Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η κοινή πολιτική θεωρήσεων σε σχέση με τρίτες χώρες αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Μόνο η ΕΕ, και όχι τα επιμέρους κράτη μέλη, μπορεί να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τη Βραζιλία. Αυτό προκύπτει από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η παρούσα έκθεση εξετάζει τη συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας για τους κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και επισήμων διαβατηρίων. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας, εξ ονόματος της Ένωσης και της Βραζιλίας, έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 8 Νοεμβρίου 2010. Η εν λόγω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης δεν αντικαθιστά τις υπόλοιπες διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί με διάφορα κράτη μέλη, αλλά τις συμπληρώνει. Ωστόσο, η συμφωνία που συνήφθη από την Ένωση θα υπερισχύει των διμερών συμφωνιών στους τομείς που καλύπτουν, και συγκεκριμένα στα ταξίδια για τουριστικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Επικροτώ τις ρήτρες αμοιβαιότητας μεταξύ βραζιλιάνων υπηκόων και πολιτών της ΕΕ και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Για τη Βραζιλία και την ΕΕ προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής ή καταγγελίας της συμφωνίας μόνο έναντι όλων των κρατών μελών. Για τους λόγους αυτούς υπερψήφισα την έκθεση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου