee potilaiden oikeuksia saada lääketieteellistä hoitoa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä on jälleen kerran tehnyt muiden poliittisten ryhmien kanssa erittäin tärkeää työtä. Ranskalaisen kollegamme Grossetêten mietintö hyväksyttiin neuvoston kanssa käytyjen pitkien neuvottelujen jälkeen, ja se mahdollistaa merkittävän edistymisen alalla, jolla voimassa oleva lainsäädäntö ei ollut riittävää. Uudessa lainsäädännössä, joka koskee vain henkilöitä, jotka päättävät hakeutua ulkomaille hoitoon, vahvistetaan, että EU:n kansalaiset voivat saada korvausta toisessa jäsenvaltiossa saamastaan hoidosta, edellyttäen että heidän vakuutusjäsenvaltionsa terveydenhuoltojärjestelmä maksaa hoidon ja siihen liittyvät kustannukset. Kaikki tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon, että ulkomaille hoitoon hakeutumisesta voisi olla eniten hyötyä potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa tai joille ei ole tarjolla erikoishoitoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavia potilaiden oikeuksia koskevaa direktiiviä vastaan, vaikka alkuperäiseen tekstiin onkin tehty muutamia tarkistuksia. Lopullinen teksti on tulosta neuvoston enemmistön kanssa tehdystä kompromissista, joka antaa jäsenvaltioille 30 kuukautta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Äänestimme tekstiä vastaan, koska vapaan liikkuvuuden periaatetta sovelletaan terveydenhuoltopalveluihin ottamatta huomioon näiden palvelujen erityispiirteitä, esimerkiksi tarvetta kansallisiin julkisiin terveydenhuoltopalveluihin, joiden ensisijainen tarkoitus on vastata kunkin maan omien kansalaisten tarpeisiin.

On muistettava, että tämä komission ehdotus on seurausta siitä, kun parlamentti kieltäytyi vuonna 2007 sisällyttämästä terveydenhuoltopalveluja palveluista sisämarkkinoilla annettuun direktiiviin, koska työntekijät ja suuri yleisö voittivat ratkaisevan taistelun, joka koski kyseistä osaa surullisenkuuluisassa Bolkestein-direktiivin luonnoksessa.

Parlamentin lopulliseen päätökseen, jota olemme aina vastustaneet, sisältyy kuitenkin useita myönnytyksiä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää tiettyjä mekanismeja julkisten palvelujensa suojaamiseksi.

Näin ollen direktiivin täytäntöönpanon käytännön seuraukset ovat edelleen kiinni Portugalin parlamentin ja hallituksen päätöksestä, vaikka tämä saattaakin vaikeuttaa terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta etenkin niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät voi hyödyntää yksityistä terveydenhuoltoa tai joilla ei ole varaa matkustaa ulkomaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen.(IT) On erittäin tärkeää parantaa kansalaisten oikeuksia saada terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa ollessaan. Toivon, ettei pelko EU:n lainsäädännön liiallisesta puuttumisesta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön toteudu. Mielestäni potilaiden kannalta on kuitenkin hyvä, että he voivat nauttia oikeudestaan lääketieteellisen hoidon saantiin toisessa jäsenvaltiossa ja saada korvausta oman terveydenhuoltojärjestelmänsä salliman enimmäismäärän mukaisesti. Näin ollen olen päättänyt kannattaa Françoise Grossetêten suositusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Kannatan potilaan oikeutta hakeutua tarvittavaan lääketieteelliseen hoitoon muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin potilaan kotimaassa. Jokaisella Irlannin kansalaisella ja todellakin jokaisella Euroopan unionin kansalaisella on oikeus matkustaa toiseen Euroopan unionin maahan saadakseen lääketieteellistä hoitoa. En kannattaisi "hoitoturismia", mutta kannatan järjestelmää, joka auttaa ulkomailla asuvia eläkeläisiä sekä harvinaista sairautta sairastavia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), kirjallinen.(IT) Aiemmissa parlamentin valiokunnassa käydyissä keskusteluissa on toistettu usein, ettei direktiivin tarkoituksena ole edistää "hoitoturismia" vaan ainoastaan antaa selkeät säännöt rajatylittävää terveydenhuoltoa varten.

On tärkeää, että muussa kuin potilaan vakuutusjäsenvaltiossa saatava lääketieteellinen hoito perustuu todistettuun, objektiiviseen tarpeeseen, jotta vältetään kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kuormittaminen liiallisilla kustannuksilla, jotka väistämättä vaarantaisivat näiden järjestelmien tehokkuuden. Harvinaisten sairauksien osalta on tapahtunut edistystä. Potilaiden on jatkossa helpompi saada pitkälle erikoistunutta hoitoa, ja heillä on mahdollisuus pyytää päästä erikoislääkärin vastaanotolle toisessa jäsenvaltiossa.

Näin ollen pidän tärkeänä sitä, että perustetaan kansallisia yhteyspisteitä sen varmistamiseksi, että potilaat saavat riittävästi tietoa muissa maissa saatavana olevista hoidoista ja siitä, miten hakeutua rajatylittävään terveydenhuoltoon ja miten saada siitä korvausta. Lopuksi haluan korostaa, ettei saatavana olevia hoitoja ja terveysalan eettisiä valintoja koskevaa jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltaa saa missään tilanteessa kyseenalaistaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjallinen.(PL) Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on ehdottoman tärkeä lainsäädäntöasiakirja, joka voi tuoda merkittäviä parannuksia potilaiden tilanteeseen Euroopan unionissa. Nykyisin potilaat, jotka haluavat hyödyntää kotimaansa ulkopuolella tarjottavia lääketieteellisiä palveluja, törmäävät monenlaisiin hallinnollisiin ja taloudellisiin esteisiin. Tämän seurauksena vain varakkaimmilla on varaa ulkomailla saatavaan hoitoon. Vastauksena näihin ongelmiin direktiiviehdotuksessa pyritään yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä mahdollisimman paljon esimerkiksi rajoittamalla velvoitetta saada hoitoa varten kansallisen terveysviranomaisen ennakkolupa ja varmistamalla muissa maissa tarjolla olevia lääkintäpalveluja koskeva parempi tiedonvaihto perustamalla kansallisia yhteyspisteitä. Tämä ei tarkoita "hoitoturismin" edistämistä, kuten jotkut väittävät, vaan sitä, että varmistetaan oikeus saada luotettavaa ja laadukasta hoitoa silloin kun sitä tarvitaan. Mielestäni direktiivi voi myös pitkällä aikavälillä auttaa pienentämään yksittäisten jäsenvaltioiden välisiä lääketieteellisten palvelujen tasoeroja.

Kun tarkastelemme direktiiviehdotusta, on potilaan edun oltava ajatuksissamme etusijalla. Lainsäätäjän tehtävä on hyväksyä laki, joka minimoi lääkärin vastaanotolle pääsyyn liittyviä muodollisuuksia, ja antaa terveysongelmista kärsiville kansalaisille laaja valikoima lääketieteellisiä palveluja. Tämän vuoksi kannatan täydestä sydämestäni ehdotusta direktiiviksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa ja toivon, että pääsemme jo seitsemän vuotta jatkuneissa neuvotteluissa sopimukseen neuvoston kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin lopulta rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin puolesta. Parlamentin ja neuvoston välinen kompromissi voidaan hyväksyä etenkin sen vuoksi, että siinä tunnustetaan jäsenvaltioiden oikeus ryhtyä toimenpiteisiin sosiaaliturvajärjestelmänsä taloudellisen tasapainon suojaamiseksi etenkin toisessa jäsenvaltiossa saatavan sairaalahoidon taloudellista korvaamista varten perustettavan ennakkolupajärjestelmän avulla. Tämä estää kaikenlaisen "hoitoturismin".

Edellinen komissio oli ajattelematon pitäessään terveydenhuoltoa vain yhtenä kaupallisena palveluna. Jotkut parlamentin jäsenet ovat väärässä julistaessaan, että "terveyden Eurooppa on nyt todellisuutta". Parhaimmat hoidot eivät koskaan ole keskivertokansalaisten ulottuvilla, vaan niiden saaminen riippuu suhteista ja eritoten paksusta lompakosta. Tämä on valitettava totuus, jota tällä direktiivillä ei voida kaunistella.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen Grossetêten mietintöön potilaiden oikeuksien soveltamista rajatylittävässä terveydenhuollossa koskevan direktiivin hyväksymisestä. Tämänpäiväinen äänestys toi meidät yhden askeleen lähemmäs potilaiden oikeuksien kodifioimista EU:n lainsäädäntöön. On välttämätöntä, että kun direktiivi tulee voimaan, rajatylittävän terveydenhuollon taloudellista taakkaa ei jätetä potilaiden harteille ja että korvaukset maksetaan ajoissa, tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti. Terveydenhuollon laadukkuuden, oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuullisuuden ja universaalisuuden on oltava pääperiaatteinamme, kun direktiiviä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön eri jäsenvaltiossa. Tämän lisäksi hallitusten on julkaistava määräajat ja laadittava toimintasuunnitelmat parhaista keinoista tämän täytäntöönpanon valvomiseksi ja varmistamiseksi.

Lopuksi totean, että varmistaakseen direktiivin todellisen tehokkuuden komission on seurattava ja valvottava vakuutusjäsenvaltioiden ja hoitoa tarjoavien jäsenvaltioiden välistä koordinointia sekä varmistettava, ettei potilaiden rajatylittävään hoitoon pääsyssä esiinny eriarvoisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjallinen.(FR) Koska olen kotoisin ainoalta Ranskan alueelta, jolla on yhteinen raja kolmen muun EU:n jäsenvaltion kanssa, ja edustan vaalipiiriä, jota rajatylittävät kysymykset erityisesti koskettavat, ymmärrän näitä ongelmia erittäin hyvin. Rajat ovat todellakin liian usein esteitä alueilla, joilla rajan ylittäminen on arkipäivää. Euroopan unioni perustuu henkilöiden vapaan liikkuvuuden periaatteelle, ja tämän vapauden, tämän kansalaisten liikkuvuuden, on koskettava myös potilaita. Näin ollen rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva kysymys on ensiarvoisen tärkeä. Tämän vuoksi äänestin päättäväisesti rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavia potilaiden oikeuksia koskevan mietinnön puolesta. Asiakirja antaa potilaille mahdollisuuden hakeutua helpommin hoitoon toiseen jäsenvaltioon. Siinä selvennetään ennen kaikkea sääntöjä. Potilaat saavat jatkossa enemmän tietoa (erityisesti yhteyspisteiden välityksellä) oikeuksistaan tai korvauksista. Sen vuoksi tämän on määrätietoinen ja hyvin konkreettinen askel, joka tuottaa todellista lisäarvoa sosiaalisen Euroopan ja todellisen terveyden Euroopan rakentamiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), kirjallinen. (DE) Olen tyytyväinen direktiiviin potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa. Myös toisten jäsenvaltioiden hyödynnettävissä olevien terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen mahdollisimman lyhyessä ajassa ja täysin potilaslähtöisesti on välttämätön edellytys Euroopan unionin yhdentymiselle. Rajatylittävä terveydenhuolto on arkitodellisuutta sellaisilla raja-alueilla, jolta itse olen kotoisin. Näin ollen olen erittäin tyytyväinen, että jatkossa on helpompi saada luotettavaa, laadukasta rajatylittävää terveydenhuoltoa ja saada korvausta hoitokustannuksista. Kannatan erityisesti lisäarvon tuottamista potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa. Nämä uudet säännökset antavat heille mahdollisuuden saada nopeammin hoitoa toisessa jäsenvaltiossa sen sijaan, että he odottaisivat pitkään hoitoon pääsyä omassa maassaan. On totta, että ennakkoluvan epäämistä koskevien sääntöjen laatiminen on järkevää ja selventää tilannetta. Osa rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevista ongelmista jää kuitenkin ratkaisematta etenkin niiden henkilöiden osalta, jotka ylittävät rajan säännöllisesti työmatkan takia ja jotka eläkkeelle jäätyään eivät voi saada tai saavat vain rajoitetusti heille tärkeitä palveluja siinä maassa, missä he aiemmin työskentelivät.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jossa lopulta vältetään terveydenhuollon muuttaminen vain yhdeksi hyödykkeeksi muiden joukossa. Lisäksi haluan kiittää puheenjohtajavaltiota Espanjaa tästä ja siitä, että se on kannattanut ennakkolupajärjestelmän uudelleen käyttöön ottamista rajatylittävän hoidon ja erikoishoidon alalla.

Kyllä, Euroopan unioni edistää kansalaistensa liikkuvuutta, ja sen velvollisuus on antaa terveydenhuoltopalveluja koskevia säädöksiä. Meidän on kuitenkin varmistettava, että terveys säilyy julkisena hyödykkeenä, joka on kaikkien saatavana parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, eikä kasvun lähteenä, joka yllyttää kansallisia terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmiä ottamaan mittaa toisistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), kirjallinen.(PL) Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on ratkaiseva askel kohti niiden esteiden poistamista, joita potilaat ovat tähän asti kohdanneet EU:n jäsenvaltiossa. Sen päätavoitteena on helpottaa EU:n kansalaisten terveydenhuollon saatavuutta toisissa jäsenvaltioissa ja etenkin sellaisten palvelujen saatavuutta, joita ei ole helposti saatavana heidän omassa maassaan. Tämä on erityisen hyvä uutinen niille, jotka asuvat rajatylittävillä alueilla ja ennen kaikkia niille, joilla on harvinainen sairaus ja jotka tarvitsevat erikoishoitoa, jota ei ole tarjolla heidän kotimaassaan. Olen tyytyväinen myös tiettyihin säännöksiin, joilla varmistetaan potilaille tiettyjä etuja, kuten reseptien keskinäinen tunnustaminen, lisävakuutustarpeen poistaminen ulkomailla ja oikeus tutustua potilasasiakirjoihin. Myös ajatus kansallisten yhteyspisteiden perustamisesta, jotta potilaille voidaan tiedottaa heidän oikeuksistaan, on keskeisen tärkeä.

Potilaille on annettava kattavasti tietoa niistä menettelyistä, jotka liittyvät hoidon saatavuuteen ulkomailla. Potilaille on tiedotettava myös menettelyistä korvauksen saamiseksi kyseisten hoitojen kustannuksista, jotka korvataan potilaan vakuutusjäsenvaltion voimassa olevien kustannusten mukaisesti. Mielestäni löydetyt ratkaisut auttavat potilaita saamaan turvallista ja laadukasta lääketieteellistä hoitoa koko Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin sen puolesta, että terveydenhuolto poistetaan palveludirektiivin soveltamisalasta, ja äänestin rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevaa direktiiviä vatsaan ensimmäisessä käsittelyssä. Tuolloin oli selvää, että komissiossa terveydenhuoltoa pyrittiin kohtelemaan kaupattavana hyödykkeenä. Minä en näe terveydenhuoltoa tällaisena – potilaita ei saa kohdella vain maksavina asiakkaina. Neuvosto on kuitenkin parantanut lainsäädäntöluonnosta huomattavasti ja muuttanut sen oikeusperustaa niin, ettei kysymys ole enää vain puhtaasti sisämarkkinoita koskevasta kysymyksestä. Niinpä äänestin mietinnön puolesta ja olen varma, että se parantaa potilaiden oikeuksia kaikkialla Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, koska sillä pyritään vahvistamaan potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa. On valitettavaa, että nykyisin rajatylittävässä terveydenhuollossa on liikaa epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät hoidon saatavuuteen, korvaamiseen ja kliinistä seurantaa koskevaan vastuuseen. Direktiivin tarkoituksena on antaa kaikille potilaille – eikä vain parhaiten tietoa saaneille tai rikkaimmille – mahdollisuus nauttia tietyistä terveydenhuoltoon liittyvistä oikeuksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut. Asiakirjan tarkoituksena ei missään tapauksessa ole edistää rajatylittävää terveydenhuoltoa sellaisenaan, vaan varmistaa sen saatavuus, turvallisuus ja laadukkuus silloin, kun tästä hoidosta on hyötyä tai kun se on välttämätöntä. Direktiivin tarkoituksena on tarjota potilaille vaihtoehto, joka perustuu heidän tarpeisiinsa eikä heidän varallisuuteensa ja jonka he valitsevat asioihin perehtyneinä eivätkä pakon alaisena. Yhdyn myös parlamentin kantaan, jonka mukaan matalapalkkaisten syrjinnän estämiseksi potilaan kotijäsenvaltion on maksettava kustannukset suoraan hoitoa tarjoavalle toisen jäsenvaltion sairaalalle vaatimatta kansalaista maksamaan ensin, tai ainakin kaikki potilaalle aiheutuvat kustannukset pitäisi korvata välittömästi. Jokaisen jäsenvaltion on myös erittäin tärkeää perustaa kansallisia yhteyspisteitä, jotta potilaat saavat kaikki tarvittavat tiedot esimerkiksi terveydenhuollon saatavuudesta, menettelyistä ja tarvittavista asiakirjoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), kirjallinen.(PL) Äänestin Grossetêten mietinnön hyväksymisen puolesta monista tärkeistä syistä. Direktiivissä potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on monia myönteisiä piirteitä. Siinä poistetaan esteet hoidon saannille, varmistetaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa kaikkialla EU:ssa, tehdään loppu potilaiden syrjinnästä, otetaan käyttöön reseptien keskinäinen tunnustaminen, lyhennetään jonotusaikoja lääkärin vastaanotolle ja poistetaan tarve lisävakuutukselle ulkomailla. Se, että direktiivissä esitetään lääketieteellisen hoidon laaja-alaista saatavuutta henkilöille, joilla on harvinainen sairaus, ja suurempia korvauksia vammaisille, ovat myös direktiiviä puoltavia seikkoja.

Direktiivissä pyritään välttämään hoitoturismia säätämällä, että hoitokustannukset korvataan vakuutusjäsenvaltion takaamaan summaan saakka, ja jos kustannukset ovat todellisuudessa tätä pienemmät, ne korvataan kokonaan.

Ennakkolupa on herättänyt paljon keskustelua. Valtakunnallisen sairausvakuutuskassan ennakkolupa vaaditaan vain niissä tapauksissa, kun tarvitaan sairaalahoitoa tai kalliita lääketieteellisiä toimenpiteitä, ja sitä ei vaadita mitään muuta hoitomuotoa varten sikäli kuin ne sisältyvät taattujen terveyspalvelujen valikoimaan. Jos jäsenvaltio ei ole myöntänyt potilaalle lupaa erikoishoitoon kotimaassaan, direktiivi ei anna potilaille uutta oikeutta saada tällaista hoitoa ulkomailla tai korvausta hoidon kustannuksista. Tärkeän poikkeuksen muodostavat henkilöt, joilla on vakava sairaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), kirjallinen. (LV) Direktiivi Euroopan unionin kansalaisten oikeuksista saada lääketieteellistä hoitoa missä tahansa 27 jäsenvaltiossa on merkittävä askel kohti parempaa terveydenhuoltoa Euroopan unionissa. Se on erityisen ajankohtainen, kun otetaan huomioon työvoiman laajamittainen liikkuvuus EU:ssa. Kun direktiivi tulee voimaan, potilaille tarjotaan laaja-alaista tietoa uusista säännöistä, jotta kansalaiset saavat tietää, mitä mahdollisuuksia heillä on, ja voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia täysimääräisesti. Kansalaiset voivat saada alkuhoitoa missä tahansa jäsenvaltiossa, eivätkä lääkärit voi kieltäytyä antamasta heille hoitoa. Direktiivissä säädetään, että tulevaisuudessa kansalaiset voivat valita, missä jäsenvaltiossa he saavat suunniteltuja lääketieteellisiä palveluja.

Potilaiden on kuitenkin saatava kotijäsenvaltioltaan ennakkolupa, sillä hoito korvataan potilaan asuinvaltiossa voimassa olevien hintojen mukaisesti. Tämä on joka tapauksessa askel oikeaan suuntaan, sillä se lisää lääketieteellisten palvelujen saatavuutta. On muistettava, että kansalaisilla on oikeus saada lääketieteellisiä palveluja jossakin toisessa jäsenvaltiossa, ellei kyseisiä palveluja ole saatavana heidän asuinvaltiossaan. Tämä on erityisen tärkeää monitahoisten tai harvinaisten sairauksien tapauksessa. Tästä syystä sekä ryhmäni että minä kannatamme tätä direktiiviä, koska parlamentti ottaa sen myötä tärkeän askeleen, jolla on hyödyllisiä vaikutuksia Euroopan unionin kansalaisten elämään.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Kannatin Françoise Grossetên suositusta, koska tämä direktiiviehdotus on hyödyllinen Euroopan unionin kansalaisille. Uusissa lääketieteellistä hoitoa koskevissa säännöissä itse asiassa määrätään, että kansalaisille voidaan korvata toisessa jäsenvaltiossa saatu lääketieteellinen hoito sillä edellytyksellä, että hoito ja niiden kustannukset korvattaisiin normaalisti myös heidän kotimaassaan. Tämä tulos hyödyttää potilaita ja lyhentää merkittävästi hoitojonoja, jotka ovat toisinaan liian pitkiä. Yhteiskuntamme on yhtä liikkuvampi, ja mielestäni nyt on entistäkin tärkeämpää helpottaa Euroopan unionin kansalaisten liikkuvuutta myös erittäin tärkeällä terveydenhuollon alalla. Mielestäni on myös hyvin tärkeää kiinnittää huomiota harvinaisten sairauksien torjumista koskevaan uuteen lainsäädäntöön, koska sillä pyritään vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unionin potilaat voivat toteuttaa täysimääräisesti oikeuttaan saada hoitoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), kirjallinen.(PL) Mielestäni potilaiden oikeuksien soveltamista rajatylittävässä terveydenhuollossa koskeva direktiivi on onnistunut, ja sen vuoksi äänestin sen säännösten hyväksymisen puolesta. Terveys on arvokkain omaisuutemme. Haluaisin, että eurooppalaisilla on mahdollisuus saada mahdollisimman korkeatasoista lääketieteellistä hoitoa. Direktiivi on potilaille mahdollisuuksien ja toivon lähde, ja se pakottaa terveydenhuoltojärjestelmät ryhtymään lisäuudistuksiin. Direktiivi avaa Euroopan sairaaloiden ja klinikoiden ovet muun muassa puolalaisille potilaille. Sillä vahvistetaan, että Euroopan yhdentymisprosessi on käynnissä ja että ensisijaisena tavoitteenamme on parantaa ja edistää EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä terveyden suojelun alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta sen vuoksi, että nyt on selvennetty, että Yhdistyneen kuningaskunnan potilaat voivat saada ulkomailla vain sitä valtion maksamaa terveydenhuoltoa, johon heidät on oikeutettu maan julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Olen tyytyväinen siihen, että tarkistukset, joilla pyrittiin laajentamaan oikeudet koskemaan myös "kaikkia hoitomenetelmiä, joita on testattu riittävästi kansainvälisessä lääketieteessä" tai "tehokkuudeltaan samanasteista terveydenhuoltoa" hylättiin. Hallitsematon rajatylittävän terveydenhuollon käyttö olisi voinut aiheuttaa valtavan taakan julkiselle terveydenhuoltojärjestelmällemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), kirjallinen. (CS) Käsiteltäväksi jätetty asiakirja perustuu keskusteluun, joka käytiin Euroopan parlamentissa edellisellä vaalikaudella. Varsinaisessa komission ehdotuksessa oli tiettyjä puutteita ja riskejä, joilla olisi voinut olla kielteisiä vaikutuksia kuluttajavalvontaan ja näin ollen kansalaisiin. Olen tyytyväinen tarkistuksen 107 kompromissiin pääasiassa siksi, että sillä parannetaan rajatylittävän terveydenhuollon tarjontaa koskevaa takuuta ja painotetaan myönteistä kehitystä kohti parempaa potilaille tiedottamista. Viimeisenä muttei vähäisimpänä asiana suhtaudun myönteisesti siihen, että tarkistuksessa painotetaan jäsenvaltioiden vastuuta tarjota alueellaan turvallista, laadukasta, tehokasta ja helposti saatavana olevaa terveydenhuoltoa. Mielestäni on myös tärkeää määritellä ne ehdot, joiden perusteella jäsenvaltio voi kieltäytyä myöntämästä ennakkolupaa. Tarkistus sisältää myös myönteisiä yhteentoimivuutta koskevia toimenpiteitä, ja siinä tuetaan ennaltaehkäisyn ja diagnosoinnin aloilla tehtävää yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen.(FR) Miten voimme taata kaikkien Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuden liikkua vapaasti yhteisellä alueellamme tarjoamatta heille mahdollisuutta saada helposti hoitoa myös muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he asuvat? Tämän direktiiviluonnoksen hyväksyminen mahdollistaa viimein potilaiden liikkuvuuden, joka on luontainen osa kansalaisen liikkuvuutta, lisäämisen lainsäädäntötekstiin. Haluan onnitella esittelijäämme siitä, että hän on päässyt neuvoston kanssa sopimukseen tästä tärkeästä tekstistä, jonka hyväksymistä on viivytelty liian kauan. Toivon kovasti, että kun jäsenvaltiot saattavat direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, Euroopan unionin kansalaiset voivat pitkällä aikavälillä aidosti saada laadukasta rajatylittävää terveydenhuoltoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Eurooppalaisten laaja enemmistö on tällä hetkellä epätietoinen rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvän hoidon saatavuudesta, korvaamisesta ja kliinistä seurantaa koskevasta vastuusta. Direktiivin tarkoituksena on, että kaikki potilaat – eivät vain parhaiten tietoa saavat – voivat hyötyä tietyistä terveydenhuoltoa koskevista oikeuksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on kuitenkin jo tunnustanut. Direktiivissä ei kuitenkaan oteta jäsenvaltioilta pois niiden vastuuta huolehtia kansalaistensa terveydenhuollosta. Se koskee vain potilaita ja heidän liikkuvuuttaan EU:ssa, ei palveluntarjoajien vapaata liikkuvuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Jos leikkausjonot ovat potilaan kotimaassa pitkät, takeet siitä, että hänen oma sairausvakuutuslaitoksensa maksaa ulkomailla saadun hoidon kustannukset, on hänelle valtava helpotus. Nämä säännökset mahdollistavat kroonista sairautta sairastaville liikkuvuuden Euroopan unionissa. Säännökset ovat kuitenkin hyödyllisiä vain siinä tapauksessa, että niillä voidaan taata myös hoitoturismin välttäminen, sillä tämä aiheuttaisi entistä suurempia paineita jo nyt ankarasti koetelluille sairausvakuutuslaitoksille. Sen lisäksi, että maissa, joissa lääketieteen taso on korkea, jotkin lääketieteen alat voisivat hukkua nopeasti potilaisiin, kun taas köyhemmät EU:n jäsenvaltiot, jotka ovat investoineet terveydenhuoltoon vähemmän, saattaisivat joutua maksamaan valtavia kustannuksia. Tässä yhteydessä meidän on myös otettava huomioon se, että järjestelmä, jonka avulla EU:n jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien pitäisi voida maksaa korvauksia toisilleen, ei toimi ja että useiden vuosien aikana velkaa on kertynyt miljoonia euroja. Vaikka jäsenvaltiot voivat teoriassa sulkea pois tietyt hoitomuodot, jos ne ovat huolissaan siitä, että ulkomaisten potilaiden tulva vaarantaa heidän terveydenhuoltojärjestelmänsä, käytännössä se ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Emme ole onnistuneet ratkaisemaan edes nykyisiä korvauksiin liittyviä ongelmia, ja hoitoturismin ennaltaehkäisytoimet ovat todennäköisesti tehottomia. Äänestin tätä päätöslauselmaluonnosta vastaan estääkseni sosiaaliturvamenojen räjähdysmäisen kasvun.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin Françoise Grossetêten esittelemän mietinnön puolesta, koska rajatylittävän terveydenhuollon tarjoaminen on selkeä Euroopan unionin kansalaisia hyödyttävä saavutus. Monilla kansalaisillamme ei ole vallitsevien olosuhteiden vuoksi mahdollisuutta saada hoitoa siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat. Tämän vuoksi meidän on annettava heille mahdollisuus hakeutua hoitoon missä tahansa Euroopan unionin maassa sekä mahdollisuus saada korvausta hoidon kustannuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen.(PL) Euroopan parlamentti hyväksyi 19. tammikuuta 2011 direktiivin potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa ulkomailla tarjottavaa hoitoa koskevia sääntöjä. Panen tyytyväisenä merkille, että lainsäätäjänä Euroopan parlamentti oli keskeisessä roolissa laadittaessa potilaita hyödyttäviä selkeitä säännöksiä, jotka koskevat muun muassa toisessa maassa saadun lääketieteellisen hoidon kustannusten korvaamista. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevat säännökset ovat tärkeitä etenkin siksi, että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Uusi direktiivi takaa reseptien keskinäisen tunnustamisen ja ulkomailla tarjottavaa hoitoa koskevien tietojen paremman saatavuuden sekä laajentaa harvinaisia sairauksia sairastavien henkilöiden hoitovalikoimaa ja tarjoaa vammaisille enemmän mahdollisuuksia saada suurempia korvauksia lääketieteellisen hoidon kustannuksista. Euroopan parlamentilla on oma tehtävä myös kattavaa tietoa ulkomailla saatavasta hoidosta tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden perustamisessa. Yhteyspisteet tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Lopuksi totean, että hyväksymäämme direktiiviä tarvitaan kiireellisesti, sillä voimassa oleva ulkomailla saatavaa hoitoa koskeva lainsäädäntö on vaikeaselkoinen ja liian monimutkainen, ja on välttämätöntä yksinkertaistaa näitä asioita kaikkien EU:n jäsenvaltioiden edun vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) Kannatin äänestyksessä suositusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa, koska mielestäni on erittäin tärkeää taata kaikkialla Euroopan unionissa riittävä terveydenhuolto, joka täyttää laadukkuutta ja potilaiden turvallisuutta koskevat korkeat vaatimukset. Kun direktiivi on hyväksytty, potilaiden on pyydettävä ennakkolupa hakeutuakseen hoitoon toiseen jäsenvaltioon. Tämä takaa terveydenhoidon ja terveydenhuoltopalvelujen laadukkuuden ja turvallisuuden. Potilaat voivat hakea hoitonsa kustannuksista korvausta, joka perustuu niihin kustannuksiin, jotka olisi korvattu, jos sama hoito olisi annettu vakuutusjäsenvaltiossa. Myös kaikkien harvinaisten sairauksien tapauksessa potilaita suojellaan, hoidetaan ja heille maksetaan korvausta, ja jäsenvaltioiden välisestä tutkimusyhteistyöstä on hyötyä näiden sairauksien hoidossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Terveydenhuollon tarjoaminen kansalaisille on jokaisen jäsenvaltion vastuulla. Direktiivissä vahvistetaan säännöt turvallisen ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuuden helpottamiseksi ja edistetään terveydenhuoltoa koskevaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä kunnioittaen samalla täysimääräisesti kansallista toimivaltaa.

Hyvin pitkälle erikoistuneen terveydenhuollon kehitys on ollut epäsymmetristä, ja tiettyihin maihin on perustettu osaamiskeskuksia harvinaisia ja kroonisia sairauksia varten. Nämä sairaudet eivät ole yleisiä juuri näissä paikoissa, mutta niiden hoito vaatii erikoistumista. Tämä on selvästi yksi liikkumisvapauden edistämisen lähtökohdista tällä alalla.

Direktiivi on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Euroopan unioni annetaan kansalaisten käyttöön ja samalla edistetään EU:n kansojen välistä yhteisvastuullisuutta ja luodaan etuja potilaille, etenkin niille, joilla on harvinainen ja krooninen sairaus ja jotka hyötyisivät siitä, että pääsisivät hoidettavaksi osaamiskeskuksiin, jotka ovat asiantuntijoita heidän sairautensa alalla.

Kaikista näistä syistä äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Direktiivillä annetaan potilaille mahdollisuus hyödyntää oikeuksia, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut, ja jätetään sosiaaliturvajärjestelmät täysin jäsenvaltioiden toimivallan alaisuuteen, sillä direktiivi koskee potilaita ja heidän liikkuvuuttaan Euroopan unionin sisällä eikä palveluntarjoajien vapaata liikkuvuutta.

Kannatan nykyisen epätyydyttävän terveydenhuoltotilanteen tarkistamista, sillä oikeuskäytäntö ja kansalliset järjestelmät ovat kaukana toisistaan. Haluan huomauttaa, että parlamentti omaksui saman kannan sekä ensimmäisessä että toisessa käsittelyssä kodifioimalla Euroopan unionin tuomioistuimen rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan oikeuskäytännön (Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus saada hoitoa toisessa maassa samalla tavalla kuin kotimaassaan) ja yhtymällä neuvoston tahtoon torjua hoitoturismia.

Ehdotukseen sisältyy erityinen suojalauseke ja ennakkolupajärjestelmä, joka on potilaiden kannalta joustava mutta joka mahdollistaa myös huomion kiinnittämisen poikkeuksellisiin kustannuksiin. Tarkoituksena on näin ollen vahvistaa potilaiden oikeuksia varmistamalla tiedottaminen ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö.

Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, että kansalaiset saavat tietoa. Suosituksessa toiseen käsittelyyn mennään pidemmälle ja otetaan asianmukaisesti huomioon myös sähköisen terveydenhuollon mahdollisuudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän Euroopan kansalaisia tukevan mietinnön puolesta, koska siinä annetaan tarkat säännöt potilaiden oikeuksista hakeutua hoitoon ulkomaille ja heidän mahdollisuuksistaan tehdä valintoja tarpeidensa eikä varallisuutensa perusteella, asioihin perehtyneinä eikä pakon alaisena. Direktiivissä säädetään seuraavista periaatteista: potilaat voivat saada muuta hoitoa kuin sairaalahoitoa, johon he ovat oikeutettuja omassa jäsenvaltiossaan, toisessa jäsenvaltiossa ilman ennakkolupaa ja saada korvausta hoitokustannuksistaan oman terveydenhuoltojärjestelmänsä salliman enimmäismäärän mukaisesti. Myös tiedottaminen on tärkeää. Näin ollen jäsenvaltiot velvoitetaan ylläpitämään kansallisia yhteyspisteitä tiedottaakseen potilaille muun muassa terveydenhuollon saatavuudesta, hallinnollisista menettelyistä, valituksista ja muutoksenhausta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltyjen tapausten seurauksena direktiivissä pyritään myös selventämään ja vahvistamaan käyttäjien oikeuksia saada turvallista ja laadukasta rajatylittävää terveydenhuoltoa edistämällä potilaiden liikkuvuutta EU:ssa ja vahvistamalla jäsenvaltioiden yhteistyötä ja yhteisvastuullisuutta tällä alalla. Sen vuoksi direktiivi on merkittävä edistysaskel Euroopan yhdentymisessä, minkä vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tänään hyväksytty säädös on tärkeä edistysaskel potilaiden oikeuksille EU:ssa. Vihreät ovat sitä mieltä, että tänään hyväksytty lopullinen kompromissi luo oikeanlaisen tasapainon rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavien potilaiden oikeuksien takaamisen ja laadukkaiden kansallisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen välille. Potilailla on oikeus saada sairaalahoitoa toisessa jäsenvaltiossa ja saada korvausta samoin perustein kuin jos he olisivat hoidettavana kotimaassaan. Tämä oikeus ei saa kuitenkaan heikentää kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kannattavuutta. Vihreiden mielestä lopullinen kompromissi antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden luoda järkevän ennakkolupajärjestelmän hoidon kustannusten korvaamista varten, koska parlamentin jäsenet onnistuivat lyhentämään niiden syiden luetteloa, joiden perusteella potilaalta voidaan evätä mahdollisuus hoitoon ulkomailla. On tärkeää, että kun ennakkolupa on myönnetty, jäsenvaltiot eivät enää voi kieltäytyä maksamasta korvausta, mikä oli ensisijainen huolenaiheemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), kirjallinen.(FR) Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva direktiivi, josta äänestetään tänään, on vallankumouksellinen, ja olen siihen tyytyväinen. Euroopan unionin terveydenhuoltoa koskeva vastuu on erittäin arkaluonteinen kysymys, ja on vain oikein, että jokainen jäsenvaltio perustaa oman sosiaaliturva- ja sairausvakuutusjärjestelmän oman kulttuurinsa mukaisesti. Miksi kuitenkin rakentaisimme Euroopan unionia ja takaisimme liikkumisvapauden, jos tähän ei yhdistetä mahdollisuutta saada terveydenhuoltoa kaikkialla Euroopan unionissa? Parlamentti on nyt kolmen vuoden ajan pyrkinyt luomaan oikeudellista varmuutta rajatylittävään terveydenhuoltoon ja selventämään korvausehtoja. Aiomme ottaa tärkeän askeleen, ja kiitän kollegaani Grossetêtea hänen tekemästään työstä. Tämä on historiallinen hetki. Rakennamme terveyden Eurooppaa, ja rajatylittävä terveydenhuolto ei ole jatkossa enää riski vaan mahdollisuus. Varmistakaamme, että toteutamme tämän käytännössä, jotta kaikki Euroopan kansalaiset voivat hyötyä laadukkaasta terveydenhuollosta. Tämä on se hinta, joka meidän on maksettava terveydestämme.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tänään selvemmän lainsäädännön ja paremman potilaiden liikkuvuuden puolesta silloin, kun ihmisten on matkustettava ulkomaille saadakseen hoitoa. Ihannetapauksessa yhdenkään potilaan ei pitäisi joutua lähtemään kotimaastaan saadakseen lääketieteellistä hoitoa, mutta silloin kun tämä on tarpeen, heidän täytyisi voida tehdä niin tietäen, mihin heidät on oikeutettu niin hoidon kuin korvaustenkin osalta. Myös se on tärkeää, että jäsenvaltioiden terveydenhuoltoyksiköt tietävät velvollisuutensa ja että jäsenvaltioilla on edelleen oikeus valita, hallinnoida ja tarjota omia terveydenhuoltopalvelujaan sopivaksi katsomallaan tavalla.

Mietinnössä käsitellään kumpaakin näistä keskeisistä kysymyksistä sekä useita muita tärkeitä kysymyksiä, myös harvinaisten sairauksien hoitoa ja eurooppalaisia osaamisverkostoja parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämistä varten. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva kysymys ei ole aina ollut helppo, ja kiitän myös esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän ahkerasta työstään tämän kysymyksen parissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), kirjallinen. – (EN) Kannatan tätä mietintöä, koska siinä käsitellään tiettyjä ajankohtaisia ongelmia, joita hallitukset eivät ole käsitelleet. Tässä direktiivissä ei kerrota jäsenvaltioille, miten niiden pitäisi hoitaa terveydenhuoltojärjestelmäänsä, kuten jotkut väittävät. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo voivansa kannattaa tätä mietintöä laajasti, koska siitä on poistettu monia aiempiin mietintöihin liittyviä ongelmia. Direktiivillä parannetaan jo tunnustettuja potilaiden oikeuksia. Erityisesti ne potilaat, jotka eivät voi saada riittävää hoitoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voivat nyt matkustaa toiseen EU:n jäsenvaltioon jo voimassa olevien säännösten mukaisesti. Se, ettei jatkossa kovin moni edelleenkään tee näin, johtuu sairaiden perheeltään saamasta tuesta. Läheisyydellä on tässä tärkein merkitys.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa kustannukset pitäisi korvata silloin, kun hoitoon ulkomailla on järkevät perusteet. Tämä ei ole avoin valtakirja hoitoturismille, vaan näin vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten nykyiset oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevalla direktiivillä – jota kannatan – annetaan potilaille yksiselitteiset oikeudet hakeutua lääketieteelliseen hoitoon ulkomaille ja saada korvausta heidän kotimaassaan sovellettavien hintojen mukaisesti. Tämä antaa enemmän oikeusvarmuutta raja-alueilla asuville potilaille, toisessa maassa käyville potilaille, potilaille, joilla on harvinainen sairaus, ja pitkissä hoitojonoissa oleville potilaille. Suojellakseen hoidon laadukkuutta ja oikeudenmukaista saatavuutta jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että potilaat hankkivat tällaista hoitoa varten ennakkoluvan. Tätä vaaditaan sairaalahoidon tai hyvin kalliin tai hyvin riskialttiin hoidon yhteydessä.

Korvaus voidaan myös evätä tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa (esimerkiksi jos vastaavaa hoitoa on saatavana myös potilaan kotimaassa), ja jäsenvaltioilla on oikeus puuttua asiaan, jos on olemassa todisteita liiallisesta käytöstä. Näin ollen direktiivillä säilytetään tasapaino potilaan laadukkaan terveydenhuollon saantia koskevan oikeuden ja jäsenvaltioiden oman sosiaaliturvajärjestelmän rahoittamista ja oman terveydenhuollon järjestämistä koskevan oikeuden välillä. Toivon myös, ettei potilaiden halu hakeutua muualle hoitoon aiheuta tarpeetonta painetta potilaiden enemmistön suosimissa laadukkaissa palveluissa siinä maassa, jossa näitä palveluja tarjotaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), kirjallinen.(FR) Myös potilailla on oikeus hyötyä vapaasta liikkuvuudesta. Äänestin tämän vuoksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavia potilaiden oikeuksia koskevan mietinnön puolesta. Elsassissa ja kaikilla raja-alueilla rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva kysymys on todella ratkaiseva esimerkiksi silloin, kun ulkomailla tarjottava terveydenhuolto on lähempänä kotia kuin asuinjäsenvaltiossa tarjottava hoito.

Mietintö antaa Euroopan unionin kansalaisille mahdollisuuden saada tietoa rajatylittävästä terveydenhuollosta ja tätä alaa koskevista oikeuksistaan jokaiseen jäsenvaltioon perustettavien uusien yhteyspisteiden välityksellä. Asiakirjan hyväksyminen on lähtökohta aidolle terveyden Euroopalle, josta 500 miljoonaa kansalaista jatkossa hyötyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä, jotta jäsenvaltioiden väliseen vapaaseen liikkuvuuteen perustuvien sisämarkkinoiden luomista koskeva tavoite voidaan saavuttaa. Henkilöiden ja palvelujen vapaassa liikkuvuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveydenhuoltoon, jota jäsenvaltion kansalaiset voivat saada toisessa jäsenvaltiossa. Euroopan unionin tuomioistuin on tunnustanut potilaiden oikeudet etenkin terveydenhuollon saatavuuden osalta varmistaen, että tämä terveydenhuolto on laadukasta ja turvallista ja että potilaat saavat korvausta. Parempaa oikeusvarmuutta tällä alalla koskeva vaatimus edellyttää jäsenvaltioilta sitoutumista keskinäiseen yhteistyöhön erityisesti tunnustamalla toisessa jäsenvaltiossa annetut lääkereseptit ja varmistamalla, että sen alueella tarjotaan laadukkaita palveluja. Painotan sitä, että komissiolla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin parantaakseen reseptejä ja lääkkeiden käyttöohjeita koskevan tiedon ymmärrettävyyttä ilmoittamalla lääkkeiden vaikuttavat aineet ja annostelu, sillä tästä on selvää hyötyä potilaille. Kysymyksen erityisluonteen vuoksi on laadittava palveluja koskevasta direktiivistä erillinen direktiivi. Äänestin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmää edustavan kollegani Grossetêten mietinnön puolesta, koska mielestäni on tärkeää vahvistaa potilaiden oikeudet saada rajatylittävää terveydenhuoltoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), kirjallinen.(PL) Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on EU:n kansalaisille äärimmäisen tärkeä asiakirja, ja siksi olen seurannut asiaa koskevaa työtä hyvin tarkasti. Voin tyytyväisenä todeta, että direktiivi antaa potilaille oikeuden valita sen paikan, jossa terveydenhuoltoa tarjotaan, vahvistaen näin sisämarkkinoita, mikä on työni tärkein tavoite täällä Euroopan parlamentissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että direktiivi sisältää muutoksia, joissa otetaan huomioon kansalaisten vapaus matkustaa ja tehdä työtä missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa. Tässä direktiivissä, jota voitaisiin kutsua terveydenhuollon Schengen-sopimukseksi, käsitellään muun muassa reseptien keskinäistä tunnustamista ja alkuperämaahan perustuvan potilaiden syrjinnän lopettamista sekä poistetaan tarve lisävakuutukseen ulkomailla.

Väärennettyjä lääkkeitä koskeva ongelma on toinen hyvin tärkeä kysymys sisämarkkinoiden näkökulmasta. Direktiivissä painotetaan, että nämä lääkkeet muodostavat vakavan ongelma etenkin rajatylittävän terveydenhuollon alalla, ja sama koskee hoitoturismia. Direktiivissä ongelma pyritään ratkaisemaan varmistamalla, että hoidon kustannukset korvataan kotimaassa taattuun enimmäismäärään saakka, tai jos hoidon tai toimenpiteen hinta alittaa tämän summan, korvataan todelliset kustannukset. Esitetyt ratkaisut auttavat parantamaan potilaiden tilannetta Euroopan unionissa ja vahvistavat sisämarkkinoita, ja tämän vuoksi äänestin direktiivin hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), kirjallinen. – (DE) Olin iloinen voidessani äänestää tämän mietinnön puolesta, joka tuo toisessa käsittelyssä neuvoston kanssa saavutetun yhteisymmärryksen myötä merkittäviä parannuksia potilaiden vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. Nyt avopotilaiden hoito ei aiheuta EU:n kansalaisille enää ongelmia, ja sairaalahoito on paljon yksinkertaisempaa. Tällaisilla aloilla Euroopan unioni voi tuottaa merkittävää lisäarvoa. Tämän seurauksena terveydenhuoltoala muuttuu vähitellen yksittäisten palvelujen muodostamasta tilkkutäkistä yhtenäiseksi järjestelmäksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) On erittäin tärkeää, että kansalaisillamme on mahdollisuus saada välttämättömiä ja laadukkaita terveydenhuoltopalveluita sekä kotona että ulkomailla ollessaan. Olen tyytyväinen siihen, että mietinnössä puhutaan myös potilaiden liikkuvuudesta EU:ssa. Ulkomailla asuville ja työskenteleville liettualaisille on taattava mahdollisuus saada tarvittaessa hoitoa ilman että heidän täytyy maksaa järjettömiä rahasummia tai odottaa kuukausia epävarmuudessa. Tiedotus on avainasemassa. Kannatan esittelijän ehdotusta, että jokaisen jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallisia yhteyspisteitä, jotka tiedottavat potilaille terveydenhuollon saatavuudesta ja hallinnollisista menettelyistä. Toisinaan kansalaisen kotimaassa ei kuitenkaan ole saatavana hoitopalveluja kaikkia sairauksia varten, ja näissä tapauksissa hoitoa olisi tarjottava toisessa maassa. Meidän on pyrittävä varmistamaan, etteivät rajatylittävät terveydenhuoltopalvelut tai "hoitoturismi" (kuten esittelijä tässä tapauksessa toteaa) heikennä kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiämme. On löydettävä täydellinen tasapaino. Alhaiset hinnat ja matkustamisen helppous tekevät Liettuasta erityisen houkuttelevan kohteen muille EU:n asukkaille, jotka saattavat etsiä ulkomailta mahdollisuuksia saada halvempaa hoitoa ja halvempia leikkauksia. Ellei valvonta ole tiukkaa, "hoitoturismi" voi aiheuttaa palvelujen liikatuotantoa tai tarpeettomia logistiikkakustannuksia etenkin Liettuan kaltaisille uusille jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Terveyspalvelujen rakenne vaihtelee EU:ssa suuresti, ja kannatan tätä direktiiviä, jossa esitetään yhdenmukainen lähestymistapa rajatylittävän terveydenhuollon rahoittamiseen.

Vaikka rajatylittävän terveydenhuollon piiriin kuuluu vain pieni osa EU:n kansalaisista, näiden potilaiden voimassa olevien oikeuksien selventäminen tässä yhdessä lainsäädäntöasiakirjassa auttaa varmistamaan sen, että vakuutus suojaa potilaita, jotka haluavat matkustaa toiseen jäsenvaltioon lääketieteellistä hoitoa varten. On tärkeää, että esimerkiksi rajan läheisyydessä sekä pienissä jäsenvaltioissa asuville potilaille, joilla on vakava sairaus, tarjotaan taloudellista tukea heidän hakeutuessaan lääketieteelliseen hoitoon toiseen EU:n jäsenvaltioon.

Sopimus antaa potilaille mahdollisuuden saada korvausta saamastaan hoidosta siihen enimmäissummaan saakka, joka hänen omassa kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässään korvattaisiin samanlaisesta hoidosta. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevalla direktiivillä varmistetaan myös se, että jäsenvaltiot perustavat yhteyspisteitä tarjotakseen riittävästi tietoa kansalaisille, jotka haluavat matkustaa ulkomaille hoitoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Euroopan parlamentti hyväksyi 19. tammikuuta Euroopan unionin direktiivin potilaiden oikeuksista rajatylittävässä terveydenhuollossa.

Voin vain kannattaa terveydenhuollon saatavuutta kaikille EU:n kansalaisille riippumatta siitä, mikä on heidän asuinvaltionsa. Tämä ei kuitenkaan ole asiakirjan päätavoite, vaan siinä pyritään ennen kaikkea pikemminkin vahvistamaan sisämarkkinoita kuin edistämään terveydenhuollon yleistä saatavuutta.

Asiakirjassa todetaan, että terveydenhuoltoon hakeutuminen ulkomaille voi olla hyödyksi erityisesti potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa tai jotka eivät pysty saamaan erikoistunutta terveydenhoitoa.

Potilaiden ensimmäinen oikeus on saada hoitoa nopeasti ja asianmukaisesti ilman esteitä siellä, missä he asuvat. On hävytöntä esittää oikeutena se, että sairas henkilö velvoitetaan siirtymään ja rahoittamaan ulkomaan matka saadakseen asianmukaista hoitoa.

Sen sijaan, että julkisia terveydenhuoltojärjestelmiä tuettaisiin laadukkaan terveydenhuollon yhtäläisen saatavuuden takaamisessa, potilaita kehotetaankin valitsemaan hoitonsa jostain päin Eurooppaa aivan kuin se olisi mikä tahansa Euroopan unionissa vapaasti liikkuva hyödyke.

Tällaista terveydenhuollon käsitettä en voi kannattaa.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0028/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Kannatin päätöslauselmaa vapaaehtoisista FLEGT-kumppanuussopimuksista Kamerunin tasavallan ja Kongon tasavallan kanssa. On korostettava, että nämä puutuotteiden kaupasta tehdyt vapaaehtoiset sopimukset eivät saa heikentää EU:n ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää yleistavoitetta ja että niillä on taattava metsävarojen kestävä käyttö. Toivon, että nämä vapaaehtoiset sopimukset ennemminkin tukevat kuin haittaavat ajatusta, että laittomasti korjatun puutavaran ja siitä tehtyjen puutuotteiden kauppa lopetetaan yhdessä ja että osallistutaan toimenpiteisiin, joilla pyritään pysäyttämään metsäkato ja metsien tilan heikentyminen ja niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen kaikkialla maailmassa.

Näin ollen kannatan sitä, että komissiota kehotetaan varmistamaan, että EU:n politiikka on yhdenmukaista, ja valvomaan, että vapaaehtoiset kumppanuussopimukset eivät kannusta metsien teollisten hakkuiden lisäämiseen koskemattomilla metsäalueilla, sekä huolehtimaan kaikkien vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia tulevaisuudessa tekevien hallitusten kanssa seurannasta ja toteuttamaan toimia, joilla torjutaan kaupallisten hakkuiden suorat ja epäsuorat haitalliset vaikutukset luontoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen vapaaehtoisiin kumppanuussopimuksiin sen perusteella, mikä niiden merkitys on laittomasti korjatun puutavaran kaupan torjumiselle EU:ssa. Haluan korostaa niiden merkitystä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen sekä tästä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen torjumisessa kaikkialla maailmassa. Edellä mainituissa mietinnöissä edistetään samanaikaisesti sekä talouskasvua että ihmisen kehitystä ja kestävää elintarviketuotantoa. Kehotan komissiota varmistamaan, että EU:n politiikka on yhdenmukaista, jotta voidaan tehokkaalla tavalla auttaa saavuttamaan vapaaehtoisten kumppanuussopimusten kaikkien osapuolten kansainväliset sitoumukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan 20–40 prosenttia maailman puutavaran tuotannosta perustuu laittomiin hakkuisiin. Tämän lisäksi metsäkato kasvaa joka vuosi 13 miljoonalla hehtaarilla ja aiheuttaa arviolta 20 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Parlamentin juuri hyväksymät vapaaehtoiset kumppanuussopimukset auttavat torjumaan laittomasti korjatun puutavaran kauppaa parantamalla Kongon tasavallassa ja Kamerunissa korjatun puutavaran jäljitettävyyttä riippumattomien tarkastusmenettelyjen ja hyvien metsähallinnollisten menettelyjen avulla. Yleisemmin näissä sopimuksissa muistutetaan Euroopan unionin velvollisuuksista kauppasopimuksista neuvotellessaan. Euroopan komission on toteutettava yhdenmukaista kauppapolitiikkaa ja varmistettava, etteivät kauppasopimukset johda laajamittaiseen metsäkatoon siksi, että pyritään vastaamaan puutavaraa koskevan vapaan kaupan tai biopolttoaineiden tuotannon tarpeisiin. Tämän vuoksi parlamentti vaatii Euroopan komissiota esittämään säännöllisesti kertomuksen näiden sopimusten täytäntöönpanosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin vapaaehtoisesta FLEGT-kumppanuussopimuksesta annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska neuvottelu näistä vapaaehtoisista kumppanuussopimuksista mahdollistaa hyvien käytäntöjen määrittämisen puutavaraa toimittavien maiden kanssa käytäviä tulevia neuvotteluja varten, jotta laittomat hakkuut voidaan lopettaa ja metsävaroja voidaan säilyttää ja käyttää kestävällä tavalla kaikkialla maailmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Laittomat hakkuut ovat puutavaraa toimittavien maiden, yleensä kehitysmaiden, luonnonvarojen ryöväämistä, ja se vahingoittaa selkeästi luonnon monimuotoisuutta ja heikentää ihmisten elämänlaatua ja tulevaisuudennäkymiä. Jos Kongon tasavallan ja Kamerunin tasavallan kanssa tehdyt sopimukset osoittautuvat tehokkaiksi tämän vitsauksen torjumisessa, ne saattavat muodostaa hyvän perustan samanlaisille sopimuksille tulevaisuudessa. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan unioni on huolissaan muiden maiden luonnonvarojen suojelusta, mutta on painotettava, että sopimusten mukaisesta sääntelykehyksestä huolimatta laittomasti korjatun puutavaran kaupan torjunnassa saavutettu voitto riippuu hyvin pitkälti puutavaraa tuottavien maiden hallituksista ja toimielimistä. Ilman niiden osallistumista ja todellista sitoutumista kaikki niiden tekemät sopimukset ovat hyödyttömiä. Näin ollen tässä mallissa kehotetaan myös näiden maiden kumppaneita EU:ssa kantamaan vastuunsa ja ymmärtämään tarve suojella tulevien sukupolvien etuja sekä toimia kaikkien edun nimissä vastustamalla kiusausta saada välitöntä voittoa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on taistellut laittomia hakkuita vastaan ja samaan aikaan pyrkinyt suojelemaan metsävaroja ja edistämään niiden kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti.

Kannatan näin ollen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamista Kamerunin ja Kongon tasavallan kanssa tavoitteena parantaa metsähallintoa ja uudistaa tarvittaessa nykyistä lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että metsäalan toimet ovat avoimia, että niissä kunnioitetaan alkuperäiskansojen oikeuksia ja etteivät ne ole ympäristölle vahingollisia.

Sopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä laittomien hakkuiden kitkemiseksi ja siten metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi, mikä puolestaan pysäyttäisi hiilidioksidipäästöt ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen maailmanlaajuisesti. Tältä osin korostan tarvetta kehottaa komissiota laatimaan ja esittämään parlamentille säännöllisesti kertomuksen kaikkien nykyisten ja tulevien sopimusten määräysten täytäntöönpanon edistymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Päätöslauselmassa todetaan perustellusti, että trooppisten metsien laajamittainen hyödyntäminen ei ole kestävää, koska se johtaa sellaisten ekosysteemien heikentymiseen ja tuhoutumiseen, jotka ovat erittäin tärkeitä sekä toiminnallisesti että niiden suojelemien luonnonvarojen kannalta. Mielestämme päätöslauselmassa myös perustellusti ja oikea-aikaisesti tuodaan esiin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa koskevien vapaaehtoisten kumppanuussopimusten rajoitukset ja ristiriitaisuudet. Siinä ei kuitenkaan ole vielä riittävästi välineitä laittomien tai kestämättömien hakkuiden syihin liittyvien ongelmien ratkomiseksi. On erityisen tärkeää mainita, ettei tätä ongelmaa voida pitää erillään näiden maiden erittäin heikosta taloustilanteesta ja väestön huomattavasta köyhyydestä ja että toisinaan tämä toiminta on monien perheiden ainoa tulonlähde. Tämä johtaa väistämättä päätelmään, joka sisältyi ehdottomaamme mutta valitettavasti hylättyyn tarkistukseemme ja jonka mukaan laittomat ja kestämättömät hakkuut voidaan lopettaa vain siinä tapauksessa, että puututaan näiden maiden hirvittävään sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen muuttamalla talousmallia, joka perustuu vahvaan riippuvuuteen tiettyjen raaka-aineiden hyödyntämisestä ja viennistä teollisuusmaihin, mikä puolestaan edistää uuskolonialistisia riippuvuussuhteita ja kannustaa kehitysmaiden luonnonvarojen ryöväämiseen ja näiden maiden alistamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Jälleen kerran haluan käyttää Euroopan parlamenttia foorumina, jossa muistutan kaikkia metsien merkityksestä ilmastolle, vesistöjen hoidolle, maataloudelle ja kyseisen maan tai alueen kulttuurille erityisesti maaseudulla. Myös puutavarasta valmistettujen tuotteiden markkina-arvo on huomattava. Tämän vuoksi meidän on oltava ehdottoman varmoja siitä, että Kamerunista, Kongon tasavallasta tai mistä tahansa muusta kolmannesta maasta tuotava puutavara on hankittu, kuljetettu ja saatettu markkinoille laillisesti ja paikallisyhteisöjen tarpeita kunnioittaen sekä metsähallintoa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen. Kumppanuuden luominen näiden maiden kanssa parantaa metsänhoitoa ja lisää viejämaiden uskottavuutta ja kilpailukykyä kansainvälisellä areenalla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Olen tyytyväinen tähän päätöslauselmaan, joka liittyy metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puutuotteiden kaupasta Kamerunin ja Kongon kanssa tehtyjen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten hyväksymistä koskeviin menettelyihin. Päätöslauselmassa korostetaan aivan oikein, että riittävä rahoitus, seuranta sekä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on tärkeää, mikäli vapaaehtoisten kumppanuussopimusten tavoitteet halutaan saavuttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Metsien hävittämisongelma on ensiarvoisen tärkeällä sijalla biologisen monimuotoisuuden hävittämisen torjumisessa. Metsien hävittäminen on seurausta pääasiassa nykyglobalisaation tuotantojohtoisesta logiikasta ja on siten yhä täysin laillista. Metsien laittoman hyödyntämisen torjumiseksi laadittujen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten toteutuksella voidaan vain osittain edistää kaikkia ympäristörikoksia koskevan seuraamusjärjestelmän välttämätöntä kehittämistä. Näitä sopimuksia, jotka ovat vielä hyvin alkeellisia, kannattaa kuitenkin edistää ja etenkin kehittää.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Hakkuita tehdään Afrikan maissa usein laittomasti, mikä haittaa suuresti tuottajamaiden luonnonvarojen suojelua, ja lisäksi ne vahingoittavat biologista monimuotoisuutta ja heikentävät ihmisten elämänlaatua ja heidän tulevaisuudennäkymiään.

Tällaisen sopimuksen allekirjoittaminen Kongon tasavallan ja Kamerunin kanssa voisi auttaa muuttamaan tätä kehityssuuntaa, mikäli sopimukset ovat tehokkaita ja mikäli niillä onnistutaan selvästi pysäyttämään laittomat hakkuut näissä Afrikan valtioissa. Se, että EU käyttää tämäntyyppisiä sopimuksia luonnonvarojen suojelemisessa, on huomionarvoinen asia. Jotta nämä aloitteet onnistuisivat, on kuitenkin erittäin tärkeää, että myös tuottajavaltioiden hallitukset ja toimielimet ovat mukana tässä taistelussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Emme voi olettaa, että maailmanlaajuista kestävää metsien käyttöä koskevilla kumppanuussopimuksilla saadaan ihmeitä aikaan. Laittomia hakkuita voidaan torjua tehokkaasti vain siinä tapauksessa, että paikallisten järjestelmien korruptioalttiutta voidaan vähentää, että ne takaovet, joiden kautta tällä hetkellä kierretään voimassa olevia säännöksiä, voidaan sulkea ja että lopuksi voidaan vielä määrätä merkittäviä seuraamuksia säännösten noudattamatta jättämisestä. Metsäalan toimintojen aiheuttamien ympäristövahinkojen osalta on tärkeää muistaa kuljetustoiminnan aiheuttamat vahingot. Vaikka emme voi odottaa sopimukselta ihmeitä, se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, minkä vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin vapaaehtoista kumppanuussopimusta metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja Euroopan unioniin suuntautuvasta puutuotteiden kaupasta koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta. Äänestin sen puolesta, koska mielestäni vapaaehtoisista kumppanuussopimuksista käytävien neuvottelujen pohjalta voimme laatia hyviä käytänteitä koskevat suuntaviivat, joita käytettäisiin ohjeena muissa meneillään olevissa vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia koskevissa neuvotteluissa puutavaraa tuottavien maiden kanssa.

Tältä osin olen tyytyväinen siihen, että EU kantaa omalta osaltaan vastuun laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän kaupan kitkemisestä ja metsävarojen suojelua ja kestävää käyttämistä kaikkialla maailmassa koskevien toimien tehostamisesta. Olen tyytyväinen siihen, että osapuolten sitoutuminen metsähallinnon parantamiseen on avointa ja kunnioittaa alkuperäisväestön oikeuksia samalla kun sen avulla varmistetaan metsien biologinen monimuotoisuus, ilmaston suojelu sekä kestävä ihmisen kehitys.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, joka koskee Kamerunin ja Kongon tasavallan kanssa tehtäviä vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia. Painotan sitä, että kun tulevaisuudessa neuvotellaan vastaavista sopimuksista, on tärkeää mahdollistaa toimenpiteet, joilla turvataan laittomien hakkuiden kitkemistä, metsävarojen suojelua ja kestävää käyttöä sekä paikallisväestöjen oikeuksien suojelua koskevien tavoitteiden saavuttaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tarkasteltuamme asiaa perusteellisesti yhdessä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa olemme päättäneet kannattaa näiden kahden vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamista. Vihreiden suositukset hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti. Vaadimme kuitenkin perusteluosassa, että komissio selittää perusteellisemmin tiettyjä yksityiskohtia. Näin ollen muutamien lisähuolenaiheiden esiin ottamiseksi on esitetty suullinen kysymys, josta keskustellaan. Sitä ovat kannattaneet kaikki poliittiset ryhmät, ja siinä korostetaan, että komission on syytä varmistaa tiettyjen kriteereiden täyttyminen paitsi allekirjoitusvaiheessa myös kaikkein ratkaisevimmassa sopimusten täytäntöönpanovaiheessa. Pyydämme esimerkiksi komissiota esittämään kuuden kuukauden kuluessa jokaisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen voimaantulon jälkeen kertomuksen toimista, joihin on ryhdytty, jotta vuoropuhelu jatkuu eri osapuolten ja kansalaisyhteiskunnan, myös paikallis- ja alkuperäisväestöjen, välillä ja että sitä käydään myös täytäntöönpanovaiheen aikana. Tekstissä on korostettu metsien laajamittaisen hyödyntämisen riskejä sekä kaupallisten hakkuiden suoria ja epäsuoria vaikutuksia luontoon, luonnon monimuotoisuuteen, metsäkatoon, metsien tilan heikkenemiseen sekä paikallisväestöön ja alkuperäiskansoihin. Olemme myös yrittäneet ottaa esiin ratkaisevan tärkeän tarpeen varmistaa sananvapaus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, niin että kaikki valitukset kuullaan kaikissa niissä maissa, joita vapaaehtoiset kumppanuussopimukset koskevat.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa (FLEGT) koskevat vapaaehtoiset kumppanuussopimukset edustavat tällä hetkellä luonnosteluvaiheessa olevaa eurooppalaista mallia laittoman kansainvälisen puutavarakaupan torjumiseksi.

Hyväksyttyihin Kamerunin tasavallan ja Kongon tasavallan kanssa tehtyihin kumppanuussopimuksiin sisältyy hyviä käytänteitä koskevat suuntaviivat, joita voidaan käyttää ohjeena muissa meneillään olevissa neuvotteluissa puutavaraa tuottavien maiden kanssa. Hyväksytyn tekstin keskeisenä ajatuksena on laittomasti korjatun puutavaran ja siitä tehtyjen puutuotteiden kaupan lopettaminen yhdessä ja osallistuminen ponnistuksiin, joilla pyritään pysäyttämään metsäkato ja metsien tilan heikentyminen sekä niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen kaikkialla maailmassa. Samalla tämä edistäisi kestävää talouskasvua, kestävää ihmisen kehitystä ja alkuperäiskansojen ja paikallisväestön kunnioittamista.

Vaikka metsät kuuluvat sen valtion yksinomaiseen hallintavaltaan, jossa ne sijaitsevat, metsäympäristö on ihmiskunnan yhteistä perintöä, ja sitä on suojeltava, vaalittava ja tarvittaessa ennallistettava pyrkien viime kädessä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemitoimintojen säilyttämiseen kaikkialla maailmassa sekä maailman ilmaston suojelemiseen parhaillaan siinä tapahtuvilta muutoksilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Trooppisen puutavaran viejämaat ovat alkaneet laatia EU:n kanssa metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevia vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia taatakseen puutavaran jäljitettävyyden ja laillisuuden. Näissä sopimuksissa määrätään myös riippumattomista varmistamismenettelyistä. Tällä tavoin ne voivat laatia metsien hoitoa ja hyödyntämistä koskevat vähimmäisvaatimukset. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt sopimuksen Kamerunin ja Kongon tasavallan kanssa. Nämä sopimukset luovat hyvän perustan tuleville vapaaehtoisille kumppanuussopimuksille esimerkiksi tiettyjen Aasian maiden ja Kongon demokraattisen tasavallan kanssa.

Toinen Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmälle tärkeä näkökohta on se, että komissio on sitoutunut raportoimiaan kuusi kuukautta vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen voimaantulon jälkeen toimista, joihin on ryhdytty, jotta vuoropuhelu jatkuu eri osapuolten ja kansalaisyhteisöjen, myös paikallis- ja alkuperäisväestöjen, välillä ja että sitä käydään myös täytäntöönpanovaiheen aikana. Metsien liikahyödyntäminen uhkaa paitsi paikallista väestöä myös eläimiä, kasveja ja luonnon monimuotoisuutta. Näillä sopimuksilla vähennetään maapallon lämpenemistä lisäävää laajamittaista metsäkatoa.

 
  
  

Suositus: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen.(PT) Olen samaa mieltä tavoitteesta muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla puutavara voidaan tunnistaa ja varmistaa sen jäljitettävyys, ottaa käyttöön riippumattomat viranomaisten varmistamismenettelyt, joilla vahvistetaan, että kaikki Kamerunin tasavallasta Euroopan markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety maasta laillisesti, jotta voidaan luoda perusta lainmukaiselle metsänhoidolle ja metsien hyödyntämiselle Kamerunin puutavara-alalla ja tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon täytäntöönpanon valvontaa. Mielestäni tämä sopimus on myös äärimmäisen tärkeä, koska Kamerun on tärkein Afrikasta Euroopan unioniin puutavaraa vievä maa, ja monilla metsähallinnon tasoilla on vakavia ongelmia, jotka liittyvät muun muassa ympäristön pilaantumiseen ja korruptioon. On myös välttämätöntä varmistaa, että EU:n ja Kamerunin tekemät kansainväliset sitoumukset täytetään ympäristön, kansalaisyhteiskunnan harjoittaman valvonnan käyttöönoton sekä paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen osallistumisen lisäämisen osalta varmistaen, että viimeksi mainitut voivat nauttia perusoikeuksistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän suosituksen puolesta. Kamerun, jonka pinta-alasta 40 prosenttia on metsän peitossa, on tärkein Afrikasta Euroopan unioniin kovia puulajeja vievä maa. Se myy 80 prosenttia sahatusta puutavarasta EU:hun. Teollisuudella on kuitenkin vakavia hallinto-ongelmia, jotka ovat johtaneet ympäristön pilaantumiseen, eriarvoisuuteen, köyhtymiseen ja korruptioon. Tähän mennessä kansalaisjärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että 20 prosenttia Kongosta Euroopan unionin markkinoille tuodusta puutavarasta on alkuperältään laitonta joko tuotannon, myynnin, jalostuksen tai viennin osalta. Tämä Euroopan unionin ja Kamerunin välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus on hyvä esimerkki siitä, miten voimme vastuullisesti ostamalla vaikuttaa myönteisesti ympäristön laatuun kolmansissa maissa tai yleensä maailmassa, vähentää saastumista ja torjua ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja korruptiota. Mielestäni vastuullisen ostamisen periaate voi edistää merkittävästi epäoikeudenmukaisen ja laittoman kaupan määrää ja auttaa suojelemaan metsiä ja luonnon monimuotoisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen EU:n ja Kamerunin tasavallan välisiin sitoumuksiin, joiden tavoitteena on parantaa metsähallintoa ja uudistaa tarvittaessa nykyistä lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että metsäalan toimet ovat avoimia, että niissä kunnioitetaan alkuperäiskansojen oikeuksia ja etteivät ne ole ympäristölle vahingollisia.

Metsäympäristö on osa yhteistä maailmanperintöämme ja sitä on suojeltava, vaalittava ja tarvittaessa ennallistettava pyrkien viime kädessä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemitoimintojen säilyttämiseen kaikkialla maailmassa sekä ilmaston suojelemiseen. Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, on erittäin tärkeää, että kumppanihallitukset Afrikassa ja kolmansissa maissa laativat luonnonvarojen hallintaa ja maankäyttöä koskevia suunnitelmia. Samalla niiden on määritettävä, millaista tukea ne tarvitsevat ulkomaisilta kumppaneiltaan ja kansainvälisiltä järjestöiltä pystyäkseen etenemään kohti näitä tavoitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen puolesta, koska sopimus muodostaa lainsäädäntökehyksen puutavaratuotannon ja sen EU:hun suuntautuvan viennin lailliselle hallinnalle Kamerunissa. Tarkoituksena on poistaa korruptio, josta laiton puutavaran kauppa juontaa juurensa, ja kehittää tämän alan hyvää hallintotapaa koskevia käytänteitä.

Kansalaisyhteiskunnan jäsenten osallistuminen sopimuksen tekoon on myönteinen askel, ja sitä on jatkettava, jotta voidaan varmistaa petoksen poistamiseen ja kestävän kaupan kehittämiseen tähtäävän prosessin ulkopuolinen valvonta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin EU:n ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemistä koskevan suosituksen puolesta, koska siinä esitetään poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden avulla voidaan parantaa hyvää hallintotapaa ja avoimuutta Kamerunin puualalla petosten ja laittoman puutavarakaupan torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa metsäalan puutuotteiden kauppaa koskevan (FLEGT) sopimuksen nojalla tuotavia puutuotteita koskevan metsäalan lainsäädännön täytäntöönpanosta, metsähallinnosta ja puutavarakaupasta tehty Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus on äärimmäisen tärkeä, kun otetaan huomioon ne haitalliset vaikutukset, joita laittomalla puutavarakaupalla väistämättä on. Sopimuksen avulla voidaan tunnistaa puutavaran alkuperä ja edistää riippumattomien varmistamismenettelyjen täytäntöönpanoa alkuperän todistamiseksi. Toivon, että sitomalla Kamerun FLEGT-sopimukseen voidaan vähentää tehokkaasti salakuljettajien saatavana olevia metsävaroja ja perustaa näin tehokas ja avoin järjestelmä puutavaran laillisuuden tarkistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on taistellut laittomia hakkuita vastaan ja samaan aikaan pyrkinyt suojelemaan metsävaroja ja edistämään niiden kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti.

Näin ollen olen tyytyväinen siihen, että Kamerunin kanssa allekirjoitetaan vapaaehtoinen kumppanuussopimus, jonka tavoitteena on parantaa metsähallintoa ja uudistaa tarvittaessa nykyistä lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että metsäalan toimet ovat avoimia, että niissä kunnioitetaan alkuperäiskansojen oikeuksia ja etteivät ne ole ympäristölle vahingollisia.

Sopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä laittomien hakkuiden lopettamiseksi ja siten metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi, mikä puolestaan pysäyttäisi hiilidioksidipäästöt ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen maailmanlaajuisesti. Tältä osin korostan tarvetta kehottaa komissiota laatimaan ja esittämään parlamentille säännöllisesti kertomuksen kaikkien nykyisten ja tulevien sopimusten määräysten täytäntöönpanon edistymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. Vaikka tässä Kamerunin tasavallasta peräisin olevien puutuotteiden jäljittämiseen ja sertifiointiin tähtäävässä sopimuksessa esitetyt tavoitteet ovat näennäisesti kiitettäviä, niillä ei voida mielestämme torjua riittävästi metsien hävittämistä tai niiden ekologisesti ja suojelun kannalta äärimmäisen arvokkaiden metsävarojen koskemattomuuteen kohdistuvaa uhkaa, jotka ovat paikallisyhteisöjen ja alkuperäisväestöjen olemassaolon ja elämäntapojen elinehto. Esittelijä ymmärtää itsekin sopimuksen heikkoudet ja esittää pitkän luettelon huolenaiheista, joita sopimuksessa ei selkeästi käsitellä. Sopimuksella ei etenkään suljeta pois mahdollisuutta, että laajamittaiset teolliset hakkuut lisäävät metsien, myös luonnon monimuotoisuudeltaan rikkaiden aarniometsien, tilan heikkenemistä ja metsäkatoa. Esittelijä myöntää, että sopimus helpottaa Kamerunista peräisin olevan puutavaran tuontia EU:hun ja että tämä saattaa johtaa ristiriitaisuuksiin ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan EU:n tavoitteen kanssa. On myönnetty, etteivät paikallisyhteisöt ja alkuperäiskansat ole suoraan osallistuneet sopimusta koskeviin keskusteluihin. Myös kohdennetun rahoituksen puuttuminen on pantu merkille, samoin kuin sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan teknisen tuen ja henkilöstön puuttuminen. Muun muassa tästä syystä äänestimme tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen.(IT) Koska Kamerun on tärkein kovia puulajeja Euroopan unioniin vievä maa, on välttämätöntä säännellä tavaravirtaa kumppanuussopimuksella, josta äänestämme tänään. Kamerunissa kaupankäyntiä vaivaavaan korruptioon ja laittomuuteen on todella puututtava kehittämällä järjestelmä laillisuuden tarkistamiseksi sekä toteuttamalla koko järjestelmää koskevia riippumattomia tarkastuksia. Vaikka sopimuksen todellinen tehokkuus ei olekaan täysin varma, on mielestäni oikein kannattaa Yannick Jadot'n suositusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Olen yhtä mieltä tämän asiakirjan kanssa, koska Kamerunin ja Euroopan unionin välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on tarjota lainsäädäntökehys, jonka avulla voidaan merkitä ja varmistaa puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kamerunista eurooppalaisille markkinoille vietävä puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti, jotta voidaan varmistaa Kamerunin metsien laillinen metsänhoito ja hakkuu sekä tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon soveltamista. Meidän on mielestäni tehtävä loppu laittomasta puutavarakaupasta ja korruptiosta sekä kehitettävä tehokas ja avoin puutavaran ja puutuotteiden laillisuutta valvova järjestelmä. Kamerunin ja EU:n vapaaehtoinen kumppanuussopimus, joka tehtiin WTO:n sääntöjen mukaisesti, sisältää useita poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden avulla voidaan parantaa Kamerunin puualalla hyvää hallintotapaa ja avoimuutta. Vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa perustetaan täysin uudenlainen menettely petosten ja laittomuuksien torjumiseksi puutavarakaupassa, ja se sisältää muun muassa laillisen puutavarakaupan määritelmän, laillisuuden varmistamisjärjestelmän ja koko järjestelmää koskevat riippumattomat tarkastukset, joiden avulla pyritään kestävämpään puukauppaan. On korostettava, etteivät nämä puutavarakauppaa koskevat vapaaehtoiset sopimukset saa olla ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan EU:n yleistavoitteen kanssa ja että sopimuksilla on voitava taata kestävä metsien hyödyntäminen, pysäyttää metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen sekä siihen liittyvät hiilidioksidipäästöt ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen kaikkialla maailmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Kyseinen päätöslauselmaesitys liittyy tärkeään kumppanuussopimukseen Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan välillä. Kumppanuuden päätavoitteena on tarjota lainsäädäntökehys, jonka avulla voidaan taata puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön menetelmiä, joilla voidaan varmistaa Kamerunista Euroopan unionin maihin vietävän puutavaran määrä, ja tarkistaa, että kauppa täyttää lainsäädännölliset ja ennen kaikkea ympäristövaatimukset. Kamerun on tärkein Afrikasta Euroopan unioniin kovia puulajeja vievä maa, ja Euroopan unioni ostaa 80 prosenttia sen tuotannosta. Tämän perusteella meidän on pohdittava, onko tällä markkina-alueella tarpeen ottaa käyttöön seurantajärjestelmiä ja -menettelyjä, joilla vältetään laittomin menetelmin toteutettavat markkinatoimet. Päätin kannattaa tätä suositusta, koska olen vakuuttunut siitä, että meidän on kehitettävä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviä sopimuksia. Korostaisin kuitenkin, että näissä kumppanuuksissa on noudatettava ympäristönsuojelua koskevia sääntöjä ja niitä on valvottava tiukasti, jotta voidaan varmistaa, että näillä toiminnoilla luodaan todellisia kehitys- ja kasvumahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Metsäkato on ensiarvoisen tärkeällä sijalla, kun pyritään torjumaan luonnon monimuotoisuuden hävittämistä. Se on pääasiassa seurausta nykyglobalisaation tuotantojohtoisesta logiikasta ja on siten yhä täysin laillista. Metsien laittoman hyödyntämisen torjumiseksi laaditun kahdenvälisen EU:n ja Kamerunin vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen toteutuksella voidaan vain osittain edistää kaikkia ympäristörikoksia koskevan seuraamusjärjestelmän välttämätöntä kehittämistä.

Viranomaisten on taattava vientilupien myöntämistä ja vahvistamista koskevan päätöksenteon riippumattomuus. Myös puutavarakaupan edistäminen sekä metsäteollisuuden kehittäminen on rajattava ympäristön kannalta kestävään toimintaan. Tällaisten toimenpiteiden puuttuminen on erittäin valitettavaa. Lisäksi valvontajärjestelmän luotettavuuteen on suhtauduttava erittäin epäilevästi, kun otetaan huomioon Kamerunin viranomaisten laiminlyönnit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Hakkuita tehdään Afrikan maissa usein laittomasti, mikä haittaa suuresti tuottajamaiden luonnonvarojen suojelua, ja lisäksi ne vahingoittavat biologista monimuotoisuutta ja heikentävät ihmisten elämänlaatua ja heidän tulevaisuudennäkymiään.

Toivon, että Kamerunin kanssa neuvotellulla sopimuksella voidaan torjua tehokkaasti maassa suoritettavia laittomia hakkuita ja siten auttaa parantamaan metsätaloudesta elantonsa saavien väestönosien elinoloja sekä kohentamaan myös biologista monimuotoisuutta ja suojelemaan Kamerunin luonnonvaroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Vaikka olenkin tyytyväinen Kamerunin kanssa tehtyyn metsäalaa koskevaan sopimukseen ja vaikka sopimus onkin EU:lle myös hyvin sopiva keino parantaa imagoaan, koska se otetaan käyttöön kansainvälisenä metsän vuonna, on kyseenalaista, onko sopimus edes sen paperin arvoinen, jolle sen on kirjoitettu. Korruptio on Kamerunissa arkipäivää. Transparency Internationalin vuonna 2010 laatimissa maailmantilastoissa se on sijalla 146. Ympäristöjärjestöt väittävät, että Kamerunin hallitus on tietoinen metsäalan ympäristörikoksista, mutta korruptio estää yhtiöiden valvomisen ja syytteeseen asettamisen. Sanotaan, että yli 60 prosenttia puun hankinnasta ja jalostustoiminnasta ja kolme neljäsosaa puutavaran viennistä on ulkomaisten yhtiöiden hallinnassa. Vaikka emme voi odottaa sopimukselta ihmeitä, se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, minkä vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Kamerunin pinta-alasta on metsän peitossa 40 prosenttia – toistaiseksi – koska Kamerun on Afrikan tärkein trooppisen puun viejä, eikä missään muussa maassa metsiä ole hävitetty yhtä laajasti. Asiantuntijoiden mukaan 10–15 vuoden kuluessa Kongon altaan ekologisesti merkittävin puulaji katoaa, jos hakkuita jatketaan samaan tahtiin kuin tähän mennessä – maksimituottoon pyrkien. Tämä uhkaa viime kädessä maailman ilmastolle elintärkeitä Afrikan vihreitä keuhkoja ja vaarantaa Kamerunin ainutkertaisen kasviston ja eläimistön. Jotta Kamerunin trooppisia metsiä voidaan suojella, on välttämätöntä torjua korruptiota ja lahjontaa (sekä virkamiesten että valtion omistamia metsiä hallinnoivien yhteisöjen tasolla), saattaa rikolliset tehokkaasti syytteeseen, edistää kestävää metsätaloutta, jossa kaadettavien puiden määrä ei ylitä tilalle kasvavien puiden määrää, ja kouluttaa metsureita paremmin, jotta vältetään maan vahingoittuminen hakkuutöiden aikana. Ennen kaikkea eurooppalaisten yhtiöiden on otettava vastuuta, koska noin 80 prosenttia puutavarasta kuljetetaan Euroopan unioniin. EU:n on ryhdyttävä tämän osalta suoriin ja päättäväisiin toimiin. Olen näin ollen äänestänyt tämän mietinnön puolesta, koska se on oikeansuuntainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestän Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamisen puolesta, koska sopimuksen tavoitteena on vahvistaa metsähallintoa, edistää Kamerunin puutavaratuotantoa ja lisätä maan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tavoitteiden on noudatettava seuraavia metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tavoitteita ja sitoumuksia: yhteisöjen maanhallinta- ja käyttöoikeuksien vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan – kiinnittäen erityistä huomiota alkuperäiskansoihin – tehokkaan osallistumisen varmistaminen metsähallintokysymyksiä koskevassa päätöksenteossa, avoimuuden lisääminen ja korruption vähentäminen. Edellä mainittuja tavoitteita ei voida saavuttaa ilman Kamerunin tasavallan viranomaisten todellista ja tehokasta osallistumista.

Olen samaa mieltä esittelijän kanssa hänen korostaessaan, että Lissabonin sopimuksessa myönnetyt uudet valtuudet huomioon ottaen Euroopan parlamentin on valvottava vapaaehtoista kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen ja näiden sopimusten täytäntöönpanon eri vaiheita. Olen samaa mieltä myös siitä, että muiden sopimuksen täytäntöönpanoa arvioivien asiakirjojen ohella komissiota pyydetään toimittamaan parlamentille sopimuksen sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia koskevat tutkimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (tehty 6. toukokuuta 2010) tavoitteena on muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan merkitä ja varmistaa puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kamerunista eurooppalaisille markkinoille viety puutavara on kulkenut laillisia kanavia pitkin, ja tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon soveltamista.

Suurin osa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen määritelmiä koskevista vaatimuksista on täyttynyt. Kamerunin pinta-alasta 40 prosenttia on metsien peitossa, ja se on tärkein Afrikasta Euroopan unioniin kovia puulajeja vievä maa. Se myy 80 prosenttia sahatavarasta Euroopan unioniin. Maassa on kuitenkin vakavia hallinto-ongelmia (korruptio), jotka ovat johtaneet ympäristön tilan heikkenemiseen.

On siis kiireellisesti otettava käyttöön menettelyjä laittoman puutavarakaupan torjumiseksi analysoimalla ja valvomalla kaupankäyntijärjestelyjä tarkemmin. EU:n ja Kamerunin vapaaehtoinen kumppanuussopimus sisältää poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, ja se tulee voimaan heti kun luvatut lainsäädännölliset muutokset on pantu täytäntöön ja laillisuuden varmistamisjärjestelmä on otettu käyttöön.

Kaikista näistä syistä äänestän tämän ehdotuksen puolesta, jonka avulla parlamentti voi yhtyä neuvoston kantaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Kamerunin ja EU:n vapaaehtoinen kumppanuussopimus sisältää poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden avulla Kamerunin puuala voi ottaa käyttöön hyvää hallintotapaa koskevia käytänteitä ja lisätä avoimuutta. On tärkeää taata, että kaikki Kamerunista peräisin oleva puutavara ja siitä valmistetut tuotteet tulevat EU:n markkinoille täysin laillisia väyliä pitkin ja että kaikilla täytäntöön pannuilla uudistuksilla varmistetaan paikallisväestön ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen ja että niillä on myös todellisia vaikutuksia korruption torjuntaan ja paikallisen kansalaisyhteisön roolin vahvistamiseen. Sen vuoksi äänestin tämän sopimuksen allekirjoittamisen puolesta ja toivon, että tehtyjä sitoumuksia ja metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puutuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen tavoitteita noudatetaan tarkasti, kun sopimusta pannaan täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), kirjallinen. (HU) Tämä mietintö, jossa hyväksytään Kamerunin ja Euroopan unionin vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekeminen, oli mielestäni äänestyksessä kannattamisen arvoinen. Mielestäni on hyvin tärkeää, että Kamerun, joka on suurin Afrikasta Euroopan unioniin kovia puulajeja vievä maa, noudattaa tiukkoja sääntöjä tämän alan toiminnassaan. Emme voi antaa ympäristön hyväksikäytön ja tuhoamisen jatkua. On perustettava tehokas ja avoin seurantajärjestelmä. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin poliitikkojen on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristön suojeluun ja tuettava kaikkia ponnistuksia, joilla pyritään suojelemaan ympäristömme hyvinvointia tai avustetaan tähän tavoitteeseen pyrkimisessä paitsi Euroopan unionissa myös koko maailmassa.

 
  
  

Suositus: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Olen samaa mieltä tavoitteesta muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan tunnistaa puutavara ja varmistaa sen jäljitettävyys, ottaa käyttöön riippumattomat viranomaisten varmistamismenettelyt, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongon tasavallasta Euroopan markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti, jotta luodaan perusta lainmukaiselle metsien hoidolle ja hyödyntämiselle Kongon puutavara-alalla ja jotta tehostetaan metsälainsäädännön ja -hallinnon täytäntöönpanon valvontaa. Sopimus on ratkaisevan tärkeä, sillä Kongosta viedään ulkomaille vuosittain puutavaraa ja puutuotteita yli 250 miljoonalla eurolla, ja yli puolet viennistä suuntautuu Euroopan unioniin. Olen samaa mieltä myös tarpeesta varmistaa, että Kongon tasavalta täyttää tekemänsä kansainväliset sitoumukset ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Suhtaudun myönteisesti EU:n ja Kongon tasavallan väliseen vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen sisältyviin sitoumuksiin. Sopimuksella pyritään parantamaan metsähallintoa ja uudistamaan nykyistä metsälainsäädäntöä. On välttämätöntä varmistaa, että metsätalouteen liittyvät toimet ovat avoimia, että niissä noudatetaan ihmisoikeuksia ja että ne eivät ole ympäristölle vahingollisia. Haluan korostaa riippumattomien kansallisten kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien ulkopuolisten tarkkailijoiden roolia sen valvomisessa, että kaikki sopimuspuolet panevat vapaaehtoiset kumppanuussopimukset asianmukaisesti täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin suosituksen (vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemiseksi EU:n ja Kongon tasavallan kesken) puolesta, koska siinä esitetään poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden ansiosta voidaan parantaa hyvää hallintotapaa ja avoimuutta Kongon puualalla petosten ja laittoman puukaupan torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Laiton puukauppa on ongelma, joka vaikuttaa vakavasti tuottajamaihin, kuten Kongon tasavaltaan; se myös vaarantaa kehitysmaiden ekosysteemit, elämäntavat ja taloudet. Euroopan unioni valitettavasti sallii yhä laittoman puukaupan, minkä vuoksi toimet, joilla estetään laittoman puutavaran pääsy EU:n alueelle, ovat kannatettavia. Tässä mielessä kumppanuussopimus, jonka tavoitteena on tunnistaa EU:n alueelle tulevan puutavaran alkuperä ja varmistaa sen lainmukaisuus, on ilman muuta myönteinen toimenpide. Kuten muidenkin kulutustuotteiden kohdalla, kuluttajien on voitava saada selville puutavaran alkuperä ja varmistaa, että se täyttää siihen kohdistetut lailliset vaatimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on taistellut laittomia hakkuita vastaan ja samaan aikaan pyrkinyt suojelemaan metsävaroja ja edistämään niiden kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti.

Kannatan näin ollen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamista Kongon tasavallan kanssa tavoitteena parantaa metsähallintoa ja uudistaa tarvittaessa nykyistä metsälainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että metsäalan toimet ovat avoimia, niissä noudatetaan alkuperäisväestöjen oikeuksia ja etteivät ne ole ympäristölle vahingollisia.

Sopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä laittomien hakkuiden kitkemiseksi ja siten metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi, mikä puolestaan pysäyttäisi hiilipäästöt ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen globaalisti. Tältä osin korostaisin tarvetta kehottaa komissiota laatimaan säännöllisesti kertomuksen, jonka se esittelee parlamentille, kaikkien nykyisten ja tulevien sopimusten määräysten täytäntöönpanon edistymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Sopimuksella pyritään varmistamaan Kongon tasavallasta peräisin olevien puutuotteiden jäljitettävyys ja sertifiointi. Tavoitteet ovat näennäisesti kiitettäviä, mutta niillä ei voida mielestämme torjua riittävästi metsien hävittämistä tai ekologisesti ja suojelun kannalta äärimmäisen arvokkaiden metsäresurssien koskemattomuuteen kohdistuvaa uhkaa; metsät ovat paikallisyhteisöjen ja alkuperäisväestöjen toimeentulon ja elämäntapojen elinehto. Esittelijän itsensä ilmaisemat huolenaiheet riittävät osoittamaan sopimuksen puutteet, millä perusteella äänestimme tyhjää. Sopimuksella ei voida varmistaa etenkään metsäkadon ja koskemattomien metsien tilan laaja-alaisen heikkenemisen torjuntaa vaan se saattaa jopa edistää niitä ilman lisä- tai täydentäviä toimia, koska sopimuksen tavoitteena on edistää puutuotteiden tuontia Kongon tasavallasta EU:hun. Sopimus saattaa luoda ilmeisiä ristiriitoja EU:n ilmastonmuutoksen torjuntaa ja biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. On syytä tuoda esittelijän tavoin esille myös kohdennetun rahoituksen tai teknisen tuen ja sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämien henkilöstöresurssien puute.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen.(IT) Päätin tukea Yannick Jadot'n suositusta analogisesti sen kanssa, mitä Kamerunia koskevissa määräyksissä vahvistetaan, ja koska minusta on harmillista, ettei Lissabonin sopimuksessa suoda Euroopan parlamentille muutosoikeutta vaan vaaditaan vain parlamentin hyväksyntää. Kongo vie vuosittain maasta puutavaraa ja puutuotteita yli 250 miljoonalla eurolla, ja puolet viennistä suuntautuu Euroopan unionin alueelle. Siitä huolimatta, että äänestyksen kohteena olevan sopimuksen todellista tehokkuutta voidaan epäillä – kuten Kamerunin tapauksessa – olen päättänyt tukea sitä, koska se on ensimmäinen askel vilpillisen ja laittoman puukaupan torjumisen suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Olen yhtä mieltä tämän asiakirjan kanssa, koska Kongon ja Euroopan unionin välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on tarjota lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan merkitä ja varmistaa puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongosta eurooppalaisille markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti. Meidän on mielestäni tehtävä loppu laittomasta puukaupasta ja korruptiosta sekä kehitettävä tehokas ja avoin puutavaran ja puutuotteiden laillisuutta valvova järjestelmä. Kongo vie vuosittain maasta puutavaraa ja puutuotteita yli 250 miljoonalla eurolla, ja puolet viennistä suuntautuu Euroopan unionin alueelle. Tähän mennessä 20 prosenttia Kongosta Euroopan markkinoille tuodusta puutavarasta on ollut alkuperältään laitonta joko tuotannon, myynnin, jalostuksen tai viennin osalta. Vuosien 1993 ja 1999 välillä toisiaan seuranneet sodat eivät ole ainakaan auttaneet tilannetta ja ovat vain lisänneet korruptiota. Oli siis kiireesti otettava käyttöön menettelyjä vilpillisen puutavarakaupan torjumiseksi tehostamalla usein monimutkaisten kauppavirtojen analysointia ja valvontaa. On korostettava, etteivät nämä puutavarakauppaa koskevat vapaaehtoiset sopimukset saa olla ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan EU:n yleistavoitteen kanssa ja että sopimuksilla on voitava varmistaa kestävä metsien hyödyntäminen, tehdä loppu metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä sekä siihen liittyvistä hiilipäästöistä ja biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuisesta köyhtymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Kuten me kaikki tiedämme, valtaosa Euroopan unionissa käytetystä puutavarasta tuodaan Kongon tasavallasta. Alueella toimivien kansalaisjärjestöjen selvitysten mukaan vähintään 20 prosenttia Kongosta tulevasta puutavarasta on alkuperältään laitonta. Tämän suosituksen (ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisesta) tavoitteena on varmistaa, että Euroopan unioni voisi toimia myös Kongossa, kuten on vaadittu Kamerunin osalta, niin, että se voi estää laittoman puukaupan, jota ei voida hyväksyä. Tämä on mahdollista, kuten suosituksessa esitetään, toteuttamalla toimia, joilla EU voi varmistaa, että kumppanuussopimuksilla käynnistetyt poliittiset uudistukset todella edesauttavat sekä juridisesti että ekologisesti "puhtaan" metsätalouden syntymistä, jotta maata voitaisiin suojella rikolliselta toiminnalta ja metsävarojen väärinkäytöltä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän suosituksen puolesta. Kongo vie vuosittain maasta puutavaraa ja puutuotteita yli 250 miljoonalla eurolla, ja puolet viennistä suuntautuu Euroopan unionin alueelle. Tähän mennessä kansalaisjärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että 20 prosenttia Kongosta Euroopan markkinoille tuodusta puutavarasta on alkuperältään laitonta joko tuotannon, myynnin, jalostuksen tai viennin osalta. Vuosien 1993 ja 1999 välillä toisiaan seuranneet sodat eivät ole ainakaan auttaneet tilannetta ja ovat vain lisänneet korruptiota. Oli siis kiireesti otettava käyttöön menettelyjä vilpillisen puutavarakaupan torjumiseksi tehostamalla usein monimutkaisten kauppavirtojen analysointia ja valvontaa. Tällä vapaaehtoisella kumppanuussopimuksella on määrä edistää korruption torjuntaa ja vähentää merkittävästi laitonta puukauppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Metsien hävittämisongelman ratkaisu on ensiarvoisen tärkeällä sijalla biologisen monimuotoisuuden hävittämisen torjumisessa. Metsien hävittäminen on seurausta pääasiassa nykyglobalisaation tuotantojohtoisesta logiikasta ja on siten yhä täysin laillista. Metsien laittoman hyödyntämisen torjumiseksi laaditun EU:n ja Kongon välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen toteutuksella voidaan vain osittain edistää kaikkia ympäristörikoksia koskevan seuraamusjärjestelmän välttämätöntä kehittämistä. Vientilupien myöntämistä ja tarkistamista koskevien päätösten riippumattomuus olisi varmistettava julkishallinnossa, ja metsien lainmukaisen hyödyntämisen väärinkäytön estämiseen olisi osoitettava tukea. Näiden toimenpiteiden puuttuminen on erityisen valitettavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Hakkuita tehdään Afrikan maissa usein laittomasti, mikä haittaa suuresti tuottajamaiden luonnonvarojen suojelua; lisäksi ne merkitsevät biologisen monimuotoisuuden riistoa, heikentävät ihmisten elämänlaatua ja vaarantavat heidän tulevaisuudennäkymänsä. Toivon, että Kongon tasavallan kanssa neuvotellulla sopimuksella voidaan tehokkaasti torjua laittomia hakkuita Kongossa ja siten auttaa parantamaan metsätaloudesta elantonsa saavien ihmisten elinoloja sekä kohentamaan myös biologista monimuotoisuutta ja suojelemaan Kongon tasavallan luonnonvaroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Tämänkaltaisesta sopimuksesta on hyötyä vain siinä tapauksessa, että voimme olla varmoja, että ulkomaiset yritykset eivät enää riistä paikallisia yrityksiä, joilta puuttuu metsä- ja ympäristöosaamista, ja että Kongon tasavalta panee korruption kuriin. Tavoitteeksi on asetettava sellaisen metsänhoitoalan kehittäminen, joka perustuu vastuulliseen toimintaan ja jossa tehdään suunnitelmia tulevien sukupolvien varalle. Niin kauan kun paikallisväestö ei ole tietoinen näistä ongelmista, kaikki tämä on vain huijausta.

EU:n sopimus on täysin tehoton, ellei hakkuita koskevien säännösten laiminlyönnistä seuraa merkittäviä rangaistuksia ja sanktioita. Vaikka hakkuita tehtäisiin valikoivasti, on tärkeää muistaa, kuinka paljon puita menetetään kuljetusprosessissa esimerkiksi rakennettaessa teitä keskelle metsiä. Emme voi odottaa sopimukselta ihmeitä, mutta se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, minkä vuoksi äänestin suosituksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Myös minä äänestin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen puolesta. Kannatan tavoitetta muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan muun muassa tunnistaa puutavara ja varmistaa sen jäljitettävyys, ottaa käyttöön riippumattomat viranomaisten varmistamismenettelyt, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongon tasavallasta Euroopan markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti, jotta luodaan perusta lainmukaiselle metsien hoidolle ja hyödyntämiselle Kongon puutavara-alalla ja voidaan tehostaa metsälainsäädännön ja -hallinnon täytäntöönpanon valvontaa.

Kongon ja EU:n välillä 9. toukokuuta 2009 tehdyssä vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa korostaisin sopimukseen sisältyvistä määrittelyistä juontuvien kriteerien täyttämistä, mukaan lukien niiden, joita sovellettiin neuvotteluprosessiin, joka kulminoitui innovatiiviseen sopimukseen, jonka tavoitteena on torjua tehokkaasti laitonta puukauppaa ja korruptiota synnyttävää huonoa hallintokäytäntöä sekä luoda tehokas ja avoin puutavaran ja puutuotteiden laillisuutta valvova järjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unionin ja Kongon tasavallan välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on tarjota lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan varmistaa puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongosta eurooppalaisille markkinoille tuotu puutavara on päätynyt sinne laillisia kanavia pitkin, sekä tehostaa metsälainsäädännön ja -hallinnon täytäntöönpanon valvontaa.

Kansalaisjärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että 20 prosenttia Kongosta Euroopan markkinoille tuodusta puutavarasta on alkuperältään laitonta prosessin vaiheesta riippumatta. Hyvät kuulijat, tämän vuoksi on kiireesti otettava käyttöön menettelyjä laittoman puukaupan torjumiseksi.

EU:n ja Kongon välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus tarjoaa monia poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joilla Kongon puuteollisuudessa voidaan alkaa harjoittaa hyvää ja entistä avoimempaa hallintotapaa. On tärkeää varmistaa, että toteutetuilla poliittisilla ja lainsäädännöllisillä uudistuksilla voidaan edesauttaa köyhyyden vähentämistä ja parantaa tuntuvasti ihmisten elinoloja.

Vapaaehtoinen kumppanuussopimus tulee voimaan heti, kun luvatut lainsäädännölliset muutokset on saatu päätökseen ja järjestelmän laillisuutta valvova järjestelmä on otettu käyttöön. Edellä mainituista syistä kannatan esittelijän ehdotusta noudattaa neuvoston kantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Kongon ja EU:n välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus tarjoaa monia poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joilla Kongon tasavallan puualalla voidaan alkaa harjoittaa hyvää ja entistä avoimempaa hallintotapaa. On tärkeää varmistaa, että Kongosta Euroopan markkinoille tuleva puutavara ja puutuotteet päätyvät Eurooppaan täysin lainmukaisesti ja että kaikilla toteutetuilla uudistuksilla varmistetaan paikallis- ja alkuperäisväestöjen oikeuksien noudattaminen, parannetaan ihmisten elinoloja ja ympäristönsuojelua ja että uudistuksilla voidaan todella torjua korruptiota ja vahvistaa paikallisen kansalaisyhteiskunnan asemaa.

Tämän vuoksi äänestin sopimuksen allekirjoittamisen puolesta ja toivon, että tehdyt sitoumukset sekä metsälainsäädännön ja -hallinnon täytäntöönpanon valvontaa sekä puukauppaa koskevat tavoitteet lunastetaan kaikilta osin sopimusta täytäntöön pantaessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Kannatan tätä päätöslauselmaa, sillä minusta meidän on yritettävä ratkaista metsäkadon ja metsien tilan heikentymisen vakava ongelma. Metsien koskemattomuuden säilyttäminen on ensisijainen tavoite.

Komission ja neuvoston on vauhditettava ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että Kongon tasavallassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Ennaltaehkäisevää toimintaa tarvitaan myös korruptiossa, jota on merkittävästi vähennettävä. Korruption vähenemisen takaamiseksi on tärkeää tukea toimia, joilla pyritään takaamaan paikallisen oikeusjärjestelmän riippumattomuus ja uusien oikeusmenettelyjen luominen.

On myös elintärkeää ajantasaistaa oikeudellisia tekstejä tavoitteena sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen sekä paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen. Lopuksi korostaisin vielä, että tarvitaan lisää teknisiä resursseja ja rahoitusvaroja, joilla tuetaan puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän käyttöönottoa.

 
  
  

Suositukset: Yannick Jadot (A7-0371/2010) ja (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen.(DE) Euroopan parlamentin hyväksyntä Euroopan unionin sekä Kamerunin tasavallan ja Kongon tasavallan välisille vapaaehtoisille kumppanuussopimuksille on merkinnyt tärkeää askelta laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan torjunnassa. Luotettavan jäljitettävyyden varmistavasta sertifiointijärjestelmästä hyötyvät paitsi Euroopan talous ja etenkin Euroopan puuteollisuus myös Kamerunin ja Kongon talous ja metsä-ala. Kannatan ehdottomasti molempia sopimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Trooppisten kovien puulajien viejämaat ovat ryhtyneet osana metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa allekirjoittamaan vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia (FLEGT) EU:n kanssa puutavaran ja varmistamismenettelyjen jäljitettävyyden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi. Näiden Kongon ja Kamerunin tasavaltojen kanssa tehtyjen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten tavoitteena on muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan: (i) tunnistaa puutavara ja varmistaa sen jäljitettävyys, (ii) ottaa käyttöön riippumattomat varmistamismenettelyt, joilla sertifioidaan kaikki kumppanuusmaasta Euroopan markkinoille viety puutavara, jotta luodaan perusta Kongon ja Kamerunin metsien lainmukaiselle hoidolle ja hyödyntämiselle, sekä (iii) tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon soveltamista. Vapaaehtoiset kumppanuussopimukset on jo allekirjoitettu EU:n ja Ghanan välillä vuonna 2009. Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan parlamentti voi tehdä päätöksiä yhteispäätösmenettelyssä, ja sen on annettava muodollinen hyväksyntä Kamerunin ja Kongon kanssa tehdyille kumppanuussopimuksille. Lähitulevaisuudessa tehdään lisää sopimuksia erityisesti joidenkin Aasian maiden sekä myös Kongon demokraattisen tasavallan kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin näiden suositusten puolesta, sillä minusta on tärkeää suojella luonnonmukaisia metsiä, joiden hyödyntäminen saattaa johtaa metsien tilan heikkenemiseen ja metsäkatoon sekä ympäristön tuhoutumiseen maailmanlaajuisesti.

Metsäalan oikeudellisen kehyksen uudistus on siten tarpeen, jotta vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta tulee metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa (FLEGT) koskevan toimintasuunnitelman tavoitteiden mukainen ja jotta varmistetaan sosiaali- ja ympäristökriteerien täyttyminen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseen tähtäävä oikeudellisten tekstien ajantasaistaminen on tehtävä siten, että varmistetaan paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen ja siten periaatteet, joiden mukaan nämä yhteisöt voivat osallistua suoraan uusien säädöstekstien laatimiseen ja avoimuutta koskevan sopimuksen täytäntöönpanovaiheeseen.

Komission on varmistettava paikallisyhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen, sillä ne kärsivät usein eniten ilmaston ja ympäristön tilan heikkenemisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Euroopan parlamentti on hyväksynyt useita sopimuksia, joiden tavoitteena on torjua Euroopan unionin ja Kongon sekä Euroopan unionin ja Kamerunin välistä laitonta puukauppaa.

Näiden kansainvälisten sopimusten tavoitteena on varmistaa EU:n alueelle tuodun puutavaran jäljitettävyys metsäkadon torjumiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi sekä alkuperäisväestöjen oikeuksien turvaamiseksi.

Verts/ALE-ryhmää edustava esittelijä Yannic Jadot on sisällyttänyt tekstiin useita GUE/NGL-ryhmän jättämiä tarkistuksia.

Nyt suositukset on pantava täytäntöön, ja meidän on pidettävä huoli siitä, että komissio todella ottaa Euroopan parlamentin näkemykset huomioon.

Nämä suositukset voivat kuitenkin toimia tukipisteenä kaikille niille, jotka ajavat muita suhteita eteläisen pallonpuoliskon maiden ja etenkin Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Äänestin sen puolesta, että EU allekirjoittaisi vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen Kamerunin tasavallan ja Kongon tasavallan kanssa. Kuluva vuosi 2011 on kansainvälinen metsien teemavuosi. Terveitä metsiä tarvitaan paikallisen biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, ja metsillä on tärkeä osa asettamissamme ilmastotavoitteissa, sillä ne toimivat luonnon hiilinieluina. Kasvillisuutta ja metsiä tuhotaan kaikkialla maailmassa, myös Keski-Afrikassa. Satelliittikuvista voidaan nähdä, että Afrikassa on 30 vuoden kuluessa hävinnyt metsiä ja muuta kasvillisuutta noin 25 000 neliökilometriä. Näillä uusilla kumppanuussopimuksilla pyritään edistämään Kongon ja Kamerunin vastuullista metsähallintoa, ja EU on tästä suoranaisessa vastuussa, koska se tuo puutavaraa näistä maista. EU on nyt ottamassa vastuuta. Tarvittava avoimuus varmistetaan myös puutuotteiden jäljitettävyyden ja laillisuuden varmistusjärjestelmien käyttöönotolla.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0022/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), kirjallinen. (EN) Päätöslauselmassa viitataan työviisumeihin, mutta on hyvin epätodennäköistä, että Tyynenmeren valtioiden kansalaiset hakisivat työtä Maltasta muiden EU:n jäsenvaltioiden sijasta. Sen vuoksi äänestin alkuperäisen ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjallinen.(FR) Päätöslauselmassa tuodaan esille parlamentin epäluuloinen suhtautuminen väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen. Siinä muistutetaan sopimuksen tavoitteista (EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisten kauppasuhteiden kehittäminen ja vahvistaminen) ja korostetaan alkuperäsäännöistä poikkeamisen aiheuttamia ongelmia jalostetuille kalastustuotteille. Äänestin silti päätöslauselmaa vastaan, mikä on linjassa sen kanssa, etten hyväksy sopimusta, koska päätöslauselmassa ei tuoda mielestäni tarpeeksi voimakkaasti esille alkuperäsäännöistä poikkeamisen aiheuttamia ongelmia jalostetuille kalastustuotteille ja varsinkin tonnikalalle.

Odotan kovasti Euroopan komissiolta sopimuksessa edellytettyä ympäristövaikutusten arviointia, jossa analysoidaan sopimuksen vaikutuksia EU:n ja Tyynenmeren valtioiden työllisyyteen sekä Euroopan kalatalouteen ja jalostusteollisuuteen. Euroopan markkinoille tulevan jalostetun tonnikalan alkuperää on mahdoton varmistaa. Seuraan EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välillä käytäviä neuvotteluja lopullisesta kumppanuussopimuksesta ja pidän huolen siitä, ettei sopimuksessa ole poikkeuksia alkuperäsäännöistä, jotka koskevat Papua-Uudesta-Guineasta peräisin olevia jalostettuja kalastustuotteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatan Tyynenmeren valtioiden ja EU:n välisten kauppasuhteiden tiivistämiseksi tehtyjä ponnisteluja, joilla pyritään tukemaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtioiden) alueellista yhdentymistä ja edistämään niiden asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen.

EU:lla on merkittävä rooli AKT-valtioiden yhteiskunnan ja talouden kestävän kehityksen edistämisessä sekä köyhyyden poistamiseen näistä valtioista tähtäävien yleisten pyrkimysten tukemisessa. Kyseisen alueen ja EU:n välisillä kauppasuhteilla olisi siten edistettävä ja tehostettava kauppaa, kestävää kehitystä sekä alueellista yhdentymistä ja samalla edistettävä talouden monipuolistamista ja köyhyyden vähentämistä.

Tämänhetkinen rahoitus- ja talouskriisi tekee kauppapolitiikasta kehitysmaille tärkeämpää kuin koskaan, ja toivon, että neuvottelut kattavasta talouskumppanuussopimuksesta kaikkien 14 AKT-valtion kanssa saatetaan mahdollisimman nopeasti päätökseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (S&D), kirjallinen. (DA) Olemme tarkistukseen 6 (23 kohdan 3 alakohta) liittyen sitä mieltä, että yksittäisten jäsenvaltioiden pitäisi aina voida päättää viisumin myöntämisestä kolmannen maan kansalaiselle. Jos kyse on työviisumista, työehtojen on oltava samat kuin kyseisen jäsenvaltion EU:n kansalaisten. Haluaisimme lisäksi nykyistä tarkemman määrittelyn ilmaukselle "hoitotehtävissä ja muissa vastaavissa ammateissa".

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Käsillä oleva rahoitus- ja talouskriisi on paljastanut, että kauppapolitiikka on kehitysmaille tärkeämpää kuin koskaan. Alueen erityinen luonne, jota määrittävät kalastus ja siihen liittyvät toimialat sekä kalatalousteollisuus, tarjoaa parhaat mahdollisuudet kasvattaa vientiä tulevaisuudessa edellyttäen, että kalastusta harjoitetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Kauppaa tukevan kehitysyhteistyön tavoitteena on puolestaan parantaa kehitysmaiden valmiuksia rahoittaa uusia kaupankäyntimahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välistä väliaikaista kumppanuussopimusta käsittelevän päätöslauselman puolesta, koska se on askel eteenpäin neuvotteluissa uudesta ja entistä kattavammasta kumppanuussopimuksesta.

Samaan aikaan Euroopan komission on pidettävä mielessä, että tulevasta sopimuksesta on neuvoteltava entistä useampien alueen valtioiden kanssa alueellisen eriarvoisuuden torjumiseksi. Sopimuksella ei myöskään pidä antaa kolmansien maiden yritysten hyötyä EU:n tullivapauksien suomista eduista paikallisten alojen, työntekijöiden tai tulonsaannin kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä uskon, että kumppanuussopimuksella voidaan tukea Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden alueellista yhdentymistä ja edistää niiden asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen niin, että edistetään näiden maiden yhteiskunnan ja talouden kestävää kehitystä ja siten köyhyyden poistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ainoastaan Papua-Uusi-Guinea ja Fidžin tasavalta ovat allekirjoittaneet väliaikaisen kumppanuussopimuksen EU:n kanssa, mutta sopimus ansaitsee silti minusta tukemme, koska se mahdollistaa Euroopan markkinoiden avautumisen paikallisille tuotteille ja toisaalta näiden markkinoiden asteittaisen avautumisen eurooppalaisille tuotteille. Toivon, että Tyynenmeren valtioiden ja EU:n väliset kauppasuhteet tiivistyvät ja vahvistuvat ja että niissä otetaan huomioon eri alueiden erityispiirteet ja vähäosaisten erityistarpeet. Kyseistä kauppajärjestelmää olisikin hyödynnettävä ottamalla huomioon sopimuksen allekirjoittajamaiden kehitystarpeet ja käytettävä välineenä noiden tarpeiden esille tuomiseen. Mahdollisessa kattavassa sopimuksessa on otettava huomioon päätöslausemassa mainitut keskeiset kohdat: 1) neuvottelut teollis- ja tekijänoikeuksista, 2) julkisten hankintojen avoimuus; sekä 3) työviisumien myöntäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Laatimassani päätöslauselmassa, joka täydentää EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen hyväksymistä, tehdään selväksi, että vaikka parlamentti kannattaa, että väliaikainen kauppakumppanuussopimus kattaisi vain Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin, se katsoo, että mahdollisen täysin kattavan talouskumppanussopimuksen olisi katettava kaikki 14 Tyynenmeren saarivaltiota. Tämä on tärkeä asia alueellisen solidaarisuuden, koheesion ja yhdentymisen kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisillä talouskumppanuussopimuksilla on pyrittävä tehostamaan kauppaa, kestävää kehitystä ja alueellista yhdentymistä sekä edistämään samalla talouden monipuolistamista ja köyhyyden vähentämistä. Ainoastaan Papua-Uusi-Guinea ja Fidžin tasavalta ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta se on silti tärkeä askel tämän 14 valtiota kattavan alueen talouden tulevaa kehittämistä ajatellen sekä ratkaisevan tärkeä kansainvälisen kaupan kehittämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Laajasti omaksuttu käsitys, että kyseisen alueen ja EU:n välisten kauppasuhteiden parantamisella voidaan tehostaa kauppaa, kestävää kehitystä, alueellista yhdentymistä ja samalla edistää talouden monipuolistamista ja köyhyyden vähentämistä, on erityisen tärkeä näkökohta tässä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa väliaikaisesta kumppanuussopimuksesta Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välillä. Vuosituhannen kehitystavoitteet ovat saavutettavissa tämän väliaikaisen sopimuksen avulla.

Tämä seikka sekä aitojen alueellisten markkinoiden luominen ovat väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen (EPA) menestyksellisen täytäntöönpanon välttämätön perusta, ja sama pätee myös tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävään kattavaan talouskumppanuussopimukseen. Alueellinen yhdentyminen ja yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä Tyynenmeren valtioiden sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle.

Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä uskon vakaasti, että väliaikaisella talouskumppanuussopimuksella voidaan edistää näiden alueiden taloudellista kehitystä, ja jaan päätöslauselmassa esitetyn näkökohdan, että kehitystä on tuettava kestävää kehitystä ja osallistamista koskevalla politiikalla. Parlamentin tehtävänä on valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa osana Lissabonin sopimuksen suomia valtuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), kirjallinen.(FR) Suhtaudun myönteisesti Euroopan parlamentin päätökseen hyväksyä Euroopan unionin ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen sopimuksen. Sopimus on osoitus siitä, että Euroopan unioni ottaa vastuuta tästä alueesta, ja se on voimakas poliittinen viesti alueen valtioille. Olen mielissäni siitä. Sopimuksen hyväksymispäätöstä seurannut poliittinen päätöslauselma tarjoaa mahdollisuuden muistuttaa vaatimuksistamme. Haluamme luoda Tyynenmeren valtioiden kanssa tasapainoiset ja oikeudenmukaiset suhteet, jotka mahdollistavat näiden saarivaltioiden kehityksen omien kansalaistemme edut turvaavalla tavalla. Sopimukseen sisältyy kalastustuotteiden alkuperäsääntöjä koskevia erityisiä määräyksiä, mutta poikkeusta oli syytä suitsia. Jotta poikkeus, jonka on määrä luoda työpaikkoja ja hyvinvointia, hyödyttäisi todella paikallisväestöjä eikä vahingoittaisi EU:n kalanjalostusteollisuutta ja säilyketeollisuutta, oli elintärkeää vaatia pikaista arviointia poikkeuksen vaikutuksista sekä tarvittaessa sen keskeyttämistä. Takeilla varmistetaan, että sopimus on oikeudenmukainen ja että tarvittaessa toteutetaan toimia omien etujemme turvaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin Euroopan unionin ja Tyynenmeren valtioiden välistä väliaikaista kumppanuussopimusta käsittelevän päätöslauselman puolesta siinä toivossa, että sopimuksella, joka rajoittuu toistaiseksi kahteen maahan eli Papua-Uuteen-Guineaan ja Fidžin tasavaltaan, voitaisiin luoda pohjaa laaja-alaiselle sopimukselle. Sopimus voisi toimia välineenä, jolla edistetään Tyynenmeren alueen kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä, vähennetään köyhyyttä sekä vahvistetaan alueellista yhdentymistä ja yhteistyötä vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan sekä Euroopan yhteisön välinen väliaikainen sopimus parafoitiin 14. joulukuuta 2007.

Vain nämä kaksi Tyynenmeren alueen maata parafoivat sopimuksen, koska ne toimivat aktiivisimmin kauppasuhteiden ylläpitämisessä Euroopan unionin kanssa ja ennen kaikkea koska ne halusivat turvata sokeri- ja tonnikalateollisuutensa. Sopimuksen pitäisi myös tuoda lisätuloja näille maille tulli- ja kiintiövapaata markkinoille pääsyä koskevan uuden sääntelyn ansiosta.

Euroopan markkinoille pääsyn parantuminen tuo maille uusia investointimahdollisuuksia, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti myös työllisyyteen. Talouskumppanuussopimuksessa edellytetään, että myöhemmin perustetaan tilapäinen komitea, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa ja tarkistaa säännöllisesti sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen paikallisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), kirjallinen.(FR) Päätöslauselmassa selvitetään parlamentin epäilyjä suhteessa väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen. Siinä muistutetaan sopimuksen tavoitteista (EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisten kauppasuhteiden kehittäminen ja vahvistaminen) ja korostetaan alkuperäsäännöistä poikkeamisen aiheuttamia ongelmia jalostetuille kalastustuotteille. Tämän vuoksi äänestin päätöslauselman puolesta ja annoin tukeni vihreiden jättämille tarkistuksille, jotka ovat täysin sopusoinnussa huolenaiheidemme kanssa. Odotan kovasti Euroopan komissiolta sopimuksessa edellytettyä ympäristövaikutusten arviointia ja seuraan tarkoin lopullisesta sopimuksesta käytäviä neuvotteluja.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Annoin tukeni Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan kanssa tehdylle väliaikaiselle talouskumppanuussopimukselle, koska on tärkeää kehittää tiiviitä suhteita Tyynenmeren alueen viejämaiden kanssa. Muutamien jäsenten huolenaiheista riippumatta minusta meidän on edistettävä entistä tiiviimpää yhteistyötä näiden maiden kanssa, sillä siten EU voi valvoa tonnikalan ja muiden Papua-Uudessa-Guineassa purkitettavien kalojen pyyntiä. Ala on myös luonut satoja työpaikkoja tämän köyhän maan paikallisväestölle.

 
  
  

Suositus: David Martin (A7-0365/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, sillä uskon, että se auttaa WTO:n sääntöjen mukaisten uusien kauppasuhteiden luomisessa Fidžin tasavallan ja Papua-Uuden-Guinean kanssa. Väliaikaiset talouskumppanuussopimukset (EPA) ovat tuotteiden kauppaa koskevia sopimuksia, joilla pyritään estämään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden ja Euroopan välisen kaupan tyrehtyminen. Väliaikaiset sopimukset voidaan nähdä ensi askeleena tässä prosessissa oikeudelliselta kannalta, mutta ne ovat täysin riippumattomia kansainvälisiä sopimuksia, jotka eivät välttämättä johda kattavan talouskumppanuussopimuksen tekemiseen. Kannatan suosituksia, jotka koskevat lopullisten sopimusten allekirjoittamista, sopimusten rahoittamista EU:n varoin mutta ei Euroopan kehitysrahastosta, tarvetta perustaa parlamentaarinen elin valvomaan sopimuksen täytäntöönpanoa sekä tarkistuslauseketta ja vaikutusten yleisarviointia, jotka pitäisi toteuttaa 3–5 vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), kirjallinen. (NL) Talouskumppanuussopimusten tarkoituksena on edistää EU:n ja Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan välistä kauppaa sekä tehostaa kauppaa, kehitystä, kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä. Alueellisella yhdentymisellä on ratkaiseva rooli näiden maiden kehityksessä. Komission olisikin kerrottava, miten väliaikaisilla sopimuksilla edistetään kehitystä. On tärkeää, että allekirjoitamme lopullisen sopimuksen alueen maiden kanssa. Alkuperäsääntöjen höllentäminen tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia Papua-Uudelle-Guinealle vahvistaa paikallistalouttaan.

On kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei köyhimpiä maita käytetä vain läpikulkumaina muiden sellaisten maiden tuotteille, jotka eivät ole mukana tässä erityisessä markkinoillepääsyohjelmassa. Paikallistalouden edut ovat äärimmäisen tärkeällä sijalla tässä suhteessa. Komission on valvottava sopimuksen täytäntöönpanoa ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jos sen vaikutustenarvioinnissa havaitaan vakavia markkinoiden vääristymiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjallinen.(FR) Tämä sopimus takaa Tyynenmeren alueelta tuleville tuotteille pääsyn Euroopan markkinoille suotuisin ehdoin. Kannatan alueen kehittämistä, mutta en voi hyväksyä jalostettujen kalastustuotteiden alkuperäsäännöistä poikkeamista. Poikkeus nimittäin synnyttää vilpillistä kilpailua Euroopan säilyketeollisuuteen eikä siitä ole todellista hyötyä paikallisväestöille.

Lisäksi tonnikalan tuonti Papua-Uudesta-Guineasta on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, joten on aihetta pelkoon, että suuntaus vain voimistuu tulevaisuudessa. Kalatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana päätin äänestää sopimusta vastaan, koska siinä sivuutetaan tämän valiokunnan antama lausunto, jossa esitetään jalostettujen kalastustuotteiden alkuperäsääntöihin tehdyn poikkeuksen kumoamista väliaikaista kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen päätteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Vaikka vain pieni määrä maita on hyväksynyt väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen (EPA), tämä osoittaa Euroopan sitoutumista Tyynenmeren alueen maiden kehityksen tukemiseen mekanismilla, jossa on kyse muustakin kuin pelkistä tukimenettelyistä ja jossa pyritään aktivoimaan paikallistaloudet yritysten ja työpaikkojen luomiseksi sekä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden lisäämiseksi. Hyväksyn periaatteessa tämän välineen, mutta en voi sivuuttaa epäilyjäni sen suhteen, mitä vaikutuksia väliaikaisella talouskumppanuussopimuksella voi olla kalatalouteen. Sen vuoksi toivoisin, että komissio tarkastelisi kysymystä erityisen huolella, sillä minusta on perusteltua, että komissio esittelisi parlamentille kertomuksen kalatalousalasta sekä kalavarojen hoidosta Tyynellämerellä esittelijän pyynnön mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Hyväksyn ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja kahden Tyynenmeren valtion (Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan) välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä seuraavista syistä: 1. kyseiset maat ovat alueen laajimmat taloudet ja ne ovat jo aiemmin allekirjoittaneet talouskumppanuussopimukset EU:n kanssa; 2. vaikka kumppanuuden ulottamisesta alueen muihin maihin saattaisi olla hyötyä, se ei ole toistaiseksi ollut mahdollista; 3. kyse on väliaikaisesta sopimuksesta, jota parlamentin on arvioitava uudelleen, jos haluamme tehdä siitä kattavan; 4. Fidžin tasavalta on tehnyt EU:lle ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita ja oikeusvaltiota koskevia sitoumuksia; 5. alueen kansalaisyhteiskunnan edustajien ja poliitikkojen kritiikistä huolimatta kumppanuudella voitaisiin edistää maiden strategista kehittämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme kritisoineet jo pitkään talouskumppanuussopimusten allekirjoittamista Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtioiden) kanssa. Sopimuksilla pyritään – riippumatta niiden tarkoituksesta ja retoriikasta, jolla ne on esitetty – pääasiassa vapaaseen kauppaan, millä saattaa olla äärimmäisen kielteisiä vaikutuksia. AKT:n ja EU:n äskettäin, joulukuussa 2010 pidetyssä yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa AKT-valtioiden neuvosto ilmaisi huolensa siitä, ettei Euroopan komissio ota huomioon näiden maiden huomautuksia asiassa, joka liittyy niiden talouksien suojeluun. Ristiriita on myös komission paljon mainostaman joustavuuden ja sen teknisissä neuvotteluissa omaksuman joustamattoman kannan välillä. Tyynenmeren alueen yhteiskunnalliset ja poliittiset järjestöt ovat myös kritisoineet kovin sanoin EU:ta tässä Fidžin tasavallan ja Papua-Uuden-Guinean välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen yhteydessä siitä, että näitä kahta maata on painostettu sopimuksen allekirjoittamiseen ja uhattu, että muussa tapauksessa ne menettäisivät etuoikeutetun pääsyn Euroopan markkinoille. Kriitikot ovat myös todenneet, että Tyynenmeren valtioiden välinen solidaarisuus on hiipunut merkittävästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mikä on luonut kahtiajaon tunnetta ja johtanut tiettyjen alueellisten ryhmittymien hajoamiseen, koska ne ovat kokeneet, että niitä on painostettu väliaikaisten sopimusten allekirjoittamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Mikään ei ole tärkeämpää, kuin lasten terveys ja lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lapsilla on oltava oikeus myös perhe-elämään, ja on varmistettava, etteivät lapset joudu viettämään pitkiä aikoja orpokodeissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen sopimus takaa Papua-Uudelle-Guinealle yleisen poikkeuksen kalastustuotteita ja erityisesti tonnikalaa koskevista alkuperäsäännöistä. Lauseke tarkoittaa, että Papua-Uudesta-Guineasta tuotuja tuotteita voidaan pitää tuon maan tuotteina ja että ne voidaan siten vapauttaa tulleista tai kiintiöistä, vaikka kalastajat, kalastusalueet tai säilykekalatehtaat eivät olisi papuauusiguinealaisia.

Poikkeuksesta hyötyvät Kiinan, Australian, Thaimaan ja muiden maiden kalastuslaivastot, joka purkavat saaliinsa Papua-Uuden-Guinean satamissa. Nämä maat omistavat säilyketehtaat, jotka ne ovat perustaneet Papua-Uuteen-Guineaan mutta palkkaavat ulkomaista työvoimaa epäilyttävissä oloissa. On selvää, että tästä vilpillisestä ja laittomasta kilpailusta kärsivät eniten Euroopan ja erityisesti Ranskan kalatalous.

Papua-Uudesta-Guineasta peräisin olevan tonnikalan tuonti Euroopan unionin alueelle on lisääntynyt 76 prosentilla vuosina 2008–2009; samana aikana tuonti kasvoi yksistään Ranskassa 1 500 prosentilla. Poikkeuksen kielteiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset tiedetään hyvin, ja pelko alueen kalakantojen puolesta on perusteltua. Tämän vuoksi äänestin sopimusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Tyynenmeren valtiot muodostavat yhtenäisen alueen, joka koostuu lähinnä saarivaltioista, jotka ovat etnisesti hyvin erilaisia ja joiden kulttuuri eroaa suuresti Euroopan kulttuurista. Niihin on siten sovellettava erilaisia poliittisia ja taloudellisia prioriteetteja. Tekemällä sopimuksen näiden valtioiden kanssa toivomme voivamme helpottaa tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkumista, minkä on määrä tuoda kaupallista hyötyä molemmille osapuolille. Meidän on kuitenkin varmistettava myös se, että pyrkiessämme markkinoiden vapauttamiseen meitä ei pidetä tungettelijoina, jotka haluavat vain varmistaa luonnonvaroihin pääsyn ja jotka heikentävät samalla alueellista solidaarisuutta, kuten kriitikot väittävät. Tehkäämme sopimukset, avatkaamme markkinat ja parantakaamme kilpailukykyä, mutta toimintaamme on ohjattava terve järki ja molemminpuolinen etu kaikissa tilanteissa ja erityisesti auttaessamme Tyynenmeren alueen kaltaisia maita, joita luonnononnettomuudet koettelevat tuon tuosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen.(DE) Euroopan yhteisön ja kahden Tyynenmeren valtion eli Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan välistä väliaikaista kumppanuussopimusta olisi pidettävä askeleena kohti kattavan sopimuksen tekemistä. Väliaikainen kumppanuussopimus kattaa kauppasopimuksen kaikki tärkeät osa-alueet, mutta siihen voitaisiin sisällyttää myöhemmin myös teollis- ja tekijänoikeudet sekä julkisten hankintojen kehitys. Kannatan sopimusta, mutta olen samalla varsin tietoinen sopimuksen mahdollisista vaikutuksista Euroopan kalatalouteen ja odotan tältä osin, että komissio tutkisi näitä vaikutuksia, kuten parlamentin hyväksymän päätöslauselman 15 kohdassa kehotetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Parlamentin tänään hyväksymä aloite on johtanut sopimukseen, joka tiivistää epäilemättä Euroopan unionin ja Tyynenmeren valtioiden välistä kauppaa. Väliaikainen kumppanuussopimus on tehty etenkin Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan kanssa, jotka haluavat saavuttaa sokeri- ja tonnikalateollisuutensa suojelutavoitteen. Tämä on mielestäni edistysaskel kehityksen ja hyvinvoinnin suhteen. Sopimus tuo myös alkuperäsääntöjen ansiosta todellista lisäarvoa näiden alueiden kalatalouteen ja vientiin. Minusta on syytä myös korostaa, että sopimuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia suhteisiin muiden Tyynenmeren valtioiden, kuten Australian ja Uuden-Seelannin kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Olen mielissäni siitä, että parlamentti antoi ylivoimaisen tukensa suositukselleni, että hyväksyisimme EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kauppakumppanuussopimuksen. Papua-Uuden-Guinean, Fidžin tasavallan sekä Euroopan yhteisön välinen väliaikainen sopimus parafoitiin 14. joulukuuta 2007. Vain nämä kaksi maata Tyynenmeren alueelta allekirjoitti sopimuksen, kun taas muut Tyynenmeren alueen ryhmään kuuluvat maat eivät halunneet allekirjoittaa sitä EU:n kanssa harjoitettavan tuotekaupan vähäisyyden vuoksi. Fidži ja Papua-Uusi-Guinea tekivät sopimuksen pääasiassa siksi, että ne toivoivat siten voivansa suojella sokeri- ja tonnikalateollisuuttaan, jotka olisivat kärsineet suurta vahinkoa yleisessä tullietuusjärjestelmässä. Väliaikainen sopimus kattaa alkuperäsääntöihin ja markkinoillepääsyyn liittyvät asiat. Alkuperäsääntöjen osalta sopimus kattaa kalastukseen, tekstiilialaan ja maatalouteen liittyvät alkuperäsäännöt ja se luo mahdollisuuksia investointeihin ja työllistämiseen. Markkinoillepääsyn osalta mahdollistetaan tulli- ja kiintiövapaa pääsy markkinoille, mikä saisi aikaan investointeja ja työllistämismahdollisuuksia. Kauppaan ja kehitykseen liittyvät asiat käsitellään laajemmissa alueellisissa puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) EU:n ja Papua-Uuden-Guinean sekä Fidžin tasavallan välillä allekirjoitettu väliaikainen kumppanuussopimus on häpeällisen painostuksen tulos. Sopimuksessa edellytetään tullien asteittaista poistamista näille valtioille kestämättömässä laajuudessa sekä viennin ja tuonnin määrällisten rajoitusten kieltämistä; lisäksi sopimus vie Papua-Uudelta-Guinealta ja Fidžin tasavallalta kaiken tuen maataloustuotteiden viennille Tyynenmeren alueen muihin maihin. Sopimus sisältää uudelleentarkastelulausekkeen "meneillään olevien neuvottelujen päättymiseksi kattavan talouskumppanuussopimuksen tekemiseen". Sopimukset ovat lisätodiste Euroopan unionin harjoittamasta uuskolonialistisesta politiikasta. Äänestin vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisillä talouskumppanuussopimuksilla on pyrittävä tehostamaan kauppaa, kestävää kehitystä ja alueellista yhdentymistä sekä edistämään samalla talouden monipuolistamista ja köyhyyden vähentämistä. Ainoastaan Papua-Uusi-Guinea ja Fidžin tasavalta ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta se on silti tärkeä askel tämän 14 valtiota kattavan alueen talouden tulevaa kehittämistä ajatellen sekä ratkaisevan tärkeä kansainvälisen kaupan kehittämiselle. Tämä on ensimmäinen askel kohti sopimuksen ulottamista alueen muihin maihin suuren piristysruiskeen antamiseksi niiden talouksille sekä kansojen hyvinvoinnille.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) Äänestin Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen puolesta, sillä minusta on tärkeää, että Eurooppa tekee talouskumppanuussopimuksia sellaisten kolmansien maiden kanssa, joilla on valmiudet viedä tuotteita, joita Euroopan maiden olisi muuten vaikea saada. Kansainvälisen kaupan kehittämistä seuraa loogisesti kauppaa helpottavia sekä kaupallisten verkostojen saatavuutta parantavien sopimusten teko. Neuvottelut uusista talouskumppanuussopimuksista (EPA) aloitettiin vuonna 2002 tavoitteena kehittää ja vahvistaa AKT-valtioiden alueellisia yhdentymisprosesseja. Sopimus kattaa kalastukseen, tekstiilialaan ja maatalouteen liittyvät alkuperäsäännöt ja se luo mahdollisuuksia investointeihin ja työllistämiseen sekä tulli- ja kiintiövapaan pääsyn markkinoille, mikä saisi aikaan investointeja ja työllistämismahdollisuuksia. Väliaikainen sopimus on myös kaventanut hallitusten poliittista pelivaraa lainsäädäntövallan käytössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin suosituksen puolesta väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemiseksi EU:n ja Tyynenmeren valtioiden kanssa. Esitän syyt seuraavassa. Fidžin tasavalta ja Papua-Uusi-Guinea päättivät tehdä sopimukset pääasiassa siksi, että ne toivoivat siten voivansa suojella sokeri- ja tonnikalateollisuuttaan. Väliaikainen sopimus kattaa kalastukseen, tekstiilialaan ja maatalouteen liittyvät alkuperäsäännöt, mutta siinä vahvistetaan myös poikkeuksia, jotka saattavat uhata tiettyjen EU:n teollisuudenalojen kilpailukykyä. Tonnikalasäilykealalla myönnetty poikkeus antaa esimerkiksi Papua-Uudelle-Guinealle mahdollisuuden toimia todellisena keskuksena, jossa jalostetaan valtavia määriä eri maista peräisin olevaa tonnikalaa: Filippiineiltä, Thaimaasta, Kiinasta, Yhdysvalloista, Australiasta ja niin edelleen. Tonnikala puretaan Papua-Uuden-Guinean satamissa ja jalostetaan asianomaisten maiden toimijoiden paikalle kiireessä rakentamissa tehtaissa. Toiminnan ainoa tarkoitus on hyötyä EU:n väliaikaisella sopimuksella myöntämästä täydestä tullivapaudesta. Tämä on vahingoittanut Euroopan tonnikalasäilykealaa, joka on kärsinyt vilpillisestä kilpailusta.

Yhdyn siten esittelijän kehotukseen, että komissio esittelisi parlamentille kertomuksen Tyynenmeren valtioiden kalatalousalan erityisistä näkökohdista, jotta voitaisiin arvioida näiden toimien todellisia vaikutuksia, joita niillä voi mahdollisesti olla EU:n markkinoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Neuvottelut uusista talouskumppanuussopimuksista (EPA) aloitettiin vuonna 2002 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) ja Euroopan unionin välillä tavoitteena korvata aiemmin voimassa ollut AKT-valtioiden hyväksi luotu tullietuusjärjestelmä.

Koska kansallisissa erillisissä neuvotteluissa käsiteltiin erityiset kysymykset ja koska kumppanuussopimusten välitön tekeminen oli epätodennäköistä, päätettiin tehdä vuoden 2007 loppuun mennessä väliaikaisia kauppakumppanuussopimuksia, jotka keskittyisivät tavaroiden kauppaan. Sopimuksilla pyrittiin välttämään keskeytykset kaupankäynnissä, mutta ne eivät välttämättä johda täydelliseen talouskumppanuussopimukseen.

Tyynenmeren alueelta ainoastaan Fidži ja Papua-Uusi-Guinea tekivät väliaikaisen sopimuksen. Sopimus kattaa kalastukseen, tekstiilialaan ja maatalouteen liittyvät alkuperäsäännöt ja se luo mahdollisuuksia investointeihin ja työllistämiseen. Euroopan komissio toivoo voivansa tehdä kattavan talouskumppanuussopimuksen Tyynenmeren alueellisen ryhmittymän kanssa, ja asiasta käydään parhaillaan neuvotteluja.

Minusta on aiheellista tukea neuvoston kantaa, jossa puolletaan väliaikaista kumppanuussopimusta, sillä minusta on ensiarvoisen tärkeää varmistaa luonnonvarojen saanti etenkin niiden vähyyden ja ekologisen tilan huononemisen vuoksi. On myös elintärkeää säilyttää vuosikymmeniä vanhat sopimukset AKT-valtioiden kanssa edes eri muodossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), kirjallinen.(FR) Suhtaudun myönteisesti Euroopan parlamentin päätökseen hyväksyä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen sopimus. Sopimus on osoitus siitä, että Euroopan unioni ottaa vastuuta tästä alueesta, ja se on voimakas poliittinen viesti alueen valtioille. Olen mielissäni siitä. Sopimuksen hyväksymispäätöstä seurannut poliittinen päätöslauselma tarjoaa mahdollisuuden muistuttaa vaatimuksistamme. Haluamme luoda Tyynenmeren valtioiden kanssa tasapainoiset ja oikeudenmukaiset suhteet, jotka mahdollistavat näiden saarivaltioiden kehityksen omien kansalaistemme edut turvaavalla tavalla. Sopimukseen sisältyy kalastustuotteiden alkuperäsääntöjä koskevia erityisiä määräyksiä, mutta poikkeusta oli syytä suitsia.

Jotta poikkeus, jonka on määrä luoda työpaikkoja ja hyvinvointia, hyödyttäisi todella paikallisväestöjä eikä vahingoittaisi EU:n kalanjalostusteollisuutta ja säilyketeollisuutta, oli elintärkeää vaatia pikaista arviointia poikkeuksen vaikutuksista sekä tarvittaessa sen keskeyttämistä. Takeilla varmistetaan, että sopimus on oikeudenmukainen ja että tarvittaessa toteutetaan toimia omien etujemme turvaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, sillä katson, että Tyynenmeren valtioiden ja EU:n välisten kauppasuhteiden edistämisellä voidaan edistää alueen kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä, vähentää köyhyyttä sekä vahvistaa alueellista yhdentymistä ja yhteistyötä vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaisesti. Yhdyn kuitenkin esittelijän ilmaisemaan huoleen poikkeuksista alkuperäsääntöihin ja poikkeusten kielteisistä vaikutuksista EU:n kalanjalostusteollisuuteen ja säilyketeollisuuteen; komission on arvioitava vaikutuksia asianmukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Vihreät pitävät kiinni pysyvästä kannastaan, jonka mukaan he vastustavat talouskumppanuussopimuksia kaikkien Tyynenmeren alueen AKT-valtioiden kanssa eivätkä siten näe lisäarvoa kahden Tyynenmeren valtion kanssa tehtävässä väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa.

Vihreät pelkäävät tässä nimenomaisessa tapauksessa, että väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen sisältyvät kauppaa koskevat etuuskohtelujärjestelyt EU:n kanssa pahentavat tämän laajan Tyynenmeren alueen hajaannusta. Kaiken lisäksi ennustettavissa oleva raaka-aineisiin, kuten kupariin, sokeriin, kopraan, kalaan ja palmuöljyyn (maatalousperäisiin polttoaineisiin) keskittyvän perinteisen viennin rajoittamaton kasvu on täysin ristiriidassa kestävän kehityksen tarpeiden kanssa. Vihreät kannattivat siten Tyynenmeren valtioiden kauppaministerien pyyntöä, johon ei vastattu, tarkistaa väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen kriittisiä kohtia, toisin sanoen määritelmää "olennaisesti kaikkea kauppaa", vientimaksujen käytön kieltoa, kehittymässä olevien teollisuudenalojen takeita sekä suosituimmuuskohtelua (MNF) koskevaa lauseketta.

Mitä globaalin hankinnan näkökohtaan tulee, vaihtoehtoinen ratkaisu olisi ollut se, että pyyntiä rajoitetaan 200 mailin suuruisen yksinomaisen talousvyöhykkeen (EEZ) sisälle minkä tahansa vesistön sijaan. On myös tärkeää huomata, ettei Fidžin tasavallassa ole demokraattista hallintoa. Varjoesittelijämme José Bové jätti 11 asiaa koskevaa tarkistusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), kirjallinen.(FR) EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen talouskumppanuussopimus takaa Tyynenmeren alueen tuotteille pääsyn Euroopan markkinoille suotuisin ehdoin. Kannatan alueen kehittämistä, mutta en voi hyväksyä jalostettujen kalastustuotteiden alkuperäsäännöistä poikkeamista, sillä se mahdollistaa tullivapauden tuotteille, jotka on valmistettu alueella raaka-aineista, jotka eivät ole peräisin kyseisestä maasta. Poikkeuksella kannustetaan kalastamaan trooppisilla vesillä tarvitsematta huolehtia kalakantojen hoidosta. Etuuskohtelu ei koske yksistään Papua-Uuden-Guinean pyyntivyöhykkeitä, joten pyynnin alkuperää on vaikea valvoa, mikä on ristiriidassa Euroopan unionin lupausten kanssa tehdä loppu laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta. Olen huolissani myös kyseiseltä alueelta Eurooppaan tuotavien tuotteiden jäljitettävyydestä. Äänestämällä vastaan halusin ilmaista vastustavani kyseistä lauseketta, jota ei minusta pitäisi sisällyttää enää yhteenkään kauppasopimukseen tulevaisuudessa.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (RC-B7-0029/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän päätöslauselman puolesta, sillä siinä pyritään parantamaan kaikkien lasten hyvinvointia ja tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun. Yhdyn kehotuksiin tarkastelemaan mahdollisuutta koordinoida kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintastrategioita ottamalla huomioon kansainväliset yleissopimukset, mutta on syytä korostaa, että etusija on mahdollisuuksien mukaan ja lapsen edut huomioon ottaen annettava lapsen kotimaassa tehtävälle adoptiolle.

On hyvin tärkeää kehittää puitteet, joilla varmistetaan avoimuus ja koordinoidaan toimia, joilla estetään lapsikauppa laittomia adoptioita varten. Meidän on samalla parannettava, tehostettava ja helpotettava kansainvälistä adoptiota sekä poistettava turhaa byrokratiaa niin, että varmistetaan kolmansien maiden lasten oikeuksien suojelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. (LT) Lissabonin sopimukseen kirjattu lapsen oikeuksien suojelu kuuluu unionin päämääriin, joihin on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota Euroopan unionin perusoikeuskirjan voimaantulon jälkeen. Euroopan unionin politiikalla on siten voitava taata ja toteuttaa lasten oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä lasten oikeuksien suojelupolitiikkaa on mielestäni parannettava. Hylättyjen ja laitoksissa olevien lasten määrä on hyvin suuri joissakin jäsenvaltioissa, mikä on hyvin huolestuttavaa. Lasten oikeuksien loukkaaminen, lapsiin kohdistuva väkivalta, lapsikauppa, houkuttelu prostituution pariin, laiton työnteko sekä muu laiton toiminta ovat edelleen suuri ongelma Euroopan unionissa. Olen samaa mieltä tarpeesta arvioida kansallisten järjestelmien toimivuutta Euroopassa niin, että voidaan selventää lasten oikeuksien suojelua koskevia kysymyksiä sekä toteuttaa tarvittaessa toimia, joilla varmistetaan kodittomien lasten suojelun tehostaminen ja tarjotaan heille mahdollisuuksia perheeseen ja turvaan.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä hylättyjä lapsia koskevan ongelman vakavuus on pahentunut edelleen Euroopan unionissa. On tärkeää turvata oikeus kansainvälisten adoptioiden toteuttamiseen, jotta lasten ei tarvitsisi joutua elämään lastenkodeissa. Komission on ilmoitettava meille, mihin toimiin EU:ssa on ryhdytty tai ryhdytään niiden alaikäisten suojelemiseksi, jotka annetaan Euroopan kansalaisten adoptoitaviksi. Adoptiot on mielestäni järjestettävä kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Komission on kerrottava meille, miten näillä menettelyillä varmistetaan, että lapsen paras etu turvataan kaikissa tilanteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen.(IT) Äänestin kansainvälistä adoptiota käsittelevän yhteisen päätöslauselman puolesta, sillä uskon vakaasti, että adoptiota koskevien strategioiden ja välineiden koordinoinnilla Euroopassa voidaan paitsi parantaa adoptiomenettelyjä sinänsä myös varmistaa, että orpolasten ja hylättyjen lasten suojelua sekä heidän oikeuttaan perheeseen voidaan tehostaa. Kansainvälisten järjestöjen, EU:n toimielinten sekä jäsenvaltioiden välinen synergia saattaisi johtaa myönteiseen kierteeseen, jossa lasten etujen etusijalle asettamista tuetaan varmistamalla tiedotus-, valmistelu- ja tukipalvelujen saanti adoptioperheille. Uskon, että koordinointia parantamalla voidaan varmistaa entistä suurempi varmuus ottolasten kannalta siitä, että adoptiomenettelyt ovat asianmukaisia ja että asiakirjat tunnustetaan molemmin puolin, millä estetään lapsikauppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän päätöslauselman puolesta. Lasten oikeuksien suojelu on Euroopan unionin tärkeimpiä tavoitteita. Meidän on turvattava kaikkien lasten hyvinvointi ja ajettava heidän etuaan. Lasten suojelusta ja vanhempainvastuusta on tehty useita yleissopimuksia. Alaikäisten adoptointia koskevan vuonna 1967 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen tavoitteena on jäsenvaltioiden adoptiolainsäädäntöjen yhtenäistäminen. Kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vuonna 1993 tehdyn yleissopimuksen lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa (Haagin yleissopimus). Adoptioasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta olen silti sitä mieltä, että on tarpeen kartoittaa mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintastrategioita. On ratkaisevan tärkeää taata, että kansainväliset yleissopimukset otetaan huomioon strategiaa laadittaessa. Meidän on pyrittävä parantamaan tiedotuspalveluja, kansainvälisen adoption valmisteluun ja kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea, sillä kaikissa lasten oikeuksien turvaamisesta tehdyissä kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on esimerkiksi torjuttava aktiivisesti lapsikauppaa ja laitonta adoptiotoimintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Romania on Euroopan valtio, joka salli todennäköisesti pahimmat väärinkäytökset kansainvälisissä adoptioissa 1990-luvulla heti kommunismin kukistumisen jälkeen. Tämä johtui juuri kokemuksen puutteesta valtiossa, joka eli pimeää aikaa lähes puoli vuosisataa, mutta syypäänä olivat yhtä lailla ne, jotka olivat täydellisen hyvin valmistautuneita käyttämään hyväkseen näitä puutteita. Tämä johti lähes tuhannen kansainvälisissä adoptioissa mukana olleen lapsen jälkien katoamiseen. Romania teki adoptiolainsäädäntöönsä kauaskantoisia muutoksia Euroopan unionin (johon liittymistä tuolloin valmistelimme) tuella huolimatta valtavasta kansainvälisestä painostuksesta, ettei maassa turvauduttaisi rajuihin toimenpiteisiin, kuten kansainvälisistä adoptioista luopumiseen. Tässä tilanteessa ja ottaen huomioon Romanian surulliset kokemukset kansainvälisistä adoptioista, sen vastahakoinen suhtautuminen Euroopan adoptioviraston kaltaiseen elimeen, joka johtaa varsinaisten Euroopan adoptiomarkkinoiden syntymiseen, on ymmärrettävää.

Kansainvälisiä adoptioita käsittelevien päätöslauselmien tavoitteena voi olla ainoastaan alaikäisten suojelu valtioiden tai adoptoijien intresseistä riippumatta. Kotimaan adoptioiden on lisäksi oltava mielestäni etusijalla kaikissa nykyisissä ja tulevissa oikeusjärjestelmissä päätöslauselmista tai päätöksistä riippumatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta siltä pohjalta, mikä on Romanian kokemus asiassa. Kaikki kansalliset adoptiojärjestelmät on arvioitava kunnolla, jotta saadaan selville niiden vahvuudet ja heikkoudet ja jotta voidaan suositella parhaita käytäntöjä jäsenvaltioissa tehtäviä adoptioita varten. Kunnon edistystä saataisiin aikaan, jos EU:ssa voitaisiin koordinoida kansainvälisen adoption politiikkaa ja strategioita tavoitteena lisätä tukea aloilla, kuten tiedotuspalveluissa, kansainvälisen adoption valmistelussa, kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyssä sekä adoption jälkihoitopalveluissa, sillä orpolasten tai hylättyjen lasten oikeudesta perheeseen ja suojeluun on tehtävä totta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän päätöslauselman puolesta. Asia kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan, mutta lasten oikeuksien suojelun pitäisi minusta olla yksi EU:n tavoitteista. Tältä osin peräänkuulutan tarvetta kartoittaa mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintastrategioita sekä adoption jälkihoitopalveluja, sillä kaikissa lasten oikeuksien turvaamisesta tehdyissä kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Lapsen adoptoiminen on erityisen arkaluonteinen kysymys. Ihmisarvo ja tässä tapauksessa alaikäisten parhaan edun mukainen erityinen huolenpito tekevät asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten valvonnasta ja noudattamisesta suotavaa, samoin kuten parhaiden käytäntöjen selvittämisestä sekä jäsenvaltioiden välisestä kokemusten vaihdosta. Euroopan unionilla on valmiudet valvoa näitä toimia ja auttaa kitkemään lapsikauppaa, joka on lähinnä köyhimpien maiden ja huono-osaisten ihmisten ongelma.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on aina taistellut lasten oikeuksien suojelun ja heidän parhaan etunsa puolesta. Päätöslauselmassa pyritään kartoittamaan mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä strategioita kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti tavoitteena lisätä tiedotuspalveluihin, kansainvälisen adoption valmisteluun ja kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea, sillä kaikissa lasten oikeuksien turvaamisesta tehdyissä kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun. Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä katson, että vaikka adoptioasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivallan piiriin, Euroopassa tarvitaan minimimäärä lähentymistä edellyttäen, että lasten paras etu otetaan aina huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme kaikki samaa mieltä lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamisesta, kuten tässä parlamentin päätöslauselmassa todetaan. Yleispätevien lausuntojen antaminen ei kuitenkaan riitä: on myös tarkasteltava syitä, jotka ovat johtaneet tilanteisiin, joissa lapsia on käytetty hyväksi kansainvälisen adoption yhteydessä.

Köyhyys, epätarkoituksenmukaiset sosiaalihuoltojärjestelmät sekä sosiaalisen infrastruktuuriverkoston tai tarkoituksenmukaisten julkisten palvelujen riittämättömyys sekä konfliktit ja sotilaalliset toimet ovat lasten hylkäämisen taustalla olevia keskeisiä syitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), kirjallinen. (EN) EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi toimittava nykyistä aktiivisemmin hylättyjen lasten kasvavan ongelman ratkaisemiseksi niin, että parannetaan kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintalinjoja helpottamalla ja koordinoimalla kansainvälisiä adoptiomenettelyjä Euroopassa vaarantamatta mitenkään lasten oikeuksien turvaamista sekä noudattamalla kaikkia lasten oikeuksien suojelusta tehtyjä kansainvälisiä yleissopimuksia. Unionin ja jäsenvaltioiden on varmistettava entistä parempi kansainvälisten adoptioiden valvonta lasten hyväksikäytön, pahoinpitelyn, sieppausten ja salakuljetuksen estämiseksi. Jäsenvaltioiden olisi löydettävä tasapaino tiukkojen kansainvälisten suojatoimien ja normien välillä lasten oikeuksien turvaamiseksi, byrokratian vähentämiseksi sekä kansainvälisten adoptiomenettelyjen helpottamiseksi. Jäsenvaltioilla pitäisi myös olla nykyistä avoimemmat kansainvälisten adoptiomenettelyjen säännöt ja jäsenvaltioiden olisi vaihdettava jatkuvasti tietoja adoptoitujen lasten uusista elinoloista ja elinympäristöstä. Lopuksi sanon vielä, että adoptiomenettelyjen keskeisenä tavoitteena on aina oltava lapsen parhaan edun turvaaminen, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, joilla on erityistarpeita, jotta voidaan turvata lasten ja perheiden oikeuksien toteutuminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän yhteisen päätöslauselman puolesta, sillä sen ansiosta on mahdollista sekä turvata vanhempien oikeus adoptoida lapsi toisesta jäsenvaltiosta että varmistaa alaikäisten suojelu adoption aikana ja sen jälkeen. Kansainvälistä adoptiota on nimittäin ohjattava erityisten sääntöjen puitteissa lapsikaupan kaltaisen hyväksikäytön estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Kaikissa kansallisissa oikeusjärjestelmissämme on erilaiset tavat ratkaista adoptioon ja muihin lastenhoitoon liittyviä kysymyksiä. Lapsikauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat kuitenkin kansainvälisiä ilmiöitä, minkä vuoksi EU:n toimet ovat varmasti aiheellisia. Emme saa koskaan unohtaa, että kaikkein tärkeintä on lapsen paras etu, minkä vuoksi äänestin päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän tärkeän päätöslauselman puolesta, sillä lasten oikeuksien suojelu kuuluu Euroopan unionin keskeisiin tavoitteisiin. Lasten suojelusta ja vanhempainvastuusta on tehty useita yleissopimuksia. Minusta on syytä kartoittaa mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä kysymyksiä tavoitteena parantaa tiedotuspalveluja, kansainvälisen adoption valmistelua, kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyä sekä adoption jälkihoitopalveluja. On hyvin tärkeää kehittää järjestelmä, jolla varmistetaan avoimuus ja tehdään loppu laittomia adoptioita varten harjoitettavasta lapsikaupasta. Haluan myös korostaa, että adoptioihin pitäisi mahdollisuuksien mukaan ryhtyä lapsen kotimaassa ja lapsen parasta etua ajatellen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen.(EN) Kannatan tätä päätöslauselmaa, jossa pyritään kartoittamaan mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä strategioita kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti tavoitteena lisätä tiedotuspalveluihin, kansainvälisen adoption valmisteluun, kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea, sillä kaikissa lasten oikeuksien turvaamisesta tehdyissä kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen.(FR) Hylättyjen lasten määrä on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina, ja suuntaus on havaittavissa kaikissa jäsenvaltioissamme. Nämä lapset, joita konfliktit ja sosiaalinen syrjäytyminen koettelevat, joita rikollisverkostot käyttävät hyväkseen ja joita käytetään hyväksi kaikenlaisessa salakaupassa, ovat epäonnistuneen kansainvälisen adoptiojärjestelmän uhreja. On myös syytä huomata, että valtaosa näistä lapsista on tyttöjä, jotka ovat helppo saalis prostituutioverkostolle ja muulle nykyajan orjuudelle. Voimme korjata tätä surullista todellisuutta muun muassa helpottamalla kansainvälisiä adoptiomenettelyjä. Kansainvälisestä adoptiosta olisi säädettävä oikea laki. On turvattava kaikkien lapsien oikeus tulla adoptoitavaksi.

Adoptioasiat kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta meidän on siitä huolimatta muistettava, että lapsen parhaan edun turvaaminen on perusoikeuskirjaan kirjattu Euroopan unionin perusperiaate. Asiasta ei ole säädetty EU:ssa, minkä vuoksi Euroopan unionin on tehtävä kaikki voitavansa adoptioiden helpottamiseksi erityisesti mahdollistamalla lähikuukausien kuluessa virkatodistusten ja adoptiopäätösten vastavuoroinen tunnustaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Lasten adoptoiminen on aina ollut EU:lle tärkeä asia, jota on käsiteltävän äärimmäisen huolella. Lapsissa on kaikkien yhteiskuntien tulevaisuus, minkä vuoksi lapsia on kohdeltava heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. Lasten paras etu on otettava huomioon, minkä vuoksi asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten noudattaminen on välttämätöntä ja suotavaa. EU on siten velvollinen tekemään kaikkensa torjuakseen lapsikauppaa, joka on lähinnä köyhimpien maiden lasten ja huono-osaisten ongelma.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Lapset ovat yhteiskuntiemme heikoin lenkki. Lasten oikeuksien turvaamisen ja myöhemmin näiden oikeuksien noudattamisen varmistamisen on oltava ensisijaisten tavoitteiden joukossa kaikkialla EU:ssa. Lapset joutuvat kuitenkin edelleen ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreiksi Euroopan unionissa usein sääntelemättömän adoptiotoiminnan vuoksi. Vaikka adoptiot ovat tehokas tapa estää lasten joutuminen orpokoteihin, on elintärkeää, että etenkin kansainvälisiä järjestöjä valvotaan tiukasti väärinkäytösten estämiseksi. Äänestin tyhjää, sillä päätöslauselmassa ei esitetä tarpeeksi toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin lasten suojelu hyväksikäytöltä adoption jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) Adoptio on aina hyvin arka asia, joka vaatii erityistä tarkkaavaisuutta, koska kyse on lasten tulevaisuudesta. Adoptio on usein tehokas keino varmistaa, ettei hylättyjen lasten ja orpojen tarvitse viettää onnetonta lapsuutta orpokodeissa vailla kaikkien lasten tarvitsemaa rakkautta ja huolenpitoa. Olisi julmaa ja epäoikeudenmukaista kieltää lapselta mahdollisuus tulla rakastetuksi ja saada ohjausta läpi elämän rakastavilta ja tukevilta vanhemmilta. Siksi äänestin päätöslauselman puolesta, sillä uskon vakaasti adoption mahdollisuuteen tarjota lapsille parempi elämä, sillä tulevaisuus on lapsissa. Eurooppaan on luotava koordinointijärjestelmä, jota tuetaan avoimilla ja tehokkailla adoption jälkeisillä tukimenettelyillä sekä kunkin jäsenvaltion toimintaa valvovalla järjestelmällä. Lapsen adoptoiminen merkitsee, että heille tarjotaan entistä parempi ja turvattu tulevaisuus, joka on täynnä toivoa. Siten minusta on äärimmäisen tärkeää laatia asiaa koskeva erityinen lainsäädäntö kansainvälisten erojen korjaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Äänestin tänään kansainvälistä adoptiota EU:ssa käsittelevän yhteisen päätöslauselman puolesta; päätöslauselman tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden välistä adoptiojärjestelmää ja luoda takeita, joilla varmistetaan adoption toteutuminen lapsen edun mukaisesti ja lapsen perusoikeuksia ehdottomasti noudattaen. Korostamme seuraavien asioiden tarvetta päätöslauselmassa: kehitetään EU:n adoptiostrategia, jonka yhteydessä laaditaan kehittyneitä maita varten köyhiä koskevat adoptiosäännöt ja jolla mahdollistetaan kaikkien adoption läpikäyneiden lasten seuranta säännöllisillä raporteilla, joita laativat lapsen kotimaan kansalliset asiasta vastaavat viranomaiset; kevennetään adoptiomenettelyjä ja poistetaan byrokratiaa; lyhennetään lasten laitoksissa ja orpokodeissa viettämää aikaa; asetetaan etusijalle kotimaiset adoptiot, tehdään loppu lapsia hyväksi käyttävien ja adoptioihin suunnattua lapsikauppaa harjoittavien rikollisten toimista.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän päätöslauselman puolesta. Aloitteella täytetään Lissabonin sopimuksen 3 artiklassa asetettu unionin tavoite "lapsen oikeuksien suojelusta".

EU:n jäsenvaltioiden taloudellinen kehitys ei tarkoita, ettei niissä olisi yhä vakavia puutteita lasten oikeuksien suhteen: näitä ovat etenkin turvattoman lapsuuden sekä hylättyjen ja laitoksiin pantujen lasten ongelma sekä heihin kohdistuva väkivalta. Eräs puute liittyy adoptioihin, prostituutioon, laittomaan työhön, pakkoavioliittoihin, kaduilla kerjäämiseen tai muuhun laittomaan toimintaan liittyvään lapsikauppaan, sillä nämä ovat edelleen vakava ongelma EU:ssa.

Tässä tulee esille aloitteen merkitys, sillä siinä komissiota kehotetaan harkitsemaan mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintastrategioita. Tarvitsemme kansainvälisten yleissopimusten mukaista strategiaa, jolla lisätään tiedotuspalveluihin, kansainvälisen adoption valmisteluun ja kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea. Strategiassa on otettava huomioon lasten oikeuksien suojelu ja tunnustettava orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Kansainvälisten adoptioiden lopettaminen oli yksi Romanian Euroopan unioniin liittymisen ehdoista. Romania päätti vuonna 2001 lykätä kansainvälisten adoptioiden toimeenpanoa sen jälkeen, kun Romaniaa koskeva esittelijä Emma Nicholson oli tuominnut lapsikaupan ja kritisoinut Romaniaa lastensa laiminlyönnistä. Etusija on mielestäni annettava lapsen kotimaassa tehtäville adoptioille aina kun se on mahdollista ja lapsen edun mukaisesti; vaihtoehtoisia ratkaisuja voisivat olla sijaisperheen etsiminen, yksityisasunnot tai palvelutalossa asuminen tai perheen etsiminen kansainvälisen adoption kautta asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä yleissopimuksia noudattaen. Lasten asumista laitoksissa pitäisikin pitää vain väliaikaisena ratkaisuna. Toisaalta on myös kehitettävä EU:n menetelmäkehys, jonka puitteissa arvioidaan adoptoitujen lasten kehitystä uusissa perheissä niin, että lapsen sijoitusmaan sosiaalihuollossa laaditaan adoption jälkeen säännöllisesti raportteja, jotka toimitetaan sen maan toimivaltaisille viranomaisille, josta lapsi on adoptoitu. Menetelmää pitäisi toteuttaa jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välisellä yhteistyöllä yhteistoiminnassa Haagin konferenssin, Euroopan neuvoston sekä adoptioita varten harjoitettavaa lapsikauppaa torjuvien lastensuojelujärjestöjen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Adoptio on erityisen arkaluonteinen kysymys, johon EU:n jäsenvaltioiden olisi syytä kiinnittää suurta huomiota. Lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa tehdyn Haagin yleissopimuksen jälkeen on tapahtunut huomattavaa edistystä, mutta turvaton lapsuus, lasten oikeuksien polkeminen, lapsiin kohdistuva väkivalta sekä adoptioihin, prostituutioon, laittomaan työhön, pakkoavioliittoihin, kaduilla kerjäämiseen tai muuhun laittomaan toimintaan liittyvä lapsikauppa ovat edelleen vakava ongelma EU:ssa.

Lapsen oikeus perheeseen on siten turvattava kaikin mahdollisin toimin. Tämän mahdollistamiseksi on harkittava mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä strategioita kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti tavoitteena lisätä tiedotuspalveluihin, kansainvälisen adoption valmisteluun ja kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Verts / ALE -ryhmä äänesti tyhjää. Puolueryhmissä käytyjen neuvottelujen päätteeksi PPE-ryhmän päätöslauselman negatiiviset kohdat korvattiin yhteisessä päätöslauselmaesityksessä. Italialaiset panivat kuitenkin päätöslauselman alulle vastauksena erityiseen kansalliseen tarpeeseen ja joka ei liity EU:n toimivaltuuksiin. Päätöslauselmassa on vain onnistuttu kehottamaan harkitsemaan mahdollisuutta "koordinoida unionin tasolla kansainväliseen adoptioon liittyviä strategioita" viittaamatta kansallisiin erityisongelmiin. Työskentelemme jo asian parissa JURI- LIBE-valiokunnissa, joten päätöslauselmalle ei ollut tarvetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Lapsen oikeus kasvaa terveellisessä ja lapsen tasapainoisen kehityksen mahdollistavassa perheympäristössä on tämän päätöslauselman taustalla oleva keskeinen käsite. Orpokodeissa elävien lasten määrän kasvu ja lasten oikeuksien polkeminen, erityisesti ihmiskauppa, laittomat adoptiot ja laiton työ sekä prostituutio, joita tapahtuu edelleen Euroopan unionissa, ovat johtaneet pyrkimyksiin korjata tilanne. Tässä yhteydessä on syytä myös panna merkille sellaisten laittomien kansainvälisten adoptioiden kasvu, joissa on mukana kolmansia maita, jotka eivät täytä Haagin yleissopimuksen ehtoja. Lasten oikeudet on kirjattu EU:ssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklaan EU:n yhdeksi tavoitteeksi sekä perusoikeuskirjan 24 artiklaan, mikä luo mahdollisuuden politiikan ja strategioiden koordinointiin jäsenvaltioiden välillä voimassa olevien kansainvälisten välineiden mukaisesti. EU:hun olisi mielestäni luotava nopeasti mekanismi, jolla ohjataan asiaa koskevien erilaisten kansallisten järjestelmien toimintaa. Avoimella ja tehokkaalla lasten adoptiota edeltävällä ja sen jälkeisellä valvontajärjestelmällä sekä kansainvälisten järjestöjen mukaan ottamisella paitsi ajetaan lasten oikeuksia myös mahdollistetaan lasten tasapainoinen kasvatus.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Hylättyjen lasten ongelmasta, johon oli jo löytymässä ratkaisu, on uusien siirtolaisvirtojen myötä tullut yhä vakavampi ja laajempi.

On ratkaisevan tärkeää luoda oikeuskehys, jolla turvataan lasten suojelu ja vanhempainvastuu, poistetaan turhaa byrokratiaa käytännön menettelyistä sekä yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden lakeja lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa vuonna 1993 tehdyn yleissopimuksen sekä Lissabonin sopimuksen mukaisesti.

Esimerkkinä huonosta adoptioiden hoidosta haluan mainita Saksan esimerkin etenkin silloin, kun lapsi sijoitetaan perheisiin, joissa pariskunnan toinen osapuoli on saksalainen ja toinen on kotoisin muusta EU:n jäsenvaltiosta. Lainsäätäjän perimmäisenä tavoitteena on luonnollisesti oltava se, että varmistetaan lapsen oikeus suojeluun ja lapsen hyvinvoinnin kannalta välttämättömään huolenpitoon sekä estetään lasten joutuminen orpokoteihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen.(PL) Kansainväliset adoptiot olisi sallittava lapsen parhaaksi, mutta vain, jos adoptiomahdollisuudet kyseisessä jäsenvaltiossa on käytetty loppuun. Perussääntö on, että lapsen pitäisi voida kasvaa omassa kotimaassaan.

Myös kotimaassani Puolassa lapsia annetaan ulkomaille adoptoitaviksi. Adoptio koskee usein lapsia, joilla on huonot mahdollisuudet tulla adoptoitaviksi Puolassa erilaisten sairauksien takia. Vuonna 2006 esimerkiksi 202 ulkomaalaista perhettä päätti adoptoida 311 puolalaista lasta: 214 puolalaista lasta sai kodin Italiasta, 25 Ranskasta, 22 Yhdysvalloista, 20 Alankomaista, 15 Ruotsista, 7 Saksasta, 6 Sveitsistä, yksi Belgiasta ja yksi Kanadasta. Länsi-Euroopan maissa ei juurikaan ole orpoja lapsia, mistä johtuu suuri kiinnostus mahdollisuuteen adoptoida lapsia Keski- ja Itä-Euroopan maista.

Euroopan komission olisi mielestäni ryhdyttävä ennen kaikkea seuraaviin toimiin: 1) tiedottaa parlamentille toimista, joihin on ryhdytty tai ryhdytään EU:ssa, jotta estetään kansainvälisten adoptioiden hyväksikäyttö lapsikaupassa; 2) vastata kysymykseen siitä, miten komissio aikoo estää lasten adoptiot muotivillitykseen vastaamiseksi. Euroopassa halutaan adoptoida yhä useammin lapsia Afrikasta, koska siitä on tullut suosittua elokuvatähtien keskuudessa. Se ei kuitenkaan ole riittävä tai vakavasti otettava perusta adoptiovanhemmuudelle.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0021/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Hyväksyn Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin käsittelevän päätöslauselman, jossa vahvistetaan, että Serbian tulevaisuus on EU:ssa, ja kannustetaan maata jatkamaan pyrkimyksiään kohti tätä tavoitetta. Serbia on edistynyt uudistusten toteuttamisessa, mutta lisää edistystä tarvitaan Kööpenhaminan kriteerien täyttämisessä. Kosovon kysymys on hyvin tärkeä. Sen vuoksi tuen päätöslauselmassa tehtyä Serbian hallitukselle osoitettua kehotusta purkaa Kosovossa sijaitsevat päällekkäiset rakenteet, jotka heikentävät hajauttamisprosessia ja estävät serbialaisyhteisön täysipainoisen integroitumisen Kosovon elimiin.

EU:n on lähetettävä Serbian hallitukselle selkeä viesti siitä, että odotamme Serbian suhtautuvan rakentavasti Kosovon tuleviin yleisiin vaaleihin. Olen samaa mieltä päätöslauselmassa esitetystä näkemyksestä, että Kosovon serbien osallistuminen vaaliprosessiin on välttämätöntä Kosovon serbiyhteisön marginalisoitumisen estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Euroopan unionin laajentumisprosessi perustuu EU:n vaativien standardien ja normien poliittiseen, oikeudelliseen ja tekniseen noudattamiseen. Länsi-Balkanin maille luvattiin jo vuonna 2003 pääsy Euroopan unionin jäseniksi, jos ne täyttäisivät liittymiskriteerit. Euroopan unionin tavoitteena on varmistaa Länsi-Balkanin pitkäaikainen vakaus ja kestävä kehitys. Alueen maiden yhdentymisvauhdin vaihdellessa kunkin maan on ponnisteltava maksimaalisesti, toteutettava vaaditut uudistukset sekä toteutettava toimenpiteet, joita tarvitaan kunkin maan sekä koko alueen turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi. Serbia on edistynyt merkittävästi monissa asioissa ja se on tehnyt menestyksellistä ja rakentavaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. EU:n viisumien kumoaminen vuonna 2009 osoittaa Serbian kansalaisille, että EU suhtautuu myönteisesti maassa parhaillaan toteutettaviin uudistuksiin. Olen samaa mieltä päätöslauselmassa esitetyistä huomioista, että kansalaisten ja vähemmistöjen oikeuksien suojelua, tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta, vankilaitosta ja muita kysymyksiä koskevia uudistuksia on jatkettava. Serbian viranomaisten keskeisiin tavoitteisiin on kuuluttava toimet oikeusvaltion ylläpitämiseksi, jotta varmistetaan valtionelinten demokraattinen toiminta sekä ihmisoikeuksien ja vapauksien tehokas suojelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Serbiaa on kannustettu vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta äänestämällä. Toivon, että Euroopan parlamentin tänään antama puoltava ääni vauhdittaa ratifiointiprosessia. Huomauttaisin, että yksi vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevassa mietinnössä korostettu kohta liittyy siihen, ettei Serbia ole tunnustanut Kosovon viranomaisia eikä rinnakkaisten rakenteiden säilyttämistä. Romania puolestaan ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä, joka julistettiin kansainvälisen oikeuden vastaisesti yksipuolisesti. Serbia on Romanian erinomainen naapuri, jonka kanssa sillä on vuosisatoja vanha yhteinen historia. Romania ymmärtääkin hyvin ystäviään ja tukee heitä. Serbian tulevaisuus on selvästi EU:ssa ja sen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa osoittaa, että Belgrad on sitoutunut eurooppalaisiin arvoihin, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin.

Serbian on luonnollisesti kuljettava samaa EU:n jäsenyyteen johtavaa tietä kuin kaikki nykyiset jäsenvaltiot. Serbiaa on kuitenkin kohdeltava samanarvoisesti tällä tiellä. Viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet, että Serbia on sisäistänyt, mitä EU siltä odottaa. Serbiassa on saatu aikaan todellista edistystä, mutta EU:n on käsiteltävä varoen Belgradin lähihistorian tiettyjä näkökohtia, joita Serbian kansan on raskasta kantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Euroopan unioni perustuu periaatteisiin, kuten sovinto ja rauhanomainen rinnakkaiselo, ja se pyrkii samoihin tavoitteisiin alueen kansojen välisten suhteiden parantamiseksi. Tältä osin katson, että Serbian tulevaisuus on EU:n jäsenvaltioiden rinnalla ja että Serbian on vauhditettava ponnistelujaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä katson, että Serbialla voi olla merkittävä rooli Balkanin alueen turvallisuuden ja vakauden varmistamisessa. Serbian tulevaisuus on väistämättä EU:ssa. Siksi katson, että Serbian on edelleen pyrittävä tähän tavoitteeseen. Uudistusprosessissa jo aikaan saatu edistys ansaitsee kiitoksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin karttaa tarkasteltaessa huomaa heti, että Länsi-Balkanin maista tulee vääjäämättä osa unionia. Uskon, että näiden maiden jäsenyys lopulta toteutuu. Serbian tie kohti jäsenyyttä on ollut erityisen vaikea entisen Jugoslavian hajottua Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Serbian osallistumisella veljessotiin hyökkääjän roolissa sekä sotien julmilla vaikutuksilla naapurimaihin ja koko kansainväliseen yhteisöön on ollut vakavia seurauksia maalle ja sen kansalle. Kosovon irrottautuminen Serbiasta, mikä aiheuttaa edelleen suurta kiistaa, on lisännyt alueen jännitteitä ja on edelleen hyvin mahdollinen epävakauden aiheuttaja. Toivon, että Serbia pitää kiinni EU:hun liittymisen vaihtoehdosta, ja haluan onnitella Serbian kansaa ja sen johtajia tältä osin saavutetusta edistyksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Serbian tulevaisuus on EU:ssa. Pidän siten myönteisenä Serbian 22. joulukuuta 2009 jättämää hakemusta Euroopan unionin jäseneksi liittymiseksi sekä neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemää päätöstä pyytää komissiota käsittelemään Serbian hakemuksen.

Haluan onnitella Serbiaa uudistusprosessissa saavutetusta edistyksestä. Haluan korostaa, että alueellisen yhteistyön kehittäminen on edelleen EU:n keskeinen prioriteetti ja että sen tarkoituksena on edistää sovintoa ja hyviä naapurisuhteita sekä parantaa ihmisten välisiä suhteita Länsi-Balkanilla. Kehotankin Serbiaa suhtautumaan rakentavasti entistä osallistavampaan alueelliseen yhteistyöhön.

Huomauttaisin, että täysimittainen yhteistyö Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa on perusedellytys Serbian edistymiselle kohti unionin jäsenyyttä. On syytä panna merkille, että Serbia vastaa edelleen asianmukaisesti Jugoslavia-tuomioistuimen avustuspyyntöihin. Kehotan Serbian hallitusta jatkamaan läheistä yhteistyötä tämän tuomioistuimen kanssa, kaikkien pyydettyjen asiakirjojen nopea toimittaminen ja tuomioistuimen takaisin siirtämien tapausten oikea-aikainen loppuunsaattaminen mukaan luettuina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme päätöslauselmaa vastaan etupäässä Serbialle asetettujen vaatimusten sekä EU:n Kosovo-kannan vuoksi, sillä jälkimmäistä emme voi hyväksyä. Parlamentti kehottaa Serbian hallitusta esimerkiksi purkamaan Kosovossa sijaitsevat päällekkäiset rakenteet, jotka sen mukaan "heikentävät hajauttamisprosessia ja estävät serbialaisyhteisön täysipainoisen integroitumisen Kosovon elimiin", sekä vaatii Serbiaa toimimaan yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Emme voi hyväksyä Serbian painostamista, joka on ongelmallista etenkin, kun vastaavaa painostusta ei ole harjoitettu Kosovoa vastaan huolimatta julkisista kanteluista, joiden mukaan Kosovon nykyinen johto on syyllistynyt ihmisten elinten salakuljetukseen.

Emme voi hyväksyä myöskään sitä, että parlamentti painostaa Serbiaa aloittamaan vuoropuhelun Kosovon kanssa viittaamatta enää uusiin neuvotteluihin asemasta tai jaosta.

"Serbian yhdentyminen Euroopan unioniin" tuo esille jotakin, johon olemme kiinnittäneet jo pitkään huomiota. Nykyään on selvää, että Naton ja EU:n keskeisten sotilasmahtien Saksan johdolla käymän sodan tavoitteena oli Jugoslavian hajottaminen ja sen alueen jakaminen maihin, jotka voisivat turvata EU:n suuryritysten taloudelliset intressit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) En hyväksynyt tätä päätöslauselmaa Serbian yhdentymisestä Euroopan unioniin. Syy ei ole itse yhdentymisprosessissa vaan Kosovon kysymystä koskevan tekstin moniselitteisyydessä.

YK:n yleiskokouksen hyväksymä Euroopan unionin ja Serbian välinen yhteinen päätöslauselma mainitaan, mutta yhdessäkään kohdassa ei täsmennetä, ettei päätöslauselmaa voida tulkita niin, että Serbia tai ne unionin jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä sitä tehneet, tunnustaisivat Kosovon itsenäisyyden.

Tekstissä ei myöskään mainita Euroopan neuvoston hyvin huolestuttavaa raporttia Kosovon vapautusarmeijan UCK:n harjoittamasta serbivankien ihmiselinkaupasta, mikä asettaa Kosovon nykyisen pääministerin aseman kyseenalaiseksi, ja kahden jäljellä olevan oikeutta pakoilevan serbin luovuttaminen kansainväliseen rikostuomioistuimeen on Serbian EU:hun liittymisen ehdoton edellytys.

Kuten oli entisen Jugoslavian hajoamiseen johtaneiden sotien aikana, myös nyt pahuus yhdistetään vain toiseen osapuoleen, jolta vaaditaan katumusta. Pitkällä aikavälillä tästä tulee hankalaa, vaikka Euroopan unionin tarjoaman houkuttimen sokaisema Serbian hallitus näyttääkin taipuvan siihen Euroopan unioniin liittymisen toivossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Serbian eteneminen kohti EU:n jäsenyyttä on tervetullut asia ja toivon mukaan se lisää rauhaa ja hyvinvointia alueella. Parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan ottamaan täysin huomioon vähemmistöjen kulttuuri ja kielet, ja nämä kysymykset ovat Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmälle hyvin keskeisiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) EY:n ja Serbian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2010. Kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät ole vieläkään ratifioineet sopimusta, vaikka sen voimaantulosta on kulunut 11 kuukautta. Euroopan parlamentti halusi tällä päätöslauselmaesityksellä ensinnäkin korostaa Serbian roolin merkitystä Euroopan unionissa sekä toiseksi antaa siunauksensa niille sosiaalisille ja poliittisille uudistuksille, joita Serbian hallitus on viime vuosina vienyt eteenpäin. Parlamentti halusi myös tuoda esille toimet, joita maassa on vielä tehtävä demokratisointia, vapautta sekä oikeudenmukaisen ja kestävän politiikan harjoittamista koskevien Euroopan unionin vaatimusten täyttämiseksi. Serbian liittyminen EU:hun on mielestäni huomattava edistysaskel sekä EU:lle että Serbian tasavallalle, joten äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä uskon, että Serbia voittaa pian kaikki esteet, jotka ovat pitäneet yllä suurta kuilua EU:n ja Serbian välillä niin pitkään.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä siinä pannaan merkille Serbian edistys uudistusten teossa ja neuvoston tuore kehotus komissiolle, että tämä antaisi lausunnon Serbian hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi. Päätöslauselmassa huomautetaan kuitenkin täysin perustellusti, että "täysimittainen yhteistyö Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa", mukaan luettuna jäljellä olevien kahden oikeutta pakoilevan luovuttaminen Haagin rikostuomioistuimeen, on "perusedellytys Serbian edistymiselle kohti unionin jäsenyyttä".

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestän päätöslauselmaa vastaan solidaarisuudesta Serbian kansaa kohtaan. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tammikuussa 2009 vaatimien säästöohjelmien vuoksi tehtävien rajujen sosiaalimenojen leikkausten lisäksi Serbiaa vaaditaan täyttämään Kööpenhaminan taloudelliset kriteerit; tämä on sosiaalinen rikos, jota en voi hyväksyä. Kaiken lisäksi Serbian valtion suvereenia oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä Kosovon separatistisen provinssin edustajien kanssa rikotaan tekstissä lukuisia kertoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Länsi-Balkanin alueen maista tulee lopulta EU:n jäseniä; tämä toteutuu lähitulevaisuudessa.

Serbia on osa tätä ryhmää ja se on maa, joka on kulkenut vaikean tien entisen Jugoslavian hajottua neuvostovallan romahtamisen jälkeen. Lisäksi Serbian osallistumisella veljessotiin sekä sotien julmilla vaikutuksilla naapurimaihin ja koko kansainväliseen yhteisöön on ollut onnettomia seurauksia maalle ja sen kansalle. Niin sanottu "Kosovon sota", joka on edelleen ratkaisematta ja aiheuttaa suurta kiistaa kansainvälisessä yhteisössä, on niin ikään vaikuttanut siihen, ettei alueella ole vielä saatu aikaan rauhaa.

Siksi olisi suotavaa, että Serbia jatkaisi etenemistään kohti EU:n jäsenyyttä. Haluan ottaa tilaisuudesta vaarin ja kiittää Serbian johtajia ja kansaa heidän ponnisteluistaan ja saavutetusta edistyksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), kirjallinen. (LT) Äänestin Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin käsittelevän päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä alueellisen yhteistyön kehittäminen on yhä EU:n keskeinen prioriteetti, jonka tarkoituksena on edistää sovintoon ja hyviin naapurisuhteisiin Länsi-Balkanilla tähtäävän politiikan tekemistä. Serbian tavoitteena on tulla tärkeäksi tekijäksi alueen turvallisuuden ja vakauden takaamisessa, minkä vuoksi sen tulevaisuus liittyy läheisesti Euroopan unioniin ja sen on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin varmistamaan täysjäsenyytensä EU:ssa. Saadakseen EU:n ehdokasvaltion aseman ja voidakseen aloittaa neuvottelut EU:n kanssa, Serbian on aloitettava vuoropuhelu Kosovon kanssa, suhtauduttava rakentavasti Kosovon tuleviin yleisiin vaaleihin sekä tehtävä kaikkensa estääkseen Kosovon serbiyhteisön marginalisoitumisen. Hyväksyn ehdotuksen, että Serbialle myönnettäisiin ehdokasvaltion asema vasta, kun se on aloittanut täyden yhteistyön entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa.

Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia. Serbian viranomaisten on tehtävä kaikkensa varmistaakseen oikeusvaltion ja demokratian periaatteiden asianmukainen toteutuminen sekä pidettävä huoli siitä, että korruptio vähenee jatkuvasti Serbiassa ja että virassa olevat asemaansa väärinkäyttävät henkilöt saavat ankaran rangaistuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin käsittelevä päätöslauselmaesitys ansaitsee tukeni seuraavista syistä.

Thessalonikissa kesäkuussa 2003 kokoontuneessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa sitouduttiin kaikkien Länsi-Balkanin valtioiden liittämiseen Euroopan unioniin, kun ne ovat täyttäneet liittymiskriteerit. Nopeus, jolla Länsi-Balkanin maat yhdentyvät EU:hun, on yksilöllinen ja riippuu erityisesti kunkin maan ansioista, miten ne täyttävät kaikki vaatimukset, noudattavat kaikkia velvoitteita, toteuttavat uudistukset ja toteuttavat EU:n jäsenyyden edellyttämät toimenpiteet.

Serbialla on ratkaisevan tärkeä rooli alueen turvallisuuden ja vakauden takaajana. Sen tähden päätöslauselmassa vahvistetaan, että Serbian tulevaisuus on EU:ssa, ja kannustetaan maata jatkamaan pyrkimyksiään kohti tätä tavoitetta. Päätöslauselmassa annetaan tunnustusta Serbian uudistusprosessissa saavutetusta edistyksestä ja pidetään myönteisenä neuvoston 14. kesäkuuta 2010 tekemää päätöstä Serbian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ratifiointimenettelyn aloittamisesta sekä sitä, että kymmenen jäsenvaltiota on jo ratifioinut sopimuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta; siinä vahvistetaan, että Serbian tulevaisuus on EU:ssa, ja korostetaan uudistusten toteutuksessa saavutettua edistystä sekä kannustetaan maata jatkamaan pyrkimyksiään EU:n jäsenyyden edellyttämien vaatimusten ja kriteerien täyttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Ryhmämme äänesti päätöslauselman puolesta, sillä ryhmän jättämästä 17 tarkistuksesta 16 hyväksyttiin tai sisällytettiin esittelijän laatimiin kompromissitarkistuksiin, mukaan lukien tarkistus, jossa vaaditaan jäsenyyden yhdeksi ehdoksi entistä tiiviimpää yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa. Tarkistuksissamme käsitellään Kosovoa, sukupuolten välistä tasa-arvoa, vähemmistöjen oikeuksia, kansalaisyhteiskuntaa, julkista liikennettä, ympäristöä ja Bosnian-suhteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Mietintö madaltaa Euroopan unionin ja Serbian välisen kaupan esteitä ja on askel eteenpäin tämän Balkanin maan tiellä kohti mahdollista EU:n jäsenyyttä.

Vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin vuonna 2008, mutta vain 12 jäsenvaltiota, Italia mukaan lukien, on ratifioinut sen. Tänään saavutettua tärkeää tavoitetta on kuitenkin pidettävä uutena lähtökohtana Serbialle, joka jätti jäsenyyshakemuksensa joulukuussa 2009. Serbian on todellakin tehtävä edelleen tiivistä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, sillä tämä on aina ollut liittymisen keskeinen edellytys.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), kirjallinen. (HU) Serbia on syyllistynyt vakaviin laiminlyönteihin ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Asukkaita, joilla on Unkarin kansallisuus, kohdellaan toisen luokan kansalaisina, ja tapaukset, joissa poliisi käyttää kovia otteita heitä kohtaan, ovat yleisiä. Temerinistä kotoisin olevia poikia koskeva tapaus on edelleen tutkimatta. En voi kannattaa Serbian liittymistä EU:hun, ellei edellä mainituissa asioissa tapahdu tuntuvaa kehitystä. Lisäksi minusta on äärimmäisen tärkeää myöntää unkarilaista alkuperää olevalle Vojvodinan väestölle täysi alueellinen autonomia.

 
  
  

Suositus: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Hyväksyn sopimuksen tekemisen, kun otetaan huomioon neuvoston ja komission väliaikainen päätös (15191/2007) sekä Euroopan unionin ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Äänestin mietinnön puolesta, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun liitän perusteluihini myös henkilökohtaisia syitä. Länsi-Balkanin maat ja Serbia ovat muutakin kuin pelkkä Euroopan unionin strategisten intressien kohde; alueen kansalaiset tarvitsevat meitä mutta myös me tarvitsemme heitä. EU on Serbian tärkein kauppakumppani, mikä puhuu selvää kieltä. Serbialla on ainutlaatuinen asema Euroopassa, sillä siellä on eniten pakolaisia ja maan sisäisiä pakolaisia. Uskon vakaasti, että koko Balkanin alue hyötyy Serbian liittymisprosessin nopeuttamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin Serbian liittymisprosessia käsittelevän päätöslauselman puolesta. Keskeinen syy oli se, että Serbiasta voi tulla tärkeä tekijä alueen turvallisuuden ja vakauden takaamisessa. Toisaalta myös alueellista yhteistyötä koskevat rakentavat strategiat sekä hyvät naapuruussuhteet ovat vakauttamis- ja assosiaatioprosessin keskeisiä tekijöitä. Kaikki nämä näkökohdat ovat hyvin tärkeitä tehtäessä Länsi-Balkanista kestävän vakauden ja kehityksen aluetta.

Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin vauhdittaa myös uudistusprosessissa saavutettu edistys. Serbian ponnistelut vähemmistöjen suojelemiseksi ansaitsevat kiitoksen, mutta tiedon ja koulutuksen saantia vähemmistökielillä on edelleen parannettava etenkin romanialaisen vähemmistön osalta, sillä heihin kohdistettiin vakavaa syrjintää koko viime vuosisadan ajan.

Huomattavaa edistystä on saatu aikaan myös sukupuolten tasa-arvon edistämisessä sekä erityisesti siinä, että maassa on annettu tasa-arvolaki sekä hyväksytty kansallinen toimintasuunnitelma naisten aseman parantamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Serbian keskeinen rooli Länsi-Balkanin alueella on ilmeinen: alueella olisi vaikea saavuttaa vakautta ilman Serbian vakaita oloja. Maassa tehdyt uudistukset ansaitsevat kiitoksen, sillä niillä on pyritty vahvistamaan demokratiaa, avoimuutta ja oikeusvaltion periaatteita. Maassa on ponnisteltu myös suhteiden ja kumppanuuksien elvyttämiseksi naapurimaiden ja entisten vihollisten kanssa, mitä pidän myönteisenä asiana, koska se on niin tärkeä inhimillisesti ajatellen. Serbian tekemät sopimukset EU:n kanssa sekä rajojen molemminpuolinen avaaminen hiljattain osoittavat, ettei massa ole unohdettu asteittaista politiikkaa solidaarisuuden toteuttamiseksi käytännössä. Toivon, että EU käsittelee Serbian jäsenyyshakemuksen tarpeeksi tiukasti, mutta toivon myös, että EU pitää tällöin mielessä, että Serbian jäsenyys Kroatian pidemmälle edelleen jäsenyyden rinnalla edustaa tärkeää viestiä Serbian kansalle, koko alueelle sekä EU:lle itselleen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Serbian tulevaisuus on EU:ssa. Pidän siten myönteisenä Serbian 22. joulukuuta 2009 jättämää hakemusta Euroopan unionin jäseneksi liittymiseksi sekä neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemää päätöstä pyytää komissiota käsittelemään Serbian hakemuksen.

Haluan onnitella Serbiaa uudistusprosessissa saavutetusta edistyksestä. Haluan korostaa, että alueellisen yhteistyön kehittäminen on edelleen EU:n keskeinen prioriteetti ja että sen tarkoituksena on edistää sovintoa ja hyviä naapurisuhteita sekä parantaa ihmisten välisiä suhteita Länsi-Balkanilla.

Kehotankin Serbiaa suhtautumaan rakentavasti entistä osallistavampaan alueelliseen yhteistyöhön. Hyväksyn ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE) , kirjallinen. – (IT) Kannatan EU:n ja Serbian välistä vakautus- ja assosiaatiosopimusta. Vakautus- ja assosiaatiosopimus madaltaa Euroopan unionin ja Serbian välisen kaupan esteitä ja on askel eteenpäin tämän Balkanin maan tiellä kohti mahdollista EU:n jäsenyyttä. Sopimus allekirjoitettiin vuonna 2008, mutta vain 12 jäsenvaltiota, Italia mukaan luettuna, on ratifioinut sen. Tämänpäiväinen äänestys osoittaa, että parlamentti hyväksyy sopimuksen, ja se on viesti muille 15 jäsenvaltiolle siitä, että niidenkin olisi syytä ratifioida sopimus. Vaikka Serbian lähihistorian tapahtumat ovat koetelleet maata kovin, se on alkanut pikku hiljaa toipua ja vahvistaa demokraattisia rakenteitaan. Serbian maantieteellisen sijainnin ja strategisen roolin takia se on epäilemättä keskeisellä sijalla Balkanin maiden yhdentymisprosessissa. Serbia on myös EU:n tärkeä kauppakumppani ja sillä on ratkaiseva asema muun muassa rauta- ja terästeollisuudessa. Tämänpäiväinen äänestys on seurausta eräästä toisesta tärkeästä edistysaskeleesta, joka otettiin joulukuussa vuonna 2009, jolloin viisumit kumottiin koko Schengen-alueella, minkä ansiosta Serbian kansalaiset voivat tuntea itsensä enemmän eurooppalaisiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tänään hyväksyttiin EU:n ja Serbian välinen uusi vakautus- ja assosiaatiosopimus, joka mahdollistaa vapaakauppa-alueen luomisen ja tarjoaa Serbialle mahdollisuuden liittyä EU:hun. Näkemyksemme laajentumisesta sai meidät äänestämään tyhjää.

Olimme kuitenkin eri mieltä tietyistä mietinnön näkökohdista, kuten erityisesti EU:n asettamista ehdoista sekä varsinkin vaatimuksesta yhteistyön tekemisestä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, mikä on yhä Serbian EU:hun liittymisen ennakkoehto. Näitä asioita ei ole vaadittu muilta samassa asemassa olevilta mailta. On myös syytä muistaa, että sopimuksen voimaantulo edellyttää 27 jäsenvaltion ratifiointia.

Vuonna 2008 allekirjoitettu vakautus- ja assosiaatiosopimus mahdollistaa vapaakauppa-alueen luomisen EU:n ja Serbian välille ja tarjoaa Serbialle mahdollisuuden liittyä EU:hun. Serbia jätti jäsenyyshakemuksensa joulukuussa 2009. Neuvosto pyysi lokakuussa 2010 komissiota antamaan lausunnon Serbian jäsenyyshakemuksesta; lausunto esitellään tämän vuoden syyskuussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen.(IT) Länsi-Balkanin tilanne vaatii erityistä huomiota laajentumisprosessin osalta. Serbian kaltaiseen maahan liittyy epäilemättä pulmallisia kysymyksiä, mutta Belgradin tilanne vaikuttaa paljon paremmalta kuin alueen muiden maiden. Tämän takia kannatan päätöslauselmaa ja toivon, että Serbian kansa ja viranomaiset pitävät sitä kannustimena, mutta toivon myös, että Serbia vauhdittaa päättäväisesti yhteistyötään entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin ja annoin hyväksyntäni Serbian kanssa tehdylle vakautus- ja assosiaatiosopimukselle, mutta huomautan, että toistaiseksi vain 11 jäsenvaltiota on ratifioinut sopimuksen. Kehotan muita 16 jäsenvaltiota ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus tuomitsee kaikkien vastaavien sopimusten tavoin kansan äärimmäiseen köyhyyteen, sillä se merkitsee nopeaa siirtymistä markkinatalouteen sekä vapaakauppa-alueen luomista viidessä vuodessa. Euroopan unioni kohtelee omia kansalaisiaan ja unioniin mukaan haluavien maiden kansalaisia kelvottomasti. Äänestän mietintöä vastaan solidaarisuudesta Serbian tasavallan kansaa kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Länsi-Balkanin alueen maista tulee lopulta EU:n jäseniä; tämä toteutuu lähitulevaisuudessa.

Serbia on osa tätä ryhmää ja se on maa, joka on kulkenut vaikean tien entisen Jugoslavian hajottua neuvostovallan romahtamisen jälkeen. Lisäksi Serbian osallistumisella veljessotiin sekä sotien julmilla vaikutuksilla naapurimaihin ja koko kansainväliseen yhteisöön on ollut onnettomia seurauksia maalle ja sen kansalle. Niin sanottu "Kosovon sota", joka on edelleen ratkaisematta ja aiheuttaa suurta kiistaa kansainvälisessä yhteisössä, on niin ikään vaikuttanut siihen, ettei alueella ole vielä saatu aikaan rauhaa.

Siksi olisi suotavaa, että Serbia jatkaisi etenemistään kohti EU:n jäsenyyttä. Haluan ottaa tilaisuudesta vaarin ja kiittää Serbian johtajia ja kansaa heidän ponnisteluistaan ja saavutetusta edistyksestä. Korostaisin Serbian roolia koko Länsi-Balkanin alueen vakauttamisessa sekä erityisesti Bosnian ja Hertsegovinan vakaudessa ja koheesiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska suhtaudun myönteisesti Serbian edistykseen julkiseen hallintoon, oikeudelliseen kehykseen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien uudistusten toteutuksessa. Yhdyn esittelijän kaikille EU:n jäsenvaltioille osoittamaan kehotukseen aloittaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ratifiointiprosessi Serbian kanssa. Täysimittainen yhteistyö Haagin tuomioistuimen kanssa on perusedellytys Serbian edistymiselle kohti unionin jäsenyyttä; tälle mietintö juuri perustuu. Kehottaisin Serbiaa myös sitoutumaan tiiviimmin työllisyyspolitiikkaan ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

Kehottaisin Serbiaa myös jatkamaan sellaisen ympäristön luomista, joka edistää demokratian kehittymistä, oikeusvaltiota, vapaata markkinataloutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Serbia on edistynyt ympäristökysymyksissä. Serbiassa olisi kuitenkin tarvetta lisäponnisteluihin uudistuvien energiavarojen ja energiatehokkuuden alalla. Uudistuvaa energiaa koskevan yhteisön säännöstön tärkeimmät osat on vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Maassa on vielä hyväksyttävä energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntökehys.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) Äänestin Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin sekä Serbian ja EU:n välistä vakautus- ja assosiaatiosopimusta käsittelevän päätöslauselman puolesta, sillä katson, että rakentava suhtautuminen alueelliseen yhteistyöhön hyvät naapurisuhteet ovat vakautus- ja assosiaatioprosessin keskeisiä tekijöitä sekä ovat ratkaisevassa roolissa pyrittäessä tekemään Länsi-Balkanista kestävän vakauden ja kehityksen aluetta. Serbialla on tärkeä asema myös alueen turvallisuudessa, vakaudessa ja kansojen välisessä sovinnonteossa. Euroopan unioni tuomitsee kaikki entisen Jugoslavian tuhoamiseen johtaneet sotarikokset sekä kannattaa entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) työtä. Päätöslauselmassa myös korostetaan, että Serbian tulevaisuus on EU:n jäsenyydessä, ja kannustetaan maata jatkamaan pyrkimyksiään kohti tätä tavoitetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Euroopan parlamentti voi hyväksyä esteittä ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä.

Neuvosto on kansainvälisiä sopimuksia koskevien Euroopan parlamentin nykyisten toimivaltuuksien yhteydessä esittänyt sopimuksen hyväksymistä, ja ulkoasiainvaliokunta on antanut suosituksen muodossa lausuntonsa sopimuksen tekemisestä.

Äänestin puolesta, sillä uskon, että sopimuksella edistetään merkittävästi vankkaa ja tehokasta naapuruuspolitiikkaa, jossa Serbialla on tärkeä rooli Balkanin alueen geopoliittisessa tasapainossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Minusta on erittäin loogista ja tarpeen hyväksyä parlamentin kanta, kun otetaan huomioon ehdotus neuvoston ja parlamentin päätökseksi, Euroopan yhteisöjen ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 ja 218 artiklan mukaisesti neuvoston jättämä hyväksymispyyntö, parlamentin työjärjestyksen 81 ja 90 artikla sekä ulkoasiainvaliokunnan suositus.

Hyväksyn näin ollen kyseisen ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi ensinnäkin yhä tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi Serbian kanssa ja yleisesti Euroopan unionin vakauttamis- ja yhteistyötoimien edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Serbian käynnistämät uudistukset antavat maalle mahdollisuuden merkittävään edistykseen EU:n jäsenyyteen johtavalla tiellä. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekoa on siten minusta syytä tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), kirjallinen. (ES) Parlamentin antama suostumus EU:n ja Serbian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen teolle sen jälkeen, kun neuvosto päätti sopimuksen ratifiointiprosessin aloittamisesta, on tärkeä askel Länsi-Balkanin alueen maiden tiellä kohti EU:n jäsenyyttä. Annoin puoltavan äänen, joka perustuu näkemykseeni EU:sta johtavana tekijänä, jonka velvollisuutena on tukea Länsi-Balkanin täysipainoista vakauttamista. EU:n kansainvälinen uskottavuus liittyy läheisesti sen kykyyn toimia naapurimaittensa parissa. Länsi-Balkanin ja Serbian tapauksessa näyttää siltä, että EU:hun liittyminen on ainoa mahdollinen tie. Liittymiselle on kuitenkin joukko ehtoja. Serbia osoittaa huomattavaa halukkuutta edetä kohti EU:n jäsenyyttä.

Parlamentin tänään antamasta suostumuksesta huolimatta on kuitenkin annettu parlamentin myönteisin Serbiaa koskeva päätöslauselma, jossa silti huomautetaan, että Belgradin yhteistyö kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja täysi sitoutuminen demokratiaan ja oikeusvaltioon on edelleen ehdoton edellytys Serbian matkalla kohti EU:n jäsenyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Annoimme tukemme tälle tekstille, sillä valtaosa esittämistämme tarkistuksista hyväksyttiin. Kyseisissä tarkistuksissa käsitellään Kosovoa, sukupuolten välistä tasa-arvoa, vähemmistöjen oikeuksia, kansalaisyhteiskuntaa, julkista liikennettä, ympäristöä ja Bosnian-suhteita. Yksi hylätty tarkistus jätetään uudelleen käsiteltäväksi, sillä äänet menivät tasan (27 puolesta ja 27 vastaan). Tarkistus on hyvin tärkeä, sillä siinä kehotetaan Serbiaa aloittamaan vuoropuhelu Kosovon kanssa viittaamatta uusiin neuvotteluihin asemasta tai jaosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Äänestin Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisen puolesta. Serbialla on suuri merkitys koko Balkanin alueen vakaudelle, joten meidän on tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua Serbian kanssa institutionaalisella tasolla. Serbia on edennyt viime vuosina huomattavasti pyrkiessään kohti EU:ta. Kosovon yksipuolinen itsenäisyysjulistus ei kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen mukaan rikkonut kansainvälistä oikeutta, minkä vuoksi EU:n on otettava aktiivinen rauhanrakentajan rooli. Meidän on myös tuettava Serbiaa kaikin mahdollisin tavoin sen pyrkimyksissä toimia yhteistyössä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen. (PL) Olin hyvin mielissäni tämänpäiväisen äänestyksen tuloksista; äänestys koski ehdotusta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä. Serbia on saanut vuoden 2007 jälkeen aikaan näkyvää edistystä yhteistyössä Euroopan unionin kanssa, mikä mahdollisti EU:n kanssa käytävien neuvottelujen jatkamisen. Neuvottelut saatiin päätökseen 10. syyskuuta 2007, ja vakautus- ja assosiaatiosopimus parafoitiin Brysselissä 7. marraskuuta 2007 EU:n jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen. Meidän on kuitenkin muistettava, että täysimittaisen jäsenyyden ennakkoedellytys on, että Serbia täyttää poliittisen ehdon, jonka neuvosto asetti neuvotteluohjeita hyväksyessään, nimittäin täysimittaisen yhteistyön entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

 
  
  

Mietintö: Marisa Matias (A7-0366/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta, sillä sen tavoitteena on kehittää edelleen monia toimenpiteitä, erityisesti niitä, jotka koskevat varhaisen diagnoosin edistämistä ja potilaiden elämänlaadun parantamista, epidemiologisen tiedon lisäämistä sairaudesta, nykytutkimuksen koordinointia, parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämistä jäsenvaltioiden välillä sekä dementioita sairastavien henkilöiden ihmisarvoista kohtelua. Nykyään noin 14 miljoonaa eurooppalaista sairastuu vuosittain johonkin dementian muotoon, ja puolet heistä sairastuu Alzheimerin tautiin.

Nykyisin käytössä olevat eri poliittiset toimet on tarpeen yhdistää, jotta tilannetta voidaan hoitaa koordinoidusti, objektiivisesti ja entistä tehokkaammin niin, että hoitajia ja perheitä tuetaan esimerkiksi erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien parantamisessa sekä koulutuksessa ja neuvonnassa. Minusta on tärkeää, että EU:n dementiastrategiassa painotetaan nykyistä enemmän dementiaa sairastavien sosiaalisia näkökohtia keskittymällä entistä enemmän tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen diagnosointiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän päätöslauselman puolesta; mietinnön avulla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden keskinäistä koordinaatiota ja löytämään entistä tehokkaampia ja solidaarisempia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon niin dementiasairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, ennalta ehkäisevät toimet ja hoito kuin näihin tauteihin sairastuneiden parissa työskentelevien tilanne, olipa kyse sitten terveydenhoitoalan ammattihenkilöstöstä, palveluntarjoajista tai perheenjäsenistä. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta on erittäin tärkeä askel pyrittäessä laatimaan erityisiä ehdotuksia, joilla voidaan sovittaa yhteen tämäntyyppisten sairauksien hoitopolitiikkaa ja hoitomenetelmiä. Aloite puoltaa hyvin paikkaansa ottaen huomioon nykyinen toimenpiteiden hajanaisuus ja epätasa-arvoisuus unionissa sekä eriarvoiset mahdollisuudet saada taudin diagnoosi ja asianmukainen hoito.

Siten on elintärkeää keskittyä varhaiseen diagnoosiin ja ennaltaehkäisyyn sekä lisätä tietoisuutta siitä, mitä dementian kanssa eläminen merkitsee. EU:n strategiassa on myös välttämättä pyrittävä varmistamaan mahdollisimman kattava ja tasa-arvoinen palvelujen tarjonta ja hoito potilaille iästä, sukupuolesta, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. (LT) Äänestin tämän tärkeän asiakirjan puolesta. Uusi diagnoosi hermostorappeumasairaudesta (hermojärjestelmän häiriö) tehdään kerran vuorokaudessa. Hermostorappeumasairaudet ovat nykyään ikääntyneiden toimintavajavaisuuden pääasiallisia syitä, ja yli puolessa näistä tapauksista kyse on Alzheimerin taudista. Näistä sairauksista kärsivien määrän arvioidaan kasvavan huomattavasti. Tämä antaa aihetta huoleen, kun otetaan huomioon keskimääräisen eliniänodotteen nousu ja se, että työssäkäyvien suhde eläkkeellä oleviin pienenee. Kannatan Euroopan komission ehdotusta laatia EU:n strategia, jolla pyritään löytämään entistä solidaarisempia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon ennaltaehkäisy sekä dementiaa (jossa älylliset valmiudet heikkenevät vähitellen) sairastavien potilaiden hoito sekä heidän parissaan työskentelevien tilanne. EU:n strategiassa on myös välttämättä pyrittävä varmistamaan mahdollisimman kattava ja tasa-arvoinen palvelujen tarjonta ja hoito potilaille iästä, sukupuolesta, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Dementia on sairaus, jossa muisti, keskittymiskyky ja oppimiskyky heikkenevät hitaasti ja vähitellen ja johon sairastunut on yleensä yli 65-vuotias. Dementia kuuluu hermostorappeumasairauksiin, eikä sitä pidä pitää osana normaalia vanhenemista. Arvioiden mukaan yli 8 miljoonaa 30–99-vuotiasta eurooppalaista kärsii hermostorappeumasairauksista, mikä tarkoittaa 12,5 tapausta 1 000:ta henkilöä kohti; naiset sairastuvat niihin miehiä useammin. Tutkijat myöntävät, että lukumäärä voi kaksinkertaistua 20 vuodessa. Dementian yleisin muoto Euroopassa on Alzheimerin tauti, jonka osuus on 50–70 prosenttia tapauksista. Äänestin mietinnön puolesta, sillä sen tavoitteena on parantaa potilaiden elämänlaatua ja hyvinvointia, edistää tutkimusta ja ennaltaehkäisyä sekä parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan löytää entistä tehokkaampia ja osallistavampia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon dementiasairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, ennalta ehkäisevät toimet ja hoito sekä näihin tauteihin sairastuneiden parissa työskentelevien tilanne. Ehdotus eurooppalaisen mielenterveyden teemavuoden järjestämisestä on niin ikään tärkeä.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Tuen esittelijää ja äänestin hänen ehdotuksensa puolesta. Alzheimerin tauti yleistyy koko ajan ja se koskettaa yhä suurempaa määrää ihmisiä työssäkäyvien ja eläkkeellä olevien välisen suhteen pienentyessä jatkuvasti. Muutokset potilaiden käyttäytymisessä ja persoonallisuudessa tekevät heistä riippuvaisia läheisistään. Esittelijän meille esittämän ehdotuksen tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota sekä lisätä sairastuneisiin ja heidän lähipiiriinsä kohdistettavaa solidaarisuutta ja tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen.(IT) Alzheimerin tautiin sairastuu Euroopassa ja muualla maailmassa yhä useampi ihminen, ja sairastuneiden keski-ikä on alentunut viime vuosikymmeninä. Kyse on siis taudista, joka aiheutti jo aiemminkin ongelmia yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle mutta joka on nykyisin tärkeä osa jäsenvaltioiden terveydenhuoltopoliittista asialistaa. Euroopan unionin aikomus sitoutua lähivuosina yhteisön politiikanalojen koordinointiin on siten myönteinen asia. Koordinointi kattaa tutkimuksen sekä Alzheimerin tautia koskevien tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihdon, varhaisen diagnoosin sekä tautiin sairastuneiden perheiden tukemisen, sillä monissa jäsenvaltioissa perheet ovat taloudellisesti ja psyykkisesti kovilla joutuessaan vastaamaan jatkuvaa huolenpitoa ja hoitoa tarvitsevien potilaiden hoidosta. Äänestän Marisa Matiaksen mietinnön puolesta siinä toivossa, että vastaisuudessa tehdään paljon enemmän, kuin mitä on toistaiseksi tehty, tämän taudin parissa, joka yleistyy jatkuvasti mutta jonka raskaita sosiaalisia vaikutuksia ei vielä tunneta kovin hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Kannatan Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa EU:n aloitetta, sillä joka vuosi yhä suurempi määrä ihmisiä sairastuu jonkin tyypin dementiaan. Euroopan väestö ikääntyy, ja dementian sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset vaikuttavat suuresti myös jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin, minkä vuoksi on kiireesti toteutettava toimia ja erityisiä aloitteita tämän vakavan sairauden torjumiseksi. Alzheimer Europe -järjestön tuoreista tiedoista ilmenee, että Alzheimerin tauti on edelleen alidiagnosoitu EU:ssa ja että jäsenvaltioissa esiintyy monenlaista ennaltaehkäisyyn, hoitoon pääsyyn ja asianmukaisten palvelujen tarjontaan liittyvää eriarvoisuutta. Pääpainon pitää olla Alzheimerin varhaisessa diagnosoinnissa ja ennaltaehkäisyssä. Ruokavalio vaikuttaa merkittävästi Alzheimerin taudin kehittymiseen, minkä vuoksi painopisteenä olisi oltava dementian ehkäiseminen tarpeisiin sovitettavilla toimenpiteillä ja erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ehkäiseviin tekijöihin, kuten terveelliseen ruokavalioon, fyysisen ja kognitiivisen aktiivisuuden edistämiseen sekä diabeteksen, korkean kolesterolin, korkean verenpaineen, tupakoinnin ja muiden sydämeen ja verisuoniin liittyvien riskitekijöiden vähentämiseen. On myös parannettava potilaiden ihmisarvoista kohtelua koko sairauden ajan sekä vähennettävä epätasa-arvoa, jotta turvataan palvelut, joilla varmistetaan kattava ja tasa-arvoinen palvelujen tarjonta ja hoito potilaille iästä, sukupuolesta, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Alzheimerin tautia esiintyy tasaisesti kaikkialla. Se, ettei lääketiede ole edistyksestään huolimatta mahdollistanut taudin diagnosointia ennen sen puhkeamista eikä siihen ole löytynyt parannuskeinoa, vain vahvistaa velvollisuuttamme etsiä ratkaisuja tautiin sairastuneiden elämänlaadun parantamiseksi. Yli 8 miljoonaa eurooppalaista kärsii hermostorappeumasairauksista, eivätkä ennusteet ole lainkaan lupaavia, nimittäin sairastuneiden määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan 30 vuodessa. Siksi jäsenvaltioiden välistä koordinointia on syytä parantaa, ja on pyrittävä löytämään entistä tehokkaampia ja solidaarisempia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon dementiasairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, ennalta ehkäisevät toimet ja hoito sekä näihin tauteihin sairastuneiden parissa työskentelevien tukeminen. Näitä kysymyksiä koskevien strategioiden toimivuuden kannalta on aina ratkaisevaa, että kaikki maat pitävät kansallisten toimintasuunnitelmien laatimista ensisijaisen tärkeänä. On painotettava myös varhaisen diagnoosin ja ennaltaehkäisyn merkitystä sekä sairauden epidemiologisten tietojen keräämistä ja käsittelyä.

Näiden tärkeiden toimien toteutuksen jälkeen tarvitaan integroitua toimintaa sekä tutkimuksessa että terveydenhuollossa. On tärkeää korjata esimerkiksi ammattihenkilöstön koulutuksessa tai perheiden tukemisessa edelleen havaittavissa olevat puutteet sekä lisätä tietoisuutta siitä, mitä ongelmia dementian sairastamiseen liittyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin Alzheimerin tautia koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän mietinnön puolesta, sillä Euroopan komissio sekä jäsenvaltioiden hallitukset ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön EU:n ja kansallisia toimintasuunnitelmia, joilla pyritään: edistämään Alzheimerin taudin syiden, ennaltaehkäisyn ja hoidon tutkimusta Euroopassa sekä lisäämään tutkimuksen rahoitusta; parantamaan ennaltaehkäisyä sekä varhaista diagnoosia; järjestämään kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita, joiden tavoitteena on parantaa valmiuksia tunnistaa sairauden oireet; tunnustamaan dementiapotilaiden hoitajien raskas taakka ja tarjoamaan psykologista tukea potilaille ja heidän perheilleen. Tärkeintä on kuitenkin parantaa yleistä suhtautumista sairauteen kaiken kaikkiaan. Valtion varoilla rahoitettu tutkimus, ennaltaehkäisy, potilaiden hoito sekä potilaiden ja heidän perheittensä ja omaistensa tukeminen ovat tärkeitä asioita muutenkin kuin vain periaatteessa.

Yleistä tietoisuutta tarvitaan lääkeyhtiöihin tai muihin yksityisiin intresseihin kohdistuvan spekuloinnin estämiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava tarvittavat valtiorahoitteiset palvelut ja infrastruktuuri potilaisiin ja heidän lähipiiriinsä kohdistuvien terveyteen liittyvien ja sosiaalisten seurausten hoitamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) On arvioitu, että 7,3 miljoonaa eurooppalaista kärsii dementian eri muodoista, joista yleisin on Alzheimerin tauti. Kyse on laajasta terveysongelmasta, sillä on syytä muistaa, että dementiasairaudet koskevat paitsi itse potilaita myös heidän hoitajiaan. Aihetta koskevalla EU:n strategialla mahdollistettaisiin yhtenäinen suhtautuminen mielen sairauksiin, niiden tehokas hoito sekä tietoisuuden lisääntyminen niistä, jolloin parannetaan Euroopan kansalaisten tietoisuutta ikääntymiseen liittyvistä aivosairauksista.

Ensinnäkin minusta on tärkeää parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kehittämällä Alzheimerin tautia koskevia kansallisia strategioita ja ohjelmia. Toiseksi minusta olisi tärkeää varmistaa potilaille ja heidän perheilleen tarkoitettujen tukipalvelujen lisääminen. Lopuksi katson, että on tuettava näiden sairauksien tutkimusta, hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Haluan kiittää Marisa Matiasta hänen käsiteltäväksi jättämästään mietinnöstä ja annan tukeni komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioille osoitetuille suosituksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. (PT) Dementiasta kärsii Euroopassa arviolta 9,9 miljoonaa ihmistä, joista valtaosalla (yli 7 miljoonalla) on diagnosoitu Alzheimerin tauti. Tieteellisissä tutkimuksissa ennustetaan lukumäärän jopa kaksinkertaistuvan 20 vuoden välein. Tilanne vaatii Euroopan unionilta ja jäsenvaltioilta uudenlaista suhtautumista taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Mietinnössä, josta äänestimme tänään ja jota kannatan, esitetään jäsenvaltioiden välisten lääketieteellisten ja sosiaalisten palvelujen välisen koordinoinnin parantamista sekä koordinoinnin parantamista Alzheimer-potilaiden parissa työskentelevien, kuten terveydenhoitoalan ammattihenkilöstön, omaisten tai yksityisten avustusjärjestöjen, välillä. Nostaisin esille myös merkityksen, joka mietinnössä annetaan varhaiselle diagnoosille, toisiinsa yhteydessä oleville osaamiskeskuksille, monialaiselle tautiin suhtautumiselle, näihin tauteihin erikoistuvalle ammatilliselle koulutukselle sekä perheiden tukiverkostoille. Esitys tuen antamisesta rappeutumissairauksia koskeviin kansalaisille suunnattuihin tiedotuskampanjoihin on niin ikään tärkeä. Kannatan myös mietinnössä esitettyä ajatusta, että näitä tauteja koskevalla EU:n strategialla on turvattava palvelut, joilla mahdollistetaan yleinen ja maantieteellisesti laajalle levinnyt pääsy kyseiseen järjestelmään.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Lähes 10 miljoonaa eurooppalaista kärsii mielenterveyden häiriöistä, kuten Alzheimerin taudista. EU:n toimet ovat olleet vähäisiä, ja potilaiden sekä heidän perheittensä ja hoitajiensa asema vaihtelee suuresti Euroopan eri maiden välillä: tätä nykyä vain seitsemän jäsenvaltiota on kehittänyt kansallisen strategian. Tästä syystä Euroopan parlamentti kehottaa jäsenvaltioita laatimaan erityisiä kansallisia Alzheimerin ja sen vaikutusten torjuntaohjelmia ja -strategioita. Strategioissa on pohdittava taudin sosiaalisia ja terveydellisiä seurauksia sekä otettava huomioon potilaiden ja heidän perheittensä tarvitsemat tukipalvelut. Ponnisteluista varhaisen diagnoosin parantamiseksi sekä ennaltaehkäisyyn ja tutkimukseen keskittyvien terveydenhuoltopalvelujen edistämiseksi on tehtävä ensisijainen terveydenhuoltoalan tavoite myös EU:ssa. Julkisen ja yksityisen tutkimuksen, kehittämisen ja investointien ohjelman laatimista on siten edistettävä EU:ssa. Vauhti, jolla hidastamme Alzheimerin taudin kehittymistä jopa sen pois kitkemiseen asti, muuttaisi merkittävästi muiden avusta riippuvaisten potilaiden määrää ja antaisi ikäihmisille mahdollisuuden nauttia elämästään täysipainoisesti mahdollisimman pitkään.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän mietinnön puolesta, koska siinä esitetään toimenpiteitä, joilla varmistetaan dementiapotilaiden ihmisarvoinen kohtelu, vähennetään eriarvoisuutta ja torjutaan sosiaalista syrjäytymistä sekä edistetään varhaista diagnoosia sekä tautien ennaltaehkäisyn tutkimusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Noin 9,9 miljoonaa eurooppalaista kärsii jonkin tyyppisestä dementiasta, mikä tarkoittaa, että Eurooppa sijoittuu toiseksi tämäntyyppisten sairauksien esiintymistiheydessä. Yksistään Portugalissa dementiapotilaita on arvioiden mukaan noin 153 000, joista yli 90 000:lla on Alzheimer; näiden lukujen ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Ikääntyvä väestö sekä yhteiskuntien ja valtioiden reagointi tähän hyvin vahvasti ikääntymiseen liittyvään sairauteen ovat valtavia haasteita kuluvan vuosituhannen alussa. Tästä syystä en voi kuin tukea vahvasti aloitetta, jossa ehdotetaan, että dementia julistetaan EU:n terveydenhuollon painopisteeksi, ja kehotetaan jäsenvaltioita laatimaan Alzheimerin tautia koskevia erityisiä kansallisia strategioita ja suunnitelmia. Demokraattinen ja sosialistinen keskustapuolue on ajanut tätä lähestymistapaa (sillä se on EU:n terveydenhuollon politiikan ja tavoitteiden ydin ja täysin sopusoinnussa niiden kanssa) Portugalissa vaatien hallitukselta kansallista dementian torjuntaohjelmaa, jossa taataan ihmisarvon mukainen, humaani ja ammattitaitoinen tuki Alzheimerista ja muista dementian muodoista kärsiville.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Joka vuosi 1,4 miljoonaa eurooppalaista sairastuu johonkin dementian muotoon, mikä tarkoittaa, että uusi tapaus diagnosoidaan 24 sekunnin välein. Portugalissa dementiapotilaita on arvioiden mukaan noin 153 000, joista 90 000:lla on Alzheimer. Tutkijat ennustavat, että EU:n väestön ikääntyessä luvut kaksinkertaistuvat vuoteen 2040 mennessä.

Kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen sekä työssäkäyvien ja eläkkeellä olevien välisen suhteen pieneneminen, dementiasairauksista tulee yksi suurimmista haasteista kansallisten terveydenhoito- ja sosiaaliturvajärjestelmien kestävyydelle. Siten on ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltioiden hallitukset laativat Alzheimerin tautia koskevia erityisiä kansallisia strategioita ja suunnitelmia dementian sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten huomioon ottamiseksi paitsi turvaamalla palvelujen saanti myös tarjoamalla tukea dementiapotilaille ja heidän perheilleen.

Kannatan ehdotusta eurooppalaisen mielenterveyden teemavuoden käynnistämisestä, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta ikääntymisestä johtuvista aivosairauksista ja tavoista havaita ja tunnistaa niiden varhaisia oireita, ja kannatan tiedotuskampanjoita näiden sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Alzheimerin tauti ja muut dementian muodot ovat herättämässä varsin oikeutetusti yhä enemmän huomiota ja huolta. Alzheimer’s Disease Internationalin vuonna 2010 laatiman Alzheimer-raportin mukaan dementioista kärsii Euroopassa arviolta 9,9 miljoonaa ihmistä ja lukumäärän odotetaan kasvavan huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. Kova pula Alzheimer-potilaiden ammattitaitoisista hoitajista antaa aihetta suureen huoleen, sillä tilanne ilmeisesti vain pahenee tulevaisuudessa, ellei toimenpiteisiin ryhdytä. Toimenpiteisiin on sisällytettävä muun muassa se, että koulutetaan riittävä määrä terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaisia sekä taataan julkisten terveydenhuoltopalvelujen riittävä saanti, otetaan huomioon potilaiden toiveet kotiympäristöön jäämisestä mahdollisuuksien mukaan sekä edistetään perusperiaatteita, jotka koskevat potilaiden ihmisarvoa, sosiaalista osallisuutta sekä omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Suurin osa potilaista ei kykene vastaamaan taudin korkeista lääkityskustannuksista, minkä vuoksi lääkkeiden rahoituksen lisääminen olisi suotavaa. On ehdottoman tärkeää tukea ja kehittää alan tutkimusta ja etenkin ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin ja hoidon tutkimusta, koska perusperiaatteena on, että julkinen sektori vastaisi näistä kysymyksistä potilaiden eduista tai hoitoon pääsystä tinkimättä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Annan täyden tukeni tälle Alzheimerin tautia ja muita dementiasairauksia koskevalle hankkeelle. Alzheimerin tauti on dementian keskeisin syy ja sitä sairastaa Irlannissa yli 44 000 ihmistä ja Euroopassa noin 10 miljoonaa.

Alzheimer on progressiivinen sairaus, mikä tarkoittaa, että ajan myötä aivot vahingoittuvat yhä enemmän. Samalla myös sairauden oireet pahenevat. Alzheimer-potilaiden määrä valitettavasti vain todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa Euroopan väestön ikääntyessä. Jäsenvaltioiden keskinäistä koordinaatiota on parannettava dementiasairauksien perimmäisten syiden tutkimuksessa sekä parhaissa hoitokäytännöissä.

Hyvin usein hoitovastuu on perheenjäsenten harteilla. Irlannissa 50 000 ihmistä hoitaa päivittäin dementiaan sairastuneita. Haluan osoittaa erityisen kunnianosoitukseni näille hoitajille sekä Irlannin Alzheimer-yhdistykselle, jotka antavat upeaa tukea Alzheimer-potilaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjallinen.(FR) Arvioiden mukaan lähes 10 miljoonaa ihmistä Euroopassa sairastaa dementiaa ja näistä suurin osa Alzheimerin tautia. Luvun odotetaan käytännössä kaksinkertaistuvan 20 vuoden välein. Joka neljäs yli 65-vuotias saattaa sairastua vuonna 2020. Ranskassa uusia tapauksia todetaan vuosittain 160 000. Voidaan siis sanoa, että Alzheimeriin tai muihin dementiasairauksiin liittyvät ongelmat koskettavat jossakin vaiheessa suoraan tai epäsuorasti jokaista eurooppalaista. Annoin täten täyden tukeni tälle valiokunta-aloitteiselle mietinnölle, jossa Euroopan komissiota kehotetaan tekemään Alzheimerin torjunnasta EU:n terveydenhuoltoalan toiminnan ensisijainen tavoite. On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että Alzheimer-potilaat saavat asianmukaista hoitoa ja ennen kaikkea että EU:ssa tiivistetään yhteistyötä tutkimuksessa (tulevan tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä), ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa (muun muassa yhteisten kriteerien ja käytäntöjen avulla) sekä hoidossa. Kehotamme myös käynnistämään Euroopan mielenterveyden teemavuosi, joka täydentäisi maailman Alzheimer-päivää ja tarjoaisi toivoakseni mahdollisuuden lisävalistukseen aiheesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), kirjallinen.(FR) Alzheimerin taudin torjunnan liiton (European Alliance against Alzheimer’s disease) puheenjohtajana voin vain kannattaa tässä EU:n aloitteessa suositeltuja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa epidemiologisen tiedon lisäämistä sairaudesta sekä koordinoida nykytutkimusta. EU:n tuen ansiosta on voitu kehittää yhteisiä tutkimusohjelmia, joiden toivon kantavan hedelmää. Tällä välin on elintärkeää asettaa ennalta ehkäisevät toimet keskeiselle sijalle kaikissa strategioissa ja panostaa mahdollisimman varhaiseen diagnosointiin, kuten mietinnössä korostetaan. Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä välittömästi toimiin myös sellaisten ennaltaehkäisykampanjoiden avulla, jotka perustuvat EU:n kunnianhimoiseen taudin torjuntaohjelmaan. Taudin aiheuttamat muutokset potilaan käytöksessä tai persoonallisuudessa tekevät heistä vähitellen yhä riippuvaisempia toisten avusta. Tästä sairaudesta kärsivät potilaiden lisäksi myös heidän perheensä ja hoitajansa. Haluan lisäksi esittää kiitokseni Alzheimer Europe -järjestölle, jolla on kansallisten taudin torjuntajärjestöjen rinnalla ratkaiseva rooli potilaiden ja heidän perheittensä tukemisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Annoin täten täyden tukeni tälle valiokunta-aloitteiselle mietinnölle, jossa Euroopan komissiota kehotetaan tekemään Alzheimerin torjunnasta EU:n terveydenhuoltoalan toiminnan ensisijainen tavoite. Meidän on paitsi tuettava varhaisen diagnoosin metodeja, kehitettävä keinoja taudin oireiden mahdollisen varhaiseksi havaitsemiseksi sekä keskityttävä tutkimustyössä hermoston rappeutumissairauksiin myös ja ennen kaikkea pyrittävä parantamaan potilaiden ja heidän perheittensä arkielämää, sillä tämä näkökohta sivuutetaan yhä liian usein julkisessa politiikassa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös naisiin, jotka sairastuvat tähän vaikeaan sairauteen kaksi kertaa muita useammin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Marisa Matiaksen mietinnössä käsitellään aihetta, josta on tullut yhä tärkeämpi ikääntyvässä yhteiskunnassamme. Kotimaassani Skotlannissa hallitus on tehnyt dementian torjunnasta kansallisen tavoitteen, ja skotlantilaista asiantuntemusta hyödynnetään kansainvälisesti merkittävässä tutkimuksessa. Tätä EU:n aloitetta on syytä kannattaa keinona parantaa EU:n dementianvastaisia toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Äänestin Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän päätöslauselman puolesta; mietinnön avulla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden keskinäistä koordinaatiota ja löytämään entistä tehokkaampia ja solidaarisempia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon niin dementiasairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, ennalta ehkäisevät toimet ja hoito kuin näihin tauteihin sairastuneiden parissa työskentelevien tilanne, olipa kyse sitten terveydenhoitoalan ammattihenkilöstöstä, palveluntarjoajista tai perheenjäsenistä. On elintärkeää edistää varhaista diagnoosia ja parantaa potilaiden elämänlaatua, tukea jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä vaihtamalla alan parhaita käytäntöjä ja kliinisiä tutkimuksia sekä ottaa huomioon tätä vaikeaa sairautta sairastavien oikeudet ja odotukset. Tämä on erittäin tärkeä askel pyrittäessä laatimaan erityisiä ehdotuksia, joilla voidaan sovittaa yhteen tämäntyyppisten sairauksien hoitopolitiikkaa ja hoitomenetelmiä sekä varmistaa mahdollisimman kattava ja tasa-arvoinen palvelujen tarjonta ja hoito potilaille heidän varallisuudestaan riippumatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Äänestämällä tänään Marisa Matiaksen mietinnöstä Euroopan parlamentti on halunnut korostaa, että Alzheimerin taudin torjunta on EU:n terveyspolitiikan painopiste. Vuoden 2009 maailman Alzheimer-raportin mukaan noin 28 prosenttia Euroopan kansalaisista sairastaa tätä dementian muotoa, ja osuuden ennustetaan nousevan Euroopan väestön ikääntyessä. EU:n toimielinten ei siten pidä mielestäni vähätellä tätä sairautta ja niiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin potilaiden ja heidän perheittensä tukemiseksi. Euroopan parlamentin velvollisuutena olisi tältä osin kehittää politiikkaa, jolla kansalaisia valistetaan asiasta, sekä kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan tauti asianmukaisesti huomioon ennaltaehkäisevää terveydenhuoltopolitiikkaa koskevien toimien valmistelussa. Mietinnössä esitetyistä toimista nostaisin esiin suuntaviivojen laatimisen varhaisten diagnosointipalvelujen toteuttamista sekä rahoituksen saantia helpottavien välineiden tunnistamista varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. (RO) Alzheimerin tautia koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän mietinnön antaminen on tärkeä askel taistelussa tätä tautia vastaan aikana, jolloin dementiaa sairastaa 9,9 miljoonaa eurooppalaista ja valtaosa heistä Alzheimeria. Mietinnön ansiosta jäsenvaltiot voivat ryhtyä koordinoituihin toimiin sairauden torjumiseksi Euroopan unionissa. Yhtenä ratkaisuna voisi mielestäni olla, että nostetaan Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän lippulaiva-aloitteen nimeltä Innovaatiounioni sekä aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (joka käynnistetään kuluvana keväänä) rahoitusta.

Alzheimer-potilaiden määrän ennustetaan nousevan rajusti vuoteen 2020 mennessä, minkä vuoksi on tarpeen kehittää tulevaisuudessa julkisten laitosten välisiä sekä yksityisten ja julkisten laitosten välisiä tutkimushankkeiden toteuttamiseen tarkoitettuja kumppanuuksia, joilla valjastetaan yksityisen ja julkisen sektorin välineet, resurssit ja kokemus Alzheimerin ja muiden dementiasairauksien vaikutusten torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), kirjallinen.(PL) Yhteiskunnallista tietoisuutta dementian esiintymisestä ikäihmisissä voidaan lisätä tehokkaimmin niin, että tuodaan esille ongelmaa ja järjestetään tehokkaita tiedotuskampanjoita. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä Alzheimerin tautiin, sillä siitä on tulossa yhä vakavampi ongelma sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti; tutkijoiden mukaan Alzheimeriin sairastuvien määrä kasvaa tasaisesti. Yhteiskuntiemme ikääntyessä meidän on puhuttava ongelmasta avoimesti ja haettava ratkaisuja. Ennen kaikkea taudin ennaltaehkäisyn tärkeyteen on kiinnitettävä huomiota. Äänestin näin ollen Marisa Matiaksen laatiman Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta; mietintö on parlamentin vastaus Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevään komission tiedonantoon.

Mietinnön keskeisinä tavoitteina on: edistää varhaista diagnosointia ja potilaiden elämänlaatua, parantaa sairauden epidemiologista tuntemusta ja nykytutkimuksen koordinointia; tukea jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuullisuutta vaihtamalla parhaita käytäntöjä; sekä ottaa huomioon dementiaa sairastavien oikeudet.

Nämä ovat kaikki kannatettavia ehdotuksia, sillä katson, että EU:n dementiastrategiassa olisi painotettava nykyistä enemmän dementiaa sairastavien ja heidän hoitajiensa sosiaalisia näkökohtia niin, että lisätään ennaltaehkäisyn ja varhaisen diagnoosin tutkimukseen suunnattua tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), kirjallinen. (IT) Vuodelta 2009 peräisin olevan Alzheimer-raportin tiedot ovat hälyttäviä: arviolta 35,6 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastaa dementiaa sen kaikissa muodoissa. Arvioita tarkistetaan jatkuvasti ylöspäin Euroopassa, missä väestön keski-ikä nousee nopeasti.

Siksi on tärkeää kehittää jäsenvaltioiden välille tilastotietojen jakamiseen tarkoitettuja verkostoja sekä perustaa Alzheimerin taudin syitä, ennaltaehkäisyä ja hoitoa koskevan tutkimuksen koordinointifoorumi. Varhaisella diagnoosilla terveydenhuoltokustannukset voidaan pitää kurissa kaikkialla Euroopassa, minkä vuoksi on myös elintärkeää jakaa rahoitusinvestointeja sekä kehittää EU:n politiikkaa kohdennetun ennaltaehkäisyn edistämiseksi.

