Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Τον Νοέμβριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν, σε πρώτη ανάγνωση, μια φιλόδοξη σειρά νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση του ελέγχου των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Οι προτάσεις αυτές προέβλεπαν τη δημιουργία τριών νέων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών στους τομείς των ασφαλίσεων, των κινητών αξιών και του τραπεζικού συστήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις υποψηφιότητες των επικεφαλής των συγκεκριμένων οργάνων: το παρόν Σώμα είναι αρμόδιο να διενεργεί ακροάσεις με τους Προέδρους που προτείνουν οι εθνικές εποπτικές αρχές, βάσει ενός καταλόγου που συντάσσει η Επιτροπή, και μπορεί να προβάλει αντίρρηση στην υποψηφιότητά τους. Οι υποψήφιοι συμμετείχαν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, η οποία έδωσε την έγκρισή της. Βάσει αυτών των στοιχείων, υπερψήφισα τον ολλανδό υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ο οποίος, όπως ορίζεται, υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την ανεξαρτησία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου