Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 15. februára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Na základe nových právomocí udelených Parlamentu Lisabonskou zmluvou sa stáva nevyhnutným prijať návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskej únie, dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci odporúča prijatie tejto dohody. Dohoda predpokladá účasť tretích krajín zapojených do vykonávania, uplatňovania a vývoja schengenského acquis na Fonde pre vonkajšie hranice. Túto účasť možno dosiahnuť prostredníctvom ďalších dohôd, ktoré by sa mali uzatvoriť s cieľom spresniť nevyhnutné ustanovenia pre túto účasť vrátane ustanovení o ochrane finančných záujmov EÚ a právomoci Dvora audítorov vykonávať audit. Strany dospeli k dohode, a keďže v stanoviskách neboli vyjadrené žiadne kritické pripomienky, hlasovala som za toto uznesenie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia