Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 15 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) I enlighet med Lissabonfördraget har EU exklusiv behörighet i fråga om den gemensamma viseringspolitiken gentemot tredjeländer. Det är bara EU som kan förhandla fram och underteckna ett avtal om undantag från viseringskravet med Brasilien, det kan inte medlemsstaterna göra. Så var det inte innan Lissabonfördraget trädde i kraft. I det här betänkandet analyserar man avtalet mellan EU och Brasilien om undantag från viseringskravet för innehavare av diplomatpass, tjänstepass och officiella pass. Avtalet undertecknades formellt på unionens och Brasiliens vägnar i Bryssel den 8 november 2010. Avtalet om undantag från viseringskrav kommer inte att ersätta andra bilaterala avtal som ingåtts med enskilda medlemsstater, utan det kommer i stället att komplettera sådana avtal. Det avtal som unionen ingått kommer emellertid att vara överordnat bilaterala avtal på områden som omfattas av dessa, närmare bestämt resor för turism- och affärsändamål. Jag välkomnar klausulerna om ömsesidighet mellan brasilianska och europeiska medborgare och skyddet för likabehandling av alla EU-medborgare. Brasilien får avbryta tillämpningen av eller säga upp avtalet endast med avseende på alla unionsmedlemsstater och EU får på motsvarande sätt avbryta tillämpningen av eller säga upp avtalet endast på alla sina medlemsstaters vägnar. Av dessa skäl röstade jag för.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy