Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Otrdiena, 2011. gada 15. februāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Balsojumu skaidrojumi
MPphoto
 
 

Iesniegtais teksts : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), rakstiski. (PT) Saskaņā ar jaunajām Lisabonas līgumā Parlamentam piešķirtajām pilnvarām, tam ir jāapstiprina projekts Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Īslandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem attiecībā uz Ārējo robežu fondu laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ir ieteikusi apstiprināt šo nolīgumu. Nolīgumā ir paredzēta tādu trešo valstu līdzdalība Ārējo robežu fondā, kas ir saistītas ar Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu. Šo līdzdalību ir iespējams realizēt, noslēdzot papildu vienošanās, kas ir jāpanāk, lai precizētu šai līdzdalībai nepieciešamos noteikumus, tostarp noteikumus par ES finansiālo interešu aizsardzību un Revīzijas palātas pilnvarošanu veikt revīzijas. Vienošanās starp pusēm tika panākta, un, tā kā nevienā no paustajiem viedokļiem nebija kritisku komentāru, balsoju par šo rezolūciju.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika