Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 15 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) De nya befogenheter som parlamentet fick genom Lissabonfördraget har gjort det nödvändigt att anta utkastet till rådets beslut om att på Europeiska unionens vägnar ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har rekommenderat att avtalet antas. Avtalet handlar om deltagande i fonden för yttre gränser för tredjeländer som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Detta deltagande kan åstadkommas genom ytterligare avtal som bör ingås för att klargöra reglerna för deltagandet, däribland bestämmelser om skydd för EU:s ekonomiska intressen och tillstånd för revisionsrätten att genomföra granskningen. Parterna har kommit överens, och eftersom det inte fanns några invändningar i något av de avgivna yttrandena röstade jag för resolutionen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy