Hakemisto 
Sanatarkat istuntoselostukset
PDF 4450k
Keskiviikko 19. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos
1. Istunnon avaaminen
 2. Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 4. Eurooppa-neuvoston 16.–17. joulukuuta 2010 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5. Puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelma (keskustelu)
 6. Äänestykset
  6.1. Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (äänestys)
  6.2. Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (äänestys)
  6.3. EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (äänestys)
  6.4. EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (äänestys)
  6.5. EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (äänestys)
  6.6. EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus (A7-0365/2010, David Martin) (äänestys)
  6.7. Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (äänestys)
  6.8. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (B7-0021/2011) (äänestys)
  6.9. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (äänestys)
  6.10. Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite (A7-0366/2010, Marisa Matias) (äänestys)
  6.11. Astmasumutteet (äänestys)
  6.12. Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (B7-0023/2011) (äänestys)
  6.13. Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (äänestys)
 7. Äänestysselitykset
 8. Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10. Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (keskustelu)
 11. Sahelin alueen turvallisuustilanne (keskustelu)
 12. Valko-Venäjän tilanne
 13. EU:n ja Libyan puitesopimus
 14. Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvat kustannukset (keskustelu)
 15. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 16. Istunnon päättäminen


  

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

 
1. Istunnon avaaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
  

(Istunto avattiin klo 9.05.)

 

2. Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja

3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja

4. Eurooppa-neuvoston 16.–17. joulukuuta 2010 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Puhemies. – (PL) Esityslistalla on seuraavana Eurooppa-neuvoston ja Euroopan komission julkilausumat Eurooppa-neuvoston 16.–17. joulukuuta 2010 pidetyn kokouksen päätelmistä. Perussopimuksen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy esittelee selonteon.

 
  
MPphoto
 

  Herman Van Rompuy, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja.(EN) Aivan ensimmäiseksi toivotan teille hyvää uutta vuotta! Toivotan sitä teille henkilökohtaisesti ja toivotan sitä Euroopan unionille näinä vaikeina aikoina. Koska Eurooppa-neuvoston viime kokouksesta on kulunut jo kuukausi, saanen muistuttaa teitä siitä, että annan joka kerran täyden selonteon Eurooppa-neuvoston tuloksista parlamentin puheenjohtajakokoukselle vain muutama tunti jokaisen kokouksen jälkeen.

Eurooppa-neuvoston joulukuun kokouksessa keskityimme ensimmäisenä päivänä taloudellisiin kysymyksiin ja toisena päivänä ulkopolitiikkaan. Talouspolitiikassa saimme aikaan eräitä merkittäviä päätelmiä. Ensinnäkin päätimme ehdotuksesta tehdä perussopimukseen vähäinen muutos, jolla perustetaan pysyvä mekanismi turvaamaan koko euroalueen rahoitusvakautta. Kun olimme lokakuun kokouksessa päässeet periaatteelliseen sopimukseen siitä, että tällainen muutos perussopimukseen tarvitaan, kuulin Eurooppa-neuvoston jäseniä sen mahdollisesta sanamuodosta ja sisällöstä. Varmistin sopimuksen siitä, että perussopimuksen 136 artiklaan lisätään kaksi virkettä seuraavasti:

"Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, joka aktivoidaan, jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Mahdollisen pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asetetaan tiukat ehdot."

Tämä on keskeinen osa pyrkimyksiämme parantaa Euroopan unionin kriisinkestävyyttä. Se on tärkeä paitsi oikeusvarmuuden myös markkinoiden uskottavuuden kannalta. Koska muutoksella ei lisätä unionin toimivaltuuksia, kaikki Eurooppa-neuvoston jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että on asianmukaista käyttää yksinkertaistettua tarkistusmenettelyä. Se edellyttää nyt lausuntoa parlamentilta samoin kuin Euroopan komissiolta ja Euroopan keskuspankilta. Toivomme saavamme teidän hyväksyntänne. Minun tuskin tarvitsee muistuttaa teitä siitä, kuinka tärkeää on edetä tässä asiassa mahdollisimman nopeasti ja kitkattomasti nyt, kun markkinoiden epävakaus aiheuttaa edelleen huolta.

Tiedän, että te ja teidän asiasta vastaavat valiokuntanne olette seuranneet tätä asiaa tiiviisti varsinkin johtamani talouden ohjaustyöryhmän työskentelyn aikana, johon sisältyi minun ja asiaan läheisimmin liittyvien parlamentin valiokuntien seitsemän puheenjohtajan välisiä tapaamisia. Kiitän puhemies Jerzy Buzekia hänen Eurooppa-neuvostossa tähän antamastaan panoksesta ja siitä, että hän ilmoitti meille parlamentin olevan valmis käsittelemään tämän asian nopeasti.

Lausuntojenne avulla Eurooppa-neuvosto kykenee muuttamaan tämän päätösluonnoksen varsinaiseksi päätökseksi maaliskuun kokouksessaan. Sen jälkeen perussopimuksen muutos on hyväksyttävä jokaisessa jäsenvaltiossa. Tavoitteena on, että muutos tulee voimaan viimeistään 1. tammikuuta 2013, jotta itse pysyvä mekanismi saadaan perustettua kesäkuuhun 2013 mennessä.

Eurooppa-neuvosto tarkasteli myös sitä, mitkä voisivat olla tulevan mekanismin keskeiset piirteet. Olimme jo lokakuussa pyytäneet komissiota aloittamaan valmistelutyön. Tämä johti euroryhmän valtiovarainministerien 28. marraskuuta antamaan julkilausumaan, joka hyväksyttiin täysin Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Sen mukaan tuleva Euroopan vakausmekanismi suunnitellaan nykyisen mekanismin pohjalta, joten Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) osallistumisesta on huolehdittu. EU noudattaa edelleen tiukasti tavanomaisia kansainvälisiä ja IMF:n käytäntöjä. Yksityissektorin roolin suhteen päätökset tehdään tapauskohtaisesti, joten yksityissektorin osallistuminen ei ole tulevan vakausmekanismin tuen ennakkoedellytys.

Eurooppa-neuvosto kävi myös erittäin hyvän ja perusteellisen keskustelun talouden viimeaikaisista tapahtumista sekä siitä, miten kaikkien Euroopan talouksien haasteista selviydytään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Myös Euroopan keskuspankin pääjohtaja osallistui kokoukseen, ja Eurooppa-neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä läsnä olleiden euroalueen valtioiden ja hallitusten päämiesten ja EU:n toimielinten julkilausumaan. Tämä keskustelu vahvisti jäsenvaltioiden ja toimielinten keskuudessa vallitsevan päättäväisyyden ja yhtenäisyyden. Kaikki neuvottelupöydän ääressä olleet yhtyivät perusanalyysiin. Korostan: kaikki 27 jäsenvaltiota yhtyvät siihen, vaikka analyysissa keskitytään erityisesti nykyisiin 17:ään euroalueen valtioon. Meillä on siis yhteinen tahto tehdä talouksistamme vastustuskykyisempiä kriisejä vastaan ja lisätä rakenteellista talouskasvua Euroopassa.

Haluan mainita tämän hyväksyttyä julkilausumaa heijastavan yhteisen lähestymistavan osatekijät. Kolme seikkaa koskee kansallisten hallitusten tekemää työtä: ensinnäkin vastuullinen finanssipolitiikka, toiseksi kasvun edistäminen ja kolmanneksi ne kaksi valtiota, joita varten on hyväksytty tukiohjelmat ja jotka toteuttavat päättäväisesti tarvittavat toimenpiteet, ja me kaikki olemme tyytyväisiä näiden kahden valtion, Kreikan ja Irlannin, hallitusten ja kansalaisten ponnistuksiin.

Kaksi muuta seikkaa koskee jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten yhdessä tekemää työtä. Ensinnäkin Eurooppa-neuvosto pyytää muita toimielimiä, varsinkin parlamenttia, varmistamaan, että johtamani työryhmän työn perusteella lokakuussa tehdyt vakaussopimusta ja makrotalouden valvontaa koskevat sopimukset toteutetaan kesään mennessä. Se on yhteinen velvollisuutemme. Toiseksi, sovimme uusien stressitestien suorittamisesta pankkialalla, jotta taataan täysi avoimuus EU:n vuosittaisten toimien laajemmassa viitekehyksessä.

Olemme ehdottoman päättäväisiä. Euroalueen valtioiden ja hallitusten päämiehet ja EU:n toimielimet ovat "valmiit tekemään kaiken tarvittavan koko euroalueen vakauden turvaamiseksi." Parhaillaan työskennellään tämän yleisen lähestymistavan osatekijöiden laatimiseksi.

Kokouksen toisena päivänä keskityimme suhteisiin strategisten kumppaniemme kanssa. Catherine Ashton esitti tilanneselvityksiä toiminnasta strategisten kumppanien kanssa, ja minä kerroin kollegoille myönteisistä tuloksista, joita saavutettiin kolmessa äskettäisessä huippukokouksessa, nimittäin presidentti Obaman kanssa järjestetyssä huippukokouksessa, jossa avasimme vihreän kasvun ja verkkoturvallisuuden kaltaisia uusia uria kasvua, työpaikkoja ja turvallisuutta koskevalle transatlanttiselle yhteistyölle; presidentti Medvedevin kanssa järjestetyssä huippukokouksessa, jossa saatiin aikaan kahdenvälinen sopimus Venäjän liittymisestä WTO:hon, mikä on merkittävä saavutus; sekä Intian pääministerin Singhin kanssa järjestetyssä huippukokouksessa, jossa edistyttiin selvästi kohti kunnianhimoista ja tasapainoista vapaakauppasopimusta, joka toivottavasti saadaan aikaan tämän vuoden alkupuoliskolla, ja annettiin myös yhteinen julistus kansainvälisestä terrorismista.

Nämä kokoukset osoittivat, että Euroopan unioni ei ole kumppaneilleen vain taloudellinen unioni ja kaupparyhmä, vaan myös geopoliittinen kumppani.

Eurooppa-neuvosto päätti myös myöntää Montenegrolle ehdokasmaan aseman. Tämä korostaa Eurooppa-neuvostossa vallitsevaa vakaumusta siitä, että Länsi-Balkanin valtiot ovat Eurooppaan suuntautuneita.

Sovimme myös ulkoasiainministerien muutamaa päivää aiemmin tekemän päätöksen mukaisesta Norsunluurannikkoa koskevasta kannasta, jolla lähetetään selkeä viesti siitä, että demokraattisten vaalien tuloksia on kunnioitettava.

Kuten tiedätte, 4. helmikuutta pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa käsitellään lähinnä kasvuohjelmaamme. Innovointi ja energia – erityisesti energiavarmuus – ovat tässä suhteessa avainseikkoja. Maaliskuussa toteutamme ensimmäisen kerran niin sanotun talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson. Se ei saa olla byrokraattinen menettely, vaan todellinen tilaisuus perusteelliseen keskusteluun taloutemme tilasta ja toteutettavista toimista.

Hyvät kollegat, tiedämme luonnollisesti, että meidän on vahvistettava ja syvennettävä talouden koordinointia ja lisättävä lähentymistä euroalueen sisällä. Työskentelemme mahdollisimman paljon kattavissa puitteissa, ja olen varma, että saamme aikaan tarvittavan yhteisymmärryksen.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, komission puheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, viime vuonna Euroopan unionia koetteli joukko vakavia haasteita, ja joulukuun Eurooppa-neuvosto osoitti, kuinka lujasti me olemme päättäneet tehdä kaikki saavutustemme puolustamiseksi tarvittavat päätökset. Etenkin sopimalla Euroopan vakausmekanismin perustamisesta ja siihen liittyvästä perussopimuksen muutoksesta olemme osoittaneet olevamme täysin sitoutuneita euroalueen ja sitä koko EU:n hyödyksi käyttävien jäsenvaltioiden tukemiseen.

Komissio antaa virallisen lausuntonsa perussopimuksen muutostekstistä ennen Eurooppa-neuvoston kevätkokousta. Me teemme ehdottomasti oman osamme selitettäessä Euroopan kansalaisille, miksi tämä vähäinen muutos on kannatettava. Tämän sopimuksen avulla pystymme lisäämään vauhtia, ja komissio tekee tiivistä yhteistyötä valtiovarainministerien kanssa ratkaistakseen pysyvän vakausmekanismin yksityiskohdat ennen kevään Eurooppa-neuvostoa. Vaikka tästä tulee hallitustenvälinen mekanismi, koska se oli ainoa vaihtoehto, jota jäsenvaltiot saattoivat harkita, on tärkeää, että se perustetaan täysin perussopimuksen mukaisesti ja että sillä vahvistetaan vakaussääntöjämme julkisen talouden valvonnan periaatteiden ja välineiden mukaisesti.

Nämä päätökset liittyvät niihin moniin toimenpiteisiin, joita toteutamme osana lähestymistapaa, jolla pyritään vastaamaan sekä talouskriisiin ja sen seurauksiin että tarpeeseen luoda työpaikkoja synnyttävää kasvua. Eurooppa-neuvosto on tunnustanut tämän. Euroalueen valtioiden ja hallitusten päämiehet ja varsinkin EU:n toimielimet ovat myös ilmaisseet selvästi olevansa valmiit tekemään kaiken tarvittavan koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Valtioiden ja hallitusten päämiehet vaativat päättäväisiä toimia Euroopan rahoitusvakausvälineestä annettavan riittävän rahoitustuen saatavuuden varmistamiseksi, kunnes pysyvä mekanismi tulee voimaan. Nämä olivat Eurooppa-neuvoston viime kokouksen päätelmät.

Eurooppa-neuvosto kehotti myös vauhdittamaan komission viime syyskuussa tekemien talouden ohjausjärjestelmää koskevien ehdotusten käsittelyä niin, että ne voidaan hyväksyä kesäkuuhun mennessä. Se tunnusti myös Eurooppa 2020 -strategian tärkeän roolin kestävän kasvun palauttamisessa Euroopan unioniin. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, jonka käynnistimme viime viikolla vuotuisen kasvuselvityksen yhteydessä, sitoo kaikki nämä suuntaukset yhteen. Uskon, että se aukoo uusia uria ja parantaa ratkaisevasti tapaa, jolla hallinnoimme ja koordinoimme toisistaan riippuvaisia talouksiamme Euroopan unionissa. Sillä luodaan todellinen Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmä. Näin toimii uusi talouden ohjausjärjestelmämme – ohjausjärjestelmä, jonka on määrä olla kattava vastaus kriisiin.

Komissio on todennut tämän hyvin selvästi vuotuisessa kasvuselvityksessä. Haluan keskittyä tähän, sillä myös joulukuun Eurooppa-neuvoston hyvin tärkeiden päätelmien perusteella katson, että nyt on erityisen tärkeää tarkastella seuraavaksi toteutettavia toimia. Uskon, että syntymässä on uudenlainen todellisuus. Talouden ohjausjärjestelmän ja talouden koordinoinnin politiikka on muuttunut, eikä se johdu vain siitä, että niin kutsutut federalistit halusivat sitä. Markkinat haluavat sitä. Kansainväliset kumppanimme haluavat sitä. Tämä on yksinkertaista maalaisjärkeä, ja me toteutamme sitä nyt ja tulevaisuudessa.

Uusi talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso yhdistää vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistamisen avulla tiukennettavat finanssipoliittiset säännöt tehokkaaseen talouden koordinointiin. Se tarjoaa ennakoivaa koordinointia, mikä merkitsee sitä, että keskustelemme toistemme talous- ja finanssipolitiikoista ennen niiden hyväksymistä. Emme enää katso taaksepäin asioiden korjaamiseksi, vaan eteenpäin antaaksemme neuvontaa.

Tämä ennakoiva lähestymistapa on keskeinen tekijä, joka tekee tästä historiallisen askeleen Euroopan unionille. Itse asiassa otamme käyttöön todellisen eurooppalaisen ulottuvuuden kansallisessa budjetti- ja talouspolitiikassa. Tästä lähin autamme toimien suunnittelussa etukäteen sen sijaan, että arvioimme ja yritämme oikaista niitä jälkeenpäin.

Kansallisia talousarvioita koskevat lopulliset päätökset tehdään luonnollisesti kansallisissa parlamenteissa. Se on aivan oikein, mutta tämä uusi talouden ohjauksen muoto heijastaa yksinkertaisesti järkiperäistä vastausta uuteen todellisuuteen. Kun otetaan huomioon keskinäinen riippuvuus euroalueella ja koko Euroopan unionissa, valtioiden olisi voitava tietää päätöksiä tehdessään, mitä niiden naapurit aikovat tehdä. Tällainen tiedon jakaminen lisää kansallisten parlamenttien vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistaa niitä. Se ei heikennä niiden valtaa.

Vuotuinen kasvuselvitys käynnistää tämän prosessin, ja sen keskeiset viestit ovat selvät: palauttakaa vakaus, älkää enää viivyttäkö rakenneuudistuksia, ja vauhdittakaa kasvua lisääviä toimenpiteitä. Ensinnäkin meidän on palautettava vakaus vakauttamalla julkinen talous. Ellemme saa taloutta tasapainoon, emme pysty palauttamaan luottamusta Euroopan talouksiin. Ellemme saa palautettua luottamusta, vaarana on taloudellinen stagnaatio kaikkine siitä seuraavine kielteisine seurauksineen erityisesti työllisyyden suhteen.

Meidän on kuitenkin lähestyttävä tätä asiaa kiihkottomasti ja harkiten. Julkisen talouden vakauttaminen ei tarkoita velan vähentämistä vähentämällä menot olemattomiin. Kyse on ennen muuta priorisoinnista, ja eräät alat – innovaatiot, koulutus, uudet energiamuodot – ovat hyviä ehdokkaita tällaista suosituimmuuskohtelua varten.

Toinen vuotuisen kasvuselvityksen keskeinen viesti on jatkaa päättäväisesti rakenneuudistuksia, jotta voimme luoda uusia työpaikkoja. Vaihtoehdot ovat yksinkertaiset: haluammeko kasvua ilman työpaikkoja vai työpaikkoja synnyttävää kasvua? Jos haluamme jälkimmäistä, meidän on tehtävä muutamia asioita. Meidän on kehotettava jäsenvaltioita keskittymään tänä vuonna työmarkkinoiden uudistamiseen, jotta voimme poistaa korkeampien työllisyysasteiden tiellä olevat esteet. Meidän on autettava kansalaisia palaamaan työelämään tai löytämään uusia työpaikkoja tekemällä työnteosta houkuttelevampaa. Meidän on uudistettava eläkejärjestelmiä ja varmistettava, että työttömien asema ei huononnu, kun he saavat töitä.

Sanon tämän selvästi: rakenneuudistus ei tarkoita sitä, että laskemme sosiaaliturvamme tasoa, vaan sitä, että saamme mukaan ne, jotka tällä hetkellä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella, ja erityisesti nuoret. Nuorisotyöttömyyden taso eräissä jäsenvaltioissa on hyvinäkin aikoina pöyristyttävä. Kaikki, jotka todella välittävät sosiaalisesta Euroopasta, tietävät, että näin ei voi jatkua. Kansainvälisen kilpailun koventuessa voimme säilyttää sosiaalisen markkinataloutemme vain mukautumalla.

Kolmas vuotuisen kasvuselvityksen keskeinen viesti on kasvua lisäävien toimenpiteiden aikaistaminen ja vauhdittaminen. Eurooppa 2020 -strategia on tämän kannalta tärkeä tekijä. Meidän on keskityttävä toimenpiteisiin, jotka tuottavat selvää taloudellista hyötyä lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ja jotka on mahdollista hyväksyä suhteellisen nopeasti. Se merkitsee investoimista kasvua tuottaviin aloihin, yhtenäismarkkinoiden täyden potentiaalin vapauttamista, energia-, liikenne- ja IT-perusrakenteisiin tehtävien investointien lisäämistä – osittain innovatiivisilla rahoitusmenetelmillä, kuten Euroopan unionin hankkeiden rahoittamiseen käytettävillä joukkovelkakirjoilla – ja tarmokasta pyrkimistä Dohan kierroksen saattamiseen päätökseen samalla kun edistetään keskeisten kumppanien kanssa tehtäviä vapaakauppasopimuksia. Kaiken tämän on näyttävä ehdotuksessa seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Euroopan unionin seuraavan talousarvion on oltava kasvua lisäävä talousarvio.

Hyvät kuulijat, taloutemme alkavat liikkua oikeaan suuntaan. Elpyminen on saanut jalansijan ja etenee tällä hetkellä reaalitaloudessa. Tänä vuonna BKT:n kasvu lienee noin 1,5 prosenttia, ja vuonna 2012 se lisääntyy 2 prosenttiin. Euroopan tehdasteollisuuden tilanne on parantunut huomattavasti viime kuukausina. Myös työllisyysnäkymät kohentunevat jatkuvasti, ja julkiset alijäämät alkavat pienentyä lähinnä jo toteutettujen vakautustoimien ja niitä eräissä tapauksissa tukevan kasvun uudelleenkäynnistymisen ansiosta. Julkisen talouden keskimääräisen alijäämän odotetaan Euroopan unionissa laskevan tämänvuotisesta 6,8 prosentista 4,2 prosenttiin BKT:sta vuonna 2012.

Huokaaminen helpotuksesta ja liukuminen takaisin huonoihin tapoihin olisi kuitenkin vakava virhe. Maailma on muuttunut. Emme voi palata vanhoihin toimintatapoihin. Jos emme toimi nyt, suurimmassa kriisissä sitten Euroopan yhdentymisen alun, milloin jäsenvaltiot ovat valmiita toteuttamaan todellisia toimia sellaisten talouspolitiikkojen luomiseksi, jotka ovat yhdenmukaisia niiden itsensä asettamien tavoitteiden kanssa? Kuka kannustaa niitä tekemään nämä päätökset, jos me Euroopan unionin tasolla emme sitä tee? Vain selvittämällä velkamme ja vakauttamalla julkisen taloutemme voimme siirtyä kriisinhallinnasta kasvun luomiseen – eikä vain millaisen kasvun tahansa, vaan kestävän ja osallistavan kasvun.

Se edellyttää rakenneuudistuksia, joista monia me olemme vaatineet jo useiden vuosien ajan – uudistuksia, jotka kyseenalaistavat kaikki rakenteet, jotta voidaan alentaa hintoja ja lisätä uusien työpaikkojen ja innovatiivisten toimintatapojen mahdollisuuksia. Olen vakuuttunut siitä, että meillä on vastuu kansalaisia kohtaan valita työpaikkoja luovan kasvun tie. Vuotuinen kasvuselvitys näyttää tietä.

Näin ollen meidän on nyt sitouduttava vakavasti asianmukaiseen talouspolitiikkojen koordinointiin ja todelliseen yhteiseen eurooppalaiseen talouden ohjaukseen kaikkia kansalaisiamme varten. Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, PPE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, Eurooppa-neuvoston viime kokous osoitti selvästi, että euro on Euroopan yhdentymisen keskeinen pilari. Sen vakauttamiseksi ja vahvistamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen.

Valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat sen jälkeen vahvistaneet lujan sitoutumisensa Euroopan valuuttaan, ja se seikka, että Viro liittyy euroalueeseen tämän vuoden alussa, on taas yksi tämänsuuntainen viesti ja antaa erittäin hyvän esimerkin sääntöjen noudattamisesta niille suurille valtioille, jotka laiminlyövät niiden noudattamisen.

Kukaan ei silti aliarvioi sen vakavuutta, mitä euroalueella tapahtuu taloudellisesti ja sosiaalisesti. Vuonna 2011 on tehtävä kaikki voitava näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja markkinoiden rauhoittamiseksi, ei pintapuolisesti vaan rakenteellisesti eli luomalla oikeat edellytykset pitkän aikavälin kasvulle ja työllisyydelle. Uskon, että puhumme tässä asiassa samaa kieltä.

Tämä edellyttää ensinnäkin sitä, että jäsenvaltioiden julkiset taloudet on saatava terveemmiksi. Tähän on pyrittävä lujasti, emme saa luovuttaa! Toiseksi se edellyttää sitä, että jäsenvaltioiden on lähennettävä finanssipolitiikkojaan ja myös vero- ja sosiaalipolitiikkojaan.

Se edellyttää myös, että pääsemme nopeasti sopimukseen euroalueen pelastusrahastosta, ja tällaisessa rahastossa on järkeä vain, jos sitä tuetaan julkisen talouden kurinalaisuutta koskevien sääntöjen tinkimättömällä noudattamisella. Kansalaistemme on tiedettävä, että valtiot, joita he auttavat vaikeassa tilanteessa, valvovat tiukasti julkista talouttaan; muutoin he eivät enää suostu kaivamaan kuvettaan, jos saan käyttää tällaista ilmaisua.

Lopuksi, kuten sanoin, meidän on luotava kasvun ja työllisyyden edellytykset. Se merkitsee myös Euroopan sisämarkkinoiden loppuunsaattamista sekä tutkimukseen ja innovaatioihin samoin kuin elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen tehtävien investointien lisäämistä. Ryhmäni haluaa, että kaikilla näillä aloilla edistetään EU:n lähestymistapaa hallitustenvälisen lähestymistavan sijasta yksinkertaisesti siksi, että se on paljon tehokkaampi ja paljon kestävämpi.

Arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, kehotan teitä varmistamaan, että perussopimuksen uudistus, joka vahvistettiin Eurooppa-neuvoston viime kokouksessa, tehdään mahdollisimman pian ja mahdollisimman ripeästi.

Keskustelu talousarviosta on vasta alkamassa. Ryhmäni aikoo edelleen vaatia Euroopan julkisen talouden perusteellista tarkistusta tulevina vuosina, jotta Eurooppaan luotaisiin taas kasvun ja työllisyyden edellytykset.

Arvoisa puheenjohtaja Barroso, meidän on valvottava kaikkea, emme saa pelätä, ja kuten olen jo useaan otteeseen sanonut, meidän on käytettävä kahta tai kolmea erilaista esimerkkiä talousarvioista: miten esimerkiksi saamme pelastettua Euroopan sen nykyisestä tilanteesta 1, 2 tai 5 prosentin avulla? Emme onnistu vähentämällä resursseja. Jos haluamme luoda työpaikkoja, tarvitsemme lisää Euroopan unionin resursseja, ja tämä merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden on kulutettava enemmän rahaa.

Emme saa pelätä, arvoisat puheenjohtajat Van Rompuy ja Barroso. Esittäkää meille nämä ehdotukset, ja meidän, valtioiden ja hallitusten päämiesten sekä Euroopan parlamentin, on pakko löytää oikea ratkaisu – mutta antakaa meille kuitenkin useampia vaihtoehtoja, joista valita.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes, S&D-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, joulukuun Eurooppa-neuvosto antoi meille ainakin poliittisen sopimuksen pysyvästä kriisinratkaisumekanismista, mutta – kun otetaan huomioon markkinoiden reaktio joulun jälkeen ja uudet pelot Portugalin, Espanjan ja Belgian maksukyvystä – meidän on kysyttävä, oliko tämä taas kerran "liian vähän liian myöhään". Itse ehdotettu Euroopan vakausmekanismi herätti uusia kysymyksiä rahoitusmarkkinoista, ja nykyistä rahoitusvakausmekanismia pidetään nyt riittämättömänä. Tilaisuuksia on taas menetetty.

Joulukuussa parlamentti lähetti neuvostolle selkeän viestin euro-obligaatioista, mutta neuvosto sen paremmin kuin komissiokaan ei ole antanut rakentavaa vastausta. Vuodesta 2008 lähtien olemme nähneet vain toistuvaa epäröintiä ja sisäistä painia jäsenvaltioiden ja toimielinten välillä ja joka kerran piinallisen hitaita vastatoimia – jotka kuitenkin toteutetaan liian myöhään ja joilla saadaan aikaan vähemmän kuin mitä tarvittaisiin.

Selvimmin ongelmaa kuvaa se, että meillä ei yksinkertaisesti ole tarvittavia välineitä tämän päivän taloudellisten ja rahapoliittisten haasteiden ratkaisemiseksi. Olemassa olevat välineet ovat riittämättömiä tai niitä ei ole lainkaan. Institutionaaliset päätöksentekoprosessimme ovat monimutkaisia ja osin epädemokraattisia, ja talouspoliittinen strategiamme on epäyhtenäinen ja tehoton.

Rahoitusmarkkinat eivät painosta meitä vain suuren velkaantuneisuuden ja alijäämän vuoksi, arvoisa puheenjohtaja Barroso: ne painostavat meitä, koska ne haluavat korvauksen siitä riskistä, että ne lainaavat rahaa hankkeeseen, joka ei näytä kykenevän saavuttamaan täyttä toimintakykyään tai täyttämään tavoitteitaan.

Euroaluetta ei nykyisin pidä koossa niinkään sen perustajien unelma kuin yksinkertaisesti sen painajaismainen vaihtoehto: järjestelmän täydellinen romahtaminen. Säälittävä epäonnistuminen kriisistä selviytymisessä on ajamassa Eurooppa-hankkeen poliittiseen umpikujaan. Kuinka suuri on juuri nyt se mahdollisuus, että tarkistettu perussopimus synnyttää joukon vahvempia ja demokraattisempia toimielimiä?

Järkevillä kehotuksilla lisätä poliittista yhdentymistä, jollaisen Saksan keskuspankin johtaja viime viikolla esitti, ei ole todellisuudessa mitään mahdollisuuksia tulla kuulluiksi. Tätä silmälläpitäen, arvoisa puheenjohtaja Barroso, olen järkyttynyt komission hyökkäyksestä sosiaalista Eurooppaa vastaan ja sen sekaantumisesta kansallisiin työmarkkinoihin, kuten Irlannin tapauksessa on tehty. Vuotuinen kasvuselvitys on todella vakava hyökkäys pitkäaikaisia ja vakiintuneita, sosiaalisesti ja taloudellisesti merkittäviä työntekijöiden oikeuksia ja itse työehtosopimusneuvottelujen mallia vastaan.

Jos Eurooppa-neuvosto vahvistaa tämän strategian, se on mielestäni pahin kuviteltavissa oleva tilanne, johon nyt voimme joutua. Paitsi että se paljastuu taloudelliseksi hulluudeksi, se vahingoittaa syvästi Eurooppa-hanketta.

Suuret aatteet voivat epäonnistua, arvoisa puheenjohtaja, ja olen todella huolissani tästä Eurooppa-hankkeesta. Kuten historia opettaa, ihmiset kiistävät epäonnistumisen mahdollisuuden aivan viime hetkiin asti. Meidän on tunnustettava, että epäonnistumisen mahdollisuus on olemassa.

Jäsen Farage nyökkäilee. Toimimattomuus, arvoisat puheenjohtajat Van Rompuy ja Barroso, antaa aseita jäsen Faragelle ja hänen liittolaisilleen. Taivaan tähden, meidän on toimittava!

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, ALDE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, esitän kaksi huomiota viime joulukuun Eurooppa-neuvoston päätelmistä.

Ensinnäkin muistutan teitä siitä, että kriisillä on ainutlaatuinen vaikutus unioniin yhdestä yksinkertaisesta syystä: olemme olleet aivan alusta lähtien oikeudellinen yhteisö, ja oikeudellisessa yhteisössä lait ovat erityisen tärkeitä. Tarkoituksena ei ole heikentää lakien noudattamista, mutta ratkaistaessa tällaista vakavaa kriisiä – kuten teidän, arvoisa puheenjohtaja, juuri julkaisemassanne vuotuisessa kasvuselvityksessä muistutetaan – on toiminnan, ei legalismin aika.

Sanotte, että tämä perussopimusten tarkistus on välttämätön markkinoiden rauhoittamiseksi. Ensinnäkin, jos sallitte minun olevan hieman nenäkäs, minusta vaikuttaa siltä, että kokoukset eivät olleet erityisen rauhallisia Eurooppa-neuvoston lokakuun kokouksen päätyttyä. Olkaa siis todella varovaisia, kun tarkoituksenanne on rauhoittaa markkinoita. Ajatelkaapa, mitä tapahtuisi, jos tämä tarkistus epäonnistuisi.

Tulen valtiosta, joka on kokenut kansanäänestyksen kielteisen tuloksen – jolle ei ollut laadittu varasuunnitelmaa – aiheuttaman trauman. Olette jo nähneet sen, puheenjohtaja Barroso. Meidän on välillä pohdittava, mitä tapahtuu, jos sanomme markkinoille, että "meidän on muutettava perussopimuksia, se on tehtävä siihen ja siihen päivämäärään mennessä", ja sitten toivomme, että niin tapahtuu. Näin ollen on selvää, että valitsette yksinkertaistetun menettelyn siinä toivossa, että näin tapahtuu. Jos näin tapahtuu, voitte kyllä rauhoittaa markkinoita, mutta ette missään nimessä kansalaisia.

Tässä piilee toinen näkökohtani: paljon melua tyhjästä. Muutatte perussopimuksia lakiteknisen yksityiskohdan vuoksi, ette antaaksenne kansalaisille heidän odottamiaan vastauksia. Täällä on läsnä kuusi esittelijää, jotka työskentelevät "talouden ohjausjärjestelmää koskevan säädöspaketin" parissa, jonka komissio on esittänyt ilman, että perussopimuksia tarvitsisi muuttaa. Sovimme työskentelevämme niin, että perussopimuksia ei tarvitse muuttaa, mutta matkan varrella meille ilmoitettiin, että "aiomme muuttaa perussopimuksia". Näyttää siltä, että sanomme kansalaisille, että me voimme muuttaa perussopimuksia, että voimme mennä niin pitkälle kaiken oikeudellisen byrokratian keskellä, mutta me emme tee sitä viime kädessä siksi, että Eurooppa 2020 -strategia otettaisiin vakavasti tai että kansalaiset saisivat työpaikkoja ja kasvua.

Kaiken tämän lisäksi joulukuun Eurooppa-neuvosto pyysi meitä vauhdittamaan työtämme. No hyvä, vauhditetaan! Haluaisin, että neuvosto vauhdittaisi työtään, puheenjohtaja Van Rompuy. Parlamentti on jo antanut mietintönsä. On olemassa hyvin helppo tapa lisätä vauhtia: te tulette lähemmäs meidän kantojamme ja me lakkaamme pitämästä yhteispäätösmenettelyä menettelynä, jossa neuvosto päättää ja parlamentti myötäilee.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, tärkein muistoni neuvoston viime kokouksesta ei näkynyt yhteenvedossanne, ja siksi haluan tiivistää kokouksen toisella tavalla. Tämän päivän näkökulmasta tärkein muistamani seikka on se, että valtioiden ja hallitusten päämiesten Brysselissä pitämän huippukokouksen aikana Moody's-luottoluokituslaitos alensi Irlannin luottoluokitusta.

Se oli hetki, jolloin me kaikki tajusimme, kuinka pahasti olimme epäonnistuneet tämän kriisin hallinnassa, kriisin, jonka kanssa meidän on yhä tänäänkin kamppailtava. Jokainen, joka vertailee eri valtioiden velkakriisin keskeisiä lukuja, voi vain yllättyä siitä, kuinka menestyksellisesti euroa vastaan on keinoteltu. Samalla yksi valtio, jolla on paljon suurempia ongelmia kuin Portugalilla ja Espanjalla, nimittäin Yhdysvallat, on jäänyt täysin rauhaan keinottelijoiden euroa vastaan käymän sodan tuhoilta. Tämä on nykyinen tilanne.

Uusi vuosi on alkanut, ja meillä on ratkaistavanamme uusia ongelmia. Meidän olisi käsiteltävä tässä ja nyt ongelmaa, jonka kokouksessa ennustimme syntyvän, eli sitä, että se, mitä kokouksessa päätettiin, ei riitä. Uskon, että me kaikki olemme tähän mennessä tajunneet, että monet Euroopan valtiot ovat vaikeuksissa. Niillä on valtava velkataakka, joka koostuu sekä yksityisestä velasta että kohtuuttoman suuresta julkisesta velasta. Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät pysty ratkaisemaan ongelmiaan ilman apua.

Mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä? Me katsomme, että pelkkä kansallisen velan vähentäminen, jota monet valtiot alkavat tehdä Euroopan unionin ja sen yhteisten päätöslauselmien kannustamina, ei yksinään riitä ja että näitä valtioita työnnetään nyt hyväksyttävän rajoille. On saatava aikaan uusi sopimus siitä, miten tämä voi toimia aidosti hyväksyttävällä tavalla. Katson, että esimerkiksi Unkarissa havaittavissa olevat kehityssuuntaukset ovat varoitusmerkki siitä, mitä tapahtuu, kun vauraus jakautuu Euroopan unionin valtioissa liian epäoikeudenmukaisesti ja kun erot ovat liian suuria. Vähennettäessä julkista velkaa meidän on kiinnitettävä paljon tähänastista enemmän huomiota oikeudenmukaisuuteen.

Lisäksi katsomme, ja totean tämän hyvin selvästi, että pankkialan rakenteita on uudistettava. Emme ole vakuuttuneita siitä, että voimme perustella velkataakan kasvattamisen entisestään tämän alan "elävien kuolleiden" pelastamisella. Yhdyn täysin siihen, mitä jäsen Goulard sanoi. Tarvitsemme näkemyksen siitä, miten voimme valmistella Euroopan kansalaisia tulevaisuuteen "Green New Dealin" puitteissa ja ottaa uuden suunnan tässä kriisissä. Painotan vielä kerran, että Eurooppa on hieno paikka elää ja että meillä on paljon tehtävää varmistaaksemme, että se pysyy sellaisena.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, ECR-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvosto teki tärkeitä päätöksiä kriisien tulevasta hallinnasta, mutta olen samaa mieltä puheenjohtaja Barroson kanssa siitä, että taustalla piilevät ongelmat ovat edelleen olemassa: tarve palata julkisen talouden kurinalaisuuteen ja eräiden jäsenvaltioiden vastentahtoisuus vakavasti otettavien talousuudistusten toteuttamista kohtaan.

Meille sanottiin, että kun meillä on yhteinen valuutta, jäsenvaltiot eivät enää voi ratkaista ongelmiaan devalvoimalla, vaan niiden olisi sen sijaan uudistettava talouksiaan, jotta niistä tulisi kilpailukykyisempiä. Vaikka tämä on pinnallisesti tarkasteltuna houkutteleva ehdotus, monet meistä olivat oikeassa ollessaan suostumatta siihen, sillä se on osoittautunut valheelliseksi lupaukseksi. Jotkin jäsenvaltiot onnistuivat löytämään muita ratkaisuja tukeakseen talouksiaan keinotekoisesti: varallisuusinflaatiolla, joka osittain johtuu kohtuuttoman matalasta korkotasosta ja kieltäytymisestä toteuttaa korjaavia toimenpiteitä muilla keinoin, tai pumppaamalla talouteen kestämättömiä määriä lainattuja julkisia varoja ja eräissä tapauksessa peittelemällä tästä seuranneen julkisen talouden alijäämän kokoa.

Samalla, kun meidän luonnollisesti on löydettävä ratkaisuja näiden toimintalinjojen välittömiin seurauksiin, ja finanssipolitiikan kiristäminen on tässä oleellista, on yhtä tärkeää, että sitoudumme talouden uudistamiseen: lisätään työmarkkinoiden joustavuutta työpaikkojen luomiseksi, avataan markkinoita ja poistetaan kaupan esteitä ja edistetään yksityisiä investointeja, jotta voimme täyttää julkissektorin menojen vähentämisen jälkeensä jättämän tyhjiön.

Finanssi- ja talouskriisi teki julkishallinnon laajamittaisesta puuttumisesta talouteen väistämättömän – mutta emme saa sekoittaa lievittämistä ja parantamista toisiinsa. Hallitusten suurempi puuttuminen ei ole pitkän aikavälin ratkaisu. Ratkaisu on talouskasvussa, jota luovat kilpailuun perustuvilla markkinoilla toimivat menestykselliset yritykset ja yrittäjät, jotka pystyvät tuottamaan arvoa kuluttajille ja luomaan työpaikkoja kansalaisille.

Tästä syystä esimerkiksi Eurooppa 2020 -strategia, yhtenäismarkkinasäädös ja innovaatiounioni ovat niin tärkeitä ja niille on annettava niiden ansaitsema huomio. Panokset ovat suuret. Sillä aikaa, kun me olemme yrittäneet ratkaista tämän välittömän kriisin, muut valtiot ympäri maailman – joista eräillä on hyvin erilaiset poliittiset arvot kuin meillä – ovat menneet eteenpäin. Jos emme pääse pois tästä kriisistä edistyksellisten uudistusten avulla, olemme tuomittuja väistämättömään suhteelliseen taantumiseen, jolla on hyvin syvällekäyviä seurauksia arvojemme edistämisen ja jopa koko planeetan tulevaisuuden kannalta.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, pysyvä vakausmekanismi on käytännössä vain taas yksi väline suojella suuria eurooppalaisia pankkeja niiden rahoitusmarkkinoilla harjoittaman hillittömän keinottelun seurauksilta. Se on mekanismi, jolla työtätekevät kaikkialla Euroopassa saadaan maksamaan murtuneen rahoitusjärjestelmän ja kriisien riivaaman eurooppalaisen kapitalismin kriisistä.

Puheenjohtajat Barroso ja Van Rompuy, kertokaa minulle tänä aamuna – sillä vielä ette ole niin tehneet – mikä moraali on siinä, että kymmenien miljardien arvoiset yksityiset luottotappiot, jotka keinottelijat ja pankkiirit ovat aiheuttaneet villillä uhkapelillään Irlannin kiinteistömarkkinoilla, siirretään Irlannin kansalaisten harteille, vaikka he eivät ole niistä mitenkään vastuussa. Teidän IMF:n ja EU:n operaationne Irlannissa ei ole mikään pelastusoperaatio, vaan mekanismi, jolla Irlannin veronmaksajista tehdään eurooppalaisten pankkien vasalleja. Te tuhoatte palvelumme ja kansalaistemme elintason. Väitätte olevanne demokraatteja, mutta teette Euroopan työläisistä markkinoiden, teitä lieassa taluttavien rahoitusmarkkinoiden, orjia.

Vakausmekanisminne on markkinoiden sanelema kauhea ase, joka on naamioitu joksikin hyväntahtoiseksi. Me, Irlannin vasemmisto, vaadimme, että siitä järjestetään Irlannissa kansanäänestys, ennen kuin se hyväksytään.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, mikä on yleisimmin euron yhteydessä käytetty sana? Ei, se ei ole "epäonnistuminen" – vaikka niin voisi olla. Se on "vakaus", eikö totta? Kymmenen vuotta sitten kaikki sanoivat, että kun saamme euron valuutaksemme, se tuo vakautta. No, kymmenen vuotta myöhemmin minä toteaisin, että se on tuonut kaaosta, epäsopua ja kurjuutta miljoonille ihmisille, ja silti sanaa "vakaus" käytetään yhä tänä aamunakin. Sekä puheenjohtaja Barroso että puheenjohtaja Van Rompuy käytti sitä: "vakaus".

Me taputamme itseämme olalle, koska Portugalin joukkovelkakirjahuutokauppa viime viikolla sujui hyvin, vaikka todellisuudessa Euroopan keskuspankki itse asiassa osti veronmaksajien rahoilla takaisin oman velkansa. Vakuutuksenne siitä, että kaikki on hyvin, eivät toimi.

Ketä te luulette puijaavanne, puheenjohtaja Van Rompuy. Joukkovelkakirjojen tuotto nousi Portugalissa eilen lähes 7 prosenttiin. Kansalaiset kaikkialla unionissa eivät enää tue valuuttaa, ja taistelu Espanjasta ei ole edes alkanut. Itse malli on epäonnistunut, ja silti te haluatte kaksinkertaistaa pelastusrahaston koon. Haluatte jopa laajentaa pelastusrahaston soveltamisalaa, jotta tekin voisitte EKP:n rinnalla jatkaa oman velkanne ostamista.

Käytätte kriisiä välineenä kaapataksenne suunnattomasti valtaa ja viedäksenne meitä kohti finanssipoliittista unionia. Jos onnistutte, meidän olisi muutettava nimeä: luovuttava "Euroopan unionista" ja kutsuttava sitä "velkaunioniksi". Jos onnistutte, suljette eteläiset valtiot taloudelliseen vankilaan, jossa kansalaisten kärsimykset ovat sanoinkuvaamattomia, kun taas pohjoiset valtiot saavat maksaa ikuisesti valtavaa laskua ja korkoja, jotka ovat aivan liian suuret niiden omille talouksille. Olemme tulleet pisteeseen, jossa sillä, mitä kuka tahansa teistä sanoo, ei oikeastaan ole mitään väliä. Kukaan ei usko teitä. Kansalaiset eivät tue teitä. Toivon ja rukoilen, että markkinat saavat teidät polvillenne.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kaikista puheenjohtaja Barroson hienoista ja tyhjistä sanoista pystyin erottamaan vain yhden todellisen sanoman, nimittäin sen, että rikkaiden jäsenvaltioiden tehtävänä on maksaa köyhien jäsenvaltioiden puolesta, koska näin asia todellisuudessa on. Näyttää siltä, että tämä tilanne jatkuu vielä hyvän aikaa. Saamme kuulla jatkuvasti, että meidän on autettava muita valtioita, mutta kukaan ei ole maininnut, miten meidän oikeastaan pitäisi se tehdä. Asian ydin on se, että Alankomaiden kansalaisten täytyy kaivaa kuvettaan ja maksaa lasku heikkojen jäsenvaltioiden puolesta, joista jotkut liittyivät euroon petollisin keinoin.

Puheenjohtaja Barroso sanoo: "Valitkaa kestävä kasvu." Paljon tyhjiä sanoja, mutta hän ei ole kertonut, miten meidän pitäisi tämä tehdä. Entä jos se ei toimi? Miksi emme laadi suunnitelmaa, jonka avulla Kreikan kaltaiset valtiot voivat ottaa uudelleen oman valuuttansa käyttöön? Näyttää siltä, että tämä ei ole mahdollista ja että te ette ole valmiita laatimaan tällaisia suunnitelmia, vaikka monet ekonomistit ovat sitä mieltä, että ne voisivat itse asiassa toimia erittäin hyvin ja olla paras vaihtoehtomme.

Siirryn nyt kasvun ja työllisyyden edellytysten luomiseen. Miten meidän pitäisi sen suhteen menetellä? Kuulemani yleinen viesti on se, että tämä olisi tehtävä vähentämällä julkisia menoja, ja juuri näin me Alankomaissa olemme tehneet. Ja mitä Euroopan unioni sitten tekee? Palkitsee Alankomaat kuluttamalla entistä enemmän. Muistatteko, että pyysitte 6 prosentin lisäystä EU:n talousarvioon? Ilmeisesti oli tarkoitus, että lähinnä Alankomaiden kansalaiset maksavat sen laskun, joten uskottavuutenne on varsin heikko myös tällä alalla.

Se, mitä haluan sanoa, on tiivistettynä tämä: Alankomaat maksaa köyhien valtioiden puolesta Alankomaiden talouskasvun heikkenemisellä. Alankomaiden kansalaiset altistuvat 27 miljardin euron riskille, ja määrä näyttää vain lisääntyvän. Maksamme vuosittain EU:lle 4,5 miljardin euron nettosumman, josta suurin osa kanavoidaan heikoille jäsenvaltioille, EU:n menot ovat kasvussa samalla kun meidän on tehtävä leikkauksia ja euron arvo jatkaa laskuaan, minkä seurauksena myös Alankomaiden kansalaisille koituvat kustannukset nousevat. Arvoisa puhemies, EU:hun ei voi luottaa.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(Työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukainen sinisen kortin kysymys Nigel Faragelle) (EN) Arvoisa puhemies, on aina – tai ainakin joskus – hauskaa kuunnella Nigel Faragea, koska hän tietää kaikki vastaukset ja hän esittää itse kaikki kysymykset.

Mutta, arvoisa jäsen Farage, olisiko 16, 17 tai jopa 20 erilaisen valuutan vaihtoehto – joka meillä oli 1990-luvulla, kun punta romahti – ollut parempi? Olisiko se parantanut Euroopan nykyistä tilannetta? Yksikään ekonomisti ei olisi kanssanne samaa mieltä tästä, jäsen Farage. Ette voi vain väittää, että me elämme menneisyydessä. Me käsittelemme nyt asioita, jotka koskevat tämän päivän Eurooppaa. Ette koskaan vastaa kysymykseen siitä, mitä tämän nykytilanteen ja tulevaisuuden suhteen pitäisi tehdä. Olette populisti, ja teidän on aivan liian helppoa vastata kaikkiin omiin kysymyksiinne.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, sanoin vuosikymmen sitten, että Kreikkaa ja Saksaa ei voida laittaa samaan rahaliittoon ja että se ei toimisi. Jos tarkastelette historiaa, huomaatte, että kun ihmisiä yhdistetään valheellisissa valuuttaunioneissa, kun hallitukset luulevat tietävänsä asiat markkinoita paremmin, hallitukset häviävät aina.

Kysytte, mikä on ratkaisuni tänään. Se on selvä kuin pläkki. Kreikka, Portugali ja Irlanti eivät sovi euroalueeseen. Se, mitä meidän pitäisi, mitä puheenjohtaja Van Rompuyn pitäisi tehdä osoittaakseen todellista johtajuutta, on ottaa käyttöön varasuunnitelma ja sallia näiden valtioiden palata omien valuuttojensa käyttämiseen ja tehdä kilpailukykyä parantavia devalvointeja, jotta ne saisivat selviytymisen mahdollisuuden, koska nykyisellä politiikalla me tuhoamme ne.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). - (ES) Arvoisa puhemies, ne, jotka lukevat tämän päivän sanomalehtiä, huomaavat kaksi asiaa: että olemme ratkaisevassa pisteessä valtionvelkakriisissä ja että Euroopan unionin vastaus on sarja irrallisia säännöksiä, jotka ovat keskenään täysin epäjohdonmukaisia.

Nytkin käsiteltävänämme on talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, talouden ohjausjärjestelmää koskeva säädöspaketti, väliaikainen ja pysyvä pelastusstrategia, niin kutsutut "euro-obligaatiot", joilla katetaan osa turvallisena pidetystä valtionvelasta, sekä Euroopan investointipankkiin ja konkreettisten hankkeiden rahoitukseen tarkoitettuihin joukkovelkakirjoihin perustuva toimintasuunnitelma, joka sisältyy komission meille lähettämään ehdotukseen sisämarkkinoista.

Ensimmäiseksi esittelijät yrittävät yhdistää kaiken tämän ja luoda yhtenäisen suunnitelman, lopullisen kuvan, jota voidaan näyttää kansalaisille. Toiseksi, tämän suunnitelman on oltava eurooppalainen suunnitelma, joka ei jaa Euroopan unionia kahtia – emme saa vajota kahden nopeuden Eurooppaan – ja jolla pyritään yhtä tarmokkaasti kahteen tavoitteeseen: budjettikuriin – niin paljon kuin on tarpeen – sekä talouskasvuun, jonka avulla pääsemme kriisistä, jossa nyt olemme.

Esitän yhden huomion pelastusmekanismista, jonka neuvoston puheenjohtaja mainitsi. Ensimmäisessä lausunnossaan hän sanoi, että yksityiset sijoittajat osallistuisivat pelastussuunnitelmiin, mikä herätti järkytystä ja sai Euroopan keskuspankin pääjohtajan esittämään vastalauseen. Silloin selitettiin, kuten puheenjohtaja Van Rompuy juuri teki, että ensinnäkin näin tehtäisiin tapauskohtaisesti – kuka siitä päättäisi ja millä perustein? – ja toiseksi se tapahtuisi Kansainvälisen valuuttarahaston kriteerien ja käytäntöjen mukaisesti. Ainoa tapaus, jossa Kansainvälinen valuuttarahasto on käyttänyt tämäntyyppistä pelastussuunnitelmaa, oli Argentiina vuonna 2003; se syöksi maan kaaokseen, josta se ei ole vieläkään toipunut, ja yksityiset obligaatioiden haltijat eivät vieläkään ole saaneet rahojaan.

Täällä on tänään tuotu esiin monia euro-obligaatioita koskevia seikkoja. Lisäisin niihin vielä kaksi asiaa. Ne loisivat yhtä likvidit markkinat kuin Yhdysvalloissa ja parantaisivat euron asemaa varantovaluuttana, minkä ansiosta keskuspankit ja valtioiden sijoitusyhtiöt voisivat sijoittaa varantonsa siihen.

Lopuksi huomautan, että Euroopan investointipankin ja erityisten joukkovelkakirjojen on täydennettävä tätä, jotta kasvuun voidaan vastata.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, suostuitte toimimaan niin kutsutun korkean tason paneelin puheenjohtajana. Se koostui valtiovarainministereistä, joita uhkasi heidän valtionvelkansa luottoluokituksen alentaminen. Pystyivätkö he tarjoamaan korkeatasoisen paneelin? Tämänhetkisessä keskustelussa ilmenevät erimielisyydet pääjohtaja Trichet'n, puheenjohtaja Barroson ja liittokansleri Merkelin välillä samoin kuin markkinoiden häiriöt kertovat meille, että se ei ollut korkean tason paneeli.

Teitä on pyydetty hoitamaan euron kriisiä. Meidän on hoidettava euroa Euroopan kansalaisten eikä keinottelijoiden hyväksi. Jotta tähän päästään, olette suostunut perussopimuksen tarkistukseen mukavuussyistä, vaikka oma puheenjohtajakokouksemme totesi, kuinka tarpeeton tämä tarkistus on – minkä myös euroryhmän puheenjohtaja vahvisti.

Vaarana on kuitenkin, arvoisa puhemies ja arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, että houkuttelette meidän tielle, jonka nimenä on "liian vähän liian myöhään". Tulee päivä, jolloin tarvitsette Euroopan parlamentin tai valmistelukunnan viisautta perussopimuksen tarkistamiseksi, jotta saisimme tulevaisuudessa verotuksen yhdenmukaistamista, EU:n rahaston sekä lainoja keskinäistä velanhallintaa varten ja työllisyyden palauttamiseksi talouspolitiikkamme ytimeen.

Jos haluatte, että perussopimusta tarkistetaan, ottakaa härkää sarvista ja luokaa euroalueelle vahvempaa yhteistyötä sen jäsenvaltioiden ongelmien ja vastuiden hoitamiseksi sen sijaan, että annatte sen kellua täysin markkinoiden armoilla.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, koska tämä on niin merkittävä kysymys koko Euroopan talouden kannalta, vaikka kotimaani (onneksi) ei kuulu euroalueeseen, olen tyytyväinen ainakin joihinkin niistä toimenpiteistä, joista euroaluetta käsittelevän neuvoston kokouksessa sovittiin, ja varsinkin siihen, että euroalueen valtioiden on määrä itse ratkaista omat ongelmansa.

Olen myös tyytyväinen siihen, että neuvosto, joskin hieman myöhään, tunnusti, että perussopimuksen 122 artikla ei sovellu lainkaan pelastusmekanismin oikeusperustaksi. Kyse ei ole luonnonkatastrofeista eikä tapahtumista, joihin kyseiset jäsenvaltiot eivät voineet vaikuttaa. Valmisteltaessa perustaa, jonka avulla mekanismi voi tulla voimaan ehkäpä vuonna 2013, emme kuitenkaan saisi unohtaa sitä, että olemme edelleen syvällä kriisissä.

Tilanne on yhä hyvin vaikea monissa jäsenvaltioissa: Portugali joutuu lähes varmasti ongelmiin, ja mahdollisesti myös Espanja ja Belgia. Minua huolestuttaa erityisesti tämän vaikutus näiden valtioiden luonnolliseen demokratiaan. Niistä on itse asiassa tulossa puheenjohtaja Barroson, puheenjohtaja Van Rompuyn ja muiden johtamia taloudellisia protektoraatteja. Näiden valtioiden äänestäjien tekemillä päätöksillä menojen painotuksista ja harjoitettavasta talouspolitiikasta on nyt hyvin vähän vaikutusta. Ne ovat Brysselin ja kansainvälisten rahoituslaitosten valvonnassa.

Kun olemme selviytyneet tästä kriisistä, meidän on todella paneuduttava palauttamaan demokratia näissä valtioissa ja saamaan niiden kansalliset talouspolitiikat takaisin äänestäjien tahdon alaisuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL ).(PT) Arvoisa puhemies, politiikassa on järkeviä toimia, virheellisiä toimia ja epäasianmukaisia toimia. Euroopan unionin on järkevää laskea liikkeelle eurooppalaisia julkisia velkakirjoja, vaikka liittokansleri Merkel ei tätä hyväksy. Meidän Euroopan unionissa on järkevää voida keskinäistää osa valtionvelastamme, vaikka liittokansleri Merkel ei tätä hyväksy. Se, että Euroopan vakausmekanismi ja Kansainvälinen valuuttarahasto saattavat lopulta keskinäistää osan yksityisten pankkien kerryttämää valtion velkaa Portugalin tapauksessa 6 tai 7 prosentin korolla, kun nämä samat pankit ovat saaneet itse rahoitusta Euroopan keskuspankilta 1 prosentin korolla, on kuitenkin epäasianmukaista.

Puheenjohtaja Van Rompuy, kysymykseni on seuraava: kuinka kauan Euroopan unionin odotetaan toimivan rahoituspääoman ihmeparantajana? Kuinka kauan aiomme jatkaa yksityisen velan muuttamista julkiseksi velaksi? Kuinka kauan aiomme pakottaa eurooppalaiset veronmaksajat, työntekijät ja eläkeläiset maksamaan meitä vastaan hyökkäävän yksityisen pankkisektorin synnyttämiä velkoja?

Tästä tämänpäiväisessä keskustelussa todella on kyse.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Yhdysvalloissa on hyväksytty laki, joka edellyttää, että Yhdysvaltojen keskuspankki esittää yksityiskohtaisesti, kuinka suuren osan 3 300 miljardin dollarin suuruisesta pelastuspaketista kukin pankki on saanut.

Mietin, olisiko vallankumouksellista pyytää teitä hyväksymään samat avoimuuskriteerit, elleivät sitten finanssi- ja pankkialan superlobbarit onnistu estämään sitä. Pohditaanpa tilannetta: millainen tulevaisuus on tällä vapaiden valtioiden pakkounionilla, joka perustuu siihen, että vahvemmat valtiot pelastavat heikommat?

Olemmeko teknisesti katsoen valmiit tunnustamaan todellisuuden, eli sen, että euro on valuuttana lähes konkurssissa? Miten voimme edes harkita pakottavamme valtioita, joiden talous on heikko, käyttämään sitä? Onko hyväksyttävää, että valtiot, joiden korkotasot ovat niin erilaiset, harjoittavat keskitettyä rahapolitiikkaa?

Pääjohtaja Trichet'kin, joka on kiistänyt vaaran Euroopan keskuspankin vararikosta, myöntää kuitenkin, että yksi sen pääoman lisäämisen syistä on varautuminen luottoriskeihin, toisin sanoen hankittujen joukkovelkakirjojen maksukyvyttömyyteen. On myös aika tehdä uusia stressitestejä suurimmille pankeille ja painottaa enemmän korkean riskin pankkivelkoja, kuten talousministeri on vaatinut.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, neuvoston viime kokouksen keinottelijoille, tiedotusvälineille ja markkinoille lähettämä poliittinen viesti on se, että EU:n jäsenvaltiot tekevät kaiken tarvittavan turvatakseen euroalueen ja puolustaakseen euroa. Mitä sisäisiä keskusteluja käydään, tarvitseeko rahoitusvälineen kaksinkertaistaa pääomansa ja oikeutensa ostaa joukkovelkakirjoja, sisältyykö Euroopan vakausmekanismiin vuoden 2013 jälkeen karsintaa vai käsketäänkö sen myydä euro-obligaatioita, ovat ajatuksia, joita mikään jäsenvaltio ei pidä mahdottomina. Vain ajoituksesta keskustellaan: tarvitaanko näitä toimia, ja jos tarvitaan, milloin ja miten. Meidän ei pidä antaa tiedotusvälineiden ja analyytikkojen elätellä harhakuvitelmia. EU ottaa käyttöön kaiken tarvittavan, kun sitä tarvitaan.

Mitä vakausmekanismiin tulee, neuvoston päätöksen mukaan se "aktivoidaan, jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi". Pientä jäsenvaltiota edustavana parlamentin jäsenenä pyytäisin vakuuksia siitä, että Maltan, Kyproksen, Viron ja Slovenian kaltaiset jäsenet sisällytetään siihen, koska jos ne ovat vaikeuksissa, ne eivät ehkä ole välttämättömiä kokonaisuuden vakauden kannalta.

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata (S&D).(EL) Arvoisa puhemies, meidän on myönnettävä, että vaikka Euroopan unioni oli institutionaalisesti ja poliittisesti täysin valmistautumaton, se toteutti vakavasti otettavia toimia kriisin voittamiseksi heti alusta lähtien. Merkittäviä edistysaskelia on otettu Kreikan tukipaketin käyttöönotosta lähes vuosi sitten aina viime Eurooppa-neuvoston tekemiin päätöksiin perustaa pysyvä vakausmekanismi. Markkinoiden jatkuva ja lisääntyvä painostus, jota eivät enää harjoita vain euroalueen haavoittuvimmat taloudet, osoittaa kuitenkin, että päätöksemme ovat hajanaisia ja riittämättömiä tarjoamaan yhtenäisen vastauksen kriisiin.

Tästä syystä tarvitsemme kriisiin yhtenäisen Euroopan unionin vastauksen, joka ei korvaa tai jätä huomiotta jäsenvaltioiden vastuuta pitää sanansa ja uudistaa julkisen talouden rakenteensa vaan joka suojelee näitä talouksia markkinoiden hyökkäyksiltä ja auttaa niitä varmistamaan, että niiden toimet onnistuvat.

Arvoisa puhemies, muutama päivä sitten Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa kehotettiin Euroopan komissiota suorittamaan viipymättä euro-obligaatioita koskeva toteutettavuustutkimus.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, olemme köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen teemavuoden lopussa. Onko neuvosto arvioinut saavutuksiaan? Ei.

Jos se olisi tehnyt sen, se olisi huomannut, että köyhyys ei ole koskaan lisääntynyt näin jyrkästi, että köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vauraassa Euroopassa ylittänyt 100 miljoonan rajan ja että sen tekemät päätökset vain jatkavat työttömyyden, eriarvoisuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen kasvua. Talous- ja finanssiryhmittymien voitot sekä valtionvelasta keinottelemalla hankitut voitot kuitenkin kasvavat Euroopan keskuspankin suuntaviivojen ja neuvoston ja komission toimien tuella.

Onko tämä euroalueen tarkoitus?

Valtioita, joiden taloudet ovat hauraita, painostetaan ja kiristetään edelleen, ja hallitukset turvautuvat työntekijöiden protestien ja taistelun edessä sortoon ja väkivaltaan ammattiliittoja ja työntekijöitä kohtaan, kuten Portugalissa eilen tapahtui.

Protestiemme, närkästyksemme ja lujan vakaumuksemme syynä on se, että me haluamme erilaisen Euroopan: Euroopan, joka perustuu sosiaaliseen edistykseen ja joka kunnioittaa työtätekeviä ja taistelee heidän oikeuksiensa puolesta. Voitte uskoa, että aiomme seistä työntekijöiden rinnalla heidän taistelussaan teidän toimianne vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessani sanoa, että tänään on Viron euroalueen jäsenyyden 19. päivä, mutta Viro on valmistellut tätä siitä lähtien, kun se liittyi EU:n jäseneksi. Jopa virolaisen eurokolikon ulkonäöstä päätettiin kuusi vuotta sitten kansanäänestyksellä. Euroalueeseen liittymisessä ei kuitenkaan ole kysymys vain yksilöllisestä valinnasta – siinä on kyse suuremmasta solidaarisuudesta, yhteisen vastuun ottamisesta ja koko maanosan vakauden aktiivisesta lisäämisestä.

Talouskriisin aikana moraalisista ja eettisistä arvoista on tullut entistä tärkeämpiä. Voimme nähdä, että taloudellinen potentiaali itsessään ei riitä. Tärkeää on se, voidaanko valtion luottaa olevan halukas ja kykenevä täyttämään sitoumuksensa ajoissa ja toteuttamaan todellisia rakenneuudistuksia.

Suhtauduin myönteisesti siihen, että neuvosto pystyi sopimaan Euroopan vakausmekanismista, mutta käytännössä tie talouskasvuun ja vakauteen on yhtenäismarkkinoiden ja etenkin Euroopan digitaalisten yhtenäismarkkinoiden saattaminen päätökseen. Ne olisi sisällytettävä etenemissuunnitelmaan kohti Euroopan yhtenäismarkkinoita sekä Euroopan digitaalistrategiaan.

Tämä voi olla todellinen mahdollisuus lisätä Euroopan kilpailukykyä maailmassa. Euroopan kansalaiset odottavat meidän helpottavan liiketoimintaa digitaalialalla, jolla sähköisen maksuliikenteen ja sähköisen tunnistamisen kaltaisten toimintojen olisi oltava yhdenmukaisia ja ymmärrettäviä. Digitaaliset yhtenäismarkkinat edellyttävät myös päättäväisiä toimia palvelumarkkinoiden kehittämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, haluan esittää kaksi ajatusta.

Ensimmäinen niistä koskee pysyvän kriisinhallintamekanismin soveltamisalaa. Euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot on itse asiassa jaettu kahteen luokkaan: Yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi, joiden ei ole pakko ottaa euroa käyttöön, ja muut valtiot, jotka euroalueen jäsenvaltioiden kanssa muodostavat 25 valtion ryhmän. Ehdotan, että euroa käyttävien valtioiden olisi saatava mekanismissa erityiskohtelua, mistä tällä hetkellä ei ole säädetty.

Toiseksi, haluan kiinnittää huomionne kansallisiin parlamentteihin. Kansalliset parlamentit eivät osallistu yksinkertaistettuun menettelyyn muutoin kuin ratifiointimenettelyissä. Ehdotan, että kansalliset parlamentit sisällytetään vapaaehtoisesti kuulemisprosessiin, sillä herää kysymys siitä, kuka valvoo poliittisesti tulevaa mekanismia. Onko se Euroopan parlamentti vai kansalliset parlamentit? Koska euroalueella ei kuitenkaan ole parlamentaarista ulottuvuutta, emme tiedä, miten hoidamme tämän mekanismin poliittisen valvonnan. Tämä on teille esittämäni kysymys.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, hyvät parlamentin jäsenet, näen 136 artiklaan ehdotetussa muutoksessa kaksi suurta ongelmaa, joista toinen on institutionaalinen ja toinen poliittinen.

Institutionaalinen ongelma on se, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaan unionilla on yksinomainen toimivalta niiden valtioiden rahapolitiikan alalla, joiden rahayksikkö on euro, mutta 2 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat käyttää tätä yksinomaista toimivaltaa, jos niillä on siihen unionin antama valtuutus. On vaikea käsittää, miksi perussopimuksessa selvästi säädetyn säännön soveltaminen edellyttäisi perussopimuksen muuttamista.

Lisäksi asiaan liittyy poliittinen ongelma: valitsemalla perussopimuksen muuttamisen vaihtoehto sen sijaan, että käytettäisiin 2 artiklaa tai 352 ja 136 artiklaa, Euroopan vakausmekanismi ja siten euron tulevaisuus asetetaan 27 ratifiointiprosessin armoille.

Ymmärtävätkö kansalaiset, että jos yksikin näistä 27 ratifiointiprosessista epäonnistuu, euroa varten olisi vaikea löytää varasuunnitelmaa? Käsittääkö Eurooppa-neuvosto, että tämän etenemistien valinta asettaa euron tulevaisuuden suureen vaaraan?

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Arvoisa puhemies, arvoisat puheenjohtajat Van Rompuy ja Barroso, euron vakaus ja kriisinhallintamekanismin perustaminen ovat tärkeimmät toiminnalliset tehtävämme käynnistääksemme kasvun, joka luo työpaikkoja ja vähentää samalla jäsenvaltioiden julkista velkaa, ja tästä kaikki jäsenvaltiot ovat samaa mieltä. Näiden tehtävien loppuunsaattaminen ei saa kuitenkaan pakottaa meitä lykkäämään innovaation kaltaisia strategisia kysymyksiä, joista keskusteltiin joo joulukuussa. Helmikuussa pidettävä seuraava huippukokous on sopiva tilaisuus tehdä strategisia päätöksiä energian kaltaisista tärkeistä kysymyksistä. Puheenjohtajavaltio Unkari on alkanut valmistella energiahuippukokousta. Tärkeimmät säännöt annettiin jo viime vuonna. Asetus maakaasun toimitusvarmuudesta on tullut voimaan. Arvoisa puheenjohtaja, pyydän teitä rauhoittamaan minua sen suhteen, että huoli euroalueen vakaudesta ei mene energiahuippukokouksen edelle.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, Yhdysvaltojen hallituksen on ollut pakko toteuttaa jo toisen kerran nykyisen luottokriisin aikana jyrkkiä toimia kahden romahtaneen suuren pankin ja ING-vakuutusyhtiön tukemiseksi. Se on pumpannut maan pankkijärjestelmään 700 miljardia dollaria rahoitustukea. Näistä toimenpiteistä huolimatta Yhdysvaltojen talous tarvitsi vielä enemmän apua, ja äskettäin hallitus myönsi ilman ajatustakaan säästämisestä vielä 600 miljardia dollaria talouden auttamiseksi pois taantumasta. On ilmeistä, että Yhdysvallat painaa uutta rahaa.

Toisin kuin Yhdysvaltojen talous, euroalue on noudattanut johdonmukaisesti budjettikurin ja tiukasti valvotun rahapolitiikan periaatetta ja jättänyt siten erilaisille keinotteleville yrityksille mahdollisuuden keinotella niiden valtioiden kustannuksella, joiden paineensietokyky on huonompi. Arvoisa puhemies, ehdotan, että euroalueella harkittaisiin määrällistä helpottamista; se saattaa osoittautua Kolumbuksen munaksi.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Arvoisa puhemies, Euroopan yllä on todellakin kaksiteräinen Demokleen miekka eli talouskriisi ja kasvava nationalismi ja nämä molemmat ovat yhdistettyinä toisiinsa.

S&D-ryhmän puolesta Stephen Hughes kysyi, että pitääkö Eurooppaa tällä hetkellä yllä perustajaisien unelmat vai painajainen romahduksesta. Valitettavasti tämä painajainen romahduksesta on nyt pääsuunta. Niinpä toivoisin komission olevan vahvempi sosiaalista Eurooppaa koskevissa kysymyksissä. On erittäin kummallista, että näissä kysymyksissä ollaan heikkoja. Nyt ei ole kysymys edes siitä, että johtaako politiikkaa markkinat vai politiikka, vaan politiikka on siirtymässä kaduille. Se on siirtymässä mielenosoituksiin ja erilaisten ääriryhmien haltuun sekä äärioikeistolle. Niinpä komission olisi pidettävä sosiaalista Eurooppaa koskevia kysymyksiä ykkösasioina, mutta mitään ei valitettavasti tapahdu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, toisin kuin monet puhujat, haluan kiittää puheenjohtaja Van Rompuyta ja puheenjohtaja Barrosoa siitä, että he ainakin ovat toimineet aktiivisesti nykyisessä kriisissä ja käynnistäneet toimenpiteitä, jotka toivottavasti osoittautuvat tulevaisuudessa menestyksellisiksi. Tällä hetkellä emme voi olla varmoja siitä, käykö niin. Jos käy, heitä pidetään sankareina. Jos ei, heitä luultavasti pidetään roistoina, mutta heille on annettava heidän ansaitsemansa tunnustus. Valvontarakenteella toivottavasti varmistetaan, että monet niistä virheistä, jotka johtivat nykyiseen tilanteeseen, eivät toistu tulevaisuudessa.

Kotimaani on valitettavasti täytynyt turvautua pelastuspakettiin, ja tämä johtui paljolti pankkiemme holtittomuudesta ja huonosta hallinnosta. Muutaman kuukauden kuluttua meillä on uusi hallitus, ja se tuo toivottavasti poliittista vakautta, mutta vetoan puheenjohtaja Van Rompuyhin ja puheenjohtaja Barrosoon, että he yrittäisivät alentaa pelastuspaketin nykyistä korkotasoa, sillä se on liian korkea ja saattaa rampauttaa koko Irlannin.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, komission puheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on ensinnäkin osoittanut kriisin ja myös vastausten monitahoisuuden. Yksi asia, jonka teille haluan sanoa – ja suuri enemmistö selvästi kannattaa eurooppalaisia ihanteita ja Euroopan unionin vastatoimia – on se, että emme saisi antaa joidenkin suhteellisen merkityksettömien näkemyserojen aiheuttaa eripuraa keskuudessamme.

Kuten eräät teistä sanoivat, Euroopan yhdentymiseen kohdistuu tänä päivänä todellinen haaste – joskus jopa uhka. Olemme nähneet tuon uhan tämänpäiväisessä keskustelussa. Olemme kuulleet eräitä nationalistisia ja ennakkoluuloisia kommentteja, jollaisia en suoraan sanottuna ole tottunut Euroopan parlamentissa kuulemaan.

Ne olivat vähemmistönä, mutta tällaisia kommentteja esitettiin, ja niillä pyritään syventämään eurooppalaisten jakautumista niin kutsuttuihin rikkaisiin ja niin kutsuttuihin köyhiin eurooppalaisiin. Näiden eurooppalaista solidaarisuutta vastustavien ja rikkaiden ja köyhien eroja syventämään pyrkivien kommenttien esittäjille – ja hämmästyin kovasti näistä kommenteista – sanon: missä te olitte, kun Euroopan yhteisö rahoitti viljelijöitänne sodan jälkeen, jotta kansalaisenne saivat ruokaa? Missä te olitte, kun Euroopan yhteisö rahoitti maidenne kehityksen ja kilpailukyvyn edellyttämät perusrakenteet? Missä te olitte, kun Euroopan yhteisö loi sisämarkkinat, joilla voitte myydä palvelujanne ja tuotteitanne? Missä te olitte, kun Euroopan yhteisö oli maidenne vaurauden ja kasvun perusta sodan jälkeen?

Tällaiset Euroopan yhdentymisen vastaiset lausunnot voivat perustua vain itsekkäisiin ja lyhytnäköisiin mielipiteisiin. Tämä on minusta vakava ongelma, ja monet teistä korostivat sitä. Vetoan kaikkiin niihin, jotka jakavat eurooppalaiset ihanteet, jotta yrittäisimme yhtenäisinä löytää kattavan vastauksen vakavaan kysymykseen, joka edellyttää, se meidän on myönnettävä, yksimielisyyden saavuttamista. Se ei aina ole helppoa 27 jäsenvaltion Euroopan unionissa, kun euroalueeseen nyt kuuluu 17 jäsenvaltiota – ja toivotan Viron lämpimästi tervetulleeksi uutena jäsenenä – ja kun päätöksentekoprosessi ei aina ole erityisen yksinkertainen osittain siksi, että toimintamme perustuu demokratiaan. Euroopan unionin toimielinten lisäksi meillä on 27 demokratiaa.

Edessämme oleva tehtävä on äärimmäisen vaikea. Siksi vetoan kaikkiin niihin, jotka jakavat eurooppalaiset ihanteet, että emme anna joidenkin poliittista suuntausta koskevien erimielisyyksien häiritä meitä.

Jäsen Hughes, kunnioitan suuresti huoltanne sosiaalisesta Euroopasta, mutta meidän on oltava tässä asiassa täysin avoimia. Mikä on paras tapa tukea Kreikan, Espanjan ja Portugalin hallituksia, joita johtavat poliittisen perheemme hyvin arvovaltaiset jäsenet? Autetaanko niitä parhaiten tukemalla niiden rohkeasti toteuttamia uudistuksia vai väittämällä vain, että nuo uudistukset ovat eurooppalaisten arvojen vastaisia?

Tarvitsemme Euroopassa rakenneuudistuksia, myös työmarkkinoilla. Tämä on tosiasia. Tämä on juuri se, mitä pääministeri Papandreou, pääministeri Zapatero ja pääministeri Sócrates tekevät, tai he suunnittelevat menevänsä vielä pidemmälle näissä uudistuksissa. Uskon, että paras tapa tukea niitä rohkeita ponnistuksia, joita me kaikki yritämme Euroopassa eri tahtiin tehdä, on puhua totta.

Nykyisessä kilpailuun perustuvassa maailmassa, jossa eräät vahvat kehittyvät taloudet nyt luovat painetta, meidän on mukauduttava, tai vaarannamme sosiaalisen markkinataloutemme. Sitä tarvitaan. Uskon, että teemme sen kyseenalaistamatta työntekijöiden oikeuksia. Painotan taas kerran – vastaan teille aivan pian, en ole unohtanut kysymystänne – että mielestäni meidän on erittäin tärkeää kunnioittaa sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita. Sanoin sen eilen ja vahvistan sen tänään. Mutta jos ette toteuta tällaista julkistalouden vakauttamista ja sosiaalisia uudistuksia, meillä ei ole luottamusta, ja ilman luottamusta emme saa aikaan kasvua, ja ilman kasvua emme pysty luomaan työpaikkoja kansalaisille.

Sille kunnianarvoisalle irlantilaiselle parlamentin jäsenelle, joka kysymyksessään antoi ymmärtää, että Irlannin ongelmat ovat Euroopan unionin luomia, haluan sanoa seuraavaa: Irlannin ongelmat syntyivät joidenkin irlantilaisten rahoituslaitosten vastuuttomasta finanssipoliittisesta toiminnasta ja Irlannin markkinoiden puutteellisesta valvonnasta. Euroopan unioni on nyt osa ratkaisua, se yrittää tukea Irlantia. Mutta Euroopan unioni ei luonut tätä vastuutonta finanssipoliittista tilannetta ja vastuutonta finanssipoliittista toimintaa.

Euroopan unioni yrittää tukea Irlantia, koska on tärkeää tietää, kuka on vastuussa. Tästä syystä niille meistä, jotka uskovat eurooppalaisiin ihanteisiin – ja he ovat selvästi enemmistö – on tärkeää, että saamme aikaan mahdollisimman pitkälle yhteisen vastauksen.

Yksi toinen seikka, jonka eräät teistä toivat esiin, oli se, kuinka kunnianhimoisia toimien olisi oltava. Haluan taas kerran tehdä komission kannan täysin selväksi. Me kannatamme mahdollisimman kunnianhimoista yhteistä vastausta. Tästä syystä komissio on valmis tukemaan joitakin ehdottamistanne toimenpiteistä. Olemme kuitenkin tilanteessa, jossa katsomme tällaisina kriisin ja markkinoiden epävakauden aikoina olevan äärimmäisen tärkeää, että edistämme jäsenvaltioiden yksimielisyyttä, ja siitä, miten kriisiin pitäisi vastata, oli itse asiassa hieman erimielisyyttä.

Perussopimuksen tarkistus: te tiedätte, mikä komission kanta oli. Sanoimme alusta lähtien, että meidän nähdäksemme pysyvän mekanismin perustaminen on mahdollista ilman perussopimuksen tarkistusta. Ainakin yksi Euroopan unionin jäsenvaltio – näissä asioissa edellytetään yksimielisyyttä – kuitenkin ilmoitti selvästi, että perussopimusta on muutettava. Koska meistä on tärkeää luoda pysyvä vakausmekanismi, komissio toimi rakentavasti tukiessaan tätä perussopimuksen vähäistä tarkistusta. Näin ollen olisi mielestäni nyt täysin väärin jakautua tässä kysymyksessä; koska haluamme vahvistaa vakautta, on minusta tärkeää, että olemme samaa mieltä tästä perussopimuksen vähäisestä tarkistuksesta.

Jotkut meistä haluaisivat mennä pidemmälle. Henkilökohtaisesti haluaisin mennä pidemmälle yhteisön lähestymistavan rakenteen ja syventämisen suhteen. Meidän on kuitenkin oltava vastuullisia juuri tällä hetkellä ja yritettävä löytää mahdollisimman kunnianhimoinen suurin yhteinen nimittäjä eikä pienintä yhteistä nimittäjää. Tästä syystä haluan todeta uudelleen, että jotkin esitetyistä ehdotuksista ovat sinänsä todella mielenkiintoisia, mutta niillä ei tällä hetkellä voida saada aikaan tarvittavaa yksimielisyyttä, ja komission on kiinnitettävä suurta huomiota panokseen, jonka se antaa tämän yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lopuksi katson, että kaikkien on annettava panoksensa. En pidä jaoista rikkaisiin ja köyhiin, uusiin ja vanhoihin tai keskus- ja reuna-alueisiin. Euroopassa kaikilla valtioilla on täsmälleen sama arvo, ja ajatukset erojen tekemisestä jäsenvaltioiden välillä ovat hyvin vaarallisia Eurooppa-hankkeen kannalta. Miten meidän sitten pitäisi toteuttaa tämä? Meidän olisi pyydettävä muita haavoittuvammassa asemassa olevia jäsenvaltioita tekemään kaikki tarvittava palauttaakseen luottamuksen talouksiinsa asianmukaisen makrotalouden vakauden, julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudistusten avulla; se on äärimmäisen tärkeää tällä hetkellä. Emme auta niitä, jos annamme ymmärtää, että ne voivat välttää tämän tien; se ei niitä auta.

Samalla niiden valtioiden, joiden tilanne on parempi, olisi osoitettava solidaarisuutta myös ensin mainittuja valtioita kohtaan. Mielestäni on ehdottoman tärkeää, että saamme aikaan vahvan vastauksen euroalueen vakauden suhteen; että emme ole, kuten joskus aikaisemmin, jälkijunassa vaan etuajassa; että annamme kattavan vastauksen, joka palauttaa luottamuksen euroalueen ja koko Euroopan unionin päättäväisyyteen paitsi lausunnoilla myös toimilla. Se on tärkeä asia, siinä on kysymys uskottavuudesta. Lausunnot ovat tärkeitä, mutta ne eivät yksin riitä; on tärkeää toimia ja on tärkeää, että me kaikki kokonaisuutena sitoudumme vahvistamaan euroalueen ja Euroopan unionin ohjausta. Sitä markkinat meiltä pyytävät.

Siitä, miten me voimme tehdä päätöksiä ja miten voimme panna nuo päätökset toimeen, vallitsee virheellinen käsitys. Näin ollen tarvitsemme vahvempaa ohjausjärjestelmää euroalueella; tarvitsemme vahvempaa talouspolitiikan koordinointia koko Euroopan unionissa, ja viime kädessä meidän kaikkien olisi sitouduttava solidaarisuuden ja vastuullisuuden periaatteisiin. Kyse ei ole pelkästään vastuusta; kyse on solidaarisuudesta. Kyse ei ole pelkästään solidaarisuudesta; kyse on vastuusta. Vain siten voimme saada aikaan vakautta, ja vakaus on tulevan vaurautemme perusta.

 
  
MPphoto
 

  Herman Van Rompuy, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja.(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aloitan muutamilla myönteisillä tosiasioilla. Pyydän anteeksi, että aina välillä vaikutan myönteiseltä.

Ensinnäkin talouskasvu on nyt paljon vahvempaa kuin muutamia viikkoja tai kuukausia sitten uskoimme. Työttömyys on vähentymässä eräissä valtioissa. Kuka olisi uskonut sen vuonna 2008 tai 2009? Euroopan unionissa yleisesti työllisyys kasvaa vuosina 2010–2011 jälleen sen 70 vuoteen pahimman kriisin jälkeen. Sanon tämän vielä kerran: emme odottaneet tätä muutama kuukausi sitten – ja silti se tapahtuu.

Toiseksi, olemme toki kriisissä, mutta yhteinen valuuttamme – tai ainakin 27 valtion yhteinen valuutta – on vakaa sikäli, että sen vaihtokurssi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin on nyt 1,30. Aikoinaan se oli 0,85. Silloin kukaan ei sanonut, että euro oli vaarassa. Verrattuna muihin maanosiin ja muihin merkittäviin valuuttoihin meillä on vakaa maksutase, ja verrattuna muihin suuriin valtioihin budjettivajeemme on käytännössä puolet niiden vajeesta. Tämä selittää, miksi kaikista ongelmistamme huolimatta euro on vakaa valuutta. Halusin korostaa tätä, ennen kuin käsittelen muita seikkoja.

Olemme luonnollisesti täysin tietoisia siitä, että meidän on edettävä, mutta meidän on ehdottomasti muistettava, kuten sanoin ollessani täällä viimeksi, että jouduimme euroalueen kriisiin – joka on pikemmin euroalueen kuin euron kriisi – ilman mitään sopivia välineitä. Meidän oli käytännössä luotava ne tyhjästä. Se on yhteinen vastuu, mutta se myös selittää, miksi emme alussa edenneet niin nopeasti kuin olisimme voineet luulla tai niin nopeasti kuin tilanne olisi edellyttänyt.

Meillä ei kuitenkaan ollut mitään. Oli vakaus- ja kasvusopimus, jota ei noudatettu. Ei ollut minkäänlaista makrotalouden valvontaa. Ei ollut mitään kriisimekanismia, väliaikaista tai pysyvää, eikä ollut vahvoja rahoitusvalvontaa hoitavia instituutioita. Meidän oli luotava kaikki tyhjästä, keskellä kriisiä, ja se on yhteinen tehtävä. Jotkut teistä sanoivat: "Se on liian vähän liian myöhään." Se tosiseikka, että meillä oli vain vähän tai ei lainkaan välineitä, selittää, miksi emme ole "liian vähän liian myöhään" -tilanteessa, vaan "askel askeleelta" -tilanteessa. Se on pätevä selitys.

Toinen seikka, jonka haluan ottaa esiin, on se, että eräät teistä sanoivat: "Kyllä, mutta kriisi ei ole hallinnassa. Katsokaa markkinoiden kehitystä." Samalla, samaan hengenvetoon, toiset – ja joskus täsmälleen samat ihmiset – sanovat: "Ette voi antaa markkinoiden sanella toimintaanne." Saamme kuulla jompaakumpaa väitettä, mutta tämä ei aina ole kovin johdonmukaista.

Mitä tulee toteutettuihin toimiin, jäsenvaltioissa on käynnistetty uudistuksia, eikä vain vaikeuksissa olevissa vaan kaikissa jäsenvaltioissa: uudistuksia työllistämispotentiaalin ja kasvupotentiaalin vapauttamiseksi. On selvää, että uudistukset ovat usein tuskallisia. On selvää, että on valtava tehtävä jakaa vaadittavat ponnistukset oikeudenmukaisesti.

Muistutan teitä kuitenkin siitä, että eräät suuret valtiot, jotka nyt ovat pääsemässä kriisistä muita nopeammin, toteuttivat neljä, viisi tai jopa kuusi vuotta sitten hyvin ankaria sisäisiä toimenpiteitä, joita tuolloin vastustettiin jyrkästi sosiaalipuolella. Ne olivat kuitenkin tehokkaita kasvua ja työllisyyden lisääntymistä ajatellen. Meidän on selviydyttävä kovista ajoista, mutta meidän on työskenneltävä lujemmin taakan jakamiseksi oikeudenmukaisesti. Euroopan unionilla on esittää mielekkäitä esimerkkejä, jotka osoittavat, että tämä on oikea lähestymistapa.

Uudistuksia tarvitaan jäsenvaltioiden tasolla, ja uudistuksia tarvitaan luonnollisesti itse unionin ja varsinkin euroalueen tasolla. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että luodaan mahdollisimman nopeasti talouden ohjausjärjestelmä, josta työryhmässä päätettiin ja josta keskusteltiin kuuden komission parlamentille esittämän ehdotuksen pohjalta, ja että kaikki yhteispäätösmenettelyyn osallistuvat osapuolet pääsevät siitä sopimukseen. Tämä on erittäin kiireellinen asia.

Se on tehtävä, jos haluamme yhä edetä talouskasvun ja talouspolitiikan lähentämisessä euroalueen puitteissa. Jos voimme saada sen aikaan euroalueen valtioiden välisillä sopimuksilla, meidän on paitsi pohdittava sitä myös pyrittävä saamaan se päätökseen lähiviikkojen ja lähikuukausien aikana. Meidän on kuitenkin ehkä mentävä euroalueella pidemmälle kuin mitä komission ehdotuksiin osallistuneessa työryhmässä päätettiin, sillä yhteinen valuutta lisää yhteisen talouspolitiikan ja kaikkien euroalueen jäsenten samansuuntaisen talouskehityksen tarvetta.

Onko rakenteellinen talouskasvu unohdettu? Ei! Tästä syystä me päätimme maaliskuussa, keskellä kriisiä, Eurooppa 2020 -strategiasta. Tästä syystä me muutaman päivän päästä neuvoston helmikuun kokouksessa keskustelemme innovoinnista ja energiapolitiikasta. Kaikkien niiden ongelmien keskellä, joita kriisi pakottaa meidät käsittelemään, emme saa unohtaa pidemmän aikavälin näkymiä, kasvun ja työllisyyden rakenteellisia näkymiä. Lisäksi hyvin lyhyellä aikavälillä valmistaudumme maailmanlaajuiseen lähestymistapaan vuonna 2010 kriisin voittamiseksi luotujen välineiden parantamiseksi.

Toimintasuunnitelma on olemassa – ja selvä toimintasuunnitelma. Voimmeko edetä nopeammin? Kyllä! Kuten sanoin, esteitä oli kaksi. Ensimmäinen johtui siitä, että meidän oli luotava kaikki tyhjästä, ja toinen johtuu siitä, että – koska elämme demokratiassa – tarvitaan 27 jäsenvaltion, 27 demokratian, yksimielisyys.

Hyvät kuulijat, Eurooppa-hankkeen kannattajat ovat parlamentissa selvä enemmistö. Emme saa sortua kilpailemaan siitä, kuka on eurooppalaisin. Uskon, että kuilu Eurooppa-hankkeen kannattajien ja muiden välillä on levenemässä, mutta kaikista ongelmistamme huolimatta tärkeää on, että pidämme suuntamme ja pysymme keskittyneinä. Se on paljon tärkeämpää kuin erikseen saavutettu edistys. Yhteinen tahto työskennellä Eurooppa-hankkeen viemiseksi samaan suuntaan on tärkeintä, kuten joulukuun Eurooppa-neuvostossa useaan otteeseen sanottiin.

Pääsemme tavoitteeseen tämän asteittaisen, vähittäisen lähestymistavan avulla. Olen varma, että kuljemme oikeaan suuntaan. Olen varma, että yhteistä tahtoa löytyy. Olen varma, että lopulta onnistumme.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Kiitos selonteostanne, arvoisa puheenjohtaja. Eurooppa-neuvoston seuraava kokous on 4. helmikuuta, ja sen jälkeen, myös helmikuussa, puheenjohtaja Van Rompuy antaa seuraavan selontekonsa.

Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), kirjallinen.(NL) Eurooppa-neuvosto aikoo perustaa pysyvän hätärahaston euroaluetta varten. Se voi olla tarpeen, jos haluamme palauttaa rahoitusmarkkinoiden luottamuksen heikkojen euromaiden liikkeelle laskemiin valtion joukkovelkakirjoihin. Tämä herättää kuitenkin myös kysymyksiä talous- ja rahaliittomme perustuksista. Ne, joiden tehtäväksi tämän rahaston perustaminen on annettu, eivät vaikuta luottavan siihen, että jäsenvaltiot laativat varovaisia talousarvioita ja noudattavat vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Olisin halunnut, että Eurooppa-neuvosto olisi sanonut enemmän euroalueen sisäisistä huomattavista eroista, muun muassa jäsenvaltioiden erilaisista kilpailuasemista.

Vaikuttaako siltä, että rahaliiton sisäiset erot ovat liian suuria, jotta yhtenäinen korkotaso olisi mahdollinen? Vai onko olemassa asianmukaisia ratkaisuja eri jäsenvaltioiden kilpailuasemien, talousarvioiden sekä sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden eroihin?

Tätä varten kaikkiin väliaikaisen hätärahaston lisätakuisiin olisi liityttävä euroalueen heikkojen valtioiden konkreettisia sitoumuksia ja edistymistä leikkauksissa ja rakenneuudistuksissa. Toivotan jäsenvaltioille neuvostossa viisautta, jota ne tarvitsevat tästä asiasta päätettäessä! Tavoitteinamme olisi oltava sopimusten noudattaminen ja sen varmistaminen, ettemme anna asioiden mennä liian pitkälle enää uudelleen. Siitä syystä sekä jäsenvaltioilla että Euroopan komissiolla on suuri vastuu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen.(PT) Euroopan kapitalistisen yhdentymisen luonne ja tavoitteet ovat käymässä yhä selvemmiksi, kun kapitalismin kriisin vaikutukset EU:ssa syvenevät, mikä pahentaa monien jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta ja kärjistää epätasapainoa. Eurooppa-neuvoston viime kokous osoitti tämän selvästi jälleen kerran. Sanaakaan ei sanottu EU:n sosiaalisesta tilanteesta, työttömyydestä, köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, jotka ovat lisääntyneet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen teemavuodeksi julistettuna vuonna 2010. Sanaakaan ei sanottu kaiken tämän syistä. Sanaakaan ei sanottu rahoitustoimien verotuksesta tai veroparatiisien lakkauttamisesta. Nyt ehdotetaan, että perussopimukseen, jonka oli kerran tarkoitus kestää sukupolven ajan, tehdään muutoksia yksinkertaistetulla menettelyllä, kuten EU:n hallitsevat voimat vaativat, jotta voidaan perustaa mekanismi, jonka ne uskovat olevan "täysin Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjen" mukaisia. Tulevaisuudessa ne haluavat kiristää entisestään Portugalin kaltaisten valtioiden yllä olevaa pakkopaitaa ja tehdä niistä finanssipääoman alentavan painostuksen, kiristyksen ja uhkailun kohteita EU:n aktiivisella avustuksella. Kaikki tämä tapahtuu rinnan niin kutsuttuun talouden ohjaukseen ja vaadittuihin "rakenneuudistuksiin" liittyvien epäsosiaalisten ja epädemokraattisten toimenpiteiden syventämisen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), kirjallinen. (EL) Äskettäin ilmestyneessä kirjassaan Yhdistyneen kuningaskunnan entinen pääministeri Gordon Brown sanoo, että koska EU viivytteli Kreikan talouskriisiä koskevien päätösten tekemistä, summa, jonka Kreikan täytyi lainata, lisääntyi 90 miljardilla. Saksan poliittisella pelillä, jolla se nopeuttaa menettelyä luottorahaston lisäämiseksi ja uudelleenjärjestämiseksi, on Kreikkaan ja Irlantiin kohdistuvia seurannaisvaikutuksia. Kysyn komissiolta: miten niille unionin jäsenille, jotka ovat kärsineet vahinkoa neuvoston liian myöhään tekemien päätösten vuoksi, voidaan korvata nämä vahingot? Aikooko komissio tukea Kreikkaa pyrkimyksissä selvittää, miksi Kreikan velka on kasvanut sen jälkeen, kun sen kriisistä ilmoitettiin?

 
  
  

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

 

5. Puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelma (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Puhemies.(EN) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelmasta.

Kiertävä puheenjohtajuus on nyt siirtynyt uudelle valtiolle. Unkari toimii puheenjohtajavaltiona ensimmäistä kertaa historiassaan, mikä on aina merkittävä tapaus Euroopan unionissa. Belgian puheenjohtajakaudella me kehitimme uusia tapoja tehdä yhteistyötä puheenjohtajavaltion ja neuvoston kanssa hallinnon, komission, ministerien sekä puheenjohtajien ja puhemiesten tason kokouksissa eli toisin sanoen puheenjohtajavaltion ja Euroopan parlamentin puhemiehen välillä. Jatkamme näitä yhteistyömuotoja myös Unkarin puheenjohtajakaudella, kuten olen jo sopinut pääministeri Viktor Orbánin kanssa. Tänään keskustelemme puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelmasta. Toivotan pääministeri Orbánin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Olemme tyytyväisiä, että voimme käydä perusteellisen keskustelun monista tähän kuuden kuukauden jaksoon ja yhteistyöhömme liittyvistä asioista.

 
  
MPphoto
 

  Viktor Orbán, neuvoston puheenjohtaja.(HU) Arvoisa puhemies, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, olen iloinen siitä, että läsnäolomme on herättänyt niin paljon huomiota Euroopan… (puhemies otti puheenvuoron).

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Hyvät kollegat, ymmärrämme, että tämä on mielenosoitus, mutta nyt olette ilmaisseet kantanne, joten olkaa hyvä ja lopettakaa. Meidän on jatkettava keskustelua.

 
  
MPphoto
 

  Viktor Orbán, neuvoston puheenjohtaja.(HU) Arvoisa puhemies, olen iloinen nähdessäni, että Euroopan parlamentin istunnot ovat yhtä vilkkaita ja tapahtumarikkaita kuin Unkarin parlamentin istunnot, ja se saa minut tuntemaan oloni varsin kotoisaksi.

Paljon kiitoksia kutsusta. Esitän kunnioittavan tervehdykseni parlamentin jäsenille, puheenjohtaja Barrosolle sekä Euroopan parlamentin puhemiehelle, joka on hyvä ystäväni.

Hyvät kuulijat, totean ensinnäkin, että minulle on kunnia saada puhua täällä tänään neuvoston puheenjohtajana. Teille tämä on luonnollisesti kuuden kuukauden välein toistuvaa rutiinia. Kuuden kuukauden välein saatte vieraaksenne jonkin valtion pääministerin, joka esittelee kyseisen valtion puheenjohtajakauden ohjelman. Meidän, Unkarin, näkökulmasta tämä on kuitenkin paljon merkittävämpi tapahtuma kuin pelkkä puolivuosittainen rutiini. Meille se, että voimme olla täällä tänään, on historiallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Muistutan teitä siitä, että Unkari vuodatti eniten verta ja uhrasi eniten ihmishenkiä vapauden ja demokratian puolesta toisen maailmansodan jälkeen sekä vuoden 1956 kansannousussa ja sitä seuranneissa kostotoimissa. Me annoimme ensimmäisen iskun kommunismihallintoa vastaan, me nousimme aseisiin neuvostoimperiumia vastaan ja osoitimme maailmalle, että kommunistinen doktriini ei ole vaaraton ideologia vaan vaarallinen uhka läntiselle sivilisaatiolle. Me irrotimme ensimmäisen tiiliskiven kommunismin muurista, ja avaamastamme halkeamasta sisään päässyt tuuli pyyhkäisi pois koko kommunistisen järjestelmän.

Hyvät kuulijat, tästä syystä katson, että me unkarilaiset voimme perustellusti väittä antaneemme suuren panoksen siihen, että Eurooppa on jälleen yhdistynyt. Tästä syystä unkarilaisille on eräänlaisen historiallisen oikeuden toteutumista, että Unkarin pääministeri voi puhua täällä tänään neuvoston puheenjohtajana. Vakuutan teille, että jatkamme vuoden 1956 vallankumouksellisten jalanjäljissä ja aiomme palvella Euroopan yhtenäisyyttä heidän ihanteidensa ja vakaumuksensa avulla.

Hyvät kuulijat, me keskieurooppalaiset, myös me unkarilaiset, olemme aina olleet kiinnostuneita yhdistyneestä Euroopasta ja olemme sitä yhä edelleen. Myös Euroopan yhtenäisyyden aikaansaaminen ja ylläpitäminen edellyttää kuitenkin voimaa. Kaksikymmentä vuotta sitten Eurooppa pystyi kokoamaan voimansa voittaakseen jakautuneisuuden ja yhdistyäkseen. Se oli ymmärtänyt, että tämä oli historiallinen tilaisuus, johon sen oli tartuttava, jotta Eurooppa voitiin jälleen yhdistää. Unkarin puheenjohtajakauden motto "Vahva Eurooppa" on muistutus tästä voimasta.

Hyvät kuulijat, meillä on tänään edessämme yhtä mittava haaste kuin kaksikymmentä vuotta sitten, ja siksi ei liene liioittelua sanoa, että Euroopan unionilla on edessään haastavin ajanjakso kahteenkymmeneen vuoteen. Nyt meidän on selviydyttävä maailmanlaajuisen kriisin myrskyistä ja löydettävä Euroopan paikka maailmantaloudessa, joka käy läpi täydellistä muutosta ja uudelleenjärjestelyä. Katson, että pitääkseen pintansa Euroopan on säilyttävä yhtenäisenä, ja tänäänkin yhtenäisyys edellyttää voimaa. Olen varma, että kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista, myös omasta kotimaastani, voi tulla vahvoja ja menestyksellisiä vain, jos Euroopan unioni itse on vahva. Jos se on vahva, se voi vastata maailmanlaajuisen kilpailukyvyn haasteeseen sekä väestökehityksen, ympäristön, ilmaston ja turvallisuuden haasteisiin. Ainoa kysymys on se, mistä Eurooppa voi ammentaa tällaisen voiman. Siihen kysymykseen saadaan vastaus esittämällä toinen kysymys: mikä Eurooppaa nykyisin heikentää? Mikä haittaa koko sivilisaatiomme kilpailukykyä tällä hetkellä? On selvää, että se ei ole muiden maanosien uhka eikä myöskään mikään vieras ideologia. Päinvastoin: todellinen ongelmamme on hyvin käytännönläheinen. Sen kuvaamiseen riittää hyvin lyhyt ja yksinkertainen sana, ja se sana on velka. Tänä päivänä Euroopan voimaa heikentää ja rapauttaa valtava velkamäärä. Kriisin jälkeisen maailman uudessa kilpailussa velka on läntisen maailman ja myös Euroopan suurin haitta ja suurin riski.

Puheenjohtajavaltio Unkari on vakuuttunut siitä, että velkaa vastaan voidaan taistella vain yhdellä keinolla, ja se keino on työ. Me unkarilaiset tiedämme tämän liiankin hyvin, sillä Unkarin talouden ongelmat johtuvat juuri siitä, että työllisyysasteemme on koko Euroopan unionin matalin. Minua hävettää edes sanoa se ääneen, mutta se on vain 55 prosenttia. Ja siellä, missä ei ole työtä ja työpaikkoja, ei ole myöskään rahaa, ja siitä seuraa velkaa ja lainanottoa. Niin, hyvät kuulijat, todellinen tulevaisuuden voimavaramme on perinteinen eurooppalainen mentaliteetti, jossa työtä arvostetaan. Juuri tämä työtä arvossa pitävä eurooppalainen mentaliteetti on tehnyt sivilisaatiostamme menestyksellisen. Meillä on eurooppalaiset käyttäytymissäännöt, joiden yhtenä kulmakivenä on vuosisatojen ajan ollut varovaisen taloudenpidon periaate, mikä tarkoittaa sitä, ettemme saa kuluttaa enemmän kuin kykenemme tuottamaan. Toinen keskeinen eurooppalainen arvo on se, että emme saa sälyttää velkojamme lastemme ja lastenlastemme maksettaviksi. Olen varma siitä, että työn kunnioittamiseen sisältyy ajatus ja mentaliteetti, jonka mukaan kaiken eteen on ensin tehtävä työtä. Jos voisimme saada etukäteen kaiken sen, jonka muutoin saisimme vain vuosien työn hedelmänä, koko työn merkitys joutuisi kyseenalaiseksi, ja tämä merkitys on yhä suuremmassa määrin muuttumassa jatkuvasti kasaantuvan velan maksamiseksi ja muuttamassa koko asennoitumistamme työhön. Tämä on kriisi, joka koettelee meitä kaikkia.

Kaikki ovat samaa mieltä velan diagnoosista. Meille, asiasta keskusteleville eurooppalaisille poliitikoille, se on kuin sairaus. Kaikki ovat samaa mieltä diagnoosista, mutta parannuskeinoista käydään laajaa keskustelua. Tämä sairaus on kuitenkin vaarallista laatua, ja aika on käymässä vähiin. Tästä syystä katson, että meillä ei ole paljon aikaa keskusteluihin eikä varsinkaan keskusteluihin siitä, pitäisikö meidän automaattisesti hylätä tiettyjä epätavanomaisilta tai uusilta vaikuttavia parannuskeinoja vain siksi, että ne ovat epätavanomaisia tai uusia. Tarvitsemme yksittäisten kansallisvaltioiden hallitusten ja parlamenttien rohkeutta ja avarakatseisuutta selviytyäksemme niiden velkakriiseistä. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että juuri tätä Euroopan kansalaiset meiltä odottavat. He odottavat työpaikkoja, kasvua ja turvallisuutta, ja siitä syystä puheenjohtajavaltio Unkarin ohjelmassa, jonka voitte lukea täsmälleen kohta kohdalta myös tästä pienestä kirjasta, painopiste on taloudellisissa kysymyksissä, ja prioriteettiluettelon kärjessä ovat juuri talous- ja velkakriisiin liittyvät seikat.

Puheenjohtajavaltio Unkari uskoo, että neuvoston hahmottelema suunta, eli kriisinhallinnan suunta, on oikea, mutta lisäponnistuksia tarvitaan, ja siksi olemme vakuuttuneita siitä, että on muutettava perussopimusta ja luotava oikeusperusta sille, että nykyinen väliaikainen kriisinhallintamekanismi korvataan pysyvällä vakausmekanismilla vuodesta 2013 lähtien. Puheenjohtajavaltio Unkari tekee kaiken voitavansa tämän eteen. Lisäksi keskeisellä sijalla puheenjohtajavaltio Unkarin ajattelussa on talouspolitiikan koordinoinnin vahvistaminen, talouskasvun helpottaminen sekä kestävän talouskasvun edistäminen työpaikkojen luomiseksi. Se on näin ollen puheenjohtajakautemme erityinen tavoite, ja tässäkin asiassa pyydän teiltä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan kuusi lakia, joilla helpotetaan tämän tavoitteen eli talouspolitiikan koordinoinnin saavuttamista. Pyydän teiltä päättäväistä yhteistyötä tässä asiassa. Unkari aikoo olla parlamenttimyönteinen puheenjohtajavaltio, ja siksi pyydän teitä tekemään kaikkenne, jotta nämä kuusi lakia voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti yhteistyössä meidän kanssamme.

Puheenjohtajavaltio Unkari on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden rakenneuudistukset on pantava täytäntöön johdonmukaisemmin ja että niitä on koordinoitava aikaisempaa enemmän. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on alkanut, ja se on uusi asia kaikille; ei vain meille unkarilaisille, vaan myös teille, sillä se on täysin uusi Euroopan unionin ohjelma. Ohjausjakso on alkanut komission vuotuisella makrotalouden kasvuselvityksellä, ja haluan kiittää puheenjohtaja Barrosoa tästä erinomaisesta asiakirjasta, joka soveltuu ensimmäiseksi askeleeksi ja jossa esitetään suunnat ja kysymykset, jotka muodostavat neuvoston eri kokoonpanojen käymien keskustelujen perustan puheenjohtajakautemme aikana.

Hyvät kuulijat, kun aikomuksena on ehdottaa Euroopan unionille yhteistä talouspolitiikkaa, tarvitaan luonnollisesti myös kansallista uskottavuutta. Haluan ilmoittaa teille, että on hyvin mahdollista, että kotimaallani, joka on ollut Euroopan unionin häpeäpaalussa pitkän aikaa sitä vastaan käynnistetyn liiallista alijäämää koskevan menettelyn vuoksi, on nyt realistinen mahdollisuus päästä pois tästä tilanteesta. Vuonna 2011 Unkarin budjettialijäämä on alle 3 prosenttia, ja olemme toinen niistä kahdesta EU:n jäsenvaltiosta, joiden valtionvelka vähenee vuonna 2011. Tämä on ratkaisevan tärkeää puheenjohtajakautemme ohjelman uskottavuuden kannalta.

Puheenjohtajavaltio Unkari pitää erityisen tärkeänä yhtenäismarkkinoiden vahvistamista. Katsomme, että yhtenäismarkkinoiden vahvistaminen on yksi talouskasvun mahdollisista lähteistä. Aikomuksenamme on poistaa olemassa olevat esteet, purkaa sääntelyä ja laajentaa yhtenäismarkkinat uusille aloille, kuten digitalisointiin. Kannatamme pienille ja keskisuurille yrityksille luotavaa suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

Unkarin puheenjohtajakauden prioriteetteihin kuuluvat myös energiapolitiikka ja innovointi, joita käsittelemme 4. helmikuuta yhteisessä huippukokouksessa. Unkarin mielestä on ehdottoman tärkeää, että poistamme kaikki olemassa olevat sääntelyesteet energiapolitiikan alalla ja rakennamme puuttuvat infrastruktuuriyhteydet luodaksemme todelliset ja yhteentoimivat Euroopan energiamarkkinat. Toinen yhtä tärkeä puheenjohtajavaltio Unkarin tavoite on varmistaa, että Euroopan unionilla on monipuolisia toimitusreittejä energia-alalla. Euroopan unionin energiapolitiikka on läpimurron edessä; jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet sopimukset – minä allekirjoitan Slovakian ja Unkarin välisen sopimuksen Slovakian pääministerin kanssa ensi viikolla – jotka mahdollistavat ensimmäisen pohjoisen ja etelän välisen, Itämereltä Adrianmerelle ja Romanian läpi Mustallemerelle ulottuvan kaasunjakeluverkon toiminnan käynnistämisen ja siten kattavan siirtoyhteyden luomisen. Koska olemme 40:n viime vuoden ajan ajatelleet itä-länsi-suuntaisesti, pohjoisen ja etelän välinen yhteys on puuttunut, ja tässä mielessä pidän allekirjoitettavia sopimuksia läpimurtona.

Hyvät kuulijat, romanistrategia on yksi puheenjohtajavaltio Unkarin ensisijaisina pitämistä seikoista, koska älykkäässä Euroopassa ei ole mitään mieltä, jos sillä ei ole sydäntä. Euroopalla on kuitenkin sydän vain, jos se luo sosiaalisen osallisuuden mahdollisuuksia epäedullisimmassa asemassa oleville yhteiskuntaryhmille. Nyt ei ole oikea aika keskustella romanistrategiasta, ja siksi vain huomautan sellaisen valtion johtajana, jota tämä asia koskettaa, että me kaikki leikimme tulella ja että jos emme onnistu luomaan unionin tasoista romanistrategiaa, jo paikoilleen asettuneet ja jossain määrin jo integroituneet romaniyhteisöt päättävät jälleen valita kiertävän elämäntavan Euroopassa ja ongelma siirtyy valtioista, joita se tänään koskee, myös muihin valtioihin. Tämä on peruste sille, että olisi luotava strateginen eurooppalainen vastaus romanikysymykseen, joka muutoin kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja olisin henkilökohtaisesti hyvin ylpeä, jos onnistumme yhdessä hyväksymään yhteisen eurooppalaisen romanistrategian kesäkuuhun mennessä, jolloin Unkarin puheenjohtajakausi päättyy.

Minun on käsiteltävä myös laajentumiskysymystä, vaikka minäkin olen tietoinen siitä, että Euroopassa pelätään ymmärrettävästi laajentumista. Pystymme hädin tuskin ratkaisemaan omat sisäiset ongelmamme, ja tällaisessa tilanteessa yhä uusien ideoiden esittäminen laajentumisesta on äärimmäisen vaarallista. Tästä huolimatta puheenjohtajavaltio Unkari suhtautuisi myönteisesti optimistisen lähestymistavan paluuseen Euroopan unionin laajentumista koskevassa kysymyksessä. Olisimme tyytyväisiä, jos Euroopan unioni huomaisi, että meillä on keskeneräisiä asioita hoidettavanamme, sillä kaikki Euroopan valtiot, jotka voitaisiin integroida Euroopan yhteisöön, eivät tällä hetkellä ole Euroopan unionin jäseniä. Lisäksi minusta henkilökohtaisesti on epäoikeudenmukaista, että esimerkiksi Kroatian kaltainen valtio, joka on viime vuosina osoittanut parempaa suorituskykyä kuin EU:n jäsenvaltio Unkari, on edelleen unionin ulkopuolella eikä sen sallita liittyä jäsenvaltioiden piiriin. Puheenjohtajavaltio Unkari haluaisi näin ollen viedä Kroatian jäsenyysneuvottelut päätökseen, niin että liittymissopimus voidaan allekirjoittaa.

Tiedän, että Schengen-alueen laajentaminen on kiistanalainen kysymys. Tässä yhteydessä asianomaiset valtiot ovat Romania ja Bulgaria, mutta koska tunnen tämän alueen hyvin ja asun siihen rajoittuvassa naapurivaltiossa, tiedän varmasti, että nämä valtiot ovat valmiita, ja vaikka tiedän, että puheenjohtajavaltio Unkarin on oltava valmis tätä koskeviin keskusteluihin, aion henkilökohtaisesti aina puolustaa sitä, että Bulgaria ja Romania otetaan mukaan Schengen-alueeseen mahdollisimman pian eli viipymättä.

Puheenjohtajavaltio Unkarin ohjelmiin sisältyy myös Tonava-strategia sekä vakaumus, jonka mukaan Euroopan unionin on edelleen otettava johtava asema maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja tästä syystä olisimme tyytyväisiä, jos joulukuussa 2010 pidetyn Cancúnin huippukokouksen tuloksia voitaisiin alkaa panna täytäntöön ja voisimme jatkaa neuvotteluja, niin että oikeudellisesti sitovia päätöksiä voidaan tehdä vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hyvän kuulijat, koska puheenvuoroni pituus alkaa jo hipoa epäkohteliaisuutta, mainitsen vain lyhyesti, että puheenjohtajavaltio Unkarin painopistealoihin kuuluu myös keskustelu perhepolitiikasta ja väestökehityksestä, ja olisin iloinen, jos Unkari voisi toimielinten välisiä keskusteluja herättämättä auttaa Euroopan unionia muodostamaan selvän ja lujan kannan uskonnonvapauteen ja ryhtymään toimiin kristittyjen vainoamista vastaan, mikä on tärkeä aihe kuuden seuraavan kuukauden aikana.

Lopuksi haluan huomauttaa olevani tietoinen siitä, että me kaikki, jotka istumme tai seisomme täällä parlamentissa, olemme poliitikkoja. Meillä on omat näkemyksemme, omat periaatteemme, omat toverimme ja myös omat intressimme. Vaikka ymmärrän tämän, neuvoisin teitä kunnioittavasti – riippumatta siitä, mitä mieltä olette Unkarin sisäpolitiikasta – olemaan yhdistämättä Unkarin sisäpolitiikkaan liittyvää arvosteluanne ja toimianne Unkarin seuraavat kuusi kuukautta kestävään Euroopan unionin puheenjohtajakauteen. Jos kuitenkin teette niin, olen luonnollisesti valmis taistelemaan, mutta siinä tapauksessa kärsijänä ei ole Unkari vaan koko Euroopan unionin yhteisö. Tästä syystä pyydän teitä Euroopan unionin ja edessämme olevien vaikeiden tehtävien vuoksi pitämään nämä asiat erillään, jos suinkin mahdollista. Unkari palautti myös viimeksi käydyn keskustelun järjen ja järkevän keskustelun raiteille, kun sovin puheenjohtaja Barroson kanssa, että suostuisimme EU:n tutkimuksiin arvostellusta medialaista, että osallistuisimme parhaillaan käytäviin keskusteluihin siitä tehdyistä havainnoista ja että jos laista löydetään ja todennetaan vikoja, olisimme luonnollisesti valmiita muuttamaan lakia. Meille nämä asiat eivät ole arvovaltakysymys, eikä niissä ole kysymys lihasten pullistelusta tai turhamaisuudesta. Sivumennen sanoen, kaikki, jotka haluavat taistella Euroopan lehdistönvapauden puolesta, voivat aina luottaa Unkarin hallitukseen, joka on käynyt oman osansa kommunismin vastaisesta taistelusta.

Hyvät kuulijat, tiedämme, että Euroopan unionin edessä on hyvin vaikeat kuusi kuukautta, mutta minä olen optimistinen ja uskon, että Eurooppa selviytyy tästä tehtävästä. Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa onnistui luomaan yhteistyötä Euroopan kansojen välille vihan ja raunioiden keskellä. Vuosina 1989 ja 1990 se onnistui yhdistämään Euroopan uudelleen, joten minulla on syytä uskoa, että se pystyy myös vastaamaan samanlaiseen nyt edessämme olevaan historialliseen haasteeseen. Se tarkoittaa sitä, että tarvitsemme Unkarin puheenjohtajakauden aikana ja sen jälkeen enemmän kuin pelkkää kunnianhimoista hallintoa. Meidän on katsottava työpöydillemme kasaantuvia asiakirjoja pidemmälle, ja meidän on myös katsottava kuuden kuukauden tai vuoden tai kahden vuoden kuluessa ratkaistavissa olevia asioita kauemmas. Puheenjohtajavaltio Unkari on varma siitä, että vain yhteiset päämäärät ja yhteiset arvot voivat pitää yhteisön koossa. Yhteiset päämäärät voivat perustua vain yhteisiin arvoihin. Puheenjohtajavaltio Unkari hoitaa päivittäisen työnsä tämän suuren, kauaskantoisen eurooppalaisen päämäärän hengessä, osoittaa meille kaikille asianmukaista kunnioitusta ja suhtautuu tavoitteeseen hyvin nöyrästi. Kiitän teitä ystävällisestä tarkkaavaisuudestanne.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Arvoisa pääministeri, kiitos puheenvuorostanne ja neuvoston puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelman esittelystä.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, komission puheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, vuoden 2011 alku on historiallinen hetki Unkarille, kun se ottaa vastaan ensimmäistä kertaa Euroopan unionin neuvoston johtajuuden, mutta se on myös kriittinen hetki koko Euroopan unionille. Unkarin puheenjohtajakausi osuu aikaan, joka vaatii erityistä vastuuntuntoa Euroopan unionin edessä olevien tehtävien suhteen.

On varsin sopivaa, että Unkari on valinnut puheenjohtajakautensa tunnuslauseeksi "Vahvan Euroopan". Euroopan unioni on vahvimmillaan ja tehokkaimmillaan silloin, kun olemme yhtenäisiä, kun toimimme koordinoidusti vahvojen toimielimien avulla, kun osoitamme yhteistä päättäväisyyttä luovia aluksemme näiden myrskyjen läpi, ja kun osoitamme, että tekemällä yhteistyötä pystymme löytämään ratkaisuja polttavimpiin ongelmiin.

Tämä on tärkeää muistaa, sillä vaara ei ole vielä ohi. Perääntyminen ja paluu entisiin toimintatapoihin ei ole mahdollista. Meidän on pantava uudistuksemme viipymättä täytäntöön ja laadittava innovatiiviset toimenpiteet, joita tarvitaan Eurooppa 2020 -vision toteuttamiseksi. Odotankin kiinnostuneena yhteistyötä pääministeri Orbánin ja puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa sen varmistamiseksi, että puheenjohtajakaudesta tulee menestys. Haluan sanoa pääministeri Orbánille tässä ja nyt, että hän voi luottaa siinä komission täyteen tukeen.

Samalla komissio toivoo kovasti, että se voi luottaa puheenjohtajavaltio Unkarin tukeen. Hedelmällinen kumppanuus on erityisen tärkeää rahoituspalvelujen, talouden ohjausjärjestelmän, Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanon, energian ja sisämarkkinoiden aloilla. Olen tyytyväinen siihen, että puheenjohtajavaltion prioriteetit heijastavat tätä kaikilta osin.

Myös vahva kumppanuus Euroopan parlamentin kanssa on tärkeää, sillä joissain tapauksissa ehdotusten nopeutettu käsittely on oleellista. Meidän on esimerkiksi saatava käyttöömme uudet välineet talouden tehostettua ohjausta varten mahdollisimman pian. Eurooppa-neuvosto on asettanut tälle selvän määräajan kesäkuuhun 2011. Puheenjohtajavaltio Unkarin jo asettama työskentelyrytmi ja pääministerin juuri esittämät huomiot ovat tässä suhteessa rohkaisevia.

Aloittaessamme tämän uuden puheenjohtajakauden laaja EU:n toimintasuunnitelma ja asianmukaiset ohjauksen välineet ovat jo olemassa. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, Eurooppa 2020 -strategia ja sen lippulaiva-aloitteet sekä yhtenäismarkkinasäädös – kaikista näistä keskeisistä aloitteista on keskusteltu ja EU:n toimielimet ovat hyväksyneet ne. Mutta meidän on luonnollisesti tehtävä enemmän, ja nyt on myös aika toimia päättäväisesti kattavan ohjelman toimeenpanemiseksi.

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on Euroopan unionin uudistetun taloudellisen strategian ydin. Sen asianmukainen täytäntöönpano on lähikuukausien suuri tehtävä. Komissio antoi ohjausjaksolle lentävän lähdön hyväksymällä viime viikolla vuotuisen kasvuselvityksen. Useissa neuvoston kokoonpanoissa käytävien keskustelujen jälkeen prosessi huipentuu Eurooppa-neuvoston maaliskuun kokoukseen, jossa jäsenvaltioille annetaan tärkeitä poliittisia neuvoja, joiden olisi näyttävä niiden vakaus- ja lähentymisohjelmissa sekä niiden kansallisissa uudistusohjelmissa, joita molempia odotamme huhtikuussa.

Koska jo käsittelimme tätä edellisessä keskustelussa, en mene yksityiskohtiin, mutta ensisijaisina tavoitteina ovat luonnollisesti makrotalouden vakaus, julkisen talouden vakauttaminen, rakenneuudistus sekä tietenkin talouskasvun aikaistaminen, ja työllisyys on tietysti tärkein tavoitteemme.

Lopullinen sopimus Euroopan kriisinhallintamekanismista on myös yksi Unkarin puheenjohtajakauden keskeinen tavoite. Puheenjohtajavaltio Unkarilla on myös tärkeä tehtävä ohjattaessa ponnistuksiamme yhtenäismarkkinoiden käynnistämiseksi uudelleen. Komission yhtenäismarkkinasäädöksestä käynnistämän julkisen kuulemisen jälkeen EU:n toimielimiä pyydetään sopimaan lopullisesta toimintasuunnitelmasta, joka on määrä toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä.

Energia on myös tärkeä aihe lähikuukausina ja jo Eurooppa-neuvoston kokouksessa 4. helmikuuta. Komissio käsittelee jo useita merkittäviä energia-aloitteita, jotka otetaan huomioon helmikuun Eurooppa-neuvostossa. Yksi niistä on energiapoliittinen suunnitelma 2020, tiedonantomme energiainfrastruktuurien painopistealueista. Hyväksymme piakkoin "Resurssitehokas Eurooppa" -lippulaivahankkeen, jossa myös energialla on tärkeä osa.

Komissio aikoo keskittyä työssään seuraaviin viiteen toimintalinjaan: vahva energiapolitiikka, joka on kilpailukykyisen ja kestävän kasvun sekä energiavarmuuden avain; energian sisämarkkinat voimavarana; Euroopan unionin uuden energiainfrastruktuurin rakentaminen; selvä edistyminen energiatehokkuudessa; sekä tehokkaan ja yhtenäisen uuden lähestymistavan luominen ulkoiseen energiapolitiikkaan.

Puheenjohtajavaltion ja Euroopan parlamentin tuki on myös hyvin tärkeää, jotta saadaan aikaan sopimus Euroopan unionin patentista. Kuten useat jäsenvaltiot olivat pyytäneet, komissio teki 14. joulukuuta ehdotuksen tiiviimmästä yhteistyöstä tällä alalla. Komissio arvostaa Unkarin sitoumusta viedä eteenpäin EU:n patenttia koskevaa työtä puheenjohtajakaudellaan.

Kroatian kanssa käytävät neuvottelut ovat nyt loppuvaiheessaan. Neuvottelujen saattaminen päätökseen Unkarin puheenjohtajakaudella on kunnianhimoinen tavoite, varsinkin kun otetaan huomioon jäljellä olevat vaatimukset, jotka Kroatian on vielä täytettävä. Se edellyttää suurta ponnistusta Kroatian taholta.

Olen tyytyväinen siihen, että puheenjohtajavaltio Unkari pitää romanien yhteiskunnallista ja taloudellista integrointia yhtenä prioriteettinaan. Komissio perusti romaniasioita käsittelevän työryhmän analysoimaan EU:n ja kansallisten varojen käyttöä ja tehokkuutta romanien osallistamisessa kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän työn perusteella komissio esittelee huhtikuussa Euroopan unionin kehyksen kansallisia romanien osallistamisstrategioita varten.

Uusi puheenjohtajavaltio kääntää huomion myös Tonava-strategiaamme. Tonavan alueella on suuri potentiaali, jota ei ole tehottoman yhteistyön vuoksi vielä kunnolla hyödynnetty. Tavoitteena on luoda koordinoidumpi lähestymistapa, jolla tuodaan eurooppalaista lisäarvoa tälle alueelle. Komissio suhtautuu myönteisesti puheenjohtajavaltion sitoutumiseen tähän strategiaan. Unkari on jo antanut merkittävän panoksen sen valmisteluun muun muassa laatimalla poliittisia asiakirjoja ja isännöimällä Budapestissa konferenssia, johon minulla oli ilo osallistua. Se vastaa Tonava-strategian luotsaamisesta neuvoston läpi ja sen täytäntöönpanon käynnistämisestä.

Lopuksi, keskustelu koheesiopolitiikasta vilkastuu lähikuukausina. Komissio suhtautuu myönteisesti puheenjohtajavaltion aikomukseen keskustella viidennessä koheesiokertomuksessa esitetyistä ehdotuksista. Me teemme tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia tänä kesänä, seuraavaa rahoituskehystä koskevien ehdotusten jälkeen. Viides koheesiofoorumi, joka pidetään tammikuun lopussa Brysselissä, tarjoaa tilaisuuden laajaan sidosryhmien keskusteluun. On rohkaisevaa, että itse pääministeri Orbán osallistuu siihen. Tehokkuuden ja eurooppalaisen lisäarvon on oltava uudistuksen kantavia periaatteita. Komissio on vakuuttunut siitä, että koheesiopolitiikalla on tuettava vahvemmin Eurooppa 2020 -strategian poliittisia prioriteetteja ja uudistusohjelmaa. Luotan puheenjohtajavaltion tukeen tässä työssä. On yhteinen etumme ja vastuumme tehdä rahoituksesta nykyistä tehokkaampaa. Vain tällä tavoin voimme puolustaa koheesiopolitiikan kunnianhimoista budjettia.

Koska tiedän, että tämä asia herättää poliittista huolta, haluan lopuksi kommentoida Unkarin medialakia. Lehdistönvapauden periaate on Euroopan unionissa pyhä. Totesin tämän Brysselissä ja Budapestissa, kun minulla oli kunnia tavata siellä pääministeri Orbán. Komissio on tarkastellut lakia, ja tällä viikolla se kirjoittaa Unkarin viranomaisille ja pyytää selvennystä tiettyihin seikkoihin, jotka saattavat aiheuttaa oikeudellisia ongelmia ja jotka ovat herättäneet jonkin verran huolta. Unkarin viranomaisten vastausten perusteella arvioimme tilannetta edelleen. Pääministeri on jo todennut varsin selvästi, että lakia mukautetaan, jos komissio oikeudellisen arvioinnin jälkeen katsoo, että siihen on tehtävä muutoksia.

Pääministeri Orbán sanoi juuri olevansa poliitikko. Olen varma, että hän on hyvin asialleen omistautunut poliitikko, ja voitte uskoakseni olla samaa mieltä siitä, että oikeudellisten kysymysten lisäksi – joita käsitellään objektiivisesti ja puolueettomasti, sillä kohtelemme Unkaria täysin samoin kuin mitä tahansa muuta jäsenvaltiota – meidän on myös otettava huomioon poliittiset näkökohdat. Unkari, kuten mikä tahansa jäsenvaltio, joka ottaa vastaan kiertävän puheenjohtajuuden, tarvitsee kaikkien muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten tukea, jotta sen puheenjohtajakausi onnistuu. Toivon, että pääministeri Orbán ottaa tämän huomioon.

Tämän puheenjohtajakauden täytyy epäilemättä onnistua, koska se sijoittuu Euroopan unionin kannalta hyvin kriittiseen ajankohtaan. Meidän on sallittava asianmukaisten menettelyjen noudattaa kulkuaan ja samalla annettava täysi tukemme Unkarille, kun se ottaa tämän raskaan vastuun. Käydessäni äskettäin Unkarissa sain viestejä nuorilta, jotka sanoivat olevansa ylpeitä siitä, että heidän maansa vastaa ensimmäistä kertaa Euroopan unionin neuvoston johtamisesta. Lähentäkäämme Unkaria Euroopan unioniin ja Euroopan unionia Unkariin.

Tehtävää on paljon. Puheenjohtajavaltio Unkari voi luottaa siihen, että Euroopan komissio antaa sille kaiken mahdollisen avun sen ajaessa eteenpäin ensisijaisia tavoitteitaan. Vain saavuttamalla nämä tavoitteet voimme luoda vahvan Euroopan, Euroopan, joka tuottaa kasvua ja työpaikkoja, joka säilyttää arvomme ja vahvistaa niitä – vapauden ja oikeuden pyhiä arvoja – ja joka antaa yhteiskunnillemme mahdollisuuden kukoistaa muuttuvassa maailmassa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, PPE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Orbán, arvoisa puheenjohtaja Barroso, hyvät parlamentin jäsenet, neuvoston puheenjohtajavaltiolla on harvoin ollut edessään näin monia haasteita: euro, joka meidän on vakautettava, työllisyys, jota auttaa vahvempi kasvu ja sen myötä tehostuva talous, sekä energiaomavaraisuus ja ruokaturva, joiden osalta raaka-aineiden hinnat nousevat huolestuttavasti. En epäile lainkaan sitä, että puheenjohtajavaltio Unkari pystyy selviytymään näistä haasteista komission, neuvoston ja parlamentin rinnalla.

Pääministeri Orbán, olette voittanut äänestäjien luottamuksen Unkarissa. Puolueenne Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) perustuu vapauden ja demokratian aatteeseen, ihanteeseen ja arvoon. Valinnastanne lähtien te ja Unkarin parlamentti olette toteuttaneet koko joukon uudistuksia, joita kansanne vaati antamalla teille demokraattisesti suuren enemmistön.

Nyt yksi näistä uudistuksista – tiedotusvälineitä koskeva uudistus – on Euroopan komission, perussopimusten vartijan, oikeudellisen tarkastuksen kohteena. Totesitte itse viime viikolla – ja kiitän teitä siitä – keskustellessanne puheenjohtaja Barroson kanssa, ja sen jälkeen, että jos tämä laki on yhteensopimaton unionin lainsäädännön kanssa, esittelette sen parlamentillenne uudelleen tarvittavia muutoksia varten. Luotan täysin sanaanne. Itse luotan, kuten tekin, Euroopan komissioon, joka hoitaa tehtäväänsä perussopimusten vartijana, ja luotan myös siihen, että noudatatte yhteisön sääntöjen kirjainta ja henkeä.

Arvoisa pääministeri Orbán, olemme tunteneet toisemme kauan ja pidän teitä suurena eurooppalaisena. Omalta osaltani minulla ei ole syytä epäillä, että ette pitäisi lupauksianne medialain ja puheenjohtajakautenne muiden prioriteettien suhteen.

Siirryn nyt kyseisiin prioriteetteihin, joista ensimmäinen on Euroopan vakaus. On ehkä hyvä asia, että vuonna 2011 neuvoston kahtena puheenjohtajavaltiona toimivat valtiot, jotka eivät kuulu euroalueeseen mutta jotka haluavat liittyä siihen hyvin pian.

Sekä Unkarilla että Puolalla on todella oikeus liittyä siihen. Tästä syystä on niiden edun mukaista varmistaa valuutan vakaus. Toistan: ainoa tehokas keino lopettaa keinotteluhyökkäykset euroa vastaan ja vahvistaa Euroopan talouden perustuksia on palauttaa luottamus julkiseen talouteen. Se edellyttää valtioidemme finanssi- ja sosiaalipolitiikkojen tehokkaampaa koordinointia, mikä toteutetaan aivan oikein talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson uuden budjettikauden avulla. Se edellyttää myös työmarkkinoiden suurempaa joustavuutta ja parempaa tuottavuutta.

Neuvoston puheenjohtajavaltion Unkarin tavoin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä on vahvasti sitä mieltä, että 500 miljoonan eurooppalaisen tulevaisuus riippuu vahvemmasta, yhtenäisemmästä ja johdonmukaisesta Euroopan unionista. Se edellyttää enemmän Eurooppaa eikä missään nimessä vähemmän Eurooppaa.

Pääministeri Orbán, me tarvitsemme eurooppalaista talouden ohjausjärjestelmää. Tarvitsemme enemmän yhteisöllisyyttä, ja olen varma, että työskentelette tämän puolesta.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olette määritellyt yhteisen energiapolitiikan laatimisen yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteistanne. Olette mielestäni oikeassa. Parlamentin puhemies Jerzy Buzek on myös täysin perustellusti asettanut sen yhdeksi puhemieskautensa pääasioista. Olen kanssanne samaa mieltä tästä asiasta, mutta haluan myös varoittaa teitä niistä suunnattoman huolestuttavista seurauksista, joita kaikenlaisten raaka-aineiden hintojen nousu, joka on viime kuukausina ollut erityisen jyrkkää, saattaa aiheuttaa. Olemme jo nähneet peruselintarvikkeiden hintojen nousun sosiaaliset vaikutukset useissa Välimeren alueen valtioissa, etenkin köyhimmissä valtioissa. Toivon, että Euroopan unioni suhtautuu tähän ongelmaan vakavasti ja taistelee päättäväisesti keinottelijoita vastaan.

Toivon myös, että puheenjohtajavaltio Unkari – luulin vihreiden ryhmän olevan hiljaa, mutta kuulen heidän puhuvan; se ei ole oikein, olisi oltava hiljaa loppuun asti – tukee komissiota sen antamassa tuessa Tunisialle, joka elää kriittisiä aikoja ja jota on tuettava sen edetessä kohti muutosta.

Pääministeri Orbán, te tiedätte, että onnistuaksenne tehtävässänne ja auttaaksenne Euroopan unionin tämän vaikean vaiheen läpi te tarvitsette parlamentin luottamusta. Kun joulukuussa olimme neuvoston suhteen vaikeassa tilanteessa, teillä oli rohkeutta allekirjoittaa meille ne erinomaiset kirjeet, jotka todella auttoivat parlamenttia hyväksymään talousarvionsa. Kiitos jo nyt siitä, mitä teitte joulukuussa!

Otitte jo ennen tammikuuta poliittiset ryhmät mukaan määrittämään prioriteettejanne, ja valitsitte luonnollisesti erinomaisen entisen kollegamme Enikő Győrin EU-asioista vastaavaksi ministeriksi. Nämä kaikki ovat myönteisiä merkkejä, joihin epäilemättä liittyy täydellinen tasapaino toteuttamienne uudistusten ja meidän kaikkien puolustamien eurooppalaisten arvojen välillä.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, S&D-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, katson, että olemme tällä hetkellä vakavassa tilanteessa. Nämä ovat vakavia aikoja.

Ensinnäkin, arvoisa pääministeri Orbán, monet eurooppalaiset tuntevat teidät kommunistihallinnon vastustajana ja maanne vapauden puolustajana. Me kunnioitamme tätä.

Olin iloinen, että meillä molemmilla oli eilen iltapäivällä mahdollisuus keskustella eräästä toisesta miehestä, josta unkarilaiset voivat olla ylpeitä, maanne entisestä pääministeristä ja ulkoministeristä, joka yhdessä Alois Mockin kanssa avasi Unkarin ja Itävallan välisen rajan ja tasoitti tietä Saksan yhdistymiselle. Tämä mies on puolueeni johtaja Gyula Horn. Osoittakaamme kunnioitustamme toiselle suurelle unkarilaiselle.

(Suosionosoituksia)

Pääministeri Orbán, neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa myönsitte erään asian vastauksessanne puheenjohtaja Barroson kysymykseen. Sanoitte, että jos Unkarin medialaki ei ole yhteensopiva yhteisön normien kanssa, te muutatte sitä. Se on hyvä asia. Näin sanoessanne olette kuitenkin myös myöntänyt, että tämä ei ole vain Unkarin sisäinen poliittinen keskustelu vaan myös eurooppalainen keskustelu. On selvää, että tämä laki liittyy Euroopan unionin, joka on oikeusvaltioperiaatteeseen perustuva yhteisö, keskeisiin sääntöihin ja arvoihin.

Haluaisin tarkastella kahta medialakiin sisältyvää seikkaa. Sillä perustetaan tiedotusvälineitä valvova viranomainen, jonka on tarkoitus valvoa tiedotusvälineiden raportoinnin tasapuolisuutta. Lisäksi lailla velvoitetaan tiedotusvälineet soveltamaan tasapuolista lähestymistapaa. Teillä on Unkarin parlamentissa kahden kolmasosan enemmistö, ja se on legitiimi enemmistö. Tämän kahden kolmasosan enemmistön avulla olette perustanut tiedotusvälineitä valvovan viranomaisen, joka koostuu pelkästään teidän puolueenne jäsenistä, hallituksen jäsenistä tai sitä lähellä olevista henkilöistä. Näin ollen tiedotusvälineitä valvova viranomainen, jonka jäsenet edustavat vain poliittisen kirjon yhtä laitaa, vastaa tasapuolisen raportoinnin valvonnasta. Tämä ei ole hyväksyttävää oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvassa Euroopan yhteisössä.

(Suosionosoituksia)

Demokratiassa, pääministeri Orbán, tiedotusvälineet valvovat vallanpitäjiä. Tämän lain tuloksena vallanpitäjät valvovat tiedotusvälineitä. Tätäkään ei voida demokratiassa hyväksyä, ja se on syy siihen, että Euroopan kansalaiset ovat niin huolissaan tästä laista.

(Suosionosoituksia)

Huomautitte aivan oikein, että meillä on paljon ongelmia ratkaistavanamme. Olemme keskelle vakavaa finanssikriisiä, ja meillä on vaikeuksia talousarvion kanssa. Toinen Euroopan unionin kannalta polttava kysymys koskee elintarvikkeiden hintojen nousua etenkin naapurialueillamme mutta myös itse Euroopan unionissa lähitulevaisuudessa. Tämä on ongelma, johon meidän on puututtava nopeasti. Meidän on myös keskityttävä työllisyyteen jäsenvaltioissa. Ohjelmassanne on ehdottomasti monia kohtia, joissa voimme tehdä yhteistyötä. Siinä suhteessa olette aito Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän edustaja.

Kun Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy oli neuvoston puheenjohtaja, myös hän piti vasemmalle kallistuvan puheen Euroopan parlamentissa ja jatkoi sitten oikeistopolitiikan harjoittamista kotiin palattuaan. Sanoin hänelle, että hän puhui kuin maanpaossa ollut Karl Marx. Kaikki, mitä sanoitte, kuulostaa hyvältä. Jos nyt voitte toimia sanojenne mukaisesti, se riittää.

(Välihuomautuksia)

Näin ollen katson, että meidän täytyy arvioida saavutuksianne täällä esittelemänne ohjelman perusteella, ja sen me myös teemme. Pääministeri Orbán, viittasitte siihen, että teillä on kotimaassanne suuri enemmistö. Se on hyvä asia. Olemme joutuneet toimimaan useiden hallitusten kanssa – jotkin niistä ovat edustaneet teidän puoluettanne – jotka vain istuivat täällä ja soittelivat kotiin selvittääkseen, olivatko he vielä vallassa. Nyt meillä ei ole varaa sellaiseen. Tältä kannalta katsottuna teidän kahden kolmasosan enemmistönne on erinomainen asia, koska se antaa teille runsaasti aikaa. Se velvoittaa kuitenkin teidät myös käyttämään vahvaa asemaanne Unkarin ja myös Euroopan unionin vahvistamiseksi.

Haluaisin esittää teille yhden kysymyksen. Mikä tarkoitus on teidän lahjoittamallanne matolla, joka on levitetty neuvoston rakennukseen Brysselissä ja johon on kuvattu Unkari vuoden 1848 rajoineen? Millainen viesti tämä on eurooppalaisessa eleiden politiikassa? Koska näytätte pitävän 1800-luvun symbolien käytöstä, kerron teille, mitä saksalainen filosofi Friedrich Nietzsche sanoi Saksan kansalle 1800-luvulla. Hän sanoi: "Suuri voitto on suuri vaara. Inhimillinen luonne kestää sen vaikeammin kuin tappion. Näyttää lähes helpommalta saavuttaa voitto kuin kestää se tavalla, joka ei muuta sitä vakavaksi tappioksi."

Teidän olisi mielestäni otettava huomioon, että suuri enemmistö antaa vankan tuen, mutta asettaa myös suuren velvoitteen. Sen vuoksi puhun teille ominaisuudessanne Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana enkä pääministerinä. Neuvoston puheenjohtajan on tehtävä kaikki mahdollinen hälventääkseen epäilyt puheenjohtajavaltion valmiudesta puolustaa perustavanlaatuisia eurooppalaisia demokraattisia arvoja. Teille olisi parasta olla odottamatta komission tutkimusta. Puheenjohtaja Barroso, huomautan teille, että yhden Itävallan osavaltion määräämän rekka-autojen ajokiellon seurauksena komissio joutui vakavaan identiteettikriisiin ja toteutti sitten välittömästi toimenpiteitä Itävaltaa vastaan. Mutta kun yksi eurooppalaisen demokratian perusperiaatteista vaarannetaan, istutte kädet ristissä ettekä tee mitään.

(Suosionosoituksia)

Teidän on varmistettava, että saamme tutkimuksen tulokset pian, sillä muutoin tämä keskustelu muodostaa raskaan taakan puheenjohtajavaltio Unkarille. Me kaikki haluamme puheenjohtajakauden onnistuvan, emmekä halua jarruttaa sen edistystä. Te, pääministeri Orbán, voitte itse tehdä jotain tilanteen helpottamiseksi. Vetäkää laki takaisin ja esitelkää uusi ja parempi laki. Unkari tarvitsee tasapuolisen medialain.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin todeta hyvin selvästi pääministeri Orbánille, että ryhmäni kannattaa Unkarin puheenjohtajakauden prioriteetteja. Arvoisa pääministeri, kuten tekin, me uskomme vahvaan euroon, joten annamme täyden tuen teille ja tämän puheenjohtajakauden ensisijaisille tavoitteille. Tänä kuusi kuukautta kestävänä puheenjohtajakautena teillä on mielestäni yksi ehdoton prioriteetti: luoda mahdollisimman nopeasti todellinen talouden ohjausjärjestelmä Euroopan unioniin ja euroalueelle. Sillä meidän on todettava selvästi, että vuosi 2010 ei ollut hyvä esimerkki eurolle ja Euroopan unionille. Olimme koko ajan tosiasioiden ja tapahtumien perässä. Se, mitä meidän nyt on saatava mahdollisimman pian teidän ja komission puheenjohtajan johdolla aikaan, on kattava talouden ohjausjärjestelmän paketti, todellinen taloudellinen ja finanssipoliittinen unioni, koska on järjetöntä, että meillä on rahaliitto mutta ei samalla taloudellista ja finanssipoliittista liittoa.

En pyydä teitä keksimään uusia ideoita, vaan viemään komission puheenjohtajan ja komission jäsen Olli Rehnin viime viikolla esittelemän paketin ja sen neljä kulmakiveä neuvoston ja kollegoidenne käsiteltäväksi. Pääministeri Orbán ja puheenjohtaja Barroso, tästä paketista puuttuu vain yksi tekijä, yksi kulmakivi. Maailmassa ei ole yhtäkään valuuttaa, jonka takana ei olisi yhdet joukkovelkakirjamarkkinat. Euroopan unionissa meillä on yhä 27 joukkovelkakirjamarkkinat, 27 keinottelumahdollisuutta ja 27 hintaeroa. Euroalueella meillä on yhä 17 joukkovelkakirjamarkkinat, 17 hintaeroa ja 17 keinottelumahdollisuutta. Markkinat eivät tällä hetkellä keinottele euroa vastaan, vaan ne spekuloivat euron sisäisillä eroilla. Ainoa tapa ratkaista tämä on luoda Eurooppaan aidot 4 000 tai 5 000 miljardin euron joukkovelkakirjamarkkinat, joita voidaan verrata muun maailman joukkovelkakirjamarkkinoihin ja joilla AAA-luokituksen saaneet valtiot saavat erityiskohtelun.

(Suosionosoituksia)

Lopuksi, pääministeri Orbán, haluan sanoa muutaman sanan tässä salissa olevasta virtahevosta. Tässä kauniissa salissa oleva virtahepo on luonnollisesti Unkarin medialaki. En aio puhua itse laista, vaan käytän mieluummin yhden lempikirjailijani, unkarilaisen Sándor Márain, esimerkkiä. Epäilen, että Slovakian entisen hallituksen kielipolitiikan ja Unkarin nykyisen medialain vallitessa Máraita ei olisi koskaan ollut edes olemassa. Miksikö? Koska Márai asui Kassassa, jonka me nykyään tunnemme Košicena. Hän kirjoitti unkariksi, mikä, kuten tiedätte, oli vielä äskettäin Slovakiassa ongelma. Tärkeää on myös, että hän oli journalisti, mistä on tulossa huomisen ongelma, koska uudessa lainsäädännössä, joka velvoittaa tiedotusvälineet tarjoamaan asianmukaista ja paikkansapitävää tietoa julkisesta elämästä, Márai ja hänen kirjansa eivät uskoakseni olisi koskaan olleet mahdollisia. Hänen mestariteoksensa Kansalaisen tunnustuksia on varsin epäasianmukainen ja monissa suhteissa täysin paikkansapitämätön, mutta se on kirjallisuuden mestariteos.

Minun mielestäni tiedotusvälineiden valvonnan tarkoitus ei ole taata asianmukaista ja paikkansapitävää tiedotusta. Ei, tiedotusvälineiden valvonnan tarkoitus on vaalia moniarvoisuutta ja varmistaa, että tiedotusvälineissä voidaan tehdä millaisia aloitteita tahansa.

(Suosionosoituksia)

Toivon, että käytätte kahden kolmasosan enemmistöä, jollaisesta kaikki poliitikot unelmoivat...

(Välihuomautus Daniel Cohn-Benditiltä: "Ei! Ei!")

Ette te – te olette poikkeus.

Toivon, että käytätte kahden kolmasosan enemmistöänne moniarvoisuuden takaamiseen ja että muutatte lakia mahdollisimman nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluan sanoa yhden asian, jotta siitä ei jää mitään epäselvyyttä.

Vihreiden ryhmä ja minä henkilökohtaisesti rakastamme Unkaria. Itkin vuonna 1954, kun Unkari hävisi jalkapallon maailmanmestaruuden. Ensimmäinen mielenosoitukseni, johon osallistuin pitäen veljeäni kädestä, oli vuonna 1956, ja siinä vastustettiin Neuvostoliiton hyökkäystä Budapestiin. Kuten Guy Verhofstadt sanoi, monet intellektuellit, monet unkarilaiset kirjailijat ovat tukeneet meitä poliittisesti ja älyllisesti jo vuosien ajan.

Olin pääministeri Orbánin puolella, kun hän taisteli kommunisteja vastaan 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Olin pääministeri Orbánin puolella, kun hän pyysi liberaaleja eurooppalaisia erottamaan Jörg Haider Euroopan liberaalien ja demokraattien puolueesta. Se oli Viktor Orbán, joka minusta oli kunnioitusta ansaitseva poliitikko. Tänään, pääministeri Orbán, teistä on tulossa Euroopan Hugo Chávez, kansallispopulisti, joka ei täysin ymmärrä demokratian olemusta ja rakennetta.

Kerron teille erään hyvin yksinkertaisen tosiasian: tasapuolista tiedonvälitystä ei ole olemassa. Luuletteko, että Richard Nixon piti Watergate-tiedonvälitystä tasapuolisena? Ei tietenkään! Luuletteko, että George Bush piti tiedonvälitystä Abu Ghraibista tasapuolisena? Luonnollisesti ei! Tunnetteko yhden suurista poliittisista skandaaleista – Dreyfusin tapauksen Ranskassa – jossa tiedonvälitys oli hallituksen mielestä tasapuolista? Luuletteko, että Silvio Berlusconi pitää hänen elämäänsä ja poliittista toimintaansa tutkivaa tiedonvälitystä tasapuolisena? Ei tietenkään! Tiedonvälityksen pitää järkyttää politiikkaa. Se järkyttää myös meitä, ja joskus se tekee kipeää.

Tästä syystä, pääministeri Orbán, teidän lakinne ei ole laki, joka heijastaa Euroopan unionin arvoja. Sanotte haluavanne vahvan Euroopan. Ollakseen vahva Euroopan on oltava uskottava. Jos suostumme Euroopan unionissa tällaiseen lakiin, miten voimme käydä keskusteluja presidentti Lukashenkon kanssa? Miten voimme käydä keskusteluja Kiinan kanssa? Kaikki nämä tahot haluavat tasapuolista tiedonvälitystä.

Pääministeri Orbán, oletteko tietoinen siitä, että Euroopan yhteisö syntyi totalitarismin vastustamiseksi? Ja siitä, että demokratian perusta, vapauden perusta, on juuri sananvapaus? Yksikään demokratia ei ole tuhoutunut sen vuoksi, että niissä olisi ollut liikaa vapauksia. Demokratioita on tuhoutunut, kun vapauksia on alettu rajoittaa, pääministeri Orbán. Te tiesitte tämän kaksikymmentä vuotta sitten. Muistelkaa silloisia ajatuksianne – niissä on järkeä. Silloin huomaatte, että se, mitä teille sanon, on totta.

Lopuksi vielä yksi asia, pääministeri Orbán. Jos haluatte taistella maailman kristittyjen puolesta, olemme rinnallanne, mutta olisin kuvitellut teidän olevan tyytyväinen Tunisian jasmiinivallankumoukseen, joka on samanlainen kuin teidän kokemanne vallankumous, jossa te vapautitte itsenne diktatuurista. Teiltä ei liiennyt sanaakaan tunisialaisille, ja tästä syystä moitin teitä.

Olemme kanssanne puolustaessanne maailman kristittyjä. Luotan siihen, että te olette kanssamme taisteltaessa maailman diktatuureja vastaan, olivat ne Valko-Venäjällä tai Tunisiassa, Algeriassa, Egyptissä, Kiinassa tai Venäjällä – olivat ne missä tahansa. Nämä ovat Euroopan yhteiset arvot, joita meidän kaikkien on yhdessä puolustettava.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros, ECR-ryhmän puolesta.(HU) "En tiedä, mitä tämä maa muille merkitsee. / Minulle se on synnyinpaikkani, tämä pieni kansakunta / liekeissä, lapsuuteni maailma kaukana keinuen. / Kasvoin siitä kuin hento oksa puusta / ja toivon, että jonain päivänä ruumiini lasketaan siihen. / Olen kotona." Näin kirjoitti runoilija Miklós Radnóti. Unkari on kotonaan Euroopan unionissa, ja se on puheenjohtajuuden arvoinen. Mutta onko Unkarin hallitus kotonaan? Onko se tämän tehtävän arvoinen? En puhu nyt vain medialaista; tässä salissa on yhdeksän muutakin virtahepoa. Demokratialle tyypillistä herkkää keskinäisen valvonnan järjestelmää rikotaan jatkuvasti ja räikeästi.

Virkamiesten erottaminen syytä ilmoittamatta. Liiallinen, syrjivä ja rakenteita vääristävä kriisivero. Rikkaiden tukeminen köyhien kustannuksella. Budjettineuvoston hajottaminen, aivan kuten Venezuelassa. Keskuspankin riippumattomuuden rajoittaminen ja pian kumoaminen. Erorahoista perittävä 98 prosentin takautuva erityisvero. Yhdeksän perustuslain muutosta seitsemän kuukauden aikana. Perustuslakituomioistuimen toimivallan rajoittaminen. Yksityisen eläkejärjestelmän kansallistaminen avoimen kiristyksen avulla, aivan kuin Boliviassa. Veropetosten nostaminen hallituksen virallisen politiikan asemaan: palinka-viinan tislaus. Populistiset hyökkäykset, jotka muistuttavat riehumista kirveen kanssa kasvitieteellisessä puutarhassa. Yhteiskunnan hienon rakenteen, sen solidaarisuuden, tuhoaminen. Ágnes Heller, János Kornai, Jenő Ranschburg – maailmankuulut unkarilaiset tiedemiehet ovat kirjoittaneet tästä. Eilen Guy Verhofstadt sanoi, että Belgian puheenjohtajakausi onnistui, koska maan hallitus ei antanut kotimaan tehtävien viedä heidän huomiotaan Euroopan unionin asioista. Nyt vaarana on, että käy aivan päinvastoin. Kotimaan kaaos ja diplomaattinen katastrofi vievät hallituksen ja Euroopan kansalaisten huomion pois Euroopan unionista. Se olisi todella sääli. Unkarilaisena en halua tällaista häpeää. Ei ole liian myöhäistä muuttaa suuntamme.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Orbán, haluaisin esittää eräitä lyhyitä huomautuksia medialaista. Monet puhujat ovat maininneet sen, mutta en aio toistaa sitä, minkä he jo ovat sanoneet. Haluan vain kiinnittää huomion yhteen seikkaan. Tämä ei ole sekaantumista Unkarin asioihin. Minä katson, ja opin tämän vasta myöhäisessä vaiheessa elämääni, että tiedotusvälineet vastaavat vallanpitäjien ja talouden valvonnasta. Tämä tilanne ei saa muuttua. Tästä syystä mitkään muut korkeamman tason elimet eivät saa valvoa tiedotusvälineitä itseään, ja tällainen tiedotusvälineitä valvova viranomainen mahdollistaisi sen.

Tästä syystä tiedotusvälineitä valvovan viranomaisen koostumus ei meidän nähdäksemme ole ihanteellinen. Olette todennut selvästi olevanne valmis muuttamaan sitä, ja toivon että etenette tähän suuntaan. Muilta osin, ja totean tämän aivan selvästi, tämä on Unkarin asia. On tietysti muita jäsenvaltioita, joiden medialainsäädäntö voitaisiin mainita tässä yhteydessä. Tämä ei koske vain Unkaria.

Neuvoston puheenjohtajakautta koskevista suunnitelmistanne totean selvästi olevani tyytyväinen siihen, että olette tehneet kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä yhden ensisijaisista tavoitteistanne. Se on mielestäni hyvin tärkeää. Odotan kiinnostuneena aloitteitanne integroinnin parantamiseksi, vähemmistöjen integrointi mukaan lukien, ja te itsekin mainitsitte romanit. Eurooppalainen strategia romanien nykyistä tehokkaammaksi integroimiseksi on hyvin tärkeä asia.

Toiseksi, olen iloinen nähdessäni, että olette sitoutuneet laajentumisneuvotteluihin ja itäisiä naapureitamme koskevaan politiikkaan. Itäeurooppalaisen kulttuurin ja alueen historiallisten ja yhteiskunnallisten kokemusten tuominen entistä vahvemmin Euroopan unioniin voi olla vain hyväksi. Monista syistä, joita en halua tässä käsitellä, Euroopan unioni on yhä lähinnä länsieurooppalainen instituutio. Haluaisin, että puheenjohtajakaudellanne näkyisi enemmän itäeurooppalaista vaikutusta.

Kolmanneksi, odotan kiinnostuneena, miten hoidatte maatalous- ja koheesiopolitiikan tulevan uudelleenjärjestelyn ja Euroopan unionin monivuotisten rahoitusnäkymien valmistelun. Ryhmäni kehottaa teitä huolehtimaan siitä, että parlamentti kutsutaan osallistumaan täysimittaisesti kaikkeen tähän, ja edellytämme, että suhtaudutte vakavasti lupaukseenne tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja parantaa ympäristönsuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elintarviketurvaa.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, toivotan pääministeri Orbánin tervetulleeksi. Belgian puheenjohtajakauden kuusi kuukautta kestäneen farssin jälkeen on hauska nähdä oikeasta valtiosta tuleva vaaleilla valittu pääministeri. Nautin suuresti, kun julistitte kommunismin vaaralliseksi ideologiaksi – ja panin ylpeänä merkille huomautuksenne siitä, että Unkari oli ensimmäinen valtio, joka nousi aseisiin Neuvostoliittoa vastaan.

Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun voititte itsellenne uudelleen kyvyn hallita itseänne demokraattisesti, olette nyt osa uutta poliittista unionia, jolla on yhä enemmän samankaltaisuuksia vanhan Neuvostoliiton kanssa. Tulette itse asiassa tapaamaan seuraavien kuuden kuukauden aikana monia kommunisteja, muun muassa komission pomon, vanhan Barroson, joka oli puhemies Maon kannattaja! Tulette näkemään keskusjohtoista talouden suunnittelua ja valvontaa sekä ennen kaikkea halua pakottaa Euroopan kansat poliittiseen unioniin vastoin niiden tahtoa.

Herätkää, pääministeri Orbán. Katsokaa, miten he yrittävät pelotella teitä tänä aamuna. He yrittävät kertoa teille, miten teidän pitäisi hallita omaa maatanne. Käskekää heidän suksia suolle. Puolustakaa demokratiaa taas kerran.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vuonna 1956 Unkari näytti maailmalle, että sortoa ja valheita vastaan on taisteltava, vaikka se näyttäisi toivottomalta. Se oli tuolloin meidän historiallinen tehtävämme. Niin se on nytkin. Tämän päivän maailmassa valheet ja sorto perustuvat kahteen pilariin. Yksi niistä on se, että maailmanlaajuinen rahavalta ja pankit yksityistävät voitot, mutta kansallistavat tappiot ja kustannukset siirtäen ne palomiesten, sairaanhoitajien, opettajien ja eläkeläisten maksettaviksi, joiden asema vaikeutuu jatkuvasti.

Toinen pilari on se, että ne – ja tässä tarkoitan lähinnä poliitikkoja, jotka kansalaisten etujen puolustamisen puolesta jatkuvasti toimivat maailmanlaajuisen rahavallan ja pankkien edustajina, myös täällä Euroopan unionissa – saavat kaiken näyttämään luonnolliselta tai ainakin siltä, että mitään muuta keinoa ei ole. Puheenjohtajavaltio Unkarin, joka on kotimaani, on näytettävä, että tämä ei ole totta, että keisarilla ei ole vaatteita. Voittoihin ja rahaan keskittyvän ajattelutavan sijasta meidän on näytettävä, että on mahdollista soveltaa myös ihmiskeskeistä ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivää lähestymistapaa, jossa ei kysytä, mikä on parasta rahan ja voittojen kannalta, vaan mikä on parasta ihmisten ja oikeudenmukaisuuden kannalta. Toivotan Unkarille, vapautta rakastavalle kotimaalleni, onnea.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa jäsen Morvai, kävimme jo eilen lyhyen keskustelun. Minulla on teille kaksi kysymystä. Ei ole yllättävää, että kannatatte puheenjohtajavaltiota äärioikeistolaisesta näkökulmastanne. Se, kuinka hyvin tämä sopii pääministeri Orbánille, on kuitenkin toinen asia. Oletteko tietoinen siitä, että Unkarin kansannousua kannattivat hyvin monet ihmiset eivätkä vain poliittisen oikeiston konservatiivit, kuten Martin Schulz sanoi? Oletteko huomannut, jäsen Morvai, että Unkarin medialakia eivät ole arvostelleet vain sosiaalidemokraatit, vaan myös monet kansalaiset, muun muassa György Konrád, joilla ei ole mitään tekemistä sosiaalidemokratian kanssa? Oletteko tietoinen siitä?

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Arvoisa jäsen Swoboda, vaikka kerran uskoin että käsitteiden "oikeisto" ja "vasemmisto" käyttäminen on mielekästä, Euroopan unionissa viettämäni puolitoista vuotta on vakuuttanut minut siitä, että näin ei ole. Te vasemmistolaiset edustatte edelleen rahavallan ja pankkien etuja ettekä piittaa vähääkään siitä, mitä kansalaiset haluavat. Olette unohtaneet täysin alkuperäiset ihanteet. Täällä mainittiin tänään edeltäjänne Karl Marx. Siihen, mitä hän sanoi oikeudenmukaisuudesta, ei täällä enää viitata. Te olette työläisten suurimpia sortajia. Se oli ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että medialaki, joka on Unkarin sisäinen asia…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitos tästä tilaisuudesta puhua Euroopan kansanpuolueen Unkarin valtuuskunnan puolesta. Olen itse vammainen ja ehkä tavallisia ihmisiä herkempi syrjinnälle ja kaksinaismoraalille. Tästä syystä olen seurannut huolestuneena Unkarin medialakiin liittyvää poliittista noitavainoa, jota olemme myös tänään parlamentissa saaneet todistaa. Fidesz – Unkarin kansalaisliitto -puolue on osoittanut lukemattomia kertoja, että se työskentelee yhteisten eurooppalaisten arvojemme hengessä ja lehdistönvapauden puolesta.

Eurooppalaiset arvomme merkitsevät vastuuta. Tämän todistaa myös tuleva kuusikautinen Unkarin puheenjohtajakausi. Sen todistavat myös puheenjohtajakauden tavoitteet. Talouden ohjaus, energiapolitiikka tai vaikkapa romanistrategia – nämä suunnat ja strategiat ovat osoitus yhteisten arvojen olemassaolosta, aivan kuten tavoitteemmekin ovat yhteisiä vahvan Euroopan varmistamiseksi. Euroopan unioni ei viime kädessä ole vain yhteisten etujen yhteisö, vaan myös arvoyhteisö. Itse asiassa osoitatte nyt piittaamattomuutta juuri näitä tavoitteita ja arvoja kohtaan. Odottamatta edes Euroopan komission kantaa annatte jo lausuntoja ja esitätte pahantahtoisia syytöksiä ja liioiteltuja ja perusteettomia kommentteja. Pyrittekö ehkä heikentämään tällä tavoin puheenjohtajavaltio Unkarin asemaa? Todellisuudessa vahingoitatte Euroopan unionia, koko Euroopan yhteisöä.

Olemme parhaillaan erittäin vakavassa kriisissä, ja te toimitte vastuuttomasti. Euroopan kansanpuolueen ryhmän jäsenenä vastustan tätä. Kannustan puheenjohtajavaltio Unkaria jatkamaan työtään ja "Vahva Eurooppa" -ohjelmaansa syytöksistä huolimatta. Pidän ohjelman nimeä onnistuneena. Yhtenäisyyden avulla saavutamme paljon enemmän, ja meidän on pyrittävä edistykseen.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, hyvät parlamentin jäsenet, on Euroopan unionin ja Unkarin samoin kuin kaikkien unkarilaisten isänmaanystävien – puoluekantaan katsomatta – edun mukaista, että Unkarin puheenjohtajakaudesta tulee onnistunut. Se on erityisen tärkeää, kun otamme huomioon, että EU:lla ja euroalueella on tällä hetkellä poikkeuksellisia haasteita. Arvoisa pääministeri, te olette määrätietoinen mies. Pyydän teitä käyttämään tätä ominaisuuttanne Euroopan hyväksi Euroopan unionin puheenjohtajana, jotta Euroopasta tulisi paljon nykyistä dynaamisempi ja tehokkaampi. Samalla pyydän teitä kuitenkin säilyttämään demokratian säännöt ja suojelemaan Euroopan sosiaalisen mallin arvoja.

Valitettavasti Unkarin puheenjohtajakauden alku on myrskyisä, kuten myös tämänhetkinen keskustelu on osoittanut. Tunnetteko, arvoisa pääministeri, kuinka heikko luottamus teidän hallitukseenne Euroopassa on? Monien jäsenvaltioiden kansalaiset puoluekantaan katsomatta pitävät hallituksenne demokratian vastaisia toimia, sen taloudellista populismia, medialakia ja sen suvaitsevaisuutta äärioikeistoa kohtaan EU:n normien ja arvojen vastaisina. EU:n puheenjohtajuus ei vapauta teitä kritiikistä; lisäksi teidän olisi johdettava esimerkin voimalla noudattamalla EU:n perusarvoja.

Attila Józsefin kuuluisa sitaatti "olen vihainen puolestanne, en teitä vastaan" soveltuu tähän tapaukseen, sillä kun perusteltua arvostelua esitetään, EU ei ole vihainen Unkarin hallitukselle, vaan sen puolesta. Ja tämä arvostelu ei etenkään kohdistu Unkarin kansaan. Arvoisa pääministeri, unkarilaisena ja eurooppalaisena haluaisin suoriutua näistä puheenjohtajakauden kuudesta kuukaudesta ylpeänä ja pystyssä päin.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Orbán, eräässä suuressa saksalaisessa sanomalehdessä eilen ilmestyneessä artikkelissa mainitsitte Otto Graf Lambsdorffin yhtenä esikuvistanne. Tapasimme viimeksi hänen hautajaisissaan joulukuussa 2009. Osallistuitte niihin yksityishenkilönä, ja arvostimme sitä suuresti. Pyytäisin teitä kunnioittamaan hänen muistoaan kunnioittamalla, noudattamalla ja puolustamalla liberaalin perustuslaillisen valtion periaatteita kaikissa toteuttamissanne toimissa.

Olette vastannut medialain arvosteluun kahdella argumentilla. Sanoitte, että kyseessä on Unkariin ja teihin henkilökohtaisesti kohdistuva kampanja ja että tämä kampanja on epämääräinen. Haluan todeta Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta täysin selvästi, että kyse ei ole mistään kampanjasta. On Euroopan unionin asia, jos perusvapauksiin puututaan ja ne kyseenalaistetaan jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Komissiolle ja puheenjohtaja Barrosolle haluan sanoa, että komission jäsen Kroesin on suoritettava oikeudellinen arviointi. Komissio ei kuitenkaan ole pelkkä asianajotoimisto; se on myös poliittinen elin. Arvioinnin on oltava poliittinen ja se on tehtävä nopeasti.

Toinen argumenttinne on se, että arvostelu on epämääräistä. Pääministeri Orbán, esitän muutamia konkreettisia näkökohtia: herjaus, mustamaalaus ja vihan lietsominen ovat vastoin lakia Saksassa ja muissa demokratioissa. Sitä varten on olemassa rikoslaki. Olkaa hyvä ja soveltakaa rikoslakia tässä tapauksessa. Teidän on, monien muiden seikkojen ohella, parannettava oikeussuojaa 163 artiklassa ja muutettava tiedotusvälineitä valvovan viranomaisen koostumusta ja toimivaltuuksia 123 ja 183 artiklassa. Siinä oli monta konkreettista seikkaa. Ehdotan, että lykkäätte lain soveltamista, kunnes komissio on suorittanut arviointinsa, ja tämä on tehtävä mahdollisimman nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE).(NL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot soveltavat kaksinaismoraalia. Puhumme ummet ja lammet kansalaisoikeuksista ja lehdistönvapauksista, kun kyse on valtioista, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, mutta nämä asiat eivät näytä koskevat klubiin jo päässeitä jäseniä. Ovatko Kööpenhaminan kriteerit meitä kaikkia vai vain uusia jäseniä koskevia pyhiä velvoitteita?

Jäsenvaltiot ummistavat silmänsä siltä, mitä muut jäsenvaltiot tekevät. Jos en sekaannu teidän asioihinne, teidänkin on oltava sekaantumatta minun asioihini! Myös Unkari pyytää kaikkia olemaan sekaantumatta sen asioihin. Euroopan unionin puheenjohtajavaltiolta tämä on kummallinen asenne. Teidän tehtävänänne, pääministeri Orbán, on johtaa Euroopan unionia ja kannustaa jäsenvaltioita piittaamaan jossain määrin toistensa asioista. Tässä asiassa ei voida perääntyä.

Entäpä sitten Euroopan parlamentti, jonka tehtävänä on suojella eurooppalaisten arvojen korkeaa tasoa? Me laiminlyömme tätä tehtävää! Arvoisa puhemies, minulle on taas kerran ollut ilo voida kertoa totuus ja esittää tasapuolinen näkemykseni parlamentissa.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, on hyvä uutinen, että hallitus, joka nauttii niin suurta tukea omassa maassaan, ottaa vastaan EU:n puheenjohtajuuden. Unkarin hallitus nauttii tällaista tukea, koska se toimii unkarilaisten etujen puolesta ja koska se rakentaa Unkaria uudelleen Unkarin korruptoituneiden ja skandaalinkäryisten sosialistihallitusten jälkeen. Hyvä uutinen ei kuitenkaan ole se, että Unkariin on kohdistettu epäoikeudenmukaisia ja ideologisiin syihin perustuvia hyökkäyksiä sen puheenjohtajakauden alla. Koko medialakia koskeva kysymys osoittaa näiden hyökkäysten tekopyhyyden. Puolassa on aivan samanlainen medianeuvosto, jonka enemmistö on hallituspuolueen jäseniä, ja se on vastuussa siitä, että kymmeniä ihmisiä – konservatiivisesti suuntautuneita toimittajia – erotetaan Puolan julkisista tiedotusvälineistä. Kukaan Euroopan unionissa, ja varsinkaan jäsen Schulz, ei puolusta heitä. Nämä ovat yksinkertaisia tosiasioita.

Viime viikolla julkaistu kummallinen kirje, jossa hyökättiin unkarilaisia vastaan ja jonka olivat allekirjoittaneet Tšekin ja Unkarin entiset presidentit ja myös puolalaisen Gazeta Wyborcza -sanomalehden päätoimittaja, on osoitus hyökkäyksen tekopyhyydestä. Sama Gazeta Wyborcza -lehti huolehtii siitä, että eri mieltä olevien ihmisten omaisuus takavarikoidaan. Totuus tämänhetkisestä Unkariin kohdistuvasta hyökkäyksestä on se, että se on silkka kosto menestyksellisen konservatismin toteuttamisesta käytännössä. Pääministeri Orbán, toivon, että EU:n puheenjohtajakautenne on menestyksellinen, sillä…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Arvoisa puhemies, tammikuun 1. päivästä lähtien Euroopan unionin puheenjohtajuutta on hoitanut Unkarin hallitus, ja tämä on muistuttanut meitä asiasta, jota voitaisiin kutsua kulttuuriseksi matoksi. En aio puhua kartasta, arvoisa pääministeri, vaan ainoastaan teidän Brysseliin tuomastanne kulttuurista.

Arvostettuja symboleja, sellaisten henkilöiden muotokuvia, joista kansanne on perustellusti ylpeä, maassa, julkisessa tilassa, kaikkialta Euroopasta tulevien ihmisten poljettavina ja sotkettavina. Onko tällainen teistä kulttuuria? Onko se arvokas tapa tuoda esille ylpeää Unkaria?

En tiedä, mikä sai unkarilaiset diplomaatit halventamaan oman historiansa symboleja. He olisivat voineet sijoittaa ne arvokkaasti tämän kokoussalin paneeleihin tai seinille. Oletteko nähnyt, Viktor, mihin meidän arvossa pitämämme symbolit on tässä salissa sijoitettu? Ne ovat niitä kunnioittavassa paikassa, koristamassa puhemiehen pöytää.

Tiedän, arvoisa pääministeri, että maallanne on monia ongelmia, mutta uskon vakaasti, että ylpeä Unkarin kansa ei ansaitse tällaista kuuluisien henkilöidensä ja symboliensa loukkaamista oman hallituksensa taholta.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, hyvät parlamentin jäsenet, halusin oikeastaan puhua Unkarin puheenjohtajakaudesta, mutta minua ennen puhuneet puhujat saivat minut raivoihini, ja nyt minun on annettava hieman periksi provokaatiolle ja puhuttava Unkarin medialaista. Yksinkertaisesti sanottuna myös Jobbik-puolue (liike paremman Unkarin puolesta) arvosteli Unkarissa kielilakia. Mekään emme kannata sitä.. On kuitenkin hämmästyttävää nähdä näin monta takinkääntäjää ja teeskentelijää yhdessä paikassa. Missä he, jotka nyt pitävät itseään oikeuksien suojelijoina, olivat, kun Slovakian kielilaki säädettiin? Missä jäsen Cohn-Bendit oli, kun ääriserbit terrorisoivat Vojvodinan unkarilaisväestöä? Missä Martin Schulz oli, kun unkarilaisten hautoja häpäistiin Vojvodinassa ja Transilvaniassa? Tästä syystä pidän tätä kaksinaismoralismina. En voi hyväksyä kritiikkiä, jota katsotte voivanne esittää Unkarin hallitusta ja Unkarin puheenjohtajakautta kohtaan.

Toisin kuin tyhjää raakkuvilla MSZMP- ja MSZP-puolueilla, Jobbik-puolueella on aina ollut esittää myönteisiä ehdotuksia. Kyllä, meidän on otettava esille kysymys Slovakian kielilaista. Kyllä, meidän on otettava esille kysymys Benešin asetusten kumoamisesta. Kyllä, meidän on otettava esille kysymys Székelyn alueellisesta itsehallinnosta. Kyllä, meidän on otettava esiin romanien Unkarissa ja kaikkialla Euroopassa tekemien rikosten pysäyttäminen ja lopettaminen, ja olisi hyvä, jos Unkarin hallitus voisi keskittyä yhtä paljon sisäpoliittiseen tehtäväänsä toteuttaa miljoonien unkarilaisten äänestäjien tahto ja panna vihdoin Unkarin entinen diktaattori Ferenc Gyurcsány kaltereiden taakse. Nämä ovat todelliset ongelmamme, ja toivotan puheenjohtajakaudellenne menestystä.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Orbán, teillä on edessänne kaksi vaikeaa tehtävää. Ensimmäinen niistä on ratkaista kahdeksan vuotta kestäneen sosialistien huonon hallinnon ongelmat, palauttaa Unkariin poliittinen ja taloudellinen tarmokkuus ja vakaus ja vähentää velkatasoa. Äänestäjät ovat antaneet teille tähän selkeän valtuutuksen.

Toinen tehtävänne on johtaa Eurooppaa neuvoston puheenjohtajana näinä vaikeina aikoina ja tehdä kaikki voitavanne talous- ja finanssikriisin ratkaisemiseksi. Parlamentti ja ryhmäni tukevat teitä aktiivisesti. Olemme tyytyväisiä siihen, että ette esittänyt meille tänään toivomuslistaa, kuten monet sosialistiset neuvoston puheenjohtajat ovat viime vuosina tehneet, vaan sen sijaan kerroitte selvästi, mitkä teidän prioriteettinne ovat.

Kolmanneksi, olemme tyytyväisiä siihen, että Unkari on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 2004 ja että Unkarin hallitseva puolue kuuluu Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmään. Uuteen medialakiin liittyvä kampanja, johon sisältyy kehotuksia peruuttaa 7 artiklassa säädetty äänioikeus ja jonka käynnistivät täällä parlamentissa ette suinkaan te, vaan Unkarin vuoden 2010 vaalit hävinneet puolueet – ne istuivat täällä silloin ja istuvat yhä eturivissä, ainakin ne, jotka eivät ole juosseet juoruamaan lehdistölle – on tekopyhä ja sietämätön. Arviointi tulee osoittamaan, että Unkarin medialainsäädäntö ei poikkea monien muiden valtioiden lainsäädännöstä.

Jäsen Schulzista, joka kehotti lain vetämistä takaisin, voin vain sanoa, että hän ei ilmeisesti ole lukenut lakia, jonka Nordrhein-Westfalenin osavaltion sosialisteista ja vihreistä koostuva hallitus hyväksyi enemmistön äänin. Se sisältää säännöksiä tiedotusvälineitä valvovan viranomaisen perustamisesta, seuraamuksista ja mielipiteiden moninaisuudesta. Tämä on juuri sitä, mitä te itse teette. Tämä tekopyhä lähestymistapa ei saa saada puolelleen enemmistöä Euroopan parlamentissa.

(Suosionosoituksia)

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa jäsen Langen, onko niin, että Nordrhein-Westfalenin osavaltion medialaki antaa tiedotusvälineiden valvonnan yhden puolueen käsiin? Onko niin, että Nordrhein-Westfalenin hallitus asettaa osavaltion tiedotusvälineitä valvovan elimen yhdeksän vuoden ajaksi? Onko niin, että Nordrhein-Westfalenissa yksi puolue päättää, onko raportointi tasapuolista vai ei? Jos näin on, tilanne on sama kuin Unkarissa. En usko, että haluatte tätä. Kysyisin myös, miksi liittokansleri Merkel arvostelee Unkarin lainsäädäntöä, vaikka hän kuuluu…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, olen varma, että annatte minulle viisi minuuttia.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Ensinnäkin liittokansleri Merkel kysyi, onko laki kaikilta osin yhteisön säännösten mukainen, ja pääministeri Orbán suostui tarvittaessa komission arvioinnin jälkeen muuttamaan lain säännöksiä. Tämä on mielestäni oikea, rehellinen, avoin ja kaikkien osapuolien kannalta oikeudenmukainen toimintatapa.

Toinen kommenttini koskee Nordrhein-Westfalenin osavaltion medialakia. Sen 31 artiklan mukaan radio-ohjelmissa ei saa esittää vain yhtä mielipidettä tai käsitellä vain yhtä puoluetta, ryhmää, eturyhmää, uskonnollista vakaumusta tai filosofiaa.

(Välihuomautuksia)

Laissa säädetään myös, että Nordrhein-Westfalenin pääministeri voi antaa ohjeita osavaltion tiedotusvälineitä valvovalle viranomaiselle ja määrätä jopa 500 000 euron suuruisia sakkoja.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Arvoisa puhemies, osoitan sanani Unkarin hallituksen päämiehelle. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, pääministeri Orbán.

Unkari on ottanut vastaan puheenjohtajuuden aikana, joka ei todellakaan ole helppo, ja esittelemänne ohjelma on tosiaan täynnä suuria haasteita. Pyysitte moneen kertaan parlamenttia auttamaan tämän ohjelman toteuttamisessa, ja uskokaa pois, pääministeri Orbán, me olemme todella täällä tukeaksemme sitä, mikä ohjelmassanne on hyvää ja eurooppalaista.

Puheenvuorossanne vetositte kuitenkin myös vahvan Euroopan puolesta, ja minun on sanottava, etten täysin ymmärrä, mistä teidän eurooppalaisuutenne alkaa ja mitkä sen rajat ovat, sillä muutoin en voi selittää, miksi hallituksenne on aloittanut puheenjohtajakautensa esittelemällä alueellisen yksikön, jota ei ole olemassa, sen sijaan että se olisi esitellyt puheenjohtajavaltiona uuden vision Euroopasta.

Tästä syystä toivon, pääministeri Orbán, että teissä oleva hyvä eurooppalaisuus kehittyy edelleen myönteisesti ja että teissä on myös myönteistä unkarilaisuutta.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on pitkään asettanut tavoitteen toisensa jälkeen, mutta kukaan ei katso taaksepäin nähdäkseen, onko kaikki nämä tavoitteet saavutettu tai pantu asianmukaisesti täytäntöön. Kasvu, työpaikat, kansalaisystävällinen unioni: vaarana on, että niistä kaikista tulee ikuisia tavoitteita. Olemme itse asiassa pisteessä, jossa meidän olisi myönnettävä, että ainakin jotkin toimintalinjamme sekä liian usein sovelletut "yhden koon ratkaisut" ovat epäonnistuneet.

EU:n talouskasvun edistämiseksi meidän olisi ehkä syytä ruveta ajattelemaan monipuolisemmin ja hyväksyä 27 jäsenvaltion erilaiset intressit ja ominaispiirteet.

Komissio ehdottaa pelkkää talouspolitiikkojemme koordinointia, ja puheenjohtajavaltio hyväksyy sen. Tämä voi muuttua ansaksi juuri kaipaamallemme talouskasvulle, kun tavoitteet ja toimet ovat pelkästään makrotaloudellisia ja finanssipoliittisia. Niin kauan kun yhtenäismarkkinoita ei ole saatettu päätökseen, byrokratia haittaa yrityksiä ja yrittäjiä ja työmarkkinat ovat sotkuiset, EU:n kasvu saattaa osoittautua valaaksi barrakudoja täynnä olevassa altaassa – koska sellaiset maailmanmarkkinat ovat nykyisessä kriisin toimintaympäristössä.

Mitä tulee puheenjohtajavaltion ohjelmassa esitettyihin muihin ikuisiin tavoitteisiin, kuten yhteisen energiapolitiikan aikaansaamiseen, meidän on yksilöitävä kaikille jäsenvaltioille yhteiset energia-alan edut ja tarpeet. En ole vakuuttunut siitä, että miljardien eurojen käyttäminen jättiläismäisiin infrastruktuurihankkeisiin on oikea vastaus.

Pääministeri Orbán puhui myös laajentumisesta: Toivon, että tämä ei merkitse, että Unkari aikoo myöntää kansalaisuuden kaikille sen naapurivaltioiden etniseltä alkuperältään unkarilaisille kansalaisille. Onko EU:n laajentuminen euroskeptisessä toimintaympäristössä ja talouskriisissä todella realistista?

Lopuksi toivotan meille kaikille onnea.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Arvoisa puhemies, Unkarin puheenjohtajakausi on saanut epäsuotuisan alun. Esimerkki, jonka Unkarin hallitus on uudella medialaillaan antanut Euroopan unionille, ei ole ollut myönteinen. Uudella lailla annetaan tiedotusvälineitä vahtivalle elimelle hyvin laajat toimivaltuudet, mikä heittää huolestuttavan varjon Unkarin puheenjohtajakauden alun ylle. Tämä laki on vain yksi monista huolestuttavista kehityssuuntauksista Unkarissa.

Kun yksi ainoa poliittinen puolue on hallitsevassa asemassa, muut äänet hiljenevät. 1600-luvulla elänyt ranskalainen kirjailija Rochefoucauld varoitti tästä jo kauan sitten: "Harvat ihmiset ovat kyllin viisaita pitääkseen parempana moitetta, joka on heille hyödyksi, kuin ylistystä, joka heidät pettää." Neuvoni puheenjohtajavaltiolle on, että sen olisi sekä EU:n puheenjohtajana että Unkarin hallituksena otettava Rochefoucauldin sanat vakavasti.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tervetuloa Strasbourgiin, pääministeri Orbán. Kuten jäsen Cohn-Bendit huomautti, kaikki täällä rakastavat Unkaria, mutta kaikki eivät rakasta Unkarin hallitusta, kuten olette huomannut.

Me kuitenkin rakastamme Unkaria, arvostamme Unkarin hallitusta ja lisäksi kannustamme häpeämättömästi puoluettanne. Miksi me kannustamme Fidesz-puoluetta? Koska se on ollut ratkaiseva tekijä Unkarin paluussa demokratiaan pitkän ja hirveän diktatuurin jälkeen.

Me kannustamme Fidesz-puoluetta, koska kaikkina näinä vuosina se on ajanut samoja demokratian ja vapauden arvoja sekä hallituksessa että oppositiossa. Kannustamme Fidesz-puoluetta, koska se on tänä päivänä ainoa todellinen vaihtoehto sille populistiselle suuntaukselle, joka näyttää saavan jalansijaa monissa Euroopan unionin maissa.

Kannustamme Fidesz-puoluetta myös siksi, että mainitsemienne prioriteettien avulla se saa meidät tajuamaan, että taistelu yhdistyneen ja vapaan Euroopan puolesta ei ole vielä ohi. Me tuemme teitä, pääministeri Orbán, ja kannustamme teitä, koska se on samalla Unkarin ja koko Euroopan kannustamista.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unionin perustamisesta lähtien yksi sen tärkeimmistä kysymyksistä ja haasteista on ollut energiavarmuus. Uskoimme pitkän aikaa, että kriittisin seikka oli energialähteistä riippuvaisuuden vähentäminen. Talouskriisi on kuitenkin osoittanut selvästi, että tärkeintä on saatavuus ja kohtuuhintaisuus. Tämä oli ensimmäinen vuosi, kun Unkarissa paleltui enemmän ihmisiä kuoliaaksi lämmittämättömissä asunnoissa kuin kaduilla. Pari päivää sitten erään kerrostalon asukkaat pyysivät, että heidän lämmityksensä kytkettäisiin pois päältä, koska heillä ei enää ollut varaa siihen. Hyvät kuulijat, on hyvin tärkeää, että puutumme energiaturvan kysymykseen yhtenä talouskriisin vaikutuksena, ja meidän on tehtävä se ottaen huomioon vanhentunut energiainfrastruktuurimme.

Puheenjohtajavaltio Unkarin tärkein tehtävä energiahuippukokouksessa on luoda tämän uuden infrastruktuurin perustukset paitsi kaasu- myös sähköjohtojen osalta. Tehtävänämme ei ole parantaa vanhoja verkkoja, vaan taata investoijille ja pääomalle sitovat valmiudet tulevaisuuden älykkäitä energiaverkkoja varten. Unkarin hallituksen tehtävänä on saada jäsenvaltiot tukemaan yksimielisesti ydinjätehuollon turvallisuuden parantamista. Meidän on taattava, että kaiken tämän kustannukset pysyvät kohtuuden rajoissa. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, emme voi lähestyä tätä liian innokkaasti ja kylmäverisesti, vaan sen on tapahduttava pää kylmänä, turhia tunteilematta ja selkeän vision avulla. Toimimme kumppaneinanne näitä kysymyksiä ratkaistaessa.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, Euroopan kansat ovat vakavassa ja vakautta horjuttavassa kriisissä. Katson, että juuri tällaisina aikoina meidän on palattava Euroopan unionin keskeisiin perusarvoihin.

Ensimmäinen näistä arvoista on kaikenlaisen nationalismin torjuminen. Haluan ilmaista syvän huolestuneisuuteni siitä, että kun olette tarjonnut unkarilaisväestöille Unkarin kansalaisuutta, otatte nyt esiin mahdollisuuden antaa heille äänioikeus vastoin kaikkia kansainvälisiä yleissopimuksia.

Toinen näistä eurooppalaisista arvoista on demokratian ja vapauksien puolustaminen. Teidän astuttua virkaanne on toteutettu joukko toimenpiteitä, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne herättävät meissä huolta, ja joiden suhteen saatatte joutua antamaan meille nyt vastauksia. Perustuslakituomioistuimen toimivaltaa on rajoitettu, Euroopan keskuspankin riippumattomuutta on heikennetty – liittymissopimuksen vastaisesti – ja kohta kansalaisenne äänestävät medialaista, jolla yhteisön direktiivin voimaansaattamisen varjolla itse asiassa tuhotaan lehdistönvapaus, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) äskettäin osoitti.

Selitätte, että lakinne on samanlainen kuin muissa jäsenvaltioissa, mutta vaikka eräillä niistä – ja ajattelen erityisesti omaa kotimaatani – on selvästi vielä edistymisen varaa, missä muussa unionin jäsenvaltiossa tiedotusvälineet voivat joutua maksamaan 700 000 euron sakon moraalisääntöjen rikkomisesta? Asia on nyt Euroopan komission käsissä, jonka on kerrottava meille puhtaasti oikeudellisten kysymysten lisäksi tärkeimmästä kysymyksestä eli siitä, loukkaako tämä laki ilmaisunvapautta. Jos niin on, unionilla on välineitä perusoikeuksien kunnioittamisen takaamiseksi. Tämä on se lujuudesta kertova viesti, jota me nyt odotamme.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, Unkari on eurooppalainen valtio. Se pitää Euroopan parlamentista. Unkari on valinnut tasavaltansa presidentiksi yhden meidän loistavista entisistä kollegoistamme, Pál Schmittin, ja teillä on ollut viisautta valita yhdeksi ministeriksenne erinomainen entinen kollegamme, Enikő Győri, jota onnittelen.

Demokratia toimii. Teidät on valittu vaaleilla. Onneksi olkoon! Eurooppa toimii. Eräs lakinne kyseenalaistetaan, ja te vastaatte: "Minä muutan sitä." Tapanne soveltaa arvoja kyseenalaistetaan, ja olette todennut, että uudistaessanne perustuslakia, joka on entisen kommunistivallan aikainen perustuslaki, aiotte sisällyttää siihen koko perusoikeuskirjan. Hyvää työtä! Politiikka toimii. Meillä on poliittinen Euroopan unioni, jos joku sitä nyt epäilee. Se on hyvä asia!

Teillä on edessänne taloudellisia haasteita. Olette panemassa Unkarin talouden oikealle tolalle, pääministeri Orbán. Olette luultavasti juuri se pääministeri, jota me nyt tarvitsemme. Tämä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun teette tämän. Teitte sen jo vuonna 1998, jolloin myös olitte pääministerinä.

Kiinnitän lopuksi huomiota Kroatiaan. Te haluatte sen liittyvän Euroopan unionin. Me kannatamme sitä. Kiinnitän huomionne Euroopan yleisen mielipiteen tiettyjen suuntausten epäilyksiin ja ehdotan, että toteutatte laajan julkisuuskampanjan, jolla Euroopan kansalaisille voidaan todistaa, että Kroatia täyttää kaikki jäsenyyskriteerit, koska emme enää noudata blokkirajoja, kuten teimme Berliinin muurin murtumisen jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Orbán, esitän espanjalaisten sosialistien puolesta tervehdyksen puheenjohtajavaltio Unkarille, joka on Lissabonin sopimuksella luodun uuden dynamiikan mukaisen ensimmäisen puheenjohtajavaltiotroikan kolmas puheenjohtajavaltio. Tämä edellyttää johdonmukaisuutta näiden kolmen valtion – Espanjan, Belgian ja Unkarin – laatiman yhteisen käsikirjoituksen kanssa, mutta myös ja varsinkin johdonmukaisuutta itse Lissabonin sopimuksessa asetettujen periaatteiden, arvojen ja tavoitteiden kanssa, sillä niiden täytäntöönpano ja saavuttaminen on ehdottoman ensisijainen tavoite.

Eräät näistä yhteisistä arvoista ja periaatteista määritellään Lissabonin sopimuksen 2 artiklassa: vapauksien kunnioittaminen, vähemmistöjen suojelu ja moniarvoisuus, johon sisältyy tiedonvälityksen moniarvoisuus. Näin ollen yhdyn ilmaisemaanne huoleen siitä, että kansalliset keskustelut tai erityispiirteet, eikä se, mikä meitä yhdistää, saattavat vääristää tällaisia puheenjohtajavaltio Unkarin tärkeinä pitämiä tavoitteita.

Unkarin medialakia ei ehdottomasti voi eikä saa tarkastella sisämarkkinoihin liittyvänä kysymyksenä audiovisuaalisista palveluista annetun direktiivin voimaansaattamisesta. Se on keskustelu, joka ei vaikuta ainoastaan sisämarkkinoihin tai vain Unkariin. Se vaikuttaa perusoikeuksiin ja koko unioniin, ja siksi liityn niihin, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että ainoa tapa päästä tästä kriisistä on suurempi yhdentyminen, ei kilpaileva nationalismi.

Puheenjohtajavaltiota arvioidaan sen perusteella, kuinka halukas se on ottamaan johtoaseman Lissabonin sopimuksen arvojen ja tavoitteiden toteuttamisessa pysyen samalla lojaalina Euroopan unionin jäsenyyden merkitsemille sitoumuksille.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti jäsen López Aguilarin puheenvuoroa, ja haluan muistuttaa häntä siitä, että Espanjan hallitus – jota hänen puolueensa johtaa – valmistelee parhaillaan valtiollisen medianeuvoston perustamista sekä epätasapuolisen kohtelun ja syrjinnän vastaista lakia, joka roikkuu kaikkien mahdollisten poliittisten vastustajien yllä kuin Damokleen miekka ja jolla saatetaan puuttua tiedotusvälineiden sisältöön.

Näin ollen, jäsen López Aguilar, ennen kuin arvostelette toisia – enkä mene Unkarin lakia koskevan kysymyksen yksityiskohtiin – pohtikaa hieman sitä, että ei ole hyvä käyttää kahta erilaista mittaa ja kaksinaismoralismia. Älkää unohtako, että olette ollut oikeusministeri.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulemme täysin epäasianmukaisia vertailuja yhtäältä tämän koko Euroopan unionissa ja myös jäsen Vidal-Quadrasin oman poliittisen perheen arvovaltaisissa jäsenissä huolta herättäneen lain ja toisaalta sellaisten lakien välillä, jotka kunnioittavat ilmaisunvapautta, yleisen mielipiteen vapaata muodostusta moniarvoisessa yhteiskunnassa sekä luonnollisesti tiedotusvälineiden moniarvoisuutta. Jälkimmäisillä laeilla perustetaan audiovisuaalineuvostoja, joiden tehtävänä ei ole millään tavoin puuttua tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen ja joilla ehdottomasti ei määrätä ennalta tiedotusvälineiden sisältöä.

Näin on asia Espanjassa, kuten monessa muussakin Euroopan parlamentissa esitetyssä esimerkissä, joilla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, joka on herättänyt niin paljon huolta tässä keskustelussa.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, puheenjohtajavaltio Unkarilla on ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa käytännössä Euroopan energiavarmuus. Kahdella peräkkäisellä puheenjohtajavaltiolla – Unkarilla ja Puolalla – on vahva poliittinen tahto käyttää kaikkia käsillä olevia mahdollisuuksia. Toistaiseksi kysymykset, jotka meidän on ratkaistava, ovat toimitusten ja kauttakulun vakiinnuttaminen tai monopoli, yhdennettyjen yhtenäismarkkinoiden puute ja unionin itäisen sivustan erityinen haavoittuvuus.

Odotamme puheenjohtajavaltio Unkarilta, että se käyttää unionin geometriaa kolmion muodossa: pohjois–etelä-suuntainen Itämeren ja Adrianmeren välinen akseli tai kaasulinja, jossa on energiasatamia Puolassa ja Kroatiassa ja jota täydennetään Kaspianmeren alueelta tulevalla kaasujohdolla, jolla toimitetaan EU:hun suoraan, erikseen ja riippumattomasti alun perin Azerbaidžanista ja Turkmenistanista tulevaa kaasua. On selvää, että Nabucco-hankkeen olisi sisällyttävä eteläiseen kaasulinjaan.

Näin ollen Euroopan unionin uusi energiavarmuuden lähde on puheenjohtajavaltio Unkarin suurin haaste. Kolme välttämätöntä tavoitetta ovat yhteenliitäntöjen rakentaminen, riittävän rahoituksen varmistaminen sekä EU:n energiapolitiikan ulkoisen ulottuvuuden tehostaminen, sillä energia on unionille yleishyödyke, se on eurooppalaistettava, politiikan on perustuttava solidaarisuuteen, ja sen toteutus olisi varmistettava poliittisen tahtomme avulla.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, tällä hetkellä meidän olisi keskusteltava talouden ohjauksen, työntekijöiden oikeuksien ja ympäristön kaltaisista kysymyksistä, jotka kaikki ovat asialistamme kärkipäässä; tällä hetkellä meidän olisi juhlittava Unkarin upeaa saavutusta, kun sillä ensi kertaa on kunnia ottaa vastaan puheenjohtajuus, ja olen surullinen siitä, että Unkarin kansalaiset – jotka nousivat sortoa vastaan ja taistelivat niin kauan demokratian puolesta – saavat nyt nähdä Unkarin uusien medialakien ja ulkomaisten yritysten vastaisten protektionististen toimien vaarantavan tämän demokratian ja heittävän varjon tämän kauden ylle, josta unkarilaisten pitäisi voida olla ylpeitä.

Tämä on kansalaisten kannalta kriittinen hetki, ja meidän on jatkettava uudistusohjelmaamme. Meidän on kuitenkin myös oltava valppaina ja varmistettava, että Euroopan unioni ei liu'u takaisin menneeseen. Meidän on edelleen vastustettava ja tuotava esiin kaikenlaista valtiollista sensuuria ja protektionistisia toimia. Meidän on ojennettava käsi Unkarin kansalaisille, mutta tulevasta demokratiastamme ei voida tinkiä.

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka (PPE) . – (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentti ehdotti EU:n romanistrategian käynnistämistä ensimmäisenä vuoden 2008 alussa, ja sen jälkeen kuluneina kolmena vuonna lukuisat erilaiset EU:n toimet ja asiakirjat ovat todistaneet, kuinka tärkeää on torjua erottelua ja köyhyyttä, josta Euroopan 12 miljoonaa romania kärsivät. Fidesz-puolueen jäsenenä ja Euroopan parlamentin ainoana romanijäsenenä olen ylpeä siitä, että Unkarin uusi hallitus oli ensimmäinen neuvoston puheenjohtajavaltioista, joka antoi täyden tukensa lupaukselle ja tehtävälle saada aikaan ratkaisu unionin tasolla.

Romanien yhteiskunnallinen osallistaminen on nykyisin yksi Euroopan unionin vakavimmista haasteista, ja samalla yksi ikääntyvien yhteiskuntiemme lupaavimmista mahdollisuuksista. Itse asiassa romanien integroiminen ei ole vain ihmisoikeuksiin liittyvä velvollisuus vaan myös taloudellinen välttämättömyys. Tätä aihetta käsittelevänä Euroopan parlamentin esittelijänä toivon vilpittömästi, että puheenjohtajavaltio Unkari onnistuu parlamentin mietinnön ja komission tulevan tiedonannon perusteella laatimaan strategian, joka on todella yhteisön hengen mukainen ja jossa tämä kohderyhmä määritellään pikemmin taloudellisin kuin etnisin perustein sekä samalla tehostetaan yhtäläisistä mahdollisuuksista annettujen direktiivin täytäntöönpanoa, otetaan huomioon erottelun alueellinen luonne ja lievennetään mikroalueilla elävien kansalaisten epäsuotuisaa asemaa.

Arvoisa pääministeri, tässä prosessissa on kyse paljon enemmästä kuin vain EU:n romanistrategiasta: siinä on kyse keskinäisestä luottamuksesta ja Euroopan unionin kyvystä luoda arvoyhteisö ja voittaa edessämme olevat haasteet. Toivotan teille paljon onnea näissä valtavissa tehtävissä. Taves bahtalo!

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, lehdistöllä ei ole Euroopassa velvollisuutta noudattaa tasapuolista lähestymistapaa. Meillä on Euroopassa lehdistönvapaus. Jos Euroopan unioniin perustetaan elin, jonka tavoitteena on saada aikaan niin sanottua tasapuolisuutta käsittämättömillä rangaistuksilla, lakkauttamalla lähdesuoja ja luomalla pelon ilmapiiri, odotan komissiolta, joka on yhteisön lainsäädännön vartija, vastatoimia. Sen vastatoimet eivät kuitenkaan saisi olla epäröiviä, ponnettomia ja puolustavia. Sen sijaan sen olisi toimittava nopeasti, päättäväisesti ja tehokkaasti. Se ei ole vielä toiminut näin.

Arvoisa pääministeri Orbán, liittolaistenne aggressiivinen ja kohtuuton puolustautuminen ei ole vakuuttanut minua. Luulimme teitä liberaaliksi. Voin kuvitella, että tämä ei aina tunnu mukavalta. Kysyisin teiltä kuitenkin, miltä teistä nyt tuntuu, kun teidän katsotaan johtavan maanne pois demokratiasta kohti totalitarismia?

(Välihuomautuksia)

Miltä teistä tuntuu, pääministeri Orbán, kun tuolla ylhäällä istuvien henkilöiden on puolustettava teitä? Tämä on kysymys, jonka haluan teille esittää.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE).(PT) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluan sanoa, että tänään, kun keskustelemme Unkarin puheenjohtajakaudesta – sen vaikuttamatta kykyymme keskustella kaikista suunnitelluista aiheista – parlamentin olisi keskityttävä Euroopan unionin ongelmiin, ja näin ei ole nyt tehty. Jotta voidaan keskittyä EU:n ongelmiin, on luettava tämä huolellisesti ja keskusteltava siitä, sopiiko se yhteen puheenjohtajavaltio Unkarin prioriteettien kanssa, sen sijaan, että keskustellaan Unkarin sisäisistä asioista tai kysymyksistä, jotka voidaan hoitaa osana komission ja Unkarin hallituksen ja parlamentin välistä normaalia tervettä suhdetta, jos niihin ylipäätään tarvitsee puuttua.

Tästä syystä haluan todeta, että täysin siitä huolimatta, että puheenjohtajavaltio Unkari luonnollisesti aikoo asettaa talous- ja rahoituskysymykset etusijalle, olen hyvin iloinen nähdessäni, että Unkarin suunnitelma seuraavien kuuden kuukauden ajalle on hyvin selvä ja kunnianhimoinen ja että se keskittyy kolmeen Euroopan tulevaisuuden kannalta ratkaisevaan kysymykseen: elintarvikkeisiin, joiden osalta ollaan joutumassa vakavaan maailmanlaajuiseen kriisiin; energiaan, joka on ratkaisevan tärkeä turvallisuutemme ja talouden kestävyyden kannalta; sekä veteen, josta täällä on puhuttu vain vähän mutta joka on elintarvikkeiden jälkeen seuraava haaste, joka Euroopan kansalaisten on kohdattava.

Toivon, että onnistutte tavoitteissanne.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(BG) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, vuosi 2011 on ensimmäinen vuosi, jona Euroopan unionin puheenjohtajavaltioina toimii kaksi Keski- ja Itä-Euroopan valtiota, Unkari ja Puola. Nämä kaksi maata ovat antaneet erityisen panoksen demokratian kehittymiseen ja Euroopan yhdentymiseen, ja minusta näiden kahden valtion ansioita ei saisi haaskata siten kuin tänään on nähty.

Pääministeri Orbán, kehotan teitä vapautumaan siitä varjosta, joka puheenjohtajakautenne ylle on langennut. Silloin voimme sen päättyessä sanoa, että saavutitte ensisijaiset tavoitteenne. Haluan meidän keskittyvän juuri niihin eikä Unkarin parlamentin päätöslauselmiin ja toimiin, jotka eivät täytä demokratian perusperiaatteiden vaatimuksia.

Sosialistit ja demokraatit antavat teille täyden tukensa Kroatian kanssa käytävien neuvottelujen saattamiseksi päätökseen puheenjohtajakautenne aikana.

En kuullut teidän puheenvuorossanne sanovan mitään naapuruuspolitiikan tarkistuksesta. Toivon teidän osoittavan tarvittavaa aloitekykyä, ja toivon, että pystytte tänä aikana palauttamaan Valko-Venäjän takaisin demokraattisen kehityksen tielle.

Otan vapauden olla eri mieltä jäsen Cohn-Benditin kanssa. Mielestäni pääministeri Orbánia ei voida verrata Hugo Cháveziin; Euroopassa on muita pääministereitä, jotka sopivat siihen rooliin paljon paremmin.

 
  
MPphoto
 

  Ernst Strasser (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Orbán, on totta, että maanne on kärsinyt paljon ja että maanne, te itse ja teidän puolueenne olette edistäneet merkittävästi rauhaa ja Euroopan yhdentymistä. Hyvänä naapurina ja itävaltalaisena haluan todeta tämän selvästi ja aidolla kunnioituksella tänä kannaltanne historiallisella hetkellä.

Työpaikkojen luominen, kasvun edistäminen ja turvallisuuden lisääminen ovat puheenjohtajakautenne painopistealoja, ja me tuemme niitä ilomielin. Muita prioriteetteja ovat sisämarkkinoiden vahvistaminen, energiapolitiikan edistäminen, Tonava-strategia ja Kroatian kanssa käytävien neuvottelujen saattaminen päätökseen. Haluamme ja aiomme tukea teitä näillä kaikilla aloilla.

Kiitän teitä erityisesti uskonnonvapauden puolustamisesta. Kristinusko on yksi eurooppalaisen toiminnan ja ajattelun kulmakivistä, ja kunnioitamme suuresti sitä, että olette uudistanut Unkarin kommunistista medialainsäädäntöä, joka on peräisin vuodelta 1986. Se on tärkeää ja aivan oikein. Meidän mielestämme monet näkemykset, joita olemme tässä yhteydessä myös Euroopan parlamentissa kuulleet, ovat vääriä. Monet puheenvuorot muistuttavat minua sanktioista, joita vuonna 2000 Itävallan hallitukselle epäoikeudenmukaisesti määrättiin. Minusta teitä kohdellaan aivan yhtä epäoikeudenmukaisesti kuin Itävallan hallitusta tuolloin.

Kiitän teitä siitä, mitä olette tehnyt, ja toivotan uudelle puheenjohtajavaltiolle Unkarille menestystä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, Euroopan unionin kansalaisena ja sosialistina olen tyytyväinen sitoumukseenne panna täytäntöön Tonava-strategia ja johdonmukainen EU:n tason romanistrategia, ja Romanian kansalaisena suhtaudun myönteisesti puheenjohtajavaltion tukeen kotimaani ja Bulgarian liittymiselle Schengen-alueeseen.

Unkarin puheenjohtajakauden alku on kuitenkin jäänyt unionin perusarvoja tahraavasta häpeällisestä laista käytyjen kiivaiden keskustelujen varjoon. Näyttää siltä, että tämä laki on laadittu Horthyn, Kádárin, Antonescun tai Ceauşescun poliittisen vaikutuksen alaisena. Se heikentää Unkarin uskottavuutta ja arvovaltaa EU:n jäsenvaltiona, ja se on nöyryyttävä Unkarin kansalle, jota arvostetaan sen vapauteen sitoutumisen vuoksi. Kahden merkittävän EU:n jäsenvaltion, Saksan ja Ranskan, hallitukset, jotka kuuluvat teidän poliittiseen perheeseenne, ovat arvostelleet jyrkästi tätä lakia. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmään kuuluvat kunnianarvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ovat arvostelleet lakia, ja he olettavat, ettei heitä aivan pian eroteta PPE-ryhmästä.

Emme voi hyväksyä tämän suuntaista kehitystä. Emme voi sallia sen jatkuvan.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE).(NL) Arvoisa puhemies, Unkarin medialaista käydyn keskustelun tuloksena kaikki Euroopassa tietävät, kuka tällä hetkellä toimii Euroopan unionin puheenjohtajana. Näin ei aikaisemmin ole aina ollut. On mielestäni myönteinen kehitysaskel, että pääministeri on toimittanut lain Euroopan komissiolle, ja me odotamme luottavaisina Euroopan komission lausuntoa.

Siirryn seuraavaksi Unkarin puheenjohtajakauden neljään painopistealaan. Kasvu ja työllisyys. Ensimmäiseksi pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hallintotaakka. Mitä konkreettisia toimia aiotte toteuttaa sen suhteen? Digitaalistrategia: Kiina ei odottele, että Eurooppa saisi sen kiinni. Toinen prioriteetti on vahvempi Eurooppa. Euroopan unioni on tällä hetkellä kaulaansa myöten vedessä. En puhu merenpinnan noususta vaan vedenpinnan noususta Rhein-, Po- ja Mosel-joissa. Olisin kiitollinen, jos voisitte kiinnittää huomiota myös tähän asiaan.

Seuraavaksi kansalaisystävällisyydestä: mitä me teemme Schengen-alueen, Romanian ja Bulgarian sekä Kroatian jäsenyyden suhteen?

Lopuksi, arvoisa puhemies, Unkari on määrännyt ulkomaisilta yrityksiltä perittävän hätäveron. Tämä vero on sisämarkkinoiden vastainen. Milloin se lakkautetaan?

 
  
  

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE).(HU) Arvoisa puhemies, saanen esittää seuraavan medialakiin liittyvän rinnastuksen: vuonna 1956 suurin osa länsimaiden kommunistipuolueista sekä monet läntiset vasemmistolaiset liberaali-intellektuellit tuomitsivat Unkarin vallankumoukselliset ja vastustivat heitä puolustaen neuvostobolshevikkeja. Jotain vastaavaa on, muutettavat muuttaen, tapahtumassa tänään. Monet länsimaisista sosialisti- ja liberaalikollegoistamme puolustavat entisten kommunistien ja näennäisliberaalien puoluetta ja vastustavat hallinnon vaihtumisen takana ollutta todellista voimaa, edesmenneen József Antallin seuraajia, Viktor Orbánin vapaustaistelijoita. Tämä käy selvästi ilmi medialain yhteydessä. Hyvät kuulijat, emme missään nimessä saa sekoittaa entisiä mestareita ja menneisyyden perillisiä, näitä entisiä kommunisteja, todelliseen ja uskottavaan vasemmistoon. Ne eivät ole sama asia. Myös Albert Camus'n oli aikoinaan tajuttava, keitä neuvostostalinistit todella olivat, ja hän siirtyi Unkarin kansannousun puolelle.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Orbán, olen kanssanne samaa mieltä kolmesta seikasta. Ensimmäinen niistä on Kroatian kysymys. Noudatamme samaa lähestymistapaa, ja toivomme löytävämme ratkaisun yhdessä ulkoministerinne kanssa. Toinen seikka koskee romanien integrointia, ja kolmas seikka on Unkarin kansannousun eurooppalainen merkitys.

Tulen Itävallasta ja synnyin lähellä Unkarin raja. Olin tietoinen siitä, mitä oli tapahtumassa, tosin rajan paremmalla puolella. Tehtäväkseni annettiin opettaa kahdelle luokkatoverilleni saksaa. Olin hyvin tietoinen kansannousun merkityksestä. Se oli kuitenkin kansannousu valtavaatimuksia, valtamonopolia vastaan. Sen tavoitteena oli saavuttaa vapaus, myös lehdistönvapaus.

Pääministeri Orbán, pohtikaa uudelleen, onko tämä laki todella Unkarin kansannousun tarkoituksen, hengen ja tavoitteiden mukainen. Kun vertaatte sitä näihin tavoitteisiin, pystytte laatimaan paremman lain. Tästä syystä kehotan teitä vielä kerran pohtimaan, miten voitte laatia paremman medialain, joka on Unkarin kansannousun ja sen hengen mukainen.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE).(SL) Arvoisa puhemies, haluan lausua muutaman kannustuksen ja tuen sanan puheenjohtajavaltio Unkarille, joka on Slovenian hyvä naapuri ja jonka kanssa meillä on paljon yhteistä. Ilmaisen myös tukeni pääministeri Orbánin tänään esittelemille puheenjohtajakautenne keskeisille prioriteeteille.

Unkari voi edistää huomattavasti vakauden parantamista edelleen alueella, jolla me kaikki elämme, ja etenkin sitä, että alue kokonaisuutena hyväksyy modernit arvot ja tulevaisuutensa.

Tästä syystä sanon teille jotain, jota ette ehkä haluaisi kuulla: mielestäni olisi paras, jos antaisitte Trianonin jutun jäädä menneisyyteen. Älkää käyttäkö sitä syynä häiritä naapureitanne ja repiä auki vanhoja haavoja. Kaikkien on opittava elämään historiansa kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE).(DA) Arvoisa puhemies, haluan kommentoida asiaa, joka on jo saanut varsin paljon huomiota tänä aamuna. Se on Unkarin medialaki. Tässä asiassa, pääministeri Orbán, ei ole kysymys Unkarista eikä Unkarin sisäpolitiikasta; puhumme EU:n perusoikeuksista ja uskottavuudestamme muun maailman silmissä. Lehdistönvapaus koko EU:ssa vaarantuu, jos Unkariin perustetaan poliittisesti nimitetty medianeuvosto ja tiedotusvälineiden täytyy maksaa miljoonia euroja sakkoina.

Pääministeri Orbán, minä kuulun Euroopan nuoreen sukupolveen, joka ehkä on pitänyt lehdistönvapautta itsestäänselvyytenä, mutta nyt huomaan, ettei se ole sitä. Olen tyytyväinen siihen, että olette luvannut tarkistaa lakia, jos se on vastoin EU:n lainsäädäntöä ja perussopimuksia, ja uskon, että nytkin voitte palata kotiin ja tehdä tarkistuksia. Olette sen velkaa kaikille niille, jotka ovat taistelleet perusoikeuksien ja lehdistönvapauden puolesta, ja olette sen velkaa minun sukupolvelleni, joka ei ole koskaan tiennytkään mistään muusta. Katson, että meidän on rakennettava eikä purettava demokratiaa EU:ssa.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan vahvistaminen merkitsee myös komission vahvistamista ja turvaverkon laajentamista sekä sen rahoituksen että sen sisällön kannalta. Se merkitsee Euroopan demokratian vahvistamista ja se merkitsee Euroopan yhteisöä. Euroopan vahvistamisprosessi alkaa kotoa. Auttakaa meitä edistymään sisäpolitiikan "eurooppalaistamisessa" ja varmistamaan, että nationalismi ei pääse heikentämään Eurooppaa.

Jos haluamme vahvistaa Eurooppaa, pääministeri Orbán, meidän on vahvistettava yhteistä perustaamme ja vähennettävä heikkouksiamme. Vahvuuksiamme ovat samat oikeusjärjestelmät, samat arvot, samat vapaudet, yhteisömenetelmä, sisämarkkinat neljine vapauksineen sekä yhteinen valuutta. Puolueet ovat vain demokratian välineitä, ei toisin päin. Heikkouksiamme ovat nationalismi, itsekkyys, jakautuminen ja protektionismi. Meidän on käytettävä nämä kuusi kuukautta Euroopan ja Euroopan yhteisön vahvistamiseen.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komission varapuheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitän pääministeri Orbánia hyvin kunnianhimoisen ohjelman esittelystä. Kiitän myös parlamentin jäseniä hienosta keskustelusta ja vilkkaasta näkemystenvaihdosta.

Katson, että demokraattinen keskustelu on paras tapa löytää parhaat ratkaisut Euroopan unionille. Se edellyttää kuitenkin yhtä asiaa, nimittäin sitä, että keskustelun osapuolilla on yhteinen tavoite. Uskon, että meillä on tällainen tavoite, sillä useimmat meistä täällä olevista haluavat vahvemman Euroopan. Puheenjohtajavaltio Unkarin valitsema tunnuslause on näin ollen erittäin sopiva ja hyvä. Tästä syystä haluan komission puolesta painottaa, että meidän on tuettava Unkarin puheenjohtajavaltion tavoitteita.

Kuten keskustelu osoitti, tehtävälista tälle puolivuotiskaudelle on pitkä. Meidän on otettava käyttöön talouden ohjausjärjestelmä, löydettävä ratkaisuja valtionvelkakriisiin ja pantava Eurooppa 2020 -strategia täytäntöön paljon nopeammin – mainitakseni vain muutamia talouden alan tavoitteita. Suhtaudumme kuitenkin hyvin myönteisesti siihen, että puheenjohtajavaltio Unkari keskittyy paremman ratkaisun löytämiseen romanien integrointiin sekä Tonava-strategiaan.

Haluan kommentoida kysymystä siitä, miten romanit voidaan integroida Euroopan unioniin nykyistä tehokkaammin. Kuten tiedätte, käynnistimme hyvin laajan ohjelman lisätäksemme tietoisuutta ja edistääksemme jäsenvaltioissa koordinoitua vuoropuhelua EU:n rahastojen tarjoamista mahdollisuuksista. Painopiste oli vuonna 2009 Unkarissa ja vuonna 2010 Romaniassa, ja tänä vuonna keskitytään Slovakiaan ja Bulgariaan. Uskon, että yhdessä teidän ja puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa pystymme huhtikuussa saamaan aikaan uuden EU:n puitekehyksen romanien kansallisille integrointistrategioille.

Haluan kommentoida jäsen Cohn-Benditin huomautuksia, koska mielestäni nyt on tärkeää osoittaa selvästi, että EU seisoo Tunisian ja sen kansan rinnalla. Haluan erityisesti osoittaa kunnioitusta sille rohkeudelle, jota kaikki tunisialaiset ovat osoittaneet viime päivinä. Olen varma, että EU tukee tunisialaisia heidän rauhanomaisissa ja demokraattisissa pyrkimyksissään.

Uuden yhtenäishallituksen olisi todella edustettava Tunisian yhteiskunnan toivomuksia. Sen olisi johdettava maa rauhanomaisen ja demokraattisen siirtymän läpi ja järjestettävä ennenaikaiset vaalit. Vakuutan parlamentille, että olemme valmiita antamaan välitöntä apua vaaliprosessin valmistelussa ja organisoinnissa sekä tarjoamaan kestävää tukea aidolle siirtymälle demokratiaan. Pyydettäessä olemme myös valmiit lähettämään Tunisian viranomaisille tarvittavaa apua kiireellisiin tarpeisiin.

Vastauksena pyyntöihin komission ripeistä toimista medialain suhteen ilmoitan kunnianarvoisille jäsenille, että poliittisella ja asiantuntijatasolla käymämme keskustelut Unkarin viranomaisten kanssa ovat vilkkaita ja jatkuvia. Komissio lähettää tällä viikolla Budapestiin selventävän kirjeen, jossa se pyytää lisäselityksiä. Korostan vielä kerran, että kysymyksen monimutkaisuuden huomioon ottaen toimimme hyvin ripeästi. Toistan myös sen, mitä puheenjohtaja Barroso sanoi: pääministeri Orbánin poliittinen sitoumus muuttaa lakia tarvittaessa on meistä hyvin rohkaiseva merkki.

Luotamme täysin siihen, että Unkari toteuttaa kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että uusi medialaki pannaan täytäntöön täysin tiedotusvälineiden vapautta koskevia eurooppalaisia arvoja sekä asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta kunnioittaen. Komissio toimii tässä suhteessa täysin perussopimusten vartijan tehtävänsä mukaisesti.

Päätän puheenvuoroni toteamalla, että luotamme täysin puheenjohtajavaltio Unkarin sitoutuneisuuteen ja tarmoon. Olemme nähneet, kuinka lujasti Unkarin viranomaiset ovat valmistautuneet tähän tehtävään toimiakseen hyvin tarmokkaana puheenjohtajana tänä tärkeänä puolivuotiskautena. Uskomme, että yhdessä voimme viedä Eurooppa-hanketta eteenpäin. Olen varma, että Euroopan parlamentti tukee tätä työtä ja hoitaa oman tehtävänsä lojaalin yhteistyön hengessä. Selvää on, että meidän on edistyttävä huomattavasti tärkeimmissä tavoitteissamme tällä puolivuotiskaudella.

Toivotan puheenjohtajavaltiolle kaikkea hyvää seuraaville kuudelle kuukaudelle. Odotamme innokkaina yhteistyötä Euroopan hyväksi.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Viktor Orbán, neuvoston puheenjohtaja.(HU) Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluan kiittää parlamentin jäseniä, jotka kunnioittivat meitä puheenvuoroillaan tämän päivän mielenkiintoisessa ja arvokkaassa keskustelussa. Keskustelu oli aivan liian arvokas, jotta voisimme vastata esitettyihin argumentteihin lyhyessä minuutin mittaisessa vastauksessa. Noudatan aikarajoitusta, mutta minun on vastattava joihinkin kysymyksiin.

Ensiksi laitan päähäni Unkarin pääministerin hatun. Saanen ilmaista hämmästykseni siitä, että niin monet vakavasti otettavat ja kunnioitettavat ihmiset, kuten ne, jotka ovat tänään esittäneet kommenttinsa, ovat itse asiassa väärässä. Olisi epäoikeudenmukaista ja noloa paitsi teille myös minulle, jos esittäisin täydellisen luettelon asiavirheistä, joita jäsenet Martin Schulzista alkaen ovat täällä esittäneet Unkarin medialaista ja Unkarin demokratiasta. Esitän yhden esimerkin vain osoittaakseni asiavirheiden mittasuhteet: Unkarin medialain nojalla ei voida määrätä rangaistuksia eikä taloudellisia seuraamuksia epätasapuolisesta uutisoinnista. Joten mitä vastaan te protestoitte? Voisin jatkaa luetteloa loputtomiin. Näin ollen totean olevani pahoillani, että teitä on johdettu harhaan ja petetty näin pahasti. Näen nyt selvästi, että en voi edes toivoa saavani oikeudenmukaista kohtelua tässä keskustelussa, vaan sen sijaan minun on luotettava siihen, että Euroopan parlamentti pystyy muodostamaan puolueettoman ja objektiivisen kannan, jonka henkilökohtaisesti hyväksyn mielihyvin ja etenen asiassa normaalin menettelyn mukaisesti.

Haluan kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Martin Schulzin ajatus siitä, että Unkarin puheenjohtajakautta ei arvioida esitetyn ohjelman vaan saavutettujen tulosten perusteella, pitää paikkansa. Voin vain suositella teille, että sovellatte samaa periaatetta Unkarin medialakiin, joka on ollut nyt voimassa useita viikkoja. Lähetän teille kernaasti saksankielisiä otteita unkarilaisista sanomalehdistä, jotta voitte nähdä, että jäsen Cohn-Benditin kiihkeät puheenvuorot ovat viatonta vauvan jokeltelua verrattuna siihen, mitä Unkarin lehdistössä julkaistaan. Se asiatietojen paikkansapitävyydestä.

Toisaalta muistutan medialain arvostelijoita siitä, että elämme 2000-luvulla. Miten voitte edes uskoa, että kukaan Unkarissa tai missään muussa Euroopan valtiossa pystyisi tukahduttamaan mielipiteenvapauden internetin aikakaudella? Unkarin vaalikampanjassa me voitimme vaalit suureksi osaksi valvomattoman internetin ja Facebookin ansiosta. Miten voitte uskoa, että 2000-luvulla joku voisi rajoittaa mielipiteiden vapaata virtaa? Olen järkyttynyt nähdessäni, kuinka tiukasti te elätte menneisyydessä.

Mainitsen vain mielenkiintoisena yksityiskohtana myös, että vastustamallanne medialailla kumottiin vuonna 1986, kommunistihallinnon aikana, annettu lehdistölaki, joka uuden medialain hyväksymiseen asti mahdollisti sanomalehtien lakkauttamisen vain poistamalla ne rekisteristä. Kukaan ei kahdenkymmenen viime vuoden aikana valittanut tästä, vaikka se oli erittäin epädemokraattista. Näin ollen ehdotan, että jatkamme keskustelua medialaista järjen ja järkiperäisten argumenttien hengessä.

Samalla, hyvät kuulijat, haluan ilmoittaa teille, että vastoin eräitä täällä esitettyjä näkemyksiä Unkari ei ole purkamassa oikeusvaltiota. Huomautan, että vaikka tämä ei menneinä vuosina ole ollut keskustelujenne aiheena, Unkarin salaista palvelua käytettiin näinä vuosina poliittisiin tarkoituksiin, ja tästä käydään nyt oikeutta. Unkarissa poliisia oli käsketty käyttämään voimaa rauhanomaisia joukkoja vastaan, ja tästä käydään nyt oikeutta. Unkarissa yleistä etua koskeva tiedotus oli vääristeltyä, ja tämä johti taloutemme nykyiseen tilanteeseen. Tänä päivänä Unkarissa vahvistetaan oikeusvaltioperiaatetta sen purkamiseen tähtäävän politiikan jälkeen, joka jostain syystä ei koskaan saanut taholtanne arvostelua. Kuunnellessani keskustelua medialaista minun oli valitettavasti tehtävä se johtopäätös, että ongelmananne ei oikeastaan ole medialaki vaan se, että Euroopassa ennennäkemättömänä solidaarisuuden osoituksena Unkarin kansa äänesti yhdelle Unkarin poliittiselle voimalle kahden kolmasosan enemmistön. Tämä on epäilemättä hyvin jännittävä ja mielenkiintoinen kysymys, ja olen varma, että sitä voidaan käyttää Euroopan hyväksi.

Koska jäsen Lambsdorff esitti henkilökohtaisen huomion, saanen myös vastata siihen. Arvoisa jäsen Lambsdorff, puhun teille niin kuin eurooppalainen puhuu toiselle eurooppalaiselle, niin kuin unkarilainen puhuu saksalaiselle. Teidän medialakinne ei ole hitustakaan demokraattisempi kuin Unkarin laki, ja jos kiistätte tämän väitteen, olkaa hyvä ja tehkää se objektiivisessa keskustelussa. En hyväksy sitä, että saksalaiset tai ketkään muutkaan kyseenalaistavat Unkarin kansan sitoutumisen demokratiaan vain siksi, että elimme diktatuurissa neljänkymmenen vuoden ajan.

Totta kai medialakia voidaan ja pitää arvostella, hyväksyn sen olevan täysin luonnollista, mutta kansakuntaa ei saisi loukata. Teen myös selväksi, että Unkarin kansan ja Unkarin hallituksen demokratiaan sitoutumisen kyseenalaistaminen on loukkaus Unkarin kansaa kohtaan... (keskeytys, suosionosoituksia). Saanen viitata lausuntoon, jossa Unkaria syytettiin siirtymisestä kohti diktatuuria. Olin täällä ja kuulin sen omin korvin. Mitä vastaan te protestoitte? Olin täällä ja kuulin sen omin korvin! Te uhkasitte minua väittämällä, että Unkari oli siirtymässä kohti diktatuuria. Mitä muuta tämä on kuin loukkaus Unkarin kansaa kohtaan? Totean myös täysin selvästi, että taistelen aina suojellakseni kotimaatani Unkaria. Se ei riipu medialaeista!

Mitä tulee Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin, laitan nyt päähäni toisenkin hattuni. Kysymys joukkovelkakirjamarkkinoista, johon jäsen Verhofstadt viittasi, on mielestäni tärkeä, ja totean puheenjohtajavaltio Unkarin katsovan, että joukkovelkakirjamarkkinoiden luominen on tarpeellista ja pitkällä aikavälillä väistämätöntä. Tästä syystä me kannatamme unionin toimia, jotka ohjaavat Unkaria ja euroalueeseen kuuluvia EU:n jäsenvaltioita sekä koko Euroopan unionia tähän suuntaan. Korostan yhtä asiaa, nimittäin sitä, että meidän olisi vakuutettava omat kansalliset hallituksemme siitä, että ne eivät saa käyttää euro-obligaatioiden markkinoiden luomista tekosyynä säästää rakenneuudistuksista. Tästä syystä meidän on ensin toteutettava tarvittavat rakenneuudistukset, ja sen jälkeen uskon joukkovelkakirjamarkkinoiden perustamisen olevan mahdollista.

Tunisian suhteen totean, että käymme jatkuvia keskusteluja ulkopoliittisen edustuksen kanssa ja tuemme kaikkia demokraattisia pyrkimyksiä ja liikkeitä myös Euroopan rajojen ulkopuolella ja että yhdessä ulkopolitiikan edustajan kanssa osoitamme tämän riittävän painokkaasti. Emme kuitenkaan saa rinnastaa tätä kysymystä kristittyjen vainon maailmanlaajuisiin kehityssuuntauksiin. Molempiin ongelmiin on puututtava.

Lopuksi, hyvät kuulijat, keskustelussa esitettiin monia huolestuneita kommentteja Unkarin puheenjohtajakauden myrskyisästä alusta ja siitä, että se saattaa haitata EU:n puheenjohtajakauttamme. Haluan kertoa teille, että tämä kaikki riippuu teistä. Me olemme osaltamme valmiita, kuten minäkin henkilökohtaisesti, seuraamaan ja ruokkimaan tämän kahtalaisen keskustelun molempia juonteita Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Jos siis teistä Unkarin puheenjohtajakaudella tuntuu siltä, että haluatte keskustella sekä Unkarin että EU:n politiikasta, totean meidän olevan valmiita siihen, eikä sellainen tilanne olisi minusta lainkaan epämukava. En luonnollisesti tarkoita, että olisimme siihen tyytyväisiä. Emme ole tyytyväisiä siihen, että Unkariin kohdistuvat kriittiset mielipiteet sekoitetaan Euroopan unionin politiikkaan kuuluviin asioihin, mutta emme pidä tätä tilannetta luonnottomana. Myös Euroopan unionia hallitaan demokraattisesti, ja me käymme demokraattisia keskusteluja.

En koskaan odottanut Unkarin puheenjohtajakauden olevan pelkkää voittokulkua, kuin kauneuskilpailu, jossa mallit esittelevät itseään ja kaikki vain osoittavat suosiotaan. En ole koskaan olettanut sellaista! Tiedän hyvin, että tulemme käymään vakavia poliittisia keskusteluja. Olen valmis siihen, oli aihe mikä tahansa, ja vakuutan teille, että puheenjohtajavaltio Unkari on riittävän vahva viemään keskustelun sekä Unkarin että Euroopan unionin asioista läpi riittävän vakavasti ja vahvasti ja että mitkään sisäpolitiikkaa tai Unkarin asioita koskevat hyökkäykset eivät saa meitä luopumaan EU-ohjelmiemme ja -prioriteettiemme ajamisesta ja tekemästä tästä puheenjohtajakaudesta menestyksellistä. Minun tavoitteenani on tehdä tästä puolivuotiskaudesta, josta näyttää tulevan yksi Euroopan unionin tähän asti vaikeimmista, yksi onnistuneimmista puheenjohtajakausista. Kiitän teitä ystävällisestä huomiostanne.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(PL) Työjärjestyksen mukaan keskustelun lopussa voidaan esittää henkilökohtaisia lausumia. Jäsen Schulz on pyytänyt saada esittää tällaisen henkilökohtaisen lausuman.

(Erimielistä mutinaa)

Hyvät parlamentin jäsenet, toimimme yhdessä hyväksymämme työjärjestyksen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Orbán, osoititte sananne minulle henkilökohtaisesti. Puhuitte myös suoraan eräille muille parlamentin jäsenille. Esitän teille seuraavia kuutta kuukautta varten eräitä ajatuksia huomautuksista Unkarin kansasta ja teistä Unkarin kansan edustajana. Jäsen Cohn-Bendit on kuvannut elämänkerrassaan suhdettaan Unkarin kansaan. Minun ryhmääni kuuluu Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat istuneet kommunistihallinnon vankiloissa. Ryhmässäni on yksi jäsen, Miguel Angel Martínez Martínez, jota kidutettiin Espanjassa, koska hän vastusti Francon hallintoa. Meillä kaikilla, teillä ja meillä täällä istuvilla, on yhteinen tehtävä puolustaa demokratiaa esimerkiksi sellaisia ihmisiä vastaan, jotka huutelevat meille täällä tänään.

Kukaan, joka arvostelee lakia, ei loukkaa Unkarin kansaa. Voitte olla varma yhdestä asiasta: parlamentin vasemmiston ja erityisesti minun ryhmäni jäsenet lupaavat teille, että vapauden, demokratian ja oikeudenmukaisuuden kaltaiset arvot ovat yhteisiä arvojamme. Jos me katsomme, että laki ei ole näiden arvojen mukainen, me arvostelemme lakia, mutta se ei tarkoita, että arvostelisimme Unkarin kansaa.

(Suosionosoituksia)

Jos me kaikki suhtaudumme tähän vakavasti, pääministeri Orbán, tapahtuu jotain, mitä sekä me että te tarvitsemme. Emme voi saada aikaan menestyksellistä Eurooppaa hajottamalla sen osiin. Eurooppa menestyy vain, jos suvereenit jäsenvaltiot ja unioni yhteisöineen tekevät yhteistyötä. Älkää pyrkikö asettamaan niitä toisiaan vastaan. Seuraavien kuuden kuukauden ajan te toimitte neuvoston puheenjohtajana. Haluamme teidän liittyvän meihin ja puolustavan Euroopan unionin arvoja sen sijaan, että asetatte Unkarin Euroopan unionia vastaan.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – (EN) Kiitos, jäsen Schulz. Arvoisa pääministeri, kiitos puheenvuorostanne ja osallistumisestanne. Jäsen Cohn-Bendit, haluatteko tekin esittää henkilökohtaisen lausuman?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, historiassa on hetkiä – voin kertoa tämän teille millä tahansa kielellä – jolloin on yksinkertaisesti mentävä tiettyä pistettä pidemmälle.

Pääministeri Orbán, olette perustellusti ylpeä Unkarin kansasta, mutta demokratia opettaa meille yhden asian, Tocquevillesta kaikkiin demokratian teoreetikkoihin: "totuus ei aina ole enemmistön puolella".

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Jäsen Cohn-Bendit, puheenvuoron on oltava henkilökohtainen lausuma.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Oletteko hiljaa siellä ylhäällä? Kun pääministeri Orbán väittää Euroopan parlamentissa…

(Hälinää salissa)

Yritättekö saada äärioikeiston liikkeelle? Siinä teette oikein.

Kun hän väittää Euroopan parlamentissa meidän sanoneen jotain Unkarin kansaa vastaan, se on nationalistista populismia, toisin sanoen sitä, ettei haluta keskustella jonkin asian sisällöstä vaan vain usuttaa ihmisiä toisiaan vastaan. Tämä ei ole Euroopan unionin arvon mukaista, pääministeri Orbán. Kutsuitte meidät illalliselle kanssanne. Olen menettänyt nyt ruokahaluni; en syö illallista kanssanne. Se, mitä olette tehnyt, on häpeällistä!

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron saman artiklan perusteella, mikä se nyt olikin, jota jäsen Cohn-Bendit juuri käytti. Haluaisin hieman selvennystä, ja te tunnette työjärjestyksen paljon minua paremmin. Ainoa henkilökohtaisia lausumia koskeva artikla, jonka näen, on 151 artikla, jonka mukaan puhujien on lausumissaan pitäydyttävä heistä esitettyihin kannanottoihin. Minkä artiklan nojalla jäsen Schulz sai puheenvuoron? Minkä artiklan nojalla jäsen Cohn-Bendit sai näin ollen puheenvuoron? Ovatko kaikki parlamentin jäsenet tasa-arvoisia vai ovatko jotkut parlamentin jäsenet muita tasa-arvoisempia?

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(PL) Hyvät parlamentin jäsenet, pääministeri Orbán osoitti itse asiassa sanansa suoraan jäsen Schulzille – tämä on tosiasia – ilmaistakseen huolensa siitä, että tämä saattaa loukata Unkarin kansaa. Nämä olivat hänen sanansa.

Parlamentissa esiin tuodut kysymykset on nyt selvitetty. Meidän on säilytettävä arvokkuutemme. Puheenjohtajavaltio Unkari on pitänyt tärkeän esittelyn. Me hyväksyimme puheenjohtajavaltio Unkarin ohjelman, me kannatimme sitä ja me kuulimme eräitä hyvin myönteisiä puheenvuoroja siitä, mitä Unkari tekee seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä on erittäin tärkeää meille kaikille. Osoittakaamme hyväksyntämme vielä kerran ja menkäämme rauhallisesti kukin tahoillemme keskustelun jälkeen, sillä tämä oli hyvin vakava keskustelu. Annoin työjärjestyksen mukaisesti puheenvuoron jäsenille, jotka pyysivät saada esittää henkilökohtaiset lausumat. Kiitän pääministeri Orbánia hänen puheenvuorostaan ja osallistumisesta tähän istuntoon sekä puheenjohtajavaltio Unkarin ohjelman esittelystä.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), kirjallinen.(FR) Te toimitte seuraavien kuuden kuukauden ajan neuvoston puheenjohtajavaltiona, ja monet haasteet odottavat teitä. Irtautuminen kriisistä on ensisijainen prioriteettinne. Olen varma, että puheenjohtajakaudellanne toimielimet ja jäsenvaltiot jatkavat hyvää yhteistyötään. Velvollisuutenamme on varmistaa arvonsa jo osoittaneiden solidaarisuus- ja vakautusmekanismien säilyminen pitkällä aikavälillä.

Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on myös keskityttävä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistamiseen. Me Euroopan unionissa olemme olleet rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan edelläkävijöitä. Ranskan G20-ryhmän puheenjohtajuuskausi on tilaisuus, johon on tartuttava. Yhtenäisen Euroopan olisi näytettävä esimerkkiä ulkomaisille kumppaneilleen.

Euroopan naapuruuspolitiikka on keskeinen väline unionin ulkopolitiikassa. Sen ansiosta meillä on vakaat suhteen lähimpiin naapureihimme. Itäistä kumppanuutta, joka on yksi prioriteeteistanne, ei pitäisi edistää Välimeren kumppanuuden kustannuksella. Välimeren unioni on menettämässä liikevoimaansa, ja se ansaitsee yhtä lailla huomiotamme. Euroopan unioni tukee sitä yhä lujasti. Mitä aiotte tehdä sen elvyttämiseksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), kirjallinen. – (NL) On myönteistä, että Unkarin pääministeri on selvästi painottanut olevansa valmis mukauttamaan uutta medialakia, jos EU sitä pyytää. Euroopan komission on nyt voitava tehdä työnsä täysin riippumattomasti. Se on ainoa tapa päästä irti puoluepoliittisista peleistä. Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja lehdistönvapaus ovat eurooppalaisia perusarvoja. Kaikki EU:n jäsenvaltiot, ei vain Unkari, ovat virallisesti sitoutuneet kunnioittamaan niitä. Tämä on kirjattu EU:n perussopimukseen, ja Euroopan neuvosto on tehnyt asiaa koskevia virallisia sopimuksia. Luotamme siihen, että Unkarin hallitus ei jätä tässä asiassa sijaa epäselvyyksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen.(LT) Toivotan ensimmäisen Euroopan unionin puheenjohtajakautensa aloittaneen Unkarin tervetulleeksi. Unkari, joka on ottanut puheenjohtajuuden vastaan vanhalta jäsenvaltiolta Belgialta, aloittaa puheenjohtajakautensa varsin vaikeaan aikaan, sillä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa elpyminen talous- ja finanssikriisistä ei ole yhtä menestyksellistä. Lisäksi tarvitaan vielä enemmän ponnistuksia, jotta kriisi voidaan voittaa täysin, ja tästä syystä yhdyn Unkarin asettamiin prioriteetteihin, jotka koskevat Euroopan talouden vakauttamista sekä EU:n laajentumista, energia-asioita ja romanien integrointia. Kiinnitän huomiota siihen, että äitiyslomaa koskevaa direktiiviä, jonka jäsenvaltiot hylkäsivät, olisi tarkasteltava kiireesti uudelleen, puhumattakaan neuvostossa yhä jumissa olevan syrjinnän vastaisen direktiivin epävarmoista näkymistä. Nämä lait ovat hyvin tärkeitä Euroopan kansalaisille, ja siksi niiden tulevaisuudesta on päätettävä mahdollisimman pian. Lisäksi kehotan puheenjohtajavaltiota kiinnittämään enemmän huomiota korkeakoulutuksen modernisointiin, sillä se vaikuttaa nuorten työllisyyteen. Olen tyytyväinen siihen, että Unkari mainitsee ohjelmassaan lasten köyhyyden torjunnan yhtenä prioriteettinaan, mutta kehotan puheenjohtajavaltiota toteuttamaan konkreettisia toimia tällä alalla ja tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa käynnistämällä lasten köyhyyttä koskevan strategian tai luomalla sitä koskevaa lainsäädäntöä. Toivotan Unkarille menestyksellistä puheenjohtajakautta seuraavina kuutena kuukautena ja toivon, että se parantaa Euroopan kansalaisten tilannetta ja turvaa heidän oikeutensa ja vapautensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. – (EN) Unkarin parlamentin hyväksymä medialaki on selvästi vastoin EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklaa, jossa taataan sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus. Tällä Unkarin lailla perustetulle valvontaelimelle on annettu tehtäväksi varmistaa journalistisen uutisoinnin "tasapuolisuus". Tämä saattaa rajoittaa vakavasti lehdistönvapautta ja avata tien mielivaltaisille tuomioille. Lisäksi tämä valvontaelin koostuu ainoan hallituksessa istuvan puolueen vaaleilla valituista jäsenistä. Tällaisella kokoonpanolla ei todellakaan taata valvontaelimen päätösten objektiivisuutta eikä sen riippumattomuutta viranomaisena Unkarin hallituksesta. Kehotan Euroopan komissiota suorittamaan välittömästi tämän lain ja sen täytäntöönpanon oikeudellisen arvioinnin ja tarvittaessa ryhtymään Unkarin suhteen toimiin sen varmistamiseksi, että lakia muutetaan ja se mukautetaan niihin perusarvoihin, joihin Euroopan unioni perustuu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen.(PT) Valitettavasti pääministeri Orbán aloitti tämän keskustelun huonoimmalla mahdollisella tavalla aloittaen puheenvuoronsa kommunisminvastaisella hyökkäyksellä, jolla hän pyrki siirtämään huomion pois omasta raskaasta syyllisyydestään Unkarin taloustilanteen huononemiseen ja maan tämänhetkiseen työttömyyden ja köyhyyden eksponentiaaliseen kasvuun samalla, kun hän väisteli myöntämästä demokratian, ilmaisunvapauden, ammattiliittojen oikeuksien ja muiden työntekijöiden ja sosiaalisten oikeuksien loukkauksia samoin kuin lehdistönvapauden ja perusihmisoikeuksien loukkauksia.

Me seuraamme huolestuneina, miten asiat Euroopan unionissa kehittyvät. Puheenjohtajavaltio Unkari ei ole esittänyt mitään uskottavia vastauksia näihin ongelmiin, joita on myös muissa EU:n jäsenvaltioissa. Päinvastoin, puheenjohtaja Orbán on vahvistanut autoritaarisia kantoja vaatien rahoitusmarkkinoiden vapauttamista ja rakenneuudistuksia, jotka ovat välttämättömiä EU:n palveleman kapitalismin tavoitteiden saavuttamiseksi täysimittaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjallinen.(PL) Vuonna 2011 työskentelemme monien tärkeiden aiheiden parissa. Niitä ovat muun muassa kuluttajien oikeuksia koskeva direktiivi, rahoituspalvelujen ja teollis- ja tekijänoikeuksien alan lainsäädäntö sekä vuosien 2014–2020 rahoitusnäkymien valmistelu. Tätä silmälläpitäen toivon, että puheenjohtajavaltio Unkari ja puheenjohtajuuden välittömästi sen jälkeen vastaan ottava Puola edistävät näiden konkreettisten hankkeiden toteutumista muuttamalla ikiaikaisen ystävyytemme hedelmälliseksi yhteistyöksi EU:n puitteissa.

Valitettavasti Unkarin puheenjohtajakauden alku on ollut hyvin epäonnistunut ja sitä on hallinnut maan äskettäin hyväksymä kiistanalainen medialaki. EU:n toimielimet eivät voineet jättää tätä asiaa huomiotta, kun suuri joukko eurooppalaisia intellektuelleja lähetti Brysseliin sitä koskevan kirjeen. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan näyttää siltä, että tietyt Unkarin lain säännökset, esimerkiksi ne, jotka koskevat kansallisen tiedotusväline- ja televiestintäviranomaisen nimittämis- ja erottamismenettelyjä, ja myös ne, jotka koskevat tämän elimen toimivaltuuksia, saattavat herättää epäilyksiä Unkarin tiedotusvälineiden riippumattomuudesta.

Poliittisen ryhmäni, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän, voimakkaalla reaktiolla ei kuitenkaan ole tarkoitus arvostella Unkarin kansaa, vaan EU:n puheenjohtajavaltiota. Asia on kiireellinen. On sekä Unkarin että koko EU:n edun mukaista, että se selvitetään viipymättä, niin että voimme keskittyä ensisijaisesti niihin erittäin polttaviin kysymyksiin, joihin koko EU:n on vastattava.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), kirjallinen.(FR) Pääministeri Orbán väittää olevansa demokraatti. Jokaisen itseään kunnioittavan demokraatin on kestettävä poliittisiin toimiinsa kohdistuvaa arvostelua. Kun Unkarin pääministeri kuvailee hänen politiikkaansa kohdistuvaa arvostelua hyökkäykseksi Unkarin kansaa vastaan, hän tekee kuitenkin vakavan virheen. Tällä nationalistisella yrityksellä kaapata keskustelu hän osoittaa, että hänen uskottavuutensa demokraattina on heikko.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), kirjallinen.(HU) Kukaan ei voi kiistää sitä, että Unkarin puheenjohtajakausi on alkanut myrskyisästi. Toivoin, että Unkarin pääministerin vakuuttava alustuspuheenvuoro Strasbourgissa hälventäisi epäilyt. Surukseni huomaan, että näin ei käynyt. Viktor Orbán ei esittäytynyt Euroopan parlamentin ryhmille eurooppalaisena poliitikkona, joka pyrkii yhteisymmärrykseen ja kompromisseihin, vaan populistisia ja nationalistisia äänensävyjä esittävänä "taistelijana", joka "suojelee Unkarin kansaa hyökkäyksiltä". Euroopan parlamentin jäsenet eivät kuitenkaan ole loukanneet sen paremmin Unkarin kansaa kuin sen hallitusta, mutta Fidesz-puolueen toteuttamia huolestuttavia toimia, muun muassa medialakia, kohtaan on esitetty paljon arvostelua. Loukkaavia puheenvuoroja esittivät lähinnä euroskeptikot ja äärioikeistolaiset puhujat hyökätessään epäilyttävässä konsertissaan niitä vastaan, jotka arvostelivat Unkarin hallitusta. Minusta on surullista, että hallituksen hyökkäykset oikeusvaltioperiaatetta vastaan saattavat vaarantaa Unkarin puheenjohtajakauden ohjelman täytäntöönpanon. Se, miten asiat kehittyvät näin myrskyisän alun jälkeen, ei Viktor Orbánin varoituksista huolimatta riipu Euroopan parlamentista, vaan siitä, ovatko Fidesz-puolue ja sen johtajat halukkaita ja kykeneviä harjoittamaan politiikkaa, joka kunnioittaa eurooppalaisia arvoja sekä kotimaassa että Euroopan näyttämöllä. Todellisuudessa pääministerillä ei voi olla kahta hattua – yksi, jota hän pitää kotona hallituksen johtajana, ja toinen, jota hän pitää Euroopassa neuvoston puheenjohtajana – vaan ainoastaan yksi: sellaisen poliitikon hattu, joka pitää mielessä yhteiset periaatteemme ja arvomme riippumatta siitä, missä hän on.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), kirjallinen.(EN) Olen ylpeä siitä, että kotimaani on neuvoston tämänhetkinen puheenjohtajavaltio. Pääministeri Orbánin hallituksen demokraattisen sitoutumisen puutteen sijasta haluan tuoda esiin sen, että puheenjohtajavaltion prioriteeteista puuttuvat täysin sukupuolikysymykset.

Ongelmaan viitataan uskottavasti vain yhden kerran, ja aikana, jolloin tuhoisan talouskriisin jälkimainingit uhkaavat Euroopan naisia, kun heidän työttömyytensä lisääntyy räjähdysmäisesti, kun konservatiiviset hallitukset leikkaavat sosiaalipalveluja ja ottavat käyttöön epäedullisia verotusjärjestelyjä, se ei ole paljon. Sosiaalinen osallisuus, väestökehityksen haasteet ja niin edelleen ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä, mutta naisten tilannetta on käsiteltävä erikseen, koska heidän ongelmansa ja tarpeensa muun muassa työmarkkinoiden, eläke- ja terveydenhuoltojärjestelmien ja verotusjärjestelmien suhteen ovat erilaisia kuin miesten.

Pyydän Unkaria käyttämään pelotta neuvoston kiertävän puheenjohtajuuden vaikutusvaltaa naisten hyväksi. Varmistakaa, että neuvosto hyväksyy äitiyslomadirektiivin sellaisena kuin parlamentti sen äänestyksessä hyväksyi; parantakaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksia (alkaen luonnollisesti Unkarista); pyrkikää Eurooppa 2020 -strategian sukupuolisensitiiviseen toteuttamiseen; ja lobatkaa sukupuolisensitiivisen EU:n talousarvion puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivailo Kalfin (S&D), kirjallinen. (BG) Onnittelen pääministeri Orbánia Unkarin EU:n puheenjohtajakauden alkamisesta. Me kaikki toivotamme teille menestyksellistä puheenjohtajakautta. On ymmärrettävää, että tämä tunne on erityisen vahva uusien jäsenvaltioiden keskuudessa. Yksi puheenjohtajavaltio Unkarin ilmoittamista prioriteeteista on Schengen-alueen laajentaminen. Tämä kysymys on poikkeuksellisen tärkeä bulgarialaisille sosialisteille ja kaikille Bulgarian kansalaisille. Siitä lähtien, kun Bulgaria 1. tammikuuta 2007 liittyi EU:n jäseneksi, Bulgarian viranomaiset ovat työskennelleet tehdäkseen Bulgariasta EU:n luotettavan ulkorajan. Nyt, vuoden 2011 alussa, tämä tehtävä on lähes suoritettu. Odotan puheenjohtajavaltio Unkarin varmistavan, että Eurooppa-neuvosto tekee myönteisen päätöksen Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen vuoden 2011 puoliväliin mennessä. Kun viimeiset jäljellä olevat tekniset vaatimukset lähiviikkoina täytetään, Eurooppa-neuvoston on päätettävä sisällyttää Bulgaria ja Romania Schengen-alueeseen asettamatta mitään uusia poliittisia ehtoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE) , kirjallinen.(EN) Kehotan puheenjohtajavaltio Unkaria tarkastelemaan vapaan liikkuvuuden ongelmia koulutuksen ja työmarkkinoiden alalla. Nykyisin eri jäsenvaltioiden oppilaitoksissa hankitun pätevyyden sekä eri työmarkkinoilla hankitun työkokemuksen vastavuoroisessa tunnustamisessa on lukuisia esteitä.

Nykytilanne on seuraava: komission arvioidessa koulutuksen alalla saavutettua edistystä kehotan puheenjohtajavaltio Unkaria varmistamaan, että tähän ongelmaan puututaan vakavasti myös neuvostossa. Jäsenvaltiot on saatava sopimaan helpommista menettelyistä opintosuoritusten tunnustamiseksi riippumatta siitä, missä valtiossa ne on hankittu.

Suhtaudun myönteisesti puheenjohtajavaltio Unkarin haluun vauhdittaa yhdennetyn eurooppalaisen kaasujohtojärjestelmän luomista, jolla on määrä lopettaa eräiden jäsenvaltioiden, kuten Viron, Latvian ja Liettuan, eristyksissä olo.

Muistutan uutta puheenjohtajavaltiota siitä, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt kaksi tärkeää energia-alan solidaarisuutta ja energiaturvallisuutta koskevaa asiakirjaa, jotka neuvoston olisi pantava täytäntöön. Toivon, että helmikuun Eurooppa-neuvostossa sovitaan uudesta Euroopan energiastrategiasta. Siihen olisi sisällyttävä myös suunnitelma Itämeren energiayhteysverkosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), kirjallinen.(PL) Kannatan varauksetta puheenjohtajavaltio Unkarin prioriteetteja, koska ne ovat Eurooppa-myönteisiä ja vastaavat koko EU:n etuja. Edustan valtiota, joka ottaa seuraavana vastaan puheenjohtajuuden, ja haluan tehdä tiettäväksi, että teemme läheistä yhteistyötä puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa. Hyvä yhteistyö helpottaa puheenjohtajuuden sujuvaa siirtämistä Puolan, Kyproksen ja Tanskan muodostaman troikan välillä.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Unkari on julistanut olevansa sitoutunut kehittämään itäistä kumppanuutta ja Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Ilmaisen myös tyytyväisyyteni siihen, että EU:n laajentuminen on yksi puheenjohtajavaltio Unkarin prioriteeteista. Se, että Unkarin ja Puolan kannat EU:n laajentumiseen ovat samanlaiset, auttanee takaamaan jatkuvuuden tämän kysymyksen osalta Puolan puheenjohtajakaudella. Toivon, että toukokuussa pidettävässä itäistä kumppanuutta käsittelevässä huippukokouksessa ei vain tehdä yhteenvetoa tämän aloitteen toteutuksesta sen kaksivuotisen olemassaolon aikana, vaan että siinä saadaan aikaan konkreettisia tuloksia viisumivapaan matkustamisen, kaupan ja energiapolitiikan aloilla.

Puheenjohtajavaltio Unkarin tavoin Puolakin katsoo, että on saatava aikaan yhteinen lähestymistapa vapauteen ja oikeuteen vahvistamalla henkilötietojen suojaa ja edistämällä kansalaisoikeuksia ja yhteisiä arvoja koko EU:ssa. Yhdessä ensisijaisessa tavoitteessa kehotetaan luonnonvarojen kestävään käyttöön, mikä on jatkoa aiempien puheenjohtajavaltioiden Espanjan ja Belgian tavoitteille ja heijastaa komission mittavia ponnistuksia tällä alalla. On erittäin tärkeää, että suunnitelluissa toimissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet ja mahdollisuudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen.(RO) Onnittelen Unkaria sen ohjelmasta, jossa etusijalle asetetaan talouskasvu ja Euroopan unionin asema maailmassa. Yksi puheenjohtajavaltion asialistan tärkeistä asiakokonaisuuksista koskee Schengen-alueen laajentumista Romanian ja Bulgarian jäsenyydellä. Liittyminen Schengen-alueeseen on sitoumus, jonka Romania on myös täyttänyt täysin vastuullisesti. Olemme tehneet huomattavia ponnistuksia varmistaaksemme EU:n ulkorajan, ja kuten maani liittymistä Schengen-alueeseen koskevissa raporteissa vahvistetaan, Romania on valmis panemaan täytäntöön Schengenin säännöstön. Romaniaa olisi arvioitava oikeudenmukaisesti samoilla perusteilla, joita sovellettiin Schengen-alueeseen ennen meitä liittyneisiin valtioihin. Luotan puheenjohtajavaltio Unkarin tukeen tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), kirjallinen.(RO) Kiitän teitä siitä, että ilmaisitte tukevanne Schengen-alueen laajentamista käsittämään Bulgarian ja Romanian. Se, mitä sanoitte tehdyistä valtavista ponnistuksista, on totta. Romania on toteuttanut suuria taloudellisia ja inhimillisiä ponnistuksia. Ranskalais-saksalaisen EADS-konsernin avulla toteutetut järjestelmät ovat Euroopan unionin uudenaikaisimmat. Uskon vakaasti, että esimerkiksi Romanian meriraja on paljon paremmin suojeltu kuin muiden Schengen-alueen jäsenvaltioiden vastaavat rajat.

Kaikki Romaniaa koskevat arviointiraportit ovat myönteisiä. Se on täyttänyt kaikki Schengenin säännöstön vaatimukset. On normaalia odottaa EU:n sääntöjen mukaista vastausta. Tässä prosessissa tarvitaan puheenjohtajavaltio Unkarin tukea.

Toinen tärkeä asia puheenjohtajavaltion toimintasuunnitelmassa koskee Tonava-strategian edistämistä. Tonava-strategia on yhteinen hanke, jossa kaikkien kumppanien on täytettävä sitoumuksensa, jotta hanke toimii ja sillä saavutetaan hyväksytyt tavoitteet. On toteutettava ohjelma, jolla strategiset prioriteetit pannaan täytäntöön lisäämättä nykyisistä budjettikohdista myönnettäviä varoja. Tarkoitukseen varattuja varoja on täydennettävä sekä osallistuvien valtioiden maksuilla että mahdollisuudella kohdentaa uudelleen muilla sektoreilla käyttämättä jääneitä varoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), kirjallinen.(RO) Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Unkari on sisällyttänyt kuuden kuukauden ohjelmaansa tuen Romanian ja Bulgarian liittymiselle Schengen-alueeseen, sillä se on todellinen Eurooppaa yhdentävä saavutus unionin kansalaisille. Pääministeri Viktor Orbánin esittelemän asiakirjan mukaan puheenjohtajavaltio Unkari haluaa sallia näiden kahden jäsenvaltion liittyä Schengen-alueeseen heti, kun ne täyttävät kaikki vaadittavat ehdot. Tämä lausunto annetaan ajankohtana, jona keskustelu näiden kahden EU:hun vuonna 2007 liittyneen valtion liittymisestä Schengen-alueeseen näyttää muuttuvan puhtaasti teknisestä keskustelusta poliittiseksi keskusteluksi. Puhutaan jo liittymisen lykkäämisestä, vaikka tekniset vaatimukset on kaikilta osin täytetty. Tästä syystä katson, että on pyrittävä rakentamaan luottamusta. Näin ollen vuoropuhelu on edelleen hyvin tärkeä väline. Ilman sitä Bulgarian ja Romanian eurooppalaiset tuntevat yhä, että heidät jätetään ulkopuolelle ja että heitä syrjitään. Tarvitsemmeko me todella toisen luokan Euroopan kansalaisia?

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), kirjallinen.(PL) Urheilu on yksi puheenjohtajavaltio Unkarin painopistealoista. Tämä on merkittävä uutinen urheilumaailmalle ja ennen kaikkea niille miljoonille eurooppalaisille, jotka toimivat urheilun ja vapaa-ajan liikunnan parissa ruohonjuuritasolla. Uudesta oikeudellisesta kehyksestä huolimatta Euroopassa on saavutettu vain vähän edistystä pyrittäessä parantamaan urheilutapahtumien rahoitusmahdollisuuksia. Amatööriurheilu sivuutetaan julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa tutkimuksessa, ja sen roolia sairauksien ehkäisemisessä ja Euroopan kansalaisten elinolojen ja elämänlaadun parantamisessa aliarvioidaan. Säännöllisen liikunnan hyödyt voidaan jakaa neljään ryhmään: terveyshyödyt, sosiaaliset hyödyt, taloudelliset hyödyt ja poliittiset hyödyt. Amatööriurheilun avulla voidaan saavuttaa monia poliittisia tavoitteita, kuten terveyden ja kulttuurin edistäminen, koulutus, sosiaalinen integrointi, syrjinnän torjunta, rikollisuuden vähentäminen ja huumeriippuvuuden torjunta. Urheilu alentaa myös terveydenhuollon kustannuksia.

Tästä syystä haluan kiinnittää puheenjohtajavaltio Unkarin huomiota Euroopan parlamentin kirjalliseen kannanottoon 62/2010 Euroopan unionin lisääntyvään tukeen ruohonjuuritason urheilulle, jonka yksi laatija minä olen. Kannanotto on osoitus sitoutumisestamme urheiluun ja Euroopassa asuvien ihmisten elämänlaadun parantamiseen. Kehotamme siinä kiinnittämään urheilua koskevassa tiedonannossa riittävästi huomiota ruohonjuuritason urheiluun ja varmistamaan riittävä rahoitus EU:n urheiluohjelmalle. EU:n amatööriurheilulle antaman tuen lisääminen merkitsee miljoonien eurooppalaisten terveempien elintapojen tukemista.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen.(PL) Puheenjohtajakauden keskeisenä tunnuslauseena on "Vahva Eurooppa". Kriisi ja tähän asti jäsenvaltiotasolle tehdyt päätökset ovat osoittaneet, että tarvitsemme enemmän emmekä vähemmän Eurooppaa voittaaksemme nykyiset haasteet. Painopistealueina olisi oltava kriisin torjunta, jäsenvaltioiden valtionvelan ongelman voittaminen ja jatkuvat toimenpiteet euroalueen vakauden varmistamiseksi sekä talouden ohjauksen tehostaminen. Puheenjohtajavaltio Unkari luottaa "inhimilliseen otteeseen" ja ennen kaikkea työllisyysasteen nousuun. Euroopan unioni pyrkii luomaan kestävää kasvua, joka olisi varmistettava työpaikkojen luomisella ja sosiaalisella osallistamisella. Kaasun toimitusvarmuuden parantamistarpeen huomioon ottaen meidän olisi ryhdyttävä toimiin yhteisen energiapolitiikan laatimiseksi mahdollisimman pian. Toimintaohjelmassa havaittavissa oleva alueellinen aspekti on tervetullut. Siihen kuuluu muun muassa Tonava-strategia, romaneja koskeva strategia sekä itäiseen kumppanuuteen liittyviä kysymyksiä. Suunnitteilla on myös Schengen-alueen laajentaminen käsittämään Romanian ja Bulgarian. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava samat oikeudet. Samoin keskustellaan Kroatian liittymisneuvottelujen saattamisesta päätökseen Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Vastuullinen laajentumispolitiikka toisi vakautta, rauhaa ja yhteenkuuluvuutta Euroopan mantereelle. Puheenjohtajavaltio Belgian tekemän työn viitekohtana oli Eurooppa sanan täydessä merkityksessä. Tämä ei tarkoita sitä, että kansallinen lähestymistapa, jonka Unkari todennäköisesti valitsee, ei voisi olla sopusoinnussa yhteisön lähestymistavan kanssa tai jopa erottua siitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), kirjallinen.(HU) Unkarin puheenjohtajakauden yhteydessä monet ovat arvostelleet osana puheenjohtajavaltion julkisuuskuvaa käytettyä mattoa ja etenkin sitä osaa siitä, jossa on vuoden 1848 tapahtumia kuvaava kartta. Kyseinen kartta kuvaa Eurooppaa vuonna 1848. Sen on tarkoitus symbolisoida muun muassa sitä, että jo vuonna 1848 Unkari taisteli Euroopan kansojen vapauden, myös lehdistönvapauden, puolesta. Transilvaniasta kotoisin olevana unkarilaisena olen nykyisin Romanian kansalainen. Romanian kansalaisena haluan kommentoida Schengen-alueen laajentumisprosessia. Kaksitoista uusinta jäsenvaltiota sitoutuivat osallistumaan yhteisen Euroopan rakentamiseen siinä toivossa, että niitä koskisivat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vanhoja jäsenvaltioita. Myös Romania uskoi, että täytettyään asiaan kuuluvat tekniset kriteerit se voisi liittyä Schengen-alueeseen, jossa ei ole sisärajoja, ennalta sovittuna ajankohtana. Nyt saamme kuitenkin kuulla, että eräät jäsenvaltiot aikovat asettaa Romanialle lisäehtoja ennalta määrättyjen kriteerien lisäksi. Pyydän puheenjohtajavaltio Unkaria tekemään kaiken voitavansa yhteisten sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi ja muistuttamaan niitä, jotka ilmaisevat olevansa eri mieltä, tällaisen päätöksen suunnattomista kielteisistä seurauksista, sillä EU:n uskottavuuden säilyttäminen on meidän kaikkien, kaikkien 27 hallituksen, edun mukaista. Lopuksi vielä yksi ajatus matosta: matto on hyödyllinen sisustuselementti ja palvelee meitä, sillä ihmiset voivat myös pyyhkiä jalkansa siihen. Se symboloi sitä, että puheenjohtajavaltio Unkarin motto "Vahva Eurooppa" merkitsee palvelua. Me, Romanian, Slovakian ja Euroopan vähemmistöt, toimimme tässä kumppaneina.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), kirjallinen.(FR) Unkarin puheenjohtajakausi osuu Euroopan kannalta kriittiseen aikaan, kun tietyt jäsenvaltiot ovat yhä vakavassa taloudellisessa ja sosiaalisessa kriisissä. Euron vakauden on oltava yksi puheenjohtajavaltio Unkarin painopistealoista, ja olen varma, että neuvosto tekee kaikkensa torjuakseen valuuttakeinottelua ja edistyy huomattavasti Euroopan talouden ohjauksessa.

Toiseksi, toivon puheenjohtajavaltio Unkarin tekevän kaikkensa määritelläkseen yhteistyössä muiden Euroopan unionin toimielinten kanssa aidon eurooppalaisen strategian romanien osallistamiseksi. Tällaisen strategian toteuttaminen on erityisen lähellä sydäntäni, ja haluaisin, että puheenjohtajavaltio Unkari puuttuu tähän kysymykseen.

Lopuksi, ilmaisen solidaarisuuteni Unkarin hallitukselle kiistassa, joka on sävyttänyt Unkarin puheenjohtajakauden ensimmäisiä päiviä ja joka koskee erityisesti medialakia. Kellään ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Unkari olisi demokratia, ja pääministeri Orbán huomautti, että hän on valmis muuttamaan kyseistä lakia, jos komissio havaitsee siinä epäjohdonmukaisuuksia suhteessa yhteisön lainsäädäntöön. Kehotan kaikkia toimimaan vastuullisesti ja lopettamaan tämän tarpeettoman kiistan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen.(PT) Unkari ottaa vastaan EU:n puheenjohtajuuden talous- ja finanssikriisin jatkuessa. Espanjan, Belgian ja Unkarin muodostaman puheenjohtajatroikan viimeisen valtion toimintaohjelman perusteemoja ovat talouden elpyminen, romanien integrointi, energiastrategia, laajentumisprosessi ja kansalaisten osallistuminen Eurooppa-hankkeeseen. Talouden elpymisen suhteen ohjelmassa pidetään rahoitusvakausmekanismin ja talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson virallistamista keskeisenä seikkana. Katson, että taloudellisen yhteistyön ja koordinoinnin tehostaminen on erittäin tärkeä väline, jolla edistetään Euroopan unionin kilpailukykyä ja innovointia ja siten ehkäistään ja/tai ennustetaan tulevia kriisejä. Uusi liikennestrategia vuosiksi 2011–2020 hyväksytään samoin kuin liikenneverkkoa koskevan direktiivin muutokset, jotka ovat välttämättömiä sisämarkkinoiden sekä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden aikaansaamiseksi. Tieliikenne, liikennöinti EU:n joilla sekä Galileo-järjestelmän toteuttaminen ovat muita aiheita, joista keskustellaan. Aluepolitiikka näyttää jälleen kerran olevan koko Unkarin strategian keskeinen tekijä, jonka avulla voidaan saada aikaan yhdennettyjä vastauksia talouskriisiin ja alueelliseen epätasapainoon. Vuoden 2014 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen jakaminen näyttää olevan puheenjohtajavaltio Unkarille hyvin tärkeä keskustelunaihe.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), kirjallinen.(RO) EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Unkari on hyväksynyt laajaksi tavoitteekseen vahvistaa Euroopan unionin institutionaalisia, taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia näkökohtia. Neuvoston puheenjohtajavaltio Unkari on myös sitoutunut hyväksymään EU:n Tonava-strategian ja käynnistämään sen täytäntöönpanon. Sillä on erityisen tärkeä rooli kaikissa Tonavan rantavaltioissa, ja se auttaa vakiinnuttamaan Euroopan yhdentymisprosessin Länsi-Balkanin alueella.

Odotamme kiinnostuneina Euroopan unionin liikennepolitiikkaa 2011–2020 käsittelevän valkoisen kirjan julkaisemista, sillä tämä on talouskehityksen ja unionin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta keskeinen ala.

Kun otetaan huomioon, että keskustelut tulevista rahoitusnäkymistä ovat alkaneet, kehotamme puheenjohtajavaltio Unkaria vauhdittamaan neuvostossa käytäviä keskusteluja tästä asiakirjasta, jotta Euroopan laajuisten liikenneverkkojen tarkistusprosessissa voidaan ottaa huomioon näiden keskustelujen tulokset.

Koska yksi kuudesta EU:ssa asuvasta ihmisestä on alttiina köyhyysriskille, kehotamme neuvostoa pitämään köyhyyden vähentämistä ensisijaisena tavoitteena ja hyväksymään konkreettisia toimenpiteitä sitä varten.

Suhtaudun myönteisesti myös puheenjohtajavaltio Unkarin aikeeseen saada aikaan poliittinen sopimus romanien integrointia koskevan EU:n puitekehyksen luomisesta samoin kuin sen aikeeseen käynnistää Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), kirjallinen.(PL) Vahva Eurooppa, tehokkaan talouden hallinnan aikaansaaminen EU:ssa, lähentyminen EU:n naapureihin; me tuemme puheenjohtajavaltio Unkaria sen pyrkiessä näihin tavoitteisiin. Meille on myös erityisen tärkeää, että puheenjohtajavaltio Unkari luottaa tiiviiseen kumppanuuteen Euroopan parlamentin kanssa. Toimielinkysymyksiä käsittelevänä parlamentin jäsenenä ja samalla Euroopan unionin puheenjohtajuuden Unkarilta vastaanottavan valtion edustajana haluan korostaa vielä yhtä seikkaa. Unkarin puheenjohtajakausi on erittäin tärkeä paitsi painopistealojensa vuoksi, jotka ovat pitkälti samat kuin Puolan painopistealat, myös siksi, että se on yhä siirtymäpuheenjohtajuus. Lissabonin sopimus heikensi puheenjohtajavaltion roolia, mutta tätä roolia ei ole vielä täysin määritelty, ja nyt on viimeinen mahdollisuus tehdä se. Puolan käytettävissä myöhemmin olevien välineiden määrä riippuu siitä, millaisen paikan puheenjohtajavaltio Unkari onnistuu löytämään itselleen EU:n institutionaalisessa palapelissä. Tästä syystä seuraan sen työtä erityisen kiinnostuneena.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Unkari ottaa vastaan neuvoston puheenjohtajuuden Belgialta. Nämä kaksi jäsenvaltiota eivät voisi olla erilaisempia. Yksi on perinteisen eurooppalaisen valtion perikuva, ja toinen on valtio, joka yhä etsii tietä Eurooppaan. Toivon, että puheenjohtajavaltio Unkari seuraa Belgian valitsemaa tietä ja keskittyy Euroopan unionin yleisiin etuihin. Puheenjohtajavaltio Unkari on esittänyt kattavan luettelon painopistealoistaan. Yhtenä keinona lähentää EU:ta kansalaisiin Unkari on asettanut itselleen tavoitteen panna perusoikeuskirja täytäntöön. Tämä on mielenkiintoista, kun otetaan huomioon, että Unkari on parhaillaan kiivaan kansainvälisen arvostelun kohteena uuden medialakinsa vuoksi ja että tämä laki on selvästi ristiriidassa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan kanssa. Budjettivaliokunnan täysivaltaisena jäsenenä olen erityisen kiinnostunut kehityksestä rahoitusvalvonnan lisäämisen ja pysyvän kriisinhallintamekanismin alalla. Belgia on antanut hyvän esimerkin ja näyttänyt tietä keskittymällä sosiaalisiin kysymyksiin. Toivokaamme, että Unkari seuraa perässä.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 

6. Äänestykset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

(Äänestysten tulokset ja niiden kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirja)

 

6.1. Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet (A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (äänestys)

6.2. Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (äänestys)

6.3. EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus (A7-0371/2010, Yannick Jadot) (äänestys)

6.4. EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (äänestys)

6.5. EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (äänestys)

6.6. EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus (A7-0365/2010, David Martin) (äänestys)

6.7. Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (äänestys)

6.8. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (B7-0021/2011) (äänestys)
  

Ennen tarkistuksesta 4 toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan ehdottaa tähän jäsen Brantnerin ja minun jättämään tarkistukseen 4 suullista tarkistusta, jolla poistetaan tarkistuksen loppuosa. Näin tarkistus kuuluisi seuraavasti: "kehottaa Serbiaa aloittamaan vuoropuhelun Kosovon kanssa ja lopettamaan viittaukset uusiin Kosovon asemaa koskeviin neuvotteluihin".

Toivon, että hyväksytte tämän.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, tässä tilanteessa suosittelen, että äänestämme tämän suullisen tarkistuksen puolesta.

 
  
 

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

Ennen tarkistuksesta 8 toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksien suuren merkityksen vuoksi pyydän nimenhuutoäänestystä tarkistuksesta 8. Siinä käsitellään Serbian hallituksen yllättävää ja valitettavaa päätöstä olla osallistumatta Nobelin rauhanpalkinnon jakoseremoniaan Oslossa. Samalla siinä kiitetään Serbian oikeusasiamiehen päätöstä osallistua seremoniaan Serbian kansan puolesta. Tämä on viesti Serbialle ja kaikille tuleville ehdokasvaltioille siitä, että kaupankäynti ihmisoikeuksilla ei ole hyväksyttävää.

Jotta tämä tarkistus saisi laajempaa kannatusta, haluan myös esittää hyvin lyhyen suullisen tarkistuksen – oikeastaan kompromissitarkistuksen – jonka on alun perin laatinut Maria Eleni Koppa. Haluan lisätä sanan "päätti" jälkeen ilmauksen "alun perin", jolloin tarkistus kuuluisi seuraavasti: "pitää valitettavana, että hallitus päätti alun perin olla osallistumatta Nobelin rauhanpalkinnon jakoseremoniaan Oslossa 10. joulukuuta; panee sen sijaan tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen oma-aloitteisuuden osallistua seremoniaan ja pitää sitä vastuuntuntoisena ja ansiokkaana päätöksenä".

Kehotan kaikkia kollegoitani hyväksymään tämän tarkistuksen.

 
  
 

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

(Puhemies hyväksyi nimenhuutoäänestystä koskevan pyynnön.)

 

6.9. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (A7-0362/2010, Jelko Kacin) (äänestys)

6.10. Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite (A7-0366/2010, Marisa Matias) (äänestys)

6.11. Astmasumutteet (äänestys)

6.12. Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (B7-0023/2011) (äänestys)

6.13. Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (äänestys)
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Äänestys on päättynyt.

 

7. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Siirrymme nyt äänestysselityksiin.

 
  
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Suositus toiseen käsittelyyn: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, olemme tänään saaneet aikaan historiallisen kompromissin tällä potilaiden oikeuksia koskevalla direktiivillä. Tämä on mielestäni historiallisin sopimus, jonka olemme minun toimiessani parlamentissa tehneet. Kahden aivan liian kauan etäällä toisistaan olleen osapuolen, nimittäin parlamentin ja neuvoston, välillä on saavutettu historiallinen kompromissi. Kovalla työllä olemme nyt onnistuneet varmistamaan kompromissin, joka hyödyttää potilaita, koska heitä suojellaan kohtuuttoman pitkiä odotusaikoja vastaan, ja samalla olemme löytäneet tasapainon, jolla varmistetaan, että jäsenvaltiot pystyvät valvomaan kehitystä sekä lääketieteelliseltä että taloudelliselta kannalta.

Tänään aikaan saamamme tulos on erittäin hyvä ja hyödyttää potilaita ja jäsenvaltioita. Tästä tänään äänestyksessä hyväksytystä tuloksesta on mielestäni ensiksi syytä onnitella neuvottelijoita ja sitten luonnollisesti varsinkin Euroopan kansalaisia.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tähän asti on vallinnut liikaa epäselvyyttä ja epävarmuutta hoidon saatavuudesta ja rajatylittävän terveydenhuollon korvaamisesta. Tänään hyväksymämme direktiivi antaa vihdoin kaikille potilaille mahdollisuuden nauttia monista oikeuksista ja terveydenhuoltopalveluista kaikkialla Euroopassa.

Tarkoituksena ei missään tapauksessa ole edistää rajatylittävää terveydenhuoltoa sellaisenaan, vaan varmistaa sen saatavuus, turvallisuus ja laadukkuus silloin kun siitä on hyötyä tai kun se on välttämätöntä. Tarvitsemme enemmän tietoa ja selvyyttä siitä lainsäädännöstä, jota sovelletaan muussa jäsenvaltiossa kuin vakuutusjäsenvaltiossa annettavaan terveydenhuoltoon.

Nykytilanne on epätyydyttävä. Direktiivi tarjoaa potilaille merkittävän vaihtoehdon, joka perustuu heidän tarpeisiinsa eikä heidän varallisuuteensa ja jonka he valitsevat asioihin perehtyneinä eivätkä pakon alaisina.

 
  
MPphoto
 

  Andres Perello Rodriguez (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän espanjalaiset jäsenet äänestivät muun ryhmän lailla suosituksen puolesta, mutta en halua poistua täältä ilmaisematta huoltani siitä, että kysymys elinsiirroista on sisällytetty tähän direktiiviin. Ne on otettu mukaan vastoin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kantaa, koska neuvosto on itsepäisesti päättänyt sisällyttää ne tähän direktiiviin.

Toivon, että elinsiirtojen sisällyttäminen ei heikennä parlamentin hyväksymän vankan lainsäädännön eli elinsiirtoja koskevan direktiivin tai äskettäin lähes yksimielisesti hyväksytyn toimintasuunnitelman tehokkuutta. Totean, että varmistamme valppaasti, että elinsiirtojen sisällyttäminen direktiiviin ei vesitä Espanjan kansallisen elinsiirtojärjestön kaltaisten menestyksellisten organisaatioiden tekemää erinomaista työtä eikä luonnollisesti myöskään tavoitetta pelastaa 20 000 ihmishenkeä, joka sisältyi sekä elinsiirtodirektiiviin että toimintasuunnitelmaan, jotka – toistan – me hyväksyimme parlamentissa.

Sen vuoksi totean selvästi, että aiomme edelleen varmistaa, että direktiiviä noudatetaan tässä suhteessa.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Arvoisa puhemies, meillä on täällä tänään taas kerran käsiteltävänä asia, jonka on ajanut läpi taho, jota ei ole valittu vaaleilla, nimittäin Euroopan unionin tuomioistuin, joka useilla antamillaan tuomioilla on painostanut aidosti vaaleilla valittuja toimielimiä laatimaan tänään äänestyksessä hyväksytyn direktiivin.

Mielestäni on selvästi periaatteessa myönteinen asia, että Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia saada asianmukaista terveydenhuoltoa parannetaan. Tämän direktiivin synnyttämät ongelmat ovat kuitenkin selvästi suuremmat kuin sen tuottamat edut. Mitä me esimerkiksi teemme, jos jonkin valtion terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuu niin kova paine, että jonot kasvavat hallitsemattomiksi? Mitä me teemme, jos lääkärit alkavat lähettää ihmisiä joukoittain johonkin tiettyyn valtioon – tietenkin ilman ennalta annettavaa lupaa, mutta kuitenkin? Se valtio voisi olla Tanska, josta minä olen kotoisin, Saksa, Alankomaat tai jokin muu EU:n valtio, jonka terveydenhuolto on tunnettu korkeasta laadustaan. Se merkitsee sitä, että kyseisen valtion kansalaiset joutuvat jonon hännille, ja heitä ei missään tapauksessa saa asettaa epäsuotuisaan asemaan, vaikka he ovat veroillaan rahoittaneet kunnollisen terveydenhuoltojärjestelmän.

Tästä syystä haluan todeta selvästi, että tämän direktiivin kansallisissa terveydenhuoltojärjestelmissä ehkä aiheuttamat mahdolliset haitat ja katastrofit painavat selvästi enemmän kuin kollegojeni täällä mainitsemat hyödyt.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, Morten Messerschmidt on oikeassa. EU:n tuomioistuin pudotti tämän pöydällemme, mutta minä olen siihen tyytyväinen, ja onnittelen Françoise Grossetêteä hänen laatimastaan erinomaisesta mietinnöstä, sillä tämän direktiivin avulla potilaat saavat kattavaa ja avointa tietoa käyttäessään terveydenhuoltopalveluita ulkomailla. On hyvin selvää, mitä tähän sisältyy.

Harvinaisista sairauksista kärsivät potilaat voivat hyödyntää rajatylittävää asiantuntemusta ja diagnosointia, jos hoitoa ei ole saatavilla heidän kotijäsenvaltioissaan. Direktiivin tarkoituksena on tarjota potilaille vaihtoehto, joka perustuu heidän tarpeisiinsa eikä heidän varallisuuteensa ja jonka he valitsevat asioihin perehtyneinä eivätkä pakon alaisina. Lopuksi, se mahdollistaa yhteistyön jäsenvaltioiden välillä.

Suhtaudun myönteisesti siihen, että direktiivillä kielletään täysin yksi seikka, jota voidaan käyttää väärin: tarkoitan koko terveysmatkailun alaa. Näin ollen tämä on minusta taas yksi askel oikeaan suuntaan; se on taas yksi askel jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vahvistamisessa ja unionin sisäisen yhteenkuuluvuuden lisäämisessä. Tämä on mielestäni hyvä päivä Euroopan potilaille.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, minäkin kannatin äänestyksessä kollegani Françoise Grossetêten laatimaa mietintöä rajatylittävän terveydenhuollon saatavuutta koskevasta direktiivistä.

Olen tyytyväinen siihen edistykseen, jota tämä teksti merkitsee potilaiden vapaalle liikkuvuudelle kaikkialla Euroopassa. Monien epävarmuuden ja varsinkin oikeudellisen epävarmuuden vuosien ja Euroopan parlamentin tekemän huomattavan työn jälkeen tällä tekstillä yksinkertaistetaan, selkeytetään ja kodifioidaan edellytykset, joilla Euroopan kansalaiset voivat käyttää terveydenhuoltopalveluja ja saada niistä korvauksia muussa Euroopan unionin valtiossa kuin asuinvaltiossaan. Ajattelen erityisesti kaikkia harvinaisista sairauksista kärsiviä potilaita, jotka voivat vihdoin saada tarpeitaan vastaavaa erikoishoitoa.

Korostan, että tämä direktiivi on konkreettinen eurooppalainen toimenpide, joka edistää kansalaisten Eurooppaa ja antaa eurooppalaisille uusia oikeuksia. Tästä syystä se on ehdottoman tärkeä kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, äänestin Françoise Grossetêten esittelemän direktiivin puolesta, jotta Euroopan unionin rajatylittävän hoidon periaate voidaan vihdoin toteuttaa käytännössä monia vuosia kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Pidän direktiiviä nykymuodossaan hyvänä kompromissina, joka perustuu lähinnä potilaiden oikeuksiin mutta jolla myös suojellaan jäsenvaltioiden kansallisten sairausvakuutuskassojen etuja.

Puolan kaltaisten valtioiden kansalaisille mahdollisuus saada hoitoa ulkomailla merkitsee yhtäläisiä mahdollisuuksia nauttia modernista terveydenhuollosta. Potilailla ei usein ole mahdollisuutta saada nopeaa ja asianmukaista terveydenhuoltoa, koska sairaalat ovat ylikuormitettuja ja jonot ja odotuslistat tiettyihin hoitoihin ovat pitkiä. Aika on eräissä tapauksissa valtavan tärkeä tekijä. Direktiivi antaa kansalaisille mahdollisuuden päättää itse, odottavatko he monia kuukausia omassa maassaan annettavaa hoitoa vai matkustavatko he muualle saamaan hoitoa. Heidän on helpompi päättää hoidostaan, jos he ovat tietoisia siitä, että hoidon kustannukset myös korvataan – ainakin suurelta osin ja joskus jopa kokonaan – vaikka se annetaan jossain toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Ulkomailla annettavaa hoitoa koskevien sääntöjen yksinkertaistamista voidaan luonnollisesti pitää myös markkinavoimien käyttöön ottamisena terveydenhuoltopalvelujen yleisen saatavuuden muodossa. Näin ollen katson, että nämä ratkaisut auttavat lisäämään terveydenhuoltopalvelujen kilpailukykyä ja niillä on siten huomattava vaikutus, koska ne vauhdittavat tällaisten palvelujen kehittämistä.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti tähän terveydenhuoltodirektiiviin, mutta olen varovainen, koska ongelmat piilevät yksityiskohdissa.

Kansalaisten on hyvin tärkeää ymmärtää, että tämä direktiivi ei tule voimaan vielä 30 kuukauteen. Sillä välin kansalaiset voivat kuitenkin matkustaa rajojen yli saadakseen terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa ja saada korvauksia saamastaan hoidosta. On siis todettava täysin selvästi, että jo tästä päivästä lähtien on kansalaisia, jotka matkustavat ulkomaille saamaan terveydenhuoltoa. Tämä on hyvin tärkeää.

Niille, jotka haluavat yksityiskohtaista tietoa tästä monitahoisesta direktiivistä, kerron, että olen laatinut kysymyksiä ja vastauksia sisältävän sivun, joka on nähtävillä verkkosivuillani. Kehotan kansalaisia, jotka ehkä katselevat tätä internetissä tai muutoin, vilkaisemaan sitä, ja jos en ole esittänyt oikeita kysymyksiä, ilmoittamaan siitä minulle, sillä meidän on levitettävä sanaa tästä hyvin myönteisestä askeleesta kohti kaikkien saatavilla olevaa rajatylittävää terveydenhuoltoa.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan yhteiskunnan liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti. Me opiskelemme, teemme työtä, rentoudumme ja matkustamme kotimaamme rajojen ulkopuolella. Euroopan unionissa asuvilla kansalaisilla olisi oltava oikeus saada ilmaista ensihoitoa riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa he ovat. On itsestään selvää, että meidän olisi luotava välineitä niin kutsutun terveysmatkailun estämiseksi ja samalla tehtävä uusien mahdollisuuksien hyödyntämisestä helpompaa sitä kipeimmin tarvitseville potilaille. Ajattelen ensisijaisesti epätavallisten ja harvinaisten sairauksien hoitoa erikoistuneissa keskuksissa, jotka sijaitsevat usein potilaan asuinvaltion rajojen ulkopuolella. Emme kuitenkaan voi sallia sekaantumista jäsenvaltioiden terveydenhuoltopolitiikan järjestämiseen. Se kuuluu kansallisen toimivallan piiriin, ja jäsenvaltiot voivat vapaasti tehdä omat sitä koskevat päätöksensä. Tällä direktiivillä otetaan muutamia askelia tähän suuntaan. Äänestin luonnollisesti sen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, oli korkea aika luoda yhteiset eurooppalaiset säännökset kansalaisten ja potilaiden turvaksi. Oli myös hyvä asia, että tästä tehtiin erillinen direktiivi eikä tämä sisältynyt palveludirektiiviin, koska tämän työn ja valmistelun aikana on huomattu, miten monia asioita palveludirektiivin hyväksymisen aikaan oli vielä kokonaan käsittelemättä ja päättämättä.

Tämä potilaiden oikeus saada rajatylittävää terveydenhuoltoa pakottaa EU:n jäsenvaltiot huolehtimaan, että omissa jäsenvaltioissa ei ole jonoja.

Ennakkolupajärjestelmä on tarpeen, ilman sitä monella jäsenvaltiolla voisi olla vaikeuksia hallita oman terveydenhuoltojärjestelmänsä kustannuksia sekä suunnitella ja arvioida tulevaa. Se olisi voinut myös johtaa siihen, että varakkuus olisi ratkaissut ennemmin kuin tarve.

Itse asiassa tämä ei kovin monia eurooppalaisia kuitenkaan koske, suurin osa eurooppalaisista haluaa saada terveyspalveluja läheltä omalta alueeltaan ja omalla äidinkielellään. Tällainen järjestelmä on kuitenkin tarpeen ja jos jonoja on, muusta maasta on mahdollisuus saada hoitoa.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, minäkin olen hyvin tyytyväinen tänään saavuttamaamme sopimukseen ja uskon sillä varmistettavan, että potilaat saavat rajatylittävää terveydenhuoltoa oikeasuhtaisella ja tasapuolisella tavalla.

Kuten useat puhujat jo ovat sanoneet, tämän ehdotuksen syynä on se, että omasta valtiostanne, Etelä-Englannista, tuleva kansalainen kyseenalaisti järjestelmän ja unionin tuomioistuin vahvisti hänen oikeutensa.

Katson, että se, mitä tänään yritämme tehdä ja mitä me yhdessä neuvoston kanssa olemme tehneet, on varmistaa kansalaisten oikeuksien kunnioittaminen, ja me liitämme kansalaisten tarpeet ja oikeudet lainsäädäntöön, minkä varmasti pitäisi olla Euroopan parlamentin perustarkoitus.

On vielä muutamia kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä on mielestäni hyvin tärkeää, koska siinä ei ole kyse vain terveydenhuollosta, vaan myös jälkihoidosta, mutta meillä on vielä aikaa tämän yksityiskohdan ratkaisemiseksi.

Lopuksi haluaisin huomauttaa, että tämänhetkisessä finanssikriisissä monet kansalaiset kysyvät: toimiiko Euroopan unioni? Saako se aikaan tuloksia kansalaisilleen? Tämä on avoin kysymys, mutta tänään voimme mielestäni sanoa kohtalaisen varmasti, että Euroopan unioni toimii.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tätä potilaiden oikeutta rajatylittävään terveydenhuoltoon koskevaa säädöstä vastaan, koska se merkitsee vain taas yhtä valtavaa taakkaa Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajille ja sen kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmälle.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista terveydenhuoltojärjestelmää käytetään jo nyt kansainvälisenä terveydenhuoltojärjestelmänä, ja muut kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset käyttävät sitä laajasti väärin satojen miljoonien ellei peräti miljardien puntien arvosta joka vuosi. Taakka kohdistuu pääosin lontoolaisiin vaalipiirini äänestäjiin. Tämä velvoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan terveydenhuoltojärjestelmän antamaan yhä enemmän hoitoa EU:n kansalaisille, jotka eivät ole koskaan maksaneet penniäkään veroja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Keinot, joilla on tarkoitus saada jälkikäteen maksu potilaan jäsenvaltiolta, osoittautuvat käytännössä mahdottomiksi toteuttaa.

On oikein, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville ulkomaalaisille annetaan tarvittaessa ensihoitoa, mutta ulkomaalaisia ei pitäisi päästää Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ellei heillä ole asianmukaista matka- ja sairausvakuutusta. Tällainen politiikka on oikeudenmukaista ja luonnollisesti mahdotonta niin kauan kuin Yhdistynyt kuningaskunta pysyy Euroopan unionin jäsenenä. Tämä on taas yksi lisäsyy, jos sellaista nyt tarvitaan, miksi meidän olisi erottava unionista.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, pidän erittäin hyvänä asiana, että tämä historiallinen kompromissi vihdoin löytyi parlamentin ja neuvoston välillä. Voin sanoa, että tämän rajatylittävää terveydenhoitoa koskevan asetuksen kautta voidaan monissa jäsenvaltioissa purkaa jonoja, joita on päässyt syntymään ja tätä kautta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä. Tässä yhteydessä on tärkeää huolehtia myös siitä, että potilaiden etu tai potilaiden oikeudet toteutuvat. Yhtä tärkeää on muistaa, että potilasturvallisuus on tärkeä asia, kun teemme yhteistyötä yli rajojen, ja samalla varmistaa, että terveydenhuollon ja hoidon standardit ovat kaikkialla kunnossa.

Arvoisa puhemies, tervehdin siis ilolla tätä Grossetêten mietintöä ja toivon, että tämä tulee edistämään eurooppalaista kansanterveyttä ja tätä kautta voidaan pelastaa monia ihmisiä ja nopeuttaa heidän parantumistaan.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, mielestäni on tärkeää, että emme käytä kansallisia verotusjärjestelmiä sisämarkkinoita vastaan. Tämä on oleellista erityisesti rajatylittävien palvelujen tapauksessa, jossa tarvitaan yhtäläistä kohtelua. Ajankohtainen kielteinen esimerkki tästä on Unkari, jossa taannehtivia hintarajoja käytetään eräänlaisena kriisiverona. Se ei ole hyväksyttävää, ja sillä on vakavia vaikutuksia rahoitus-, vakuutus- ja liiketoiminta-aloihin ja myös energia-alaan. Toivon, että näin ei tapahdu tulevaisuudessa myös terveydenhuoltopalvelujen alalla.

Pyydän pääministeri Orbánia arvioimaan uudelleen näitä säädöksiä, koska ne ovat täysin ristiriidassa sisämarkkinoiden käsitteen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Hyvää uutta vuotta, arvoisa puhemies. On hienoa nähdä teidät puhemiehen tuolissa.

Yksi asia, josta yleisesti olemme koko parlamentissa yhtä mieltä – joskin tiedän, että tästä on huomattavia poikkeuksia – on usko toimiviin yhtenäismarkkinoihin.

Kun äänestäjäni kirjoittavat minulle sanoen "en saa hyvää palvelua vaalipiirissäni ja haluaisin matkustaa toiseen EU:n jäsenvaltioon saadakseni parempaa terveydenhoitoa", he ovat epävarmoja oikeudellisesta asemastaan. Tästä syystä minä ja monet muut olemme tyytyväisiä tämänpäiväiseen äänestykseen rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista. Toivon, että niillä lainkäyttöalueilla, joilla potilaat saavat huonoa hoitoa, potilaat äänestävät jaloillaan tämän direktiivin antamien oikeuksien rajoissa ja painostavat siten terveydenhuoltojärjestelmiä parantamaan palveluitaan ja varmistamaan, että ne vastaavat potilaiden tarpeita.

Haluamme kuitenkin varmistaa, että helpotamme menettelyä, jolla jäsenvaltiot voivat periä takaisin ulkomaille matkustaneiden tai muualla palveluja käyttäneiden kansalaistensa kulut. Kun olemme ratkaisseet nämä ongelmat, tämä on direktiivi, josta me kaikki voimme olla ylpeitä.

 
  
  

Suositus: Yannick Jadot (A7-0371/2010) ja (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(GA) Arvoisa puhemies, kannatin äänestyksessä päätöslauselmaa Euroopan unionin ja Kamerunin sekä Euroopan unionin ja Kongon tasavallan välisistä metsälainsäädäntöä ja puukauppaa koskevista järjestelyistä. Trooppisten metsien suojelu on ehdottoman tärkeää ekosysteemiemme tasapainon säilyttämiseksi. Se on tärkeää myös metsistä riippuvaisten alkuperäisväestöjen suojelemiseksi, jotka ovat ankaran paineen alla suurten monikansallisten yhtiöiden harjoittaman ympäristön hyväksikäytön ja voittojensa kasvattamiseksi suorittamien metsien hakkuiden vuoksi.

Tästä syystä ehdotin tarkistusta, jonka mukaan metsien ja metsätalousyritysten olisi oltava julkisessa omistuksessa ja yritysten työntekijöiden sekä metsissä asuvien alkuperäisväestöjen demokraattisessa ohjauksessa.

 
  
  

Suositus: David Martin (A7-0365/2010)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Arvoisa puhemies, vapaakauppa on todellisuudessa ainoa keino luoda vaurautta. Olemme nähneet tämän sisämarkkinoilla EU:n jäsenvaltioiden keskuudessa, ja on selvää, että asia on näin myös kehitysmaiden osalta. Se on ainoa todellinen kehitysapualoite, jonka me voimme ja joka meidän pitäisi viedä maailmaan.

Jos katsomme, miten muut suuret alueet ympäri maailman toimivat, tekevät sopimuksia ja tarkastelevat kumppaneitaan strategiselta kannalta, voimme nähdä, että ne liikkuvat jatkuvasti nopeammin. Suuria vapaakauppa-alueita on Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä, ASEAN-maissa, Aasiassa ja Mercosurissa ja niin edelleen. Ainoa alue, joka tässä suhteessa on jäänyt jälkeen ja lähes lamautunut globalisaation haasteista, on EU.

Vaikka kannatan mietintöä, josta tänään äänestettiin, totean, että vapaakauppa-aloite Fidžin ja Papua-Uuden-Guinean kanssa on tuskin vaikuttavin tulos, jota olisimme voineet odottaa näin monien vuosien neuvottelujen jälkeen. Entä Kiina? Entä Yhdysvallat? Tai Intia? Kaikki ne, jotka nyt vievät työpaikkamme? Pettääkö EU Euroopan työntekijät tässäkin suhteessa?

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) On itsestäänselvyys, että vauraimmat yhteiskunnat ovat vapaimpia ja vapaimmat yhteiskunnat ovat vauraimpia, ja meidän olisi tunnustettava vapaakaupan osuus tähän. Valitettavasti kansainvälisissä monenvälisissä vapaakauppaneuvotteluissa WTO:n Dohan kierros on pysähdyksissä, ja tästä syystä EU seuraa nyt Yhdysvaltojen ja muiden esimerkkiä ja allekirjoittaa yhä useampia kahdenvälisiä sopimuksia.

Voimme viedä vapaakaupan edut monille köyhempien valtioiden kansalaisille, mutta samalla meidän on myönnettävä eräät siirtymäkauden ongelmat, jotka heidän on ratkaistava mukautuessaan kilpailun lisääntymiseen. Loppujen lopuksi meidän olisi kuitenkin siirrettävä painopiste tuottajien eduista kuluttajiin. Monet kuluttajat monissa eri kehitysmaissa kysyvät minulta, miksi heillä ei ole samaa tavara- ja palveluvalikoimaa kuin meillä länsimaissa. Yksi tapa, jolla voimme auttaa heitä, on lisätä vapaakauppaa, joka antaa kuluttajille enemmän vaihtoehtoja. Kauan eläköön vapaakauppa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, Tyynenmeren alue on pitkään ollut Tuhkimo Euroopan unionin kansainvälisissä kehitysapualoitteissa. Huomaan nyt hyvin tyytyväisenä, että Fidžin ja Papua-Uuden-Guinean aloitteet talouskumppanuussopimuksen aikaansaamisesta paitsi auttavat meitä vapauttamaan kauppaamme niiden kanssa myös antavat niille mahdollisuuden käydä kauppaa toistensa kanssa alueen sisällä.

Yksi parhaista tämän sopimuksen toistaiseksi aikaan saamista asioista on se, että kalastusta koskevien alkuperäsääntöjen avulla Tyynenmeren alueen kansojen on vihdoin määrä pystyä lisäämään kalastuksensa arvoa. Jotkin Tyynenmeren valtioista tuovat kalaa, vaikka niiden merialueet ovat sitä täynnä! Nyt on saatu aikaan, että ne voivat jalostaa pyytämänsä kalasaaliin ja että ne voivat tuottaa lisäarvoa ja viedä kalat EU:hun. Tämä on oikea etenemistapa kehitysyhteistyössä ja köyhyyden vähentämisessä.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0029/2011)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa koskevan suullisesti vastattavan kysymyksen puolesta.

Kansainvälinen adoptio on osoittautunut menettelyksi, jolla tarjotaan parhaat pysyvän perheen mahdollisuudet niille lapsille, joille ei voida löytää sopivaa perhettä heidän kotimaastaan. Kansainvälisistä adoptioista vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten välinen yhteistyö on tärkeää, jotta varmistetaan, että adoptio tapahtuu lapsen etujen mukaisesti ja hänen perusoikeuksiaan kunnioittaen, ja jotta estetään lapsikauppa.

Kansainvälistä adoptiomenettelyä on myös yksinkertaistettava, koska siihen liittyy liian usein liikaa byrokratiaa, joka estää perheitä hakemasta adoptiota. Lopuksi, Romanian tilanne on huolestuttava, sillä se on ainoa valtio Euroopan unionissa, jossa on kansainväliset adoptiot kieltävä laki. Tällä hetkellä Romaniassa on 70 000 orpoa, joista 40 000 on orpokodeissa ja 30 000 sijaisperheissä.

Komission olisi selvitettävä Romanian tapausta, jotta nämä hylätyt lapset pääsevät perheisiin kansanvälisen adoption avulla.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Arvoisa puhemies, koska en lastenhoitovelvollisuuksien takia pystynyt osallistumaan maanantaina käytyyn selvästi mielenkiintoiseen keskusteluun, haluan ainakin ilmaista parlamentille täyden tukeni – jonka ilmaisin myös äänestyksessä – tälle päätöslauselmalle. Toivon kovasti, että tätä päätöslauselmaa seuraavat toimet johtavat lasten kansainvälisten adoptiomenettelyjen byrokraattisuuden vähentämiseen ja antavat samalla mahdollisuuden valvoa paremmin, mitä lapsille tapahtuu, sekä torjua lapsikauppaa.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, monet parlamentin jäsenet ovat ehkä tietämättömiä adoptiokysymyksen ympärillä riehuvasta hyvin inhottavasta sanasodasta, joka on erittäin haitallinen ja epätoivottava. Jos me todella keskitymme tässä keskustelussa lasten oikeuksiin, kuten me parlamentissa teimme ja kuten myös tässä päätöslauselmassa tehdään, toimimme oikein kaikkia lapsia kohtaan riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he ovat syntyneet.

On tärkeää olla osoittelematta mitään yksittäistä jäsenvaltiota ja sen sijaan tunnustaa, että kaikissa maissa on lapsia, jotka on hylätty tai joita ei hoideta meidän tuntemassamme ydinperheessä ja jotka tarvitsevat muunlaista hoivaa. Kyllä, on monia perheitä, jotka ovat valmiita tarjoaman rakastavan kodin lapsille. Vaikka meidän ehkä on tarkasteltava byrokratiaa, emme saa vähentää valvontaa.

Lopuksi haluan todeta, että ne, jotka onnistuvat adoptoimaan lapsen, joutuvat eräässä mielessä käymään läpi kovemman koettelemuksen kuin ne, jotka synnyttävät.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ajattelen tällä hetkellä niitä tuhansia pariskuntia kaikkialla maailmassa, jotka päivittäin kohtaavat adoptioon liittyvät välttämättömät vaikeudet.

Adoptio on arvo, aito rakkaudenosoitus, joka avaa oven uuteen perheeseen lapselle, joka ei valitettavasti voi enää luottaa omien läheistensä kiintymykseen. Niillä, jotka kantavat sisällään hylätyksi tulemisen tuskaa, on oikeus kasvaa onnellisessa ympäristössä sellaisten ihmisten kanssa, jotka voivat tarjota heille uuden elämän.

Tästä syystä meidän velvollisuutenamme on auttaa orpoja, jotta hyvä tulevaisuus ei enää ole heille saavuttamaton unelma. Tällä tänään hyväksytyllä yhteisellä päätöslauselmalla on tarkoitus lähettää vahva ja kiireellinen viesti. Meidän on edistettävä unionin toimintalinjoja, joilla pyritään ratkaisemaan vaikeat perhetilanteet. Byrokraattinen apatia ja lainsäädännön viiveet eivät voi eivätkä saa murskata lapsen unelmia ja toiveita perheestä ja onnellisesta tulevaisuudesta.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Olen tyytyväinen tänään äänestyksessä hyväksyttyyn päätöslauselmaesitykseen kansainvälisestä adoptiosta. Tunnen omasta vaalipiiristäni useita ihmisiä, jotka ovat käyneet tai ovat juuri nyt käymässä läpi tätä prosessia, ja on todellinen ilo nähdä vanhempien ja lasten onnelliset kasvot sen päättyessä. Tie tähän pisteeseen on kuitenkin liian usein pitkä ja vie monissa tapauksissa useita vuosia. Se voi, kuten päätöslauselmaesityksessä todetaan, olla liian byrokraattinen prosessi, ja parlamentti tekee oikein etsiessään keinoja vähentää tätä byrokratiaa yksinkertaisemman menettelyn avulla.

Kaikkein tärkeintä tässä kaikessa on kuitenkin usein hädänalaisten lasten tarpeet ja turvallisuus. On oikein, että kaikki suojakeinot ovat käytössä lasten suojelemiseksi siltä, että heidät sijoitetaan jonnekin, missä he saattavat olla haavoittuvassa asemassa. Usein näyttää kuitenkin olevan niin, että mahdolliset rakastavat ja huolehtivat vanhemmat joutuvat liian koville ja yksinkertaisesti jättävät prosessin kesken. Siinä tapauksessa sekä vanhemmat että lapsi häviävät.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme kamppailleet kansainvälisen adoption ongelman kanssa Euroopassa monien vuosien ajan, ja tämänpäiväisellä päätöslauselmalla yritetään vihdoin tuoda toivonsäde tilanteeseen, joka on käymässä yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi.

Sen sijaan, että uusien valtioiden liittyminen olisi edistänyt kansainvälistä adoptiota, se on tehnyt monille pariskunnille entistä vaikeammaksi tarjota uusi koti ja perhe lapsille, jotka ovat kokeneet suuria kärsimyksiä ja puutetta kotimaissaan.

Vaikka byrokratian paisuminen yhtäältä estää lasten adoptoimista, elinkauppa ja lapsiprostituutio on toisaalta lisääntymässä. Tästä syystä kannatamme tätä päätöslauselmaesitystä. Katsomme, että kansainvälisiä adoptiomenettelyjä on yksinkertaistettava, ja meidän on varmistettava, että tulevaisuudessa perustetaan eurooppalainen adoptiojärjestelmä, jotta kaikille hädänalaisille lapsille voidaan antaa tulevaisuus.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, saanen täällä nurkassa istuvan ihailijakerhonne puolesta kiittää teitä tehokkaasta puheen johtamisesta.

Tämä on suuri kysymys. Kansainvälinen adoptio on luonnollisesti suunnattoman tärkeä asia. On tärkeää, että toimimme siinä oikein. Olen hyvin tyytyväinen tähän päätöslauselmaan, joka sisältää, kuten monet parlamentin hyväksymistä päätöslauselmista, paljon hyvin järkeviä, älykkäitä ja hyvin aseteltuja sanoja. Haluan kuitenkin sanoa – ja olen oppinut paljon auttaessani erästä äänestäjää, ja autan häntä parhaillaan – että se, että esitämme tämän kaiken päätöslauselmassa, ei riitä.

Euroopan parlamentti ei ole loistava esikuva, kun on kyse asioiden yksinkertaistamisesta ja sen varmistamisesta, että kansalaiset saavat organisaationsa auttamaan heitä. Pyytäisin, että tämän päätöslauselman hienot sanat muutetaan toimiksi; että me todella yksinkertaistamme asioita; että pääsemme eroon byrokratiasta ja saamme aikaan parannuksia. Muutoin vain yritämme keksiä Euroopalle pyörää uudelleen ja teemme lopulta prosessista vain entistä vaikeamman.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, haluan myös osaltani ilmaista iloni tästä päätöslauselmasta, joka koskee kansainvälistä adoptiota. Olen saanut seurata läheltä muutamaa tällaista tapausta ja tiedän, että tällä hetkellä adoptiossa on paljon byrokratiaa ja on hyvä että byrokratiaa voidaan purkaa. Sitä kautta näitä prosesseja voidaan nopeuttaa ja lisätä niiden läpinäkyvyyttä.

Kaikkien etu on se, että adoptioon ei liity mitään epäeettistä, eikä mitään ihmiskauppaan tai lapsikauppaan viittaavaa. On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että lapsi ei ole mikään väline vaan lapsi, joka adoption kautta löytää rakastavan kodin ja tulee kohdelluksi ainutkertaisena arvokkaana yksilönä. On tärkeää, että lapsella olisi mahdollisuus ja oikeus isään ja äitiin, ja sen vuoksi adoptiopäätöksien tekovaiheessa on tärkeää ottaa huomioon kokonaistilanne perheessä.

Nämä ovat hyvin herkkiä kysymyksiä. Tiedämme sen, että joidenkin tutkimusten mukaan me kannamme dna:ssamme jopa kulttuurista perimäämme, mutta olisi huolehdittava siitä että lapsi voisi saada hyvän ja rakastavan kodin ja sellaisen kulttuuriympäristön, jossa hän voi kasvaa ja kehittyä tasapainoiseksi ihmiseksi ja kansalaiseksi.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0021/2011)

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Arvoisa puhemies, Serbia on varmasti Euroopan maista se, jota on piiritetty eniten viimeisen vuosituhannen aikana. Ensin sen tekivät turkkilaiset, sitten saksalaiset ja sitten venäläiset. Nyt meillä on mahdollisuus muuttaa valoisaksi tulevaisuudeksi se, mikä on sekä kauan sitten että aivan lähihistoriassa tarkoittanut huonoja aikoja.

On selvää, että Belgradista katsoen Nato, pääkaupungissa toteuttamansa verilöylyn vuoksi, ja EU, joka tuki raakalaismaisesti Serbian keskeisen alueen, nimittäin Kosovon, irti repimistä, eivät ole erityisen houkuttelevia liittolaisia. Ne ovat kuitenkin liittolaisia, kaikesta huolimatta. Ne ovat ystäviä, ja kaikki tietävät sen hyvin. Tämän vuoksi on tärkeää luoda järkiperäiset suhteet, jotta voimme jättää menneet taaksemme ja kääntää katseemme tulevaisuuteen. Tästä syystä puolueryhmäni kannattaa vuoropuhelun jatkamista.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus luo perustan läheisille ja kestäville suhteille, jotka perustuvat vastavuoroisuuteen ja yhteisiin etuihin ja edistävät poliittista, taloudellista ja institutionaalista vakautumista sekä Serbiassa että koko Balkanin alueella.

Lisäksi se merkitsee Serbialle uutta mahdollisuutta muuttua ja menestyä kattavassa talouden rakenneuudistuksessa ja ajanmukaistamisessa. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että Serbian on jatkettava demokratian ja oikeusvaltion vahvistamista, pyrittävä voimakkaammin uudistamaan oikeus- ja julkishallintoaan, soveltamaan oikeudenmukaisuusperiaatteita ja vahvistamaan samalla yleisesti hallinto- ja oikeusrakenteita.

Mielestäni Serbian unioniin liittymisen perusedellytyksenä on vakavien ihmisoikeusloukkaustapausten ratkaiseminen ja tähän liittyvä tiivis yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, kiitokset henkilökunnallenne ja kaikille tulkeille kärsivällisyydestä tämän poikkeuksellisen pitkän istunnon aikana.

Kun Euroopan unionin on valittava demokratian ja ylikansallisuuden välillä, se valitsee lähes aina ylikansallisuuden, ja kaikkein selvimmin tämä näkyy unionin Länsi-Balkanin politiikassa. Itse asiassa pidämme Bosniassa, Kosovossa ja kiistanalaisesti myös Makedoniassa yllä protektoraatteja, joiden ainoa tarkoitus on estää paikallisväestön tahdon mukaiset etnografiset rajat.

On hyvin vaikeaa saada aikaan toimiva demokratia, elleivät kansalaiset koe, että heillä on keskenään riittävästi yhteistä voidakseen hyväksyä hallinnon toistensa käsiin. Jos halutaan, että hallintavalta on kansalla, tarvitaan kansa, johon jokainen voi samaistua ja jota kohtaan se voi tuntea jonkinasteista uskollisuutta.

Toisin sanoen demokratia tarvitsee "demoksen", yksikön, johon samaistumme käyttäessämme sanaa "me". En väitä tämän olevan helppoa. Ihmiset voivat olla lojaaleja moneen suuntaan, väestöt voivat olla siroteltuina toistensa sekaan, mutta meidän epäluulomme, muiden seikkojen ollessa samanarvoisia, pitäisi kohdistua kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Jos demokratiasta poistetaan "demos", jäljelle jää vain "kratos" ja sellaisen järjestelmän valta, jossa on lain nojalla pakotettava siihen, mitä ei kansan isänmaallisuuden nimissä uskalleta pyytää.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, tämä on todella hyvä uutinen. Kun muistamme, miten pitkälle Serbia on päässyt oikeusvaltioperiaatteen ja kansainvälisen oikeuden alalla, ja kun otetaan huomioon, millainen Serbia oli noin 20 vuotta sitten verrattuna siihen, millainen se on tänä päivänä, meidän on mielestäni kiitettävä ja ylistettävä Serbian hallintoa niistä edistysaskelista, joita se on ottanut tehdäkseen Serbiasta oikeusvaltioperiaatetta noudattavan valtion. Jopa maan suhteissa Kosovoon oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on nyt selvästi tärkeimmässä asemassa. Myös maan suhteissa kansainväliseen tuomioistuimeen oikeusvaltioperiaate on ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Oikeuslaitoksen uudistukset perustuvat kansainvälisiin ennakkotapauksiin ja kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin. Jopa parhaillaan perustettava riippumaton virkamieskunta on korkeatasoinen, ja siltä odotetaan vastaavasti vahvaa suorituskykyä. Kööpenhaminan kriteerejä noudatetaan. Kaikilla näillä eri osa-alueilla maa, joka kävi läpi hyvin vaikean sodan, on nyt siis kasvanut kansakunnaksi, joka soveltuu hyvin kumppaniksi muille Euroopan unionin jäsenvaltioille. Onnittelen heitä siitä.

 
  
  

Suositus: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, haluan sanoa vielä yhden Serbiaan liittyvän asian. Euroopan unionin ja Serbian välinen sopimus, josta tänään äänestimme, on virstanpylväs tämän maan matkalla kohti liittymistä Euroopan unionin rakenteisiin. Kaksitoista jäsenvaltiota on jo ratifioinut sopimuksen, jonka tarkoituksena on avata Serbialle ovi Euroopan unionin jäsenyyteen. Hyväksyn sopimuksen täysin, ja haluaisin pyytää jäljellä olevia jäsenvaltioita ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman pian. Serbian yhdistyminen Euroopan unionin rakenteisiin edellyttää tietenkin sitä, että maa tekee entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa täysimääräistä yhteistyötä kantaen vastuun sotarikoksista, ja sitä, että maa käy jatkuvaa Kosovoa koskevaa vuoropuhelua ja ryhtyy kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin romanien syrjinnän estämiseksi. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen kaikkiin toimenpiteisiin, joilla laajennetaan demokratiaa ja vahvistetaan ihmisoikeuksien suojelua Serbiassa, toisin sanoen toimenpiteisiin, jotka johtavat maan poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen vakautumiseen, ja kannatan niitä.

 
  
  

Mietintö: Marisa Matias (A7-0366/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin mietinnön puolesta, koska mielestäni komission tiedonanto Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta on tärkeä askel kohti Euroopassa käytössä olevien erilaisten terveyspoliittisten menettelyjen yhdistämistä tämäntyyppisen sairauden käsittelemistä varten. Puhun kokemuksesta, koska isäni sairasti Alzheimerin tautia, samoin isoäitini, ja toivon, että geneettinen linja päättyy tähän.

Sen vuoksi pyrimme uudistamaan sitoutumisemme pirstaloituneen toiminnan ja epätasaisten ratkaisujen sekä sairauden hoitoon pääsyssä vallitsevan eriarvoisuuden torjumiseen Euroopassa. Yritämme edistää varhaista diagnosointia ja elämänlaatua, parantaa sairauden epidemiologista tuntemusta ja koordinoida käynnissä olevaa tutkimustoimintaa sekä tukea samalla jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuullisuutta jakamalla parhaita käytäntöjä.

Vaadimme mietinnössä parempaa jäsenvaltioiden välistä koordinointia sekä tehokkaampaa ja yhteisvastuullisempaa toimintaa, joka suunnataan ennaltaehkäisyyn ja dementiasta, erityisesti Alzheimerin taudista, kärsivien ihmisten hoitoon, sekä heitä ympäröiviin ihmisiin, olivatpa he sitten terveydenhoidon ammattilaisia, palveluntarjoajia tai sukulaisia.

Minkä tahansa eurooppalaisen strategian toimivuuden kannalta on ratkaisevaa – lopetan pian – että eri maat pitävät kansallisten toimintasuunnitelmien laatimista ensiarvoisen tärkeänä.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta ja olen tyytyväinen siihen, että se hyväksyttiin lähes yksimielisesti. On todettava, että olin läsnä koko parlamentissa käydyn keskustelun ajan, mutta en saanut tilaisuutta puhua. Sen vuoksi käytän tämän minuutin muutaman huomion esittämiseen.

Tärkein huomioni on se, että taudin syyn selvittämiseen tähtääviä tutkimuksia tarvitaan kiireellisesti. Mikä on syömämme ruoan vaikutus tautiin? Mikä on stressin vaikutus tautiin? Mikä on geeniemme vaikutus tautiin? Miksi kaksinkertainen määrä naisia miehiin verrattuna sairastuu tähän tautiin?

Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Näihin kysymyksiin ei voida vastata ilman tutkimusta, ja kehotan komissiota valitsemaan yhden tunnetun lääketieteellisen tutkimuslaitoksen, joka suorittaa tämän tutkimuksen ja vastaa näihin kysymyksiin.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, Alzheimerin tauti on koettelemus, johon ihmiskunta ei ole vielä löytänyt lääkettä. Terveysasemilta saatujen tietojen mukaan diagnosoitujen tapausten määrä nousee hälyttävästi, ja Euroopan väestön ikääntymisellä on lähitulevaisuudessa voimakkaita vaikutuksia. Dementia vaikuttaa paitsi tautia sairastaviin myös heidän lähiomaisiinsa ja ystäviinsä, joiden on yleensä pakko omistaa elämänsä rakkaistaan huolehtimiselle. Tarvitsemme kiireellisesti tällaisia mietintöjä, joissa ongelmaa tähdennetään ja tehdään ehdotuksia aloitteiksi, joilla pyritään parantamaan terveyden ja elämän laatua. On selvää, että kannatamme kaikilta osin EU:n jäsenvaltioiden voimavarojen yhdistämistä, ennalta ehkäisevien ohjelmien laatimista ja sosiaalisen tuen tarjoamista koko perheelle. Meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme kärsiviä ja minimoidaksemme niiden määrän, jotka joutuvat tulevaisuudessa taudin uhriksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, pidän tässä mietinnössä siitä, että pelottavaa haastetta lähestytään monelta suunnalta ja katetaan näin Alzheimerin tauti kokonaisuudessaan. Puhutte ennaltaehkäisystä, diagnosoinnista, hoidosta ja parannuskeinoista. Todellisuudessa pelottavimpia sairauksia ovat syöpä ja Alzheimerin tauti. Olemme tehneet valtavasti työtä päästäksemme sopimukseen ensinnäkin syövän syiden diagnosoinnista, toiseksi syövän ennaltaehkäisystä, ja kolmanneksi hoitomuotojen käsittelystä. Olemme päässeet pitkälle.

Vaikka Alzheimerin tauti löydettiin vuonna 1906, on koko dementian alalla havaittu erityinen ilmiö: emme edelleenkään tiedä, mikä sen aiheuttaa, eikä meillä vieläkään ole siihen minkäänlaista parannuskeinoa. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen tähän mietintöön. Meillä on kuitenkin myös suuria haasteita: miten voimme kehittää diagnosointia niin, että voimme ensinnäkin ehkäistä tautia ennalta ja toiseksi ottaa käyttöön jonkinlaisen lopullisen parannuskeinon?

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0023/2011)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, ne meistä, jotka ovat joko käyneet Haitilla tai nähneet sen hirvittävän tuhon, joka sitä kohtasi jokin aika sitten, ja nähnyt, mitä on tapahtunut, on varmasti samaa mieltä siitä, että kansalaisjärjestöt ja avunantajayhteisö tekivät ehdottomasti oikein yhdistäessään voimansa ja ratkoessaan paikan päällä suojiin, ruokaan, huopiin ja kaikkiin tämäntyyppisiin asioihin liittyviä ongelmia.

Tarkastelkaamme nyt, mikä on tilanne vuotta myöhemmin. Tarkastelkaamme muutamia päätöslauselmassa esiin tuotuja ongelmia – sitä, että haitilaisilla on raivaustyössä käytössään vain lapioita, kuokkia ja kottikärryjä eikä sellaisia välineitä, joita he näin suuren mittakaavan raivauksessa tarvitsisivat. Päätöslauselmassa pidetään valitettavana myös Haitin vakavaa asuntokriisiä ja puhutaan maarekisterin ja maanomistusjärjestelyjen tarpeesta, mutta siinä myös kehotetaan komissiota yhteisymmärryksen hengessä varmistamaan, että ongelmaa pyritään ratkaisemaan merkittäväin ponnistuksin yhdessä hallituksen kanssa.

Yksi asiakirjasta puuttuva kysymys on yksityissektorin rooli. Jos pyrimme pitkällä aikavälillä ratkaisemaan tiettyjä ongelmia, on lyhyellä aikavälillä ehdottomasti oikea ratkaisu työskennellä kansalaisjärjestöjen ja avustusjärjestöjen kanssa, mutta pitkällä aikavälillä myös yksityiselle sektorille on annettava oma roolinsa.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, vuosi Haitin maanjäristyksen jälkeen 5 prosenttia kivimurskasta on siirretty, miljoona ihmistä on kodittomana, 230 000 ihmistä on kuollut, 300 000 on loukkaantunut ja asumiskelpoisten alueiden mahdollisesta uudelleenasuttamisesta on toteutunut vasta 15 prosenttia.

Miksi? Miksi vain 5 prosenttia kivimurskasta on viety pois? Maanjäristyksessä putoaa valtavia rakennusten ja rakenteiden palasia. Kuka ne pystyy poimimaan? Kansalaisjärjestötkö lapioilla? Euroopan komissioko ämpäreillä? Ei! Nämä lohkareet voidaan poimia vain raskailla nostolaitteilla ja vain yhdellä ihmisryhmällä on niitä: nimittäin armeijalla – ilmavoimilla, laivastolla ja maavoimilla. Mutta mitä tapahtui? Kun ilmavoimat, laivasto ja maavoimat tulivat apuun, vasemmisto täällä parlamentissa ja kaikkialla maailmassa huusi, että niiden täytyy poistua Haitista. Niin ne tekivätkin! Ja nyt koko paikka on ollut kokonaisen vuoden siinä tilassa, mihin se jäi.

On poliittisesti ällistyttävää, ettei tästä tilanteesta ole otettu vastuuta, mutta minä sälytän päättäväisesti vastuun tästä katastrofista tämän parlamentin ja kansainvälisen yhteisön vasemmiston niskoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, haluan sanoa muutaman sanan Haitin tilanteesta. On erittäin tärkeää huomata nyt kun päivitystä tehdään, että koordinaatio on ollut puutteellista. Tarvitaan parempaa koordinaatiota, mikä on näkynyt siten, että asiat ovat edenneet hitaasti.

On aivan totta, kuten edustaja Nirj Deva jo aikaisemmin sanoi, että tilannetta on myös osittain politisoitu. Ei ole kenenkään edun mukaista, että tilannetta politisoidaan. Haitissa tarvitaan apua ja perustarpeita nopeammalla sykkeellä kuin viimeisen vuoden aikana on tapahtunut. Avun pitää mennä perille ja oikeisiin kohteisiin.

Kun tarkastellaan ruohonjuuritason työtä, erilaiset avustusjärjestöt ovat toimineet hyvin. Kun katsoo Euroopan panosta Haitiin, monet kristilliset avustusjärjestöt ovat tehneet erittäin hyvää työtä ruohonjuuritasolla eli auttamassa ihmisiä elämään. On myös syytä huomioida nämä ponnistukset ja tukea niitä osaltaan, mutta Haitin kriisissä tarvitaan myös massiivisempaa ja koordinoidumpaa Euroopan ja tietenkin YK-tason toimintaa.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0031/2011)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Arvoisa puhemies, Liettua on riippumaton jäsenvaltio. Maan parlamentissa on keskusteltu uusista ehdotuksista, jotka koskevat seksuaalisuuden ilmaisemista tiedotusvälineissä ja julkisuudessa. Liettuassa demokratian parissa tehdään kovasti töitä. Maan presidentti on hylännyt jo kaksi vastaavaa ehdotusta. Poliittinen keskustelu uusista ehdotuksista on alkanut, ja niiden lopputulosta on vielä mahdotonta ennustaa.

Silti Euroopan parlamentin enemmistö on tarttunut innokkaasti tähän aiheeseen. Näyttäisi todellakin siltä, että parlamentin enemmistöllä on valistunut moraalinen kompassi, joka antaa heille parempaa tietoa siitä, mikä on ja mikä ei ole moraalisesti hyväksyttävää. Jo ennen kuin on selvää, hyväksytäänkö uusi säädös ja millainen siitä tulee, parlamentin ylipappien kaikkinäkevän silmän katse on kiinnittynyt tarkasti Liettuaan. En voi mitenkään hyväksyä tällaista ylimielisyyttä.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, oikeus hyväksyä kansallisia lakeja on kyseisen valtion lainsäädäntöelimellä. Riippumattoman valtion oikeuteen ei voida puuttua ulkopuolelta. Myös Liettualla on riippumaton oikeutensa.

On myös välttämätöntä todeta, että Euroopan unionissa avioliiton ja perheen määritteleminen kuuluu yksittäisten jäsenvaltioiden perheoikeudelle, eikä EU saa puuttua tähän. Perheen, lapsia kasvattavan ja heidät elämää varten valmistelevan instituution, suojelua ei näin ollen voida pitää kielteisenä asiana tai syrjinnän muotona.

Mitä tulee alaikäisten suojeluun julkisen tiedon haitallisilta vaikutuksilta, myös Euroopan parlamentti totesi äskettäin, että uusien viestintävälineiden kautta leviävistä erilaisista mainontatyypeistä on viime vuosina tullut sosiaalinen ilmiö. Tämä ilmiö tuo mukanaan tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa ja hämmentävää tietoa sekä luottamuksen väärinkäyttöön liittyvän riskin, ja valtion on pystyttävä vastaamaan tähän asianmukaisella tavalla.

Tutkimus osoittaa, että alaikäiset tarvitsevat erityistä suojelua tietynlaiselta tiedolta, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia yksilön terveeseen kehitykseen. Sanon tämän lääkärinä.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, esitän Liettuan tuomitsevaa päätöslauselmaa koskevat huomioni, sillä mitään ei ole tapahtunut. Hyväksytystä tekstitä puuttuu kaikkein tärkein näkökulma. Halusin ehdottaa seuraavaa suullista tarkistusta johdanto-osaan, mutta en onnistunut siinä: "ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin puuttuminen kansallisten parlamenttien menettelyihin mitä tahansa lainsäädäntöehdotusta koskevan työn varhaisimmassa vaiheessa on vastoin jäsenvaltion riippumattomuuden ja toissijaisuusperiaatteen perusperiaatetta, ja sen vuoksi tämä saattaa Euroopan parlamentin huonoon valoon, koska se yhdistetään yhä voimakkaammin entisen Neuvostoliiton aikaisiin käytäntöihin", ja niin edelleen, hyväksytyn tekstin mukaisesti.

Tekosyynä tälle päätöslauselmalle oli vain yhden kansallisen parlamentin jäsenen esittämä yksi tarkistusluonnos. Painotan vielä: yksi tarkistus. Siitä huolimatta parlamentin juuri hyväksymässä tekstissä tämä tosiasia esitetään itsepintaisesti ja kohtuuttomasti monikossa, ja siinä myös todetaan jopa kuusi kertaa, että ehdotuksessa oli oletetusti useita huonoja tarkistuksia.

Myös päätöslauselman otsikko on osittain järjetön. Siinä puhutaan "loukkaamisesta". Mitään ei ole loukattu, ainoastaan yksi parlamentin jäsen on esittänyt ehdotuksen. Parlamentti ei ole tehnyt minkäänlaista päätöstä, jonka voidaan katsoa olevan loukkaava. Tämänkaltaiset ilmaisut ovat osoitus erittäin huonolaatuisesta luonnostelutyöstä, puhumattakaan niiden henkilöiden vastuuttomuudesta, jotka laativat ja esittivät äänestettäväksi tämän tekstin, joka, ellei sen voisi katsoa olevan pelkkää roskaa, olisi pitänyt ainakin laatia paljon älykkäämmin. Äänestin näin ollen koko tekstiä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, jo vuosikymmenten ajan Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat edenneet suvaitsevaisesti ja hyväntahtoisesti kohti yhtäläistä kohtelua lain edessä sekä yksityisyyttä ja henkilökohtaista vapautta koskevia periaatteita, joten toivon, ettei mikään jäsenvaltio ota tässä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa tasa-arvoa koskevassa kysymyksessä askelta huonompaan suuntaan. En usko, että näin tapahtuu. Kuten Vytautas Landsbergis juuri meille muistutti ja kuten Peter van Dalen muistutti aiemmin, tässä keskustelussa on unohdettu se, että kysymyksessä on ehdotus. Kysymys ei ole lainsäädäntöpäätöslauselmasta.

Kuten muistanette, kävimme Yhdistyneessä kuningaskunnassa omat keskustelumme. Meillä oli omat väittelymme pykälästä 28. Tuohon aikaan oli puolueessani hyvin poikkeava vastustaessani tätä pykälää. Vastustin sitä jo varhaisessa vaiheessa, kun sitä kutsuttiin vielä pykäläksi 27. Mielestäni oli erittäin ikävää käyttää lakia järjestelmänä, joka osoittaa, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Näin tehdessämme annoimme valtiolle uskomattoman vahvan aseen, jota käytettiin myöhemmin muun muassa pistoolien ja metsästyksen kieltämiseen.

Kysymys on kuitenkin siitä, että minä en ole lainsäätäjänä Liettuassa. Meillä täällä parlamentissa voi olla hyvin vahvoja näkemyksiä Puolan aborttilaista tai Uuden-Seelannin eutanasialaista. Nämä ovat äänestäjillemme arkaluonteisia kysymyksiä, jotka on määritettävä asianmukaisesti kunkin jäsenvaltion kansallisten järjestelmien mukaisesti. Meidän pitäisi olla riittävän nöyriä tunnustaaksemme oikeuden demokratiaan ja parlamentin ylimmän päätösvallan 27 jäsenvaltiossa.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Suositus toiseen käsittelyyn: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jolla pyritään vahvistamaan potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa. On todettava, että nykyisin rajatylittävässä terveydenhuollossa on liikaa epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät hoidon saatavuuteen, korvaamiseen ja kliinistä seurantaa koskevaan vastuuseen. Direktiivin tarkoituksena on antaa kaikille potilaille – eikä vain parhaiten tietoa saaneille tai rikkaimmille – mahdollisuus nauttia tietyistä terveydenhuoltoon liittyvistä oikeuksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut. On korostettava, että asiakirjan tarkoituksena ei missään tapauksessa ole edistää rajatylittävää terveydenhuoltoa sellaisenaan, vaan varmistaa sen saatavuus, turvallisuus ja laadukkuus silloin, kun tästä terveydenhuollosta on hyötyä tai kun se on välttämätöntä. Euroopan unionin kansalaisten on saatava enemmän tietoa ja selvyyttä siitä lainsäädännöstä, jota sovelletaan potilaan matkustamiseen vakuutusjäsenvaltion ulkopuolelle saadakseen terveydenhuoltoa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on torjuttava "hoitoturismia", mutta potilaiden oikeuksien suojelemiseksi meidän on otettava potilaita varten käyttöön yksinkertaistettu ennakkolupajärjestelmä, jolla kuitenkin edelleen varmistetaan, että terveydenhuoltojärjestelmien hallinnoijat saavat ennakkovaroituksen kaikista poikkeuksellisista kustannuksista, joita aiheutuu muissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitseviin terveydenhoitolaitoksiin tehtävistä matkoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), kirjallinen. (IT) Tämä suositus neuvostolle oli erittäin tärkeä, jotta potilaille voidaan tarjota mahdollisimman vahva oikeusvarmuus, jotta he voivat toteuttaa oikeuksiaan käytännössä, kuten Euroopan unionin tuomioistuin toteaa.

Tällä lähestymistavalla ei kuitenkaan puututa jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kansallisten terveydenhuoltojärjestelmiensä hoidossa tai kansallisissa terveyspoliittisissa valinnoissaan, kuten EU:n perustamissopimuksessa määrätään. Tärkeimmät asiakirjassa katetut osa-alueet ovat seuraavat: harvinaiset sairaudet, laatu- ja turvallisuusvaatimukset, korvaus- ja ennakkolupamenettelyt sekä suorat maksut, yhteyspisteiden rooli keskitettyinä asiointipisteinä, jäsenvaltioiden yksinomainen toimivalta "terveyspalvelujen ostoskorien" ja terveysalan eettisten päätösten alalla sekä sähköiset terveyspalvelut ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö.

Suosituksessa myös selvennetään potilaiden oikeuksia sellaisina, kuin Euroopan unionin tuomioistuin on ne määritellyt, sekä rajatylittävän terveydenhuollon oikeusvarmuuden yleistä paranemista. Tarkoituksena on myös helpottaa turvallisen ja laadukkaan rajatylittävän terveydenhuollon ja siitä maksettavien korvausten saantia, ja edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä terveydenhuollon alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen. (GA) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska on totta, että tällä hetkellä hoidon, lääkkeiden ja korvausten saantiin liittyy tiettyä epävarmuutta rajatylittävän terveydenhuollon alalla.

Vaikka onkin tärkeää olla luomatta lisäpaineita kansallisille terveydenhuoltojärjestelmille tai lisäämättä niiden eriarvoisuutta, potilailla on oltava oikeus ja vapaus hakeutua toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan terveydenhuoltoon, ja heille on tiedotettava näistä oikeuksista. Rajatylittävän terveydenhuollon kelpoisuutta koskeva oikeudellinen epävarmuus on poistettava, ja potilaiden on voitava saada tarkkaa ja selvää tietoa siitä, milloin ja miten toisessa jäsenvaltiossa annettavan lääkintähoidon kustannukset korvataan.

Olen tyytyväinen mietinnön sisältöön siltä osin, että siinä säädetään kaikissa jäsenvaltioissa olevista yhteyspisteistä, jotka tiedottavat potilaille saatavana olevista lääketieteellisistä hoidoista, siitä, miten rajatylittävään terveydenhuoltoon hakeudutaan ja miten valitus tai muutoksenhaku tehdään.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän tärkeän asiakirjan puolesta. Euroopan unionin kansalaiset odottavat heidän jäsenvaltionsa tarjoavan heille turvallisia, laadukkaita ja tehokkaita terveydenhuoltopalveluja. Jäsenvaltioilla on itsellään omaa terveydenhuoltojärjestelmäänsä koskeva toimivalta, ja sen vuoksi saatavuudessa ja laadussa on jonkin verran vaihtelua. Potilaat eivät aina pysty saamaan asianmukaista hoitoa omassa jäsenvaltiossaan, ja tämä loukkaa olennaisesti EU:n perustamissopimuksessa taattuja vapauksia. Myöskään reseptien tunnustamiseen unionissa liittyvää ongelmaa ei ole vielä ratkaistu, ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia matkustaville ihmisille. Mielestäni potilaiden vapaa liikkuvuus ja oikeus valita toisessa jäsenvaltiossa annettava hoito ei lisää hoitoturismia. Mielestäni se voi olla myönteinen merkki jäsenvaltioille ryhtyä asianmukaisiin uudistuksiin terveydenhoitopalvelujen alalla ja varmistaa, että tarjottavat terveydenhoitopalvelut ovat mahdollisimman monipuolisia ja mahdollisimman laadukkaita, niin että tarvittaessa potilaat voivat saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on tärkeä askel kohti potilaiden liikkuvuutta Euroopan unionissa. Sen tarkoituksena on selventää ja helpottaa rajatylittävän ja laadukkaan terveydenhuollon saantia sekä potilaan oikeuksia saada korvausta vakuutusjäsenvaltiolta edistäen näin myös jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Lisäksi tästä on selkeää hyötyä potilaille, etenkin niille, joilla on harvinainen ja monitahoinen sairaus, sillä nämä sairaudet voidaan diagnosoida ja niitä voidaan hoitaa sopivimmassa jäsenvaltiossa. Tällainen liikkuvuus antaa myös potilaille mahdollisuuden välttää oikeutetusti kotimaan hoitojonot ja hyödyntää muissa EU:n jäsenvaltioissa tarjolla olevia lääketieteellisiä palveluja. Direktiivi antaa kaikille potilaille mahdollisuuden hyötyä tietyistä oikeuksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut. Tämä on selvä edistysaskel Euroopan yhdentymisessä ja yhteisvastuullisuuden vahvistamisessa sekä kansalaisiinsa keskittyvässä Euroopassa. Äänestin näistä syistä mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta ja haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja hänen ehdotuksistaan. Kannatan ajatusta, että potilaiden pitäisi tehdä valintoja tarpeidensa eikä varallisuutensa perusteella, täysin asioihin perehtyneinä eikä pakon alaisena. Euroopan kansalaiset ja erityisesti uusien jäsenvaltioiden, myös Romanian, kansalaiset tarvitsevat kiireellisesti potilaiden liikkuvuutta jäsenvaltioiden hoitojonojen sijaan. Äänestin myös yksinkertaistetun ennakkolupajärjestelmän käyttöönottoa koskevan ajatuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen.(FR) Yhä useammat eurooppalaiset hakeutuvat terveydenhuoltoon oman jäsenvaltionsa ulkopuolelle, mutta usein he tekevät niin tietämättä mitään tähän alaan liittyvistä oikeuksistaan. Ihmisten on todella vaikeaa saada korvausta ulkomailla saadusta hoidosta, ja heidän on hyvin vaikea löytää tarvitsemiaan tietoja.

Tämän vuoden 2011 ensimmäisen istuntojakson aikana olemme hyväksyneet direktiivin, jossa selvennetään niiden eurooppalaisten potilaiden oikeuksia, jotka hakeutuvat hoitoon ulkomaille. Tekstissä, joka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä, annetaan toisessa jäsenvaltioissa hoitoa saaville potilaalle mahdollisuus saada korvausta. Tämä on hyvä uutinen kaikille niille potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa ja kamppailevat hoitoon pääsystä omassa jäsenvaltiossaan.

Liikkuvuuden edistäminen eurooppalaisten potilaiden hoidon parantamiseksi: se on tavoitteemme! Myös harvinaisten sairauksien alalla yhteistyötä tiivistetään pitkälle erikoistunutta terveydenhuoltoa tarvitsevien potilaiden hoidon parantamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tällä direktiiviehdotuksella pyritään antamaan kaikille potilaille oikeus ja mahdollisuus saada tärkeitä terveydenhuoltopalveluja toisessa jäsenvaltiossa mahdollisimman pian. Lisäksi ehdotuksessa esitetään selvästi ne tapaukset, joissa näitä palveluja voidaan käyttää, sillä tällä hetkellä näiden palvelujen käytöstä maksettavia korvauksia koskevat säännöt eivät aina ole selkeitä eivätkä ymmärrettäviä. Haluan painottaa, että direktiivi on suunnattava kaikille potilaille – eikä vain parhaiten tietoa saaneille tai rikkaimmille – ja sillä on varmistettava kaikkien potilaiden turvallisuus. Jo ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti puolsi direktiiviä, mutta valitettavasti neuvosto ei ottanut kaikkia parlamentin tarkistuksia huomioon. Neuvosto jätti esimerkiksi huomioimatta erittäin tärkeän harvinaisten sairauksien hoitoon liittyvän kysymyksen. Kuitenkin noin 25 miljoonalla eurooppalaisella on harvinainen sairaus, ja heille pitäisi näin ollen antaa mahdollisuus saada terveydenhuoltoa muissa jäsenvaltioissa. Yhdyn myös parlamentin kantaan, jonka mukaan matalapalkkaisten syrjinnän estämiseksi potilaan kotijäsenvaltion on maksettava suoraan hoitoa tarjoavalle toisen jäsenvaltion sairaalalle vaatimatta kansalaista maksamaan ensin, tai kaikki potilaalle aiheutuvat kustannukset pitäisi ainakin korvata välittömästi. Jokaisen jäsenvaltion on myös erittäin tärkeää ylläpitää kansallisia yhteyspisteitä, jotta potilaat saavat kaikki tarvittavat tiedot esimerkiksi terveydenhuollon saatavuudesta, menettelyistä ja tarvittavista asiakirjoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), kirjallinen. (CS) Äänestin Grossetêten mietinnön puolesta, koska siinä poistetaan monta vuotta kestänyt epävarmuus kustannusten maksamisesta ja rajatylittävän terveydenhuollon saatavuudesta. Kun tähän asti rajatylittävän terveydenhuollon etuja ovat hyödyntäneet paremmin tietoa saaneet tai motivoiduimmat potilaat, nyt tämä mahdollisuus avautuu kaikille muillekin. Olen samaa mieltä siitä, että kustannusten maksamisen ehdoksi asetetaan ennakkoluvan saaminen perustelluissa ja tarkoin määritetyissä tapauksissa silloin, kun rajatylittävä terveydenhuolto edellyttää yöpymistä sairaalassa vähintään yhden yön ajan ja pitkälle erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä laitteistoa tai kun potilas tai suuri yleisö on erityisessä vaarassa. Näissä tapauksissa pidän ennakkolupaa välineenä estää liiallista hoitoturismia.

Hoitoturismin lisääntymisellä on kielteisiä vaikutuksia moniin eurooppalaisiin terveydenhuoltojärjestelmiin. Jos potilas kuitenkin joutuu kotimaassaan odottamaan hoitoon pääsyä kohtuuttoman pitkään, meidän ei pidä yllättyä siitä, jos hän haluaa matkustaa toisaalle, missä hän saa nopeammin ja mahdollisesti myös laadukkaampaa terveydenhoitoa. On kuitenkin olemassa vaara, että niissä maissa, joihin matkustaa paljon ulkomaalaisia lääketieteellistä hoitoa ja leikkauksia varten, kotimaan potilaat hoidetaan vasta sitten, kun on vastattu ulkomaisten potilaiden kysyntään.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt turvallisen ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuuden helpottamiseksi ja edistetään terveydenhuoltoa koskevaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä kunnioittaen samalla täysimääräisesti kansallista toimivaltaa. Siinä otetaan huomioon universaalisuutta, laadukkaan hoidon saatavuutta, oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuullisuutta koskevat tärkeät yhteiset perusarvot. Potilaat saavat selkeitä etuja, etenkin ne, joilla on harvinainen ja krooninen sairaus, sillä he voivat hyödyntää osaamiskeskuksia, jotka ovat asiantuntijoita heidän sairautensa alalla, ja päästä niihin hoidettavaksi. Direktiivi on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Euroopan unioni annetaan kansalaisten käyttöön antamalla kansalaisille mahdollisuus valita sopivaa terveydenhuoltoa tarjoava laitos riippumatta siitä, missä Euroopan unionin maassa laitos sijaitsee.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) On jäsenvaltioiden vastuulla tarjota kansalaisille heidän tarvitsemaansa turvallista, laadukasta ja tehokasta terveydenhuoltoa. Sen vuoksi direktiivi ei saa vaarantaa jäsenvaltioiden vapautta päättää sopivimmasta terveydenhuollon muodosta. Elämme vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, jolla Euroopan unionin kansalaiset nauttivat liikkumisvapaudesta. Tämä tarkoittaa, että on tärkeää luoda selkeät rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista koskevat säännöt etenkin toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden terveydenhuoltokustannusten osalta. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti direktiivi antaa Euroopan unionin kansalaisille paremman varmuuden siitä, että he voivat saada tarvitsemaansa terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa ja korvauksia kansallisen järjestelmänsä salliman määrän mukaisesti. On tärkeää luoda sairaalahoitoa koskeva ennakkolupajärjestelmä, joka on yksinkertainen ja joka ei estä potilaita saamasta turvallista ja laadukasta lääketieteellistä hoitoa. Tämä direktiivi on ratkaiseva ensiaskel kohti potilaiden liikkuvuuden varmistamista EU:ssa, sillä on parempi noudattaa yhdenmukaistettuja vähimmäissääntöjä kuin turvautua tapauskohtaisiin oikeuden päätöksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen.(IT) Olen tyytyväinen siihen, että direktiivi, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön uudet rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevat säännöt, hyväksyttiin. Euroopan unioni ottaa uuden lainsäädännön myötä tärkeän askeleen. Tämä sekä helpottaa terveydenhuollon tarjoamista etenkin raja-alueilla ja lisää EU:n kansalaisten hoitomahdollisuuksia että edistää terveydenhuoltoalan yleistä kehitystä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämän tutkimustyön ansiosta. Olen erityisen tyytyväinen yhteistyön vahvistamista koskevan lainsäädännön käyttöönottoon harvinaisten sairauksien alalla. Tällä tavoin näistä sairauksista kärsivät hyötyvät jäsenvaltioiden välisen tiiviimmän yhteistyön tuomista eduista. Lisäksi vaatimus asettaa kustannusten korvaamisen ehdoksi se, että potilaan kotimaan terveydenhuoltojärjestelmä kattaa hoidon ja niistä aiheutuvat kustannukset, ja ennakkoluvan saaminen sairaalahoitoa edellyttävälle hoidolle ovat suojatoimia, joiden avulla voidaan taata kansallisten terveydenhuoltopalvelujen vakaus. Näin ollen direktiivi mahdollistaa huomattavan edistymisen terveydenhuoltopalvelujen kehittämisessä luomalla oikeanlaisen tasapainon terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisesta vastaavien jäsenvaltioiden ja näitä palveluja pääasiallisesti käyttävien kansalaisten tarpeiden välille.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on tärkeä asiakirja, ja tämän päätöslauselman hyväksyminen olisi sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna merkittävä edistysaskel. EU:n kansalaisten mahdollisuus saada hoitoa missä tahansa EU:ssa pakottaa ne jäsenvaltiot, joiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat uhanalaisessa asemassa, muuttamaan painopisteitään ja kiinnittämään tähän asiaan kunnolla huomiota.

Tämä mahdollisuus saattaa myös eri järjestelmät suoraan keskinäiseen kilpailuasemaan pakottaen ne kehittymään ja kiinnittämään asianmukaista huomiota potilaiden odotuksiin ja tarpeisiin.

Samalla se myös kannustaa perustamaan rajatylittäviä lääketieteellisiä osaamiskeskuksia, jotka toimivat myös opiskelijoille ja lääkäreille neuvontaa ja erikoiskoulutusta tarjoavina keskuksina.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Mielestäni ulkomailla tarjottavien terveydenhuoltopalvelujen korvaamista koskevassa direktiivissä esitettävä vaatimus laatia luettelo erityisistä perusteista ja edellytyksistä, joiden perusteella kansallinen viranomainen voi kieltäytyä antamasta potilaalle hoitoa ulkomailla, on hyödyllinen. Näissä ehdoissa on otettava huomioon potilaalle tai suurelle yleisölle mahdollisesti aiheutuva vaara siinä tapauksessa, että tällaisia pyyntöjä esitetään useita. Toivon, että direktiiville näytetään vihreää valoa myös neuvostossa, jotta se voidaan saattaa voimaan mahdollisimman pian potilaiden etua ajatellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Kannatan rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevaa ehdotusta. Terveydenhuoltoa ei saisi koskaan kohdella kaupallisten markkinoiden palveluna. Tällä aloitteella pyritään varmistamaan, etteivät muuhun jäsenvaltioon kuin kotimaahansa hoitoon hakeutuvat potilaat kohtaa tarpeettomia esteitä. Aloitteella pyritään panemaan täytäntöön se, minkä Euroopan unionin tuomioistuin on monissa päätöksissään vahvistanut. Lisäksi ehdotuksessa pyritään selventämään potilaiden oikeuksia saada korvausta kotijäsenvaltioltaan. Samalla kun varmistetaan laadukas, turvallinen ja tehokas rajatylittävä terveydenhuolto, on tärkeää varmistaa, että EU:n potilaiden oikeudet hakeutua hoitoon ulkomaille, kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteetti ja kansallisen terveydenhuollon painopisteet ovat asianmukaisessa tasapainossa. Direktiivissä selvennetään niiden kustannusten korvaamista, jotka ovat aiheutuneet potilaan toisessa jäsenvaltiossa saamasta hoidosta, ja varmistetaan kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien moitteeton toimivuus ja taloudellinen tasapaino. On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat päättää perustaa tarkoin määritellyn ennakkolupajärjestelmän sairaala- tai erikoishoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamista varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Lähetämme kansalaisillemme voimakkaan signaalin ehdottamalla järjestelmää, jossa potilaiden tarpeet ovat etusijalla. Euroopan parlamentti on esittänyt yhtenäisen ja päättäväisen kannan tähän eurooppalaisten potilaiden tarpeiden aitoon tunnustamiseen, joka on ensimmäinen askel pyrittäessä vahvistamaan heidän oikeuttaan saada turvallista ja laadukasta terveydenhuoltoa Euroopan unionissa. Uusien sääntöjen nojalla Euroopan unionin kansalaiset voivat saada korvausta toisessa jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, mikäli kyseinen hoitomuoto ja hoidon kustannukset oikeuttaisivat normaalisti korvaukseen myös heidän kotimaassaan. Viranomaisilla on valtuudet kehottaa potilaita pyytämään ennakkolupaa sellaista hoitoa varten, joka edellyttää yhden yön yöpymistä sairaalassa tai pitkälle erikoistunutta terveydenhuoltoa, ja ennakkoluvan epääminen on perusteltava selkeästi. Terveydenhuoltoon hakeutuminen ulkomaille voi olla hyödyksi erityisesti potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa tai jotka eivät pysty saamaan erikoistunutta terveydenhuoltoa kotimaassaan. Nyt meidän on varmistettava, että direktiivin täytäntöönpanoa valvotaan asianmukaisesti ja että se tuottaa Euroopan unionin potilaille todellisia tuloksia terveydenhuollon alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen.(FR) Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva kysymys on ollut käsiteltävänä pitkään, ja se herätti voimakasta paheksuntaa, kun aiemmasta luonnoksesta kävi ilmi, että näin saatetaan luoda kahtalainen terveydenhoitojärjestelmä, joka edistää etenkin varakkaiden potilaiden hoitoturismia ja vahingoittaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät olisi voineet suunnitella terveydenhoitopalvelujen tarjontaansa sellaisen kysynnän perusteella, joka määräytyy tarjolla olevien palvelujen laadun mukaan. Keskiviikkona hyväksymämme teksti on yksimielisempi. Se antaa Euroopan unionin potilaille mahdollisuuden saada hoitoja, joita ei ole saatavana heidän omassa maassaan tai joihin heidän kotimaassaan on hyvin pitkät jonot. Toisessa jäsenvaltiossa saadun hoidon kustannukset korvataan potilaalle siinä maassa, jossa hän on kirjoittautunut potilaaksi, mutta korvauksen määrä on enintään se, mikä olisi maksettu vastaavista hoidoista... Potilaiden on haettava ennakkolupa tiettyjä erikoishoitoja tai sairaalassa yhden yön yöpymistä edellyttäviä hoitoja varten. Kaikki luvan epäämiset on kuitenkin perusteleva. Tämä on jälleen yksi askel kohti konkreettisempaa terveyden Eurooppaa. Voimme olla tähän vain tyytyväisiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) Rajatylittävän terveydenhuollon saatavuuden alalla vallitsee yleinen tiedon puute ja lähtökohtaisesti kielteinen asenne. Periaatteessa EU:n vapauksien pitäisi taata jokaiselle kansalaiselle mahdollisuus hyödyntää terveydenhuoltopalveluja toisessa jäsenvaltiossa, mikäli siellä tarjottava terapia tai hoito on laadukkaampaa ja nopeampaa ja mikäli hän maksaa hoidon tai terapian itse. Näin ollen on ensisijaisen tärkeää antaa ihmisille mahdollisuus saada terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa. Olemme käyneet tätä keskustelua jo vuosien ajan saamatta mitenkään merkittävää edistystä aikaan. Hoitoa saa toisessa jäsenvaltioissa vain hätätapauksissa. Sen vuoksi ei ole mahdollista suunnitella terveydenhuoltoa tai lääketieteellistä hoitoa toisessa jäsenvaltiossa.

Kaikissa tapauksissa vaaditaan, että potilaalla on sairausvakuutus kyseisessä valtiossa, ja sen saavat tietenkin vain sellaiset EU:n kansalaiset, jotka asuvat tässä maassa pysyvästi. Tämä on yksinkertaisesti järjetöntä, sillä yksikään kansalainen ei voi kuulua kahden tai useamman EU:n jäsenvaltion sairausvakuutusjärjestelmään, koska hänellä voi olla vain yksi pysyvä osoite, ja se on siinä maassa, jossa hän asuu pysyvästi. Näin ollen estämme lainsäädännöllä EU:n kansalaisia investoimasta enemmän terveyteensä ja hoitoonsa, mikäli he yrittävät tehdä näin. Suositus merkitsee ainakin pientä edistysaskelta oikeaan suuntaan, ja sen vuoksi äänestän sen hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotus selventää ja helpottaa rajatylittävän terveydenhuollon saatavuutta ja potilaan mahdollisuutta käyttää oikeuttaan saada korvausta vakuutusjäsenvaltiolta niin, että kaikki EU:n potilaat voivat hyötyä toisessa jäsenvaltiossa tarjottavasta terveydenhuollosta. Itse asiassa Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut nämä oikeudet. Se merkitsee edistysaskelta Euroopan yhdentymisprosessissa ja yhteisvastuullisuuden vahvistamisessa lyhentäen hoitojonoja, parantaen terveydenhuollon laatua ja edistäen tieteellistä tutkimusta. Harvinaiset sairaudet ovat ensisijaisessa asemassa, ja diagnoosit ja hoito voidaan nyt antaa tähän tarkoitukseen sopivimmassa jäsenvaltiossa. Tämä direktiivi on tarkoitettu kaikille eurooppalaisille, jotka tarvitsevat terveydenhuoltoa. Portugalin terveysministeri on siis melko lailla väärässä todetessaan, että tämä vaihtoehto on tarkoitettu paremmin koulutetuille ja varakkaammille henkilöille: tämä on tilanne nyt, kun direktiiviä ei vielä ole. Portugalilla on erinomainen terveydenhuoltojärjestelmä, eikä se voi jäädä sivuun tästä tärkeästä hankkeesta, vaan maan on hyödynnettävä tätä direktiiviä uudistuakseen entisestäänkin, ja sen on kilpailtava mahdollisuuksista tarjota tämän alan palveluja kaikille niitä tarvitseville eurooppalaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE) , kirjallinen. – (IT) Olen tyytyväinen uuteen lainsäädäntöön, joka koskee potilaiden oikeuksia saada lääketieteellistä hoitoa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä on jälleen kerran tehnyt muiden poliittisten ryhmien kanssa erittäin tärkeää työtä. Ranskalaisen kollegamme Grossetêten mietintö hyväksyttiin neuvoston kanssa käytyjen pitkien neuvottelujen jälkeen, ja se mahdollistaa merkittävän edistymisen alalla, jolla voimassa oleva lainsäädäntö ei ollut riittävää. Uudessa lainsäädännössä, joka koskee vain henkilöitä, jotka päättävät hakeutua ulkomaille hoitoon, vahvistetaan, että EU:n kansalaiset voivat saada korvausta toisessa jäsenvaltiossa saamastaan hoidosta, edellyttäen että heidän vakuutusjäsenvaltionsa terveydenhuoltojärjestelmä maksaa hoidon ja siihen liittyvät kustannukset. Kaikki tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon, että ulkomaille hoitoon hakeutumisesta voisi olla eniten hyötyä potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa tai joille ei ole tarjolla erikoishoitoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavia potilaiden oikeuksia koskevaa direktiiviä vastaan, vaikka alkuperäiseen tekstiin onkin tehty muutamia tarkistuksia. Lopullinen teksti on tulosta neuvoston enemmistön kanssa tehdystä kompromissista, joka antaa jäsenvaltioille 30 kuukautta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Äänestimme tekstiä vastaan, koska vapaan liikkuvuuden periaatetta sovelletaan terveydenhuoltopalveluihin ottamatta huomioon näiden palvelujen erityispiirteitä, esimerkiksi tarvetta kansallisiin julkisiin terveydenhuoltopalveluihin, joiden ensisijainen tarkoitus on vastata kunkin maan omien kansalaisten tarpeisiin.

On muistettava, että tämä komission ehdotus on seurausta siitä, kun parlamentti kieltäytyi vuonna 2007 sisällyttämästä terveydenhuoltopalveluja palveluista sisämarkkinoilla annettuun direktiiviin, koska työntekijät ja suuri yleisö voittivat ratkaisevan taistelun, joka koski kyseistä osaa surullisenkuuluisassa Bolkestein-direktiivin luonnoksessa.

Parlamentin lopulliseen päätökseen, jota olemme aina vastustaneet, sisältyy kuitenkin useita myönnytyksiä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää tiettyjä mekanismeja julkisten palvelujensa suojaamiseksi.

Näin ollen direktiivin täytäntöönpanon käytännön seuraukset ovat edelleen kiinni Portugalin parlamentin ja hallituksen päätöksestä, vaikka tämä saattaakin vaikeuttaa terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta etenkin niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät voi hyödyntää yksityistä terveydenhuoltoa tai joilla ei ole varaa matkustaa ulkomaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen.(IT) On erittäin tärkeää parantaa kansalaisten oikeuksia saada terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa ollessaan. Toivon, ettei pelko EU:n lainsäädännön liiallisesta puuttumisesta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön toteudu. Mielestäni potilaiden kannalta on kuitenkin hyvä, että he voivat nauttia oikeudestaan lääketieteellisen hoidon saantiin toisessa jäsenvaltiossa ja saada korvausta oman terveydenhuoltojärjestelmänsä salliman enimmäismäärän mukaisesti. Näin ollen olen päättänyt kannattaa Françoise Grossetêten suositusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Kannatan potilaan oikeutta hakeutua tarvittavaan lääketieteelliseen hoitoon muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin potilaan kotimaassa. Jokaisella Irlannin kansalaisella ja todellakin jokaisella Euroopan unionin kansalaisella on oikeus matkustaa toiseen Euroopan unionin maahan saadakseen lääketieteellistä hoitoa. En kannattaisi "hoitoturismia", mutta kannatan järjestelmää, joka auttaa ulkomailla asuvia eläkeläisiä sekä harvinaista sairautta sairastavia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), kirjallinen.(IT) Aiemmissa parlamentin valiokunnassa käydyissä keskusteluissa on toistettu usein, ettei direktiivin tarkoituksena ole edistää "hoitoturismia" vaan ainoastaan antaa selkeät säännöt rajatylittävää terveydenhuoltoa varten.

On tärkeää, että muussa kuin potilaan vakuutusjäsenvaltiossa saatava lääketieteellinen hoito perustuu todistettuun, objektiiviseen tarpeeseen, jotta vältetään kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kuormittaminen liiallisilla kustannuksilla, jotka väistämättä vaarantaisivat näiden järjestelmien tehokkuuden. Harvinaisten sairauksien osalta on tapahtunut edistystä. Potilaiden on jatkossa helpompi saada pitkälle erikoistunutta hoitoa, ja heillä on mahdollisuus pyytää päästä erikoislääkärin vastaanotolle toisessa jäsenvaltiossa.

Näin ollen pidän tärkeänä sitä, että perustetaan kansallisia yhteyspisteitä sen varmistamiseksi, että potilaat saavat riittävästi tietoa muissa maissa saatavana olevista hoidoista ja siitä, miten hakeutua rajatylittävään terveydenhuoltoon ja miten saada siitä korvausta. Lopuksi haluan korostaa, ettei saatavana olevia hoitoja ja terveysalan eettisiä valintoja koskevaa jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltaa saa missään tilanteessa kyseenalaistaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjallinen.(PL) Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on ehdottoman tärkeä lainsäädäntöasiakirja, joka voi tuoda merkittäviä parannuksia potilaiden tilanteeseen Euroopan unionissa. Nykyisin potilaat, jotka haluavat hyödyntää kotimaansa ulkopuolella tarjottavia lääketieteellisiä palveluja, törmäävät monenlaisiin hallinnollisiin ja taloudellisiin esteisiin. Tämän seurauksena vain varakkaimmilla on varaa ulkomailla saatavaan hoitoon. Vastauksena näihin ongelmiin direktiiviehdotuksessa pyritään yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä mahdollisimman paljon esimerkiksi rajoittamalla velvoitetta saada hoitoa varten kansallisen terveysviranomaisen ennakkolupa ja varmistamalla muissa maissa tarjolla olevia lääkintäpalveluja koskeva parempi tiedonvaihto perustamalla kansallisia yhteyspisteitä. Tämä ei tarkoita "hoitoturismin" edistämistä, kuten jotkut väittävät, vaan sitä, että varmistetaan oikeus saada luotettavaa ja laadukasta hoitoa silloin kun sitä tarvitaan. Mielestäni direktiivi voi myös pitkällä aikavälillä auttaa pienentämään yksittäisten jäsenvaltioiden välisiä lääketieteellisten palvelujen tasoeroja.

Kun tarkastelemme direktiiviehdotusta, on potilaan edun oltava ajatuksissamme etusijalla. Lainsäätäjän tehtävä on hyväksyä laki, joka minimoi lääkärin vastaanotolle pääsyyn liittyviä muodollisuuksia, ja antaa terveysongelmista kärsiville kansalaisille laaja valikoima lääketieteellisiä palveluja. Tämän vuoksi kannatan täydestä sydämestäni ehdotusta direktiiviksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa ja toivon, että pääsemme jo seitsemän vuotta jatkuneissa neuvotteluissa sopimukseen neuvoston kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin lopulta rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin puolesta. Parlamentin ja neuvoston välinen kompromissi voidaan hyväksyä etenkin sen vuoksi, että siinä tunnustetaan jäsenvaltioiden oikeus ryhtyä toimenpiteisiin sosiaaliturvajärjestelmänsä taloudellisen tasapainon suojaamiseksi etenkin toisessa jäsenvaltiossa saatavan sairaalahoidon taloudellista korvaamista varten perustettavan ennakkolupajärjestelmän avulla. Tämä estää kaikenlaisen "hoitoturismin".

Edellinen komissio oli ajattelematon pitäessään terveydenhuoltoa vain yhtenä kaupallisena palveluna. Jotkut parlamentin jäsenet ovat väärässä julistaessaan, että "terveyden Eurooppa on nyt todellisuutta". Parhaimmat hoidot eivät koskaan ole keskivertokansalaisten ulottuvilla, vaan niiden saaminen riippuu suhteista ja eritoten paksusta lompakosta. Tämä on valitettava totuus, jota tällä direktiivillä ei voida kaunistella.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen Grossetêten mietintöön potilaiden oikeuksien soveltamista rajatylittävässä terveydenhuollossa koskevan direktiivin hyväksymisestä. Tämänpäiväinen äänestys toi meidät yhden askeleen lähemmäs potilaiden oikeuksien kodifioimista EU:n lainsäädäntöön. On välttämätöntä, että kun direktiivi tulee voimaan, rajatylittävän terveydenhuollon taloudellista taakkaa ei jätetä potilaiden harteille ja että korvaukset maksetaan ajoissa, tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti. Terveydenhuollon laadukkuuden, oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuullisuuden ja universaalisuuden on oltava pääperiaatteinamme, kun direktiiviä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön eri jäsenvaltiossa. Tämän lisäksi hallitusten on julkaistava määräajat ja laadittava toimintasuunnitelmat parhaista keinoista tämän täytäntöönpanon valvomiseksi ja varmistamiseksi.

Lopuksi totean, että varmistaakseen direktiivin todellisen tehokkuuden komission on seurattava ja valvottava vakuutusjäsenvaltioiden ja hoitoa tarjoavien jäsenvaltioiden välistä koordinointia sekä varmistettava, ettei potilaiden rajatylittävään hoitoon pääsyssä esiinny eriarvoisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjallinen.(FR) Koska olen kotoisin ainoalta Ranskan alueelta, jolla on yhteinen raja kolmen muun EU:n jäsenvaltion kanssa, ja edustan vaalipiiriä, jota rajatylittävät kysymykset erityisesti koskettavat, ymmärrän näitä ongelmia erittäin hyvin. Rajat ovat todellakin liian usein esteitä alueilla, joilla rajan ylittäminen on arkipäivää. Euroopan unioni perustuu henkilöiden vapaan liikkuvuuden periaatteelle, ja tämän vapauden, tämän kansalaisten liikkuvuuden, on koskettava myös potilaita. Näin ollen rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva kysymys on ensiarvoisen tärkeä. Tämän vuoksi äänestin päättäväisesti rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavia potilaiden oikeuksia koskevan mietinnön puolesta. Asiakirja antaa potilaille mahdollisuuden hakeutua helpommin hoitoon toiseen jäsenvaltioon. Siinä selvennetään ennen kaikkea sääntöjä. Potilaat saavat jatkossa enemmän tietoa (erityisesti yhteyspisteiden välityksellä) oikeuksistaan tai korvauksista. Sen vuoksi tämän on määrätietoinen ja hyvin konkreettinen askel, joka tuottaa todellista lisäarvoa sosiaalisen Euroopan ja todellisen terveyden Euroopan rakentamiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), kirjallinen. (DE) Olen tyytyväinen direktiiviin potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa. Myös toisten jäsenvaltioiden hyödynnettävissä olevien terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen mahdollisimman lyhyessä ajassa ja täysin potilaslähtöisesti on välttämätön edellytys Euroopan unionin yhdentymiselle. Rajatylittävä terveydenhuolto on arkitodellisuutta sellaisilla raja-alueilla, jolta itse olen kotoisin. Näin ollen olen erittäin tyytyväinen, että jatkossa on helpompi saada luotettavaa, laadukasta rajatylittävää terveydenhuoltoa ja saada korvausta hoitokustannuksista. Kannatan erityisesti lisäarvon tuottamista potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa. Nämä uudet säännökset antavat heille mahdollisuuden saada nopeammin hoitoa toisessa jäsenvaltiossa sen sijaan, että he odottaisivat pitkään hoitoon pääsyä omassa maassaan. On totta, että ennakkoluvan epäämistä koskevien sääntöjen laatiminen on järkevää ja selventää tilannetta. Osa rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevista ongelmista jää kuitenkin ratkaisematta etenkin niiden henkilöiden osalta, jotka ylittävät rajan säännöllisesti työmatkan takia ja jotka eläkkeelle jäätyään eivät voi saada tai saavat vain rajoitetusti heille tärkeitä palveluja siinä maassa, missä he aiemmin työskentelivät.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, jossa lopulta vältetään terveydenhuollon muuttaminen vain yhdeksi hyödykkeeksi muiden joukossa. Lisäksi haluan kiittää puheenjohtajavaltiota Espanjaa tästä ja siitä, että se on kannattanut ennakkolupajärjestelmän uudelleen käyttöön ottamista rajatylittävän hoidon ja erikoishoidon alalla.

Kyllä, Euroopan unioni edistää kansalaistensa liikkuvuutta, ja sen velvollisuus on antaa terveydenhuoltopalveluja koskevia säädöksiä. Meidän on kuitenkin varmistettava, että terveys säilyy julkisena hyödykkeenä, joka on kaikkien saatavana parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, eikä kasvun lähteenä, joka yllyttää kansallisia terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmiä ottamaan mittaa toisistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), kirjallinen.(PL) Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on ratkaiseva askel kohti niiden esteiden poistamista, joita potilaat ovat tähän asti kohdanneet EU:n jäsenvaltiossa. Sen päätavoitteena on helpottaa EU:n kansalaisten terveydenhuollon saatavuutta toisissa jäsenvaltioissa ja etenkin sellaisten palvelujen saatavuutta, joita ei ole helposti saatavana heidän omassa maassaan. Tämä on erityisen hyvä uutinen niille, jotka asuvat rajatylittävillä alueilla ja ennen kaikkia niille, joilla on harvinainen sairaus ja jotka tarvitsevat erikoishoitoa, jota ei ole tarjolla heidän kotimaassaan. Olen tyytyväinen myös tiettyihin säännöksiin, joilla varmistetaan potilaille tiettyjä etuja, kuten reseptien keskinäinen tunnustaminen, lisävakuutustarpeen poistaminen ulkomailla ja oikeus tutustua potilasasiakirjoihin. Myös ajatus kansallisten yhteyspisteiden perustamisesta, jotta potilaille voidaan tiedottaa heidän oikeuksistaan, on keskeisen tärkeä.

Potilaille on annettava kattavasti tietoa niistä menettelyistä, jotka liittyvät hoidon saatavuuteen ulkomailla. Potilaille on tiedotettava myös menettelyistä korvauksen saamiseksi kyseisten hoitojen kustannuksista, jotka korvataan potilaan vakuutusjäsenvaltion voimassa olevien kustannusten mukaisesti. Mielestäni löydetyt ratkaisut auttavat potilaita saamaan turvallista ja laadukasta lääketieteellistä hoitoa koko Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin sen puolesta, että terveydenhuolto poistetaan palveludirektiivin soveltamisalasta, ja äänestin rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevaa direktiiviä vatsaan ensimmäisessä käsittelyssä. Tuolloin oli selvää, että komissiossa terveydenhuoltoa pyrittiin kohtelemaan kaupattavana hyödykkeenä. Minä en näe terveydenhuoltoa tällaisena – potilaita ei saa kohdella vain maksavina asiakkaina. Neuvosto on kuitenkin parantanut lainsäädäntöluonnosta huomattavasti ja muuttanut sen oikeusperustaa niin, ettei kysymys ole enää vain puhtaasti sisämarkkinoita koskevasta kysymyksestä. Niinpä äänestin mietinnön puolesta ja olen varma, että se parantaa potilaiden oikeuksia kaikkialla Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, koska sillä pyritään vahvistamaan potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa. On valitettavaa, että nykyisin rajatylittävässä terveydenhuollossa on liikaa epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät hoidon saatavuuteen, korvaamiseen ja kliinistä seurantaa koskevaan vastuuseen. Direktiivin tarkoituksena on antaa kaikille potilaille – eikä vain parhaiten tietoa saaneille tai rikkaimmille – mahdollisuus nauttia tietyistä terveydenhuoltoon liittyvistä oikeuksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut. Asiakirjan tarkoituksena ei missään tapauksessa ole edistää rajatylittävää terveydenhuoltoa sellaisenaan, vaan varmistaa sen saatavuus, turvallisuus ja laadukkuus silloin, kun tästä hoidosta on hyötyä tai kun se on välttämätöntä. Direktiivin tarkoituksena on tarjota potilaille vaihtoehto, joka perustuu heidän tarpeisiinsa eikä heidän varallisuuteensa ja jonka he valitsevat asioihin perehtyneinä eivätkä pakon alaisena. Yhdyn myös parlamentin kantaan, jonka mukaan matalapalkkaisten syrjinnän estämiseksi potilaan kotijäsenvaltion on maksettava kustannukset suoraan hoitoa tarjoavalle toisen jäsenvaltion sairaalalle vaatimatta kansalaista maksamaan ensin, tai ainakin kaikki potilaalle aiheutuvat kustannukset pitäisi korvata välittömästi. Jokaisen jäsenvaltion on myös erittäin tärkeää perustaa kansallisia yhteyspisteitä, jotta potilaat saavat kaikki tarvittavat tiedot esimerkiksi terveydenhuollon saatavuudesta, menettelyistä ja tarvittavista asiakirjoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), kirjallinen.(PL) Äänestin Grossetêten mietinnön hyväksymisen puolesta monista tärkeistä syistä. Direktiivissä potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on monia myönteisiä piirteitä. Siinä poistetaan esteet hoidon saannille, varmistetaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa kaikkialla EU:ssa, tehdään loppu potilaiden syrjinnästä, otetaan käyttöön reseptien keskinäinen tunnustaminen, lyhennetään jonotusaikoja lääkärin vastaanotolle ja poistetaan tarve lisävakuutukselle ulkomailla. Se, että direktiivissä esitetään lääketieteellisen hoidon laaja-alaista saatavuutta henkilöille, joilla on harvinainen sairaus, ja suurempia korvauksia vammaisille, ovat myös direktiiviä puoltavia seikkoja.

Direktiivissä pyritään välttämään hoitoturismia säätämällä, että hoitokustannukset korvataan vakuutusjäsenvaltion takaamaan summaan saakka, ja jos kustannukset ovat todellisuudessa tätä pienemmät, ne korvataan kokonaan.

Ennakkolupa on herättänyt paljon keskustelua. Valtakunnallisen sairausvakuutuskassan ennakkolupa vaaditaan vain niissä tapauksissa, kun tarvitaan sairaalahoitoa tai kalliita lääketieteellisiä toimenpiteitä, ja sitä ei vaadita mitään muuta hoitomuotoa varten sikäli kuin ne sisältyvät taattujen terveyspalvelujen valikoimaan. Jos jäsenvaltio ei ole myöntänyt potilaalle lupaa erikoishoitoon kotimaassaan, direktiivi ei anna potilaille uutta oikeutta saada tällaista hoitoa ulkomailla tai korvausta hoidon kustannuksista. Tärkeän poikkeuksen muodostavat henkilöt, joilla on vakava sairaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), kirjallinen. (LV) Direktiivi Euroopan unionin kansalaisten oikeuksista saada lääketieteellistä hoitoa missä tahansa 27 jäsenvaltiossa on merkittävä askel kohti parempaa terveydenhuoltoa Euroopan unionissa. Se on erityisen ajankohtainen, kun otetaan huomioon työvoiman laajamittainen liikkuvuus EU:ssa. Kun direktiivi tulee voimaan, potilaille tarjotaan laaja-alaista tietoa uusista säännöistä, jotta kansalaiset saavat tietää, mitä mahdollisuuksia heillä on, ja voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia täysimääräisesti. Kansalaiset voivat saada alkuhoitoa missä tahansa jäsenvaltiossa, eivätkä lääkärit voi kieltäytyä antamasta heille hoitoa. Direktiivissä säädetään, että tulevaisuudessa kansalaiset voivat valita, missä jäsenvaltiossa he saavat suunniteltuja lääketieteellisiä palveluja.

Potilaiden on kuitenkin saatava kotijäsenvaltioltaan ennakkolupa, sillä hoito korvataan potilaan asuinvaltiossa voimassa olevien hintojen mukaisesti. Tämä on joka tapauksessa askel oikeaan suuntaan, sillä se lisää lääketieteellisten palvelujen saatavuutta. On muistettava, että kansalaisilla on oikeus saada lääketieteellisiä palveluja jossakin toisessa jäsenvaltiossa, ellei kyseisiä palveluja ole saatavana heidän asuinvaltiossaan. Tämä on erityisen tärkeää monitahoisten tai harvinaisten sairauksien tapauksessa. Tästä syystä sekä ryhmäni että minä kannatamme tätä direktiiviä, koska parlamentti ottaa sen myötä tärkeän askeleen, jolla on hyödyllisiä vaikutuksia Euroopan unionin kansalaisten elämään.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Kannatin Françoise Grossetên suositusta, koska tämä direktiiviehdotus on hyödyllinen Euroopan unionin kansalaisille. Uusissa lääketieteellistä hoitoa koskevissa säännöissä itse asiassa määrätään, että kansalaisille voidaan korvata toisessa jäsenvaltiossa saatu lääketieteellinen hoito sillä edellytyksellä, että hoito ja niiden kustannukset korvattaisiin normaalisti myös heidän kotimaassaan. Tämä tulos hyödyttää potilaita ja lyhentää merkittävästi hoitojonoja, jotka ovat toisinaan liian pitkiä. Yhteiskuntamme on yhtä liikkuvampi, ja mielestäni nyt on entistäkin tärkeämpää helpottaa Euroopan unionin kansalaisten liikkuvuutta myös erittäin tärkeällä terveydenhuollon alalla. Mielestäni on myös hyvin tärkeää kiinnittää huomiota harvinaisten sairauksien torjumista koskevaan uuteen lainsäädäntöön, koska sillä pyritään vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unionin potilaat voivat toteuttaa täysimääräisesti oikeuttaan saada hoitoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), kirjallinen.(PL) Mielestäni potilaiden oikeuksien soveltamista rajatylittävässä terveydenhuollossa koskeva direktiivi on onnistunut, ja sen vuoksi äänestin sen säännösten hyväksymisen puolesta. Terveys on arvokkain omaisuutemme. Haluaisin, että eurooppalaisilla on mahdollisuus saada mahdollisimman korkeatasoista lääketieteellistä hoitoa. Direktiivi on potilaille mahdollisuuksien ja toivon lähde, ja se pakottaa terveydenhuoltojärjestelmät ryhtymään lisäuudistuksiin. Direktiivi avaa Euroopan sairaaloiden ja klinikoiden ovet muun muassa puolalaisille potilaille. Sillä vahvistetaan, että Euroopan yhdentymisprosessi on käynnissä ja että ensisijaisena tavoitteenamme on parantaa ja edistää EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä terveyden suojelun alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta sen vuoksi, että nyt on selvennetty, että Yhdistyneen kuningaskunnan potilaat voivat saada ulkomailla vain sitä valtion maksamaa terveydenhuoltoa, johon heidät on oikeutettu maan julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Olen tyytyväinen siihen, että tarkistukset, joilla pyrittiin laajentamaan oikeudet koskemaan myös "kaikkia hoitomenetelmiä, joita on testattu riittävästi kansainvälisessä lääketieteessä" tai "tehokkuudeltaan samanasteista terveydenhuoltoa" hylättiin. Hallitsematon rajatylittävän terveydenhuollon käyttö olisi voinut aiheuttaa valtavan taakan julkiselle terveydenhuoltojärjestelmällemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), kirjallinen. (CS) Käsiteltäväksi jätetty asiakirja perustuu keskusteluun, joka käytiin Euroopan parlamentissa edellisellä vaalikaudella. Varsinaisessa komission ehdotuksessa oli tiettyjä puutteita ja riskejä, joilla olisi voinut olla kielteisiä vaikutuksia kuluttajavalvontaan ja näin ollen kansalaisiin. Olen tyytyväinen tarkistuksen 107 kompromissiin pääasiassa siksi, että sillä parannetaan rajatylittävän terveydenhuollon tarjontaa koskevaa takuuta ja painotetaan myönteistä kehitystä kohti parempaa potilaille tiedottamista. Viimeisenä muttei vähäisimpänä asiana suhtaudun myönteisesti siihen, että tarkistuksessa painotetaan jäsenvaltioiden vastuuta tarjota alueellaan turvallista, laadukasta, tehokasta ja helposti saatavana olevaa terveydenhuoltoa. Mielestäni on myös tärkeää määritellä ne ehdot, joiden perusteella jäsenvaltio voi kieltäytyä myöntämästä ennakkolupaa. Tarkistus sisältää myös myönteisiä yhteentoimivuutta koskevia toimenpiteitä, ja siinä tuetaan ennaltaehkäisyn ja diagnosoinnin aloilla tehtävää yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen.(FR) Miten voimme taata kaikkien Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuden liikkua vapaasti yhteisellä alueellamme tarjoamatta heille mahdollisuutta saada helposti hoitoa myös muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he asuvat? Tämän direktiiviluonnoksen hyväksyminen mahdollistaa viimein potilaiden liikkuvuuden, joka on luontainen osa kansalaisen liikkuvuutta, lisäämisen lainsäädäntötekstiin. Haluan onnitella esittelijäämme siitä, että hän on päässyt neuvoston kanssa sopimukseen tästä tärkeästä tekstistä, jonka hyväksymistä on viivytelty liian kauan. Toivon kovasti, että kun jäsenvaltiot saattavat direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, Euroopan unionin kansalaiset voivat pitkällä aikavälillä aidosti saada laadukasta rajatylittävää terveydenhuoltoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Eurooppalaisten laaja enemmistö on tällä hetkellä epätietoinen rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvän hoidon saatavuudesta, korvaamisesta ja kliinistä seurantaa koskevasta vastuusta. Direktiivin tarkoituksena on, että kaikki potilaat – eivät vain parhaiten tietoa saavat – voivat hyötyä tietyistä terveydenhuoltoa koskevista oikeuksista, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on kuitenkin jo tunnustanut. Direktiivissä ei kuitenkaan oteta jäsenvaltioilta pois niiden vastuuta huolehtia kansalaistensa terveydenhuollosta. Se koskee vain potilaita ja heidän liikkuvuuttaan EU:ssa, ei palveluntarjoajien vapaata liikkuvuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Jos leikkausjonot ovat potilaan kotimaassa pitkät, takeet siitä, että hänen oma sairausvakuutuslaitoksensa maksaa ulkomailla saadun hoidon kustannukset, on hänelle valtava helpotus. Nämä säännökset mahdollistavat kroonista sairautta sairastaville liikkuvuuden Euroopan unionissa. Säännökset ovat kuitenkin hyödyllisiä vain siinä tapauksessa, että niillä voidaan taata myös hoitoturismin välttäminen, sillä tämä aiheuttaisi entistä suurempia paineita jo nyt ankarasti koetelluille sairausvakuutuslaitoksille. Sen lisäksi, että maissa, joissa lääketieteen taso on korkea, jotkin lääketieteen alat voisivat hukkua nopeasti potilaisiin, kun taas köyhemmät EU:n jäsenvaltiot, jotka ovat investoineet terveydenhuoltoon vähemmän, saattaisivat joutua maksamaan valtavia kustannuksia. Tässä yhteydessä meidän on myös otettava huomioon se, että järjestelmä, jonka avulla EU:n jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien pitäisi voida maksaa korvauksia toisilleen, ei toimi ja että useiden vuosien aikana velkaa on kertynyt miljoonia euroja. Vaikka jäsenvaltiot voivat teoriassa sulkea pois tietyt hoitomuodot, jos ne ovat huolissaan siitä, että ulkomaisten potilaiden tulva vaarantaa heidän terveydenhuoltojärjestelmänsä, käytännössä se ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Emme ole onnistuneet ratkaisemaan edes nykyisiä korvauksiin liittyviä ongelmia, ja hoitoturismin ennaltaehkäisytoimet ovat todennäköisesti tehottomia. Äänestin tätä päätöslauselmaluonnosta vastaan estääkseni sosiaaliturvamenojen räjähdysmäisen kasvun.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin Françoise Grossetêten esittelemän mietinnön puolesta, koska rajatylittävän terveydenhuollon tarjoaminen on selkeä Euroopan unionin kansalaisia hyödyttävä saavutus. Monilla kansalaisillamme ei ole vallitsevien olosuhteiden vuoksi mahdollisuutta saada hoitoa siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat. Tämän vuoksi meidän on annettava heille mahdollisuus hakeutua hoitoon missä tahansa Euroopan unionin maassa sekä mahdollisuus saada korvausta hoidon kustannuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen.(PL) Euroopan parlamentti hyväksyi 19. tammikuuta 2011 direktiivin potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa ulkomailla tarjottavaa hoitoa koskevia sääntöjä. Panen tyytyväisenä merkille, että lainsäätäjänä Euroopan parlamentti oli keskeisessä roolissa laadittaessa potilaita hyödyttäviä selkeitä säännöksiä, jotka koskevat muun muassa toisessa maassa saadun lääketieteellisen hoidon kustannusten korvaamista. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevat säännökset ovat tärkeitä etenkin siksi, että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Uusi direktiivi takaa reseptien keskinäisen tunnustamisen ja ulkomailla tarjottavaa hoitoa koskevien tietojen paremman saatavuuden sekä laajentaa harvinaisia sairauksia sairastavien henkilöiden hoitovalikoimaa ja tarjoaa vammaisille enemmän mahdollisuuksia saada suurempia korvauksia lääketieteellisen hoidon kustannuksista. Euroopan parlamentilla on oma tehtävä myös kattavaa tietoa ulkomailla saatavasta hoidosta tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden perustamisessa. Yhteyspisteet tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Lopuksi totean, että hyväksymäämme direktiiviä tarvitaan kiireellisesti, sillä voimassa oleva ulkomailla saatavaa hoitoa koskeva lainsäädäntö on vaikeaselkoinen ja liian monimutkainen, ja on välttämätöntä yksinkertaistaa näitä asioita kaikkien EU:n jäsenvaltioiden edun vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) Kannatin äänestyksessä suositusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa, koska mielestäni on erittäin tärkeää taata kaikkialla Euroopan unionissa riittävä terveydenhuolto, joka täyttää laadukkuutta ja potilaiden turvallisuutta koskevat korkeat vaatimukset. Kun direktiivi on hyväksytty, potilaiden on pyydettävä ennakkolupa hakeutuakseen hoitoon toiseen jäsenvaltioon. Tämä takaa terveydenhoidon ja terveydenhuoltopalvelujen laadukkuuden ja turvallisuuden. Potilaat voivat hakea hoitonsa kustannuksista korvausta, joka perustuu niihin kustannuksiin, jotka olisi korvattu, jos sama hoito olisi annettu vakuutusjäsenvaltiossa. Myös kaikkien harvinaisten sairauksien tapauksessa potilaita suojellaan, hoidetaan ja heille maksetaan korvausta, ja jäsenvaltioiden välisestä tutkimusyhteistyöstä on hyötyä näiden sairauksien hoidossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Terveydenhuollon tarjoaminen kansalaisille on jokaisen jäsenvaltion vastuulla. Direktiivissä vahvistetaan säännöt turvallisen ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuuden helpottamiseksi ja edistetään terveydenhuoltoa koskevaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä kunnioittaen samalla täysimääräisesti kansallista toimivaltaa.

Hyvin pitkälle erikoistuneen terveydenhuollon kehitys on ollut epäsymmetristä, ja tiettyihin maihin on perustettu osaamiskeskuksia harvinaisia ja kroonisia sairauksia varten. Nämä sairaudet eivät ole yleisiä juuri näissä paikoissa, mutta niiden hoito vaatii erikoistumista. Tämä on selvästi yksi liikkumisvapauden edistämisen lähtökohdista tällä alalla.

Direktiivi on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Euroopan unioni annetaan kansalaisten käyttöön ja samalla edistetään EU:n kansojen välistä yhteisvastuullisuutta ja luodaan etuja potilaille, etenkin niille, joilla on harvinainen ja krooninen sairaus ja jotka hyötyisivät siitä, että pääsisivät hoidettavaksi osaamiskeskuksiin, jotka ovat asiantuntijoita heidän sairautensa alalla.

Kaikista näistä syistä äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Direktiivillä annetaan potilaille mahdollisuus hyödyntää oikeuksia, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on jo tunnustanut, ja jätetään sosiaaliturvajärjestelmät täysin jäsenvaltioiden toimivallan alaisuuteen, sillä direktiivi koskee potilaita ja heidän liikkuvuuttaan Euroopan unionin sisällä eikä palveluntarjoajien vapaata liikkuvuutta.

Kannatan nykyisen epätyydyttävän terveydenhuoltotilanteen tarkistamista, sillä oikeuskäytäntö ja kansalliset järjestelmät ovat kaukana toisistaan. Haluan huomauttaa, että parlamentti omaksui saman kannan sekä ensimmäisessä että toisessa käsittelyssä kodifioimalla Euroopan unionin tuomioistuimen rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan oikeuskäytännön (Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus saada hoitoa toisessa maassa samalla tavalla kuin kotimaassaan) ja yhtymällä neuvoston tahtoon torjua hoitoturismia.

Ehdotukseen sisältyy erityinen suojalauseke ja ennakkolupajärjestelmä, joka on potilaiden kannalta joustava mutta joka mahdollistaa myös huomion kiinnittämisen poikkeuksellisiin kustannuksiin. Tarkoituksena on näin ollen vahvistaa potilaiden oikeuksia varmistamalla tiedottaminen ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö.

Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, että kansalaiset saavat tietoa. Suosituksessa toiseen käsittelyyn mennään pidemmälle ja otetaan asianmukaisesti huomioon myös sähköisen terveydenhuollon mahdollisuudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän Euroopan kansalaisia tukevan mietinnön puolesta, koska siinä annetaan tarkat säännöt potilaiden oikeuksista hakeutua hoitoon ulkomaille ja heidän mahdollisuuksistaan tehdä valintoja tarpeidensa eikä varallisuutensa perusteella, asioihin perehtyneinä eikä pakon alaisena. Direktiivissä säädetään seuraavista periaatteista: potilaat voivat saada muuta hoitoa kuin sairaalahoitoa, johon he ovat oikeutettuja omassa jäsenvaltiossaan, toisessa jäsenvaltiossa ilman ennakkolupaa ja saada korvausta hoitokustannuksistaan oman terveydenhuoltojärjestelmänsä salliman enimmäismäärän mukaisesti. Myös tiedottaminen on tärkeää. Näin ollen jäsenvaltiot velvoitetaan ylläpitämään kansallisia yhteyspisteitä tiedottaakseen potilaille muun muassa terveydenhuollon saatavuudesta, hallinnollisista menettelyistä, valituksista ja muutoksenhausta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltyjen tapausten seurauksena direktiivissä pyritään myös selventämään ja vahvistamaan käyttäjien oikeuksia saada turvallista ja laadukasta rajatylittävää terveydenhuoltoa edistämällä potilaiden liikkuvuutta EU:ssa ja vahvistamalla jäsenvaltioiden yhteistyötä ja yhteisvastuullisuutta tällä alalla. Sen vuoksi direktiivi on merkittävä edistysaskel Euroopan yhdentymisessä, minkä vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tänään hyväksytty säädös on tärkeä edistysaskel potilaiden oikeuksille EU:ssa. Vihreät ovat sitä mieltä, että tänään hyväksytty lopullinen kompromissi luo oikeanlaisen tasapainon rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavien potilaiden oikeuksien takaamisen ja laadukkaiden kansallisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen välille. Potilailla on oikeus saada sairaalahoitoa toisessa jäsenvaltiossa ja saada korvausta samoin perustein kuin jos he olisivat hoidettavana kotimaassaan. Tämä oikeus ei saa kuitenkaan heikentää kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kannattavuutta. Vihreiden mielestä lopullinen kompromissi antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden luoda järkevän ennakkolupajärjestelmän hoidon kustannusten korvaamista varten, koska parlamentin jäsenet onnistuivat lyhentämään niiden syiden luetteloa, joiden perusteella potilaalta voidaan evätä mahdollisuus hoitoon ulkomailla. On tärkeää, että kun ennakkolupa on myönnetty, jäsenvaltiot eivät enää voi kieltäytyä maksamasta korvausta, mikä oli ensisijainen huolenaiheemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), kirjallinen.(FR) Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva direktiivi, josta äänestetään tänään, on vallankumouksellinen, ja olen siihen tyytyväinen. Euroopan unionin terveydenhuoltoa koskeva vastuu on erittäin arkaluonteinen kysymys, ja on vain oikein, että jokainen jäsenvaltio perustaa oman sosiaaliturva- ja sairausvakuutusjärjestelmän oman kulttuurinsa mukaisesti. Miksi kuitenkin rakentaisimme Euroopan unionia ja takaisimme liikkumisvapauden, jos tähän ei yhdistetä mahdollisuutta saada terveydenhuoltoa kaikkialla Euroopan unionissa? Parlamentti on nyt kolmen vuoden ajan pyrkinyt luomaan oikeudellista varmuutta rajatylittävään terveydenhuoltoon ja selventämään korvausehtoja. Aiomme ottaa tärkeän askeleen, ja kiitän kollegaani Grossetêtea hänen tekemästään työstä. Tämä on historiallinen hetki. Rakennamme terveyden Eurooppaa, ja rajatylittävä terveydenhuolto ei ole jatkossa enää riski vaan mahdollisuus. Varmistakaamme, että toteutamme tämän käytännössä, jotta kaikki Euroopan kansalaiset voivat hyötyä laadukkaasta terveydenhuollosta. Tämä on se hinta, joka meidän on maksettava terveydestämme.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tänään selvemmän lainsäädännön ja paremman potilaiden liikkuvuuden puolesta silloin, kun ihmisten on matkustettava ulkomaille saadakseen hoitoa. Ihannetapauksessa yhdenkään potilaan ei pitäisi joutua lähtemään kotimaastaan saadakseen lääketieteellistä hoitoa, mutta silloin kun tämä on tarpeen, heidän täytyisi voida tehdä niin tietäen, mihin heidät on oikeutettu niin hoidon kuin korvaustenkin osalta. Myös se on tärkeää, että jäsenvaltioiden terveydenhuoltoyksiköt tietävät velvollisuutensa ja että jäsenvaltioilla on edelleen oikeus valita, hallinnoida ja tarjota omia terveydenhuoltopalvelujaan sopivaksi katsomallaan tavalla.

Mietinnössä käsitellään kumpaakin näistä keskeisistä kysymyksistä sekä useita muita tärkeitä kysymyksiä, myös harvinaisten sairauksien hoitoa ja eurooppalaisia osaamisverkostoja parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämistä varten. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva kysymys ei ole aina ollut helppo, ja kiitän myös esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän ahkerasta työstään tämän kysymyksen parissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), kirjallinen. – (EN) Kannatan tätä mietintöä, koska siinä käsitellään tiettyjä ajankohtaisia ongelmia, joita hallitukset eivät ole käsitelleet. Tässä direktiivissä ei kerrota jäsenvaltioille, miten niiden pitäisi hoitaa terveydenhuoltojärjestelmäänsä, kuten jotkut väittävät. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo voivansa kannattaa tätä mietintöä laajasti, koska siitä on poistettu monia aiempiin mietintöihin liittyviä ongelmia. Direktiivillä parannetaan jo tunnustettuja potilaiden oikeuksia. Erityisesti ne potilaat, jotka eivät voi saada riittävää hoitoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voivat nyt matkustaa toiseen EU:n jäsenvaltioon jo voimassa olevien säännösten mukaisesti. Se, ettei jatkossa kovin moni edelleenkään tee näin, johtuu sairaiden perheeltään saamasta tuesta. Läheisyydellä on tässä tärkein merkitys.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa kustannukset pitäisi korvata silloin, kun hoitoon ulkomailla on järkevät perusteet. Tämä ei ole avoin valtakirja hoitoturismille, vaan näin vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten nykyiset oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevalla direktiivillä – jota kannatan – annetaan potilaille yksiselitteiset oikeudet hakeutua lääketieteelliseen hoitoon ulkomaille ja saada korvausta heidän kotimaassaan sovellettavien hintojen mukaisesti. Tämä antaa enemmän oikeusvarmuutta raja-alueilla asuville potilaille, toisessa maassa käyville potilaille, potilaille, joilla on harvinainen sairaus, ja pitkissä hoitojonoissa oleville potilaille. Suojellakseen hoidon laadukkuutta ja oikeudenmukaista saatavuutta jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että potilaat hankkivat tällaista hoitoa varten ennakkoluvan. Tätä vaaditaan sairaalahoidon tai hyvin kalliin tai hyvin riskialttiin hoidon yhteydessä.

Korvaus voidaan myös evätä tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa (esimerkiksi jos vastaavaa hoitoa on saatavana myös potilaan kotimaassa), ja jäsenvaltioilla on oikeus puuttua asiaan, jos on olemassa todisteita liiallisesta käytöstä. Näin ollen direktiivillä säilytetään tasapaino potilaan laadukkaan terveydenhuollon saantia koskevan oikeuden ja jäsenvaltioiden oman sosiaaliturvajärjestelmän rahoittamista ja oman terveydenhuollon järjestämistä koskevan oikeuden välillä. Toivon myös, ettei potilaiden halu hakeutua muualle hoitoon aiheuta tarpeetonta painetta potilaiden enemmistön suosimissa laadukkaissa palveluissa siinä maassa, jossa näitä palveluja tarjotaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), kirjallinen.(FR) Myös potilailla on oikeus hyötyä vapaasta liikkuvuudesta. Äänestin tämän vuoksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavia potilaiden oikeuksia koskevan mietinnön puolesta. Elsassissa ja kaikilla raja-alueilla rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva kysymys on todella ratkaiseva esimerkiksi silloin, kun ulkomailla tarjottava terveydenhuolto on lähempänä kotia kuin asuinjäsenvaltiossa tarjottava hoito.

Mietintö antaa Euroopan unionin kansalaisille mahdollisuuden saada tietoa rajatylittävästä terveydenhuollosta ja tätä alaa koskevista oikeuksistaan jokaiseen jäsenvaltioon perustettavien uusien yhteyspisteiden välityksellä. Asiakirjan hyväksyminen on lähtökohta aidolle terveyden Euroopalle, josta 500 miljoonaa kansalaista jatkossa hyötyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä, jotta jäsenvaltioiden väliseen vapaaseen liikkuvuuteen perustuvien sisämarkkinoiden luomista koskeva tavoite voidaan saavuttaa. Henkilöiden ja palvelujen vapaassa liikkuvuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveydenhuoltoon, jota jäsenvaltion kansalaiset voivat saada toisessa jäsenvaltiossa. Euroopan unionin tuomioistuin on tunnustanut potilaiden oikeudet etenkin terveydenhuollon saatavuuden osalta varmistaen, että tämä terveydenhuolto on laadukasta ja turvallista ja että potilaat saavat korvausta. Parempaa oikeusvarmuutta tällä alalla koskeva vaatimus edellyttää jäsenvaltioilta sitoutumista keskinäiseen yhteistyöhön erityisesti tunnustamalla toisessa jäsenvaltiossa annetut lääkereseptit ja varmistamalla, että sen alueella tarjotaan laadukkaita palveluja. Painotan sitä, että komissiolla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin parantaakseen reseptejä ja lääkkeiden käyttöohjeita koskevan tiedon ymmärrettävyyttä ilmoittamalla lääkkeiden vaikuttavat aineet ja annostelu, sillä tästä on selvää hyötyä potilaille. Kysymyksen erityisluonteen vuoksi on laadittava palveluja koskevasta direktiivistä erillinen direktiivi. Äänestin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmää edustavan kollegani Grossetêten mietinnön puolesta, koska mielestäni on tärkeää vahvistaa potilaiden oikeudet saada rajatylittävää terveydenhuoltoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), kirjallinen.(PL) Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa on EU:n kansalaisille äärimmäisen tärkeä asiakirja, ja siksi olen seurannut asiaa koskevaa työtä hyvin tarkasti. Voin tyytyväisenä todeta, että direktiivi antaa potilaille oikeuden valita sen paikan, jossa terveydenhuoltoa tarjotaan, vahvistaen näin sisämarkkinoita, mikä on työni tärkein tavoite täällä Euroopan parlamentissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että direktiivi sisältää muutoksia, joissa otetaan huomioon kansalaisten vapaus matkustaa ja tehdä työtä missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa. Tässä direktiivissä, jota voitaisiin kutsua terveydenhuollon Schengen-sopimukseksi, käsitellään muun muassa reseptien keskinäistä tunnustamista ja alkuperämaahan perustuvan potilaiden syrjinnän lopettamista sekä poistetaan tarve lisävakuutukseen ulkomailla.

Väärennettyjä lääkkeitä koskeva ongelma on toinen hyvin tärkeä kysymys sisämarkkinoiden näkökulmasta. Direktiivissä painotetaan, että nämä lääkkeet muodostavat vakavan ongelma etenkin rajatylittävän terveydenhuollon alalla, ja sama koskee hoitoturismia. Direktiivissä ongelma pyritään ratkaisemaan varmistamalla, että hoidon kustannukset korvataan kotimaassa taattuun enimmäismäärään saakka, tai jos hoidon tai toimenpiteen hinta alittaa tämän summan, korvataan todelliset kustannukset. Esitetyt ratkaisut auttavat parantamaan potilaiden tilannetta Euroopan unionissa ja vahvistavat sisämarkkinoita, ja tämän vuoksi äänestin direktiivin hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), kirjallinen. – (DE) Olin iloinen voidessani äänestää tämän mietinnön puolesta, joka tuo toisessa käsittelyssä neuvoston kanssa saavutetun yhteisymmärryksen myötä merkittäviä parannuksia potilaiden vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. Nyt avopotilaiden hoito ei aiheuta EU:n kansalaisille enää ongelmia, ja sairaalahoito on paljon yksinkertaisempaa. Tällaisilla aloilla Euroopan unioni voi tuottaa merkittävää lisäarvoa. Tämän seurauksena terveydenhuoltoala muuttuu vähitellen yksittäisten palvelujen muodostamasta tilkkutäkistä yhtenäiseksi järjestelmäksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) On erittäin tärkeää, että kansalaisillamme on mahdollisuus saada välttämättömiä ja laadukkaita terveydenhuoltopalveluita sekä kotona että ulkomailla ollessaan. Olen tyytyväinen siihen, että mietinnössä puhutaan myös potilaiden liikkuvuudesta EU:ssa. Ulkomailla asuville ja työskenteleville liettualaisille on taattava mahdollisuus saada tarvittaessa hoitoa ilman että heidän täytyy maksaa järjettömiä rahasummia tai odottaa kuukausia epävarmuudessa. Tiedotus on avainasemassa. Kannatan esittelijän ehdotusta, että jokaisen jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallisia yhteyspisteitä, jotka tiedottavat potilaille terveydenhuollon saatavuudesta ja hallinnollisista menettelyistä. Toisinaan kansalaisen kotimaassa ei kuitenkaan ole saatavana hoitopalveluja kaikkia sairauksia varten, ja näissä tapauksissa hoitoa olisi tarjottava toisessa maassa. Meidän on pyrittävä varmistamaan, etteivät rajatylittävät terveydenhuoltopalvelut tai "hoitoturismi" (kuten esittelijä tässä tapauksessa toteaa) heikennä kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiämme. On löydettävä täydellinen tasapaino. Alhaiset hinnat ja matkustamisen helppous tekevät Liettuasta erityisen houkuttelevan kohteen muille EU:n asukkaille, jotka saattavat etsiä ulkomailta mahdollisuuksia saada halvempaa hoitoa ja halvempia leikkauksia. Ellei valvonta ole tiukkaa, "hoitoturismi" voi aiheuttaa palvelujen liikatuotantoa tai tarpeettomia logistiikkakustannuksia etenkin Liettuan kaltaisille uusille jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Terveyspalvelujen rakenne vaihtelee EU:ssa suuresti, ja kannatan tätä direktiiviä, jossa esitetään yhdenmukainen lähestymistapa rajatylittävän terveydenhuollon rahoittamiseen.

Vaikka rajatylittävän terveydenhuollon piiriin kuuluu vain pieni osa EU:n kansalaisista, näiden potilaiden voimassa olevien oikeuksien selventäminen tässä yhdessä lainsäädäntöasiakirjassa auttaa varmistamaan sen, että vakuutus suojaa potilaita, jotka haluavat matkustaa toiseen jäsenvaltioon lääketieteellistä hoitoa varten. On tärkeää, että esimerkiksi rajan läheisyydessä sekä pienissä jäsenvaltioissa asuville potilaille, joilla on vakava sairaus, tarjotaan taloudellista tukea heidän hakeutuessaan lääketieteelliseen hoitoon toiseen EU:n jäsenvaltioon.

Sopimus antaa potilaille mahdollisuuden saada korvausta saamastaan hoidosta siihen enimmäissummaan saakka, joka hänen omassa kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässään korvattaisiin samanlaisesta hoidosta. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevalla direktiivillä varmistetaan myös se, että jäsenvaltiot perustavat yhteyspisteitä tarjotakseen riittävästi tietoa kansalaisille, jotka haluavat matkustaa ulkomaille hoitoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Euroopan parlamentti hyväksyi 19. tammikuuta Euroopan unionin direktiivin potilaiden oikeuksista rajatylittävässä terveydenhuollossa.

Voin vain kannattaa terveydenhuollon saatavuutta kaikille EU:n kansalaisille riippumatta siitä, mikä on heidän asuinvaltionsa. Tämä ei kuitenkaan ole asiakirjan päätavoite, vaan siinä pyritään ennen kaikkea pikemminkin vahvistamaan sisämarkkinoita kuin edistämään terveydenhuollon yleistä saatavuutta.

Asiakirjassa todetaan, että terveydenhuoltoon hakeutuminen ulkomaille voi olla hyödyksi erityisesti potilaille, jotka ovat pitkissä hoitojonoissa tai jotka eivät pysty saamaan erikoistunutta terveydenhoitoa.

Potilaiden ensimmäinen oikeus on saada hoitoa nopeasti ja asianmukaisesti ilman esteitä siellä, missä he asuvat. On hävytöntä esittää oikeutena se, että sairas henkilö velvoitetaan siirtymään ja rahoittamaan ulkomaan matka saadakseen asianmukaista hoitoa.

Sen sijaan, että julkisia terveydenhuoltojärjestelmiä tuettaisiin laadukkaan terveydenhuollon yhtäläisen saatavuuden takaamisessa, potilaita kehotetaankin valitsemaan hoitonsa jostain päin Eurooppaa aivan kuin se olisi mikä tahansa Euroopan unionissa vapaasti liikkuva hyödyke.

Tällaista terveydenhuollon käsitettä en voi kannattaa.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0028/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Kannatin päätöslauselmaa vapaaehtoisista FLEGT-kumppanuussopimuksista Kamerunin tasavallan ja Kongon tasavallan kanssa. On korostettava, että nämä puutuotteiden kaupasta tehdyt vapaaehtoiset sopimukset eivät saa heikentää EU:n ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää yleistavoitetta ja että niillä on taattava metsävarojen kestävä käyttö. Toivon, että nämä vapaaehtoiset sopimukset ennemminkin tukevat kuin haittaavat ajatusta, että laittomasti korjatun puutavaran ja siitä tehtyjen puutuotteiden kauppa lopetetaan yhdessä ja että osallistutaan toimenpiteisiin, joilla pyritään pysäyttämään metsäkato ja metsien tilan heikentyminen ja niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen kaikkialla maailmassa.

Näin ollen kannatan sitä, että komissiota kehotetaan varmistamaan, että EU:n politiikka on yhdenmukaista, ja valvomaan, että vapaaehtoiset kumppanuussopimukset eivät kannusta metsien teollisten hakkuiden lisäämiseen koskemattomilla metsäalueilla, sekä huolehtimaan kaikkien vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia tulevaisuudessa tekevien hallitusten kanssa seurannasta ja toteuttamaan toimia, joilla torjutaan kaupallisten hakkuiden suorat ja epäsuorat haitalliset vaikutukset luontoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen vapaaehtoisiin kumppanuussopimuksiin sen perusteella, mikä niiden merkitys on laittomasti korjatun puutavaran kaupan torjumiselle EU:ssa. Haluan korostaa niiden merkitystä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen sekä tästä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen torjumisessa kaikkialla maailmassa. Edellä mainituissa mietinnöissä edistetään samanaikaisesti sekä talouskasvua että ihmisen kehitystä ja kestävää elintarviketuotantoa. Kehotan komissiota varmistamaan, että EU:n politiikka on yhdenmukaista, jotta voidaan tehokkaalla tavalla auttaa saavuttamaan vapaaehtoisten kumppanuussopimusten kaikkien osapuolten kansainväliset sitoumukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan 20–40 prosenttia maailman puutavaran tuotannosta perustuu laittomiin hakkuisiin. Tämän lisäksi metsäkato kasvaa joka vuosi 13 miljoonalla hehtaarilla ja aiheuttaa arviolta 20 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Parlamentin juuri hyväksymät vapaaehtoiset kumppanuussopimukset auttavat torjumaan laittomasti korjatun puutavaran kauppaa parantamalla Kongon tasavallassa ja Kamerunissa korjatun puutavaran jäljitettävyyttä riippumattomien tarkastusmenettelyjen ja hyvien metsähallinnollisten menettelyjen avulla. Yleisemmin näissä sopimuksissa muistutetaan Euroopan unionin velvollisuuksista kauppasopimuksista neuvotellessaan. Euroopan komission on toteutettava yhdenmukaista kauppapolitiikkaa ja varmistettava, etteivät kauppasopimukset johda laajamittaiseen metsäkatoon siksi, että pyritään vastaamaan puutavaraa koskevan vapaan kaupan tai biopolttoaineiden tuotannon tarpeisiin. Tämän vuoksi parlamentti vaatii Euroopan komissiota esittämään säännöllisesti kertomuksen näiden sopimusten täytäntöönpanosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin vapaaehtoisesta FLEGT-kumppanuussopimuksesta annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska neuvottelu näistä vapaaehtoisista kumppanuussopimuksista mahdollistaa hyvien käytäntöjen määrittämisen puutavaraa toimittavien maiden kanssa käytäviä tulevia neuvotteluja varten, jotta laittomat hakkuut voidaan lopettaa ja metsävaroja voidaan säilyttää ja käyttää kestävällä tavalla kaikkialla maailmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Laittomat hakkuut ovat puutavaraa toimittavien maiden, yleensä kehitysmaiden, luonnonvarojen ryöväämistä, ja se vahingoittaa selkeästi luonnon monimuotoisuutta ja heikentää ihmisten elämänlaatua ja tulevaisuudennäkymiä. Jos Kongon tasavallan ja Kamerunin tasavallan kanssa tehdyt sopimukset osoittautuvat tehokkaiksi tämän vitsauksen torjumisessa, ne saattavat muodostaa hyvän perustan samanlaisille sopimuksille tulevaisuudessa. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan unioni on huolissaan muiden maiden luonnonvarojen suojelusta, mutta on painotettava, että sopimusten mukaisesta sääntelykehyksestä huolimatta laittomasti korjatun puutavaran kaupan torjunnassa saavutettu voitto riippuu hyvin pitkälti puutavaraa tuottavien maiden hallituksista ja toimielimistä. Ilman niiden osallistumista ja todellista sitoutumista kaikki niiden tekemät sopimukset ovat hyödyttömiä. Näin ollen tässä mallissa kehotetaan myös näiden maiden kumppaneita EU:ssa kantamaan vastuunsa ja ymmärtämään tarve suojella tulevien sukupolvien etuja sekä toimia kaikkien edun nimissä vastustamalla kiusausta saada välitöntä voittoa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on taistellut laittomia hakkuita vastaan ja samaan aikaan pyrkinyt suojelemaan metsävaroja ja edistämään niiden kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti.

Kannatan näin ollen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamista Kamerunin ja Kongon tasavallan kanssa tavoitteena parantaa metsähallintoa ja uudistaa tarvittaessa nykyistä lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että metsäalan toimet ovat avoimia, että niissä kunnioitetaan alkuperäiskansojen oikeuksia ja etteivät ne ole ympäristölle vahingollisia.

Sopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä laittomien hakkuiden kitkemiseksi ja siten metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi, mikä puolestaan pysäyttäisi hiilidioksidipäästöt ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen maailmanlaajuisesti. Tältä osin korostan tarvetta kehottaa komissiota laatimaan ja esittämään parlamentille säännöllisesti kertomuksen kaikkien nykyisten ja tulevien sopimusten määräysten täytäntöönpanon edistymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Päätöslauselmassa todetaan perustellusti, että trooppisten metsien laajamittainen hyödyntäminen ei ole kestävää, koska se johtaa sellaisten ekosysteemien heikentymiseen ja tuhoutumiseen, jotka ovat erittäin tärkeitä sekä toiminnallisesti että niiden suojelemien luonnonvarojen kannalta. Mielestämme päätöslauselmassa myös perustellusti ja oikea-aikaisesti tuodaan esiin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa koskevien vapaaehtoisten kumppanuussopimusten rajoitukset ja ristiriitaisuudet. Siinä ei kuitenkaan ole vielä riittävästi välineitä laittomien tai kestämättömien hakkuiden syihin liittyvien ongelmien ratkomiseksi. On erityisen tärkeää mainita, ettei tätä ongelmaa voida pitää erillään näiden maiden erittäin heikosta taloustilanteesta ja väestön huomattavasta köyhyydestä ja että toisinaan tämä toiminta on monien perheiden ainoa tulonlähde. Tämä johtaa väistämättä päätelmään, joka sisältyi ehdottomaamme mutta valitettavasti hylättyyn tarkistukseemme ja jonka mukaan laittomat ja kestämättömät hakkuut voidaan lopettaa vain siinä tapauksessa, että puututaan näiden maiden hirvittävään sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen muuttamalla talousmallia, joka perustuu vahvaan riippuvuuteen tiettyjen raaka-aineiden hyödyntämisestä ja viennistä teollisuusmaihin, mikä puolestaan edistää uuskolonialistisia riippuvuussuhteita ja kannustaa kehitysmaiden luonnonvarojen ryöväämiseen ja näiden maiden alistamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Jälleen kerran haluan käyttää Euroopan parlamenttia foorumina, jossa muistutan kaikkia metsien merkityksestä ilmastolle, vesistöjen hoidolle, maataloudelle ja kyseisen maan tai alueen kulttuurille erityisesti maaseudulla. Myös puutavarasta valmistettujen tuotteiden markkina-arvo on huomattava. Tämän vuoksi meidän on oltava ehdottoman varmoja siitä, että Kamerunista, Kongon tasavallasta tai mistä tahansa muusta kolmannesta maasta tuotava puutavara on hankittu, kuljetettu ja saatettu markkinoille laillisesti ja paikallisyhteisöjen tarpeita kunnioittaen sekä metsähallintoa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen. Kumppanuuden luominen näiden maiden kanssa parantaa metsänhoitoa ja lisää viejämaiden uskottavuutta ja kilpailukykyä kansainvälisellä areenalla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Olen tyytyväinen tähän päätöslauselmaan, joka liittyy metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puutuotteiden kaupasta Kamerunin ja Kongon kanssa tehtyjen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten hyväksymistä koskeviin menettelyihin. Päätöslauselmassa korostetaan aivan oikein, että riittävä rahoitus, seuranta sekä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on tärkeää, mikäli vapaaehtoisten kumppanuussopimusten tavoitteet halutaan saavuttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Metsien hävittämisongelma on ensiarvoisen tärkeällä sijalla biologisen monimuotoisuuden hävittämisen torjumisessa. Metsien hävittäminen on seurausta pääasiassa nykyglobalisaation tuotantojohtoisesta logiikasta ja on siten yhä täysin laillista. Metsien laittoman hyödyntämisen torjumiseksi laadittujen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten toteutuksella voidaan vain osittain edistää kaikkia ympäristörikoksia koskevan seuraamusjärjestelmän välttämätöntä kehittämistä. Näitä sopimuksia, jotka ovat vielä hyvin alkeellisia, kannattaa kuitenkin edistää ja etenkin kehittää.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Hakkuita tehdään Afrikan maissa usein laittomasti, mikä haittaa suuresti tuottajamaiden luonnonvarojen suojelua, ja lisäksi ne vahingoittavat biologista monimuotoisuutta ja heikentävät ihmisten elämänlaatua ja heidän tulevaisuudennäkymiään.

Tällaisen sopimuksen allekirjoittaminen Kongon tasavallan ja Kamerunin kanssa voisi auttaa muuttamaan tätä kehityssuuntaa, mikäli sopimukset ovat tehokkaita ja mikäli niillä onnistutaan selvästi pysäyttämään laittomat hakkuut näissä Afrikan valtioissa. Se, että EU käyttää tämäntyyppisiä sopimuksia luonnonvarojen suojelemisessa, on huomionarvoinen asia. Jotta nämä aloitteet onnistuisivat, on kuitenkin erittäin tärkeää, että myös tuottajavaltioiden hallitukset ja toimielimet ovat mukana tässä taistelussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Emme voi olettaa, että maailmanlaajuista kestävää metsien käyttöä koskevilla kumppanuussopimuksilla saadaan ihmeitä aikaan. Laittomia hakkuita voidaan torjua tehokkaasti vain siinä tapauksessa, että paikallisten järjestelmien korruptioalttiutta voidaan vähentää, että ne takaovet, joiden kautta tällä hetkellä kierretään voimassa olevia säännöksiä, voidaan sulkea ja että lopuksi voidaan vielä määrätä merkittäviä seuraamuksia säännösten noudattamatta jättämisestä. Metsäalan toimintojen aiheuttamien ympäristövahinkojen osalta on tärkeää muistaa kuljetustoiminnan aiheuttamat vahingot. Vaikka emme voi odottaa sopimukselta ihmeitä, se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, minkä vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin vapaaehtoista kumppanuussopimusta metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja Euroopan unioniin suuntautuvasta puutuotteiden kaupasta koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta. Äänestin sen puolesta, koska mielestäni vapaaehtoisista kumppanuussopimuksista käytävien neuvottelujen pohjalta voimme laatia hyviä käytänteitä koskevat suuntaviivat, joita käytettäisiin ohjeena muissa meneillään olevissa vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia koskevissa neuvotteluissa puutavaraa tuottavien maiden kanssa.

Tältä osin olen tyytyväinen siihen, että EU kantaa omalta osaltaan vastuun laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän kaupan kitkemisestä ja metsävarojen suojelua ja kestävää käyttämistä kaikkialla maailmassa koskevien toimien tehostamisesta. Olen tyytyväinen siihen, että osapuolten sitoutuminen metsähallinnon parantamiseen on avointa ja kunnioittaa alkuperäisväestön oikeuksia samalla kun sen avulla varmistetaan metsien biologinen monimuotoisuus, ilmaston suojelu sekä kestävä ihmisen kehitys.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, joka koskee Kamerunin ja Kongon tasavallan kanssa tehtäviä vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia. Painotan sitä, että kun tulevaisuudessa neuvotellaan vastaavista sopimuksista, on tärkeää mahdollistaa toimenpiteet, joilla turvataan laittomien hakkuiden kitkemistä, metsävarojen suojelua ja kestävää käyttöä sekä paikallisväestöjen oikeuksien suojelua koskevien tavoitteiden saavuttaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tarkasteltuamme asiaa perusteellisesti yhdessä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa olemme päättäneet kannattaa näiden kahden vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamista. Vihreiden suositukset hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti. Vaadimme kuitenkin perusteluosassa, että komissio selittää perusteellisemmin tiettyjä yksityiskohtia. Näin ollen muutamien lisähuolenaiheiden esiin ottamiseksi on esitetty suullinen kysymys, josta keskustellaan. Sitä ovat kannattaneet kaikki poliittiset ryhmät, ja siinä korostetaan, että komission on syytä varmistaa tiettyjen kriteereiden täyttyminen paitsi allekirjoitusvaiheessa myös kaikkein ratkaisevimmassa sopimusten täytäntöönpanovaiheessa. Pyydämme esimerkiksi komissiota esittämään kuuden kuukauden kuluessa jokaisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen voimaantulon jälkeen kertomuksen toimista, joihin on ryhdytty, jotta vuoropuhelu jatkuu eri osapuolten ja kansalaisyhteiskunnan, myös paikallis- ja alkuperäisväestöjen, välillä ja että sitä käydään myös täytäntöönpanovaiheen aikana. Tekstissä on korostettu metsien laajamittaisen hyödyntämisen riskejä sekä kaupallisten hakkuiden suoria ja epäsuoria vaikutuksia luontoon, luonnon monimuotoisuuteen, metsäkatoon, metsien tilan heikkenemiseen sekä paikallisväestöön ja alkuperäiskansoihin. Olemme myös yrittäneet ottaa esiin ratkaisevan tärkeän tarpeen varmistaa sananvapaus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, niin että kaikki valitukset kuullaan kaikissa niissä maissa, joita vapaaehtoiset kumppanuussopimukset koskevat.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa (FLEGT) koskevat vapaaehtoiset kumppanuussopimukset edustavat tällä hetkellä luonnosteluvaiheessa olevaa eurooppalaista mallia laittoman kansainvälisen puutavarakaupan torjumiseksi.

Hyväksyttyihin Kamerunin tasavallan ja Kongon tasavallan kanssa tehtyihin kumppanuussopimuksiin sisältyy hyviä käytänteitä koskevat suuntaviivat, joita voidaan käyttää ohjeena muissa meneillään olevissa neuvotteluissa puutavaraa tuottavien maiden kanssa. Hyväksytyn tekstin keskeisenä ajatuksena on laittomasti korjatun puutavaran ja siitä tehtyjen puutuotteiden kaupan lopettaminen yhdessä ja osallistuminen ponnistuksiin, joilla pyritään pysäyttämään metsäkato ja metsien tilan heikentyminen sekä niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen kaikkialla maailmassa. Samalla tämä edistäisi kestävää talouskasvua, kestävää ihmisen kehitystä ja alkuperäiskansojen ja paikallisväestön kunnioittamista.

Vaikka metsät kuuluvat sen valtion yksinomaiseen hallintavaltaan, jossa ne sijaitsevat, metsäympäristö on ihmiskunnan yhteistä perintöä, ja sitä on suojeltava, vaalittava ja tarvittaessa ennallistettava pyrkien viime kädessä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemitoimintojen säilyttämiseen kaikkialla maailmassa sekä maailman ilmaston suojelemiseen parhaillaan siinä tapahtuvilta muutoksilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Trooppisen puutavaran viejämaat ovat alkaneet laatia EU:n kanssa metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevia vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia taatakseen puutavaran jäljitettävyyden ja laillisuuden. Näissä sopimuksissa määrätään myös riippumattomista varmistamismenettelyistä. Tällä tavoin ne voivat laatia metsien hoitoa ja hyödyntämistä koskevat vähimmäisvaatimukset. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt sopimuksen Kamerunin ja Kongon tasavallan kanssa. Nämä sopimukset luovat hyvän perustan tuleville vapaaehtoisille kumppanuussopimuksille esimerkiksi tiettyjen Aasian maiden ja Kongon demokraattisen tasavallan kanssa.

Toinen Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmälle tärkeä näkökohta on se, että komissio on sitoutunut raportoimiaan kuusi kuukautta vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen voimaantulon jälkeen toimista, joihin on ryhdytty, jotta vuoropuhelu jatkuu eri osapuolten ja kansalaisyhteisöjen, myös paikallis- ja alkuperäisväestöjen, välillä ja että sitä käydään myös täytäntöönpanovaiheen aikana. Metsien liikahyödyntäminen uhkaa paitsi paikallista väestöä myös eläimiä, kasveja ja luonnon monimuotoisuutta. Näillä sopimuksilla vähennetään maapallon lämpenemistä lisäävää laajamittaista metsäkatoa.

 
  
  

Suositus: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen.(PT) Olen samaa mieltä tavoitteesta muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla puutavara voidaan tunnistaa ja varmistaa sen jäljitettävyys, ottaa käyttöön riippumattomat viranomaisten varmistamismenettelyt, joilla vahvistetaan, että kaikki Kamerunin tasavallasta Euroopan markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety maasta laillisesti, jotta voidaan luoda perusta lainmukaiselle metsänhoidolle ja metsien hyödyntämiselle Kamerunin puutavara-alalla ja tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon täytäntöönpanon valvontaa. Mielestäni tämä sopimus on myös äärimmäisen tärkeä, koska Kamerun on tärkein Afrikasta Euroopan unioniin puutavaraa vievä maa, ja monilla metsähallinnon tasoilla on vakavia ongelmia, jotka liittyvät muun muassa ympäristön pilaantumiseen ja korruptioon. On myös välttämätöntä varmistaa, että EU:n ja Kamerunin tekemät kansainväliset sitoumukset täytetään ympäristön, kansalaisyhteiskunnan harjoittaman valvonnan käyttöönoton sekä paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen osallistumisen lisäämisen osalta varmistaen, että viimeksi mainitut voivat nauttia perusoikeuksistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän suosituksen puolesta. Kamerun, jonka pinta-alasta 40 prosenttia on metsän peitossa, on tärkein Afrikasta Euroopan unioniin kovia puulajeja vievä maa. Se myy 80 prosenttia sahatusta puutavarasta EU:hun. Teollisuudella on kuitenkin vakavia hallinto-ongelmia, jotka ovat johtaneet ympäristön pilaantumiseen, eriarvoisuuteen, köyhtymiseen ja korruptioon. Tähän mennessä kansalaisjärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että 20 prosenttia Kongosta Euroopan unionin markkinoille tuodusta puutavarasta on alkuperältään laitonta joko tuotannon, myynnin, jalostuksen tai viennin osalta. Tämä Euroopan unionin ja Kamerunin välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus on hyvä esimerkki siitä, miten voimme vastuullisesti ostamalla vaikuttaa myönteisesti ympäristön laatuun kolmansissa maissa tai yleensä maailmassa, vähentää saastumista ja torjua ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja korruptiota. Mielestäni vastuullisen ostamisen periaate voi edistää merkittävästi epäoikeudenmukaisen ja laittoman kaupan määrää ja auttaa suojelemaan metsiä ja luonnon monimuotoisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen EU:n ja Kamerunin tasavallan välisiin sitoumuksiin, joiden tavoitteena on parantaa metsähallintoa ja uudistaa tarvittaessa nykyistä lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että metsäalan toimet ovat avoimia, että niissä kunnioitetaan alkuperäiskansojen oikeuksia ja etteivät ne ole ympäristölle vahingollisia.

Metsäympäristö on osa yhteistä maailmanperintöämme ja sitä on suojeltava, vaalittava ja tarvittaessa ennallistettava pyrkien viime kädessä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemitoimintojen säilyttämiseen kaikkialla maailmassa sekä ilmaston suojelemiseen. Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, on erittäin tärkeää, että kumppanihallitukset Afrikassa ja kolmansissa maissa laativat luonnonvarojen hallintaa ja maankäyttöä koskevia suunnitelmia. Samalla niiden on määritettävä, millaista tukea ne tarvitsevat ulkomaisilta kumppaneiltaan ja kansainvälisiltä järjestöiltä pystyäkseen etenemään kohti näitä tavoitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen puolesta, koska sopimus muodostaa lainsäädäntökehyksen puutavaratuotannon ja sen EU:hun suuntautuvan viennin lailliselle hallinnalle Kamerunissa. Tarkoituksena on poistaa korruptio, josta laiton puutavaran kauppa juontaa juurensa, ja kehittää tämän alan hyvää hallintotapaa koskevia käytänteitä.

Kansalaisyhteiskunnan jäsenten osallistuminen sopimuksen tekoon on myönteinen askel, ja sitä on jatkettava, jotta voidaan varmistaa petoksen poistamiseen ja kestävän kaupan kehittämiseen tähtäävän prosessin ulkopuolinen valvonta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin EU:n ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemistä koskevan suosituksen puolesta, koska siinä esitetään poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden avulla voidaan parantaa hyvää hallintotapaa ja avoimuutta Kamerunin puualalla petosten ja laittoman puutavarakaupan torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa metsäalan puutuotteiden kauppaa koskevan (FLEGT) sopimuksen nojalla tuotavia puutuotteita koskevan metsäalan lainsäädännön täytäntöönpanosta, metsähallinnosta ja puutavarakaupasta tehty Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus on äärimmäisen tärkeä, kun otetaan huomioon ne haitalliset vaikutukset, joita laittomalla puutavarakaupalla väistämättä on. Sopimuksen avulla voidaan tunnistaa puutavaran alkuperä ja edistää riippumattomien varmistamismenettelyjen täytäntöönpanoa alkuperän todistamiseksi. Toivon, että sitomalla Kamerun FLEGT-sopimukseen voidaan vähentää tehokkaasti salakuljettajien saatavana olevia metsävaroja ja perustaa näin tehokas ja avoin järjestelmä puutavaran laillisuuden tarkistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on taistellut laittomia hakkuita vastaan ja samaan aikaan pyrkinyt suojelemaan metsävaroja ja edistämään niiden kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti.

Näin ollen olen tyytyväinen siihen, että Kamerunin kanssa allekirjoitetaan vapaaehtoinen kumppanuussopimus, jonka tavoitteena on parantaa metsähallintoa ja uudistaa tarvittaessa nykyistä lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että metsäalan toimet ovat avoimia, että niissä kunnioitetaan alkuperäiskansojen oikeuksia ja etteivät ne ole ympäristölle vahingollisia.

Sopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä laittomien hakkuiden lopettamiseksi ja siten metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi, mikä puolestaan pysäyttäisi hiilidioksidipäästöt ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen maailmanlaajuisesti. Tältä osin korostan tarvetta kehottaa komissiota laatimaan ja esittämään parlamentille säännöllisesti kertomuksen kaikkien nykyisten ja tulevien sopimusten määräysten täytäntöönpanon edistymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. Vaikka tässä Kamerunin tasavallasta peräisin olevien puutuotteiden jäljittämiseen ja sertifiointiin tähtäävässä sopimuksessa esitetyt tavoitteet ovat näennäisesti kiitettäviä, niillä ei voida mielestämme torjua riittävästi metsien hävittämistä tai niiden ekologisesti ja suojelun kannalta äärimmäisen arvokkaiden metsävarojen koskemattomuuteen kohdistuvaa uhkaa, jotka ovat paikallisyhteisöjen ja alkuperäisväestöjen olemassaolon ja elämäntapojen elinehto. Esittelijä ymmärtää itsekin sopimuksen heikkoudet ja esittää pitkän luettelon huolenaiheista, joita sopimuksessa ei selkeästi käsitellä. Sopimuksella ei etenkään suljeta pois mahdollisuutta, että laajamittaiset teolliset hakkuut lisäävät metsien, myös luonnon monimuotoisuudeltaan rikkaiden aarniometsien, tilan heikkenemistä ja metsäkatoa. Esittelijä myöntää, että sopimus helpottaa Kamerunista peräisin olevan puutavaran tuontia EU:hun ja että tämä saattaa johtaa ristiriitaisuuksiin ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan EU:n tavoitteen kanssa. On myönnetty, etteivät paikallisyhteisöt ja alkuperäiskansat ole suoraan osallistuneet sopimusta koskeviin keskusteluihin. Myös kohdennetun rahoituksen puuttuminen on pantu merkille, samoin kuin sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan teknisen tuen ja henkilöstön puuttuminen. Muun muassa tästä syystä äänestimme tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen.(IT) Koska Kamerun on tärkein kovia puulajeja Euroopan unioniin vievä maa, on välttämätöntä säännellä tavaravirtaa kumppanuussopimuksella, josta äänestämme tänään. Kamerunissa kaupankäyntiä vaivaavaan korruptioon ja laittomuuteen on todella puututtava kehittämällä järjestelmä laillisuuden tarkistamiseksi sekä toteuttamalla koko järjestelmää koskevia riippumattomia tarkastuksia. Vaikka sopimuksen todellinen tehokkuus ei olekaan täysin varma, on mielestäni oikein kannattaa Yannick Jadot'n suositusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Olen yhtä mieltä tämän asiakirjan kanssa, koska Kamerunin ja Euroopan unionin välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on tarjota lainsäädäntökehys, jonka avulla voidaan merkitä ja varmistaa puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kamerunista eurooppalaisille markkinoille vietävä puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti, jotta voidaan varmistaa Kamerunin metsien laillinen metsänhoito ja hakkuu sekä tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon soveltamista. Meidän on mielestäni tehtävä loppu laittomasta puutavarakaupasta ja korruptiosta sekä kehitettävä tehokas ja avoin puutavaran ja puutuotteiden laillisuutta valvova järjestelmä. Kamerunin ja EU:n vapaaehtoinen kumppanuussopimus, joka tehtiin WTO:n sääntöjen mukaisesti, sisältää useita poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden avulla voidaan parantaa Kamerunin puualalla hyvää hallintotapaa ja avoimuutta. Vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa perustetaan täysin uudenlainen menettely petosten ja laittomuuksien torjumiseksi puutavarakaupassa, ja se sisältää muun muassa laillisen puutavarakaupan määritelmän, laillisuuden varmistamisjärjestelmän ja koko järjestelmää koskevat riippumattomat tarkastukset, joiden avulla pyritään kestävämpään puukauppaan. On korostettava, etteivät nämä puutavarakauppaa koskevat vapaaehtoiset sopimukset saa olla ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan EU:n yleistavoitteen kanssa ja että sopimuksilla on voitava taata kestävä metsien hyödyntäminen, pysäyttää metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen sekä siihen liittyvät hiilidioksidipäästöt ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen kaikkialla maailmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Kyseinen päätöslauselmaesitys liittyy tärkeään kumppanuussopimukseen Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan välillä. Kumppanuuden päätavoitteena on tarjota lainsäädäntökehys, jonka avulla voidaan taata puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön menetelmiä, joilla voidaan varmistaa Kamerunista Euroopan unionin maihin vietävän puutavaran määrä, ja tarkistaa, että kauppa täyttää lainsäädännölliset ja ennen kaikkea ympäristövaatimukset. Kamerun on tärkein Afrikasta Euroopan unioniin kovia puulajeja vievä maa, ja Euroopan unioni ostaa 80 prosenttia sen tuotannosta. Tämän perusteella meidän on pohdittava, onko tällä markkina-alueella tarpeen ottaa käyttöön seurantajärjestelmiä ja -menettelyjä, joilla vältetään laittomin menetelmin toteutettavat markkinatoimet. Päätin kannattaa tätä suositusta, koska olen vakuuttunut siitä, että meidän on kehitettävä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviä sopimuksia. Korostaisin kuitenkin, että näissä kumppanuuksissa on noudatettava ympäristönsuojelua koskevia sääntöjä ja niitä on valvottava tiukasti, jotta voidaan varmistaa, että näillä toiminnoilla luodaan todellisia kehitys- ja kasvumahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Metsäkato on ensiarvoisen tärkeällä sijalla, kun pyritään torjumaan luonnon monimuotoisuuden hävittämistä. Se on pääasiassa seurausta nykyglobalisaation tuotantojohtoisesta logiikasta ja on siten yhä täysin laillista. Metsien laittoman hyödyntämisen torjumiseksi laaditun kahdenvälisen EU:n ja Kamerunin vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen toteutuksella voidaan vain osittain edistää kaikkia ympäristörikoksia koskevan seuraamusjärjestelmän välttämätöntä kehittämistä.

Viranomaisten on taattava vientilupien myöntämistä ja vahvistamista koskevan päätöksenteon riippumattomuus. Myös puutavarakaupan edistäminen sekä metsäteollisuuden kehittäminen on rajattava ympäristön kannalta kestävään toimintaan. Tällaisten toimenpiteiden puuttuminen on erittäin valitettavaa. Lisäksi valvontajärjestelmän luotettavuuteen on suhtauduttava erittäin epäilevästi, kun otetaan huomioon Kamerunin viranomaisten laiminlyönnit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Hakkuita tehdään Afrikan maissa usein laittomasti, mikä haittaa suuresti tuottajamaiden luonnonvarojen suojelua, ja lisäksi ne vahingoittavat biologista monimuotoisuutta ja heikentävät ihmisten elämänlaatua ja heidän tulevaisuudennäkymiään.

Toivon, että Kamerunin kanssa neuvotellulla sopimuksella voidaan torjua tehokkaasti maassa suoritettavia laittomia hakkuita ja siten auttaa parantamaan metsätaloudesta elantonsa saavien väestönosien elinoloja sekä kohentamaan myös biologista monimuotoisuutta ja suojelemaan Kamerunin luonnonvaroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Vaikka olenkin tyytyväinen Kamerunin kanssa tehtyyn metsäalaa koskevaan sopimukseen ja vaikka sopimus onkin EU:lle myös hyvin sopiva keino parantaa imagoaan, koska se otetaan käyttöön kansainvälisenä metsän vuonna, on kyseenalaista, onko sopimus edes sen paperin arvoinen, jolle sen on kirjoitettu. Korruptio on Kamerunissa arkipäivää. Transparency Internationalin vuonna 2010 laatimissa maailmantilastoissa se on sijalla 146. Ympäristöjärjestöt väittävät, että Kamerunin hallitus on tietoinen metsäalan ympäristörikoksista, mutta korruptio estää yhtiöiden valvomisen ja syytteeseen asettamisen. Sanotaan, että yli 60 prosenttia puun hankinnasta ja jalostustoiminnasta ja kolme neljäsosaa puutavaran viennistä on ulkomaisten yhtiöiden hallinnassa. Vaikka emme voi odottaa sopimukselta ihmeitä, se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, minkä vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Kamerunin pinta-alasta on metsän peitossa 40 prosenttia – toistaiseksi – koska Kamerun on Afrikan tärkein trooppisen puun viejä, eikä missään muussa maassa metsiä ole hävitetty yhtä laajasti. Asiantuntijoiden mukaan 10–15 vuoden kuluessa Kongon altaan ekologisesti merkittävin puulaji katoaa, jos hakkuita jatketaan samaan tahtiin kuin tähän mennessä – maksimituottoon pyrkien. Tämä uhkaa viime kädessä maailman ilmastolle elintärkeitä Afrikan vihreitä keuhkoja ja vaarantaa Kamerunin ainutkertaisen kasviston ja eläimistön. Jotta Kamerunin trooppisia metsiä voidaan suojella, on välttämätöntä torjua korruptiota ja lahjontaa (sekä virkamiesten että valtion omistamia metsiä hallinnoivien yhteisöjen tasolla), saattaa rikolliset tehokkaasti syytteeseen, edistää kestävää metsätaloutta, jossa kaadettavien puiden määrä ei ylitä tilalle kasvavien puiden määrää, ja kouluttaa metsureita paremmin, jotta vältetään maan vahingoittuminen hakkuutöiden aikana. Ennen kaikkea eurooppalaisten yhtiöiden on otettava vastuuta, koska noin 80 prosenttia puutavarasta kuljetetaan Euroopan unioniin. EU:n on ryhdyttävä tämän osalta suoriin ja päättäväisiin toimiin. Olen näin ollen äänestänyt tämän mietinnön puolesta, koska se on oikeansuuntainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestän Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamisen puolesta, koska sopimuksen tavoitteena on vahvistaa metsähallintoa, edistää Kamerunin puutavaratuotantoa ja lisätä maan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tavoitteiden on noudatettava seuraavia metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tavoitteita ja sitoumuksia: yhteisöjen maanhallinta- ja käyttöoikeuksien vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan – kiinnittäen erityistä huomiota alkuperäiskansoihin – tehokkaan osallistumisen varmistaminen metsähallintokysymyksiä koskevassa päätöksenteossa, avoimuuden lisääminen ja korruption vähentäminen. Edellä mainittuja tavoitteita ei voida saavuttaa ilman Kamerunin tasavallan viranomaisten todellista ja tehokasta osallistumista.

Olen samaa mieltä esittelijän kanssa hänen korostaessaan, että Lissabonin sopimuksessa myönnetyt uudet valtuudet huomioon ottaen Euroopan parlamentin on valvottava vapaaehtoista kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen ja näiden sopimusten täytäntöönpanon eri vaiheita. Olen samaa mieltä myös siitä, että muiden sopimuksen täytäntöönpanoa arvioivien asiakirjojen ohella komissiota pyydetään toimittamaan parlamentille sopimuksen sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia koskevat tutkimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (tehty 6. toukokuuta 2010) tavoitteena on muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan merkitä ja varmistaa puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kamerunista eurooppalaisille markkinoille viety puutavara on kulkenut laillisia kanavia pitkin, ja tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon soveltamista.

Suurin osa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen määritelmiä koskevista vaatimuksista on täyttynyt. Kamerunin pinta-alasta 40 prosenttia on metsien peitossa, ja se on tärkein Afrikasta Euroopan unioniin kovia puulajeja vievä maa. Se myy 80 prosenttia sahatavarasta Euroopan unioniin. Maassa on kuitenkin vakavia hallinto-ongelmia (korruptio), jotka ovat johtaneet ympäristön tilan heikkenemiseen.

On siis kiireellisesti otettava käyttöön menettelyjä laittoman puutavarakaupan torjumiseksi analysoimalla ja valvomalla kaupankäyntijärjestelyjä tarkemmin. EU:n ja Kamerunin vapaaehtoinen kumppanuussopimus sisältää poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, ja se tulee voimaan heti kun luvatut lainsäädännölliset muutokset on pantu täytäntöön ja laillisuuden varmistamisjärjestelmä on otettu käyttöön.

Kaikista näistä syistä äänestän tämän ehdotuksen puolesta, jonka avulla parlamentti voi yhtyä neuvoston kantaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Kamerunin ja EU:n vapaaehtoinen kumppanuussopimus sisältää poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden avulla Kamerunin puuala voi ottaa käyttöön hyvää hallintotapaa koskevia käytänteitä ja lisätä avoimuutta. On tärkeää taata, että kaikki Kamerunista peräisin oleva puutavara ja siitä valmistetut tuotteet tulevat EU:n markkinoille täysin laillisia väyliä pitkin ja että kaikilla täytäntöön pannuilla uudistuksilla varmistetaan paikallisväestön ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen ja että niillä on myös todellisia vaikutuksia korruption torjuntaan ja paikallisen kansalaisyhteisön roolin vahvistamiseen. Sen vuoksi äänestin tämän sopimuksen allekirjoittamisen puolesta ja toivon, että tehtyjä sitoumuksia ja metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puutuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen tavoitteita noudatetaan tarkasti, kun sopimusta pannaan täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), kirjallinen. (HU) Tämä mietintö, jossa hyväksytään Kamerunin ja Euroopan unionin vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekeminen, oli mielestäni äänestyksessä kannattamisen arvoinen. Mielestäni on hyvin tärkeää, että Kamerun, joka on suurin Afrikasta Euroopan unioniin kovia puulajeja vievä maa, noudattaa tiukkoja sääntöjä tämän alan toiminnassaan. Emme voi antaa ympäristön hyväksikäytön ja tuhoamisen jatkua. On perustettava tehokas ja avoin seurantajärjestelmä. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin poliitikkojen on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristön suojeluun ja tuettava kaikkia ponnistuksia, joilla pyritään suojelemaan ympäristömme hyvinvointia tai avustetaan tähän tavoitteeseen pyrkimisessä paitsi Euroopan unionissa myös koko maailmassa.

 
  
  

Suositus: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Olen samaa mieltä tavoitteesta muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan tunnistaa puutavara ja varmistaa sen jäljitettävyys, ottaa käyttöön riippumattomat viranomaisten varmistamismenettelyt, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongon tasavallasta Euroopan markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti, jotta luodaan perusta lainmukaiselle metsien hoidolle ja hyödyntämiselle Kongon puutavara-alalla ja jotta tehostetaan metsälainsäädännön ja -hallinnon täytäntöönpanon valvontaa. Sopimus on ratkaisevan tärkeä, sillä Kongosta viedään ulkomaille vuosittain puutavaraa ja puutuotteita yli 250 miljoonalla eurolla, ja yli puolet viennistä suuntautuu Euroopan unioniin. Olen samaa mieltä myös tarpeesta varmistaa, että Kongon tasavalta täyttää tekemänsä kansainväliset sitoumukset ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Suhtaudun myönteisesti EU:n ja Kongon tasavallan väliseen vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen sisältyviin sitoumuksiin. Sopimuksella pyritään parantamaan metsähallintoa ja uudistamaan nykyistä metsälainsäädäntöä. On välttämätöntä varmistaa, että metsätalouteen liittyvät toimet ovat avoimia, että niissä noudatetaan ihmisoikeuksia ja että ne eivät ole ympäristölle vahingollisia. Haluan korostaa riippumattomien kansallisten kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien ulkopuolisten tarkkailijoiden roolia sen valvomisessa, että kaikki sopimuspuolet panevat vapaaehtoiset kumppanuussopimukset asianmukaisesti täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin suosituksen (vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemiseksi EU:n ja Kongon tasavallan kesken) puolesta, koska siinä esitetään poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden ansiosta voidaan parantaa hyvää hallintotapaa ja avoimuutta Kongon puualalla petosten ja laittoman puukaupan torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Laiton puukauppa on ongelma, joka vaikuttaa vakavasti tuottajamaihin, kuten Kongon tasavaltaan; se myös vaarantaa kehitysmaiden ekosysteemit, elämäntavat ja taloudet. Euroopan unioni valitettavasti sallii yhä laittoman puukaupan, minkä vuoksi toimet, joilla estetään laittoman puutavaran pääsy EU:n alueelle, ovat kannatettavia. Tässä mielessä kumppanuussopimus, jonka tavoitteena on tunnistaa EU:n alueelle tulevan puutavaran alkuperä ja varmistaa sen lainmukaisuus, on ilman muuta myönteinen toimenpide. Kuten muidenkin kulutustuotteiden kohdalla, kuluttajien on voitava saada selville puutavaran alkuperä ja varmistaa, että se täyttää siihen kohdistetut lailliset vaatimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on taistellut laittomia hakkuita vastaan ja samaan aikaan pyrkinyt suojelemaan metsävaroja ja edistämään niiden kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti.

Kannatan näin ollen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamista Kongon tasavallan kanssa tavoitteena parantaa metsähallintoa ja uudistaa tarvittaessa nykyistä metsälainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että metsäalan toimet ovat avoimia, niissä noudatetaan alkuperäisväestöjen oikeuksia ja etteivät ne ole ympäristölle vahingollisia.

Sopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä laittomien hakkuiden kitkemiseksi ja siten metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi, mikä puolestaan pysäyttäisi hiilipäästöt ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen globaalisti. Tältä osin korostaisin tarvetta kehottaa komissiota laatimaan säännöllisesti kertomuksen, jonka se esittelee parlamentille, kaikkien nykyisten ja tulevien sopimusten määräysten täytäntöönpanon edistymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Sopimuksella pyritään varmistamaan Kongon tasavallasta peräisin olevien puutuotteiden jäljitettävyys ja sertifiointi. Tavoitteet ovat näennäisesti kiitettäviä, mutta niillä ei voida mielestämme torjua riittävästi metsien hävittämistä tai ekologisesti ja suojelun kannalta äärimmäisen arvokkaiden metsäresurssien koskemattomuuteen kohdistuvaa uhkaa; metsät ovat paikallisyhteisöjen ja alkuperäisväestöjen toimeentulon ja elämäntapojen elinehto. Esittelijän itsensä ilmaisemat huolenaiheet riittävät osoittamaan sopimuksen puutteet, millä perusteella äänestimme tyhjää. Sopimuksella ei voida varmistaa etenkään metsäkadon ja koskemattomien metsien tilan laaja-alaisen heikkenemisen torjuntaa vaan se saattaa jopa edistää niitä ilman lisä- tai täydentäviä toimia, koska sopimuksen tavoitteena on edistää puutuotteiden tuontia Kongon tasavallasta EU:hun. Sopimus saattaa luoda ilmeisiä ristiriitoja EU:n ilmastonmuutoksen torjuntaa ja biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. On syytä tuoda esittelijän tavoin esille myös kohdennetun rahoituksen tai teknisen tuen ja sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämien henkilöstöresurssien puute.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen.(IT) Päätin tukea Yannick Jadot'n suositusta analogisesti sen kanssa, mitä Kamerunia koskevissa määräyksissä vahvistetaan, ja koska minusta on harmillista, ettei Lissabonin sopimuksessa suoda Euroopan parlamentille muutosoikeutta vaan vaaditaan vain parlamentin hyväksyntää. Kongo vie vuosittain maasta puutavaraa ja puutuotteita yli 250 miljoonalla eurolla, ja puolet viennistä suuntautuu Euroopan unionin alueelle. Siitä huolimatta, että äänestyksen kohteena olevan sopimuksen todellista tehokkuutta voidaan epäillä – kuten Kamerunin tapauksessa – olen päättänyt tukea sitä, koska se on ensimmäinen askel vilpillisen ja laittoman puukaupan torjumisen suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Olen yhtä mieltä tämän asiakirjan kanssa, koska Kongon ja Euroopan unionin välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on tarjota lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan merkitä ja varmistaa puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongosta eurooppalaisille markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti. Meidän on mielestäni tehtävä loppu laittomasta puukaupasta ja korruptiosta sekä kehitettävä tehokas ja avoin puutavaran ja puutuotteiden laillisuutta valvova järjestelmä. Kongo vie vuosittain maasta puutavaraa ja puutuotteita yli 250 miljoonalla eurolla, ja puolet viennistä suuntautuu Euroopan unionin alueelle. Tähän mennessä 20 prosenttia Kongosta Euroopan markkinoille tuodusta puutavarasta on ollut alkuperältään laitonta joko tuotannon, myynnin, jalostuksen tai viennin osalta. Vuosien 1993 ja 1999 välillä toisiaan seuranneet sodat eivät ole ainakaan auttaneet tilannetta ja ovat vain lisänneet korruptiota. Oli siis kiireesti otettava käyttöön menettelyjä vilpillisen puutavarakaupan torjumiseksi tehostamalla usein monimutkaisten kauppavirtojen analysointia ja valvontaa. On korostettava, etteivät nämä puutavarakauppaa koskevat vapaaehtoiset sopimukset saa olla ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan EU:n yleistavoitteen kanssa ja että sopimuksilla on voitava varmistaa kestävä metsien hyödyntäminen, tehdä loppu metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä sekä siihen liittyvistä hiilipäästöistä ja biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuisesta köyhtymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Kuten me kaikki tiedämme, valtaosa Euroopan unionissa käytetystä puutavarasta tuodaan Kongon tasavallasta. Alueella toimivien kansalaisjärjestöjen selvitysten mukaan vähintään 20 prosenttia Kongosta tulevasta puutavarasta on alkuperältään laitonta. Tämän suosituksen (ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisesta) tavoitteena on varmistaa, että Euroopan unioni voisi toimia myös Kongossa, kuten on vaadittu Kamerunin osalta, niin, että se voi estää laittoman puukaupan, jota ei voida hyväksyä. Tämä on mahdollista, kuten suosituksessa esitetään, toteuttamalla toimia, joilla EU voi varmistaa, että kumppanuussopimuksilla käynnistetyt poliittiset uudistukset todella edesauttavat sekä juridisesti että ekologisesti "puhtaan" metsätalouden syntymistä, jotta maata voitaisiin suojella rikolliselta toiminnalta ja metsävarojen väärinkäytöltä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän suosituksen puolesta. Kongo vie vuosittain maasta puutavaraa ja puutuotteita yli 250 miljoonalla eurolla, ja puolet viennistä suuntautuu Euroopan unionin alueelle. Tähän mennessä kansalaisjärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että 20 prosenttia Kongosta Euroopan markkinoille tuodusta puutavarasta on alkuperältään laitonta joko tuotannon, myynnin, jalostuksen tai viennin osalta. Vuosien 1993 ja 1999 välillä toisiaan seuranneet sodat eivät ole ainakaan auttaneet tilannetta ja ovat vain lisänneet korruptiota. Oli siis kiireesti otettava käyttöön menettelyjä vilpillisen puutavarakaupan torjumiseksi tehostamalla usein monimutkaisten kauppavirtojen analysointia ja valvontaa. Tällä vapaaehtoisella kumppanuussopimuksella on määrä edistää korruption torjuntaa ja vähentää merkittävästi laitonta puukauppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Metsien hävittämisongelman ratkaisu on ensiarvoisen tärkeällä sijalla biologisen monimuotoisuuden hävittämisen torjumisessa. Metsien hävittäminen on seurausta pääasiassa nykyglobalisaation tuotantojohtoisesta logiikasta ja on siten yhä täysin laillista. Metsien laittoman hyödyntämisen torjumiseksi laaditun EU:n ja Kongon välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen toteutuksella voidaan vain osittain edistää kaikkia ympäristörikoksia koskevan seuraamusjärjestelmän välttämätöntä kehittämistä. Vientilupien myöntämistä ja tarkistamista koskevien päätösten riippumattomuus olisi varmistettava julkishallinnossa, ja metsien lainmukaisen hyödyntämisen väärinkäytön estämiseen olisi osoitettava tukea. Näiden toimenpiteiden puuttuminen on erityisen valitettavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Hakkuita tehdään Afrikan maissa usein laittomasti, mikä haittaa suuresti tuottajamaiden luonnonvarojen suojelua; lisäksi ne merkitsevät biologisen monimuotoisuuden riistoa, heikentävät ihmisten elämänlaatua ja vaarantavat heidän tulevaisuudennäkymänsä. Toivon, että Kongon tasavallan kanssa neuvotellulla sopimuksella voidaan tehokkaasti torjua laittomia hakkuita Kongossa ja siten auttaa parantamaan metsätaloudesta elantonsa saavien ihmisten elinoloja sekä kohentamaan myös biologista monimuotoisuutta ja suojelemaan Kongon tasavallan luonnonvaroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Tämänkaltaisesta sopimuksesta on hyötyä vain siinä tapauksessa, että voimme olla varmoja, että ulkomaiset yritykset eivät enää riistä paikallisia yrityksiä, joilta puuttuu metsä- ja ympäristöosaamista, ja että Kongon tasavalta panee korruption kuriin. Tavoitteeksi on asetettava sellaisen metsänhoitoalan kehittäminen, joka perustuu vastuulliseen toimintaan ja jossa tehdään suunnitelmia tulevien sukupolvien varalle. Niin kauan kun paikallisväestö ei ole tietoinen näistä ongelmista, kaikki tämä on vain huijausta.

EU:n sopimus on täysin tehoton, ellei hakkuita koskevien säännösten laiminlyönnistä seuraa merkittäviä rangaistuksia ja sanktioita. Vaikka hakkuita tehtäisiin valikoivasti, on tärkeää muistaa, kuinka paljon puita menetetään kuljetusprosessissa esimerkiksi rakennettaessa teitä keskelle metsiä. Emme voi odottaa sopimukselta ihmeitä, mutta se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, minkä vuoksi äänestin suosituksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Myös minä äänestin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen puolesta. Kannatan tavoitetta muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan muun muassa tunnistaa puutavara ja varmistaa sen jäljitettävyys, ottaa käyttöön riippumattomat viranomaisten varmistamismenettelyt, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongon tasavallasta Euroopan markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti, jotta luodaan perusta lainmukaiselle metsien hoidolle ja hyödyntämiselle Kongon puutavara-alalla ja voidaan tehostaa metsälainsäädännön ja -hallinnon täytäntöönpanon valvontaa.

Kongon ja EU:n välillä 9. toukokuuta 2009 tehdyssä vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa korostaisin sopimukseen sisältyvistä määrittelyistä juontuvien kriteerien täyttämistä, mukaan lukien niiden, joita sovellettiin neuvotteluprosessiin, joka kulminoitui innovatiiviseen sopimukseen, jonka tavoitteena on torjua tehokkaasti laitonta puukauppaa ja korruptiota synnyttävää huonoa hallintokäytäntöä sekä luoda tehokas ja avoin puutavaran ja puutuotteiden laillisuutta valvova järjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unionin ja Kongon tasavallan välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on tarjota lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan varmistaa puutavaran jäljitettävyys, ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongosta eurooppalaisille markkinoille tuotu puutavara on päätynyt sinne laillisia kanavia pitkin, sekä tehostaa metsälainsäädännön ja -hallinnon täytäntöönpanon valvontaa.

Kansalaisjärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että 20 prosenttia Kongosta Euroopan markkinoille tuodusta puutavarasta on alkuperältään laitonta prosessin vaiheesta riippumatta. Hyvät kuulijat, tämän vuoksi on kiireesti otettava käyttöön menettelyjä laittoman puukaupan torjumiseksi.

EU:n ja Kongon välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus tarjoaa monia poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joilla Kongon puuteollisuudessa voidaan alkaa harjoittaa hyvää ja entistä avoimempaa hallintotapaa. On tärkeää varmistaa, että toteutetuilla poliittisilla ja lainsäädännöllisillä uudistuksilla voidaan edesauttaa köyhyyden vähentämistä ja parantaa tuntuvasti ihmisten elinoloja.

Vapaaehtoinen kumppanuussopimus tulee voimaan heti, kun luvatut lainsäädännölliset muutokset on saatu päätökseen ja järjestelmän laillisuutta valvova järjestelmä on otettu käyttöön. Edellä mainituista syistä kannatan esittelijän ehdotusta noudattaa neuvoston kantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Kongon ja EU:n välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus tarjoaa monia poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joilla Kongon tasavallan puualalla voidaan alkaa harjoittaa hyvää ja entistä avoimempaa hallintotapaa. On tärkeää varmistaa, että Kongosta Euroopan markkinoille tuleva puutavara ja puutuotteet päätyvät Eurooppaan täysin lainmukaisesti ja että kaikilla toteutetuilla uudistuksilla varmistetaan paikallis- ja alkuperäisväestöjen oikeuksien noudattaminen, parannetaan ihmisten elinoloja ja ympäristönsuojelua ja että uudistuksilla voidaan todella torjua korruptiota ja vahvistaa paikallisen kansalaisyhteiskunnan asemaa.

Tämän vuoksi äänestin sopimuksen allekirjoittamisen puolesta ja toivon, että tehdyt sitoumukset sekä metsälainsäädännön ja -hallinnon täytäntöönpanon valvontaa sekä puukauppaa koskevat tavoitteet lunastetaan kaikilta osin sopimusta täytäntöön pantaessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Kannatan tätä päätöslauselmaa, sillä minusta meidän on yritettävä ratkaista metsäkadon ja metsien tilan heikentymisen vakava ongelma. Metsien koskemattomuuden säilyttäminen on ensisijainen tavoite.

Komission ja neuvoston on vauhditettava ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että Kongon tasavallassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Ennaltaehkäisevää toimintaa tarvitaan myös korruptiossa, jota on merkittävästi vähennettävä. Korruption vähenemisen takaamiseksi on tärkeää tukea toimia, joilla pyritään takaamaan paikallisen oikeusjärjestelmän riippumattomuus ja uusien oikeusmenettelyjen luominen.

On myös elintärkeää ajantasaistaa oikeudellisia tekstejä tavoitteena sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen sekä paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen. Lopuksi korostaisin vielä, että tarvitaan lisää teknisiä resursseja ja rahoitusvaroja, joilla tuetaan puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän käyttöönottoa.

 
  
  

Suositukset: Yannick Jadot (A7-0371/2010) ja (A7-0370/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen.(DE) Euroopan parlamentin hyväksyntä Euroopan unionin sekä Kamerunin tasavallan ja Kongon tasavallan välisille vapaaehtoisille kumppanuussopimuksille on merkinnyt tärkeää askelta laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan torjunnassa. Luotettavan jäljitettävyyden varmistavasta sertifiointijärjestelmästä hyötyvät paitsi Euroopan talous ja etenkin Euroopan puuteollisuus myös Kamerunin ja Kongon talous ja metsä-ala. Kannatan ehdottomasti molempia sopimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Trooppisten kovien puulajien viejämaat ovat ryhtyneet osana metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa allekirjoittamaan vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia (FLEGT) EU:n kanssa puutavaran ja varmistamismenettelyjen jäljitettävyyden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi. Näiden Kongon ja Kamerunin tasavaltojen kanssa tehtyjen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten tavoitteena on muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan: (i) tunnistaa puutavara ja varmistaa sen jäljitettävyys, (ii) ottaa käyttöön riippumattomat varmistamismenettelyt, joilla sertifioidaan kaikki kumppanuusmaasta Euroopan markkinoille viety puutavara, jotta luodaan perusta Kongon ja Kamerunin metsien lainmukaiselle hoidolle ja hyödyntämiselle, sekä (iii) tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon soveltamista. Vapaaehtoiset kumppanuussopimukset on jo allekirjoitettu EU:n ja Ghanan välillä vuonna 2009. Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan parlamentti voi tehdä päätöksiä yhteispäätösmenettelyssä, ja sen on annettava muodollinen hyväksyntä Kamerunin ja Kongon kanssa tehdyille kumppanuussopimuksille. Lähitulevaisuudessa tehdään lisää sopimuksia erityisesti joidenkin Aasian maiden sekä myös Kongon demokraattisen tasavallan kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin näiden suositusten puolesta, sillä minusta on tärkeää suojella luonnonmukaisia metsiä, joiden hyödyntäminen saattaa johtaa metsien tilan heikkenemiseen ja metsäkatoon sekä ympäristön tuhoutumiseen maailmanlaajuisesti.

Metsäalan oikeudellisen kehyksen uudistus on siten tarpeen, jotta vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta tulee metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa (FLEGT) koskevan toimintasuunnitelman tavoitteiden mukainen ja jotta varmistetaan sosiaali- ja ympäristökriteerien täyttyminen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseen tähtäävä oikeudellisten tekstien ajantasaistaminen on tehtävä siten, että varmistetaan paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen ja siten periaatteet, joiden mukaan nämä yhteisöt voivat osallistua suoraan uusien säädöstekstien laatimiseen ja avoimuutta koskevan sopimuksen täytäntöönpanovaiheeseen.

Komission on varmistettava paikallisyhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen, sillä ne kärsivät usein eniten ilmaston ja ympäristön tilan heikkenemisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Euroopan parlamentti on hyväksynyt useita sopimuksia, joiden tavoitteena on torjua Euroopan unionin ja Kongon sekä Euroopan unionin ja Kamerunin välistä laitonta puukauppaa.

Näiden kansainvälisten sopimusten tavoitteena on varmistaa EU:n alueelle tuodun puutavaran jäljitettävyys metsäkadon torjumiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi sekä alkuperäisväestöjen oikeuksien turvaamiseksi.

Verts/ALE-ryhmää edustava esittelijä Yannic Jadot on sisällyttänyt tekstiin useita GUE/NGL-ryhmän jättämiä tarkistuksia.

Nyt suositukset on pantava täytäntöön, ja meidän on pidettävä huoli siitä, että komissio todella ottaa Euroopan parlamentin näkemykset huomioon.

Nämä suositukset voivat kuitenkin toimia tukipisteenä kaikille niille, jotka ajavat muita suhteita eteläisen pallonpuoliskon maiden ja etenkin Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Äänestin sen puolesta, että EU allekirjoittaisi vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen Kamerunin tasavallan ja Kongon tasavallan kanssa. Kuluva vuosi 2011 on kansainvälinen metsien teemavuosi. Terveitä metsiä tarvitaan paikallisen biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, ja metsillä on tärkeä osa asettamissamme ilmastotavoitteissa, sillä ne toimivat luonnon hiilinieluina. Kasvillisuutta ja metsiä tuhotaan kaikkialla maailmassa, myös Keski-Afrikassa. Satelliittikuvista voidaan nähdä, että Afrikassa on 30 vuoden kuluessa hävinnyt metsiä ja muuta kasvillisuutta noin 25 000 neliökilometriä. Näillä uusilla kumppanuussopimuksilla pyritään edistämään Kongon ja Kamerunin vastuullista metsähallintoa, ja EU on tästä suoranaisessa vastuussa, koska se tuo puutavaraa näistä maista. EU on nyt ottamassa vastuuta. Tarvittava avoimuus varmistetaan myös puutuotteiden jäljitettävyyden ja laillisuuden varmistusjärjestelmien käyttöönotolla.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0022/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), kirjallinen. (EN) Päätöslauselmassa viitataan työviisumeihin, mutta on hyvin epätodennäköistä, että Tyynenmeren valtioiden kansalaiset hakisivat työtä Maltasta muiden EU:n jäsenvaltioiden sijasta. Sen vuoksi äänestin alkuperäisen ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjallinen.(FR) Päätöslauselmassa tuodaan esille parlamentin epäluuloinen suhtautuminen väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen. Siinä muistutetaan sopimuksen tavoitteista (EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisten kauppasuhteiden kehittäminen ja vahvistaminen) ja korostetaan alkuperäsäännöistä poikkeamisen aiheuttamia ongelmia jalostetuille kalastustuotteille. Äänestin silti päätöslauselmaa vastaan, mikä on linjassa sen kanssa, etten hyväksy sopimusta, koska päätöslauselmassa ei tuoda mielestäni tarpeeksi voimakkaasti esille alkuperäsäännöistä poikkeamisen aiheuttamia ongelmia jalostetuille kalastustuotteille ja varsinkin tonnikalalle.

Odotan kovasti Euroopan komissiolta sopimuksessa edellytettyä ympäristövaikutusten arviointia, jossa analysoidaan sopimuksen vaikutuksia EU:n ja Tyynenmeren valtioiden työllisyyteen sekä Euroopan kalatalouteen ja jalostusteollisuuteen. Euroopan markkinoille tulevan jalostetun tonnikalan alkuperää on mahdoton varmistaa. Seuraan EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välillä käytäviä neuvotteluja lopullisesta kumppanuussopimuksesta ja pidän huolen siitä, ettei sopimuksessa ole poikkeuksia alkuperäsäännöistä, jotka koskevat Papua-Uudesta-Guineasta peräisin olevia jalostettuja kalastustuotteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatan Tyynenmeren valtioiden ja EU:n välisten kauppasuhteiden tiivistämiseksi tehtyjä ponnisteluja, joilla pyritään tukemaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtioiden) alueellista yhdentymistä ja edistämään niiden asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen.

EU:lla on merkittävä rooli AKT-valtioiden yhteiskunnan ja talouden kestävän kehityksen edistämisessä sekä köyhyyden poistamiseen näistä valtioista tähtäävien yleisten pyrkimysten tukemisessa. Kyseisen alueen ja EU:n välisillä kauppasuhteilla olisi siten edistettävä ja tehostettava kauppaa, kestävää kehitystä sekä alueellista yhdentymistä ja samalla edistettävä talouden monipuolistamista ja köyhyyden vähentämistä.

Tämänhetkinen rahoitus- ja talouskriisi tekee kauppapolitiikasta kehitysmaille tärkeämpää kuin koskaan, ja toivon, että neuvottelut kattavasta talouskumppanuussopimuksesta kaikkien 14 AKT-valtion kanssa saatetaan mahdollisimman nopeasti päätökseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (S&D), kirjallinen. (DA) Olemme tarkistukseen 6 (23 kohdan 3 alakohta) liittyen sitä mieltä, että yksittäisten jäsenvaltioiden pitäisi aina voida päättää viisumin myöntämisestä kolmannen maan kansalaiselle. Jos kyse on työviisumista, työehtojen on oltava samat kuin kyseisen jäsenvaltion EU:n kansalaisten. Haluaisimme lisäksi nykyistä tarkemman määrittelyn ilmaukselle "hoitotehtävissä ja muissa vastaavissa ammateissa".

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Käsillä oleva rahoitus- ja talouskriisi on paljastanut, että kauppapolitiikka on kehitysmaille tärkeämpää kuin koskaan. Alueen erityinen luonne, jota määrittävät kalastus ja siihen liittyvät toimialat sekä kalatalousteollisuus, tarjoaa parhaat mahdollisuudet kasvattaa vientiä tulevaisuudessa edellyttäen, että kalastusta harjoitetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Kauppaa tukevan kehitysyhteistyön tavoitteena on puolestaan parantaa kehitysmaiden valmiuksia rahoittaa uusia kaupankäyntimahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välistä väliaikaista kumppanuussopimusta käsittelevän päätöslauselman puolesta, koska se on askel eteenpäin neuvotteluissa uudesta ja entistä kattavammasta kumppanuussopimuksesta.

Samaan aikaan Euroopan komission on pidettävä mielessä, että tulevasta sopimuksesta on neuvoteltava entistä useampien alueen valtioiden kanssa alueellisen eriarvoisuuden torjumiseksi. Sopimuksella ei myöskään pidä antaa kolmansien maiden yritysten hyötyä EU:n tullivapauksien suomista eduista paikallisten alojen, työntekijöiden tai tulonsaannin kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä uskon, että kumppanuussopimuksella voidaan tukea Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden alueellista yhdentymistä ja edistää niiden asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen niin, että edistetään näiden maiden yhteiskunnan ja talouden kestävää kehitystä ja siten köyhyyden poistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ainoastaan Papua-Uusi-Guinea ja Fidžin tasavalta ovat allekirjoittaneet väliaikaisen kumppanuussopimuksen EU:n kanssa, mutta sopimus ansaitsee silti minusta tukemme, koska se mahdollistaa Euroopan markkinoiden avautumisen paikallisille tuotteille ja toisaalta näiden markkinoiden asteittaisen avautumisen eurooppalaisille tuotteille. Toivon, että Tyynenmeren valtioiden ja EU:n väliset kauppasuhteet tiivistyvät ja vahvistuvat ja että niissä otetaan huomioon eri alueiden erityispiirteet ja vähäosaisten erityistarpeet. Kyseistä kauppajärjestelmää olisikin hyödynnettävä ottamalla huomioon sopimuksen allekirjoittajamaiden kehitystarpeet ja käytettävä välineenä noiden tarpeiden esille tuomiseen. Mahdollisessa kattavassa sopimuksessa on otettava huomioon päätöslausemassa mainitut keskeiset kohdat: 1) neuvottelut teollis- ja tekijänoikeuksista, 2) julkisten hankintojen avoimuus; sekä 3) työviisumien myöntäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Laatimassani päätöslauselmassa, joka täydentää EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen hyväksymistä, tehdään selväksi, että vaikka parlamentti kannattaa, että väliaikainen kauppakumppanuussopimus kattaisi vain Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin, se katsoo, että mahdollisen täysin kattavan talouskumppanussopimuksen olisi katettava kaikki 14 Tyynenmeren saarivaltiota. Tämä on tärkeä asia alueellisen solidaarisuuden, koheesion ja yhdentymisen kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisillä talouskumppanuussopimuksilla on pyrittävä tehostamaan kauppaa, kestävää kehitystä ja alueellista yhdentymistä sekä edistämään samalla talouden monipuolistamista ja köyhyyden vähentämistä. Ainoastaan Papua-Uusi-Guinea ja Fidžin tasavalta ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta se on silti tärkeä askel tämän 14 valtiota kattavan alueen talouden tulevaa kehittämistä ajatellen sekä ratkaisevan tärkeä kansainvälisen kaupan kehittämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Laajasti omaksuttu käsitys, että kyseisen alueen ja EU:n välisten kauppasuhteiden parantamisella voidaan tehostaa kauppaa, kestävää kehitystä, alueellista yhdentymistä ja samalla edistää talouden monipuolistamista ja köyhyyden vähentämistä, on erityisen tärkeä näkökohta tässä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa väliaikaisesta kumppanuussopimuksesta Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välillä. Vuosituhannen kehitystavoitteet ovat saavutettavissa tämän väliaikaisen sopimuksen avulla.

Tämä seikka sekä aitojen alueellisten markkinoiden luominen ovat väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen (EPA) menestyksellisen täytäntöönpanon välttämätön perusta, ja sama pätee myös tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävään kattavaan talouskumppanuussopimukseen. Alueellinen yhdentyminen ja yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä Tyynenmeren valtioiden sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle.

Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä uskon vakaasti, että väliaikaisella talouskumppanuussopimuksella voidaan edistää näiden alueiden taloudellista kehitystä, ja jaan päätöslauselmassa esitetyn näkökohdan, että kehitystä on tuettava kestävää kehitystä ja osallistamista koskevalla politiikalla. Parlamentin tehtävänä on valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa osana Lissabonin sopimuksen suomia valtuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), kirjallinen.(FR) Suhtaudun myönteisesti Euroopan parlamentin päätökseen hyväksyä Euroopan unionin ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen sopimuksen. Sopimus on osoitus siitä, että Euroopan unioni ottaa vastuuta tästä alueesta, ja se on voimakas poliittinen viesti alueen valtioille. Olen mielissäni siitä. Sopimuksen hyväksymispäätöstä seurannut poliittinen päätöslauselma tarjoaa mahdollisuuden muistuttaa vaatimuksistamme. Haluamme luoda Tyynenmeren valtioiden kanssa tasapainoiset ja oikeudenmukaiset suhteet, jotka mahdollistavat näiden saarivaltioiden kehityksen omien kansalaistemme edut turvaavalla tavalla. Sopimukseen sisältyy kalastustuotteiden alkuperäsääntöjä koskevia erityisiä määräyksiä, mutta poikkeusta oli syytä suitsia. Jotta poikkeus, jonka on määrä luoda työpaikkoja ja hyvinvointia, hyödyttäisi todella paikallisväestöjä eikä vahingoittaisi EU:n kalanjalostusteollisuutta ja säilyketeollisuutta, oli elintärkeää vaatia pikaista arviointia poikkeuksen vaikutuksista sekä tarvittaessa sen keskeyttämistä. Takeilla varmistetaan, että sopimus on oikeudenmukainen ja että tarvittaessa toteutetaan toimia omien etujemme turvaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin Euroopan unionin ja Tyynenmeren valtioiden välistä väliaikaista kumppanuussopimusta käsittelevän päätöslauselman puolesta siinä toivossa, että sopimuksella, joka rajoittuu toistaiseksi kahteen maahan eli Papua-Uuteen-Guineaan ja Fidžin tasavaltaan, voitaisiin luoda pohjaa laaja-alaiselle sopimukselle. Sopimus voisi toimia välineenä, jolla edistetään Tyynenmeren alueen kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä, vähennetään köyhyyttä sekä vahvistetaan alueellista yhdentymistä ja yhteistyötä vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen. (IT) Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan sekä Euroopan yhteisön välinen väliaikainen sopimus parafoitiin 14. joulukuuta 2007.

Vain nämä kaksi Tyynenmeren alueen maata parafoivat sopimuksen, koska ne toimivat aktiivisimmin kauppasuhteiden ylläpitämisessä Euroopan unionin kanssa ja ennen kaikkea koska ne halusivat turvata sokeri- ja tonnikalateollisuutensa. Sopimuksen pitäisi myös tuoda lisätuloja näille maille tulli- ja kiintiövapaata markkinoille pääsyä koskevan uuden sääntelyn ansiosta.

Euroopan markkinoille pääsyn parantuminen tuo maille uusia investointimahdollisuuksia, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti myös työllisyyteen. Talouskumppanuussopimuksessa edellytetään, että myöhemmin perustetaan tilapäinen komitea, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa ja tarkistaa säännöllisesti sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen paikallisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), kirjallinen.(FR) Päätöslauselmassa selvitetään parlamentin epäilyjä suhteessa väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen. Siinä muistutetaan sopimuksen tavoitteista (EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisten kauppasuhteiden kehittäminen ja vahvistaminen) ja korostetaan alkuperäsäännöistä poikkeamisen aiheuttamia ongelmia jalostetuille kalastustuotteille. Tämän vuoksi äänestin päätöslauselman puolesta ja annoin tukeni vihreiden jättämille tarkistuksille, jotka ovat täysin sopusoinnussa huolenaiheidemme kanssa. Odotan kovasti Euroopan komissiolta sopimuksessa edellytettyä ympäristövaikutusten arviointia ja seuraan tarkoin lopullisesta sopimuksesta käytäviä neuvotteluja.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Annoin tukeni Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan kanssa tehdylle väliaikaiselle talouskumppanuussopimukselle, koska on tärkeää kehittää tiiviitä suhteita Tyynenmeren alueen viejämaiden kanssa. Muutamien jäsenten huolenaiheista riippumatta minusta meidän on edistettävä entistä tiiviimpää yhteistyötä näiden maiden kanssa, sillä siten EU voi valvoa tonnikalan ja muiden Papua-Uudessa-Guineassa purkitettavien kalojen pyyntiä. Ala on myös luonut satoja työpaikkoja tämän köyhän maan paikallisväestölle.

 
  
  

Suositus: David Martin (A7-0365/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, sillä uskon, että se auttaa WTO:n sääntöjen mukaisten uusien kauppasuhteiden luomisessa Fidžin tasavallan ja Papua-Uuden-Guinean kanssa. Väliaikaiset talouskumppanuussopimukset (EPA) ovat tuotteiden kauppaa koskevia sopimuksia, joilla pyritään estämään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden ja Euroopan välisen kaupan tyrehtyminen. Väliaikaiset sopimukset voidaan nähdä ensi askeleena tässä prosessissa oikeudelliselta kannalta, mutta ne ovat täysin riippumattomia kansainvälisiä sopimuksia, jotka eivät välttämättä johda kattavan talouskumppanuussopimuksen tekemiseen. Kannatan suosituksia, jotka koskevat lopullisten sopimusten allekirjoittamista, sopimusten rahoittamista EU:n varoin mutta ei Euroopan kehitysrahastosta, tarvetta perustaa parlamentaarinen elin valvomaan sopimuksen täytäntöönpanoa sekä tarkistuslauseketta ja vaikutusten yleisarviointia, jotka pitäisi toteuttaa 3–5 vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), kirjallinen. (NL) Talouskumppanuussopimusten tarkoituksena on edistää EU:n ja Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan välistä kauppaa sekä tehostaa kauppaa, kehitystä, kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä. Alueellisella yhdentymisellä on ratkaiseva rooli näiden maiden kehityksessä. Komission olisikin kerrottava, miten väliaikaisilla sopimuksilla edistetään kehitystä. On tärkeää, että allekirjoitamme lopullisen sopimuksen alueen maiden kanssa. Alkuperäsääntöjen höllentäminen tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia Papua-Uudelle-Guinealle vahvistaa paikallistalouttaan.

On kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei köyhimpiä maita käytetä vain läpikulkumaina muiden sellaisten maiden tuotteille, jotka eivät ole mukana tässä erityisessä markkinoillepääsyohjelmassa. Paikallistalouden edut ovat äärimmäisen tärkeällä sijalla tässä suhteessa. Komission on valvottava sopimuksen täytäntöönpanoa ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jos sen vaikutustenarvioinnissa havaitaan vakavia markkinoiden vääristymiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjallinen.(FR) Tämä sopimus takaa Tyynenmeren alueelta tuleville tuotteille pääsyn Euroopan markkinoille suotuisin ehdoin. Kannatan alueen kehittämistä, mutta en voi hyväksyä jalostettujen kalastustuotteiden alkuperäsäännöistä poikkeamista. Poikkeus nimittäin synnyttää vilpillistä kilpailua Euroopan säilyketeollisuuteen eikä siitä ole todellista hyötyä paikallisväestöille.

Lisäksi tonnikalan tuonti Papua-Uudesta-Guineasta on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, joten on aihetta pelkoon, että suuntaus vain voimistuu tulevaisuudessa. Kalatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana päätin äänestää sopimusta vastaan, koska siinä sivuutetaan tämän valiokunnan antama lausunto, jossa esitetään jalostettujen kalastustuotteiden alkuperäsääntöihin tehdyn poikkeuksen kumoamista väliaikaista kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen päätteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Vaikka vain pieni määrä maita on hyväksynyt väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen (EPA), tämä osoittaa Euroopan sitoutumista Tyynenmeren alueen maiden kehityksen tukemiseen mekanismilla, jossa on kyse muustakin kuin pelkistä tukimenettelyistä ja jossa pyritään aktivoimaan paikallistaloudet yritysten ja työpaikkojen luomiseksi sekä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden lisäämiseksi. Hyväksyn periaatteessa tämän välineen, mutta en voi sivuuttaa epäilyjäni sen suhteen, mitä vaikutuksia väliaikaisella talouskumppanuussopimuksella voi olla kalatalouteen. Sen vuoksi toivoisin, että komissio tarkastelisi kysymystä erityisen huolella, sillä minusta on perusteltua, että komissio esittelisi parlamentille kertomuksen kalatalousalasta sekä kalavarojen hoidosta Tyynellämerellä esittelijän pyynnön mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Hyväksyn ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja kahden Tyynenmeren valtion (Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan) välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä seuraavista syistä: 1. kyseiset maat ovat alueen laajimmat taloudet ja ne ovat jo aiemmin allekirjoittaneet talouskumppanuussopimukset EU:n kanssa; 2. vaikka kumppanuuden ulottamisesta alueen muihin maihin saattaisi olla hyötyä, se ei ole toistaiseksi ollut mahdollista; 3. kyse on väliaikaisesta sopimuksesta, jota parlamentin on arvioitava uudelleen, jos haluamme tehdä siitä kattavan; 4. Fidžin tasavalta on tehnyt EU:lle ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita ja oikeusvaltiota koskevia sitoumuksia; 5. alueen kansalaisyhteiskunnan edustajien ja poliitikkojen kritiikistä huolimatta kumppanuudella voitaisiin edistää maiden strategista kehittämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme kritisoineet jo pitkään talouskumppanuussopimusten allekirjoittamista Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtioiden) kanssa. Sopimuksilla pyritään – riippumatta niiden tarkoituksesta ja retoriikasta, jolla ne on esitetty – pääasiassa vapaaseen kauppaan, millä saattaa olla äärimmäisen kielteisiä vaikutuksia. AKT:n ja EU:n äskettäin, joulukuussa 2010 pidetyssä yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa AKT-valtioiden neuvosto ilmaisi huolensa siitä, ettei Euroopan komissio ota huomioon näiden maiden huomautuksia asiassa, joka liittyy niiden talouksien suojeluun. Ristiriita on myös komission paljon mainostaman joustavuuden ja sen teknisissä neuvotteluissa omaksuman joustamattoman kannan välillä. Tyynenmeren alueen yhteiskunnalliset ja poliittiset järjestöt ovat myös kritisoineet kovin sanoin EU:ta tässä Fidžin tasavallan ja Papua-Uuden-Guinean välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen yhteydessä siitä, että näitä kahta maata on painostettu sopimuksen allekirjoittamiseen ja uhattu, että muussa tapauksessa ne menettäisivät etuoikeutetun pääsyn Euroopan markkinoille. Kriitikot ovat myös todenneet, että Tyynenmeren valtioiden välinen solidaarisuus on hiipunut merkittävästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mikä on luonut kahtiajaon tunnetta ja johtanut tiettyjen alueellisten ryhmittymien hajoamiseen, koska ne ovat kokeneet, että niitä on painostettu väliaikaisten sopimusten allekirjoittamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Mikään ei ole tärkeämpää, kuin lasten terveys ja lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lapsilla on oltava oikeus myös perhe-elämään, ja on varmistettava, etteivät lapset joudu viettämään pitkiä aikoja orpokodeissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen sopimus takaa Papua-Uudelle-Guinealle yleisen poikkeuksen kalastustuotteita ja erityisesti tonnikalaa koskevista alkuperäsäännöistä. Lauseke tarkoittaa, että Papua-Uudesta-Guineasta tuotuja tuotteita voidaan pitää tuon maan tuotteina ja että ne voidaan siten vapauttaa tulleista tai kiintiöistä, vaikka kalastajat, kalastusalueet tai säilykekalatehtaat eivät olisi papuauusiguinealaisia.

Poikkeuksesta hyötyvät Kiinan, Australian, Thaimaan ja muiden maiden kalastuslaivastot, joka purkavat saaliinsa Papua-Uuden-Guinean satamissa. Nämä maat omistavat säilyketehtaat, jotka ne ovat perustaneet Papua-Uuteen-Guineaan mutta palkkaavat ulkomaista työvoimaa epäilyttävissä oloissa. On selvää, että tästä vilpillisestä ja laittomasta kilpailusta kärsivät eniten Euroopan ja erityisesti Ranskan kalatalous.

Papua-Uudesta-Guineasta peräisin olevan tonnikalan tuonti Euroopan unionin alueelle on lisääntynyt 76 prosentilla vuosina 2008–2009; samana aikana tuonti kasvoi yksistään Ranskassa 1 500 prosentilla. Poikkeuksen kielteiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset tiedetään hyvin, ja pelko alueen kalakantojen puolesta on perusteltua. Tämän vuoksi äänestin sopimusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Tyynenmeren valtiot muodostavat yhtenäisen alueen, joka koostuu lähinnä saarivaltioista, jotka ovat etnisesti hyvin erilaisia ja joiden kulttuuri eroaa suuresti Euroopan kulttuurista. Niihin on siten sovellettava erilaisia poliittisia ja taloudellisia prioriteetteja. Tekemällä sopimuksen näiden valtioiden kanssa toivomme voivamme helpottaa tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkumista, minkä on määrä tuoda kaupallista hyötyä molemmille osapuolille. Meidän on kuitenkin varmistettava myös se, että pyrkiessämme markkinoiden vapauttamiseen meitä ei pidetä tungettelijoina, jotka haluavat vain varmistaa luonnonvaroihin pääsyn ja jotka heikentävät samalla alueellista solidaarisuutta, kuten kriitikot väittävät. Tehkäämme sopimukset, avatkaamme markkinat ja parantakaamme kilpailukykyä, mutta toimintaamme on ohjattava terve järki ja molemminpuolinen etu kaikissa tilanteissa ja erityisesti auttaessamme Tyynenmeren alueen kaltaisia maita, joita luonnononnettomuudet koettelevat tuon tuosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen.(DE) Euroopan yhteisön ja kahden Tyynenmeren valtion eli Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan välistä väliaikaista kumppanuussopimusta olisi pidettävä askeleena kohti kattavan sopimuksen tekemistä. Väliaikainen kumppanuussopimus kattaa kauppasopimuksen kaikki tärkeät osa-alueet, mutta siihen voitaisiin sisällyttää myöhemmin myös teollis- ja tekijänoikeudet sekä julkisten hankintojen kehitys. Kannatan sopimusta, mutta olen samalla varsin tietoinen sopimuksen mahdollisista vaikutuksista Euroopan kalatalouteen ja odotan tältä osin, että komissio tutkisi näitä vaikutuksia, kuten parlamentin hyväksymän päätöslauselman 15 kohdassa kehotetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Parlamentin tänään hyväksymä aloite on johtanut sopimukseen, joka tiivistää epäilemättä Euroopan unionin ja Tyynenmeren valtioiden välistä kauppaa. Väliaikainen kumppanuussopimus on tehty etenkin Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin tasavallan kanssa, jotka haluavat saavuttaa sokeri- ja tonnikalateollisuutensa suojelutavoitteen. Tämä on mielestäni edistysaskel kehityksen ja hyvinvoinnin suhteen. Sopimus tuo myös alkuperäsääntöjen ansiosta todellista lisäarvoa näiden alueiden kalatalouteen ja vientiin. Minusta on syytä myös korostaa, että sopimuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia suhteisiin muiden Tyynenmeren valtioiden, kuten Australian ja Uuden-Seelannin kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Olen mielissäni siitä, että parlamentti antoi ylivoimaisen tukensa suositukselleni, että hyväksyisimme EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kauppakumppanuussopimuksen. Papua-Uuden-Guinean, Fidžin tasavallan sekä Euroopan yhteisön välinen väliaikainen sopimus parafoitiin 14. joulukuuta 2007. Vain nämä kaksi maata Tyynenmeren alueelta allekirjoitti sopimuksen, kun taas muut Tyynenmeren alueen ryhmään kuuluvat maat eivät halunneet allekirjoittaa sitä EU:n kanssa harjoitettavan tuotekaupan vähäisyyden vuoksi. Fidži ja Papua-Uusi-Guinea tekivät sopimuksen pääasiassa siksi, että ne toivoivat siten voivansa suojella sokeri- ja tonnikalateollisuuttaan, jotka olisivat kärsineet suurta vahinkoa yleisessä tullietuusjärjestelmässä. Väliaikainen sopimus kattaa alkuperäsääntöihin ja markkinoillepääsyyn liittyvät asiat. Alkuperäsääntöjen osalta sopimus kattaa kalastukseen, tekstiilialaan ja maatalouteen liittyvät alkuperäsäännöt ja se luo mahdollisuuksia investointeihin ja työllistämiseen. Markkinoillepääsyn osalta mahdollistetaan tulli- ja kiintiövapaa pääsy markkinoille, mikä saisi aikaan investointeja ja työllistämismahdollisuuksia. Kauppaan ja kehitykseen liittyvät asiat käsitellään laajemmissa alueellisissa puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) EU:n ja Papua-Uuden-Guinean sekä Fidžin tasavallan välillä allekirjoitettu väliaikainen kumppanuussopimus on häpeällisen painostuksen tulos. Sopimuksessa edellytetään tullien asteittaista poistamista näille valtioille kestämättömässä laajuudessa sekä viennin ja tuonnin määrällisten rajoitusten kieltämistä; lisäksi sopimus vie Papua-Uudelta-Guinealta ja Fidžin tasavallalta kaiken tuen maataloustuotteiden viennille Tyynenmeren alueen muihin maihin. Sopimus sisältää uudelleentarkastelulausekkeen "meneillään olevien neuvottelujen päättymiseksi kattavan talouskumppanuussopimuksen tekemiseen". Sopimukset ovat lisätodiste Euroopan unionin harjoittamasta uuskolonialistisesta politiikasta. Äänestin vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välisillä talouskumppanuussopimuksilla on pyrittävä tehostamaan kauppaa, kestävää kehitystä ja alueellista yhdentymistä sekä edistämään samalla talouden monipuolistamista ja köyhyyden vähentämistä. Ainoastaan Papua-Uusi-Guinea ja Fidžin tasavalta ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta se on silti tärkeä askel tämän 14 valtiota kattavan alueen talouden tulevaa kehittämistä ajatellen sekä ratkaisevan tärkeä kansainvälisen kaupan kehittämiselle. Tämä on ensimmäinen askel kohti sopimuksen ulottamista alueen muihin maihin suuren piristysruiskeen antamiseksi niiden talouksille sekä kansojen hyvinvoinnille.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) Äänestin Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen puolesta, sillä minusta on tärkeää, että Eurooppa tekee talouskumppanuussopimuksia sellaisten kolmansien maiden kanssa, joilla on valmiudet viedä tuotteita, joita Euroopan maiden olisi muuten vaikea saada. Kansainvälisen kaupan kehittämistä seuraa loogisesti kauppaa helpottavia sekä kaupallisten verkostojen saatavuutta parantavien sopimusten teko. Neuvottelut uusista talouskumppanuussopimuksista (EPA) aloitettiin vuonna 2002 tavoitteena kehittää ja vahvistaa AKT-valtioiden alueellisia yhdentymisprosesseja. Sopimus kattaa kalastukseen, tekstiilialaan ja maatalouteen liittyvät alkuperäsäännöt ja se luo mahdollisuuksia investointeihin ja työllistämiseen sekä tulli- ja kiintiövapaan pääsyn markkinoille, mikä saisi aikaan investointeja ja työllistämismahdollisuuksia. Väliaikainen sopimus on myös kaventanut hallitusten poliittista pelivaraa lainsäädäntövallan käytössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin suosituksen puolesta väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemiseksi EU:n ja Tyynenmeren valtioiden kanssa. Esitän syyt seuraavassa. Fidžin tasavalta ja Papua-Uusi-Guinea päättivät tehdä sopimukset pääasiassa siksi, että ne toivoivat siten voivansa suojella sokeri- ja tonnikalateollisuuttaan. Väliaikainen sopimus kattaa kalastukseen, tekstiilialaan ja maatalouteen liittyvät alkuperäsäännöt, mutta siinä vahvistetaan myös poikkeuksia, jotka saattavat uhata tiettyjen EU:n teollisuudenalojen kilpailukykyä. Tonnikalasäilykealalla myönnetty poikkeus antaa esimerkiksi Papua-Uudelle-Guinealle mahdollisuuden toimia todellisena keskuksena, jossa jalostetaan valtavia määriä eri maista peräisin olevaa tonnikalaa: Filippiineiltä, Thaimaasta, Kiinasta, Yhdysvalloista, Australiasta ja niin edelleen. Tonnikala puretaan Papua-Uuden-Guinean satamissa ja jalostetaan asianomaisten maiden toimijoiden paikalle kiireessä rakentamissa tehtaissa. Toiminnan ainoa tarkoitus on hyötyä EU:n väliaikaisella sopimuksella myöntämästä täydestä tullivapaudesta. Tämä on vahingoittanut Euroopan tonnikalasäilykealaa, joka on kärsinyt vilpillisestä kilpailusta.

Yhdyn siten esittelijän kehotukseen, että komissio esittelisi parlamentille kertomuksen Tyynenmeren valtioiden kalatalousalan erityisistä näkökohdista, jotta voitaisiin arvioida näiden toimien todellisia vaikutuksia, joita niillä voi mahdollisesti olla EU:n markkinoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Neuvottelut uusista talouskumppanuussopimuksista (EPA) aloitettiin vuonna 2002 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) ja Euroopan unionin välillä tavoitteena korvata aiemmin voimassa ollut AKT-valtioiden hyväksi luotu tullietuusjärjestelmä.

Koska kansallisissa erillisissä neuvotteluissa käsiteltiin erityiset kysymykset ja koska kumppanuussopimusten välitön tekeminen oli epätodennäköistä, päätettiin tehdä vuoden 2007 loppuun mennessä väliaikaisia kauppakumppanuussopimuksia, jotka keskittyisivät tavaroiden kauppaan. Sopimuksilla pyrittiin välttämään keskeytykset kaupankäynnissä, mutta ne eivät välttämättä johda täydelliseen talouskumppanuussopimukseen.

Tyynenmeren alueelta ainoastaan Fidži ja Papua-Uusi-Guinea tekivät väliaikaisen sopimuksen. Sopimus kattaa kalastukseen, tekstiilialaan ja maatalouteen liittyvät alkuperäsäännöt ja se luo mahdollisuuksia investointeihin ja työllistämiseen. Euroopan komissio toivoo voivansa tehdä kattavan talouskumppanuussopimuksen Tyynenmeren alueellisen ryhmittymän kanssa, ja asiasta käydään parhaillaan neuvotteluja.

Minusta on aiheellista tukea neuvoston kantaa, jossa puolletaan väliaikaista kumppanuussopimusta, sillä minusta on ensiarvoisen tärkeää varmistaa luonnonvarojen saanti etenkin niiden vähyyden ja ekologisen tilan huononemisen vuoksi. On myös elintärkeää säilyttää vuosikymmeniä vanhat sopimukset AKT-valtioiden kanssa edes eri muodossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), kirjallinen.(FR) Suhtaudun myönteisesti Euroopan parlamentin päätökseen hyväksyä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen sopimus. Sopimus on osoitus siitä, että Euroopan unioni ottaa vastuuta tästä alueesta, ja se on voimakas poliittinen viesti alueen valtioille. Olen mielissäni siitä. Sopimuksen hyväksymispäätöstä seurannut poliittinen päätöslauselma tarjoaa mahdollisuuden muistuttaa vaatimuksistamme. Haluamme luoda Tyynenmeren valtioiden kanssa tasapainoiset ja oikeudenmukaiset suhteet, jotka mahdollistavat näiden saarivaltioiden kehityksen omien kansalaistemme edut turvaavalla tavalla. Sopimukseen sisältyy kalastustuotteiden alkuperäsääntöjä koskevia erityisiä määräyksiä, mutta poikkeusta oli syytä suitsia.

Jotta poikkeus, jonka on määrä luoda työpaikkoja ja hyvinvointia, hyödyttäisi todella paikallisväestöjä eikä vahingoittaisi EU:n kalanjalostusteollisuutta ja säilyketeollisuutta, oli elintärkeää vaatia pikaista arviointia poikkeuksen vaikutuksista sekä tarvittaessa sen keskeyttämistä. Takeilla varmistetaan, että sopimus on oikeudenmukainen ja että tarvittaessa toteutetaan toimia omien etujemme turvaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, sillä katson, että Tyynenmeren valtioiden ja EU:n välisten kauppasuhteiden edistämisellä voidaan edistää alueen kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä, vähentää köyhyyttä sekä vahvistaa alueellista yhdentymistä ja yhteistyötä vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaisesti. Yhdyn kuitenkin esittelijän ilmaisemaan huoleen poikkeuksista alkuperäsääntöihin ja poikkeusten kielteisistä vaikutuksista EU:n kalanjalostusteollisuuteen ja säilyketeollisuuteen; komission on arvioitava vaikutuksia asianmukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Vihreät pitävät kiinni pysyvästä kannastaan, jonka mukaan he vastustavat talouskumppanuussopimuksia kaikkien Tyynenmeren alueen AKT-valtioiden kanssa eivätkä siten näe lisäarvoa kahden Tyynenmeren valtion kanssa tehtävässä väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa.

Vihreät pelkäävät tässä nimenomaisessa tapauksessa, että väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen sisältyvät kauppaa koskevat etuuskohtelujärjestelyt EU:n kanssa pahentavat tämän laajan Tyynenmeren alueen hajaannusta. Kaiken lisäksi ennustettavissa oleva raaka-aineisiin, kuten kupariin, sokeriin, kopraan, kalaan ja palmuöljyyn (maatalousperäisiin polttoaineisiin) keskittyvän perinteisen viennin rajoittamaton kasvu on täysin ristiriidassa kestävän kehityksen tarpeiden kanssa. Vihreät kannattivat siten Tyynenmeren valtioiden kauppaministerien pyyntöä, johon ei vastattu, tarkistaa väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen kriittisiä kohtia, toisin sanoen määritelmää "olennaisesti kaikkea kauppaa", vientimaksujen käytön kieltoa, kehittymässä olevien teollisuudenalojen takeita sekä suosituimmuuskohtelua (MNF) koskevaa lauseketta.

Mitä globaalin hankinnan näkökohtaan tulee, vaihtoehtoinen ratkaisu olisi ollut se, että pyyntiä rajoitetaan 200 mailin suuruisen yksinomaisen talousvyöhykkeen (EEZ) sisälle minkä tahansa vesistön sijaan. On myös tärkeää huomata, ettei Fidžin tasavallassa ole demokraattista hallintoa. Varjoesittelijämme José Bové jätti 11 asiaa koskevaa tarkistusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), kirjallinen.(FR) EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen talouskumppanuussopimus takaa Tyynenmeren alueen tuotteille pääsyn Euroopan markkinoille suotuisin ehdoin. Kannatan alueen kehittämistä, mutta en voi hyväksyä jalostettujen kalastustuotteiden alkuperäsäännöistä poikkeamista, sillä se mahdollistaa tullivapauden tuotteille, jotka on valmistettu alueella raaka-aineista, jotka eivät ole peräisin kyseisestä maasta. Poikkeuksella kannustetaan kalastamaan trooppisilla vesillä tarvitsematta huolehtia kalakantojen hoidosta. Etuuskohtelu ei koske yksistään Papua-Uuden-Guinean pyyntivyöhykkeitä, joten pyynnin alkuperää on vaikea valvoa, mikä on ristiriidassa Euroopan unionin lupausten kanssa tehdä loppu laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta. Olen huolissani myös kyseiseltä alueelta Eurooppaan tuotavien tuotteiden jäljitettävyydestä. Äänestämällä vastaan halusin ilmaista vastustavani kyseistä lauseketta, jota ei minusta pitäisi sisällyttää enää yhteenkään kauppasopimukseen tulevaisuudessa.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (RC-B7-0029/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän päätöslauselman puolesta, sillä siinä pyritään parantamaan kaikkien lasten hyvinvointia ja tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun. Yhdyn kehotuksiin tarkastelemaan mahdollisuutta koordinoida kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintastrategioita ottamalla huomioon kansainväliset yleissopimukset, mutta on syytä korostaa, että etusija on mahdollisuuksien mukaan ja lapsen edut huomioon ottaen annettava lapsen kotimaassa tehtävälle adoptiolle.

On hyvin tärkeää kehittää puitteet, joilla varmistetaan avoimuus ja koordinoidaan toimia, joilla estetään lapsikauppa laittomia adoptioita varten. Meidän on samalla parannettava, tehostettava ja helpotettava kansainvälistä adoptiota sekä poistettava turhaa byrokratiaa niin, että varmistetaan kolmansien maiden lasten oikeuksien suojelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. (LT) Lissabonin sopimukseen kirjattu lapsen oikeuksien suojelu kuuluu unionin päämääriin, joihin on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota Euroopan unionin perusoikeuskirjan voimaantulon jälkeen. Euroopan unionin politiikalla on siten voitava taata ja toteuttaa lasten oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä lasten oikeuksien suojelupolitiikkaa on mielestäni parannettava. Hylättyjen ja laitoksissa olevien lasten määrä on hyvin suuri joissakin jäsenvaltioissa, mikä on hyvin huolestuttavaa. Lasten oikeuksien loukkaaminen, lapsiin kohdistuva väkivalta, lapsikauppa, houkuttelu prostituution pariin, laiton työnteko sekä muu laiton toiminta ovat edelleen suuri ongelma Euroopan unionissa. Olen samaa mieltä tarpeesta arvioida kansallisten järjestelmien toimivuutta Euroopassa niin, että voidaan selventää lasten oikeuksien suojelua koskevia kysymyksiä sekä toteuttaa tarvittaessa toimia, joilla varmistetaan kodittomien lasten suojelun tehostaminen ja tarjotaan heille mahdollisuuksia perheeseen ja turvaan.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä hylättyjä lapsia koskevan ongelman vakavuus on pahentunut edelleen Euroopan unionissa. On tärkeää turvata oikeus kansainvälisten adoptioiden toteuttamiseen, jotta lasten ei tarvitsisi joutua elämään lastenkodeissa. Komission on ilmoitettava meille, mihin toimiin EU:ssa on ryhdytty tai ryhdytään niiden alaikäisten suojelemiseksi, jotka annetaan Euroopan kansalaisten adoptoitaviksi. Adoptiot on mielestäni järjestettävä kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Komission on kerrottava meille, miten näillä menettelyillä varmistetaan, että lapsen paras etu turvataan kaikissa tilanteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen.(IT) Äänestin kansainvälistä adoptiota käsittelevän yhteisen päätöslauselman puolesta, sillä uskon vakaasti, että adoptiota koskevien strategioiden ja välineiden koordinoinnilla Euroopassa voidaan paitsi parantaa adoptiomenettelyjä sinänsä myös varmistaa, että orpolasten ja hylättyjen lasten suojelua sekä heidän oikeuttaan perheeseen voidaan tehostaa. Kansainvälisten järjestöjen, EU:n toimielinten sekä jäsenvaltioiden välinen synergia saattaisi johtaa myönteiseen kierteeseen, jossa lasten etujen etusijalle asettamista tuetaan varmistamalla tiedotus-, valmistelu- ja tukipalvelujen saanti adoptioperheille. Uskon, että koordinointia parantamalla voidaan varmistaa entistä suurempi varmuus ottolasten kannalta siitä, että adoptiomenettelyt ovat asianmukaisia ja että asiakirjat tunnustetaan molemmin puolin, millä estetään lapsikauppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän päätöslauselman puolesta. Lasten oikeuksien suojelu on Euroopan unionin tärkeimpiä tavoitteita. Meidän on turvattava kaikkien lasten hyvinvointi ja ajettava heidän etuaan. Lasten suojelusta ja vanhempainvastuusta on tehty useita yleissopimuksia. Alaikäisten adoptointia koskevan vuonna 1967 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen tavoitteena on jäsenvaltioiden adoptiolainsäädäntöjen yhtenäistäminen. Kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vuonna 1993 tehdyn yleissopimuksen lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa (Haagin yleissopimus). Adoptioasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta olen silti sitä mieltä, että on tarpeen kartoittaa mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintastrategioita. On ratkaisevan tärkeää taata, että kansainväliset yleissopimukset otetaan huomioon strategiaa laadittaessa. Meidän on pyrittävä parantamaan tiedotuspalveluja, kansainvälisen adoption valmisteluun ja kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea, sillä kaikissa lasten oikeuksien turvaamisesta tehdyissä kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on esimerkiksi torjuttava aktiivisesti lapsikauppaa ja laitonta adoptiotoimintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Romania on Euroopan valtio, joka salli todennäköisesti pahimmat väärinkäytökset kansainvälisissä adoptioissa 1990-luvulla heti kommunismin kukistumisen jälkeen. Tämä johtui juuri kokemuksen puutteesta valtiossa, joka eli pimeää aikaa lähes puoli vuosisataa, mutta syypäänä olivat yhtä lailla ne, jotka olivat täydellisen hyvin valmistautuneita käyttämään hyväkseen näitä puutteita. Tämä johti lähes tuhannen kansainvälisissä adoptioissa mukana olleen lapsen jälkien katoamiseen. Romania teki adoptiolainsäädäntöönsä kauaskantoisia muutoksia Euroopan unionin (johon liittymistä tuolloin valmistelimme) tuella huolimatta valtavasta kansainvälisestä painostuksesta, ettei maassa turvauduttaisi rajuihin toimenpiteisiin, kuten kansainvälisistä adoptioista luopumiseen. Tässä tilanteessa ja ottaen huomioon Romanian surulliset kokemukset kansainvälisistä adoptioista, sen vastahakoinen suhtautuminen Euroopan adoptioviraston kaltaiseen elimeen, joka johtaa varsinaisten Euroopan adoptiomarkkinoiden syntymiseen, on ymmärrettävää.

Kansainvälisiä adoptioita käsittelevien päätöslauselmien tavoitteena voi olla ainoastaan alaikäisten suojelu valtioiden tai adoptoijien intresseistä riippumatta. Kotimaan adoptioiden on lisäksi oltava mielestäni etusijalla kaikissa nykyisissä ja tulevissa oikeusjärjestelmissä päätöslauselmista tai päätöksistä riippumatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta siltä pohjalta, mikä on Romanian kokemus asiassa. Kaikki kansalliset adoptiojärjestelmät on arvioitava kunnolla, jotta saadaan selville niiden vahvuudet ja heikkoudet ja jotta voidaan suositella parhaita käytäntöjä jäsenvaltioissa tehtäviä adoptioita varten. Kunnon edistystä saataisiin aikaan, jos EU:ssa voitaisiin koordinoida kansainvälisen adoption politiikkaa ja strategioita tavoitteena lisätä tukea aloilla, kuten tiedotuspalveluissa, kansainvälisen adoption valmistelussa, kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyssä sekä adoption jälkihoitopalveluissa, sillä orpolasten tai hylättyjen lasten oikeudesta perheeseen ja suojeluun on tehtävä totta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän päätöslauselman puolesta. Asia kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan, mutta lasten oikeuksien suojelun pitäisi minusta olla yksi EU:n tavoitteista. Tältä osin peräänkuulutan tarvetta kartoittaa mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintastrategioita sekä adoption jälkihoitopalveluja, sillä kaikissa lasten oikeuksien turvaamisesta tehdyissä kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Lapsen adoptoiminen on erityisen arkaluonteinen kysymys. Ihmisarvo ja tässä tapauksessa alaikäisten parhaan edun mukainen erityinen huolenpito tekevät asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten valvonnasta ja noudattamisesta suotavaa, samoin kuten parhaiden käytäntöjen selvittämisestä sekä jäsenvaltioiden välisestä kokemusten vaihdosta. Euroopan unionilla on valmiudet valvoa näitä toimia ja auttaa kitkemään lapsikauppaa, joka on lähinnä köyhimpien maiden ja huono-osaisten ihmisten ongelma.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on aina taistellut lasten oikeuksien suojelun ja heidän parhaan etunsa puolesta. Päätöslauselmassa pyritään kartoittamaan mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä strategioita kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti tavoitteena lisätä tiedotuspalveluihin, kansainvälisen adoption valmisteluun ja kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea, sillä kaikissa lasten oikeuksien turvaamisesta tehdyissä kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun. Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä katson, että vaikka adoptioasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivallan piiriin, Euroopassa tarvitaan minimimäärä lähentymistä edellyttäen, että lasten paras etu otetaan aina huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme kaikki samaa mieltä lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamisesta, kuten tässä parlamentin päätöslauselmassa todetaan. Yleispätevien lausuntojen antaminen ei kuitenkaan riitä: on myös tarkasteltava syitä, jotka ovat johtaneet tilanteisiin, joissa lapsia on käytetty hyväksi kansainvälisen adoption yhteydessä.

Köyhyys, epätarkoituksenmukaiset sosiaalihuoltojärjestelmät sekä sosiaalisen infrastruktuuriverkoston tai tarkoituksenmukaisten julkisten palvelujen riittämättömyys sekä konfliktit ja sotilaalliset toimet ovat lasten hylkäämisen taustalla olevia keskeisiä syitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), kirjallinen. (EN) EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi toimittava nykyistä aktiivisemmin hylättyjen lasten kasvavan ongelman ratkaisemiseksi niin, että parannetaan kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintalinjoja helpottamalla ja koordinoimalla kansainvälisiä adoptiomenettelyjä Euroopassa vaarantamatta mitenkään lasten oikeuksien turvaamista sekä noudattamalla kaikkia lasten oikeuksien suojelusta tehtyjä kansainvälisiä yleissopimuksia. Unionin ja jäsenvaltioiden on varmistettava entistä parempi kansainvälisten adoptioiden valvonta lasten hyväksikäytön, pahoinpitelyn, sieppausten ja salakuljetuksen estämiseksi. Jäsenvaltioiden olisi löydettävä tasapaino tiukkojen kansainvälisten suojatoimien ja normien välillä lasten oikeuksien turvaamiseksi, byrokratian vähentämiseksi sekä kansainvälisten adoptiomenettelyjen helpottamiseksi. Jäsenvaltioilla pitäisi myös olla nykyistä avoimemmat kansainvälisten adoptiomenettelyjen säännöt ja jäsenvaltioiden olisi vaihdettava jatkuvasti tietoja adoptoitujen lasten uusista elinoloista ja elinympäristöstä. Lopuksi sanon vielä, että adoptiomenettelyjen keskeisenä tavoitteena on aina oltava lapsen parhaan edun turvaaminen, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, joilla on erityistarpeita, jotta voidaan turvata lasten ja perheiden oikeuksien toteutuminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän yhteisen päätöslauselman puolesta, sillä sen ansiosta on mahdollista sekä turvata vanhempien oikeus adoptoida lapsi toisesta jäsenvaltiosta että varmistaa alaikäisten suojelu adoption aikana ja sen jälkeen. Kansainvälistä adoptiota on nimittäin ohjattava erityisten sääntöjen puitteissa lapsikaupan kaltaisen hyväksikäytön estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Kaikissa kansallisissa oikeusjärjestelmissämme on erilaiset tavat ratkaista adoptioon ja muihin lastenhoitoon liittyviä kysymyksiä. Lapsikauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat kuitenkin kansainvälisiä ilmiöitä, minkä vuoksi EU:n toimet ovat varmasti aiheellisia. Emme saa koskaan unohtaa, että kaikkein tärkeintä on lapsen paras etu, minkä vuoksi äänestin päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), kirjallinen. (LT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän tärkeän päätöslauselman puolesta, sillä lasten oikeuksien suojelu kuuluu Euroopan unionin keskeisiin tavoitteisiin. Lasten suojelusta ja vanhempainvastuusta on tehty useita yleissopimuksia. Minusta on syytä kartoittaa mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä kysymyksiä tavoitteena parantaa tiedotuspalveluja, kansainvälisen adoption valmistelua, kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyä sekä adoption jälkihoitopalveluja. On hyvin tärkeää kehittää järjestelmä, jolla varmistetaan avoimuus ja tehdään loppu laittomia adoptioita varten harjoitettavasta lapsikaupasta. Haluan myös korostaa, että adoptioihin pitäisi mahdollisuuksien mukaan ryhtyä lapsen kotimaassa ja lapsen parasta etua ajatellen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen.(EN) Kannatan tätä päätöslauselmaa, jossa pyritään kartoittamaan mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä strategioita kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti tavoitteena lisätä tiedotuspalveluihin, kansainvälisen adoption valmisteluun, kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea, sillä kaikissa lasten oikeuksien turvaamisesta tehdyissä kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen.(FR) Hylättyjen lasten määrä on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina, ja suuntaus on havaittavissa kaikissa jäsenvaltioissamme. Nämä lapset, joita konfliktit ja sosiaalinen syrjäytyminen koettelevat, joita rikollisverkostot käyttävät hyväkseen ja joita käytetään hyväksi kaikenlaisessa salakaupassa, ovat epäonnistuneen kansainvälisen adoptiojärjestelmän uhreja. On myös syytä huomata, että valtaosa näistä lapsista on tyttöjä, jotka ovat helppo saalis prostituutioverkostolle ja muulle nykyajan orjuudelle. Voimme korjata tätä surullista todellisuutta muun muassa helpottamalla kansainvälisiä adoptiomenettelyjä. Kansainvälisestä adoptiosta olisi säädettävä oikea laki. On turvattava kaikkien lapsien oikeus tulla adoptoitavaksi.

Adoptioasiat kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta meidän on siitä huolimatta muistettava, että lapsen parhaan edun turvaaminen on perusoikeuskirjaan kirjattu Euroopan unionin perusperiaate. Asiasta ei ole säädetty EU:ssa, minkä vuoksi Euroopan unionin on tehtävä kaikki voitavansa adoptioiden helpottamiseksi erityisesti mahdollistamalla lähikuukausien kuluessa virkatodistusten ja adoptiopäätösten vastavuoroinen tunnustaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Lasten adoptoiminen on aina ollut EU:lle tärkeä asia, jota on käsiteltävän äärimmäisen huolella. Lapsissa on kaikkien yhteiskuntien tulevaisuus, minkä vuoksi lapsia on kohdeltava heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. Lasten paras etu on otettava huomioon, minkä vuoksi asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten noudattaminen on välttämätöntä ja suotavaa. EU on siten velvollinen tekemään kaikkensa torjuakseen lapsikauppaa, joka on lähinnä köyhimpien maiden lasten ja huono-osaisten ongelma.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Lapset ovat yhteiskuntiemme heikoin lenkki. Lasten oikeuksien turvaamisen ja myöhemmin näiden oikeuksien noudattamisen varmistamisen on oltava ensisijaisten tavoitteiden joukossa kaikkialla EU:ssa. Lapset joutuvat kuitenkin edelleen ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreiksi Euroopan unionissa usein sääntelemättömän adoptiotoiminnan vuoksi. Vaikka adoptiot ovat tehokas tapa estää lasten joutuminen orpokoteihin, on elintärkeää, että etenkin kansainvälisiä järjestöjä valvotaan tiukasti väärinkäytösten estämiseksi. Äänestin tyhjää, sillä päätöslauselmassa ei esitetä tarpeeksi toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin lasten suojelu hyväksikäytöltä adoption jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen.(IT) Adoptio on aina hyvin arka asia, joka vaatii erityistä tarkkaavaisuutta, koska kyse on lasten tulevaisuudesta. Adoptio on usein tehokas keino varmistaa, ettei hylättyjen lasten ja orpojen tarvitse viettää onnetonta lapsuutta orpokodeissa vailla kaikkien lasten tarvitsemaa rakkautta ja huolenpitoa. Olisi julmaa ja epäoikeudenmukaista kieltää lapselta mahdollisuus tulla rakastetuksi ja saada ohjausta läpi elämän rakastavilta ja tukevilta vanhemmilta. Siksi äänestin päätöslauselman puolesta, sillä uskon vakaasti adoption mahdollisuuteen tarjota lapsille parempi elämä, sillä tulevaisuus on lapsissa. Eurooppaan on luotava koordinointijärjestelmä, jota tuetaan avoimilla ja tehokkailla adoption jälkeisillä tukimenettelyillä sekä kunkin jäsenvaltion toimintaa valvovalla järjestelmällä. Lapsen adoptoiminen merkitsee, että heille tarjotaan entistä parempi ja turvattu tulevaisuus, joka on täynnä toivoa. Siten minusta on äärimmäisen tärkeää laatia asiaa koskeva erityinen lainsäädäntö kansainvälisten erojen korjaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Äänestin tänään kansainvälistä adoptiota EU:ssa käsittelevän yhteisen päätöslauselman puolesta; päätöslauselman tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden välistä adoptiojärjestelmää ja luoda takeita, joilla varmistetaan adoption toteutuminen lapsen edun mukaisesti ja lapsen perusoikeuksia ehdottomasti noudattaen. Korostamme seuraavien asioiden tarvetta päätöslauselmassa: kehitetään EU:n adoptiostrategia, jonka yhteydessä laaditaan kehittyneitä maita varten köyhiä koskevat adoptiosäännöt ja jolla mahdollistetaan kaikkien adoption läpikäyneiden lasten seuranta säännöllisillä raporteilla, joita laativat lapsen kotimaan kansalliset asiasta vastaavat viranomaiset; kevennetään adoptiomenettelyjä ja poistetaan byrokratiaa; lyhennetään lasten laitoksissa ja orpokodeissa viettämää aikaa; asetetaan etusijalle kotimaiset adoptiot, tehdään loppu lapsia hyväksi käyttävien ja adoptioihin suunnattua lapsikauppaa harjoittavien rikollisten toimista.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa käsittelevän päätöslauselman puolesta. Aloitteella täytetään Lissabonin sopimuksen 3 artiklassa asetettu unionin tavoite "lapsen oikeuksien suojelusta".

EU:n jäsenvaltioiden taloudellinen kehitys ei tarkoita, ettei niissä olisi yhä vakavia puutteita lasten oikeuksien suhteen: näitä ovat etenkin turvattoman lapsuuden sekä hylättyjen ja laitoksiin pantujen lasten ongelma sekä heihin kohdistuva väkivalta. Eräs puute liittyy adoptioihin, prostituutioon, laittomaan työhön, pakkoavioliittoihin, kaduilla kerjäämiseen tai muuhun laittomaan toimintaan liittyvään lapsikauppaan, sillä nämä ovat edelleen vakava ongelma EU:ssa.

Tässä tulee esille aloitteen merkitys, sillä siinä komissiota kehotetaan harkitsemaan mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä toimintastrategioita. Tarvitsemme kansainvälisten yleissopimusten mukaista strategiaa, jolla lisätään tiedotuspalveluihin, kansainvälisen adoption valmisteluun ja kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea. Strategiassa on otettava huomioon lasten oikeuksien suojelu ja tunnustettava orpolasten tai hylättyjen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Kansainvälisten adoptioiden lopettaminen oli yksi Romanian Euroopan unioniin liittymisen ehdoista. Romania päätti vuonna 2001 lykätä kansainvälisten adoptioiden toimeenpanoa sen jälkeen, kun Romaniaa koskeva esittelijä Emma Nicholson oli tuominnut lapsikaupan ja kritisoinut Romaniaa lastensa laiminlyönnistä. Etusija on mielestäni annettava lapsen kotimaassa tehtäville adoptioille aina kun se on mahdollista ja lapsen edun mukaisesti; vaihtoehtoisia ratkaisuja voisivat olla sijaisperheen etsiminen, yksityisasunnot tai palvelutalossa asuminen tai perheen etsiminen kansainvälisen adoption kautta asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä yleissopimuksia noudattaen. Lasten asumista laitoksissa pitäisikin pitää vain väliaikaisena ratkaisuna. Toisaalta on myös kehitettävä EU:n menetelmäkehys, jonka puitteissa arvioidaan adoptoitujen lasten kehitystä uusissa perheissä niin, että lapsen sijoitusmaan sosiaalihuollossa laaditaan adoption jälkeen säännöllisesti raportteja, jotka toimitetaan sen maan toimivaltaisille viranomaisille, josta lapsi on adoptoitu. Menetelmää pitäisi toteuttaa jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välisellä yhteistyöllä yhteistoiminnassa Haagin konferenssin, Euroopan neuvoston sekä adoptioita varten harjoitettavaa lapsikauppaa torjuvien lastensuojelujärjestöjen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Adoptio on erityisen arkaluonteinen kysymys, johon EU:n jäsenvaltioiden olisi syytä kiinnittää suurta huomiota. Lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa tehdyn Haagin yleissopimuksen jälkeen on tapahtunut huomattavaa edistystä, mutta turvaton lapsuus, lasten oikeuksien polkeminen, lapsiin kohdistuva väkivalta sekä adoptioihin, prostituutioon, laittomaan työhön, pakkoavioliittoihin, kaduilla kerjäämiseen tai muuhun laittomaan toimintaan liittyvä lapsikauppa ovat edelleen vakava ongelma EU:ssa.

Lapsen oikeus perheeseen on siten turvattava kaikin mahdollisin toimin. Tämän mahdollistamiseksi on harkittava mahdollisuutta koordinoida EU:ssa kansainväliseen adoptioon liittyviä strategioita kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti tavoitteena lisätä tiedotuspalveluihin, kansainvälisen adoption valmisteluun ja kansainvälisten adoptiohakemusten käsittelyyn sekä adoption jälkihoitopalveluihin annettavaa tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Verts / ALE -ryhmä äänesti tyhjää. Puolueryhmissä käytyjen neuvottelujen päätteeksi PPE-ryhmän päätöslauselman negatiiviset kohdat korvattiin yhteisessä päätöslauselmaesityksessä. Italialaiset panivat kuitenkin päätöslauselman alulle vastauksena erityiseen kansalliseen tarpeeseen ja joka ei liity EU:n toimivaltuuksiin. Päätöslauselmassa on vain onnistuttu kehottamaan harkitsemaan mahdollisuutta "koordinoida unionin tasolla kansainväliseen adoptioon liittyviä strategioita" viittaamatta kansallisiin erityisongelmiin. Työskentelemme jo asian parissa JURI- LIBE-valiokunnissa, joten päätöslauselmalle ei ollut tarvetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Lapsen oikeus kasvaa terveellisessä ja lapsen tasapainoisen kehityksen mahdollistavassa perheympäristössä on tämän päätöslauselman taustalla oleva keskeinen käsite. Orpokodeissa elävien lasten määrän kasvu ja lasten oikeuksien polkeminen, erityisesti ihmiskauppa, laittomat adoptiot ja laiton työ sekä prostituutio, joita tapahtuu edelleen Euroopan unionissa, ovat johtaneet pyrkimyksiin korjata tilanne. Tässä yhteydessä on syytä myös panna merkille sellaisten laittomien kansainvälisten adoptioiden kasvu, joissa on mukana kolmansia maita, jotka eivät täytä Haagin yleissopimuksen ehtoja. Lasten oikeudet on kirjattu EU:ssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklaan EU:n yhdeksi tavoitteeksi sekä perusoikeuskirjan 24 artiklaan, mikä luo mahdollisuuden politiikan ja strategioiden koordinointiin jäsenvaltioiden välillä voimassa olevien kansainvälisten välineiden mukaisesti. EU:hun olisi mielestäni luotava nopeasti mekanismi, jolla ohjataan asiaa koskevien erilaisten kansallisten järjestelmien toimintaa. Avoimella ja tehokkaalla lasten adoptiota edeltävällä ja sen jälkeisellä valvontajärjestelmällä sekä kansainvälisten järjestöjen mukaan ottamisella paitsi ajetaan lasten oikeuksia myös mahdollistetaan lasten tasapainoinen kasvatus.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Hylättyjen lasten ongelmasta, johon oli jo löytymässä ratkaisu, on uusien siirtolaisvirtojen myötä tullut yhä vakavampi ja laajempi.

On ratkaisevan tärkeää luoda oikeuskehys, jolla turvataan lasten suojelu ja vanhempainvastuu, poistetaan turhaa byrokratiaa käytännön menettelyistä sekä yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden lakeja lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa vuonna 1993 tehdyn yleissopimuksen sekä Lissabonin sopimuksen mukaisesti.

Esimerkkinä huonosta adoptioiden hoidosta haluan mainita Saksan esimerkin etenkin silloin, kun lapsi sijoitetaan perheisiin, joissa pariskunnan toinen osapuoli on saksalainen ja toinen on kotoisin muusta EU:n jäsenvaltiosta. Lainsäätäjän perimmäisenä tavoitteena on luonnollisesti oltava se, että varmistetaan lapsen oikeus suojeluun ja lapsen hyvinvoinnin kannalta välttämättömään huolenpitoon sekä estetään lasten joutuminen orpokoteihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen.(PL) Kansainväliset adoptiot olisi sallittava lapsen parhaaksi, mutta vain, jos adoptiomahdollisuudet kyseisessä jäsenvaltiossa on käytetty loppuun. Perussääntö on, että lapsen pitäisi voida kasvaa omassa kotimaassaan.

Myös kotimaassani Puolassa lapsia annetaan ulkomaille adoptoitaviksi. Adoptio koskee usein lapsia, joilla on huonot mahdollisuudet tulla adoptoitaviksi Puolassa erilaisten sairauksien takia. Vuonna 2006 esimerkiksi 202 ulkomaalaista perhettä päätti adoptoida 311 puolalaista lasta: 214 puolalaista lasta sai kodin Italiasta, 25 Ranskasta, 22 Yhdysvalloista, 20 Alankomaista, 15 Ruotsista, 7 Saksasta, 6 Sveitsistä, yksi Belgiasta ja yksi Kanadasta. Länsi-Euroopan maissa ei juurikaan ole orpoja lapsia, mistä johtuu suuri kiinnostus mahdollisuuteen adoptoida lapsia Keski- ja Itä-Euroopan maista.

Euroopan komission olisi mielestäni ryhdyttävä ennen kaikkea seuraaviin toimiin: 1) tiedottaa parlamentille toimista, joihin on ryhdytty tai ryhdytään EU:ssa, jotta estetään kansainvälisten adoptioiden hyväksikäyttö lapsikaupassa; 2) vastata kysymykseen siitä, miten komissio aikoo estää lasten adoptiot muotivillitykseen vastaamiseksi. Euroopassa halutaan adoptoida yhä useammin lapsia Afrikasta, koska siitä on tullut suosittua elokuvatähtien keskuudessa. Se ei kuitenkaan ole riittävä tai vakavasti otettava perusta adoptiovanhemmuudelle.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0021/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), kirjallinen. (LT) Hyväksyn Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin käsittelevän päätöslauselman, jossa vahvistetaan, että Serbian tulevaisuus on EU:ssa, ja kannustetaan maata jatkamaan pyrkimyksiään kohti tätä tavoitetta. Serbia on edistynyt uudistusten toteuttamisessa, mutta lisää edistystä tarvitaan Kööpenhaminan kriteerien täyttämisessä. Kosovon kysymys on hyvin tärkeä. Sen vuoksi tuen päätöslauselmassa tehtyä Serbian hallitukselle osoitettua kehotusta purkaa Kosovossa sijaitsevat päällekkäiset rakenteet, jotka heikentävät hajauttamisprosessia ja estävät serbialaisyhteisön täysipainoisen integroitumisen Kosovon elimiin.

EU:n on lähetettävä Serbian hallitukselle selkeä viesti siitä, että odotamme Serbian suhtautuvan rakentavasti Kosovon tuleviin yleisiin vaaleihin. Olen samaa mieltä päätöslauselmassa esitetystä näkemyksestä, että Kosovon serbien osallistuminen vaaliprosessiin on välttämätöntä Kosovon serbiyhteisön marginalisoitumisen estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Euroopan unionin laajentumisprosessi perustuu EU:n vaativien standardien ja normien poliittiseen, oikeudelliseen ja tekniseen noudattamiseen. Länsi-Balkanin maille luvattiin jo vuonna 2003 pääsy Euroopan unionin jäseniksi, jos ne täyttäisivät liittymiskriteerit. Euroopan unionin tavoitteena on varmistaa Länsi-Balkanin pitkäaikainen vakaus ja kestävä kehitys. Alueen maiden yhdentymisvauhdin vaihdellessa kunkin maan on ponnisteltava maksimaalisesti, toteutettava vaaditut uudistukset sekä toteutettava toimenpiteet, joita tarvitaan kunkin maan sekä koko alueen turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi. Serbia on edistynyt merkittävästi monissa asioissa ja se on tehnyt menestyksellistä ja rakentavaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. EU:n viisumien kumoaminen vuonna 2009 osoittaa Serbian kansalaisille, että EU suhtautuu myönteisesti maassa parhaillaan toteutettaviin uudistuksiin. Olen samaa mieltä päätöslauselmassa esitetyistä huomioista, että kansalaisten ja vähemmistöjen oikeuksien suojelua, tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta, vankilaitosta ja muita kysymyksiä koskevia uudistuksia on jatkettava. Serbian viranomaisten keskeisiin tavoitteisiin on kuuluttava toimet oikeusvaltion ylläpitämiseksi, jotta varmistetaan valtionelinten demokraattinen toiminta sekä ihmisoikeuksien ja vapauksien tehokas suojelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Serbiaa on kannustettu vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta äänestämällä. Toivon, että Euroopan parlamentin tänään antama puoltava ääni vauhdittaa ratifiointiprosessia. Huomauttaisin, että yksi vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevassa mietinnössä korostettu kohta liittyy siihen, ettei Serbia ole tunnustanut Kosovon viranomaisia eikä rinnakkaisten rakenteiden säilyttämistä. Romania puolestaan ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä, joka julistettiin kansainvälisen oikeuden vastaisesti yksipuolisesti. Serbia on Romanian erinomainen naapuri, jonka kanssa sillä on vuosisatoja vanha yhteinen historia. Romania ymmärtääkin hyvin ystäviään ja tukee heitä. Serbian tulevaisuus on selvästi EU:ssa ja sen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa osoittaa, että Belgrad on sitoutunut eurooppalaisiin arvoihin, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin.

Serbian on luonnollisesti kuljettava samaa EU:n jäsenyyteen johtavaa tietä kuin kaikki nykyiset jäsenvaltiot. Serbiaa on kuitenkin kohdeltava samanarvoisesti tällä tiellä. Viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet, että Serbia on sisäistänyt, mitä EU siltä odottaa. Serbiassa on saatu aikaan todellista edistystä, mutta EU:n on käsiteltävä varoen Belgradin lähihistorian tiettyjä näkökohtia, joita Serbian kansan on raskasta kantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Euroopan unioni perustuu periaatteisiin, kuten sovinto ja rauhanomainen rinnakkaiselo, ja se pyrkii samoihin tavoitteisiin alueen kansojen välisten suhteiden parantamiseksi. Tältä osin katson, että Serbian tulevaisuus on EU:n jäsenvaltioiden rinnalla ja että Serbian on vauhditettava ponnistelujaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä katson, että Serbialla voi olla merkittävä rooli Balkanin alueen turvallisuuden ja vakauden varmistamisessa. Serbian tulevaisuus on väistämättä EU:ssa. Siksi katson, että Serbian on edelleen pyrittävä tähän tavoitteeseen. Uudistusprosessissa jo aikaan saatu edistys ansaitsee kiitoksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin karttaa tarkasteltaessa huomaa heti, että Länsi-Balkanin maista tulee vääjäämättä osa unionia. Uskon, että näiden maiden jäsenyys lopulta toteutuu. Serbian tie kohti jäsenyyttä on ollut erityisen vaikea entisen Jugoslavian hajottua Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Serbian osallistumisella veljessotiin hyökkääjän roolissa sekä sotien julmilla vaikutuksilla naapurimaihin ja koko kansainväliseen yhteisöön on ollut vakavia seurauksia maalle ja sen kansalle. Kosovon irrottautuminen Serbiasta, mikä aiheuttaa edelleen suurta kiistaa, on lisännyt alueen jännitteitä ja on edelleen hyvin mahdollinen epävakauden aiheuttaja. Toivon, että Serbia pitää kiinni EU:hun liittymisen vaihtoehdosta, ja haluan onnitella Serbian kansaa ja sen johtajia tältä osin saavutetusta edistyksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Serbian tulevaisuus on EU:ssa. Pidän siten myönteisenä Serbian 22. joulukuuta 2009 jättämää hakemusta Euroopan unionin jäseneksi liittymiseksi sekä neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemää päätöstä pyytää komissiota käsittelemään Serbian hakemuksen.

Haluan onnitella Serbiaa uudistusprosessissa saavutetusta edistyksestä. Haluan korostaa, että alueellisen yhteistyön kehittäminen on edelleen EU:n keskeinen prioriteetti ja että sen tarkoituksena on edistää sovintoa ja hyviä naapurisuhteita sekä parantaa ihmisten välisiä suhteita Länsi-Balkanilla. Kehotankin Serbiaa suhtautumaan rakentavasti entistä osallistavampaan alueelliseen yhteistyöhön.

Huomauttaisin, että täysimittainen yhteistyö Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa on perusedellytys Serbian edistymiselle kohti unionin jäsenyyttä. On syytä panna merkille, että Serbia vastaa edelleen asianmukaisesti Jugoslavia-tuomioistuimen avustuspyyntöihin. Kehotan Serbian hallitusta jatkamaan läheistä yhteistyötä tämän tuomioistuimen kanssa, kaikkien pyydettyjen asiakirjojen nopea toimittaminen ja tuomioistuimen takaisin siirtämien tapausten oikea-aikainen loppuunsaattaminen mukaan luettuina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme päätöslauselmaa vastaan etupäässä Serbialle asetettujen vaatimusten sekä EU:n Kosovo-kannan vuoksi, sillä jälkimmäistä emme voi hyväksyä. Parlamentti kehottaa Serbian hallitusta esimerkiksi purkamaan Kosovossa sijaitsevat päällekkäiset rakenteet, jotka sen mukaan "heikentävät hajauttamisprosessia ja estävät serbialaisyhteisön täysipainoisen integroitumisen Kosovon elimiin", sekä vaatii Serbiaa toimimaan yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Emme voi hyväksyä Serbian painostamista, joka on ongelmallista etenkin, kun vastaavaa painostusta ei ole harjoitettu Kosovoa vastaan huolimatta julkisista kanteluista, joiden mukaan Kosovon nykyinen johto on syyllistynyt ihmisten elinten salakuljetukseen.

Emme voi hyväksyä myöskään sitä, että parlamentti painostaa Serbiaa aloittamaan vuoropuhelun Kosovon kanssa viittaamatta enää uusiin neuvotteluihin asemasta tai jaosta.

"Serbian yhdentyminen Euroopan unioniin" tuo esille jotakin, johon olemme kiinnittäneet jo pitkään huomiota. Nykyään on selvää, että Naton ja EU:n keskeisten sotilasmahtien Saksan johdolla käymän sodan tavoitteena oli Jugoslavian hajottaminen ja sen alueen jakaminen maihin, jotka voisivat turvata EU:n suuryritysten taloudelliset intressit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) En hyväksynyt tätä päätöslauselmaa Serbian yhdentymisestä Euroopan unioniin. Syy ei ole itse yhdentymisprosessissa vaan Kosovon kysymystä koskevan tekstin moniselitteisyydessä.

YK:n yleiskokouksen hyväksymä Euroopan unionin ja Serbian välinen yhteinen päätöslauselma mainitaan, mutta yhdessäkään kohdassa ei täsmennetä, ettei päätöslauselmaa voida tulkita niin, että Serbia tai ne unionin jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä sitä tehneet, tunnustaisivat Kosovon itsenäisyyden.

Tekstissä ei myöskään mainita Euroopan neuvoston hyvin huolestuttavaa raporttia Kosovon vapautusarmeijan UCK:n harjoittamasta serbivankien ihmiselinkaupasta, mikä asettaa Kosovon nykyisen pääministerin aseman kyseenalaiseksi, ja kahden jäljellä olevan oikeutta pakoilevan serbin luovuttaminen kansainväliseen rikostuomioistuimeen on Serbian EU:hun liittymisen ehdoton edellytys.

Kuten oli entisen Jugoslavian hajoamiseen johtaneiden sotien aikana, myös nyt pahuus yhdistetään vain toiseen osapuoleen, jolta vaaditaan katumusta. Pitkällä aikavälillä tästä tulee hankalaa, vaikka Euroopan unionin tarjoaman houkuttimen sokaisema Serbian hallitus näyttääkin taipuvan siihen Euroopan unioniin liittymisen toivossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Serbian eteneminen kohti EU:n jäsenyyttä on tervetullut asia ja toivon mukaan se lisää rauhaa ja hyvinvointia alueella. Parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan ottamaan täysin huomioon vähemmistöjen kulttuuri ja kielet, ja nämä kysymykset ovat Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmälle hyvin keskeisiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) EY:n ja Serbian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2010. Kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät ole vieläkään ratifioineet sopimusta, vaikka sen voimaantulosta on kulunut 11 kuukautta. Euroopan parlamentti halusi tällä päätöslauselmaesityksellä ensinnäkin korostaa Serbian roolin merkitystä Euroopan unionissa sekä toiseksi antaa siunauksensa niille sosiaalisille ja poliittisille uudistuksille, joita Serbian hallitus on viime vuosina vienyt eteenpäin. Parlamentti halusi myös tuoda esille toimet, joita maassa on vielä tehtävä demokratisointia, vapautta sekä oikeudenmukaisen ja kestävän politiikan harjoittamista koskevien Euroopan unionin vaatimusten täyttämiseksi. Serbian liittyminen EU:hun on mielestäni huomattava edistysaskel sekä EU:lle että Serbian tasavallalle, joten äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä uskon, että Serbia voittaa pian kaikki esteet, jotka ovat pitäneet yllä suurta kuilua EU:n ja Serbian välillä niin pitkään.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. – (EN) Äänestin päätöslauselman puolesta, sillä siinä pannaan merkille Serbian edistys uudistusten teossa ja neuvoston tuore kehotus komissiolle, että tämä antaisi lausunnon Serbian hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi. Päätöslauselmassa huomautetaan kuitenkin täysin perustellusti, että "täysimittainen yhteistyö Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa", mukaan luettuna jäljellä olevien kahden oikeutta pakoilevan luovuttaminen Haagin rikostuomioistuimeen, on "perusedellytys Serbian edistymiselle kohti unionin jäsenyyttä".

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestän päätöslauselmaa vastaan solidaarisuudesta Serbian kansaa kohtaan. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tammikuussa 2009 vaatimien säästöohjelmien vuoksi tehtävien rajujen sosiaalimenojen leikkausten lisäksi Serbiaa vaaditaan täyttämään Kööpenhaminan taloudelliset kriteerit; tämä on sosiaalinen rikos, jota en voi hyväksyä. Kaiken lisäksi Serbian valtion suvereenia oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä Kosovon separatistisen provinssin edustajien kanssa rikotaan tekstissä lukuisia kertoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Länsi-Balkanin alueen maista tulee lopulta EU:n jäseniä; tämä toteutuu lähitulevaisuudessa.

Serbia on osa tätä ryhmää ja se on maa, joka on kulkenut vaikean tien entisen Jugoslavian hajottua neuvostovallan romahtamisen jälkeen. Lisäksi Serbian osallistumisella veljessotiin sekä sotien julmilla vaikutuksilla naapurimaihin ja koko kansainväliseen yhteisöön on ollut onnettomia seurauksia maalle ja sen kansalle. Niin sanottu "Kosovon sota", joka on edelleen ratkaisematta ja aiheuttaa suurta kiistaa kansainvälisessä yhteisössä, on niin ikään vaikuttanut siihen, ettei alueella ole vielä saatu aikaan rauhaa.

Siksi olisi suotavaa, että Serbia jatkaisi etenemistään kohti EU:n jäsenyyttä. Haluan ottaa tilaisuudesta vaarin ja kiittää Serbian johtajia ja kansaa heidän ponnisteluistaan ja saavutetusta edistyksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), kirjallinen. (LT) Äänestin Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin käsittelevän päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä alueellisen yhteistyön kehittäminen on yhä EU:n keskeinen prioriteetti, jonka tarkoituksena on edistää sovintoon ja hyviin naapurisuhteisiin Länsi-Balkanilla tähtäävän politiikan tekemistä. Serbian tavoitteena on tulla tärkeäksi tekijäksi alueen turvallisuuden ja vakauden takaamisessa, minkä vuoksi sen tulevaisuus liittyy läheisesti Euroopan unioniin ja sen on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin varmistamaan täysjäsenyytensä EU:ssa. Saadakseen EU:n ehdokasvaltion aseman ja voidakseen aloittaa neuvottelut EU:n kanssa, Serbian on aloitettava vuoropuhelu Kosovon kanssa, suhtauduttava rakentavasti Kosovon tuleviin yleisiin vaaleihin sekä tehtävä kaikkensa estääkseen Kosovon serbiyhteisön marginalisoitumisen. Hyväksyn ehdotuksen, että Serbialle myönnettäisiin ehdokasvaltion asema vasta, kun se on aloittanut täyden yhteistyön entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa.

Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia. Serbian viranomaisten on tehtävä kaikkensa varmistaakseen oikeusvaltion ja demokratian periaatteiden asianmukainen toteutuminen sekä pidettävä huoli siitä, että korruptio vähenee jatkuvasti Serbiassa ja että virassa olevat asemaansa väärinkäyttävät henkilöt saavat ankaran rangaistuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin käsittelevä päätöslauselmaesitys ansaitsee tukeni seuraavista syistä.

Thessalonikissa kesäkuussa 2003 kokoontuneessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa sitouduttiin kaikkien Länsi-Balkanin valtioiden liittämiseen Euroopan unioniin, kun ne ovat täyttäneet liittymiskriteerit. Nopeus, jolla Länsi-Balkanin maat yhdentyvät EU:hun, on yksilöllinen ja riippuu erityisesti kunkin maan ansioista, miten ne täyttävät kaikki vaatimukset, noudattavat kaikkia velvoitteita, toteuttavat uudistukset ja toteuttavat EU:n jäsenyyden edellyttämät toimenpiteet.

Serbialla on ratkaisevan tärkeä rooli alueen turvallisuuden ja vakauden takaajana. Sen tähden päätöslauselmassa vahvistetaan, että Serbian tulevaisuus on EU:ssa, ja kannustetaan maata jatkamaan pyrkimyksiään kohti tätä tavoitetta. Päätöslauselmassa annetaan tunnustusta Serbian uudistusprosessissa saavutetusta edistyksestä ja pidetään myönteisenä neuvoston 14. kesäkuuta 2010 tekemää päätöstä Serbian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ratifiointimenettelyn aloittamisesta sekä sitä, että kymmenen jäsenvaltiota on jo ratifioinut sopimuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta; siinä vahvistetaan, että Serbian tulevaisuus on EU:ssa, ja korostetaan uudistusten toteutuksessa saavutettua edistystä sekä kannustetaan maata jatkamaan pyrkimyksiään EU:n jäsenyyden edellyttämien vaatimusten ja kriteerien täyttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Ryhmämme äänesti päätöslauselman puolesta, sillä ryhmän jättämästä 17 tarkistuksesta 16 hyväksyttiin tai sisällytettiin esittelijän laatimiin kompromissitarkistuksiin, mukaan lukien tarkistus, jossa vaaditaan jäsenyyden yhdeksi ehdoksi entistä tiiviimpää yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa. Tarkistuksissamme käsitellään Kosovoa, sukupuolten välistä tasa-arvoa, vähemmistöjen oikeuksia, kansalaisyhteiskuntaa, julkista liikennettä, ympäristöä ja Bosnian-suhteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), kirjallinen