Minun on myös korostettava, että on tärkeää ottaa huomion naisten erityistarpeet lääketieteellisessä ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa, terveydenhoidossa ja sosiaalipolitiikassa, sillä naiset sairastuvat kaksi kertaa miehiä useammin ja heidän osuutensa hoitohenkilöstöstä on suhteettoman suuri. Alzheimerin tauti on iso haaste Euroopan yhteiskunnille. Vain yhteisin ponnisteluin voimme selättää dementian sosiaaliset ja terveydelliset seuraukset sekä tarjota palveluja ja tukea hermoston rappeutumissairauksista kärsiville henkilöille ja heidän perheilleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Puolueeni Portugalissa eli Demokraattinen ja sosialistinen keskustapuolue – Kansanpuolue on aina vaatinut voimakkaasti kansallista dementian torjuntaohjelmaa, jotta dementiaa sairastavia voidaan hoitaa pätevän hoitohenkilöstön toimesta ihmisarvoisella ja inhimillisellä tavalla. En siis voi olla tukematta tätä EU:n aloitetta, jonka päämääränä on sisällyttää dementian torjunta EU:n ensisijaisiin tavoitteisiin. Alzheimerin tautia ja muita dementian muotoja sairastaa niin suuri määrä Euroopan kansalaisia, että taudin torjunnan asettaminen ensisijaiseksi tavoitteeksi oli välttämätöntä. On hyvin tärkeää toimia taudin alkuvaiheessa, jotta sitä voidaan hoitaa menestyksellisesti ja jotta potilaille voidaan tarjota paras mahdollinen elämänlaatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Alzheimer on salakavala tauti, johon ei ole löydetty tehokasta lääkitystä laajamittaisesta tutkimuksesta huolimatta. On epätodennäköistä, että löydämme parannuskeinon lähitulevaisuudessa tautiin ja sen seurauksiin, joita ovat muun muassa muistin ja muiden kehittyneiden aivotoimintojen asteittainen heikkeneminen, joka johtaa potilaan täydelliseen riippuvuuteen muista ihmisistä Tästä syystä on entistäkin tärkeämpää aloittaa hoito varhaisessa vaiheessa. On tärkeää muun muassa valistaa kansalaisia paitsi taudin ennaltaehkäisystä myös varhaisesta oireiden tunnistamisesta sekä taudin puhkeamisen hidastamisesta. Monet yleislääkärit aloittavat dementian lääkehoidon nähtävästi liian myöhään estääkseen määrärahojen ylittymisen, mikä kääntyy itseään vastaan. Lääketieteen asiantuntijoiden mukaan oikeilla lääkkeillä hoidettuna Alzheimer-potilaan siirtoa kalliiseen hoitokotiin voidaan viivästyttää jopa vuodella.

Tältä osin on tärkeää muistaa sairaita hoitavien omaisten kokema rankka fyysinen ja henkinen stressi. Stressi johtaa masennukseen, loppuun palamiseen tai vastaaviin ongelmiin noin kolmasosalla hoitajista. Alzheimer-potilaiden kärsimyksiä pyritään nyt lievittämään EU:ssa. Tästä syystä äänestin Marisa Matiaksen mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), kirjallinen. (IT) Kannatan Marisa Matiaksen mietintöä, sillä Euroopassa on varmistettava tiivis yhteistyö ja koordinaatio niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka voivat tarjota Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon keskittyvän tehokkaan vastauksen, sillä tauti koskettaa nykyisin kuutta miljoonaa eurooppalaista.

Jos EU ei tue kansallisia toimia paitsi sairauden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa myös sen rahoituksen koordinoinnissa, joka koskee parhaiden käytäntöjen levittämistä sekä tehokkaita lääkkeitä kehittävän lääketeollisuuden riittävää rahoitusta, emme kykene lisäämään niiden potilaiden omatoimisuutta ja ihmisarvoista elämää, jotka kärsivät myös tunne-elämää ja sosiaalisia suhteita vakavasti invalidisoivista sairauksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) Päätökseni äänestää Alzheimerin tautia käsittelevän mietinnön puolesta kumpuaa halusta parantaa EU:n nykyistä taudintorjuntastrategiaa. Euroopan väestön asteittainen ikääntyminen on johtanut hermoston rappeutumissairauksia sairastavien määrän merkittävään nousuun, ja puolet heistä sairastuu Alzheimerin tautiin. Siksi tämä mietintö on edistysaskel taistelussa tätä vakavaa sairautta vastaan. Minusta tässä asiassa on elintärkeää keskittyä ennaltaehkäisyyn sekä varhaisen diagnoosin että epidemiologisten tietojen keräämisen avulla. Siten on välttämätöntä korjata esimerkiksi ammattihenkilöstön koulutuksessa tai perheiden tukemisessa edelleen havaittavissa olevat puutteet lisäämällä tietoisuutta siitä, mitä ongelmia dementian sairastamiseen liittyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Äänestin Alzheimerin tautia koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän mietinnön puolesta, koska sen avulla voidaan parantaa potilaiden ja heidän omaistensa elämänlaatua sekä vähentää jäsenvaltioiden välisiä eroja ennaltaehkäisyssä, hoitoon pääsyssä sekä sopivien palvelujen tarjoamisessa dementiapotilaille. Euroopassa 1,4 miljoonaa ihmistä sairastaa jotakin dementian muotoa ja yli 8 miljoonaa 30–99-vuotiasta eurooppalaista kärsii hermostorappeumasairauksista, ja heistä puolet sairastaa Alzheimeria; lukumäärän ennustetaan kaksinkertaistuvan kahdenkymmenen vuoden välein. Mietinnöllä pyritään parantamaan nykytilannetta ja sen perustavoitteina on edistää varhaista diagnoosia ja ennaltaehkäisyä sekä parantaa potilaiden elämänlaatua, pyrkiä löytämään entistä solidaarisempia ja yhtenäisempiä ratkaisuja jäsenvaltioiden välillä tutkimuksessa ja lääkehoidossa sekä lisätä potilaiden ihmisarvoista kohtelua koko hoidon ajan.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen puolesta. Olen samaa mieltä joistakin Marisa Matiaksen mietinnössä esitetyistä huolenaiheista ja kannatan neuvostolle tehtyä ehdotusta, että dementia julistetaan EU:n terveydenhuollon painopisteeksi.

On tärkeää toimia globaalisti. Ylikansallista yhteistyötä tehdään EU:ssa itse asiassa varsin vähän, minkä vuoksi toiminta on hajanaista, ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto jäsenvaltioiden välillä on rajallista; Alzheimerin taudin tutkimus on jäljessä muiden vakavien tautien tutkimuksesta Euroopassa.

Näiden tosiseikkojen, jotka tuodaan hyvin esille mietinnössä, vuoksi on tarpeen kehittää paitsi elintärkeitä Alzheimerin tautia koskevia erityisiä kansallisia suunnitelmia ja strategioita myös EU:n väline, jolla edistetään eurooppalaisen tutkimuksen tehokasta koordinointia. Tällä tavoin voidaan mielestäni varmistaa terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen parhaiden käytäntöjen mukaisesti kaikissa Euroopan maissa samanaikaisesti. Tällä tavoin voidaan estää epäyhtenäiset toimet sekä eriarvoiset mahdollisuudet hoitoon pääsyssä ja taudin hoidossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevat tilastot ovat äärimmäisen huolestuttavia, kuten tieto siitä, että joka vuosi 1,4 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista sairastuu johonkin dementian muotoon, ja uusi tapaus diagnosoidaan 24 sekunnin välein.

Yli 65-vuotiaista lähes yksi kahdestakymmenestä sairastaa dementiaa, ja arviolta yli 8 miljoonaa eurooppalaista kärsii tämäntyyppisistä sairauksista. Tästä syystä Euroopan maiden on koordinoitava keskenään kansallista politiikkaansa. Aloite on sitäkin perustellumpi, kun otetaan huomioon nykyisten toimien hajanaisuus ja epäyhtenäisyys EU:ssa sekä eriarvoiset mahdollisuudet hoitoon pääsyssä ja taudin hoidossa. Aloite perustuu neljään keskeiseen tavoitteeseen, joita ovat: varhaisen diagnoosin edistäminen, sairauden epidemiologisen tuntemuksen parantaminen, jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden tukeminen sekä dementiasairauksista kärsivien oikeuksien kunnioittaminen.

Alzheimerin tautiin ei ole toistaiseksi löydetty parannuskeinoa. Siksi on elintärkeää kehittää lääkehoidon ulkopuolisia hoitokeinoja, joilla edistetään potilaiden hyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Edellä esitetyn perusteella kannatan ehdottomasti jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiivistämistä sekä nykyistä tehokkaampaa dementian ennaltaehkäisyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Mietintö on elintärkeä askel pyrittäessä kehittämään EU:n tautistrategia, joka perustuu neljään keskeiseen tavoitteeseen, joita ovat: varhaisen diagnoosin edistäminen ja potilaiden elämänlaadun parantaminen; sairauden epidemiologisen tuntemuksen parantaminen ja nykytutkimuksen koordinointi, jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden tukeminen parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla sekä dementiapotilaiden ja heidän hoitajiensa oikeuksien kunnioittaminen. Joka vuosi 1,4 miljoonaa Euroopan kansalaista sairastuu johonkin dementian muotoon. Uusi tapaus diagnosoidaan 24 sekunnin välein. Yli 65-vuotiaista lähes yksi kahdestakymmenestä ja viidennes yli 80 vuotiaista sairastaa dementiaa. Arvioiden mukaan yli 8 miljoonaa 30–99-vuotiasta eurooppalaista kärsii hermostorappeumasairauksista – heistä puolet Alzheimeria – ja tutkijat ennustavat lukumäärän kaksinkertaistuvan kahdenkymmenen vuoden välein. Diagnoosin saannissa ja hoitoon pääsyssä ilmenee eriarvoisuutta paitsi maiden välillä myös niiden sisällä, minkä vuoksi on syytä kehittää kansallisia suunnitelmia, joilla tarjotaan entistä solidaarisempia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon ennaltaehkäisy sekä dementiaa ja etenkin Alzheimeria sairastavien potilaiden hoito ja tuetaan heidän parissaan työskenteleviä (terveydenhoitoalan ammattilaisia, palveluntarjoajia tai omaisia).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Dementiaa sairastaa Euroopassa arviolta 9,9 miljoonaa ihmistä, joista valtaosalla on Alzheimerin tauti. Hermoston rappeutumissairaudet ovat yleisimpiä ikääntyneiden huonontuneen toimintakyvyn ja riippuvuuden syitä, ja dementiapotilaiden lukumäärän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

Mietinnön merkitystä on syytä korostaa tältä osin: siinä kiinnitetään huomiota siihen, että jäsenvaltioiden ja EU:n on vahvistettava merkittävästi Alzheimerin taudin syitä, ennaltaehkäisyä ja hoitoa koskevassa innovatiivisessa ja monialaisessa kliinisessä tutkimuksessa sekä tietojen vaihdossa tehtävää yhteistyötä ja koordinointia, sekä nostettava alan investointeihin tarkoitettuja varoja. Korostaisin myös varhaisen diagnoosin, alan ammattilaisten koulutuksen, perheiden tukemisen sekä tiedotuskampanjoiden merkitystä, sillä näillä voidaan varmistaa terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen potilaille parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), kirjallinen.(FR) Uusi hermoston rappeutumissairaustapaus todetaan 24 sekunnin välein. Yli 65-vuotiaista lähes yksi kahdestakymmenestä ja viidennes yli 80-vuotiaista sairastaa dementiaa. Alzheimerin tautia sairastaa yli puolet dementiapotilaista. Yhteensä yli 8 miljoonaa 30–99-vuotiasta eurooppalaista sairastaa dementiaa, ja tutkijat ennustavat lukumäärän kaksinkertaistuvan kahdenkymmenen vuoden välein. Euroopan unionin on ehdottomasti tehtävä aloitteita, joilla näihin sairauksiin sairastuneiden määrän nousua voidaan tulevina vuosikymmeninä rajoittaa. Annoin tukeni Euroopan parlamentin päätöslauselmalle, jossa jäsenvaltioita kehotetaan erityisesti toteuttamaan toimenpiteitä, joilla hidastetaan taudin etenemistä potilaissa, esimerkiksi edistetään esimerkiksi terveellisiä elämäntapoja ja varmistetaan kaikkien potilaiden lääkityksen saanti, perustetaan näiden tautien hoitoon erikoistuneita keskuksia, otetaan käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa sopivia lääketieteellisiä laitteita sekä laaditaan strategisen toiminnan ohjelma alan tutkimusta varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tuimme ehdotusta, sillä siinä muun muassa kehotetaan neuvostoa julistamaan dementia EU:n terveydenhuollon painopisteeksi sekä kehotetaan painokkaasti jäsenvaltioita laatimaan Alzheimerin tautia koskevia erityisiä kansallisia suunnitelmia ja strategioita dementian sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten huomioon ottamiseksi sekä palvelujen ja tuen tarjoamiseksi dementiapotilaille ja heidän omaisilleen, kuten on jo tehty useissa jäsenvaltioissa, joissa vuonna 2008 käynnistetyn Alzheimeria ja vastaavia tauteja koskevan suunnitelman avulla on voitu koordinoida sairauteen liittyviä sosiaali- ja terveysalan hoitopalveluja sekä kliinistä ja perustutkimusta kansallisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan väestön keski-ikä kasvaa jatkuvasti, mikä tekee ikääntymiseen liittyvistä ongelmista ja etenkin dementioista entistäkin vakavamman ongelman.

Koko maailmassa dementiaa sairastaa arviolta 35 miljoonaa ihmistä, ja lukumäärä saattaa jopa kaksinkertaistua 20 vuoden välein. Euroopassa 9,9 miljoonaa ihmistä sairastaa dementia ja valtaosa heistä Alzheimeria.

Alzheimer’s Disease Internationalin selvityksestä ilmenee, että kukun Alzheimer-potilas maksaa EU:n jäsenvaltioille 24 000 euroa vuodessa, ja kokonaiskustannukset ovat noin 161 miljardia euroa. Dementia onkin lähivuosikymmeninä todennäköisesti suurimpia haasteita kansallisten terveydenhuoltojärjestelmiemme kestävyydelle.

Asianosaisten määrää koskevien tilastojen perusteella on välttämätöntä tarjota palveluja ja tukea dementiapotilaille ja etenkin heidän perheilleen, jotka vastaavat suurelta osin potilaiden tuesta ja huolenpidosta. Näin on toimittu useissa jäsenvaltioissa, joissa on pantu täytäntöön Alzheimeria ja vastaavia tauteja koskeva suunnitelma. Yhteiseksi tavoitteeksi on asetettava tietoisuuden lisääminen ikääntymiseen liittyvistä sairauksista sekä 21. syyskuuta järjestetyn maailman Alzheimer-päivän täydentäminen tiedotuskampanjoilla näiden tautien ennaltaehkäisystä sekä aivovaurioiden hoidosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), kirjallinen.(PL) Äänestin Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta käsittelevän mietinnön puolesta. Parlamentti järjesti hiljattain keskustelutilaisuuden ikäihmisiin liittyvistä kysymyksistä, jotka koskivat talouskriisiä, työmarkkinoiden vaatimuksia ja työllisyyden parantamista. Tilastot niiden ihmisten määrästä, joilla on diagnosoitu dementia, paljastavat ongelman laajuuden. Joka vuosi 1,4 miljoonaa eurooppalaista sairastuu johonkin dementian muotoon, ja dementiaa sairastaa arviolta 10 miljoonaa ihmistä. Puolassa yli 200 000 ihmistä sairastaa Alzheimerin tautia. Hermoston rappeutumissairaudet ovat yleisimpiä ikääntyneiden huonontuneen toimintakyvyn syitä, ja ongelma vain pahenee keskimääräisen eliniän odotteen nousun myötä.

Alzheimerin tauti on suuri taloudellinen haaste kaikille yhteiskunnille. Vuonna 2010 julkistetussa maailman Alzheimer-raportissa todetaan, että Alzheimerin ja muiden dementian muotojen maailmanlaajuiset hoitokustannukset ovat 600 miljardia dollaria. Tarvitsemme yhteistä EU:n strategiaa dementian torjumiseksi. Meidän on kehitettävä ja edistettävä ennaltaehkäiseviä toimia Alzheimerin torjumiseksi, toisin sanoen terveellisiä elämäntapoja, mikä tarkoittaa pysymistä fyysisesti ja henkisesti aktiivisena, yhteisössä mukana olemista ja terveellistä ruokavaliota. Potilaiden hoitajille olisi taattava riittävä taloudellinen ja psykologinen tuki. Alzheimerin torjuntaa koskevassa EU:n strategiassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota naisten tarpeisiin, sillä heillä on kaksinkertainen mahdollisuus sairastua dementiaan muihin verrattuna ja suurin osa Alzheimer-potilaiden hoitajista on naisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Äänestin painokkaasti Alzheimeria käsittelevän valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan hyväksymään tekstiin ei ole jätetty tarkistuksia, mikä osoittaa, että suositukset ovat saaneet laajan tuen. Pyytäisin lisäksi kiinnittämään huomiota yhä suurempaan määrään dementiaan myönteisesti suhtautuvien yhteisöjen vastaanottoihin, joita on perustettu muun muassa Saksaan, Belgiaan ja Skotlantiin. On pohdittava myös odotusten vaikutuksia taudin kehittymiseen. Tarpeettoman kielteisillä odotuksilla voi usein olla haitallinen vaikutus tautiin, kuten todettiinkin puheenjohtajavaltio Belgian viime vuoden lopulla järjestämän kokouksen päätelmissä. Myös nämä huomiot olisi syytä sisällyttää politiikantekoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), kirjallinen. (HU) Yhdyn mietinnön näkemykseen, että on tärkeää sovittaa yhteen taudin erilaisia hoitomenetelmiä. Joka vuosi 1,4 miljoonaa eurooppalaista sairastuu dementiaan, minkä vuoksi varhainen diagnoosi ja ennaltaehkäisy ovat erityisen tärkeitä. On myös tarpeen parantaa jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota. Kannatan myös sitä, että meidän on ponnisteltava varmistaaksemme mahdollisimman kattavan ja tasa-arvoisen hoitoon pääsyn potilaille heidän iästään, sukupuolestaan, varallisuudestaan tai asuinpaikastaan riippumatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), kirjallinen. – (DE) Äänestin mietinnön puolesta, sillä siinä tehdään vaikuttava ja yksityiskohtainen selvitys Alzheimer-potilaiden sekä heidän hoitajiensa ongelmista, toiveista ja huolenaiheista sekä kehotetaan ryhtymään yhteisiin toimiin. Nykyisin vain yksi viidestätoista yli 65-vuotiaasta eurooppalaisesta sairastaa dementiaa, mutta luku kasvaa huomattavasti tulevina vuosikymmeninä. Tämä asettaa meille valtavan haasteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Tuen täysin tätä Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa uutta aloitetta. Dementiasta tulee yksi suurimmista terveydenhuollon haasteista tulevina vuosina, joten jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin ja hoidon parantamiseksi on elintärkeää. Mietinnössä kehotetaan lisäämään tietoisuutta asiasta ja muistutetaan tarpeesta tunnistaa ajoissa Alzheimerin taudin oireet. Tietoisuus auttaa tapausten varhaista diagnosointia ja parantaa hoitoon pääsyä. Dementiapotilaiden hyvinvoinnin turvaamisen ohella on tärkeää lisätä tietoisuutta hoitajista, jotka joutuvat usein selviytymään henkisistä ja taloudellisista vaikeuksista; toimintasuunnitelmien kehittäminen hoitajien arkielämän parantamiseksi on askel eteenpäin pyrittäessä parantamaan Alzheimer- ja dementiapotilaiden elämää.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjallinen. (PL) Tässä täysistunnossa äänestimme Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, jossa käsitellään Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta. Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä se on hyvin merkittävä askel tiellä kohti yksityiskohtaisia ehdotuksia nykyisten poliittisten strategioiden sekä tämäntyyppisten sairauksien hoitomenetelmien yhteensovittamiseksi. Hermoston rappeutumissairaudet ovat nykyisin yleisimpiä ikääntyneiden huonontuneen toimintakyvyn syitä, ja näihin tauteihin sairastuvien määrä tulee hyvin todennäköisesti nousemaan tuntuvasti. Tämä tosiasia on sitäkin merkittävämpi, kun otetaan huomioon keskimääräisen eliniän odotteen nousu sekä työssäkäyvien ja eläkeläisten välisen suhteen pieneneminen. Edellä esitetyn perusteella on äärimmäisen tärkeää, että tautien ennaltaehkäisystä tehdään kaikkien strategioiden kulmakivi ja että pyritään varmistamaan mahdollisimman varhaiset diagnoosit. Kansan edustajana tunnen olevani muiden kanssa yhdessä vastuussa sen varmistamisesta, että EU käyttää vaikutusvaltaansa edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Alzheimeria ja muita dementian muotoja sairastavien määrän nopean kasvun vuoksi EU:n on toimittava nopeasti, mikä edellyttää varhaiseen diagnoosiin ja ennaltaehkäisyyn panostamisen varmistamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että riskiryhmät olisi syytä testata varhaisessa vaiheessa ja että kohdennetuilla valistuskampanjoilla ikääntyneiden omaisia autetaan erottamaan normaalit ikääntymisen merkit dementian varhaisista oireista. Jäsenvaltioiden on vaihdettava kokemuksiaan ja otettava siihen mukaan sekä tutkijat että terveydenhoitoalan ammattilaiset. Ennaltaehkäisyä tarvitaan kipeästi, kun otetaan huomioon dementiaa sairastavien hälyttävä määrä sekä siitä aiheutuvat kustannukset yksittäisille jäsenvaltioille. Ennaltaehkäisyä on toteutettava edistämällä terveellisiä ruokavalioita sekä viivästyttämällä taudin puhkeamista. Mietinnössä mainitaan myös käytännön ja psykologisen tuen tarjoaminen omaisille. On voitu osoittaa, että kotona hoidettavan potilaan hoitoon tarvitaan kolme hoitajaa, jotka joutuvat yleensä luopumaan työstään. Mietinnössä mainitaan myös Alzheimer-potilaiden ihmisarvon säilyttämisen merkitys. Tämä voidaan saavuttaa kouluissa aloitettavalla koulutusohjelmalla.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0026/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin päätöslauselmaesityksen puolesta; siinä käsitellään vetoomusta, joka koskee Euroopan komission puutteellista toimintaa kilpailuasiassa ja tämän haitallisia vaikutuksia asianomaiseen yritykseen. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että komission vastauksessa vetoomusvaliokunnalle ei vastattu riittävällä tavalla vetoomuksen esittäjän ja valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin eikä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnossa esille nostettuihin huolenaiheisiin. Siten on tarpeen kehottaa komissiota ryhtymään välittömästi tarvittaviin toimiin direktiivin 93/42/ETY 8 artiklan mukaisesti vuonna 1997 käynnistetyn menettelyn loppuun saattamiseksi. Komission on lisäksi vastattava pikaisesti vetoomuksen esittäjän oikeutettuihin huolenaiheisiin, sillä hän on ollut sietämättömässä tilanteessa 13 vuoden ajan ja kärsinyt sinä aikana huomattavia tulonmenetyksiä, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin vetoomuksen esittäjän oikeuksien huomioon ottamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä tapaus, joka on ollut vireillä jo yli 10 vuotta, on aiheuttanut huomattavia taloudellisia tappioita asianomaiselle yritykselle, sillä komissio ei ole vieläkään antanut tapaukseen lopullista vastausta Saksan viranomaisten kanssa esiintyneiden erimielisyyksien takia. On elintärkeää, että kaikki EU:ssa myydyt lääketieteelliset laitteet ovat unionin lainsäädännön mukaisia ja täyttävät turvallisuusvaatimukset kuluttajien suojelun nimissä. Komission tehtävänä on nyt kuitenkin ryhtyä asian loppuun saattamiseksi tarvittaviin toimiin, sillä riita-asiat on ratkaistava ajoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Keskustelemme astmasumutteista, jotka ovat olleet markkinoilla vuodesta 1996 lähtien. Saksan viranomaiset ovat ilmaisseet huolensa laitteen turvallisuudesta ja ilmoittaneet siitä komissiolle suojalausekemenettelyn käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi. Komissio ei ole kuitenkaan ottanut yhteyttä valmistajaan eikä tehnyt päätöstä asiassa, joten päätös on edelleen auki eikä vetoomuksen esittäjällä ole enää käytössään muita oikeussuojakeinoja. Valmistaja saattoi laitteen markkinoille uudella nimellä vuonna 2003, ja vuonna 2005 Ylä-Baijerin hallitus määräsi laitteen vedettäväksi markkinoilta lääkinnällisiä laitteita koskevan Saksan lain nojalla ilmoittamatta asiasta komissiolle. Valmistaja ilmoitti komissiolle toisesta myyntikiellosta, jotta Saksaa vastaan käynnistettäisiin rikkomismenettely, mutta komission mukaan ei ollut riittävää näyttöä siitä, että inhalaattori täyttää direktiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset, ja se katsoi uuden tuoteturvallisuusarvion tarpeettomaksi.

Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä minusta komission on ehdottomasti ja nopeasti vastattava loukatun osapuolen oikeutettuihin huolenaiheisiin, jotta tämä voisi puolustaa oikeuksiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), kirjallinen. (DE) Olen iloinen siitä, että parlamentti on tänään antanut Christoph Kleinin vetoomusta käsittelevän päätöslauselman. Vetoomusvaliokunta on työskennellyt asian parissa huomattavan pitkään. Christoph Klein kehitti 1990-luvulla astmasumutteen, jolle on asetettu kaksi kertaa kiistanalainen myyntikielto. Menemättä yksityiskohtiin olen vakuuttunut siitä, että alkuperäinen vuonna 1996 sumutteelle asetettu kielto ei ollut täysin lainmukainen. Ainakin kieltoon johtaneet olosuhteet on tutkittava kriittisesti. Komission olisi pitänyt saattaa suojalausekemenettely päätökseen voidakseen antaa asianosaiselle mahdollisuuden tehdä asiasta valitus. Oikeudenkäynti on kuitenkin yhä kesken. Toisen myyntikiellon oikeusperusta ja lainmukaisuus ovat taatusti kiistanalaisia. Myös Euroopan unionin lainsäädäntöä on ilmeisesti rikottu. Tämän seurauksena Christoph Klein on ollut oikeuden räikeän kieltämisen uhri, ja tilanne on korjattava. On tärkeää, että komissio löytää pikaisesti lopullisen ratkaisun ongelmaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Puoltava ääneni päätöslauselmaesitykselle perustuu tarpeeseen todeta, että EU ja etenkin Euroopan parlamentti demokraattisesti valittuna elimenä ovat aina olleet kansalaisten puolella. Tänään hyväksytty päätöslauselma koskee Saksan kansalaisen Christoph Kleinin jättämää vetoomusta nro 0473/2008 komission puutteellisesta toiminnasta kilpailuasiassa, joka liittyy astmalaitteen myynnistä poistamiseen. Vastaavissa tapauksissa meidän on ensinnäkin Euroopan kansalaisina ja toiseksi Euroopan parlamentin jäseninä varmistettava suojalausekkeiden tosiasiallinen hyödyntäminen, jos jokin EU:n toimielin rikkoo perussopimusten määräyksiä. Tämä on lyhyesti sanottuna äänestysperusteluni. Lisään tähän vielä toiveeni siitä, että komissio korjaisi toimintaansa ja vähintäänkin antaisi täsmällisiä vastauksia astmalaitteen markkinoilta vetämiseen koskevassa asiassa selvittääkseen tapahtumien kulkua.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Mietintö on osoitus parlamentin vetoomusvaliokunnan toiminnan hyödyllisyydestä. Vastaamme nyt Saksan kansalaisen oikeutettuun valitukseen astmasumutteista. Päätöslauselmassa komissiota kehotetaan vastaamaan pikaisesti vetoomuksen esittäjän oikeutettuihin huolenaiheisiin, sillä hän on ollut sietämättömässä tilanteessa 13 vuoden ajan ja kärsinyt sinä aikana huomattavia tulonmenetyksiä, ja ryhtymään tarvittaviin toimiin vetoomuksen esittäjän oikeuksien huomioon ottamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tämäntyyppinen riita-asia vahingoittaa kaikkia asianosaisia: asianomaista yritystä sille koituvien taloudellisten kustannusten vuoksi sekä EU:n toimielimiä sen äärimmäisen kielteisen kuvan vuoksi, joka niistä syntyy menettelyjen loppuun saattamisen viivyttelyn vuoksi. Minusta kymmenen vuotta on liian pitkä aika riita-asian selvittämiseen, ja komission velvollisuutena on nyt löytää nopeasti kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Haluan kuitenkin korostaa, kuinka tärkeää on, että kaikki EU:n markkinoille saatetut tuotteet täyttävät kaikki unionin turvallisuusvaatimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Lääkinnällisistä laitteista annetussa neuvoston direktiivissä 93/42/ETY kerrotaan tarkoin, mitkä vaatimukset laitteen on täytettävä ensinnäkin myyntiluvan saadakseen ja toiseksi markkinoilla pysyäkseen. Jos tuotteella on CE-merkintä, se täyttää nämä vaatimukset. Jäsenvaltioiden velvollisuutena on kehittää valvontaa, jolla estetään CE-merkinnän luvaton käyttö, ja tarvittaessa vetää tällaiset tuotteet markkinoilta. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle viipymättä tämänkaltaisten toimien toteuttamisesta. Äänestin tyhjää, sillä minusta komission ei tarvitse toimia asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta; siinä kehotetaan komissiota Saksan kansalaisen jättämän vetoomuksen (joka koskee astmasumutteiden markkinoille saattamista) perusteella ryhtymään asian loppuun saattamisen edellyttämiin toimiin; asiaa on nimittäin valitettavasti pitkitetty jo 13 vuotta, mikä on aiheuttanut tuntuvia taloudellisia tappioita asianomaiselle yritykselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Antamalla tämän mietinnön Euroopan parlamentti

1. katsoo, että komission vastauksessa vetoomusvaliokunnalle ei vastattu riittävällä tavalla vetoomuksen esittäjän ja valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin eikä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnossa esille nostettuihin huolenaiheisiin

2. kehottaa komissiota ryhtymään välittömästi tarvittaviin toimiin direktiivin 93/42/ETY 8 artiklan mukaisesti vuonna 1997 käynnistetyn menettelyn loppuun saattamiseksi

3. kehottaa komissiota vastaamaan pikaisesti vetoomuksen esittäjän oikeutettuihin huolenaiheisiin, sillä hän on ollut sietämättömässä tilanteessa 13 vuoden ajan ja kärsinyt sinä aikana huomattavia tulonmenetyksiä, ja ryhtymään tarvittaviin toimiin vetoomuksen esittäjän oikeuksien huomioon ottamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Astmakohtaukset aiheuttavat äkkinäisiä hengitysvaikeuksia, jotka voivat kestää tuntikausia.

Saksa kielsi tiettyjen astmasumutteiden myynnin ensin vuonna 1997 ja jälleen vuonna 2005. Komissiota pyydettiin reagoimaan kiellon lainmukaisuuteen, mutta se ei tehnyt koskaan päätöstä asiassa ja rikkoi siten direktiivissä 93/42/ETY säädettyä suojalausekemenettelyä, jonka mukaan komission olisi pitänyt tehdä päätös.

Laiminlyönnistä tekee entistäkin vakavamman se, että luotettavista arvioista ilmenee, että markkinoilta pois vedetyt sumutteet olisivat voineet parantaa noin 30 miljoonan astmasta kärsivän elämänlaatua.

Erminia Mazzonin jättämässä kysymyksessä komissiota kehotetaan vastaamaan direktiivin 93/42/ETY 8 artiklassa säädetyn turvalausekkeen noudattamista jättämiseen. Tuossa 8 artiklassa säädetään, että kun komissiota pyydetään tekemään päätös kansallisesta terveydenhuoltoalan lainsäädännöllisestä toimenpiteestä, sen on kuultava asianomaisia osapuolia viipymättä sekä ilmoitettava niille kansallisen määräyksen lainmukaisuudesta. Menettelyn tässä vaiheessa on perustettava tutkintalautakunta varmistamaan komission todellinen vastuu, kuten unionin tuomioistuinkin on asiassa päättänyt.

 
  
  

Päätöslauselmaesitykset: RC (B7-0023/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän Haitin tilanteesta vuosi maanjäristyksen jälkeen annetun päätöslauselman puolesta, jossa Euroopan parlamentti ilmaisee toistamiseen solidaarisuutensa maanjäristyksen ja koleraepidemian uhreiksi joutuneille Haitin asukkaille. Yhdyn tärkeään vaatimukseen siitä, että kansainvälinen yhteisö, myös Euroopan unioni, antaa vahvan ja pitkäaikaisen sitoumuksen kaikkien New Yorkissa pidetyssä kansainvälisten avunantajien konferenssissa annettujen lupausten täyttämiseksi. On tärkeää ryhtyä välittömästi koordinoimaan humanitaarisen avun antamista haitilaisille, joista yli miljoona asuu edelleen tilapäisiksi tarkoitetuissa rähjäisissä leireissä. Ihmisoikeusjärjestöt tuomitsevat rähjäisten leirien "hirvittävät" elinolosuhteet ja etenkin sen, että naiset joutuvat raiskausten ja seksuaalisen väkivallan uhreiksi.

On kuitenkin selvää, että pitkällä aikavälillä humanitaariset toimijat eivät saa eivätkä voi jatkuvasti paikata Haitin valtion heikkouksia tai toimia sen puolesta ja että varsinkin terveyspalvelujen ja juomaveden saannin sekä vesihuollon alalla on jo aika toteuttaa kiireisiä pitkän tähtäimen toimia. Poliittisella tasolla on luotava välittömästi Haitin valtion valmiudet toimivaan demokratiaan ja hyvään hallintoon, mikä on maan jälleenrakennuksen kannalta välttämätöntä, ja valvottava, että tähän prosessiin otetaan mukaan Haitin kansalaisyhteiskunnan ja väestön edustajat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Tuin tätä päätöslauselmaa, jossa arvioidaan Haitin tilannetta vuosi maanjäristyksen jälkeen. Tilanne maassa on yhä hyvin monimutkainen ja kaoottinen, jälleenrakennustoimia on vaikea saada vauhtiin, miljoonat ihmiset näkevät nälkää ja maanjäristyksestä kärsi vakavasti yli 800 000 lasta, jotka altistuivat väkivallalle, seksuaaliselle ja muulle hyväksikäytölle sekä ihmiskaupalle. Presidentin- ja parlamenttivaalien aiheuttama kriisi pahensi maan tilannetta entisestään. Vaikka kansainvälinen yhteisö reagoi tehokkaasti Haitin tragediaan ja antoi sekä taloudellista että humanitaarista apua, on tähän mennessä maksettu vain pieni osa luvatuista 10 miljardista Yhdysvaltojen dollarista. Kansainvälisen apujärjestelmän rajoitusten lisäksi maan vallannut koleraepidemia on korostanut Haitin valtion kyvyttömyyttä reagoida asianmukaisesti tilanteeseen. Jatkuvat poliittiset levottomuudet häiritsevät yrityksiä aloittaa jälleenrakennustyö ja auttaa uhreja, mikä pahentaa tilannetta entisestään. Tärkeimpänä avunantajana Euroopan unionilla olisi oltava Haitin jälleenrakennustoimissa poliittinen johtajuus ja sen olisi varmistettava, että apu saavuttaa sitä eniten tarvitsevat.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Haitin tilanne on muuttunut erittäin vakavaksi, kun kansainvälisen yhteisön mitkään ponnistelut eivät ole auttaneet parantamaan tilannetta tässä valtiossa, jota sisällissota ja luonnonkatastrofit ovat tuhonneet ja jota koettelee nyt koleraepidemia. Viime vuoden tuhoisa maanjäristys toi Haitin suuren yleisön tietoisuuteen. Voimakkaan tunnekuohun laukaisemana toteutetuista yhteisistä ponnisteluista huolimatta tilanne ei kuitenkaan ole muuttunut paremmaksi. Siksi Euroopan parlamentin hyväksymän päätöslauselman tärkein näkökohta on luultavasti YK:lle esitetty kehotus tarkastella MINUSTAH-operaation toimeksiantoa Haitissa uudelleen koleraepidemian ja niiden jännitteiden vuoksi, joita hiljattain pidetyt, kiihkeät vaalit ovat aiheuttaneet. Kansainvälinen yhteisö onkin vakavasti kyseenalaistanut vaalien rehellisyyden. Pienen valtion köyhä kansa on tosiasiassa suuri häviäjä kaikkien näiden ongelmien suhteen.

On erittäin tärkeää, että YK vastaa ja säilyttää vastuun kaikkien siviili- ja sotilasoperaatioiden koordinoinnista sekä turvallisuuden palauttamiseksi että humanitaarisen avun tarjoamiseksi samoin kuin jälleenrakennuksen ja kehityksen käynnistämiseksi. Koko kansainvälisen yhteisön ja erityisesti Euroopan unionin täytyy asettaa Haitin jälleenrakennukseen osallistuminen mahdollisimman korkealle sijalle omassa ohjelmassaan, ennen kuin se on maan kansalaisten kannalta liian myöhäistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen ilahtunut kansainvälisen yhteisön laajamittaisista toimista Haitin tuhoisan maanjäristykseen jälkeen sekä sen aidosta poliittisesta tahdosta tukea maan jälleenrakennusta. Olen erityisen ilahtunut komission ja jäsenvaltioiden yhteisestä sitoumuksesta osoittaa jälleenrakennukseen yhteensä 1,2 miljardia euroa, josta 460 miljoonaa euroa saadaan komissiolta muuna kuin humanitaarisena apuna.

Haitin katastrofin mittakaava on kuitenkin valitettava ja sen vaikutukset ovat vielä vuosi maanjäristyksen jälkeenkin erittäin näkyviä. Turvallisuus-, terveys-, kansanterveys- ja asuinolosuhteet ovat myös valitettavia, ja on olennaista luoda Haitin valtiolle valmiudet toimivaan demokratiaan ja hyvään hallintoon, mikä on maan jälleenrakennuksen kannalta välttämätöntä, ja on valvottava, että tähän prosessiin otetaan mukaan Haitin kansalaisyhteiskunnan ja väestön edustajat. On edelleen ratkaisevan tärkeää auttaa tätä maata elpymään maanjäristyksestä, mutta on myös tärkeää, että kansainvälinen yhteisö hyödyntää tämän tilaisuuden ja auttaa poistamaan Haitin taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen eriarvoisuuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Nyt kun on kulunut vuosi Haitin katastrofista, sen vaikutukset ovat huolestuttavia ja tilanne on inhimillisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti sekasortoinen. Pahoittelen joutuessani toteamaan, että jälleenrakennusta ei käytännössä ole tapahtunut, raunioita on raivattu tuskin lainkaan, köyhyys on äärimmäistä ja väkivalta tuhoisaa, samalla kun kolera leviää ja naisia raiskataan pakolaisleireissä.

Tämän tilanteen on muututtava! Kansainvälisen yhteisön on yhdessä Haitin hallituksen kanssa annettava vahva ja pitkäaikainen sitoumus, kunnioitettava annettuja lupauksia ja pyrittävä kaikin tavoin suojelemaan Haitin väestöä. Kehotan Euroopan komissiota kehittämään välittömästi toimia yli 800 000:n väkivallalle, seksuaaliselle hyväksikäytölle, lapsityölle sekä ihmiskaupalle altistuvan lapsen suojelemiseksi.

