Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Съгласно новите правомощия, възложени на Парламента от Договора от Лисабон, се наложи да се приеме проект на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи препоръча споразумението да бъде прието. Споразумението предвижда участие във Фонда за външните граници на трети страни, ангажирани с изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. Участието ще бъде определено чрез допълнителни споразумения, които трябва да се бъдат постигнати, за да се изяснят необходимите разпоредби за това участие, включително сключени допълнителни споразумения, очертаващи необходимостта от разпоредби за прилагането на това участие и по-конкретно такива, осигуряващи защита на интересите на ЕС и позволяващи на Сметната палата да контролира целия процес. Беше постигнато споразумение между партиите и предвид факта, че нямаше критични коментари в нито едно от изразените становища, гласувах за резолюцията.

 
Правна информация - Политика за поверителност