Показалец 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Бразилските граждани могат да пътуват до всички държави-членки на Европейския съюз без виза, при условие че престоят им е краткосрочен, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 539/2001. Въпреки това, за да влязат на територията на Бразилия, гражданите на четири държави-членки на ЕС трябва да имат визи: Естония, Кипър, Малта и Латвия. Останалите държави-членки са сключили двустранни споразумения директно с Бразилия. За да се реши този проблем и предвид изключителната външна компетентност на ЕС в тази област, Съветът прие решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на споразумение за премахване на визите за краткосрочно пребиваване между ЕС и Бразилия. Настоящото споразумение между ЕС и Бразилия, което подкрепих при гласуването, предвижда реципрочно премахване на визите за пътувания с цел туризъм и извършване на стопанска дейност за всички бразилски граждани и граждани на ЕС, включително гражданите на четирите държави-членки, които понастоящем не могат да пътуват без виза до Бразилия. Споразумението не заменя, а допълва съществуващите двустранни споразумения между редица държави-членки и Бразилия, които обхващат пътувания с цели, различни от туризъм или извършване на стопанска дейност (напр. студенти и научни работници).

 
Правна информация - Политика за поверителност