Lisäksi on mielestäni ratkaisevaa niveltää jälleenrakennustoimiin paikallinen elintarviketuotanto ja elintarviketurva kehittämällä maaseudun infrastruktuuria ja tukemalla pienviljelijöitä. Olen tyytyväinen humanitaaristen järjestöjen paikan päällä toteuttamiin toimiin ja työhön, mutta moitin Haitin väliaikaista jälleenrakennuskomissiota siitä, että se ei ole kyennyt huolehtimaan tuhansien humanitaaristen järjestöjen ja varojen lahjoittajien koordinoinnista jälleenrakennustyössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Haitin asukkaille on tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa heille solidaarisuutta tämän huomattavia inhimillisiä ja aineellisia vahinkoja aiheuttaneen katastrofin jälkeen. Olen siksi tyytyväinen siitä, että Euroopan unioni päätti sitoutua antamaan maan jälleenrakennusprosessiin taloudellista apua noin 1,2 miljardia euroa, ja siitä, että EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton ehdotti taloussuunnitelman hyväksymistä seuraaviksi 10 vuodeksi. Se painottuisi alueen kehitykseen ja kasvuun sekä maan jälleenrakennukseen. Tämä on tärkeä päätös erityisesti siksi, että EU on yksi tämän Karibian alueen maan suurimmista lahjoittajista. Mielestäni EU:n varoja pitäisi kuitenkin jakaa samojen kriteerien perusteella, joita sovelletaan jäsenvaltioihin, tai erityisohjelmien mukaisesti talojen, koulujen ja muun infrastruktuurin jälleenrakennuksen lisäksi myös mikroluottojen myöntämiseen, koska ne vauhdittavat kehitystä ja käynnistävät taloutta elvyttäviä mikrohankkeita EU:n mikroyrityksille käytetyn nykymallin mukaisesti. Yhdysvallat toteutti toisen maailmansodan jälkeen Marshall-suunnitelman, jolla oli ratkaiseva osuus Länsi-Euroopan jälleenrakennuksessa. Eurooppa voi puolestaan käynnistää vastaavan ohjelman Haitissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Haitia vuosi sitten kohdannut hirvittävä katastrofi järkytti meitä kaikkia ja johti maailmanlaajuiseen hyvän tahdon suuntaukseen, jonka ansiosta käyttöön saatiin logistisia, inhimillisiä, taloudellisia ja humanitaarisia voimavaroja välittömästi ja suuressa mittakaavassa.

Kun vuosi oli kulunut, oli tarkoituksenmukaista arvioida tilanne uudelleen paikan päällä varsinkin siksi, että Haiti ei enää hallitse joukkotiedotusvälineiden otsikoita. Käsiteltävänä olevassa päätöslauselmassa tehdään tämä arviointi ja tuodaan esiin keinoja ja ratkaisuja väestön päivittäisessä elämässään kohtaamiin valtaviin ja vakaviin ongelmiin. Minun mielestäni se onnistuu siinä hyvin. Se mitä puuttuu, on laajempi suuntaus kohti paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten ottamista mukaan jakeluun sekä tulevaisuuden ratkaisujen etsimiseen.

Silti haluan painottaa voimakasta pitkäaikaista sitoutumista ja ratkaisujen etsimistä Haitissa vallitsevan köyhyyden perimmäisten syiden poistamiseksi lopullisesti sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden vaatimusta paikallisen elintarviketuotannon ja elintarviketurvan niveltämistä Haitin jälleenrakennustoimiin niin, että "kehitetään maaseudun infrastruktuuria ja tuetaan pienviljelijöitä".

Toivon myös, että löydetään nopeasti lopullinen ratkaisu väliaikaisille pakolaisleireille, joissa lähes kolme miljoonaa ihmistä elää lähes epäinhimillisissä olosuhteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Hieman yli vuosi sitten maailma järkyttyi Haitia hävittäneestä maanjäristyksestä, joka tappoi yli 200 000 ihmistä ja jätti jälkeensä todella järkyttävän tuhon. Tuolloin kansainvälinen yhteisö ryhtyi auttamaan uhreja, ja kansainväliset laitokset ja koko maailman yleinen mielipide ja media myötäilivät tätä sitoumusta. Valitettavasti kansainvälisen mielenkiinnon painopiste näyttää siirtyneen muualle, joten Euroopan parlamentin velvollisuutena on muistuttaa tapahtumasta ja raportoida nykytilanteesta. Kun vuosi on kulunut, on todettava, että mitään merkittävää muutosta ei ole tapahtunut eikä maa, joka oli jo ennestään vakavissa vaikeuksissa ja romahti luonnonkatastrofin vaikutuksesta, ole vieläkään toipunut siitä. Käytettävissä olevat kootut tiedot ja kaikki indikaattorit osoittavat tämän: mikään ei vaikuta edenneen nopeasti, tarpeeksi tehokkaasti tai riittävän asiantuntevasti. Yli miljoona ihmistä on yhä vailla kotia. Kansainvälinen yhteisö ei voi hylätä tätä maata ja antaa sen muuttua jälleen yhdeksi epäonnistuneeksi valtioksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Vuosi maanjäristyksen jälkeen Haitin tilanne on yhä sekasortoinen, maa on yhä hätätilassa ja jälleenrakennustöitä on tuskin aloitettu. Olen tyytyväinen humanitaaristen järjestöjen paikan päällä tekemään työhön loukkaantuneiden hoidossa, juomaveden toimittamisessa ja ruoan jakamisessa. Korostaisin kuitenkin, että jälleenrakennus on Haitin hallituksen tehtävä, koska ennen kaikkea poliittinen vakaus voi auttaa maata jälleenrakennuksessa. Siksi olen sitä mieltä, että Haitin hallituksen täytyisi pitää kiinni kansallisessa jälleenrakennussuunnitelmassa antamistaan sitoumuksista ja toteuttaa ja vahvistaa valtion vaikutusvaltaa, jotta paikallishallinto tehostuisi ja paikallisten ja kansallisten instituutioiden toimintakyky vahvistuisi.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Todellisuus paikan päällä osoittaa sen, mitä päätöslauselmassa tunnutaan haluttavan piilottaa, eli sen, että Yhdysvaltoja samoin kuin EU:ta kiinnosti pääasiassa varmistaa poliittinen ohjailunsa ja lisätä sitä varmistaakseen taloudellisen ja geostrategisen valtansa Haitilla ohittaen humanitaarisen näytelmän, jonka esittäjiä haitilaiset ovat olleet vuosikymmenten ajan. Määrättyään Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kautta maan tekemään rakennemuutoksia, jotka tuhosivat sen talouden ja loivat katastrofaalisen sosiaalisen tilanteen, Yhdysvallat vastasi viime vuoden maanjäristykseen sotilaallisella väliintulolla. Kaikkea tätä pahensi hiljattainen koleraepidemia, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien Haitin vakautusoperaatioon (MINUSTAH) osallistuneiden sotilaiden tiedetään tuoneen maahan (vaikka se kieltääkin vastuunsa). Enemmistö parlamentista ei ole puhunut näistä tosiseikoista mitään. Mitään ei ole myöskään sanottu niistä, jotka ovat osoittaneet Haitille todellista solidaarisuutta: Kuubasta ja Amerikan bolivaristisesta vaihtoehdosta (ALBA). Kuuba on lähettänyt sinne lääkäreitä ja asiantuntijoita, jotka ovat antaneet yli 50 000 ihmiselle hoitoa koleraan, ja Haitin viranomaisten avulla on nyt ollut mahdollista saavuttaa eristäytyneimmät yhteisöt ja taata se, että yksikään maan kansalainen ei jää koleran vuoksi apua vaille, minkä ansiosta on säästynyt tuhansia ihmishenkiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. (GA) Maanjäristys ja sitä seurannut koleraepidemia olivat todellinen katastrofi haitilaisille. Kehotan kansainvälistä yhteisöä Euroopan unioni mukaan lukien täyttämään kaikki kansainvälisten avunantajien konferenssissa New Yorkissa viime vuonna annetut sitoumukset ja antamaan rahat viipymättä Haitin väestölle ja mukana oleville kansalaisjärjestöille.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Haitin tilanne on yhä erittäin huolestuttava. Monet avustustyöntekijät ansaitsevat kiitokset rohkeasta sitoutumisestaan. Heidän ponnisteluistaan huolimatta vallassa oleva hallitus ei ole kyennyt pienentämään uhkaavan sisällissodan vaaraa. Meidän on vaadittava humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen (tarkoitettu yhteiseen ja koordinoituun toimintaan yhteisenä vastauksena humanitaarisiin kriiseihin) täysimääräistä soveltamista ja korostettava sitä, että kansainvälisten avunantajien konferenssissa 31. maaliskuuta annetut sitoumukset erityisesti Haitin jälleenrakennusta varten pitäisi toteuttaa, jotta ne eivät jäisi pelkäksi puheeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestin Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien Haitia koskevasta kompromissipäätöslauselmasta tyhjää. Tein niin, koska tämä päätöslauselma (vaikka se onkin hyvin perusteltu) ei tarjoa kestävää ratkaisua, joka varmistaisi, että Haiti todella selviytyisi kriisistä, eikä siinä esitetä riittävästi kysymyksiä Euroopan unionin lupaaman tuen todellisesta maksamisesta.

Haitilaiset tarvitsevat todellista kehitysapua, ja se pitäisi varmistaa kiireellisesti muodostamalla kansainvälisiä rakennus- ja yleisten töiden työryhmiä ja tarjoamalla asianmukaisia varusteita, niin että ne voivat osallistua aktiivisesti maan julkisten ja yksityisten rakennusten pikaiseen jälleenrakennukseen aloittaen köyhimmistä alueista, kaupungeista ja kylistä. Haitilaiset tarvitsevat myös todellista lääketieteellistä tukea ensin koleraepidemian hillitsemiseen mahdollisimman nopeasti ja sitten sen tuhoamiseen. Lääkäreitä, lääkkeitä ja sairaanhoitopalveluita on saatava kiireesti käyttöön suuria määriä.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän Haitin tilanteesta annetun päätöslauselman puolesta, koska Euroopan parlamentti ilmaisee toistamiseen solidaarisuutensa maanjäristyksen ja koleraepidemian uhreiksi joutuneille Haitin asukkaille. Yhdyn kansainväliselle yhteisölle ja EU:lle esitettyyn hyvin tärkeään vaatimukseen vahvan ja pitkäaikaisen sitoumuksen antamisesta ja kaikkien lupausten täyttämisestä välittömästi, koska yli miljoona ihmistä elää tilapäisiksi tarkoitetuissa pakolaisleireissä ja ihmisoikeusjärjestöt kertovat, että näiden leirien elinolot ovat järkyttävät ja naiset ovat vaarassa tulla raiskatuksi tai joutua seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Tällä hetkellä ihmisillä ei ole tarpeeksi ruokaa ja 80 prosenttia Haitin väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä. On ratkaisevan tärkeää, että ihmisillä on terveydenhoitoa, juomavettä ja saniteettipalvelut. Haitin kehitys pitkällä aikavälillä on varmistettava. Siksi olen samaa mieltä siitä, että EU:n ja jäsenvaltioiden pitäisi sisällyttää Haitin elvytys ja jälleenrakennus tärkeimpiin painopisteisiinsä ja että nyt on aika auttaa Haitia kehittymään taloudellisesti ja poliittisesti vahvaksi ja itsenäiseksi maaksi. Kansainvälisen yhteisön täytyy hyödyntää tämä tilaisuus Haitin köyhyyden perimmäisen syyn poistamiseen lopullisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Haitin maanjäristys 12. tammikuuta 2010 aiheutti noin 222 750 ihmisen kuoleman ja teki lähes kaksi miljoonaa ihmistä kodittomaksi. Kymmenen kuukautta tämän murhenäytelmän jälkeen saarella puhkesi koleraepidemia, joka on vaatinut tähän mennessä 3 333 ihmisen hengen. Kuten nämä järkyttävät luvut selvästi osoittavat, tilanne on vaikea. Tämän lisäksi, vaikka marraskuussa pidettiin vaalit, vahvojen vaalivilppi epäilysten vallitessa maa on yhä ilman hallitusta. Tämänpäiväisessä äänestyksessä olemme pyytäneet Euroopan unionia tekemään yhteistyötä Haitin toimielinten kanssa sellaisten sääntöjen ja säännösten laatimiseksi, jotka auttavat maata hyödyntämään paremmin sen vuoden kuluessa saamaa taloudellista apua ja ennen kaikkea tekemään sen demokratian ja oikeusvaltio- ja laillisuusperiaatteiden mukaisesti. Hätäavun, jälleenrakennuksen ja kehityksen sekä paikallishallinnon kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön edistämisen merkityksen korostaminen on tulos, jonka me toivomme saavuttavamme hyväksymällä tämän päätöslauselman.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, jossa kiitetään humanitaaristen järjestöjen (Punainen Risti, kansalaisjärjestöt, YK) ja jäsenvaltioiden ponnisteluja ja toimintaa ja korostetaan, että on tiedotettava humanitaaristen operaatioiden näkymättömissä olevista vaikutuksista, ja painotetaan, että tilanne on saatu hallintaan nimenomaan huolehtimalla loukkaantuneista, toimittamalla juomavettä ja elintarvikkeita sekä rakentamalla tilapäisiä suojia.

Päätöslauselmassa kuitenkin huomautetaan myös, että koleraepidemia paljasti Haitin valtion olevan lähes täysin toimintakyvytön, vaikka sairaus olisi helposti ehkäistävissä ja parannettavissa, ja että kansainvälisen avun keinot ovat rajallisia huolimatta siitä, että maassa toimii valtava määrä humanitaarisia järjestöjä (12 000 kansalaisjärjestöä). Lisäksi siinä painotetaan, että humanitaariset toimijat eivät saa eivätkä voi jatkuvasti paikata Haitin valtion heikkouksia tai toimia sen puolesta ja että varsinkin terveyspalvelujen ja juomaveden saannin sekä vesihuollon alalla on jo aika toteuttaa kiireisiä pitkän tähtäimen toimia.

Päätöslauselmassa ilmaistaan myös tyytyväisyys komission ja jäsenvaltioiden yhteiseen sitoumukseen osoittaa yhteensä 1,2 miljardia euroa, joista 460 miljoonaa euroa saadaan komissiolta muuna kuin humanitaarisena apuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) On kulunut vain hieman yli vuosi Haitin murhenäytelmästä, jossa kuoli yli 200 000 ihmistä ja joka vaikutti yli kolmeen miljoonaan haitilaiseen. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan miljoona ihmistä elää vieläkin epäinhimillisissä oloissa tilapäisissä pakolaisleireissä. Vuosi sitten kansainvälinen yhteisö EU mukaan lukien yritti kaikin tavoin auttaa Haitia ja ehkäistä luonnonkatastrofin seurauksia, jotka nyt ovat nähtävissä. Siksi meidän on aika taas muistaa näitä ihmisiä: he kärsivät valtavasti, varsinkin heistä haavoittuvimmassa asemassa olevat, kuten naiset ja lapset. Meidän on aika yhdistää voimamme ja palauttaa tämän luonnonilmiön järkyttämän maan tilanne normaaliksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Vuosi Haitin tuhoisan maanjäristyksen jälkeen maan tilanne ei ole parantunut yhtään. Itse asiassa koleran puhkeaminen on pahentanut tilannetta huomattavasti, vaikka maahan virtaa humanitaarista ja taloudellista apua. Pääkaupunki Port-au-Prince on yhä hautautunut rauniomassoihin ja paikallisilla ihmisillä on käytettävissään vain lapioita ja kottikärryjä niiden raivaamiseen. Tuhansilla ihmisillä ei vieläkään ole suojaa ja lapsikauppa kukoistaa, mutta diktaattorin johtamassa maassa vallitsee yhä poliittinen sekasorto vaalien jälkeen. Äänestin päätöslauselman puolesta, koska haitilaiset tarvitsevat apuamme ja läntisen maailman on kannettava vastuunsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen.(PL) Traagisia seurauksia saaneen Haitin maanjäristyksen ensimmäinen vuosipäivä oli 12. tammikuuta. Se vaati 222 750 ihmisen hengen ja pakotti noin 1,7 miljoonaa ihmistä lähtemään kodeistaan. Näihin järkyttäviin tapahtumiin liittyen Euroopan parlamentti hyväksyi 19. tammikuuta päätöslauselman, jossa kuvataan tilannetta saarella vuosi katastrofin jälkeen. Kansainvälisten järjestöjen ponnisteluista ja maan jälleenrakentamiseen kohdennetusta kansainvälisestä avusta huolimatta Haitiin tilanne on yhä sekasortoinen ja maa on syvässä kriisissä. Saari taisteli koleraepidemiaa vastaan 10 kuukautta maanjäristyksen jälkeen, ja kansainväliset tarkkailijat ovat kyseenalaistaneet sekä presidentin- että parlamenttivaalien laillisuuden. Maan tämänhetkisen tilanteen vuoksi Euroopan parlamentti pyytää Euroopan unionia ja koko kansainvälistä yhteisöä osoittamaan solidaarisuutta saarelle ja tekemään tiiviimmin yhteistyötä Haitin viranomaisten kanssa ja toteaa, että maan jälleenrakennustoimiin pitäisi ryhtyä vasta siellä elävien kuulemisen jälkeen. On tärkeää, että parlamentti kiinnittää myös huomiota siihen, miten apua pitäisi antaa Haitille: se pitäisi antaa lahjana eikä lainana, joka kerryttäisi maan velkaa. Lopuksi haluan ilmaista solidaarisuuteni Haitille ja toivon, että maan jälleenrakennustyö saadaan järkeistettyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) On kulunut vuosi Haitin hirvittävästä maanjäristyksestä, joka on yksi ihmiskunnan historian tuhoisimmista luonnonkatastrofeista, mutta katastrofien merkit ovat yhä selvästi näkyvät. Uskomatonta kyllä, muutama kuukausi hirvittävän maanjäristyksen jälkeen saapunut hurrikaani toi mukanaan koleraepidemian, joka pahensi vaikeaa poliittista tilannetta entisestään. Päätökseni äänestää päätöslauselman puolesta perustuu ennen kaikkea siihen, että on saatava käyntiin toimia ja väliintuloja, joilla varmistetaan, että maa saa kaiken tarvitsemansa avun vähintään siedettävien elinolosuhteiden palauttamiseksi. Tämänhetkiset yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet herättävät vain lisää huolestusta, koska ne vaikeuttavat EU:n humanitaarisen avun toimittamista ja hidastavat siten jälleenrakennusta. Siksi on mielestäni tärkeää ja Euroopan toimielinten velvollisuus antaa mahdollisimman paljon apua, jotta voidaan ainakin taata kaiken menettäneille ihmisille asunto, terveydenhoito, ruoka ja yhteiskunnan peruspalvelut. Vain meidän avullamme haitilaiset pystyvät hitaasti palaamaan normaaliin elämään.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Äänestin tämän päätöslauselman "Haitin tilanteesta vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakennus" puolesta. Päätöslauselmassa korostetaan sellaisia asioita kuin ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelu. Se muistuttaa meitä siitä, että tällä hetkellä Haitilla on kansalaisten köyhyyden ja turvattomuudentunteen (60 prosenttia väestöstä asuu ulkosalla ja 80 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä) lisäksi akuutti huoli haavoittuvimmassa asemassa olevien tilanteesta, koska he altistuvat väkivallalle, seksuaaliselle ja muulle hyväksikäytölle, ihmiskaupalle ja hylkäämiselle. Tässä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti vaatii komissiota tekemään enemmän kuin vain toteamaan tilanteen ja osallistumaan käytännössä Haitin sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Vuosi maanjäristyksen jälkeen Haitin tilanne on yhä sekasortoinen, maa on yhä hätätilassa ja suurin osa väestöstä elää äärimmäisen epävakaissa oloissa. Siksi kansainvälisen yhteisön EU mukaan lukien täytyy antaa pitkäaikainen sitoumus kaikkien annettujen lupausten täyttämiseksi ja humanitaarinen avun antamiseksi Haitille sekä Haitin väestön elinolosuhteiden parantamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Haitin tilanne edellyttää taas pikaisia toimia. Tällä päätöslauselmalla me ilmaisemme toistamiseen solidaarisuutemme maanjäristyksen ja koleran uhreiksi joutuneille Haitin asukkaille ja korostamme, että jälleenrakentaminen on toteutettava Haitin väestöä ja kansalaisyhteiskuntaa kuullen ja yhteistyössä heidän kanssaan. Me vaadimme lisäksi kansainvälistä yhteisöä, myös Euroopan unionia, antamaan vahvan ja pitkäaikaisen sitoumuksen kaikkien New Yorkissa pidetyssä kansainvälisten avunantajien konferenssissa annettujen lupausten täyttämiseksi ja toimimaan viipymättä. Painotamme myös, että kaikki unionin humanitaarinen apu ja jälleenrakennusapu on myönnettävä avustuksina eikä velkaa kerryttävinä lainoina.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Kaikista planeettaamme vuonna 2010 kohdanneista katastrofeista Haitin maanjäristyksen aiheuttamat haavat paranevat huonoiten.

Nyt, kun on kulunut vuosi tästä ihmiskunnan historian toiseksi tuhoisimmasta maanjäristyksestä, katastrofin merkit ovat yhä tuskallisen näkyviä. Yli miljoona ihmistä, joista puolet on lapsia, elää yhä tilapäisissä leireissä, ja koleraepidemia tappio viime lokakuussa 4 000 ihmistä. Ruokaa, juomavettä, saniteettipalveluja tai kouluja ei ole vieläkään riittävästi. Hallitusten ja yksityisten järjestöjen lupaamista 500 miljardista Yhdysvaltojen dollarista vasta hyvin pieni osa – ainoastaan kuusi miljardia dollaria – on saapunut paikan päälle eikä loppuja ole vielä näkynyt.

Tämän yhteisen päätöslauselman hyväksyminen tänään on tärkeä askel yhtenäisen rintaman muodostamisessa tulevia haasteita vastaan. Jos luonto tuhoaa, ihmisten on jälleenrakennettava. Näiden sanojen täyty innostaa meitä antamaan vieläkin suuremman sitoumuksen.

 
  
  

Päätöslauselmaesitykset: RC (B7-0031/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska toivon, että Liettuan tasavallan parlamentilla on poliittista tahtoa hylätä ehdotettu laki, joka loukkaisi naisten oikeuksia ja vapauksia. Toivon, että kaikenlainen, myös sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä lopetetaan. Liettuan tasavallan parlamentti ei ole vielä hyväksynyt tätä lakiehdotusta, joten Euroopan parlamentti haluaa tällä päätöslauselmalla varoittaa siitä, että Euroopan unioni on huolestunut säädösehdotuksista, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia ja syrjivät kansalaisia. Lisäksi nämä hallintolakiin tehdyt muutosehdotukset ovat ristiriidassa Liettuan tasavallan perustuslain 25 artiklan kanssa, sillä siinä todetaan, että ihmisiä ei saa estää hakemasta, vastaanottamasta eikä levittämästä tietoja ja ajatuksia, ja maan perustuslain 29 artiklan kanssa, sillä siinä todetaan, että kaikkien henkilöiden on oltava yhdenvertaisia lain, tuomioistuinten sekä muiden valtion laitosten ja virkamiesten edessä. Liettuan hallitus antoi kielteisen lausunnon Liettuan parlamentissa käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta, koska se on kansainvälisen, Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden vastainen. Lisäksi Liettuan parlamentin ihmisoikeusvaliokunnan on vielä esitettävä kantansa ehdotettuihin muutoksiin. Siksi toivon, että Liettuan parlamentti ottaa huomioon kansainvälisen ja Euroopan unionin arvostelun, tämän Euroopan parlamentin päätöslauselman ja Liettuan hallituksen kielteisen kannan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon Euroopan unionia sitovat kansainväliset ja eurooppalaiset ihmisoikeusvelvoitteet, erityisesti kaikkien vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisen ja kaikenlaisen syrjinnän torjumisen, ei ole hyväksyttävää, että jokin sen jäsenvaltioista säätäisi lakeja, jotka selvästi kyseenalaistaisivat unionin perustana olevat arvot ja periaatteet. Kunnioitan sitä, että kaikilla valtioilla on oikeus käsitellä, muuttaa ja hyväksyä kansallisia lakeja ilman ulkopuolisten puuttumista asiaan, mikäli ne tekevät niin noudattaen kaikilta osin ihmisoikeuksia ja loukkaamatta perusperiaatteita, tässä tapauksessa syrjimättömyyden periaatetta, riippumatta siitä, onko nämä periaatteet määritetty perussopimuksissa tai perusoikeuskirjassa. Toivon, että Liettua tai mikä tahansa muu samassa tilanteessa oleva jäsenvaltio pidättyy hyväksymästä mitään lakia, joka on minkä tahansa EU:n lainsäädännön säännöksen, periaatteen tai arvon kanssa ristiriidassa, tai pyrkii tarkistamaan tai muuttamaan tällaisen lain mahdollisimman huolellisesti ja nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Tuen tätä päätöslauselmaa, koska siinä vaaditaan Liettuan parlamenttia hylkäämään säädösehdotus, jolla pyritään langettamaan homoseksuaalisten suhteiden julkisesta edistämisestä sakko. Tämä parlamentin päätöslauselma annettiin huolestuttavien tapahtumien seurauksena, joita olivat esimerkiksi laki, jolla alaikäisiä suojellaan julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta, paikallisten viranomaisten yritykset estää tasa-arvon puolesta järjestettävät kulkueet ja gay pride -kulkueet sekä johtavien poliitikkojen ja parlamentaarikkojen kiihottava tai uhkaava kielenkäyttö ja vihaa lietsovat puheet. EU:n perusoikeuksien viraston uusimmassa selonteossa pääteltiin, muutoksilla voitaisiin kriminalisoida lähes kaikki homoseksuaalisuutta koskevat ilmaisut, kuvaukset tai tiedot. Nämä muutosehdotukset ovat selvästi ristiriidassa Liettuan velvoitteiden kanssa, jotka ovat seurausta maan perustuslaista, perusoikeuskirjasta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta. Panen merkille, että tasavallan presidentti Dalia Grybauskaitė on omaksunut päättäväisen kannan ja että homofobinen lainsäädäntö haittaa Liettuan kansalaisia ja maan imagoa, ja rohkaisen presidenttiä käyttämään veto-oikeuttaan, jos rangaistavaa tekoa koskevan hallintolain muutokset hyväksytään.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), kirjallinen.(FR) Liettuan hallitus on viime kuukausina hyväksynyt joukon lakeja, joissa kielletään viittaukset homoseksuaalisuuteen tai biseksuaalisuuteen julkisuudessa tai rangaistaan niistä. Parlamentin käsiteltävänä parhaillaan olevalla lakiesityksellä on tarkoitus muuttaa hallintolakia niin, että homoseksuaalisten suhteiden julkisesta edistämisestä voidaan langettaa jopa 2 900 euron sakko.

Tämä laki on täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan unionin perussopimusten vastainen, koska EU ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat niissä kunnioittamaan ilmaisunvapautta ja perusoikeuksia ja tarjoamaan välineitä syrjinnän ja ihmisoikeusrikkomusten torjumiseen.

Hyväksymällä tämän päätöslauselman vaadimme hylkäämään tämän lakiesityksen, sisällyttämään sukupuolisen suuntautumisen koulutusta koskevan lain nojalla suojeltaviin tekijöihin, antamaan alaikäisille vapaasti tietoja sukupuolisesta suuntautumisesta ja täsmentämään mainontaa koskevassa laissa olevan kiellon merkitystä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun jokin jäsenvaltio on estänyt Euroopan unionin kansalaisia harjoittamasta sukupuoliseen suuntautumiseensa liittyviä oikeuksiaan ja vapauksiaan käyttäen puuttumattomuutta tekosyynä ja kannustaen näin tosiasiassa syrjintään. Tämän homofobisen hysterian täytyy loppua.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska sen mukaan EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, suojellaan ja edistetään Euroopan unionissa – kuten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa edellytetään – tekemättä eroa sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Liettuan parlamentti päätti 12. marraskuuta 2010 aloittaa prosessin, jossa arvioidaan Liettuan hallintolakiin tehtävää muutosta, jonka mukaan homoseksuaalisten suhteiden edistämisestä pitäisi langettaa sakko. Nämä muutokset ovat parhaillaan Liettuan viranomaisten käsiteltävänä. Tämä asia on keskustelumme kannalta olennainen siksi, että mitään EU:n sääntöjen vastaista lainsäädäntöä ei ole vielä hyväksytty. Siksi pidätyn arvioimasta poliittisia, lainsäädännöllisiä tai tuomiovaltaan liittyviä toimia, jotka ovat täysin Liettuan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan alaisia. Kehotan kuitenkin Liettuan viranomaisia kunnioittamaan vapautta ja tasa-arvon periaatetta sekä sukupuolista suuntautumista koskevaa syrjimättömyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin ja sen toimielinten vastuuna ja velvollisuutena on vaalia ihmisoikeuksien kunnioittamista, myös kaikkien vähemmistöjen. Siksi sen täytyy hylätä ja torjua syrjintää sen kaikissa muodoissa ja erityisesti sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

Tässä asiassa tuen parlamentin päätöslauselmaa aloitteena, joka vahvistaa Euroopan unionin identiteetin perusarvoja ja -periaatteita vaarantamatta toissijaisuusperiaatetta. Haluan korostaa sen tunnustamista ja kunnioittamista, että jäsenvaltioilla, kuten Liettualla, on oikeus keskustella vapaasti ja vertailla eri käsityksiä ja ajatuksia kansallisen lainsäädännön muutos- ja hyväksymisprosessin aikana. Haluan myös korostaa Liettuan viranomaisten vahvistusta sille, että ne kunnioittavat lujasti EU:n oikeudellista kehystä eivätkä toimi sitä vastaan ja edistävät ihmisoikeuksien kunnioittamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Liettua pyrkii hillitsemään tiettyjen seksuaalisten vähemmistöjen julistuksia haluten epäilemättä ja aivan oikeutetusti tukea sen sijaan perhettä, joka koostuu isästä, äidistä ja heidän lapsistaan ja joka on jokaisen yhteiskunnan perusyksikkö. Jotkut ihmiset pitävät sitä hyökkäyksenä ihmisoikeuksia vastaan ja selvänä syrjintänä, jota ei voida hyväksyä. Kuten Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän esittämässä päätöslauselmassa aivan oikein tuodaan esiin, Liettuan lainsäädäntöprosessia ei ole saatu läheskään päätökseen, ja sitä tutkivat parhaillaan asiaankuuluvat valvontaelimet maan perustuslain ja kansainvälisten velvollisuuksien valossa.

Päätöslauselmassa myös korostetaan "kaikkien demokratioiden oikeutta – – kansallisten lakien ja säädösten muuttamiseen ja hyväksymiseen – – puuttumatta kansallisten parlamenttien keskusteluihin". Se tosiasia, että me keskustelemme asiasta täällä ja esitämme tekstejä hyväksyttäväksi, tarkoittaa kuitenkin asiaan puuttumista ja loukkaa Liettuan ja sen kansalaisten oikeuksia. Tätä on mahdoton hyväksyä. Koska aiheet liittyvät toisiinsa, haluaisin myös hyödyntää tämän tilaisuuden Ranskan kansalaisena ja ilmaista olevani erittäin huolestunut Ranskan perustuslakituomioistuimeen syrjimättömyyden nimissä viedystä asiasta, jossa kiistetään siviililain artiklat, jotka aivan luonnollisesti vaalivat avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on ottanut kantaa ja vaatii Liettuaa hylkäämään lakiesityksen sakkojen langettamisesta "homoseksuaalisten suhteiden julkisesta edistämisestä". Meidän on muistettava, että homofobialle ei ole sijaa Euroopassa ja että perusoikeusasiakirjan 21 artikla estää selvästi kaikenlaisen eri syihin perustuvan syrjinnän sukupuolinen suuntautuneisuus mukaan lukien. Neuvosto estää yhä monialaisen syrjinnän torjumista koskevan direktiivin antamisen, jonka tavoitteena on taata yhdenvertainen suojelu kaikenlaiselta syrjinnältä. Meidän on kuitenkin korkea aika ryhtyä toimiin tämäntyyppisten lakien estämiseksi kaikkialla Euroopassa, koska ne ovat kaukana meidän täällä puolustamistamme arvoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Yksi uudelleenperustetun Skotlannin parlamentin ensimmäisistä tehtävistä oli poistaa lakikirjasta laki, joka kieltää homoseksuaalisuuden "edistämisen" Skotlannin kouluissa. Lain oli säätänyt Margaret Thatcherin oikeistolainen unionistihallitus – hallitus, jolla ei ollut skotlantilaisen silmissä mitään legitimiteettiä. Skotlannin parlamentti oli asiasta eri mieltä ja uudisti lain, jotta se sopisi paremmin 2000-luvulle. On toivottavaa, että liettualaiset valitsevat saman linjan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Euroopan parlamentin tunnuslause "Moninaisuudessaan yhtenäinen" on periaate, jonka on ohjattava kaikkea työtämme niin Euroopan unionin sisällä kuin sen ulkopuolella. Se noudattaa sitä periaatetta, jonka vuoksi äänestin tämän päätöslauselman puolesta, sillä vaikka Euroopan parlamentti ei halua puuttua maiden sisäisiin asioihin, sen on mielestäni aina voitava ilmaista mielipiteensä ja toimia kaikupohjana koko Euroopan unionin väestön tarpeiden ilmaisemiselle. Tänään hyväksytty päätöslauselma korostaa parlamenttimme yhteistä kantaa Liettuan Seimasin suhteen. Siinä pyydetään muuttamaan säädösehdotusta, joka muuttaisi hallintolakia niin, että "homoseksuaalisten suhteiden julkisesta edistämisestä" rangaistaisiin. Kuten tekstissä selvästi tuodaan esiin, se saattaisi kriminalisoida lähes kaikki homoseksuaalisuutta koskevat ilmaisut, kuvaukset tai tiedot. Siksi meidän velvollisuutemme on mielestäni tänään parlamentin jäseninä ja ennen sitä kansalaisina vaatia Liettuan parlamenttia hylkäämään uusi laki perusihmisoikeuksien turvaamisen olennaisen periaatteen nimissä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan unionissa ei voida hyväksyä sukupuoliseen suuntautumiseen (tai mihinkään muuhunkaan) perustuvaa syrjintää. Siksi olen tyytyväinen tähän päätöslauselmaan, jossa suhtaudutaan jyrkästi suvaitsemattomuuden merkkeihin Liettuassa ja tehdään selväksi, että EU:n toimielimet eivät voi vain istua kädet ristissä ja antaa Liettuan hyväksyä lakeja, jotka syrjivät yhtä yhteiskuntaryhmää.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen.(FR) Haluan ensinnäkin korostaa, että yksi Euroopan unionin perusperiaatteista on kaikenlaisen syrjinnän, erityisesti sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan, torjuminen. Meillä on nyt huomattava määrä aihetta koskevaa EU:n lainsäädäntöä, mikä tarkoittaa, että tämä periaate voidaan toteuttaa kokonaan käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi ryhtyä torjumaan homofobiaa tässä parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissamme. On myös tärkeää korostaa, että me keskustelemme täällä tänään tekstistä, joka on vain Liettuan parlamentin muutaman jäsenen tekemä lakiesitys.

Lisäksi Liettuan presidentti ja hallitus ovat avoimesti arvostelleet tätä ehdotettua muutosta, jolla homoseksuaalisten suhteiden julkisesta edistämisestä tehtäisiin rikos. Siksi meidän ei pidä harkitsemattomasti tuomita jotain maata tai hallitusta. Sen sijaan kehottaisin liettualaisia kollegoja varmistamaan, että he noudattavat tiukasti yhteisön lainsäädäntöä ja erityisesti perusoikeuskirjan 21 artiklaa, jossa kielletään kaikenlainen syrjintä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Kansalaisten yhdenvertaisuus on periaate, josta Euroopan unionissa tingitään liian usein. Haluaisimme unionin reagoivan aina, kun tätä periaatetta uhmataan. Tässä päätöslauselmassa kieltäydytään vakiinnuttamasta lakia, joka rikkoisi liettualaisten yhdenvertaisuuden periaatetta heidän sukupuolisen suuntautuneisuutensa vuoksi ja jopa rankaisisi heitä siitä. Olen iloinen siitä ja äänestän varmasti sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Yksi EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden tehtävistä on varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, suojellaan ja edistetään Euroopan unionissa Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti syrjimättä ketään sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Tämä päätöslauselmaehdotus on tämän linjan mukainen: siinä varoitetaan, että Liettuan valtio aiheuttaa vahinkoa vapaudelle sekä yhdenvertaisuuden periaatteelle ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltämisen periaatteelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taataan, että ihmiset, jotka ovat eri lailla sukupuolisesti suuntautuneita, eivät kärsi syrjintää. Kun Liettua allekirjoitti Lissabonin sopimuksen, siitä tuli myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekirjoittaja. Euroopan parlamentin mielestä Liettuan parlamentin antaman, alaikäisten suojelua julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta koskevan lain hyväksyminen on selvästi sopimuksen vastaista. Se vaatii myös Liettuan hallitusta pitäytymään muilta aihetta koskevilta lainsäädännön muutoksilta ja sisällyttämään sukupuolisen suuntautumisen lain nojalla suojeltaviin tekijöihin. Äänestin tyhjää, koska mielestäni on epäselvää, miten pitkälti EU on puuttumassa kansallisiin asioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, suojellaan ja edistetään Euroopan unionissa Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti syrjimättä ketään sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Siksi on tärkeää vaatia, että Liettuan viranomaiset eivät hyväksy lainsäädäntöä, joka on ristiriidassa yhdenvertaisuuden ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltämisen periaatteiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Meidän täytyi jälleen kerran kehottaa Seimasia hylkäämään rangaistavaa tekoa koskevaan hallintolakiin tehdyt muutosehdotukset, sisällyttämään sukupuolisen suuntautumisen koulutusta koskevan lain nojalla suojeltaviin tekijöihin, antamaan alaikäisille vapaasti tietoja sukupuolisesta suuntautumisesta ja täsmentämään mainontaa koskevassa laissa olevan kiellon merkitystä. Samanaikaisesti me kuitenkin kiitämme Liettuan tasavallan presidenttiä Dalia Grybauskaitėa tämän omaksumasta päättäväisestä kannasta, että homofobinen lainsäädäntö haittaa Liettuan kansalaisia ja maan imagoa. Parlamentti kehottaa presidenttiä käyttämään veto-oikeuttaan, jos rangaistavaa tekoa koskevan hallintolain muutokset hyväksytään.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Liettuan parlamentti hyväksyi vuonna 2010 muutoksen hallintolakiin, jolla pannaan täytäntöön vuonna 2009 hyväksytty alaikäisiä julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta suojeleva laki.

Tämä muutos estäisi joukkotiedotusvälineitä edistämästä seksuaalisia suhteita tai muunlaista homoseksuaalista käyttäytymistä, jota perustuslaki tai siviililaki ei suojaa, erityisesti ottaen huomioon sen, millainen vaikutus joukkotiedotusvälineillä on lasten tunne-elämän ja henkiseen kehitykseen.

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 10 artiklassa todetaan, että jokaisella on sananvapaus. Näiden oikeuksien harjoittamiseen liittyy kuitenkin velvollisuuksia ja vastuita ja niistä saatetaan rangaista lain nojalla, jos se on välttämätöntä yleisen moraalin suojelemiseksi.

Vaikuttaa liian usein siltä, että markkinoiden dynamiikkaan vastatessaan joukkotiedotusvälineet eivät välitä lapsista yksilöinä, joiden tunteisiin on hyvin helppo vaikuttaa. Yhteisenä tavoitteena pitäisi olla, että kiinnitetään enemmän huomiota lapsiin ja nuoriin liittyviin asioihin, mikä tarkoittaa työskentelyä kaikenlaisten media-ammattilaisten kanssa vankan yhteisen vastuuntunnon kehittämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), kirjallinen.(FR) Äänestin ilmaisunvapauden loukkaamisesta ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä Liettuassa annettavan päätöslauselman puolesta. Parlamenttien (Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien) välisestä vuoropuhelusta on muodostunut Euroopan unionin keskeinen ominaispiirre Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Euroopan unioni myös perustuu luovuttamattomiin arvoihin, joihin kuuluu kaikenlaisen syrjinnän torjuminen, ja minä aion koko toimikauteni ajan tehdä töitä tämän arvon puolustamiseksi.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö